Розробка бізнес плану розвитку авіапідприємства

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Анотація
 
 
Ця дипломна робота присвячена розробці бізнес-плану розвитку авіапідприємства. Робота складається з п'яти розділів. У першому розділі розкривається сутність бізнес-плану, його структура і значення для діяльності авіапідприємства. Друга глава присвячена планування виробничого процесу, розробці мережі повітряних ліній та розкладу руху повітряних суден, планування організаційної структури, чисельності та продуктивності праці персоналу. У третьому розділі розповідається про маркетинговому плані, як складової частини бізнес-плану, і освячується планування таких його складових, як дослідження ринку, формування тарифів, збутова і рекламна діяльність. Четверта частина присвячена фінансовій планом - найскладнішого розділу бізнес-плану. Все, про що говорилося в попередніх розділах, знаходить у фінансовому плані вартісне вираження. В останньому розділі розглядаються питання охорони праці на авіапідприємстві. Кожна частина бізнес-плану має тісний зв'язок з іншими. Висновок містить висновки, зроблені під час роботи над дипломним проектом з вищевказаної теми.

Annotation
 
 
This diploma work is dedicated to the business development planning in air industry. The diploma work contains five chapters. The first chapter covers the essence of business planning, its structure and importance for the business of the aviation enterprise. The second chapter is dedicated to production process planning, air routes and flight schedules development, planning of proper organizational structures, staff and productivity management. The third chapter overlooks the marketing plan as a major part of every business plan, it includes such an important parts of marketing planning as conducting market research, pricing and tariffs, activities in advertisement and sales. The fourth part covers financial planning - the most advanced part of a business plan. Everything mentioned prior to that is now exdivssed in monetary items. The last chapter overlooks the issues of labor safety measures for the aviation enterprise. Every part of business plan is closely connected with the others. The closure contains major conclusions drawn while working on the diploma project at the indicated topic.
                                              

Зміст
 
Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ........ 8
Глава 1. Теоретичні основи бізнес-плану ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .11                                                                                  
1.1. Роль бізнес-плану в сучасних умовах ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .11
1.2. Бізнес-план в системі планування
підприємства ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .16
Глава 2. Планування виробничої
діяльності авіапідприємства ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .18
2.1. Розробка організаційної структури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 18
2.2. Планування транспортної роботи авіапідприємства ... ... ... ... ... ... 21
2.3. Планування мережі повітряних ліній на основі попиту ... ... ... ... ... .24
2.4. Розробка розкладу руху літаків ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .31
2.5. Планування додаткових послуг для споживачів ... ... ... ... ... 36
2.6. Планування потреби в трудових ресурсах,
продуктивності та оплати праці ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .38
Глава 3. Маркетинговий план ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 44
3.1. Особливості використання принципів маркетингу
на ринку повітряних перевезень ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .44
3.2. Планування маркетингу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 46
3.3. Оцінка і аналіз зовнішнього середовища ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .49
3.4. Дослідження ринку ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .51
3.5. Планування тарифів на авіаперевезення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 58
3.6. Вибір каналів розподілу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 62
3.7. Стимулювання збуту ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 67
3.8. Реклама ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 69
Глава 4. Фінансовий план ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 74
4.1. Цілі і функції фінансового плану ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 74
4.2. Організація фінансового планування ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 75
4.3. Структура фінансового плану та стратегія фінансування ... ... ... .. 77
4.4. Підготовка бюджету ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 79
4.5. Баланс грошових надходжень і виплат ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 83
4.6. План за джерелами та використання коштів ... ... ... ... ... ... ... ... .... 85
4.7. Зведений балансовий план активів і пасивів підприємства ... ... ... .86
4.8. Аналіз беззбитковості ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 88
Глава 5. Охорона праці ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 89
5.1. Аналіз факторів виробничого процесу ... ... ... ... ... ... ... ... ... 89
5.2. Санітарно - гігееніческіе норми в кімнатах ... ... ... ... ... ... ... ... ... .93
5.3. Пожежна безпека ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 96
5.4. Електробезпека ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 98
Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .100
Список використаної літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 103
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введення

 

Незважаючи на всі труднощі і проблеми в нашій країні у сфері приватного підприємництва зайняті вже мільйони людей. Однак бізнес - це зовсім особлива манера життя, що припускає готовність робити самостійні рішення і ризикувати. Як всім добре відомо, гарантії успіху не може дати ніхто. Рівень «смертності» підприємств дуже високий - близько 50% усіх нових підприємств перестають існувати протягом першого року функціонування. У деяких країнах, наприклад у Великобританії, цей показник набагато вищий, ніж в інших. Але навіть у Сполучених Штатах, де створення нових підприємств всебічно підтримується, рівень невдач в бізнесі набагато вище офіційно очікуваного рівня. Феномен падіння підприємств широко досліджувався і вивчався, але вдається виявити й усунути вплив лише деяких чинників, що призводять до цього. Типовими причинами краху підприємств є: загальний економічний спад, випуск товарів, що не задовольняють потреби ринку, неправильне управління та маркетинг і, звичайно ж, неадекватне фінансування. Цей перелік можна доповнити великою кількістю інших факторів, більшість з яких в тій чи іншій мірі є похідними від названих основних причин.
Сучасна економічна ситуація, пов'язана з переходом до ринкових відносин, диктує підприємствам новий підхід до планування на підприємстві. Планування необхідне будь-якій організації, яка має намір робити якусь дію в майбутньому. Підприємства змушені шукати такі форми і моделі планування, які забезпечували б максимальну ефективність прийнятих рішень.
Оптимальним варіантом досягнень таких рішень є бізнес-план.
Планування служить дуже важливим чинником успішної діяльності підприємства будь-якої галузі, і підприємства сфери цивільної авіації тому не виключення. У сучасному житті, коли почастішали випадки терористичних актів, падіння літаків в результаті стороннього втручання, особливо після подій 11 вересня 2001 року у людей виникли психологічні бар'єри перед польотами, коли вже збанкрутували такі компанії, як Swiss Air, переживають сильні труднощі American Airlines і т. п., правильно вибирати напрямок розвитку, підбирати гідні альтернативні рішення і планувати реалізацію поставлених завдань важливо як ніколи. Бізнес-план розвитку авіапідприємства - випадок рідкісний, частіше для розвитку пишеться стратегічний план. Основна відмінність стратегічного плану від бізнес-плану в тому, що бізнес-план пишеться по конкретному напрямку, а стратегічний план про розвиток в цілому. Бізнес-плани зачіпають якусь одну тему, але дуже докладно. У них, як правило, дається дуже короткий огляд ситуації, потім пишеться постановка завдання (що потрібно зробити), потім основне завдання розбивається на цілі (етапи виконання), на кожному етапі виділяються проміжні цілі, які треба виконати. Бізнес-план розвитку підприємства містить, як правило, плани по трьох основних напрямках, кожен з яких дуже важливий і може бути складений сам по собі, якщо існує така необхідність чи керівництво збирається втілити в життя нові ідеї або технології. І разом з тим, всі плани на авіапідприємстві повинні бути чітко взаємопов'язані. Отже, бізнес-план зазвичай ділиться на виробничий, маркетинговий і фінансовий план. У виробничому плані мова йде про ефективність виробництва, зачіпаються такі елементи, як ресурси, технологія виробництва, виробничий ризик, кадрова політика авіапідприємства. План орієнтований на внутрішнє споживання і тому повинен бути розгорнутим. Виробничий план для авіапідприємства як такої не існує, так як воно відноситься до сфери послуг, тому в цьому розділі зачіпаються питання планування транспортної роботи, визначення попиту, розробки маршрутів, чисельності та рівня кваліфікації персоналу. Маркетинговий план містить розробку маркетингової стратегії, планування аспектів діяльності, що належать до функції маркетингу. Фінансовий план - це найбільш складний розділ бізнес-плану, оскільки в ньому все викладене в попередніх розділах знаходить цифрове вираження, тому в даній дипломній роботі фінансового плану приділяється досить велика увага. Принципи складання фінансового плану і його складових описані в четвертому розділі даної дипломної роботи. Перший розділ містить теоретичні основи бізнес-плану, тобто розписується, кому і навіщо потрібен бізнес-план, його роль у загальному плануванні на підприємстві і те, як потрібно його складати. Друга глава присвячена загальних питань планування діяльності авіаційного підприємства, а в третій відображені основні аспекти планування маркетингу авіаперевезень, таких його функцій, як маркетингові дослідження, реклама, оцінка зовнішньої і внутрішньої ситуації, механізм ціноутворення, просування продукції авіапідприємства, стимулювання збуту.
Всього дана робота містить чотири розділи, які відображають застосування основних принципів ринкової економіки, зокрема, планування, до такої специфічної галузі, як ринок авіаційних перевезень.

Глава 1. Теоретичні основи бізнес-плану

1.1. Роль бізнес-плану в сучасних умовах


Бізнес-план з'явився в нашій країні на початку 90-х років і був принципово відмінним від діючих документів. Поставилися до нього з прохолодою, багато хто спочатку не звернули на нього увагу, інші, звернувши, не надали належного значення. Дотримувалися звичних техніко-економічних обгрунтувань.
Незабаром, проте, з'ясувалося, що бізнес-план, якщо до нього поставитися серйозно, вимагає знань вітчизняного бізнесу, його глибин. Зараз вже багато підприємств розробляють бізнес-плани за власними методиками і рекомендаціями, розробляють детальні переліки питань, на які слід відповісти в цьому документі.
У наш час бізнес-план ставати для підприємств все більш важливим документом. Жодна компанія не зможе висловити мету свого існування або отримати фінансування без грамотно розробленого бізнес-плану. Бізнес-план є робочим інструментом, використовуваним у всіх сферах підприємництва. Він описує процес функціонування підприємства, показує, яким чином його керівники збираються досягти своїх цілей і завдань. Добре розроблений бізнес-план допомагає підприємству рости, завойовувати нові позиції на ринку, де воно функціонує, складати перспективні плани свого розвитку, концепції виробництва нових товарів і послуг і вибирати раціональні способи їх реалізації. Тобто в ньому описуються основні аспекти майбутнього підприємства, з достатньою повнотою аналізуються проблеми, з якими воно зіткнеться (або не виключено, що зіткнеться) і найсучаснішими методами визначаються способи вирішення цих проблем. Таким чином, основна мета бізнес-плану - досягнення розумного і здійсненного компромісу між тим, чого підприємство хоче і чого може досягти. План покликаний показати цілісність запропонованого курсу, продемонструвати, як одне випливає з іншого.
Бізнес-план покликаний відповісти на три ключових питання:
ü Який поточний стан бізнесу?
ü Яке бажаний стан?
ü Як найбільш ефективно досягти бажаного стану?
Рис 1.1.1: Контури бізнес-плану


Бізнес-план не є постійним документом, він систематично оновлюється, у нього вносяться зміни, пов'язані як зі змінами, що відбуваються всередині підприємства, так і змінами на ринку, де діє підприємство, і в економіці в цілому. Бізнес-план пов'язує внутрішньофірмовий і макроекономічний аналіз.
У зв'язку з тим, що бізнес-план являє собою результат досліджень і організаційної роботи, що має на меті вивчення конкретного напрямку діяльності підприємства на певному ринку у сформованих організаційно-економічних умовах, він спирається на:
ü конкретний проект виробництва певного виду продукції, надання нових послуг (особливості задоволення потреб і т.д.);
ü всебічний аналіз виробничо-господарської та комерційної діяльності, метою якого є виділення її слабких і сильних сторін, специфіки та відмінностей від інших аналогічних підприємств;
ü вивчення конкретних фінансових, техніко-економічних та організаційних механізмів, використовуваних в економіці для реалізації конкретних завдань.
Не буде великим перебільшенням назвати бізнес-план основою управління, як комерційним проектом, так і самим підприємством, що здійснює цей проект. Адже завдяки бізнес-плану у керівництва з'являється рідкісна можливість поглянути на власне підприємство як би з боку, може бути, навіть очима прискіпливого експерта. Та й сам процес розробки бізнес-плану, що включає детальний аналіз економічних та організаційних питань, змушує «зібратися», мобілізуватися, зосередитися.
Для розробки стратегії розвитку великого підприємства створюється розгорнутий бізнес-план. При його підготовці необхідно, перш за все, вирішити, яка мета (або цілі) переслідується. Необхідно сформулювати цю мету в письмовому вигляді. Цілі бізнес-плану можуть бути різними, наприклад, отримання кредиту, чи залучення інвестицій в рамках вже існуючого підприємства, або визначення напрямків і орієнтирів самого підприємства у світі бізнесу і т.д.
Підприємства, що працюють у стабільній ситуації і виробляють продукти для досить стійкого ринку при зростанні обсягів виробництва, розробляють бізнес-план, спрямований на удосконалення виробництва та пошук шляхів зниження його витрат. Проте всі ці підприємства постійно передбачають заходи з модернізації виробленої ними продукції (послуг) і формують їх у вигляді локальних бізнес-планів.
Підприємства, що випускають продукцію при постійному ризику, перш за все систематично працюють над бізнес-планами з освоєння нових видів продукції, з переходу на нові покоління виробів і т.д.
Бізнес-план оцінює перспективну ситуацію як усередині підприємства, так і поза ним. Бізнес-аналіз зовнішнього середовища і поточного стану підприємства є необхідною передумовою розробки ефективного плану. Він націлений на одержання і узагальнення об'єктивної інформації про стан підприємства, його відповідності вимогам зовнішнього середовища та внутрішньої організації. Структура бізнес аналізу представлена ​​в таблиці.

Таблиця 1.1.2: Структура бізнес-аналізу

Зовнішнє середовище
Внутрішнє середовище
  1. Перспективи розвитку галузі та продукції
Маркетинг
  1. Стан конкуренції
Фінанси
  1. Споживачі продукції
Виробнича діяльність
  1. Збутова діяльність
Людські ресурси
  1. Тенденції розвитку макросередовища
Адміністративна діяльність

Аналіз зовнішнього середовища являє собою процес, за допомогою якого підприємець або менеджер оцінює зовнішні небезпеки і можливості, які можуть утруднити або допомогти досягненню поставлених цілей.
Самоаналіз представляє собою методичну оцінку всіх сфер діяльності підприємства. Він спрямований на виявлення сильних і слабких сторін підприємства, покликаний допомогти виявити ті сфери, які потребують більш детального розгляду або вдосконалення, а заодно подивитися, які завдання ставилися в попередній період часу і чи були вони виконані, які були причини невдач.
73. психологічна несумісність;
74. робоча поза;
75. пульсація світлового потоку;
76. пил;
77. радіація;
78. резонанс;
79. сель;
80. сенсорна депривація;
81. швидкість руху, обертання;
82. слизька поверхня;
83. снігопад;
84. сонячна активність;
85. сонце (сонячний удар);
86. сонливість;
87. статичні перевантаження;
88. статичну електрику;
89. тайфуни;
90. струм високої частоти;
91. туман;
92. ударна хвиля;
93. ультразвук;
94. ультрафіолетове випромінювання;
95. розумова перенапруга;
96. ураган;
97. прискорення;
98. стомлення;
99. циклон;
100. цунамі та ін

5.2. Санітарно гігієнічні норми в кімнатах
 
Повітряне середовище
Для ефективної трудової діяльності необхідно забезпечення нормальних метеорологічних умов і необхідної чистоти повітря. У результаті виробничої діяльності у повітряне середовище можуть надходити різні шкідливі речовини. Шкідлива речовина - це речовина, яка при контакті з організмом людини в разі порушення вимог безпеки, може викликати виробничі травми, професійні захворювання або відхилення в стані здоров'я що виявляються сучасними методами як у процесі роботи, так і в наступні роки життя теперішнього і майбутнього поколінь. Усі шкідливі речовини за характером впливу на людину можна розділити на дві групи: токсичні та нетоксичні.
Токсичні речовини, як правило, вступають у взаємодію з організмом людини, викликаючи різні відхилення у стані здоров'я працюючого.
Нетоксичні речовини здебільшого надають подразнюючу дію на слизові оболонки дихальних шляхів, очей і шкіру працюючих.
Під мікрокліматом виробничих приміщень розуміється клімат внутрішнього середовища цих приміщень, який визначається діючими на організм людини поєднаннями температури, вологості і швидкості руху повітря, а також температурою навколишніх поверхонь. Людина постійно знаходиться в процесі теплової взаємодії з навколишнім середовищем. Нормальне протікання фізіологічних процесів в організмі можливий лише тоді, коли виділяється організмом тепло безупинно відводиться в навколишнє середовище за рахунок конвекції, випромінювання, випаровування вологи з поверхні шкіри і нагріву вдихуваного повітря. Значення температури, відносної вологості та швидкості руху повітря встановлюються для робочої зони виробничих приміщень в залежності від категорії важкості виконуваної роботи, величини надлишків явного тепла, що виділяється в приміщенні, і періоду року. Категорії робіт - це розмежування робіт на основі загальних енерговитрат організму, що вимірюються в джоулях на секунду. До легких відносяться роботи, при яких енерговитрати не перевищують 172 Дж / с; наприклад, основні процеси точного приладобудування та машинобудування. При роботах середньої тяжкості енерговитрати знаходяться в межах 172-293 Дж / з, наприклад, в механоскладальних, прокатних, термічних цехах. До важких відносяться роботи, при яких енерговитрати перевищують 293 Дж / з, наприклад, ковальські цехи з ручною ковкою і заливкою опок і ін
У залежності від теплового режиму розрізняють приміщення з незначними і значними надлишками тепла. Під явним теплом розуміється тепло, яке надходить в приміщення від обладнання, опалювальних приладів, нагрітих матеріалів та інших джерел, яке впливає на температуру повітря в приміщенні.
Вибір системи освітлення
 
