Ресурси пасивні операції депозити депозитні операції депозитні 2

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Дипломна робота
на тему:
РЕСУРСИ, ПАСИВНІ ОПЕРАЦІЇ, ДЕПОЗИТИ, ДЕПОЗИТНІ ОПЕРАЦІЇ, ДЕПОЗИТНІ РАХУНКУ, ВКЛАДИ НАСЕЛЕННЯ, вклади до запитання, УМОВНІ ВКЛАДИ, ТЕРМІНОВІ ВКЛАДИ
Виконав:
Перевірив:

Предметом дослідження є депозитні операції банку з населенням.
Об'єктом дослідження є філія № 215 АСБ «Беларусбанк» в г.Орша.
Метою роботи є вивчення теоретичних і практичних аспектів проведення депозитних операцій з участю фізичних осіб на прикладі філії № 215 АСБ «Беларусбанк» в г.Орша.
У процесі роботи виконані наступні дослідження: розглянуто депозити населення з точки зору формування ресурсної бази банку, наведено класифікацію депозитів населення, проведений аналіз депозитних операцій на прикладі конкретного банку.
Елементами наукової новизни отриманих результатів є пропозиції щодо вдосконалення депозитних операцій за участю фізичних осіб.
Областю можливого практичного застосування пропозицій щодо вдосконалення депозитних операцій та проекту програмного забезпечення є відділення та філії вітчизняних банків.
У ході дипломного проектування пройшли апробацію такі пропозиції, як ув'язка строків депозитів із термінами розміщення грошових коштів у кредитах. Результатами впровадження було визначення об'єктивних термінів за вкладами населення.
Студент-дипломник підтверджує, що наведений в дипломній роботі розрахунково-аналітичний матеріал об'єктивно відображає стан депозитного ринку на сучасному етапі, все запозичені з літературних та інших джерел теоретичні та методологічні положення і концепції супроводжуються посиланнями на їх авторів.

Зміст
Вступ 4
1 Економічно зміст депозитів населення 6
1.1 Поняття і місце депозитів населення в ресурсній базі банку 6
1.2 Види депозитів населення 12
2 Анаіз депозитних операцій з аселеем на прикладі філії № 215
АСБ «Беларсбанк» 24
2.1. Аналіз видів депозитів, пропонованих філією 215
АСБ «Беларусбанк» населенню 26
2.2 Організація проведення депозитних операцій філії № 215
АСБ «Беларусбанк» з населенням 43
2.3 Аналіз розвитку депозитних операцій філії № 215
АСБ «Беларусбанк» з населенням 46
3 Аналіз проблем та шляхи соершенствованія депозитних
операцій у філії № 215 АСБ «Беларусбанк» 57
Укладання 72
Список використаних джерел 74
Програми

ВСТУП
Банки - необхідний фінансовий інститут на сучасному етапі розвитку. Вони допомагають зробити процес виробництва безперервним, концентруючи у себе для цього тимчасово вільні грошові кошти і направляючи їх туди, де вони в даний момент необхідні. Специфіка діяльності банків полягає в тому, що вони, на відміну від звичайних підприємств, оперують в основному чужими (залученими) засобами і тому на них лягає величезна відповідальність за збереження довірених їм грошей.
Характерним для сучасного банківської справи є також те, що постійно удосконалюється не тільки «традиційний» грошово-кредитний інструментарій, але весь час виникають нові форми і методи банківського впливу на економічне життя суспільства. Всі вони направлені в явному або неявному вигляді на підтримку економічної рівноваги. Втім, на це повинні бути зорієнтовані і інші економічні регулятори. Ігнорування цієї обставини приводило і приводить до найважчих наслідків для економіки держав з будь-яким суспільним устроєм. Це відноситься, наприклад, до феномену надлишкової грошової маси, до довготривалої директивної фіксації валютного курсу національної грошової одиниці, а також іншим спробам силового регулювання грошово-кредитної сфери.
Банківська система є найважливішою складовою частиною ринкової економіки. Сучасна держава з ринковою економікою, використовуючи різні грошово-кредитні інструменти, може впливати практично на всі параметри суспільного виробництва, тому дослідження проблем здійснення депозитних операцій комерційних банків є актуальною.
Кожен із суб'єктів ринкової економіки опосередковано або безпосередньо зацікавлений у надійності та прибутковості комерційного банку. Рішенням цього завдання може стати ефективне управління фінансовими ресурсами комерційного банку, і зокрема проведення депозитних операцій з участю фізичних осіб.
Таким чином, актуальність обраної теми не викликає сумніву. Дане дослідження значимо ще й тому, що в білоруській банківській практиці поки немає чітко розробленої методики управління залученими ресурсами.
Метою дослідження дипломної роботи є вивчення теоретичних і практичних аспектів проведення депозитних операцій комерційного банку на прикладі філії № 215 АСБ «Беларусбанк» в г.Орша.
Об'єктом дослідження є філія № 215 АСБ «Беларусбанк» в г.Орша. Предметом дослідження - проблеми проведення депозитних операцій.
Для досягнення поставленої мети, в дипломній роботі необхідно вирішити наступні завдання:
- Розглянути теоретичні аспекти проведення депозитних операцій комерційного банку за участю фізичних осіб;
- Провести змістовний аналіз проведення депозитних операцій філії № 215 АСБ «Беларусбанк» в г.Орша;
- Внести пропозиції щодо направлення вдосконалення проведення депозитних операцій філії № 215 АСБ «Беларусбанк» в г.Орша.
У роботі використані наступні методи аналізу: горизонтальний, вертикальний, порівняльний.
У першому розділі дипломної роботи наводиться економічний зміст депозитних операцій, визначається їх місце у ресурсній базі банку, розглядаються види депозитів населення.
У другому розділі на прикладі філії № 215 АСБ «Беларусбанк» в г.Орша наводиться аналіз депозитних операцій за участю фізичних осіб, наводяться умови вкладів, що діють у філії, розглядається організація проведення депозитних операцій, наводиться структура залучених коштів.
У третьому розділі дипломної роботи розглядаються напрямки вдосконалення механізму депозитних операцій з фізичними особами, надані конкретні пропозиції щодо вдосконалення їх проведення.
Основними джерелами інформації для написання дипломної роботи з'явилися літературні джерела білоруських і російських видавництв з грошово-кредитних і банківських проблем, нормативно-правові документи, що діють на території Республіки Білорусь, які стосуються банківської діяльності, практичний матеріал, наданий філією № 215 АСБ «Беларусбанк» в м . Орша, періодичні видання.

1. ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ДЕПОЗИТІВ НАСЕЛЕННЯ
1.1 Поняття і місце депозитів населення в ресурсній базі банку.
До недавнього часу пасивним операціями не надавалося серйозного значення, вони як би були другорядними по відношенню до активних і не сприймалися банками як об'єкт, що вимагає ефективного управління. У сучасних умовах економічний світогляд змінився і поступово відбувається переосмислення основ банківської діяльності і, перш за все, ролі пасивних операцій.
За своїм призначенням пасивні операції, в результаті яких формується ресурсна база комерційних банків, грають первинну і визначальну роль по відношенню до активів. Комерційні банки можуть здійснювати активні кредитні та інші операції в межах наявних власних і залучених джерел грошових коштів.
Специфіка банківської установи як одного з видів з видів комерційного підприємства полягає в тому, що переважна частина його ресурсів формується не за рахунок власних, а за рахунок позикових коштів.
Ресурси (від французького ressources) - кошти, запаси, можливості, джерела чого-небудь [1, с. 128].
Банківські ресурси - сукупність коштів, що знаходяться в розпорядженні банку і використовуються ним для кредитних та інших активних операцій.
При всіх перевагах даного визначення його недоліком є ​​те, що в ньому не звертається увага на джерела формування банківських ресурсів, які залежать від пасивних операцій банків. Виходячи з вищевикладеного, можна сформулювати наступне визначення ресурсів комерційного банку.
Ресурси комерційного банку (банківські ресурси) - це його статутний капітал і фонди, а також кошти, залучені банками в результаті проведення пасивних операцій і використовуються для активних операцій банку [1, с.129].
Формування ресурсної бази, що включає в себе не тільки залучення нової клієнтури, а й постійна зміна структури джерел залучення ресурсів, є складовою частиною гнучкого управління активами і пасивами комерційного банку.
