Ринок землі

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Мінський філія державної освітньої установи вищої професійної освіти
«Московський державний університет економіки, статистики та інформатики (МЕСІ)»
Мінський філія МЕСИ
Курсова робота
з дисципліни
«Мікроекономіка»
Тема: Ринок землі
 
 
Вітебськ 2009

ЗМІСТ
ВСТУП
1. РИНОК ЗЕМЛІ
1.1 Ринок природних ресурсів
1.2 Земельна рента і ціна землі
1.3 Економічні показники ефективності використання землі
2. РИНОК ЗЕМЛІ В РЕСПУБЛІЦІ БІЛОРУСЬ
2.1 Землеотношенія в РБ
2.2 Приватна власність на землю в РБ
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТОК А Указ Президента Республіки Білорусь № 667

ВСТУП
Ринкова система - досить складне утворення, тому існує кілька критеріїв розмежування її структурних елементів.
Найбільш часто для класифікації ринкових структур застосовується критерій об'єкта ринкових відносин. Звідси об'єктами ринкових відносин є предмети споживання і послуги, засоби виробництва і т.д. Відповідно об'єктів ринкових відносин виділяють такі типи ринку: товарний, фінансовий, праці і ринок природних ресурсів.
Одним з найбільш значущих на сьогоднішній день ринків є ринок природних ресурсів, а тому що найбільш важливим для життєдіяльності людини економічним (господарським) природним ресурсом є земля, на якій здійснюється всякого роду діяльність людини, то найбільш важливим ринком природних ресурсів є ринок землі. А також у нинішній час ринкових відносин дуже важливим фактором в економіці залишається вартість землі її оренди, так як від вартості землі багато в чому залежить і вартість виробництво товарів, а також житла і формування цін на ринку нерухомості в цілому. Тобто без рику землі неможливе існування і інших ринків: товарного, фінансового, праці.

1.РИНОК ЗЕМЛІ

1.1 Ринок природних ресурсів

Природні ресурси - Це частина природної природи, яка використовується або може бути використана суспільством з метою задоволення матеріальних і духовних потреб людей.
Потрібні для нормальної життєдіяльності суспільства природні ресурси можна підрозділити на екологічні та господарські.
Елементи природи, що задовольняють потреби людини поза сферою його господарської діяльності (повітря, сонячне світло, вода в природних водоймах та ін), можна віднести до екологічних природних ресурсів. Дані ресурси відносяться до категорії "неподільних благ", тобто належить всім разом і кожному окремо.
Природна сировина, матеріали, джерела енергії, воду для технологічних і транспортних потреб можна віднести до господарських ресурсів, тобто використовуваним господарюючими суб'єктами.
У залежності від можливості залучення природних ресурсів в матеріальне виробництво їх поділяють на:
- Потенційні, тобто непридатні для використання на даному відрізку часу (наприклад, молодняк лісу);
- Наявні, тобто можливі для використання на даному відрізку часу (наприклад, лісосіки деревини).
На потенційні і наявні природні ресурси можна ділити і залежно від технічних можливостей їхнього видобутку і використання, які з розвитком НТП змінюються. У цьому плані потенційні природні ресурси сьогодні або завтра можуть стати розташовуваними (наприклад, надглибокі поклади нафти і т.д.). У свою чергу наявні природні ресурси можна підрозділити на залучені в господарський оборот, зазвичай звані економічними, функціонуючими ресурсами, і на незалученість в господарський оборот, звичайно іменовані резервними.
У резервні ресурси включають ті, яких не торкалася рука людини, в економічні - залучені в господарський оборот предмети праці. Кордон між резервними та економічними ресурсами досить умовна. Одні й ті ж ресурси можуть бути економічними та резервними. Наприклад, використовувана в гідроенергетиці річка є економічним ресурсом, але щоб її воду використовувати у якості питної, потрібні очисні споруди і в цьому розрізі вона виступає як резервний ресурс.
Використовувані ресурси ділять на поновлювані і непоновлювані. До поновлюваних природних ресурсів відносять ті, які можуть відтворюватися, наприклад лісу, які після вирубки можна виростити знову. До поновлюваних природних ресурсів відносять ті, які не можуть відтворюватися, тобто вичерпуються і не відновлюються в ході господарського обороту, наприклад вугільне родовище, яке в ході розробки вичерпується і в кінцевому підсумку взагалі зникає.
Найбільш важливим для життєдіяльності людини економічним (господарським) природним ресурсом є земля, на якій здійснюється всякого роду діяльність людини. Фактор "Земля" зазвичай охоплює всі природні фактори, пропозиція яких фіксоване і не може бути збільшено або зменшено при зростанні цін або падінні. Тому ринок природних ресурсів розглядається на прикладі ринку землі.
Земля істотно відрізняється від інших ресурсів тим, що:
а) вона не є продуктом праці і не має тому витрат виробництва. Це безкоштовний і невідтворювані дар природи;
б) площа її обмежена, фіксована, включаючи і площа угідь, придатних до використання;
в) вона не може бути безпідставно збільшена. Хоча всередині існуючих кордонів землю можна зробити більш придатною (шляхом освоєння нових ділянок, осушення боліт, дренажу і іригації), але в кінцевому підсумку це призводить лише до поліпшення якості, а не зміни кількості землі як такої.
1.2 Земельна рента і ціна землі
Обмеженість землі породжує монополію її присвоєння окремими соціальними структурами: суспільством, державою, приватними або акціонерними власниками. При цьому в умовах товарно-грошових відносин власник землі одержує дохід від володіння даним фактором виробництва у вигляді ренти (рента - це дохід, не пов'язаний з підприємницькою діяльністю). Економічна рента - Це ринкова ціна, що сплачується за використання землі та інших природних ресурсів, кількість яких (їх запаси) суворо обмежені. Саме унікальні умови пропозиції землі та інших природних ресурсів, їх фіксована кількість відрізняє рентні платежі від заробітної плати, відсотка і прибутку.
Земельна рента буває абсолютною, диференціальної і монопольної.
Абсолютна земельна рента породжується монополією приватної власності на землю. У силу цього орендар сплачує власнику землі плату (ренту) за право її використання. Диференціальна земельна рента утворюється як різниця між суспільною і індивідуальною ціною виробництва сільськогосподарських товарів. Причому громадська ціна виробництва продукції сільського господарства визначається за відносно гіршим земельним ділянкам. Це пов'язано з монополією на землю як на об'єкт господарювання: кількість придатної для обробки землі обмежена, а потреби в продуктах сільського господарства необхідно задовольняти. Тому в господарський оборот залучаються гірші за родючістю і місцем розташування ділянки. Диференціальна рента, пов'язана з відмінностями у природному родючості і місце розташування окремих ділянок по відношенню до ринку, називається диференціальної рентою один (Д1). Диференціальна рента, пов'язана з додатковим вкладенням коштів (грошових, матеріальних) в землю, називається диференціальної рентою два (Д2).
Монопольна земельна рента створюється монопольною ціною на рідкісні товари, яка визначається тільки прагненням купити їх і платоспроможністю покупця незалежно від суспільної вартості даного товару.
Як і на всі інші економічні ресурси, попит на землю є похідним, він визначається попитом на кінцеві продукти сільськогосподарського виробництва. Крива попиту на землю (як і на інші фактори виробництва) виступає у формі понижающейся кривої, тому що за всіх умов попит збільшується з пониженням ціни і, навпаки, зменшується з її зростанням (рис. 1.1.).
