Розвиток економіки

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Циклічність - це загальна форма руху національних господарств і світового господарства як єдиного цілого Вона виражає нерівномірність функціонування різних елементів національного господарства зміну революційних і еволюційних стадій його розвитку економічного прогресу

Нарешті циклічність - найважливіший фактор економічної динаміки один з детермінантів макроекономічної рівноваги Через складні взаимопересекающихся трендів різних компонентів циклічності найчастіше вкрай важко виділити окремі цикли Найбільш характерна риса циклічності - рух відбувається не по колу а по спіралі

Тому циклічність - форма прогресивного розвитку Кожен цикл має свої фази свою тривалість Характеристики фаз неповторні у своїх конкретних показниках У конкретного циклу фази немає двійників Вони оригінальні як в історичному так і в регіональних аспектах

Циклічність - це рух від однієї макроекономічної рівноваги в масштабах як мінімум національної економіки до іншого Фактично це один із способів саморегулювання ринкової економіки в тому числі й зміни її галузевої структури

Одночасно циклічність вельми чутлива до державного впливу на національне господарство і світове господарство в цілому

Теорії циклічного розвитку

Теорія недоспоживання (Жуглара Кондратьєва)

Висувалася дрібнобуржуазними економістами

Сісмонді Суть: Капіталізм сприяє розвитку бідності (ремісники розоряються робочі отримують малий з / плату) Працівники через низьку зарплатню плати не можуть вживати достатню кількість благ слід ринок звужується отже криза Покупці не купують (народники)

Теорія зовнішніх причин

Криза викликається зовнішніми причинами:

війна;

повінь;

катостроф

Чи не вийшла не збігаються війни з кризами

Марксистська теорія [1]

Кризи пояснюються суперечностями капіталізму Пр-во громадське масове а ведеться заради приватних інтересів заради прибутку тим самим обмежуючи масове споживання Маркс: у період підйому робочий споживає найбільше Мат основою служить оновлення осн капіталу у вигляді обладнання

Теорія Джевонса

Криза пояснюється коливаннями сонячної активності (0Р в 00 років)

Класики заперечували наявність кризи Кажуть що часткове перевиробництво отд товарів

Багато товарів слід знизити ціну і товари розкуплять

Безробіття слід знизити з / плату і всі прибудовані

Перевиробництво не може бути т до знизивши ціни до 0 все можна розпродати Всім можна знайти роботу якщо нікому не платити

Особливості сучасного циклічного розвитку

Причини викликають підйоми і спади в економіці поділяються на внутрішні і зовнішні До зовнішніх факторів можуть бути віднесені об'єктивні і суб'єктивні обставини викликають періодичну повторюваність економічних явищ і лежать поза економічною системою Англійський економіст Джевонс намагався пояснити виникнення криз плямами на сонці Так само до зовнішніх факторів можна віднести відкриття великих родовищ корисних копалин освоєння нових територій і пов'язана з цим міграція населення потужні прориви в технології винаходи та інновації дозволяють кардинальним чином міняти структуру суспільного виробництва та ін фактори

Внутрішні фактори: ці чинники притаманні самій економічній системі

- Термін служби машин і устаткування (фізичний);

- Особисте споживання скорочення або зростання якого позначається на обсягах пр-ва і зайнятості;

- Інвестиції т е вкладення коштів у розширення пр-ва його модернізацію і створення нових робочих рук;

- Економічна політика держави, яка може бути виражена як в прямому так і непрямий вплив на пр-во попит і споживання

З'являються та ін цикли: структурні продовольча криза енергетична криза криза валютної системи екологічна криза демографічний

Ці кризи породжують диспропорцію в розвитку окремих сфер і атмосфер діяльності носять затяжний характер і не завжди збігаються з початком циклічних криз

Особливості сучасних економічних криз

За матеріальну основу великих циклів приймаються п'ять технологічних способів виробництва:

рання механізація 0770-0840 рр. Ключові індикатори - бавовна чавун текстильне машинобудування Лідерами були Великобританія Франція Бельгія; парова енергія і залізні дороги 0840-0890 рр. Ключові індикатори - паровози парові суду верстати залізничне обладнання світове судноплавство Лідери - Великобританія Франція Бельгія Німеччина США;

електроенергія і важке машинобудування 0890-0940 рр. Ключові індикатори - сталь автомобілі літаки радіо алюміній нафту товари тривалого користування Лідери - Німеччина США Великобританія Франція Бельгія Швейцарія Нідерланди;

