Ринкова економічна система панівна форма економічного життя сучасного суспільства

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. В.І. ВЕРНАДСЬКОГО
факультет економічний
кафедра економічної теорії
Курсова робота
За політичної економії
на тему:
«Ринкова економічна система - пануюча форма економічного життя сучасного суспільства»
Студент 1 курсу, група 103-Ф
Спеціальність «Фінанси і кредит»
Польська С.І.
Науковий керівник:
к.е.н., доц. Волошин А.І.
Сімферополь, 2007 р.
Зміст
  Вступ 3
Глава 1. Загальна характеристика ринкової економічної системи 6
1.1. Умови виникнення ринкової економіки 6
1.2. Ринкова економіка та її сутність 8
1.3. Державне регулювання 15
1.4. Функції, що їх ринковою економікою 17
Глава 2. Розвиток ринкової економіки в сучасному суспільстві 20
2.1. Умови виникнення ринкової економіки в Україні 20
2.2. Ринкова модель для України 21
2.3. Проблеми і перспективи розвитку 23
Висновок 29
Список джерел 32
Програми 34

Введення

Актуальність теми курсової роботи відповідає потребам розвитку національної економіки та сучасного суспільства, актуальність полягає в тому, що ринкова економіка є на даний момент найпоширенішою, і як вважається найефективнішою сучасної економічної системою. Ринкова економічна система є панівною формою економічного життя сучасного суспільства. Поняття ринку є вихідним поняттям у теорії ринкової економіки. Ринок являє собою систему відносин між продавцями і покупцями, за допомогою яких вони вступають в контакт з приводу купівлі-продажу товарів чи ресурсів. Ринкова економіка - це така економічна система, в якій фундаментальні економічні проблеми - що, як і для кого виробляти - вирішуються головним чином через ринок. Тому проблеми, з якими ми стикаємося досить часто розкриваються у цій темі. А розгляд ринкових механізмів у цілому дасть можливість правильної оцінки ситуації. Та й держава в якому ми безпосередньо живемо стало на шлях ринкової економіки. Проголошення 24 серпня 1991 Україна незалежною суверенною державою не тільки стало важливою віхою в історії українського народу, але і відкрило реальні можливості для створення нового, динамічного народного господарства ринкового типу. Тому для нас важливо розібратися в умовах виникнення і розвитку ринкових відносин на Україні. Зміни в суспільно-політичному житті держави призвели до докорінної перебудови економічних відносин. Перехід до нової системи господарювання, не міг виявитися безболісним. Тому для нас важливий пошук виходу з такої кризи та шляхи подальшого перетворення економіки. Перспективи подальшого розвитку і вирішення наболілих проблем України.
Цілі і завдання цієї курсової роботи полягають у тому, щоб розібратися в деталях функціонування ринкової економіки, зрозуміти головну особливість цієї системи, з'ясувати умови виникнення і розвитку в ході тривалого історичного процесу. І становлення ринкової економіки в Україні. З'ясувати фундаментальні проблеми суспільства, - що, як і для кого виробляти, які вирішуються в змішаній економіці у взаємодії ринкового механізму і державного регулювання економіки. Розібратися в особливостях і сутності складної ринкової економічної системи, в її складних взаємодіючих між собою структурах. Виділити головні функції. З'ясувати в чому сутність і необхідність її державного регулювання, і методи впливу державних важелів. Розібратися в умови виникнення ринкової системи в сучасному суспільстві, зокрема в Україну. Охарактеризувати ринкову модель Україною і з'ясувати на якій стадії розвитку перебуває наша держава. І як Україна будувати таку модель ринкової економіки, яка найбільше відповідала особливостям її розвитку, структурі економіки, географічному положенню, менталітету народу. Окреслити головні проблеми перехідного стану України та шляхи їх подальшого вирішення.
Об'єктом дослідження в даному випадку виступає сучасна економічна система ринкової економіки, що розглядається головним чином з позицій особливостей організаційно-господарської структури, роль держави в її регулюванні і функції, які вона виконує. А також умови розвитку сучасної економіки в умовах сучасного суспільства. Ринкова модель Україні.
Предметом дослідження є ринкова економічна система, як панівна форма економічного життя сучасного суспільства зі своїми функціями, особливостями прояву, важелями регулювання. І особливості прояву ринкової економіки в Україні. Проблеми і перспективи подальшого розвитку, що стоять перед сучасним суспільством. Сторони соціально орієнтування економіки необхідні адаптувати на Україну. І шляхи подальшого перетворення нашої економіки.
Методи дослідження обрані для даної курсової роботи перебуваючи на комплексному аналізі ринкової економічної системи, виявлення її особливостей і закономірностей прояву в сучасному суспільстві, особливості виникнення ринкової економіки в Україні. Окреслити проблеми та майбутні перспективи розвитку.

