Розробка заходів щодо підвищення ефективності галузі рослина

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ПІВДЕННИЙ ФІЛІЯ НУБіП України
«Кримський державний
агротехнологічний університет »
Факультет технології виробництва, зберігання і переробки продукції рослинництва
Кафедра технології виробництва, зберігання і переробки продукції рослинництва
дипломна робота спеціаліста
Розробка заходів щодо підвищення ефективності галузі рослинництва в СВК «Перепілкине» Джанкойського району АР Крим
Сімферополь 2009

Зміст
1. Введення
2. Огляд літератури
3. Грунтово-кліматична характеристика умов функціонування ТОВ «Обрій» Джанкойського району та його економічні показники
3.1 Характеристика грунтово-кліматичних умов підприємства
3.2 Структура земельних угідь господарства
4. Проектування структури посівних площ у господарстві
4.1 Проектований сівозміну і структура посівних площ на суходолі
4.2 Проектований сівозміну і структура посівних площ на зрошенні
4.3 Основні показники проектованого виробництва зерна
5. Охорона праці
5.1 Організація охорони праці в ТОВ «Обрій»
5.2 Безпека технологічного процесу
5.3 Загальні вимоги безпеки до технологічних процесів
Висновки
Список використаної літератури

Введення
Предмет дослідження цієї дипломної є комплекс агрономічних, організаційних та практичних заходів спрямованих на розвиток виробництва і підвищення ефективності рослинництва в СВК «Перепілкине». Практично в усьому світі діяльність сільськогосподарської галузі пов'язана із забезпеченням населення продуктами харчування та розвитком інших АПК. Попит на продукцію рослинництва підвищується з кожним роком - це пов'язано із зростанням населення і рівнем життя людей. Тому особливе місце при вирішенні це завдання відводиться рослинництву. Але для планового, раціонального і рентабельного ведення рослинництва в аграрному секторі необхідні конструктивні виробничі відносини в процесі виробництва сільськогосподарської продукції, її розподілу, обміну та використання. Аграрна галузь та АПК повинні безперервно розвиватися збільшуючи виробництва продукції та знижувати її собівартість. При цьому діяльність повинна не порушувати і забруднювати навколишнє середовище. Звідси випливає основний вид теми - розробка заходів щодо підвищення ефективності галузі рослинництва, соціально-економічні процеси в селі, зміст орендних відносин і основні тенденції та перспективи розвитку форм господарювання в СВК «Перепілкине» в умовах орієнтованої ринкової економіки Україні.
Стан АПК та рослинництва дуже складне. Проведення земельної реформи призвело до розвалу існуючої системи - колгоспів і радгоспів і не створили ні чого нового. У зв'язку з цим в господарствах почалася криза, яка призвела до скорочення посівних площ, зниження агротехніки, порушення сівозмін в слідстві зниження кількості та якості продукції. Сільське господарство є однією з основних галузей народного господарства, оскільки є джерелом продуктів харчування. У той же час воно є сировинною базою легкої та харчової промисловості. Попит на сільськогосподарську продукцію постійно зростає, оскільки збільшується кількість населення в світі, особливо міського. У сільському господарстві, як і в інших галузях виробництва, відбувається постійний розвиток і вдосконалення продуктивних сил і на цій основі зростає ефективність сільськогосподарської праці, який дає можливість з меншою кількістю робочої сили розширювати виробництво. Економічні перетворення, що відбуваються в нашій країні після краху планової економіки і переходу до економіки ринкової, в значній мірі загострили проблеми в аграрній галузі. У сучасних умовах однією головною з них стала проблема виробництва продукції, але найбільш гострої його реалізації за гідними цінами, що забезпечує отримання прибутку, що дозволяє вести розширене виробництво. Важливою обставиною при цьому те, що сільськогосподарські підприємства реалізують вирощену ними продукцію у вигляді сировини, а купують промислові товари у вигляді готової продукції - паливно-мастильних матеріалів, отрутохімікатів, гербіцидів, машин і механізмів, вартість яких незрівнянно вище вартості сировини. Тому сільськогосподарські підприємства повинні виробляти конкурентоспроможну продукцію, реалізації якої за гідними цінами могла б забезпечити рентабельність виробництва. За величиною врожаїв наше господарство значно поступається господарствам центральних регіонів України, де природні умови, благоприятней кримських. Для того щоб кримські господарства в сучасних умови могли не тільки виживати, але й успішно функціонувати, їм необхідно вирощувати таку продукцію, яка знаходила б попит у покупця і такої якості, за яку платили б хороші гроші. Криза в тваринництві привів до того, що господарства вивели з сівозмін кормові і стали вирощувати зернові культури, що призвело до зниження поголів'я і врожайності культур, нагромадженню шкідників і хвороб у грунті, виснаження грунтового родючості.
Важливим питанням при вирішенні цієї задачі є знаходження правильного для кожного господарства напрямки розвитку та визначення оптимальної структури посівних площ забезпечують отримання необхідного для подальшого розвитку розміру прибутку. Цьому і присвячена наша робота на базі цього господарства.

Огляд літератури

Основною рисою в розвитку сільського господарства є земля, природна родючість якої є дуже високо. В Україні історично сформувався селянин, який обробляє землю і розводить худобу, прихильність до праці, бажанням і вмінню працювати. Протягом тривалого історичного часу в Україні переважало сільське населення, в основному зайняте землеробською працею, допоміжними промислами, виготовленням простих селянських знарядь. За рахунок селянських робіт - основних носіїв національно-культурної цінності та духовності народу, його звичаїв, традицій поповнювалося миттєво зростаюче міське населення. В історії кримського агропромислового комплексу, можна виділити в ній чотири основних періоди.
Перший (кіммерійський). Розпочався більше трьох тисяч років тому, закінчився - після завоювання Криму татарами в XIII столітті. Характеризується повільним, але послідовним розвитком виробництва. У цей час формування флори культурних рослин на півострові йде як за рахунок введення в культуру місцевих представників рослинного світу, так і за рахунок завезення їх з інших регіонів. До кінця цього періоду Крим виходить на експорт продукції - зерна, олійного насіння, прядильного полотна.
Другий (татарський) - сільське господарство занепадає. Скорочуються площі посівів зернових, олійних та інших культур. Значно зменшується як в кількісному відношенні, так і в асортименті експорт продукції.
Третій (російський). В результаті переселення в Крим населення, звичного до землеробської праці, в три рази збільшується площа ріллі за рахунок освоєння земель степового Криму. Підвищується врожайність сільськогосподарських культур. Розширюються площі специфічних південних культур. З'являються нові ринки збуту, які стимулюють збільшення виробництва продукції високої якості. Для утримання збільшується поголів'я робочої і молочної худоби на полях Криму починають вирощувати кормові культури. Незважаючи на відносно невелику тривалість цього періоду, сільське господарство Криму просунулося в своєму розвитку більше, ніж за всю попередню історію свого існування.

Четвертий (радянський) період характеризується переходом галузі на колективні форми ведення господарства та її машинізації. На жаль, в цей період аграрний сектор випробував на собі вплив різних "експериментів", які завдали йому істотної шкоди. Варто лише згадати, що, крім перерахованих вище катаклізмів, кримське сільське господарство пережило колективізацію, окупацію, інтенсифікацію, спеціалізацію та інші численні реформації. Весь уклад життя радянської держави був спрямований на вилучення та вимивання з села найбільш діяльної, енергійної частини населення, на витравлювання "у нього почуття господаря, почуття власності, почуття власної гідності. Потрібно сказати, що це завдання успішно виконувалася. Наслідки цієї політики дають про себе знати в даний час найсумнішим чином.

