Розвиток логічного мислення в учнів на уроках інформатики

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст

  Введення
Глава 1. Мислення
1.1 Основні закономірності розвитку мислення
1.2 Види мислення
1.3 Етапи розумової діяльності і ознаки її розвитку
Глава 2. Розвиток логічного мислення при вивченні розділу «Основи алгоритмізації»
2.1 Формування понять
2.2 Розвиток алгоритмічного мислення в процесі вивчення теми «Цикли»
Висновок
Список використаних джерел
Додаток 1
Додаток 2

Введення
Сучасні професії, пропоновані випускникам навчальних закладів, стають все більш інтелектоємних.
Інформаційні технології, що пред'являють високі вимоги до інтелекту працівників, займають лідируюче положення на міжнародному ринку праці. Але, якщо навички роботи з конкретним технічним пристроєм можна придбати безпосередньо на робочому місці, то мислення, не розвинене у визначені природою терміни, таким і залишиться.
Тому для підготовки дітей до життя в сучасному інформаційному суспільстві в першу чергу необхідно розвивати логічне мислення, здатність до аналізу (вичлененню структури об'єкта, виявлення взаємозв'язків, усвідомлення принципів організації) і синтезу (створення нових схем, структур і моделей).
Новий зміст навчання вимагає від учителя розробки нової методики, яка забезпечувала б не тільки повідомлення учням все зростаючого обсягу знань, а ще й більш швидкі темпи сприйняття, переробки і засвоєння наукової інформації, вироблення вміння самостійно поповнювати і здобувати нові знання, критично осмислювати їх.
Інформатика - одна з фундаментальних галузей наукового знання, що формує системно-інформаційний підхід до аналізу навколишнього світу, яка вивчає інформаційні процеси, методи та засоби отримання, перетворення, передачі, зберігання і використання інформації.
Перед курсом основ інформатики, як загальноосвітнім навчальним предметом, стоїть комплекс навчально-виховних завдань, які визначаються специфікою її внеску у вирішення основних завдань загальної освіти людини.
1. Формування основ наукового світогляду. У даному випадку формування уявлень про інформацію (інформаційних процесах) як одного з трьох основних понять: речовини, енергії, інформації, на основі яких будується сучасна наукова картина світу.
2. Розвиток теоретичного, творчого мислення, а також формування нового типу мислення, так званого операційного (модульно-рефлексивного) мислення, спрямованого на вибір оптимальних рішень.
Багато в чому роль навчання інформатики в розвитку мислення зумовлена ​​сучасними розробками в області об'єктивно-орієнтованому моделюванні та проектуванні, спирається на властиве людині понятійне мислення.
Уміння для будь-якої предметної області виділити систему понять, представити їх у вигляді сукупності атрибутів і дій, описати алгоритм дій і схеми логічного висновку (тобто те, що відбувається при інформаційно-логічному моделюванні) покращує орієнтацію людини у цій предметній області і свідчить про його розвиненому логічному мисленні.
З найпростішими «прообразами» інформаційно-логічного моделювання людина має справу навіть у бескомпьютерном побуті: кулінарний рецепт, керівництво з експлуатації пилососа - все це спроби дати опис реального об'єкта чи процесу. Чим точніше опис, чим легше з ним мати справу іншій людині. Чим більше в ньому помилок і невизначеностей, тим більше простору для «творчих осяянь» виконавця і тим вище вірогідність неадекватного результату.
В області інформатики кінцевим споживачем подібного опису стає не людина, а комп'ютер, позбавлений інтуїції і осяянь. Тому опис має бути формувати, тобто складеним з дотриманням певних правил.
Таке формалізований опис і є інформаційно-логічною моделлю.
Вивчення курсу інформатики передбачає вироблення в учнів логічного мислення і вирішення задачі з використанням алгоритмічного та евристичного підходів, із застосуванням обчислювальної техніки як засіб автоматизації роботи з інформацією.
Отже, розвиток логічного мислення учнів - одне з важливих і актуальних проблем педагогічної науки і практики навчання у школі.
Метою даної роботи є дослідження існуючих прийомів розумової діяльності учнів на уроках інформатики.
У ході дослідження перед автором були поставлені наступні завдання:
вивчити основні закономірності розвитку мислення учнів загальноосвітніх шкіл;
провести класифікацію різних видів мислення, використовуваних учнями в залежності від поставленого перед ними завдання;
виділити основні етапи вирішення проблемної ситуації;
провести огляд основних типів завдань для розвитку логічного мислення на уроках інформатики.