Глава 1. Загальна характеристика ринкової економічної системи

1.1. Умови виникнення ринкової економіки

Умови виникнення і розвитку ринкової економіки формуються в ході тривалого історичного процесу переходу від традиційної до ринкової економіки. Найважливішими з них є суспільний поділ праці та спеціалізація, розвиток приватної власності на засоби виробництва, особиста зацікавленість виробників і власників, свобода вибору і свобода пересування факторів виробництва, державне втручання в економіку, моральні норми.
Перша умова - поділ суспільної праці, що виникло в глибокій старовині. Історія знає ряд великих ступенів виникнення поділу праці. Перша з них - відділення скотарства від землеробства, друга - виділення ремесла як самостійної галузі, третя - виникнення купецтва.
Поділ праці неминуче вимагає обміну. Вже давні скотарі потребу в продуктах землеробства, а землероби відповідно в їжі. Обмін все більш розширювався. Спочатку він йшов лише в нутрії громади, потім виник міжобщинних обмін. Спочатку він мав примітивні форми.
Друга умова - це економічна відособленість або автономність виробників, можливість або свобода для кожного економічного суб'єкта прагне до забезпечення своїх приватних інтересів і розподілу праці між товаровиробниками. Товарний обмін передбачає обов'язкове прагнення до еквівалентності. А таке прагнення виникає на основі економічної обмеженості, відособленості інтересів. Ця відособленість історично виникає на основі приватної власності в подальшому вона почала опиратися і на колективну власність. Але обов'язково обмежену яких-небудь локальним колом інтересів (кооперативи, товариства, акціонерні товариства, державні підприємства, змішані підприємства, тобто з державною участю і т.д.).
Третя умова пов'язана з поглиблення і розвитком суспільного поділу праці, в тому числі спеціалізації і кооперації виробництва. На певному етапі розвитку натурального господарства стало ясно, що будь-яке численне суспільства людей не зможе прожити за рахунок власного самозабезпечення при зростаючих потребах, тому різні групи виробників спеціалізуються на випуску одного будь-якого виду продукту, пропонуючи його в обмін на всі інші необхідні для життя. Поступово така практика розширюється й приводить до руйнування натурального господарства, освіти товарного виробництва. Ринок формується в хід та результат розвитку товарного виробництва. (Мал. 1.1)
Ринкова економіка спочатку розвивалася всередині натурального господарства, виконуючи другорядні функції в народному господарстві протягом тривалого часу. В окремих країнах ринкова економіка розвивалася більш швидкими темпами в порівнянні з іншими країнами, тому в них ринкова економіка стала панівною формою у XVII ст., В інших країнах - у XVIII ст., В третіх - лише в XIX ст.
На даному етапі розвитку суспільства ринкова економіка є найпоширенішою економічною системою в світі на межі XX-ХХІ ст. і найефективнішою з погляду довгострокового економічного розвитку. У напрямку до ринкової економіки розвиваються як країни з перехідною економікою нового типу, так і перехідні економіки традиційного типу в країнах, що розвиваються. Тому не випадково основна увага приділяється аналізу особливостей і закономірностей ринкової економічної системи.