фордістско масове виробництво 0940-0990 рр. Ключові індикатори - енергія комп'ютери радари верстати ядерні зброю та енергія ракети мікроелектронний програмне забезпечення Лідери - США, Німеччина Японія Швеція Швейцарія СРСР; інформація та комунікації з 0990 р Ключові індикатори - мікроелектроніка біотехнологічне виробництво космічна діяльність тонка хімія Лідери - Японія США Німеччина Швеція Росія

Для ринкової економіки характерні як малі так і великі цикли економічного розвитку

Малі й великі цикли економічного розвитку Малі і великі цикли економічного розвитку не протистоять один одному а взаємодіють доповнюючи один одного Це виражається в наступному: і малі і великі цикли - це форма економічного руху розвитку

Процес довготривалих циклічних коливань ринкової економіки підтверджується практикою Якщо взяти в якості переломних точок довгої хвилі найбільш глибокі економічні кризи то можна виділити наступні довгострокові хвилі

Хвиля 0805-0870 рр. - період вільної конкуренції Створюється адекватний капіталізму технічний базис промисловий переворот відбувається в основних країнах континентальної Європи Подальший розвиток капіталізму ускладнено сильними феодальними пережитками на периферії капіталістичного світу Коли падіння норми прибутку досягає загрозливих меж і неможливо його компенсувати розширенням масштабів виробництва з'являється необхідність у структурній перебудові економіки Це досягається за рахунок утворення монополій в основних галузях господарства та отримання додаткового прибутку

Хвиля 0870-0909 рр. - період формування та розквіту багатогалузевих монополістичних структур Вільна конкуренція перетворюється в конкуренцію регульовану монополістичну На основі розвитку продуктивних сил виникла можливість прискорення накопичення капіталу правда стримувана як зазвичай циклічними кризами Хоча капіталізм охоплює весь світ але вичерпується такий чинник розвитку як територіальна експансія З зростанням кількості монополістичних галузей коливання в галузевій нормі прибутку роблять багатогалузеву структуру нестійкою а в разі довготривалого зниження норми прибутку - перешкодою для самозростання капіталу У результаті подальше зростання багатогалузевий монополістичної структури стає неможливий ні в галузевому ні в територіальному плані Накопичення капіталу і технічне переозброєння виробництва вичерпали себе

Хвиля 0909-0975 рр. Реакцією на падіння ефективності одноотраслевой монополістичної структури стає зростання державного втручання в економіку створює сприятливі умови для зміни функціональної структури капіталу переходу до багатогалузевий структурі підприємств З участю держави у 50-60-ті роки була суттєво оновлена ​​виробнича база особливий розвиток одержали динамічні галузі промисловості створена різноманітна і всеохоплююча інфраструктура економіки широкий розвиток отримала невиробнича сфера наука стала перетворюватися в безпосередню продуктивну силу Ці зміни забезпечили небувале за інтенсивністю накопичення капіталу

З економічної кризи 0974-0975 рр. можна виділити наступну хвилю довготривалого розвитку Вихід на підвищувальну фазу в цій хвилі пов'язаний зі зміцненням економічного потенціалу розвинених країн на основі глибоких структурних зрушень (реіндустріалізації) раціоналізацією виробництва на базі впровадження нової техніки і технології посиленням його конкурентоспроможності У господарському механізмі пріоритетне значення отримують конкуренція ринок а також частномонополістіческое регулювання Втручання держави в економічні процеси зменшується при одночасному посиленні його ролі у забезпеченні стратегічних умов розвитку і зростання конкурентоспроможності розвинених країн

В економіці Росії не було «правильних» циклів за винятком великого циклу економічного розвитку 0909-0900 - 0980 - 0985 рр. Циклічні коливання у вітчизняній економіці мали в основному позаекономічні причини

Наприклад криза збуту в промисловості 0900-0904 рр. як результат довільної зміни цін; хлібна криза 0907-0908 рр. як наслідок насильницької ломки традиційного укладу аграрно-індустріальних відносин; голод 0900 р; глибокий військова криза 0940-0940 рр.; спад 0950-0950 рр. ускладнений зміною політичного керівництва; загальна криза народного господарства 0960 р. як результат адміністративно-політичних прорахунків в управлінні економікою; спад і депресія 0970 р як наслідок наростання кризи адміністративно-політичної системи; спад кінця 80-х і початку 90-х років як результат повного розкладання державно-натурального укладу господарювання З початку 90-х років вітчизняна економіка переживає стагфляцію (поєднання інфляції і спаду виробництва) У стані спаду знаходяться найважливіші макроекономічні параметри - капіталовкладення промислове виробництво зовнішня торгівля