S
Д 2
Д
Е
P (R)
Q (га)
S
R 2
R
R 3
Д 1
Д 1
Д
Д 2
Рис.1.1 ВИЗНАЧЕННЯ Земельна рента


Оскільки пропозиція землі, де б вона не використовувалася, завжди абсолютно невідповідно, то крива пропозиції (SS) зображається прямою, перпендикулярної до осі абсцис, тобто вертикальною лінією. Фіксований характер пропозиції землі означає, що попит на неї виступає єдиним дієвим чинником, що визначає земельну ренту (пропозиція тут - пасивно). У свою чергу попит на землю залежить від ціни тієї продукції, яка вирощена на цій землі, і продуктивності землі. Вона залежить не тільки від природної родючості землі, а й частково від кількості та якості ресурсів, у поєднанні з якими використовується земля, і ціни на дані ресурси.
Попит на землю (ДД) визначається величиною земельної ренти (R) і розмірами граничного продукту землі в грошовій формі. Згідно законом спадної прибутковості, граничний продукт землі зменшується зі збільшенням застосовуваного її кількості при незмінності всіх інших факторів виробництва.
Рівноважна величина земельної ренти (R) передбачає рівність величин попиту на землю та її пропозиції. Вона знаходиться в точці перетину кривих попиту і пропозиції (точка Е). Тому рента має тенденцію коливатися навколо цієї рівноважної точки. Якби земельна рента була менше рівноважної точки і опустилася до R 2, то попит на землю з боку орендарів перевищив би її пропозицію. Виникла в силу цього конкуренція між орендарями дозволила б землевласникам збільшити розмір ренти.
Коли рента виявляється вище точки рівноваги, то попит на землю зменшується і, отже, частина землі не буде використовуватися. Це змушує земельних власників знижувати ренту до тих пір, поки вона не знизиться до точки рівноваги попиту і пропозиції (Е).
Попит на землю залежить від попиту на продукти, які на ній проводяться. Зміна попиту на ці продукти викликає власне зміна цін на них, а отже, і розміри грошового доходу від граничного продукту землі. Це призводить до зрушення кривої попиту на землю вправо або вліво, що і визначає динаміку земельної ренти, оскільки пропозиція землі незмінно.
При збільшенні попиту на продукт землі крива попиту зсувається вправо (з ДД до Д 1 Д 1), що збільшує ренту з R до R 1 (рис. 1.1.). Зменшення попиту на продукт землі призведе до падіння попиту на неї (з ДД до Д 2 Д 2) і зменшення ренти з R до R 2.
Зміни величини економічної ренти не будуть чинити ніякого впливу на пропозицію землі: кількість наявної землі просто не піддається збільшенню. При зміні попиту на землю значний вплив робить ефект цін. Якщо попит на землю дорівнює нулю, то земельна рента дорівнює нулю.
Необхідно розрізняти поняття "рента" (ціна за використання землі) і "ціна землі" (ціна, за якою вона купується і продається). Розмір ренти з економічної точки зору визначається попитом і пропозицією землі як фактора виробництва. Ринкова ціна землі є, так звану капіталізовану ренту і дорівнює сумі майбутніх орендних платежів, яку міг би отримати власник земельної ділянки, здаючи його в оренду.
Ціна землі знаходиться в прямій пропорційній залежності від величини земельної ренти і зворотній залежності від норми позичкового відсотка на момент купівлі-продажу. Ціна землі визначається такою сумою грошей, яка, будучи покладеною в банк, при існуючій нормі позичкового відсотка буде приносити дохід, рівний земельній ренті, одержуваної з цієї ділянки землі. Купівля землі тому є купівля того доходу, який приносить земля, тобто купівля ренти.
Ціна землі обчислюється за формулою (1.1).
Ціна землі = Рента ( R ) Величина позичкового відсотка ( r ) * 100% (1.1)
Земельна рента сплачується орендарем землевласнику у формі орендної плати за землю, яка, однак, не тотожна земельну ренту. Земельна рента є платою за користування землею як такої. Вона буде співпадати з орендною платою лише в тому випадку, якщо здається земельну ділянку, на якій відсутні будь-які споруди. На практиці крім земельної ренти в орендну плату можуть входити: а) амортизація основного капіталу; б) відсоток на вкладений у землю капітал (господарські споруди, зрошувальні системи тощо), в) відрахування із заробітної плати сільськогосподарських робітників, а також з прибутку капіталістів-орендарів. У цьому випадку орендна плата кількісно буде більше, ніж земельна рента.
Оскільки конкретною формою прояву ренти служить орендна плата, то ціна ділянки землі з урахуванням вищесказаного буде визначаться як відношення орендної плати до величини позичкового відсотка за формулою (1.2)
Ціна землі = Розмір орендної плати ( ренти ) Величина позичкового відсотка ( r ) * 100% (1.2)
З цієї формули видно, що ціна землі прямо пропорційна величині орендної плати (ренти) і назад пропорційна ставці позикового відсотка. На практиці ціна землі залежить і від інших факторів, які впливають на попит і пропозицію землі. Наприклад, зростання цін на землю може спостерігатися при зростаючому попиті на землю для несільськогосподарських цілей, а також в умовах інфляції, коли різко зростає попит на нерухомість.
1.3 Економічні показники фіктивності використання землі
До найменш розробленим показниками і нормативам обгрунтування використання земель відносяться екологічні. З урахуванням наявних розробок їх можна підрозділити на натуральні і вартісні.
До вартісних показників можна віднести наступні:
1. Капітальні витрати на природоохоронні заходи (будівництво гідротехнічних споруд, доріг, посадка лісових смуг, створення санітарно - захисних зон, міграційних коридорів та ін.)
2. Щорічні витрати на підтримку природоохоронних споруд у робочому стані.
3. Зменшення витрат на медичне обслуговування людей внаслідок поліпшення екологічної облаштованості агроландшафтів.
4. Вартість додаткової продукції, отриманої в результаті збільшення продуктивності праці і зменшення невиходів на роботу.
5. Вартість додаткової продукції, отриманої внаслідок «крайового ефекту».
6. Вартість додаткової продукції, отриманої в результаті зменшення негативного впливу на земельні угіддя, воду і повітря антропогенних та природних факторів, таких як ерозія, висушування, ущільнення грунтів, забруднення природних ресурсів.
7. Вартість додаткової продукції, отриманої в результаті більш ретельного обліку мікрокліматичних умов ЕУУ, їх біокліматичного потенціалу.
8. Вартість втрат продукції сільськогосподарських культур залежно від ступеня ущільнення.
Під економічною ефективністю використання землі слід розуміти рівень ведення господарства. Він характеризується виходом продукції з одиниці площі і її собівартістю. Перед усіма землекористувачами стоїть завдання забезпечити вихід максимуму продукції з кожного гектара землі при мінімумі витрат на її виробництво.
Проте рівний рівень ведення господарства, може бути, досягнутий на землях різної якості, тому з метою об'єктивної оцінки економічної ефективності використання землі в сільському господарстві по окремих зонах, районах і іншим одиницям необхідно враховувати дані її економічної оцінки.
Економічна ефективність використання землі в сільському господарстві визначається системою показників. У числі їх можна використовувати врожайність основних сільськогосподарських культур і собівартість одиниці продукції. Однак за допомогою зазначених показників не можна зробити узагальнюючу оцінку економічної ефективності використання землі. Для цього застосовують вартісні показники:
1. валова продукція землеробства;
2. валовий дохід;
3. чистий дохід або в розрахунку на 1 га сільськогосподарських угідь;
4. вихід валової продукції на одиницю виробничих витрат.
І навіть на підставі наведених даних було б неточно робити остаточний висновок про порівняльну економічну ефективність використання землі. Для об'єктивної порівняльної оцінки рівня використання земельних угідь необхідно враховувати сотні з найважливіших факторів, що впливають на результати ведення землеробства, - якість землі. Тому дані про економічну ефективність використання землі коригуються з урахуванням її економічної оцінки.