Ефективне управління пасивами передбачає здійснення грамотної депозитної політики. Специфіка цієї сфери діяльності, в тому, що в частині пасивних операцій вибір банку звичайно обмежений певною групою клієнтури, до якої він прив'язаний набагато сильніше, ніж до позичальників.
При видачі позики банк, а не клієнт, вирішує питання про передачу грошей позичальникові, тобто має значну можливість маневру грошовими ресурсами. При залученні коштів право вибору залишається за клієнтом, а банк змушений вести нерідко жорстку конкуренцію за вкладника, втратити якого досить легко. Безумовно хороші позичальники теж являють собою велику цінність і формування їх широкого кола - одна з найважливіших завдань банку. Але первинним все-таки є залучення, а не розміщення ресурсів.
Обмеженість ресурсів, пов'язана з розвитком банківської конкуренції, веде до тісної прив'язки до певних клієнтів. Якщо коло цих клієнтів вузьке, то залежність від них банку дуже висока. Тому банкам потрібна грамотна депозитна політика, в основу якої ставиться підтримка необхідного рівня диверсифікованості, забезпечення можливості залучення грошових ресурсів з інших джерел і підтримка збалансованості з активами по строках, обсягах і процентних ставках.
Перехід на ринкові відносини серйозно змінив структуру ресурсів комерційних банків. Структура банківських ресурсів окремого комерційного банку залежить від ступеня його спеціалізації або, навпаки, універсалізації, особливостей його діяльності, стану ринку позичкових ресурсів. Структура банківських ресурсів комерційного банку представляється наступним чином:
- Власні кошти;
- Депозити;
- Міжбанківське залучення;
- Інші залучені засоби [2, с.161].
Для комерційних банків вклади - головний вид пасивів, а, отже, і важливий ресурс для проведення активних кредитних операцій. За рахунок позикових коштів формується близько 95% загальної суми активів комерційних банків. Від характеру депозитів залежать види позичкових операцій, а відповідно, і розміри доходів банків.
Залучені банками кошти різноманітні за складом. Головними їх видами є кошти, залучені банками в процесі роботи з клієнтурою (так звані депозити), і кошти запозичені в інших кредитних установ (за допомогою міжбанківського кредиту і позик Національного банку).
Депозит (від лат. Depositum - річ, віддана на зберігання) - це економічні відносини з приводу передачі коштів клієнта в тимчасове користування банку. [3, с.370].
Особливість депозиту полягає в його двоїсту природу. Депозити є для вкладника потенційними грошима. Вкладник може виписати чек і пустити відповідну суму в циркуляцію. Але в той же час «банківські гроші» приносять відсоток. Вони виступають для вкладника в подвійній ролі: з одного боку, в ролі грошей, з іншого - в ролі капіталу, що дає дохід.
Перевага депозиту перед готівкою полягає в тому, що депозит приносить дохід, а недолік перед капіталом в тому, що депозит приносить знижений відсоток у порівнянні з тим, що приносить капітал. Цей знижений відсоток - не випадкове явище, а суттєвий момент природи банку. Оскільки вся сутність природи банку полягає в тому, що відсоток, що виплачується по депозитах, нижче того відсотка, який отримує банк за поміщається їм у різні підприємства капітал. Ця різниця у відсотках становить близько 1 / 4 частини тих відсотків, які стягуються за активними операціями.
Виходячи з вищесказаного, депозит вигідний не тільки вкладнику, але й банку. Безліч депозитів здатне створити банку позичковий капітал, який він може розмістити на вигідних умовах в будь-якій сфері господарства. Різниця у відсотках за депозитами, і відсотках, одержуваних від позичальників капіталу, є винагорода банку за проведену роботу щодо залучення грошових коштів і розміщення позикового капіталу. Прагнення банків збільшити обсяги цієї винагороди породжує у них бажання розширити свою ресурсну базу шляхом створення «уявних вкладів», підгрунтям для появи яких є рахунки до запитання. [4, с.457].
«Золоте» банківське правило свідчить, що розмір і терміни фінансових вимог банку повинні відповідати розмірам і термінам його зобов'язань. Слідуючи цьому правилу, банки не могли б використовувати залишки по поточних рахунках в якості ресурсу кредитування, тому що ті можуть бути затребувані в будь-який момент. Однак, як правило, клієнти не вилучають одночасно всі свої кошти, тому готівкові резерви банку можуть бути відносно невеликі. Крім того, більшість банківських операцій здійснюється в безготівковому порядку. Чи не задіяна в якості касових резервів сума готівки збільшує ліквідність банку і може бути направлена ​​ним на надання кредитів іншим клієнтам або іншим банкам.
Суб'єктами депозитних відносин можуть виступати не лише юридичні особи та фізичні особи, а також і комерційні банки. Це обумовлено розвитком прямих кореспондентських відносин, що супроводжуються, як правило, відкриттям кореспондентських рахунків, а також практикою оформлення наданих (одержаних) ресурсів комерційних банків договорами депозиту, що є альтернативою кредитними договорами.
Об'єктами депозитних операцій є депозити - суми грошових коштів, які суб'єкти депозитних операцій вносять у банк і які в силу чинного порядку здійснення банківських операцій на певний час зосереджуються на рахунках в банку.
Стаття 180 Банківського кодексу Республіки Білорусь визначила поняття банківського вкладу (депозиту). Банківський вклад (депозит) - грошові кошти в білоруських рублях або іноземній валюті, розміщувані фізичними та юридичними особами з метою збереження і отримання доходу на термін або до запитання. Дохід по банківському внеску (депозиту) виплачується у вигляді відсотків, а також в іншій формі, передбаченої конкретним видом внеску, на умовах і в порядку, визначених договором. [5].
Комерційні банки в умовах конкурентної боротьби на ринку кредитних ресурсів повинні постійно піклується як про кількісний, так і про якісне поліпшення своїх депозитів. Вони використовують для цього різні методи. При цьому всі банки дотримують кілька основних принципів організації депозитних операцій. Вони полягають в наступному:
- Депозитні операції повинні сприяти одержанню прибутку чи створювати умови для отримання прибутку в майбутньому;
- Депозитні операції повинні бути різноманітними і вестися з різними суб'єктами;
- Особлива увага в процесі організації депозитних операцій слід приділяти строковим вкладам;
- Повинна забезпечуватися взаємозв'язок і погодженість між депозитними і кредитними операціями по термінах і сумам депозитів і кредитних вкладень;
- Організувати депозитні і кредитні операції, банк повинен прагнути до мінімізації своїх вільних ресурсів;
- Банку варто вживати заходів до розвитку банківських послуг, що сприяють залученню депозитів. [6, с.113].
Заощадження населення складають окрему групу ресурсів банків. Загальна основа осідання грошей у населення як заощаджень полягає в тому що, розпоряджаючись своїми доходами, громадяни відповідно до потреб можуть відстрочити витрачання грошей на який-небудь проміжок часу. Належна населенню маса вартості, поки вона не перетворилася з грошової форми в предмети особистого споживання залишається тимчасово в розпорядженні банку.
Тому з цієї точки зору найбільш вигідним внеском є ​​вклад «Весільний», оскільки саме використовуючи даний внесок можна вийти на якісно новий сегмент ринку банківських послуг. А саме, він дає можливість додатково залучити молодь і громадян, що мають повнолітніх дітей або онуків для раціонального розміщення коштів до моменту їх вступу в шлюб.
Крім того, в якості подарунка банк видає кредитну картку на суму залишку по вкладу на момент закриття вкладу. Отже, зацікавленість вкладника в доступному кредиті і за прийнятною процентної ставки буде впливати на його прагнення зберегти грошові кошти на вкладі як можна довше і більше.
Таким чином, цим банк отримує одного клієнта на два види послуг одночасно - відкриття депозитного рахунку та можливий кредитополучатель.
Для клієнтів з різним рівнем доходу банк міг би запропонувати принципово нові фінансові послуги, наприклад, з'єднання традиційного депозитного вкладу з цілим набором небанківських послуг - страхових, туристичних або по придбанню споживчих товарів із знижкою.
