Розвиток споживчого кредитування в Республіці Білорусь

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ЗМІСТ
ВСТУП
1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ
1.1 Поняття споживчого кредитування і його роль
1.2 Види споживчих кредитів
1.3 Зарубіжний досвід споживчого кредитування (на прикладі Франції)
2. ПРАКТИКА ВИДАЧІ Комерційний Банк СПОЖИВЧИХ КРЕДИТІВ НАСЕЛЕННЮ НА ПРИКЛАДІ ВАТ «БПС-БАНК»
2.1 Процедура видачі споживчого кредиту у ВАТ «БПС-Банк»
2.2 Аналіз роздрібного кредитного портфеля відділення ВАТ «БПС-Банк»
3. ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ В РЕСПУБЛІЦІ БІЛОРУСЬ
3.1 Розвиток роздрібного банківського кредитування в Республіці Білорусь
3.2 Проблеми та перспективи споживчого кредитування
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП
Споживчий кредит це одна з найбільш зручних для фізичних осіб форм кредитування, яка полягає в продажу торговими підприємствами споживчих товарів з відстрочкою платежу або надання банками кредитів на придбання споживчих товарів, а також на оплату різного роду витрат особистого характеру.
Для населення споживчий кредит надає можливість:
- Отримати ті речі, яких без використання кредиту довелося б чекати дуже довго або які були б просто не доступні;
- Робити покупки в зручний час, на розпродажах, при зниженні цін і робити вигідні угоди, навіть якщо в цей момент ми не володіємо потрібною сумою готівки.
- Оплачувати непередбачені термінові витрати (наприклад, ремонт автомобіля після аварії).
Необхідність споживчого кредитування пояснюється тим, що для населення кредит прискорює отримання певних благ, які вони могли б мати (придбати) лише у майбутньому за умови накопичення необхідної суми грошових коштів. Видача споживчого кредиту населенню, з одного боку, збільшує його поточний платоспроможний попит, підвищує життєвий рівень, з іншого боку, прискорює реалізацію товарних запасів, послуг, сприяє створенню основних фондів. Банк, видаючи споживчий кредит, сприяє, в першу чергу, вирішення соціальних проблем населення, пов'язаних з необхідністю поліпшення умов життя, оплати медичних та освітніх послуг. До того ж кредит, стимулюючи попит населення на товари, сприяє збільшенню їх виробництва і реалізації, підвищуючи тим самим економічний потенціал країни. Орієнтація банків на приватних кредитоотримувачів сприяє також підвищенню якості їхнього кредитного портфеля за рахунок розширення кола клієнтів і видів кредитних послуг, диверсифікації кредитного ризику і т.д.
В даний час вітчизняні банки вважають споживче кредитування найбільш швидко розвиваються і перспективним сегментом ринку. За даними Національного банку, за останні роки обсяг споживчого кредитування збільшився в Білорусі в тисячі разів.
Об'єктом вивчення обрано діяльність ВАТ «БПС-Банк» у сфері споживчого кредитування.
Предметом дослідження є процес розвитку споживчого кредитування та практика його здійснення банками Республіки Білорусь.
Основною метою дипломної роботи є дослідження особливостей та проблем надання споживчих кредитів, визначення шляхів розвитку роздрібних кредитних послуг в умовах Республіки Білорусь.
Для досягнення поставленої мети в роботі ставляться наступні завдання:
- Вивчити поняття споживчого кредитування та його роль;
- Дати класифікацію споживчого кредиту;
- Розглянути зарубіжний досвід споживчого кредитування;
- Розкрити процедуру оформлення та обліку операцій по споживчому кредитуванню;
- Проаналізувати роздрібний кредитний портфель Жовтневого відділення ВАТ «БПС-Банк» в м. Мінську;
- Оцінити рівень розвитку роздрібного банківського кредитування в Республіці Білорусь;
- Виявити проблеми і внести пропозиції щодо вдосконалення споживчого кредитування в ВАТ «БПС-Банк».
При написанні роботи використовувалися наступні нормативно-правові документи: Банківський кодекс Республіки Білорусь, Цивільний кодекс Республіки Білорусь, Укази Президента Республіки Білорусь та постанови Уряду і Національного банку Республіки Білорусь, внутрішні положення і статистичні дані ВАТ «БПС-Банк».

1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ

1.1 Поняття споживчого кредитування і його роль

Основною роллю споживчого кредиту є підвищення життєвого рівня населення.
Сутність споживчого кредиту, як особливої ​​форми, полягає у наданні розстрочки платежу населенню при покупці товарів тривалого користування. Вона надається торговельними фірмами і спеціалізованими фінансовими компаніями. У деяких країнах до споживчих відносять кредити у формі розстрочки за оплату житлових будинків і квартир, які надаються спеціальними організаціями (наприклад, будівельними товариствами в Англії). Споживчий кредит має товарну форму. У кредитних відносинах між громадянами і торговими фірмами банки особистої участі не приймають. Цим споживчий кредит відрізняється від банківського, який видається населенню в грошовій формі. Проте споживчий кредит тісно пов'язаний з банківським, оскільки торговельні фірми і фінансові компанії, що надають розстрочку платежу, використовують боргові зобов'язання споживачів для отримання банківських кредитів.
Загальне цільове спрямування власне споживчого і банківського кредитів населенню - служити джерелом фінансування кінцевого споживача - послужило підставою для виникнення розширювальним трактування споживчого кредиту як сукупності товарних і грошових кредитів, що надаються фірмами, банками та державою населенню. Специфіка споживчого кредиту полягає в тому, що кредитоотримувача в даному випадку є фізичні особи, що беруть кредит на задоволення своїх особистих потреб.
На відміну від інших кредитів, об'єктом споживчого кредиту можуть бути і товари, і гроші. Товарами, що продаються в кредит, як і оплачуваними за рахунок банківських кредитів, є предмети споживання тривалого користування. Суб'єктами кредиту, з одного боку, виступають кредитори, в даному випадку - це банки, спеціальні установи споживчого кредиту, магазини та інші підприємства, а з іншого боку - кредитоотримувача - фізичні особи. Так, у Франції близько 1 / 4 всього споживчого кредиту надається банками і 3 / 4 - спеціалізованими кредитними установами. Але оскільки останні отримують необхідні їм кошти в більшій мірі за рахунок банківських кредитів, то фактично 9 / 10 всієї суми споживчого кредиту надається банками. Погашення здійснюється в разовому порядку або з розстрочкою платежу.
Споживчий кредит надається на принципах терміновості, зворотності, платності і матеріальної забезпеченості.
Принцип платності кредиту означає, що кожен кредитополучатель повинен внести банку певну плату за тимчасове запозичення у нього грошових коштів. Даний принцип став розглядатися в системі основних принципів кредитування лише з переходом діяльності кредитних установ на принципи госпрозрахунку. Це не означає, що в радянській банківській практиці не передбачалася плата за користування кредитом, але в умовах єдиної суспільної форми власності платності кредиту не надавалося особливого значення.
Банку платність кредиту забезпечує покриття його витрат з формування ресурсної бази, створює джерела для утримання свого апарату, забезпечує отримання прибутку, тому в даний час, крім сплати кредитоотримувача відсотків за безпосереднє використання запозичених ресурсів, можуть передбачатися виплати банку різного роду винагород, пов'язаних з обслуговуванням кредиту : комісійні виплати за процедуру розгляду заявок на отримання кредиту та інших документів, представлених на підтвердження кредитуемой угоди, винагороди за супровід кредиту та інші.
Повернення є основною сутнісною характеристикою кредиту, тією особливістю, яка відрізняє кредит як економічну категорію товарно-грошових відносин. Без повернення кредит не може існувати, зворотність - невід'ємна риса кредиту, його атрибут.
Значення принципу терміновості на практиці для банку виявляється в наступному: при неповерненні або навіть просто при несвоєчасному поверненні кредитоотримувача запозичених коштів банк-кредитор стикається з проблемами підтримки власної ліквідності, оскільки основним джерелом його кредитних ресурсів є залучені кошти, повернення яких він, у свою чергу, повинен забезпечити у визначені терміни.
Реалізація принципу диференційованості в сучасній банківській практиці проявляється в оформленні кредитних відносин банку з кредитоотримувача кредитними договорами, покликаними забезпечити індивідуальний підхід до кожного кредитоотримувача з урахуванням його особливостей. При цьому умови договору розробляються таким чином, щоб ступінь ризику кредитної угоди для банку була мінімальною.
Під способом забезпечення повернення кредиту слід розуміти конкретне джерело погашення наявного боргу, юридичне оформлення права кредитора на його використання, організацію контролю банку за достатністю та прийнятністю даного джерела [32, с.18].
Банки виконують роль посередників між сберегателей (первинними кредиторами) та інвесторами (первинними кредитоотримувача). При цьому двома головними економічними агентами в суспільстві є фізичні та юридичні особи. Конкретні фізичні або юридичні особи, які мають надлишок грошових коштів, вважаються сберегателей, а ті, хто відчуває дефіцит коштів, відносяться до позичальників.
Разом з тим конкретні фізичні особи можуть бути як зберігачі, так і кредитоотримувача, але як економічна група фізичні особи - чисті сберегателей. Аналогічно конкретні юридичні особи або держава можуть бути і кредиторами, і кредитоотримувача, але як економічна група вони є чистими кредитоотримувача.
Таким чином, процес фінансового посередництва пояснює одну з відмінних рис, що характеризує специфіку надання кредитів населенню. Вона проявляється не в тому, що в якості кредитоотримувачів виступають різні суб'єкти кредитної угоди (юридичні чи фізичні особи), а в тому, що, кредитуючи населення, банки кредитують економічну групу чистих сберегателей, тобто «Чистих кредиторів банків».
Безпосередні причини виникнення та економічного призначення кредиту пов'язані з можливістю подолання неминучою призупинення процесу суспільного відтворення, зумовленої закономірностями кругообігу основних і оборотних коштів економічних суб'єктів. Вивільнення грошових коштів у одних і додаткова потреба в них у інших, як правило, не збігаються за часом і кількісно. Таким чином, за допомогою кредиту дозволяється протиріччя між тимчасовим вивільненням коштів з господарського обороту і необхідністю їх ефективного використання.
Однак якщо видача кредитів первинним позичальникам (фірмам, державі) зумовлена ​​об'єктивною необхідністю підтримки виробничої діяльності, то особливість надання кредитів фізичним особам полягає у кредитуванні цілей кінцевого споживання.
Іншими словами, якщо при кредитуванні підприємств виробничого сектора досягається певна безперервність їх виробничого циклу шляхом згладжування коливань в кругообігу основних засобів та подолання невідповідностей між потребою в оборотних коштах та їх фактичною наявністю, то це ще не означає, що досягається безперервність процесу суспільного відтворення в цілому, так як вироблена для кінцевого споживання продукція вимагає її реалізації. У випадку, якщо призначений для продажу товар або послуга не знаходять необхідного попиту з боку населення (наприклад, через відносно високу вартість) і підприємство не може отримати виручку від реалізації виробленої продукції, то грошовий оборот даного підприємства (галузі, економіки) не можна вважати завершеним (безперервним). Більше того, через відсутність виручки у підприємства можуть виникнути проблеми з погашенням кредитів, отриманих для забезпечення процесу виробництва.
Отже, подальше забезпечення безперервності відтворювального процесу в суспільстві може досягатися за допомогою банківського споживчого кредиту, за допомогою якого у населення з'являється можливість купувати дорогі товари в той час, коли процес накопичення заощаджень для їх придбання ще не завершено або зовсім не було почато у зв'язку з відносно низьким рівнем доходів [16, с. 36].
У схемі споживчого кредитування можуть брати участь не тільки банк і кредитополучатель, але і поручителі, а також торговельні організації.
Поручитель - це досить платоспроможний людина (або організація), який є додатковим гарантом для банку, що кредитополучатель поверне гроші, в іншому випадку виплата кредиту лягає на поручителя.
Торговельні організації досить часто співпрацюють з банками у процедурі оформлення кредиту - вони продають свої товари з відстрочкою платежу, залучаючи в якості кредитора - фінансову організацію, але людина, що купила товар «в кредит», стає боржником не магазину, а банку, який співробітничає з ним.
Споживчий кредит регулюється з боку держави більш ретельно в порівнянні з іншими формами кредиту, так як він пов'язаний з потребами населення, регулюванням його рівня життя. У Республіці Білорусь нормативно-правова база, яка стосується регулювання споживчого кредитування представлена ​​низкою нормативно-правових актів, з яких особливо виділити хотілося б три з них: Банківський кодекс, Цивільний кодекс та Інструкція про порядок надання (розміщення) банками грошових коштів у формі кредиту і їх повернення.
Банківський і Цивільний кодекси спрямовані на трактування кредитного договору та відносин, з ним пов'язаних. Так, наприклад визначення кредитного договору, що використовується в даний час в цивільному обороті на території Республіки Білорусь, наведене в статті 771 Цивільного кодексу. За кредитним договором банк або небанківська кредитно-фінансова організація (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) іншій особі (кредитоотримувача) у розмірі та на умовах, передбачених договором, а кредитополучатель зобов'язується повернути отриману грошову суму і сплатити відсотки на неї [1].
Ще одне визначення кредитного договору наведено у статті 137 Банківського кодексу Республіки Білорусь. За винятком невеликих нюансів, воно практично ідентично даному в Цивільному кодексі: за кредитним договором банк або небанківська кредитно-фінансова організація (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) іншій особі (кредитоотримувача) у розмірі та на умовах, визначених договором, а кредитополучатель зобов'язується повернути (погасити) кредит та сплатити відсотки за користування ним [2].
Кредитним договором може бути передбачено обов'язок кредитоотримувача також сплатити плату (комісійні та інші платежі) за користування кредитом.
Сторонами споживчого кредитного договору виступають банк або небанківська кредитно-фінансова організація в ролі кредитодавця і фізична особа в ролі кредитоотримувача.
Відповідно до статті 70 Банківського кодексу банк є комерційною організацією, зареєстрованою в порядку, встановленому тим же Кодексом, і має на підставі ліцензії, виданої Національним банком, виключне право здійснювати в сукупності банківські операції, передбачені частиною 1 статті 8 Банківського кодексу. У свою чергу, згідно зі статтею 9 Банківського кодексу небанківська кредитно-фінансова установа - юридична особа, яка має право здійснювати окремі банківські операції та види діяльності, передбачені статтею 14 Банківського кодексу, за винятком здійснення в сукупності наступних банківських операцій:
- Залучення грошових коштів фізичних і (або) юридичних осіб у вклади (депозити);
- Розміщення залучених коштів від свого імені і за свій рахунок на умовах повернення, платності і терміновості;
- Відкриття та ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб.
Відзначимо, що, незважаючи на надану законодавцем небанківським кредитно-фінансовим організаціям можливість видавати кредити, такі операції в Республіці Білорусь не поширені і проводяться виключно ломбардами.
Пояснюється таке становище тим, що відповідно до статті 9 Банківського кодексу при створенні небанківської кредитно-фінансової організації, здійсненні та припинення її діяльності застосовуються положення, передбачені для банків. У зв'язку з цим засновникам, які готуються створити підприємство для ведення банківського бізнесу, вигідніше зареєструвати банк, оскільки він має більш широкої правоздатністю в порівнянні з небанківською кредитно-фінансовою організацією.
Під предметом споживчого кредитного договору необхідно розуміти грошові кошти, що надаються в якості кредиту. Надання банком коштів у формі кредиту здійснюється відповідно до умов кредитного договору або в безготівковому порядку шляхом перерахування банком грошових коштів на рахунок кредитоотримувача або на рахунки третіх осіб, або шляхом видачі кредитоотримувача - фізичній особі готівкових грошових коштів.
Грошові кошти можуть надаватися як у національній валюті Республіки Білорусь, так і в іноземній валюті [15, с. 61-65].
Виходячи з визначення, наведеного в статті 771 Цивільного кодексу, кредитний договір є консенсуальним, тобто вступає в силу з моменту, коли сторони досягнуть згоди з усіх істотних умов.
Визначення кредитного договору як консенсуального має не тільки теоретичне, але й практичне значення, оскільки обумовлює обов'язок банку, укладає кредитний договір, надати кредит і право кредитоотримувача вимагати надання грошових коштів. Консенсуальності кредитного договору відіграє найважливішу роль при веденні бізнесу в сучасних умовах. Підписавши договір, кредитополучатель може знайти упевненість, що він отримає грошові кошти на узгоджених умовах. У разі небажання банку надати кредит після підписання відповідної угоди його можна примусити зробити видачу грошових коштів у судовому порядку. Такий підхід страхує кредитоотримувача від несподіваних ситуацій, пов'язаних з ненаданням кредиту, які могли б виникати у випадку, якщо б кредитний договір був реальним.
Однак консенсуальної характер кредитного договору не означає, що банк не вправі передбачити в ньому умову про те, що зобов'язання з надання кредиту до його видачі можуть бути анульовані. Зрозуміло, така умова можна включити в договір лише за згодою обох сторін. Якщо ж кредитополучатель візьме на себе ризик і погодиться з цією умовою, у договорі необхідно передбачити обов'язок банку по повідомленню кредитоотримувача про те, що кредит виданий не буде. При цьому повідомлення має бути направлено клієнту в день прийняття банком рішення про анулювання своїх зобов'язань і, що надзвичайно важливо, до надходження в банк платіжних інструкцій кредитоотримувача. В іншому випадку кредитний договір стає фактично реальним.
Кредитний договір є двостороннім (взаємозобов'язуючих). Кредитодавець зобов'язаний надати кредит, в силу чого кредитополучатель вправі вимагати виконання цього обов'язку кредитодавцем. У свою чергу, кредитополучатель зобов'язаний повернути кредит у встановлений договором строк та сплатити відсотки, а кредитодавець має право вимагати виконання цього обов'язку.
Також кредитний договір завжди є оплатним в силу прямої вказівки закону. Відсотки за користування кредитом є суттєвою умовою цього договору.
Згідно статті 139 Банківського кодексу кредитний договір повинен укладатися в письмовій формі. В іншому випадку він є нікчемним, тобто недійсним незалежно від визнання його таким судом.
Зміст кредитного договору складають права і обов'язки сторін. На виконання укладеного кредитного договору банк зобов'язаний надати кредит у розмірі та на умовах, передбачених у договорі. Таким чином, білоруським законодавством не передбачена можливість банку відмовити в наданні кредиту після укладення відповідного договору. Однак це право можна передбачити за угодою сторін.
У той же час при невиконанні кредитоотримувачем зобов'язань за кредитним договором, а також при порушенні обов'язки забезпечити кредитодавцю можливість здійснення контролю за цільовим використанням кредиту кредитодавець має право вимагати дострокового погашення кредиту та (або) відмовитися від подальшого кредитування кредитоотримувача за цим договором.
У відповідності з кредитним договором, оскільки він є консенсуальним, кредитополучатель має право вимагати видачі кредиту. До обов'язків кредитоотримувачів, як правило, належать такі:
- Використовувати за кредит цільовим призначенням, зазначеному в кредитному договорі (якщо цільове призначення передбачено договором);
- Сплачувати відсотки за користування кредитом у розмірі, встановленому кредитним договором;
- Повернути кредит банку в строк, визначений договором [21, с. 35].
Що стосується інструкції «Про порядок надання (розміщення) банками грошових коштів у формі кредиту та їх повернення», то в ній передбачено, що кредити фізичним особам надаються на фінансування нерухомості та (або) на споживчі потреби.
Причому залежно від строків використання кредити фізичним особам можуть бути короткостроковими і довгостроковими.
У відповідність з вітчизняним законодавством, до довгострокових кредитів належать кредити з терміном повного погашення, спочатку встановленим кредитним договором, понад один рік.
У білоруській практиці, до короткострокових кредитах ставляться кредити з терміном повного погашення, спочатку встановленим кредитним договором, до одного року включно [5].

