Розвиток сфери послуг

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Розвиток сфери послуг

Введення

Ринкова економіка не може нормально функціонувати без добре налагодженого мехпнізма діяльності підприємств різних галузей.

У 2003 році в Росії розвивалися тенденції поліпшення загальноекономічної і фінансової ситуації, що почали виявлятися в IV кварталі 2002 р., після загострення кризи. Сформувалася позитивна динаміка промислового виробництва і ВВП, обумовлена, перш за все зростанням фізичних обсягів експорту, розвитком процесів імпортозаміщення, відносним скороченням виробничих витрат. Продовжувалося помітне поліпшення фінансового стану підприємств реального сектора економіки. Зберігалися низькі темпи інфляції. Передбачуваним і досить стабільним був обмінний курс рубля.

Перехід до ринкової економіки вимагає від підприємств підвищення ефективності виробництва, конкурентоспроможності продукції та послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління виробництвом, подолання безгосподарності, активізації підприємництва, ініціативи і.т.д.

Важлива роль у реалізації цієї задачі приділяється економічному аналізу діяльності суб'єктів господарювання, зокрема аналізу рентабельності. З його допомогою виробляються стратегія і тактика розвитку підприємства, обгрунтовуються плани й управлінські рішення, здійснюється контроль за їх виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності підприємства, його підрозділів і працівників.

Кваліфікований фахівець в будь-якій сфері - економіст, фінансист, бухгалтер, аудитор повинен добре володіти сучасними методами економічних досліджень, методикою системного, комплексного економічного аналізу, майстерністю точного, своєчасного, всебічного аналізу результатів господарської діяльності.

Показники рентабельності характеризують ефективність роботи підприємства в цілому, прибутковість різних напрямків діяльності (виробничої, підприємницької, інвестиційної), окупність витрат і т.д. Вони більш повно, ніж прибуток, відображають остаточні результати господарської діяльності, тому що їх величина показує співвідношення ефекту з наявними або використаними ресурсами. Їх використовують для оцінки діяльності підприємства і як інструмент в інвестиційній політиці і ціноутворенні.

Метою даної роботи є вироблення пропозицій щодо вдосконалення діяльності підприємства сфери послуг. Для цього необхідно визначити следущий завдання:

- На основі статистичних даних, даних періодичної преси та економічної літератури проаналізувати стан економіки країни;

- Вивчити тенденції розвитку сфери послуг на Далекому Сході і в Хабаровському краї;

 • проаналізувати діяльність досліджуваного підприємства, охарактеризувати його ресурсний потенціал, показники рентабельності;

 • розробити пропозиції щодо совершеніствованію діяльності підприємства у сфері послуг.

Об'єктом дослідження є СП ЗАТ "Даль-У".

Предмет дослідження - показники господарсько-фінансової діяльності СП ЗАТ "Даль-У", зокрема показники рентабельності послуг, що надаються споживачам, клієнтам. Аналіз проводиться за даними бухгалтерської та статистичної звітності підприємства за період з 2001 року по 2003 рік.

Глава 1. Сучасні тенденції в розвитку економіки та сфери послуг

1.1. Зарубіжний досвід розвитку економіки

Розглянемо досвід розвитку зарубіжної економіки на прикладі нашого сусіда - Китаю.

Китай - багатонаселена, що розвивається країна зі слабким фундаментом. Для досягнення грандіозних цілей економічного розвитку та чотирьох модернізацій прийнята стратегія "трьох кроків" Що стосується стратегічних цілей економічного розвитку, то ще в 50-і рр.. проголошували: "Наздогнати Англію за 15 років" та інші, не відповідають реальності гасла. Прийняття стратегії "трьох кроків" означає, що відбувся корінний поворот, змінено підхід до самої стратегії розвитку, яка в минулому була розрахована на досягнення негайних результатів, а нині - на поступову, крок за кроком, модернізацію економіки.

Ідея стратегії "трьох кроків" була Ден Сяопіном. Його головна думка полягала в тому, щоб "взяти за вихідне 1980 р. (валовий національний продукт);" перший крок "означає досягнення протягом 80-х рр.. Подвоєння цього показника;" другий крок "- до кінця століття домогтися нового подвоєння. Реалізація цієї мети має означати те, що ми вступили в епоху суспільства середнього достатку - "сяокан", тобто бідний Китай перетворили на Китай середнього достатку. Найважливішою нашою метою залишається все ж "третій крок", а саме - до 30 - 50-их рр.. прийдешнього століття домогтися чотирикратного збільшення, з тим щоб в загальному і цілому на кожну людину припадало в середньому 4 тис. американських доларів. В результаті цього кроку Китай досягне рівня середньорозвинених країн. Таке наше непереборне прагнення "'. З початку 80-х рр.. і здійснюються крок за кроком раніше намічені плани стратегічної операції, розділеної на три етапи. Цілі "першого кроку" були досягнуті вже в 80-і рр.. У 1988 р. ВНП зріс у порівнянні з 1980 р. в 2 рази, і до кінця 80-х рр.. більше 90% населення країни були забезпечені продуктами харчування і предметами першої необхідності. Певне раніше на 2004 р. завдання збільшити в 4 рази ВНП було виконано достроково вже в 1995 р. Проте якість нашого розвитку можна було б точно оцінити лише з урахуванням обмеженого зростання народонаселення. Тому була поставлена ​​нова мета - збільшити в 4 рази виробництво ВНП у розрахунку на душу населення порівняно з 1980 р. Це означає, що протягом дев'ятої п'ятирічки головне завдання - повна реалізація стратегічної мети модернізації, наміченої в якості "другого кроку", за умови , що порівняно з 1980 р. населення в 2004 р. збільшиться на 300 млн. чоловік. Чотирикратне збільшення середньодушового ВВП у порівнянні з 1980 р. закладе міцну матеріальну базу для початку третього стратегічного "кроку", наміченого на початок прийдешнього століття.

До 2010 р. повинна бути повністю вирішена стратегічне завдання "другого кроку" і здійснено перехід до стратегічних цілей "третього кроку". Можна сказати словами вислову: "Шлях довгий, ноша важка". "Зустрічаючи прийдешнє століття, ми ставимо перед собою мету: за перші десять років домогтися збільшення ВНП в 2 рази, з тим, щоб народ став заможнішим, на рівні середнього достатку, щоб була сформована порівняно досконала система соціалістичної ринкової економіки. Ще через 10 років домогтися, щоб народне господарство досягло нових висот у своєму розвитку, а всі системи і структури - більшої досконалості.

Стан справ в економіці Китаю за останні кілька років таке, що переможне завершення другого (уточненого) стратегічного кроку вже не за горами. Перспектива складається досить оптимістична: якщо не зменшувати зусиль і рухатися вперед, зміцнюючи досягнуте, стратегічне завдання, поставлене на 2010 р., буде повністю вирішена. Це обумовлюється і тим, що відносно стабільна міжнародна обстановка дає нашій країні сприятливий шанс для тривалого розвитку високими темпами.

Однак ще важливішим є той факт, що в країні вже створені сприятливі внутрішня обстановка і умови для досягнення стратегічних цілей економічного розвитку. Основні передумови наступні.

Масштаби економіки Китаю досить значні. За курсовим розрахунками Світового банку, що містяться в "Звіті про світовий розвиток", Китай в 1993 р. за обсягом внутрішнього валового продукту займав десяте місце в світі після Сполучених Штатів Америки, Японії, Німеччини, Франції, Італії, Англії, Іспанії, Канади та Бразилії . Він робив 1,8% внутрішнього валового світового продукту і 8,7% продукту країн, що розвиваються. У 1995 р. Китай за обсягом ВВП випередив Іспанію, Канаду і Бразилію і посів сьоме місце у світі, відповідно зробивши 2,5% світового обсягу та 12,9% обсягу виробництва країн, що розвиваються. У 2001 р. Китай за цим показником як і раніше посідав сьоме місце. Однак розрив у порівнянні з провідними розвиненими країнами рік від року скорочувався. З 1993-го по 1996 р. Китай по виробництву зернових культур, бавовни, олієнасіння, м'яса, кам'яного вугілля, текстилю і телевізорів утримував перше місце в світі; з виробництва електроенергії піднявся з четвертого на друге місце, мінеральних добрив - з третього на друге, з виробництва цукру утримує третю або четверту позицію. Виплавка стали перевищила 100 млн. т, що дозволило КНР вийти на перше місце в світі. По зовнішньоторговельному обігу Китай вже давно увійшов в число провідних країн і протягом шести років займав одинадцяте місце; в 2001 р. обсяг торгівлі досяг 325,1 млрд. дол США (десяте місце). У міру поліпшення зовнішньоторговельного балансу неухильно зростала накопичення Китаєм валютних резервів, і в 1996 р. вони перевищили 100 млрд. дол США. Китай за цим показником зайняв другу позицію в світі після Японії. Його валютні резерви на кінець 2001 р. склали 140 млрд. дол, що в 88 разів більше, ніж у 1978 р. (1,6 млрд. дол.) За розмірами валютних резервів, запасам продовольчого зерна та інших видів стратегічних запасів країна досягла самого високого рівня у своїй історії. Це безпрецедентно зміцнило можливості держави щодо макрорегулювання; наука, техніка і наука досягли такого стану, який можна визначити як перехідний від середнього до вищого рівня; істотно збільшилося будівництво інфраструктури, "вузькі місця" вже не настільки істотно стримують економічне зростання.

У громадян утворилися порівняно великі накопичення. Постійне поглиблення в останні роки реформ в різних сферах життя, безперервний розвиток народного господарства сприяють зростанню доходів як в місті, так і на селі. Китайці, як правило, не схильні "забігати вперед у своїх витратах", вони спочатку збирають, потім витрачають. З цієї причини Китай входить до групи країн з високим рівнем заощаджень жителів. На кінець 2001 р. заощадження громадян склали 4600 млрд. юанів, або в 200 разів перевищили їх ^ рівень на початок реформ. Без сумніву, це є не тільки важливим резервом для вирішення проблеми інвестицій в будівництво, а й (у міру збільшення доходів та підвищення їх купівельної спроможності) передумовою розширення внутрішнього ринку, дієвим чинником економічного зростання.

Багато китайських і зарубіжні економісти вважають, що в країні в даний час відбувається "Швидке економічне зростання" і протягом найближчих 5-15 років темп його буде перевищувати 7% на рік. У 2002-2004 рр.. масштаби інвестування в Китаї становитимуть 1200 млрд. дол Величина товарного імпорту наблизиться до 600 млрд. дол У наступні десять років потужності по виробництву електроенергії зростуть до 200 млн. кВт. Попереду спорудити лінії телефонного зв'язку для забезпечення приблизно 200 млн. телефонних номерів, що зажадає вкладень тільки в основне обладнання в розмірі 800 млрд. дол І тому особливістю і перевагою розвитку економіки країни в наступне десятиліття буде попит на масовані капіталовкладення.

Однак поряд з передумовами стійких і високих темпів розвитку для реалізації "третього кроку" з метою "досягнення рівня середньо розвинутої держави" в такій великій країні з чисельністю населення 1,3 млрд. існує багато протиріч і проблем, що стримують економічний розвиток. У цьому відношенні ні уряд, ні народ не мають ілюзій. Більше того, здійснюються енергійні заходи для поступового вирішення таких проблем. Головні серед них такі.

Сільське господарство. З початку реформ становище в сільському господарстві та економіці села значно покращився. Істотно збільшився обсяг сільськогосподарської продукції, безперервно зростало виробництво продовольчого зерна; воно ніби піднімалося по щаблях - спочатку досягло 350 млн. т, потім - 400 млн. і 450 млн. т і в 1996 р. був подоланий рубіж в 500 млн. т. Всебічно розвивається економіка села, валова вартість суспільного виробництва збільшилася з 203700 млн. юанів в 1978 р. до 6137600 млн. юанів, або в 30 разів, при цьому валова вартість несільськогосподарського виробництва в селі перевищила 70%. Життя селян постійно поліпшується. Їхні доходи з урахуванням фактора зростання цін реально зросли в 3,6 рази.

У той же час не можна не помічати проблем, які, накопичуючись, все більше гальмують розвиток виробництва. Вони виявляються головним чином у збільшенні відмінностей в доходах городян і сільських жителів. Щорічний темп приросту промислової продукції з 1991 р. по 1994 р. в країні в середньому становило 24%, а в сільському господарстві - всього 6,6%, тобто темп приросту в промисловості був приблизно в 4 рази більше, ніж у сільському господарстві. Співвідношення чистого доходу в розрахунку на одного селянина і на одного жителя міст і селищ (міського типу) становило 1:2,6; в 1985 г воно скоротилося до 1:1,7; в 1994 р. знову зросла до 1:2,6 . З урахуванням різного роду дотацій фактичний дохід у місті був вище, ніж у селі, в 3-4 рази. В даний час 60 млн. чоловік все ще не можуть вирішити проблеми "тепла і хліба", тобто вибратися з нужди. Ці люди проживають головним чином в селах. Якщо ж врахувати, що населення Китаю велике, а землі мало, що площа орних земель продовжує скорочуватися і віддача від сільського господарства відносно невелика, то проблеми села стають ще більш серйозними. У зв'язку з величезною роллю сільського господарства і особливостями його виробництва цих проблем приділяється особлива увага. Важливим є вирішення проблем співвідношень між першим, другим і третім виробничими підрозділами, особливо узгодження темпів розвитку промисловості і сільського господарства; підтримки на кожному етапі розвитку розумних пропорцій між цими секторами виробництва. Недооцінка значення сільського господарства, односторонній упор на високі темпи розвитку промислового виробництва неминуче завдають шкоди розвитку економіки в цілому.

Реформування підприємств державної власності. Такі підприємства є опорою народного господарства. Їх реформування - центральна і разом з тим найбільш важке завдання реформ економічного ладу. У цій області вже проведено чимало експериментів, однак до цього дня не можна вважати, що рішення знайдено. Становище ще більше ускладнюється тим, що державні підприємства обтяжені важкими і складними проблемами, на них покладені численні соціальні навантаження, і для збереження стабільності цей тягар не можна легковажно перекладати на плечі суспільства. У такому разі труднощі проведення реформ на державних підприємствах тільки посиляться.

В даний час в Китаї налічується 68 тис. державних підприємств, з них 52 тис. - малі. Якщо малі підприємства "відпустити у вільне плавання", то залишається 16 тис. великих і середніх підприємств, з яких 5,9 тис. (37%) - збиткові. Відповідно до рішень Наради з питань народного господарства, проведеного 9-11 грудня 2001 р., намічено розділити великі й середні держпідприємства на дві групи. У першу включені підприємства з більш сприятливими умовами для реформування. Для початку виділено 1 тис. таких базових підприємств (їх число буде збільшуватися), з яких на 512 реформа вже проводиться. Хоча ці останні не складають і 1% загального числа державних підприємств, тут зосереджено 55% основного капіталу, вони забезпечують 60% збуту і більше 80% податкових надходжень. Що стосується підприємств іншої групи, то тут поставлена ​​задача домогтися рентабельності виробництва в базових галузях. Вищезазначені 5,9 тис. збиткових підприємств зосереджені головним чином в текстильній, кам'яновугільної, машинобудівної та оборонній галузях Уряд основну увагу приділяє текстильної промисловості, проводячи там цілеспрямовані реформи для підвищення рентабельності виробництва, з тим щоб на її прикладі забезпечити прорив у цьому напрямку. У текстильній галузі вже вдалося стабілізувати становище, і показники збитковості перестали збільшуватися.

Отриманий досвід поширюється на оборонну промисловість, машинобудування, кам'яновугільну і інші галузі, які відчувають аналогічні труднощі. Останнім часом кам'яновугільна галузь стала приносити прибуток. Це, поза всяким сумнівом, - дуже обнадійливі явища. Зменшення збитковості та її повна ліквідація послужать великим стимулом для державних підприємств в цілому. Далі, в процесі реформування цих підприємств будуть заохочуватися їх злиття і укрупнення, перегляд нормативів, ротація кадрів, скорочення штатів при зростанні ефективності праці, створення нових робочих місць. Таким чином, на підприємствах будуть створюватися механізми оновлення виробництва і раціонального, переміщення робочої сили. У результаті цього приблизно за три роки реформ більшість великих і середніх збиткових державних підприємств подолає існуючі труднощі і на них будуть створені основи сучасного промислового виробництва.

