Розгляд справ про адміністративні правопорушення 2

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст

Введення

1. Процесуальні засади розгляду справ про адміністративні правопорушення арбітражними судами

2. Розгляд арбітражними судами справ про притягнення до адміністративної відповідальності

3. Розгляд арбітражними судами справ про оскарження рішень у справах про адміністративні правопорушення органами виконавчої влади

Висновок

Список використаних джерел

Введення

В останні роки ринкові відносини займають все більшу роль в житті Російського суспільства. Тим не менш, явно проглядається тенденція до посилення державного регулювання економічної діяльності. На цьому фоні особливе значення набувають для підприємців та юридичних осіб судовий захист їх прав і охоронюваних законом інтересів у відносинах з державними органами, гарантії реального відновлення прав, порушених прийняттям незаконного акта.

Судовий контроль над діяльністю органів виконавчої влади має надзвичайно важливе значення для зміцнення Російської держави, її правової системи. Тому провадження у справах, що виникають з адміністративних та інших публічних правовідносин, розглядається деякими вченими одним з пріоритетних напрямків вдосконалення цивільного процесуального законодавства. Саме судовий контроль є "найдієвішим і ефективним, тому що суд - це орган правосуддя, і ніякий контроль з боку державних органів не замінить собою контроль судовий 1.

З прийняттям нового Кодексу РФ про адміністративні правопорушення арбітражні суди в повному обсязі стали здійснювати функцію судово-адміністративної юрисдикції щодо реалізації заходів адміністративної відповідальності. «Можливість оскарження дій, рішень органів державної влади, посадових осіб, державних службовців, встановлений законодавством порядок розгляду таких скарг представляє собою істотну гарантію реалізації прав підприємців» 2. Дійсно, від загальної маси справ, розглянутих арбітражними судами в 2006р., Справи, що виникають з адміністративних правовідносин, становлять 71,9%. Таким чином, більш ніж 2 / 3 справ, розглянутих арбітражними судами, виникають з адміністративних правовідносин, і число подібних справ від року до року росте 3. Цим і пояснюється актуальність питань адміністративного судочинства.

Враховуючи велике значення інституту оскарження дій і рішень державних органів та органів місцевого самоврядування, а також їх посадових осіб, які порушують права і свободи громадян велика кількість авторів, як в області процесуального права, так і інших галузей права, більшою частиною конституційного, вважають своїм обов'язком торкнутися ті чи інші аспекти питань оскарження. При цьому зачіпаються як процедурні проблеми оскарження, так і піднімаються проблеми, а також пропонуються шляхи їх вирішення. Серед них особливо хотілося б відзначити Г.А. Гаджиєва 4, С.А. Горшкова, С.Г. Кулюхіна, Є.Г. Лук'янову, М. Масленнікова, М. Примова, П. Трубнікова, Н.Ю. Хаманеву.

Сучасна правова теорія потребує створення і глибокій розробці ефективних процесуальних механізмів реалізації відповідальності держави, її органів і посадових осіб, що має стати одним з надійних засобів захисту прав і свобод громадян, зміцнення законності, правового і морального порядку, подолання свавілля та бюрократизму 5. Процесуально-правовий механізм має низку особливостей, дослідження яких є перспективним завданням правової науки. Наукова розробка проблеми процесуально-правового механізму «сприяла б підвищенню ефективності процесуального регулювання суспільних відносин, зміцнення й розвитку механізму захисту прав і свобод громадян та організацій» 6, в тому числі - і в сфері економічній.

Мета курсової роботи - проаналізувати і узагальнити юридичні ситуації, що виникають при заяві державним органом або суб'єктом підприємницької діяльності до арбітражного суду вимоги з приводу залучення до адміністративної відповідальності.

Поставленою метою зумовлені такі завдання:

- Визначити процесуальні засади розгляду справ про адміністративні правопорушення арбітражними судами;

- Визначити джерела адміністративно-деліктного процесу, особливості підвідомчості і підсудності арбітражним судам спорів, що виникають з приводу залучення до адміністративної відповідальності;

- Дати характеристику особливостей порядку порушення і розгляду в арбітражному суді справ про притягнення до адміністративної відповідальності.

Об'єктом курсової роботи обрано питання розгляду в арбітражному суді справ про притягнення суб'єктів економічної діяльності до адміністративної відповідальності. Предмет дослідження склали арбітражно-процесуальні відносини, пов'язані з порушенням, розглядом та вирішенням арбітражними судами спорів про притягнення до адміністративної відповідальності суб'єктів підприємницької діяльності. Розглянуто теоретичні та практичні питання вдосконалення законодавства про порядок розгляду названої категорії справ.

1. Процесуальні засади розгляду справ про адміністративні правопорушення арбітражними судами

Статтею 118 Конституції України встановлено, що в Росії судова влада здійснюється за допомогою конституційного, кримінального, цивільного та адміністративного судочинства 7. Аналіз ст. 118, 126 Конституції РФ, гл. 25 АПК РФ 8, інших нормативних правових актів дозволяє зробити висновок, що адміністративне судочинство є розгляд судами адміністративних справ у порядку, встановленому нормами адміністративного процесуального права.

Справи, віднесені до підвідомчості арбітражних судів, визначено в ч.3 ст.23.1 КоАП РФ 9 за ознаками суб'єктів правопорушень (юридичні особи та індивідуальні підприємці), характеру здійснюваної зазначеними суб'єктами діяльності (підприємницька та інша економічна діяльність), тобто за загальними критеріями віднесення справ до підвідомчості арбітражних судів.

Що стосується конкретних правопорушень, віднесених до підвідомчості арбітражних судів, угледіти будь-якої єдиний критерій при їх відборі важко. Однак можна відзначити, що більшість цих правопорушень пов'язані з виробництвом та обігом спиртової продукції, якістю продукції взагалі, а також з питаннями функціонування юридичних осіб.

У зв'язку з цим слід зазначити, що розгляд окремих справ віднесено до підвідомчості судів загальної юрисдикції (світових суддів) і адміністративних органів, які повинні керуватися відповідними нормами КоАП РФ і цивільного процесуального законодавства при розгляді справ, віднесених до їх компетенції.

Згідно з ч. 1 ст. 202 АПК, арбітражні суди розглядають справи про притягнення до адміністративної відповідальності за загальними правилами позовного провадження, з особливостями, встановленими в гл.25 АПК та федеральному законі про адміністративні правопорушення (тобто в КпАП РФ).

Стаття 202 АПК РФ визначає підвідомчість справ про притягнення до адміністративної відповідальності, виходячи з характеру суб'єктного складу та специфіки правовідносин.

Перший критерій, якому повинні відповідати адміністративні справи про притягнення до адміністративної відповідальності, - це певний суб'єктний склад. З одного боку, це органи і посадові особи, які уповноважені складати протоколи про адміністративні справах, а також має право бути заявниками у цій категорії справ. З іншого боку, це юридичні особи та індивідуальні підприємці, відносно яких поставлено питання про притягнення їх до адміністративної відповідальності. При вирішенні питання про те, на підставі яких норм КоАП РФ відповідають індивідуальні підприємці, які вчинили правопорушення у зв'язку із здійсненням підприємницької діяльності, судам необхідно керуватися приміткою до ст. 2.4 Кодексу, згідно з яким особи, що здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, несуть адміністративну відповідальність як посадові особи, якщо законом не встановлено інше (абз. 2 п. 22 Постанови Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ від 27 січня 2003 р. N 2 10) .