Першими хліборобами в Криму, за свідченням давньогрецьких істориків Геродота, Страбона, Демосфена, були кіммерійці, які ще в епоху пізньої бронзи (X-VIII століття до нашої ери) вирощували на півострові рослини, які дають зерно для злиденні. Після витіснення їх із Криму таврами і скіфами, які є одними з предків слов'ян, землеробство продовжувало успішно розвиватися і в V-IV століттях до нашої ери набуло товарного характеру (Кеппен К. 1863).
У скіфо-еллінський період сільське господарство Криму досягло великих висот. Висока якість кримського зерна забезпечувало стабільний попит на нього і, як наслідок, безпроблемний збут. Усі зростаючі потреби Греції, а пізніше Візантійської імперії в продовольчому зерні стимулювали розширення площ обробітку пшениці, ячменю, жита. Посіви зернових культур внаслідок цього стали повільно виходити з гірських тіснин в предстепье, а потім і в степ (Богдан П. І., 1928). У період татарського панування на півострові кримське землеробство, особливо рільництво, прийшло в занепад, пояснюється це тим, що татари не дуже поважали землеробство (Кондараки Ф. X., 1884). Щоб спонукати місцеве татарське населення сіяти потрібну їм пшеницю, генуезькі колонії, які розташовувалися на узбережжі Чорного моря, пропонували в обмін на зерно кольорові сукна, дзеркала та інші твори західних фабрик (Вернер К. А., 1880). Головним споживачем кримського зерна в цей час стала Візантійська імперія, куди його возили морським шляхом на спеціальних кораблях, які називалися «вантажами». Протягом трьох століть (XIII - XVI століття) туди щорічно відправляли 100-150 вантажів пшениці і до 60 вантажів ячменю (Кеппен К., 1863)
Незважаючи на вищевикладене, необхідно зазначити, що основна галузь Криму того часу: - зернове господарство - знаходилося на дуже низькому рівні. За свідченням Габлиць К.І, (1785), грунт обробляли ручними мотиками або дерев'яними сохами. Замість борін застосовували бруски з колод або волокуші з колючого чагарника, які служили і знаряддям закладення розкидаються вручну насіння. Зернові культури давали врожаї - сам - 6, сам - 7, тобто, посіявши одну міру зерна в якості насіння, хлібороб отримував при збиранні в 6-7 разів більше. У той же час слід відзначити, що ці врожаї були в 1,5, навіть в 2 рази вище врожайності зернових культур в Італії. Наймолодша галузь АПК в Криму - ефіроолійна. Більшість ефіроносних рослин на півострові почали вирощувати в кінці XIX століття. Пік розвитку цієї галузі припадає на 60-і роки XX століття (Машанов В.І. 1991). Помітні зміни в структурі сільського господарства півострова і в його якісному рівні почалися після того, як наприкінці XVIII - початку XIX століття почалася колонізація півострова. До Криму зі всіх кінців світу рушили переселенці, які залучаються відомостями про хороше кліматі і багатих грунтах. Під їх впливом, а це були, як правило, потомствені землероби - росіяни, німці, болгари, греки - почав мінятися характер кримського сільського господарства: підвищився рівень агротехніки, розширився набір вирощуваних культур. Аграрний сектор, внаслідок своєї багатовекторності, придбав велику стійкість. Можна сміливо стверджувати, що саме з цим часом почалося відродження сільського господарства на сучасній основі.
Велика Вітчизняна війна, німецька окупація знову зруйнували кримське сільське господарство, повернувши його на рівень 1920 року. Були повністю підірвані енергетична і механічна бази сільського господарства, велика частина земель випала з обробки, поля знову заросли бур'янами. Відновлення аграрної галузі в післявоєнний період йшло з дуже великими труднощами. Так, в 1946 році пшениці було посіяно всього 292 тис. га, тоді як в 1937 році її було 488 тис. га. Урожайність зернових культур знизилася до 3,9 ц / га, кормових - до 3 ц к. од. з га. Рівень виробництва 1913 ціною великих зусиль було досягнуто лише в середині п'ятдесятих років XX століття.
Площі, оброблювані гербіцидами, зменшилися у 3-4 рази. Консервні заводи Криму практично припинили випуск продукції. Якщо в 1985-1990 рр.. середньорічне виробництво консервів було близько 800 млн. умовних банок, то в 1995-2000 рр.. всього лише 68 млн. Сільське господарство Криму за своїм рівнем виробництва неухильно наближається до рівня початку п'ятдесятих років. На сьогодні (2004р.) падіння аграрного виробництва ще не зупинилося.
На сучасному етапі актуальними питаннями розвитку аграрного сектора економіки є аналізом стану соціального напрямку розвитку трудових ресурсів в Україні, яка входить в недавній інтервал перебудови процесів, пов'язаних не як з економічної, а й з банківсько-фінансовою сферою.
Сформована на сьогоднішній день ситуація призвела до того, що виробництво сільськогосподарської продукції в нашій країні стало не тільки низько рентабельним, але найчастіше - просто збитковим. Соціально-економічна криза, що супроводжується енергетичним дефіцитом, призвів до нестримного росту цін на промислову продукцію, до утворення «ножиць цін» на промислові та сільськогосподарські товари. Все це разом узяте погіршує і без того складну ситуацію, робить непередбачуваним на найближчі роки положення справ у сільському господарстві. Для підвищення рентабельності виробленої продукції, сільськогосподарські підприємства повинні враховувати головні, глибоко специфічні практично непереборні особливості цієї галузі.
По-перше необхідно знизити собівартість продукції, тобто зменшити витрати на її вирощування.
По-друге, підвищити врожайність сільськогосподарських культур, що призведе до збільшення валового збору при цьому, не збільшуючи площу обробітку культур.
По-третє, слід не забувати про підвищення вартості виробленої продукції. Для цього необхідно продавати не сировину, хоча б напівфабрикати, а краще - готову продукцію.
Основний фактор, що впливає на зниження або підвищення собівартості продукції, є висока вартість пально - мастильних матеріалів. За - цьому сільськогосподарським підприємствам необхідно всіляко знижувати витрату палива на проведення агротехнологічних операцій. За рахунок придбання нової менш енергоємної і більш продуктивної техніки. Шляхом зниженням кількості проведення операцій на ділянці або зведення їх до «нуля». До шляхів зниження проведення обробітків грунту належить застосування комбінованих агрегатів, які за один прохід виконують кілька операцій з обробки грунту. При цьому якість операцій проведених комбінованими знаряддями вище, ніж після проведення основного обробітку. Так за один прийом можна поєднати проведення передпосівної культивації, боронування, сівби насіння і сівалки посіву. Замінювати або скорочувати глибокі обробки. Рекомендується проводити оранку раз на 2-3 роки, замінюючи оранку глибоким розпушуванням грунту чизельной культиватором, що призводить до зниження витрат на паливно - мастильні матеріали і при цьому не тільки не знижуючи, а то й збільшуючи врожай. Так само при боротьбі з бур'янами в місце агротехнологічних прийомів, при економічній ефективності рекомендують застосовувати хімічні препарати, які є більш ефективними (Горденко В.П.1994г). Що стосується «нульовий» обробці грунту, то для її введення в структуру землеробства господарства необхідно від 4-5 років для створення на полях потужного родючого верхнього шару, знищення багаторічних і дворічних бур'янів і придбання дорогостоющей спеціальної сівалки. Незважаючи на дорогостоющій і тривалий процес, система «нульовий» обробки грунту дозволяє знизити собівартість продукції в два рази (Ізотов А.М.2007г). Для підвищення кількості та якості виробленої продукції необхідно покращувати систему землеробства, сортовий склад культур у господарстві, підвищувати родючість грунту за рахунок застосування органічних і мінеральних добрив, знищення шкідників і хвороб, застосування повторних посівів на зрошенні та застосування науково обгрунтованої сівозміни (Ізотов А.М. , 2006р). Основою досягнення високих врожаїв озимих зернових культур в умовах степової частини Криму, є отримання дружніх сходів рослин в оптимальні терміни. Для цього необхідно в найкоротші терміни після збирання попередника провести основну обробку грунту, знищити бур'яни і зберегти якомога більше доступної вологи для рослин (Тарасенко Б.О., 2006р). Тільки в рідкісних випадках сільськогосподарські культури, знаходять у грунті достатня кількість води та елементів живлення в легкодоступній формі. На півдні Україна землероб стикається як з нестачею вологи, так і поживних речовин у грунті, які обмежують продуктивність рослин. Якщо не вдасться забезпечити рослини достатнім рівнем цих найважливіших факторів, їх успішного росту і розвитку, які за законами біології незамінні, вся робота хлібороба стає безперспективною (Прянишников Д.М., 1976р).
Маючи на увазі, що вологозабезпеченість рослин є провідним зовнішнім чинником їх успішної життєдіяльності, слід сказати, що без нормального харчування рослині, без добрив навіть зрошення не буде достатньо ефективним. Застосування добрив в даний час є невід'ємною операцією для отримання високих, стабільних і конкурентоспроможних врожаїв найкращої якості. Для більш ефективного використання добрив рослинами необхідно їх вносити, тоді коли вони найбільш потребують, то є в критичні періоди споживання елементів живлення рослинами. Але за відсутності вологи в кореневмісному шарі внесені добрива не будуть використовуватися рослинами, при цьому підприємство понесе великі витрати на придбання добрив, а надбавку в урожаї не отримає. Добрива - дорогий товар і тому застосовувати їх необхідно в той разі, якщо в грунті є достатня кількість доступної вологи (Гапієнко А.А., 2004р). Точно так само не вдасться отримати високі врожаї при оптимальних умов живлення рослин, якщо вони будуть відчувати нестачу вологи, висаджені або висіяні в погано підготовлений грунт нерайоновані сортами і т.д. Добрива - одне з найважливіших ланок у ланцюзі агротехнічних прийомів, але ланцюг розірветься, якщо якась ланка виявиться слабким, і в результаті добрива не зможуть виправити дефекти технології та підвищити продуктивність рослин (Смирнов П.М., 1989р). При правильному використанні добрив ефективність як мінеральних, так і органічних видів знаходиться у відповідності з вмістом поживних речовин в них і в самому грунті, біологічними особливостями, потребами угноєна культури. Немає підстав віддавати перевагу органічним добривам і ставитися насторожено до мінеральних (Гапієнко А.А., 2004р). Для деяких рослин краще застосовувати в якості добрив гній, для інших краще мінеральні туки, але ще краще розумно поєднувати їх. Мінеральні добрива є швидкодіючими, а органічні вимагають тривалого часу для розкладання та звільнення елементів мінерального живлення рослин. Органічні добрива крім грунтового живлення рослин покращують і повітряний, за рахунок виділяється при їх розкладанні вуглекислого газу, покращують ряд найважливіших агрохімічних показників грунту (Петергбурскій А.В., 1989). Отримання максимального економічно вигідного врожаю базується на використанні кращих сортів, забезпеченні необхідних фізичних і хімічних властивостей грунтів, комплексному застосуванні засобів хімізації в період вегетації рослин, своєчасному і якісному виконанні всіх агротехнічних робіт (Ягодин Б.А., 1982р). У нашій зоні лімітуючим фактором для отримання високих урожаїв є волога. Тому необхідно збільшувати площі зрошуваних земель, раціонально використовувати поливну воду, розміщувати культури найбільш чуйні на зрошення. Урожайність культур на зрошенні повинна бути в 3-4 рази вище, культур вирощуваних на суходолі (Крайнюк М.С., 1988р). Для збільшення рентабельності виробництва сільськогосподарської продукції, підприємствам треба налагоджувати галузь переробки сировини в продукти харчування. Реалізація вирощеної продукції у вигляді продуктів харчування, а не сировини, дасть змогу господарствам значно поліпшити свій економічний стан (Миколаїв Є.В., 2004р). Всі ці заходи є невід'ємною частиною інтенсифікації аграрного виробництва, яке дозволить підвищити продуктивність сільського господарства. У України екстенсивний шлях збільшення виробництва сільськогосподарської продукції у неї практично вичерпано повністю. Тому головним способом збільшення виробництва продукції рослинництва на сучасному етапі є його інтенсифікація, спрямована на отримання більшої кількості продукції з одиниці площі. Для досягнення поставленої мети (подвоєння виробництва продуктів харчування) необхідно на значних площах - 70-80% оброблюваної ріллі, підвищити врожайність вирощуваних культур в 2-3 рази (Горденко В.П., 1994 р). Тенденція впровадження в господарствах інтенсивних і суперінтенсивний сортів і гібридів із зниженою стійкістю до хвороб, шкідників і бур'янів. Одностороння селекція на максимальне підвищення потенційної врожайності зазвичай призводить до зниження їх толерантності. Більшість високоврожайних сортів і гібридів дуже чутливі до несприятливих погодних умов, більшою мірою пошкоджуються хворобами, шкідниками і сильніше страждають від бур'янів. Використання їх вимагає енергійної боротьби з шкідниками і хворобами, а це ще більші витрати невідновлюваної енергії (Воробйов С.А.1991г).
Основним завданням стратегії адаптивної інтенсифікації рослинництва є науково обгрунтоване розміщення сільськогосподарських рослин за грунтово-кліматичних зонах, екологічним регіонах і природним "нішах", в яких вони, найбільш повно використовуючи биопотенциал території, дають найбільший економічний ефект. На основі глибокого розуміння біології рослин, їх вимог до навколишнього середовища повинна бути здійснена детальна агроекологічна спеціалізація сільськогосподарського виробництва, що дозволяє найбільш ефективно використовувати природні ресурси: сонячну радіацію, грунти, клімат і т.д. На цій основі досягти стійкого зростання величини та підвищення якості врожаю, підвищити віддачу сировинних, енергетичних і трудових витрат (Миколаїв Є.В., 1996).
При визначенні структури посівних площ у господарстві слід керуватися міркуваннями, в основі яких лежать економічні стимули як єдино вірні в умовах вільно розвивається економіки. У зв'язку з цим, в умовах ринкових відносин зернове господарство в Криму має змінити свої орієнтири і завдання. Справа в тому, що грунтово-кліматичні умови Кримського півострова є унікальними для вирощування не тільки винограду, плодів, овочів, тютюну, ефіроносів, але і зерна озимих пшениць високої якості. У такому зерні гостру потребу відчуває не тільки України, але й інші країни, розташовані в помірних і прохолодних кліматичних зонах, де таке зерно виростити просто неможливо. Тому основним завданням - пріоритетом зернового господарства Криму, з його унікальними природними можливостями для вирощування пшениці високої якості, має стати виробництво високоякісного продовольчого зерна озимої пшениці не лише для задоволення власних потреб, але і на експорт (Миколаїв Є.В., 2006 р.).