Аналіз та встановлення видів освітлення деяким чином визначають і систему освітлення, тому що для різних видів освітлення застосовуються різні джерела світла. Останні, у свою чергу, визначають умови кріплення їх до робочих місць або підвісу над площею. Однак, на вибір системи освітлення найбільш суттєво впливає характер виконуваних робіт, тобто місце, де вони виробляються, можливість розміщення освітлювальних пристроїв на площі, що підлягає освітленню. Т.ч., вибір системи освітлення передбачає вирішення питання про розміщення джерел світла над виробничою площею. При цьому часто виникає необхідність одночасного вирішення питання вибору світильників за такими основними характеристиками, як дальність дії, допустима висота підвісу, одинична потужність і т.п. Наприклад, для висвітлення будівельних майданчиків і кар'єрів використовується тільки група світильників, що дозволяє здалеку посилати світловий потік на робочу площу, тоді як в закритих цехах чи приміщеннях світильники можуть вільно розміщуватися над місцями роботи на конструкціях перекриттів і стін, і в цьому випадку потрібні інші види світильників . При проектуванні штучного освітлення система освітлення повинна бути вибрана до підрахунку кількості джерел рахунку. Це питання узгоджується з конструктивними особливостями будівель і споруд, що впливають і на висоту підвісу світильників, і на їх число (у випадках прийняття рішення кріпити світильники на певні конструктивні робили, кількість яких відомо), і на одиничну потужність. Наприклад, при наявності 50 місць зручного кріплення замість 70 попередньо обраних джерел світла, одержаних за розрахунком, правильно буде віддати перевагу зручності кріплення, замінивши джерела світла на більш потужні. Таким чином, система освітлення буде вибрана з урахуванням конструктивних особливостей будівлі. Так само, при виборі системи висвітленні відкритої площі наявність поруч розташованих будинків, труб, височин зумовить місця розташування джерел світла і певною мірою їх тип, так як можливо знадобляться світильники зі значно більшим коефіцієнтом посилення світлового потоку в даному напрямку. При виборі джерел світла попередньо вирішують питання про його вигляді. Існують наступні види джерел світла (ІС): лампи розжарювання, люмінесцентні лампи, лампи для спеціального опромінення.

5.3. Пожежна безпека
 
Процес горіння припиняється якщо:
1. осередок горіння ізолюється від повітря;
2. концентрація кисню знижується до граничного значення;
3. речовини охолоджуються нижче температур самозаймання;
4. здійснюється інтенсивне інгібірування (гальмування швидкості хімічної реакції в полум'ї) і в деяких інших випадках.
Речовини, що сприяють створенню вищеперелічених умов, називаються вогнегасними. Основними вогнегасних речовинами є вода, водні розчини, водяна пара, піна, вуглекислота, інертні гази, галоїдовані вуглеводні, стиснене повітря, порошки, пісок, земля.
При гасінні пожеж найчастіше використовується вода. Однак вода малоефективна при гасінні нафтопродуктів і інших горючих об'єктів, що знаходяться під напругою.
Водяний пар застосовують для гасіння об'єктів з обмеженим повітрообміном, а також невеликих пожеж на відкритих майданчиках.
Піну застосовують при гасінні горючих рідин і нафтопродуктів.
Вуглекислота в снегообразном і газоподібному стані застосовується у вогнегасниках і стаціонарних установках для гасіння пожеж в закритих приміщеннях і невеликих відкритих загорянь. Вуглекислота не проводить струм, і вона може використовуватися при гасінні електроустановок, що знаходяться під напругою.
Інертні гази застосовуються для гасіння загорянь, знижують концентрацію кисню в повітрі і зменшують тепловий ефект реакції за рахунок втрат тепла на нагрівання.
Галоідоуглеводи уповільнюють реакцію горіння, тому їх називають інгібіторами, флегматизаторами. Стисле повітря використовується для гасіння горючих рідин з температурою спалаху вище 60 0 С методом їх перемішування. Горіння припиняється при зниженні температури верхнього шару рідини нижче температури запалення.
Порошкові склади на основі карбонатів і бікарбонатів натрію застосовуються найбільш широко, незважаючи на їх високу вартість, складність в експлуатації та зберігання. Ці склади є засобами гасіння пожеж лужних металів і металоорганічних сполук. Для гасіння таких пожеж застосовуються також пісок, земля, флюси.
Розрізняють первинні, стаціонарні та пересувні засоби пожежогасіння. До первинних засобів пожежогасіння відносяться вогнегасники, гідропомпи, відра, бочки з водою, лопати, ящики з піском, азбестові полотна, повстяні мати, кошми, ломи, пили, сокири. Вогнегасники бувають хімічні пінні, вуглекислотні, вуглекислотні-брометіловие, порошкові. Для різних об'єктів і приміщень існують норми первинних засобів пожежогасіння. На кожні 100 м 2 підлоги виробничих приміщень звичайно потрібно 1-2 вогнегасника.
Стаціонарні пожаротушітельние установки представляють собою нерухомо змонтовані апарати, трубопроводи та обладнання, які призначаються для подачі вогнегасних засобів до місць загоряння.
Пересувні пожежні машини діляться на основні, що мають насоси для подачі води та інших вогнегасних речовин до місця пожежі, і спеціальні, що не мають насосів і призначені для різних робіт при гасінні пожежі.
До основних пожежним машинам ставляться пожежні автомобілі, автоцісцерни, автонасоси, мотопомпи, пожежні поїзди, теплоходи, танки, літаки і т.д. До спеціальних машин належать автомобілі служби зв'язку та освітлення, автодрабини, самохідні лафетні стовбури і ін
Як правило, всі пожежні автомобілі обладнуються на стандартних шасі вантажних автомобілів. Пожежні танки використовуються в умовах бездоріжжя і поганого водопостачання. Пожежні літаки використовуються для гасіння лісових пожеж.
Пожежне водопостачання населених місць і промислових підприємств може бути безводопроводним і водопровідним. Безводопроводное постачання допускається лише для невеликих підприємств з територією не більше 20 гектарів. При безводопроводном постачанні використовуються штучні і природні джерела. Водопровідне постачання є більш надійним і досконалим, ніж безводопроводное постачання.
5.4. Електробезпека
 
Безпека при експлуатації електроустановок може досягатися: застосуванням малих напруг; пристроєм захисного заземлення, захисного занулення і захисного відключення; застосуванням сигналізації, маркування, застосуванням засобів індивідуального захисту. Застосування низьких напруг є ефективним заходом, що знижує небезпеку обслуговування електроустановок в приміщеннях з особливою й підвищеною небезпекою, де напруга вище 12 і 36 В прийнято вважати небезпечним. В якості джерел низьких напруг застосовують сухі гальванічні елементи; акумулятори, випрямлячі, знижувальні трансформатори. При роботах на елекроустановках з повним або частковим зняттям напруги необхідно: знімати напругу і вживати заходів, що перешкоджають помилковому або самочинному включення апаратури.
При роботі під напругою необхідно користуватися інструментом з ізолюючими ручками, а також засобами захисту (діелектричні рукавички, калоші), стоячи на діелектричному килимку. Електротравми часто виникають в результаті зниження уваги втрати орієнтування при технічному обслуговуванні та ремонті електроустановок.
Ефективним засобом захисту від випадкового дотику до струмоведучих частин, є блокувальні пристрої. По конструкції вони бувають електричні та механічні.
Сигналізація світлова або звукова дозволяє вчасно вживати заходів обережності при оглядах і ремонтах електропристроїв.
Маркування проводів, кабелів та джгутів застосовується для позначення приналежності їх до тієї чи іншої системи електропостачання, фідера чи агрегату. Маркування зменшує ймовірність переплутування проводів при монтажі агрегатів і апаратури.
Електропроводка повинна виконуватися відповідно до умов навколишнього середовища. У виробничих приміщеннях електропроводка виконується ізольованими проводами і кабелями. Від стану ізоляції проводів більшою мірою залежить безпека експлуатації електрообладнання. У процесі експлуатації стан ізоляції погіршується - знижується її механічна і електрична міцність через нагрівання від протікаючого струму і струмів короткого замикання. У зв'язку з цим необхідно постійно контролювати стан ізоляції електропроводів.
 

Висновок
У ринковій економіці підприємство не зможе домогтися стабільного успіху, якщо не буде чітко й ефективно планувати свою діяльність, постійно збирати й акумулювати інформацію як про стан цільових ринків, положенні на них конкурентів, так і про власні перспективи і можливості.
Мета розробки бізнес-плану - спланувати господарську діяльність на найближчий і віддалені періоди відповідно до потреб ринку і наявністю необхідних ресурсів. Бізнес-план допомагає менеджеру вирішувати такі основні проблеми:
ü визначити конкретні напрямки діяльності підприємства, його цільові ринки і місце на цих ринках;
ü сформулювати довгострокові і короткострокові цілі бізнесу, стратегію і тактику їх досягнення, а також визначити коло осіб, відповідальних за реалізацію наміченого;
ü зафіксувати асортимент послуг, які будуть запропоновані споживачам, оцінити відповідні виробничі і торгові витрати;
ü виявити відповідність наявного персоналу підприємства і умов в мотивації його праці пропонованим вимогам;
ü визначити систему маркетингових заходів з дослідження ринку, реклами, стимулювання продажів, ціноутворення, каналів збуту тощо;
ü оптимізувати організуючу структуру управління;
ü оцінити фінансове становище підприємства та відповідність наявних фінансових і матеріальних ресурсів, можливості досягнення поставлених цілей;
ü виявити ті труднощі, які здатні перешкодити виконанню бізнес-плану, і намітити заходи щодо їх усунення.
Планування бізнесу забезпечує чимало вигод. Воно, зокрема:
ü спонукає менеджмент ретельно вивчити перспективи розвитку бізнесу;
ü дозволяє забезпечити чітку координацію всіх зусиль щодо досягнення поставлених цілей;
ü визначає ключові показники бізнесу, необхідні для наступної оцінки та контролю результатів;
ü змушує керівників точно визначити цілі бізнесу та шляхи їх досягнення;
ü робить підприємство набагато більш підготовленим до раптових змін ринкової ситуації.
Але не слід розглядати вже складений бізнес-план як зразок. В умовах нашої економіки може бути втрачена актуальність конкретної розробки в силу використання жорстко зафіксованих параметрів, які втратили свою інформативність. Бізнес-планування дозволяє готувати нові варіанти поведінки бізнесу на основі проаналізованих сценаріїв. При цьому бізнес-план відкриває можливість відстежувати ситуацію за будь-який проміжок часу.
У рамках даної дипломної роботи зроблена спроба теоретичної розробки бізнес-плану розвитку авіапідприємства. Вона заснована на знаннях основних ринкових законів і принципів, застосовуваних у такій специфічній галузі, як цивільна авіація. У результаті роботи над даним дипломним проектом можна зробити наступні висновки:
ü Виробництво послуги в галузі авіаперевезень - цілий комплекс заходів, який, перед тим як планувати, потрібно чітко усвідомити і розташувати в правильній послідовності.
ü Кожен розділ бізнес-плану повинен розроблятися в чіткого взаємозв'язку з іншими розділами.
ü Бізнес-план був логічним, наочним, добре читаним, і як можна більш коротким.
ü Усі аспекти планування в області виробництва і збуту повинні знаходити вартісне відображення у фінансовій частині плану.
ü Необхідно пам'ятати, що наявність трудових, матеріальних і фінансових ресурсів однаково важливо для підприємства, тому планування, що стосується кількості і якості використовуваних ресурсів потрібно приділити достатньо уваги.
ü Маркетинг в сфері повітряних перевезень має вирішальне значення для майбутнього обсягу продажів і формування громадської думки про компанію та її послуги, тому в маркетинговому плані необхідно чітко спланувати всю діяльність із зовнішнім і внутрішнім дослідженням, ретельно розробити тарифну, збутову і рекламну політику.
ü При виборі організаційної структури необхідно керуватися критеріями оптимальності, ефективності, а також тим, в якому регіоні і за яких умов авіапідприємство здійснює свою діяльність.
ü Бізнес-план має бути складений таким чином, щоб авіапідприємство могло пристосовуватися до мінливих умов ринку повітряних перевезень.
ü Планування має враховувати таку специфічну особливість галузі повітряних перевезень, як сезонність, і передбачати запаси, що стосуються провізної і пропо
Бізнес-план передбачає рішення наступних стратегічних і тактичних завдань, що стоять перед підприємством, незалежно від його функціональної орієнтації:
ü організаційно-управлінська і фінансово-економічна оцінка сьогоднішнього стану підприємства;
ü виявлення потенційних можливостей підприємницької діяльності підприємства, акцентуючи увагу на сильних сторонах і не приховуючи слабких;
ü формування інвестиційно-проектних цілей цієї діяльності на планований період.
ü У бізнес-плані обгрунтовуються:
ü загальні та специфічні деталі функціонування підприємства в умовах конкретного ринку;
ü вибір стратегії і тактики (методів) конкуренції;
ü оцінка фінансових, матеріальних, трудових ресурсів, необхідних для досягнення цілей підприємства.
Бізнес-план дає об'єктивне уявлення про стратегію і тактику розвитку виробництва та організації виробничої діяльності, способах просування товару на ринок, прогнозує ціни, майбутній прибуток, основні фінансово-економічні результати діяльності підприємства і разом з тим визначає так звані зони ризику, пропонує шляхи зниження цих ризиків або, принаймні, їх вплив на майбутній прибуток.
Особливістю бізнес-плану як стратегічного документа є його збалансованість по постановці завдань з урахуванням реальних фінансових можливостей підприємства. Щоб бізнес-план був прийнятий, він повинен бути забезпечений необхідними фінансовими ресурсами. Це значною мірою визначає характер проектів (концепцій), які вивчаються при розробці бізнес-плану. Включення самого проекту в бізнес-план стає можливим лише в тому випадку, якщо визначено джерела його фінансування.
Таким чином, бізнес-план використовується незалежно від сфери діяльності, масштабів, власності та організаційно-правової форми підприємства. У будь-якому випадку вирішуються як внутрішні, пов'язані з управлінням підприємством, так і зовнішні питання, обумовлені встановленням контактів і взаємин з іншими підприємствами і організаціями.
1.2. Бізнес-план в системі планування підприємства
Для того, щоб бізнес-план був ефективним, необхідно визначити його місце в системі планування підприємства, його зв'язки з іншими планами підприємства. Хоча для малих підприємств може розроблятися тільки один бізнес-план, для більшості підприємств бізнес-план тільки один із планів їх виробничо-господарської та збутової діяльності. Бізнес-план подібний стратегічного плану, який також орієнтований на досить тривалий період часу. Іншою загальною рисою цих двох планів є стратегічне розгляд питань розробки або придбання нових продуктів, освоєння нових ринків з метою досягнення бажаних фінансових цілей. Бізнес-план, як і план маркетингу, заснований на глибоких маркетингових дослідженнях. Однак перший не містить програм дій, що є характерною особливістю планів маркетингу, а викладає тільки в узагальненому вигляді основні напрямки дій. Наприклад, якщо в число вибраних стратегій входить стратегія розробки нового продукту, то в бізнес-плані наводяться також узагальнені дані про підтримку реалізації цього рішення. Однак констатація даної стратегії не супроводжується планом розробки нового продукту. Бізнес-план, який розробляється для самого підприємства, є більш детальним у порівнянні з тим, що орієнтований на зовнішнє використання, і більш об'єктивно й відверто описує поточний стан та можливості, що відкриваються. Він допомагає здійснювати контроль за діяльністю підприємства, порівнювати поточну діяльність з прогнозами і пояснювати відмінності. Складають бізнес-план зазвичай співробітники даного підприємства за методичної допомоги та участі експертів-консультантів. Дійсно, ніхто, окрім співробітників підприємства, краще не знає виробничих та інших можливостей цього підприємства, постачальників, споживачів, торгових посередників і т.п. При складанні бізнес-плану в ряді випадків доцільно проводити експертні опитування та соціологічні дослідження (або використовувати результати таких досліджень, проведених іншими організаціями), що стосуються різних аспектів діяльності підприємства та стану ринку.

