Розвиток російської культури

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

РЕФЕРАТ
з курсу «Історія Росії»
на тему: «Культура Росії»

1. Російська культура XIII - XVII ст.
Тема боротьби за незалежність була центральною як в усній народній творчості, так і в пам'ятниках письмовій літератури того часу. Найбільш великими патріотичними творами були «Задонщина» і «Сказання про Мамаєвому побоїще», що прославляли перемогу об'єднаний ¬ них російських військ у Куликівському битві. Найбільш значним пам'ятником історичної думки були літописні зводи. Центром загальноросійського літописання стала Москва, де на початку XV століття був складений перший літописний звід загальноросійського характеру. Троїцький літопис, в якому проводилася думка про спадкоємність влади московських государів від київських і володимирських князів.
В історичній літературі рубежу XV-XVI ст. посилюються раціоналістичні погляди на історичні події. Автори історичних творів (наприклад, «Сказання про князів володимирських», кінець XV століття) прагнули утвердити думку про винятковість самодержавної влади російських государів як наступників Київської Русі та Візантії. Такі ж ідеї висловлювалися в хронографах, зведених оглядах загальної історії, в яких Росія розглядалася як останню ланку в ланцюзі всесвітньо-історичних монархій.
Розширювалися не тільки історичні, а й географічні знання людей. У зв'язку з ускладненням адміністративного управління виросла територією держави стали складатися перші географічні карти («креслення»). Цьому ж сприяло розвиток торгових і дипломатичних зв'язків Росії.
Російські майстри навчилися робити досить складні математичні розрахунки при будівництві будівель, були знайомі з властивостями основних будівельних матеріалів. При будівництві будинків використовувалися блоки та інші механізми. Для видобутку соляних розчинів застосовувалися глибоке буріння і прокладання труб, по яких рідина переганялися за допомогою поршневого насоса. У військовій справі було освоєно лиття мідних гармат, набули поширення стінобитні і метальні знаряддя.
У XIV столітті були відновлені кам'яні собори у Володимирі, Ростові, Суздалі та інших містах. У Москві були зведені білокам'яні стіни та башти Кремля, цілий ряд соборів і монастирів. У процесі утворення держави з центром у Москві став створюватися новий загальросіянин стиль монументального зодчества. Для цього стилю було характерно творче використання архітектурних традицій старих російських міст і разом з тим їх збагачення досягненнями європейського зодчества епохи Відродження.
Формування національної архітектури супроводжувалося підйомом російського образотворчого мистецтва. Цей підйом пов'язаний з ім'ям великого російського живописця Андрія Рубльова. У першій чверті XV століття він разом з іконописцем Данилом Чорним прикрасив фресками та іконами ряд московських соборів. Вершиною творчості А. Рубльова стала ікона «Трійця», написана в Троїце-Сергієвому монастирі під Москвою. Творчість Андрія Рубльова мало великий вплив на подальший розвиток російського живопису. За своєю художньою цінністю та високій майстерності воно стоїть на рівні найвидатніших досягнень сучасної йому італійської живопису епохи Відродження.
Таким чином, формування духовності народу XIV - початку XVI ст. проходив значною мірою під впливом ідей державотворення і зростаючого усвідомлення єдності її народів.
У XVI ст. припинили своє існування колись могутні культурні центри та школи. Це стало результатом завершився процесу складання єдиної держави. Нівелювалися самобутні риси, що відрізняли одну школу від іншої, зникли оригінальні творчі методи і прийоми майстрів декоративно-прикладного мистецтва, архітекторів, іконописців. Проте процеси, що відбуваються свідчили не про занепад російської культури, а, навпаки, про її поступальний прогресивний розвиток.
Це було пов'язано з тим, що Москва, ставши загальноруським центром культури, зібрала кращих майстрів з усіх земель, творчість яких в умовах утвердився національної самосвідомості, дало потужний поштовх розвитку культури в усіх її сферах.
У XVI ст. формувалася загальнонаціональна культура, що складалася на базі тих традицій, які розвивалися і удосконалювалися в традиційних центрах, зберегли самобутність, характерну для кожної місцевості. Процес складання загальнонаціональної культури супроводжувався її подальшим розвитком.
