Розвиток малого бізнесу в Росії 2

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ
РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
БЛАГОВІЩЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Фізико-математичний факультет
Кафедра економіки
Розвиток малого бізнесу в Росії
Реферат

Виконав: студент 3 курсу
А. О. Кірдун
                                                                              
Науковий керівник:
А.С. Демидов  
Благовєщенськ 2006

Зміст

Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1
1. Необхідність розвитку малого бізнесу в Росії, його характеристика ... .. 1
1.1 Історичні аспекти розвитку малого бізнесу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3
1.2 Необхідність поділу підприємств на великі,
середні і дрібні ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
1.3 Критерії виділення малих підприємств ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 4
1.4 Правові основи малого бізнесу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .4
1.5 Особливості та функції малого підприємства ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... 7
2. Сучасні проблеми розвитку малого бізнесу в Росії та шляхи їх
рішення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .7
2.1 Підсумки розвитку та стан малого бізнесу
на даному етапі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .7
2.2 Проблеми малого бізнесу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .10
3. Державна підтримка малого бізнесу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 12

Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 14

Список літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .15

Введення
Дана тему я вважаю актуальною для Росії на сьогоднішній день. Перехід до ринкових відносин у вітчизняній економіці визначає необхідність організаційно-економічних новацій у всіх галузях господарської діяльності. Одним з найважливіших напрямків економічних реформ, що сприяють розвитку конкурентного ринкового середовища, наповнення споживчого ринку товарами і послугами, створенню нових робочих місць, формування широкого кола власників є розвиток малих форм виробництва.
Досвід провідних країн сучасного світу з усією очевидністю доводить необхідність наявності в будь-якій національній економіці високорозвиненої і ефективного малого підприємницького сектора. Тому відродження Росії неможливо здійснити без відповідного цьому розвитку даного сектора економіки, так як саме він є тим локомотивом, який буквально тягне за собою економічний і соціальний розвиток.
Основна мета даної роботи полягає в тому, щоб охарактеризувати мале підприємництво в Росії на сучасному етапі його розвитку, виявити його специфічні особливості та визначити найбільш гострі проблеми стоять перед вітчизняним малим бізнесом.
1. Необхідність розвитку малого бізнесу в Росії, його характеристика.
1.1 Історичні аспекти розвитку малого бізнесу.

Вивчаючи сутність малого бізнесу, необхідно знати його витоки і процес розвитку. Малий бізнес відігравав основну роль у поширенні цивілізації, але його історія ніколи не займала суспільну свідомість. Але тепер малий бізнес все більше визнається як творча сила економіки.
Протягом 1980-х років престиж малого бізнесу у світі почав підвищуватися в чималому ступені завдяки його здатності винаходити нові товари та створювати нові робочі місця. Внаслідок цього в останні роки все частіше стали звертати увагу на його досягнення і можливості, перспективи і проблеми.
У російській історії малого бізнесу можна виділити ряд етапів.
Для першого етапу (1985 - 1987 рр..) Характерно зародження і діяльність центрів науково-технічної творчості, тимчасових творчих колективів при громадських організаціях, поширення бригадних підрядів, нечисленність учасників підприємництва та його експериментальний характер, формування емоційно-психологічних основ підприємницької діяльності на базі приватної власності . Цей етап можна назвати експериментальним.
  Під час другого етапу (1987 - 1988 рр..) Сфера діяльності малого бізнесу розширюється, кількість людей, які беруть у ньому участь, збільшується; підприємництво набуває характеру активного численного руху. Метою розвитку малого бізнесу є насичення внутрішнього ринку споживчими товарами. Цей етап назвали етапом "кооперативного руху". Він послужив акселератором у накопиченні і перерозподілі капіталів, дозволив знайти початкові знання, навички роботи малого підприємства.
