Робочий час і час відпочинку 3

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Робочий час і час відпочинку
1. Поняття і види робочого часу. Режим робочого часу.
2. Понаднормові роботи. Ненормований робочий день.
3. Поняття і види часу відпочинку.
4. Відпустки, їх види. Порядок надання відпусток.

1. Поняття і види робочого часу. Режим робочого часу
Робочий час - це час, протягом якого працівник відповідно до трудового, колективними договорами, правилами внутрішнього трудового розпорядку зобов'язаний перебувати на робочому місці і виконувати свої трудові обов'язки. До робочого відноситься також час роботи, виконаної за пропозицією, розпорядженням або з відома наймача понад встановлену тривалість робочого часу (понаднормова робота, робота в державні свята, святкові та вихідні дні).
Тривалість робочого часу нормується за певними календарних періодах. Робочий час нормується шляхом встановлення норм його тривалості протягом календарного тижня (робочий тиждень), і протягом доби (робочий день, робоча зміна). Існують і інші норми - місячна, річна та інші, які обчислюються виходячи з величини робочого тижня і числа робочих днів (робочих змін).
Законодавство передбачає декілька видів нормування робочого часу. Нормальною визнається тривалість робочого часу, що дорівнює повній або скороченій його нормі, встановленої державою. Повна норма тривалості робочого часу не може перевищувати 40 годин на тиждень. Ця норма поширюється на всіх працівників, які трудяться в звичайних умовах. Зазначена норма є максимально допустимою. Ця норма не може бути збільшена локальними актами, трудовими договорами.
Для деяких категорій працівників законодавством передбачена скорочена тривалість робочого часу. Скорочений робочий час - це нормальна тривалість робочого часу. Тому скорочення робочого часу не тягне за собою зменшення розміру заробітної плати. Наприклад, для неповнолітніх при скороченій тривалості робочого часу заробітна плата виплачується в такому ж розмірі, як за нормальний робочий час.
Напередодні державних свят і святкових днів тривалість роботи скорочується на одну годину. Якщо святкового дня передує вихідний день, то передвихідній день при п'ятиденному робочому тижні не скорочується. Якщо за умовами виробництва неможливо зменшення тривалості щоденної роботи напередодні святкових днів, працівникам має надаватися додатковий день відпочинку в міру накопичення годин переробки.
При роботі в нічний час встановлена ​​тривалість роботи скорочується на одну годину з відповідним скороченням робочого тижня. Нічним вважається час з 22 години до 6 годин. Це правило не поширюється на працівників, для яких уже передбачено скорочення робочого часу, а також коли таке скорочення неможливо за умовами виробництва, в тому числі при безперервних виробництвах або якщо працівник прийнятий для роботи тільки в нічний час.
До роботи в нічний час не допускаються вагітні жінки, жінки, які мають дітей у віці до 3 років, працівники до 18 років. Інваліди можуть залучатися до роботи в нічний час тільки з їхньої згоди і за умови, що така робота не заборонена їм відповідно до медичного висновку.
Неповний робочий час - допущене законодавством зменшення тривалості встановленої норми робочого часу. Тривалість неповного робочого часу законом не визначена. Неповний робочий час встановлюється за згодою між працівником і наймачем як при прийомі на роботу, так і згодом. Неповний робочий час може встановлюватися як неповний робочий день або неповний робочий тиждень або у їх поєднанні. При неповному робочому дні зменшується норма тривалості щоденної роботи, встановлена ​​правилами внутрішнього трудового розпорядку або графіком роботи. Неповний робочий день слід відрізняти від скороченого робочого дня. При неповному робочому тижні зменшується кількість робочих днів на тиждень. Неповний робочий час може складатися в одночасному зменшенні норм тривалості щоденної роботи і числа робочих днів на тиждень. Для окремих працівників наймач зобов'язаний встановлювати неповний робочий час: на прохання вагітної жінки, жінки, яка має дитину віком до 14 років або здійснює догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку; інвалідам відповідно до медичних рекомендацій; при прийомі на роботу за сумісництвом , іншим категоріям працівників, передбаченим колективним договором, угодою. Неповний робочий час встановлюється лише на прохання працівника або за його згодою.
Оплата праці працівників з неповним робочим часом проводиться пропорційно відпрацьованому часу (при почасовій формі оплати праці) або залежно від виробітку (при відрядній формі оплати праці). Премії та винагороди таким працівникам нараховуються відповідно до діючих в організації положеннями про преміювання, колективними договорами, угодами.
Робота на умовах неповного робочого часу не тягне для працівників будь-яких обмежень тривалості трудових відпусток, обчислення трудового стажу та інших трудових прав. Відомості про неповний робочий час в трудову книжку працівника не заносяться.