Література і суспільно-політична думка в XVI ст. зазнають значних змін, що було пов'язано із зрослою активністю обговорення нагальних проблем того часу. У громадській думці набула поширення теорія «Москва - третій Рим».
Книгодрукування стало важливою віхою в розвитку російської культури. У середині XVI ст. Іван Федоров організував друкарню в Кремлі, перекладену потім на Микільську вулицю. Першою датується російської книгою став «Апостол», виданий у 1564 р., який і поклав початок російському книгодрукуванню.
Архітектура XVI ст. розвивалася в кількох напрямах, отримавши потужний імпульс в результаті роботи в Москві наприкінці XV ст. італійських зодчих. Крім того, до цього часу великий досвід придбали московські архітектори і будівельники, що дозволило їм зводити унікальні споруди. Видатним пам'ятником цього часу є церква Вознесіння у селі Коломенському, побудована в 1532 р. за наказом великого князя Василя III, в пам'ять про народження в нього сина Івана.
Центром розвитку іконопису в XVI ст. стала Москва, саме сюди за наказом Івана Грозного збирали найкращих іконописців. Московські іконописці потім розходилися по містах і монастирям, розносячи єдині традиції всієї Росії. Відмінності між школами згладжувалися. На основі традиції і нових тенденцій формувалася загальноруська національна іконописна школа. Продовжувала розвиватися фресковий живопис.
XVII ст., Будучи періодом швидкого розвитку давньоруської культури, в той же час було століттям її завершення. Зберігаючи основні риси традиційного укладу, російське суспільство починає трансформуватися у напрямку, який надалі знайде своє найвище вираження у реформах Петра Великого. Росія стояла на порозі нового часу. У культурі чітко виділяються дві тенденції: проникнення західноєвропейських впливів і прогресуючий процес обмирщения (секуляризації), тобто звільнення від панування церкви.
У літературі XVII століття - час відмирання багатьох непорушних традицій. Найбільш виразне нововведення - проникнення в літературу явного вимислу. Подібного роду література була популярна, насамперед, в демократичному середовищі. Крім розважального і повчального, в ній була сильна сатирична, викривальна складова. Найбільш яскраво вона проявилася в «Повісті про Шемякином суді» і «Повісті про Ерше Ершовиче» - творах, в яких висміювалися судові порядки і продажність суддів.
У розвитку архітектури XVII ст. можна виділити три етапи. На початку століття загальний характер архітектури ще мало відрізнявся від зодчества кінця XVI ст. Характерною рисою другого етапу, що охоплює середину сторіччя, є підкреслена деко-тивно, ошатність і багатоколірність архітектурного оздоблення. Патріарх Никон заборонив будувати популярні в XVI ст. шатрові храми як неканонічні, що відрізняються від грецьких зразків. Спеціальними розпорядженнями зодчі зобов'язані були повернутися до традиційної хрестово-купольної схемою. Проте архітектори легко обходили заборону. Була знайдена нова можливість використовувати улюблений архітектурний елемент - шатрами увінчувалися дзвіниці. У результаті з'являлися чудові по красі будівлі вигадливою, асиметричною, «казковій» архітектури. Такі, наприклад, церква Трійці в Никитниках (1634 р.) та церква Різдва Богородиці в Путінках (1652 р.) Третій етап починається в 90-х рр.. XVII ст. У російській архітектурі відбуваються суттєві зміни. З'являється новий стиль - «наришкинськоє бароко», який отримав свою назву тому, що головними замовниками будівель, виконаних у цьому стилі, були родичі другої дружини царя, матері Петра I Наталії Кирилівни Наришкіної.
Значним явищем в образотворчому мистецтві XVII ст., Що знаменувала зорю нового часу, було виникнення портрета - парсуни. Парсуна ще дуже схожа на ікону, зображення ще багато в чому умовно, але крізь іконну схему в них вже проглядають індивідуальні риси. Відомі парсуни, що зображували царів Івана Грозного, Федора Іоанновича, князя Скопина-Шуйського.
2. Російська культура XVIII ст.
Після Петровської реформи посилилося зовнішнє роз'єднання між вищими і нижчими класами народу; перші все більш і більш засвоювали іноземні звичаї, а другі залишалися вірні звичаям і поняттям Стародавньої Русі. Панування кріпосного права і відсутність народних шкіл вважали непереборне перешкоду до розумової просвіті та матеріального добробуту сільського населення.