Оскільки страхування депозитів в даний час є актуальним питанням, то з метою підтримки стійкого положення й динамічного розвитку на ринку депозитних послуг у банку доцільно створити таку систему страхування депозитів. Причому для цього існує нормативна та законодавча основа. Однак у банку така система не розвинена. Причиною такого становища є обов'язкова умова в оплаті страхових платежів за рахунок вкладника і недовіра населення до страхових організацій. З метою залучення нових клієнтів можна банку запропонувати розділити витрати зі страхування депозитів разом з вкладником. Це можна передбачити, наприклад, тільки для постійних вкладників. Не дивлячись на те, що дані витрати безпосередньо відносяться на витрати банку і знижують його прибуток, це дасть можливість зацікавити клієнтів і переконати в надійності банку.
Така система дасть банку додатковий приплив тимчасово вільних коштів населення на вклади, оскільки вкладник буде впевнений, що його внесок залишиться захищеним у кризових ситуаціях. Приплив нових засобів відповідно дозволить банку розширити свою базу для кредитування реального сектора економіки.
З метою зниження ризику ліквідності банку виникає необхідність по прийняттю захисних заходів при раптовому непередбаченій і дострокове вилучення строкових вкладів населенням. Тільки у випадку захисту від дострокового вилучення банк повною мірою зможе використати депозити населення для розширення кредитного рику.
Отже, необхідно визначити оптимальний обсяг періоду зберігання строкових вкладів. При цьому банку слід звернути увагу на те, що терміни депозитів має ненабагато відрізнятися від термінів оборотності кредитів, на видачу яких можуть бути спрямовані термінові депозити. У той же час при здійсненні кредитних операцій банк не розмежовує свої кошти в тому, які саме ресурси спрямовуються на кредити: строкові депозити або ресурси придбані, наприклад, на біржі або в інших банках. Тому депозитна політика повинна передбачати приблизно схожі терміни розміщення та залучення коштів, що в принципі в даний час і відбувається. Виняток становлять довгострокове залучення коштів у внески - вклади на тривалі терміни. Причиною такого стану депозитного ринку є відносно високий рівень інфляції в Республіці Білорусь (7-9% на рік), недостатня стійкість економіки країни і відповідно невисокий рівень забезпечення національної грошової одиниці виробленим валовим внутрішнім продуктом і золотим запасом. Рішення проблеми в даній області можуть дати тільки глобальні зміни в країні до якісного поліпшення стану економіки.
У цілому ситуація із залученням коштів населення в невеликих банків залишається не надто оптимістичною, що в першу чергу пов'язано з жорсткою конкуренцією з боку системоутворюючих банків, здатних запропонувати населенню більш вигідні умови за вкладами і щодо процентних ставок.
До того ж на ринку депозитів останні кілька років була помітна наступна тенденція - банки шляхом підвищення величини мінімальної суми вкладу відсівають дрібних вкладників, доходи від роботи з якими часто не покривають навіть операційних витрат. Проте в АСБ «Беларусбанк» в цьому напрямі зроблені великі кроки вперед, оскільки вже існують вклади з можливістю внесення будь-якої суми вкладу. Не дивлячись на те, що банк також на деякі види вкладів вводить обмеження по мінімальній сумі вкладу, не варто сумніватися в тому, що ці вклади знайдуть свого клієнта.
Крім того, банку можна запропонувати розширити можливості використання банківських пластикових карток і банкоматів і інфокіосків. Так, наприклад, пропонується якісно нова послуга - зарахування грошових коштів з пластикової картки на депозитний рахунок за наявності номера цього рахунку і списання грошових коштів на карт-рахунок. Дана операція дозволить вкладникам без звернення безпосередньо до банку самостійно зараховувати з пластикової картки грошові кошти на вкладний рахунок, відкритий раніше і за наявності номер цього рахунку. І крім того, при необхідності вкладник може також самостійно перевести грошові кошти з вкладу на карт-рахунок. Банкомат (інфокіоск) видасть чек на проведення банківських операцій. При цьому всі умови по вкладу зберігаються. Якщо передбачено обмеження в сумі по витрачанню коштів або заборона витрачання коштів, то банкомат (інфокіоск) повинен відмовити в проведенні операції фразою «неправильна операція». У цьому випадку банкомат (інфокіоск) може запропонувати операцію закриття вкладу та умови при закритті повинні бути дотримані повністю. Наприклад, якщо внесок закритий достроково і при цьому передбачені знижені відсотки, то при автоматичному закритті вкладу повинен проводиться перерахунок відсотків за зниженою ставкою. Для реалізації даної пропозиції програмістам центрального апарату банку необхідно скласти новий алгоритм програми за операціями з пластиковими картками і дану системну програму по мережі встановити на всі апарати обслуговування населення.
Крім того, окремі банки Республіки Білорусь пропонують відкриття вкладного рахунку з одночасним оформленням пластикової картки. Така система передбачена в «Пріорбанк» ВАТ, який з метою цієї операції уклав з підприємствами поштового зв'язку договір про одночасне оформленні депозиту у відділенні зв'язку та карт-рахунку. Для одержання безпосередньо пластикової картки необхідно звернутися в саме відділення банку. При цьому у відділенні зв'язку з вкладником одночасно укладається два договори: депозитний і договір карт-рахунку. Таким чином, вкладник має можливість самостійно через банкомат поповнювати свій депозит і знімати кошти зі свого рахунку за збереженням всіх умов за договором.
У системі АСБ «Беларусбанк» такий вид послуги відсутня. На думку автора, така послуга здається доцільною і вигідною не тільки для банку, але і для вкладника. При цьому банку не обов'язково звертатися у відділення зв'язку для здійснення даних операцій. Це можна зробити у себе на місці. При цьому необхідно взяти до уваги, що терміни виготовлення та доставки до банку пластикових карток (виготовляються емісійним центром банку централізовано) в даний час ще обчислюються не тільки днями, але й тижнями. Тому в даному випадку можна передбачити в договорі видачу пластикової картки протягом 10 днів з моменту оформлення вкладу.
В даний час вже досить розвинена мережа банкоматів, однак часто спостерігається нестабільність у їхній роботі. Наприклад, часто в баноматах відсутні гроші, і власники пластикових карт змушені або звернутися у відділення банку, або йти до іншого банкомата. Крім того, досить часто виникають ситуації, коли банкомат «зависає» і не здійснює операції. Нерідко можна спостерігати великі черги перед банкоматами. Причиною такого становища є не тільки брак готівкових грошових коштів у банку, але і перебої в роботі доставки грошей або наплив власників пластикових карт у вихідні дні, коли відбувається масове зняття грошових коштів з рахунків. При цьому доставку грошей в банкомати здійснює служба інкасації, але банки часто економлять кошти на утримання цієї служби, працівників інкасації часто не вистачає, однак банк не завжди поповнює кадри цієї служби. І такий стан часто дратує вкладників. У зв'язку з цим пропонується удосконалити програмне забезпечення для банкоматів і налагодити систему доставки коштів в банкомати. При цьому не варто заощаджувати кошти на репутації банку і обслуговуванні клієнтів, оскільки в подальшому така економія виражається у негативному ставленні власників пластикових карт до системи обслуговування банку і до самого банку. А це в свою чергу також є стримуючим чинником для залучення нових клієнтів до банку.
Продовжуючи тему розрахунків пластиковими картками, можна запропонувати банку розробити систему можливості розрахунків у торговій мережі та оплаті послуг за допомогою дебетових пластикових карток, виданих на суму депозиту. Це дозволить розраховуватися за товари і послуги не тільки власникам зарплатних пластикових карток, а й власникам вкладних рахунків.
Також пропонується банку ввести послугу переказу коштів з одного виду вкладу на інший за допомогою зарплатної пластикової картки, за умови, що відомий номер вкладних рахунків. При цьому самі договору повинні бути укладені безпосередньо у відділенні банку.
Крім того, в даний час багато активні вкладники користуючись інформацією про внески в інших банках і сподіваючись на більш сприятливі умови, приймають рішення про вилучення коштів з вкладу і відкривають вклад в іншому банку на інших умовах. Оскільки між системоутворюючими банками існує взаємозв'язок у наявності можливості зняття грошових коштів за допомогою пластикових карток, емітованих іншим банком, то також пропонується створити таку можливість переведення коштів з одного вкладного рахунку одного банку в інший банк за допомогою пластикової картки.