Прискорення науково-технічного прогресу та розвитку освіти. Більш ніж за 40 років свого існування, особливо після початку реформ та проведення політики відкритості зовнішньому світу, КНР домоглася видатних успіхів, як у науково-технічній галузі, так і в освіті. За статистичними даними про підсумки соціально-економічного розвитку країни за 2001 р., на державних підприємствах та установах на кінець цього року працювало 29140 тис. технічних фахівців різного профілю; осіб, зайнятих науково-технічною діяльністю, - 2620 тис. осіб, з них вчених і дипломованих інженерів - 1680 тис. осіб. Вони вносять істотний внесок у прискорення комплексного розвитку країни і підвищення на цій основі життєвого рівня народу. У 2001 р. в країні в цілому тільки на рівні провінцій і більш високих адміністративних утворень отримано 30566 великих результатів в галузі науки і техніки, у тому числі 5267 - світового рівня; 626 досягнень удостоєні державних премій. Однак, використовуючи науку і техніку для розвитку економіки, здійснюючи стратегію підйому країни через науку і освіту, країна стикається з низкою проблем, які потребують вирішення.

Це, по-перше, необхідність збільшення інвестицій в науку і техніку. Вклад науки і техніки у виробництво ВВП поки дуже невеликий. Якщо частка цього вкладу, яка становить у даний час 0,7%, підніметься до 2004 р. до 1,5%, то вона лише наблизиться до рівня показників 80-х рр.. в розвинених країнах.

По-друге, перебудова традиційної промисловості на базі високих технологій також пов'язана з чималими труднощами. За даними відповідних відомств, частка участі науково-технічного прогресу в підйомі економіки нашої країни становить 20%, або менше, ніж в Японії, Німеччині, Америці на 30 процентних пунктів, і в Південній Кореї (60-70 рр..) - На 16 пунктів . В області виробництва, будівництва Китай дуже сильно відстає від передових країн. Якщо виходити з технічного рівня 80-х рр.. і при цьому зберігати нинішні темпи зростання економіки, то в 2004 р. буде потрібно ввезти 200 млн. т залізної руди. Але фінансові можливості не дозволяють цього зробити. Вихід тільки один - перетворити традиційне виробництво, застосовуючи високі технології.

По-третє, рівень технічного оснащення дуже низький, у промисловості здебільшого використовується обладнання 60-70-х рр.. Термін служби п'ятої частини промислового обладнання вже на 40% перевищив нормативні показники.

По-четверте, система освіти ще далеко не відповідає сучасним вимогам. Чисельність неписьменних в нашій країні - це чверть неписьменних у всьому світі; чисельність науково-технічного персоналу та студентів у розрахунку на 10 тис. населення менше, ніж в Індії. Товариш Цзян Цземінь на XV з'їзді КПК, що відбувся в минулому році, неодноразово підкреслював важливість для підйому країни науки і освіти. Він зазначив, що необхідно самим серйозним чином оцінити значення науки і техніки майбутнього і особливо нових технологій для посилення могутності країни, їх винятковий вплив на структуру народного господарства і рівень життя народу, відвести науково-технічному прогресу ключову роль у справі соціально-економічного розвитку, з тим, щоб економічне будівництво здійснювати за рахунок науково-технічного прогресу і підвищення якості праці; розширювати фундаментальні дослідження та розробку високих технологій, прискорювати їх впровадження у виробництво, спрямовувати зусилля на розробку і широке застосування техніки, сприяти використанню наукових результатів у виробництві, зосередити увагу на великих і мають ключове значення проблеми техніки.

Регіональні відмінності. В якості важливого напряму національного економічного і соціального розвитку до 2010 р. визначено досягнення збалансованого розвитку економіки регіонів з метою поступового скорочення регіональних відмінностей.

При проведенні реформ в деяких регіонах, особливо приморських, склалися більш вигідні економічні умови, в результаті чого вони розвиваються швидше за інших, вище там і рівень життя населення. Їхнє подальше просування вперед слід заохочувати і стимулювати, з тим щоб через деякий час вони змогли б стати зачинателями в здійсненні докорінної модернізації виробництва. Однак в останні десять з гаком років відмінності у розвитку регіонів збільшуються. Так, в роки восьмої п'ятирічки розрив в темпах економічного зростання між приморськими і внутрішніми регіонами становив приблизно 7%. І хоча уряд спеціально розмістило в центральних і західних частинах країни будівельні об'єкти, фінансовані за рахунок міжнародних фінансових організацій і позик іноземних держав, тим не менш основна частина зарубіжних інвестицій надходила в східні приморські регіони. За даними за першу половину 1995 р., всі перші десять об'єктів, у які були інвестовані закордонні капітали, розташовані в приморських регіонах. Частка валової вартості національного виробництва становить там 57%, а в центральних та західних регіонах - 43%, у той час як у східній частині країни проживає 41% населення, а в центральній і західній - 59%. За показником рівня насиченості продуктивними силами (10 тис. юанів валової вартості у розрахунку на 1 км 2 площі) східні регіони співвідносяться з центральними і західними як 1:4,5 і 1:15 відповідно, 60 млн. найбіднішого населення в основному проживають у центральній і західній частинах країни. Держава надає матеріальну підтримку 592 повітах (дотаційні повіти), з них 510, або 86%, розташовані в центральних і західних регіонах країни. Крім того, в цих регіонах проживає основна частина національних меншин Китаю: з п'яти національних автономних районі чотири розташовані в центральній і західній областях. У зв'язку з цим збалансований розвиток економіки регіонів, постійне зменшення міжрайонних відмінностей є необхідними умовами реалізації стратегічної мети "другого кроку", а також досягнення загального процвітання, зміцнення міжнаціональної згуртованості, забезпечення суспільної стабільності і спокою.

Починаючи з 80-х рр.. поставлена ​​задача все енергоємні і матеріаломісткі виробництва, а також пов'язані з перевезеннями великої кількості вантажів, переводити зі східних в центральні та західні частини країни. Наприклад, електростанції будуть будуватися саме в цих регіонах, для того щоб замість перевезення вугілля на далекі відстані направляти на схід електроенергію. Передбачено розвиток у східних приморських регіонах таких виробництв і випуск таких виробів, які вимагають незначної кількості матеріалів, забезпечують високу додану вартість і є високотехнологічними. Що стосується центральних і західних регіонів, то в них акцент робиться на використання ресурсо-сировинних запасів, розвитку землеробства, скотарства, лісового господарства та переробки продукції на цих галузей, інтенсифікацію і поліпшення перевезень, будівництво систем зв'язку, пошук джерел енергії та гірничорудної сировини, для того щоб своє "сировинне перевагу" вони перетворили в економічну.

Довкілля. Екологічні проблеми вже стали одним з перешкод стабільного сталого розвитку. Через природно-географи-чеських умов екологічна ситуація в країні досить складна, часто відбуваються стихійні лиха. Ця ситуація погіршується і в результаті економічної діяльності. З початку реформ середній темп зростання виробництва перевищує 8% в рік; таке інтенсивний розвиток робить дуже сильний тиск на природне середовище. Збільшується і кількість населення. Все це обумовлює зростання споживання сировинних ресурсів в такій мірі, що винищується рослинність, скорочуються водойми, руйнується грунт, збільшується площа пустелею. Дані проблеми з кожним днем стають все більш серйозними: нераціональні виробнича діяльність і споживання все більше погіршують екологічну обстановку. Відповідно до звітів відповідних міжнародних організацій і китайських екологічних відомств, з 20 найбільш забруднених міст світу десять знаходяться в Китаї; площі, схильні випадання кислотних дощів, стають більші, водні забруднення і шумові відхилення також досить серйозні - у трьох чвертях міст шум перевищує нормативний показник. Головними забруднювачами довкілля є підприємства малих міст і сіл. За неповними даними, прямі економічні втрати від забруднень складають 95 млрд. юанів щорічно, непрямі - ще більше. Ця ситуація привертає до себе найпильнішу увагу партійно-державного керівництва країни. В "Пропозиціях ..." в спеціальному, п'ятому розділі поставлена ​​задача посилення захисту навколишнього середовища, поліпшення екологічної ситуації, тобто рішення даної проблеми стало одним з основних напрямів державної політики. При плануванні будівництва господарських об'єктів, будівництва в селах і містах передбачається обов'язково координувати його здійснення і розвиток з економічним плануванням. Усі будівельні об'єкти повинні забезпечуватися заходами екологічного захисту, посилюється контроль за промисловими забрудненнями та їх регулювання, розширюється екологічна пропаганда і виховання, підвищується екологічна грамотність нації.

Народонаселення. Людина, з одного боку, - виробник, з іншого, - споживач. Нормальне збільшення населення забезпечує країні достатній джерело трудових ресурсів і необхідні умови розвитку ринку, що сприятливо позначається на економічному розвитку. Надмірне його збільшення може створювати серйозні соціально-економічні проблеми. І саме в такій ситуації перебуває країна протягом тривалого часу. При створенні КНР чисельність населення складала 550 млн. чоловік. Досить довго після цього приріст населення відбувався "безплановість". І хоча з 70-х рр.. почалося "планування народжуваності", проте до 1995 р. населення збільшилося до 1,2 млрд. чоловік.

У різних країнах демографічні проблеми неоднакові. Так, у Росії в даний час народонаселення скорочується, за офіційними прогнозами, до 2005 р. воно зменшиться до 138,7 млн. осіб (148,2 млн. осіб на 1 січня 1995 р.). Це надасть негативний вплив на соціально-економічний розвиток країни.

Таким чином, характер демографічних проблем в різних країнах буває прямо протилежним. Безсумнівно, тому кожна країна повинна вживати ті заходи, які відповідають конкретній ситуації, сприятливо впливають на її розвиток.

Поступове вирішення всіх розглянутих вище проблем сприятиме реалізації дерзновенної перспективи, накресленої стратегією "трьох кроків". У першому десятилітті XXI ст. валовий національний продукт порівняно з 2004 р. має збільшитися в 2 рази, суттєво підвищиться рівень життя народу, буде сформована досить досконала система соціалістичної ринкової економіки.

1.2. Сучасний стан російської економіки

У 2003 році розвивалися тенденції поліпшення загальноекономічної і фінансової ситуації, що почали виявлятися в IV кварталі 2002 р., після загострення кризи. Сформувалася позитивна динаміка промислового виробництва і ВВП, обумовлена ​​перш за все зростанням фізичних обсягів експорту, розвитком процесів імпортозаміщення, відносним скороченням виробничих витрат. Продовжувалося помітне поліпшення фінансового стану підприємств реального сектора економіки. Зберігалися низькі темпи інфляції. Передбачуваним і досить стабільним був обмінний курс рубля.

Набагато підвищилася збирання податків до бюджету. Знижувалася заборгованість з виплат заробітної плати. Повністю погашена заборгованість по виплатах пенсій. Істотними темпи зростання в житловому будівництві, головним чином за рахунок приватних джерел фінансування. Значно зменшилися ціни на ринку житла.

Разом з тим позитивні тенденції ще не набули стійкого довготривалий характер. Після різкого зниження реальних грошових доходів населення в серпні-вересні 2002 р. їх динаміка відновлюється вкрай повільно. В результаті звужену споживчий попит може стати головним гальмом почався економічного зростання.

Незважаючи на поліпшення динаміки інвестицій в основний капітал в останні місяці, не вдалося домогтися якісних змін в інвестиційній активності. Зберігаються політичні та економічні ризики, низька довіра з боку потенційних інвесторів, недостатня активність банків, високі процентні ставки за кредити.

Триває значний відтік капіталу за кордон. Незадовільні золотовалютні резерви країни. Залишаються дуже високими неплатежі в економіці, використання бартеру та інших негрошових форм розрахунків.

Не подолано спад виробництва в сільському господарстві, викликана в першу чергу кризовим станом тваринництва. Через вкрай несприятливих умов недостатній валовий збір зерна, що вимагатиме додаткових його закупівель для тваринництва і зумовлює додаткові витрати за рахунок коштів федерального бюджету. Обсяг виробництва промислової продукції в січні-вересні в порівнянні з відповідним періодом 2002 р. збільшився на 7% (табл. 1), в тому числі у вересні - на 20,2%.

У вересні збереглася спостерігалася в останні місяці тенденція нарощування обсягів випуску продукції у всіх основних галузях у порівнянні з відповідним місяцем попереднього року.

Таблиця 1

Основні показники соціально-економічного розвитку (у% до відповідного періоду попереднього року)


2001

2002

2003

січень-вересень

рік-всього

січень-вересень

рік-всього

Валовий внутрішній продукт

Інфляція (індекс споживчих цін),%:

на кінець періоду

в цілому за місяць

Індекс цін виробників на промислову продукцію,%:

на кінець періоду

в цілому за місяць

Продукція промисловості

Продукція сільського господарства

Інвестиції в основний капітал

Оборот роздрібної торгівлі

Обсяг платних послуг населенню

Реальні грошові доходи населення

Рівень безробіття до економічно активного населення (на кінець періоду),%:

загальної

офіційно зареєстрованої

Експорт

Імпорт


100,8


111

0,9107,5

0,6

102

101,3

95

105

103,3


106,311,2

2,75

99,6

106,9

96,7


149,6

4,6105,8

0,6

96,3

88,3

94,1

99,2

99,2


86,011,9

2,4

87,1

95,5

95,4


184,4

5,2123,2

1,75

94,8

87,7

93,3

95,6

99,5


81,913,3

2,6

84,1

80,2

100,8


131,4

3,1149,1

5,1

107

98,0

100,1

86,6

102,6


77,812,4

1,8

92,3

59,4


103,8


142

3,0166

4,3

108

98,0

100

90

101


8313,0

2,3

94,9

69

Практично всі основні галузі промисловості мають показники, що перевищують рівень 9 місяців 2002 р., в тому числі хімічна і нафтохімічна промисловість (120,3%), лісова, деревообробна та целюлозно-паперо-ва (114,5%), машинобудування і металообробка ( 113%), чорна (110,4%) та кольорова металургія (109,6%), вугільна (109,2%), харчова (110%), легка промисловість (108,4%), промисловість будівельних матеріалів (110, 2%), паливна промисловість (101,9%), електроенергетика (100,7%). До факторів, який зумовив приріст випуску продукції в січні-вересні, в першу чергу відносяться: активізація експорту в ряді галузей (хімічна та нафтохімічна, лісова, деревообробна та целюлозно-паперова промисловість, певною мірою - чорна та кольорова металургія), розвиток процесів імпортозаміщення ( автомобільна, легка, харчосмакова промисловість, виробництво побутової техніки); збільшення державного замовлення (оборонна промисловість, залізничне, тракторне і сільськогосподарське машинобудування); розширення випуску проміжних продуктів завдяки активізації діяльності ряду галузей машинобудування, металургії та ін Факторами зростання стали також протекціоністські заходи, що обмежують конкуруючий імпорт (сталеві труби), легалізація «тіньового» пооізводства в спиртовій та лікеро-горілчаної промисловості.

Пожвавлення промислового виробництва носить в значній мірі компенсаційний характер і поки не забезпечує достатніх передумов для тривалого стійкого зростання на основі відновлення виробничого апарату і технологій. Процеси імпортозаміщення в ряді галузей мають своїм межею «нішу», вивільнену зменшенням імпорту, і відбуваються в умовах скорочення споживчого попиту. Динаміка виробництва в експортоорієнтованих галузях у вирішальній мірі залежить від коливань зовнішньоекономічної кон'юнктури та динаміки валютного курсу. Приріст фізичного обсягу промислового виробництва за підсумками 2003 р. в порівнянні з попереднім роком склало близько 8%.