Законодавством встановлені нестандартні режими робочого часу. До них відносяться поділ робочого дня на частини, режим гнучкого робочого часу, вахтовий метод організації робіт, ненормований робочий день, неповний робочий день, понаднормові роботи, підсумований облік робочого часу, і деякі інші.

2. Понаднормові роботи. Ненормований робочий день
Понаднормова робота - робота, виконувана працівником за пропозицією, розпорядженням або з відома наймача понад встановлену для нього тривалості робочого часу, передбаченої правилами внутрішнього трудового розпорядку або графіком змінності. Не визнається понаднормової робота, виконана понад встановлену тривалість робочого часу: 1) за ініціативою самого працівника без пропозиції, розпорядження або з відома наймача, 2) працівниками з неповним робочим часом у межах повного робочого дня (зміни), 3) працівниками за сумісництвом у того ж наймача при виконанні іншої функції, а також в іншого наймача понад час основної роботи; 4) працівниками-надомниками.
Залучення до понаднормових робіт допускається тільки за згодою працівника, за винятком випадків, коли законом або колективним договором допускаються наднормові роботи без такої згоди. Понаднормові роботи без згоди працівника допускаються тільки у таких виняткових випадках: 1) при виконанні робіт для запобігання катастрофи, виробничої аварії, негайного усунення їх наслідків або наслідків стихійного лиха, запобігання нещасних випадків, надання екстреної медичної допомоги працівниками закладів охорони здоров'я; 2) при виробництві суспільно необхідних робіт з водопостачання, опалення, освітлення, каналізації, транспорту, зв'язку-для усунення випадкових або несподіваних обставин, що порушують правильне їх функціонування. Цей перелік випадків залучення до надурочних робіт без згоди працівника є вичерпним і розширенню не підлягає. Відмова працівника в цих випадках від роботи в надурочний час є порушенням трудової дисципліни.
Законом встановлено коло осіб, які не можуть бути залучені до надурочних робіт. Це: вагітні жінки, жінки, які мають дітей віком до трьох років; працівники молодше 18 років; працівники, які навчаються без відриву від виробництва в загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах, в дні занять; звільнені від понаднормових робіт відповідно до медичного висновку; інші категорії працівників відповідно до законодавства. Жінки, що мають дітей у віці від 3 до 14 років (дітей-інвалідів - до 18 років) та інваліди можуть залучатися до надурочних робіт лише за їх згодою, причому інваліди тільки у разі, коли такі роботи не заборонені їм відповідно медичним висновком.
Понаднормові роботи не повинні перевищувати для кожного працівника чотирьох годин протягом двох днів підряд і 120 годин на рік.
Ненормований робочий день.
Ненормований робочий день можна визначити як особлива умова праці, при якому у випадках виробничої необхідності на вимогу наймача або з ініціативи працівника допускається виконання роботи понад встановлену тривалість робочого дня без додаткової оплати чи компенсації отгулом. Компенсацією за роботу в умовах ненормованого робочого дня є додаткова відпустка до 14 календарних днів, тобто для працівників з ненормованим робочим днем їх фактично понаднормова робота юридично такої не визнається, а вважається позаурочної. Наймач не має права систематично залучати працівників з ненормованим робочим днем ​​до роботи в позаурочний час. Ці працівники на загальних підставах звільняються від роботи у вихідні дні, для їх обов'язкові правила, що визначають початок і закінчення роботи, перерви для відпочинку та харчування. Переліки працівників з ненормованим робочим днем ​​затверджуються Урядом РБ або уповноваженим ним органом.

3. Поняття та види часу відпочинку
Часом відпочинку за трудовим законодавством визнається той час, протягом якого працівник вільний від виконання трудових обов'язків і який він може використовувати на свій розсуд. Час відпочинку працівник використовує у своїх інтересах, для відновлення витрачених сил, підвищення культурного та освітнього рівня і т.п.
Основними видами часу відпочинку є: перерви протягом робочого дня; междудневние перерви (щоденний відпочинок); щотижневий відпочинок; святкові дні; відпустки.
Працівникам надається протягом робочого дня перерву для відпочинку та харчування тривалістю не менше 20 хвилин і не більше 2-х годин, що використовуються працівником на свій розсуд і в робочий час не включаються. .
Часом обідньої перерви працівник має право розпорядитися на свій розсуд. Він може використовувати перерву для прийому їжі та відпочинку як на території організації, так і за її межами. Працівник у цей період має право відлучатися з робочого місця, виходити за межі підприємства, займатися будь-якою діяльністю.
Щоденний відпочинок - це час відпочинку в період між закінченням робочого дня (робочої зміни) і початком наступного робочого дня (робочої зміни).
Вихідні дні відносяться до щотижневого відпочинку. Вихідні дні надаються всім працівникам, незалежно від того, в організації якої організаційно-правової форми вони працюють. Забезпечення цього права є обов'язком всіх наймачів. Щотижневий відпочинок повинен бути безперервним, тобто вихідні дні повинні надаватися, як правило, підряд.