В даний час власники зарплатних пластикових карток при регулярному надходженні коштів на картку мають право користуватися овердрафтом на суму обумовленому з банком, але не більше суми, що надходить в середньому в місяць на картку. Ця умова передбачається договором карт-рахунку. При цьому грошові кошти можна використовувати тільки один раз і в подальшому передбачається оплата відсотків за користування овердрафтом та погашення всієї суми заборгованості по кредиту. Деякі клієнти воліють роками користуватися овердрафтом і платити відсотки, але не погашати суму кредиту. Таке становище пояснюється тим, що списання овердрафту здійснюється в повній сумі відразу і за бажанням вкладника. Можливість часткового погашення овердрафту поки не передбачена. Це не сильно впливає на власників невеликої суми овердрафту, але тим, хто уклав договір на велику суму (до прикладу 1 млн. руб. І більше) погасити відразу таку суму представляється складним. Тому пропонується ввести систему плавного погашення овердрафту за бажанням вкладника. При цьому при зверненні в банк до договору карт-рахунку має бути укладена додаткова угода, яка передбачатиме періодичність та суми списання грошових коштів з картки - наприклад, починаючи з третього місяця користування овердрафтом списувати з карт-рахунку в погашення овердрафту суму в розмірі 50, 0 тисяч рублів. Це захід буде сприяти зниженню заборгованості за овердрафтом власників пластикових карт і поліпшення ліквідності банку.
В даний час депозитний договір може мати тільки письмову форму. При цьому в століття високих технологій уже досить багато можливостей придбання товарів і послуг через Інтернет. У зв'язку з цим пропонується розробити систему можливості відкриття вкладних рахунків без посередника - працівника банку. При цьому можна використовувати індивідуальний цифровий ключ як підписи вкладника, який буде відомий тільки йому і який вибирається хаотично програмою відкриття вкладів. Вкладник вибирає самостійно на сайті вид вкладу, вносить відомості за вкладом, грошові кошти списуються з зарплатної пластикової картки і зараховуються на вкладний рахунок. Після того, як дані пройшли обробку в банківській мережі, спеціаліст банку складає договір, як необхідна обов'язкова умова угоди, зі справжньою підписом банківського працівника, і даний договір пересилається експрес-доставкою по Республіці Білорусь в місце, вказане вкладником і передається йому при пред'явленні ключа цифрової підпису.
Продовжуючи дану тему, за такою ж схемою можна переказувати грошові кошти з одного вкладу в іншій внесок через Інтернет. При цьому для здійснення операції програма завжди повинна запитувати індивідуальний пароль і ключ із цифровим підписом.
Розробка системи обслуговування вкладників без посередника працівника банку сприятиме мінімізації витрат на обслуговування населення та скорочення витрат часу на обслуговування, на можливість перевести звільнилася чисельність працівників на ті ділянки роботи, де це більш необхідно. Ця система допоможе скоротити операційні витрати банку і буде сприяти збільшенню прибутку.
Пропонується використовувати розіграші лотерей. Наприклад, при знаходженні грошових коштів у розмірі понад 2,0 млн. руб. більше 1 року при закінченні строку вкладу пропонувати переоформити вклад на новий строк і при цьому брати участь у розіграші лотереї. За умови виграшу, вкладник має право на процентну ставку по внеску на 1% вище ставки, передбаченої за договором, на весь термін оформлення депозиту.
Пропонується для постійних вкладників встановити після закінчення терміну вкладу заохочувальний приз у вигляді можливості отримання кредиту на споживчі потреби за процентною ставкою, встановленою нижче, ніж передбачено за даними кредитам. Встановити, що постійними вкладниками визнаються фізичні особи, у яких грошові кошти зберігаються в даному банку 3 і більше років, при цьому сума вкладу має бути не нижче 5,0 млн. рублів. Якщо вкладів кілька, то загальна сума грошових коштів підсумовується, при цьому термін зберігання грошових коштів на кожному внесок також повинен перевищувати більше 3-х років, у тому числі з урахуванням переоформлення цих коштів на інший вид вкладу. Дані умови необхідно також передбачити у депозитній політиці банку. Такий захід також буде сприяти залученню нових вкладників, при цьому рушійним і спонукальним чинником для тривалого розміщення коштів та їх накопичення буде саме можливість отримання кредиту.
Пропонується передбачити можливість погашення кредитів за допомогою списання грошових коштів з вкладного рахунку. Таке умови необхідно передбачити у кредитному договорі в розділі «способи погашення кредиту» і в депозитному договорі в розділі «видаткові операції за вкладом», якщо такі операції передбачені умовами вкладу. При зверненні вкладника в банк для погашення кредиту проводиться операція погашення кредиту з одночасною операцією списання грошових коштів з вкладного рахунку. При цьому облікової та депозитною політикою банку необхідно передбачити ув'язку термінів погашення кредитів з термінами проведення видаткових операцій за вкладами, за якими такі операції передбачені.
У міру зростання доходів громадян, стабілізації загальноекономічної ситуації, повернення довіри до фінансової системи банки стикаються з великою конкуренцією на ринку банківських послуг. При цьому крім надійності банку і привабливості ставок на перший план починають виходити якість обслуговування та етика поведінки персоналу. В даний час банки стають центром концентрації грамотних і кваліфікованих фахівців, і етика спілкування фахівців клієнтами знаходиться на високому рівні. У системі АСБ «Беларусбанк» існує документ про етику поведінки працівників - «Кодекс честі банківського працівника», але в більшості випадків фахівці не ознайомлені з ним і не вміють використовувати поради кодексу на практиці. У зв'язку з цим з метою недопущення конфліктних та нестандартних ситуацій з клієнтами необхідно посилити контроль за дотриманням етики поведінки працівників і проводити семінари з фахівцями в цьому напрямку.
Пропозиції щодо вдосконалення депозитних операцій з фізичними особами представлені в таблиці 3.1.

Таблиця 3.1 - Пропозиції щодо вдосконалення депозитних операцій з фізичними особами
№ п / п
Пропозиція
Результат реалізації пропозиції
1
Ввести нові види вкладів: «Весільний», «Новорічний», «До дня народження»
Залучення нових потенційних вкладників
2
Створити систему страхування внесків при участь банку у страхових платежах
Залучення нових клієнтів
3
Пов'язати терміни оборотності кредитів зі строками залучення грошових коштів
Зниження ризику ліквідності банку при раптовому вилучення грошових коштів
4
Зарахування грошових коштів з пластикової картки на депозитний рахунок за наявності номера цього рахунку і списання грошових коштів на карт-рахунок
Можливість для клієнта без звернення до банку самостійно перераховувати грошові кошти на вклад і назад на картку
5
Відкривати вкладні рахунки з одночасним оформленням пластикової картки
Можливість самостійно поповнювати вкладний рахунок через банкомат
6
Налагодити доставку грошових коштів у банкомати та удосконалити програмне забезпечення для банкоматів
Зміцнення репутації банку
7
Розробити систему розрахунків у торговельній мережі за допомогою дебетових пластикових карток
Можливість для клієнтів розраховуватися за товари за допомогою пластикових карт, скорочення готівкового обігу
8
Ввести послугу переказу коштів через пластикові картки всередині вкладних рахунків одного банку та всередині вкладних рахунків між банками
Можливість для клієнтів розпоряджатися своїми коштами без участі працівника банку
9
Запровадити систему плавного погашення овердрафту
Зниження заборгованості за овердрафтом власників пластикових карт і поліпшення ліквідності банку
10
Передбачити систему відкриття вкладних рахунків без посередника - працівника банку через Інтернет і переказ грошових коштів через Інтернет всередині
вкладних рахунків
Зниження операційних витрат для банку, можливість для клієнта самостійно без посередника банку
розпоряджатися грошовими коштами
Продовження таблиці 3.1
11
Використовувати розіграші лотерей
Залучення нових вкладників
12
Передбачити заохочувальний приз для постійних вкладників у вигляді можливості отримання кредиту за зниженою процентною ставкою
Залучення нових вкладників
13
Передбачити можливість погашення кредитів за допомогою списання грошових коштів з вкладного рахунку
Зниження заборгованості за кредитами і розширення способів погашення кредиту
14
Посилити контроль за дотриманням етики поведінки банківських фахівців та проводити семінари з питань етики
Зміцнення репутації банку, непопущеніе конфліктних ситуацій
Примітка: Джерело: власна розробка
У цілому всі запропоновані заходи щодо вдосконалення депозитних операцій спрямовані на збільшення ресурсної бази банку, залучення нових вкладників, розширення сегменту банківських послуг, поліпшення стабільності роботи банку.