В умовах загального пожвавлення економічної кон'юнктури і зростання промислового виробництва обсяг ВВП в цілому за 2003 р. склав по відношенню до попереднього року приблизно 101-101,5%. Більш високій динаміці ВВП перешкоджає скорочується внутрішній попит передусім через знижуються реальних доходів та споживання населення. При деякому зростанні обсягу платних послуг роздрібний товарообіг у січні-вересні до відповідного періоду 2002 р. зменшився на 13,8% (у цілому за 2003 р., зниження склало 10%), причому спад цього показника в поточному році більше, ніж сукупний спад за попередні роки реформ.

Структура використання ВВП, починаючи з III кварталу 2002 р., істотно змінилася під впливом загострення фінансової кризи. Іншим став розподіл ресурсів між вітчизняною економікою і зовнішнім світом: вони стали більше спрямовуватися за кордон. У поточному році склалася тенденція збереглася. Це знайшло відображення в тому, що у всіх найважливіших елементів ВВП зростає питома вага тільки чистого експорту, при зниженні частки витрат на кінцеве споживання і валового нагромадження.

За січень-вересень в порівнянні з тим же періодом минулого року виробництво продукції сільського господарства (в порівнянній оцінці) скоротилося на 2%, причому у вересні - на 3%. Головна складова спаду - зменшення реалізації худоби та птиці всіма сільгоспвиробниками.

З березня по вересень середньомісячні індекси інфляції склали 2,2%, або близько 30% у розрахунку за рік. Це обумовлювалося помірної грошово-кредитною політикою (темпи зростання грошової бази і грошової маси в поточному році приблизно відповідають темпам інфляції), зміцненням реального курсу рубля, контролем за цінами на продукцію природних монополій, обмеженнями платоспроможного попиту населення. За січень-вересень споживчі ціни збільшилися на 31,4%. У січні-вересні темп приросту цін виробників у промисловості досяг 49,1%, тобто був вищий, ніж темп інфляції на споживчому ринку. На більш високій динаміці цін в промисловості відбилася реакція виробників на девальвацію рубля в кінці 2002 р. (на відміну від стрибкоподібного росту споживчих цін), розширення попиту на вітчизняну продукцію внаслідок активного імпортозаміщення, підвищення цін світових ринків на сировинні ресурси і зростання їх експорту. Загалом з серпня 2002 р. по вересень 2003 р. індекс зростання промислових цін склав 1,8 рази, споживчих - 2,3 рази.

Доходи федерального бюджету за 9 місяців 2003 року, за даними Мінфіну РФ, досягли 12,7% ВВП, тоді як порівнянний показник 2002 року становив лише 9,3%. Дефіцит бюджету за січень-вересень виявився рівним 1,7% ВВП, що на 2,5% ВВП нижче, ніж за відповідний період 2002 р. При цьому первинний профіцит за вказаний період склав 2,2% ВВП.

У 2003 р. відбулися істотні зміни (проти 2002 р.) в динаміці і структурі показників платіжного балансу. Динаміка зовнішнього сектора в першій половині 2003 р. характеризувалася, з одного боку, активним балансом поточних операцій, з іншого - значним зменшенням зовнішніх інвестицій. Визначальним для рахунку поточних операцій було зростання позитивного сальдо торговельного балансу до 12,9 млрд. дол, який обумовлений майже дворазовим зниженням вартісного обсягу імпорту товарів: з 34,9 млрд. дол в першому півріччі 2002 р. до 19,6 млрд. в 2003 р. Скорочення негативного сальдо балансу послуг відбулося також за рахунок істотного зменшення вартості їх імпорту в основному через недостатній рівень реальних доходів населення, що спричинило зниження витрат на туристичні поїздки.

Девальвація рубля зробила значущий вплив і на скорочення негативного сальдо балансу інвестиційних доходів. Зменшення його розміру проти рівня базисного періоду в II кварталі поточного року обумовлено зниженням доходів до виплати, у зв'язку з чотирикратним скороченням доларового еквівалента нарахувань по ГКО - ОФЗ. В результаті, за інформацією Банку Росії, за першу половину 2003 р. сальдо рахунку поточних операцій склалося позитивним у розмірі 9 млрд. дол, а за аналогічний період минулого року воно було негативним - 5,2 млрд. дол Сальдо фінансового рахунку, навпаки , склало негативну величину (-4,9 млрд. дол), тоді як рік тому воно було позитивним (9,9 млрд. дол.)

При цьому надходження нових іноземних фінансових ресурсів було мінімальним. Лише сектору нефінансових підприємств вдалося залучити близько 1,6 млрд. дол (на чистій основі) переважно у формі прямих інвестицій. Висновок же з країни вже вкладених коштів був для нерезидентів утруднений умовами реструктуризації заборгованості перед ними, введеними після серпня 2002 Проте, спостерігався чистий відтік капіталу - це означало, що його вивезення в основному здійснювався резидентами. Так, процес репатріації іноземними контрагентами інвестицій з банківського сектору припинився вже в I кварталі 2003 р., і, навпаки, експорт капіталу банками-резидентами відновився і склав досить значну величину - 2,4 млрд. дол Головні причини - пригнічений стан ринку державних цінних паперів, а також небажання вітчизняних інвесторів напередодні парламентських виборів вкладати кошти в рублеві інструменти. У результаті чистий міжнародна інвестиційна позиція комерційних банків стала позитивною, перевищивши за станом на 1 липня 2 млрд. дол

При відсутності достатнього зовнішнього фінансування обслуговування зобов'язань за державним зовнішнім боргом практично повністю здійснювалося за рахунок валютних резервів Банку Росії. Для цих цілей було виділено 4,5 млрд. дол Своєчасно погашалися борги, накопичені з 1992 р. При цьому виплати по заборгованості колишнього СРСР проводилися лише частково: прострочено платежів (включаючи процентні) на суму 3,1 млрд. дол Вжиті заходи по посилення валютного контролю призвели до скорочення відтоку капіталу з порушеннями валютного законодавства. Приріст іноземних активів резидентів, що виникли внаслідок ненадходження у встановлені терміни товарів у рахунок погашення імпортних авансів, а також експортної виручки, склав 3,1 млрд. дол, або близько 60% відповідного показника минулого року.

Сприятлива зовнішньоекономічна кон'юнктура, розвиток процесів імпортозаміщення, проведення активної державної цінової політики на продукцію галузей природних монополій і, як наслідок, зростання промислового виробництва позитивно впливають на формування фінансових результатів промислових організацій. За січень-серпень 2003 р. великі і середніми організаціями всіх галузей економіки (крім сільськогосподарських, кредитних і страхових) отримано позитивний фінансовий результат (прибуток мінус збитки) у розмірі 304,6 млрд. руб., Що перевищує торішній рівень в 4,9 рази , у тому числі в промисловості - в 5,5 рази, на транспорті і в будівництві відповідно в 3,6 і 1,7 рази.

У більшості галузей промисловості за 8 місяців досягнуто приросту сальдований прибуток щодо відповідного періоду минулого року. У кольоровій металургії, паливної, скляної і фарфоро-фаянсової, а також у мікробіологічної промисловості темпи її приросту значно перевищують середньогалузевий рівень. Експортно-орієнтовані галузі (чорна металургія, хімічна та нафтохімічна промисловість, лісова, деревообробна та целюлозно-паперова) стали прибутковими. Частка збиткових підприємств і організацій по всіх галузях економіки зменшилася в порівнянні з січнем-серпнем 2002 р. на 7,6%, склавши до 1 вересня поточного року 41,3%. Найвищий їх питома вага зберігається на транспорті - 53,1%, але й там він знижений проти того ж періоду попереднього року на 6,1%.

З початку 2003 р., разом із зростанням обсягів продукції, що випускається, знижувалися витрати на виробництво з відповідним підвищенням його рентабельності, що також сприяло поліпшенню фінансових результатів. У I півріччі витрати на 1 грн. виробленої продукції у всіх галузях економіки скоротилися в порівнянні з тим же періодом 2002 р. на 12,4%, а рентабельність зросла з 4,6% до 19,6%. При цьому в промисловості рентабельність підвищилася до 26,3%, на транспорті і в будівництві - відповідно до 18,3% і 7,5%.

Незважаючи на сприятливі в цілому для виробників зміни загальноекономічної кон'юнктури, у сфері фінансових розрахунків підприємств і організацій вони виявилися не реалізованими. Дисципліна розрахунків надзвичайно низька, багато підприємств навіть не намагаються вирішувати проблеми зростаючої заборгованості. Це призводить до порушення нормального виробничого процесу (обмеженість обігових коштів, недостатня інвестиційна активність), відволікання з виробництва фінансових коштів, зниження прибутку і підштовхування до бартерного обміну.

На початок вересня 2003 сумарна заборгованість за зобов'язаннями підприємств та організацій досягла 3395,6 млрд. руб., З неї прострочена - 1528,7 млрд. руб., Або 45%. Темпи наростання заборгованості порівняно з попереднім роком уповільнилися. Зростання простроченої заборгованості склав у серпні 1,3%, а в середньому за січень-серпень - 1,9%, проти 5,7% у той же період 2002 р. У цілому за 2003 р. прострочена заборгованість, за оцінкою, досягне 1648 млрд. руб., або 38% до річного обсягу ВВП. Старі неплатежі (терміном більше 3 місяців) у складі простроченої кредиторської заборгованості продовжують залишатися високими (на 1 вересня 2003 р. - 80%). При цьому збільшення їх частки з початку року на 2,1% свідчить про подальше «старінні».

Ситуація на валютному ринку характеризувалася істотним збільшенням пропозиції іноземної валюти, обумовленим головним чином значним поліпшенням зовнішньоекономічної кон'юнктури і, як наслідок, формуванням досить високого позитивного сальдо торгового балансу. Разом з тим каталізатором тиску на курс рубля була збільшена ліквідність банківської системи. Стерилізація зайвої рублевої ліквідності забезпечувалася підвищенням нормативів резервування за залученими кредитними організаціями коштам, розширенням банкам-резидентам переліку депозитних операцій, регулюванням рівня процентних ставок за залученими на депозити ресурсів. Позитивний вплив на валютний ринок чинили вживаються протягом року Банком Росії заходи щодо посилення валютного регулювання та контролю з метою обмеження можливостей спекулятивних операцій, незаконного вивезення капіталу, забезпечення повноти і своєчасності репатріації в країну експортної валютної виручки.

Стабільне перевищення з квітня пропозиції іноземної валюти над попитом на неї зумовило домінування на валютному ринку тенденції до зміцнення рубля. Однак політична нестабільність в країні, невизначеність щодо реструктуризації зовнішнього боргу та відновлення зовнішніх запозичень, негативна динаміка в останні місяці золотовалютних резервів не сприяють стійкості даної тенденції. В цілому з початку року котирування долара в номінальному виразі підвищилися на 21,5% у реальному (з урахуванням співвідношення зовнішньої і внутрішньої інфляції) - знизилися приблизно на 6%.

У 2003 р. проявилася стійка тенденція до поступового відновлення інвестицій в основний капітал. У січні-вересні їх обсяг за рахунок усіх джерел фінансування склав до відповідного періоду попереднього року 100,1%, тоді як у січні-вересні 2002 р. спад інвестицій досягав 5,9%. Позначається, насамперед, поліпшення фінансового стану підприємств реального сектора економіки. Разом з тим інвестиційна активність залишається низькою і не відповідає потребам народного господарства. Високі процентні ставки підсилюють недоступність кредитів для більшості підприємств, хоча обсяг кредитування в поточному році збільшився. При помітному зростанні активів банківської системи комерційні банки продовжують виявляти підвищену обережність у інвестуванні. У реальному вираженні (з урахуванням індексу інфляції) докризовий рівень кредитування банками підприємств не відновлений.

Низькими залишаються реальні наявні грошові доходи населення. У січні-вересні вони склали 77,8% до відповідного періоду 2002 р., у тому числі реальна заробітна плата - 67,6%. Відставання її динаміки обумовлено тим, що повільно відновлюється рівень життя груп населення з фіксованими доходами. В результаті продовжується зростання соціально-економічної диференціації в суспільстві. У цілому за 2003 р. реальні наявні грошові доходи громадян становлять близько 83% рівня 2002 р.

Значні зміни в період після загострення кризи відбулося в структурі використання грошових доходів населення. У поточному році висока частка їх (понад 80%) використовується на купівлю товарів і оплату послуг при одночасному перерозподілі структурного балансу споживчих витрат на користь продуктів харчування.

Триває поступове зростання залишків вкладів населення на рублевих рахунках в Ощадбанку, що намітився з жовтня попереднього року, і в комерційних банках (з квітня поточного року). Разом з тим не досягнуто докризовий рівень цього показника за залишками вкладів в Ощадбанку в реальному вираженні (з урахуванням індексу інфляції), а в комерційних банках - навіть у номінальному вираженні. При цьому диференціація в рівнях заощаджень різних груп населення виявляється в ще більшій мірі порівняно з соціально-економічної диференціацією в суспільстві. За оцінкою ІМІП Вищої школи економіки, в даний час на 20% найбільш багатого населення (за рівнем доходів) припадає майже 80% загального обсягу заощаджень.

Стійко скорочується прострочена заборгованість з виплати заробітної плати. Сумарна заборгованість станом на 1 жовтня склала близько 54,6 млрд. руб., Знизившись за 9 місяців на 22,4 млрд. руб., Або на 29%. Заборгованість через відсутність фінансування з бюджетів усіх рівнів зменшилася за цей період на 6,4 млрд. руб. (На 31,7%), склавши 13,7 млрд. руб. Заборгованість з виплати пенсій, що досягала станом на початок 2003 р. 26) 3 млрд. руб., Повністю погашена до 10 вересня. Однак повне погашення боргів із виплати пенсій і зростання виплат по простроченій заборгованості по заробітній платі не компенсували значне зниження реальних грошових доходів населення.

Позитивні зміни в загальноекономічній кон'юнктурі, і, перш за все в динаміці промислового виробництва, зумовили деяке поліпшення ситуації на ринку праці, хоча в цілому вона залишається відносно напруженою. На 1 жовтня загальна чисельність безробітних (за методологією МОП) склала 9,12 млн. осіб, або 12,4% економічно активного населення, проти 9,73 млн. чоловік (13,3%) в кінці грудня 2002 р. При цьому з Лютий 2003 спостерігається постійне зниження рівня загального безробіття, чисельності громадян, зареєстрованих в службі зайнятості, і громадян отримали статус безробітного (кількість офіційно зареєстрованих безробітних скоротилася за останні 7 місяців з 2,96 млн. чоловік до 1,34 млн. осіб).

Одночасно продовжилася тенденція збільшення попиту на робочу силу. З урахуванням цього коефіцієнт напруженості на ринку праці (чисельність незайнятих громадян, зареєстрованих в органах служби зайнятості, у розрахунку на одну вакансію) скоротився на кінець вересня до 2,2 осіб (проти 6,6 на початку року), що є найменшим значенням цього показника за весь час його розрахунку, починаючи з 1994 р. До кінця року, за оцінкою, кількість офіційно зареєстрованих безробітних склала 1,7 млн. осіб, або 2,3% від економічно активного населення, а їх загальна чисельність - 9,6 млн. осіб (13%).

Відбуваються істотні зміни у зовнішній торгівлі. Зовнішньоторговельний оборот (з урахуванням офіційно не реєструється торгівлі) за січень-вересень 2003 р. порівняно з відповідним періодом минулого року зменшився, за оцінкою Мінекономіки РФ, на 23,3%, у тому числі з країнами далекого зарубіжжя - на 20,7% . Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі за 9 місяців оцінюється на рівні 21,2 млрд. дол, у тому числі з далеким зарубіжжям -19,8 млрд. дол, що є найвищим значенням за 90-і рр.. Подібний запас міцності навіть при недостатньому припливі іноземних інвестицій і відсутності зовнішніх запозичень дозволяв підтримувати обслуговування зовнішнього боргу (хоча і на низькому рівні) і зберігати відносну стабільність на валютному ринку.

Експорт в січні-вересні склав 92,3% по відношенню до 2002 р., у тому числі в далеке зарубіжжя - 97,5%. При цьому фізичні обсяги експорту нарощуються значними темпами. З набуттям чинності в березні 2003 р. Угоди про квоти на видобуток нафти країн - членів ОПЕК відзначався стійке зростання світових цін на нафту. У другій половині вересня вперше за останні кілька років ціни на сиру нафту в Європі перевищили 23 дол за барель. Подорожчали дизельне паливо і бензин. Наприкінці вересня росли контрактні ціни на газ. Проте з другої декади жовтня вартість нафти почала знижуватися і до кінця року, за прогнозом, може скласти 18-19 дол за барель.