Глава 1. Мислення

1.1 Основні закономірності розвитку мислення

Розвивальне навчання в широкому сенсі слова означає сукупне формування розумових, вольових і емоційних якостей особистості, що сприяють її самоосвіті, тісно пов'язаному з удосконаленням процесу мислення: тільки самостійно осмислюючи навчальну або життєве завдання, школяр виробляє свій власний спосіб розумової діяльності, знаходить індивідуальний стиль роботи, закріплює навички користування розумовими операціями. [1]
У ряді педагогічних досліджень останніх років особлива увага приділяється спеціальному формуванню мислення, цілеспрямованому розвитку інтелектуальних умінь, інакше кажучи, навчання розумовим дій, прийомів пізнавального пошуку.
У завдання мислення входить правильне визначення причин і наслідків, які можуть виконувати функції один одного залежно від умов і часу.
До прийомів розумової діяльності відносяться аналіз, синтез, порівняння, абстрагування, узагальнення, конкретизація, класифікація. Основними є аналіз і синтез. Решта ж - похідні від перших двох. Які з цих логічних операцій застосує людина, залежатиме від завдання і від характеру інформації, яку він піддає розумовій переробці. [2]
Аналіз - це уявне розкладання цілого на частини або уявне виділення з цілого його сторін, дій, відносин.
Синтез - зворотний аналізу процес думки, це - об'єднання частин, властивостей, дій, відносин в одне ціле. Аналіз і синтез - дві взаємозв'язані логічні операції. Синтез, як і аналіз, може бути як практичним, так і розумовим.
Аналіз і синтез сформувалися в практичній діяльності людини. У трудовій діяльності люди постійно взаємодіють з предметами і явищами. Практичне освоєння їх і привело до формування розумових операцій аналізу і синтезу.
Порівняння - це встановлення схожості і відмінності предметів і явищ. Порівняння засноване на аналізі. Перш ніж порівнювати об'єкти, необхідно виділити один або декілька ознак їх, по яких буде зроблене порівняння.
Порівняння може бути одностороннім, або неповним, і багатобічним, або більш повним. Порівняння, як аналіз і синтез, може бути різних рівнів - поверхневе і глибше. У цьому випадку думка людини йде від зовнішніх ознак схожості і відмінності до внутрішніх, від видимого до прихованого, від явища до сутності.
Абстрагування - це процес уявного відволікання від деяких ознак, сторін конкретного з метою кращого пізнання його. Людина подумки виділяє яку-небудь ознаку предмета і розглядає її ізольовано від всіх інших ознак, тимчасово відволікаючись від них. Ізольоване вивчення окремих ознак об'єкту при одночасному відверненні від всіх інших допомагає людині глибше зрозуміти сутність речей і явищ. Завдяки абстракції людина змогла відірватися від одиничного, конкретного і піднятися на найвищу ступінь пізнання - наукового теоретичного мислення.
Конкретизація - процес, зворотний абстрагування і нерозривно пов'язаний з ним. Конкретизація є повернення думки від загального і абстрактного до конкретного з метою розкриття змісту.
Розумова діяльність завжди спрямована на одержання будь-якого результату. Людина аналізує предмети, порівнює їх, абстрагує окремі властивості з тим, щоб виявити загальне в них, щоб розкрити закономірності, що управляють їх розвитком, щоб оволодіти ними.
Узагальнення, таким чином, є виділення в предметах і явищах загального, яке виражається у вигляді поняття, закону, правила, формули і т.п.
Кожен акт мислення є процесом вирішення якої-небудь задачі, яка виникає в ході пізнання або практичної діяльності. Результатом цього процесу може бути поняття - форма мислення, яка відображає істотні властивості, зв'язки і відносини предметів і явищ, виражена словом або групою слів. [3]
Засвоєння понять і розвиток психіки учнів у навчанні - класична проблема педагогічної психології. Справжнє засвоєння понять, тобто вільний і творчий оперування ними, досягається управлінням розумовою діяльністю учнів.
Істотно, що вітчизняні і зарубіжні педагоги і психологи одностайні в тому, що для формування правильних понять учнів треба спеціально навчати прийомам і способам розумової діяльності.