Третій етап (1989 - 1990 рр..) Пов'язаний з прийняттям законодавчих актів, спрямованих на активізацію малих підприємств. Почалася підготовка до проведення так званої малої приватизації. Вона створювала необхідну базу для реального переходу до ринкових відносин, підвищення економічної ефективності російської економіки. Саме в цей час було узаконено приватне підприємництво. Особливу значимість у цей період мав розвиток орендних відносин, які можна розглядати як російську особливість малого підприємництва.
Для четвертого етапу (1991 - 1992 рр..) Характерні комерціалізація і поява середнього та великого бізнесу. Сталися докорінні зміни у ставленні держави до розвитку підприємництва. Були прийняті багато законів, що відкрили широкі можливості для масштабного розвитку підприємництва.
П'ятий етап (1993 - 1994 рр..) Став смугою широкомасштабної приватизації та розвитку всіх видів підприємництва, появи безлічі власників та інтенсивного участі малого бізнесу в сфері послуг, торгівлі, громадського харчування, легкої промисловості, що виробляє товари масового споживання і тривалого користування. Однак на цьому етапі ще не забезпечено стимулювання виробництва товарів і послуг.
Тим на менш закладені основи ринкових відносин, що сформувалися капітали, їх здатність до інвестиційної діяльності дають можливість припустити, що черговий - шостий етап 1995 р .) Розвитку підприємництва зможе змінити співвідношення діяльних сил на користь інноваційних процесів. Тоді підприємництво зможе проявлятися у всьому різноманітті і виявляти сили, здатні рухати ринок, забезпечувати нормальне функціонування ринкової економіки, співіснування різних суб'єктів, кожному з яких відведено свої сфери прикладання діяльності і свої завдання. Державі ж доведеться докласти зусилля для всесвітнього розвитку і підтримки в довготривалій перспективі конкурентного середовища та її стабільності як середовище господарювання.
                                                
1.2 Необхідність поділу підприємств на великі, середні та дрібні.
У господарській практиці широко застосовуються традиційні схеми поділу економіки на складові елементи, що дозволяють всебічно вивчити закономірності та напрями розвитку народного господарства, своєчасно помітити народжуються проблеми та вжити заходів щодо їх вирішення. Це - поділ економіки за галузевою ознакою, за територіальним, за формами власності і т.д.
Існувало й розподіл підприємств за критерієм їх розміру в залежності від чисельності працюючих, вартості основних і оборотних фондів, обсягу виробництва продукції та інших показників. Такий поділ використовувалося для визначення категорії підприємств, що є базою для формування оплати праці. Реформа оплати праці, здавалося б, зробила непотрібними визначення "категорійності" підприємства. Однак життя дає інший висновок: необхідно різко підвищити роль поділу підприємств на великі, середні та малі і покласти його в основу спеціальної системи організації диференційованого уваги з боку держави до фінансового, матеріально-технічному благополуччю різних за розміром підприємств.
Функціональне призначення підприємств, їх роль в економіці значною мірою змінюються залежно від розміру підприємства. Велике і дрібне виробництва, навіть у рамках однієї території і галузі, як правило, не є взаємозамінними. Відсутність одного з них - це незаповнена осередок економіки, що має своїм наслідком загальне зниження ефективності виробництва. Великі, середні і малі підприємства доповнюють один одного, створюють цілісний організм економіки.
1.3 Критерії виділення малих підприємств
Людство накопичило достатньо багатий досвід розподілу підприємств на групи в залежності від їх розміру. При цьому не існує якогось єдиного для всіх країн універсального критерію виділень малих підприємств. Кожна держава в залежності від національності, виробничих градацій, галузевої культури економіки встановлює свої критерії розподілу підприємств за їх розмірами.
Наприклад, у Франції дуже малими підприємствами вважаються виробництва з числом зайнятих до 10 осіб, малими - від 10 до 100, середніми від 100 до 500 і великими понад 500 осіб. Малі та середні підприємства становлять близько 99% чисельності всіх підприємств і на них працює приблизно 67% всіх зайнятих.