Надлишкова пропозиція продукції чорної металургії на світовому ринку продовжує надавати понижувальний вплив на ціни. В результаті чорні метали в даний час найдешевші за останні десять років. Зниження середніх контрактних цін (на чорні метали за січень-серпень - на 33%, кольорові - на 18-20%) компенсувалося зростанням фізичних обсягів їх експорту. Сприятлива цінова кон'юнктура світових ринків на мідь і алюміній, що склалася на початку року, в останні місяці стала погіршуватися у зв'язку зі зменшенням попиту з боку великих азіатських споживачів.

Російський імпорт у січні-вересні 2003 р. склав 59,4% до рівня 2002 р., у тому числі з країн далекого зарубіжжя - 58,7%. На його динаміці продовжують позначатися наслідки девальвації рубля, низький платоспроможний попит населення, недостатня інвестиційна активність в економіці. Падіння обсягів імпорту в основному пов'язано зі зменшенням закупівель продовольчих товарів і сировини для їх виробництва, а також машин та обладнання.

За підсумками 2003 р. експорт оцінюється в обсязі 70,4 млрд. дол (94,9%) і імпорт - 40,8 млрд. дол (69%). Позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу досягне, за оцінкою, 29,6 млрд. дол (проти 15,1 млрд. дол в 2002 р.), у тому числі з країнами далекого зарубіжжя - 27,4 млрд. дол (у 2002 р . - 13,4 млрд. дол.)

Отже, позитивні тенденції в народному господарстві, відмічені в 2003 році, можуть послужити поліпшенню показників за 2004 р.

Це стосується, перш за все, до динаміки промислового виробництва та ВВП: темпи їх зростання, як було сказано вище, складають по відношенню до попереднього року приблизно 103,8 і 101-101,5%, відповідно, проти 97%, за первісним прогнозу. (Зазначимо, що в порівнянні з ним прогнози багатьох економістів були песимістичніше). На промислове виробництво вплинули більш інтенсивний, ніж передбачалося, використання сприятливих факторів і умов нарощування експорту сировинних товарів, розвиток процесів імпортозаміщення внаслідок значного падіння обсягів імпорту.

Разом з тим ряд показників виявляється гіршою прогнозованих. При відстрочення та неритмічність отримання кредитів МВФ та інших міжнародних організацій споживчі ціни зростають: за 2004 р. приблизно на 42% проти 30% за цільовим варіантом прогнозу. Нижче спочатку прогнозованих параметрів динаміка ряду найважливіших соціальних показників, і в першу чергу реальних грошових доходів населення та реальної заробітної плати.

1.3. Далекий Схід, Хабаровський край і місто Хабаровськ у сфері послуг

У 2003 році населенню Далекосхідного регіону було надано платних послуг на загальну суму в 14 044 млрд. рублів, у тому числі побутових-на 2644 млрд. рублів.

У табл. 1.3.1. подані обсяги платних послуг населенню по територіях Далекосхідного регіону.

Таблиця 1.3.1

Обсяги платних послуг населенню по територіях Далекосхідного регіону


Обсяг платних послуг населенню

в тому числі побутових

всього млн. руб.

на душу населення, тис. руб.

всього млн. руб.

на душу населення, тис. руб.

Далекосхідний район, всього

23480

3147

3654

489

Республіка Саха (Якутія)

3152

3092

510

500

Єврейська автономна область

210

1007

22

106

Чукотський автономний округ

291

3275

91

1025

Приморський край

8244

3668

1720

766

Хабаровський край

5749

3677

598

383

Амурська область

1764

1704

196

189

Камчатська область

в тому числі Коряцький

автономний округ

109


70

4447


2171

210


12

518


345

Магаданська область

600

2356

64

252

Сахалінська область

1590

2485

231

361

У 2003 р. населенню Хабаровського краю надано платних послуг через всі канали реалізації на 5749,3 млн. рублів, що в порівнянних цінах становить 94,1% до 2002 року.

По каналах реалізації обсяг платних послуг населенню розподілився наступним чином:

Таблиця 1.3.2

Обсяг платних послуг населенню


2003

млн. рублів

у% до підсумку

у% до 2002 р. в порівняних цінах

Обсяг платних послуг населенню

5749,3

100,0

94,1

в тому числі надано:

 • організаціями

 • фізичними особами


5047,3

702,0


87,8

12,2


90,5

133,0

З даних таблиці видно, що обсяг платних послуг, наданих населенню краю в 2002 р. в порівнянні з 2002 р. знизився на 5,9%. Це обумовлено, насамперед, зниженням на 9,5% обсягу платних послуг, наданих організаціями, на частку яких припало 87,8% від загального обсягу платних послуг наданих населенню. Обсяг платних послуг, наданих фізичними особами в 2003 р. в порівнянні з 2002 р. збільшився на 33%. На частку фізичних осіб у загальному обсязі платних послуг в 2003 р. довелося 12,2%. Структура обсягу платних послуг населенню наведена нижче (табл. 1.3.3).

Таблиця 1.3.3

Структура обсягу платних послуг населенню за видами


2003

млн. рублів

у% до підсумку

Платні послуги

в тому числі:

 • побутові

 • пасажирського транспорту

 • зв'язку

 • житлові

 • комунальні

 • культури

 • туристсько-екскурсійні

 • фізичної культури та спорту

 • медичні

 • санаторно-оздоровчі

 • ветеринарні

 • правового характеру

 • системи освіти

 • інші види платних послуг

5749,3


598,0

1923,5

502,9

701,9

552,0

47,1

53,6

58,6

106,2

54,1

3,6

29,1

825,6

293,1

100,0


10,4

33,5

8,7

12,2

9,6

0,8

0,9

1,0

1,8

1,0

0,1

0,5

14,4

5,1

Найбільшу питому вагу в структурі платних послуг займають послуги пасажирського транспорту, на їх частку припало 33,5% від загального обсягу платних послуг, послуги системи освіти - 14,4%, житлові послуги. Послуг побутового характеру надано на 598,0 млн. рублів, що становить 10,4% у загальному обсязі платних послуг. У порівнянні з 2002 роком фізичний обсяг побутових послуг збільшився на 2,5%.

Розподіл обсягу побутових послуг населенню по каналах реалізації характеризується даними табл. 1.3.4.

Таблиця 1.3.4

Розподіл обсягу побутових послуг населенню по каналах реалізації


20029г.

млн. рублів

у% до підсумку

у% до 2002 р. в порівняних цінах

Обсяг побутових послуг населенню

598,0

100,0

102,5

в тому числі надано:

 • організаціями

 • фізичними особами


372,5

225,5


62,3

37,7


96,7

113,8

У 2003 році організаціями надано побутових послуг населенню на загальну суму в 372,5 млн. рублів. На їх частку в загальному обсязі побутових послуг населенню довелося 62,3%. У порівнянні з 2002 роком з цього каналу реалізації побутових послуг відбулося зниження, темпи якого склали 3,3%.

Фізичними особами у 2003 році побутових послуг населенню надано на 13,8% більше. Їх питома вага в обсяг побутових послуг населенню - 37,7%.

Структура і динаміка обсягу побутових послуг наведена в табл. 1.3.5.

Таблиця 1.3.5

Структура і динаміка обсягу побутових послуг населенню


2003

млн. рублів

у% до підсумку

у% до 2002р. в порівняних цінах

Побутові послуги

в тому числі:

 • ремонт та індпошиття взуття

 • ремонт та індпошиття одягу, індпошиття та в'яже трикотажних виробів

 • ремонт побутової радіоелектронної апаратури, побутових машин, ремонт та виготовлення металовиробів

 • ремонт і техобслуговування автомототранспортних засобів

 • ремонт та виготовлення меблів

 • хімчистка та фарбування

 • пралень

 • ремонт і будівництво житла та інших будівель

 • фотографій

 • лазень і душових

 • перукарень

 • підприємств з прокату

 • транспортно-експедиторські

 • ритуальні

 • інші

598,0


12,3


28,269,9


75,1

6,3

2,1

8,2


56,9

73,9

11,8

54,5

1,7

28,3

51,6

117,2

100,0


2,1


4,711,7


12,5

1,1

0,3

1,4


9,5

12,4

2,0

9,1

0,3

4,7

8,6

19,6

102,5


89,6


71,7100,7


82,0

- *)

15,2

62,5


94,6

101,4

88,3

127,8

- *)

85,0

105,3

- *)

Примітка: *) Не розраховується індекс споживчих цін

Найбільшу питому вагу в структурі побутових послуг в 2003 році, не рахуючи інших побутових послуг, припадає на послуги з ремонту та техобслуговування автомототранспортних засобів - 12,5% у загальному обсягу побутових послуг; послуги з фотографування - 12,4%; послуги з ремонту побутової радіоелектронної апаратури, побутових машин, ремонт та виготовлення металовиробів - 11,7%; послуги з ремонту та будівництва житла та інших будівель - 9,5%.

У 2003 році відбулося зниження обсягу побутових послуг за наступними видами - послуги з ремонту та індивідуального пошиття взуття, темпи зниження склали 10,4%; послуги з ремонту та індивідуального пошиття одягу знизилися на 28,3%; послуги з ремонту та техобслуговування автомототранспортних засобів - на 18%; послуги з ремонту та будівництва житла та інших будівель - 5,4%; послуги лазень і душових - на 11,7%; послуги транспортно-експедиторські - на 15%; найбільшими темпами відбулося зниження обсягу послуг хімчисток та фарбування - на 84,8%.

За деякими видами побутових послуг відбулося зростання їх обсягів. Так, найбільшими темпами - 27,8% - збільшилися обсяги перукарських послуг; на 5,3% відбулося зростання ритуальних послуг; на 1,4% - збільшилися обсяги послуг фотографії; на 0,7% збільшилися обсяги послуг з ремонт побутової радіоелектронної апаратури, побутових машин, ремонт та виготовлення металовиробів.

Населенню міста Хабаровська у 2003 році надано платних послуг на загальну суму 2150,4 тис. рублів. Обсяг і структура платних послуг населенню м. Хабаровська представлені в табл. 1.3.6.

Таблиця 1.3.6

Обсяг платних послуг населенню м. Хабаровська


Всього, тис. руб.

У% до підсумку

З графи 1 оплачено населенням, тис. руб.

Усього

2150,4

100,0

1795,3

в тому числі:

 • побутові

 • пасажирського транспорту

 • зв'язку

 • житлові

з них:

а) надання житлової

площі (квартплата)

б) послуги готелів, мотелів

 • комунальні послуги

з них:

а) користування електроенергією

б) водопостачання

в) газопостачання

г) центральне опалення

д) гаряче водопостачання

е) каналізація

 • культури

 • туристсько-екскурсійні

 • фізичної культури та спорту

 • медичні

 • санаторно-оздоровчі

 • правового характеру

 • системи освіти

з них:

а) послуги в системі дошкільної

виховання

б) послуги в системі середньої та

вищої освіти85,8

766,7

292,6

148,884,2

48,7

489,3


12,5

222,8

3,99

55,0

25,9

164,1

16,5

10,7

0,4

43,2

2,3

3,8

154,221,9


113,94,0

35,7

13,6

6,93,9

2,3

22,8


0,6

10,4

0,2

2,6

1,2

7,6

0,8

0,5


2,0

0,1

0,2

7,21,0


5,3


72,2

749,3

287,5

135,781,4

39,2

216,9


12,1

64,0

3,6

52,5

24,7

54,9

13,7

9,7

0,4

38,4

0,7

3,6

132,119,5


97,3

Найбільшу питому вагу в структурі платних послуг населенню м. Хабаровська займають:

 • послуги пасажирського транспорту, на їх частку припало 35,7% від загальної суми платних послуг;

 • комунальні послуги, їх частка - 22,8% від загальної суми платних послуг, серед цих послуг 10,4% від загальної суми платних послуг займають послуги з водопостачання і 7,6% - послуги з каналізації;

 • послуги зв'язку - 13,6% від загальної суми платних послуг;

 • послуги системи освіти складають 7,2% у загальній структурі платних послуг.

Глава 2. Аналіз досліджуваного підприємства

2.1. Організаційно-економічна характеристика досліджуваного підприємства

Спільне російсько-корейське підприємство "Даль-У" створено як акціонерне товариство закритого типу.

Правове становище підприємства визначається Цивільним кодексом РФ, прийнятого Державною Думою РФ від 21.10.94г. і Федеральним законом "Про акціонерні товариства" від 24.11.95г.

Засновниками "Даль-У" є:

 • з корейської сторони - фірма "Драгон Сан Коммерс";

 • з російської сторони - ВАТ "Даль-рео".

СП ЗАТ "Даль-У" зареєстровано постановою Глави Адміністрації Хабаровського краю № 464 від 29 вересня 1994 року.

Поштова та юридична адреса підприємства:

РФ 680021 м. Хабаровськ, вул. Московська, 7.

Підприємство "Даль-У" створено з метою розвитку в Україні ринкових відносин, задоволення суспільних потреб у продукції Підприємства, отримання прибутку, організації та предоствленіі робіт, послуг в області побутового обслуговування і туризму.

Відповідно до Статуту предметом діяльності "Даль-У" є:

 • інвестування об'єктів приватизації державної і муніципальної власності;

 • надання послуг у галузі побутового обслуговування населення;

 • розвиток, організація міжнародного туризму;

 • комерційні послуги, у тому числі торгово-закупівельна та посередницька діяльність на території Росії та за її межами.

Підприємство має право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у порядку, встановленому чинним законодавством.

Для забезпечення діяльності СП ЗАТ "Даль-У" його учасники створили Статутний капітал у розмірі 1316,323 тис. рублів. У відповідності з величиною установчого внеску, між засновниками розподілені звичайні іменні акції з номінальною вартістю 191 800 рублів. В результаті фірма-засновник "Драгон Сан Коммерс" має в своєму розпорядженні 3500 акцій, а АТ "Даль-рео" - 3363 акції.

Всі акції СП ЗАТ "Даль-У" є іменними, і їх власники, іменовані нижче "акціонери", реєструються в спеціальному реєстрі, який ведеться на підприємстві.

Акції видаються акціонерам тільки після того, як оплачена їх вартість. Поступка акцій акціонерам або третім особам проводиться за згодою Учасників. У цьому випадку підприємство зобов'язане передати акції акціонерам або третім особам протягом не більше одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму у вищому органі підприємства проводиться без урахування придбаних Учасниками акцій. У разі згоди Учасників на відчуження акцій, акціонери користуються правом переважного придбання акцій.

Незалежно від збільшення або зменшення Статутного капіталу, акції, що належать акціонерам, будуть розподілятися у фіксованому відношенні, визначеному Статутом, крім того випадку, коли всі сторони дадуть письмові угоди на зміну зазначеного співвідношення своїх акцій до іншим акціонерам. Розмір Статутного капіталу може змінюватися тільки за рішенням Загальних зборів акціонерів відповідно до положення Статуту. Майно підприємства формується за рахунок вкладів акціонерів, отриманих доходів та інших законних джерел і належить акціонерам на підставі (право) спільної часткової власності.

Джерелами формування фінансових ресурсів підприємства є прибуток, амортизаційні відрахування, кошти, отримані від продажу цінних паперів, а також кредити та інші надходження, що не суперечать закону.

Балансовий і чистий прибуток підприємства визначаються в порядку, передбаченому чинним законодавством. Чистий прибуток після сплати податків залишається в розпорядженні підприємства, розподіляється між акціонерами у вигляді дивідендів, які розподіляються серед акціонерів пропорційно числу акцій, що перебувають у їх власності, за підсумками роботи за рік.

Підприємство створює Резервний фонд у розмірі 25% Статутного капіталу. Розмір щорічних відрахувань у Резервний фонд становить не менше 5% чистого прибутку. Зважаючи на відсутність прибутку до 2003 року Резервний фонд на підприємстві не створювався. Загальні збори акціонерів може прийняти рішення про формування інших фондів, які будуть фінансуватися і використовуватися за вказівкою Зборів з метою забезпечення виробничої діяльності.