1.2. Ринкова економіка та її сутність

Ринкова економіка - це така економічна система, в якій роль основного регулятора економічних відносин відіграє ринок. У цій системі розподіл ресурсів і формування пропорцій, що задовольняють суспільні потреби, здійснюється за допомогою ринкових механізмів через рух попиту і пропозиції, через систему цін і прибутків.
Головна ознака економіки ринкового типу - розкріпачення від зовнішнього втручання, підпорядкування законам і волі людей форми і способи економічної діяльності, що дають можливість повною мірою виявлятися господарської самостійності. Ринкова економіка - це економіка незакрепощенного, але цивілізованого підприємництва. Її не можна вважати однозначним, що характеризується єдиним властивістю. Відповідно до її призначення видається, що це економіка великого ринку. Але не в цьому суть ринкової економіки. Економіка - не тільки ринок купівлі-продажу. Швидше, варто говорити про економіку ринкових відносин, що пронизують відтворювальний процес, включаючи виробництво, розподіл, обмін, споживання суспільного продукту.
Не існує і єдиного принципу побудови та функціонування ринкової економіки, тобто принципу «ринковості». Фактично мова йде про цілу систему, сукупності принципів, які, будучи разом взятими, з урахуванням їх взаємного зв'язку і взаємодії, характеризують ринкову економіку, механізм її дії. Ринкова економіка - це складна система економічних зв'язків і відносин, в якій необхідний аналіз попиту і пропозиції, витрат виробництва, грошового господарства, економічного зростання і пр.
Фундаментальною характеристикою ринкової системи є приватна власність, яка дозволяє окремим особам або підприємствам на свій розсуд купувати, контролювати, застосовувати і реалізовувати матеріальні ресурси. На основі приватної власності реалізуються свобода підприємництва і свобода вибору.
Свобода підприємництва означає, що приватне підприємство має право придбавати економічні ресурси, організовувати процес виробництва з цих ресурсів товарів і послуг за власним вибором і продавати їх на ринках, виходячи з інтересів фірми. Підприємство може вільно вступити в яку-небудь конкретну галузь або вийти з неї.
Свобода вибору передбачає, що власники матеріальних ресурсів і грошового капіталу можуть використовувати або реалізовувати ці ресурси на свій розсуд. Вона означає також, що працівники вправі зайнятися будь-яким видом праці, на який вони здатні. Нарешті, вона дозволяє споживачам вільно, в межах своїх грошових доходів, купувати товари і послуги в такому наборі, який вони вважають для себе найбільш підходящим. Свобода споживчого вибору виявляється самою широкою з цих свобод. Споживач в ринковій економіці займає особливе становище; в певному сенсі він володіє суверенітетом. Свобода підприємницької діяльності, в кінцевому рахунку, залежить від споживчих переваг.
В основі свободи вибору лежить особистий інтерес. Кожна економічна одиниця в змозі робити те, що вигідно їй самій. Підприємці прагнуть отримати більший прибуток, власники матеріальних ресурсів - більш високу ціну при продажі або здачі в оренду цих ресурсів, що працюють - велику оплату за свою працю, споживачі продукції чи послуг - придбати це благо за найнижчою ціною.
Свобода вибору є основою конкуренції, або економічного змагання. Конкуренція передбачає:
наявність на ринку великої кількості незалежних покупців і продавців кожного блага (жоден покупець або продавець не може пред'явити попит або пропонування на таку кількість продукції, яка б могла вплинути на її ціну);
не існує штучних юридичних або інституціональних перешкод для розширення або скорочення окремих галузей (виробник може легко вступити в якусь галузь або покинути її).
Разом з тим у загальній масі принципів і ознак ринкової економіки немає рівнозначності, що розуміється як відносне рівність значущості кожного з них. Можна виділити провідні головні принципи, що мають вирішальне, визначальне значення. Інші ж принципи надаються приватними, похідними, другорядними.
Будь-яка економіка розвивається на основі об'єктивних законів, вони єдині для будь-якої суспільно-політичної та соціально-економічної системи, носять універсальний, загальний характер, і в цьому відношенні аналогічні фізичним та біологічним законам. Але закони економіки виявляють себе в діяльності суспільства та окремих людей, діють у певній соціально-економічному середовищі. А це середовище не пасивна. Її головні елементи - людина, соціальні групи, суспільство, влада - у межах умов і обмежень, визначених об'єктивними законами, мають значним ступенем свободою вибору, діють відповідно до власною волею.
Таким чином, завжди існує простір економічних дій, зміст і спосіб здійснення яких залежить від людей і визначаються ними або індивідуально, або груповим, чи громадським чином. Сенс ринкової економіки в тому, що вона утворює досить вільне розкріпачене простір економічних дій, що проводяться в рамках встановлених державою і суспільством законів, правил, норм економічної поведінки.
Наприклад, закони попиту і пропозиції лежать в основі ринкового механізму ціноутворення не визначають однозначно величину цін. Конкретні значення цін і навіть способи ціноутворення визначаються правилами поведінки учасників економічної системи. Кожен учасник обирає або сам, або згідно з державними звичаями в межах зони, що надається економічними законами, правилами, що втілюють соціально-економічну психологію та ідеологію, якої він керується. Найбільш важливі правила такого роду, дотримувані більшістю учасників, утворюють принципи, Чим повніше принципи погоджені з законами, тим ефективніше діє економічна система, тим вона більш справедлива і об'єктивна.
На відміну від економічних законів, принципи не носять загального універсального характеру, залежать від виду, типу суспільно-політичної, економічної системи і в певному сенсі навіть характеризують систему з точки зору пануючої державної ідеології та суспільної, соціальної психології
Розглядаючи, засвоюючи принципи ринкової економіки, її відмінності від централізовано керованої, одержавленої економіки, необхідно розуміти, що в чистому вигляді не існує ні тієї, ні іншої економіки. Ринкова економіка, є по суті, змішана економіка, в якій ринок поєднується з державним регулюванням.
Механізмом, координуючим діяльність всіх суб'єктів, є ринок і ціни. Ринок - це механізм, за допомогою якого здійснюється контакт між носіями попиту і пропозиції. На основі узгодження інтересів цих двох суб'єктів формується система цін на продукти та послуги.
Розглянемо, як ринкова система здійснює координацію індивідуальних, вільно прийнятих рішень.
Питання про те, які товари і в якому обсязі слід виробляти, вирішується на основі інтересів підприємства. Ці інтереси полягають в отриманні прибутку. Відповідно до цього вироблятися будуть лише ті товари, які забезпечують отримання прибутку. Рішення про це приймається шляхом порівняння загального доходу, одержуваного від продажу конкретного продукту, і економічних витрат виробництва.
Економічні витрати являють собою платежі, які необхідно зробити, щоб придбати і зберегти в своєму розпорядженні потрібну кількість ресурсів. Вони складаються із заробітної плати, платні, відсотка на капітал, рентних платежів за землю, виплат підприємцю за виконання ним функцій щодо організації виробництва. Плата за виконання цих функцій підприємцем становить нормальний прибуток. Отже, продукт буде вироблятися лише тоді, коли загальний дохід від його продажу забезпечує крім компенсації плати, відсотка і ренти також і нормальний прибуток. Якщо ж загальний дохід вище нормального прибутку, то це перевищення складає чистий, або економічну, прибуток, що накопичується у підприємця, що бере на себе весь ризик і виконує функції головного організатора операцій фірми.
Отримання галуззю економічного прибутку свідчить про те, що ця галузь процвітає, і служить сигналом до її розширення. Відбувається переміщення в цю галузь фірм з менш прибуткових секторів. Однак для цього процесу характерно самообмеження. З вступом нових фірм зростає пропозиція продукту, що поступово знижує його ринкову ціну до рівня, при якому економічний прибуток зникає зовсім. При нульовому значенні економічного прибутку галузь досягає «рівноважного обсягу виробництва».
При отриманні прибутку нижче нормальної у фірми виникає збиток. Така галузь є скорочується. Фірми з цієї галузі прагнуть перейти в інші галузі, що приносять нормальну чи перевищує її прибуток. Одночасно з цим відбувається скорочення ринкового пропозиції порівняно з попитом, а ціна продукції підвищується, поки, з часом, збитки не ліквідуються.
Сигналами для розширення або скорочення виробництва служить одержувана економічний прибуток. Вона ж залежить від споживчого попиту на продукцію. Купуючи ту чи іншу продукцію, покупець декларує свої потреби, голосує за ту чи іншу продукцію. Збільшення споживчого попиту, тобто збільшення числа голосів, поданих за продукт, і означає економічний прибуток для галузі.
Таким чином, підприємства аж ніяк не «вільні» виробляти те, що вони бажають. Споживчі переваги, які обумовлюють прибутковість одних продуктів і збитковість інших, обмежують свободу вибору фірм.
Це твердження також справедливо по відношенню до постачальників ресурсів. Попит на ресурси похідний від попиту на товари і послуги. Бо тільки ті фірми, які виробляють товари, що користуються попитом споживачів, можуть працювати з прибутком, то саме ці фірми пред'являють попит на ресурси. Отже, ринкова система передає споживчі сигнали виробникам ресурсів і добивається від них належної відповіді. Таким чином функціонує механізм розподілу ресурсів між окремими галузями, направляючи їх на виробництво благ, які користуються досить високим попитом, і позбавляючи неприбуткові галузі рідкісних ресурсів.
Ринковий механізм змушує фірми застосовувати вимагає найменших витрат, а тому економічно найефективнішу, найбільш продуктивну технологію (оптимальну комбінацію виробничих факторів, необхідних для виробництва продукції, при мінімальних витратах на придбання цих факторів). Найефективніша технологія забезпечує фірмі отримання найбільшого прибутку.
Ринкова система відіграє подвійну роль у розподілі створеного в економіці продукту. Одержуваний кожним індивідуумом грошовий дохід визначається кількістю і видами ресурсів, які він поставляє на ринок, і цінами, за якими він може продати свої ресурси. Ціни на ресурси грають ключову роль у формуванні грошового доходу споживача. Ціни на продукти, в свою чергу, визначають структуру витрат споживача.
Ринкова економіка має механізм адаптації до мінливих перевагам споживача, технологіям виробництва, структурі ресурсів, що поставляються. Через зміни попиту на продукцію передається сигнал про зміни в структурі споживчого попиту. Це тягне за собою зміну попиту на ресурси, і, відповідно, коригуються канали їх розподілу. Виробники більш привабливих товарів можуть платити більш високі ціни за ресурси, відволікаючи їх тим самим з інших секторів економіки.
Конкурентна ринкова система містить стимули для технічного прогресу. Новаторський застосування технології, яка знижує витрати виробництва, забезпечує інноваційної фірмі тимчасову перевагу перед конкурентами. Зниження витрат означає отримання економічного прибутку. Передаючи споживачеві частину економії від зниження витрат у формі зниження ціни продукту, інноваційна фірма може домогтися значного збільшення збуту та отримання високої економічного прибутку. У ринковій системі створюється обстановка, що сприяє швидкому поширенню нових технологій. Конкуренти, якщо не хочуть зростання збитків і банкрутства, повинні постійно впроваджувати нові технології.
Зниження ціни на продукт, викликане технічним прогресом, веде до розширення інноваційної галузі внаслідок збільшення обсягу виробництва існуючих фірм або вступу в галузь нових фірм. Іншими словами, відбувається перемикання ресурсів з менш технічно прогресивних у більш прогресивні виробництва. Тим самим формується оптимальна виробнича структура країни.
Важливим аспектом функціонування конкурентної ринкової системи є те, що вона забезпечує збіг приватних і громадських інтересів. Фірми застосовують саму економічну комбінацію ресурсів, оскільки це відповідає їх приватній вигоді. З іншого боку, і в інтересах суспільства, щоб рідкісні ресурси використовувалися найбільш ефективними способами.
Ринкова система сприяє ефективному розподілу ресурсів. Вона забезпечує суспільство найбільшою кількістю необхідних товарів з наявних ресурсів. Це означає максимальну економічну ефективність.