1.2 Види мислення

Система прийомів і способів розумової діяльності допомагає учням виявити, виділити, об'єднати істотні ознаки предметів, що вивчаються і явищ.
У психології розглядають наступні види мислення (табл.1).
Таблиця 1
Організація
розумової діяльності
Види мислення
За формою
ü наочно-образне (конкретно - образне)
ü наочно - дійове (конкретно-дійове)
ü абстрактне (словесно-логічне)
За характером вирішуваних завдань
ü теоретичне
ü практичне.
За ступенем розгорнення
ü аналітичне (логічне)
ü інтуїтивне
За ступенем новизни і оригінальності
ü репродуктивне (відтворюючий)
ü продуктивне (творче)
Самим раннім (властивим дітям у віці до 3 років) є наочно-дієве мислення - вид мислення, що спирається на безпосереднє сприйняття предметів, реальне перетворення ситуації в процесі дій з предметами.
Конкретно-дійове мислення спрямоване на вирішення конкретних завдань в умовах виробничої, конструктивної, організаторської і іншої практичної діяльності людей. Практичне мислення - це, перш за все технічне, конструктивне мислення. Воно полягає в розумінні техніки і в умінні людини самостійно вирішувати технічні завдання. Процес технічної діяльності є процес взаємодій розумових і практичних компонентів роботи. Складні операції абстрактного мислення переплітаються з практичними діями людини, нерозривно пов'язані з ними. Характерними особливостями конкретно-дієвого мислення є яскраво виражена спостережливість, увага до деталей, частковостей й уміння використовувати їх у конкретній ситуації, оперування просторовими образами і схемами, уміння швидко переходити від міркування до дії і назад. Саме в цьому виді мислення в найбільшій мірі виявляється єдність думки і волі.
У 4-7 років у дитини розвивається наочно-образне мислення - вид мислення, що характеризується опорою на уявлення і образи; функції образного мислення пов'язані з наданням ситуацій і змін до них, які людина хоче отримати в результаті своєї діяльності, перетворюючої ситуацію.
Конкретно-образне, або художнє, мислення характеризується тим, що абстрактні думки, узагальнення людина втілює в конкретні образи.
У перші роки навчання в школі відбувається розвиток абстрактно-логічного (понятійного) мислення - вид мислення, здійснюваний за допомогою логічних операцій з поняттями. У школярів середнього і старшого віку цей вид мислення стає особливо важливим.
Абстрактне, або словесно-логічне, мислення спрямоване в основному на знаходження загальних закономірностей в природі і людському суспільстві. Абстрактне, теоретичне мислення відображає загальні зв'язки і відносини. Воно оперує головним чином поняттями, широкими категоріями, а образи, уявлення в ньому відіграють допоміжну роль.
Воно відображає такі факти, закономірності та причинно-наслідкові зв'язки, які не піддаються наочно-дієвого і образному способу пізнання. На цьому етапі школярі вчаться формулювати завдання у словесній формі, оперувати теоретичними поняттями, створюють і засвоюють різні алгоритми вирішення завдань і діяльності тощо
Всі три види мислення тісно пов'язані один з одним. У багатьох людей в однаковій мірі розвинені конкретно-дієве, конкретно-образне і теоретичне мислення, але залежно від характеру завдань, які людина вирішує, на перший план виступає то один, то інший, то третій вид мислення.