Прибуток, що отримується підприємством, формується за рахунок реалізації робіт, послуг і інших матеріальних цінностей і доходів, зменшених на суму витрат. З прибутку проводяться обов'язкові виплати податків за ставками, передбаченими чинним законодавством.

Якщо протягом господарського року підприємство зазнало збитків, повністю не покрилися з Резервного фонду або будь-яким іншим шляхом, виплати дивідендів не проводяться до повного погашення заборгованості.

Органами управління на підприємстві є:

 • Загальні збори акціонерів.

 • Виконавча дирекція.

 • Ревізійна комісія.

Вищим органом управління на підприємстві є Загальні збори акціонерів. Акціонери мають кількістю голосів, пропорційно розміру їх часток у Статутному капіталі (одна акція - один голос).

До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів належать такі повноваження:

 • зміна Статуту;

 • затвердження процедурних правил і визначення організаційної структури підприємства;

 • встановлення розміру, форми і порядку внесення додаткових внесків;

 • вирішення питання про викуп і продаж власних акцій;

 • виключення з членів підприємства та умови прийому;

 • обрання та відкликання членів Дирекції та Ревізійної комісії;

 • визначення умов оплати праці посадових осіб підприємства, його філій та представництв;

 • визначення основних напрямів діяльності підприємства, затвердження його планів та звітів про їх виконання;

 • затвердження річних результатів діяльності підприємства;

 • вирішення питань про вступ (участь) підприємства в інші товариства, асоціації;

 • створення, реорганізація, ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження положень про них;

 • прийняття рішень про припинення діяльності підприємства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

Виконавчим органом підприємства є Дирекція, що здійснює поточне керівництво діяльністю підприємства. Дирекція очолюється генеральним директором, який призначається корейською стороною. Дирекція вирішує всі питання діяльності підприємства, крім тих, які віднесені до виключної компетенції Зборів акціонерів. Збори акціонерів може винести рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції Дирекції.

Дирекція підзвітна Зборам акціонерів, організовує виконання його рішень. Генеральний директор вправі здійснювати без довіреності дії від імені підприємства, він не може бути Головою Зборів акціонерів, який, у свою чергу, призначається російською стороною.

Контроль за діяльністю Дирекції підприємства проводиться Ревізійною комісією за дорученням Зборів акціонерів, за власною ініціативою або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності понад 30% акцій.

Ревізійна комісія вправі вимагати від посадових осіб підприємства надання всіх необхідних документів та особистих пояснень. Результати перевірок направляються Зборам акціонерів.

Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та балансах. Без даного висновку Збори акціонерів не вправі затверджувати баланс.

Ревізійна комісія має право і зобов'язана вимагати позачергового скликання Зборів акціонерів, якщо виникла серйозна загроза інтересам підприємства.

Організаційна структура підприємства "Даль-У" представлена ​​на рис. 2.1.

Організаційна структура "Даль-У"

Рис. 2.1. Організаційна структура підприємства "Даль-У"

Питома вага керівних працівників і спеціалістів 13% від загальної чисельності працівників (див. Прик.1 "Штатний розклад"). Враховуючи специфічний характер роботи підприємства таке співвідношення в структурі персоналу можна вважати нормальним.

Управління діяльністю всіх структурних підрозділів підприємства здійснює безпосередньо сам генеральний директор, а також менеджер, який призначається на посаду генеральним директором і відповідає за впровадження внутрішньої стратегії, виробленої Радою директорів, облік робочого часу персоналу, безпека його роботи і т.п.

З метою оптимізації фінансово-господарської діяльності на підприємстві розроблена облікова політика (див. дод. 2).

Управлінський і основний персонал підприємства здійснюють свою діяльність відповідно до посадових інструкцій.

Виконавчий директор - по суті виконує обов'язки генерального директора під час його відряджень та іншого відсутності. Вирішує питання щодо формування штату сауни, використання робочого часу, а також питання по укомплектування матеріально-технічної бази сауни, за висновком договорів рекламного комерційного характеру.

Головний бухгалтер - здійснює ведення достовірної звітності підприємства, відповідає за правильність ведення бухгалтерського обліку, представляє підприємство в державних податкових службах.

Комерційний директор - здійснює розробку маркетингових досліджень, розробку рекламних відео-і аудіороликів, приймає різні рішення рекламного характеру

Технічний директор - відповідає за справну і задовільну роботу сауни, її ремонт і укомплектування.

Головний менеджер сауни - стежить за дисципліною і порядком на робочих місцях в сауні, розробляє внутрішнє розклад і табель робіт.

Завідувач виробництвом ресторану та бару - відповідає за приготування нововведених страв, за дотримання технічних процесів при приготуванні страв, за оформлення та дизайн страв.

Обслуговуючий персонал:

 • охорона - займається охороною речей клієнтів, охорона автомобілів на автостоянці;

 • гардеробники - консультанти з сауни;

 • кухаря;

 • адміністратор-касир - оприбуткування готівки, контрольна функція фахівців.

Фахівці: масажисти, банщики, перукар, косметолог, манікюр.

2.2. Інформаційна база аналізу

Інформаційною базою дослідження є:

 1. Нормативно-правові акти, що мають пряме відношення до дослідження. Зокрема, це:

 • Цивільний кодекс РФ прийнятий Державною Думою від 21.10.94г.

 • Закон РФ "Про захист прав споживачів" від 9.01.96 р.

 • Закон РФ "Про податок на прибуток з юридичних осіб" від 1992 р. (з урахуванням останніх доповнень і змін).

 • Наказ Міністерства економіки України від 1 жовтня 2001 р. № 118 "Про реформу на підприємстві".

 • Інструкція ГНС № 37 "Про податок на прибуток з юридичних осіб".

 • Інструкція ГНС № 65 "Про порядок нарахування єдиного податку на поставлений дохід".

 1. Первинна і вторинна звітність досліджуваного підприємства. (Додаток 3)

 • Бухгалтерські баланси з усіма що додаються до них формами звітності за 2001-2003 рр.. (Поквартальні та річні).

 • Оперативні дані досліджуваного об'єкта.

 • Штатний розпис підприємства на 2004 р.

 • Посадові інструкції керуючого персоналу.

 • Калькуляційні картки, що надаються.

 • Облікова політика підприємства.

 • Статут підприємства.

 1. Офіційні статистичні дані.

 • Дані Державного комітету зі статистики Росії.

 • Дані Державного комітету зі статистики міст і районів.

 • Статистичний збірник "Соціально-економічне становище Хабаровського краю".

 • Статистичний бюлетень № 35 "Обсяг платних послуг по Хабаровському краю".

 • Доповідь Хабаровського крайового комітету державної статистики "Про стан споживчого ринку товарів і послуг в Хабаровському краї".

 • Статистичний щорічник "Регіони Росії".

 • Російський статистичний щорічник: 2002р.

 1. Дані та факти, опубліковані в періодичних виданнях економіко-управлінського профілю, таких як: Російський економічний журнал, Економіст, Експерт, Коммерсант, Економіка життя, Маркетинг та маркетингові дослідження і т.п.

Достовірність використовуваної інформації можна визначити виходячи з того, що всі дані є офіційними даними статистики, прийнятими та затвердженими Державним комітетом зі статистики Росії.

Кількісні показники, що характеризують діяльність досліджуваного підприємства є офіційними і затверджені керівництвом підприємства відповідно до чинних постановами Уряду РФ.

У результаті можна зробити висновок, що використовувана в даній роботі інформація є настільки достовірною, наскільки достовірною є статистична звітність РФ і Хабаровського краю.

2.3. Методика дослідження

Використання методу аналізу господарської діяльності (АХД) проявляється через ряд конкретних методик аналітичного дослідження. Це можуть бути методики дослідження окремих сторін господарської діяльності або методики комплексного аналізу. Треба відзначити, що кожному виду аналізу відповідає своя методика.

Під методикою розуміється сукупність способів, правил найбільш доцільного виконання якої-небудь роботи. В економічному аналізі методика являє собою сукупність аналітичних способів і правил дослідження економіки підприємства, певним чином підлеглих досягненню мети аналізу. Загальну методику розуміють як систем у дослідження, яка однаково використовується при вивченні різних об'єктів економічного аналізу в різних галузях національної економіки. Окремі методики конкретизують загальну відносно до певних галузях економіки, до певного типу виробництва або об'єкта дослідження.

Будь-яка методика аналізу буде являти собою наказ або методологічні поради по виконанню аналітичного дослідження.

В якості найважливішого елементу методики АХД виступають технічні прийоми та способи аналізу.

В аналізі господарської діяльності використовується багато різних способів. Серед них можна виділити

 1. Традиційні способи:

 • порівняння,

 • графічний,

 • угруповання,

 • балансовий,

 • середніх величин,

 • відносних величин;

 1. Способи детермінованого факторного аналізу:

 • ланцюгові підстановки,

 • індексний метод,

 • абсолютні різниці,

 • відносні різниці,

 • інтегральний,

 • пропорційне ділення,

 • логарифмування;

 1. Способи стохастичного факторного аналізу:

 • кореляційний аналіз,

 • дисперсійний аналіз,

 • компонентний аналіз,

 • сучасний багатовимірний факторний аналіз;

 1. Способи оптимізації показників:

 • економіко-математичні методи,

 • програмування,

 • теорія масового обслуговування,

 • теорія ігор,

 • дослідження операцій.

Удосконалення інструментарію наукового дослідження має дуже велике значення і є основою успіху та ефективності аналітичної роботи. Чим глибше людина проникає в сутність досліджуваних явищ, тим точніші методи дослідження йому потрібні. Це характерно для всіх наук. За останні роки методики дослідження в усіх галузях науки стали більш точними.

Далі розглянемо методику аналізу рентабельності досліджуваного підприємства.

Показники рентабельності характеризують ефективність роботи підприємства в цілому, прибутковість різних напрямків діяльності (виробничої, підприємницької, інвестиційної), окупність витрат і т.д. Вони більш повно, ніж прибуток, відображають остаточні результати господарської діяльності, тому що їх величина показує співвідношення ефекту з наявними або використаними ресурсами. Їх використовують для оцінки діяльності підприємства і як інструмент в інвестиційній політиці і ціноутворенні.

Показники рентабельності можна об'єднати в кілька груп:

 1. показники, що характеризують рентабельність (окупність) витрат обігу та інвестиційних проектів;

 2. показники, що характеризують прибутковість продажів;

 3. показники, що характеризують прибутковість капіталу та його частин.

Рентабельність діяльності підприємства (окупність витрат - R з) - відношення балансового прибутку (БП) або чистого прибутку (ЧП) до суми всіх витрат (ІВ):

або (1)

Вона показує, скільки підприємство має прибутку з кожного рубля, витраченого на виробництво і реалізацію продукції (послуг).

Аналогічним чином визначається окупність інвестиційних проектів: отримана або очікувана сума прибутку від проекту відноситься до суми інвестицій в даний проект.

Рентабельність продажів (обороту - R рп) - відношення прибутку від реалізації продукції, робіт, послуг (П рп) або чистого прибутку (ЧП) до суми отриманої виручки (ВР):

або (2)

Характеризує ефективність підприємницької діяльності: скільки прибутку має підприємство з рубля продажів.

Рентабельність (прибутковість) капіталу - R к - відношення балансового або чистого прибутку або прибутку від реалізації продукції, робіт, послуг до середньорічної вартості всього інвестованого капіталу (КЛ) або окремих його складових: власного (акціонерного), позикового, основного, оборотного капіталу і т . д.:

(3)

У процесі аналізу варто вивчити динаміку перерахованих показників рентабельності, виконання плану по їх рівню.

Рівень рентабельності діяльності підприємства (окупність витрат), розрахований в цілому по підприємству, залежить від трьох основних факторів першого порядку: зміни структури реалізованої продукції (робіт, послуг), її собівартості і середніх цін реалізації.

Факторна модель цього показника має вигляд:

(4)

Ефективність використання капіталу характеризується його прибутковістю (рентабельністю) - відношенням суми балансового прибутку до середньорічної суми основного і оборотного капіталу.

Зворотним показником коефіцієнту оборотності капіталу є капіталомісткість (відношення середньорічної суми капіталу до суми виручки).

Взаємозв'язок між показниками рентабельності сукупного капіталу і його оборотності виражається наступним чином:

(5)

де П - прибуток,

КЛ - середньорічна сума капіталу,

ВР - виручка від реалізації.

Іншими словами, рентабельність активів (R оа) дорівнює добутку рентабельності продажів (R рп) і коефіцієнта оборотності капіталу (К об):

(6)

Рентабельність капіталу, характеризуючи співвідношення прибутку і капіталу, використаного для отримання цього прибутку, є одним з найбільш цінних і найбільш широко використовуваних показників ефективності діяльності підприємства. Він використовується для оцінки якості та ефективності управління підприємством, оцінки здатності підприємства отримувати достатній прибуток на інвестиції, прогнозування прибутку.

Поряд з аналізом діяльності підприємства важливо оцінити його трудовий потенціал.

Забезпеченість підприємства трудовими ресурсами визначається порівнянням фактичної кількості працівників за категоріями і професіями з плановою потребою. Особлива увага приділяється аналізу забезпеченості підприємства кадрами найбільш важливих професій. Необхідно аналізувати і якісний склад трудових ресурсів за кваліфікацією.

Адміністративно-управлінський персонал необхідно перевірити на відповідність фактичного рівня освіти кожного працівника, займаної ним посади та вивчити питання, пов'язані з підбором кадрів, їх підготовкою та підвищенням кваліфікації.

Для характеристики руху робочої сили розраховують і аналізують динаміку наступних показників:

 1. коефіцієнт обороту з прийому робочих (Кпр):

Кількість прийнятого на роботу персоналу

До пр = Середньооблікова чисельність персоналу (7)

 1. коефіцієнт обороту з вибуття (К в):

Кількість звільнених працівників

К в = Середньооблікова чисельність персоналу (8)

 1. коефіцієнт плинності кадрів (К т):

Кількість звільнених за власним бажанням

і за порушення трудової дисципліни

До т = Середньооблікова чисельність персоналу (9)

 1. коефіцієнт сталості складу персоналу підприємства (К пс):

Кількість працівників, які працювали весь рік

До пс = Середньооблікова чисельність персоналу (10)

Необхідно вивчити причини звільнення працівників. В процесі аналізу повинні бути виявлені резерви скорочення потреби в трудових ресурсах.

Велике значення для оцінки ефективності використання трудових ресурсів на підприємстві в сучасних умовах має показник рентабельності персоналу (відношення прибутку до середньорічної чисельності персоналу). Оскільки прибуток залежить від рентабельності продажів, коефіцієнта оборотності капіталу і суми функціоніруемого капіталу, факторну модель даного показника можна подати так:

або (11)

де П - прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг),

ПП - середньооблікова чисельність персоналу,

ВР - виручка від реалізації,

КЛ - середньорічна сума капіталу,

ТП - вартість випуску товарної продукції в діючих

цінах,

П / ПП - рентабельність персоналу,

П / ТП - частка виручки у вартості випущеної продукції,

ТП / НП - середньорічна вироблення продукції одним працівником

у діючих цінах.

За першої моделі можна визначити, як змінилася прибуток на одного працівника за рахунок зміни рівня рентабельності продажу, коефіцієнта оборотності капіталу і капіталоозброєності праці. Друга модель дозволяє встановити, як змінилася прибуток на одного працівника за рахунок рівня рентабельності продажів, питомої ваги виручки в загальному обсязі виробленої продукції та продуктивності праці.

Друга модель зручна тим, що дозволяє пов'язати фактори росту продуктивності праці з темпами зростання рентабельності персоналу. Для цього зміна середньорічний вироблення продукції за рахунок i-го фактора потрібно помножити на фактичний рівень прибутку на рубль товарної продукції.

Негативний результат впливу окремих факторів можна розцінювати як невикористаний резерв підвищення ефективності використання ресурсів на підприємстві.