Загальним вихідним днем ​​є неділя. У виняткових випадках неділю може бути оголошено робочим днем ​​Президентом Республіки Білорусь. Другий вихідний день встановлюється ПВТР або графіком змінності. Обидва вихідних дні, надаються, як правило, підряд. Частіше всього другим вихідним днем ​​є субота. У деяких підприємствах, наприклад, пов'язаних з обслуговуванням населення, другим вихідним днем ​​є понеділок.
Якщо вихідний день за правилами внутрішнього трудового розпорядку або графіком роботи збігається з державним святом або святковим днем, вихідний день не переноситься й інший день відпочинку не надається.
В організаціях з безперервним виробничо-технологічним циклом, що забезпечує безперервне обслуговування населення, організацій (електростанції, пошта, телеграф, швидка допомога, транспорт і ін) вихідні дні надаються в різні дні календарного тижня почергово кожній групі працівників згідно з графіком робіт.
В організаціях, постійно обслуговують населення у суботні дні та неділі (торгівля, громадське харчування, побутове обслуговування, театри, кінотеатри, музеї та ін) вихідні дні встановлюються в інший день тижня з урахуванням рекомендацій місцевих виконавчих і розпорядчих органів.
Без згоди працівника наймач має право залучати працівника до роботи у його вихідний день у таких виняткових випадках:
Залучення до роботи у вихідний день оформляється наказом наймача. У наказі необхідно послатися на згоду працівника, а в тих випадках, коли згода не потрібна (ст.143 ТК), вказати підставу, що дозволяє залучити працівника до роботи у вихідний день. У наказі слід також вказати форму компенсації за роботу у вихідний день.
Робота у вихідний день може компенсуватися за згодою сторін наданням іншого дня відпочинку або підвищеною оплатою (у подвійному розмірі). При цьому форма компенсації визначається за угодою сторін.
Якщо залучення до роботи у вихідний день обов'язково для працівника, але сторони не могли домовитися про форму компенсації за роботу у вихідний день, то надається компенсація у вигляді іншого дня відпочинку, якщо інше не передбачено в колективному договорі.
Державні свята та святкові дні. Відповідно до Указу Президента Республіки Білорусь від 26 березня 1998 р . в редакції Указу від 12 травня 1999 р . № 268 неробочими днями встановлені і оголошені такі державні свята і святкові дні: 1 січня, 7 січня, 8 березня, Радуниця, 1 травня, 9 травня, 3 липня, 7 листопада, 25 грудня. У державні свята та святкові дні, оголошені Президентом Республіки Білорусь неробочими, робота не проводиться. У ці дні допускаються роботи, припинення яких неможливе з виробничо-технологічними умовами, роботи, викликані необхідністю постійного безперервного обслуговування населення, організацій, а також невідкладні ремонтні і вантажно-розвантажувальні роботи. Перелік підстав, за яких допускається робота у святкові дні, є вичерпним.

4. Відпустки, їх види. Порядок надання відпусток
Працівники мають право на трудові та соціальні відпустки за наявності підстав, передбачених законодавством.
Відпустка - звільнення від роботи за трудовим договором на певний період для відпочинку та інших соціальних цілей зі збереженням колишньої роботи і заробітної плати.
Відпустки поділяються на два види: трудові та соціальні.
До трудових відпусток відносяться: основний мінімальний відпустку; основний подовжений відпустку; додаткові відпустки.
До соціальних відпусток відносяться: відпустка по вагітності та пологах; у зв'язку з навчанням без відриву від виробництва; у зв'язку з катастрофою на ЧАЕС; творчі; з поважних причин особистого та сімейного характеру.
Тривалість відпустки обчислюється у календарних днях. У число календарних днів будь-якого відпустки не включаються і не оплачуються державні свята і святкові дні, що припадають на час відпустки.
Відпустки оформляються наказом (розпорядженням) наймача або запискою про відпустку, які підписуються від імені наймача уповноваженим або посадовою особою наймача.
Трудовий відпустка надається щорічно за роботу протягом року (за робочий рік). Робочий рік, за який надається трудову відпустку - це проміжок часу, рівний тривалості календарному року, але обчислюваний для кожного працівника з дня прийняття на роботу і триває до такої ж дати наступного року.
Кодексом установлено, що працівники мають право на відпустку незалежно від того, хто є їх наймачем, яка форма організації, і який вид трудового договору з ними укладено, яка оплата його праці. Сумісники, тимчасові працівники мають також право на відпустку.
Закон розрізняє основний мінімальний відпустку і основний подовжений відпустку.