1.3 Етапи розумової діяльності і ознаки її розвитку

Не дивлячись на різноманіття конкретних розумових завдань, яку з них можна розглядати як процес поетапного руху до її дозволу. (Додаток 1).
У конкретних випадках окремі етапи розумового дії можуть бути відсутніми або перекривати один інший, але в основному ця структура зберігається.
Психологія встановила, що просте повідомлення знань, проста передача прийомів і способів розумових дій шляхом показу зразка та тренування не розвиває мислення.
Під розвитком мислення учнів у процесі навчання розуміється формування та вдосконалення всіх видів, форм і операцій мислення, вироблення умінь і навичок щодо застосування законів мислення в пізнавальній та навчальної діяльності, а також умінь здійснювати перенесення прийомів розумової діяльності з однієї галузі знань в іншу.
Таким чином, розвиток мислення включає в себе:
1. Розвиток усіх видів мислення і одночасно стимуляцію процесу переростання їх з одного виду в інший.
2. Формування та вдосконалення розумових операцій.
3. Розвиток умінь:
· Виділяти суттєві властивості предметів і абстрагувати їх від несуттєвих;
· Знаходити головні зв'язку і відношення предметів і явищ реального світу;
· Робити правильні висновки з фактів і перевіряти їх;
· Доводити істинність суджень і спростовувати хибні умовиводи;
· Розкривати суть основних форм правильних висновків (індукції, дедукції і за аналогією);
· Викладати свої думки точно, послідовно, несуперечливо і обгрунтовано.
4. Вироблення вміння здійснювати перенесення операцій та прийомів мислення з однієї області знання до іншої; прогнозування розвитку явищ і вміння робити висновки.
5. Удосконалення умінь і навичок щодо застосування законів і вимог формальної і діалектичної логіки у навчальній та позакласній пізнавальної діяльності учнів.
Педагогічна практика показує, що зазначені компоненти тісно взаємопов'язані. Особливо велике значення розумових операцій (аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення тощо), що лежать в основі будь-якого з них. Формуючи і вдосконалюючи їх в учнів, ми тим самим сприяємо розвитку мислення взагалі і теоретичного мислення зокрема.
В якості критеріїв розвитку мислення використовуються показники (суттєві ознаки), що свідчать про досягнення того чи іншого рівня розвитку мислення учнів.
Критерій 1 - ступінь усвідомленості операцій і прийомів розумової діяльності. Під цим слід розуміти, що вчитель повинен не тільки розвивати в учнів уміння мислити, що опосередковано робиться на уроці з будь-якого шкільного предмету, але й демонструвати їм в явній форі сам процес цієї специфічної діяльності та його результати.
Критерій 2 - ступінь оволодіння операціями, уміннями і прийомами розумової діяльності, вміння виробляти раціональні дії щодо застосування їх у навчальних і позанавчальних пізнавальних процесах.
Критерій 3 - ступінь уміння здійснювати перенесення розумових операцій та прийомів мислення, а також навичок користувань ними на інші ситуації і предмети.
Уміння здійснювати перенесення - це, на думку ряду психологів (Л. С. Виготського, С. Л. Рубінштейна, А. Н. Леонтьєва, С. Еріксона, В. Браунелла та ін), важлива ознака розвитку мислення.
Критерій 4 - ступінь сформованості різних видів мислення.
Критерій 5-запас знань, їх системність, а також поява нових способів засвоєння знань.
Критерій 6 - ступінь уміння творчо вирішувати завдання, орієнтуватися в нових умовах, діяти оперативно.
Критерій 7 - здатність засвоювати логічні судження і використовувати їх у навчальній діяльності.
Всі критерії нерозривно пов'язані один з одним, представляючи єдине ціле.
В даний час приділяється особлива увага розвитку мислення старшокласників.
По-перше, тому, що до цього віку у дитини:
1) виробляється активна життєва позиція;
2) ставлення до вибору майбутньої професії стає більш свідомим;
3) різко зростає потреба в самоконтролі і самооцінці;
4) самооцінка і самосвідомість стає більш вираженими;
5) мислення робиться більш абстрактним, глибоким і різнобічним;
6) виникає потреба в інтелектуальній діяльності.
По-друге, в силу своїх вікових особливостей, учні старших класів мають такі якості, які дозволяють цілеспрямовано розвивати у них мислення. До них можна віднести високий рівень узагальнення й абстракції, прагнення до встановлення причинно-наслідкових зв'язків та інших закономірностей між предметами і явищами, критичність мислення, здатність аргументувати свої судження.
По-третє, самосвідомість старшокласників переходить на більш високий рівень, що виражається у поглибленні самоконтролю, самооцінки, прагненні до самостійності та вдосконалення і в кінцевому підсумку сприяє формуванню навичок самоосвіти і самовиховання.