1.3. Державне регулювання

Як вже зазначалося, ринкова економіка не може існувати і функціонувати без державного регулювання. При відсутності необхідного і достатнього державного регулювання в дію неминуче вступають стихійні регулятори. Вони також «наводять порядок» в економіці, відновлюють своєрідну рівномірність і пропорційність, але ціною криз, глибоких спадів виробництва і споживання, безробіття, соціальних напружень і вибухів. Там, де не управляє держава, править мафія, рекет, олігархи, корумповані чиновника.
У цивілізованій ринковій економіці характеризується наявністю системи орієнтирів виражають загальнодержавні, загальнонаціональні інтереси, і яка має високим рівнем організованості, руйнівну силу стихії протистоїть державне регулювання. Державне регулювання в помітною мірою асоціюється з централізацією управління економікою, тому до нього ставляться окремі положення, висловлені раніше по відношенню до централізації.
Як правило, державне регулювання ринкової економіки - це необхідна для самого ринку, що представляє невід'ємна умова його надійної роботи організуючий, впорядкує вплив. Воно проявляється у державному формуванні зводу правил і обмежень ринкової діяльності, його підтримці і відновленні, контролі за дотриманням. З іншого боку, організовуючи ринкові відносини, державні органи сприяють їх органічному вбудовуванню в систему суспільних відносин, без чого ринок був би відторгнутий політичної та соціальної структурами.
Державне регулювання ринку здійснюється за допомогою законодавства, через державне планування, програмування, розподіл, на основі випускаються урядом нормативних актів. Вилучаючи кошти необхідні для загальнодержавних потреб і розподіляючи їх, держава здійснює свою фінансову політику, таким чином, щоб надати вплив на ринок і ринкові відносини.
Регулююча роль держави може здійснюватися методами, які адекватні ринковим формам господарювання. Для цього слід розробити цільові програми розвитку визначальних сфер господарства. Забезпечити підтримку пріоритетних напрямів економічного розвитку, виділення для цих цілей кредитів, зменшення податків; стимулювання розвитку виробництва, а не посередницької діяльності, різних соціальних форм господарства; створити сприятливі умови для залучення в країну приватного іноземного капіталу, насамперед у формі прямих інвестицій до виробничої сфери , областей, які виробляють товари споживання.
Держава може регулювати випуск національної грошової одиниці, здійснювати контрольовану емісію, забезпечувати взаємодію національного ринку з міжнародним.
Регулююча роль держави може полягати у забезпеченні рівноваги в суспільстві. І чим більші відхилення від рівноваги, тим сильнішими повинні бути регулятори.

