Розрахунок фінансового левериджа

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Розрахунок фінансового левериджа

ЗМІСТ

Введення

  1. Завдання на виконання курсової роботи

  2. Аналіз проблеми

  3. Розробка інтерфейсу користувача

  4. Список ідентифікаторів

  5. Схема алгоритму

  6. Текст програми

  7. Результат виконання програми на комп'ютері

  8. Тестова завдання

  9. Порівняльний аналіз результату виконання завдання на комп'ютері і тестового завдання

  10. Керівництво користувача

Висновок

Література

Введення

Використання ЕОМ дозволяє полегшити роботу з інформацією представників найрізноманітніших професій. Існують готові багатоцільові програмні продукти для різних видів робіт - текстові редактори, бази даних, електронні таблиці і т.д. Але іноді зручніше скласти невелику програму рішення конкретних завдань. Для цього можна використовувати різні мови програмування - Паскаль, Сі, FoxPro та інші. Мова Visual Basic і йому подібні зручний для таких цілей, тому що має дуже зручний інтерфейс і при мінімальному витраті часу дозволяє отримати хороший результат. На прикладі запропонованого завдання розглянемо застосування цієї мови для вирішення завдання.

Завдання.

Розрахунок фінансового левериджа.

Розробити циклічну схему алгоритму і програму із захистом від неправильного введення вихідних даних для розрахунку фінансового левериджа.

Фінансовий леверидж є показником фінансової стійкості акціонерного товариства і визначається співвідношенням:

О + А 1

Л = ------------

А 2

Де Л - рівень левериджа; О - облігації, руб; А 1 - прівелегерованние акції, руб; А 2 - звичайні акції, руб.

Розробити і вирішити контрольний приклад розрахунку фінансового левериджа для кожного з 8 акціонерних товариств та середнього значення левериджа.

Аналіз проблеми.

При купівлі акцій і облігацій одного акціонерного товариства інвестору варто виходити з принципу фінансового левериджа.

Фінансовий леверидж (англ. Leverage - засіб для досягнення мети) являє собою співвідношення між облігаціями і привілейованими акціями з одного боку, і звичайними акціями з іншої.

О + А 1

Л = ------------

А 2

Де Л - рівень левериджа; О - облігації, руб; А 1 - прівелегерованние акції, руб; А 2 - звичайні акції, руб.

Фінансовий леверидж є показником фінансової стійкості акціонерного товариства, що відбивається і на прибутковості портфельних інвестицій. Високий рівень левериджа - явище небезпечне, оскільки веде до фінансової нестійкості.

Приклад: Акціонерне товариство випустило 10%-ві облігації на суму 10.000.000 рублів, привілейовані акції на суму 2.000.000 рублів, з фіксованим дивідендом 40% і звичайні акції на суму 20.000.000 рублів, тобто акції товариства мають високий рівень левериджа 10 +2 Л = ---------- = 0,6 20 Прибуток товариства до розподілу становить 2.200.000 рублів її розподіляють таким чином: на сплату відсотків по облігаціях - 1.000.000 рублів, на дивіденди за привілейованими акціями - 800.000 рублів, на дивіденди за звичайними акціями - 400.000 рублів. Якщо прибув знизиться до 1.100.000 рублів, то акціонерне товариство не тільки "з'їсть" те, що призначалося на виплату дивідендів по звичайних акціях, але й не зможе за рахунок прибутку виплатити дивіденди за привілейованими акціями. У цьому полягає небезпека акцій з високим рівнем левериджа і виявляється основна слабкість тих суспільств у яких є велика сума боргу у вигляді облігацій і привілейованих акцій. Обережні інвестори зазвичай уникають купівлі таких цінних паперів.

Список ідентифікаторів.

kol - кількість обрахованих акціонерних товариств (Integer).

summa - сума фінансового левериджа всіх обрахованих АТ (Single).

pr_ak - ціна привілейованих акцій поточного АТ (Currency).

ob_ak - ціна звичайних акцій поточного АТ (Currency).

obl - ціна облігацій поточного АТ (Currency).

lev - значення фінансового левериджу поточного АТ (Currency).

t1, t2 - проміжні змінні (String).