3.Почвенно-кліматична характеристика умов функціонування СПК «Перепілкине» Джанкойського району та його економічні показники
3.1 Характеристика грунтово-кліматичних умов підприємства
Сільськогосподарське підприємство СПК «Перепілкине», розташоване в Джанкойському районі, в північній частині півострова Крим. Дане с.-г. підприємство знаходиться в центральній садибі села Маслове. У 2-х кілометрах від господарства проходить траса Сімферополь-Красноперекопськ, у 8-і кілометрах - траса Сімферополь-Москва і в 12-і кілометрах знаходиться залізнична станція державного значення Джанкой. Підводячи, підсумки вище сказаного, слід зазначити зручне і вигідне територіальне розташування підприємства, що дозволяє в найкоротші терміни і з мінімальними втратами отримувати необхідні сировину і матеріали, а також транспортувати свою продукцію до місця її реалізації. При реформуванні КСП радгоспу «Рясний» вся земельна площа була розпайована між працівниками. Розподіл ділянок вироблялося в залежності від розміру одержуваної заробітної плати. Вартість даних паїв була встановлена ​​експертною оцінкою незацікавленої комісією. Дане господарство розташоване у степовій зоні. Клімат цієї зони дуже посушливий. Річна сума опадів становить 340-425мм. максимальна їхня кількість буває в червні (45мм), мінімальне (22мм) - у березні. Зима помірно м'яка, середня температура найхолоднішого місяця становить мінус 2,2 °. Середня з абсолютних річних мінімумів температури повітря - мінус 19-20 ° - буває в 50% зимах. Грунт промерзає від 30 до 40см. заморозки з'являються в кінці жовтня і припиняються в середині квітня. Безморозний період складає - 185-195 днів. Самий жаркий місяць липень, середня температура повітря якого становить +22,5 °, в окремі роки вона піднімається до +40-45 °, на поверхні грунту в цей час вона досягає 60-65 °. Грунтовий покрив господарства представлений чорноземом карбонатною і темно - каштановими слабо - і середньосолонцюваті грунтами. Для них характерна ущільненість, незадовільна мікро - структура, малий обсяг капілярних пір. Тому верхній горизонт сильно розпорошений, після дощів запливає і утворює щільну кірку. При оранці цих грунтів у суху пору року утворюються міцні брили, які ускладнюють обробку грунту і проведення якісного сівби, озимих культур. Ці грунти мають гарну водопроникністю і високої водоудерживающей здатністю. Незважаючи на досить жорсткі грунтово-кліматичні параметри, в цілому умови для вирощування високоякісного зерна, овочів, садів, виноградників, багаторічних трав і ефіроносів - можна вважати досить сприятливими.
3.2 Структура земельних угідь господарства
У СПК «Перепілкине» у користуванні знаходяться 980,3 га сільськогосподарських угідь, у тому числі 976,3 га ріллі. Всі види сільськогосподарських угідь оренди у населення для ведення сільськогосподарського виробництва. Між підприємствами і населенням було укладено договори оренди землі терміном на 3 роки (таблиця 3.2.1).
Підприємство обслуговують чотири насосні станції, що розміщені по периметру Північно-Кримського каналу, основної водної артерії північного Криму, що проходить в безпосередній близькості до земель підприємства.