1.2 Види споживчих кредитів
Класифікацію споживчих кредитів можна провести за різними ознаками.
По виду джерел залучення кредитних ресурсів:
- Кредити за рахунок зовнішніх джерел;
- Кредити за рахунок власного капіталу.
По виду процентної ставки:
- З плаваючою ставкою;
- З фіксованою ставкою;
- Зі змішаною ставкою.
За технікою надання:
- Одна сума;
- Відкрита кредитна лінія;
- Овердрафт.
По валюті:
- В національній валюті;
- В іноземній валюті [39, с. 147].
За цільовим спрямуванням кредити можуть бути цільовими (кредити на освіту, на фінансування нерухомості) і нецільовими (овердрафт) [12, с.383].
За характером використання:
- Разові;
- Поновлювані.
До них відносяться: револьверні кредити, тобто позичальник протягом певного періоду може неодноразово отримувати позики до граничної величини на обумовлених умовах - наприклад, збереження фіксованого залишку на рахунку; банк звичайно стягує комісію за кредит і вимагає збереження певного залишку коштів на рахунку. При револьверному кредитуванні в договорі встановлюється граничний розмір заборгованості позичальника за кредитом перед банком, після погашення частини боргу позичальник може взяти кредит у межах недовикористаної ліміту. Ролловерние кредити - поновлюваний кредит з періодично переглядати відсоткову ставку, тобто умова надання термінових позик на євроринку, згідно з яким позика періодично переоцінюється на узгоджений спред вище поточної ставки ЛІБОР.
По термінах надання:
- Короткострокові - від 1 дня до 1 року;
- Довгострокові - понад 1 року.
У відповідність з вітчизняним законодавством, до довгострокових кредитів належать кредити з терміном повного погашення, спочатку встановленим кредитним договором, понад один рік [5]. Кредит на фінансування нерухомості має місце, коли кредит йде на поліпшення житлових умов, створення підсобного домашнього господарства, кооперативне та індивідуальне житлове будівництво, будівництво житлових будинків для переселенців, придбання або будівництво садових будиночків, благоустрій садових ділянок, капітальний ремонт житлових будинків, господарське обзаведення, купівлю худоби. Такі кредити надаються на терміни до 15 років.
Пільгові кредити надаються на будівництво (реконструкцію) або придбання житлових приміщень малозабезпеченим працездатним громадянам Республіки Білорусь, які перебувають на обліку потребуючих поліпшення житлових умов. Максимальний термін, на який надається пільговий кредит, може бути значно довше звичайного терміну (наприклад, до 20 років).
Споживчий кредит може бути використаний на поточні потреби. Він надається у вигляді розстрочок платежів за товари, грошових кредитів на їх придбання та невідкладні потреби, кредитів під заставу майна в ломбарди і т.д. Розміри цих кредитів визначаються вартістю товарів, що продаються в кредит, товарів, що здаються в ломбард, а також реальними доходами кредитоотримувача (фізичної особи).
Кредит на поточні потреби, як правило, буває короткостроковим. У білоруській практиці, до короткострокових кредитах ставляться кредити з терміном повного погашення, спочатку встановленим кредитним договором, до одного року включно.
Короткострокові та довгострокові кредити фізичним особам (за винятком індивідуальних підприємців) класифікуються на кредити на фінансування нерухомості і на кредити на споживчі потреби.
За суб'єктам кредитної угоди розрізняють: банківські споживчі кредити, кредити, що надаються населенню торговими організаціями; споживчі кредити кредитних установа небанківського типу; особисті і приватні споживчі кредити.
По забезпечення розрізняють кредити незабезпечені та забезпечені. Як форм додаткового забезпечення можуть виступати: застава, поручительство, гарантії та страхування. При видачі споживчих кредитів банки віддають перевагу застави та поруки. Заставою можуть бути різні види активів, у тому числі товарно-матеріальні цінності, цінні папери, нерухомість. Основна причина, по якій банк вимагає забезпечення, - це ризик зазнати збитків у разі небажання або нездатність кредитоотримувача погасити кредит в строк і повністю. Забезпечення не гарантує погашення кредиту, але зменшує ризик, тому що у випадку непогашення кредиту банк отримує перевагу перед іншими кредиторами відносно будь-якого виду активів, які прийняті в забезпечення банківського кредиту.
За способом надання споживчі кредити поділяють на разові і відновлювальні. До групи поновлюваних (револьверних) кредитів включаються кредити, що надаються клієнтам за кредитними картками, або кредити за єдиними активно-пасивними рахунками у формі овердрафту.
За методом погашення розрізняють кредити, що погашаються без розстрочки платежу, і кредити з розстрочкою платежу. Кредити без розстрочки платежу мають важливу особливість: за такими кредитами погашення заборгованості та відсотків здійснюється одноразово. Кредити з розстрочкою платежу включають: кредити з рівномірним періодичним погашенням (щомісяця, щокварталу і т.д.); кредити з нерівномірним, періодичним погашенням (сума платежу в погашення кредиту змінюється). При видачі кредиту з розстрочкою платежу діє принцип, згідно з яким сума кредиту списується частинами протягом періоду дії договору. Подібний порядок погашення кредиту не настільки обтяжливий для кредитоотримувача, як при одноразової сплати боргу. Для банку також вигідно, щоб кредит погашався періодично протягом усього терміну дії договору, так як це прискорює оборотність кредитуються засобів і вивільняє кредитні ресурси для нових вкладень, підвищуючи таким чином його ліквідність.
Кредити з розстрочкою платежу можуть приймати форму прямого чи непрямого банківського кредиту. При наданні прямого банківського кредиту укладається кредитний договір між банком і кредитоотримувачем - користувачем кредиту. Непрямий банківський кредит передбачає наявність посередника в кредитних відносинах банку з клієнтом. Такими посередниками найчастіше виступають підприємства роздрібної торгівлі. Кредитний договір у цьому випадку укладається між клієнтом і магазином, який надалі отримує кредит в банку.
У Білорусі в останні роки активно розвивається кредитування населення через торговельні організації. Покупці нерідко купують товари тривалого користування (холодильники, пральні машини, комп'ютери тощо) з розстрочкою платежу.
Пряме банківське кредитування вигідно відрізняється від непрямого простотою організації кредитного процесу, що дозволяє з'ясувати економічну доцільність видачі кредиту та організувати дієвий контроль за його використанням і погашенням. Однак до негативних факторів, пов'язаних з прямим банківським кредитуванням, зазвичай відносять більш високий рівень ризику, ніж при непрямому банківському кредиті.
При видачі кредиту з розстрочкою платежу діє принцип, згідно з яким сума кредиту списується частинами протягом періоду дії договору. Подібний порядок погашення кредиту не настільки обтяжливий для кредитоотримувача, як при одноразової сплати боргу.
Для банку також вигідно, щоб кредит погашався періодично протягом усього терміну дії договору, так як це прискорює оборотність кредитуються засобів і вивільняє кредитні ресурси для нових вкладень, підвищуючи таким чином його ліквідність.
Непряме банківське кредитування споживчих потреб населення дає можливість банку скоротити вплив ризиків, оскільки кредити, що надаються, наприклад, юридичним особам (торговельним організаціям, підприємствам, на яких працюють кредитоотримувача), дозволяють з більшою ступенем вірогідності визначити кредитоспроможність юридичної особи, перспективи погашення кредиту в строк і повністю, організувати дієвий контроль, у тому числі на стадії погашення кредиту.
З точки зору клієнта важливо також, що він отримує кредит у момент виникнення потреби в ньому (наприклад, в торговій організації при купівлі товарів тривалого користування по кредитній карті), і для нього немає необхідності звертатися до банку з проханням про видачу кредиту.