У Японії до категорії малих та середніх підприємств відносяться юридично самостійні компанії з числом зайнятих до 300 чоловік або обсягом основного капіталу до 100 млн. ієн в галузях обробної промисловості, будівництві, транспорті, зв'язку, у комунальному господарстві; до 100 осіб (або до 30 млн . ієн капіталу) - в оптовій торгівлі і до 50 осіб (або 10 млн. ієн капіталу) - у роздрібній торгівлі та сфері послуг. Дрібні та середні компанії складають більше 99% загального їх числа і на них працює понад 80% всіх зайнятих.
У нашій країні, згідно з прийнятим 14 липня 1995 р . Федеральним законом "Про державну підтримку малого підприємництва в Російській Федерації", під суб'єктами малого підприємництва розуміються комерційні організації, у статутному капіталі яких частка участі РФ, суб'єктів РФ, громадських і релігійних організацій, благодійних та інших фондів не перевищує 25%; частка, що належить одному або кільком юридичним особам, які не є суб'єктами малого підприємництва не перевищує 25% і в яких чисельність працівників за звітний період не перевищує таких граничних рівнів:
у промисловості, будівництві та на транспорті - 100 осіб;
в оптовій торгівлі - 50;
у роздрібній торгівлі та побутовому обслуговуванні - 30;
в інших галузях і при здійсненні інших видів діяльності - 50 осіб.
Таким чином, визначено критерій виділення малих підприємств - за чисельністю працюючих. Недосконалість даного критерію, та й інших критеріїв також, очевидно. Наприклад, на електростанції, де багатомільйонні основні фонди приводяться в дію декількома працівниками.
Мабуть універсальних критеріїв виділення малих підприємств, що дозволяють безпомилково сортувати підприємства, не існує. Тому видається доцільним, орієнтуючись точно на чисельність працівників, визначати по кожній галузі, з урахуванням специфіки виробництва, які підприємства не можна відносити до малих. У разі виникнення спірних питань, вирішувати їх в індивідуальному порядку.
1.4 Правові основи малого бізнесу
Малий бізнес в Росії як самостійне соціально-економічне явище існує вже понад 15 років. Діючі законодавчі та нормативно-правові акти спрямовані на державну підтримку малих підприємств з метою створення сприятливих умов для їх функціонування, в першу чергу надання пільг з оподаткування. Так, постановою Уряду Російської Федерації від 18.07.91 р. № 406 "Про заходи щодо підтримки і розвитку малих підприємств у РСФСР", були визначені критерії віднесення підприємств до категорій малих, передбачена можливість встановлення певних податкових пільг, а також створення фондів фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів.
Відповідно до закону РРФСР "Про конкуренцію і обмеження монополістичної діяльності на товарних ринках", Уряд РФ у квітні 1993 р . прийняло постанову про утворення фонду підтримки підприємництва і розвитку конкуренції (з грудня 1995 року він був перейменований у Федеральний фонд підтримки малого підприємництва).
А в червні 1995 р . був прийнятий федеральний закон "Про державну підтримку малого підприємництва в Російській Федерації", який визначив загальні положення підтримки малих підприємств, форми і методи державного стимулювання, а також регулювання діяльності суб'єктів малого підприємництва.
Указом Президента РФ в червні 1995 р . був утворений Державний комітет РФ із підтримки та розвитку малого підприємництва. У квітні 1994 р . Урядом РФ схвалена цільова Федеральна програма державної підтримки малого підприємництва в Україні на 1994 - 1995 рр..
У ній були визначені основні напрямки, цілі та пріоритети в цій галузі, включаючи вдосконалення законодавства, розвиток системи фінансово-кредитної підтримки, інформаційне та консультаційне забезпечення малих підприємств, сприяння в реалізації контрактів для забезпечення державних потреб і ін
У 1996 р . Державною Думою була затверджена друга Федеральна програма державної підтримки підприємництва на 1996-1997рр.