На сучасному етапі в умовах інтенсивного ведення землеробства виникають нові своєрідні проблеми у використанні землі. Серед них особливо тривожним фактором стало зниження вмісту гумусу в грунті - основи її родючості. Досвід світового землеробства також підтверджує, що одним з показників оцінки різних систем землеробства є рівень вмісту гумусу в грунті. Грунти з високим вмістом гумусу мають більш сприятливі ввідно-фізичні та інші властивості. Вони менш сприйнятливі до побічних дій отрутохімікатів, на них більш ефективно використовуються мінеральні добрива. У зв'язку з цим рівень вмісту гумусу в грунті одного з найважливіших показників раціонального використання землі, відтворення грунтової родючості.
В якості інших додаткових показників при зіставленні рівня використання землі застосовують:
1. питома вага сільськогосподарських угідь у загальній земельній площі;
2. питома вага ріллі в складі сільськогосподарських угідь;
3. питома вага посівів у площі ріллі.
Зростання питомої ваги сільськогосподарських угідь, ріллі, посівів у загальній земельній площі має важливе значення у використанні землі, свідчить про прогрес землеробства. С.Н. Сушкова всі показники розділила три основні групи:
I. Показники, що характеризують використання господарської території:
1. Структура земельних угідь - процентне співвідношення окремих видів угідь до загальної площі угідь;
2. Структура сільськогосподарських угідь - відсоткове відношення частки ріллі до загальної площі сільськогосподарських угідь;
3. Структура посівних площ - відсоткове відношення посівної площі окремих видів культур до загальної площі посіву;
II. Показники рівня використання землі:
1. Виробництво зерна в розрахунку на 100 га ріллі - відношення валового виробництва зерна і площі ріллі помножене на 100;
2. Виробництво картоплі в розрахунку на 100 га ріллі;
3. Виробництво молока в розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь - відношення валового виробництва молока та площі сільськогосподарських угідь помножене на 100;
4. Виробництво яєць в розрахунку на 100 га посіву зернових культур - відношення валового виробництва яєць і площі посіву зернових помножене на 100;
III. Показники економічної ефективності використання землі:
1.Окупаемость витрат (1.3):
Е з = ВП тек П з (2.1)
де ВП тек - валова продукція в поточних цінах;
2. Частка валової продукції в розрахунку на одиницю площі (2.2):
Д вп = ВП тек * 100 S з / х (2.2)
де S с / г - площа сільськогосподарських культур.
3. Частка валового доходу в розрахунку на одиницю площі (2.3):
Д вд = У д * 100 S з / х (2.3)
де Вд - валовий дохід.
 
4. Частка прибутку у розрахунку на одиницю площі (2.4):
П р = У р - З п S з / х * 100 (2.5)
де Вр - виручка від реалізації продукції, робіт, послуг;

2. ПОЛОЖЕННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ В РЕСПУБЛІЦІ БІЛОРУСЬ
 
2.1 Землеотношенія в РБ
 
У сучасній Білорусі земля не є предметом купівлі - продажу. Але об'єкти нерухомості, розташовані на земельних ділянках, стають цікавими для інвестиції в першу чергу через те, де і як вони розташовані. Для успішного бізнесу важливо також і те, які можливості надає для розвитку земельну ділянку, де розташоване виробництво, склад або магазин, готель чи фермерське господарство. А якщо ви будуєте для себе або замовника? Тоді питання землевідведення або землеоформленія набувають першорядного значення. З 1 травня набули чинності зміни до указу 667 (додаток А) та деякі інші акти, що регулюють землеотношенія. Правові зміни спричинили за собою не тільки нові можливості для всіх, хто цікавиться питаннями землекористування, але народжують нові питання в земельних відносинах. Питання землекористування в кожному конкретному випадку мають свої особливості. 28 травня найбільші землекористувачі, забудовники, орендарі та представники регуляторів ринку були зібрані, щоб розібратися в особливостях правових новацій земельного ринку, розглянути практику застосування нового Кодексу про землю [7.], Який набрав чинності з 1 січня 2009 року, а також тих змін до земельне законодавство, що вступили в силу з 1 травня. На думку експертів, дія Кодексу дозволить удосконалити земельні відносини в Білорусі, забезпечити ефективне використання та охорону земель, захист прав землекористувачів, збільшити потенціал інвестицій за рахунок можливості укладання договорів оренди земельних ділянок на аукціонах, а також за рахунок можливості здійснення угод з правом оренди земельних ділянок . Були залучені до участі у форумі не тільки забудовників і влади, але також ті структури, які регулюють оборот землі в країні. У діалозі взяли участь і ріелтори. Також були, запрошуємо до діалогу представників судових органів для більш пильного вивчення питань, пов'язаних з вилученням землі, тонкощах пайового будівництва. Прийнятий указ № 58 "Про деякі заходи щодо захисту майнових прав при вилученні земельних ділянок для державних потреб", яким посилюється захист прав власників при вилученні земельних ділянок. А указ № 64 вносить доповнення і зміни до деяких указів з питань будівництва, вилучення та надання земельних ділянок. Всі ці документи спрямовані також на подальшу лібералізацію білоруської економіки та підвищення ділової активності суб'єктів господарювання.
2.2 Приватна власність на землю в РБ
Для того, щоб оформити в Білорусі земельну ділянку у приватну власність, потрібно зовсім небагато. По-перше, треба бути громадянином Республіки Білорусь. При цьому зовсім необов'язково постійно проживати на території республіки. Досить лише факту приналежності до громадянства. Іноземні громадяни та особи без громадянства можуть мати у власності білоруську землю тільки в тому випадку, якщо вони отримали її у спадок як родичі спадкодавця - власника земельної ділянки.
Під родичами у рамках даного правила земельне законодавство розуміє: батьків, дітей, рідних братів і сестер, діда, бабу, онуків чоловіка (дружини) спадкодавця; усиновителів, усиновлення (удочеріння); інших осіб, що перебувають у родинному зв'язку з спадкодавцем, мають спільних предків до прадіда і прабабусі. Не має значення, отримана земля за заповітом або в силу спадкування за законом спадкоємцем тієї чи іншої черги. По-друге, у приватну власність земельні ділянки надаються тільки для певних цілей. До таких належать: будівництво та (або) обслуговування житлового будинку; обслуговування квартири в блокованому житловому будинку; ведення особистого підсобного господарства; колективне садівництво; дачне будівництво.
Блокований житловий будинок - це житловий будинок, що складається з двох і більше квартир, вхід у кожну з яких організовано безпосередньо з прибудинкової території [9.статья 1].
Особисте підсобне господарство (ЛПХ) представляє собою форму господарсько-трудової діяльності громадян з виробництва сільськогосподарської продукції, засновану на використанні земельної ділянки. Відносини, пов'язані з веденням ЛПГ, врегульовані Законом Республіки Білорусь від 11 листопада 2002 р. «Про особистих підсобних господарствах громадян».
Колективним садівництвом є діяльність з вирощування плодових, ягідних, овочевих, декоративних та інших сільськогосподарських культур. Ділянки для колективного садівництва надаються членам садівничих товариств, статус яких встановлений Положенням про садівничому товаристві, затвердженому Указом Президента Республіки Білорусь від 28 січня 2008р. № 50.
Дачею є капітальна будова, призначене для відпочинку, сезонного або тимчасового проживання. Дачного селища повинен бути присвоєно відповідний статус, і в даний час дачних селищ на території Білорусі зовсім небагато.
Розмір земельної ділянки, що надається у приватну власність, для будівництва та (або) обслуговування житлового будинку, обслуговування квартири в блокованому житловому будинку, встановлюється: у містах - від 5 до 15 «соток»; в сільських населених пунктах, селищах міського типу - від 15 до 25 «соток».
Розмір земельної ділянки, що надається в сільському населеному пункті, селищі міського типу для ведення ЛПГ, не може перевищувати 1 гектара. Додатково для ведення ЛПХ можуть надаватися в оренду земельні ділянки у розмірі до 3 гектарів включно.
Для колективного садівництва і дачного будівництва надається ділянка не більше 15 «соток».