1.3. Зарубіжний досвід споживчого кредитування (на прикладі Франції)
Після того як протягом 15 років обсяг споживчих кредитів зростав у середньому на 6,6% на рік, в 2008р. спостерігалося уповільнення цих темпів: обсяг кредитів збільшився лише на 1,4%, склавши 178,6 млрд. євро. Це уповільнення пояснювалося загальним погіршенням кон'юнктури як у національній, так і в світовій економіці, а також збільшенням інфляції, що негативно впливає на схильність домашніх господарств використовувати споживчі кредити на придбання різних товарів і послуг. Зазвичай французи вважають за краще отримувати персональні кредити, сума яких в 2008р. збільшилася на 3,3%, досягнувши майже 90 млрд. євро, а їх частка в загальній сумі споживчих кредитів склала 49%.
Хоча форми споживчих кредитів і позик різні, вони мають ряд загальних характеристик: їх сума не повинна перевищувати 25 тис. євро; вони повинні надаватися на строк не менше трьох місяців; їх можуть надавати тільки банки, кредитні установи і великі торговельні мережі (Carrefour, Auchan ).
Ця практика дещо відрізняється від білоруської, адже багато вітчизняних банків надають споживчі кредити на суму не перевищує 10 тис. доларів США (до таких належать УП «Іноземний банк« Москва-Мінськ »[42], ВАТ« Білоруський народний банк »[43] , ЗАТ «БТА-Банк» [44]), інші білоруські банки надають споживчі кредити, які обмежуються тільки кредитоспроможністю кредитоотримувача і його поручителів (до таких належать АСБ «Беларусбанк» [45], ВАТ «БПС-Банк» [46], ВАТ «Белинвестбанка» [47], ВАТ «Бєлвнєшекономбанк»).
Головними формами кредитів у Франції є наступні:
- Персональні позики (le divt personnel), які надаються особам, які отримують доходи або мають значні заощадження. Банки конкурують між собою, пропонуючи кредити під нижчі відсотки, ніж в інших банків. Отримавши персональний кредит, позичальник може витрачати його на свій розсуд.
У практиці Республіки Білорусь також є кредити, які кредитополучатель може використовувати на власний розсуд, причому вони можуть видаватися готівкою (прикладом може послужити ПростоКредіт від Приорбанк), однак процентні ставки та інші збори за подібними кредитами достатньо високі.
- Цільовий кредит (le credit affecte) на відміну від персонального надається на певні цілі: на придбання нового автомобіля, на оплату дозвілля (подорожей) і т.д. При цьому мета та умови використання кредиту чітко зафіксовані у відповідному контракті. Якщо контракт не дотримується, кредит автоматично анулюється. Останнім часом частка банків у наданні цільових кредитів зменшується, вони все частіше надаються фірмами, що торгують автомобілями або організують дозвілля і подорожі.
У Білорусі кредитування транспорту є одним з лідерів на ринку роздрібного кредитування, причому кредит можна отримати не лише на купівлю нового, але і старого (зазвичай до 5-ти років) автомобіля. Основною умовою по даному виду кредиту в Білорусі також є невідступна проходження контрактом.
- Поновлюваний (револьверний) кредит (le credit renouvelable) - ця форма кредитування з'явилася у Франції з початку 1990-х років і продовжує розвиватися, незважаючи на те, що процентні ставки по ньому досягають 15-20%. При цьому середня процентна ставка в банків становить 12%, а у спеціалізованих кредитних установ - 16%. Використання револьверного кредиту, який відновлюється після кожного погашення і може використовуватися на розсуд позичальника, може чинити негативний вплив на фінансове становище останнього: в досьє всіх боржників, внесених в національну картотеку неплатників, є дані про отримання ними револьверних кредитів.
Потрібно відзначити, що в Білорусі в чистому вигляді надання револьверних кредитів не практикується.
- Кредити за картками, за допомогою яких ведуться розрахунки в багатьох великих магазинах і гіпермаркетах, є різновидом поновлюваних кредитів. У Франції звертаються мультисервісні (multiservices) картки типу Visa, що є одночасно міжнародними банківськими картами, картами для розрахунків у торговій мережі та кредитними картами. Зрозуміло, що кредити за такими картками надаються під більш високі відсотки. Річна оплата банківської карти у провідних французьких банків коливається від 15 євро до 40 євро. Деякі банки за перший рік використання картки не стягують ніякої плати, а у ряду кредитних установ (наприклад, Cetelem) карти безкоштовні.
У Білорусі в останні роки кредитування за картками також отримало досить високу популярність. У деяких банках подібне кредитування займає понад 60% в роздрібному кредитному портфелі. До таких банків належить «Пріорбанк» ВАТ. Так, у банку кредитна лінія при використанні кредитної картки відкривається на три роки і її максимальний розмір може досягати: 10 середньомісячних зарплат кредитоотримувача при випуску картки в білоруських рублях або 8 середньомісячних зарплат кредитоотримувача при випуску картки в доларах США.
Отримавши кредитну картку в банку кредитополучатель відразу може зняти готівку: як всю суму, так і її частину. Також можна скористатися банкоматної мережею «Пріорбанк» ВАТ для зняття готівки або розрахуватися карткою в підприємствах торгівлі і сервісу, де встановлені платіжні термінали, що приймають до оплати картки VISA. Крім того, кредитною карткою VISA Electron можна розрахуватися за товари і послуги в будь-якій країні світу, де приймають картки VISA, або зняти готівку в банкоматах.
В якості забезпечення повернення приймаються тільки поруки фізичних осіб, причому чоловік або дружина, при наявності таких, теж може виступати поручителем, (від одного до двох у залежності від суми кредиту). Відсотки нараховуються тільки за використану суму кредитного ліміту, щомісячно необхідно погашати мінімум 5% від суми боргу і відсотки за користування ним.
Кредитний ліміт протягом терміну дії картки є поновлюваним. Це означає, що ту суму, яку кредитополучатель вносить кожен місяць для погашення основного боргу, він знову може використовувати. Протягом наступних 2 років кредитополучатель виробляє тільки погашення кредиту.
Процентна ставка становить 1,17% на місяць в білоруських рублях і 1,08% на місяць в доларах, і вона цілком прийнятна, якщо взяти до уваги сьогоднішні ставки за кредитами в іноземній валюті в інших білоруських банках. Така картка призначена для тих, хто збирається купити автомобіль старше п'яти років, побутову техніку, гараж, зробити ремонт або просто поїхати на відпочинок.
- Безкоштовний (безпроцентний) кредит, рекламу про який заборонено поміщати за межами банку. Такий кредит пропонується покупцям нового або значно оновленого житла. При його надання в розрахунок приймається рівень оподатковуваного доходу позичальника у рік, що передує укладенню відповідного контракту.
У практиці нашої держави безкоштовних кредитів немає, але вельми популярним є пільгове кредитування нерухомості для потребуючих поліпшення житлових умов.
До 2008 року швидко зростав обсяг довгострокових позик на придбання житла: у 2000-2007 рр.. частка отриманих населенням позик на термін понад 20 років у загальному обсязі позик, наданих за фіксованими відсотками, зросла з 6 до 35%. Одержувачами таких позик були в основному молоді люди, які прагнуть з самого початку своєї кар'єри набувати власне житло, а не орендувати його. 2005р. є рекордним за кількістю угод з придбання квартир на вторинному ринку: за оцінками, їхнє число становить 730 тис. Це багато в чому пояснювалося доступністю кредитів на ці цілі, номінальні процентні ставки за якими, як правило, не перевищували 5%.
Однак 2008 рік виявився рекордсменом за темпами падіння популярність житлових кредитів, на що вплинули відносне зниження рівня прибутковості громадян, збільшення інфляції, іпотечна криза в США та Англії.
Законодавство Франції передбачає суворі правила складання кредитного договору: відсутність в ньому хоча б одного передбаченого законом пункту робить цей договір недійсним, а банк позбавляється права на отримання відсотків. Договір про надання споживчого кредиту повинен містити такі відомості:
- Координати банку, кредитоотримувача і його поручителів;
- Умови та способи надання кредиту - тривалість, дата погашення і т.д.
- Сума позики, пов'язані з ним витрати та ефективні процентні ставки;
- Точний графік і суми погашення основної суми позики і відсотків по ньому. У тексті договору можуть бути передбачені умови та процедури дострокового погашення позики або припинення дії кредитного договору [30, с. 69].
Під егідою Банку Франції створена Національна картотека інцидентів, пов'язаних з погашенням кредитів фізичними особами (Le fichier national des incidence de paiement des credit aux particuliers - FICP), або картотека неплатників. Кожен випадок неплатежу по кредиту розглядається комісією по заборгованості, що приймає рішення про включення відповідного досьє в картотеку, в якій міститься інформація не тільки про інцидент, але і про заходи договірного або судового характеру, призначених для врегулювання заборгованості. Відомості про інцидент зберігаються в картотеці протягом восьми років. Користуватися даними картотеки можуть тільки банки та інші кредитні організації і тільки для власних потреб, тобто не передаючи цю інформацію іншим. Що стосується громадян, внесених у картотеку, то вони можуть отримати усну інформацію зі свого досьє тільки у відділенні Банку Франції [31, с.28].
Розглядаючи досвід споживчого кредитування в інших зарубіжних країнах, відзначимо, що проблема неплатежів по кредитах також є головним приводом для занепокоєння. Наприклад, в азіатських країнах для споживача практично немає обмежень і перешкод до кількості відкритих кредитів, тому що банки по суті надають їх "всліпу". І хоча більшість людей, що відкривають кредитні лінії, виконують свої зобов'язання, певна частка покупців не може урівняти запити і свої фінансові можливості в набирає обертів споживчому бумі. Так, у Гонконгу кожен такий кредитополучатель мав у середньому по 14 різних кредитних ліній із загальним розміром кредиту в $ 75000. Втрати по непогашених кредитах на азіатських ринках швидко піднялися до рамок країн Заходу. Згідно зі статистичними даними, в США неспроможним виявляється кожен восьмий з тисячі чоловік. Подібний стан справ вже сьогодні спостерігається у Гонконгу, два роки тому мав показник 1:1000, і в Південній Кореї, навіть за більш короткий період часу зуміла перевершити американські показники.
Вирішуючи цю проблему можна також звернутися до досвіду США, де ризик за операціями споживчого кредитування набагато нижче.
Успіх розвитку споживчого кредиту в США, багато в чому пов'язаний із функціонуванням на ринку спеціалізованих інформаційних агентств: так званих кредитних бюро (credit bureaus) і кредитно-розшукових бюро (credit reporting bureaus / investigating bureaus). Кредитні бюро, як правило, організовуються асоціаціями торгових і фінансових підприємств, хоча не виключені випадки створення і незалежних бюро. Ці агентства займаються збором фінансової інформації не тільки про поточні, а й потенційних клієнтів банків. До таких даних відноситься не тільки інформація про доходи клієнта, а й приблизна оцінка стану рахунку клієнта в банках, дані про надані та погашених кредитах. Крім того, досьє на клієнта може також містити й інформацію, потенційно впливає на його кредитоспроможність: сімейний стан, кількість утриманців, судові позови і, іноді, особисті характеристики клієнта: дані про успішність у навчальних закладах, де навчався клієнт, можливі ускладнення в особистих відносинах (наприклад, потенційний розлучення), моральне обличчя і т. д. Кредитні бюро збирають і надають дані на абонентських умовах членам асоціацій, однак можуть продати разову інформацію і третім особам, але за істотно більшу плату. Часто підприємства - члени асоціації "скидають" наявні у них дані кредитним бюро, щоб вони згодом стали доступними іншим членам асоціації. Таким чином, кредитні бюро виконують ще й функцію загального банку даних по клієнтах підприємств-учасників асоціації.
Кредитно-розшукові бюро, навпаки, збирають інформацію тільки на замовлення про конкретну особу в більш широкому розрізі і роблять менший наголос на фінансове становище, скоріше концентруючись на особистісних характеристиках даної особи. Основними замовниками кредитно-розшукових бюро є роботодавці і страховики, однак компанії, що оперують на ринку споживчого кредиту, також звертаються в кредитно-розшукові бюро. Таким чином, наявність розгалуженої мережі інформаційних агентств (кредитних і кредитно-розшукових бюро), на дані якої спираються більшість постачальників споживчого кредиту, дозволяє істотно знизити витрати за оцінкою кредитоспроможності окремих споживачів, що суттєво знижує фінансові ризики, пов'язані зі споживчим кредитом.
Таким чином, споживчий кредит як особлива форма кредиту полягає в наданні розстрочки платежу населенню при покупці товарів тривалого користування.
Споживчий кредит надається на принципах терміновості, зворотності, платності і матеріальної забезпеченості.
У схемі споживчого кредитування можуть брати участь не тільки банк і кредитополучатель, але і поручителі, а також торговельні організації.
У Республіці Білорусь нормативно-правова база, яка стосується регулювання споживчого кредитування представлена ​​низкою нормативно-правових актів, з яких особливо виділити хотілося б три з них: Банківський кодекс, Цивільний кодекс та Інструкція про порядок надання (розміщення) банками грошових коштів у формі кредиту і їх повернення.

2 Практика видачі комерційним банком споживчих кредитів населенню на прикладі ВАТ «БПС-банк»
2.1 Процедура видачі споживчого кредиту ВАТ «БПС-Банк»
ВАТ "БПС-Банк" надає своїм клієнтам повний комплекс кредитних послуг в білоруських рублях і іноземній валюті, серед яких особливу увагу приділяє роздрібного кредитування фізичних осіб.
Порядок надання кредитів фізичним особам у ВАТ "БПС - Банк" розроблений відповідно до Цивільного Кодексу Республіки Білорусь, Банківським кодексом Республіки Білорусь, Законом Республіки Білорусь "Про заставу", Інструкцією про порядок надання (розміщення) банками грошових коштів у формі кредиту та їх повернення , затвердженої постановою Правління Національного банку Республіки Білорусь від 30.12.2003 № 226, а також іншими нормативними правовими актами та локальними нормативними актами ВАТ "БПС-Банк", що регулюють питання кредитування фізичних осіб.
В даний час банком здійснюється кредитування фізичних осіб:
- На фінансування нерухомості (будівництво або купівля індивідуальних житлових будинків (часток, частин), квартир (часток, частин) в багатоквартирному житловому будинку, в тому числі за договорами участі в рамках місцевих житлових позик, купівля земельних ділянок для подальшої житлової забудови);
- На придбання автотранспортних засобів;
- Споживче кредитування та експрес-кредитування.
Процес кредитування починається з надання потенційним кредитоотримувачем документів для оформлення кредитного договору та отримання кредиту, які включають в себе:
- Заяву - анкету;
- Документ, що засвідчує або підтверджує особу:
- Військовий квиток;
- Документи, що підтверджують наявність стабільних доходів у заявника;
- Документи щодо забезпечення виконання кредитних зобов'язань заявника;
- Інші документи.
Крім того, заявник в залежності від мети необхідного кредиту також представляє в банк різні додаткові документи:
- На фінансування нерухомості:
а) на будівництво індивідуального житлового будинку - документ, що засвідчує право заявника на земельну ділянку;
б) на купівлю індивідуального житлового будинку, квартири, земельних ділянок - зареєстрований в організаціях державної реєстрації договір купівлі-продажу;
в) на будівництво квартири в багатоквартирному житловому будинку - договір про створення об'єкту пайового будівництва, укладеного між заявником (пайовиків) та забудовником;
г) на будівництво квартири в будинку житлово-будівельного кооперативу, колективу індивідуальних забудовників: виписку з рішення органу управління організації громадян-забудовників про включення заявника в члени організації громадян-забудовників; довідку органу управління організації громадян-забудовників про загальну площу квартири, початок та закінчення будівництва житлового будинку; договір про будівництво квартири в ЖБК з зазначенням орієнтовної вартості квартири в поточних цінах на день укладення договору; повідомлення організації громадян-забудовників про суму чергового платежу із зазначенням її реквізитів та поточного рахунку; документи, що підтверджують фактичну участь заявника власними коштами у фінансуванні нерухомості. Сума внесених заявником власних грошових коштів повинна становити не менше 10% вартості пропонованого до кредитування об'єкта нерухомості і не менше 30% - у разі прийняття нерухомості, що купується за рахунок кредитних коштів, на забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором;
д) для фізичних осіб, які потребують поліпшення житлових умов - довідку місцевої виконавчого і розпорядчого органу або організації за місцем постановки фізичної особи на облік потребуючих поліпшення житлових умов.
Додатковими документами, наданими при отриманні кредиту на придбання автотранспортних засобів, є договір купівлі-продажу, який необхідний при купівлі автотранспортного засобу у юридичної особи, індивідуального підприємця.
При покупці автомобіля у фізичної особи - до банку представляється рахунок-довідку встановленого зразка і договір купівлі-продажу, укладений між продавцем і заявником. При оформленні в заставу купується за рахунок кредиту автотранспортного засобу потрібно надати копію нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу.
У разі оформлення кредиту на споживчі потреби при безготівкових перерахувань потрібно рахунок-фактура та / або договір купівлі-продажу і т.п.
У розгляді документів заявника беруть участь різні служби банку. Основний обсяг роботи припадає на фахівців кредитної служби, які перевіряють повноту формування пакета документів, відповідність копій документів їх оригіналам, даних паспорта або документів, що засвідчують особу, даним, зазначеним у заяві-анкеті (анкети), кредитну дисципліну заявника (поручителя) за раніше отриманими кредитами в Банку.
Крім цього проводиться узгодження способу забезпечення виконання кредитних зобов'язань та вивчаються документи, що підтверджують право власності на пропоноване в заставу майно. Відзначимо, що способами забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором, укладеним між банком і кредитоотримувачем, можуть бути: поручительства фізичних і (або) юридичних осіб; заставу майна (за винятком застави часткою, частин житлових будинків / квартир / земельних ділянок), що знаходиться у власності кредитоотримувача або третьої особи; заставу майна, яке надійде в майбутньому у власність заставодавця (за винятком застави часткою, частин житлових будинків / квартир / земельних ділянок); гарантійний депозит грошей кредитоотримувача або третьої особи; заставу майнових прав, які відповідно до законодавства Республіки Білорусь можуть бути відчужені.
Фахівці кредитної служби визначають платоспроможність заявника та поручителя. Визначення коефіцієнта платоспроможності заявника здійснюється виходячи з його чистого доходу, який розраховується шляхом вирахування з отриманих заявником доходів обов'язкових податкових платежів, виплат і утримань, а також суми бюджету прожиткового мінімуму в середньому на душу населення на один місяць, визначеної на дату / місяць, в якому проводиться розрахунок коефіцієнта платоспроможності.
При розрахунку чистого доходу враховуються доходи заявника, що мають постійний характер, з періодичністю їх отримання - не рідше одного разу на три місяці.
У дохідній частині розрахунку чистого доходу враховуються такі види доходів заявника (поручителя):
- Заробітна плата (включаючи відпускні), премії, надбавки до зарплати та інші;
- Доходи за договорами цивільно-правового характеру (договори підряду, авторські винагороди тощо);
- Доходи від підприємницької діяльності;
- Інші доходи.
У видатковій частині розрахунку чистого доходу враховуються такі витрати заявника:
- Прибутковий та інші податки, які сплачуються з доходів фізичними особами;
- Утримання за виконавчими листами (у тому числі аліменти);
- Щомісячні платежі за раніше отриманими кредитами, включаючи кредити, отримані в інших банках (за винятком овердрафтних кредитів і відсоткам по них), і товарах, купленим у розстрочку;
- Платежі, що здійснюються за третіх осіб на виконання зобов'язань за раніше укладеними договорами поруки;
- Сума бюджету прожиткового мінімуму на дату / місяць, в якому проводиться розрахунок.
Для розрахунку платоспроможності заявника використовується середній чистий дохід. Розрахунок середнього чистого доходу здійснюється за наступною формулою:

де ДЧ - середньомісячний чистий (сукупний чистий) дохід;
Д - дохід, отриманий у i-місяці;
Р - витрата, понесений в i-місяці;
i - номер місяця;
n - кількість місяців [38].
Максимально допустиме значення коефіцієнта платоспроможності заявника повинно мати значення 0,5.
Коефіцієнт платоспроможності поручителів розраховується виходячи із сукупного чистого доходу поручителів, чиї доходи не включені в сукупний чистий дохід заявника при розрахунку його платоспроможності, з урахуванням дотримання вимог щодо максимально допустимому його значенню.
Крім кредитної служби банку, представлені клієнтом документи, розглядаються фахівцями служби безпеки і юристами банку.
Працівники служби безпеки перевіряють заявника (заставодавця та поручителя) на предмет встановлення фактів, які можуть негативно вплинути на повноту і своєчасність виконання кредитних зобов'язань.
Юридична служба вивчає подані заявником договори та інші документи з оформлення забезпечення на предмет їх відповідності вимогам законодавства Республіки Білорусь.
Крім того, працівниками кредитної служби, служби безпеки та фахівцями відповідного профілю інших служб здійснюється перевірка наявності та збереження пропонованого в заставу майна та оцінка його вартості.
У разі встановлення відносно заявника (поручителя, заставодавця) негативної інформації, перешкоджає наданню заявнику кредиту та / або оформлення забезпечення, служба безпеки, юридична служба представляють кредитної службі банку письмовий висновок з обгрунтуванням у відповідності до законодавства Республіки Білорусь і локальними нормативними актами причин можливої ​​відмови заявнику у наданні кредиту та / або неможливості оформлення договорів забезпечення.
За результатами проведеної роботи кредитним працівником банку готується висновок про можливість видачі кредиту. Висновок підписується працівником, його готували, керівником кредитної служби, керівником юридичної служби, служби безпеки або іншими особами, які виконують функції служби безпеки та юридичної служби з питань кредитування фізичних осіб, і розглядається кредитним комітетом або керівником банку.
Термін розгляду повного пакету документів не повинен перевищувати 30 календарних днів.
При прийнятті кредитним комітетом або керівником банку позитивного рішення про надання кредиту заявнику кредитна служба готує кредитний договір та договори забезпечення (договори застави, поруки та ін), які підписуються керівником, головним бухгалтером і кредитоотримувачем.
Банком здійснюється кредитування фізичних осіб шляхом одноразового надання грошових коштів, а також за допомогою відкриття відновлювальної (для кредитів, які видаються в білоруських рублях з використанням кредитних банківських пластикових карток) або невідновлюваної кредитної лінії.
Відзначимо, що існують певні особливості надання експрес-кредитів.
Експрес-кредитування є різновидом споживчого кредитування фізичних осіб з оформленням в забезпечення виконання кредитних зобов'язань застави майнових прав на грошові кошти, що отримуються фізичною особою у вигляді заробітної плати та інших прирівняних до неї виплат.
Експрес-кредитами можуть користуватися фізичні особи, які мають незмінне протягом останніх дванадцяти місяців місце роботи, а також рахунки, призначені для перерахування заробітної плати та інших прирівняних до неї платежів, відкриті у ВАТ «БПС-Банк».
Погашення кредиту і сплата відсотків за користування ним сплачується у валюті кредиту, як у безготівковій формі, так і готівкою грошовими коштами щомісяця відповідно до умов, визначених кредитним договором та законодавством Республіки Білорусь.
Виконання зобов'язань за кредитним договором, у тому числі зі сплати кредитних платежів, може бути покладено кредитоотримувачем відповідно до законодавства на третю особу.
Кредитні платежі можуть здійснюватися: як шляхом перерахування грошових коштів з рахунку фізичної або юридичної особи, так і за допомогою дебетової пластикової картки і внеску готівкою в касу банку.
При недостатності коштів для сплати кредитної платежу у повній сумі і / або інших платежів, що випливають з умов кредитного договору, встановлюється наступна черговість платежів:
- В першу чергу погашаються витрати банку, пов'язані з поверненням коштів (судові витрати, витрати від реалізації заставного майна тощо);
- У другу чергу - прострочена заборгованість за кредитом; потім черговий платіж, передбачений графіком погашення кредиту; несвоєчасно сплачені (прострочені) відсотки, нараховані на основний борг щодо основної процентної ставки; відсотки, нараховані на основний борг за поточний розрахунковий період щодо основної процентної ставки;
- У третю чергу: додаткові відсотки, нараховані на прострочену заборгованість у відповідності зі статтею 366 Цивільного кодексу Республіки Білорусь, і інші санкції, передбачені кредитним договором.
Умовами кредитного договору кредитоотримувача може бути надано право на дострокове погашення заборгованості за кредитом. При достроковому погашенні кредиту графік його погашення не змінюється. Сума дострокового погашення кредиту може бути зарахована банком в рахунок чергових платежів за графіком погашення кредиту, що повинно бути передбачено умовами кредитного договору.
При невиконанні кредитоотримувачем зобов'язань з погашення кредиту та / або сплату відсотків за користування ним кредитна заборгованість з наступного робочого дня після настання терміну її погашення є простроченої за основним боргом та / або відсотками.
У виняткових випадках, за обгрунтованим письмовим клопотанням кредитоотримувача, керівником банку може бути надана відстрочка чергового платежу з погашення основного боргу та нарахованими відсотками на строк не більше 1 місяця без зміни графіка погашення кредиту та без нарахування штрафних санкцій. Рішення приймається керівником на підставі висновку кредитного працівника про доцільність надання відстрочки, завізованого керівником кредитної служби. Після прийняття рішення, кредитний працівник передає працівнику бухгалтерії розпорядження на відстрочку чергового платежу за кредитом та нарахованими відсотками.
У разі несплати відстрочених платежів у зазначений термін за даним кредитом до кредитоотримувача застосовуються міри відповідальності, передбачені кредитним договором за несвоєчасне погашення кредиту, з моменту надання відстрочки.
У разі невиконання або неналежного виконання кредитоотримувачем зобов'язань перед банком за кредитним договором погашення (стягнення) заборгованості проводиться в порядку, встановленому кредитним договором і законодавством Республіки Білорусь.
Якщо кредитополучатель не забезпечує виконання умов кредитного договору, то банк протягом 5 робочих днів з моменту виникнення простроченої заборгованості письмово повідомляє кредитоотримувача про необхідність сплати прострочених кредитних платежів і про застосування до нього штрафних санкцій, передбачених умовами кредитного договору.
Одночасно працівники банку повідомляють поручителів про наявність у кредитоотримувача прострочених платежів і про застосування до кредитоотримувача штрафних санкцій, а також про необхідність виконання поручителем своїх зобов'язань за договором поруки.
При тривалості простроченої заборгованості по кредиту (його частини) та / або відсотками понад двох місяців і відсутності перспектив її погашення, банк протягом найближчих 30 днів має право направити документи до судових органів для стягнення простроченої заборгованості за кредитом (його частини) та відсотками примусовому порядку .
При непогашенні протягом трьох місяців простроченої заборгованості за кредитом та / або відсотками за користування ним банк має право достроково стягнути з кредитоотримувачів та / або його поручителів строкову заборгованість за кредитом з нарахованими відсотками і штрафними санкціями у примусовому порядку.
У разі смерті кредитоотримувача банк зобов'язаний:
- До прийняття спадщини спадкоємцями (протягом шести місяців з дня відкриття спадщини) звернутися в державну нотаріальну контору за місцем відкриття спадщини і заявити свої вимоги до спадкового майна або пред'явити їх до виконавця заповіту;
- Протягом терміну позовної давності пред'явити в судовому порядку свої вимоги до прийняли спадщину спадкоємцям у межах вартості перейшов до кожного з них успадкованого майна.
Банку вправі прийняти виконання кредитних зобов'язань померлої фізичної особи від будь-якої третьої особи, в тому числі за рахунок виплати страхового забезпечення за договором страхування, вигодонабувачем за яким є банк.
Безнадійна до стягнення кредитна заборгованість списується в установленому порядку за рахунок спеціального резерву на покриття можливих збитків по активах банку, схильним кредитному ризику.
У процесі кредитного моніторингу банк здійснює такі контрольні функції:
- Контроль за своєчасним і повним виконанням кредитоотримувачем зобов'язань, що випливають з умов кредитного договору;
- Контроль за цільовим використанням кредитних коштів (за винятком споживчого та експрес-кредитування);
- Контроль за наявністю і збереженням майна, переданого в заставу.
Протягом всього терміну користування кредитоотримувачем отриманого кредиту, банк здійснює постійний контроль за забезпеченням погашення кредиту та сплати відсотків у сумі та строки, визначені кредитним договором.
Перевірки цільового використання кредиту здійснюються банком у порядку і в строки, визначені умовами кредитного договору. Перевірка цільового використання кредиту здійснюється шляхом документальної перевірки документів, представлених кредитоотримувачем в банк і, при необхідності, з виходом на місце для огляду об'єкта, придбаного за рахунок кредитних коштів. Перевірки цільового використання здійснює кредитної службою із залученням фахівців інших служб.
Результати перевірки цільового використання кредиту оформляються актом, який підписується перевіряючим і кредитоотримувачем.
У разі встановлення факту нецільового використання кредиту банк пред'являє до кредитоотримувача вимога про погашення ним кредиту, використаного не за цільовим значенням, а також сплату штрафу за нецільове використання кредиту відповідно до кредитного договору.
Після закінчення зазначеного терміну сума кредиту на підставі розпорядження, підготовленого кредитної службою банку, відноситься на рахунки простроченої заборгованості. Подальше стягнення простроченої заборгованості проводиться банком у загальновстановленому порядку.
При встановленні банком фактів пред'явлення кредитоотримувачем фіктивних документів для отримання кредиту, перевірки його цільового використання банк має право передати матеріали правоохоронним органам Республіки Білорусь для притягнення винних осіб до відповідальності.
Збереження перших екземплярів документів, не зданих в комору, забезпечує працівник, на якого це покладено наказом по установі банку.
Кредитний процес вважається завершеним при повному погашенні кредитоотримувачем суми, зазначеної в кредитному договорі та відсотків за користування кредитом, а також штрафних санкцій, передбачених умовами кредитного договору, а при списанні заборгованості по кредиту за рахунок спеціального резерву на покриття можливих збитків по активах банку, схильним кредитним ризику, - з моменту припинення зобов'язання кредитоотримувача з підстав, передбачених законодавством Республіки Білорусь.
2.2 Аналіз роздрібного кредитного портфеля філії ВАТ «БПС-Банк» у розрізі
Кредитна діяльність банку в 2006-2008рр. здійснювалася відповідно до кредитної політики та основними напрямками діяльності ВАТ «БПС-Банк». Цільові орієнтири, передбачені зазначеними документами з проведення операцій кредитного характеру, в основному, виконані (малюнок 2.1).

Рисунок 2.1 - Динаміка операцій кредитного характеру за системою ВАТ «БПС-Банк»

Як видно з малюнка, залишок кредитної заборгованості (кредити, лізинг, факторинг) станом на 01.01.2009 склав 2870,8 млрд. руб., Збільшившись з початку 2007 року на 1389,4 млрд. руб. або на 93,6%. Необхідно зазначити, що кредитна заборгованість зросла на 111,5% в порівнянні із запланованою Основними напрямками діяльності ВАТ «БПС-Банк» на 2008 рік.
Найбільшу питому вагу кредитного портфеля в аналізованому періоді був спрямований на задоволення потреб у кредитних ресурсах підприємств і організацій різних форм власності, індивідуальних підприємців і фізичних осіб (таблиця 2.1).
Як свідчать дані таблиці, за станом на 01.01.2009р. юридичним особам було видано 2427,4 млрд. руб. довгострокових і короткострокових кредитів, що на 1177,7 млрд. руб. більше показника початку 2007 року.
Таблиця 2.1 - Склад і структура кредитних вкладень ВАТ «БПС-Банк» у розрізі кредитоотримувачів
Показники
01.01.2007р.
01.01.2008р.
01.01.2009р.
Зміна (+,-)
сума, млрд. руб.
уд. вага,%
сума, млрд. руб.
уд. вага,%
сума, млрд. руб.
уд. вага,%
сума, млрд. руб.
темп приросту%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Юридичним особам
1249,7
84,4
1785,3
85,7
2427,4
84,6
1177,7
94,2
Населенню
231,7
15,6
297,0
14,3
443,4
15,4
211,7
91,4
Всього
1481,4
100,0
2082,3
100,0
2870,8
100,0
1389,4
93,8
Однак питома вага цієї статті в порівнянні з даними на 01.01.2008 дещо скоротився - з 85,7% до 84,6% або на 1,1 п.п., що відбулося через випереджаючого зростання видач споживчих кредитів, яких станом на 01.01 .2009 р. було надано населенню у сумі 443,4 млрд. рублів, що перевищує обсяги кредитування початку 2007 року на 211,7 млрд. рублів (таблиця 2.2).
Таблиця 2.2 - Склад і структура роздрібного кредитного портфеля вкладень ВАТ «БПС-Банк»
Показники
01.01.2007р.
01.01.2008р.
01.01.2009р.
Зміна (+,-)
сума, млрд руб.
уд. вага,%
сума млрд руб.
уд. вага,%
сума, млрд руб.
уд. вага,%
сума, млрд. руб.
темп приросту%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
На споживчі потреби
179,0
77,3
238,2
80,2
357,4
80,6
178,4
99,7
На фінансування нерухомості
52,7
22,7
58,8
19,8
86,0
19,4
33,3
63,2
Всього
231,7
100,0
297,0
100,0
443,4
100,0
211,7
191,4
Склад і структура кредитної заборгованості фізичних осіб по системі ВАТ «БПС-Банк» свідчить про те, що домінуючим видом є кредити, видані на споживчі потреби, які за аналізований період збільшилися не тільки в абсолютному вираженні (з 179 млрд.руб. Станом на 01.01.2007р. до 238,2 млрд.руб. до 01.01.2008р. і до 357,4 млрд. руб. до 01.01.2009р., тобто на 178,4 млрд. руб.), а й у відносному - з 77,3% до 80,2% до 2008 року і до 80,6%, тобто на 3,3 п.п., що пояснюється пропозицією ВАТ «БПС-Банк» все більш вигідних умов кредитування і збільшенням потреби населення в запозиченні коштів у банку для задоволення власних потреб.
Незважаючи на високий темп приросту кредитів, які видаються на фінансування нерухомості в розмірі 63,2%, їх питома вага знизилася з 22,7% станом на 01.01.2007р. до 19,8% до 2008 року і до 19,4% до 01.01.2009р., тобто на 3,3 п.п. Абсолютні суми видач подібних кредитів на початок 2009 року склали 86,0 млрд. руб. (Рисунок 2.2).