Таблиця 3.1. Структура земельних угідь СПК «Перепілкине» Джанкойського району.
Показники
роки
2007
2008
2009
Усього землі
980,3
980,3
980,3
Сільгоспугіддя, га
980,3
980,3
980,3
З них рілля
976,3
976,3
976,3
в т. ч. на зрошенні
80
160
160
З даних представлених в таблиці 3.1. можна побачити, що площа земельних угідь в СВК «Перепілкине» з 2007 по 2009 рік не змінилася. Це свідчить про те, що підприємство прагне збільшити обсяги виробництва не за рахунок збільшення посівних площ, а шляхом інтенсифікації виробництва. Так само з цієї таблиці можна побачити основну тенденцію господарства - збільшення площі зрошуваних земель СВК «Перепілкине». З таблиці 3.1. видно, що СПК «Перепілкине» має високий рівень розораності сільськогосподарських угідь 100%.
Земельні угіддя господарства СВК «Перепілкине» використовуються в основному для обробітку польових культур, представлених у таблиці 3.2 ..
3.2 Структура посівних площ господарства СВК «Перепілкине» Джанкойського району
Культури
2007
2008
2009
га
%
га
%
га
%
озимі зернові
896
91,8
816
83,6
816
83,6
пшениця
763
78,2
765
78,4
702
73,8
ячмінь
133
13,6
51
5,2
114
9,8
просапні на зрошенні
80
8,2
160
16,4
160
16,4
сорго на зелений корм
27
2,8
20
2
20
2
картопля
53
5,4
82
8,4
80
6,2
буряк
-
-
58
6,0
36
3,7
морква
-
-
-
-
44
4,5
Разом
976
100
976
100
976
100
Дані таблиці свідчать про те, що більша частина земель господарства відведена під зернові культури, що свідчить про зернової спеціалізації господарства. Більше 80% площі земельних угідь підприємства використовується під озимі колосові культури. У структурі посівних площ СПК «Перепілкине» з 2008-2009 рік спостерігається зміни в розмірах посівних площ озимих колосових, так у 2007 році було засіяно 896га, а в 2008 - 2009 році 816га. При цьому збільшилися площі посівів овочевих культур на зрошенні в два рази. Так площі посіву з 2007-2009року сорго на зелений корм близько 20га, а картоплі близько 80га. Площі посіву столового буряку в 2009рік уменьщілісь в порівнянні з 2008годомпочті в два рази, а площа посіву моркви в 2009рік склала 44га. Площі посіву озимої пшениця з 2007-2009 року практично не змінювалися і становили більше 700га. Площі посіву озимого ячменю в 2007 і 2009 році становили більше 100га, в 2008 році уменьщелісь до 51га. За даними таблиці 3.2. протягом трьох років спостерігається тенденція збільшення площ зрошуваних земель відводяться подпод овочеві культури, так у 2007 році площа зрошуваних земель становила 8,2%, а в 2008 і 2009 році 16,4% від усієї площі. У 2009 році в структуру посівних площ підприємства була введена моркву, вирощену на на зрошенні, площею 44га. За структурою посівних площ можна зробити висновок про те, що спеціалізація господарства рільництво, а напрям - зернове. Хоча в останні роки спостерігається тенденція розвитку овочівництва в господарстві. У сільськогосподарському підприємстві СПК «Перепілкине» прийнято наступне чергування культур:
на богарі на зрошенні
1. озима пшениця; 1. картопля
2. озимий ячмінь; 2. сорго на зелений корм
столовий буряк
морква
У схемі чергування культур на богарі озимі колосові вирощуються беззмінно, тобто озима пшениця після озимого ячменю і т.д.. У схемі чергування культур на зрошенні картопля розміщується після після овочевих та кормових культур. Дані про врожай і валовий збір сільськогосподарської продукції представлені у таблиці 3.3.
Таблиця 3.3 Урожайність сільськогосподарських культур і валове їх виробництво в СВК «Перепілкине» Джанкойського району.

Культури
Урожайність, т / га
Валове виробництво продукції, т
2007
2008год
2009
У середньому за 3 роки
2007
2008год
2009
У середньому за 3 три роки
1
Озима пшениця
1,3
1,3
1,2
1,3
1022,4
987,0
856,4
955,3
2
Озимий ячмінь
1,0
0,9
0,9
0,9
137,0
46,0
102,6
95, 0
3
сорго на з.к
25,3
23,0
22,6
23,6
683,1
460,0
452,0
531,1
4
картопля
18,0
16,7
16,0
16,9
954,0
1369,4
1280,0
1201,1
5
буряк
-
10,8
10,4
10,6
-
626,4
374,4
500,4
6
морква
-
-
8,4
8,4
-
-
369,6
369,6
За даними таблиці 3.3. можна сказати про те, що найвища і стабільна по роках врожайність на суходолі в озимої пшениці, у 2007-2008 році склала 1,3 т / га, а в 2009 році 1,2 т / га. Урожайність озимого ячменю в 2008 і в 2009 році була 0,9, а в 2007 році 1,0 т / га. На суходолі по зернових культурах спостерігається зниження врожаю, що пов'язано з беззмінним вирощуванням цих культур. На зрошенні саму високий врожай сорго на зелений корм отримали в 2007 році - 25,3 т / га, в наступні роки також спостерігається зниження врожайності. Серед овочевих культур найбільш врожайною культурою є картопля в 2007 році - 18 т / га, в наступні роки також спостерігається зниження врожайності до 16т/га. Столовий буряк є найбільш стабільною культурою за врожайністю, різниця за два роки склала 0,4 т / га. Морква був введений до структури посівних площ підприємства в 2009 році, врожайність склала 8,4 т / га. Якщо судити про врожайність вирощуваних культур по, рокам, наведеним у таблиці 3.3. то можна зробити висновок про те, що в 2007 році склалися найбільш сприятливі умови, які й забезпечили одержання високих врожаїв. У 2008 році врожайність була трохи нижче, ніж у 2007 році. Найбільш несприятливий рік - 2009, врожайність вирощуваних культур на богарі в цей рік зменшилася в середньому на 0,1 т / га, на зрошенні 0,5 т / га в порівнянні з попереднім роком. Найбільший валовий збір зерна в господарстві дає, картоплю в середньому за три роки він склав 1201,1 т. Валовий збір інших овочевих культур більш, ніж у два рази менше. Це говорить про те, що картопля є однією з головних овочевих культур в підприємстві. Валовий збір озимої пшениці в середньому за три роки становить 955.3т. Валове виробництво продукції озимого ячменю значно менше і становить у середньому 95т. Валове виробництво зеленого корму в середньому за три роки становить 531,1 т.
Таблиця 3.4 Основні показники виробництва продукції тваринництва в СВК «Перепілкине» Джанкойського району (за 2007 - 2009 року).
Назва показника
роки
2007
2008
2009
Крупно рогата худоба в у тому числі:
54
12
17
Корів, голів
30
8
10
Телят, голів
24
4
7
Надоєно молока всього, тис. л.
32,4
8,6
10,8
Витрати виробництва на одну голову, грн
814
1575
1682
Прибуток, грн за голову
109
85
129
Рентабельність,%
13,4
5,4
7,7
За даними таблиці 3.4. можна сказати про те, що найбільша кількість ВРХ в СВК «Перепілкине» було в 2007 році - 54 голови. За останні два роки поголів'я різко скоротилася, що пов'язано з низьким рівнем рентабельності. Надій молока у 2007 році склав 32,4 тис.л., а в 2008-2009р. Склав в середньому близько 10 тис.л. витрати на одну голову з кожним роком збільшуються з 814грн. до 1682грн. Найбільша прибуток за одну голову була отримана в 2009 році - 129грн. Тваринництво в СПК «Перепілкине» характеризується низьким рівнем рентабельності, так найбільша рентабельність була в 2007 році - 13,4%, найменша в 2008году - 5,4%. Але позитивний рівень рентабельності свідчить про те, що при поліпшенні кормою бази і модернізації виробництва можна отримувати ще більший прибуток. На сьогоднішній день структура посівних площ, врожайність с / г культур і економічні показники отримані у господарстві виглядає наступним чином (таблиця 3.5.).
Таблиця 3.5. Основні показники виробництва продукції рільництва при існуючій структурі посівних площ в СВК «Перепілкине» (у середньому за 2006-2008рр.)
Культура
Площа звів вання, га.
Урожайність, т / га.
Валове виробництво продукції, т.
Витрати виробництва на 1га, грн.
Вартість виробленої продукції на 1га, грн.
При-бувальщина грн, 1га.
Рентабельність,%
озима пшениця
743,3
1,3
955,3
озимий ячмінь
99,3
0,9
95, 0
сорго на зелений корм
22,3
23,6
531,1
картопля
65
16,9
1201,1
столовий буряк
47
10,6
500,4
морква
44
8,4
369,6
Дані цієї таблиці свідчать про те, що основною культурою в підприємстві є озима пшениця. Вона займає найбільшу площу земельних угідь підприємства - 1202,3 га, а валовий збір її зерна становить 3894,8 т. Врожайність озимої пшениці найбільш висока 3,2 т / га в порівнянні з іншими культурами. Однак слід зазначити, що в суходільних умовах найбільш врожайною культурою є озимий ячмінь, врожайність якого на 0,1 т / га вище, ніж озимої пшениці, без поливу. Витрати на 1га озимої пшениці становлять 1660,3 грн, при існуючій ціні, прибуток становитиме 522,8 грн. Найбільша прибуток у насіння цукрових буряків 1500грн та еспарцету на насіння 972грн. Прибуток з 1га ріпаку 682грн трохи менше у озимої пшениці. Збитковими є сорго на зерно і гірчиця. Аналізуючи культури, вирощувані в господарстві по прибутковості з 1га, можна розділити їх на три групи: прибуткові (озима пшениця, озимий ріпак, цукровий буряк на насіння, еспарцет на насіння), менш прибуткові (озимий ячмінь, ярий ячмінь, багаторічні трави на сіно) і збиткове (сорго на зерно, гірчиця). Найбільша рентабельність у насіння цукрових буряків 58,1% і еспарцету, на насіння 57,0%, трохи менше у багаторічних трав на сіно 43,8%. У озимих пшениці та ріпаку близько 35,0%. Чи не рентабельними є сорго на зерно і гірчиця. Закінчуючи аналіз даних таблиці 3.2.4. можна зробити висновок про те, що підприємство з 1га ріллі в середньому отримує 400,2 грн, а з усієї площі 1млн 471тис.грн прибутку, враховуючи те, що дві культури, вирощувані в господарстві - сорго і гірчиця, є збитковими. Тому для підвищення економічної ефективності господарства треба вивести сорго і гірчицю із структури посівних площ і збільшити площі посівів під озиму пшеницю, озимий ріпак, цукровий буряк на насіння і еспарцет на насіння. У той же час слід відзначити те, що прийнята структура посівних площ в господарстві не тільки не забезпечує найбільш ефективне використання ріллі, але і завдає шкоди родючості грунтів. Проведений нами аналіз балансу гумусу в такій структурі посівних площ дав наступні результати (Таблиця 3.2.5.).
Таблиця 3.6. Баланс гумусу в грунті пол «Перепілкине» Джанкойського району. їй існуючого сівозміни в СВК
Джерело органіки
Прихід, т / га
Витрата, т / га
Баланс, т / га
Озима пшениця
Озимий ячмінь
РАЗОМ
Зроблений розрахунок динаміки гумусу в грунті показав, що при застосовуваної структурі посівів, господарство щорічно на кожному гектарі безповоротно втрачає 0,20 т гумусу, що безумовно в подальшому негативно позначиться на рівні родючості грунтів і його на величині одержуваних урожаїв. У зв'язку з вищесказаним, в господарстві слід знайти резерви підвищення ефективності виробництва. І при цьому необхідно так само знизити негативний вплив виробництва на навколишнє середовище, зокрема на родючість грунту.