Другий критерій, що стосується підвідомчості справ арбітражним судам, має відношення до характеру діяльності юридичних осіб і індивідуальних підприємців. Це має бути діяльність, пов'язана із здійсненням ними підприємницької або іншої економічної діяльності.

Нарешті, третій критерій характеризується тим, що федеральний закон відносить до ведення арбітражних судів певні категорії справ. У КоАП РФ наведений перелік справ, віднесених до ведення арбітражних судів і пов'язаних з:

- Виробництвом або обігом етилового спирту, алкогольної або спиртовмісної продукції, що не відповідають вимогам державних стандартів, санітарним правилам та гігієнічним нормативам (ст. 6.14);

- Порушенням порядку розпорядження об'єктом нежитлового фонду, що знаходяться у федеральній власності, і використанням зазначеного об'єкта (ст. 7.24);

- Здійсненням підприємницької діяльності без державної реєстрації або без спеціального дозволу (ліцензії) (ст. 14.1);

- Незаконним використанням товарного знаку (ст. 14.10);

- Незаконним отриманням кредиту (ст. 14.11);

- Фіктивним або навмисним банкрутством (ст. 14.12);

- Неправомірними діями при банкрутстві (ст. 14.13);

- Перешкоджання посадовими особами кредитної організації здійсненню функцій тимчасової адміністрації (ст. 14.14);

- Порушенням правил продажу етилового спирту, алкогольної або спиртовмісної продукції (ч. 1, 2 ст. 14.16);

- Незаконним виробництвом, постачанням чи закупівлею етилового спирту (ч. 1, 2, 3 ст. 14.17);

- Використанням етилового спирту, виробленого з нехарчової сировини, і спиртовмісної нехарчової продукції для приготування алкогольної і спиртовмісної харчової продукції (ст. 14.18);

- Неналежним управлінням юридичною особою (ст. 14.21);

- Здійсненням операцій та інших дій, що виходять за межі встановлених повноважень (ст. 14.22);

- Здійсненням дискваліфікованим особою діяльності з управління юридичною особою (ст. 14.23);

- Невиконанням банком доручення державного позабюджетного фонду (ст. 15.10);

- Порушенням обов'язкових вимог державних стандартів, правил обов'язкової сертифікації, порушенням вимог нормативних документів щодо забезпечення єдності вимірювань (ч. 1, 2 ст. 19.19).

Необхідно також враховувати, що справа, вказане в абз. 3 ч. 3 ст. 23.1 Кодексу, підвідомча арбітражному суду і в тому випадку, коли на підставі ст. 28.7 КоАП РФ по ньому проводиться адміністративне розслідування 11.

Всі перераховані вище умови підвідомчості адміністративної справи повинні бути в сукупності. Відсутність хоча б одного з них свідчить про непідвідомчість справи арбітражному суду.

Особливо розглядається підвідомчість і підсудність справ з оскарження накладених адміністративних покарань.

Зокрема, в силу ст. 138 НК РФ 12 акти податкових органів, дії або бездіяльність їх посадових осіб можуть бути оскаржені до вищестоящого податкового органу (вищій посадовій особі) або до суду. Розмежування підвідомчості справ з оскарження дій або бездіяльності податкових органів, їх актів між арбітражними судами та судами загальної юрисдикції проводиться за суб'єктним складом. Організації та індивідуальні підприємці, оскаржуючи акти, дії або бездіяльність податкових органів, звертаються до арбітражного суду. Фізичні особи, які не є індивідуальними підприємцями, оскаржать аналогічні дії до суду загальної юрисдикції. Постанова Пленуму Верховного Суду РФ і Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ від 11 червня 1999р. «Про деякі питання, пов'язані з введенням в дію частини першої Податкового кодексу Російської Федерації» 13 дало роз'яснення з питань застосовуваного при розгляді таких справ законодавства. У силу ч. 2 п. 21 названого Постанови справи, підвідомчі арбітражному суду, підлягають розгляду на загальних підставах відповідно до АПК РФ.

Проте в даний час ст. 207 АПК РФ містить більш точне тлумачення підвідомчості справ про оскарження рішень адміністративних органів про притягнення до адміністративної відповідальності.

По-перше, в АПК РФ 2002 р. мова йде про оскарження дій або бездіяльності адміністративних (а не тільки податкових) органів. Іншими словами, істотно розширився діапазон органів, чиї рішення про притягнення до адміністративної відповідальності можуть бути оскаржені в арбітражному суді.

По-друге, АПК РФ окремо регламентує питання розгляду заяв про оскарження рішень адміністративних органів (включаючи податкові та інші органи) саме про притягнення до адміністративної відповідальності. Оскарження ненормативних актів адміністративних органів регламентується окремо.

По-третє, крім НК РФ, підвідомчість справ арбітражному суду випливає з КоАП РФ, отже, розширена нормативно-правова база. КоАП РФ також врегулював процедуру розгляду справ про адміністративні правопорушення.

КоАП РФ встановив правила підвідомчості, використовуючи відсилочну норму до арбітражного процесуального законодавства. Частина 3 ст. 30.1 КоАП РФ встановлює правило, згідно з яким постанову по справі про адміністративне правопорушення, скоєному юридичною особою або особою, що здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, оскаржується в арбітражний суд відповідно до арбітражним процесуальним законодавством. Статті 207-208 АПК РФ визначають підвідомчість справ та порядок оскарження рішень державних органів, інших органів, посадових осіб, уповноважених відповідно до федерального закону розглядати справи про адміністративні правопорушення, про притягнення до адміністративної відповідальності осіб, які здійснюють підприємницьку та іншу економічну діяльність.

Якщо справа підвідомча арбітражному суду, то суддя при прийнятті заяви перевіряє його підсудність. Заява про оскарження рішення адміністративного органу про притягнення до адміністративної відповідальності подається до арбітражного суду за місцем знаходження або місцем проживання заявника (ч. 1 ст. 208 АПК РФ).

2. Розгляд справи про адміністративне правопорушення

Порушення адміністративної справи в арбітражному суді складається з подачі уповноваженим державним органом до арбітражного суду заяви, перевірки цієї заяви в плані відповідності його вимогам, встановленим законом, і вирішення питання про порушення справи або про відмову в порушенні.

АПК РФ перераховує всі вимоги, яким має відповідати заяву про притягнення до адміністративної відповідальності. Почасти це «загальні вимоги, які пред'являються до всіх заяв, позовах. До їх числа відносяться наступні:

- Письмова форма заяви, наявність у ньому підпису заявника або його представника;

- Наявність найменування арбітражного суду, до якого подається заява;

- Наявність найменування заявника, його місця знаходження;

- Наявність переліку додаються до заяви документів;

- Наявність повідомлення про вручення або іншого документа, що підтверджує направлення копії заяви особі, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення.