У зв'язку з цим виникає питання, ким і як визначається конкретний розмір земельної ділянки, що надається громадянину у приватну власність? Тут все віддано на розсуд місцевих властей, які визначають розмір земельної ділянки виходячи з місцевих умов і особливостей, волевиявлення громадянина, а також вимог містобудівних регламентів, природоохоронних вимог, протипожежних, санітарних, будівельних та інших норм і правил. У принципі, якщо громадянин згоден, то він може отримати ділянку і менше мінімального розміру, встановленого законодавством.
По - третє, необхідно зареєструвати право власності на земельну ділянку. Для цього вам буде необхідно звернутися в агентство з державної реєстрації (колишні БТІ, БРТІ) за місцем знаходження земельної ділянки із заявою. Бланк заяви можна заповнити безпосередньо в агентстві. З собою треба буде захопити паспорт і квитанцію про оплату послуг агентства.
Перелік документів, необхідних для оформлення права власності на земельну ділянку, вивішений на інформаційних стендах у кожному агентстві. Ті документи, які є у вас на руках (наприклад, виписка рішення виконкому про надання земельної ділянки), можна уявити самостійно. Інші документи будуть запитані реєстратором.
Представлене вами заяву направляється реєстратором в землевпорядну службу, співробітники якої виїжджають на вашу ділянку і вимірюють його на місцевості. План ділянки з її розмірами і координатами і рішення виконкому про надання земельної ділянки (якщо у вас його не було) включаються землевпорядною службою в документацію, яка направляється реєстратору. Реєстратор здійснює державну реєстрацію вашої земельної ділянки і видає вам свідоцтво (посвідчення) про державну реєстрацію та земельно-кадастровий план ділянки. Після цього - ви повноправний власник землі.
У скільки обійдеться державна реєстрація землі? За видачу посвідчення ви заплатите 0,5 базової величини, за виготовлення землевпорядної справи - від 3 до 8 базових величин.
Якщо говорити про час вчинення всіх реєстраційних дій та складання землевпорядної справи, то це займе у вас близько місяця.
І на закінчення необхідно відзначити, що не всі землі можуть бути надані у приватну власність. Так, встановлено заборону на передачу в приватну власність земель наступних категорій і видів: землі сільськогосподарського призначення; природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення; лісового фонду; водного фонду; під дорогами та іншими транспортними комунікаціями; загального користування; що зазнали радіоактивного забруднення
Крім того, не підлягають наданню в приватну власність, земельні ділянки: на яких розташовані об'єкти нерухомості, що знаходяться тільки в державній власності; зайняті розвіданими родовищами корисних копалин; призначені відповідно до містобудівної документації для іншого цільового використання.

ВИСНОВОК
Як ми бачимо з роботи ринок землі представляє собою важливу частину ринку природних ресурсів так як земля це головний природний ресурс і без нього неможливі інші природні ресурси. З чого зрозуміло, що хто має у власності гарну ділянку землі той може і мати на ньому будь-які види інших природних ресурсів: ліс, нафту, газ, корисні копалини, водні ресурси, якими власник даної землі може розпоряджатися на свій розсуд і отримувати від цього прибуток у вигляді прибутку від продажу копалин або ренти за використання його землі іншими особами. Також можна виділити що попит і ціни на землю визначає попитом на кінцевий продукт отриманий на землі приміром продукт сільськогосподарського виробництва.
У сучасній Білорусі як бачимо ми як токового ринку землі не існує так як у нас в країні земля не є предметом купівлі продажу і всі землеотношенія регулюються державою, а приватна власність можлива лише за умови певних цілей переслідуваних по відношенню до земельної ділянки тобто будівництво, ведення підсобного господарства і т.п. Але Республіка Білорусь молоде держави і ринкові відносини на даний момент знаходяться на зародковій стадії та починають тільки складатися і в подальшому може статися те, що земля буде продаватися як будь-який інший товар і володіння нею буде сто відсотковим тобто власниць буде розпоряджатися їй так як він хоче.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1.Економіческое теорія (Загальні засади): курс лекцій. / Головачов А.С., Головачова І.В., Лутохіна Е.А. -Мн.: Академія управління при Президентові Республіки Білорусь, 2008. - 240 с.
2. Мікроекономіка: Курс лекцій / Головачов А.С., Головач-ва І.В., Лутохіна Е.А. - Мн.: Академія управління при Президентові Республіки Білорусь, 2007. - 291 с.
3. Білоруський журнал міжнародного права і міжнародних відносин
www.beljournal.by.ru
4. Білоруська Ділова Газета - www.bdg.by
5. http://www.event-m.biz
6. Указ Президента Республіки Білорусь № 667 від 27 грудня 2007
7. Кодекс Республіки Білорусь про землю 23 липня 2008
8. Прийнятий указ № 58 "Про деякі заходи щодо захисту майнових прав при вилученні земельних ділянок для державних потреб"
9. Житловий кодекс Республіки Білорусь
10. http://belbud.biz «Приватна власність на землю» публікація від 14.08.2009г.
11. Національна Економічна Газета - www.neg.by
12. Національний центр правової інформації Республіки Білорусь
http://ncpi.gov.by/
13. Офіційний сайт Уряду РБ www.main.gov.by

ДОДАТОК А
Указ Президента Республіки Білорусь № 667 від 27 грудня 2007 р. Указ Президента Республіки Білорусь № 667 Про вилучення і надання земельних ділянок З метою вдосконалення регулювання відносин у сфері охорони і використання земель на території Республіки Білорусь, у тому числі порядку надання земельних ділянок при продажу нерухомого майна, що перебуває у державній власності, розширення повноважень місцевих виконавчих комітетів у вирішенні питань вилучення та надання земельних ділянок: 1. Встановити, що: 1.1. земельні ділянки надаються: громадянам на праві тимчасового користування, довічного успадкованого володіння, приватної власності або оренди; індивідуальним підприємцям на праві оренди; юридичним особам Республіки Білорусь на праві постійного чи тимчасового користування, приватної власності або оренди, юридичним особам, які не є резидентами Республіки Білорусь, - на праві оренди. Вид речового права, на якому може бути надано земельну ділянку, визначається відповідно до законодавчих актів в залежності від цілей його використання та з урахуванням вимог цього Указу; 1.2. вилучення та надання земельних ділянок, за винятком зазначених в абзаці першому частини першої пункту 2 цього Указу, якщо інше не передбачено Президентом Республіки Білорусь, здійснюється: сільськими, селищними виконавчими комітетами - із земель сільських населених пунктів, селищ міського типу громадянам для будівництва і (або ) обслуговування одноквартирного, блокованого житлового будинку, для будівництва (установки) тимчасових індивідуальних гаражів (окремим категоріям громадян Республіки Білорусь відповідно до законодавства), ведення особистого підсобного господарства, городництва, сінокосіння та випасання сільськогосподарських тварин; районними виконавчими комітетами - із земель в межах районів для цілей, пов'язаних з веденням лісового, сільського, підсобного сільського господарства, традиційних народних промислів, колективного садівництва, дачного будівництва, а також із земель міст районного підпорядкування, сільських населених пунктів, селищ міського типу, дачних кооперативів, садівницьких товариств, за винятком земель, рішення по яких приймається сільськими, селищними виконавчими комітетами; Мінським міським виконавчим комітетом та міськими (міст обласного підпорядкування) виконавчими комітетами - відповідно із земель м. Мінська та міст обласного підпорядкування; обласними виконавчими комітетами - із земель в межах області, за винятком земель, рішення за якими приймається Мінським міським, міськими (міст обласного підпорядкування), районними, сільськими, селищними виконавчими комітетами; адміністраціями вільних економічних зон - резидентам відповідних вільних економічних зон у межах даних зон (якщо це право делеговане відповідними обласними, Мінським міським та міськими (міст обласного підпорядкування) виконавчими комітетами). Одночасно з прийняттям рішення про вилучення і надання земельних ділянок обласні, Мінський міський, міські (міст обласного підпорядкування), районні виконавчі комітети, адміністрації вільних економічних зон відповідно до їх компетенції щодо вилучення та надання земельних