4. Проектування структури посівних площ у господарстві
В даний час однієї з основних причин отримання низьких врожаїв, забруднення полів бур'янами, шкідниками та хворобами, виснаження грунтового родючості є відсутність у господарствах науково-обгрунтованої сівозміни. Тому для покращення фітосанітарних, фізичних і хімічних властивостей грунту необхідно застосовувати різні типи сівозмін, в залежності від спеціалізації господарства і умов обробітку культур. Проектований сівозміну повинен сприяти підвищенню врожайності культур розміщених в цьому сівозміні і грунтової родючості. Тому для покращення системи рільництва в господарстві ми пропонуємо ввести два сівозміни суходільний на площі 2673,8 га і зрошуваний, на площі 1001га.
4.1 Проектований сівозміну і структура посівних площ на суходолі
Таблиця 4.1.1.Проектірованная схема сівозміни на суходолі Джанкойського району.
Схема сівозміни
Площа, га
%
Урожайність, т / га
Валовий збір, т
1.Чістий пар
446
16,7
*
*
2.Озімая пшениця
446
16,7
3,4
1516,4
3. Озимий ячмінь
446
16,7
3,6
1605,6
4. Озимі б / з суміші на зелений корм
446
16,7
18,0
8028,0
5.Озімая пшениця
446
16,7
3,0
1338,0
6.Подсолнечнік ярий ячмінь
206
7,7
1,2
247,2
240
8,8
2,5
600,0
РАЗОМ
2676
100
*
*
Проектована схема сівозміни представлена ​​в таблиці 4.1.1 показує чергування культур у просторі, тобто на земельній ділянці. За цією схемою озима пшениця розміщується в полі № 2 після кращого попередника - чистого пара. Попередником озимого ячменю є озима пшениця, яка в цьому випадку є добрим попередником для цієї культури. Таке чергування культур допускається, але при цьому накопичуються загальні шкідники, хвороби і бур'яни сімейства злакові. Після озимого ячменю розміщуються озимі б / з суміші на зелений корм, які так само є добрим попередником для озимої пшениці. Для соняшнику стерньові злакові культури є добрим попередником, що дозволяє добре підготувати грунт і знищити бур'яни. Необхідно пам'ятати, що соняшник треба повертати на попереднє місце не раніше, ніж через 7-8 років. Завершальною культурою є ярий ячмінь, який обробляється в господарстві як страхова культура. Чистий пар у запропонованому чергуванні культур займає площу 446га, що становить 16,7% від загальної площі сівозміни. Під просапні культури відводиться площа розміром 206га, що становить 7,7% від загальної площі сівозміни. Яровий ячмінь займають 240га, що становить 8,8% від загальної площі сівозміни. Тип проектованого сівозміни зернової, так як всі культури розміщені в ньому зернові. Проектований сівозміну має назву зернопаропросапної, так як 58,9% займають зернові культури, 16,7% площі зайнято парами, просапними культурами - 7,7%. Пропонований нами проект сівозміни дозволить господарству, не зменшуючи площі обробітку зернових культур, збільшити виробництво продукції за рахунок правильного підбору попередників для основних культур, підвищення рівня агротехніки і поліпшити фітосанітарні, фізичні і хімічні властивості грунтів господарства. Дані цієї таблиці 4.1.1, кажучи про те, що найвища планова врожайність у озимої пшениці по чистому пару - 3,4 т / га. Врожайність озимої пшениці, попередником якої є озимі б / з суміші на зелений корм, планується 3,0 т / га. Таким чином, валовий збір озимої пшениці в цьому сівозміні складе 2854,4 т, що на 340т більше, ніж при існуючій структурі посіву в господарстві. Озимого ячменю після озимої пшениці планується отримати 3,6 т / га, з усієї площі 600т. Урожайність соняшнику після озимої пшениці планується отримати 1,2 т / га, валовий збір олієнасіння в цьому випадку складе 247,2 т. Урожайність ярого ячменю після озимої пшениці планується отримати на рівні 2,5 т / га. Закінчуючи аналіз таблиці 4.1.2. можна зробити висновок про те, що середня врожайність озимої пшениці в проектованому сівозміні на суходолі склала 3,2 т / га, що не поступається, врожайності озимої пшениці, отриманої в господарстві, в середньому за три роки. Прогнозована врожайність ярого ячменю становить 2,5 т / га, що перевершує отриману врожайність у господарстві на 0,3 т / га, а валовий збір зерна складе 600т. Загальний врожай зерна цього суходільному сівозміні складе 5060т. Тобто проектований сівозміну на суходолі, дозволить за рахунок поліпшення попередників підвищити врожайність і валовий збір продукції, як окремих культур, так і в цілому по сівозміні.
4.2 Проектований сівозміну і структура посівних площ на зрошенні
Впровадження поливних сівозмін - одна з головних умов підвищення культури землеробства в умовах зрошення. Сівозміни на зрошуваних землях у порівнянні з богарні відрізняються, перш за все за складом культур і структурі посівних площ. На поливних землях вводять багаторічні трави, виключаються чисті пари, частина площі відводиться під овочеві та інші вологолюбні культури. Поливні землі широко використовуються для обробітку особливо цінних технічних культур, виробництва зерна, кормів. В умовах зрошення змінюється оцінка попередників. Культури, сухі і виснажливі грунт пов'язані в розряд несприятливих попередників на богарі, на зрошенні можуть перейти в розряд задовільних попередників. Пропонований нами зрошуваний сівозміну займає площу розміром 1001га. Чергування культур, площа, процентне співвідношення площі відведена під кожну культуру, врожайність і валовий збір представлені в таблиці 4.2.1.
Таблиця 4.2.1.Проектірованная схема сівозміни на зрошенні в ТОВ «Обрій» Джанкойського району.
Схема сівозміни
Площа, га
%
Урожайність, т / га
Валовий збір, т
1.многолетніе трави на сіно
167,0
16,67
9,0
1503,0
2. багаторічні трави на сіно або з / к.
на насіння
137,0
13,67
9,0
1233,0
30,0
3,0
0,7
21,0
3.Озімая пшениця
167,0
16,67
6,0
1002,0
4. Озимий ячмінь
167,0
16,67
6,5
1085,5
5.Озімий ріпак
167,0
16,67
3,0
501,0
6.Сахарная буряк на насіння
167,0
16,67
1,5
250,5
РАЗОМ
1001,0
100
*
*
У таблиці 4.2.1 показана схема чергування культур на зрошенні площею 1001га. Багаторічні трави обробляють два роки, в перший рік на сіно, а по - другий рік на зелений корм площею 137га і на насіння площею 30га.
Озиму пшеницю розміщують після багаторічних трав площею 167,0 га, які на зрошенні є кращим для неї попередником. Озимий ячмінь розміщують після озимої пшениці. Попередником озимого ріпаку є озимий ячмінь, який рано прибирається, що робить можливим до посіву озимого ріпаку добре підготувати і вирівняти грунт. Площа обробітку озимого ріпаку на зрошенні складе 167,0 га. Після ріпаку йде цукрові буряки на насіння, площа якої в даному проектованому сівозміні становить 167,0 га. Після збирання насіння цукрових буряків у кінці серпня проводять посів багаторічних трав. Тип проектованого сівозміни на зрошенні зернової, так як більше половини культур вирощуються на зерно. Назва цього сівозміни зернотравопропашной.
У цій же таблиці 4.2.1 показана планована врожайність сільськогосподарських культур, вирощуваних на зрошенні. Урожайність багаторічних трав на сіно з люцерни складе 9т/га і валовий збір 2736,0 т. Багаторічні трави другого року на насіння площею 30га планується отримати - 0,7 т / га. Озимої пшениці після багаторічних трав планується отримати - 6,0 т / га. Врожайність озимого ріпаку який буде розміщуватися після озимого ячменю скласти 3,0 т / га, валовий збір при цьому складе 501,0 т. Цукрові буряки дасть врожайність насіння 1,5 т / га, що на 0,3 т більше ніж зібрано в господарстві в середньому за три роки. На закінчення аналізу даної таблиці 4.2.2 можна відзначити те, що врожайність озимої пшениці в проектованому сівозміні на зрошенні вище на 2,0 т / га отриманої в господарстві в середньому за три роки на зрошенні. Тенденція підвищення врожайності, в порівнянні з отриманою в господарстві, спостерігається по всіх культурах проектованого зрошуваної сівозміни.
Таким чином, в зрошуваному сівозміні планується отримати 2088т зерна, 2736т сіна люцерни, 500т насіння ріпаку та 250т цукрових буряків. Важливою оцінкою кожного сівозміни і господарства в цілому є валовий збір продукції. Дані сівозміни суходільний і зрошуваний сприяють підвищенню валового збору та більш ефективного використання земельних ресурсів. При введенні в господарстві двох сівозмін суходільних і зрошуваного, за пропонованої структурі посівів, господарство збільшує виробництво зерна та іншої сільськогосподарської продукції.