У заяві також повинні бути зазначені:

1) дата і місце вчинення дій, що стали підставою для складання протоколу про адміністративне правопорушення;

2) посаду, прізвище та ініціали особи, яка склала протокол про адміністративне правопорушення;

3) відомості про особу, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення;

4) норми закону, що передбачає адміністративну відповідальність за дії, які послужили підставою для складання протоколу про адміністративне правопорушення;

5) вимога заявника про притягнення до адміністративної відповідальності. На думку одних авторів, «вимога повинна бути конкретним і містити вказівку на вид і розмір адміністративного покарання. Оскільки в цьому випадку особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, буде мати можливість у повному обсязі представити свої заперечення по суті заявленої вимоги.

Отже, після складання всіх необхідних документів настає найбільш важлива процедура в адміністративному провадженні - розгляд справи про адміністративне правопорушення, яке врегульовано гол. 21 КпАП.

Обов'язок доведення винності особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, лежить на адміністративному органі, яка звертається до суду із заявою про накладення на таку особу адміністративної відповідальності.

У силу АПК РФ і КоАП РФ доказами у справі є відомості про факти, за допомогою яких встановлюються обставини, що входять до предмету доказування. Обов'язковими (або необхідними) доказами у справах про притягнення до адміністративної відповідальності є наступні:

1) протокол про адміністративне правопорушення та додані до нього матеріали. Ці матеріали відрізняються в залежності від категорії справи (ними можуть бути висновки експертів, письмові пояснення та ін.) Практично з протоколу та доданих до неї документів повинно випливати те, що є подія і склад адміністративного правопорушення;

2) документи, що підтверджують статус індивідуального підприємця або юридичної особи (свідоцтво про реєстрацію);

3) підтвердження того, що адміністративне правопорушення пов'язані з підприємницькою або іншою економічною діяльністю. Це підтвердження може бути і в протоколі про адміністративне правопорушення, але не обов'язково. Наприклад, «у справах, пов'язаних з виробництвом етилового спирту, виробник і він же суб'єкт відповідальності пред'являє ліцензію на даний вид діяльності, виписку (копію) з установчих документів, з яких випливає, що даний суб'єкт має право займатися виробництвом етилового спирту, і т.д . »14;

4) пояснення особи, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення. Пояснення можуть стати необхідними доказами, якщо без них суддя не може встановити обставини справи, які підлягають доказуванню;

5) докази, що підтверджують або спростовують наявність інших обставин справи. Наприклад, ними можуть бути письмові пояснення і зауваження на протокол про адміністративну відповідальність суб'єкта цієї відповідальності, дані після ознайомлення складеного на його адресу протоколу про адміністративне правопорушення; висновки експертів, припустимо, що підтверджують факт виробництва спиртовмісної продукції, що не відповідає встановленим стандартам, і т.д . Так, Постановою Уряду РФ від 31 грудня 2005 р. № 864 "Про довідку до товарно-транспортної накладної на етиловий спирт, алкогольну та спиртовмісну продукцію" 15 були затверджені форма довідки до товарно-транспортної накладної на етиловий спирт, алкогольну та спиртовмісну продукцію і правила її заповнення, що також є доказом у відповідної категорії справ.

Всю процедуру розгляду справи про адміністративне правопорушення можна розбити на три етапи:

- Підготовка до розгляду справи;

- Власне розгляд;

- Винесення рішення.

1. При підготовці справи до розгляду орган (посадова особа) повинен вирішити питання, чи належить до його компетенції цю справу. Це вирішується виходячи з правил підвідомчості по предметної компетенції (ст. 199-224.11 КпАП). При цьому, якщо з'ясовується, що справа непідвідомча даного органу, воно прямує по підвідомчості.

Другий крок - перевірка правильності складання протоколу та інших документів. Нагадуємо, що наявність протоколу є обов'язковою умовою розгляду справи. На жаль, законом чітко не визначено, що робити, якщо при складанні документів допущені порушення. На практиці, як правило, наявність істотних порушень є причиною повернення документів органу, їх що склав, якщо, звичайно, ще можливо їх правильне оформлення. В іншому випадку, справа залишається без розгляду. І в будь-якому випадку, ці порушення є зайвим підставою для скасування постанови про накладення штрафу в суді.

Наступна дія, що є надзвичайно важливим при оскарженні згодом постанови, полягає в перевірці належного повідомлення осіб, що беруть участь у справі про час і місце її розгляду. Тут необхідно зазначити, що КпАП не визначає порядок і способи повідомлення осіб. Однак суд у своїй практиці з розгляду скарг на ненормативні акти "Цивільному та арбітражним процесуальним законодавством, згідно з яким належним повідомленням визнається повідомлення повісткою, телеграмою або телефонограмою.

Порядок може бути вручена або особисто, або направлена ​​поштою. Увага: розписуватися за вручення повістки може тільки або сам правопорушник, або його законні представники (причому, продавці не є представниками підприємця). Слід зазначити, що в ряді випадків суд визнає належним вручення повістки керуючого або іншій особі, яка фактично виконує функції адміністрування (тобто проводиться аналогія з адміністрацією підприємства). Крім вищевказаних способів повідомлення, суд визнає дійсним повідомлення шляхом розпису порушника в протоколі або акті під повідомленням про дату, місце і час розгляду справи.

Відповідно до ст. 247 КпАП «справу про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Під час відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від нього не надійшло клопотань про відкладення розгляду справи ». Крім того, є ряд справ, які можуть бути розглянуті тільки в присутності правопорушника. Для підприємця це ст. 150 «Торгівля з рук у невстановлених місцях». І, нарешті, останніми діями при підготовці справи є розгляд клопотань сторін та перевірка наявності всіх необхідних додаткових документів.

2. Порядок розгляду справи про адміністративне правопорушення визначено ст. 258-259 КпАП. Не зупиняючись докладно на етапах розгляду, коротко перелічимо їх: подання справи і складу комісії (посадової особи), роз'яснення процесуальних прав сторін, оприлюднення справи, заслуховування сторін, розгляд і оцінка доказів, винесення рішення. Зупинимося на найголовнішому - права підприємця, яка притягається до адміністративної відповідальності. Вони визначені ст. 247 КпАП. Відповідно до цієї статті особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право:

- Знайомитися з матеріалами справи;

- Давати пояснення, подавати докази;

- Заявляти клопотання;

- Користуватися юридичною допомогою захисника;

- Виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача;

- Оскаржити постанову по справі.

При розгляді справи про адміністративне правопорушення обов'язково мають бути з'ясовані такі питання:

- Чи був факт порушення;

- Чи винна особа в його скоєнні;

- Чи є обтяжуючі і пом'якшуючі обставини.

Розгляд справи закінчується складанням протоколу та винесенням рішення по справі.

3. Розглянувши справу про адміністративне правопорушення, орган (посадова особа) виносить постанову по справі, яке може бути двох видів - про накладення адміністративного стягнення, або про припинення провадження у справі. Постанова повинна містити:

- Найменування органу, який виніс постанову;

- Дату розгляду справи; відомості про особу, стосовно якої розглядається справа;

- Виклад обставин, встановлених при розгляді справи;

- Вказівка ​​на нормативний акт, який передбачає відповідальність;

- Прийняте по справі рішення;

Федеральний закон № 143-ФЗ передбачає необхідність зазначення строку та порядку оскарження постанови.