ділянок при необхідності здійснюють переведення земельних ділянок з одних категорій в інші. При цьому адміністрації вільних економічних зон здійснюють дії, вказані в частині другій цього підпункту, у разі, якщо право на переведення земельних ділянок у встановленому порядку делеговане їм відповідними обласними, Мінським міським та міськими (міст обласного підпорядкування) виконавчими комітетами. Рішення про вилучення і надання земельних ділянок, про віднесення земель до певних категорій і видів, про переведення їх з одних категорій і видів в інші, прийняті державними органами в установленому законодавством порядку до набрання чинності цим Указом, мають юридичну силу; 1.3. вилучення і (або) надання земельних ділянок для розміщення важливих оборонних і (або) військових об'єктів, дипломатичних представництв, прирівняних до них представництв міжнародних організацій і консульських установ іноземних держав у Республіці Білорусь, а також при розпорядженні вивільненим нерухомим майном державними органами, які мають військові формування і воєнізовані організації, здійснюється в порядку, встановленому законодавчими актами; 1.4. надання в оренду земельних ділянок, що перебувають у приватній власності, здійснюється відповідно до цивільного законодавства. 2. Вилучення та надання земельних ділянок із сільськогосподарських земель сільськогосподарського призначення, земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення, лісових земель лісового фонду для цілей, не пов'язаних з призначенням цих земель, а також переклад таких земель в інші категорії та види виробляються обласними та Мінським міським виконавчими комітетами і допускаються: 2.1. для розміщення об'єктів нерухомого майна у випадках, коли таке розміщення передбачено: рішеннями Президента Республіки Білорусь, Ради Міністрів Республіки Білорусь; державними програмами, затвердженими Президентом Республіки Білорусь або Радою Міністрів Республіки Білорусь; містобудівними проектами, генеральними планами міст, інших населених пунктів і (або) містобудівними проектами детального планування - в населених пунктах; схемами землеустрою районів, проектами внутрішньогосподарського землеустрою з урахуванням державної схеми комплексної територіальної організації Республіки Білорусь, схем комплексної територіальної організації областей - поза населеними пунктами; 2.2. для розміщення об'єктів нерухомого майна у виняткових випадках, не передбачених підпунктом 2.1 цього пункту, коли відсутня можливість розміщення таких об'єктів на земельних ділянках з інших категорій і видів земель; 2.3. в інших випадках, передбачених законами або рішеннями Президента Республіки Білорусь. При цьому прийняття обласними, Мінським міським виконавчими комітетами відповідно до підпункту 2.2 цього пункту рішень про розміщення об'єктів нерухомого майна несільськогосподарського та нелісогосподарських призначення, пов'язаних з вилученням та наданням земельних ділянок, зазначених в абзаці першому частини першої цього пункту, допускається тільки при неможливості розміщення цих об'єктів на земельних ділянках несільськогосподарського призначення, або непридатних для ведення сільського господарства, або на сільськогосподарських землях гіршої якості, а також на землях, не вкритих лісом або зайнятих малоцінної деревно-чагарниковою рослинністю, у разі надання земельної ділянки із земель лісового фонду. 3. При продажу на території Республіки Білорусь в установленому порядку нерухомого майна (капітальних будов (будівель, споруд), включаючи що входять до складу підприємств як майнових комплексів), що перебуває у державній власності, в тому числі шляхом проведення аукціону, одночасно здійснюється продаж права укладання договору оренди земельної ділянки, необхідної для обслуговування цього майна, якщо інше не встановлено законами або рішеннями Президента Республіки Білорусь. 4. Місцеві виконавчі комітети формують переліки вільних (незайнятих) земельних ділянок, у тому числі з розташованими на них невикористовуваними об'єктами нерухомості, що підлягають знесенню (далі - вільні (незайняті) земельні ділянки), що знаходяться в населених пунктах, на території районів, включаючи садівничі товариства, дачні кооперативи, які можуть бути надані громадянам для будівництва і обслуговування одноквартирних, блокованих житлових будинків, колективного садівництва, дачного будівництва. Інформація про наявність таких земельних ділянок має бути повною, достовірною, відкритою, доступною і підлягає включенню до переліків з вказівкою цілей можливого використання цих ділянок. Переліки вільних (незайнятих) земельних ділянок підтримуються в актуальному стані, щомісячно оновлюються та розміщуються на інформаційних стендах і офіційних сайтах місцевих виконавчих комітетів у глобальній комп'ютерній мережі Інтернет, а також можуть поширюватися іншими доступними способами, в тому числі через засоби масової інформації. 5. Земельні ділянки надаються в установленому порядку, якщо інше не передбачено пунктом 6 цього Указу, за результатами аукціонів: на право укладення договорів оренди земельних ділянок - в оренду громадянам, індивідуальним підприємцям і юридичним особам; з умовами на право проектування і будівництва капітальних споруд (будівель, споруд) - в оренду індивідуальним підприємцям та юридичним особам; з продажу земельних ділянок у приватну власність - у приватну власність громадянам Республіки Білорусь для будівництва та обслуговування одноквартирних, блокованих житлових будинків (за винятком випадків, коли земельні ділянки перебувають у користуванні, довічне успадковане володінні цих громадян або на праві оренди, але з розташованими на них житловими будинками, що належать громадянам на праві власності), а також недержавним юридичним особам Республіки Білорусь у випадках, передбачених законодавчими актами. 6. Без проведення аукціону на право укладання договорів оренди, аукціону з умовами на право проектування і будівництва капітальних споруд (будівель, споруд) та аукціону з продажу земельних ділянок у приватну власність земельні ділянки надаються на речові права відповідно до законодавчих актів в галузі охорони та використання земель : державним органам, іншим державним організаціям (за винятком надання земельних ділянок для будівництва автозаправних станцій); сільськогосподарським організаціям, у тому числі селянським (фермерським) господарствам, іншим організаціям - для ведення сільського, підсобного сільського господарства; науковим організаціям, установам освіти - для дослідних або навчальних цілей у сфері сільського або лісового господарства; державним лісогосподарським установам, організаціям місцевих виконавчих і розпорядчих органів, до компетенції яких входить ведення лісопаркового господарства, - для ведення лісового господарства; релігійним організаціям, іншим юридичним особам і індивідуальним підприємцям - для будівництва культових будівель та місць поховання; громадянам Республіки Білорусь, які перебувають на обліку потребуючих поліпшення житлових умов, постійно проживають в населених пунктах і працює у цих населених пунктах або на території районів, в яких знаходяться такі населені пункти, - для будівництва та обслуговування одноквартирних, блокованих житлових будинків у даних населених пунктах; * гаражним (гаражно-будівельним) кооперативам та кооперативам, що здійснюють експлуатацію автомобільних стоянок, - для будівництва та експлуатації гаражів, автомобільних стоянок для зберігання транспортних засобів громадян Республіки Білорусь - членів таких кооперативів; громадянам Республіки Білорусь - для ведення особистого підсобного господарства , селянського (фермерського) господарства, традиційних народних промислів, городництва, сінокосіння, випасання сільськогосподарських тварин, а також окремим категоріям громадян Республіки Білорусь відповідно до законодавства - для будівництва (установки) тимчасових індивідуальних гаражів; садівничим товариствам, громадянам Республіки Білорусь - для ведення колективного садівництва; громадянам, індивідуальним підприємцям і юридичним особам, якщо за умовами відведення земельної ділянки потрібно надання їм іншої земельної ділянки взамін вилучається (в тому числі взамін наміченого до вилучення та надання цим особам); громадянам, індивідуальним підприємцям і юридичним особам для оформлення правоудостоверяющіх документів на земельні ділянки, на яких розташовані належні їм на праві власності або