4.3 Основні показники проектованого виробництва зерна
У результаті впровадження пропонованої структури посівних площ у виробництво, галузь рільництва господарства буде виглядати наступним чином.
Таблиця 4.3.1. Основні показники проектованої структури посівних площ і виробництва продукції в ТОВ «Обрій» Джанкойського району
Культури
Площа здійняла-вання, га
Урожай-ність, т / га
Валове вироб-дство продук-ції, т
Витрати вироб-нання на 1га, грн
Вар-тість вироблена-денной продук-ції на 1га, грн
При-бувальщина грн, 1га
Рента-бель-ність,%
Озима пшениця
1059,0
3,6
3856,4
2200
3060
860
39,1
Озимий ячмінь
613,0
4,4
2691,1
2100
2772,0
672
32,0
Яровий ячмінь
240,0
2,5
600,0
1650
2125
475
28,8
Озимий ріпак
167,0
3,0
501,0
2400
4500
2100
87,5
Соняшник
206
1,2
247,2
1200
1500
300
25,0
Цукрові буряки на насіння
167,0
1,5
250,5
3200
5100
1900
59,4
Озимі б / з суміші на зелений корм
446,0
18,0
8028,0
2000
2268,0
268
13,4
Багаторічні трави на сіно
304,0
9,0
2736,0
1200
4530
3330
73,5
Багаторічні трави на насіння
30,0
0,7
21,0
1708,0
2680,0
972,0