1.4. Функції, що їх ринковою економікою

Ринок виконує ряд наступних функцій.
Найважливіші функції ринку такі.
Регулююча функція. Ринок регулює всі економічні процеси - виробництво, обмін, розподіл і споживання, визначаючи пропорції і напрями розподілу економічних ресурсів на макро-і мікрорівнях за рахунок розширення або звуження попиту і пропозицій. Ринок сприяє формуванню оптимальної структури економіки, стимулюючи розширення найбільш перспективних галузей. Він також діє в напрямку підвищення ефективності, як всього суспільного виробництва, так і окремого виду продукції. Внутрішньогалузева ринкова конкуренція стимулює зниження витрат на одиницю продукції, веде до зростання продуктивності праці, підвищенню якості продукції. Перелив капіталів між галузями забезпечує прискорений розвиток найбільш прибуткових і ефективних галузей.
Стимулююча функція. Ринок спонукає виробників товарів і послуг до зниження витрат, підвищення якості і споживчих властивостей товарів. Він створює діючий механізм мотивації праці, стимулює підвищення ефективності економіки на основі впровадження самих п передових досягнень НТР.
Функція інформаційна. Через постійно мінливі ціни, процентні ставки на кредит та інші економічні індикатори ринок дає учасникам виробництва об'єктивну інформацію про необхідну кількість, асортимент і якість товарів і послуг. Це дозволяє кожному підприємству постійно звіряти власне виробництво з мінливими умовами ринку.
Функція посередницька. Саме на ринку виробники знаходять один одного і обмінюються результатами своєї діяльності. Без ринку практично неможливо визначити, наскільки взаємовигідній є та чи інша технологічна та економічна зв'язок між конкретними учасниками виробництва. Споживач має можливість вибору оптимального постачальника (з точки зору якості продукції, її ціни, термінів поставки та інших параметрів). У той же час продавцю надається можливість вибору найбільш підходящого покупця.
Функція ценообразующая. Саме на ринку відбувається визнання зроблених витрат. Ринок визнає не всі витрати, а лише ті з них, які не перевищують склався в даний момент рівень, визнаний суспільством.
Функція селективна. Ринок здійснює «природний відбір» в економіці. Іншими словами, економічна структура очищається від економічно нестійких, нежиттєздатних господарських одиниць. Для розвитку найбільш заповзятливих і ефективних створюються найбільш сприятливі умови.
Розділова функція. Доходи виробників і споживачів у ринковій економіці диференціюються через ціни, зумовлюючи соціальне розшарування суспільства за доходами.
Функція санації. Ринок через конкуренцію очищає економічний простір від неконкурентоспроможних виробництв і підтримує найефективніші. Цей механізм санації економічного оточення деперсоналізованний і тому не може бути справедливим.
Аллокаціонная функція. Ринок забезпечує виробництво оптимальної комбінації товарів та послуг за допомогою ефективних комбінацій ресурсів. Ефективною вважається така комбінація ресурсів, за якої товари і послуги виробляються з мінімальними альтернативним витратами. (Мал. 1.3.)