Залишається сподіватися, що діє з 01.01.99г. Податковий Кодекс РФ, у змісті якого немає особливих пріоритетів для малого та середнього підприємництва, не буде перешкоджати подальшому розвитку малого бізнесу в Росії.
До речі на реформу оподаткування та зростання приватного підприємництва в Росії, Агентство США з міжнародного розвитку витратило в 1992-1996 роках близько 435 млн. доларів - це більше, ніж в інших країнах СНД. Кошти на підтримку малих і середніх підприємств виключені з федерального бюджету на цей рік. Незважаючи на те, що в процесі проведення реформ стала очевидною важлива роль цих підприємств: вони виконали роль буфера, який пом'якшив економічний спад.
1.5 Особливості та функції малого підприємства.
Підприємництво в масштабі малого підприємства має ряд якісних особливостей. У першу чергу варто відзначити єдність права власності і безпосереднього управління підприємством.
Друга характеристика - так звана видимість підприємства: обмеженість його масштабів викликає особливий, особистісний характер відносин між господарем і працівником, що дозволяє домагатися дійсної мотивації роботи персоналу і більш високого ступеня його задоволеності працею.
Третя - відносно невеликі ринки ресурсів і збуту, що не дозволяють фірмі робити скільки-небудь серйозний вплив на ціни і загальний галузевої обсяг реалізації товару.
Четверта - персоніфікований характер відносин між підприємцем і клієнтами, оскільки, як еже зазначалося, мале підприємство розраховане на обслуговування порівняно вузького кола споживачів.
П'яте - ключова роль керівника в житті підприємства: він повністю відповідальний за результати господарювання не тільки з-за майнового ринку, але і внаслідок своєї безпосередньої включеності у виробничий процес і все пов'язане з його організацією.
Шоста специфічна риса - сімейне ведення справи: воно успадковується родичами господаря, чим диктується пряма залученість останніх у всю діяльність підприємства.
Нарешті, сьома особливість пов'язана з характером фінансування. Якщо "гіганти" черпають необхідні ресурси головним чином через фондові біржі, то малі підприємства покладаються на порівняно невеликі кредити банків, власні кошти і "неформальний" ринок капіталів (гроші друзів, родичів і т.д.).
Також, як одну з особливостей, можна виділити високу частку оборотного капіталу в порівнянні з основним фондом. Якщо у великих підприємств це співвідношення 80:20, то у малих воно становить 20:80.
У деяких функцій малого підприємства, перш за все, важливо відзначити економічні функції, які визначаються його роллю як, по-перше, роботодавця, по-друге - виробника продукції і послуг, по-третє - каталізатора науково-технічного прогресу, в четвертих - платника податків, в п'ятих - агента ринкових відносин.
Не менш значимі функції соціальні. По-перше, через малі форми підприємницької діяльності багато людей розкривають і реалізують свій творчий потенціал. По-друге, в основному тут використовується праця соціально вразливих груп населення (жінок, учнів, інвалідів, пенсіонерів, біженців тощо), які не можуть знайти собі застосування на великих підприємствах. По - третє, малі підприємства є головним продуцентом місць виробничого навчання, своєрідним "полігоном" для обкатки молодих кадрів. По-четверте, невеликі підприємства, насамперед у сфері обслуговування, задовольняють потреби людей у ​​спілкуванні (але його вони позбавлені, наприклад, в супермаркетах).
Вже сьогодні актуальна і буде актуалізуватися і далі екологічна функція малого бізнесу, яка вже має місце в країнах з розвиненою ринковою економікою.
2. Сучасні проблеми розвитку малого бізнесу в Росії та шляхи їх вирішення
2.1 Підсумки розвитку та стан малого бізнесу на даному етапі.
Як показав час, мале підприємництво поступово (хоча і не настільки швидко, як передбачалося) починає займати певне місце в господарстві країни.