У постанові по справі має бути вирішено питання про вилучені раніше речах і документах, при цьому необхідно відзначити, що, згідно Закону № 143-ФЗ, рішення про конфіскацію алкогольної продукції може бути вирішене тільки судом. До того ж, тут можлива посилання на ст. 35 Конституції РФ, також передбачає можливість позбавлення власника майна тільки судом.

Якщо арбітражний суд дійшов висновку про притягнення суб'єкта до адміністративної відповідальності, то резолютивна частина рішення повинна містити такі відомості, передбачені ч. 3 ст. 206 АПК: 1) найменування особи, залученого до адміністративної відповідальності, його місце знаходження або місце проживання, відомості про його державної реєстрації як юридичної особи або індивідуального підприємця; 2) норми закону, на підставі яких дана особа притягується до адміністративної відповідальності; 3) вид адміністративного покарання та санкції, покладені на обличчя, притягнуте до адміністративної відповідальності.

Копія рішення арбітражного суду у справі про притягнення до адміністративної відповідальності направляється арбітражним судом у триденний строк з дня його прийняття особам, які беруть участь у справі. Арбітражний суд може направити копію рішення також у вищестоящий в порядку підлеглості адміністративний орган (ч. 5 ст. 206 АПК РФ).

Рішення суду про притягнення до адміністративної відповідальності набирає законної сили після закінчення десяти днів з дня його прийняття. Це укорочений термін, оскільки за загальним правилом він становить місяць з дня прийняття, якщо не подана апеляційна скарга (ч. 1 ст. 180 АПК РФ).

Арбітражне процесуальне законодавство встановило апеляційний порядок оскарження рішень про притягнення до адміністративної відповідальності. Оскільки законом встановлений десятиденний термін для вступу рішення про притягнення до адміністративної відповідальності, то саме протягом цього терміну може бути подана апеляційна скарга. На апеляційний перегляд судового рішення поширюються вже загальні правила, встановлені АПК РФ

3. Розгляд арбітражними судами справ про оскарження рішень у справах про адміністративні правопорушення органами виконавчої влади

Право на оскарження притягнення до адміністративної відповідальності випливає з конституційного права, передбаченого ч. 2 ст. 46 Конституції РФ: "Рішення і дії (або бездіяльність) органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань і посадових осіб можуть бути оскаржені до суду".

Порушення справи про оскарження рішень про притягнення до адміністративної відповідальності пов'язане із вчиненням суддею ряду дій за визначенням того, чи є підстави для порушення справи в арбітражному суді.

Законодавчо встановлений термін подання заяви до арбітражного суду на оспорюваний акт про притягнення до адміністративної відповідальності - протягом 10 днів з дня отримання копії оспорюваного рішення, якщо інший термін не встановлено федеральним законом (ч. 2 ст. 208 АПК РФ). Відповідно КоАП РФ також встановив десятидобовий термін оскарження дій адміністративних органів про притягнення до адміністративної відповідальності, уточнивши при цьому, що термін обчислюється з моменту вручення або отримання копії постанови (ч. 1 ст. 30.3 КоАП РФ). «В силу адміністративного законодавства постанову по справі про адміністративне правопорушення оголошується негайно після закінчення розгляду справи» 16. Копія постанови у справі вручається під розписку представнику юридичної особи, індивідуальному підприємцю чи його представнику, щодо яких її винесено, або на їхнє прохання висилається зазначеним особам протягом трьох днів з дня винесення вказаної постанови.

Заява про оскарження рішення адміністративного органу про притягнення до адміністративної відповідальності має відповідати вимогам, зазначеним в АПК РФ, серед яких можна виділити загальні вимоги, пропоновані до всіх заяв, позовів, і специфічні, продиктовані особливостями розгляду справ даної категорії.

НК РФ не звільнив заявника, який оскаржує накладення на нього адміністративного стягнення, від сплати державного мита. Відповідно до статті 333.21 НК РФ, вона становить 100 рублів для фізичних осіб і 2000 рублів для організацій. «При застосуванні цього положення слід мати на увазі, що відповідно до частини 2 статті 329 АПК РФ заяви про оскарження рішень і дій (бездіяльності) судового пристава-виконавця державної митом не обкладаються.

Про прийняття заяви арбітражний суд виносить ухвалу, якою порушується провадження у справі. В ухвалі зазначається на підготовку справи до судового розгляду, дії, які належить вчинити особам, які беруть участь у справі, і строки їх вчинення. Копії ухвали про прийняття заяви до провадження арбітражного суду направляються особам, які беруть участь у справі, не пізніше наступного дня після дня його винесення (ст. 127 АПК РФ).

Однак, якщо заяву подано з порушенням ст. 125, 126, 204 АПК РФ, арбітражний суд залишає заяву без руху, встановлюючи термін, протягом якого мають бути усунені недоліки (ст. 128 АПК РФ).

Арбітражний суд повертає заяву у випадках, встановлених АПК РФ (це питання, а також наслідки повернення заяви докладно були викладені вище при розгляді матеріалу, присвяченого справах про притягнення до адміністративної відповідальності арбітражним судом).

У разі непідвідомчості справи арбітражному суду справа не підлягає збудженню.

Підготовка справи до судового розгляду здійснюється згідно з вимогами як АПК РФ, так і КоАП РФ. Зокрема, при необхідності суддя вправі призначити експертизу, вимагати необхідні докази (в порядку ст. 66 АПК РФ) та ін На цій стадії обов'язково перевіряється якість складеного протоколу про адміністративне правопорушення, вирішуються заявлені клопотання осіб, які беруть участь у справі.

У справах про оскарження рішень адміністративних органів про притягнення до адміністративної відповідальності обов'язок доведення обставин, що стали підставою для притягнення до адміністративної відповідальності, покладається на адміністративний орган, який прийняв оскаржуване рішення (ч. 4 ст. 210 АПК РФ). Щодо інших обставин справи діє загальне правило розподілу обов'язки по доведенню - кожна сторона доводить ті обставини, на які посилається.

У силу специфіки розподілу обов'язки по доведенню у разі неподання адміністративними органами доказів, необхідних для розгляду справи і прийняття рішення, арбітражний суд може витребувати докази від зазначених органів за своєю ініціативою (ч. 5 ст. 210 АПК РФ). Порядок витребування доказів встановлено в Загальній частині АПК РФ (ст. 66).

У силу АПК РФ і КоАП РФ доказами у справі є відомості про факти, за допомогою яких встановлюються обставини, що входять до предмету доказування. Обов'язковими (або необхідними) доказами у справах про оскарження рішень адміністративних органів про притягнення до адміністративної відповідальності є наступні:

1) рішення адміністративного органу про притягнення особи до адміністративної відповідальності. Саме цей документ стає насамперед об'єктом дослідження в суді на предмет його законності та обгрунтованості. Як вже зазначалося, рішення адміністративного органу про притягнення до адміністративної відповідальності має бути обов'язково докладено до заяви, поданої до арбітражного суду;

2) протокол про адміністративне правопорушення. Саме в протоколі про адміністративне правопорушення фіксується подія адміністративного правопорушення, відображаються обставини скоєного правопорушення. Крім протоколу про адміністративне правопорушення можуть бути представлені в арбітражний суд і інші документи.