Якщо податки на підприємництво ростуть то: а) сукупна пропозиція скорочується а обсяг сукупного попиту не міняється; б) сукупний попит скорочується а обсяг сукупної пропозиції не змінюється, в) скорочуються сукупна пропозиція і сукупний попит; г) ростуть сукупна пропозиція і сукупний попит

Збільшення податків з підприємств таких як податок з обороту акцизні збори податок на соціальне забезпечення так само як і збільшення заробітної плати може збільшити витрати на одиницю продукції і скоротити сукупну пропозицію

Субсидії бізнесу тобто прямі урядові платежі фірмі або зниження податкових ставок також зменшують витрати виробництва і збільшують сукупну пропозицію

Логіку виведення можливо простежити на підставі наступних міркувань:

Макроекономічний аналіз рівноваги здійснюється за допомогою наступних сукупних показників: реального обсягу національного виробництва і рівня цін всієї сукупності товарів і послуг За допомогою цих агрегованих показників можна побудувати графічну базу для характеристики сукупного попиту (AD) і сукупної пропозиції (AS) визначити умови загальної рівноваги економіки ( AD = AS)

Криві AD і AS змінюються під впливом нецінових факторів

Макроекономічний аналіз рівноваги здійснюється за допомогою агрегування або формування сукупних показників званих агрегатами Найважливішими агрегатами є:

- Реальний обсяг національного виробництва об'єднує рівноважні кількості товарів і послуг;

- Рівень цін (агрегатні ціни) всієї сукупності товарів і послуг Якщо відкласти ці показники на осях координат (рис 0) можна отримати графічну базу для вивчення рівня та динаміки суспільного виробництва характеристики сукупного попиту (AD) і сукупної пропозиції (AS) визначення умов загальної рівноваги економіки (AD = AS)

Розвиток економіки

Рис 0

Така постановка питання вимагає конкретизації оскільки не ясно як саме вищеназвані показники формуються Реальний обсяг виробництва звичайно характеризують за допомогою показників валового національного продукту чи національного доходу Однак для оцінки стану і перспектив розвитку економіки не так важливий абсолютний розмір ВНП як темпи його зростання Тому по горизонталі відкладають річні темпи приросту ВНП чи національного доходу (рис 0) По вертикалі ведуть відлік дефлятора ВНП або річних темпів приросту цін Таким чином отримана система координат дає уявлення як про кількість матеріальних благ у суспільстві так і про середню ціну (рівні цін) цих благ що в кінцевому підсумку дозволяє будувати криві попиту та пропозиції стосовно до національної економіки в цілому

Сукупний попит являє собою модель показує різні об'єми товарів і послуг т е реальний обсяг національного виробництва який споживачі підприємства і уряд готові купити при будь-якому можливому рівні цін

Сукупна пропозиція є моделлю показує рівень наявного реального обсягу виробництва при кожному можливому рівні цін

Перетин кривих сукупного попиту та сукупної пропозиції дає точку загальної економічної рівноваги

Розвиток економіки

Рис 0

Недостатній сукупний попит призводить до зростання: а) прихованої форми безробіття; б) циклічної форми безробіття; в) структурної форми безробіття; г) фрикційної форми безробіття

Недостатній сукупний попит призводить до зростання: б) циклічної форми безробіття

Логіка міркування наступна: виходячи з причин безробіття можна сформулювати її основні форми і відповісти на питання завдання

Циклічна безробіття пов'язане з недостатнім сукупним попитом на товари і послуги який викликає зростання безробіття в тих галузях де ці товари виробляються

Фрикційне безробіття (від англ friction - тертя розбіжність) пов'язана з переміщенням людей з однієї роботи на іншу з однієї місцевості в іншу Причина даної форми безробіття в тому, що і люди і робочі місця неоднорідні і тому потрібен певний час для "взаємного пошуку"

Структурна безробіття пов'язане зі змінами в технологіях а також з тим що ринок товарів і послуг постійно змінюється: з'являються нові товари які витісняють старі не користуються попитом У зв'язку з цим підприємства переглядають структуру своїх ресурсів і, зокрема, ресурсів праці Як правило впровадження нових технологій приводить або до звільнення частини робочої сили або до перенавчання персоналу

Сезонна безробіття пов'язане з неоднаковими обсягами виробництва виконуваними деякими галузями в різні періоди часу тобто в одні місяці попит на робочу силу в цих галузях росте (і отже знижується безробіття) в інші - зменшується (а безробіття зростає) До галузей для яких характерні сезонні коливання обсягів виробництва (а значить - і зайнятості) відносяться насамперед сільське господарство і будівництво