Рисунок 2.2 - Динаміка кредитування фізичних осіб в
ВАТ «БПС-Банк»
Далі, у таблиці 2.3 розглянемо кредитну діяльність Жовтневого відділення ВАТ «БПС-Банк» у м. Мінську
Дані таблиці свідчать про те, що кредитний портфель банку за період з 01.01.2007 по 01.01.2009 р. збільшився на 143,8% або на 37813,0 млн. руб. і станом на 01.01.2009 року становлять 64105,7 млн. руб.
Таблиця 2.3 - Склад і структура кредитних вкладень Жовтневого відділення ВАТ «БПС-Банк» в.г.Мінске в розрізі кредитоотримувачів
Показники
01.01.2007р.
01.01.2008р.
01.01.2009р.
Зміна (+,-)
сума, млн руб.
уд. вага,%
сума, млн руб.
уд. вага,%
сума, млн руб.
уд. вага,%
сума, млн.руб.
темп приросту%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Юридичним особам
19755,6
75,1
30236,9
71,5
45046,7
70,3
25291,1
128,0
Населенню
6537,1
24,9
12047,1
28,5
19059,0
29,7
12521,9
191,5
Всього
26292,7
100,0
42284
100,0
64105,7
100,0
37813,0
143,8
Основна питома вага кредитного портфеля припадає на кредитування юридичних осіб - 70,3% на початок 2009 року, проте приріст кредитного портфеля зобов'язаний в основному приросту кредитів, видаваних населенню - темп їх приросту склав 191,5%, який на тлі аналогічного показника з кредитування юридичних осіб (128%) виглядає досить переконливо. За аналізований період кредити юридичним особам зросли на 25291,1 млн. крб., А кредити населенню збільшилися на 12521,9 млн. крб. (Рисунок 2.3).

Малюнок 2.3 - Динаміка кредитних вкладень Жовтневого відділення ВАТ «БПС-Банк» у м. Мінську
У відносному вираженні кредити населенню в Жовтневому відділенні ВАТ «БПС-Банк» збільшилися з 24,9% станом на 01.01.2007р. до 29,7% до початку 2009 року, тобто на 4,8%.
Розглядаючи валютну складову кредитів, виданих населенню відділення банку, звернемося до таблиці 2.4.
Таблиця 2.4 - Динаміка кредитування населення за видами валют у Жовтневому відділенні ВАТ «БПС-Банк» у м. Мінську
Показники
01.01.2007р.
01.01.2008р.
01.01.2009р.
Зміна (+,-)
сума, млн руб.
уд. вага,%
сума, млн руб.
уд. вага,%
сума, млн руб.
уд. вага,%
сума, млн руб.
темп приросту,%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Національна валюта
3977,9
60,9
6180,3
51,3
6730,9
35,3
2753,0
69,2
Іноземна валюта
2559,2
39,1
5866,8
48,7
12328,1
64,7
9768,9
381,7
Всього
6537,1
100,0
12047,1
100,0
19059,0
100,0
12521,9
191,5
Дані таблиці 2.4 свідчать про те, що кредитування населення у філії відбувається здебільшого в іноземній валюті. Так, на валютні кредити за станом на 01.01.2009р. доводилося 12328,1 млн. крб. (В еквіваленті) або 64,7%. На висока питома вага іноземної валюти впливали процентні ставки, які за кредитами в іноземній валюті були значно нижчі від ставок за кредитами в національній валюті. Відзначимо, також, що кредитування фізичних осіб в іноземній валюті на тлі абсолютного темпу приросту видач у 381,7% демонструє різке зростання (питома вага цієї статті за аналізований період збільшився на 25,6 п.п.).
У зв'язку з невисоким питомою вагою в структурі кредитів, виданих населенню, кредити в національній валюті продемонстрували абсолютне і відносне зменшення, досягнувши станом на 01.01.2009 р. 6730,9 млн. руб. або 35,3% у структурі кредитів, виданих населенню (рисунок 2.4). Темп приросту даних кредитів склав 69,2%.

Рисунок 2.4 - Динаміка кредитування населення за видами валют у Жовтневому відділенні ВАТ «БПС-Банк» у м. Мінську
З метою визначення найбільш затребуваних видів кредитування населення, в таблиці 2.5 наведемо статистичні дані відділення банку. За даними таблиці видно, що найвищий темп росту спостерігається по кредитах на фінансування нерухомості - 285,3,1%. Тим не менш, споживчі кредити займають другий за величиною питома вага в кредитному портфелі населення - до початку 2009 року ця цифра склала 74%.
Таблиця 2.5 - Динаміка кредитування фізичних осіб в Жовтневому відділенні ВАТ «БПС-Банк» у м. Мінську
Показники
01.01.2007р.
01.01.2008р.
01.01.2009р.
Зміна (+,-)
сума,
млн. руб.
уд. вага,%
сума, млн. руб.
уд. вага,%
сума, млн. руб.
уд. вага,%
сума, млн. руб.
темп приросту%
На споживач-ські потреби
5250,9
80,3
9794,2
81,3
14103,8
74
8852,9
168,6
На фінансування нерухомості
1286,2
19,7
2252,9
18,7
4955,2
26
3669
285,3
Всього
6537,1
100,0
12047,1
100,0
19059
100,0
12521,9
191,9
В абсолютному вираженні за аналізований період кредити на споживчі потреби збільшилися з 5250,9 млн. руб. на 78852,9 млн. крб. і до 2009 року склали 14103,8 млн. крб.
Темп приросту кредитування нерухомості склав за аналізований період 285,3%. Питома вага даної статті за станом на 01.01.2009р. склав 26%, однак він не дивлячись на зростання видач у 2008 році все ще поступається своїми позиціями на користь споживчого кредитування (рисунок 2.5).

Рисунок 2.5 - Динаміка кредитування населення в Жовтневому відділенні «БПС-Банк» у м. Мінську
З огляду на те, що намітилася тенденція збільшення питомої ваги кредитів на фінансування нерухомості, розглянемо цю статтю більш докладно.
Одним з позитивних моментів кредитування в банку є можливість придбати квартиру без своїх накопичень за наявності у власності іншої квартири: можна використовувати в якості початкового внеску кошти, отримані від продажу іншої квартири.
Крім того, не потрібна постійна прописка в місті, в якому кредитополучатель бере кредит, у якому купує або будує квартиру.
Для того, щоб отримати кредит на нерухомість у ВАТ «БПС-Банк», не потрібно надавати ніякої додаткової застави - в якості застави виступає набуває або будується нерухомість, тобто кредит видається на засадах іпотеки.
Основними умовами для отримання кредиту є наступні:
- Наявність власних грошових коштів у розмірі не менше 10% від вартості нерухомості, що купується (30% у разі прийняття нерухомості, що купується за рахунок кредиту, в забезпечення зобов'язань);
- Наявність достатнього для погашення кредиту, підтвердженого документально, сукупного доходу сім'ї.
Зазначимо, що процентна ставка по кредитах на фінансування нерухомості залежить не від термінів кредитування, а в залежності від необхідності поліпшення житлових умов. Так, наприклад, громадянам, які потребують поліпшення житлових умов процентна ставка за користування кредитом у євро складе 17% річних, а для громадян не потребують поліпшення житлових умов - 25% річних.
Надання кредитів в іноземній валюті здійснюється шляхом подальшого продажу з кредитного рахунку грошових коштів на позабіржовому ринку. Отримані від продажу доларів США білоруські рублі в безготівковому порядку перекладаються:
- На рахунок організації (фізичної особи), який виступає в якості продавця;
- На рахунок організації відповідно до договору про пайове будівництво.
Максимальний термін кредиту на фінансування нерухомості може сягати до 20 років (таблиця 2.6).
Таблиця 2.6 - Склад і структура видач кредитів фізичним особам на фінансування нерухомості у філії ВАТ «БПС-Банк»
Показники
01.01.2007р.
01.01.2008р.
01.01.2009р.
Зміна (+,-)
сума, млн. руб.
уд. вага,%
сума, млн. руб.
уд. вага,%
сума, млн. руб.
уд. вага,%
сума, млн. руб.
темп приросту%
10 років
32,7
2,5
752,9
33,4
2424,0
48,9
2391,3
7312,9
15 років
1253,5
97,5
1500,0
66,6
2531,2
51,1
1277,7
101,9
Всього
1286,2
100,0
2252,9
100,0
4955,2
100,0
3669,0
285,3
Дані таблиці свідчать про те, що основна маса кредитів, виданих на фінансування нерухомості припадає на кредитування строком на 15 років. Станом на 01.01.2009 року на дану статтю доводилося 2531,2 млн. руб., Що склало ріст у порівнянні з аналогічним показником початку 2007 року на 1277,7 млн. руб. Незважаючи на досить високий темп приросту даної статті - майже 101,9%, її питома вага за аналізований період різко знизився з 97,5% до 51,1%, тобто на 46,6 п.п.
Зворотна картина спостерігається при кредитуванні строком на 10 років. Дана стаття за аналізований період збільшилася лише в абсолютному вираженні - на 2391,3 млн. руб., Склавши станом на початок 2009 року 2424 млн. руб. У відносному вираженні ж різке збільшення питомої ваги з 2,5% до 48,9%.
Структуру кредитів, виданих на фінансування нерухомості в розрізі терміновості можна представити у вигляді малюнка 2.6.

Малюнок 2.6 - Структура видач кредитів фізичним особам на фінансування нерухомості в Жовтневому відділенні ВАТ «БПС-Банк» у м. Мінську
Як вже зазначалося, за кредитами на споживчі потреби відзначений найвищий темп приросту. У таблиці 2.7 проведемо їх більш докладний аналіз.
Таблиця 2.7 - Динаміка складу і структури кредитів на споживчі потреби, виданих Жовтневим відділенням ВАТ «БПС-Банк» у м. Мінську
Показники
01.01.2007р.
01.01.2008р.
01.01.2009р.
Зміна (+,-)
сума млн. руб.
уд. вага,%
сума млн. руб.
уд. вага,%
сума млн. руб.
уд. вага,%
сума млн. руб.
темп приросту%
За допомогою кредитної картки
860,9
16,4
2815,0
28,7
5159,8
36,6
4298,9
499,3
На придбання транспортних засобів
1832,3
34,9
5291,0
54,0
7960,3
56,4
6128,0
334,4
На інші споживчі потреби
2557,7
48,7
1688,2
17,3
983,7
7,0
-591,0
-23,1
Всього
5250,9
100,0
9794,2
100,0
14103,8
100,0
8852,9
168,6
Як випливає з таблиці 2.7, найбільший темп приросту характерний для кредитів з використанням банківської пластикової картки - 499,3%. Так, якщо станом на 01.01.2007р. питома вага даної статті становив 16,4%, то до 01.01.2009р. відбулося його збільшення на 20,2 п.п. В абсолютному вираженні даний вид кредитів збільшився з 860,9 млн. крб. на початок 2007 року до 5159,8 млн. руб. на початок 2009 року або на 4298,9 млн. руб.
Отримавши кредитну картку в банку кредитополучатель відразу може зняти готівку: як всю суму, так і її частину. Також можна скористатися банкоматної мережею ВАТ «БПС-Банк» і АСБ «Беларусбанк» для зняття готівки або розрахуватися карткою в підприємствах торгівлі і сервісу, де встановлені платіжні термінали, що приймають до оплати картки. Найбільшу питому вагу в структурі кредитів на споживчі потреби, виданих Жовтневим відділенням ВАТ «БПС-Банк» належить кредитами на придбання транспортних засобів - 56,4% на 01.01.2009 р., що на 21,5 п.п. вище аналогічного показника початку 2007 року. В абсолютному вираженні дана стаття зросла на 6128,0 млн. руб., Що склало приріст у 334,4%. Самою незначною статтею в споживчому кредитуванні виступають кредити на інші споживчі потреби - 7% на початок 2009 року. Темп приросту даного виду кредитів у порівнянні з 01.01.2007 знизився на 23,1% (рисунок 2.7).

Малюнок 2.7 - Динаміка складу і структури кредитів на споживчі потреби, виданих Жовтневим відділенням ВАТ «БПС-Банк» з м. Мінську
Таким чином, одним із стратегічних напрямків кредитної політики ВАТ «БПС-Банк» у 2008 році було розвиток послуг з кредитування населення. Порядок надання кредитів фізичним особам у ВАТ "БПС-Банк" відповідає вимогам Національного банку і є досить ефективним.
Розглядаючи роздрібний кредитний портфель філії ВАТ «БПС-Банк», відзначимо, що кредити населенню займають найменша питома вага в структурі кредитів відділення банку, тим не менше, не можна не звернути увагу на їх високий темп приросту - 108,4%. У відносному вираженні кредити населенню також збільшуються - з 14,5% до 21,2% станом на 01.01.2008 р.
Найвищий темп приросту спостерігається по кредитах на споживчі потреби - 181,1%. Тим не менш, споживчі кредити займають другий за величиною питома вага в кредитному портфелі населення. Кредитування нерухомості також розвивалося досить швидкими темпами - збільшення склало 73,6% або 657,4 млн. руб. за аналізований період. Питома вага даної статті є лідируючим серед кредитування населення і станом на 01.01.2008р. склав 56,3%. Кредити, видані в національній валюті за станом на 01.01.2008р. займали 20,1% роздрібного кредитного портфеля фінансування нерухомості. В основному населення віддає перевагу кредитам в іноземній валюті, про що свідчить їхня питома вага в 79,9% на 01.01.2008р.
Основна маса кредитів, виданих на фінансування нерухомості припадає на кредитування строком від 10 до 15 років.
Найбільшу питому вагу в структурі кредитів на споживчі потреби, виданих філією ВАТ «БПС-Банк» належить кредитами на придбання транспортних засобів - 48,3% на 01.01.2008 р., а найбільший темп приросту характерний для кредитів з використанням банківської пластикової картки - 235 , 7%.

3 Проблеми та перспективи споживчого кредитування в Республіці Білорусь
3.1 Розвиток роздрібного банківського кредитування в Республіці Білорусь
До недавнього часу в Білорусі фактично відсутній ринок кредитування фізичних осіб, і населення не могло придбати дорогі товари тривалого користування в кредит, виробники і продавці регулярно стикалися з проблемами обмеженості попиту, викликаної саме відсутністю можливості ефективного продажу на виплат. Банки вважали за краще працювати з юридичними особами, а громадянам, для того щоб придбати зручне та комфортабельне житло, сучасну машину, якісні меблі або побутову техніку, доводилося роками, а то й десятиліттями відкладати зароблені гроші. Але в даний час ситуація змінилася. В даний час однієї з найбільш помітних нових тенденцій на ринку банківських послуг є різке зростання інтересу банків до приватних кредитоотримувача.
Про пріоритетність розвитку кредитування фізичних осіб як одного з основних сегментів ринку роздрібних банківських послуг свідчить зростання частки кредитної заборгованості населення в кредитних портфелях банків. Значення цього показника збільшилося c 26,3% на початок 2006 року до 27,5% на 01.01.2008р.
Потрібно зазначити, що темп приросту кредитів населенню за 2006-2007 рр.. виявився вищим за аналогічний показник за іншими кредитними вкладеннями - 142,9% проти 128,5% (таблиця 3.1).