Глава 2. Розвиток логічного мислення при вивчення розділу «Основи алгоритмізації»

2.1 Формування понять

В основі системи знань учнів лежить сформованість системи понять досліджуваної предметної області.
Володіння понятійним апаратом у більшій мірі визначає розуміння навчального матеріалу, його використання для вирішення прикладних завдань. Кожне нове вводиться поняття повинне бути чітко визначено, розкрито суть досліджуваного поняття, крім того, повинні бути визначені зв'язку даного поняття з іншими поняттями, як вже введеними, так ще невідомими учням.
При формуванні понять інформатики необхідно враховувати, що вони мають дуже абстрактний характер (наприклад, поняття «інформаційна модель», «інформація»).
«Педагогічна психологія на основі вивчення процесу формування у школярів багатьох понять дає наступні рекомендації: чим абстрактніше поняття, тим більше конкретних об'єктів повинно бути піддано аналізу з метою виявлення істотних його рис, тим ширше має« працювати »дане поняття при описі й поясненні конкретних об'єктів. Лише на основі аналізу конкретних об'єктів і в процесі використання поняття постає у своєму повному обсязі, виділяються всі його суттєві сторони. В іншому випадку засвоєння поняття має словесний, книжковий характер, його словесне позначення не викликає в учнів ніякої асоціації. [4]
Логічні схеми понять є саме таким поданням інформації людині, коли смисловий зміст поняття доповнюється не тільки перерахуванням ознак даного поняття, а й наочним поданням його взаємозв'язку з іншими поняттями.
Включеність поняття в сукупність взаємозв'язків допомагає появи додаткових асоціацій, закріплення поняття в схемах мислення учнів, переносу знань про поняття з однієї області на знання з іншої областей.
Практика застосування логічних схем понять на уроках інформатики підтверджує положення про те, що чим більше розумових зусиль ми докладаємо до того, щоб організувати інформацію, надати їй цілісну, осмислену структуру, тим легше вона потім запам'ятовується.
Дуже цікава робота учнів, коли вони «підшукують місце» нового поняття в існуючій структурі. У процесі такої діяльності учні повинні аналізувати структури своїх власних знань, що допомагає їм включати нові знання в структури вже наявних знань і уявлень. Самостійне складання учнями інформаційно-логічних схем по незаповненим (порожнім) схемами-павутинка сприяє підвищенню пізнавального інтересу учнів, досягненню успіхів у навчанні. Уміння систематизувати знання і представляти їх у різних видах має також самостійну цінність для розвитку мислення учнів.
Дана форма організації роботи на уроках інформатики є гарним пропедевтичної прийомом вивчення теми «Основи алгоритмізації».