Наприклад, коли індивідуальний підприємець оскаржив у арбітражному суді застосоване до неї адміністративне стягнення. У силу діючих нормативних правових актів у разі реалізації тютюнової продукції в роздріб власник товару зобов'язаний пред'явити на першу вимогу покупця або контролюючого органу копію довідки до вантажної митної декларації з оригіналами відбитків його друку і друку попереднього власника товару. Копії довідок повинні знаходитися в кожній торговельній точці особи, яка здійснює роздрібний продаж. Відсутність зазначених документів у заявника підтверджується матеріалами справи (акт перевірки, протокол про адміністративне правопорушення, протокол вилучення, пояснення директора магазину);

3) документи, що підтверджують статус індивідуального підприємця або юридичної особи (свідоцтво про реєстрацію);

4) документи, що підтверджують правомочність адміністративного органу із залучення осіб до адміністративної відповідальності. Так, якщо справа розглядалася колегіальним органом, то необхідним доказом буде протокол засідання цього колегіального органу;

5) підтвердження того, що адміністративне правопорушення пов'язані з підприємницькою або іншою економічною діяльністю. Це підтвердження може бути і в протоколі про адміністративне правопорушення, але необов'язково. Арбітражний суд має право зажадати подання установчих документів;

6) докази, що підтверджують або спростовують наявність інших обставин справи. Так, це можуть бути письмові пояснення і зауваження на протокол про адміністративну відповідальність суб'єкта цієї відповідальності, дані після ознайомлення зі складеним на його адресу протоколом про адміністративне правопорушення, висновки експертів, показання свідків, присутніх при складанні протоколу про адміністративне правопорушення, і т.д. ;

7) докази, що характеризують майновий стан заявника та його особу (якщо заявником виступає індивідуальний підприємець). У даному випадку будуть представлятися докази, що відображають обставини конкретної справи (довідка банку про відсутність грошових коштів на рахунках заявника, довідка про сімейний стан і про перебування на утриманні заявника неповнолітніх осіб, характеристика і т.д.).

Так само як і при розгляді арбітражними судами справ про притягнення до адміністративної відповідальності, пояснення особи, щодо якої порушено справу, свідків можуть бути в усній та письмовій формі.

1) про визнання рішення незаконним і про скасування оспорюваного рішення повністю або в частині або про зміну рішення. До такого висновку арбітражний суд має право прийти, якщо при розгляді справи встановлено, що: а) оскаржуване рішення або порядок його прийняття не відповідають закону, б) відсутні підстави для притягнення до адміністративної відповідальності або застосування конкретної міри відповідальності, в) оскаржуване рішення прийнято органом або посадовою особою з перевищенням їх повноважень. Зміна рішення може бути тільки в сприятливу сторону для особи, залученого до адміністративної відповідальності. Суд може змінити міру покарання в межах санкції відповідної статті закону про адміністративну відповідальність з урахуванням характеру вчиненого правопорушення, особа порушника, ступінь його вини, майнового стану, обставин, що пом'якшують відповідальність і т.д. 17 Даний висновок випливає з норми адміністративного законодавства, в якій зазначено, що можлива зміна постанови про притягнення до адміністративної відповідальності, якщо при цьому не посилюється адміністративне покарання або іншим чином не погіршується становище особи, щодо якої винесено постанову (п. 2 ч. 1 ст. 30.7 КоАП РФ). У Постанові Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ від 4 серпня 1999 р. N 10 дано роз'яснення щодо зміни постанови, згідно з яким суди повинні оцінювати обгрунтованість застосованих органом санкцій і при необхідності знижувати розмір накладеного адміністративного стягнення. Зниження можливе лише в межах, передбачених нормативним актом про відповідальність за адміністративне правопорушення 18.

Постанова підлягає скасуванню у результаті порушення процедури притягнення особи до адміністративної відповідальності. Часто адміністративні органи допускають порушення законодавства, неналежним чином сповіщаючи особу про час і місце розгляду справи, неправильно оформляючи процесуальні документи тощо Так, наприклад, підприємець К. був притягнутий до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу за надання послуг з перевезення пасажирів без застосування контрольно- касових машин чи бланків суворої звітності (квитків) при здійсненні розрахунків з населенням. Арбітражним судом встановлено, що заявник не був належним чином і вчасно повідомлений податковим органом про час і місце розгляду справи про адміністративне правопорушення. Факт правопорушення не був процесуально оформлений у вигляді протоколу. За результатами розгляду справи було складено рішення, а не постанову. В акті перевірки та в рішенні податкового органу відсутні відомості про особу яка притягається до відповідальності особи, а також його пояснення. Отже, податковим органом було порушено процесуальний порядок притягнення до адміністративної відповідальності, у зв'язку з чим прийняте інспекцією оспорюване рішення є недійсним.

Іншим процесуальним порушенням вважається неподання суду доказів того, що особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, були пред'явлені для ознайомлення протокол про адміністративне правопорушення та постанову про застосування до нього адміністративних санкцій.

Нерідко скасування постанови про притягнення до адміністративної відповідальності обумовлена ​​недоведеністю правопорушення. Наприклад, з постанови адміністративного органу випливає, що підставою для залучення підприємця до адміністративної відповідальності послужив факт невиконання припису відповідача в частині вилучення з обігу та утилізації неякісних та небезпечних харчових продуктів у кількості 149 найменувань. Однак у матеріалах справи відсутні припис та матеріали перевірки, за результатами якої воно прийняте, при цьому також відсутній перелік підлягають вилученню та утилізації продуктів. Дані факти підтверджують недоведеність адміністративного правопорушення;

2) про відмову в задоволенні вимоги заявника повністю або в частині, якщо при розгляді справи буде встановлено, що рішення адміністративного органу про притягнення до адміністративної відповідальності є законним і обгрунтованим (повністю або в частині).

Крім можливих рішень суду, наведених у ст. 211 АПК РФ, припустимі скасування рішення адміністративного органу і припинення провадження у справі, якщо є для цього підстави.

КоАП РФ в п. 4, 5 ст. 30.7 містить вказівку ще на два повноваження:

1) про скасування постанови і про повернення справи на новий розгляд судді, до органу, посадовій особі, правомочним розглянути справу, у випадках істотного порушення процесуальних вимог, передбачених КоАП РФ, якщо це не дозволило всебічно, повно і об'єктивно розглянути справу, а також у зв'язку з необхідністю застосування закону про адміністративне правопорушення, манливому призначення більш суворого адміністративного покарання, якщо потерпілим у справі подана скарга на м'якість застосованої адміністративного покарання;

2) про скасування постанови і про направлення справи на розгляд по підвідомчості, якщо при розгляді скарги встановлено, що постанова була винесена неправомочними суддею, органом, посадовою особою. Про даний повноваженні і про можливість у разі його реалізації порушень диспозитивних почав судочинства вже говорилося в цьому розділі.

Частина 4 ст. 211 АПК РФ містить перелік основних положень, які повинні бути відображені в рішенні арбітражного суду у справі про оскарження рішення адміністративного органу про притягнення до адміністративної відповідальності.

Рішення арбітражного суду набирає законної сили після закінчення 10 днів з дня його прийняття, якщо не подана апеляційна скарга. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо воно не змінено або не скасовано, набирає законної сили з дня прийняття постанови арбітражним судом апеляційної інстанції. Копія рішення надсилається арбітражним судом у триденний строк з дня його прийняття особам, які беруть участь у справі. Арбітражний суд може направити копію рішення також у вищестоящий в порядку підлеглості адміністративний орган.