Глава 2. Планування діяльності авіапідприємства
 
2.1. Розробка організаційної структури
                                  
Процес виробництва послуг в галузі авіаперевезень можна умовно розбити на кілька етапів. На першому етапі керівник повинен чітко усвідомити, якого роду діяльність буде здійснювати авіапідприємство, на чолі якого він стоїть. Авіапідприємство може безпосередньо обслуговувати потреби населення у повітряних перевезеннях, мати власний або орендований парк повітряних суден. Такого роду діяльність також може підрозділятися на дві категорії, які підприємство може успішно поєднувати:
ü Регулярні авіаперевезення, розробка мережі повітряних ліній, розкладу рейсів тощо
ü Здійснення спеціальних авіаперевезень на контрактній основі, виконання приватних замовлень. Існують дрібні компанії, що мають парк з двох-трьох літаків, які спеціалізуються саме на такої діяльності.
Однак авіапідприємству зовсім не обов'язково займатися перевезеннями. Воно може взагалі нікого й нічого не перевозити, а тільки обслуговувати рейси, тобто приймати, ремонтувати, дозаправляти літаки інших авіакомпаній або спеціалізуватися в галузі народного господарства - здійснювати авіахімічних захист сільсько-господарських площ, аерофотозйомку місцевості, розвідки цінних копалин, а також робити ряд інших робіт, замінюючи наземну техніку.
Керівник авіапідприємства може захотіти займатися всім відразу, але повинен усвідомлювати, яку кількість ресурсів - матеріальних, трудових, фінансових - зажадає такий широкий розмах. Тому головне - це оцінити свої можливості.
Після того, як завершився початковий етап - вибір ринкової позиції, необхідно вирішити, як буде здійснюватися управління авіапідприємством.
Важливою функцією управління є функція організації, яка полягає у встановленні постійних і тимчасових взаємин між усіма підрозділами авіапідприємства, визначення порядку та умов функціонування. Функція організації реалізується двома шляхами: через адміністративно-організаційне управління і через оперативне управління.
Адміністративно-організаційне управління передбачає визначення структури, встановлення взаємозв'язків і розподіл функцій між всіма підрозділами, надання прав і встановлення відповідальності між працівниками апарату управління. Оперативне управління забезпечує функціонування відповідно до затвердженого плану. Воно полягає в періодичному або безперервному порівнянні фактично отриманих результатів з результатами, наміченими планом, і наступного їх коректування. Оперативне управління тісно пов'язане з поточним плануванням.
Розробка оптимальної організаційної структури управління є вирішальним моментом для авіапідприємства, прагне реалізувати поставлені цілі. Відповідність структури управління поставленим цілям визначає ступінь успіху підприємства на ринку. Тому розробка оптимальної структури управління є одним з ключових моментів бізнес-плану.
Під організаційною структурою авіапідприємства розуміється організація окремих підрозділів та їх взаємозв'язків, які визначаються поставленими перед підприємством і його підрозділами цілями і розподілом між ними функцій. Організаційна структура передбачає розподіл завдань і повноважень на прийняття рішень між керівними працівниками, відповідальними за діяльність структурних підрозділів, складових організацію підприємства. Основні проблеми, що виникають при розробці структур управління:
ü встановлення правильних відносин між окремими підрозділами, що пов'язано з визначенням їхніх цілей, умов роботи та стимулювання;
ü розподіл відповідальності між керівниками;
ü вибір конкретних схем управління і послідовності процедур при прийнятті рішень;
ü організація інформаційних потоків;
ü вибір відповідних технічних засобів.
Проблема вдосконалення організаційної структури управління передбачає уточнення функції підрозділів, визначення прав та обов'язків кожного керівника і співробітника, усунення багатоступеневості, дублювання функцій і інформаційних потоків. Основним завданням тут є підвищення ефективності управління.
Організаційна структура спрямована, перш за все, на встановлення чітких взаємозв'язків між окремими підрозділами авіапідприємства, розподілу між ними прав і відповідальності. У ній реалізуються різні вимоги до удосконалювання систем управління, що виражаються в тих чи інших принципах.
Організаційні структури управління підприємствами відрізняються великою різноманітністю і визначаються багатьма об'єктивними факторами й умовами. Організаційна структура і її управління не є чимось застиглим, вона постійно змінюється, удосконалюється відповідно до умов, що змінюються.
 

2.2. Планування транспортної роботи авіапідприємства
При плануванні авіатранспортної роботи на власному або орендованому літаковому парку на авіапідприємстві вирішуються такі завдання:
ü прогнозування попиту на авіаперевезення.
ü формування мережі повітряних ліній.
ü розробка проекту розкладу руху літаків.
ü розрахунки потреб у літаках, авіадвигунах, паливі, екіпажах.
ü розрахунок доходів, витрат, прибутку.
ü розробка заходів щодо забезпечення задоволення попиту на авіаперевезення, підвищенню якості обслуговування і ефективності перевезень.
ü доведення завдань до підрозділів підприємства.
Цей комплекс задач являє собою основу виробничої програми будь-якого транспортного підприємства-експлуатанта повітряних суден, спрямованої на досягнення основних цілей, тобто - Найбільш повного задоволення попиту на авіаперевезення з високою якістю обслуговування і забезпеченням рентабельності роботи авіапідприємства.
Одним з головних питань планування транспортної роботи на експлуатаційному авіапідприємстві є забезпечення взаємного балансу між чинниками плану перевезень. Досягнення балансу потреб у ресурсах виходячи з попиту на перевезення з можливим забезпеченням ними підприємства здійснюється з допомогою розрахунків провізної здатності літакового парку в майбутньому періоді, а також розрахунків робіт потенційно можливого обсягу, при можливих закупівлі та доступності палива, очікуваної потужності авіаційно-технічної бази і виробничих можливостях льотних підрозділів.
На схемі показано алгоритм вирішення задачі збалансування плану за обсягом транспортної роботи шляхом узгодження обсягу перевезень з розмірами наявних і доступних ресурсів. Беручи до уваги той факт, що всі ресурси підприємства суворо обмежені, планування за обсягом робіт потрібно починати з того ресурсу, який найбільш обмежений. При цьому можна заздалегідь піти на неоптимальність плану за рівнем задоволення попиту, але таким чином досягти зняття напруги з використання всього потенціалу авіапідприємств та зниження ступеня його завантаженості. При вирішенні таких окремих завдань, як визначення параметрів авіаліній (наприклад, доцільності проміжних посадок), обгрунтування відкриття нових авіаліній, вибір типів літаків, розподіл ПС за авіалінія та ін, застосовується критерій максимальної рентабельності (у відсотках до витрат). При цьому розраховуються реальна виручка і доходи, включаючи взаєморозрахунки.
Відпрацьовуються процедури поступової ув'язки плану руху з розкладом руху по магістралях, зокрема, узгодження рейсів за маршрутами, частотам руху, тимчасовим рамкам з урахуванням пропускної здатності авіаліній та аеропортів. Практичне впровадження розкладу руху здійснюється на основі графіків обороту літаків, забезпечення стикування рейсів, передбачених різними видами розкладів (внутрішніх, магістральних, міжнародних, місцевих ліній). При цьому враховуються норми і обмеження за умовами безпеки польотів, а також якість обслуговування пасажирів (вибір прямих маршрутів зручності за часом рейсів тощо).
 
 
Схема 2.2.1: Основні процедури забезпечення збалансованості параметрів плану
SHAPE \ * MERGEFORMAT
Складання плану руху літаків

Розрахунок обсягу перевезень Rn

Маршрутизація пасажирських і вантажних потоків, формування авіаліній

Розрахунок літакового парку на початок періоду

Прогноз попиту авіаційних перевезень

Розрахунок вибуття літаків з ладу

Розрахунок провізної здатності парку R 1

Розрахунок постачань літаків і двигунів

Розрахунок наявності екіпажів ПС на початок періоду

Надходження екіпажів за період
Розрахунок можливого обсягу перевезень за потенціалом екіпажу R 3
Розрахунок вибуття екіпажів ПС за період

Розрахунок максимально можливих обсягів перевезень по паливу R 2
Розрахунок наявності потужності АТБ на початок періоду
Розрахунок економії за період
Розрахунок потреби в авіапаливі
Розрахунок збільшення потужності АТБ за період
Розрахунок максимально можливого обсягу перевезень по потужності АТБ R 4

Розрахунок вибуття потужності АТБ за період
Rp = min
{R1 R2 R3 R4}

2.3. Планування мережі повітряних ліній на основі попиту
Основним фактором при формуванні мережі повітряних ліній є попит на авіаперевезення. Будь-яка мережа повітряних ліній створюється з метою задоволення потенційного попиту на вантажні та пасажирські авіаперевезення. Поза сумнівом, немає сенсу планувати нову авіалінію, якщо вона не буде користуватися достатнім попитом. Тому визначення загального потенційного попиту і попиту за окремими напрямами є важливою складовою частиною процесу планування рейсів. Отже, спробує визначити попит.
Необхідно розрізняти поняття «попит» і «обсяг перевезень». Попит на перевезення пасажирів пов'язаний з потребами населення залежить від його грошових доходів та умов перевезення, пропонованих транспортними підприємствами: рівня тарифів, якості обслуговування, безпеки польотів, наявності альтернативних засобів і каналів транспорту і т.д. обсяг перевезень - це фактично виконаний чи запропонований обсяг транспортної роботи (кількість перевезених пасажирів, пасажирооборот), обмежений виробничими можливостями підприємства: провізної здатністю літакового парку, доступними ресурсами палива, матеріалів, кваліфікованих кадрів, фінансових ресурсів. Рівень задоволення попиту на пасажирські перевезення по аеропорту визначається відношенням обсягу відправлень (перевезень) пасажирів в цілому або за окремими напрямками до попиту відповідно сумарному або за окремими напрямками, тобто як частка обсягу перевезень у районі, що обслуговується даної авіалінією, в сукупному попиту даного району. Слід мати на увазі, що відмінності між поняттями «попит» і «обсяг перевезень» мають принципове значення тільки для поточного планування і оптимізації. При стратегічному плануванні менше беруться до уваги ресурсні обмеження обсягу авіаперевезень, а ринкові відносини можуть наблизити попит і пропозиція до рівноваги. Прогнозування попиту на більш тривалий період необхідно для вирішення стратегічних завдань підприємства: застосування літаків нових типів літаків, проектування будівництва або розширення та реконструкції аеропорту, розробки автоматизованих систем управління рухом і т.д. сформовані тенденції розвитку динаміки авіаперевезень не можна приймати як основу для стратегічного прогнозування і планування, навіть якщо в прогнозі враховується ступінь задоволення попиту. Для такого планування має сенс застосовувати комплексний аналіз самої галузі.
Тепер визначимо деякі найбільш важливі у плануванні попиту фактори.
Рухливість населення району є визначальним фактором для попиту. Вона розраховується як відношення кількості пасажирів (поїздок) до числа жителів, іншими словами - як частка пасажирообороту використовується сума поїздок в обох напрямках. На рухливість населення вплив мають такі чинники, як рівень його доходів і рівень тарифів авіакомпаній. Аналіз цих факторів при наявності додаткової інформації (одержуваної, як правило, з маркетингових досліджень) дозволяє прогнозувати зміну рухливості в майбутньому. З урахуванням рухливості населення прогнозований об'єкт перевезень W t визначається наступним чином:
W t = П б K t H t,
де K t - прогнозований коефіцієнт зміни рухливості населення; П б - рухливість населення в базисному періоді;
H t - прогнозована чисельність населення.
Найбільш повною і докладною вважається процедура прогнозування попиту на авіаперевезення з урахуванням рухливості населення на всіх видах транспорту у міжміському сполученні, з визначенням питомої ваги повітряного транспорту в загальному попиті й обсязі перевезень. Фактором, особливо вирізняє авіаперевезення від інших видів транспорту, є економія часу і саме її потенційний клієнт розглядає в першу чергу при виборі засобу пересування на значущі відстані.

Прогнозування попиту на авіаперевезення пасажирів на черговий рік є однією з основних завдань поточного планування. Склавши прогноз попиту і план авіаперевезень по ньому, будь-яке підприємство може в подальшому його коригувати в залежності від ступеня відхилень задоволеності попиту структури пасажирських потоків, результатів маркетингових досліджень і т.д. Прогнози попиту на вантажні перевезення проводяться приблизно також, але з деякими особливостями. Тут в першу чергу потрібно виділити авіатранспортні вантажі, серед яких виділяють:
ü високоцінні
ü швидкопсувні
ü строкові
Стратегічне планування вантажних перевезень здійснюється на основі аналізу темпів зростання за попередній період, намічених змін в провізної здатності парку ПС, включаючи вантажні літаки і «вільний тоннаж» пасажирських літаків. Поточне планування перевезень пошти і вантажів здійснюється на підставі заявок і договорів.
Після визначення попиту та складання прогнозу його розвитку можна приступати до планування мережі повітряних ліній.
На підставі потенційних попитів за окремими напрямками визначаються можливі вантажні і пасажирські повітряні потоки. Можливі потоки, спрогнозовані по пунктах призначення, групуються по повітряних лініях, грунтуючись на основній меті - забезпечити найкоротші відстані доставки в потрібний пункт пасажирів і вантажів і призначити на повітряну лінію найбільш ефективний для експлуатації тип повітряних суден.
З точки зору пасажира найбільш бажані прямі безпосадочні рейси. Число таких рейсів визначається за формулою:

При наявності 4 аеропортів між ними може бути встановлено 6 прямих рейсів, при 6 аеропортах - 15 і т.д. Однак, з комерційних або за умовами експлуатації літаків (наприклад, якщо відстань між аеропортами перевищує безпосадочний дальність літака) формуються лінії з проміжними посадками, тобто обслуговують кілька авіазв'язок. Тип літака призначається на лінію в залежності від розміру потоків пасажирів і вантажів, техніко-експлуатаційних даних літаків і аеродромів. При цьому підприємства також виходять з наявного складу власних повітряних суден і можливості оренди необхідних літаків.
У цивільній авіації розроблені різні методики щодо основних умов формування пасажирських і окремо вантажних авіаліній, за допомогою яких визначається вибір початкового, кінцевого і проміжних пунктів авіаліній, мінімальна та максимальна частота руху (визначальними чинниками тут є попит на дану лінію і кількість доступних повітряних суден, екіпажів , пального та іншої матеріально-технічної бази), співвідношення потоків пасажирів і вантажів у рейсах, мінімальне завантаження, місця базування повітряних суден і т.д. Всі ці фактори необхідно розглядати не окремо, а в комплексі. Основним критерієм при виборі варіантів є рентабельність кожної авіалінії за умови найбільш якісного задоволення потреб у перевезеннях. На основі попередньої схеми авіаліній розробляється розгорнутий план рухів і перевезень по повітряних лініях на власному або орендованому транспорті. Метою цього плану є оптимальне розміщення потоків пасажирів по авіалініям, а також замовлень пошти і вантажів у вигляді авіарейсів, визначити частоту руху і строки їх виконання (навігації), обсяги транспортних робіт і показники використання літаків. Сьогодні при плануванні рейсів слід відмовитися від понять «економічна (нормативна) завантаження» та «економічна (нормативна) продуктивність». Замість них рекомендується визначати граничну завантаження і граничну продуктивність по кожній авіалінії по відомим формулам, а також ступінь (відсоток) використання граничної продуктивності. При цьому, для авіалінії з проміжними посадками і в узагальненому вигляді для типу літака, обслуговуючого відразу кілька авіаліній, визначається «среднепредельная» продуктивність. Наприклад, для авіалінії, що має 2 ділянки, де гранична завантаження становить 6000 і 5000 кг, середня складе 5500 кг. Якщо на цій лінії передбачено 300 рейсів, а на іншій, де гранична завантаження становить 6500 кг - 720 рейсів, то середня гранична завантаження літаків цих двох авіаліній складе 6206 кг. Середня гранична продуктивність визначається як добуток середньої граничної завантажень рейсову швидкість, яка в свою чергу залежить від середньої дальності безпосадочного польоту:
A cp = q cp Ч v cp
При складанні плану руху авіаперевезень на підприємстві вивчаються резерви збільшення ступеня використання граничної продуктивності літака і зайнятості пасажирських крісел.
План руху і перевезень на авіапідприємстві складається з двох частин. Перша частина - план руху за типами повітряних суден, або ж, простіше кажучи - проект центрального розкладу руху. Він включає наступні параметри:
ü маршрут руху
ü категорія рейсу
ü вид руху (пасажирське, вантажне, поштове)
ü тривалість польоту (льотне час за рейс)
ü частота руху і календарні терміни (навігації)
ü наліт годин за період
ü приналежність літака (власний або орендований)
ü аеропорт базування.
Друга частина - план перевезень по авіалініям. Сюди входять параметри плану руху і показники обсягу роботи та використання літакового парку.
Основними показниками, що характеризують ефективність та якість розробки плану руху літаків, є:
ü збільшення нальоту годин на списковий літак за рахунок скорочення проміжних посадок там, де це не необхідно по технічним вимогам НД
ü збільшення завантаження за рахунок поліпшення кон'юктури попиту, контролю за комерційним завантаженням літака, вибору правильного типу літака для повітряної лінії, правильного визначення самого вигідного маршруту, підвищення рівня обслуговування пасажирів, збільшення кількості безпосадкових рейсів.
Як приклад розрахунку плану руху та перевезень по повітряних лініях можна припустити наступні таблиці.
Найменування
повітряних
ліній і
аеропортів
призначення
Тип ПС
Кількість пасажирських крісел
Протяжність повітряної
лінії (км)
Кількість
Одинарних рейсів
Час на рейс (годин)
Наліт
Кілометрів
(Тис.км)
(3х4)
Наліт
годин
(4х5)
1
2
3
4
5
6
7
Баку-Москва-Баку
Ту-154 (164)