2.2 Розвиток алгоритмічного мислення в процесі вивчення теми «Цикли»

Розвитку логічного мислення сприяє формування навичок побудови алгоритмів. Тому в курс інформатики включений розділ «Основи алгоритмізації». Основна мета розділу - формування у школярів основ алгоритмічного мислення.
Під здатністю алгоритмічно мислити розуміється вміння вирішувати завдання різного походження, що вимагають складання плану дій для досягнення бажаного результату.
Алгоритмічне мислення, поряд з алгебраїчним і геометричним є необхідною частиною наукового погляду на світ.
Кожна людина постійно виконує алгоритми. Зазвичай не потрібно думати про те, які дії і в якому порядку при цьому відбуваються. Якщо ж алгоритм потрібно пояснити людині, раніше з ним незнайомому (або, скажімо, ЕОМ), то алгоритм необхідно представити у вигляді чіткої послідовності найпростіших дій.
Будь-який формальний виконавець (в тому числі і ЕОМ) розрахований на виконання обмеженого набору дій (операцій). При роботі з ним учні зіштовхуються з необхідністю побудови алгоритмів з використанням фіксованого набору операцій (системи команд).
Під алгоритмічної культурою школярів розуміється сукупність специфічних уявлень, умінь і навичок, пов'язаних з поняттям алгоритму і засобами його записи.
Таким чином, поняття алгоритму є першим етапом формування в учнів уявлень про автоматичній обробці інформації на ЕОМ.
Алгоритми використовуються при вирішенні не тільки обчислювальних завдань, але і для вирішення більшості практичних завдань.
При побудові алгоритмів учні вчаться аналізувати, порівнювати, описувати плани дій, робити висновки; у них виробляються навички викладати свої думки у строгій логічній послідовності.
Підбираючи завдання при вивченні основних алгоритмічних конструкцій необхідно враховувати наступні аспекти:
· Які розумові операції будуть «працювати» при її вирішенні;
· Чи буде сама постановка завдання сприяти активізації мислення учнів;
· Які критерії розвитку мислення можна застосувати в ході вирішення цього завдання.
Щоб при розборі завдання направити обговорення в потрібне русло, рекомендується використовувати спонукають питання. Ці питання носять відкритий характер, тобто не передбачають будь-якого єдиного «правильного» відповіді. Учні ведуть активний і вільний інтелектуальний пошук, згідно зі своїми особистими розумовими здібностями.
Наприклад, можна використовувати наступний блок спонукають питань з подальшою фіксацією розумових операцій, якими будуть користуватися учні під час вирішення завдання «Дан одновимірний масив А, розмірність якого дорівнює 10. Визначити кількість елементів у масиві, значення яких кратно 5. "
Питання
Розумові операції, якими будуть користуватися учні
1. Прочитайте завдання. Зі скількох етапів, на вашу думку, буде складатися її рішення?
(3 етапу - введення, висновок масиву і визначення кратності)
1. Аналіз завдання (виділення вихідних даних, результату), синтез (виділення етапів).
2. У чому суть математичного поняття «кратність»?
(Ділення без залишку на задане число; приватне - ціле число)
2. Аналіз - синтез - конкретизація - узагальнення - судження (учень повинен з безлічі наявною інформацією виділити потрібну - поняття «кратність», згадати її суть, узагальнити, зробити висновок).
3. На підставі яких математичних законів, правил ми робимо висновок про кратності чисел?
(Ознаки подільності, таблиця множення).
3. синтез - узагальнення - судження (повторення ознак подільності)
Структурною елементарною одиницею алгоритму є проста команда, що позначає один елементарний крок переробки або відображення інформації. Проста команда мовою схем зображується у вигляді функціонального блоку, який має один вхід і один вихід (Додаток 2). З простих команд і перевірки умов утворюються складові команди, що мають більш складну структуру і теж один вхід і один вихід. Відповідно до принципу мінімальної достатності методичних засобів, допускаються лише три базові конструкції - проходження, розгалуження (у повній і скороченій формах), повторення (з постусловіем і передумовою). За допомогою з'єднання тільки цих елементарних конструкцій (послідовно або вкладенням) можна «зібрати» алгоритм будь-якого ступеня складності.
При розробці алгоритмів необхідно використовувати тільки базові конструкції і стандартним чином їх зображувати, що дозволить полегшити розуміння структури алгоритму, відволіктися від несуттєвих деталей і сконцентрувати увагу учнів на знаходженні способу вирішення завдання.
Використання блок-схеми дозволяє висвітлити сутність виконуваного процесу, дати визначення командам розгалуження і повторення, яке буде зрозуміле учнями, запомнено та застосоване у тому навчальної діяльності.
У ряді підручників перший досліджуваної конструкцією після команди прямування є цикл, оскільки це дає можливість скоротити запис алгоритму. Як правило, це конструкція «повторити n разів». Такий підхід призводить до труднощів в освоєнні циклів як структури організації дій, якісно відрізняється від лінійної.
По-перше, інші різновиди циклу з передумовою і з постусловіем (цикл «поки що», цикл з параметром, цикл «до») сприймаються як ізольовані один від одного і головна ознака - повторюваність дій - не виступає в якості системоутворюючого.
По-друге, поза увагою залишаються опорні вміння, які необхідні при розробці циклів: правильне виділення умови продовження або закінчення циклу, правильне виділення тіла циклу. Перевірка умови в циклі «повторити n разів» практично не видно, і циклічний алгоритм часто продовжує сприйматися учнями як лінійний, тільки по-іншому оформлений, що породжує невірний стереотип в учнів у сприйнятті циклів взагалі.
Вивчення команди повторення слід починати з введення циклу з постусловіем, оскільки в цьому випадку учню дається можливість спочатку продумати команди, що входять до циклу, і тільки після цього сформулювати умову (питання) повторення цих команд. Якщо ж відразу вводити цикл з передумовою, то учням доведеться виконувати обидва ці дії одночасно, що знизить ефективність проведення занять. У той же час цикл з постусловіем розглядається в якості підготовки сприйняття учнями циклу з передумовою, забезпечує перенесення знань на інший вид команди повторення, дає можливість працювати за аналогією. Слід звернути увагу учнів на те, що дані види циклу відрізняються за місцем перевірки умови, за умовою повернення до повторення виконання тіла циклу. Якщо в команді повторення з постусловіем тіло циклу виконується хоча б один раз, то в команді повторення з передумовою воно може жодного разу не виконуватись.
Серед визначень поняття «команда повторення» в навчальній літературі зустрічається таке: цикл - це команди алгоритму, які дозволяють кілька разів повторити одну й ту ж групу команд. У даній формулюванні не сказано, чому є можливість повторення і скільки разів можна повторювати, чому повторюється обов'язково група команд. Спираючись на структурну схему команди повторення (Додаток 2), можна запропонувати таке визначення.
Повторення - це складова команда алгоритму, в якій в залежності від дотримання умови може повторюватися виконання дії. [5]