Незначний спад числа малих підприємств на території РФ, яке спостерігається в 1996-1997 рр.., В 1998 р . практично припинився. Станом на 1 січня 1999 р . в Росії діяло 868 тис. малих підприємств (в порівнянні з їх кількістю на 1 січня 1998 р . приріст склав лише 6,9 тис. малих підприємств, або 0,8%).
Разом з тим слід відзначити стабільне зростання кількості підприємств в таких галузях, як охорона здоров'я, фізична культура і соціальне забезпечення (на 39,8% - у 1997 р ., На 12,1% - у 1998 р .), Операції з нерухомим майном (на 19,9% і на 26,8% відповідно), торгівля і громадське харчування (на 3,8% і на 3,6%). Продовжувало скорочуватися кількість малих підприємств, що працюють в галузі "наука і наукове обслуговування" (на 6,2% і на 11,4%).
Галузева структура малого бізнесу поступово змінюються у бік збільшення частки підприємств торгівлі та громадського харчування і зменшення частки будівельних організацій, підприємств, що займаються загальною комерційною діяльністю по забезпеченню функціонування ринку, наукою і науковим обслуговуванням.
Основні показники діяльності малих підприємств Санкт-Петербурга в 2001 році представлені в таблиці 1. (За даними Петербургкомстата і УМНС РФ по Санкт-Петербургу)
Таблиця 1

Найменування показника
На 01.01.2002 р.
1
Кількість малих підприємств
124,7 тис.
2
Чисельність зайнятих на малих підприємствах
627,0 тис. чол.
3
Обсяг виробленої малими підприємствами продукції (послуг)
48 млрд. руб.
4
Частка податкових надходжень від малого підприємництва у загальному обсязі податкових надходжень до бюджету Санкт-Петербурга
30%
Основні показники діяльності малих і середніх підприємств Санкт-Петербурга в 2000 році (у галузевому розрізі).
Таблиця 2
Малі підприємства
Показники
Промисловість
Транспорт
Зв'язок
Будівництво
Торгівля і громадське харчування
Житлово-комунальне господарство
Всього по основних галузях економіки
Число підприємств, од.
3958
2
49
148
4071
14315
150
29895
Частка підприємств у загальній кількості підприємств у регіоні, у%
2,8
0,2
0,1
2,8
10,0
0,1
21
Структура підприємств по основних галузях економіки, у%
11,6
0,7
0,4
12
42,1
0,4
87,9
Середня чисельність працівників, чоловік
59518
3568
1564
60315
99581
1905
279420
Розподіл зайнятих на підприємствах по основних галузях економіки, у%
18
1,1
0,5
18,3
30,2
0,6
84,7
Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг, тис. руб.
23224337
1361700
351311,2
33658515,3
124279355,4
306645,6
206511626,7
Середній розмір виручки від реалізації товарів, робіт, послуг у розрахунку на одного працівника підприємства, тис. рублів
5867.7
5468.7
2373.7
8267.9
8681.8
2044.3
6907.9
Прибуток (збиток) до оподаткування, тис. руб.
1595151
154073
-37926
2498588
854568
8593
5680581
Частка прибуткових підприємств за основними галузями економіки, (%)
78,3
71,4
73,0
79,7
72,8
70,8
74,6
Таблиця 3
Основні показники діяльності малих підприємств
(За даними Державного комітету Росії за статистикою)
Загальні відомості
Показники
2000
у% від федерального округу
у% від РФ
2000
2000
Кількість МП
109165
69,8
12,4
Загальна чисельність зайнятих на МП, чол.
722555
61
9,5
Чисельність постійно працюють на МП, чол.
627495
61
9,5
Випуск товарів і послуг у фактичних цінах (без ПДВ та акцизу) за всіма видами діяльності, млн. руб
48126,3.
53,4
7,8
Виручка від реалізації товарів, продукції (робіт, послуг) (без ПДВ і акцизів), млн. руб.
225494,9
67,1
11,6
Прибуток (збиток)
Обсяг інвестицій в основний капітал, млн. руб
2428,8.