2020

730

2,50

1474,6

1825

Середня планове завантаження на рейс
Експлуатаційні
пасажиро-
кілометри
(8х6)
Експлуатаційні
тонно-
кілометри
(12х5)
Граничний
(Диспонуємо)
пасажирооборот
(2х6)
пасажирів
пошти
кг
вантажів
кг
всього
кг
чол
кг
8
9
10
11
12
13
14
15
135
12150
200
2000
14350
199071
21160,5
241834,4

Відсоток
зайнятості
пасажирських крісел
(13х15) * 100%
Гранична комерційне завантаження на рейс
кг
Граничний тонно-кілометраж
Тис. км
(17х6)
Відсоток комерційного завантаження
(14Х18) х100%
Продуктивність польотів
Тонно-км/час
(14 / 7)
Витрата палива
За рейс
кг
Всього тонн
(21х4)
16
17
18
19
20
21
22
82,3
18000
26542,8
79,7
11595
16350
11935,5


2.4. Розробка розкладу руху літаків
Застосовуючи описані вище прийоми, спробуємо розробити проект розкладу руху літаків авіакомпанії. В якості вихідних даних візьмемо таку задачу.
Будь-яка авіакомпанія розглядає дві мережі маршрутів - її власну мережу та мережу маршрутів, за якими пасажири бажають здійснювати польоти (виявляється на основі аналізу ринку, маркетингових досліджень тощо). Остання - це так звана «мережа попиту». Мережа попиту є джерелом доходу для авіакомпанії. Власна мережа авіакомпанії - мережа, в якій надаються послуги з перевезення, в якій здійснюють польоти літаки, і в якій авіакомпанія несе витрати. Ці дві мережі об'єднуються розкладом. Розклад пов'язує авіакомпанію з пасажиром. Схематично це можна відобразити так:
Мережа попиту Мережа маршруту компанії
SHAPE \ * MERGEFORMAT
У
E
B
А
З
D
C
E
D
A

Виручка Витрати
Попит визначає те, куди пасажир хоче здійснити політ. Попит на перевезення певним рейсом є попитом на переміщення між пунктом відправлення та пунктом призначення і має результатом пасажиропотік всередині мережі маршрутів авіакомпанії. Кожен ринок має унікальні характеристики попиту. Важливу роль у рівні попиту на авіалінії й окремі рейси грають фактори часу і сезонності. Але крім цих двох чинників є такі випадкові зміни попиту, через яких попит на один і той самий рейс в один і той же час коливається. Існує кілька типів мінливості попиту.
Сезонна еластичність Добова мінливість
SHAPE \ * MERGEFORMAT
весна літо осінь час доби
По днях тижня Випадкова мінливість
SHAPE \ * MERGEFORMAT
Пн Вт Ср Чт Пт 1 2 3 4 травня
Дослідження поведінки пасажирів показують, що вони мають чіткі критерії для планування своєї подорожі. Їх цікавить день, коли їм потрібно вилетіти, тривалість і графік польоту, виконує рейс авіакомпанія і можливі варіанти рейсів. Також пасажир має чітке уявлення про те часовому проміжку (вікні), який його влаштовує для здійснення польоту. При виборі рейсу пасажир розглядає вже тільки ті варіанти, які знаходяться в тому «вікні прийняття рішення». Критерії «якості» подорожі і «вікно прийняття рішення» є факторами, що визначають вибір пасажира. Пасажир планує:
ü День
ü Час вильоту та прибуття
ü Тривалість польоту
ü Авіакомпанію
ü Рейси
Визначальними для пасажира є саме раніше час вильоту і найпізніше час вильоту, а також саме раніше і найпізніше часи прибуття. Час, проведений в польоті для нього не має принципового значення. Основним завданням при складанні розкладу є досягнення збалансованості пропонованої місткості ВС і наявного попиту. Поряд з місткістю літака необхідно розглядати також частоту виконаних рейсів. Нижче наводиться приклад взаємозв'язку між попитом і частотою рейсів. У цьому прикладі польоти виконуються на невеликих літаках, тому для задоволення попиту рейси повинні виконуватися частіше. Тим не менше, існують години, коли попит низький, щоб взагалі виправдати призначення на цей час хоч одного рейсу. Єдиний недолік цього підходу полягає в тому, що за порівняно невеликий проміжок часу доводиться виконувати велику кількість рейсів, що може перевищити можливості авіакомпанії або аеропорту.
Іншим способом задоволення попиту є виконання рейсів з невеликою частотою на великих літаках. Хоча цей спосіб дозволяє задовольнити попит у найбільш завантажене час доби, його недолік полягає в тому, що в інший час доби величина попиту недостатня для того, щоб було вигідно виконувати рейс.
Також слід розглянути ефективність розкладу з точки зору перевезення вантажів. Попит на перевезення характеризується високою мінливістю за напрямами і порам року. Ця мінливість відображає неоднорідність географічного розташування споживачів та виробників товарів, а також сезонні зміни виробництва і споживання.
Мережа авіакомпанії складається з маршрутів, за якими пропонуються польоти для клієнтів. Наведена вище схема імітує мережа авіакомпанії з прямими маршрутами, та маршрутами, які виконуються із однією посадкою. У деяких випадках пасажири вилітають з пунктів, які обслуговуються даною компанією і бувають змушені здійснювати пересадку в місті, який не є кінцевим для маршруту авіакомпанії.
Як вже говорилося, сполучною ланкою між пасажирами та авіакомпанією є розклад. З точки зору пасажирів розклад має дозволяти їм перелетіти з однієї точки в іншу без значних незручностей і необхідності поспішати. З точки зору авіакомпанії розклад має задовольняти попит пасажирів, будучи рентабельним, гнучким, що охоплює необхідні ринки. Компромісами між бажаннями клієнтів і авіакомпанії служать різні стратегії складання розкладу.
Для маршрутів, що мають невелику протяжність в якості варіанту стратегії можна запропонувати обслуговування пасажирів на літаках з невеликою місткістю, але при великій частоті рейсів. У міру збільшення тривалості польотів пасажирів все більше починає цікавити імідж авіакомпанії, її досвід роботи і якість обслуговування. Тут у стратегії потрібно враховувати розміри літака, його місткість, комфортабельність, швидкість, репутацію його моделі і т.д. Всі стратегії розкладу рейсів розробляються з урахуванням виду транспортування та ресурсних обмежень. Для авіакомпанії принципово існує два види транспортування: транспортування вантажів і пасажирів. У обмеження входить цілий комплекс ресурсів, серед яких можна назвати:
ü Місткість НД
ü Кількість ПС, доступних авіакомпанії
ü Ступінь справності НД авіакомпанії
ü Пропускна здатність аеропорту
ü Пальне, доступне авіакомпанії
ü Кількість екіпажів, доступних авіакомпанії
ü Графік технічного обслуговування літаків
ü Працює моделі ВС з практикою технічного обслуговування в окремих аеропортах
ü Наявність вільних стоянок
ü Завантаженість аеропортів і повітряних коридорів
ü При розробці розкладу слід враховувати:
ü Попит (побажання пасажирів, їх зміни)
ü Авіакомпанію (її маршрути)
ü Безпека польотів (у цих цілях повинні дотримуватися задані тимчасові інтервали між злетами і посадками літаків, а також повинна здійснюватися синхронізація часу прольоту літаками точок сходження і перетину трас)
ü Найбільш раціональне в комерційному відношенні час вильоту літаків
ü Оптимальне використання літаків та екіпажів.


2.5. Планування додаткових послуг на борту
 
 
На сьогоднішній день конкуренція на ринку авіаперевезень настільки велика, що змушує працівників авіапідприємства винаходити все нові способи залучення споживачів. Наприклад, дуже багато авіакомпаній зробили своєю звичайною практикою заборону куріння на борту своїх літаків, що привернуло до них ту частину населення, яке погано переносить сигаретний дим і вважає за краще не випробовувати незручностей від присутності поряд людини, яка постійно димить цигаркою.
  Метою планування введення додаткових послуг на борту літаків є створення найбільш зручних умов для пасажирів. Людина, що скористався послугами конкретної авіакомпанії і здійснив переліт в комфортній обстановці, залишиться задоволений і це послужить хорошою передумовою для того, щоб співпраця з даною компанією стало для нього доброю традицією. Приводом для введення новацій може послужити маркетингове дослідження, про яке буде розказано далі. Якість обслуговування залежить від багатьох чинників - від наявності висококваліфікованого персоналу, від типу повітряного судна, від рівня організації. Багато компаній практикують поділ салону літака на кабіни бізнес-класу, економ-класу, першого класу, залежно від рівня тарифів і якості обслуговування. У салоні бізнес-класу літають, в основному, бізнесмени, ділові та зайняті люди, які навіть у процесі польоту можуть займатися справами, тому важливо усвідомити їм для цього відповідну обстановку. Люди, які здійснюють перельоти на тривалі відстані, особливо потребують м'яких, зручних кріслах, в яких можна відпочити і виспатися і необхідно надати їм таку можливість, а також усім бажаючим видавати м'які подушки і теплі ковдри.
Компанія повинна визначиться з харчуванням на борту, асортиментом прохолодних і спиртних напоїв, вирішити, чи потрібно забезпечувати пасажирів гарячими обідами чи можна обійтися тільки холодними закусками. Планування тут також має враховувати питання доставки та зберігання продуктів, вибрати постачальників, які зможуть забезпечити високу якість доставляються продуктів, а головне - своєчасність доставки, тому що затримки рейсів або відсутність харчування для пасажирів під час польоту будуть мати катастрофічні наслідки. Бажано, щоб на борту були запаси продовольства для непередбачених ситуацій.
Як відомо, стюардеси - це особа авіакомпанії, у всякому разі, саме так сприймає їх більшість пасажирів. Стюардеси повинні володіти такими якостями, як високий рівень підготовки, уважне ставлення до пасажирів, хороша витримка, почуття такту. Важливо, щоб вони зверталися до пасажирів в привітною посмішкою, були ретельно одягнені і причесані. Авіакомпанія може виробити власний стиль для своїх стюардес, наприклад, єдину форму одяг, особисті візитні картки з іменами, що містять логотип авіакомпанії. Від стюардес в багатьох випадках залежить атмосфера в салоні літака під час здійснення рейсу.
Показ кінофільмів чи телевізійних шоу, роздача газет і журналів під час польоту буде в більшості випадків зустрінуте схваленням з боку пасажирів. Було б бажано забезпечити кожне пасажирське крісло персональними навушниками, щоб перегляд телевізійних передач або фільмів не був обтяжливим для тих, хто хоче відпочити. Для авіакомпанії прекрасним кроком може бути роздача подарунків-іграшок маленьким дітям, якщо такі є на борту.
Одним словом, компанія повинна спланувати цілий комплекс заходів, спрямованих на забезпечення пасажирів високою якістю послуг, визначити перелік цих послуг, подбати про всі необхідні ресурси. Необхідно пам'ятати, що від грамотного послідовного планування та здійснення обслуговування залежить імідж авіакомпанії.
 