Для перевірки законності та обгрунтованості винесеного рішення у справі про оскарження рішення адміністративного органу про притягнення до адміністративної відповідальності встановлений апеляційний порядок оскарження.

Висновок

У моїй курсовій роботі були проаналізовані та узагальнені юридичні ситуації, що виникають при заяві державним органом або суб'єктом підприємницької діяльності до арбітражного суду вимоги з приводу залучення до адміністративної відповідальності.

Зокрема були визначені процесуальні засади розгляду справ про адміністративні правопорушення арбітражними судами; визначені джерела адміністративно-деліктного процесу, особливості підвідомчості і підсудності арбітражним судам спорів, що виникають з приводу залучення до адміністративної відповідальності; дана характеристика особливостей порядку порушення і розгляду в арбітражному суді справ про притягнення до адміністративної відповідальності; а також розглянуті питання про оскарження арбітражними судами справ про адміністративні правопорушень, допущених органами виконавчої влади.

Дослідження дозволяє зробити висновок, що необхідно деталізувати правила адміністративного судочинства:

- Виробити ряд процесуальних інститутів адміністративного судочинства (впровадження примирних процедур (відновної юстиції); процедур медіації як механізмів реалізації положень законів Російської Федерації, що передбачають можливість примирення з адміністративних справ);

- Відобразити особливості адміністративного судочинства (прискорена (спрощена) процедура для ряду категорій справ, за якими касаційне і наглядове оскарження не допускається; визначення категорій справ, де буде виключена можливість оскарження рішення суду першої інстанції в касаційному порядку без попереднього апеляційного оскарження, що збалансує судову навантаження і поліпшить якість роботи судів і виносяться ними судових рішень тощо);

- Запровадити додаткові процесуальні гарантії (розгляд в адміністративному судочинстві та цивільного позову про стягнення збитків, завданих виконавчими органами публічної влади, тощо)

Потрібно аргументоване суміщення процесуальних інститутів арбітражного та адміністративного процесів таким чином, щоб, по-перше, забезпечити вирішення завдань правосуддя, по-друге, вирішити завдання провадження у справах про адміністративні правопорушення, по-третє, не створювати подвійних стандартів правосуддя в арбітражних судах та судах загальної юрисдикції. Рішення цієї непростої задачі могло б істотно спроститися, якби федеральний законодавець пішов шляхом прийняття єдиного для арбітражних судів та судів загальної юрисдикції Кодексу адміністративного судочинства.

Список використаних джерел

 1. Джерела

  1. Конституція Російської Федерації. Прийнята Всенародним голосуванням 12 грудня 1993р. / / Російська газета. 1993. 25 грудня.; Збори законодавства РФ. 1996. № 3. Ст. 152; № 7. Ст. 676; 2001. № 24. Ст. 2421; 2003. № 30. Ст. 3051; 2004. № 13. Ст. 1110.

  2. Федеральний конституційний закон від 28 квітня 1995 р. № 1-ФКЗ "Про арбітражних судах Російській Федерації" (зі змінами від 29 листопада 2007 р.) / / Відомості Верховної Ради України. 1995. № 18. Ст. 1589; 2007. № 49. Ст. 6031.

  3. Цивільний кодекс Російської Федерації (із змінами від 6 грудня 2007 р.) / / Збори законодавства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301; 2007. № 50. Ст. 6247.

  4. Податковий кодекс Російської Федерації частина перша від 31 липня 1998 р. N 146-ФЗ і частина друга від 5 серпня 2000 р. N 117-ФЗ (далі - НК РФ) (зі змінами від 17 травня 2007 р.) / / Збори законодавства РФ . 1998. № 31. Ст. 3824; 2007. № 23. Ст. 2691.

  5. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 30 грудня 2001 р. N 195-ФЗ (КоАП РФ) (зі змінами від 10 травня 2007 р.) / / Збори законодавства РФ. 2002. № 1. Ст. 1; 2007. № 21. Ст. 2456.

  6. Арбітражний процесуальний кодекс Російської Федерації від 24 липня 2002 р. № 95-ФЗ (зі змінами від 2 жовтня 2007 р.) / / Збори законодавства РФ. 2002. № 30. Ст. 3012; 2007. № 41. Ст. 4845.

  7. Постанова Уряду РФ від 3 лютого 2005 р. № 52 "Про регулюючому органі, який здійснює контроль за діяльністю саморегулівних організацій арбітражних керуючих" / / Збори законодавства РФ. 2005. № 6. Ст. 464.

  8. Постанова Уряду РФ від 31 грудня 2005 р. № 864 "Про довідку до товарно-транспортної накладної на етиловий спирт, алкогольну та спиртовмісну продукцію" (зі змінами від 16 червня 2006 р.) / / Збори законодавства РФ. 2006. № 3. Ст. 299; 2006. № 25. Ст. 2737.

 1. Література

  1. Авілов Г.Є., Суханов Є.А. Юридичні особи в сучасному цивільному праві / / Вісник цивільного права. 2006. № 1. С. 34.

  2. Бахрах Д.Н. Підвідомчість юридичних справ та її рівні / / Журнал російського права. 2005. № 4. С. 33-46.

  3. Борисов А.Н. Адміністративні правопорушення. М.: ТОВ «Нова правова культура», 2005.

  4. Воїнів В.В., Трунтаева К.А. Про допустимості судового оскарження не вступив в силу рішення податкового органу / / Налоговед. 2007. № 12. С. 27-35.

  1. Гаджієв Г.А. Загальні принципи судового нормоконтролю. М.: ТОВ «Нова правова культура», 2006.

  2. Коментар до Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення / Під ред. М.Ю. Козлова. М.: МАУП, 2007. 1180 с.

  3. Короткова Л.А., Ковалевська Д.Є. Про практику вирішення арбітражними судами справ, пов'язаних із застосуванням окремих положень частини першої Податкового кодексу Російської Федерації / / Податковий вісник. 2003. № 9-10. С. 15-21.

  4. Лебедєв В. Від ідеї судового нормоконтролю до адміністративного судочинства / / Відомості Верховної Ради. 2000. № 9. С. 21.

  5. Лук'янова Є.Г. Механізм процесуального регулювання та його елементи / / Журнал російського права. 2001. № 7. С. 112.

  6. Панова І.В. Адміністративне судочинство та процедура позасудового, досудового розгляду адміністративних справ / / Вісник Вищого Арбітражного Суду РФ. 2007. № 4. С. 109.

  7. Полонський Б.Я. Економічне правосуддя: єдність правозастосування / / Законодавство. 2006. № 12. С. 39.

  8. Постатейний коментар до АПК РФ / Під. ред. О.М. Гуева. - М.: Іспит, 2007. 810 з.

  9. Симонян С.Л. Порядок розгляду судами справ про адміністративні правопорушення за нормами КпАП та АПК РФ / / Адвокатська практика. 2004. № 3. С. 42.

  10. Старилов Ю.М. Адміністративні суди в Росії: Нові аргументи "за" і "проти". - М.: Норма, 2004.

  11. Хазанов С.Д. Адміністративно-правове регулювання діяльності органів виконавчої влади: деякі методологічні питання / / Історія становлення та сучасний стан виконавчої влади в Росії. - М.: Нова Правова культура, 2003. С. 41-68.