63
8,2


Показники рівня розвитку малих підприємств
Показники
2000
в середньому по федеральному округу
в середньому по РФ
2000
2000
Кількість МП на 1000 жителів, од.
23
11
6
Частка МП у загальній кількості підприємств і організацій,%
50,6
39,7
26,4
Кількість малих підприємств у РФ на 1 квітня 2003 року склало 886.2 тис., що на 1.3% більше показника аналогічного періоду минулого року. Про це свідчать дані Держкомстату Росії.
Структура розподілу малих підприємств по основних галузях економіки за рік суттєво не змінилася - безумовним лідером залишається торгівля і громадське харчування (47,1% від загального числа МП проти 47,9% у квітні 2002 року), за ним слідує промисловість (13,2% проти 13,7%) і будівництво (13,1% проти 12,8%).
Кількість заміщених робочих місць (з урахуванням сумісників) на МП за рік збільшилася на 5% до 7,84 млн. Таким чином, цей сектор економіки забезпечує близько 12% від загального числа робочих місць в РФ.
У I кварталі 2003 року малими підприємствами було вироблено продукції в діючих цінах на суму 363 млрд руб., Що становить 12,5% від загального обсягу російського ВВП (в основних цінах). В аналогічний період минулого року частка малих підприємств у виробництві ВВП дорівнювала 9,5%.
2.2 Проблеми малого бізнесу
Багато характерні особливості становлення малого підприємництва в Росії безпосередньо пов'язані з основними проблемами, які перешкоджають розвитку нормальних ринкових відносин і приватного підприємництва в цілому. Для оцінки рівня значимості цих проблем можна використовувати дані соціологічних опитувань (таблиця 4).
Таблиця 4
Основні проблеми приватного підприємництва в Росії
Порядок значущості в міру згадки
Основні проблеми
1
Податки
2
Законодавство
3
Інфляція
4
Економічна ситуація в цілому
5
Постачання, дефіцит
6
Труднощі отримання і висока ставка за кредит
7
Неплатоспроможність партнерів, клієнтів
8
Недосконалість банківської системи
9
Політична ситуація
10
Бюрократія
11
Дії уряду, влади, ЦП; корупція, хабарі
12
Труднощі з орендою, недолік площ, офісів
13
Брак інформації, культури, досвіду
14
Кадрові проблеми
15
Рекет
16
Негативне ставлення до підприємців
Серпнева криза в Росії показав, що в нашій країні середній клас, клас власників, існує як реальність. І наша біда, що ми зрозуміли це такою ціною.
Наявність прошарку, нехай дуже маленькою, власників-підприємців позначило та їхні проблеми. Так у Резолюції I Всеросійського з'їзду підприємців малих підприємств були виділені наступні проблеми:
ü Повільно йде процес створення інфраструктури малого бізнесу;
ü Низькими темпами відбувається збільшення числа малих підприємств, особливо у виробничій сфері;
ü Не у багатьох регіонах розроблені і прийняті органами влади нормативні акти, регіональні програми розвитку малого підприємництва, а там де вони прийняті, реалізація їх відбувається далеко не повною мірою;
ü Недостатньо налагоджена взаємодія регіонів, як в плані обміну інформацією і досвідом з розвитку малого підприємництва, так і в організації практичного господарської взаємодії підприємців різних регіонів між собою.
Якщо торкнутися проблеми фінансування, то до жовтня 1995 проблемою фінансування малого бізнесу ніхто офіційно не займався. Багато банків, не проявляючи особливого бажання вкладати інвестиції в малі підприємства, пояснюють це тим, що кількість затраченого часу і зусиль на оформлення кредиту розміром 100 тис.дол. і 10 млн.дол. однаково, а отримуваний дохід різниться у багато разів. До речі, тут наші проблеми не відрізняються від західних, і там фінансові структури неохоче займаються цим родом діяльності.