2.6. Планування потреб у трудових ресурсах, продуктивності та оплати праці
 
Планування потреби в трудових ресурсах по суті являє собою застосування процедур планування для комплектації штату і персоналу. Процес планування включає в себе три етапи:
ü оцінка наявних ресурсів;
ü оцінка майбутніх потреб;
ü розробка програми задоволення майбутніх потреб.
Планування трудових ресурсів на підприємстві починається з оцінки їх наявності. Необхідно визначити, скільки людина зайнято виконанням кожної операції, що вимагається для реалізації конкретної мети. Крім цього, необхідно оцінити і якість праці працівників.
При плануванні чисельності працівників слід враховувати специфіку галузі авіаперевезень, а саме:
ü Безперервність транспортно - технологічного процесу, жорстка його регламентація розкладом руху повітряних суден
ü Нерівномірність виконання авіаперевезень
ü Безперервне вдосконалення матеріально - технічної бази
ü Підвищення ступеня впливу кожного окремого працівника на показники роботи колективу.
Наступним етапом планування є прогнозування чисельності персоналу, необхідного для реалізації короткострокових і перспективних цілей. У цьому необхідно оцінити зовнішній ринок праці і визначити наявні на ньому трудові ресурси. У допомогу органiзацiям у справi прогнозу потреби в трудових ресурсах наука керування розробила цiлий ряд моделей.
Визначивши свої майбутні потреби, керівництво авіапідприємства має розробити програму їх задоволення. Потреби - це мета, програма - кошт її досягнення. Програма повинна включати конкретний графік та заходи щодо залучення, найму, підготовки та просування працівників, потрібних для реалізації цілей організації.
Продуктивність праці на авіапідприємстві багато в чому залежить від ефективності організаційної структури, від збалансованості різних сфер діяльності всередині підприємства.
Будь-яке підприємство живе не заради підвищення продуктивності праці, а заради підвищення прибутку. Але в умовах інфляції прибуток не є надійним орієнтиром стійкості роботи в довготривалій перспективі. Управління ж на основі вимірювання продуктивності праці дозволяє аналізувати стан справ з поправкою на інфляцію. Орієнтація на зростання продуктивності праці відображає зміщення акцентів з оцінки поточного стану підприємства на оцінку його стану в перспективі, яке характеризується технологічним і організаційним станом підприємства по відношенню до конкурентів, а кількісно виражається показником продуктивності. У міру посилення конкуренції не тільки отримання прибутку сьогодні, але і можливість вижити завтра - така ж першорядне завдання.
Продуктивність праці - це відношення кількості продукції, виробленої даною системою за даний період часу, до кількості ресурсів, спожитих для створення або виробництва цієї продукції за той же період. Цей показник характеризує успішність руху деякого результату в співвідношенні з витраченими на це співвідношення ресурсами.
Очевидно, що чим більше продуктивність праці, тим більше досягається результат при заданих ресурсах. При розрахунку випуск і витрати повинні бути виражені в деяких стабільних цінах, щоб виключити вплив деяких кон'юнктурних факторів.
Найважливішим фактором зниження трудомісткості продукції і збільшення вироблення працівників авіапідприємства є впровадження досягнень науково-технічного прогресу і підвищення на цій основі технічного рівня виробництва. У галузі науково-технічний прогрес виражається, перш за все, вдосконаленням повітряних суден, підвищенням їх місткості і вантажопідйомності. За останні 10-20 років швидкість повітряних суден зросла з 400 км.час до 850-900 км.час, а вантажопідйомність - з 3 тонн до 15 тонн, внаслідок чого різко зросла продуктивність праці не тільки льотного складу, але і всіх підрозділів галузі. Підвищення продуктивності праці експлуатаційних повітряних судів призводить до скорочення потреби в літаковому парку, відносного скорочення числа персоналу. Зазвичай обслуговування та експлуатація нових, більш продуктивних повітряних суден супроводжується більш високими витратами праці льотного та технічного складу, однак ці витрати зростають в значно меншій мірі, ніж підвищується продуктивність польотів на одиницю транспортної продукції. Тому витрати на одиницю транспортної продукції зменшуються.
Система вимірювання повинна підказувати керівництву, коли існує необхідність у плануванні продуктивності праці, і на якій ділянці здійснити заходи щодо його підвищення. Система вимірювання продуктивності праці повинна забезпечити основу для визначення пріоритетів або вказати на відносну значимість різних результатів вимірювання продуктивності праці.
Планування продуктивності праці пов'язане з питаннями управління якістю продукції, процесом оцінки економічності (тобто вимірюванням трудовитрат і розробкою кошторисів), бухгалтерським обліком і фінансовим контролем і кадровою службою (відає питаннями якості трудового життя).
Для того, щоб діяльність організації була високопродуктивної, керівник повинен мати можливість координувати зусилля багатьох людей і спільно реалізовувати потенційні можливості працівників. Це можна досягти тільки в разі справедливого ставлення до них. Однією із складових частин такого ставлення є справедливе грошову винагороду, найважливішим і вирішальним елементом якого є заробітна плата.
Система грошової винагороди має відповідати наступним вимогам:
а) Створювати у працівників почуття впевненості і захищеності. Їх не повинні відволікати насущні грошові проблеми. Це завдання вирішує гарантована частина заробітної плати.
б) Включати дієві фактори стимулювання і мотивації, передбачати підвищення доходу співробітника при досягненні ним хороших результатів у роботі. Компанія повинна віддавати перевагу тим працівникам, які бажають отримати щось більше, ніж просто фіксовану зарплату і відшкодування витрат, які прагнуть підвищити свій дохід, коли надається така можливість.
в) Передбачати систему нагород та винагород, які є свідченнями визнання особливо якісної роботи співробітника або досягнення ним особливо важливих результатів.
Розробка структури зарплати є обов'язком відділів кадрів, планових відділів або служб трудових ресурсів. Структура зарплати в організації визначається за допомогою аналізу обстеження рівня зарплати, умов на ринку праці, а також продуктивності і прибутковості авіапідприємства.
Більше половини всього доходу співробітників припадає на гарантовану або основну зарплату. Розмір її залежить від ряду чинників: займаної посади, стажу роботи на підприємстві, якості всієї роботи співробітника.
Крім зарплати плануються додаткові пільги, і ці доплати складають значну частину пакета винагород, виплачуваних організацією. Сприйнята цінність додаткових пільг залежить від таких факторів, як вік, сімейний стан, склад сім'ї і т.д.
Деякі зарубіжні фірми розробили систему, яку іноді називають "системою винагороди за принципом кафетерію", коли працівнику дозволяється самому вибрати у встановлених межах той пакет пільг, який найбільш його влаштовує. При явних перевагах ця система має такі недоліки: загальна вартість наданих пільг при цьому підвищується, тому що веде за собою додаткові накладні витрати, а також тому, що деякі пільги, наприклад страхування персоналу, обходяться дешевше, якщо їх здобувають у великих обсягах. Також необхідна робота по освіті працівників у питаннях вибору і потенційного значення цих пільг. Але, безсумнівно, більшість працівників вітають гнучкі програми надання пільг.
Окремо розробляється система винагород для заохочення раціоналізаторської роботи на всіх рівнях службової ієрархії. Це створює у працівників відчуття зацікавленості та впевненості в тому, що до їх роботи поставляться з увагою та повагою. Наприклад, якщо раціоналізаторська пропозиція приймається, його автор одержує 25% від загальної суми економії протягом двох років після його впровадження.
Регулювання оплати праці на закордонних підприємствах починається з розгляду проекту плану майбутнього фінансового року виконавчими структурами. Це, у свою чергу, передбачає оцінку можливих обсягів виробництва і продуктивності праці. Механізм, що діє в усьому світі, практично єдиний - зростання середньої зарплати встановлюється в міру зростання ефективності виробництва. Зростання середньої зарплати не повинен випереджати зростання продуктивності.
Універсальним регулятором, за допомогою якого можливо об'єктивно вимірювати, а, отже, відшкодовувати суспільно необхідні витрати праці, є тарифна система. Вона покликана забезпечити оптимальне поєднання державних соціальних гарантій з широкими правами підприємств у питаннях оплати праці. У ринкових економіках діють жорсткі системи тарифів. В одних країнах, як, наприклад, Німеччина, розряди та оклади встановлюються галузевим тарифною угодою, в інших, наприклад, США і Японія - на рівні підприємств. Тарифна система не може не існувати - адже вона є великим стимулом до продуктивної праці. Якщо немає оплати за високу кваліфікацію, пропадає прагнення її підвищувати. Однак рівень тарифів і система їх твердження повинні орієнтуватися на зміни в економіці.
              
              

Глава 3. маркетинговий план
3.1. Особливості використання принципів маркетингу на ринку повітряних перевезень.
Найбільші авіатранспортні компанії перейшли на концепцію управління з використанням принципів маркетингу порівняно недавно - лише в кінці 60-х років, що привело їх до помітного відставання в цій області від фірм - продуцентів, пов'язаних з виробництвом продукції в матеріальному вигляді. Це відставання пояснюється, перш за все, тим, що в післявоєнні роки розвиток цивільної авіації йшло в основному по шляху екстенсивного, у напрямку різкого нарощування виробничо - технічного потенціалу повітряного транспорту. В умовах підвищеного попиту на авіаперевезення і жорсткого регулювання авіакомпанії могли виступати на ринку, не піклуючись про залучення клієнтури.
В кінці 50-х років впровадження реактивних літаків призвело до збільшення провізної здатності світового парку літальних апаратів більш ніж в 4 рази. Ще більше зросли можливості цивільної авіації в кінці 60-х-початку 70-х років у зв'язку з появою в експлуатації широкофюзеляжних літаків великої пасажиромісткості. У цих умовах проблема технічного розвитку повітряного транспорту відійшла на другий план, поступившись місцем проблемам підвищення економічної ефективності експлуатації авіаліній, стимулювання попиту на авіатранспортні послуги. Найбільшими авіакомпаніями була взята на озброєння ринкова концепція управління, яка передбачає, перш за все, орієнтацію всієї їх діяльності на кон'юнктуру ринку і динаміку суспільного попиту при розробці технічної та комерційної політики, максимальне пристосування виробництва та фінансування для потреб ринку, штучне створення таких умов, які стимулюють попит , розробку засобів впливу на потенційну клієнтуру і т.п.
Особливості авіатранспортного маркетингу значною мірою зумовлені специфікою ринку. Цей ринок має досить складну структуру, де переплітаються різноманітні внутрішні і зовнішні зв'язки. Він є відкритою системою, тобто такою системою, елементи якої взаємодіють із зовнішнім середовищем. Одночасно він виступає як невід'ємна частина більш загальної системи світового господарства.
В якості товару, пропонованого авіакомпаніями на ринку, виступає продукція, створювана ними в процесі повітряного перевезення пасажирів і вантажів. Саме вона є основним предметом купівлі-продажу. Поряд з цим, авіакомпанії пропонують на ринку широку гаму послуг, супутніх транспортному процесу. Тут мова йде не про сам переміщенні як такому, а про задоволення додаткових громадських потреб, пов'язаних з переміщенням, які, однак, можуть становити великий інтерес для споживача. Обсяг цих послуг досить великий і має братися до уваги при оцінці потенційного попиту на ринку.
Авіакомпанії пропонують на ринку специфічний товар - переміщення. Споживання цього товару відбувається безпосередньо в процесі його виробництва, тому оцінити розмір його пропозиції на ринку можна лише непрямим шляхом.
У силу цього величина пропозиції тут може бути оцінена у вигляді провізної здатності парку повітряних судів, експлуатованих авіакомпаніями на комерційній основі - у цьому полягає головна особливість авіатранспорту і, пов'язаних з ним різних сфер економіки, наприклад таких, яким є авіатранспортний маркетинг.
                                    

3.2. Планування маркетингу
Як правило, базова довгострокова стратегія стає основою для розробки довгострокового плану авіапідприємства. Цей план силу невизначеності впливу багатьох ринкових чинників зазвичай детально не розписується. Планування здійснюється на основі взаємодії керівників верхнього та нижнього рівнів управління, пропозиції яких коригуються за результатами проробок окремих питань, що перебувають у сфері їх компетентності. Це робиться для того, щоб врахувати, по можливості, як можна більше різних факторів, оскільки планування лише "зверху вниз" може призвести до недоучету ряду конкретних виробничих факторів, а планування "знизу вгору" часто не враховує перспективи розвитку підприємства в цілому і завдання, стоять перед авіапідприємством на ринку.
Планування діяльності авіапідприємства здійснюється на основі прогнозу розвитку ринку, який ведеться в довгостроковому, середньостроковому і короткостроковому розрізах. Довгострокове прогнозування дозволяє з виявленого набору варіантів можливого розвитку ринкової ситуації вибрати оптимальний для авіапідприємства з урахуванням його виробничо-технічних можливостей і наявності ресурсів.
Одночасно передбачається можливість у разі несприятливої ​​ситуації переорієнтувати діяльність авіапідприємства з основного стратегічного плану на резервний.
Націленість на отримання кінцевих результатів є найважливішою вимогою до планування, а й плани авіапідприємства постійно коректуються, виходячи з аналізу результатів його діяльності. Управління з використанням принципів зворотного зв'язку є циклічним. На основі отриманої інформації про стан виробничо-комерційної діяльності, кон'юнктури ринку, стан зовнішнього середовища відбувається оновлення довгострокового плану, коригування цілей авіапідприємства, приймаються багато тактичні рішення, пов'язані з зміцненням становища на ринку, розробляються короткострокові плани для досягнення кінцевих практичних результатів.
Планування маркетингу є одним із складових процесу планування діяльності авіапідприємства. Воно здійснюється за чотирма основними напрямками: планування тарифної політики, планування збуту (продажів), сервісу та заходів зі стимулювання збуту. Зазвичай план маркетингу авіапідприємства має кілька варіантів, що дозволяє йому адаптуватися до мінливих умов ринку і забезпечити стійкий рух до намічених цілей. Плани маркетингу - довгострокові, середньострокові і короткострокові (оперативні). Оперативні плани (тактика) являють собою матрицю, в якій зазначаються терміни конкретних заходів, очікувані результати, відповідальні за їх проведення і системи контролю.
План маркетингу включає в себе кілька розділів: результати проведених ринкових досліджень, систему цілей і стратегію діяльності авіапідприємства, маркетингові цілі і стратегії по кожному регіону, плани продажів (збуту), рекламних заходів, розробку тарифної політики та системи обслуговування.
У першому розділі плану вказані три моменти: аналіз навколишнього середовища (динаміка кон'юктурообразующіх чинників, діяльність урядових організацій, авіапідприємств - конкурентів і агентів самого підприємства, аналіз потреб основних груп споживачів), аналіз діяльності самого авіапідприємства (організація маркетингу в структурі управління, наявність ефективної інформаційної системи і т.п.) і аналіз маркетингової стратегії (наскільки вона сприяла досягненню цілей, які для цього були виділені ресурси, які були витрати, який результат діяльності тощо).
Далі в плані відображається система цілей і генеральна стратегія діяльності авіапідприємства, вироблені на рівні керівництва. Залежно від наявних у кожному регіоні формуються системи маркетингових цілей і стратегії (продажу, рекламної діяльності тощо).
У плані збуту вказується, яким чином буде організовано продаж авіаперевезень: через агентів, в офісі авіакомпанії, у своїх пунктах продажу, які виділити квоти місць кожної збутової точці і т.д.
Тарифна політика відображає основні моменти використання різних видів тарифів, надання знижок і пільг тим чи іншим категоріям пасажирам залежно від сезону, виду перевезення.
У плані заходів щодо стимулювання збуту вказуються форми і методи проведення рекламної компанії, методи мотивації діяльності агентів компанії, участь у різних ділових зустрічах ("public relations"), спонсорська діяльність компанії і т. д.
План маркетингу подібний карті: він показує, куди рухається підприємство і як воно збирається туди добратися. Він одночасно є планом дій і письмовим документом. План маркетингу виявляє перспективні ділові можливості підприємства і окреслено способи проникнення, захоплення і утримання позицій на певних ринках. Він поєднує всі елементи маркетингу в узгоджений план дій, де детально розписано, хто, що, коли, де і як робить для досягнення цілей.

3.3. Оцінка і аналіз зовнішнього середовища

Аналіз зовнішнього середовища являє собою процес, за допомогою якого розробники плану контролюють зовнішні по відношенню до підприємства фактори, щоб визначити можливості і загрози для підприємства. Аналіз зовнішнього середовища допомагає отримати важливі результати. Він дає авіапідприємству час для прогнозування можливостей, час для складання плану на випадок можливих загроз і час на розробку стратегій, які можуть перетворити колишні загрози в будь-які вигідні можливості.
З точки зору оцінки цих загроз і можливостей роль аналізу зовнішнього середовища в процесі планування полягає по суті у відповіді на три конкретні питання:
ü Де зараз знаходиться авіапідприємство?
ü Де, на думку вищого керівництва, повинне знаходиться авіапідприємство в майбутньому?
ü Що має зробити керівництво, щоб авіапідприємство перемістилося з того положення, в якому перебуває зараз, у те положення, де його хоче бачити керівництво?
Фактори зовнішнього середовища найчастіше класифікують за такими групами:
1. Економічні чинники. Деякі фактори в економічній навколишньому середовищі повинні постійно діагностуватися і оцінюватися, тому стан економіки впливає на цілі авіапідприємства. Це темпи інфляції, міжнародний платіжний баланс, рівні зайнятості і т.д. Кожен з них може становити або загрозу, або нову можливість для авіапідприємства.
2. Політичні фактори. Активну участь комерційних підприємств у політичному процесі є вказівкою на важливість державної політики для організації; отже, держава повинна стежити за нормативними документами місцевих органів, влади суб'єктів держави і федерального уряду.
3. Ринкові фактори. Ринкове середовище являє собою постійну небезпеку для підприємства. До факторів, що впливають на успіхи і провали авіапідприємства, відносяться розподіл доходів населення, рівень конкуренції в галузі, що змінюються демографічні умови, легкість проникнення на ринок.
4. Технологічні фактори. Аналіз технологічного середовища може, щонайменше, враховувати зміни в технології виробництва, застосування ЕОМ в проектуванні і наданні продукції або успіхи в технології засобів зв'язку. Керівник будь-якого підприємства повинен стежити за тим, щоб не піддатися "шоку майбутнього", що руйнує організацію.
5. Фактори конкуренції. Авіапідприємство має досліджувати дії своїх конкурентів: аналіз майбутніх цілей та оцінка поточної стратегії конкурентів, огляд передумов щодо конкурентів і галузі, поглиблене вивчення сильних і слабких сторін конкурентів.
6. Фактори соціальної поведінки. Ці чинники включають мінливі відносини, очікування і звичаї суспільства (роль підприємництва, роль жінок і національних меншин в суспільстві, рух на захист інтересів споживачів).
7. Міжнародні чинники. Керівництво авіапідприємств, діючих на міжнародному ринку, має постійно оцінювати і контролювати зміни в цій широкій середовищі.
Таким чином, аналіз зовнішнього середовища дозволяє авіапідприємству створити перелік небезпек і можливостей, з якими воно стикається в цьому середовищі. Для успішного формування стратегії керівництво повинно мати повне уявлення про істотні зовнішні проблеми.
                                             
                                          