2 Розвиток ринкової економіки в сучасному суспільстві
2.1 Умови виникнення ринкової економіки в Україні
Проголошення 24 серпня 19991 року України незалежною суверенною державою не тільки стало важливою віхою в історії українського народу, але і відкрило реальні можливості для створення нового, динамічного народного господарства ринкового типу.
Зміни в суспільно-політичному житті держави призвели до докорінної перебудови економічних відносин. Було раз і назавжди покінчено з однопартійною системою та ідеологічною монополією і разом з ними - з командно-адміністративними принципами керівництва в економіці, які стримували розвиток економічних процесів в рамках соціалістичної моделі економічного розвитку, відірваної від сучасних досягнень загальносвітового процесу, соціального і науково-технічного процесу . Україна твердо стала на шлях радикальних економічних реформ.
Проте перехід від командно-адміністративної економіки до ринкової, тобто до принципово нової системи господарювання, не міг виявитися безболісним. Перехідний період в Україні охарактеризувався глибокою соціально економічною кризою, яка виразилася у спаді виробництва, розвалі фінансової системи, зниження життєвого рівня народу, інфляційних процесах, безробіття та інших негативних явищах.
З подібними ситуаціями зіткнулися всі посткомуністичні країни Центральної та Східної Європи, які обрали шлях демонтажу командно-адміністративної системи і створення сучасної, заснованої на ринкових відносинах, національної економіки.
Єдино можливим засобом виходу з такої кризи є подальше перетворення економіки, створення умов для всебічного розвитку підприємництва та подальшого розвитку ринкових відносин.
Сьогодні люди в Україні вже вміють рахувати гроші і починають розуміти, що їх економічний добробут залежить не від держави, а в першу чергу - від них самих. Зі свого боку держава проводить політику, спрямовану на забезпечення формування нового класу - класу підприємців, який покликаний відігравати вирішальну роль у економік, виступаючи реальним конкурентом державним підприємствам.
2.2 Ринкова модель для України
Світовий досвід показує, що при виборі певної моделі економіки та її реалізації потрібно враховувати загальне і специфічне, яке є змістом перехідної економіки, у стадії якої перебуває Україна.
Разом з тим обов'язково слід мати на увазі, що загальні закономірності для перехідної економіки неоднаково виявляються в різних умовах, скажімо, в умовах східної та західної цивілізації.
Закономірністю перехідної економіки є нестабільність і нестійкість, оскільки в її основі лежать суперечності старих і нових форм господарювання, що призводить до швидких якісних змін в економічному і соціальному житті суспільства. У зв'язку з цим треба передбачати альтернативні шляхи її розвитку. Потенційно існує широкий спектр перспектив: від повернення у певній формі до авторитарно-бюрократичної системи і до постіндустріального суспільства; від корумпованої тіньової економіки до праволіберальних, заснованих на приватній власності систем. Слід враховувати і те, що альтернативність має певні межі, які зумовлені об'єктивними і суб'єктивними чинниками. Серед багатьох варіантів є оптимальний для тієї чи іншої країни. Критерієм цього вибору є як загальні тенденції розвитку світової цивілізації, так і врахування реальних ресурсів, національних особливостей, історичних традицій, географічного та геополітичного положення. Отже, формувати економічну стратегію, спрямовану на побудову певної моделі ринкової економіки, слід, спираючись на перелічені чинники.
Особливістю економіки України є те, що перед початком ринкових трансформацій вона являла собою адміністративно-командний тип, де домінував тотальний монополізм: власності, централізовано директивного прийняття рішень і технологічний монополізм. Було багато підприємств, які виробляли 60-100 відсотків певного виду продукції. Така монополія не є ринковою. Вона не передбачає конкуренції, ринкових відносин, робить господарюючим суб'єктом систему державних установ, а підприємства виконують лише виробничі функції.
Негативний вплив на формування ринкових відносин в Україні має і те, що його економіка великомасштабна з незавершеним циклом виробництва, а також відбиває спеціалізацію у колишньому Радянському Союзі на важкій промисловості, військово-промисловому виробництві та видобувних галузях. Саме це сьогодні відтворює нестачу товарів народного споживання, з одного боку, і технічну та технологічну відсталість - з іншого. Це породжує величезну потребу в придбанні нафти та газу на світовому ринку, а звідси проблеми з торговим балансом, перекоси у цінах на внутрішньому ринку.
Створення достатньої кількості підприємств в Україні, які б формували конкурентне середовище, може здійснюватися двома шляхами: реформуванням існуючих підприємств і створенням нових. Перший шлях передбачає: демонополізацію; роздержавлення і приватизацію; залучення вітчизняних та іноземних інвестицій для структурної перебудови підприємств; диверсифікацію. Другий шлях ставить за мету сприяння розвитку малого та середнього бізнесу; залучення вітчизняних та іноземних інвестицій для створення нових підприємств, а також реструктуризації застарілих, тих, які потребують повного оновлення.
2.3 Проблеми та перспективи розвитку
У наших же умовах економіка України ще досить довго буде залишатися постсоціалістичної і напівринковій. А це означає існування протягом відносно тривалого часу поряд з зароджуваним приватним сектором потужного державного, що передбачає необхідність достатньо жорсткого макроекономічного регулювання.
Говорячи про те, які істотні сторони соціально орієнтованої економіки необхідно буде адаптувати на Україні, потрібно виходити з подібності (нехай і віддаленого) між сучасною економічною ситуацією в Україні і в тих країнах, які першими стали сповідати принципи кейнсіанства і неолібералізму.
Вийшовши із Союзу, Україна успадкувала монополізовану, мілітаризовану, центрально керовану економіку. Серед найважливіших завдань на сьогоднішній момент є відмова від жорсткого адміністративного регулювання і демілітаризація економіки, її структурна перебудова на засадах пріоритетності виробництва соціально значимої продукції.
Пропорції між приватним і державним секторами будуть поступово змінюватися на користь першого, але все таки чекає тривалий період їхнього співіснування. Цей симбіоз з його всілякими конфліктами і непорозуміннями буде неминучий протягом досить довгого терміну.
Враховуючи те, що Україна має могутній індустріальний і науково-технічний потенціал, підготовлені кадри, недоцільно обирати модель ринкової економіки, в якій переважає дрібна приватна власність і економіка регулюється виключно ринковими законами. Цей шлях був би не прогресом, а регресом і вів би до часів А. Сміта та відповідних методів економічного життя, де все вирішувало вільне ціноутворення.
Модним є так званий лібералізований підхід, сутність якого полягає в тому, що якщо не заважати економіці, розвиватися самій по собі за притаманними їй принципами, то Україна скоро ввійде у світовий ринок.
Поширений гасло "повну свободу переміщенню капіталів, товарів, людей" - не тільки популістське, а й некоректне. Хто може сьогодні назвати таку країну, де це гасло було втілено в життя? Кожна країна, вступаючи в економічні відносини з іншими країнами, прагне якомога повніше реалізувати свої інтереси. Саме тому вона вводить квоти, ліцензії, митні бар'єри щодо іноземних товаровиробників. Відповідна політика ведеться щодо міграції робочої сили. Адже кожному зрозуміло, якщо дешева робоча сила рине в країну без будь-яких обмежень, то це, з одного боку, зменшить купівельну спроможність національного ринку країни, оскільки знизиться платоспроможність зайнятих у галузях, куди увіллється ця робоча сила, а з іншого - призведе до соціальних загострень в країні, через те, що зменшиться заробітна плата, частина працівників взагалі перейде до розряду безробітних.
Допускаючи іноземний капітал в економіку, треба також регулювати ці процеси, адже вони можуть призвести до втрат у певних галузях виробництва, подальшого спотворення економіки, яка перетвориться на технологічний придаток розвинених країн, де відбуваються екологічно шкідливі або безперспективні процеси.
Досвід перехідного періоду пост соціалістичних країн, у тому числі України, свідчить: шлях до ринку в "стихійному режимі", самоплавом - не тільки не ефективний, а й призводить до надзвичайно великих втрат у всіх сферах життя, відкидає суспільство назад на десятки років.
Орієнтиром при переході до ринкової економіки для України мають бути сучасні розвинені країни, для яких характерна змішана економіка, що грунтується на різних формах власності. Домінуючою при цьому є корпоративна власність, взаємодія конкуренції та регулювання з боку держави, високий соціальний захист населення, соціальна орієнтація економічного розвитку.
Слід також враховувати, що ринок не можна побудувати, скажімо, за шведським, американським або ще якимось зразком. Він є невід'ємним елементом економіки. Ринкові відносини у Японії, Італії, Бразилії, Алжирі різні. Характерними особливостями сучасного розвиненого ринку є висока організованість, інтелектуальне кадрове забезпечення його інституцій, науково обгрунтовані правові засади.
Побудова такого ринку зайняла значний час і при цьому відбувалася на добре розвинених товарно-грошових відносинах. Сучасні розвинені країни на це витратили весь повоєнний період (3-4 десятиліття); Південна Корея, Тайвань, Гонконг, Сінгапур - приблизно два десятиріччя. При цьому ринок "маленьких азіатських драконів", як називають останні чотири країни, хоч і є розвиненим, відрізняється від ринку європейських країн і американського. Він, як вважають спеціалісти, не є моделлю відкритої ринкової економіки.
Україна може будувати таку модель ринкової економіки, яка найбільше відповідає особливостям її розвитку, структурі економіки, географічному положенню, менталітету народу.
Для України найкращою є модель соціально орієнтованого ринку, який в кінцевому підсумку буде підкоряти діяльність своїх функціональних структур задоволенню матеріальних і духовних потреб людини.
Така стратегія повинна грунтуватися на чітко визначених пріоритетах економічного розвитку, які сприяли б досягненню зазначених цілей. Важливо обрати правильний шлях переходу до ринку. Еволюційний шлях грунтується на поетапному і поступовому введенні ринкових відносин протягом тривалого періоду (10-15 років). Прискорений шлях, або "шокова терапія", на перший погляд, виглядає як простий, тому що до ринку можна перейти за короткий термін (були пропозиції за 400-500 днів, 2-3 роки). Приваблює він тим, що мета досягається швидко. Використовувався навіть такий образ. Хвіст коту можна відрубати частинами, а можна зразу. У першому випадку тварина страждає кожного разу, а в другому - лише раз, а ефект той самий. Сутність такого підходу полягає в тому, що на основну масу товарів та послуг відразу вводять вільні ціни. Зростання їх обмежується проведенням гранично жорсткої фінансової та кредитної політики. Вона є ключовим елементом цього варіанту. Максимально скорочується державний сектор. Соціальна підтримка населення встановлюється на мінімальному рівні.
Прихильників "шокової терапії" у нашій країні було вдосталь, як і пророків та радників різних західних шкіл, у тому числі чиказької (монетаристська школи). Тим не менше, всі вони, по-перше, не бачать відмінностей не тільки між Україною і Росією, а й Україною і Чилі, між селянином, сформованим колективним веденням господарства, і фермером, який працює у ринковому середовищі. По-друге, всі вони без винятку піклуються не про інтереси України, а про свої власні інтереси, інтереси своїх компаній, країн. По-третє, монетаризм у його класичному розумінні зводиться до вільного ринку, де рівновага у суспільстві досягається за рахунок грошової політики, вільного ціноутворення. У наших умовах багаторівневого монополізму (власності, технології, управління) це зумовлювало руйнацію економіки, дестабілізацію суспільства.
Основи ринкової економіки в Україні мають вводитися прискорено, але без "шоку".
Поелементний, еволюційно-радикальний шлях поєднує поступовість, поетапність і державні регулювання цін на найважливіші товари, з одного боку, і прибутків - з друг. Раптово перейти до ринку не вдасться, так як в Україну, по суті, немає розвиненої інфраструктури, без якої не може існувати сучасний ринок. Економіка потребує радикальної структурної перебудови. Без цього неможливо наповнити внутрішній ринок споживчими товарами, посісти чільне місце на міжнародному ринку. Для того щоб досягти цього, потрібні величезні капітальні ресурси. Очікування на допомогу ззовні - нереальні, їх треба шукати всередині країни, в її сучасній економіці. Гострим є дефіцит на кваліфіковані підприємницькі кадри для роботи у банках, на біржах і т.п.Іменно тому для побудови ефективної ринкової економіки України може демонтувати стару господарську систему і поступово вводити ринкові елементи.
Рішення цього складного завдання потребує, з одного боку, прискореного переходу до ринку, а з іншого - виходу економіки з кризи. Такими є реальні обставини, з якими не можна не рахуватися, обираючи стратегію переходу до соціально орієнтованої ринкової економіки.
Результати економічних перетворень, здійснюваних на таких засадах, будуть детермінованими, неповоротними, прискореними і, що особливо важливо, досягнуті в умовах соціальної злагоди.