2.4. Аналіз рентабельності досліджуваного підприємства

Показники фінансово-господарської діяльності "Даль-У" представлені в табл. 2.4.1 (на підставі даних прил.3).

Таблиця 2.4.1

Показники фінансово-господарської діяльності "Даль-У" за 2002-2003 рр..

Показники

2002

2003

Відхилення,

тис. руб.

Темп росту,%

1

2

3

4

5

Виручка (нетто) від реалізації товарів, робіт, послуг, тис. руб.

1073

2795

1722

260

Собівартість реалізації товарів, робіт, послуг, тис. руб.

88

475

387

540

Комерційні витрати, тис. руб.

795

1164

369

153

Управлінські витрати, тис. руб.

70

479

409

684

Прибуток (збиток) від реалізації

-99

677

776

684

Інші операційні витрати

15

2

-13

13

Прибуток (збиток) від фінансово-господарської діяльності

-114

675

789

592

Інші позареалізаційні доходи

-

50

50

-

Інші позареалізаційні витрати

-

78

78

-

Прибуток (збиток) звітного року

-114

647

761

568

Податок на прибуток

-

-

-

-

Абстрактні кошти

17

599

582

3524

Нерозподілений прибуток (збиток) звітного періоду

-131

48

179

366

З даних табл. 2.4.1. видно, що в 2003 р. досліджуване підприємство працювало набагато ефективніше, ніж у попередньому році. Так, якщо в 2002 р. підприємство було збитковим по всіх результуючим показниками діяльності: збиток від реалізації становив 99 тис. руб., Збиток від фінансово-господарської діяльності і збиток звітного періоду - 114 тис. руб., Нерозподілений збиток року - 131 тис. руб.

У 2003 р. підприємство отримало виручки від реалізації послуг на загальну суму в 2795 тис. руб., Що в 2,6 рази більше ніж у 2002 р. Незважаючи на те, що в 2003 р. зросли такі показники, як собівартість реалізації - більше ніж у 5 разів, комерційні та управлінські витрати - відповідно, в 1,5 і 6,8 рази, підприємство отримало прибуток від реалізації на суму в 677 тис. руб. Ця величина зменшилася на суму операційних витрат, які складаються з коштів списаних на збиток у межах норм природних втрат, вона склала 2 тис. руб. У результаті прибуток від ФХД в 2003 р. склала 675 тис. руб. Якщо врахувати сальдо позареалізаційних доходів і витрат, яка склала (-28 тис. руб.), То прибуток звітного періоду за 2003 р. дорівнює 647 тис. руб. Величина відвернених коштів значно зменшила прибуток підприємства - на 599 тис. руб. У формі 2 звітності за цією статтею відображаються суми поставлений податку, зносу МШП, витрат на матеріали, пені, штрафи, витрати на рекламу, оренда автотранспорту та інші витрати.

Таким чином, сума чистого прибутку, що залишається в повному розпорядженні підприємства в 2003 р. склала 48 тис. руб., Що значно краще, ніж у попередньому році.

Розглянувши основні показники діяльності підприємства, проаналізуємо дані про товарообіг за 2001-2003 рр..

Таблиця 2.4.2

Дані про товарообіг


2001

2002

2003

Відхилення, тис. руб.

Темп росту,%

98 від 97

99 від 97

99 від 98

98

97

99

97

99

98

Виручка від реалізації

708

1073

2795

36,5

2087

1722

152

395

261

Виручка в розрахунку на 1 працівника

19,1

21,9

55,9

2,8

36,8

34

115

293

255

Середньооблікова чисельність персоналу, чол

37

49

50

12

13

1

132

135

102

Прибуток від реалізації

-152

-99

677

53

829

776

65

445

684

Рентабельність продажів

-0,22

-0,09

0,24

0,13

0,46

0,33

41

109

267

З даних таблиці видно, що в 2003 р. обсяг виручки від реалізації товарів, послуг значно збільшився в порівнянні з попередніми роками. Найбільшими темпами в 2003 р. збільшився виторг у порівнянні з 2001 р. - більше ніж в 3,9 рази, а в порівнянні з 2002 р. - більше ніж в 2,6 рази. Отже, збільшилася і сума виручки в розрахунку на 1 працівника і, якщо врахувати, що з кожним роком збільшується чисельність персоналу, то в 2003 р. на одного працівника на підприємстві довелося 55,9 тис. руб. виручки, що на 36,8 тис. руб. або майже в 3 рази більше ніж у 2001 р. і на 34 тис. руб. або в 2,5 рази - ніж у 2002 р.

Виходячи і суми прибутку від реалізації, яка значно збільшилася, рентабельність продажів в 2003 р. склала 0,24, що на 0,46 або на 9% більше, ніж 2001 р. і на 0,33 - ніж у 2002 р.

Підприємство надає населенню різноманітні види послуг, в числі яких: послуги сауни, бари, косметолога, перукаря, масажу, а також послуги з продажу товарів. У табл. 2.4.3. відображені дані про виручку в розрізі основних видів послуг.

Таблиця 2.4.3

Виручка від реалізації за видами послуг за 2003 р.

Показники

Сума, тис. руб.

Уд. вага в сумі,%

Рівень рентабельності,%

Виручка від реалізації за послуги сауни

1011,5

36

87

Виручка від реалізації за послуги з бару

1510,3

54

130

Виручка від реалізації за послуги косметолога

40,2

1,4

3,5

Виручка від реалізації за послуги перукаря

32,2

1,2

2,8

Виручка від реалізації за послуги масажу

125,4

4,5

10,8

Виручка від реалізації за послуги з реалізації товару

75,4

2,7

6,5

Виручка від реалізації, всього

2795

100

240

Витрати з реалізації послуг

1164

-

-

З таблиці видно, що найбільш рентабельні послуги бару, при загальних витратах у 1164 тис. руб. їх рентабельність склала 130%, крім того виручка від реалізації цих послуг займає найбільшу частку в загальній сумі виручки від реалізації - 54%. Рентабельні послуги сауни - 87% та послуги з масажу - 10,8%. Рентабельність інших послуг незначна.

Загальна рентабельність послуг підприємства становить 240%.

Далі розглянемо дані про склад і структуру майна підприємства.

Таблиця 2.4.4

Аналіз складу і структури майна


2001

2002

2003

Відхилення, тис. руб.

Темп росту,%

98 від 97

99 від 97

99 від 98

98

97

99

97

99

98

1. Необоротні активи

1.1. нематеріальні активи

1.2. основні засоби (будівлі, споруди тощо)

753

490


263

590

476


114

669

478


191

-163

-14


149

-84

-12


-72

79

2


77

78

97


43

89

98


73

113

101


141

2. Оборотні активи

2.1. Запаси:

 • сировина та матеріали

 • МШП

 • готова продукція

 • РБП

 • ПДВ

2.2. Дебіторська заборгованість:

 • довгострокова

 • короткострокова, в т.ч.

а) покупці і замовники

б) інші дебітори

2.3. Грошові кошти:

 • каса

 • розрахунковий рахунок

2.4. Інші оборотні активи

231

218

55

142

7

-

14

9

-

9


5

4

2

1

1


-

285

264

26

206

32

-

2

14

-

14


4

10

2

1

1


3

455

392

69

228

78

17

-

27

2

25


22

3

6

4

2


32

54

46

-29

64

25

17

-12

5

-

5


-1

6

-

-

-


3

224

174

14

86

71

17

-

18

2

16


17

-1

4

3

1


32

170

128

43

22

46

-

-

13

2

11


18

-7

4

3

1


29

123

121

47

145

457

-

14

156

-

156


80

250

-

-

-


-

197

180

125

161

1114

-

-

300

-

278


440

75

300

400

100


-

160

148

264

111

244

-

-

193

-

179


550

30

300

400

100


1067

3. Збитки:

 • непокриті збитки минулих років

 • збитки звітного року

597


405

192

774


584

190

696


-

696

177


179

-2

99


-

504

-78


-

505

130


144

99

117


-

3625

90


-

3663

ВСЬОГО майна:

1583

1649

1820

66

237

171

104

115

110

З даних таблиці видно, що в 2003 р. сума майна підприємства склала 1820 тис. руб., Що на 237 тис. руб. або 15% більше, ніж у 2001 р. і на 171 тис. руб. або 10% - ніж в 2002 р.

У структурі майна переважають збитки минулих років і звітного року, на їх частку припадає в 2003 р. 38%, необоротні активи - 37%, в їх структурі переважають нематеріальні активи, сума яких знижується в порівнянні з 2001 р. на 2% і в порівнянні з 2002 р. залишаються практично на колишньому рівні (збільшуються на 1%).

На частку оборотних активів в структурі майна припадає 25%. Розглянемо їх складу більш докладно.

У структурі оборотних коштів підприємства переважають запаси і витрати, на частку яких у 2003 р. припало 86%, причому відзначається тенденція зниження частки цієї статті в сумі оборотних коштів (2001 р. - 94%, 2002 р. - 93%). Запаси підприємства сформовані в основному за рахунок МШП, які займають 50% в загальному обсязі оборотних коштів.

У структурі оборотних коштів підприємства незначні частки займають дебіторська заборгованість - 6% (яка представлена ​​в основному короткостроковій заборгованістю покупців і замовників), а також грошові кошти - 1% у загальному обсязі оборотних засобів (в їх структурі переважають кошти в касі). Значно збільшується в 2003 р. величина інших оборотних активів, на їхню частку припадає 7% у загальному обсязі оборотних коштів.

Важливим показником про аналізі рентабельності діяльності підприємства є аналіз оборотності оборотних коштів (табл. 2.4.5).

Таблиця 2.4.5

Оборотність оборотних коштів


2001

2002

2003

Відхилення, тис. руб.

Темп росту,%

98 від 97

99 від 97

99 від 98

98

97

99

97

99

98

Виручка від реалізації товарів, послуг (ВР)

708

1073

2795


365

2087

1722

152

395

261

Середні залишки оборотних коштів (ОС)

231

285

455

54

224

170

123

197

160

Оборотність в днях (ОД), Д = 360

117,5

95,6

58,6

-21,9

-58,9

-37

81

50

61

Коефіцієнт оборотності (Ко)

3,1

3,8

6,1

0,7

3

2,3

123

197

161

Коефіцієнт закріплення (Кз)

0,33

0,27

0,16

-0,06

-0,17

-0,4

82

49

59

У 2003 р. тривалість обороту оборотних засобів значно прискорилася: порівняно з 2001 р. - на 58,9 дня, в порівнянні з 2002 р. - на 37 днів, склавши в 2003 р. 58,6 дня. В результаті цього підприємство змогло відвернути від обороту коштів на суму в 287,3 тис. руб. (2795/360 * (-37) = - 287,3).

Прискорення оборотності було викликано в основному зростанням виручки від реалізації, при цьому оборотність скоротилася на 94,1 дня (455 * 360/2795). Зростання середньорічних залишків оборотних коштів вплинув на оборотність незначно, уповільнивши її на 57,1 дня (455 * 360/1073), тому темпи їх зростання значно відстають від темпів зростання виручки від реалізації.

Таким чином, можна зробити висновок, що в 2003 р. підприємство більш раціонально використовує свої оборотні кошти, це підтверджує і зростання коефіцієнта оборотності з 3,1 рази в 2001 р. до 6,1 рази в 2003 р., тобто за період оборотні кошти роблять більше обертів.

Далі, розглянувши складу майна підприємства, слід приділити увагу джерелами формування майна. Для цього звернемося до даних табл. 2.4.6.

Таблиця 2.4.6

Джерела формування майна підприємства


2001

2002

2003

Відхилення, тис. руб.

Темп росту,%

98 від 97

99 від 97

99 від 98

98

97

99

97

99

98

1. Власні кошти

1.1. статутний капітал

1.2. додатковий капітал

1.3. нерозподілений прибуток звітного року

1494

1316

178


-

1505

1316

189


-

1553

1316

189


48

11

-

11


-

59

-

11


48

48

-

-


48

101

-

106


-

104

-

106


-

103

-

-


-

2. Позикові кошти:

2.1. короткострокова кредиторська заборгованість.

 • постачальники та підрядники

 • з оплати праці

 • по соц. страхуванню

 • перед бюджетом

 • аванси отримані

- Інші кредитори

88
4

14

3

45

-

20

144
34

-

7

84

6

13

267
175

-

3

57

32

-

56
30

-14

4

39

-

-7

179
171

-14

-

12

-

-

123
141

-

-4

-27

26

-

164
850

-

233

187

-

65

303
4375

-

-

127

-

-

185
515

-

43

68

533

-

3.Прочіе короткострокові пасиви

-

-

-

-

-

-

-

-

-

БАЛАНС:

1583

1649

1820

66

237

171

104

115

110

Джерела формування майна підприємства відображені в пасиві балансу. За даними таблиці 2.4.6 можна зробити висновок, що в структурі джерел переважають власні кошти, на частку яких у 2003 р. припадало 85%, що на 9% менше ніж у 2001 р. і на 6% - ніж у 2002р. Негативним моментом є зростання позикових коштів, які формуються за рахунок короткострокової кредиторської заборгованості в основному перед постачальниками і підрядниками - 10% у складі джерел формування майна, перед бюджетом - 3% в складі джерел формування майна. На частку позикових коштів довелося 15% від загальної суми джерел формування майна.

Таким чином, можна сказати, що підприємство своє майно формує в основному за рахунок власних коштів і лише небагато - за рахунок позикових коштів.

Далі проаналізуємо показники рентабельності підприємства за методикою, описаною в розділі 2.3 даної роботи.

Таблиця 2.4.7

Показники рентабельності досліджуваного підприємства


2001

2002

2003

Темп росту,%

98

97

99

97

99

98

Загальна рентабельність

-0,27

-0,11

0,23

41

181

185

Рентабельність продажів

-0,22

-0,09

0,24

41

109

267

Рентабельність капіталу

-0,19

-0,13

0,58

68

305

446

У 2003 р. відзначається зростання всіх показників рентабельності, особливо рентабельності капіталу.

Факторний аналіз рентабельності за 2002-2003 рр.. проведемо за даними табл. 2.4.8.

Таблиця 2.4.8

Показники

2002

2002 р., перерахований на фактичний обсяг продажів

2003

Виручка від реалізації послуг (В)

1073

1931

2795

Повна собівартість реалізованих послуг (З)

88

369

475

Прибуток від реалізації послуг (П)

-99

178

677

Темп приросту прибутку склав 6,8 (Крп).

Розрахунок впливу факторів першого порядку на зміну рівня рентабельності в цілому по підприємству можна виконати способом ланцюгової підстановки:

1)

2)

3)

4)

5)

R = R 99 - R п98 = 58,8 - (-112,5) = 171,3%,

в тому числі за рахунок:

R v рп = (-112,5) - (-112,5) = 0,

R уд = 48,2 - (-112,5) = 160,7,

R ц = 51,5 - 48,2 = 3,3,

R з = 58,8 - 51,5 = 7,3.

Отримані результати свідчать про те, що показники рентабельності в 2003 р. вище ніж у 2002 р. у зв'язку з підвищенням питомої ваги більш рентабельних видів послуг.

Велике значення для оцінки ефективності використання трудових ресурсів на підприємстві має показник рентабельності персоналу (відношення пробули до середньорічної чисельності персоналу).

Рентабельність персоналу визначимо за даними табл. 2.4.9.

Таблиця 2.4.9

Дані для факторного аналізу рентабельності персоналу

Показники

2002

2003

Відхилення

Прибуток від реалізації продукції

-99

677

776

Середньооблікова чисельність персоналу

49

50

1

Виручка від реалізації послуг

1073

2795

1722

Середньорічна сума капіталу

875

1124

249

Прибуток на одного працівника

-2,02

13,54

15,56

Рентабельність продукції

-0,11

0,23

0,34

Рентабельність продажів

-0,09

0,24

0,33

Коефіцієнт оборотності капіталу

3,8

6,1

2,3

Сума капіталу на одного працівника

17,9

22,4

4,5

Середньорічна вироблення працівника

21,9

55,9

34

За даними таблиці можна визначити, як змінилася прибуток на одного працівника за рахунок зміни рівня рентабельності продажів, коефіцієнта оборотності капіталу і капіталоозброєності праці.