3.4. Дослідження ринку
Вивчення ринку (маркетингові дослідження) стало використовуватися в якості основи прийняття рішення підприємствами з середини 80-х років. Спрощення процедури досліджень і підвищення їх ефективності зробило їх дуже популярними в останні роки. Але саме тому деколи за прекрасно виконаному за формою дослідженні ховається штучно нав'язана гіпотеза, недбало зібрані дані і нечітко сформульовані цілі.
Маркетингові дослідження представляють собою вид соціальної технології, спрямованої на виявлення ефективних засобів управління ринком на основі об'єктивного розуміння ситуації на ньому. В даний час достатньо просто скласти дані по численних зразках і обробити їх на комп'ютері за допомогою прогресивних методів аналізу. Однак, насправді важливо те, яку роль відіграють дослідження в повсякденній діяльності підприємства, як вони використовуються?
Маркетинг являє собою одну з областей дослідної науки, і особлива увага в ньому повинна приділятися реальності, яка сприймається в досвіді. Необхідне розуміння також того, яким чином отримана ця досвідчена реальність. Треба бути дуже обережним, щоб не допускати довільного трактування реальності, зловживаючи значенням теорії.
Виробництво-збут-звернення-покупка-споживання повинні розглядатися не окремо один від одного, а у взаємозв'язку як єдина система бізнесу. Цілі вивчення ринку концентруються на двох головних моментах:
ü аналізі ситуації усередині і поза підприємством, прогноз можливих змін і на цій основі вироблення управлінської стратегії;
ü пошуку критеріїв для прийняття управлінських рішень, перевірці і підтвердженні гіпотези поводження підприємства на ринку.
Вивчення ринку може бути класифікований залежно від обраних для цього критеріїв: способу збору даних, мети вивчення та методу аналізу. У даному випадку, розглядаючи вивчення ринку як засіб для досягнення маркетингових цілей, можна виділити лише такі основні напрямки, цілі та завдання.
Табліца3.4.1: Цілі і завдання вивчення ринку.
Вивчення продукції
Яку продукцію і з якими споживчими властивостями випускати? Яку продукцію необхідно поліпшити, а яку зняти з виробництва? Як проводити пробний маркетинг?
Вивчення Споживачів
Складання соціально-демографічного портрета Споживача, виявлення можливих мотивів придбання або відмови у придбанні продукції.
Вивчення тарифної політики
Які тарифи встановити на продукцію? Яку тарифну політику проводити стосовно Споживачів, дилерів і дистриб'юторів?
Вивчення організації руху продукції
Яку збутову політику проводити? Як організувати / розвивати свою власну дилерську та агентську мережу?
Вивчення рекламної політики
Яку рекламну політику вибрати, і яка повинна бути кошторис витрат на її проведення? Як оцінити ефективність здійснених рекламних акцій?
Вивчення іміджу підприємства
Як створити корпоративний стиль на підприємстві? Як сформувати / скорегувати імідж підприємства?
При дослідженні ринку потрібно обгрунтувати методи аналізу ринкових можливостей і вибору перспективного цільового ринку, а потім розробити маркетингові заходи щодо охоплення цього ринку, висновку послуги і заняття стійкій позиції, завдяки ефективній стратегії сегментації ринку. У даному випадку ефективність стратегії передбачає ступінь задоволення групи покупців, які утворюють конкретний ринок. Однак покупці мають неоднакові характеристики попиту. Вони відрізняються за своїм смакам, бажанням, потребам, мотивацією до покупки. У такій ситуації необхідно передбачити можливість і шляхи зниження свого ризику від неоднозначного поведінки покупців на ринку. Одним із шляхів, який дозволяє знизити рівень ризику є застосування методу сегментації ринку. Цей метод дозволяє концентрувати маркетингові зусилля на забезпеченні попиту конкретної, обраної групи покупців, а не на всіх сегментах ринку. Сегмент розглядається як сукупність, група споживачів, що однаково реагують на один і той же пропонований продукт і на комплекс маркетингу. Сегментація ринку є однією з функцій у системі маркетингової діяльності і пов'язана зі здійсненням роботи з класифікації покупців або споживачів послуг, які знаходяться або виведених на ринок. Головна мета сегментації - "оживити", шляхом орієнтації на споживача, що проектується, виготовляється і реалізується потік послуг на конкретному сегменті ринку. Таким чином, сегментація ринку являє собою процес поділу, розбиття ринку на гомогенні (однорідні) групи покупців, для кожної з яких можуть знадобитися окремі послуги і комплекси маркетингу. Сегментація ринку може здійснюватися за різними критеріями (об'єктивним та суб'єктивним ознакам).
Табліца3.4.2: Основні критерії сегментації ринку
Критерії сегментації
Умовна характеристика
I. Географічні:
- Континент
Австралія, Америка, Азія, Європа, Скандинавія
- Країна
Росія, Сполучені штати Америки, Німеччина, Японія, Азербайджан і т.д.
- Місто
Баку, Тбілісі, Санкт-Петербург, Москва, Стамбул
- Щільність населення
Розраховується як відношення чисельності населення, до площі на якій це населення проживає (чол. / км 2)
- Клімат
Континентальний, континентально-морський, арктичний, різко-континентальний, тропічний
II. Демографічні:
-Вік споживача
Від 3 до 6 років, 6-1 років, 12-19 років, 20-24 роки, 35-49 років, 50-64 року, старше 65 років
- Підлога
Чоловіки, жінки
- Розмір сім'ї
1-2 чол., 3-4 чол., 5 чол. і більше
- Етап життєвого циклу сім'ї
Молода сім'я без дітей, молода сім'я з дітьми шкільного віку, літнє подружжя без дітей, самотні
III. Соціоекономічні:
- Рід занять
Працівники розумової праці, фахівці, робітники, службовці, підприємці, бізнесмени і т.д.
- Освіта
Середнє, середньо-технічне, вищу, незакінчену вищу
- Ставлення до релігії
Християни, мусульмани, католики, протестанти, іудеї, і ін
- Національність
Азербайджанці, росіяни, грузини, англійці, турки, угорці і т.д.

- Рівень доходів
До 100000 ман, від 100000 до 500000 ман., Від 500000 до 10000000 ман, і т.д.
IY. Психографічний:
- Спосіб життя
Традиціоналісти, життєлюби, естети
- Тип особистості
Авторитарний, захоплюється, що дотримується принципу "як всі", честолюбний, флегматичний і т.д.
- Риси характеру
Цілеспрямованість, довірливість, допитливість, вимогливість, амбіційність, розважливість і ін
- Життєва позиція
Тверда, гнучка, нестійка
Y. Поведінкові:
- Мотиви здійснення покупки
Повсякденні, особливі причини
- Шукані вигоди
Економія, якість, сервіс, зниження витрат у процесі використання та ін
- Тип покупця
Постійний, новий, неординарний
- Ступінь готовності покупця до сприйняття послуг
Необізнаний, обізнаний, поінформований, зацікавлений, бажаючий, який має намір придбати
- Прихильність до марки
Користується послугами тільки однієї компанії, декількох компаній, постійно змінює
- Відношення до компанії
Ентузіаст, нігіліст, нейтральне, байдуже

Позиціонування ринку - технологія визначення позиції продукту на окремих ринкових сегментах. Позиція продукту в даному випадку розглядається як сформоване уявлення певної групи споживачів про найважливіші характеристики продукту, який знаходиться або буде знаходитися на одному з ринкових сегментів. Це думка споживача завжди відносна, тому що на ринку є продукти конкурентів. Ціль позиціонування - дослідження сформованого або формується думки, аналіз оцінок покупців чи їхні групи щодо параметрів продукту для того, щоб здійснити їх оптимізацію відповідно до побажань та вимог споживачів і, відповідно, створити, шляхом проведення маркетингових заходів, таку позицію, яка забезпечить продукту конкретні переваги на даному сегменті цільового ринку.
Для ефективного позиціонування продуктів необхідно вивчити найважливіші характеристики попиту та пропозиції, встановити можливу пріоритетність факторів, які істотні для споживачів на даному ринку, орієнтуючись на які вони приймають рішення про покупку. Визначальними факторами можуть виступити ціна продукту, рівень якості, надійності, дизайн і інші показники конкурентоспроможності.
В умовах постійно мінливого ринку підприємства опиняються у сфері жорсткої конкуренції. Конкуренція розглядається як фактор, що регулює відповідність приватних і громадських інтересів, як "невидима рука" ринку (А. Сміт), що урівнює норми прибутку з метою оптимального розподілу праці і капіталу. Конкуренція один з сутнісних ознак ринку, форма взаємного суперництва суб'єктів маркетингової системи і механізму регулювання здійсненого виробництва. Конкуренція виступає також інструментом в усуненні та запобіганні монополій.
Розпізнавання, визначення характеру, ознак, виявлення причин відхилень у стані конкурентного середовища здійснюється за допомогою діагностики, яка є засобом, методом і інструментарієм всебічного дослідження маркетингових і, зокрема, конкурентних відносин.
Діагностика конкурентного середовища включає наступні етапи:
ü Виявлення переліку компаній, що знаходяться на цільовому або новому ринках.
ü Збір вихідної інформації.
ü Приведення вартісних і фінансових показників до порівнянної увазі.
ü Визначення типу обраного ринку (ринок продавця, ринок покупця).
ü Розрахунок характеристик, які відображають стан ринку.
ü Побудова таблиці ринкових часток фірм і розрахунок середньої ринкової частки, що припадають на одну фірму.
ü Розрахунок узагальнених характеристик інтенсивності конкуренції.
ü Оцінка ступеня монополізації ринку.
ü Факторний аналіз динаміки ринкових часток конкурентів.
ü Вибір виду статистичного розподілу ринкових часток.
ü Формування груп фірм, що знаходяться на ринку і розрахунок середньої ринкової частки, що припадає на групу.
ü Побудова конкурентної карти ринку.
ü Ситуаційний аналіз і прогнозування стратегії конкуренції підприємства на даному ринку.
Діагностику конкурентного середовища, діяльності конкурентів варто вважати найважливішою ланкою всього процесу маркетингових досліджень, так як вона є умовою, гарантією успіху продуктів, пропонованих фірмою на ринку.
Діагностика конкурентного середовища вимагає не тільки аналізу стану різних методів і стратегій конкуренції, а й дослідження іміджу продукту та іміджу підприємства. Дійсно, знижуючи ціну на свою послугу, підприємство набуває можливості зміцнити свої позиції в порівнянні з конкурентами. Підвищення ціни послуги призводить до зниження рівня її конкурентної переваги. Поліпшуючи якісні характеристики продукту, компанія отримує значну перевагу перед конкурентами, що, у свою чергу, може бути підставою для призначення більш високої ціни. Якщо ж підприємство утримує ціну на свої послуги на рівні цін конкурентів, то більш висока якість створює йому лідируюче положення на ринку, дозволяє збільшити чисельність споживачів і, відповідно, розмір займаної ринкової частки.
В умовах розвиненого ринку, коли мережа конкурентів велика і насичена, коли на ринку є продукти-конкуренти, близькі і практично аналогічні за якістю і ціною, характер конкуренції тяжіє до використання переваг іміджу підприємства, тобто тих соціально-психологічних характеристик, які формують сприятливе ставлення покупців і позитивне суспільне сприйняття компанії.

3.5. Планування тарифів на авіаперевезення
 
Плата за перевезення пасажира або маси вантажу на певну відстань називається тарифом. Тариф становить основну частину вартості перевезення. На авіалініях діють системи внутрішньодержавних тарифів і міжнародних. Як відомо, рівень тарифів повинен забезпечити рентабельність підприємства і залежить від середньої собівартості перевезень. Тарифи поділяються на пасажирські, вантажні, багажні.
За умовами застосування існують дві основні категорії пасажирських тарифів регулярних перевезень - нормальні і спеціальні тарифи. До нормальним пасажирським тарифами відносяться тарифи I-го, міжнародного та інших класів. Спеціальні тарифи включають, в основному, пільгові тарифи, тобто тарифи нижче нормальних. В основному вони призначені для залучення тих класів, які не вчинили б поїздки за вищими тарифами. Крім того, пільгові тарифи призначаються тільки для пасажирів, що відрізняються певними вимогами з точки зору віку, роду занять і т.д. Ці тарифи пов'язані з умовами, які в ряді випадків обмежують їх використання (наприклад, вимога щодо попередньої купівлі квитка або обмеження періоду перебування). Спеціальні пасажирські тарифи не мають однаковістю визначення. Існують, наприклад, екскурсійні тарифи, тарифи на поїздку «за наявності вільних місць», бюджетні тарифи, заохочувальні тарифи для перевезення спеціалізованої групи, індивідуальні, групові, туристичні тарифи, тарифи для моряків, подружніх пар, емігрантів, студентські, молодіжні, сімейні тарифи.
У багатьох випадках тарифи авіапідприємства свідчать про його конкурентоспроможність та займаної на ринку позиції: одна справа - продавати авіаційні послуги за монопольно високими або за середнім для галузі (ринку) тарифами, ссемо інше - змушене задовольнятися низькими тарифами, щоб утриматися на ринку. Хоча низькі тарифи, при проникненні на ринок, аж ніяк не свідчать про низьку конкурентоспроможність продукції авіапідприємства.
Тарифна політика - процес формування тарифів на авіаперевезення і системи тарифів на авіапідприємстві в цілому.
Тарифна політика включає розробку і реалізацію стратегії підприємства в області тарифів. Розробка тарифної стратегії здійснюється під впливом споживачів, державних обмежень, учасників каналів розподілу, конкурентів, витрат виробництва та інших факторів маркетингового навколишнього середовища. Тарифна політика здійснюється за наступною схемою:
1) визначення цілей; формування спільної політики;
2) прийняття рішення про тарифну стратегії і методи її реалізації;
3) реалізація тарифної політики і модифікація тарифів.
Визначення тарифів здійснюється в основному чотирма методами:
1) «середні витрати плюс прибуток»;
2) на основі аналізу беззбитковості і забезпечення цільового прибутку;
3) на основі відчутною цінності послуг, що надаються;
4) за рівнем поточних тарифів.
При визначенні меж тарифів звичайно створюється динамічна структура, так званий тарифний коридор.
Загальна схема коридору тарифу:
________|______________________|_____
Собівартість Відправною розмір тарифу

Динаміка коридору обумовлена ​​системою самого ринкового механізму, який не може перебувати в стані стагнації. Однак повністю стихійно вона не формується. Існують якісь принципові щаблі, які формує загальну структуру тарифного коридору. Як згадувалося вище, варіювання в коридорі відбувається під впливом факторів, що діють на ринку.
Нижня межа тарифного коридору звичайно являє собою фактичну собівартість продукції, тобто витрати на створення безпосередньої продукції плюс величина рентабельності. З іншого боку правильно було б включити в нижню межу також витрати на винаходи, різні ноу-хау і взагалі розробку технологій виробництва даної продукції. Однак якщо дотримуватися такого підходу, то нижня межа ціни буде рости з неймовірною швидкістю. Тобто такий підхід слід було б назвати утопічним, хоча в принципі він відображає реальну дійсність використання ресурсів. До того ж оцінка всіх технологій і ресурсів, використаних у процесі створення поточної технології, а також тих, на базі яких вона була створена, а також тих, на базі яких були створені вони самі, пов'язана з великою складністю.
Якщо собівартість є як би «землею», від якої відштовхуються при формуванні коридору, то найбільший інтерес в моделі тут представляє такий параметр, як економічний ефект. Принципово він визначається як ефект від продажу продукції + ефект від реалізації супутніх (отриманих при розробці, виготовленні і т.п.) технічних ідей, технології, ноу-хау і т.п.
Ефект, який виражається в тарифах можна розділити на наступні складові:
ü ефект, спрямований на задоволення власних потреб. Сюди відносяться так звані планові накопичення, що визначаються рівнем рентабельності.
ü додатковий прибуток. Визначається за рахунок ефекту споживача. Тобто: розглянута додатковий прибуток визначається з метою підвищення рівня одержуваного ефекту. Зрозуміло, мова про так званих «надприбутки», одержуваних монопольними підприємствами не йде, але зміст цієї складової ефекту схожий з даним поняттям.
Отже, тарифний коридор формується під впливом наступних складових:
А: Витрати;
Б: Ефект у виробника;
В: D ефекту у споживача.
Тарифна політика авіапідприємств полягає в раціональному поєднанні різних тарифів. Тому підприємству слід встановлювати безліч спеціальних пільг для розширення або рекламування перевезень. Для збільшення завантаження авіапідприємство може вдатися до неофіційного зниження тарифів шляхом використання системи знижок для посередників, що залучають завантаження на рейси. Одним з інструментів тарифної політики є застосування вантажних тарифів. Знижки з вантажних тарифів бувають офіційні, неофіційні та напівофіційні. У Європі вони складають від 40 до 70% від нормальних тарифів. Розмір знижки залежить від цінності вантажу, розміру окремих відправок та загальної кількості вантажу даної категорії, очікуваного потоку вантажів і т.д.
Тарифи і тарифна політика - суттєві елементи маркетингу авіапідприємства. У значній рахунку саме від тарифів залежать досягнуті комерційні результати, а вірна (або навпаки, помилкова) тарифна політика надає довгострокове і часом вирішальний вплив на всю діяльність виробничо-збутового комплексу авіапідприємства.