Шерстюк В.М. Підготовка справи до судового розгляду в арбітражному суді / / Законодавство. 2004. № 5-6.

  1. Шпачева Т.В. Залучення до адміністративної відповідальності і оспорювання рішень про адміністративну відповідальність в арбітражному суді / / Арбітражні спори. 2005. № 4. С. 61-62.

 1. Судова практика

 1. Ухвала Конституційного Суду РФ від 28 травня 1999 р. N 9-П "У справі про перевірку конституційності частини другої статті 266 та пункту 3 частини першої статті 267 Кодексу України про адміністративні правопорушення у зв'язку з скаргами громадян Є. А. Арбузової, О.Б . Колегова, А. Д. Кутирева, Р. Т. Насибуліна і В. І. Ткачука "/ / Збори законодавства РФ. 1999. № 23. Ст. 2890.

 2. Постанова Пленуму Верховного Суду РФ і Вищого Арбітражного Суду РФ від 11 червня 1999 р. № 41 / 9 "Про деякі питання, пов'язані з введенням в дію частини першої Податкового кодексу Російської Федерації" / / Спеціальний додаток до журналу "Вісник Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації ". 2005. № 12 «Постанови Пленуму Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації (1992 - 2005 роки)».

 3. Постанова Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ від 31 жовтня 1996 р. № 13 "Про застосування Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації при розгляді справ у суді першої інстанції" (зі змінами від 9 липня 1997 р.) / / Постанови Пленуму Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації ( 1992-2005 роки). Спеціальний додаток до журналу «Вісник Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації». 2005. № 12.

 4. Постанова Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ від 27 січня 2003 р. N 2 "Про деякі питання, пов'язані з введенням в дію Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення" (із змінами від 2 червня 2004 р.) / / Вісник Вищого Арбітражного Суду РФ. 2003. № 3; 2004. № 8.

 5. Постанова Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ від 31 липня 2003 р. № 16 "Про деякі питання практики застосування адміністративної відповідальності, передбаченої статтею 14.5 Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення, за незастосування контрольно-касових машин" / / Вісник Вищого Арбітражного Суду РФ. 2004. № 6.

 6. Постанова Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ від 2 червня 2004 р. № 10 "Про деякі питання, що виникли в судовій практиці при розгляді справ про адміністративні правопорушення" (із змінами від 26 липня 2007 р.) / / Вісник Вищого Арбітражного Суду РФ. 2004. № 8; 2007. № 8, № 9.

 7. Постанова Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ від 20 червня 2007 р. № 42 "Про внесення доповнення до постанови Пленуму Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації від 02.06.2004 № 10" Про деякі питання, що виникли в судовій практиці при розгляді справ про адміністративні правопорушення "/ / Вісник Вищого Арбітражного Суду РФ. 2007. № 8. С. 5.

Додаток

1. Перша стадія адміністративного процесу - порушення справи про адміністративне правопорушення. За винятком випадку, зазначеного в п. 4 ч. 4 ст. 28.1 КОАП, справа порушується на підставі протоколу про адміністративне правопорушення або постанови прокурора. Підставою для порушення провадження у справі про адміністративне правопорушення в арбітражному суді є не сам протокол, а заява адміністративного органу, містить вимогу заявника про притягнення до адміністративної відповідальності, до якого додаються протокол про адміністративне правопорушення та додані до неї документи (ч. 2 ст. 204 АПК). Згідно КпАП справа про адміністративне правопорушення порушується до суду, і в суді процес починається з розгляду вже порушеної справи, тобто стадії порушення справи в суді як такої немає. За КпАП порушення справи про адміністративне правопорушення здійснюється в межах провадження у справах про адміністративні правопорушення, по АПК - це самостійна стадія адміністративного судочинства в арбітражному суді.

Заява про притягнення до адміністративної відповідальності подається до арбітражного суду за місцем знаходження або за місцем проживання особи, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення (ст. 203 АПК).

2. Стадія розгляду справи про адміністративне правопорушення є основною: саме на ній вирішується питання про винність або невинність особи, яка притягається до адміністративної відповідальності.

Ця стадія включає 4 етапи:

а) підготовка справи до розгляду,

б) аналіз зібраних матеріалів, обставин справи,

в) винесення постанови,

г) оголошення постанови.

При підготовці справи до розгляду суддя орган, посадова особа з'ясовують:

чи належить справа до їх компетенції; чи є обставини виключають можливість розгляду даної справи (ст. 29.2 КоАП РФ);

чи правильно складено протокол та інші матеріали справи; чи є обставини, що виключають провадження у справі; чи достатньо наявних у справі матеріалів для його розгляду по суті;

чи є клопотання і відводи.

При підготовці справи до розгляду дозволяється ряд питань, по яких у разі необхідності виноситься ухвала. До них належать питання:

1) про призначення місця і часу розгляду справи;

2) про виклик осіб, які беруть участь у справі, та про витребування необхідних додаткових матеріалів, про призначення експертизи;

3) про відкладення розгляду справ;

4) про повернення протоколу до органу або посадовій особі, які представили справу для розгляду (наприклад, у разі його неправильного складання);

5) про передачу протоколів та інших матеріалів на розгляд справи за підвідомчістю.

Справа про адміністративне правопорушення розглядається відкрито за місцем його вчинення. За клопотанням порушника воно може бути розглянуто за місцем його проживання.

Справи, пов'язані з проведенням розслідування, розглядаються за місцем знаходження органу, який проводив адміністративне розслідування. Справа повинна бути розглянута в п'ятнадцятиденний термін. У випадках, визначених законом, цей термін може бути продовжений не більше, ніж на один місяць. Справи, за які передбачається покарання у вигляді адміністративного арешту, розглядаються в день отримання протоколу та інших матеріалів.

Порядок розгляду справи передбачає вчинення юрисдикційним органом ряду послідовних процесуальних дій:

1) оголошується, хто розглядає справу, яка справа підлягає розгляду, хто і на підставі якого закону притягається до адміністративної відповідальності;

2) встановлюється факт явки осіб, які беруть участь у розгляді справи;

3) перевіряються повноваження законних представників фізичної або юридичної особи, захисника;

4) з'ясовується, чи сповіщено учасники провадження у справі в установленому порядку, з'ясовуються причини їх неявки, вирішується питання про розгляд справи у відсутності зазначених осіб або про відкладення її розгляду;

5) роз'яснюються права та обов'язки учасників процесу;

6) розглядаються заявлені відводи і клопотання;

7) оголошуються протокол та інші матеріали справи;

8) заслуховуються пояснення порушників, показання інших осіб, які беруть участь у процесі, пояснення фахівця і висновку експерта, досліджуються інші докази.

Головна мета розгляду справи по суті - встановлення фактичних обставин вчинення правопорушення, його об'єктивна правова оцінка та застосування до винного законною, обгрунтованою і справедливою заходи адміністративного покарання.