Висновок

Логічне мислення не є вродженою, значить, протягом усіх років навчання в школі необхідно всебічно розвивати мислення учнів (і вміння користуватися розумовими операціями), вчити їх логічно мислити.
Логіка необхідна там, де є потреба систематизувати і класифікувати різні поняття, дати їм чітке визначення.
Для вирішення цієї проблеми необхідна спеціальна робота щодо формування та вдосконалення розумової діяльності учнів.
Необхідно:
· Розвивати вміння проведення аналізу дієвості для побудови інформаційно-логічної моделі;
· Навчити використовувати основні алгоритмічні конструкції для побудови алгоритмів (з метою розвитку алгоритмічного мислення);
· Виробляти вміння встановлювати логічну (причинно-наслідковий) зв'язок між окремими поняттями;
· Удосконалювати інтелектуальні і мовні вміння учнів.
У старших класах для учнів посилюється важливість самого процесу навчання, його мету, завдання, змісту і методи. Цей аспект впливає на ставлення учня не тільки до навчання, але і до самого себе, до свого мислення, до своїх переживань.
Вивчення алгоритмічної мови - одна з найважливіших завдань курсу інформатики. Алгоритмічна мова виконує дві основні функції. По-перше, його застосування дозволяє стандартизувати, надати єдину форму всьому розглядаються в курсі алгоритмами, що важливо для формування алгоритмічної культури школярів. По-друге, вивчення алгоритмічного мови є пропедевтикою вивчення мови програмування. Методична цінність алгоритмічного мови пояснюється ще й тим, що в умовах, коли багато школярі не будуть розташовувати ЕОМ, алгоритмічний мова є найбільш підходящим мовою, орієнтованим для виконання їх людиною.
Організація матеріалу у вигляді схем сприяє його кращому засвоєнню, відтворенню тому, що значно полегшує подальший пошук.
Педагогічна практика показує, що таке подання навчального матеріалу сприяє осмисленому структурування учнями сприймають інформації і на цій основі - більш глибокому розумінню логічних закономірностей і зв'язків між основними поняттями теми, що вивчається. Структурування інформації повинно використовуватися як при поясненні навчального матеріалу (короткі конспекти лекцій), так і для більш ефективної організації практичної роботи на комп'ютері (тексти лабораторних робіт), для активізації самостійної роботи учнів.