Таблиця 3.1 - Динаміка кредитних вкладень банків Республіки Білорусь
Показники
01.01.2007р.
01.01.2008р.
01.01.2009р.
Зміна (+,-)
сума, млрд. руб.
уд. вага,%
сума, млрд. руб.
уд. вага,%
сума, млрд. руб.
уд. вага,%
сума, млрд. руб.
темп приросту%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Населенню
3279,4
26,3
5464,9
27,8
7966,8
27,5
4687,4
142,9
Інші
9193,6
73,7
14192,9
72,2
21009,8
72,5
11816,2
128,5
Всього
12473,0
100,0
19657,8
100,0
28976,6
100,0
16503,6
132,3
Білоруські банки надають кредити фізичним особам на споживчі цілі та фінансування нерухомості. Відзначимо, що за минулі роки в Республіці Білорусь відзначається стійка позитивна тенденція до зростання подібних кредитів.
В даний час основна питома вага кредитів, видаваних населенню доводиться на довгострокові кредитні вкладення, до яких відносяться кредити з терміном повного погашення, спочатку встановленим кредитним договором, понад один рік (таблиця 3.2).
Таблиця 3.2 - Склад і структура кредитів, виданих населенню банками Республіки Білорусь по терміновості
Показники
01.01.2007р.
01.01.2008р.
01.01.2009р.
Зміна (+,-)
сума, млрд руб.
уд. вага,%
сума, млрд руб.
уд. вага,%
сума, млрд руб.
уд. вага,%
сума, млрд руб.
темп приросту%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Короткострокові
1237,1
37,7
2395,8
43,8
138,8
1,7
-1098,3
-88,8
Довгострокові
2042,3
62,3
3069,1
56,2
7828,0
98,3
5785,7
283,3
Всього
3279,4
100
5464,9
100
7966,8
100,0
4687,4
142,9
Дані таблиці 3.2 свідчать про те, що за аналізований період довгострокові кредити збільшилися майже в 3 рази. Однак це не є показником, що характеризує зростання довгострокових кредитних вкладень (адже до 2008 року довгостроковими кредитами вважали тільки кредити на фінансування нерухомості, а з 2008 року - всі кредити з терміном повного погашення, спочатку встановленим кредитним договором, понад один рік) тому й стався такий «бурхливе зростання» довгострокових кредитних вкладень.
Основна питома вага заборгованості населення припадає на довгострокові кредити в національній валюті (таблиця 3.3), причому їх частка постійно підвищується (з 76,3% станом на початок 2006р. До 78,1% на 01.01.2008р.).
Таблиця 3.3 - Структура довгострокових кредитів виданих населенню банками Республіки Білорусь за видами валют, млрд. руб.
Показники
01.01.2007р.
01.01.2008р.
01.01.2009р.
Зміна (+,-)
сума, млрд. руб.
уд. вага,%
сума, млрд. руб.
уд. вага,%
сума, млрд. руб.
уд. вага,%
сума, млрд. руб.
темп приросту%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Національна
1557,5
76,3
2526
82,3
6220
78,1
4662,5
299,4
Іноземна
484,8
23,7
543,1
17,7
1746,8
21,9
1262,0
260,3
Всього
2042,3
100
3069,1
100
7966,8
100,0
5924,5
290,1
В абсолютному вираженні сума заборгованості за довгостроковими кредитами у національній валюті за аналізований період збільшилася на 4662,5 млрд. руб. або на 299,4%.
Довгострокові кредити в іноземній валюті збільшилися з 484,8 млрд. руб. до 1746,8 млрд. руб., тобто на 1262 млрд. крб. або на 260%, а питома вага цієї статті знизився з 23,7% до 21,9%.
Що стосується короткострокової заборгованості, те виду вищевказаних причин відзначено її зниження майже на 1,1 трлн. руб. або на 88,8%. Всього до початку 2009 року короткострокова заборгованість населення перед банками становила 138,8 млрд. руб.
Розглядаючи валютну складову короткострокових кредитів, необхідно зазначити, що станом на 01.01.2008р. більше 93% заборгованості було представлено в національній валюті (таблиця 3.4).
Таблиця 3.4 - Структура короткострокових кредитів виданих населенню банками Республіки Білорусь за видами валют
Показники
01.01.2007р.
01.01.2008р.
01.01.2009р.
Зміна (+,-)
сума, млрд. руб.
уд. вага,%
сума, млрд. руб.
уд. вага,%
сума, млрд. руб.
уд. вага,%
сума, млрд. руб.
темп приросту%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Національна
926,2
74,9
1875,3
78,3
130,2
93,8
-796,0
-85,9
Іноземна
310,9
25,1
520,5
21,7
8,6
6,2
-302,3
-97,2
Всього
1237,1
100
2395,8
100
138,8
100,0
-1098,3
-88,8
Короткострокові кредити в іноземній валюті у відносному вираженні за аналізований період знизилися з 25,1% станом на 01.01.2007р. до 21,7% станом на 1 січня 2008 року і до 6,2% до початку 2009 року.
За інформацією банків найбільшим попитом у населення користуються кредити на придбання автомобілів, побутової техніки, відпочинок і туризм, медичні послуги, оплату освіти, а також кредити молодим сім'ям, молодим спеціалістам та інші. Подальший розвиток отримали традиційні види кредитів, орієнтовані на менш захищені категорії громадян, у тому числі сільських жителів і багатодітних сімей. Проводячи процентну політику в області кредитування, для громадян, що проживають у сільській місцевості, банки застосовують практику встановлення відсотків за зниженою шкалою.
Банками впроваджуються нові види кредитування на придбання мобільних телефонів, побутової та комп'ютерної техніки. При цьому впроваджуються скоринг-процеси, що дозволяє здійснювати експрес-кредитування покупців. Розширюється перелік банків, що надають населенню кредити на навчання і лікування.
Розширюється перелік пропонованих видів споживчих кредитів для населення за рахунок впровадження банками окремих цільових програм, в тому числі підтримують вітчизняних товаровиробників. Так, ВАТ "БПС-Банк" в 2008 році здійснював спільні програми з організації кредитування населення з найбільшими вітчизняними виробниками споживчих товарів, такими як ВАТ "Гомельдрев", ЗАТ "Атлант", РУПП "Витязь", ВАТ "Мотовело", ЗАТ "Пинскдрев ". Крім того, з дилерськими центрами автовиробників (СП ЗАТ "Міленіум Груп", СП "Юніон-Моторс", ВАТ "Мінськ-Лада", СТОВ "Емір Моторс", ТОВ "Ланкор"), ІП "Цептер Інтернаціонал" ТОВ.
У рамках просування цільової програми кредитування на придбання автотранспортних засобів ВАТ "Белагропромбанк" в 2007 році уклав 20 договорів з автодилерами.
З урахуванням попиту населення на даний вид кредиту розроблена і затверджена постановою Правління ВАТ "Бєлвнєшекономбанк" від 21.05.2007 № 76 окрема Інструкція з надання ВАТ "Бєлвнєшекономбанк" кредитів на придбання нових автомобілів в автосалонах. Інструкція передбачає спрощений порядок отримання таких кредитів. З 01.06.2007 проводилася апробація чинності Інструкції Мінського філіалів при кредитуванні фізичних осіб, що купують автомобілі у ТОВ "Автопромсервіс". За результатами апробації Правлінням ВАТ "Бєлвнєшекономбанк" прийнято рішення поширити дію зазначеної Інструкції на всі структурні підрозділи банку та надати їм можливість укладати договори з іншими автодилерами.
Крім того, в 2008 році банками республіки була надана можливість отримання фізичними особами кредиту на купівлю квартир на аукціоні (ВАТ "Белагропромбанк", ВАТ "БПС-Банк", ЗАТ "Белросбанк" та інші).
Протягом звітного року ВАТ АСБ "Беларусбанк" продовжив кредитування громадян на пільгових умовах для реалізації однієї з найважливіших соціально-значущих програм - житлового будівництва.
Розвиваючи ринок роздрібних банківських послуг, банки республіки орієнтуються на різні категорії громадян. ВАТ "АСБ Беларусбанк" з метою реалізації Державної програми відродження та розвитку села на 2006 - 2010 роки, а також, враховуючи, що доходи сільських мешканців значно нижче заробітної плати працівників інших галузей економіки, громадянам, які проживають і працюють у сільських населених пунктах, видача кредитів на загальних підставах як у білоруських рублях, так і в іноземній валюті здійснюється під більш низьку процентну ставку в порівнянні з аналогічними видами кредитів для інших категорій громадян. Особлива увага приділяється організації надання банком повного комплексу кредитних послуг в агромістечок, де кредити видаються громадянам, головним чином, за місцем проживання без відвідування філій банку.
ВАТ "Белагропромбанк" в рамках участі у розвитку агротуризму в 2007 році розробив і впровадив спеціальний кредитний продукт, орієнтований на підтримку фізичних осіб, які здійснюють діяльність з надання послуг у сфері агротуризму. Програма участі ВАТ "Белагропромбанк" у розвитку агротуризму в Республіці Білорусь затверджена рішенням Правління банку від 25.07.2007 і поряд з наданням методологічної та інформаційної підтримки суб'єктів агротуризму, передбачає надання банком пільгових кредитів фізичним особам і селянським (фермерським) господарствам на реалізацію проектів у сфері агротуризму .
Активно розвивається кредитування фізичних осіб у вигляді надання овердрафту з використанням карт-рахунків (ВАТ "АСБ Беларусбанк", ВАТ "БПС-Банк", "Приорбанк" ВАТ, ВАТ "Парітетбанк", ЗАТ Банк ВТБ, ВАТ "Белгазпромбанк" та інші). Банками впроваджуються нові види кредитування на придбання мобільних телефонів, побутової та комп'ютерної техніки. При цьому використовуються скоринг-процеси, що дозволяє здійснювати експрес-кредитування покупців. Також банками триває робота з впровадження програмного забезпечення по централізації бази даних клієнтів - фізичних осіб, що дозволяє розширювати канали збуту банківських послуг і продуктів.
3.2 Проблеми та перспективи споживчого кредитування

У зіставленні з іншими напрямками кредитної діяльності ВАТ «БПС-Банк» кредитування фізичних осіб тривалий період часу розширювалося випереджаючими темпами. Разом з тим конкуренція у сфері банківського кредитування до теперішнього часу досягла високого рівня. Сьогодні 24 білоруських банку в тій чи іншій мірі працюють з фізичними особами в даному напрямку. Це є істотним стимулюючим чинником для вдосконалення, яке має відбуватися за кількома напрямками:

1. Зміна стратегії формування ресурсної бази.

Швидке скорочення розриву між залученими від фізичних осіб засобами і виданими кредитами свідчить про те, що вже в найближчому майбутньому банк не зможе розраховувати на заощадження населення як джерело фінансування. Йому доведеться міняти стратегію формування ресурсної бази. Таким чином, істотно актуалізується питання залучення іноземних кредитних ресурсів і капіталів.
2. Оптимізація процесу оформлення кредиту, тобто скорочення термінів видачі кредитів шляхом паралельного проведення обов'язкових заходів, а також шляхом поділу і розподілу повноважень.
3. Більш активне використання в процесі кредитування фізичних осіб кредитних звітів, наданих системою «Кредитне бюро».
У світовій практиці кредитні звіти використовуються банками в процесі кредитування в наступних цілях:
- Кредитна історія використовується в процесі визначення кредитоспроможності клієнта. Певний набір правил роботи з кредитним звітом є своєрідним фільтром, який відбирає клієнтів без відміток з негативними даними або сигналів про можливе шахрайство.
- Достовірність наданої клієнтом інформації можна перевірити, порівнюючи дані, зазначені в заяві на отримання кредиту, з інформацією, що міститься в кредитному звіті.
- Кредитний звіт на стадії моніторингу фінансового стану клієнта є важливим елементом процедури оцінки ризиків.
- Поточна заборгованість клієнта, отримана з кредитного звіту, дозволить при кредитуванні фізичних осіб у поєднанні з даними про доходи клієнта визначити розмір можливого кредиту.
- Кредитний звіт може надати допомогу в диференціації процентних ставок залежно від рівня ризику - чим вище ризик, тим вища ставка. Ступінь ризику визначається в тому числі виходячи з сумлінності оплати відсотків і своєчасності погашення узятих раніше кредитів.
- Позитивна інформація, отримана з кредитного бюро в момент залучення або моніторингу фінансового стану клієнта, може використовуватися з метою пропозиції клієнту більш м'яких порівняно зі стандартними умовами кредитування та (або) додаткового кредиту, що дозволить збільшити обсяги кредитування і доходи від клієнтів при незмінному рівні ризику.
4. Активізація роботи з повернення проблемних боргів не тільки шляхом мобілізації власних ресурсів, а й шляхом залучення колекторських, юридичних компаній, приватних юристів і т.д.
Говорячи про вдосконалення процесу кредитування в конкретному банку, ми маємо на увазі внутрішні чинники, але не варто забувати і про зовнішні.

Однією з проблемою вітчизняного ринку роздрібного кредитування є непрозоре ціноутворення. Розглянемо ситуацію з автокредитуванням. У гонитві за клієнтом багато автодилерів пропонують ставки кредитування за заниженими відсотками, що, безсумнівно, підвищує привабливість даного роду пропозицій.