Якісний стрибок зробило освіту. У країні було створено цілу мережу різних шкіл, військових і цивільних спеціальних навчальних закладів (початок яким поклали Навигацкая, Артилерійська, Інженерна школи, Медичне училище), формується система вищої освіти.
Царювання Катерини II відзначено спробами створити струнку і постійну систему громадських шкіл. Для освіти народу за царювання Катерини була створена система виховних та освітніх установ (під керівництвом І. І. Бецкого).
Найбільшим досягненням Росії в XVIII столітті стало створення вітчизняної науки. Її центром стала Академія наук (1725), потім до неї додалися Московський університет, Гірське училище в Петербурзі і Російська академія (1783), що займалася вивченням російської мови та граматики. До середини століття з'являються і перші російські вчені. Найбільшим і самим різнобічним з них став М.В. Ломоносов.
XVIII століття поклав початок розквіту російського мистецтва, історіографії, театру, скульптури, літератури й архітектури. Швидко формується вітчизняна словесність, з'являються перші професійні літератори. З виходом у світ газети «Ведомости» (1702) в Росії зароджується періодична преса і журналістика.
У царювання Катерини здійснювалася грандіозна містобудівна програма: будувалися Тверь (після пожежі), Одеса, Севастополь, Миколаїв, Катеринослав, Маріуполь. Небувалого розквіту досягає цивільна архітектура. У першій половині століття в ній панувало бароко, а в другій - класицизм. Початок масовому захопленню колекціонуванням поклала сама Катерина. Результатом збирацької манії імператриці було народження Ермітажу.
3. Російська культура першої половини XIX ст.
У першій половині XIX ст. значних успіхів досягла російська наука. Світове визнання отримали праці Н.І. Лобачевського (математика), М.М. Зініна (хімія), В.В. Петрова і Б.С. Якобі (електротехніка). Видатним внеском у розвиток не тільки історичної науки, а й літературної мови стала «Історія Держави Російської» Н.М. Карамзіна. У 1803-1806 рр.. І.Ф. Крузенштерн і Ю.Ф. Лися ¬ ський зробили перше кругосвітню подорож, а в 1821 р., також під час кругосвітньої подорожі, Ф.Ф. Беллінсгаузен і М.П. Лазарєв відкрили шосту частину світу - Антарктиду.
У другій чверті XIX століття наша література набуває більш самостійний характер і починає зближуватися з російської життям. Сатиричне напрямок досягає високого ступеня розвитку в комедії А.С. Грибоєдова (який був російським посланником у Тегерані і убитий там обурилася черню в 1829 р.), в неповторних байках І.А. Крилова і особливо в художніх творах Н.В. Гоголя. Ці три письменники виявляють темні сторони російського суспільства, особливо звичку приховувати недоліки і виставляти свою діяльність в кращому світлі.
Поезія, заснована на західних зразках, знайшла своїх представників в особі К.Н. Батюшкова, послідовника німецької романтичної школи В.А. Жуковського і А.С. Пушкіна. Пушкін своїм дивовижним поетичним чуттям зрозумів, які багатства полягають у народній словесності, яка у первісній, наївною формі розкриває дух народу, його помисли, його радості і страждання. Він намагався знайти джерела натхнення в народному епосі, тобто у піснях, переказах та переказах. Змістом поезії Пушкіна було сучасне і минуле російського життя. У «Євгенії Онєгіні» відбилися риси сучасного дворянського побуту; читання «Історії» Н.М. Карамзіна надихнуло поета написати величну історичну трагедію «Борис Годунов». З інших поетів того часу виділяються М.Ю. Лермонтов, А.А. Дельвіг, Н.М. Мов, Е.А. Баратинський і А.В. Кольцов.
Для розвитку архітектури того часу була характерна зміна класицизму романтизмом, а потім реалізмом. У стилі класицизму створені Казанський собор (архітектор А. Н. Воронихин), Адміралтейство (А. Д. Захаров), ансамбль Палацовій площі, Михайлівський палац (К. І. Россі). У живописі традиції класицизму були представлені в роботах Ф.А. Бруні, Ф.І. Толстого. Найбільш відомі твори К.П. Брюллова, О.А. Кіпренського, В.А. Тропініна були пронизані ідеями романтизму. До того ж часу належить невеличка картина П.А. Федотова «Сватання майора», що поклала початок реалістичному напрямку в російському живописі.