Більшість кредитних організацій, які мають зв'язки з малим бізнесом, знаходяться в регіонах і не мають достатнього оборотного капіталу. В першу чергу кредити отримують ті виробництва, продукція яких користується найбільшим попитом: переробка продуктів харчування, деревообробка, розлив напоїв, складські та транспортні послуги, легка промисловість. І дуже мало займаються фінансуванням інноваційного бізнесу - нових наукомістких технологій, які визначають майбутнє технологічного прогресу.
Перейдемо від загальних проблем до більш приватним, які безпосередньо зачіпають підприємців і є причиною розвалу підприємства.
Багато малі підприємства згасають вже на самому початку своєї діяльності. Наприклад, з 600 тисяч нових підприємств, щорічно виникають в США, тільки половина дотягує до 18 місяців і лише одне з п'яти доживає до 10 років.
Можливо, головною причиною є легкість створення підприємства. Але ж свобода вибору означає не тільки свободу успіху, але і свободу невдач.
Самі ж керівники малих підприємств виділяють наступні причини:
44% опитаних головною причиною називають некомпетентність;
17% - відсутність управлінського досвіду;
16% - незбалансований досвід: брак досвіду в маркетингу, фінансах, постачанні та виробництві;
15% - відсутність досвіду роботи в галузі;
1% - недбалість у веденні справ;
1% - шахрайство чи біда;
6% - інші причини, з якими стикаються керівники малих фірм.
Варто також відзначити, що лише 20% керівників підприємств мають відповідну освіту.
Звичайно, основною проблемою з усіх вище названих є проблема, головним чином представляє відносини малого бізнесу і держави.
3. Державна підтримка малого бізнесу
Практика державного сприяння немонополістіческому сектору економіки розвинених країн показує, що урядовий вибір основних напрямків цього сприяння відбувається на основі досліджень даного кола проблем. Тому найважливіше завдання органів влади визначити пріоритетні напрямки розвитку малого бізнесу. У Росії до таких напрямків віднесені:
ü Виробництво і переробка сільськогосподарської продукції;
ü Виробництво продовольчих, промислових товарів, товарів народного споживання;
ü Лікарських препаратів і медичної техніки;
ü Надання виробничих, комунальних і побутових послуг;
ü Будівництво об'єктів житлового, виробничого та соціального призначення.
Відповідно, одним з важливих інструментів державного сприяння розвитку дрібного бізнесу є пряма фінансова допомога, яка здійснюється за допомогою пільгового субсидування малих фірм, надання гарантій при отриманні ними позик з інших джерел та пільгового оподаткування.
Важливим інструментом державного сприяння малим підприємствам у більшості промислово розвинених країн є система державних замовлень. Дана форма відносин дозволяє забезпечити малому бізнесу гарантований ринок збуту, прискорити процес накопичення капіталу, розширити виробничі потужності, зміцнити конкурентноздатність, модернізувати обладнання та багато іншого.
Досить широкий розвиток одержали що організуються державними органами і приватними підприємствами спеціальні служби по наданню різних консультаційних послуг малим компаніям.
Особлива система державної підтримки існує для підприємств, що займаються науково-дослідними роботами. Головне місце в цій системі займають фінансова допомога та інформаційне забезпечення дослідних робіт.
Зараз, при коригуванні багатьма політичними партіями і рухами своїх програм, в них можна помітити мінливий ставлення до малого бізнесу. Так з усіх програм можна виділити головні загальні ідеї:
ü Пріоритетний розвиток малого підприємництва - не самоціль, а одне з основних умов економічного і соціального відродження Росії.
ü Масове широкомасштабний розвиток малого підприємництва дозволить надати роботу мільйонам громадян, які вивільняються з державних і приватизованих підприємств. За оцінками І. Хакамади: близько 50 млн. чоловік.
ü Реалізація заходів щодо забезпечення виробничої та інноваційної підтримки малих підприємств дозволить створити значну кількість нових малих підприємств, до 12 млн. підприємств, і нових робочих місць, перш за все, для соціально незахищених верств населення.