іншій законній підставі капітальні будови (будівлі, споруди); громадянам, індивідуальним підприємцям і юридичним особам, що одержали в установленому законодавством порядку до 2 травня 2006 дозволу сільських, селищних, міських, районних виконавчих комітетів на проведення проектно-вишукувальних робіт для будівництва в м. Мінську, обласних центрах та приміських зонах цих міст капітальних будов (будівель, споруд), якщо проведення аукціонів на цю дату не передбачено законами або рішеннями Президента Республіки Білорусь; громадянам, індивідуальним підприємцям і юридичним особам, що одержали в установленому законодавством порядку до 1 січня 2008 р. дозвіл сільських, селищних, міських, районних виконавчих комітетів на проведення проектно-вишукувальних робіт для будівництва капітальних споруд (будівель, споруд) на території, не зазначеної в абзаці тринадцятому частини першої цієї пункту, якщо проведення аукціонів на цю дату не передбачено законами або рішеннями Президента Республіки Білорусь; резидентам вільних економічних зон - для будівництва та обслуговування об'єктів нерухомого майна в цих зонах; при необхідності заняття додаткової земельної ділянки, якщо при проведенні реконструкції існуючого об'єкта без зміни його функціонального призначення або в ході виконання проектно-вишукувальних робіт з'ясувалося, що для будівництва об'єкта потрібно земельну ділянку більшого розміру; при придбанні не завершених будівництвом, незаконсервовані капітальних будов (крім не завершених будівництвом житлових будинків і житлових приміщень), рішення про відчуження яких прийнято Президентом Республіки Білорусь ; юридичним особам і індивідуальним підприємцям для розміщення об'єкта нерухомого майна на території Республіки Білорусь, якщо будівництво такого об'єкта і конкретне юридична особа, індивідуальний підприємець визначені рішенням Президента Республіки Білорусь якої державної програми, затвердженої Президентом Республіки Білорусь або Радою Міністрів Республіки Білорусь; за рішенням Президента Республіки Білорусь в інших випадках. Якщо інше не передбачено законами, правовими актами Президента Республіки Білорусь, обласні, Мінський міський виконавчі комітети визначають речові права на земельні ділянки, які надаються даними виконавчими комітетами без проведення аукціону відповідно до частини першої цього пункту громадянам, індивідуальним підприємцям і юридичним особам для будівництва та обслуговування об'єктів нерухомого майна. Переможцям аукціону з умовами на право проектування і будівництва капітальних споруд (будівель, споруд) земельні ділянки надаються без проведення аукціону на право укладання договорів оренди. Рішення про проведення аукціону з умовами на право проектування і будівництва капітальних споруд (будівель, споруд) приймається Мінським міським виконавчим комітетом, міським виконавчим комітетом обласної центру стосовно земельних ділянок в м. Мінську та обласних центрах, на яких знаходяться об'єкти нерухомості, що підлягають знесенню. Якщо інше не встановлено Президентом Республіки Білорусь, то при наданні земельних ділянок в оренду для цілей, зазначених в абзацах другому - сьомому, дев'ятому - дванадцятому частини першої цього пункту, плата за право укладання договорів оренди цих ділянок не стягується, а для цілей, визначених у абзацах восьмому, тринадцятому - вісімнадцятий названої частини, така плата стягується на підставі їх кадастрової вартості. Розмір та умови внесення плати за право укладення договорів оренди земельних ділянок для цілей, зазначених в абзаці дев'ятнадцятому частини першої цього пункту, визначаються відповідно до рішення Президента Республіки Білорусь. Порядок визначення розміру плати за право укладення договорів оренди земельних ділянок, які надаються без проведення аукціонів згідно з частиною першою цього пункту, а також початкової ціни предмета таких аукціонів встановлюється Радою Міністрів Республіки Білорусь. У разі, якщо рішення про надання земельних ділянок в оренду для будівництва та обслуговування об'єктів нерухомого майна, в тому числі за результатами аукціонів, входить до компетенції обласних, Мінського міського, міських (міст обласного підпорядкування) виконавчих комітетів, даними органами може бути прийнято рішення про надання розстрочки внесення плати за право укладення договорів оренди земельних ділянок. Без проведення аукціону на право укладання договору оренди земельної ділянки для будівництва та обслуговування багатоквартирних житлових будинків (за винятком житлових будинків підвищеної комфортності *) надаються юридичним особам і індивідуальним підприємцям у постійне та (або) у тимчасове користування. Земельні ділянки надаються з державної власності у приватну власність громадян Республіки Білорусь за їх кадастрової вартості, за винятком земельних ділянок, переданих у приватну власність громадян Республіки Білорусь за результатами аукціонів з продажу земельних ділянок у приватну власність для будівництва та обслуговування одноквартирних, блокованих житлових будинків відповідно з законодавчими актами. При наданні земельних ділянок у власність таким особам за результатами проведення аукціону їхня вартість визначається за результатами аукціону і не може бути нижче їх кадастрової вартості. Земельні ділянки надаються з державної власності у приватну власність недержавних юридичних осіб Республіки Білорусь тільки у випадках, передбачених законодавчими актами, і по кадастрової вартості цих ділянок, якщо інше не визначено Президентом Республіки Білорусь. При наданні земельних ділянок у власність таким особам за результатами проведення аукціону з продажу земельних ділянок у приватну власність їх вартість визначається за результатами аукціону і не може бути нижче їх кадастрової вартості. 7. Право на земельну ділянку виникає у громадянина, індивідуального підприємця або юридичної особи з моменту державної реєстрації цього права в організації щодо державної реєстрації нерухомого майна, прав на нього та угод з ним (далі - організація з державної реєстрації) та засвідчується свідоцтвом (посвідченням) про державну реєстрації. Документи, що засвідчують право на земельні ділянки, видані до 1 лютого 2006 р., є дійсними і мають однакову юридичну силу зі свідоцтвом (посвідченням) про державну реєстрацію. 8. Юридична особа, індивідуальний підприємець протягом шести місяців, а громадянин протягом одного року з дня отримання свідоцтва (посвідчення) про державну реєстрацію створення земельної ділянки та виникнення права на нього зобов'язані приступити до заняття даної ділянки у відповідності з метою і умовами його надання (розпочати будівництво, інше освоєння земельної ділянки). При наданні земельної ділянки за результатами аукціону на право укладання договору оренди або аукціону з продажу земельної ділянки у приватну власність термін, протягом якого переможець такого аукціону зобов'язаний приступити до заняття цієї ділянки (почати будівництво, інше освоєння земельної ділянки), визначається рішенням місцевого виконавчого комітету і не може перевищувати строку, встановленого у частині першій цього пункту. При наданні земельної ділянки за результатами аукціону з умовами на право проектування і будівництва капітальних споруд (будівель, споруд) термін, протягом якого переможець такого аукціону зобов'язаний приступити до заняття цієї ділянки (почати будівництво, інше освоєння земельної ділянки), визначається в договорі на реалізацію права проектування та будівництва капітальних споруд (будівель, споруд) і не може перевищувати строку, встановленого у частині першій цього пункту. Якщо юридична особа, індивідуальний підприємець протягом шести місяців (в інший строк, визначений у договорі на реалізацію права проектування та будівництва капітальних споруд (будівель, споруд), рішенні місцевого виконавчого комітету про надання земельної ділянки), а громадянин протягом одного року (у інший строк, зазначений у рішенні місцевого виконавчого комітету про надання земельної ділянки) з дня отримання свідоцтва (посвідчення) про державну реєстрацію створення земельної ділянки та виникнення права на нього не приступили до заняття даної ділянки у відповідності з метою і умовами його надання (не почали будівництво , інше освоєння земельної ділянки), місцевий виконавчий комітет відповідно до його компетенції з вилучення та надання земельних ділянок не пізніше одного місяця з дня закінчення зазначеного терміну направляє такій особі