Висновок
У цій роботі зроблено огляд і аналіз сучасної економічної системи ринкової економіки. Визначено умови її виникнення і розвитку в ході тривалого історичного процесу переходу від традиційної до ринкової економіки. Виявлено, що головними умовами виникнення були: суспільний поділ праці, відокремлення суб'єктів господарювання, що зумовило наявність різних форм власності, і надалі вільний обмін ресурсами, який забезпечив вільне ціноутворення і ефективне виробництво.
З'ясували, що на даному етапі розвитку суспільства ринкова економіка є найпоширенішою економічною системою в світі, в якій роль основного регулятора економічних відносин відіграє ринок. Головною її ознакою є розкріпачення від зовнішнього втручання, підпорядкування законам і волі людей форми і способи економічної діяльності, що дають можливість повною мірою виявлятися господарської самостійності.
У ринкової економіки є ряд переваг: висока економічна ефективність, раціональна структура економіки, відсутність дефіциту товарів і послуг, діючий механізм мотивації праці, надійний механізм адоптації до умов, які постійно змінюються, саморегулювання, економічна свобода. Але також і є у розглянутої економічної системи і ряд недоліків: нескінченна циклічна природа, нестабільність, байдужість до фундаментальних наукових досягнень, до непоновлюваних ресурсів, нездатність до врегулювання «зовнішніх ефектів» економічної діяльності, байдужість до вирішення соціальних проблем, неравномерномерность у розподілі національних багатств, нездатність перемогти монополізм, монополістичні тенденції в економіці.
Ринкова економіка не може існувати і функціонувати без державного регулювання. При відсутності необхідного і достатнього державного регулювання в дію неминуче вступають стихійні регулятори. Державне регулювання здійснюється за допомогою законодавства, через державне планування, програмування, розподіл, на основі випускаються урядом нормативних актів. І приходимо до висновку: там, де не управляє держава, править мафія, рекет, олігархи, корумповані чиновника.
Розібралися в багатогранності функцій ринкової економіки.
Одним з головних умов виникнення ринкової системи в Україну став крок до незалежності, який призвів до корінної перебудови економічних відносин. Проте перехід від командно-адміністративної економіки до ринкової, тобто до принципово нової системи господарювання, не міг виявитися безболісним. Перехідний період в Україні охарактеризувався глибокою соціально економічною кризою, яка виразилася у спаді виробництва, розвалі фінансової системи, зниження життєвого рівня народу, інфляційних процесах, безробіття та інших негативних явищах. Світовий досвід показує, що при виборі певної моделі економіки та її реалізації потрібно враховувати загальне і специфічне, яке є змістом перехідної економіки, у стадії якої перебуває Україна.
Особливістю економіки України є те, що перед початком ринкових трансформацій вона являла собою адміністративно-командний тип, де домінував тотальний монополізм: власності, централізовано директивного прийняття рішень і технологічний монополізм.
У наших же умовах економіка України ще досить довго буде залишатися постсоціалістичної і напівринковій. А це означає існування протягом відносно тривалого часу поряд з зароджуваним приватним сектором потужного державного, що передбачає необхідність достатньо жорсткого макроекономічного регулювання. Вийшовши із Союзу, Україна успадкувала монополізовану, мілітаризовану, центрально керовану економіку. Серед найважливіших завдань на сьогоднішній момент є відмова від жорсткого адміністративного регулювання і демілітаризація економіки, її структурна перебудова на засадах пріоритетності виробництва соціально значимої продукції. Враховуючи те, що Україна має могутній індустріальний і науково-технічний потенціал, підготовлені кадри, недоцільно обирати модель ринкової економіки, в якій переважає дрібна приватна власність і економіка регулюється виключно ринковими законами. Орієнтиром при переході до ринкової економіки для України мають бути сучасні розвинені країни