ВИСНОВОК
У дипломній роботі розглянуті теоретичні аспекти діяльності комерційних банків по депозитних операціях, детально розглянута класифікація депозитів населення, виявлено переваги та недоліки для обох сторін депозитних операцій. У ході написання роботи проаналізована поточна ситуація на депозитному ринку філії № 215 АСБ «Беларусбанк» в г.Орша.
У результаті вивчення теоретичних аспектів дипломної роботи автором зроблені висновки, що вклади населення в банках є головним джерелом ресурсів з точки зору можливості їх залучення для фінансування економіки республіки.
Банки залучають кошти населення, використовуючи певний набір вкладів. У Республіці Білорусь відкриваються вклади до запитання, термінові й умовні вклади. Основну позицію займають строкові вклади. Білоруськими банками пропонуються короткострокові вклади з термінами до 1 року і довгострокові - до 3 років.
У результаті проведеного аналізу депозитних операцій на прикладі філії № 215 АСБ «Беларусбанк» автором зроблені наступні висновки:
1. Зростає увагу населення до строкових вкладів і знижується до вкладів до запитання.
3. Найбільшим попитом користуються вклади в білоруських рублях, ніж вклади в іноземній валюті, оскільки ставки відсотків за вкладами в білоруських рублях значно вище ставок за вкладами в іноземній валюті.
2. У результаті покращення економічної ситуації в країні і поліпшення життєвого рівня населення відбувається перерозподіл грошових коштів населення з вкладів до запитання у строкові вклади.
У результаті вивчення проблем проведення депозитних операцій автором запропоновані такі заходи щодо їх вдосконалення:
1. Розширити перелік вкладів шляхом введення цільових внесків, виплата яких буде приурочена до особистих або державним святам.
2. Створити таку систему страхування депозитів, при якій витрати зі страхування депозитів частково банк приймає на себе.
3. Удосконалити програмне забезпечення для банкоматів і налагодити систему доставки коштів в банкомати.
4. Розробити систему можливості розрахунків у торговій мережі та оплаті послуг за допомогою дебетових пластикових карток, виданих на суму депозиту.
5. Створити програму переказу коштів з одного вкладного рахунку одного банку в інший банк за допомогою пластикової картки.
6. Розробити програму відкриття вкладних рахунків без участі працівника банку.
7. Запровадити систему плавного погашення овердрафту за бажанням вкладника.
8. Для постійних вкладників встановити після закінчення терміну вкладу заохочувальний приз у вигляді можливості отримання кредиту на споживчі потреби за процентною ставкою нижче, ніж передбачено умовами банку.
9. Передбачити можливість погашення кредитів за допомогою списання грошових коштів з вкладного рахунку.
10. Передбачити ув'язку термінів за вкладами з термінами розміщення грошових коштів в кредити.
11. Поліпшити контроль за дотриманням етики поведінки банківських працівників.
Всі запропоновані заходи щодо вдосконалення депозитних операцій спрямовані на збільшення ресурсної бази банку, залучення нових вкладників, розширення сегменту банківських послуг, поліпшення стабільності роботи банку.
Таким чином, в ході написання дипломної роботи була досягнута поставлена ​​мета і вирішені завдання, сформульовані виходячи з цільової установки.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Аналіз надійності банків. Навчальний посібник. Вид. 2-е перерб. і доп. Під ред. Іванова В.В. - М.: Російська ділова література, 2001р. - 320 с.
2. Банківська справа / За ред. О. І. Лаврушина. - М.: Роспотребрезерв, 2000. - 432 с.
3. Банківська справа: Підручник / За ред. В. І. Колесникова. 2-е вид., Стереотипне - М.: Фінанси і статистика, 1996. - 480 с.
4. Введення в банківська справа: Навчальний посібник / За ред. Г. Асхауер. - М.: Фінанси і статистика, 2003. - 627 с.
5. Банківський кодекс Республіки Білорусь від 25.10.2000 № 441-3 із змінами та доповненнями. Нормативно-правова база «Експерт».
6. Беляцкій Н.П., Семенов Б.Д., Вермеенко С.Д. Банківський менеджмент: Навчальний посібник. Мн.: БГЕУ, 2004. - 267 с.
7. Дорох Є. Вклади населення як джерело ресурсів для кредитування житлового будівництва. / Білоруський банківський бюлетень, Випуск № 47 (250) - с.45-49.
8. Поляков В.П. Основи грошового обігу та кредиту: навч посібник. - 2-е вид. - М.: ИНФРА - М, 1997. - 187 с.
9. Фінанси. Грошовий обіг. Кредит: Підручник для вузів / Під ред. Л. А. Дробозиной - М.: Фінанси, ЮНИТИ, 1997. - 527 с.
10.Управленіе діяльністю комерційного банку (Банківський менеджмент): Підручник / О. І. Лаврушин, І. Д. Мамонов, Н. І. Валенцева та ін; За заг. ред. О. І. Лаврушина. М.: МАУП, 2002. - 688 с.
11.Основи банківської діяльності (Банківська справа): Навчальний посібник / К.Р. Тагірбеков, Н.Г. Журкіна, Р.Г. Тагірбеков та ін; За заг. ред. К. Р. Тагірбекова. М.: Видавничий Дім ИНФРА, 2001. - 720 с.
12.Плешкун А.М. Місце ощадних вкладів у системі банківських вкладів населення. / / Вісник Полоцького державного університету, серія Д, 2006. № 8 - с.29-32.
13.Сенько В., Ноздріна-Плотницька Є. Тенденції та перспективи розвитку ощадної справи в Республіці Білорусь. / / Банкаўскі веснік, студзень, 2002. - С. 2-5.
14.Постанова правління Національного банку Республіки Білорусь від 06.03.2003г. № 38 «Про затвердження інструкції з випуску та обігу депозитних сертифікатів». Нормативно-правова база «Експерт».
15.Антонов Н.Г., Пессель М.А. Грошовий обіг, кредит і банки. - М.: АТ Финстатинформ, 2002. - 296 с.
16.Фінансовая звітність філії № 215 АСБ «Беларусбанк» в м. Орша «Депозитний портфель банку».
17.Условія за вкладами і ощадним сертифікатам в системі АСБ «Беларусбанк».
18.Указ Президента Республіки Білорусь від 28.05.2002 № 274 «Про затвердження Концепції розвитку банківської системи Республіки Білорусь на 2001 - 2010 роки». Нормативно-правова база «Експерт».
19.Программа соціально-економічного розвитку на 2006-2010 роки (проект, прийнятий на всенародному зібранні Республіки Білорусь) / БелТА, 24 лютого 2006р. № 36 (3973). Нормативно-правова база «Експерт».
20.Постановленіе Ради директорів Національного банку Республіки Білорусь від 30.07.2002г. № 260 «Про затвердження правил випуску, розміщення, обігу та погашення індексованих облігацій Національного банку Республіки Білорусь на пред'явника». Нормативно-правова база «Експерт».
21.Постановленіе Ради директорів Національного банку Республіки Білорусь від 30.09.2002г. № 326 «Про затвердження положення про випуск, розміщення, обігу та погашення облігацій Національного банку Республіки Білорусь на пред'явника, номінованих в іноземній валюті». Нормативно-правова база «Експерт».
22.Банковскіе операції: Навчальний посібник / С. І. Пупліков, М. А. Коноплицький, С. С. Шмарловская та ін; За заг. ред. С. І. Пуплікова. - Мн.: Вишейшая школа, 2003. - 351 с.
23.Белих Л.П.. Стійкість комерційних банків. Як банкам уникнути банкрутства. М.: Банки і біржі, ЮНИТИ, 1996. - 192 с.
24.Бріштелев А. Цільові орієнтири монетарної політики в Республіці Білорусь. / / Банкаўскі веснік, 2005., Студзень, с. 26 - 31.
25.Введеніе у банківську справу. Під ред. Ю.Б. Рубіна. - М.: Банки і біржі, ЮНИТИ, 2001. -626 С.
26.Веліслава Т. Банківські ризики. - М: Дело ЛТД, 2002. - 122 с.
27.Деньгі банківська справа і грошово-кредитна політика: пров. з англ. Е.Д. Долан, К.Д. Кемпбелл, Р.Д. Кемпбел; під ред. Лукашевича та ін - М.: Банки і біржі, 1999. - 448 с.