57,0
Дані цієї таблиці свідчать про те, що площа обробітку озимої пшениці в порівнянні з існуючою зменшиться на 200га, при цьому за сет збільшення врожайності на 0,4 т / га, валове виробництво її зерна в господарстві практично не знизиться і складе 3856,4 т. Площі посіву в господарстві озимого ячменю так само зменшаться, в порівнянні з площею займаної в господарстві в середньому за три роки на 130га, а за врожайністю підвищиться на 1,3 т / га, і в середньому складе 4,4 т / га. Валове виробництво зерна цієї культури так само збільшилася і складе 2691,1 т.
Площа, відведена в проектованому сівозміні під яровий ячмінь, складе 240га, що два рази більше площі займаної в існуючому сівозміні. Урожайність, його ж збільшиться до 2,5 т / га, і валовий збір становитиме 600т. Площа озимого ріпаку складе 167,0 га, що на 28га більше площі займаної ним в існуючій структурі посівів. Врожайність озимого ріпаку складе 3,0 т / га, що в два рази більше існуючої. Аналогічно збільшиться і валовий збір цієї культури, він буде більш ніж у два рази більше і складе 501т. Площа цукрових буряків як дуже вигідною культури збільшиться на 104,2 га. Врожайність зросте в порівнянні з існуючою на 0,3 т / га, валовий збір насіння цукрових буряків складе 250,5 т, що на 175,2 т більше, ніж існуючий збір зерна (таблиця 3.2.4.). Площа багаторічних трав на сіно збільшиться до 334 у тому числі на насіння 30га. Урожайність багаторічних трав на сіно складе 9т/га, що на 6т/га більше, ніж при існуючій структурі посівів, а на насіння залишиться колишньою 0,7 т / га. Валовий збір багаторічних трав на сіно складе 2736т, що на 1941,2 т більше існуючий збір сіна, а валовий збір насіння зменшиться на 16,5 т в порівнянні з отриманим в таблиці 3.2.4. Збільшення площі багаторічних трав необхідно як створення міцної кормою бази для тваринництва і для підвищення родючості грунтів. Площа, зайнята соняшником складе 206га, при його врожайності 1,2 т / га. Валовий збір складе 247,2 т / га. Витрати на обробіток 1 га соняшнику складуть близько 1200грн, при цьому вартість насіння з 1га складе 1500грн. Прибуток з 1га буде становити близько 300грн, а рентабельність виробництва соняшника буде 25%. Озимі б / з суміші на зелений корм в проектованої структурі посівів які вводять для поліпшення якості попередників під озиму пшеницю, будуть займати площу розміром 446га, планована врожайність 18т/га. Валовий збір озимих б / з сумішей на зелений корм складе 8028,0 т. Витрати на виробництво зеленої маси на 1га складуть 2000грн, при цьому вартість з 1га складе 2268грн. Прибуток буде складати 268грн, а рентабельність складе 13,4%. Прибуток з 1га озимої пшениці планується отримати 860грн, що на 337грн більше, ніж отримана в господарстві при існуючій структурі посівів. Рентабельність озимої пшениці складе 39,1%, яка в порівнянні з існуючою вище на 7,6%. З 1га озимого ячменю планується отримати 672грн прибутку, що на 200 грн більше, ніж існуюча. Рентабельність озимого ячменю складе 32,0%, що на 5,8% вище існуючої рентабельності в господарстві. У зв'язку зі збільшенням урожайності сільськогосподарських культур в проектованої структурі посівів, в порівнянні з існуючою врожайністю і зростанні витрат, прибуток зросте по всіх інших культур, крім багаторічних трав на насіння там врожайність залишиться колишньою, відповідно і прибуток теж. Так прибуток з 1га озимого ріпаку збільшиться на 1400грн, цукрових буряків на насіння на 400грн, багаторічних трав на сіно на 2800грн та ярого ячменю на 150грн. Зі збільшенням прибутку від реалізації сільськогосподарської продукції, в порівнянні існуючої, планується підвищення рентабельності виробництва сільськогосподарських культур. Так рентабельність виробництва ярого ячменю зросте на 2,6%, озимого ріпаку на 50,7%, цукрових буряків на насіння на 1,3% і багаторічних трав на сіно на 29,7%, а багаторічних трав на насіння залишиться колишньою 57%. Закінчуючи, аналіз даних таблиця 4.3.1. можна зробити висновок про те, що господарство з 1га ріллі в середньому отримає 1200грн, що на 800грн більше, ніж при існуючій структурі посівів. Прибуток господарства з усієї площі складе 4млн. 410тис. гр., що на 2млн. 939тис. гр. більше існуючої в господарстві. У той же час слід відзначити те, що проектована нами структура посівів дозволить забезпечити найбільш ефективне використання ріллі і не завдавати шкоди родючості грунту. Проведений нами аналіз балансу гумусу за проектованої структурі посівних площ дав наступні результати (таблиця 4.3.2.).
Таблиця 4.3.2. Баланс гумусу в грунті, полів проектованого сівозміни в ТОВ «Обрій» Джанкойського району.
Джерело органіки
Прихід, т / га
Витрата, т / га
Баланс, т / га
Озима пшениця
1,32
1,35
-0,03
Озимий ячмінь
1,51
1,35
0,16
Яровий ячмінь
0,81
1,23
-0,42
Озимі б / з суміші на зелений корм
0,54
1,24
-0,7
Цукрові буряки
0,09
1,59
-1,50
Багаторічні трави (сіно)
2,83
0,60
2,23
Чистий пар
0
2
-2
Соняшник
0,38
1,39
-1,01
РАЗОМ
1,30
1,28
0,02
Зроблений розрахунок динаміки гумусу в грунті показав, що при застосовуваної структурі посівів, господарство щорічно на кожному гектарі збільшує 0,02 т гумусу, тоді як в існуючій структурі посівів баланс гумусу склав -0,2 т / га. Що, безумовно, в подальшому позитивно позначиться на рівні родючості грунтів і його на величині одержуваних урожаїв.

5.Охрана праці
5.1 Організація охорони праці в ТОВ «Обрій»
Охорона праці є важливим державним завданням, тому що в основі її лежить турбота про здоров'я і життя людей. Значення охорони праці в Україні підтверджується низкою документів, а саме: Конституцією України, Законом України «Про охорону праці», КЗпП України, Законом України «Про обов'язкове страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань, що спричинило втрату працездатності». ТОВ «Обрій» є середнім орендним підприємством. Охорона праці в ньому базується на законодавстві «Про охорону праці» і починається з прийняття Положення про охорону праці з урахуванням умов господарства, видання наказів про призначення відповідальних осіб за дотриманням заходів з охорони праці. Профспілковий комітет і керівник підприємства щорічно при прийнятті колдоговору стверджують заходи щодо безпеки праці, розроблені галузевими головними фахівцями, складають кошторис на здійснення цих заходів та оздоровлення робітників. У своїй роботі служба керується нормативними актами, стандартами з охорони праці [21]. На підприємстві службу охорони праці очолює керівник господарства. При оформленні людей на роботу він в кабінеті охорони праці проводить вступний інструктаж. Безпосередньо на робочому місці керівники середньої ланки проводять первинний інструктажу. На небезпечних роботах повторний інстуктаж проводять через три місяці. При проведенні аварійних робіт проводиться цільовий інструктаж. У разі зміни нормативів, впровадження нових технологій і обладнання проводиться в неплановий інструктаж. Усі їхні види фіксуються в журналах під підпису. Фінансування охорони праці здійснюється керівником.

5.2 Безпека технологічного процесу
Загальні вимоги до виробничих процесів регламентуються ДСТУ 12.3.002-75. Вони передбачають:
- Усунення безпосереднього контакту працівників з вихідними матеріалами, заготовками, напівфабрикатами, готовою продукцією та відходами виробництва, які надають небезпечне або шкідливе дію на організм;
- Заміну технологічних процесів і операдою, пов'язаних з виникненням небезпечних і шкідливих виробничих факторів процесами та операціями, при виконанні яких ці фактори відсутні або мають меншу небезпеку;
- Комплексну механізацію та автоматизацію виробництва;
- Застосування дистанційного керування технологічними процесами та операціями за наявності небезпечних і шкідливих виробничих факторів;
- Герметизацію обладнання;
- Застосування засобів колективного захисту працівників;
- Раціональну організацію праці та відпочинку з метою профілактики монотонності і гіподинамії, а також зниження важкості праці;
- Своєчасне отримання інформації про виникнення небезпечних рідних виробничих факторів при виконанні окремих технологічних операціях;
-Впровадження систем управління технологічними процесами, які забезпечують захист працівників і аварійне вимкнення виробничого устаткування; - своєчасне видалення і знешкодження відходів виробництва, які є джерелами небезпечних і шкідливих виробничих факторів;
- Забезпечення пожежо-і вибухобезпеки. У значній мірі безпека виробничих процесів залежить від організації і раціонального планування цехів, дільниць, від рівня оснащення робочих місць, відповідності виробничих приміщень вимогам безпеки, вибору способів зберігання, транспортування, матеріалів, заготовок, а також від видалення відходів, їх утилізації, від дотримання вимог безпеки до виробничого персоналу.
5.3 Загальні вимоги безпеки до технологічних процесу
Технологічні процеси з використанням техніки і різних механізмів реалізуються в умовах небезпечних зон. Під опасною зоною розуміють простір, в якому можлива дія на працівника небезпечного або шкідливого чинника. Небезпечна зона може бути чітко обмеженою (наприклад, зона навколо працюючого орного агрегату) і з мінливими кордонами (наприклад, при переміщенні вантажів вантажопідйомними механізмами). Небезпечними є зони навколо рухомих деталей і механізмів, незахищених проводів та частин обладнання, що знаходяться під напругою, навколо техніки, що рухається, переміщуваних вантажів, розігрітих деталей та ін Небезпечну зону створюють високі температури повітря, випромінювання, розсипані і пролиті пестициди, отрутохімікати, кислоти, відкриті люки, водні переправи і т. п. Загрозу представляють небезпечні зони, де можливі захоплення і намотування одягу, кінцівок і волосся працюючих. Як правило, ці зони утворюють ланцюгові, карданні, шестеренні, ремінні передачі та інші деталі, що обертаються з різними виступами (голівки болтів, шплінти і т. п.). Небезпека втягування в механізм працюючих створюють обертаються назустріч один одному деталі. Небезпечні зони повинні бути захищені від випадкового попадання в них людей, мати попереджувальні написи, сигнали, захисні огородження. Розмір небезпечної зони залежить від декількох чинників: кількісних параметрів технологічних процесів, швидкості руху техніки, висоти штабелювання вантажів і т. п. Стаціонарна техніка утворює нерухомі небезпечні зони, а мобільний - рухливі. У сільськогосподарському виробництві не всі небезпечні зони можна повністю захистити. Необгородженими залишаються багато робочі органи машин, факели розпилу пестицидів, полум'я газових пальників, струмені води поливних машин і т.д. Робота в таких зонах пов'язана з підвищеною обережністю. Загальні вимоги безпеки до технологічних процесів передбачають: планування, організацію та проведення робіт, вклю-чающих механізацію, автоматизацію і дистанційне керування; своєчасний ремонт і налагодження обладнання; заміну технологічних операцій, при виконанні яких виникають небезпечні і шкідливі фактори; усунення безпосереднього контакту працюючих з джерелами небезпечних і шкідливих виробничих факторів; відповідність технологічних процесів обробітку, збирання, переробки сільськогосподарської продукції і робіт у тваринництві типовим операційним технологій; відповідність робіт, пов'язаних із застосуванням пестицидів, діючої нормативної документації всіх під галузей (рослинництво, тваринництво, бджільництво, звірівництво, тепличне господарство, експлуатація, зберігання та ремонт техніки, сільськогосподарське будівництво, транспортні роботи, овочівництво, зберігання та переробка тощо). Основні вимоги, що пред'являються до обладнання, маш Інама і механізмам, безпека, надійність і зручність в експлуатації. Зупинимося тут тільки на безпеці. Безпека виробничого устаткування досягається правильним вибором принципів дії, конструктивних схем, матеріалів і робочих процесів, застосуванням в конструкції спеціальних захисних засобів, максимальним використанням засобів механізації, автоматизації, дистанційного управління, включенням вимог безпеки в технічну документацію на монтаж, експлуатацію, ремонт, зберігання і транспортування обладнання, виконанням ергономічних вимог. Розробку устаткування ведуть з урахуванням умов його експлуатації, передбачаючи його безпеку при впливі високих і низьких температур, вітрового напору, вологості, сонячної радіації, агресивних речовин, мікроорганізмів, механічних коливань та ін Обладнання повинно бути вибухо-і пожежобезпечних. Воно не повинно служити джерелом виділення у робочу зону і виробничих приміщень шкідливих речовин. Машини, які приводяться в дію електричним струмом, постачають пристроями для захисту від поразки їм, що спрацьовують навіть у разі помилкових дій оператора. Конструкція машин повинна виключити можливість накопичення зарядів статичної електрики в небезпечних кількостях. Повинні бути передбачені також кошти сигналізації і порушенні нормального режиму роботи, а в необхідних випадках кошти гальмування, відключення від джерелом енергії автоматичної зупинки. Розміри тракторних агрегатів з навісними, напівнавісними і причіпними машинами повинні забезпечувати можливість руху по дорогах загальної мережі.