ü Мале підприємство, яке відіграє все більшу роль у регіональних соціально-економічних процесах, враховує своєрідність кожного регіону, формує значну частку прибуткової бази бюджету і є вирішальним чинником економічної стабілізації через створення місцевих споживчих ринків і нових робочих місць.
Якщо не вдаватися в подробиці, то сьогодні виділяють чотири основних напрямки для вирішення проблем малого бізнесу. Перше - поміняти психологію влади до малого бізнесу. Відійти від думки, що малий бізнес не платить податки і знаходиться в сірій економіці. Друге - реформування і спрощення оподаткування. При сьогоднішній системі, коли віднімається левова частка доходу, підприємства змушені ухилятися від податків.
По-третє, зробити прозорими і внести ясність до актів купівлі-продажу майна. І, нарешті, вирішити питання з землею, інакше аграрна Росія буде харчуватися імпортом. Четверте - стимулювати інвестиції населення, яке вже не довіряє ані банкам, ані державі, в малий бізнес. А це, за деякими оцінками, змусити працювати від 20 до 40 млрд. дол, що зберігаються під подушками і матрацами.
Росія повинна жити за принципом, що держава обслуговує потреби і запити суспільства, а не навпаки.
Висновок
У своїй роботі я постарався охарактеризувати мале підприємництво в Росії в даний час, виділити особливості малого підприємництва і позначити основні і найбільш гострі його проблеми.
Необхідно відзначити, що малий бізнес в Росії вже має досить широку правову основу, але вона недостатня. Проблема полягає в тому, що вона однобока і прийняті правові аспекти не реалізуються, що робить абсурдним ухвалення будь-яких нових нормативно-правових актів.
Я з'ясував, що на даному етапі розвитку малого бізнесу, в якості основних проблем виділяють: бюрократизм і корупцію, які вразили всю Росію; розвиток серед суб'єктів малого бізнесу в основному торгово-посередницьких фірм; нерівномірність і непередбачуваність розвитку всієї економіки, як в територіальному плані, так і в часовому; недостатність і недоробленість правової бази, яка є однобокою. Негативне ставлення до малого підприємництва держави і суспільства, також є дуже серйозною проблемою, хоча в останні роки ставлення змінюється. Це пов'язано з тим, що навіть в даних умовах малий бізнес робить позитивний вплив на економіку. Якщо торкнутися проблеми фінансування, то її дозвіл знаходиться на нульовій стадії. І як наслідок - дуже висока криміналізація малого бізнесу.
Говорячи про взаємини малого бізнесу і держави, можна помітити, що тут відбувається монолог з боку держави, яке не хоче почути малий бізнес і вивести взаємини на якісно вищий рівень. Але будемо сподіватися, що ситуація змінитися.
Підводячи підсумок, можна сказати, що малий бізнес у Росії - вже реальність, від його розвитку, від ставлення суспільства і держави до цієї сфери економіки залежить і розвиток всієї Росії в цілому.
Література
1.
2. Попов В.М., Ляпунов С.І. Практика малого бізнесу .- М. 2001.
3. Носова С.С. Економ. теорія: Підручник для вузів. - М., Видавництво - торгова корпорація «Дашков і Ко», 2003 - 864с
4. http://www.epigraph.info/articles/18260/
5. http://www.fbd.spb.ru/cdcnew/root/iss_home.html% 20 <br>
6. http://www.rcsme.ru/
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Реферат
93.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Розвиток малого бізнесу в Росії 3
Розвиток малого бізнесу в Росії
Малий бізнес його місце і роль в ринковій економіці Розвиток малого бізнесу в Росії і на Далекому
Розвиток малого бізнесу 2
Розвиток малого бізнесу в Алтайському краї
Проблеми розвитку малого бізнесу в Росії
Банківське кредитування малого бізнесу в Росії
Сучасний стан малого бізнесу в Росії
Розвиток малого бізнесу Японії Практична частина по БО ЗЕД
© Усі права захищені
написати до нас