Список використаних джерел

1. Заг А.В. Як визначити рівень мислення школярів.
2. Зоріна Л. Дидактичні основи формування систем знань старшокласників. М., 1978.
3. Іванова Л.А. Активізація пізнавальної діяльності учнів при вивченні фізики. М.: Просвещение, 1983.
4. Левченко І. В., канд. пед. наук. Московський міський педагогічний університет / / Інформатика та освіта № 5'2003 с.44-49
5. Леденьов В.С., Нікандров Н.Д., Лазутова М.М. Навчальні стандарти шкіл Росії. М.: Прометей, 1998.
6. Лискова В.Ю., Ракітіна Є.А. Застосування логічних схем понять в курсі інформатики.
7. Павлова М.М. Логічні завдання. Інформатика та освіта № 1, 1999.
8. Платонов К.К., Голубєв Г.Г. Психологія. М.: Просвещение, 1973.
9. Понамарева Є.А. Основні закономірності розвитку мислення. Інформатика та освіта № 8, 1999.
10. Поспєлов М.М., Поспєлов І.М. Формування розумових операцій у школярів. М.: Просвещение, 1989.
11. Самовольнікова Л.Є. Програмно-методичні матеріали: Інформатика. 1-11 клас.
12. Столяренко Л.Д. Основи психології. 3-є видання. М., 1999.
13. Суворова Н.І. Від ігор і завдань до моделювання. Інформатика та освіта № 6, 1998.

Додаток 1

Етапи розумового дії

ЗАВДАННЯ
Усвідомлення
питання
Поява
асоціаційВідсів асоціацій;
поява припущенняПеревірка припущення
(Не підтвердилося?)
НІ
ТАК

Поява нового
припущення

Рішення завдання

Дія

Додаток 2
[1] Поспєлов М.М., Поспєлов І.М. Формування розумових операцій у школярів. М.: Просвещение, 1989.
[2] Столяренко Л.Д. Основи психології. 3-є видання. М., 1999.
[3] Столяренко Л.Д. Основи психології. 3-є видання. М., 1999.
[4] Іванова Л.А. Активізація пізнавальної діяльності учнів при вивченні фізики. М.: Просвещение, 1983.
[5] І. В. Левченко, канд. пед. наук. МДПУ / / Інформатика та освіта № 5'2003 с.44-49
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Педагогіка | Курсова
82кб. | скачати


Схожі роботи:
Розвиток логічного мислення на уроках математики
Розвиток логічного мислення учнів у процесі вивчення геометрії
Розвиток логічного мислення учнів при вирішенні завдань на побудову
Розвиток алгоритмічного мислення молодших школярів на уроках інформатики
Формування логічного мислення молодших школярів на уроках математики з навчально-методичного
Розвиток логічного мислення
Розвиток логічного мислення молодших школярів у процесі малювання з натури
Розвиток логічного мислення в процесі ігрової діяльності молодших школярів
Розвиток логічного мислення у дошкільнят засобами логіко-математичних ігор
© Усі права захищені
написати до нас