Прибуток на одного працівника в 2003 р. більше ніж у 2002 р. на 15,56 тис. руб., У тому числі за рахунок зміни:

 • рентабельності продажів:

(0,24 - (-0,09)) * 3,8 * 17,9 = 5,56 тис. руб.,

 • оборотності капіталу:

(6,1 - 3,8) * 0,24 * 17,9 = 5,5 тис. руб.,

 • капіталоозброєності:

(22,4 - 17,9) * 6,1 * 0,24 = 4,5 тис. руб.

Таким чином, прибуток на одного працівника в 2003 р. змінилася за рахунок оборотності капіталу, рентабельності продажів і капіталоозброєності.

У таблиці 2.4.10 представлені дані про рух робочої сили.

Таблиця 2.4.10

Характеристика руху робочої сили

Коефіцієнти

2002

2003

Темп росту,%

Коефіцієнт обороту по прийому на роботу

1,2

1,2

-

Коефіцієнт обороту з вибуття

1,2

1,2

-

Коефіцієнт плинності кадрів

1,2

1,2

-

Коефіцієнт сталості складу персоналу

1,02

0,9

88

Рентабельність персоналу

-2,32

12,94

15,26

З даних табл. 2.4.10 видно, що значно збільшилася рентабельність персоналу, склавши в 2003 р. 12,94, тобто на одного працівника підприємства у 2003 р. припадає на 15,26 тис. руб. чистого прибутку більше ніж у 2002 р.

Знижується коефіцієнт сталості персоналу на 12%. Коефіцієнт обороту по прийому на роботу, коефіцієнт обороту з вибуття і коефіцієнт плинності кадрів складають 1,2, ці показники залишаються в 2003 р. без зміни.

Для оцінки асортиментної політики підприємства використовується ціла система показників, у тому числі і отримання максимального прибутку. На аналізованому підприємстві зміна структури реалізації послуг сприяло збільшенню прибутку на тис. руб., Т.к. в загальному обсязі реалізації збільшилася питома вага високорентабельних видів послуг. Щоб встановити, які конкретно відбулися зміни в асортиментній політиці підприємства, необхідно провести більш детальний аналіз структури продажів з урахуванням рівня прибутковості окремих видів послуг. Для цього скористаємося даними табл. 2.4.3.

Таблиця 2.4.11

Розрахунок впливу структури послуг на суму прибутку від їх реалізації

Вид послуг

Виручка від реалізації, тис. руб.

Прибуток від реалізації послуг, тис. руб.

2002

2003

2002

2003

+, -

тис.руб.

уд.вес,%

тис.руб.

уд.вес,%

послуги сауни

375,6

35

1011,5

36

-15

80,1

95,1

послуги з бару

547,6

51

1510,3

54

3

472

469

послуги косметолога

2,1

2

40,2

1,4

-24

12,5

36,5

послуги перукаря

3,2

3

32,2

1,2

-31

19,4

50,4

послуги масажу

5,4

5

125,4

4,5

-10

54

64

послуги з реалізації товару

4,3

4

75,4

2,7

-22

38,9

60,8

Усього

1073

100

2795

100

-99

677

776

З таблиці видно, що найбільш прибутковими видами послуг є послуги бару і послуги сауни. Збільшення їх частки в загальному обсязі продажів сприяло збільшенню прибутку.

У зв'язку зі збільшенням питомої ваги послуг бару і послуг сауни, які мають більш високий рівень прибутку, середня величина останньої збільшилася на 776 тис. руб.

В дод. 4 наведені калькуляційні розрахунки вартості послуг підприємства:

 • калькуляція послуг косметолога за видами процедур, при цьому враховуються всі витрати на матеріали, заробітна плата персоналу, відрахування від заробітної плати (37%), накладні витрати в розмірі 250% від нарахованої заробітної плати та рівень рентабельності - 10% від сумарних витрат.

 • калькуляція входу в сауну, тут також враховуються прямі витрати (вартість основних засобів, амортизація, заробітна плата, відрахування до позабюджетних фондів, матеріали), накладні витрати задаються в розмірі 176,5% від величини прямих витрат. Виходячи з цього, собівартість послуги сауни становить 1533974,3 руб. При 10-тічасовой роботі сауни на добу, собівартість однієї години роботи сауни дорівнює 466,96 руб. Кількість посадочних місць - 70, максимальне число клієнтів в добу - 42, кількість клієнтів на рік - 13000. Таким чином, собівартість обслуговування одного клієнта - 118 руб. При заданій рентабельності 65% відпускна ціна входу в сауну дорівнює 195 рублів.

 • калькуляція послуг з мильній масажу: на основі розрахунку всіх витрат собівартість послуги склала 12888,0 руб., що на одного клієнта - 51,55 руб., при рентабельності 55,18% (сума прибутку з кожного клієнта - 28,45 руб.) відпускна ціна послуги дорівнює 80 руб.

 • калькуляція послуг з миття спини: собівартість послуги = 11260,5 руб., при загальній кількості клієнтів за місяць в 480 чол., собівартість послуги на 1 клієнта складе 23,46 руб. Рентабельність - 70,3% (сума прибутку з кожного клієнта - 16,49 руб.), Відпускна ціна послуги дорівнює 40 руб.

Глава 3. Висновки та пропозиції щодо поліпшення діяльності досліджуваного підприємства

Початок нового століття випадає на переломний етап історії людства. Демографічний вибух у найближчі 20 років призведе до різкого зростання населення Землі (за прогнозами, приблизно до 10 млрд. чол. До 2020 р. більше половини якого буде жити в Азіатському регіоні). Інтенсивний промисловий розвиток країн "третього світу" і зростання споживання в розвинених країнах світу різко загострює проблему ресурсів. Вже сьогодні на частку 5% населення Землі, що живе в США, за різними підрахунками, припадає приблизно 40% світових енергетичних витрат і понад 60% викидів,, засмічують навколишнє середовище. У цих умовах слід чекати різкого загострення екологічного, антропологічного та інших глобальних криз. Все це вимагає нових стратегій цивілізованого розвитку.

Сучасні перетворення в Росії, розпочаті перебудовою і реформами 90-х років, розгорталися за сценарієм наздоганяючої модернізації. Їх об'єктивним джерелом був історичний виклик, який намітився в 70-і роки, коли розвинені країни (іменовані "великою сімкою"), здійснюючи науково-технічну революцію, сформували ряд необхідних передумов для постіндустріального розвитку. Наша країна, в силу закритості суспільства, тотального ідеологічного контролю і надмірно централізованої економіки, цих передумов створити не могла.

Реформи 90-х років орієнтувалися на копіювання західних моделей в економіці, політиці і способі життя. Вони мали наслідувальний характер і виходили з економіко-централізованого мислення, майже фаталістична віри в те, що ринкова економіка вирішить соціальні та духовні проблеми.

22 лютого 2004 на парламентських-слуханнях, проведених Комітетом Державної Думи з економічної політики і підприємництва обговорювалася тема "Про перспективи соціально-економічного розвитку Російської Федерації в 2004 році і на період до 2002 року". Основою обговорення послужив документ «Уточнений прогноз соціально-економічного розвитку Російської Федерації на 2004 рік і уточнені параметри прогнозу на період до 2002 року», представлений Мінекономіки Росії Уряду РФ в грудні 2003 р. На слуханнях виступили: перший заступник міністра економіки РФ А.Ф. Самохвалов; академік-секретар Відділення економіки РАН Д. С. Львов, перший заступник міністра фінансів РФ С. Д. Шаталов; голова Рахункової палати РФ Х. М. Кармоков; керівник Центру макроекономічної стратегії Інституту економіки РАН, член-кореспондент РАН В.І . Маєвський, перший заступник міністра науки і технологій РФ Г. В. Козлов; завідувач Лабораторією кредитно-фінансових механізмів економічного розвитку ЦЕМІ РАН, кандидат економічних наук Ю. А. Петров (ключові положення його виступу розгорнуті в опублікованій нижче статті); голова Комітету Державної Думи з економічної політики, доктор економічних наук С. Ю. Глазьєв; та ін Матеріали до слухань представив також Центральний банк Росії.

За підсумками дискусії було прийнято «Рекомендації парламентських слухань« Про перспективи соціально-економічного розвитку Російської Федерації в 2004 році і на період до 2002 року ".

В аналітико-констатуючій їх частини відзначені наступні особливості постдефолтного соціально-економічного розвитку Росії і дані наступні оцінки «Уточненого прогнозу ...» Міністерства економіки РФ (далі званого «Прогнозом»).

1. Зростання виробництва, що почався після фінансового краху серпня 2002 р., в 2003 р. характеризувався такими параметрами: реальний обсяг ВВП - 3,2%, випуск продукції і послуг у базових галузях - 5,2, обсяг виробленої промислової продукції - 8, 1, комерційний вантажообіг підприємств транспорту-5,2%; спостерігався значний риє збирання податків у федеральний бюджет. При цьому, якщо в початковий період посткризового пожвавлення виробництва, тобто в жовтні 2002 - березні 2003 р., середньомісячні темпи приросту промислового виробництва досягли 3,25%, то з квітня темпи зростання промислового виробництва пішли на спад і склали в другій половині року близько 0,7%. За даними Держкомстату Росії, починаючи з квітня і до кінця 2003 р. середньомісячний індекс зростання виробництва знизився в порівнянні з початковим періодом зростання в п'ять разів - до 0,6%. Згідно з даними Центру макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування Інституту народногосподарського прогнозування РАН, середньомісячний темп приросту виробництва промислової продукції при елімінування фактора сезонності знизився до 1,4% у другому кварталі, до 0,1 - у третьому і до 0,3% у четвертому (а за показником офіційно обліковується діяльності в четвертому кварталі зафіксований спад з темпом 0,3%). Фактично з середини 2003 р. обсяг промислового виробництва стабілізувався на рівні, що перевищує точку останнього передкризового максимуму на 2,5%.

2. Уряд Російської Федерації пропонує два прогнозних варіанти розвитку в 2004 р. і в період до 2002 р.. Перший (базовий, цільовий) варіант Прогнозу на 2004 р. виходить з вичерпного виконання Росією і її кредиторами досягнутих домовленостей, а також передбачає послідовне і неухильне виконання програми структурних перетворень в російській економіці, максимальне використання чинників економічного зростання, збереження вивідний для країни зовнішньоекономічної кон'юнктури, у тому числі порівняно високих цін на нафту. Другий варіант Прогнозу на 2004 р. враховує фактори, які можуть ускладнити економічну ситуацію: недостатнє послаблення боргового навантаження в результаті невдалого перебігу переговорних процесів з

міжнародними фінансовими організаціями і клубами кредиторів щодо реструктурування, часткового списання зовнішніх боргових зобов'язань і надання додаткових кредитів; більш повільне виконання програми структурних перетворень економіки; погіршення зовнішньоекономічної кон'юнктури (особливо в частині цін на енергоносії); зниження інвестиційного попиту та більш низьку динаміку іноземних інвестицій у зв'язку з обставинами соціально-політичного характеру.

При всій безперечній значимості впливу зовнішньоекономічної кон'юнктури на динаміку внутрішнього виробництва настільки значні відмінності в макроекономічних показниках по першому і другому варіантам представляються необгрунтованими. Зведення основних факторів, що визначають динаміку макроекономічних показників, до зовнішньоекономічної кон'юнктури і до міри реалізації не розкритої у Прогнозі програмі структурної перебудови економіки при ігноруванні впливу можливих різних підходів до здійснення макроекономічної політики (передусім її грошово-кредитної, інвестиційної та податково-бюджетної складових) представляється небезпечним спрощенням. Досвід недавнього бурхливого пожвавлення виробництва підтверджує тезу, згідно з яким вирішальним фактором економічної динаміки сьогодні залишається стан макроекономічних умов (рівень процентних ставок, цінові пропорції, обмінний курс рубля, жорсткість валютного контролю, застосування тих чи інших механізмів рефінансування економічної активності, та ін), що визначають рентабельність і фінансове становище виробничої сфери. Триразова девальвація рубля в поєднанні з активною політикою держави щодо розширення грошової пропозиції при утриманні низьких процентних ставок, фактичного «заморожування» цін на енергоносії та послуги природних монополій, посилення валютного контролю з метою скорочення вивозу капіталу, формуванню каналів рефінансування виробничої діяльності (таких, зокрема , як переоблік векселів виробничих підприємств) зумовили швидке зростання виробництва в кінці 2002 - першій половині 2003 р. Припинення ж з середини минулого року цієї політики і демонтаж інструментів підтримки економічного зростання спричинили різке уповільнення темпів зростання виробництва і фактичне відновлення економічної депресії.

Некомплекеность та безальтернативність прогнозування по суті перетворюють його в просту екстраполяційних процедуру, яка з консервації сформованих тенденцій. В цілому систему показників Прогнозу можна кваліфікувати як результат екстраполяції нинішнього депресивного стану російської економіки на найближчі три з половиною роки з очікуванням деякого поліпшення виробничих показників у 2004-2002 рр.. і стагнацією впали в 2002 р. доходів громадян на новому, ще більш низькому, рівні. Очевидна необхідність розробки альтернативних варіантів прогнозу соціально-економічного розвитку країни - в залежності не тільки і не стільки від зовнішньоекономічної кон'юнктури, скільки від обираних напрямків економічної політики. У зв'язку з цим показові наступні два прогнозних документа. «Інерційний» прогноз, розроблений Інститутом економіки РАН виходячи з припущення про відсутність заходів активного стимулювання економічного зростання (про продовження політики відстороненості держави від управління економічним розвитком), свідчить про неминучий відкат економіки до депресії; вельми песимістичні оцінки ймовірних темпів зростання виробництва в поточному році і за прогнозом Центру економічної кон'юнктури при Уряді РФ, теж по суті базується на гіпотезі про збереження тенденцій, що склалися. Між тим, згідно з прогнозними оцінками ряду дослідницьких організацій, у тому числі академічних інститутів, при більш активній політиці держави щодо стимулювання зростання виробництва, інвестиційної та інноваційної активності темпи економічного зростання можуть виявитися істотно вище передбачених цільовим варіантом Прогнозу.

З цих позицій опрацювання ймовірних тенденцій еволюції економіки, втілена в Прогнозі (а значить, і достовірність які у ньому макроекономічних параметрів), представляється недостатньою: потрібно збагачення документа сценаріями соціально-економічного розвитку, відповідними різним моделям господарської поведінки держави. У всякому разі, наявний «інерційний» за своєю суттю сценарій важливо доповнити сценарієм, що сполучаються з активною держполітикою зростання; тим самим буде різко підвищена обгрунтованість прогнозних оцінок макроекономічних параметрів.

Проаналізувавши діяльність СП ЗАТ "Даль-У", можна сказати, що за 2003 рік підприємство стало працювати набагато ефективніше, ніж за 2001,2002 роки. Про це свідчать розглянуті нами показники рентабельності діяльності в цілому по підприємству і в розрізі окремих послуг, що надаються населенню.

Для подальшої ефективної роботи підприємству необхідно проводити правильну асортиментну політику, займатися вивченням попиту на існуючі послуги і на нові послуги, здійснювати рекламні заходи.

Практика показує, що добре поставлена ​​реклама на підприємстві, як найголовніший елемент маркетингової діяльності, призводить при інших рівних умовах. До зростанню обсягів продажу товарів і послуг, і навпаки, її відсутність не сприяє настільки бажаного збільшення обсягів реалізації продукції.

На прикладі досліджуваного магазину розрахуємо отриману ефективність від тижневого проведеної реклами по міському радіо телебаченню в лютому 2004 року, в процесі якої рекламувалися найбільш рентабельні послуги підприємства, зокрема послуги сауни і бару. Результати такі (табл.3.1.)

Таблиця 3.1

Рекламовані періоди і товарообіг

Найменування послуг

Період рекламування

Число днів

Середньорічний обсяг продажів

Сума, тис. руб.