Додаткові відпустки. Додаткові відпустки надаються лише деяким категоріям працівників у зв'язку з особливими умовами або характером праці або в якості заохочення за тривалу безперервну роботу на одному підприємстві.
Додаткові відпустки за роботу зі шкідливими умовами праці, за ненормований робочий день, за тривалий стаж роботи в одній організації. За рахунок власних коштів наймач може надавати додаткові заохочувальні відпустки.
Соціальні відпустки.
Соціальні відпустки надаються працівникам з метою створення сприятливих умов для материнства, догляду за дітьми, освіти без відриву від виробництва, задоволення сімейно-побутових потреб та для інших соціальних цілей.
На відміну від трудового відпустки соціальні відпустки:
надаються не для відпочинку, а для інших визнаних суспільно-корисними (соціальних) цілей;
право на соціальні відпустки не залежить від тривалості, місця і виду роботи;
заробітна плата за час соціальних відпусток зберігається у випадках, передбачених у ТК або колективним договором, угодою;
всі соціальні відпустки є самостійним видом відпустки. Вони надаються понад трудового відпустки разом з ним або окремо від нього;
соціальні відпустки надаються не за робочий, а за календарний рік, причому тільки за той, в якому працівник має на них право. Якщо в поточному календарному році соціальну відпустку не використаний, то на наступний рік він не переноситься і грошовою компенсацією, у тому числі і при звільненні, не замінюється.
До соціальних відпусток належать:
по вагітності та пологах;
у зв'язку з катастрофою на Чорнобильській АЕС;
з поважних причин особистого і сімейного характеру
Порядок надання трудових відпусток.
Право на перший щорічну оплачувану відпустку виникає у працівників після закінчення шести місяців роботи в даного нанімателя.Для окремих категорій працівників наймач зобов'язаний на їх вимогу надати їм відпустку до закінчення шестимісячного терміну роботи. До таких осіб належать: жінки - перед відпусткою по вагітності та пологах або після неї; особи молодше 18 років; працівники, прийняті на роботу в порядку переведення; інші категорії працівників відповідно до законодавства.
Трудові відпустки (основний і додатковий) за другий та наступні робочі роки надаються в будь-який час робочого року відповідно до черговості надання трудових відпусток.
Щорічний трудової відпустка надається за кожен робочий рік, який починається з дня закінчення попереднього робочого року. За другий і наступні роки відпустка може надаватися і авансом. Однак і в цьому випадку він надається й оплачується в повному розмірі, а не пропорційно відпрацьованому часу.
При складанні графіків повинні враховуватися вимоги законодавства про надання відпусток окремим категоріям працівників у літній чи зручний час або в час, визначений законом.
Дата початку трудового відпустки визначається за домовленістю між працівником і наймачем. Як правило, з метою забезпечення нормальної діяльності підприємства відпустки повинні розподілятися рівномірно протягом місяця.
Наймач зобов'язаний повідомити працівника про час початку трудового відпустки не пізніше ніж за 15 днів. Відпустка оформляється наказом (розпорядженням) наймача або запискою про відпустку. На прохання працівника наймач може змінити час початку відпустки, передбаченого у графіку.
Наймач зобов'язаний надати працівникові відпустку як правило, протягом кожного робочого року.
Працівникам молодше 18 років і працівникам, які мають право на додаткову відпустку у зв'язку з шкідливими умовами праці забороняється ненадання трудового відпустки.
У визначених законом випадках працівник має право на перенесення або продовження трудового відпустки:
1) при тимчасовій непрацездатності працівника;
2) при настанні терміну відпустки по вагітності та пологах;
3) у разі притягнення працівника до виконання державних обов'язків з правом на звільнення від роботи;
4) при збігу трудового відпустки з відпусткою у зв'язку з навчанням (якщо працівник оформив таку відпустку перед трудовим відпусткою або під час останнього після отримання виклику навчального закладу);
5) у випадках невиплати працівнику у встановлений строк заробітної плати за час відпустки;
6) за згодою сторін, а також в інших випадках, передбачених законодавством або колективним договором.об відкликання працівника з трудового відпустки із зазначенням про умови використання решти відпустки.
Не допускається відкликання з відпустки працівників молодше 18 років, і працівників, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці. Забороняється перенесення додаткової відпустки за роботу у шкідливих умовах праці на наступний рік або заміна її грошовою компенсацією.
Наймач зобов'язаний виплатити середній заробіток за час трудового відпустки не пізніше ніж за два дні до початку відпустки.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Лекція
41кб. | скачати


Схожі роботи:
Правовідносини у сфері праці Робочий час і час відпочинку
Робочий час і час відпочинку 2
Робочий час і час відпочинку
Робочий час Режим праці та відпочинку
Робочий час
Робочий час
Робочий час 2
Неповний робочий час
Трудовий договір і робочий час
© Усі права захищені
написати до нас