припис про необхідність заняття цієї ділянки (початку будівництва, іншого освоєння земельної ділянки) відповідно з метою та умовами його надання. Термін, зазначений у приписі, не може перевищувати одного місяця. У разі, якщо особа після закінчення терміну, зазначеного в приписі, не починає будівництво, інше освоєння земельної ділянки відповідно до мети і умовами його надання, місцевий виконавчий комітет відповідно до його компетенції з вилучення та надання земельних ділянок: приймає рішення про припинення права користування, довічного успадкованого володіння земельною ділянкою, що містить умови подальшого його використання і обов'язкове для виконання припис організації з державної реєстрації здійснити державну реєстрацію припинення права на земельну ділянку, яка перебуває у громадянина, індивідуального підприємця або юридичної особи в користуванні або довічне успадковане володіння, і після державної реєстрації припинення цього права вирішує питання про подальше використання цієї ділянки; подає до суду заяву про припинення права приватної власності на земельну ділянку і після набрання рішенням суду законної сили про припинення такого права та державної реєстрації припинення права приватної власності на земельну ділянку у громадянина чи юридичної особи вирішує питання про подальше використання цієї ділянки; приймає рішення про розірвання договору оренди земельної ділянки, якщо право розірвання договору оренди земельної ділянки в односторонньому порядку передбачено даним договором, що містить умови подальшого його використання і обов'язкове для виконання припис організації з державної реєстрації здійснити державну реєстрацію припинення права оренди земельної ділянки у громадянина, індивідуального підприємця або юридичної особи, і після державної реєстрації припинення цього права вирішує питання про подальше використання такої ділянки або подає до суду заяву про розірвання договору оренди земельної ділянки та після набрання рішенням суду законної сили про розірвання такого договору та державної реєстрації припинення права оренди земельної ділянки у цих осіб вирішує питання про його подальше використання. Організація з державної реєстрації здійснює відповідно до частини п'ятої цього пункту державну реєстрацію припинення права на земельну ділянку у громадянина, індивідуального підприємця або юридичної особи протягом 7 робочих днів з дня одержання припису місцевого виконавчого комітету, копії рішення суду, спрямованої місцевим виконавчим комітетом. Державна реєстрація, передбачена абзацами другим четвертим частини п'ятої цього пункту, здійснюється за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету. 9. Якщо з дня прийняття рішення про надання земельної ділянки і до 2 травня 2006 р. пройшла більше двох років, а громадянин, індивідуальний підприємець або юридична особа не приступили до заняття земельної ділянки (не почали будівництво, розробку родовищ корисних копалин, загальнопоширених корисних копалин, у тому числі торфу, сапропелів або інше), місцевий виконавчий комітет відповідно до його компетенції з вилучення та надання земельних ділянок здійснює дії, зазначені у частині п'ятій пункту 8 цього Указу, після закінчення терміну приписи про необхідність заняття земельної ділянки, спрямованого землекористувачу, землевласнику, власнику, орендарю державним органом, що здійснює державний контроль за використанням та охороною земель. Термін, зазначений у приписі, повинен бути не більше шести місяців для юридичних осіб і індивідуальних підприємців і не більше одного року - для громадян. 10. При невиконанні протягом двох місяців з дня прийняття рішення про надання земельної ділянки громадянином, індивідуальним підприємцем або юридичною особою передбачених у даному рішенні вимог щодо здійснення протягом цього терміну державної реєстрації земельної ділянки, прав, обмежень (обтяжень) прав на нього рішення про надання земельної ділянки може бути скасовано місцевим виконавчим комітетом, який прийняв це рішення, а у випадках, коли земельна ділянка надавалася Президентом Республіки Білорусь, обласним виконавчим комітетом, - районним, Мінським міським, міським (міст обласного підпорядкування) виконавчим комітетом. Зазначений термін може бути продовжений відповідним місцевим виконавчим комітетом не більше ніж на два місяці, якщо у громадянина була поважна причина, що перешкоджає йому звернутися за державною реєстрацією земельної ділянки, прав, обмежень (обтяжень) прав на нього (хвороба, відсутність в Республіці Білорусь або інша поважна причина). Про скасування вказаного рішення місцевий виконавчий комітет не пізніше 3 робочих днів повідомляє організацію щодо державної реєстрації. 11. Забороняється, якщо інше не встановлено Президентом Республіки Білорусь, відчуження наданих у приватну власність для будівництва капітальних споруд (будівель, споруд) земельних ділянок (купівля-продаж, міна, дарування) до отримання їх власниками документів, що засвідчують право на розташовані на цих ділянках капітальні будови , за винятком відчуження земельних ділянок місцевим виконавчим комітетам і дарування громадянами земельних ділянок близьким родичам, а також відчуження земельних ділянок з розташованими на них не завершеними будівництвом законсервованими капітальними будівлями або придбаних на аукціоні з продажу земельних ділянок у приватну власність. Відчуження земельних ділянок та розташованих на них капітальних будов (будівель, споруд) здійснюється одночасно, за винятком відчуження вказаних будівель на знос. 12. Не потрібно прийняття місцевим виконавчим комітетом рішення про вилучення та надання земельної ділянки або перехід права на нього в разі переходу права на розташоване на ньому капітальну будову (будівля, споруда), в тому числі не завершене будівництвом законсервоване, до іншої особи, якщо при цьому не змінюється цільове призначення земельної ділянки, вид речового права на нього, його розмір та межі. У цьому випадку державна реєстрація переходу права на земельну ділянку здійснюється у встановленому законодавством порядку на підставі документів, поданих для здійснення державної реєстрації переходу права на таке капітальну будову (будівля, споруда). Організація з державної реєстрації протягом 5 робочих днів з дня вчинення реєстраційної дії відповідно до частини першої цього пункту повідомляє про перехід права обласну (Мінську міську) землевпорядну та геодезичну службу, що знаходиться в підпорядкуванні Державного комітету з майна, відповідний місцевий виконавчий комітет та територіальні податкові органи за місцем знаходження земельної ділянки. При переході права на розташоване на земельній ділянці капітальну будову (будівля, споруда) до іншої особи, якщо при цьому змінюється цільове призначення земельної ділянки або вид речового права на нього або його розмір і (або) межі, місцевий виконавчий комітет на підставі проекту відведення цієї ділянки приймає рішення про його вилучення у колишнього землекористувача і надання іншій особі. 13. Затвердити: Положення про порядок вилучення та надання земельних ділянок; Положення про порядок вилучення та надання земельних ділянок в м. Мінську та обласних центрах юридичним особам і індивідуальним підприємцям для будівництва капітальних споруд (будівель, споруд); Положення про порядок формування і надання земельних ділянок для розміщення об'єктів нерухомого майна, обслуговування підлягає продажу нерухомого майна, що перебуває у державній власності; Положення про порядок переведення земель з одних категорій і видів в інші і віднесення земель до певних видів. 14. Встановити, що голови місцевих виконавчих комітетів несуть дисциплінарну, адміністративну відповідальність за порушення вимог законодавчих актів про вилучення і надання земельних ділянок, а також вимог щодо дотримання встановленого відповідно до законодавства режиму ведення господарської діяльності в межах водоохоронних зон та прибережних смуг водних об'єктів, лісів з особливим режимом лісокористування і особливо охоронюваних природних територій при прийнятті рішень про розміщення об'єктів у межах таких земель, а при наявності в їх діях складу злочину - кримінальну відповідальність. 