Висновки
У результаті проведеної роботи, можна зробити такі висновки з ефективності виробництва в сільськогосподарському підприємстві ТОВ «Обрій» Джанкойського району Автономної Республіки Крим.
1. В умовах обмежених ресурсів і конкурентної боротьби господарству для виживання в таких складних умовах необхідно знайти правильний напрямок розвитку та оптимальну структуру посівних площ які забезпечать отримання прибутку необхідної для подальшого розширеного розвитку відросло.
2. Для поліпшення системи рільництва в господарстві вводиться два сівозміни, на суходолі і зрошенні.
3. У господарстві необхідно розширювати площі посівів економічно ефективних культур - озима пшениця, озимий ріпак, багаторічні трави, цукрові буряки на насіння.
4. Вивести зі структури посівних площ збиткові культури - гірчиця і сорго на зерно.
5. Скоротити площі культур у господарстві менш урожайних і нестабільних по роках - ярий ячмінь.
Запропоновані нами структура посівних площ дозволить господарству більш ефективно використовувати земельні ресурси, не завдавати шкоди навколишньому середовищу, тобто не знижувати запаси гумусу в грунті, збільшить і поліпшить якість врожаю, і збільшить прибуток господарства.

Список використаної літератури
1. Агрохімія / Б.А. Ягодин, П.М. Смирнов, А.В. Петербурзький; під ред. Б.А. Ягодина - М.; Агропромиздат, 1989. - 527с.
2. Гордiенко В.П. Маліненко А.М., Грабак Х.Н. Прогресівнi системи обробiтку грунту. - Сiмферополь. - 1998. - 280 с.
3. Землеробство / С.А. Воробйов, О.М. Каштанов, А.М. Ликов, І.П. Макаров; під ред. С.А. Воробйова. - М.; Агропромиздат, 1991. - 527с.
4. Короткий агрокліматічний довідник півдня України.
5. Каюмов М.К., Програмування врожаїв с / г культур. - М.: Агропромиздат, 1989. - 320с.
6. Матвєєв В.В., Головний А.М., Северьянов С.М. Енергозберігаюча обробка грунту / / Землеробство. - 2003. - № 2. - С. 18.
7. Миколаїв Є.В. Стійке функціонування аграрної галузі Криму в умовах ринкової економіки. - Сімферополь. - 2004 - 268с.
8. Миколаїв Є.В., Ізотов А.М., Чуніховская В.М., Таоасенко Б.А., Рослинництво Криму. / Під редакцією Миколаїв О.В - Сімферополь: Таврія, 2008. - 290с.
9. Миколаїв Є.В., Ізотов А.М., Тарасенко Б.О., Рослинництво Криму. - С: Фактор, 2006. - 352с.
10. Миколаїв Є.В., Письменний В.Д., Зберігання зерна і насіння в сільськогосподарських підприємствах / під редакцією Миколаїв Є.В. - Сімферополь, 2007. - 118с.
11. Миколаїв Є.В., Назаренко Л.Г., Мельников М.М. Кримське рільництво - Сімферополь: Таврида, 1998. - 375 с.
12. Миколаїв Є.В., Письменний В.Д., Рюмшин А.В., Переробка зерна в сільськогосподарських підприємствах / під редакцією Миколаїв Є.В. - Сімферополь, 2008. - 209с.
13. Науково обгрунтована система землеробства Республіки Крим / Під. ред. Є.В. Миколаєва, В.П. Гордієнко. - Сімферополь: Таврида, 1994. - 351 с.
14. Лисогоров С.Д., Ушкаренко В.О. Зрошуване землеробство - 4-е вид., Доп. і пераб.-М. Колос, 1981. - 382с.
15. Кізяків Ю.Є., Гусєв П.Г., Крайнюк М.С., Тітков А.А. Грунтові аспекти екологічних проблем землеробства в Криму та шляхи їх вирішення / / Агропромисловий комплекс Криму в XXI столітті. Праці КГАУ. - 2002. - Вип. 68. - С. 33-42.
16. Матвєєв В.В., Головний А.М., Северьянов С.М. Енергозберігаюча обробка грунту / / Землеробство. - 2003. - № 2. - С. 18.
17. Овсянніков Ю.А. Землеробство як фактор виникнення та вирішення екологічних проблем / / Аграрна наука. - 2003. - № 6. - С. 17-19.
18. Грунти Криму і підвищення їх родючості / Половіцкій І.Я., Гусєв П.Г. - Сімферополь: Таврида, 1987. - 152 с.
19. Петино Н.С., Фізіологія зрошуваних сільськогосподарських культур. - Москва: КОЛОС, 1962.
20. Пруцкова М.Г., Уханова О.І. «Нові сорти озимої пшениці». - М: КОЛОС, 1972. - 288с.
21. Рослинництво: Пiдручнік / В.Г. Влох та iн. - Київ: Вища школа, 2005. - 382 с.
22. Славгородська-Курпіева Л.Є., Славгородський В.Є., Алпеев А.Є., Захист сільськогосподарських культур від шкідників і хвороб, - Донецьк, 2003. - 480с.
23. Охорона праці в сільському господарстві: Довідник / сост. В.Н. Михайлов и др. - М.: Агропромиздат, 1988.-543 с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Сільське, лісове господарство та землекористування | Диплом
280.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Розробка заходів щодо підвищення ефективності галузі рослинництва в СВК Перепілкине
Розробка заходів щодо підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємства
Розробка заходів щодо підвищення ефективності роботи Азнакаевскому райпо
Розробка заходів щодо підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємства на прикладі
Розробка заходів щодо підвищення ефективності використання основних виробничих фондів
Аналіз і розробка заходів щодо підвищення ефективності роботи готелю Братислава
Аналіз і розробка заходів щодо підвищення ефективності роботи готельного комплексу Братислава
Розробка заходів щодо підвищення ефективності МУП Житлово комунальне господарство г Невьянська
Розробка заходів щодо підвищення ефективності роботи у сфері надання платних послуг установи
© Усі права захищені
написати до нас