28.Деньгі. Кредит. Банки: Підручник для вузів. Під. ред. Є. Ф. Жукова, М.: Банки і біржі, ЮНИТИ, 2002р. - 438 з
29.Організація діяльності комерційних банків: Підручник / Г.І. Кравцова, Н.К. Василенко, І.К. Козлова та ін; Під ред. Г. І. Кравцової. 2-е вид., Перераб. і доп. - Мн.: БГЕУ, 2002. - 504 с.
30.Поморіна М.А. Планування як основа управління діяльністю банку. - М.: Фінанси і статистика, 2002. - 179с.
31.Спіцин І.О., Спіцин Я.О. Маркетинг в банку. - Тернопіль: ОА Тарнекс, ЦММС Піспайп, 1993. - 656 с.
32.Смірнов А.В. Управління ресурсами та фінансово-аналітична робота в комерційному банку. - М.: Видавнича група БДЦ - прес, 2002 .- 176 с.
33.Фінанси. Грошовий обіг. Кредит.: Підручник для вузів / Під ред. проф. Л. А. Дробозиной. - М.: Фінанси, ЮНИТИ, 1997. - 479 с.
34.Шеремет А.Д., Щербакова Г.М. Фінансовий аналіз в комерційному банку. - М.: Фінанси і статистика, 2002. - 256 с.
35.Економіческій аналіз: ситуації, тести, приклади, завдання, вибір оптимальних рішень, фінансове прогнозування: Навчальний посібник / За ред. М. І. Баканова - М.: Фінанси і статистика, 2001. - 656 с.
Повернення цих коштів, наданих населенням ролі кредиту державі або банку, відбувається в міру того, як громадяни використовують свої грошові кошти на покупку товарів і оплату послуг. Паралельно з використанням грошових заощаджень одними громадянами утворюються нові заощадження іншими.
Тому загальна сума грошових коштів населення, якою можуть розпоряджатися банки в якості кредитного ресурсу, не тільки не зменшуються, але і систематично зростає.
Вклади (депозити) населення в банках є головною формою заощаджень населення з точки зору можливості їх залучення для фінансування економіки республіки. В даний час 17,8% ресурсної бази банківської системи сформовано за рахунок залучених коштів населення. Крім того, залучення коштів населення в банківські вклади і депозити є одним з механізмів «зв'язування» випущених в обіг готівки. У зв'язку з цим активізація діяльності банків із залучення цих коштів є одним із стратегічних завдань розвитку банківської системи.
Процес залучення заощаджень населення в банківську систему характеризується сукупністю факторів, включаючи темпи зростання реального валового продукту та реальних грошових доходів населення, рівень інфляції та пов'язані з ним значення реальних процентних ставок, ступінь прибутковості та надійності вкладень в альтернативні форми заощаджень, перш за все в іноземну валюту, наявність правових гарантій збереження і захисту від знецінення вкладів, спектр надаваних населенню банківських послуг. Значний вплив на рівень заощаджень надають соціально-психологічні аспекти поведінки населення, викликані, наприклад, інфляційними очікуваннями.
Зміни рівня номінальних і реальних доходів населення призводять до структурних змін грошових витрат домашніх господарств, переорієнтації споживчих настроїв. В даний час частка споживання в структурі грошових витрат населення значно перевищує частку накопичення. За даними Міністерства статистики та аналізу Республіки Білорусь, частка витрат домашніх господарств на накопичення заощаджень у вкладах, цінних паперах, а також на купівлю готівкової іноземної валюти за 2006 рік склала 18,6% у загальному обсязі доходів, при цьому на купівлю товарів та оплату послуг населення Білорусі витратило 72,1% отриманих доходів. Депозити населення (в білоруських рублях і іноземній валюті) становлять близько однієї третини сукупної грошової маси. У 2006 році спостерігалася тенденція збільшення їх частки в сукупній грошовій масі. Станом на 01.01.2007 цей показник склав 31,7% (на 01.01.2001 - 25,4%) [7, с.45].
На сучасному етапі спостерігається стабільна тенденція зростання загального обсягу банківських вкладів населення. У 2006 році обсяг депозитів населення в номінальному виразі збільшився в 1,9 рази і на 01.01.2007р. склав 1416, 1 млрд. руб. Крім того, намітилися зміни в структурі заощаджень населення - переорієнтація частини фізичних осіб на купівлю ощадних сертифікатів з терміном зберігання 3 місяці, що забезпечують фіксовану прибутковість на рівні ставки рефінансування. На 01.01.2007 р. в обігу перебувало ощадних сертифікатів на суму 28,5 млрд. руб. Частка коштів фізичних осіб в залучених банками ресурсах на 1 січня 2007 року становила 34,1%, а в АСБ «Беларусбанк» - 41% [7, с.46].
Протягом 2006-2007 рр.. проводиться монетарна політика, спрямована на підтримку депозитної ставки на рівні, що перевищує рівень інфляції. При цьому середньомісячна валютна прибутковість вкладів у національній валюті за 2006 рік склала 11,6% річних, а по валютних вкладах - 4,5%.
В даний час активізація процесу залучення заощаджень населення в банківську систему республіки характеризується наступним:
- Відносини заощаджень до загального обсягу грошових доходів (за 2006 року депозити фізичних осіб у національній валюті збільшилися у номінальному вираженні на 32,1%);
- Збільшенням вкладів населення в загальному обсязі залучених ресурсів банківської системи та забезпеченням позитивної дохідності за ними;
- Наданням гарантії повернення вкладених коштів населення в комерційні банки.
Одним з головних механізмів регулювання ситуації із залучення грошових заощаджень населення в банківську систему є процентна політика.
Рівень депозитних відсоткових ставок комерційні банки визначають самостійно, виходячи з розробленої депозитної політики, проте на нього впливають багато чинників. Крім розміру вкладу та строків договору, це стан грошового ринку, попит на кредитні ресурси, позичковий відсоток, ставка рефінансування, рівень інфляції, тип вкладника і дотримання ним умов договору.
Незважаючи на зниження рівня ставки рефінансування протягом 2006 року і, отже, зниження ставки по депозитах фізичних осіб, реальне значення останньої залишалося на позитивному рівні. Причому рівень реальної процентної ставки по рублевих депозитах (11.6%) у 2006 року значно перевершує рівень реальної процентної ставки за інвалютними депозитами (4,5%) [7, с.48].
Очевидно, що зниження вартості банківських ресурсів призведе до зменшення процентних ставок за кредитами населенню. Перспектива переходу білоруських банків на встановлення процентних ставок за депозитами населенню на рівні, близькому до темпів інфляції, призведе до збільшення довгострокових кредитних ресурсів банків і розширить їхні можливості з кредитування населення, в тому числі на будівництво і купівлю житла.
Слід зазначити, що крім зазначених факторів і тенденцій розвитку процесу накопичення заощаджень населення в республіці, певний вплив на обсяг залучених у банківську систему коштів населення надають різноманітність пропонованих банками послуг і якість обслуговування.
Важливим чинникам у цій галузі є функціонуюча в країні система гарантування повернення вкладів, механізми регулювання діяльності банків, що встановлюються Національним банком, стабільність функціонування банківської системи в цілому, так як від цього залежить рівень довіри населення до банків.

1.2 Види депозитів населення
Депозитні рахунки можуть бути найрізноманітнішими, і в основі їх класифікації є такі критерії, як джерело вкладів, їх цільове призначення, ступінь прибутковості, і т.д.: однак найбільш часто як критерію виступають категорія вкладника й форми вилучення внеску.
Виходячи з категорії вкладника, розрізняють депозити:
- Юридичних осіб (підприємств, організацій, інших банків);
- Фізичних осіб.
За формою вилучення коштів депозити поділяються на:
- До запитання (не мають конкретного строку);
- Строкові (зобов'язання, які мають певний термін);
- Умовні (підлягають вилученню у разі настання заздалегідь обумовлених умовах).
Крім зазначеної класифікації існують вклади, що носять тільки ощадний характер.
Банки залучають кошти населення, використовуючи певний набір вкладів. Серед них можна виділити вклади до запитання, строкові вклади і ощадні сертифікати (останні можна розглядати як специфічного виду вкладу, оформленого за допомогою цінних паперів). У Республіці Білорусь відкриваються так наступні види вкладів: до запитання, строкові вклади і умовні вклади.