3.6. Вибір каналу розподілу
 
Канал розподілу - це сукупність організацій або окремих осіб, які беруть на себе або допомагають передати іншому право власності на конкретну послугу на шляху від виробника до споживача.
Використання каналів розподілу приносить виробникам певні вигоди:
ü економію фінансових коштів на поширення продукції;
ü можливість вкладення зекономлених засобів в основне виробництво;
ü продаж продукції більш ефективним способом;
ü високу ефективність забезпечення широкої доступності послуг та доведення їх до цільових ринків;
ü скорочення обсягу робіт по розподілу продукції.
Таким чином, рішення про вибір каналів розподілу - одне з найважливіших, яке необхідно прийняти керівництву підприємства.
Організації чи особи, що становлять канал розподілу, виконують ряд важливих функцій:
ü проводять дослідницьку роботу зі збору інформації, необхідної для планування розподілу послуг;
ü стимулюють збут шляхом створення і поширення інформації про послуги;
ü встановлюють контакти з потенційними покупцями;
ü отримують уявлення про переваги покупців;
ü фінансують рух продукції по каналу розподілу;
ü беруть на себе ризики, пов'язані з функціонуванням каналу.
Вибір певного типу каналу розподілу залежить від планованих показників продажів і прибутку авіапідприємства, ресурсів, наявних в його розпорядженні, і стратегії позиціонування. Якщо підприємство готове пожертвувати короткостроковим прибутком заради зміцнення і розширення ринкових позицій, можливо, доцільно прийняти рішення про розширення власного торгового персоналу, хоча прямі продажі пов'язані з високими постійними витратами. Навпаки, реалізація продукції через дистриб'юторів передбачає мінімальні постійні, але високі змінні витрати. Якщо підприємство задоволено невеликою часткою на ринку, то йому слід звернутися до послуг посередників.
Так як прямі продажі вимагають значних витрат, вибір каналу розподілу визначається наявністю ресурсів. І, нарешті, вибір каналів залежить від стратегії позиціонування. Зокрема, особливо важливим є питання про інтенсивність географічного охоплення.
Необхідно вибрати надійний канал, учасники якого мають досвід у роботі з цільовими ринками. Учасникам каналів необхідно ефективно представляти і підтримувати відмітні переваги продукції постачальника.
Необхідно також оцінити мотивацію учасників каналу і їх співробітників, можливість контролю за діяльністю посередників і ступінь ризику спільної роботи. Мотивація учасників каналу визначається важливістю продукції підприємства - виробника для компанії - посередника. В якій мірі зусилля посередника, пов'язані з реалізацією, вплинуть на його прибуток? Позитивно впливають на рівень мотивації посередників відносини довгострокового співробітництва з постачальником, стимулювання і винагорода за хорошу роботу.
Канали розподілу продукції можна охарактеризувати за кількістю складових рівнів. Рівень каналу - це посередник, який виконує роботу по наближенню послуг і права власності на них до кінцевого споживача. Довжина каналу визначається за кількістю проміжних рівнів між виробником і споживачем, які, як і рівні каналу, є членами каналу розподілу. Приклади каналів розподілу різної протяжності наведені на наступне малюнку.
Виробник
Виробник
Виробник
Виробник
Споживач
Споживач
Споживач
Споживач

Канал нульового рівня

Роздрібний
посередник

Однорівневий канал

Оптовий посередник
Роздрібний посередник
Дворівневий канал
Оптовий посередник
Роздрібний посередник
Дрібнооптовий посередник

Рис 3.5.1: Канали розподілу різних рівнів
Кожен член каналу є окремим підприємство, що прагне забезпечити собі максимальний прибуток. Максимально можливий прибуток кожного члена каналу може йти на шкоду максимальному вилучення прибутку системою в цілому, так як жоден з членів каналу не має повного або достатнього контролю над діяльністю решти членів. Такі канали розподілу називаються горизонтальними.
Вертикальні канали розподілу - це канали, які складаються з виробників і одного або декількох посередників, що діють як одна єдина система.

Роздрібний посередник
Виробник

Споживач
Оптовий посередник

 

Рис 3.5.2: Вертикальні канали розподілу.
Один з членів каналу, як правило, або є власником інших, або надає їм певні привілеї. Таким членом може бути виробник, оптовий чи роздрібний посередник. Вертикальні канали виникали як засіб контролю за поведінкою каналу. Вони економічні і виключають дублювання членами каналу виконуваних функцій.
Виробники зазвичай вибирають ті канали, в яких вони мають можливість контролювати роботу посередників, впливати на розробку ними стратегії просування і представлення продукції покупцям. Ступінь контролю визначається рівнем відносної влади постачальника над каналом збуту і можливістю застосовувати до посередника санкції за незадовільну роботу.
Реалізація через посередників загрожує певними ризиками, так як посередники, купуючи у взаємодії з постачальником досвід і знання, згодом можуть перетворитися на його конкурентів. Крім того, можлива ситуація, коли виробник потрапляє в залежність від посередника, привласнюючого створювану в каналі надприбуток. Нарешті, постачальник, який використовує єдиний канал розподілу, ризикує потрапити з ізоляцію, не помічаючи ні нових можливостей, ні погроз, що виникають при появі нових маркетингових шляхів.
Отже, врахувавши всі перераховані вище фактори, виробник повинен прийняти рішення про вибір того чи іншого типу маркетингового каналу, або їх комбінації.
Існує помилкове уявлення, що в провідних зарубіжних країнах реалізацію послуг здійснюють самі авіакомпанії. Насправді це не так. У переважній більшості навіть найбільші компанії пропонують свої послуги ринку через посередників. Кожна з них прагне сформувати власний канал розподілу.

                                          

3.6. Стимулювання збуту
 
Авіапідприємство може скористатися широким колом засобів стимулювання збуту, починаючи з надання знижок на авіаперевезення (студентські, сезонні і т.д.) і закінчуючи конкурсами, де переможець має право безкоштовно скористатися авіаційними послугами. Стимулювання збуту допомагає залучати покупців і підтримувати прихильність конкретної авіакомпанії. Наприклад, покупців привертає особливий вид додаткових послуг на борту. Деякі форми стимулювання збуту мають цінність для споживачів і зберігаються ними. Вони виконують функцію нагадування. Сюди відносяться календарі, майки, плакати.
Розробка плану стимулювання здійснюється в кілька етапів:
1.Установленіе цілей. Цілі стимулювання збуту практично завжди орієнтовані на попит. Цілі, пов'язані з учасниками каналів збуту, включають забезпечення зростання проданих авіаційних послуг. Цілі, пов'язані зі споживачами, включають розширення визнання марки, збільшення спроб використання послуг.
2.Ответственность за стимулювання збуту зазвичай поділяють керуючі рекламою і збутом. Кожен керує стимулюванням, пов'язаним з його областю діяльності. Керуючий рекламою пов'язаний з
купонами, календарями. Керуючий збутом займається поставками, знижками, виставками.
3.Разработанний загальний план повинен включати бюджет, орієнтацію або тему, умови, інформаційні засоби, тривалість та хронологічну послідовність. При визначенні бюджету важливо включити всі витрати.
4.Вибор виду стимулювання. Він базується на таких факторах, як образ і мети авіапідприємства, витрати. Це досягається шляхом встановлення премій продавцям при продажу квитків на певну суму, організації виставок, проведення торгових конкурсів дилерів, організації лотерей, знижок при оптових покупках.
5.Коордінація плану. Вкрай важливо, щоб плани з реклами були пов'язані зі стимулюванням збуту. Персонал, пов'язаний з реалізацією, повинен бути підготовлений, знаючи заздалегідь про всі форми стимулювання.
6.Оценка успіху або невдач проста, тому що тісно пов'язана з показниками діяльності.
Збут - всього лише одна з багатьох функцій маркетингу, причому найчастіше не сама істотна. Якщо підприємство добре попрацювало над такими розділами маркетингу, як виявлення споживчих потреб, розробка відповідних послуг та встановлення на них відповідних тарифів, налагодження системи їх розподілу й ефективного стимулювання, то авіапідприємство навряд чи зіткнеться з проблемою низького відсотка продажів. Тим не менш, цей процес необхідно суворо контролювати.

3.6. Реклама
Позитивною стороною реклами є те, що вона може залучити великий і географічно розкиданий ринок. Негативна сторона полягає в тому, що оскільки всі рекламні послання стандартизовані, їм не вистачає гнучкості. Їх важко пристосувати до потреб і особливостям споживачів.
Розробка плану реклами
1.Установленіе цілей.
Цілі реклами можуть бути поділені на дві категорії - орієнтовані на попит і орієнтовані на образ.Види цілей
Ілюстрації
Орієнтування на попит
Інформація
Створити знання про нову послугу на цільовому ринку;
Ознайомити споживачів з новим розкладом рейсів;
Скоротити час, що витрачається на основні питання.
Переконання
Досягти переваги марки;
Збільшити частоту споживання послуг.

Нагадування
Стабілізувати збут;
Підтримувати впізнаваність марки і образу.
Орієнтування на образ

Галузеві
Розробити і підтримувати сприятливий образ галузі;
Створити загальний попит.
Корпоративні
Розробити образ компанії та підтримувати виборчий попит.
2.Установленіе відповідальності.
Авіапідприємство може використовувати власну рекламну підрозділ або зовнішнє рекламне агентство. Рекламне агентство зазвичай працює з підприємством при розробці його плану реклами. Великі агентства пропонують комплекс з вивчення ринку.
3.Після встановлення розміру загальних асигнувань на рекламу підприємство визначає детальний бюджет реклами. Слід визначити асигнування за видами реклами. У процесі розробки бюджету слід враховувати ряд моментів:
ü Які витрати різних альтернатив?
ü Скільки разів потрібно повторити рекламу, щоб вона стала ефективною?
ü Яка повинна бути реакція в період спаду?
ü Яка вартість створення рекламного оголошення?
4.Затем розробляються загальні рекламні теми. Орієнтація на конкретну послугу змушує звертати увагу саме на її властивості. Орієнтація на споживача виводить на перше місце вигідність чи переваги використання послуг для споживача, а не їх властивості.
5.Якщо існує широкий вибір засобів реклами, слід враховувати наступні аспекти:
ü Вартість реклами можна оцінювати двояко. По-перше, визначаються загальні витрати на той чи інший засіб, по-друге - вартість на одного читача чи глядача.
ü Не корисна аудиторія - це та її частина, яка не є цільовим ринком авіапідприємства. У силу того, що засоби інформації орієнтуються на масові аудиторії, це суттєвий фактор у рекламі.
ü Охоплення характеризує число глядачів, слухачів або читачів аудиторії. Для радіо та телебачення - це загальна кількість людей, які стикаються з рекламним оголошенням. Для друку охоплення включає тираж і ступінь передачі.
ü Частота визначає, як часто може бути використано той чи інший засіб реклами. Вона є найбільшою для газет, радіо і телебачення, де оголошення можуть з'являтися щодня. Найменшу частоту мають довідники, зовнішня реклама і журнали.
ü Стійкість послання показує, як часто дане рекламне оголошення потрапляє на очі і наскільки довго воно запам'ятовується. Велика кількість людей бачить зовнішню рекламу, оголошення на дорогах.
ü Ступінь впливу є здатність стимулювати споживачів. Часто вона найбільш висока у телебачення.
ü Заповненість характеризує число рекламних оголошень,
ü містяться в одній програмі, виданні.
ü Термін подання - це період, який потрібно інформаційного джерела для розміщення реклами. Він є найменшим для газет і найбільшим для журналів.
6.Созданіе рекламних оголошень пов'язано з наступними основними рішеннями:
ü Повинно бути визначено зміст послання. Рішення містить вибір кольору та ілюстрацій, розміру, джерела і використання символів.
ü Повинен бути визначений графік роботи. Він повинен враховувати час на підготовку тексту і зображень, виходячи з термінів подання у вибраному джерелі.
ü Слід визначити місце оголошень у телевізійній передачі або друкованому виданні. Чоловіки частіше читають спортивний розділ, жінки - розділи з інформацією про культурне життя, харчуванні, рецептах.
7.Определение терміну виходу реклами вимагає прийняття двох основних рішень: скільки разів це оголошення буде показано, і в яку пору року слід його випускати.
При першому випадку потрібно пов'язувати знання аудиторії з роздратуванням, яке виникає, якщо демонструвати рекламу багато разів протягом короткого часу.
У другому випадку необхідно визначити, чи здійснювати рекламу протягом усього року або протягом концентрованих періодів часу.
Необхідно враховувати таку особливість галузі авіаперевезень, як сезонність. До періоду відпусток слід підготуватися заздалегідь, доводячи до відома потенційних споживачів за допомогою реклами, на які міжнародні морські або гірськолижні курорти авіапідприємство допоможе їм здійснити переліт.
Реклама має важливе значення для створення іміджу компанії.
Якщо людина вже один раз скористався послугами цієї авіакомпанії, то він склав про неї власну думку, інші ж люди - потенційні споживачі, вірять тому, що почують від своїх знайомих і дізнаються із засобів масової інформації. Тому від якості та частоти рекламної кампанії безпосередньо залежить, яка кількість потенційних споживачів захочуть звернутися за допомогою до рекламованої авіакомпанії.
Як приклад можна навести рекламну кампанію «сінгапурських авіаліній». Близько 20 років тому, коли західні авіалінії вважалися найбільш безпечними, порівняно невідома авіаційна компанія «Сінгапурські авіалінії» виступила з недвозначною і досить агресивною рекламою: велика кольорова фотографія чарівною молодою стюардеси в екзотичній одязі. Реклама підкреслювала той факт, що стюардеса носить таке ж обмундирування в азіатському стилі на борту літака під час рейсу. Дуже жіночна одяг перебувала в прямому контрасті з акуратними уніформи стюардеси, які були представлені всіма іншими авіалініями в той час. «Сінгапурські авіалінії» також наголошували у своїй рекламі, що вони використовують абсолютно нові літаки, але це було тільки підтримує мотиватором. Компанія правильно проаналізувала ринок: як правило, найбільш цікавими клієнтами для авіакомпаній є бізнесмени, які подорожують без своїх дружин і зазвичай отримують задоволення, коли їх обслуговує молода і приваблива жінка. Частково завдяки своїй дражливою рекламної кампанії «Сінгапурські авіалінії» привернули дуже солідну базу клієнтів.
       
 
 
 

Глава 4. Фінансовий план
 
4.1. Цілі і функції фінансового плану
 

Фінансове планування - це планування всіх доходів і напрямків витрачання грошових коштів авіапідприємства для забезпечення його розвитку. Фінансове планування здійснюється за допомогою складання фінансових планів різного змісту та призначення залежно від завдань і об'єктів планування.
Фінансове планування є важливим елементом корпоративного планового процесу. Кожен менеджер, незалежно від своїх функціональних інтересів, повинен бути знайомий з механікою і сенсом виконання та контролю фінансових планів, принаймні, настільки, наскільки це стосується його діяльності.
Значення фінансового плану на авіапідприємствах полягає в тому, що він:
ü містить орієнтири, відповідно до яких підприємство буде діяти;
ü дає можливість визначити життєздатність проекту в умовах конкуренції;
ü служить важливим інструментом отримання фінансової підтримки від зовнішніх інвесторів.
Бюджет є інструментом, як для планування, так і для контролю. На самому початку періоду дії бюджет являє собою план або норматив; в кінці періоду дії він служить засобом контролю, за допомогою якого керівництво може визначити ефективність дій і скласти план заходів щодо вдосконалення діяльності авіапідприємства в майбутньому.
Цілі планування можуть бути різні.
Функцій планування може надаватися різне значення в залежності від величини авіапідприємства.
 
4.2. Організація фінансового планування
 
Організація планування залежить від величини авіапідприємства. На дуже дрібних підприємствах не існує поділу управлінських функцій у власному розумінні цього слова, і керівники мають можливість самостійно вникнути у всі проблеми. На великих підприємствах робота по складанню бюджетів (планів) повинна проводитися децентралізовано. Адже саме на рівні підрозділів зосереджені кадри, які мають найбільший досвід в області виробництва послуг, реалізації, оперативного керівництва і т.д. Тому саме у підрозділах і висуваються пропозиції щодо тих дій, які було б доцільно зробити в майбутньому.
Бюджети підрозділів повинні розроблятися не ізольовано один від одного. При розрахунку, наприклад, планових показників реалізації, а значить і величини покриття необхідно знати умови виробництва послуг і заплановані відпускні ціни. Щоб забезпечити дієву систему координації, на багатьох підприємствах розробляється інструкція для складання бюджетів, в якій міститься погодинної план, а також розподіл обов'язків і відповідальності при розрахунку бюджетних показників.
У літературі про планування на підприємствах звичайно розрізняють дві схеми організації робіт зі складання планів: за методом break-down (зверху-вниз) і за методом build-up (знизу-вверх). За методом break-down робота зі складання бюджетів починається "зверху", тобто керівництво авіапідприємства визначає цілі та завдання, зокрема планові показники по прибутку. Потім ці показники у все більш деталізованої, у міру просування на більш низькі рівні структури підприємства, формі входять у плани підрозділів. За методом build-up надходять навпаки. Наприклад, розрахунок показників реалізації починають окремі збутові підрозділи, і потім вже керівник відділу реалізації підприємства зводить ці показники в єдиний бюджет (план), який надалі може увійти складовою частиною в загальний бюджет (план) авіапідприємства. Методи break-down і build-up представляють дві протилежні тенденції.
Планування та складання бюджетів є поточний процес, в якому необхідно постійно здійснювати координацію бюджетів різних підрозділів авіапідприємства.
 