Наприклад, один з офіційних дилерів Ford в Республіці Білорусь пропонує скористатися кредитом на придбання автомобіля Ford під 6% річних. Існують об'єктивні економічні закони, які не дозволяють дилера працювати собі у збиток, тому кредит під 6% пропонується на перший рік, далі ставка стає стандартною - 13,9%. Але якщо порівняти стандартні 13-14% більшості банків, то економія виходить досить значна.
Інші автодилери можуть запропонувати, на перший погляд, вкрай вигідні для клієнта умови кредитування - 0,01%. Але в цьому випадку комісія банку за користування кредитом складе набагато більшу суму, ніж сума виплат за стандартними 13-14%. Правда, про це клієнта скажуть лише тоді, коли він приїде оформляти кредит з привабливою ставкою 0,01%. Переплата, у разі користування кредитом під 0,01% за 5 років, складе, близько 5 тисяч доларів (таблиця 3.7), у порівнянні з кредитом під стандартні 13-14%, не кажучи вже про кредит під 6%.
Крім того, назріла необхідність створення законодавства, яке буде спрямоване на захист кредитоотримувачів-фізичних осіб.
Регулювання споживчих кредитів здійснюється в кожній з правових систем властивими їй методами. Так, в англосаксонській системі ряд правових конструкцій, спрямованих на захист інтересів споживача, був вироблений у прецедентному праві. У континентальній системі законодавче регулювання традиційно відігравало велику роль, а й судова практика також внесла свій внесок у трактування ряду загальних законодавчих положень стосовно до споживчого кредитування. Тим не менше в країнах як континентальної, так і англосаксонської системи провідна роль у споживчому кредитуванні належить законодавству.
В даний час практично у всіх європейських країнах прийняті спеціальні закони про споживчому кредиті. Крім того, увага до даної проблеми залучено на рівні Європейського Союзу і європейського права.
Так, ще в 1975 році була прийнята резолюція Ради Європи про попередньою програмою ЄЕС по захисту споживача та інформаційної політики. У цьому документі зазначено, що захист економічних інтересів споживачів повинна грунтуватися на наступних принципах:
- Набувачі товарів і послуг повинні бути захищені від положень стандартних контрактів і, зокрема, від виключення в контрактах істотних прав споживачів (даний напрямок розглядалося як пріоритетного;
- Споживач повинен бути захищений від шкоди своїм економічним інтересам в результаті незадовільного надання послуг;
- Презентація та просування товарів і послуг, включаючи фінансові послуги, не повинні приводити до омани, в прямій або непрямій формі, осіб, яким вони виявляються або які зацікавлені в таких послугах.
При цьому важливо відзначити, що захист прав споживача у сфері банківських послуг є досить специфічну проблему у порівнянні із захистом прав споживача в інших сферах. Специфіка обумовлена ​​тим, що банківські послуги принципово відрізняються від послуг інших організацій, з якими має справу споживач. Тому просте поширення правил про захист прав споживача на банківську сферу не призвело б до бажаних результатів, бо ступінь специфіку послуг, що надаються банками, настільки істотна, що практично зробила б «звичайні» норми про захист прав споживачів нечинними.
У силу цього в банківському праві ЄС були прийняті спеціальні акти, які стосуються захисту прав споживачів. У числі таких слід перш за все відзначити кілька директив про споживчі кредити:
- Директиви Ради 87/102/ЕЕС від 22.12.1986 про зближення законів, постанов та адміністративних положень держав - членів ЄЕС, що стосуються споживчого кредиту (далі - Перша директива),
- Директиви Ради 90/88/ЕЕС від 22.02.1990, яка змінює Директиву Ради 87/102/ЕЕС від 22.12.1986 про зближення законів, постанов та адміністративних положень держав - членів ЄЕС, що стосуються споживчого кредиту (далі - Друга директива),
- Директиву 98/7/ЕС Європейського Парламенту та Ради від 16.02.1998, яка змінює Директиву Ради 87/102/ЕЕС від 22.12.1986 про зближення законів, постанов та адміністративних положень держав - членів ЄЕС, що стосуються споживчого кредиту (далі - Третя директива) .
У практиці зарубіжних країн існує поняття «Охолоджувальний період». Ця конструкція являє собою період часу (зазвичай тривалістю від 7 до 14 днів з дня укладення договору), протягом якого споживач має право відмовитися від наданого кредиту (з будь-яких причин без їх пояснення) без настання для нього яких-небудь несприятливих наслідків. Норми законів, що регулюють цю умову, імперативні і передбачають правила, що ускладнюють обхід таких норм. Так, у Франції в договірній практиці іноді використовується такий спосіб відмови споживача від «охолоджувального періоду», як проставлення в договорі неправильної дати, тобто датування договору сім'ю днями раніше його фактичного ув'язнення. Але такий спосіб практично неможливо застосувати, якщо договір укладається з банком. Крім того, законодавство ряду країн передбачає несприятливі наслідки для кредитора у разі укладення договору до закінчення «охолоджувального періоду». У ряді випадків закон передбачає правила обчислення цього терміну. Так, німецьке законодавство обчислює даний термін з моменту отримання споживачем повідомлення про своє право відмовитися від договору (на практиці це повідомлення може міститися у формі заяви на надання кредиту). Англійське право допускає відмову від договору шляхом надіслання банку (або до зазначеного у кредитному договорі іншій особі) повідомлення про відмову, при цьому датою відмови буде вважатися передача повідомлення по пошті.
Як вже зазначалося, розірвання договору в рамках «охолоджувального періоду» не тягне для споживача несприятливих наслідків, які могли б виникнути при односторонньому розірванні договору іншого виду. При цьому в праві міститься ряд положень, спрямованих на реституцію, у разі якщо кредитний договір, від якого відмовився споживач, вже почав виконуватися. Порядок і обсяг реституції може змінюватись в залежності від договірної структури угоди.
Так, наприклад, з англійської Закону про споживчий кредит 1974 року в разі відмови від кредитного договору наслідки будуть залежати від того, чи йде мова про кредитному договорі, укладеному між банком і клієнтом, або про договорі, укладеному між боржником, постачальником і кредитором.
У разі відмови від власне кредитного договору, на виконання якого банк вже надав клієнтові грошові кошти, у позичальника виникає обов'язок повернути отриману суму кредиту та сплатити на неї відсотки. Але при цьому важливе значення має термін, протягом якого споживач фактично поверне отримані від банку грошові суми. Якщо таке повернення відбудеться протягом одного місяця з дня відмови, то відсотки на отриману суму не нараховуються. Якщо кредит відповідно до умов договору мав надаватися частинами, то для того щоб уникнути нарахування відсотків, позичальник повинен повернути отриману суму до настання терміну першої виплати за кредитом.
Якщо ж мова йде про договір між боржником, постачальником і кредитором, то відмова від такого договору статутне право розглядає як ситуацію, «коли б такий договір ніколи не існував», і встановлює як наслідки реституцію, не ускладнену умовами про виплату яких-небудь відсотків. Іншими словами, споживач повертає тільки отримане за угодою і звільняється від обов'язку сплати будь-яких відсотків, які підлягали б сплаті, якби відмови від договору не відбулося. Поряд з «охолоджувальних періодом» праву європейських країн відома й інша конструкція - «період роздумів» (з англійської Закону про споживчому кредиті - «consideration period»). Суть її полягає в тому, що кредитор повинен надати споживачеві фінальний текст договору та протягом визначеного законом часу після цього (зазвичай 7 днів) не контактувати із споживачем ніяким чином, з тим щоб виключити небажаний вплив на нього і щоб висновок споживачем договору було проявом лише його вільної волі.
У відповідність із законодавством країн ЄС споживач повинен бути повністю поінформований про реальну ціну кредиту. З цієї причини існують, з одного боку, обмеження щодо реклами, що вводить в оману щодо його реальної ціни, а з іншого - обов'язок кредитора адекватно відобразити вартість кредиту в договорі.
Крім необхідності правильного відображення ціни кредиту в договорі у праві європейських країн містяться положення, що обмежують свободу розсуду сторін (фактично - свободу розсуду кредитора) при визначенні ціни кредиту. Іншими словами, мова йде не тільки про те, що ціна повинна бути правильно відображена, але і про те, що вона не може бути який завгодно. В силу наявності таких законодавчих положень завищена плата за кредит може спричинити недійсність кредитного договору.
Так, наприклад, німецькому праву відомо така підстава недійсності угоди, як протиріччя добрим звичаям. Прикладом є квазіростовщічество, коли послугу надають за явно завищеними цінами, користуючись складним економічним становищем, недосвідченістю, легковажністю або слабоволием особи, якій вона надається. У судовій практиці ці положення були застосовані до угод споживчого кредитування, внаслідок чого вони зізнавалися нікчемними за наявності двох умов:
- Істотної диспропорції між обов'язками кредитоотримувача і кредитора;
- Використання скрутного економічного становища боржника при складанні умов контракту.
Істотно, що кредити застосували розширювальну трактування поняття "використання в цілях кредитора скрутного фінансового становища боржника»: зазначені вище правила застосовувалися і в тих випадках, коли кредитор «закривав очі» на те, що споживач укладав невигідну для нього кредитну угоду з причини свого скрутного фінансового положення, тобто коли мала місце не власне «використання» цього кредитором у своїх цілях, але просто ігнорування даної обставини.
Вирішуючи питання про те, коли має місце диспропорція між послугами, наданими кредитором, та зобов'язаннями позичальника, судова практика апелює до «порівняльної ставки». Мова йде про порівняння ціни кредиту, яку повинен сплатити позичальник, з середньою ринковою ціною аналогічних кредитів, превалювали під час укладання спірного кредитної угоди.
Особлива тема в зв'язку з процентною ставкою і ціною кредиту - так звані «безкоштовні кредити». Закони про споживчому кредитуванні містять спеціальні вимоги, спрямовані на те, щоб споживач був адекватно поінформований про надаються за такими кредитами «вигоди». Аналогічний режим введений і для так званих «стимулюючих кредитів», які надаються під дуже низькі в порівнянні із звичайними кредитами процентні ставки.
Правила, що регулюють інформування позичальника про пропонований кредиті, спрямовані на те, щоб позичальник міг адекватно оцінити реальну ситуацію, що виникає внаслідок укладення кредитного договору. Для адекватної інформованості недостатньо тільки вказати суму кредиту і процентну ставку. Адекватна інформованість припускає повне знання позичальником економічного боку кредитування (повна вартість кредиту), а також його юридичного боку.
У зв'язку з цим, наприклад, у французькому законодавстві існує вимога направити споживачеві оферту, яка містить:
- Як економічної складової: розмір кредиту, процентну ставку, графік виплати, точну і повну суму платежів, включаючи так звані додаткові витрати (будь-які відсотки, комісійні, інші суми, що підлягають сплаті позичальником, страхування, витрати по веденню рахунку і кредитної справи позичальника і тощо),
- В якості юридичної складової: перерахування спеціальних засобів правового захисту, який надається позичальнику за законодавством про споживчому кредитуванні. Оферта дійсна протягом двох тижнів з моменту передачі. У разі прийняття оферти у зазначений термін з наступним вступом договору в силу позичальник набуває право на «охолоджувальний період».
Крім того, позичальникові повинна бути надана адекватна інформація і в ході реклами кредиту. Дана вимога виходить з того, що вже на етапі початкового отримання інформації про можливості споживчого кредиту (найчастіше така інформація надходить у вигляді реклами) споживач повинен бути проінформований про істотні умови договору, що насамперед стосуються процентної ставки і загальної ціни кредиту.
Спеціальні вимоги містяться і у відношенні реклами «безкоштовних кредитів», зокрема, законодавство ряду країн забороняє таку рекламу поза місцями продажу відповідних товарів.
За загальним правилом дострокове виконання кредитного договору допускається за згодою кредитора, який у більшості випадків не зацікавлений у достроковому виконанні, оскільки він отримує меншу суму відсотків. У відношенні споживчого кредитування законодавство, як правило, містить норми про дострокове погашення без настання несприятливих наслідків для боржника.
Так, наприклад, французьке законодавство про споживчому кредитуванні передбачає можливість дострокового повернення кредиту в будь-який час виключно за рішенням позичальника і забороняє включення в договір умов, що обмежують таке право. При цьому в договорі може бути встановлено розмір відшкодування, що підлягає сплаті позичальником у разі дострокового погашення, проте він не може перевищувати встановлений у законі максимум.
В умовах широкого розвитку споживчого кредитування неплатоспроможність позичальника виходить за рамки конкретних договірних правовідносин і перетворюється на соціальну проблему, яку неможливо вирішити звичайними способами примусу до виконання договорів або компенсації збитків. Це може здатися дивним, але держава змушена вживати заходів (законодавчого характеру), спрямовані на полегшення положення несправних боржників-споживачів, а не на жорсткість санкцій до них.
Конструкцією, спрямованої на вирішення проблеми неплатоспроможності споживача, є, наприклад, встановлення іншого, ніж за звичайних обставин, порядку розподілу надходять від боржника грошових сум. Так, німецьке законодавство передбачає, що в першу чергу надходять від боржника грошові кошти спрямовуються на покриття (юридичних) витрат по стягненню, якщо такі мають місце, в другу чергу - на зменшення суми основного боргу, і лише в третю - на виплату відсотків. Тим самим законодавець має на меті привернути кредитора до участі у руйнуванні так званої «башти боржника», а не в її зведенні [34, с. 29]. Французьке законодавство передбачає можливість для сумлінного боржника, що знаходиться в скрутному стані, отримати (в судовому порядку) відстрочку виплати боргу, при цьому за рішенням суду на період відстрочки можуть не нараховуватися відсотки. Крім того, французьке законодавство дозволяє призупинити виконання договору споживчого кредиту в разі звільнення позичальника з ініціативи роботодавця.
Як наслідків недотримання вимог до форми і змісту кредитного договору законодавство найчастіше встановлює недійсність договору або неможливість примусового здійснення прав кредитора з такого договору. Поряд з цим праву європейських країн відома конструкція заповнення відсутніх або недійсних договірних умов умовами, запропонованими законодавством.
Представляється, що включення розглянутих норм у вітчизняне законодавство позитивно позначиться на прозорості всього ринку споживчого кредитування. Адже правова проблема найближчим часом може стати злободенною і без її рішення навряд чи можна вести мову як про цивілізований банківському праві, так і про підвищення конкурентоспроможності білоруської банківської системи.
Варто зазначити, що кредитування купівлі товарів тривалого користування вітчизняного виробництва здійснюється, як правило, за процентними ставками, які на кілька процентних пунктів нижче ринкових ставок. Це стало можливо за рахунок укладання банками з білоруськими підприємствами двосторонніх договорів. Таким чином, через споживче кредитування банківська система також здійснює підтримку вітчизняного виробника. Ці можливості ще більш розширилися б у разі зняття обмежень на розрахунково-касове і депозитне обслуговування так званими недержавними банками підприємств, що мають у своєму капіталі частку держави. Разом з тим споживче кредитування стало важливим фактором розвитку білоруського автомобільного ринку (як первинного, так і вторинного). Причому автокредитування придбання нових автомобілів зростає [24, с.30].
Розглядаючи інші шляхи вдосконалення споживчого кредитування в Білорусі, відзначимо, що білоруському уряду, з метою поліпшення життєвого рівня населення, створення більш сприятливих умов для білоруських виробників (при вступі Білорусі до Світової організації торгівлі, прямі субсидії і дотації будуть вважатися незаконними) і створення конкуренції та зацікавленості у всіх банків з кредитування населення, необхідно скасувати податок на додану вартість у всіх учасників цього процесу для придбання білоруських товарів.
У Білорусі синхронно з Російською Федерацією і Україною було вжито заходів щодо запобігання недобросовісної цінової конкуренції банків у сфері споживчого кредитування. Зокрема, Національний банк Республіки Білорусь ввів в банківську статистику поняття повної процентної ставки, що відбиває крім виплачуваних клієнтом відсотків і комісійні збори. Крім того, був регламентований складу комісійних зборів по кредитах. Білоруські банки також були зобов'язані складати для клієнтів помісячний графік платежів, що дають уявлення про номінальні витрати позичальників на обслуговування кредитів. Наслідком вжитих заходів стало зниження в 2007 р . рівня повних процентних ставок за споживчими кредитами в національній валюті. Подальший прогрес у цьому напрямку в першу чергу залежить від динаміки інфляції і стану банківської ліквідності.
Необхідно виділити, що з метою активізації роботи з розширення спектра банківських послуг банки приділяють увагу рекламному супроводу процесу надання роздрібних банківських послуг. Поряд з традиційними способами інформування клієнтів про банківські послуги (телебачення, радіо, газети, рекламні буклети та зовнішня реклама) застосовувалися мультимедійні засоби (Інтернет, відеоекрани, інформаційні агентства та ін.) Більшістю банків створені і функціонують в актуальному режимі з постійним інформаційним наповненням веб-сайти в мережі Інтернет.
Крім цього, на якісно новому рівні розвивається довідково-інформаційне консультування з надаваним банківських послуг. У банках (наприклад, «Пріорбанк» ВАТ, ЗАТ АКБ «Белросбанк», ЗАТ «Трастбанк», ВАТ «БПС-Банк») створені і діють Call-центри, що спеціалізуються тільки на обслуговуванні клієнтів по телефону.
Також цікавим напрямком розвитку альтернатив банківському споживчому кредиту є приватний лізинговий кредит. Так, наприклад, авторитетні виробники Західної Європи практикують приватний лізинг (private leasing) автотранспортних засобів, а також сільськогосподарських машин для підсобного (фермерського) господарства, при якому лізингоодержувачем є фізична особа. Оперативний лізинг в даному випадку нагадує договір побутового прокату. Проте певний інтерес можуть представляти подібні операції з переходом права власності в кінці терміну договору. Для лізингодавця така форма є набагато зручнішою в порівнянні з купівлею-продажем у розстрочку з причини збереження права власності на майно, і в разі систематичних неплатежів лізингоодержувача - можливості вилучити власне майно. Лізингоодержувачу ж вигідно здійснити вибір майна, а потім придбати його у власність (при певних гарантіях у разі банкрутства лізингодавця) шляхом періодичних виплат частин його повної вартості.
Однак, положення про лізинг на території Республіки Білорусь (абз. 2 п. 1.2.) Ставить під сумнів вірогідність існування в нашій країні договорів подібного роду, виключаючи з переліку об'єктів лізингу майно, що використовується для особистих (сімейних) або побутових потреб [36].
Тим часом у Прибалтійських державах у 2004-2005 роках кількість нових автотранспортних засобів, придбаних приватними особами, зокрема, шляхом лізингу, зросла в 2 рази і склало 41 тисячу автомобілів.
Отже шляхом внесення змін до Постанови Ради Міністрів від 31 грудня 1997 р . № 1769 "Про лізинг на території Республіки Білорусь", можна набагато більш широко використовувати можливості споживчого кредиту, що дозволить: фізичним особам - поліпшити свій добробут без великих одноразових витрат; підприємствам-виробникам збільшити обсяги реалізації дорогої продукції; банкам-кредитодавцем - витягнути додатковий прибуток .
Серед проблем вітчизняного ринку споживчого кредиту потрібно відзначити наступні:
- Скоро виникне ситуація коли весь приріст заощаджень буде направлятися на кредитування населення, і все менша його частина буде віддаватися на кредитування економіки;
- Непрозоре ціноутворення, що говорить про необхідність втручання держави в особі Національного банку в процес ціноутворення на ринку банківських кредитів.
В даний час назріла необхідність створення законодавства, яке буде спрямоване на захист кредитоотримувачів-фізичних осіб.
Представляється, що включення розглянутих в норм у вітчизняне законодавство позитивно позначиться на прозорості всього ринку споживчого кредитування. Адже правова проблема найближчим часом може стати злободенною і без її рішення навряд чи можна вести мову як про цивілізований банківському праві, так і про підвищення конкурентоспроможності білоруської банківської системи.
Розглядаючи інші шляхи вдосконалення споживчого кредитування в Білорусі, відзначимо, що білоруському уряду, з метою поліпшення життєвого рівня населення, створення більш сприятливих умов для білоруських виробників (при вступі Білорусі до Світової організації торгівлі, прямі субсидії і дотації будуть вважатися незаконними) і створення конкуренції та зацікавленості у всіх банків з кредитування населення, необхідно скасувати податок на додану вартість у всіх учасників цього процесу для придбання білоруських товарів.
Цікавим напрямком розвитку альтернатив банківському споживчому кредиту є приватний лізинговий кредит і шляхом внесення змін до Постанови Ради Міністрів від 31 грудня 1997 р . № 1769 "Про лізинг на території Республіки Білорусь", можна набагато більш широко використовувати можливості споживчого кредиту, що дозволить: фізичним особам - поліпшити свій добробут без великих одноразових витрат; підприємствам-виробникам збільшити обсяги реалізації дорогої продукції; банкам-кредитодавцем - витягнути додатковий прибуток .