Таблиця властивостей форми.

Begin Form FIN_LEV Caption = "Розрахунок фінансового левериджа" ClientHeight = 4560 ClientLeft = 1410 ClientTop = 1995 ClientWidth = 7305 Height = 4965 Icon = (Icon) Left = 1350 LinkTopic = "Form1" ScaleHeight = 304 ScaleMode = 3 'Pixel ScaleWidth = 487 Top = 1650 Width = 7425 Begin CommandButton EXT Caption = "ВИХІД" Height = 495 Left = 5040 TabIndex = 7 Top = 3960 Width = 1455 End Begin CommandButton calc Caption = "РОЗРАХУНОК" Height = 495 Left = 720 TabIndex = 6 Top = 3960 Width = 1455 End Begin TextBox V_OB_AK Height = 375 Left = 3240 TabIndex = 5 Text = "0" Top = 2400 Width = 2295 End Begin TextBox V_PR_AK Height = 375 Left = 3240 TabIndex = 4 Text = "0" Top = 1560 Width = 2295 End Begin TextBox V_obl Height = 375 Left = 3240 TabIndex = 1 Text = "0" Top = 720 Width = 2295 End Begin Label srd_lev BorderStyle = 1 'Fixed Single Caption = "Середній фінансовий леверидж поки не обчислений" Height = 255 Left = 120 TabIndex = 10 Top = 3480 Width = 6975 End Begin Label Titul Caption = "Розрахунок 1" FontBold = -1 'True FontItalic = 0' False FontName = "MS Sans Serif" FontSize = 13.5

FontStrikethru = 0 'False FontUnderline = 0' False Height = 375 Left = 2520 TabIndex = 9 Top = 120 Width = 2295 End Begin Label vivod BorderStyle = 1 'Fixed Single Caption = "Фінансовий леверидж поки не обчислений" Height = 255 Left = 120 TabIndex = 8 Top = 3000 Width = 6975 End Begin Label T_OB_AK Caption = "Введіть звичайні акції, руб" Height = 495 Left = 120 TabIndex = 3 Top = 2400 Width = 2895 End Begin Label T_PR_AK Caption = "Введіть привілейовані акції, руб" Height = 495 Left = 120 TabIndex = 2 Top = 1560 Width = 2895 End Begin Label T_obl Caption = "Введіть облігації, руб" Height = 255 Left = 120 TabIndex = 0 Top = 840 Width = 2895 End End

Текст програми.

Module fin_lev. bas Global kol As Integer Global summa As Single End Module Sub calc_Click () If Val (v_obl. Text) <0 Then MsgBox "Не все введено" Exit Sub End If If Val (v_pr_ak. Text) <0 Then MsgBox "Не все введено "Exit Sub End If If Val (v_ob_ak. Text) <= 0 Then MsgBox" Невірні дані "Exit Sub End If obl = Val (v_obl. Text) pr_ak = Val (v_pr_ak. Text) ob_ak = Val (v_ob_ak. Text) lev = (obl + pr_ak) / ob_ak kol = kol + 1 t1 = "Фінансовий леверидж підприємства №" vivod. Caption = t1 + Str (kol) + "дорівнює" + Mid $ (Str (lev), 1,10) summa = summa + lev t1 = "Середнє значення левериджа" t2 = "підприємств одно" srd_lev. Caption = t1 + Str (kol) + t2 + Str (summa / kol) titul. Caption = "Розрахунок #" + Str (kol + 1) v_pr_ak. Text = "0" v_obl. Text = "0" v_ob_ak. Text = "0" End Sub Sub EXT_Click () End End Sub Sub Form_Load () kol = 0 summa = 0 End Sub Sub V_OB_AK_Change () If Val (v_ob_ak. Text) <0 Then MsgBox "Потрібно вказати позитивне число" v_ob_ak. Text = "0" End If End Sub Sub V_obl_Change () If Val (v_obl. Text) <0 Then MsgBox "Потрібно вказати позитивне число" v_obl. Text = "0" End If End Sub Sub V_PR_AK_Change () If Val (v_pr_ak. Text) <0 Then MsgBox "Потрібно вказати позитивне число" v_pr_ak. Text = "0" End If End Sub

Тестова задача.