Ст. 183 Банківського кодексу визначає, що під договором банківського вкладу (депозиту) до запитання розуміється договір, відповідно до якого вкладополучатель зобов'язаний повернути внесок (депозит) і виплатити нараховані по ньому відсотки на першу вимогу вкладника. [5].
У банківській практиці сформувалися такі види рахунків, залишки на яких можна класифікувати як депозити до запитання.
Перш за все, це поточні (розрахункові) рахунки, які відкриваються вкладникам для зарахування вступників на їх адресу коштів та здійснення розрахункових операцій як у безготівковій, так і в готівковій формах. Поточний рахунок призначений для здійснення операцій із зарахування та переведення коштів, що випливають з цивільних правових відносин.
Відповідно до законодавства клієнтові може бути відкритий один поточний (розрахунковий) рахунок. Всі умови його відкриття та функціонування повинні бути зазначені в укладеному між банком і клієнтом договорі банківського вкладу.
Найбільш істотними умовами цього договору є нарахування банком відсотків на залишок коштів на рахунку і стягується з клієнта плата за проведення банком розрахункових операцій та видачу з рахунку готівкових коштів. В основі визначення цих умов лежать розроблені банком тарифи, але в кожному конкретному випадку вони можуть носити індивідуальний характер [Додаток А].
Ініціатива відкриття такого рахунку виходить від самих клієнтів у зв'язку з потребою проводити розрахунки, здійснювати платежі та отримувати грошові кошти в своє розпорядження за посередництва банку. Рух коштів по цих рахунках (надходження і списання) може оформлятися готівкою, чеком, банківським переказом, іншими розрахунковими документами.
Депозитами до запитання з участю фізичних осіб є також кошти, відображені на різних благодійних рахунках в банку. Благодійний рахунок - це рахунок цільового характеру, що відкривається в банку підприємством, підприємцем або громадянами для збору, зберігання і використання грошових коштів, що надходять у вигляді безоплатної допомоги або пожертвувань з метою проведення благодійних акцій, наприклад, для лікування громадян, будівництва об'єктів різного громадського призначення, а також ремонту або реконструкції будівель, що представляють історичну або культурну цінність, для проведення екологічних заходів тощо Цей рахунок може відкриватися як в офіційній грошовій одиниці Республіки Білорусь, так і в іноземній валюті [8, c.103].
Для відображення операцій, які здійснюються з використанням банківських пластикових карток, їх власникам - фізичним особам - відкриваються карт-рахунку, залишки за якими є різновид депозитів до запитання.
Банківська пластикова картка - платіжний інструмент, що забезпечує доступ до банківського рахунку і проведення безготівкових платежів за товари та послуги, одержання готівкових коштів і здійснення інших операцій відповідно до законодавства Республіки Білорусь.
Розрізняють дебетові та кредитні картки. До різновиду депозитів до запитання ставляться дебетові картки.
Дебетова картка - картка, при використанні якої операції проводяться в межах залишку коштів на карт-рахунку, а також у межах овердрафту, якщо він передбачений договором між і власником карт-рахунку.
Овердрафт - дебетове сальдо по поточному (розрахунковому) рахунку або карт-рахунку, виникає протягом банківського дня в результаті проведення фізичною особою операцій по перерахуванню грошових коштів у безготівковому порядку, а також шляхом зняття готівкових грошових коштів на суму, що перевищує залишок грошових коштів на його рахунку.
Надання овердрафту здійснюється банком-емітентом у порядку, встановленому нормативними правовими актами Національного банку.
Порядок нарахування відсотків по банківській пластиковій картці аналогічний нарахуванню відсотків по інших рахунках фізичних осіб, з тією лише різницею, що крім нарахування відсотків на залишок по рахунку, банк також списує відсотки з власника карт-рахунку в разі утворення заборгованості перед банком - овердрафту (при його наявності відповідно до договору).
Депозити до запитання найбільш ліквідні. Їх власники можуть у будь-який момент використовувати гроші, що знаходяться на рахунках до запитання. Особливості депозитного рахунку до запитання наступні:
- Гроші на цей рахунок вносяться чи вилучаються як частинами, так і повністю без обмежень;
- Дозволяється брати з цього рахунку в установленому Національним банком порядку готівкові гроші;
- За депозитами до запитання банк зобов'язаний зберігати мінімальний резерв у Національному банку в більшій пропорції, ніж за строковими вкладами [9, c.364].
Основними недоліками депозитів до запитання є:
а) для їх власників - відсутність сплати відсотків по рахунку або низька процентна ставка;
б) для банку - необхідність мати більш високий оперативний резерв для підтримки ліквідності.
Крім розглянутих вище видів банківських рахунків з обліку депозитних коштів у режимі до запитання, в банківській практиці можуть зустрічатися і інші їх види.
Можна відзначити, що, незважаючи на існування різного роду рахунків до запитання, основним їх видом для будь-якого банку є розрахункові та поточні рахунки, та переважна частина депозитів до запитання акумулюється саме на цих рахунках.
У більшості комерційних банків вклади до запитання займають найбільшу питому вагу в структурі залучених коштів. Це, як правило, найдешевший джерело утворення банківських ресурсів.
У зв'язку з високою мобільністю коштів залишок на рахунках до запитання непостійний, іноді вкрай мінливий. Можливість власника рахунку в будь-який момент вилучити кошти вимагає наявності в обороті банку підвищеної частки високоліквідних активів (залишок коштів у касі, на кореспондентському рахунку) за рахунок скорочення частки менш ліквідних, але приносять високі доходи активів. У силу цих причин по залишках на рахунках до запитання банки сплачують власникам досить низький відсоток або ж взагалі не нараховують ніякого доходу.
Стаття 188 Банківського кодексу регулює, що банк має право в односторонньому порядку змінити розмір процентів, які виплачуються за депозитом до запитання, з попереднім повідомленням вкладників, якщо це передбачено договором банківського вкладу.
У разі зменшення банком розміру процентів новий їх розмір застосовується до депозиту, внесеного до повідомлення вкладника про зменшення розміру відсотків, після закінчення не менше одного місяця з дня повідомлення.
По рахунках до запитання, відкритим для фізичних осіб, відсотки встановлюються в обов'язковому порядку, але дохід за уявно завжди істотно нижче, ніж за строковими вкладами.
Незважаючи на високу рухливість коштів на рахунках до запитання, є можливість визначити їх мінімальний, незнижуваний залишок і використовувати його в якості стабільного кредитного ресурсу.
Розрахунок частки коштів, що зберігаються на рахунках до запитання, яку можливо перевести на «термінові» депозитні рахунки (з метою збільшення для клієнтів доходу від розміщених у банку коштів і формування стабільного ресурсу кредитування для банків) здійснюється за формулою:
(1.1)
де:
А - частка коштів, що зберігаються протягом року на розрахункових і поточних рахунках, які можуть бути переведені на депозитні рахунки;
Про ср - середній залишок коштів на розрахунковому або поточному рахунку за рік;
Про кр - кредитовий оборот по розрахунковому або поточному рахунку за рік [10, 457].
Строкові депозити мають на увазі передачу коштів у повне розпорядження банку на конкретний термін і можливість їх вилучення власником тільки після закінчення визначеного договором терміну.
Ця частина ресурсів є для комерційних банків досить стабільною. Банки в значній мірі зацікавлені в прирості строкових вкладів і депозитів, так як він посилює ліквідність позицій їх балансів. Але слід мати на увазі, що при зростанні частки строкових депозитів у сукупному обсязі ресурсів може відбутися зниження прибутковості його операцій через залучення більш дорогих, порівняно з ресурсами до запитання, коштів.
Виходячи з вищесказаного, можна зазначити, що термінові вклади застосовуються при необхідності вкладення великих грошових коштів на певний термін і бажання отримати максимальні прибутки.
Розрізняють власне строкові вклади і термінові вклади з попереднім повідомленням.