4. Російська культура другої половини XIX - початку XX ст.
Зростання російської економіки вів до помітного збільшення надходжень до держбюджету, що дозволяло нарощувати витрати на культуру і освіту.
Розгорталося повсюдне будівництво шкіл і дитячих навчальних закладів, для чого використовувалися не тільки централізовані вкладення, але й кошти помсти влади, громадські та приватні пожертвування. Завдання досягнення загальної грамотності російського населення ставала цілком реальною.
Удосконалення освітньої системи йшло паралельно з розвитком російської науки. Початок XX століття було часом важливих наукових і технічних відкриттів, великих досягнень у галузі математики, фізики, МНІ, біології, геології. Росія дала світу велику плеяду видатних вчених, які підняли практичні та теоретичні знання на якісно новий рівень: математиків П.Л. Чебишева і С.А. Чаплигіна, хіміків Д.І. Менделєєва, І.А. Каблукова і Н.Д. Зелінського, фізиків і механіків П.М. Лебедєва, П.М. Яблочкова, О.М. Лодигіна, А.С. Попова, К.Е. Ціолковського, Н.Є. Жуковського, біологів І.М. Сєченова, І.І. Мечникова, К.А. Тімірязєва, І.В. Мічуріна, А.О. Ковалевського, І.П. Павлова, геолога А.П. Карпінського.
Тривали географічні відкриття. П.К. Козлов досліджував Центральну Азію, Тибет. Батько і син П.П. і В.П. Семенови провели експедиції на Алтай, Тянь-Шань, в Закаспія, на Урал і Приуралля, давши обширнейший матеріал для вивчення Росії. Видатним російським мандрівником був Г.Я. Сєдов, який досліджував Арктику і здійснив похід до Північного полюса.
Зміни, що відбувалися в соціально-політичній сфері, давали сильний імпульс розвитку громадської думки. Різко збільшилася кількість праць з економічної, філософської, історичної проблематики. Вони відображали весь спектр світоглядних поглядів, партійно-політичних напрямів і пристрастей, представлених лібералами, марксистами, народниками, консерваторами.
У Росії кінця XIX - початку XX ст. бурхливими темпами розвивалося міське комунальне господарство. Мостились вулиці (зазвичай кругляком), поліпшувалося їх освітлення - гасові, газові, потім електричні ліхтарі. У 60-і рр.. було збудовано водогін в Петербурзі (у Москві, Саратові, Вільно, Ставрополі вона була до 1861 р.) і семи губернських містах (Ризі, Ярославлі, Твері, Воронежі та інших), до 1900 р. він з'явився ще в 40 великих містах.
Комунальне господарство зазвичай охоплювало центральну частину міст. Околиці навіть у столицях залишалися невпорядкованим. Відходила в минуле полусельская життя великих дворянських садиб. Європеїзувався побут купецтва. Трудове населення великих міст, яке жило раніше у маленьких будиночках, все більше стало скучиваться в кам'яних громадах, дохідних будинках, знімаючи там комірчини і ліжка у господарів квартир.

Література
1. Довгий А.М. Історія Росії. Навчальний посібник. М.: ИНФРА-М, 2007.
2. Історія Росії. Теорії вивчення. Книга перша, друга / Під. ред. Б. В. Лічман. Єкатеринбург: СВ-96, 2006. - 304 с.
3. Козин К.М. Історія Батьківщини. Навчальний посібник для вузів. М.: АІРО-ХХI, СПб.: Дмитро Буланін, 2007. - 200 с.
4. Миронов Б.А. Соціальна історія Росії. Т.1. СПб, 2006.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Культура і мистецтво | Реферат
36кб. | скачати


Схожі роботи:
Вплив хрістінство на розвиток російської культури і мистецтва
Компаративний аналіз розвитку російської культури на Україну і української культури в Росії загальнокультурний
Естетика російської культури
Персоносфера російської культури
Менталітет російської культури
Історія Російської культури
Цінності російської культури
Архітектоніка російської культури
Архетипи російської культури
© Усі права захищені
написати до нас