Розрахувати фінансовий леверидж для даної групи з 8 акціонерних товариств, а також розрахувати середнє значення левериджа для цих підприємств.

Облігації (млн. руб)

Привілейовані акції (млн. руб)

Звичайні акції (млн. руб)

1 2 3 4 5 6 7 8

10 14 18 14 9 0 0.8

0.3

2 8 4 0 12 7 0.4

0.5

20 31 22 18 60 3.5

2.1

1.3

Порівняльний аналіз результату виконання на комп'ютері і тестового завдання.

Значення левериджа отримане на Комп'ютері

Значення левериджа отримане на калькуляторі

1 2 3 4 5 6 7 8

0.600 0.710 1.000 0.778 0.350 2.000 0.571 0.615

0.600 0.710 1.000 0.778 0.350 2.000 0.571 0.615

середнє значення

0.828

0.828

Керівництво користувача.

Після запуску програми на екрані з'являється порожня форма. Користувачеві необхідно ввести дані для першого акціонерного товариства (у будь-якому порядку) - вартість випущених облігацій, привілейованих акцій і звичайних акцій. Вартість облігацій і привілейованих акцій може бути будь-яким не негативним числом, вартість звичайних акцій має бути позитивним числом.

Після введення даних натиснути кнопку РОЗРАХУНОК і якщо дані введені правильно, то виробляється обчислення фінансового левериджа для даного акціонерного товариства. Після обчислення відбувається очищення полів вводу для введення наступних даних. Поки кнопка РОЗРАХУНОК не натиснута можна змінювати значення, що вводяться.

При натисканні кнопки РОЗРАХУНОК виробляється обчислення середнього значення фінансового левериджу для введених вже акціонерних товариств.

Якщо потрібно обчислити середнє значення фінансового левериджу для іншої групи акціонерних товариств, то необхідно вийти з програми (натиснувши кнопку ВИХІД) і запустити програму знову. Значення левериджа і середнього левериджу обчислюється з точністю до 10 знаків.

Висновок.

Застосування ЕОМ у багатьох видах діяльності вже зараз дозволяє істотно спростити роботу людей з підготовки, накопичення та переробки інформації, проведення проектних робіт і наукових досліджень. Електронно-обчислювальні машини вже є в школах, і вони будуть допомагати при вивченні фізики і математики, хімії та біології і багатьох інших навчальних предметів.

Уміння спілкуватися з ЕОМ і використовувати їх у своїй роботі, так само як уміння користуватися ручкою в найближчі 10-15 років стане необхідним практично для всіх дорослих і дітей і складе основу комп'ютерної грамотності.

Уміння ефективно використовувати ЕОМ у роботі передбачає певну культуру. Вона включає в себе знання основних можливостей ЕОМ; вміння чітко ставити завдання, складати плани їх вирішення і записувати їх у формі, зрозумілій ЕОМ; вміння виділяти дані для вирішення завдань і аналізувати отримані результати. Ця культура спирається на знання законів логіки та інформатики.

Література.

1. Маркова "Інформатика".

2. Маркус Лінке "Visual Basic 5.0 довідник" - переклад з німецької видавництво "Біном".

3. Зельднер Г. А. "Quick Basic для носорога" - Омськ 1994

4. Microsoft Visual Basic Крок за кроком

5. Балабанов І. Т. "Основи фінансового менеджменту".

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Реферат
24.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Розрахунок ефекту фінансового та операційного важеля
Рівень ефекту фінансового важеля Розрахунок щомісячних платежів
Сутність та види інвестицій Поняття левериджа і його види
Сутність та види інвестицій Поняття левериджа і його види
Розробка фінансового плану будівельного підприємства на основі аналізу його фінансового стану
Ціноутворення в системі фінансового планування та фінансового контролю на підприємстві
Предмет і система фінансового права Поняття фінансового
Розкрити поняття та значення фінансового контролю як спеціалізованого контролю Завдання та цілі фінансового
Органи фінансового контролю Бюджетний кодекс РФ і його роль у використанні фінансового контролю
© Усі права захищені
написати до нас