Для досягнення цієї мети юрисдикційний орган зобов'язаний з'ясувати:

чи було вчинено адміністративне правопорушення; чи винна дана особа в його скоєнні; чи підлягає вона адміністративній відповідальності; чи є які пом'якшують або обтяжують обставини;

чи заподіяно шкоду і який його характер і розмір; інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

За підсумками дослідження обставин справи юрисдикційний орган виносить постанову. У ньому остаточна оцінка поведінки особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, встановлюється його винність або невинність, визначається міра впливу, стан покарання, обчислення строків оскарження. За своєю формою та змістом постанова повинна відповідати ст.29.10 КоАП РФ. Залежно від результатів розгляду справи юрисдикційний орган відповідно до вимог ст. 29.9 КоАП РФ виносить одну з таких постанов:

а) про призначення адміністративного покарання,

б) про припинення провадження у справі про адміністративне правопорушення.

Оголошення постанови проводиться негайно після закінчення розгляду справи. Копія постанови протягом трьох днів вручається під розписку фізичній особі чи законному представнику юридичної особи, потерпілому (на його прохання) або протягом трьох днів надсилається зазначеним особам.

3. Стадія перегляду постанови (рішення) юрисдикційного органу носить додатковий (факультативний) характер. Вона має місце, якщо особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, її законні представники або інші визначені законом особи заявили скаргу на постанову для його перегляду.

КоАП РФ (ст. 30.1) встановлює два способи подачі скарги - адміністративний і судовий. Адміністративний порядок полягає в тому, що скарга подається за підпорядкованістю, тобто до вищестоящого органу. Такий порядок передбачено тільки для постанов, винесених одноосібно посадовою особою. Судова процедура передбачена в обов'язковому порядку для постанов, винесених суддею, колегіальним чи іншим юрисдикційним органом, створеним відповідно до закону суб'єкта РФ, і в альтернативному порядку - для постанов, винесених посадовою особою одноосібно. Постанова у справі про адміністративне правопорушення, скоєному юридичною особою або індивідуальним підприємцем оскаржується в арбітражний суд. Порядок адміністративного судочинства у цих справах у загальних та арбітражних судах регулюється КоАП РФ, Цивільним процесуальним кодексом РРФСР і Арбітражним процесуальним кодексом РФ. Це (судочинство) має своїм предметом спірні адміністративно-правові відносини і здійснюється в рамках адміністративної юстиції.

4. Стадія виконання постанови починається з моменту його вступу в законну силу.

Постанова набирає законної сили:

- Після закінчення терміну, встановленого для його оскарження (за загальним правилом - 10 днів), якщо воно не було чи опротестоване прокурором;

- Після закінчення терміну, встановленого для оскарження рішення за скаргою, протесту, якщо зазначене рішення в свою чергу, не було оскаржено чи опротестовано;

- Негайно після винесення не підлягає оскарженню рішення за скаргою, протесту, за винятком випадків, якщо рішенням скасовується винесену постанову.

Порядок виконання постанов, що вступили в законну силу, регулюється частиною V КоАП РФ.

1 Лебедєв В. Від ідеї судового нормоконтролю до адміністративного судочинства / / Відомості Верховної Ради. 2000. № 9. С. 21.

2 Старилов Ю.М. Адміністративні суди в Росії: Нові аргументи "за" і "проти". - М.: Норма, 2004. С. 17.

3 Панова І.В. Адміністративне судочинство та процедура позасудового, досудового розгляду адміністративних справ / / Вісник Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації. 2007. № 4. С. 106.

4 Гаджієв Г.А. Загальні принципи судового нормоконтролю. М.: ТОВ «Нова правова культура», 2006.

5 Полонський Б.Я. Економічне правосуддя: єдність правозастосування / / Законодавство. 2006. № 12. С. 39.

6 Лук'янова Є.Г. Механізм процесуального регулювання та його елементи / / Журнал російського права. 2001. № 7. С. 112.

7 Конституція Російської Федерації. Прийнята Всенародним голосуванням 12 грудня 1993р. / / Російська газета. 1993. 25 грудня.; Збори законодавства РФ. 1996. № 3. Ст. 152; № 7. Ст. 676; 2001. № 24. Ст. 2421; 2003. № 30. Ст. 3051; 2004. № 13. Ст. 1110.

8 Арбітражний процесуальний кодекс Російської Федерації від 24 липня 2002 р. № 95-ФЗ (зі змінами від 2 жовтня 2007 р.) / / Збори законодавства РФ. 2002. № 30. Ст. 3012; 2007. № 41. Ст. 4845.

9 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 30 грудня 2001 р. N 195-ФЗ (КоАП РФ) (зі змінами від 10 травня 2007 р.) / / Збори законодавства РФ. 2002. № 1. Ст. 1; 2007. № 21. Ст. 2456.

10 Постанова Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ від 27 січня 2003 р. N 2 "Про деякі питання, пов'язані з введенням в дію Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення" (із змінами від 2 червня 2004 р.) / / Вісник Вищого Арбітражного Суду РФ. 2003. № 3; 2004. № 8.

11 Абз. 2 п. 9 Постанови Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ від 27 січня 2003 р. № 2.

12 Податковий кодекс Російської Федерації частина перша від 31 липня 1998 р. N 146-ФЗ і частина друга від 5 серпня 2000 р. N 117-ФЗ (далі - НК РФ) (зі змінами від 17 травня 2007 р.) / / Відомості Верховної РФ. 1998. № 31. Ст. 3824; 2007. № 23. Ст. 2691.

13 Постанова Пленуму Верховного Суду РФ і Вищого Арбітражного Суду РФ від 11 червня 1999 р. № 41 / 9 "Про деякі питання, пов'язані з введенням в дію частини першої Податкового кодексу Російської Федерації" / / Спеціальний додаток до журналу "Вісник Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації ". 2005. № 12 «Постанови Пленуму Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації (1992 - 2005 роки)».

14 Розгляд арбітражними судами справ про адміністративні правопорушення. Коментар законодавства. Огляд практики. Рекомендації / Под ред. Е.Н. Ренова. М.: Норма, 2003. С. 211.

15 Постанова Уряду РФ від 31 грудня 2005 р. № 864 "Про довідку до товарно-транспортної накладної на етиловий спирт, алкогольну та спиртовмісну продукцію" (зі змінами від 16 червня 2006 р.) / / Збори законодавства РФ. 2006. № 3. Ст. 299; 2006. № 25. Ст. 2737.

16 Воїнів В.В., Трунтаева К.А. Про допустимості судового оскарження не вступив в силу рішення податкового органу / / Налоговед. 2007. № 12. С. 33.

17 Коментар до Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення / Під ред. М.Ю. Козлова. М.: МАУП, 2007. С. 1147.

18 Хазанов С.Д. Правосуддя у справах про адміністративні правопорушення в арбітражних судах: питання теорії і практики / / Федеральний арбітражний суд Уральського округу. Практика. Коментарі. Огляди. 2001. № 1. С. 113.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Курсова
150.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Розгляд справ про адміністративні правопорушення
Розгляд справ про адміністративні правопорушення арбітражними
Розгляд справ про адміністративні правопорушення арбітражними 2
Розгляд справ про адміністративні правопорушення арбітражними судами
Провадження у справах про адміністративні правопорушення в галузі митної справи та їх розгляд
Органи управління зв`язком Особливості справ про адміністративні правопорушення
Кодекс РФ про адміністративні Правопорушення
Про застосування законодавства регулюючого особливості розгляду справ про адміністративні
Провадження у справах про адміністративні правопорушення 4
© Усі права захищені
написати до нас