темп зростання,%

Послуги бару та ресторану

дорекламного


послерекламний

5


7

1056


1420

100


134

Послуги сауни

дорекламного


послерекламний

5


7

542


964

100


177,9

Разом:

дорекламного


послерекламний

5


7

1598


2384

100


149

Отже, можна сказати, що рекламні заходи привели до додаткового приросту обсягу продажів по послугах. При цьому загальні темпи приросту склали 49%. Економічний ефект склав в 2003 р. 459 тис. руб.

Для розрахунку економічної ефективності і, насамперед, прибутку, отриманої від додаткового збільшення продажу послуг за одну рекламну компанію, з отриманого валового доходу віднімемо всі витрати, пов'язані з її проведенням.

Зокрема, підприємство має такими даними:

а) фактичний рівень валового доходу до товарообігу склав 31%,

б) вартість витрат на рекламу - 44,163 тис. руб.

В результаті отримаємо:

 • додатковий приріст суми валового доходу від продажу послуг - 142,29 тис. руб. (459 * 31/100);

 • приріст операційної (торгової) прибутку склав 98,127 тис. руб. (142,29-44,163).

Таким чином, ефективність витрат на проведення однієї рекламної компанії склала на підприємстві 223% (98,127 / 44,163).

Враховуючи, що протягом року п'ять разів рекламувалися послуги, обсяг приросту продажів склав за рік 800 тис. руб., Витрати на рекламу 126 тис. руб., Додатковий валовий дохід - 432 тис. руб. В результаті чого прибуток від продажу послуг, завдяки їх рекламування, додатково зросла на 357 тис. руб.

Крім того, цінність рекламного впливу полягає не тільки в отриманні економічного ефекту та ефективності, а й у її психологічному впливі на споживачів даного товару.

Таким чином, реклама займає важливе місце в діяльності підприємств сфери послуг. Підприємству і далі необхідно проводити рекламні акції і рекламувати не тільки високорентабельні види послуг, а й послуги, рентабельність яких не висока.

Підприємству більш ретельно необхідно підходити до питання аналізу попиту на послуги.

Основною метою вивчення попиту повинен стати облік поточних змін попиту і використання цих результатів у комерційній роботі. Вивчення внутрішньогрупової структури попиту в поточному періоді дозволяє коригувати асортиментну політику, замінювати асортиментні позиції послуг, не користуються попитом.

При вивченні попиту необхідно мати на увазі його характеристику з точки зору задоволення безпосередніх платоспроможних потреб покупців. Для цього вивчають реалізований, незадоволений і формується попит. Реалізованим є попит, який фактично супроводжується покупкою товару або послуги. Він визначається не тільки реальною платоспроможністю населення, а й можливостями виробництва і товарної пропозиції. Під незадоволеним розуміється попит на товари та послуги, які в певний момент були відсутні в продажу, хоча вони випускаються і перебувають на ринку. Часто незадоволений попит виникає внаслідок прорахунків у заявках торгових підприємств або недоліків в організації товаропостачання. До формується попиту відноситься попит на нові товари та послуги, і необхідно з'ясувати ставлення до них потенційних покупців.

Вивчення реалізованого і незадоволеного попиту тісно пов'язане між собою по більшості застосовуваних методів. Так як кількісною оцінкою реалізованого попиту є розмір фактично проданих товарів і послуг, то по ряду взаємозамінних в споживанні товарів і послуг незадоволений попит важко виявити і врахувати кількісно. Тому в процесі вивчення реалізованого попиту часто визначають межі його зростання за рахунок незадоволеного попиту. У зв'язку з цим основною метою вивчення незадоволеного попиту є виявлення причин його виникнення та можливих розмірів зміни. При вивченні формується попиту ставиться мета виявити головним чином купівельні оцінки споживчих властивостей товарів і послуг. На цій основі визначаються основні напрямки формування асортименту товарів і послуг.

Найбільш розробленими і практично сформованими є методи вивчення реалізованого попиту (метод безпосередньої реєстрації продажу товарів або послуг, методи, засновані на балансових розрахунках).

Для вивчення незадоволеного і формується попиту доцільно використовувати метод опитування клієнтів. Опитування можна проводити безпосередньо в торговому залі, а опитування населення з метою виявити наміри скористатися тією чи іншою послугою - на підприємствах, установах, по телефону.

Поширеною формою проведення опитувань є анкетне опитування, що проводиться в усній та письмовій формах. Найбільш широко використовуються анкетні опитування в письмовій формі, що проводяться за спеціально розробленими програмами.

Програма включає наступні етапи: завдання і робочі гіпотези опитування, розробку анкети або опитувального листа, розробку таблиць для відображення результатів опитування, визначення чисельності вибірки і контингенту опитуваних, організацію робіт з проведення опитування, розробку результатів опитування, висновки і висновок.

Результати опитувань дозволяють отримати дані про намір населення придбати ті чи інші товари, або скористатися тими чи іншими послугами в асортиментній структурі підприємства.

Всі перераховані вище заходи спрямовані на збільшення продажів підприємства, збільшення прибутку, а, отже, і зростання ефективності діяльності підприємства в цілому, тобто збільшення рентабельності.

Висновок

В умовах ринкової економіки значення рентабельності діяльності підприємства величезне. Прагнення до її збільшення орієнтує товаровиробників на збільшення обсягу виробництва товарів і послуг, потрібних споживачеві, зниження витрат на їх виробництво. При розвинутій конкуренції цим досягається не тільки мета підприємництва, але й задоволення суспільних потреб. Для підприємця зростання рентабельності є сигналом, що вказує, де можна домогтися найбільшого приросту вартості, створюють стимул для інвестування в ці сфери. Свою роль грає і зниження рентабельності. Ця ситуація висвічує помилки і прорахунки в напрямку засобів підприємства, організації виробництва і збуту товарів і послуг.

За даними аналізу діяльності СП ЗАТ "Даль-У" за 2001-2003 рр.. можна відзначити, що в 2003 р. досліджуване підприємство працювало набагато ефективніше, ніж у попередні роки. Так, якщо в 2001 і 2002 рр.. підприємство було збитковим по всіх результуючим показниками діяльності: у 2002 р. збиток від реалізації становив 99 тис. руб., збиток від фінансово-господарської діяльності і збиток звітного періоду - 114 тис. руб., нерозподілений збиток року - 131 тис. руб.

У 2003 р. підприємство отримало виручки від реалізації послуг на загальну суму в 2795 тис. руб., Що в 2,6 рази більше ніж у 2002 р. Незважаючи на те, що в 2003 р. зросли такі показники, як собівартість реалізації - більше ніж у 5 разів, комерційні та управлінські витрати - відповідно, в 1,5 і 6,8 рази, підприємство отримало прибуток від реалізації на суму в 677 тис. руб. Ця величина зменшилася на суму операційних витрат, які складаються з коштів списаних на збиток у межах норм природних втрат, вона склала 2 тис. руб. У результаті прибуток від ФХД в 2003 р. склала 675 тис. руб. Якщо врахувати сальдо позареалізаційних доходів і витрат, яка склала (-28 тис. руб.), То прибуток звітного періоду за 2003 р. дорівнює 647 тис. руб. Величина відвернених коштів значно зменшила прибуток підприємства - на 599 тис. руб. У формі 2 звітності за цією статтею відображаються суми поставлений податку, зносу МШП, витрат на матеріали, пені, штрафи, витрати на рекламу, оренда автотранспорту та інші витрати.

Таким чином, сума чистого прибутку, що залишається в повному розпорядженні підприємства в 2003 р. склала 48 тис. руб., Що значно краще, ніж у попередньому році.

За показниками рентабельності також відзначаються позитивні зрушення в бік їх збільшення.

У 2003 р. підприємство більш раціонально використовує свої оборотні кошти, це підтверджує і зростання коефіцієнта оборотності з 3,1 рази в 2001 р. до 6,1 рази в 2003 р., тобто за період оборотні кошти роблять більше обертів.

Найбільш прибутковими видами послуг є послуги бару і послуги сауни. Збільшення їх частки в загальному обсязі продажів сприяло збільшенню прибутку, а отже і рентабельності.

Для того, щоб підприємство продовжувало також ефективно працювати, нами запропоновано здійснювати рекламні заходи, а також проводити вивчення попиту потенційних клієнтів для скорочення частки незадоволеного попиту та своєчасної реакції на формується попит.

Бібліографічний список

 1. Цивільний кодекс Російської Федерації. Повний текст. - М.: Изд-во "АКАЛІС", 1996. - 448 с.

 2. ''Про структуру федеральних органів виконавчої влади'': Указ Президента РФ від 22 вересня 2002 р. / Відомості Верховної Ради України, 2002, № 39, ст. 4886.

 3. Аванесов Ю.О., Клочко О.М., Васькин Є.В. Основи комерції на ринку товарів і послуг: Учеб. для вузів. -М.: ТзОВ "Люкс-арт", 1995. - 176 с.

 4. Адамов В.Є., Ільєнкова С.Д. Економіка та статистика фірм: Учеб. посібник:-М.: Фінанси і статистика, 2001. - 240 с.

 5. Аллен Л. Вчимося торгувати: Пер з англ. - Мн.: Амалфея, 1996. -214 С.

 6. Баканов М.І. Аналіз господарської діяльності в торгівлі: Учеб. для торг. вузів. -М.: Економіка, 1990. - 352 с.

 7. Бачурін А. Умови економічного зростання. / / Економіст, 2002 - № 2. С.32-38.

 8. Бланк І.А. Торговий менеджмент. -Київ: Українсько-Фінський інститут менеджменту і бізнесу, 2002. - 408 с.

 9. Великий економічний словник / За ред. А.Н. Азріліяна. -М.: Фонд "Правова культура", 1994.

 10. Бикова О.В., Стоянова Е.С. Фінансове мистецтво комерції. -М.: Перспектива, 1995. 154 с.

 11. Валєвич Р.П., Давидова Г.А. Економіка торговельного підприємства. -Мн.: Вища школа, 1996. - 367 с.

 12. Волков В. Російська економіка в 2003 р. / / Економіст, 2003 - № 12, С. 23-32.

 13. Голубков Є.П. Маркетингові дослідження: теорія, практика, методологія. -М.: Финпресс. 2002. - 416 с.

 14. Грузинів В.П., Грибов В.Д. Економіка підприємства: Навчальний посібник. - М.: Фінанси і статистика, 2001. - 208 с.

 15. Грузинів В.П. Економіка підприємства і підприємництво. -М.: СОФІТ, 1994. -496 С.

 16. Джоунз Г. Торговий бізнес: як організувати і управляти: Пер. з англ. - М.: ИНФРА - М, 1996. - 304 с.

 17. Дудкін В. Регулювання і саморегулювання ринкової економіки. / / Економіст 2002 - № 5, С. 40-45.

 18. Король А.М. Організація і планування реклами: Учеб. посібник. - Хабаровськ: РІЦ ХГАЕП, 2002. - 128 с.

 19. Котлер Ф. Основи маркетингу: Пер. з англ. -М.: Прогрес, 1993.

 20. Кріе А., Жалле Ж. Внутрішня торгівля: Пер. з фр. / Под ред. В.С. Загашвілі. -М.: Прогрес, Універс, 1993. - 192 с.

 21. Комерційно-посередницька діяльність на товарному ринку. / Под ред. А.В. Зирянова. -Єкатеринбург: Соляріс, 1995. - 406 с.

 22. Лебедєв В. Російська економіка в дзеркалі статистичних показників. / / Російський економічний журнал. 2003, - № 11-12. С.3-8.

 23. Лі Феньлінь. Про стратегію "трьох кроків" в економічному розвитку Китаю. / / Економіст, 2002, - № 7. С.40-47.

 1. Про стан споживчого ринку товарів і послуг в Хабаровському краї. / Держкомстат РФ, Хабаровський крайовий комітет Держстатистики.

 2. Про перспективи соціально-економічного розвитку РФ в 2004 році і на період до 2002 року. / / Економіст, 2004 - № 1. С.3-11.

 3. Обсяг платних послуг по Хабаровському краю в 2003 р. (стат. бюлетень № 35) / Держкомстат РФ, Хабаровський крайовий комітет Держстатистики.

 4. Основні соціально-економічні показники по РФ за 1996 - 2001рр. (За матеріалами Держкомстату Росії) / / Питання статистики. - 2002. - № 2. -С. 48.

 5. Оформлення торгових операцій. Практичний посібник зі складання документів. -М.: "Пріор", 1996. -192 С.

 6. Памбухчиянц В.К. Організація, технологія і проектування торговельних підприємств: Підручник. -М.: ІВЦ "Маркетинг", 2002. 320 с.

 7. Панкратов Ф.Г., Памбухчиянц В.К. Комерція і технологія торгівлі. -М.: ІВЦ "Маркетинг", 1994.

 8. Панкратов Ф.Г., Серьогіна Г.К. Комерційна діяльність: Підручник. -М.: ІВЦ "Маркетинг", 1996. -328 С.

 9. Раицкий К.А. Економіка підприємства: Підручник для вузів. - М.: ІОЦ''Маркетинг'', 2003. - 693 с.

 10. Раєвський С. Митником Д. Напрямки стабілізації економіки Півдня Далекого Сходу. / / Економіст, 2004 - № 4. С.69-74.

 11. Регіони Росії. / Статистичний збірник, 2002.

 12. Російський статистичний щорічник: Стат. СБ / Держкомстат Росії. - М.: 2001. - 749 с.

 13. Кодекс, ч.2: практичні рекомендації. - М.: Пріор, 1996. - 144 с.

 14. Довідник підприємця: роздрібна торгівля, оптова торгівля, вантажний транспорт, суспільне харчування і готельне господарство. -М.: Наука, 1994.

 15. Торгівля в Росії: Статистичний збірник. -М.: Держкомстат, 1996.

 16. Торговельна справа: економіка й організація: Підручник / За заг. ред. проф. Л.А. Брагіна та проф. Т.П. Данько. -М.: ИНФРА-М. 2001, - 256 с.

 17. Торгівля. Послуги. Захист прав споживачів. -М.: Атлас, 1994.

 18. Торговий бізнес у Росії: Правове забезпечення: Довідник. -М.: ІВЦ "Маркетинг", 1996. -424 С.

 19. Облік витрат в торгівлі і громадському харчуванні. Положення про склад витрат. - М.: Прогрес, 1995. - 32 с.

 20. Фатрелл Ч. Основи торгівлі: Пер. з англ. - Тольятті: Вид. будинок Довгань, 1995. - 720 с.

 21. Хісрік Р.Д., Джексон Р.В. Торгівля і менеджмент продажів: Пер. з англ. - М.: Філін, 1996. - 368 с.

 22. Шандезон Ж. Лансестр. Методи продажу: Пер. з фр. - М.: Прогрес, 1993. -160 С.

 23. Щур Д. Довідник з торгівлі. -М.: "Пріор", 2001. - 432 с.

 24. Еддоус М., Стенсілд Р. Методи прийняття рішень. -М.: Аудит, 2001.

 25. Економіка підприємства: Навч. для вузів. / Под ред. проф. В.Я. Горфінкеля, проф. Є.М. Купрякова. -М.: Банки і біржі, ЮНИТИ, 1996. - 362 с.

 26. Економіка підприємства торгівлі і сфери послуг: Учеб. посібник. / Под ред. проф. Ю.А. Аванесова. -М.: ТзОВ "Люкс-арт", 1996. - 296 с.

 27. Економіка торгівлі: Підручник для торг. вузів. / Под ред. Б.А. Соловйова, Л.А. Алькевіч, В.І. Андросова. -М.: Економіка, 1990. - 414 с.

 28. Економіка торговельного підприємства: Підручник для вузів. / Под ред. А.І. Гребньова, Ю.К. Баженова. -М.: Економіка, 1996. - 238 с.

  Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Астрономія | Реферат
  525.9кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Інновації у сфері виробництва послуг Організація і управління сфери послуг охорони здоров`я
  Маркетинг сфери послуг
  Тенденції сфери послуг та урбанізації
  Управління підприємством сфери послуг
  Перукарня як підприємство сфери послуг
  Спрямованість послуг соціально-культурної сфери
  Аналіз діяльності підприємства сфери послуг
  Роль малого бізнесу у розвитку сфери послуг
  Організація підприємства сфери ландшафтно дизайнерських послуг
© Усі права захищені
написати до нас