Нарешті приховане безробіття яка характерна для вітчизняної економіки Суть її в тому що в умовах неповного використання ресурсів підприємства викликаного економічною кризою підприємства не звільняють працівників а переводять їх або на скорочений режим робочого часу (неповний робочий тиждень чи робочий день) або відправляють у змушені неоплачені відпустки Формально таких працівників не можна визнати безробітними проте фактично вони є такими

Звідси випливає висновок що в багатих промислово розвинених країнах прагнення зберігати завжди буде обганяти прагнення інвестувати Але якщо населення хоче зберігати більше ніж інвестори хочуть витрачати те сберегателей потерплять невдачу Їхні плани виявляться порушеними тому що недостатній сукупний попит призведе до скорочення виробництва та зростання безробіття І це буде тривати до тих пір поки що впали доходи сберегателей не змусять їх привести свої заощадження у відповідність з інвестиційними планами інвесторів

4 Вкажіть чи правильні такі твердження:

а) інвестиції - найстабільніший компонент сукупних витрат в рамках економічного циклу - так;

У порівнянні з графіком споживання графік інвестицій не є незмінним Це природно тому що інвестиції є самим мінливим компонентом загальних витрат Ця мінливість значно більше ніж мінливість ВНП

Розглянемо деякі найбільш важливі фактори які пояснюють мінливість інвестицій

Тривалі терміни служби Інвестиційні товари в силу своєї природи мають досить невизначений термін служби У якихось межах закупівлі інвестиційних товарів носять дискретний характер і тому можуть бути відкладені Старе устаткування та будинки можна або цілком ліквідувати і замінити або відремонтувати і використовувати ще кілька років Оптимістичні прогнози можуть спонукати плановиків підприємства прийняти рішення про заміну застарілого обладнання тобто модернізувати виробництво що збільшить рівень інвестицій Трохи менш оптимістичний погляд однак може привести до дуже невеликого інвестування

Нерегулярність інновацій Технічний прогрес є основним чинником інвестицій Нова продукція і нові технології - головний стимул до інвестування Однак історія свідчить, що великі нововведення - залізниці електрику автомобілі комп'ютери і т д - з'являються не настільки регулярно Але коли це трапляється відбувається величезне зростання чи хвиля інвестиційних витрат який з часом знижується Класичний приклад: широке поширення автомобілів у 00-і роки нашого століття не тільки призвело до значного росту інвестицій у саму автомобільну промисловість але і спричинило за собою величезні інвестиції в такі суміжні галузі як сталеливарна нафтопереробна виробництво скла і гумовотехнічних виробів не кажучи вже про державні інвестиції на будівництво доріг і магістралей Але коли інвестиції в суміжні галузі були остаточно «завершені» тобто коли вони забезпечили достатній основний капітал для задоволення потреб автомобільної промисловості загальний рівень інвестицій стабілізувався

Мінливість прибутків Відомо що на очікування майбутньої прибутковості в значній мірі впливає розмір поточного прибутку Крім того власники і керуючі підприємств інвестують тільки тоді коли відчувають що це буде прибутково Поточна прибуток сама дуже непостійна Отже мінливість прибутку додає мінливий характер інвестиційним стимулам Більш того нестабільність прибутку може викликати інвестиційні коливання так як прибуток виступає як основне джерело засобів для підприємницьких інвестицій Американські підприємці схильні віддавати перевагу цей внутрішній джерело фінансування зростання зовнішньої заборгованості або випуску акцій Коротше кажучи зростання прибутку дає плановикам фірми як більше стимулів так і більше коштів для інвестування; зменшення прибутку має зворотний ефект Мінливість прибутку збільшує нестабільність інвестицій

Мінливість очікувань Оскільки основний капітал має тривалий термін служби прийняття інвестиційних рішень здійснюється на основі очікуваного чистого прибутку Однак фірми схильні прогнозувати умови підприємництва з урахуванням реалій сьогоднішнього дня Тому правомірно припустити що будь-які події або сполучення подій можуть призвести до значних змін в умовах підприємництва в майбутньому очікування піддаються радикальному перегляду Якого ж роду події можуть похитнути підприємців? Істотно вплинути на оптимізм чи песимізм підприємців здатні зміни внутрішньополітичної обстановки посилення «холодної війни» розробки нових джерел енергії зміна росту населення і зв'язаного з ним попиту на ринку рішення суду по основних трудових і антитрестовским питань нові законодавчі ініціативи страйку зміни державної економічної політики і багато інших подібних фактори

б) валові інвестиції зростають якщо темпи приросту обсягу продажів падають

Валові інвестиції представляють собою загальний обсяг виробництва капітальних товарів протягом певного періоду часу зазвичай за рік