15. Порушення порядку формування, вилучення та надання земельних ділянок, у тому числі встановлених законодавчими актами термінів розгляду заяв громадян, індивідуальних підприємців, юридичних осіб про надання земельних ділянок, порядку та терміну роботи комісії з вибору місця розташування земельної ділянки, узгодження документів, необхідних для прийняття рішень про вилучення і надання земельних ділянок, строків прийняття таких рішень, порядку переведення земель з одних категорій і видів в інші і віднесення земель до певних видів, умов відведення земельних ділянок, у тому числі відшкодування збитків, втрат сільськогосподарського і (або) лісогосподарського виробництва, тягне накладення штрафу на винних осіб у розмірі до п'яти базових величин. Необгрунтована відмова місцевого виконавчого комітету у вилученні та надання земельної ділянки або в укладенні договору оренди земельної ділянки, невжиття заходів щодо вилучення та надання земельної ділянки у встановлені терміни, а також порушення порядку подання та поширення інформації про вільні (незайнятих) земельних ділянках тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб, які допустили зазначені порушення, у розмірі від трьох до тридцяти базових величин. Право складати протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені частинами першою і другою цього пункту, надається прокурорам, уповноваженим посадовим особам органів Комітету державного контролю та Державного комітету з майна, а розглядати справи про зазначені правопорушення - уповноваженим посадовим особам органів Комітету державного контролю. 16. Внести зміни до таких указів Президента Республіки Білорусь: 16.1. з абзацу четвертого пункту 3 Указу Президента Республіки Білорусь від 3 листопада 2005 р. № 520 "Про вдосконалення правового регулювання окремих відносин в економічній сфері" (Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, 2005 р., № 174, 1 / 6913) слова "земельних ділянок, "і" обмежень (обтяжень) прав на земельні ділянки, "виключити; 16.2. в Указі Президента Республіки Білорусь від 27 лютого 2007 р. № 108 "Про деякі заходи щодо залучення в господарський оборот невикористаного державного майна" (Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, 2007 р., № 56, 1 / 8392): у пункті 1: абзац другий підпункту 1.1 викласти в такій редакції: "продажу на аукціоні з продажу об'єкта державної власності та на право укладення договору оренди земельної ділянки для обслуговування нерухомого майна з встановленням початкової ціни продажу невикористаного державного майна, яка дорівнює одній базової величини, визначеної законодавством (далі - аукціон з продажу об'єкта); "; в абзаці першому підпункту 1.2 слова" аукціоні з встановленням початкової ціни продажу, рівної однієї базової величини, визначеної законодавством, "замінити словами" аукціоні з продажу об'єкта "; у Положенні про порядок відчуження та передачі в безоплатне користування невикористаного державного майна, що знаходиться в республіканській власності, затвердженому цим Указом: у пункті 4 слова "аукціоні з встановленням початкової ціни продажу, рівної однієї базової величини, визначеної законодавством," замінити словами "аукціоні з продажу об'єкта державної власності та на право укладення договору оренди земельної ділянки для обслуговування нерухомого майна з встановленням початкової ціни продажу невикористаного державного майна, яка дорівнює одній базової величини, визначеної законодавством (далі - аукціон з продажу об'єкта), "; у підпункті 6.1 пункту 6 слова" аукціоні з встановленням початкової ціни продажу, рівної однієї базової величини, визначеної законодавством, "замінити словами" аукціоні з продажу об'єкта, "; пункти 7 і 8 викласти в такій редакції:" 7. Аукціон з продажу об'єкта є відкритим. До участі в ньому допускаються недержавні юридичні особи, індивідуальні підприємці. Порядок організації та проведення аукціону з продажу об'єкта встановлюється Радою Міністрів Республіки Білорусь. Об'єкт державної власності, що реалізовується на аукціоні з продажу об'єкта, і право укладення договору оренди земельної ділянки, необхідної для обслуговування цього об'єкта, складають єдиний предмет аукціону з продажу об'єкта. 8. Початкова ціна єдиного предмета аукціону з продажу об'єкта визначається як сума початкової ціни продажу невикористаного майна, яка дорівнює одній базової величини, визначеної законодавством, і початкової ціни права укладення договору оренди земельної ділянки, яка визначається на підставі кадастрової вартості цієї ділянки з застосуванням коефіцієнтів залежно від терміну його оренди, встановлених Радою Міністрів Республіки Білорусь для визначення плати за право укладення договорів оренди земельних ділянок, які надаються без проведення аукціону на право укладання договорів оренди земельних ділянок. ". 17. Визнати такими, що втратили силу окремі укази і положення указів Президента Республіки Білорусь згідно з додатком. 18. Цей Указ не поширюється на відносини з продажу на аукціонах нерухомого майна, що перебуває у державній власності, рішення щодо продажу якого були прийняті в установленому законодавством порядку до 18 грудня 2007 р., а також на відносини з продажу державного нерухомого майна в процесі виконання судових рішень. 19. Раді Міністрів Республіки Білорусь: 19.1. протягом року після набуття чинності цим пункту в силу забезпечити внесення в установленому порядку до Палати представників Національних зборів Республіки Білорусь проектів законів, які передбачають приведення Кодексу України про адміністративні правопорушення та Процесуально-виконавчого кодексу Республіки Білорусь про адміністративні правопорушення у відповідність із цим Указом; 19.2. у тримісячний термін забезпечити приведення актів законодавства у відповідність із цим Указом та здійснити інші заходи щодо його реалізації; 19.3. спільно з Комітетом державного контролю та Генеральною прокуратурою продовжити роботу з подальшого вдосконалення законодавства у сфері охорони і використання земель. 20. Місцевим виконавчим комітетам до 1 лютого 2008 р. сформувати і затвердити переліки вільних (незайнятих) земельних ділянок, а також встановити порядок поширення інформації про такі ділянки з визначенням посадової особи відповідного місцевого виконавчого комітету, відповідального за формування цих переліків та поширення включеної в них інформації. 21. Контроль за дотриманням порядку вилучення та надання земельних ділянок, перекладу земельних ділянок з однієї категорії (виду) до іншої (іншого) покласти на Комітет державного контролю і Державний комітет з майна. Нагляд за точним і однаковим виконанням законодавства, що регулює порядок вилучення та надання земельних ділянок, покладається на Генерального прокурора і підлеглих йому прокурорів. 22. Цей Указ набирає чинності з 1 січня 2008 р., за винятком пунктів 19, 20 і даного пункту, які набирають чинності з дня офіційного опублікування цього Указу. Пункт 15 цього Указу зберігає свою дію до набрання чинності законів про внесення змін та (або) доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення і (або) Процесуально-виконавчий кодекс Республіки Білорусь про адміністративні правопорушення. ______________________ * Дія цього абзацу не поширюється на громадян, які перебувають на обліку потребуючих поліпшення житлових умов, постійно проживають і (або) працюючих у гг.Бресте, Вітебську, Гомелі, Гродно, Мінську, Могильові. * До житлових будинків підвищеної комфортності відносяться житлові будинки з одним з наступних критеріїв: або розміщуються у першій економіко-планувальній зоні, або будуються із застосуванням індивідуальних архітектурних, планувальних і конструктивних рішень (висота хоча б одного житлового поверху перевищує 3 метри, коефіцієнт відношення загальної площі до житлової хоча б однієї квартири, крім однокімнатних, 2 і більше, загальна площа хоча б однієї квартири становить більше 140 кв. метрів). Президент Республіки Білорусь О. Лукашенко. 27 грудня 2007 р. Мінськ
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Курсова
147.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Ринок землі 2
Ринок землі і земельна рента
Ринок землі в сучасній Російській економіці і перспективи його розвитку при сформованій економ
Плата за землі сільськогосподарського призначення землі міст та інших населених пунктів
Будова Землі Вулканізм та землетрусу Тектоніка материків Атмосфера Землі клімат і погода
Плата за землі сільськогосподарського призначення землі міст і іни
Фінанси гроші бюджетна кредитна і банківська системи РФ валютний ринок і ринок цінних паперів
Ринок цінних паперів Фондовий ринок України
Ринок капіталу і ринок цінних паперів
© Усі права захищені
написати до нас