висновок
У результаті проведеного дослідження можна сформулювати наступні висновки: споживчий кредит як особлива форма кредиту полягає в наданні розстрочки платежу населенню при покупці товарів тривалого користування.
Споживчий кредит надається на принципах терміновості, зворотності, платності і матеріальної забезпеченості.
Банки виконують роль посередників між сберегателей (первинними кредиторами) та інвесторами (первинними кредитоотримувача).
У схемі споживчого кредитування можуть брати участь не тільки банк і кредитополучатель, але і поручителі, а також торговельні організації.
У Республіці Білорусь нормативно-правова база, яка стосується регулювання споживчого кредитування представлена ​​низкою нормативно-правових актів, з яких особливо виділити хотілося б три з них: Банківський кодекс, Цивільний кодекс та Інструкція про порядок надання (розміщення) банками грошових коштів у формі кредиту і їх повернення.
Розглядаючи досвід кредитування населення у Франції, відзначимо, що виявляється як ряд схожих кредитних продуктів, так і кредитів, які спрямовані на задоволення національних особливостей французьких споживачів.
Одним із стратегічних напрямків кредитної політики ВАТ «БПС-Банк» у 2008 році було розвиток послуг з кредитування населення. Порядок надання кредитів фізичним особам у ВАТ "БПС-Банк" відповідає вимогам Національного банку і є досить ефективним.
Розглядаючи роздрібний кредитний портфель жовтневого відділення ВАТ «БПС-Банк» у м. Мінську, відзначимо, що кредити населенню займають найменша питома вага в структурі кредитів відділення банку, тим не менше, не можна не звернути увагу на їх високий темп приросту - 191,5% . У відносному вираженні кредити населенню також збільшуються - з 24,9% до 29,7% станом на 01.01.2009 р.
1. Найвищий темп приросту спостерігається по кредитах на фінансування нерухомості - 285,3%. Тим не менш, кредити на фінансування нерухомості займають другий за величиною питома вага в кредитному портфелі населення.
2. Кредитування на споживчі потреби також розвивалося досить швидкими темпами - збільшення склало 168,6% або 8852,9 млн. руб. за аналізований період. Питома вага даної статті є лідируючим серед кредитування населення і станом на 01.01.2009р. склав 74%.
3. Кредити, видані в національній валюті за станом на 01.01.2009р. займали 35,3% роздрібного кредитного портфеля фінансування нерухомості.
В основному населення віддавало перевагу кредитам в іноземній валюті, про що свідчить їхня питома вага в 64,7% на 01.01.2009р.
Основна маса кредитів, виданих на фінансування нерухомості припадає на кредитування строком від 10 до 15 років.
4. Найбільшу питому вагу в структурі кредитів на споживчі потреби, виданих філією ВАТ «БПС-Банк» належить кредитами на придбання транспортних засобів - 56,4% на 01.01.2009 р., а найбільший темп приросту характерний для кредитів з використанням банківської пластикової картки - 499 , 3%.
В даний час основна питома вага кредитів, видаваних населенню доводиться на довгострокові кредитні вкладення, які за аналізований період збільшилися майже в 3 рази. Основна питома вага заборгованості населення припадає на довгострокові кредити в національній валюті. За інформацією банків найбільшим попитом у населення користуються кредити на придбання автомобілів, побутової техніки, відпочинок і туризм, медичні послуги, оплату освіти, а також кредити молодим сім'ям, молодим спеціалістам та інші.
Банками впроваджуються нові види кредитування на придбання мобільних телефонів, побутової та комп'ютерної техніки. При цьому впроваджуються скоринг-процеси, що дозволяє здійснювати експрес-кредитування покупців. Розширюється перелік пропонованих видів споживчих кредитів для населення за рахунок впровадження банками окремих цільових програм, в тому числі підтримують вітчизняних товаровиробників.
Серед проблем вітчизняного ринку споживчого кредиту потрібно відзначити наступні:
- Скоро виникне ситуація коли весь приріст заощаджень буде направлятися на кредитування населення, і все менша його частина буде віддаватися на кредитування економіки;
- Непрозоре ціноутворення, що говорить про необхідність втручання держави в особі Національного банку в процес ціноутворення на ринку банківських кредитів.
В даний час назріла необхідність створення законодавства, яке буде спрямоване на захист кредитоотримувачів-фізичних осіб.
Представляється, що включення розглянутих в норм у вітчизняне законодавство позитивно позначиться на прозорості всього ринку споживчого кредитування. Адже правова проблема найближчим часом може стати злободенною і без її рішення навряд чи можна вести мову як про цивілізований банківському праві, так і про підвищення конкурентоспроможності білоруської банківської системи.
Розглядаючи інші шляхи вдосконалення споживчого кредитування в Білорусі, відзначимо, що білоруському уряду, з метою поліпшення життєвого рівня населення, створення більш сприятливих умов для білоруських виробників (при вступі Білорусі до Світової організації торгівлі, прямі субсидії і дотації будуть вважатися незаконними) і створення конкуренції та зацікавленості у всіх банків з кредитування населення, необхідно скасувати податок на додану вартість у всіх учасників цього процесу для придбання білоруських товарів.
Також цікавим напрямком розвитку споживчого кредиту є приватний лізинговий кредит і шляхом внесення змін до Постанови Ради Міністрів від 31 грудня 1997 р . № 1769 "Про лізинг на території Республіки Білорусь", можна набагато більш широко використовувати можливості споживчого кредиту, що дозволить: фізичним особам - поліпшити свій добробут без великих одноразових витрат; підприємствам-виробникам збільшити обсяги реалізації дорогої продукції; банкам-кредитодавцем - витягнути додатковий прибуток .

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Цивільний кодекс Республіки Білорусь від 7 грудня 1998 року № 218-3, прийнятий Палатою представників 28 жовтня 1998 року, схвалений Радою Республіки Національних зборів Республіки Білорусь 19 листопада 1998. НЦПІ, 2006.
2. Банківський кодекс Республіки Білорусь 25 жовтня 2000 № 441-3 Прийнято Палатою представників 3 жовтня 2000 року, схвалений Радою Республіки 12 жовтня 2000. НЦПІ, 2006.
3. Про затвердження Програми розвитку банківського сектора економіки Республіки Білорусь на 2006 - 2010 рр..: Указ Президента Республіки Білорусь, 15 січня 2007р., № 27 / / Консультант-плюс [Електрон. ресурс] / Інформаційна база даних нормативно-правових актів - Мінськ, 2006.
4. Про затвердження основних напрямків грошово-кредитної політики на 2008 рік: Указ Президента Республіки Білорусь, 30 грудня 2007р., № 687 / / Консультант-плюс [Електрон. ресурс] / Інформаційна база даних нормативно-правових актів - Мінськ, 2008.
5. Про лізинг на території Республіки Білорусь: Постанова Ради Міністрів, 31 грудня 1997р., № 1769 / / Консультант-плюс [Електрон. ресурс] / Інформаційна база даних нормативно-правових актів - Мінськ, 2006.
6. Про затвердження інструкції про порядок надання (розміщення) банками грошових коштів у формі кредиту і їх повернення: Постанова Правління Національного банку Республіки Білорусь, 30 грудня 2003р., № 226 / / Консультант-плюс [Електрон. ресурс] / Інформаційна база даних нормативно-правових актів - Мінськ, 2007.
7. Про затвердження інструкції про порядок формування та використання банками та небанківськими кредитно-фінансовими організаціями спеціальних резервів на покриття можливих збитків по активах і операціях, не відображених у балансі: Постанова Правління Національного банку Республіки Білорусь, 26 вересня 2006р., № 138 / / Консультант-плюс [ Електрон. ресурс] / Інформаційна база даних нормативно-правових актів - Мінськ, 2006.
8. Аналіз діяльності банків: Учеб.пособие / І.К. Козлова [и др.]; під заг. ред. І.К. Козлової. - Мінськ: Вища школа, 2003. - 240 с.
9. Артамонова А. Вся правда про дешеві кредити / А. Артамонова [Електрон. ресурс]. - 2008. - Режим доступу: http://www.tut.by - Дата доступу 01.05.2009р.
10. Банки та небанківські кредитні організації та їх операції: навч. / Є.Ф. Жукова [и др.]; під заг. ред. Є.Ф. Жукова. - Москва: Вузівський підручник, 2007. - 491с.
11. Банківська справа: навч. / А.М. Тавасіева [и др.]. - Москва: Юніті-дана, 2007, - 527с.
12. Банківська справа: навч. / Г.Г. Коробова [и др.]; під общ.ред. Г.Г. Коробової. - Москва: Економіст, 2007. - 751 с.
13. Банківська справа: базові операції для клієнтів: навч. посібник / А.М. Тавасіева [и др.]. - Москва: Фінанси і статистика, 2006. - 304с.
14. Вишневський А.А. Споживчий кредит: особливі форми правового захисту інтересів споживача / А.А. Вишневський [Електрон. ресурс]. - 2008. - Режим доступу: http://www.bankir.ru. - Дата доступу 18.04.2009г.
15. Газдюк, Н.Ю. Предмет кредитного договору / Н.Ю. Газдюк / / Право Білорусі. - 2006 - № 2. - С. 61-65.
16. Гілевич, І. Кредитування населення - початок шляху? / І. Гілевич / / Банківський вісник. - 2003 - № 7. - С.36.
17. Річний звіт ВАТ «БПС-Банк» за 2008 рік
18. Динаміка заборгованості за кредитами, виданими банками Республіки Білорусь секторам економіки / / Бюлетень банківської статистики. - 2008 - № 1. - С. 91-94.
19. Динаміка заборгованості за кредитами, виданими банками Республіки Білорусь секторам економіки / / Бюлетень банківської статистики. - 2007 - № 1. - С. 89-91.
20. Динаміка заборгованості за кредитами, виданими банками Республіки Білорусь / / Бюлетень банківської статистики. - 2005 - № 10. - С. 81-83.
21. Довнар, Ю.П. Банківське право. Особлива частина / Ю.П. Довнар. - Мінськ: Амалфея, 2007. - 340С.
22. Жарковський, Є.П. Банківська справа / Є.П. Жарковський, І.О. Арендc. - Москва.: Омега-Л, 2007. - 400 с.
23. Катілова, Н.В., Кордічев, А.С. Міжнародна банківська практика: скорингова оцінка корпоративних клієнтів / Н.В. Катілова, А.С. Кордічев / / Банківське кредитування. - 2007 - № 5.
24. Кисіль, С. Роздрібне банківське кредитування в Республіці Білорусь / С. Кисіль / / Банківський вісник. - 2007 - № 28. - С. 24-31.
25. Конопіцкая, М.А. Банківські операції: навч. / М.А. Коноплицький - Мінськ: Вища школа, 2008. - 315с.
26. Кредитна політика ВАТ "Белпромстройбанк" на 2007 рік від 28.02.2007 № 01-05/41
27.Кредітная політика ВАТ "Белпромстройбанк" на 2008 рік від 31.01.2008 № 01-04/18
28. Кредитна політика ВАТ "Белпромстройбанк" на 2009 рік від 23.02.2009 № 01-04/54
29. Кредитування фізичних осіб у Франції / / Банки: світовий досвід. - 2004 - № 2. - С. 54.
30. Кредитування населення у Франції / / Вісник асоціації російських банків. - 2004 - № 14. - С. 69.
31. Кредитування населення у Франції / / Вісник асоціації білоруських банків. - 2004 - № 31. - С. 28.
32. Купчінова, О. Трансформація принципів банківського кредитування / О. Купінова / / Банківський вісник. - 2006 - № 10. - С. 18.
33. Маркіна, Т. Бум банківської роздробу / Т. Маркіна / / Економічний часопис. - 2007 - № 78. - С. 4.
34. Організація діяльності комерційних банків: навч.: 3-е вид. / Г.І. Кравцова [и др.]; під заг. ред. проф. Г.І. Кравцової. - Мінськ: Вид-во БГЕУ, 2007. - 478 с.
35. Організація діяльності комерційного банку / Л.П. Афанасьєв, [и др.]; під заг. ред. К.Р. Тагірбекова. - Москва: Всесвіт, 2004. - 843 с.
36. Організація процесу роздрібного кредитування в Казахстані / / Банківський вісник. - 2008 - № 33. - С.14 - 20.
37. Пленкин В., Барауля О. Створення Кредитної бюро в Білорусі / В. Пленкин, О. Барауля / / Банківський вісник. - 2007 - № 28. - С.36 - 39.
38. Порядок надання кредитів фізичним особам ВАТ "Белпромстройбанк" від 02.11.2006 № 01-05/219
39. Раковець, А.А. Кредитний процес. Ризики банківської діяльності: вимірювання, прогнозування, управління і мінімізація: монографія. / А.А. Раковець / /. - Мінськ: БГУ, 2007. - 239 с.
40. Сафонов, А. Про роль банківського споживчого кредиту / А. Сафонов / / Вісник. - 2004 - № 2. - С. 50.
41. Тарасов, В.І. Гроші, кредит, банки: навч. / В.І. Тарасов. - Минск: «Місанта», 2005. - 512с.
42. www.mmbank.by
43. www.bnb.by
44. www.aeb.by
45. www.belarusbank.by
46. www.bpsb.by
47. www.belinvestbank.by
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Банк | Диплом
420.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Розвиток короткострокового кредитування в Республіці Білорусь
Розвиток системи споживчого кредитування в РФ
Методи кредитування зовнішньоторговельних операцій в республіці Білорусь
Розвиток теорії споживчого попиту в Республіці Казахстан
Організація процесу кредитування юридичних осіб в Республіці Білорусь
Розвиток туризму в Республіці Білорусь
Іпотечне кредитування та його розвиток в Республіці Казахстан
Розвиток і діяльність адвокатури в Республіці Білорусь
Розвиток подієвого туризму в Республіці Білорусь
© Усі права захищені
написати до нас