Спонукальним мотивом здійснення витрат на інвестиції є прибуток Підприємці здобувають засоби виробництва тільки тоді коли очікується що подібні закупівлі будуть прибутковими Розглянемо простий приклад Припустимо власник невеликої майстерні по виробництву сервантів намагається прийняти рішення про інвестиції на новий шліфувальний верстат вартістю 0000 дол і терміном служби в один рік Нова машина ймовірно збільшить виробництво продукції і виторг фірми Так припустимо що чистий очікуваний доход (без експлуатаційних витрат) складає 0000 дол Іншими словами після обліку експлуатаційних витрат залишився очікуваний чистий дохід покриє вартість машини в 0000 дол і принесе дохід у 000 дол Порівнюючи цей дохід або прибуток в 000 дол і вартість машини в 0000 дол знаходимо що очікувана норма чистого прибутку від застосування машини дорівнює 00% (000 дол / 0000 дол)

У випадку якщо темпи приросту обсягу продажів падають сумнівно збільшувати валові інвестиції

в) зміна в обсязі продажів може проявитися у значній зміні величини інвестицій

Відомо що на очікування майбутньої прибутковості в значній мірі впливає розмір поточного прибутку Крім того власники і керуючі підприємств інвестують тільки тоді коли відчувають що це буде прибутково Поточна прибуток сама дуже непостійна Отже мінливість прибутку додає мінливий характер інвестиційним стимулам Більш того нестабільність прибутку може викликати інвестиційні коливання так як прибуток виступає як основне джерело засобів для підприємницьких інвестицій Американські підприємці схильні віддавати перевагу цей внутрішній джерело фінансування зростання зовнішньої заборгованості або випуску акцій Коротше кажучи зростання прибутку дає плановикам фірми як більше стимулів так і більше коштів для інвестування; зменшення прибутку має зворотний ефект Мінливість прибутку збільшує нестабільність інвестицій

г) споживчі витрати - найстабільніший компонент сукупних витрат

Споживання вимірюється кількістю товарів куплених і спожитих протягом якогось періоду часу На загальна кількість ресурсів витрачаються на споживання впливають об'єктивні і суб'єктивні (психологічні) чинники Споживання рухається в тому ж напрямок що і дохід Вище дохід - більше покупок Психологічно ж людина схильна не тільки до збільшення споживання в міру зростання доходів але і до заощадження У розподілі доходів схрещуються дві лінії: гранична схильність до споживання і гранична схильність до заощадження При зростанні загального доходу частину його піде на приріст споживання а інша частина на приріст заощадження Заощадження доходів і прибутку економісти розглядають як основу інвестицій Рівень інвестицій істотно впливає на обсяги виробництва і національного доходу

Список літератури

Агапова Т А Серьогіна З Ф Макроекономіка Учеб Під ред А В Сидоровича - М: Справа і Сервіс 0000; 405 з

Балико У З Загальна економічна теорія Учеб посібник НГАСУ - Новосибірськ: Лада 0000; 675 з мул

Борисов Е Ф Економічна теорія Учеб для вузів за спец «Юриспруденція» - М: Юристь 0000; 567 з

Класики кейнсіанства - Т 0 Економічні цикли і національний дохід Ч 0-4 / Е Хансен У 0-х т: Пер з англ Предисл і сост А Г Худокормов - М: Економіка 0997; 400 з

Нурієв Р М Курс мікроекономіки Учеб для екон спец вузів - М: НОРМА-ИНФРА-М 0999; 560 з

Черняк У З Економіка Завдання і тести Для студ вищ і середовищ спец навчань зав - М: Владос 0000; 060 з мул

Економіка Учеб Під ред А І Архипова А Н Нестеренко А К Большакова - М: Проспект 0999; 790 з

[1] Гуськова М Ф Стерліков П Ф Стреліков Ф Ф Економіка 000 питань - 000 відповідей Учеб посібник для вузів М Ф Гуськова П Ф Стерліков Ф Ф Стерліков - М: Владос 0999; 080 з


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Реферат
50.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Вплив податків на розвиток економіки
Становлення і розвиток феодальної економіки
Розвиток економіки і проблема екології
Розвиток економіки Республіки Казахстан
Гроші та розвиток ринкової економіки в Україні
Розвиток економіки Китаю в XI XІІІ століттях
Розвиток економіки Китаю в XI-XІІІ століттях
Вплив світової економіки на розвиток туризму
Теорія Маршала як внесок у розвиток світової економіки
© Усі права захищені
написати до нас