Список джерел
1. Економічний словник / Під. Ред. Доктора еконміческіх наук, професора, академіка Руен А.І. Архипова. 2000 С. 489
2. Економiчна теорiя. Політекономії. / За ред. Професори В.Д. Базелевіча. 2001 р. З 165-175.
3. Політекономія Історія економічних вчень. Економічна теорія світової еконмікі. 2000 С. 252-255.
4. Основи ринкової економіки / Пол ред. В.В. Селізнева. 1999 р
5. Мочерний С. "Основи економічної теорії" тема 4, с. 156-161;
6. Сорока И. "Соціальне ринкове господарство і змішана економіка какпріорітетние моделі українського ринку"
7. "Економіка Україна", № 5, 2005 р.
8. Економіка перехідного періоду. / За ред. Радаєва В., Бузгалін А.-М., 1997.
9. В. Максимова, А. Шишов "Ринкова економіка. Підручник.", Москва, Сомінтек, 1992.
10. "Важкий поворот до ринку". Наук. ред. Л. І. Абалкін. - М.: Еко ний, 1999.
11. Є. Чувилин, В. Дмитрієва "Державне регулювання і контроль цін в капіталістичних країнах", Москва, "Фінанси і статистика", 2001.
12. Маркс К. Капітал. Т. I / / Маркс К., Енгельс Ф. Твори. Т. 23. С. 772.
13. Шерер Ф.М., Росс Д. Структура галузевих ринків. М., 1997. С. 57-59.
14. І. П. Мерзляков "Про становлення ринкової економіки", Фінанси, N 1, 2006 р.
15. Борисов Е. Ф., Волков Ф. М. Основи економічної теорії. М.: вид. Вища школа, 1993.
16. Ліпшиц І. В. Введення в економіку і бізнес (економіка для економістів). - М.: вид. Віта-прес, 2004.
17. Макконел К. Р., Брю С. Л. Економікс. М.: вид. Республіка, 1992. 1 тому.
18. Макконел К. Р., Брю С. Л. Економікс. М.: вид. Республіка, 1992. 2 том.
19. Рузавін Г. І. Основи ринкової економіки. М.: вид. ЮНИТИ, 1996.
20. "Основи економічних знань" .1999 р. (А. С. Гальчинський, П. С. Іщенко, Ю. І. Палкін)
21. "Основи ринкової економіки" .1996 р. (Г. І. Рузавін)
22. Нурієв Р.М. "Курс мікроекономіки" Москва 2002р.

Програми
Умови виникнення риночночних відносин
.
SHAPE \ * MERGEFORMAT
Умови виникнення ринкового виробництва
Суспільний поділ праці, що базується на спеціалізації. Спеціалізація відрізняється порівняльними перевагами чи відносно меншою альтернативною вартістю виробництва.
Економічна (що, скільки і як виробляти, вирішує сам товаровиробник).
Величина транзакційних витрат визначає умови та межі ділової активності.
Зведений обмін ресурсами, який забезпечує вільне ціноутворення і ефективне виробництво.Схема ринкової економіки

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Курсова
101.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Сучасна соціально-економічна система в теорії інформаційного суспільства як суспільства соціальних
Економічні права и можлівості суспільства Економічна система суспільства
Філософські проблеми економічного життя суспільства
Економічна система суспільства 2
Економічна система суспільства
Економічна система суспільства
Ринкова система 2
Ринкова система
Ринкова система господарювання
© Усі права захищені
написати до нас