 

4.3. Структура фінансового плану та стратегія фінансування
Фінансовий план авіапідприємства є складовою частиною бізнес-плану. Тому розробка фінансового плану тісно пов'язана з усіма розділами бізнес-плану і грунтується на них. Фінансовий план складається зазвичай з наступних розділів:
ü Стратегія фінансування
ü План доходів і витрат.
ü Баланс грошових надходжень і виплат.
ü План за джерелами та використання коштів.
ü Зведений балансовий план активів і пасивів підприємства.
ü Аналіз беззбитковості.
Фінансування авіапідприємства - основоположний елемент для досягнення успіху в справі.
Кожне авіапідприємство повинно плануватися з чітким і ясним розумінням того, які вкладення будуть потрібні для того, щоб почати операцію, які додаткові кошти будуть потрібні для підтримки вже розпочатого. І де можуть бути взяті гроші.
Сума, потрібна для того, щоб почати справу, може бути визначена за допомогою залишення списку активів, які повинні з'явитися в наявності, з оцінкою їх вартості. Мета наступного ступеня у проведенні планування - гарантувати наявність коштів для забезпечення трьох основних ситуацій у бізнесі:
ü У випадку відкриття нової справи наявність достатнього капіталу для покриття витрат на розвиток.
ü Наявність достатнього розміру оборотних фондів для покриття витрат у перші місяці, коли потік готівки лімітований.
ü Наявність достатньої резервного капіталу для покриття позапланових витрат, які часто мають місце на початковому етапі. Рекомендована сума зазвичай становить 10-15% від початкової вартості або вартості купівлі обладнання.
Необхідно викласти план отримання коштів для здійснення проекту. При цьому необхідно відповісти на наступні питання:
ü Скільки взагалі потрібно коштів для реалізації проекту?
ü Звідки отримати ці гроші, в якій формі?
ü Коли можна очікувати повного повернення вкладених коштів, отримання доходу на них інвесторами?

4.4. Підготовка бюджету
Основні етапи підготовки бюджету:
ü Підготовка прогнозу продажів.
ü Визначення очікуваного обсягу виробництва.
ü Розрахунок виробничих витрат і експлуатаційних витрат.
ü Визначення руху грошових коштів та інших фінансових показників.
ü Складання планованих фінансових звітів.
ü План доходів і витрат
Завдання цього документа - показати, як буде формуватися і змінюватися прибуток підприємства. В основі його складання лежить прогноз обсягів реалізації продукції.
Для нового проекту прогноз грошових потоків може бути більш важливий, ніж прогноз прибутків, через те, що в ньому детально розглядаються величина та час максимального грошового притоку та відтоку. Зазвичай рівень прибутку, особливо в початкові році здійснення проекту, не є визначальним при розгляді безпосередніх фінансових потреб. Більш того, доходи, як правило, не перевищують витрати в деякі періоди часу. Прогноз грошових потоків і виявить ці умови. Проводячи планований рівень продажів і капітальних витрат у той чи інший період, прогноз підкреслює необхідність та час додаткового фінансування і визначає пікові вимоги до робочого капіталу. Адміністрація вирішує, як це додаткове фінансування має бути отримано і в які терміни і як буде здійснено повернення коштів.
Авіапідприємство здійснює свою діяльність у сезонної галузі, і, так як інвестори можуть зажадати готівкових виплат раніше, ніж новий проект почне приносити дохід, прогноз грошових потоків є найважливішим чинником для прийняття правильних рішень.
Деталізований прогноз, який зрозумілий і придатний для керівництва, може допомогти привернути увагу до проекту, не дивлячись на періодично виникаючі грошові кризи, які слід запобігати.
Коли грошовий потік сформований, необхідно обговорити суперечності між грошовими потребами та їх можливим задоволенням в критичні терміни, наприклад, при низькому накопиченні коштів і при передбачуваних зниженнях продажів.
Планування потреби в оборотному капіталі. На авіапідприємстві необхідно проводити планування використання як основного, так і оборотного капіталу. Важливим фактором планування використання оборотного капіталу є планування часу надходження доходу і витрати. Наявність оборотного капіталу підприємства повинно покривати витрати з часу початку виробництва до оплати послуги споживачем.
Планування потреб в основному капіталі. У міру розвитку авіапідприємства термін експлуатації літаків закінчується, змінюються технології, потрібні нові будівлі, обладнання, комп'ютери. Часто терміни придбання основного капіталу досить великі.
Якщо підприємство хоче завоювати нові ринки, воно повинно подбати про потребу в капіталі в процесі формування довгострокових планів з маркетингу та основних досліджень з виробничим методам.
Планування прямих витрат на виробництво авіаперевезень, авіаробіт і послуг. Повинна бути складений кошторис прямих витрат, виходячи із запланованих потреб виробництва. При цьому підприємство повинно враховувати зовнішні умови, внутрішньовиробничі чинники і те, наскільки воно управляє контрольованими чинниками.
Кошторис прямих витрат на оплату праці. У виробничому плані існують передумови для підготовки кошторису витрат на оплату праці. Для підрахунку необхідних прямих витрат праці слід помножити очікуваний обсяг виробництва за кожний період на число годин роботи. Потім результат множиться на вартість прямих витрат праці за годину, щоб отримати бюджетні витрати на оплату праці.
Кошторис загальних накладних витрат. Це перелік всіх загальних витрат, крім прямих витрат на виробництво авіаперевезень і авіаробіт, оплату праці, таких як амортизація, податок на майно і орендна плата. Важливо пам'ятати, що амортизація не потребує витрат коштів і, отже, повинна відніматися з кошторису загальних накладних витрат, коли визначаються грошові виплати за кошторисом загальних накладних витрат.
Кошторис торгових і адміністративних витрат. Містить перелік витрат, понесених у процесі реалізації продукції й організації бізнесу. Для складання прогнозного звіту про прибутки та збитки (продаж мінус змінні витрати мінус постійні витрати) потрібно розрахувати змінні торгові та адміністративні витрати, що припадають на одиницю продукції.
Планування джерел доходу. Відомо багато джерел фондів авіапідприємства, включаючи дохід від продажу продукції, інвестиції її власників, а також позики. Завдання, перш за все, полягає в знаходженні кращого джерела для кожної потреби і саме в той час, коли виникає така потреба.
Дуже популярним підходом при плануванні є принцип "бажаного доходу". Він починається з того, що керівник авіапідприємства визначає, який дохід він хоче отримати, а потім визначає обсяг продажів, необхідний для покриття всіх витрат і забезпечення цього доходу.
Витрати авіапідприємства поділяються на постійні та змінні. Постійні витрати - це амортизація будівель, літаків, оренда додаткових приміщень, оплата адміністрації тощо, змінні витрати - оплата екіпажів (їх може бути різна кількість в залежності від популярності і, отже, завантаженості маршрутів), наземного персоналу, пального і запчастин для літаків і т.д. Це необхідно враховувати при складанні плану доходів і витрат.
План доходів і витрат грунтується на таких прогнозних оцінках:
ü доходів від реалізації;
ü інших доходів;
ü витрат виробництва і реалізації продукції;
ü інших витрат:
ü очікуваних податкових виплат;
ü виплат відсотків за боргами
План доходів і витрат зазвичай також складається в перший рік помісячно, на другий - поквартально, в третій - в цілому.

4.5. Баланс грошових надходжень і виплат
План-баланс демонструє фінансовий стан авіапідприємства на кінець розраховується періоду часу. З його аналізу можна зробити висновки про зростання активів і про стійкість фінансового стану підприємства в конкретний період часу. Звіт про рух грошових коштів характеризує формування і відтік готівки, а також залишки грошових коштів в динаміці.
Баланс не відображає результатів діяльності авіапідприємства за конкретний період часу, а являє собою її "миттєвий знімок", що фіксує слабкі і сильні сторони з точки зору фінансів на даний момент.
Вихідний баланс капіталу (той, який підприємство повинне мати на початок своєї ринкової діяльності) відображає обсяг капіталу, необхідний для початку бізнесу. Він свідчить, як передбачається витратити цей капітал, і яким чином він буде отриманий.
Тим не менше, потрібно скласти проекти балансів і за перші 3-5 років існування авіапідприємства. Ці баланси покажуть особливості розвитку, тобто фінансові результати діяльності, зміни операційних характеристик.
Складання балансової звітності є важливим елементом фінансового планування. Форма балансової звітності відображає активи, пасиви і власний капітал, необхідні для відкриття бізнесу.
Баланс грошових надходжень і виплат - це документ, що дозволяє оцінити, скільки грошей потрібно вкласти в проект, причому в розбивці за часом, тобто до початку реалізації і вже по ходу справи. Він будується на основі плану доходу і витрат, і з такою ж розбивкою за часом.
Даний баланс будується на основі прогнозних оцінок:
ü обсягу продажів за готівку;
ü платежів в рахунок збільшення власного капіталу;
ü обсягу залучення банківських позичок чи коштів з інших джерел;
ü обсягу матеріальних та трудових витрат, необхідних для виконання плану;
ü витрат на адміністративні цілі;
ü обсягу виплат за позиками, час платежів яких настав;
ü капітальних вкладень у будинки, споруди, нові типи ПС;
ü обсягу податкових виплат.

4.6. План за джерелами та використання коштів
Даний документ показує, на що витрачаються кошти, отримані підприємством як доходи від власної господарської діяльності та з інших джерел. Мета такого плану - дати ясну картину, з чого складаються кошти авіапідприємства, і яким чином вони будуть витрачатися на розширення виробництва чи на покриття заборгованості.
План за джерелами та використання коштів допомагає і підприємству, і потенційному інвесторові краще зрозуміти фінансовий стан підприємства і оцінити ефективність обраної фінансової політики.
Прогнозний балансовий звіт готується шляхом коригування балансового звіту за попередній, тільки що закінчився рік, з урахуванням всіх тих видів діяльності, які передбачається використовувати протягом бюджетного періоду. Такий звіт необхідно мати з наступних причин:
ü може розкрити окремі несприятливі фінансові проблеми, вирішенням яких керівництво займатися не планувало;
ü служить як високоточного інструменту контролю всіх інших перспективних планів на майбутній період діяльності авіапідприємства;
ü допомагає керівництву виконувати розрахунки різних коефіцієнтів і показників;
ü допомагає визначити перспективні джерела фінансування і найважливіші зобов'язання прогнозного періоду.

4.7. Зведений балансовий план активів і пасивів підприємства
Баланс активів і пасивів відображає їх стан на авіапідприємстві на певну дату. При його складанні використовуються підготовлені раніше план доходів і витрат і баланс грошових надходжень і виплат. Схема балансу має такий вигляд.
Актив
1. Основні засоби та інші необоротні активи, в тому числі:
ü нематеріальні активи;
ü основні засоби.
2. Запаси і витрати, у тому числі:
ü виробничі запаси;
ü малоцінні та швидкозношувані предмети;
ü незавершене виробництво;
ü витрати майбутніх періодів;
ü готова продукція.
3. Грошові кошти, розрахунки та інші активи, в тому числі:
ü розрахунки з дебіторами;
ü розрахунковий рахунок;
ü валютний рахунок;
ü каса.
Пасив
1. Джерела власних коштів, у тому числі:
ü статутний капітал;
ü додатковий капітал;
ü резервний капітал;
ü нерозподілений прибуток минулих років.
2. Розрахунки та інші пасиви, в тому числі:
ü Довгострокові кредити;
ü Короткострокові кредити
3. Аналіз беззбитковості
Практика показує, що виробництво того чи іншого виду послуг стає прибутковим, якщо авіапідприємство функціонує на рівні, близькому до рівня проектної потужності. При цьому деякі проекти приносять збитки протягом короткого періоду на початку їх здійснення, інші продовжують працювати зі збитками досить довго.
Причин для поганих результатів може бути багато: дефекти проекту, дефіцит основних і оборотних коштів, низька якість наданих видів послуг, неефективність виробництва, недостатній обсяг ринку, цінова політика і т.д.

4.8. Аналіз беззбитковості
Точка, в якій загальні доходи дорівнюють загальним витратам, називається точкою беззбитковості. Аналіз ситуації беззбитковості, виявлення обсягу продажів, при якому доходи почнуть покривати витрати, є невід'ємною частиною фінансового планування.
Аналіз беззбитковості демонструє, яким повинен бути обсяг продажу для того, щоб авіапідприємство було в змозі без сторонньої допомоги виконати свої грошові зобов'язання. Такий аналіз дозволяє одержати оцінку суми продажів, яка необхідна, щоб підприємство не мало збитків.
Аналіз беззбитковості або, як його іноді називають, аналітичний підхід до вивчення взаємозв'язку між витратами і доходами при різних рівнях виробництва, особливо корисний:
ü для поточного планування - забезпечення інформацією для прийняття рішень шляхом аналізу впливу змін у ціні продукції, обсягах продажів, величиною витрат, а також прогнозування прибутків, збитків, грошових потоків;
ü для оцінки проектів - забезпечення інформацією для прийняття рішення щодо прийнятності проекту при прогнозованих витратах і доходах;
ü для підготовки проектів - визначення оптимального розміру виробничих потужностей, необхідного початкового капіталу і т.д.
При аналізі ситуації беззбитковості витрати, звичайно, поділяються на змінні та фіксовані (умовно-постійні). Як відомо, до змінних відносяться витрати, прямо залежать від обсягів виробництва, до умовно-постійних - амортизація, витрати по оренді та лізингу, процентні платежі за кредитами, оплата праці менеджерів і службовців.

Глава 5. Охорона праці
 
5.1. Аналіз факторів виробничого процесу
При аналізі умов праці та виявленні небезпек необхідно виконати детальну декомпозицію трудового процесу. Це дозволить найбільш повно визначити небезпечні та шкідливі фактори.
Шкідливий фактор - це такий вплив на людину, яке в певних умовах призводить до захворювання або зниження працездатності.
Небезпечний фактор - це вплив на людину, яке в певних умовах призводить до травми або іншого раптового різкого погіршення здоров'я.
Перерахуємо небезпечні та шкідливі фактори у алфавітному порядку:
1. алкоголь;
2. аномальна температура повітря;
3. аномальна вологість повітря;
4. аномальна рухливість повітря;
5. аномальний барометричний тиск;
6. аномальне освітлення;
7. аномальна іонізація повітря;
8. блікость;
9. вакуум;
10. вибух;
11. вибухові речовини;
12. вібрація;
13. вода;
14. вулкани;
15. висота;
16. газ;
17. гербіциди;
18. глибина;
19. гіподинамія;
20. гіпокінезія;
21. голод;
22. ожеледь;
23. гірський тиск;
24. гарячі поверхні;
25. гравітаційна тяжкість;
26. динамічні навантаження;
27. дощ;
28. дим;
29. їдкі речовини;
30. спрага;
31. рідкі гази;
32. захворювання;
33. замкнутий об'єм;
34. землетрусу;
35. надлишковий тиск у посудині;
36. інфразвук;
37. інфрачервоне випромінювання;
38. іскри;
39. хитавиця;
40. кінетична енергія;
41. клаустрофобія;
42. корозія;
43. лавини;
44. лазерне випромінювання;
45. листопад;
46. магнітні поля;
47. макроорганізми;
48. медикаменти;
49. метеорити;
50. мікроорганізми;
51. блискавки (грози);
52. монотонність;
53. порушення газового складу повітря;
54. повінь;
55. накип;
56. невагомість;
57. недостатня міцність;
58. вогненебезпечні речовини;
59. вогонь;
60. зсув;
61. зброю;
62. гострі предмети;
63. отруєння;
64. охолодження поверхні;
65. падіння (без встановленої причини);
66. пар;
67. перевантаження машин і механізмів;
68. перенапруження аналізаторів;
69. пестициди;
70. підвищена яскравість світла;
71. пожежа;
72. потенційна енергія;
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Транспорт | Диплом
329.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Розробка бізнес-плану розвитку авіапідприємства
Розробка бізнес плану
Розробка бізнес-плану 2
Розробка бізнес-плану
Розробка бізнес плану 2
Розробка бізнес плану підприємства
Розробка бізнес-плану АТП
Розробка бізнес-плану підприємства
Розробка бізнес-плану організації
© Усі права захищені
написати до нас