Власне строкові вклади розуміють передачу коштів у повне розпорядження банку на термін і на умовах, обумовлених за договором, а по витікання цього терміну строковий вклад може бути вилучений у будь-який момент. Розмір винагороди, що виплачується клієнтові за строковим вкладом, залежить від терміну, суми депозиту і виконанням вкладником умов договору. Чим довший термін і (чи) більше сума внеску, тим більше розмір винагороди. Діюча практика передбачає оформлення строкових вкладів на 1,3,6,9,12 місяців і більше тривалі строки. Така детальна градація стимулює вкладників до раціональної організації власних коштів та їх приміщення у внески, а також створює банкам умови для управління своєю ліквідністю.
Вклади з попереднім повідомленням про вилучення коштів означають, що про вилучення вкладу клієнт повинен заздалегідь сповістити банк у визначений за договором термін (як правило від 1 до 3, від 3 до 6, від 6 до 12 місяців). Залежно від терміну повідомлення визначається і процентна ставка за вкладами.
По термінах залучення строкові депозити поділяються:
- Депозити з терміном до 3 місяців;
- Депозити з терміном від 3 до 6 місяців;
- Депозити з терміном від 6 до 9 місяців;
- Депозити з терміном від 9 до 12 місяців;
- Депозити з терміном понад 12 місяців [11, 485].
Білоруськими банками пропонуються короткострокові вклади з термінами до 1 року і довгострокові - до 3 років.
Іноді банки вдаються до встановлення інших термінів депозитних договорів, наприклад, 10, 14, 45 днів і т.д.
Вибір банком строків залучення депозитів може бути зумовлений низкою причин.
По-перше, у значній мірі ці терміни залежать від вимог банківського законодавства щодо формування обов'язкових резервів: якщо існує диференціація норм обов'язкових резервів залежно від строків залучення ресурсів, то банк зупиняє свій вибір на таких термінах, які дозволяють йому здійснювати відрахування по мінімальним нормам. По-друге, великий вплив на вибір строків залучення коштів надають терміни проводяться банками активних операцій. По-третє, терміни залучення банками ресурсів залежать від сформованих тенденцій і поточних кон'юнктурних коливань (попиту і пропозиції) на грошовому ринку.
Строкові вклади не використовуються для здійснення поточних платежів. Якщо вкладник бажає змінити суму внеску - зменшити або збільшити, то він може розірвати діючий договір, вилучити і переоформити свій вклад на нових умовах. Виняток може скласти різновид строкового вкладу - строковий вклад з додатковими внесками. Однак при достроковому вилученні вкладником коштів за вкладом він може втратити передбачених договором відсотків частково або повністю. Як правило, в цих випадках відсотки знижуються до розміру відсотків, які сплачуються за вкладами до запитання.
За строковими вкладами встановлена ​​договором процентна ставка практично не змінюються до кінця строку, за винятком випадків угоди сторін. Можливість зміни розміру відсотків за згодою сторін передбачена Банківським кодексом Республіки Білорусь (стаття 188). У цьому випадку між банком і клієнтом укладається додаткова угоди до чинного депозитним договором.
У зарубіжній а також в останні роки вітчизняній практиці при відкритті термінових вкладів банки часто застосовують обмеження за мінімальними сумами вкладу.
Крім того, багатьма банками практикується залучення коштів в так звані Святкові або Ювілейні вклади, приурочені до державних свят та іншим знаменним датам. Діє система молодіжних вкладів, сімейних, вкладів на навчання, відпускних вкладів, яка дозволяє населенню відкласти кошти для їх накопичення на певні цілі: купівлю товарів тривалого користування, навчання, відпочинок і туризм. Привабливість цих внесків для населення полягає в можливості часткового поповнення і часткового зняття вкладу без особливих втрат процентного доходу.
Грошові кошти на строкові вклади можна розміщувати в білоруських рублях або іноземній валюті, виплата відсотків здійснюється щомісячно або в кінці терміну дії депозитного договору.
Строкові вклади оформляються договором між клієнтом (вкладником) та банком в особі його керівника. Банки самостійно розробляють форму депозитної угоди, яка носить за окремим видом вкладу типовий характер. Договір складається у двох примірниках.
Під договором термінового банківського внеску (депозиту) розуміється договір, відповідно до якого вкладополучатель зобов'язаний повернути внесок (депозит) і виплатити нараховані по ньому відсотки після закінчення зазначеного в договорі терміну.
У договорі передбачається сума внеску, термін його дії, відсотки, які вкладник отримає після закінчення терміну дії договору, можливість обов'язки і права вкладника, обов'язки і права банку, відповідальність сторін за дотримання умов договору, порядок вирішення спорів [Додаток Б].
Перевагою термінових депозитних рахунків для клієнта є отримання високого відсотка, а для банку - можливість підтримки ліквідності з меншим оперативним резервом.
Недолік термінових депозитних рахунків для клієнтів полягає в низькій ліквідності і неможливості використовувати кошти на рахунках термінових депозитів для розрахунків та поточних платежів, а також для отримання готівкових грошей. Для банку недолік полягає в необхідності виплат підвищених відсотків за вкладами і зниженні таким чином маржі.
Проміжне становище між строковими депозитами та депозитами до запитання займають ощадні вклади. Таку групу вкладів можна зустріти в теоретичній літературі, а також у сучасній західній та колишньої радянської практики.
Економічна сутність ощадного вкладу в наступному:
· Накопичувальний характер вкладу, який характеризується необмеженою можливістю поповнення рахунку та часткової можливістю зняття коштів;
· Низькі вимоги до мінімальних сум внесків;
· Помірно високу відсоткову винагороду;
· Умовність терміну зберігання за рахунок наявності умови автопролонгації;
· Наявність можливості оперативного інформування вкладника про суму вкладу [12, c.30].
Отже, ощадний можна розглядати внесок як рахунок, призначений для накопичення населенням коштів для здійснення великих одноразових витрат шляхом регулярного внесення відносно дрібних внесків. При цьому ризик блокування коштів при бажанні зняти їх достроково відсутня, що робить даний внесок дуже зручним для основної частини населення, чиї доходи характеризуються середнім рівнем і регулярністю надходження [12, c.30].
У таблиці 1.1 наведені вклади, які виходячи з виділених критеріїв можуть бути віднесені до ощадних.

Таблиця 1.1 - Ощадні вклади білоруських банків
Назва вкладу / Банк
Термін, в роках
Мож-ли-ність внесення ав-ня додат-вача-них внесків
Можливість зняття коштів
Мінімальний розмір первісної внеску
Мінімальний
розмір додат-вача
ного
внеску
Нали
чіе
авто-
про-
лонга-ції
Різниця в відсоток-них
ставках у порівнянні зі строковими вкладами того ж банку
«Вклад з плаваючою процентною ставкою» / БАПБ
від 0,27 до 8,22
та
так, аж до мінімальної суми вкладу
1 крб.;
1 RUR;
1 USD;
1 EUR
10 тис. руб.;
100 RUR;
5 USD;
5 EUR
та
немає
«Динамічний» / Приорбанк
2
та
та
250 тис. руб
не об-меження
та
нижче на 4,5 npoц. пункту
«До відпустки» / Беларусбанк
1
та
так,
через 90 днів
50 тис. руб.
не об-меження
та
нижче на 4 npoц. пункту
«Ощадний» / Приорбанк
1
та
так,
крім первісної суми
250 тис. руб.;
$ 116;
97 EUR
не об-меження
та
немає
«Рантьє» /
Приорбанк
3
та
так,
крім первоначаль-ної суми
250 тис. руб.;
$ 116;
97 EUR
$ 200
та
немає
«Успішний» / Белпромстройбанк
2
та
так,
мінімальний залишок 1,5 млн. руб.
150 тис. руб.
не обмежений
немає
немає
«Універсальний» /
Беларусбанк
2
так,
протягом 22 міс.
так,
в межах
50%
первісної внеску
не обмежений
не об-меження
немає
вище на 0,5
npoц. пункту
Продовження табл. 1.1
«Строковий
на 15 місяців »/ Славнефтебнанк
1,25
та
так,
мінімальний залишок 5 млн. руб .. $ 1000 або 1000EUR
не обмежений
не об-меження
немає
немає
«Перемога» / Беларусбанк
1,08
та
так,
в межах 50% залишку за вкладом
10 тис. руб.
не об-меження
немає
нижче на 1 npoц. пункт
«Строковий вклад на 1 місяць» / Парітетбанк
0,08
та
так, мінімальний
залишок 2500 RUR
2500 RUR
не об-меження
та
немає
Примітка: Джерело: 12, c. 31
Можна відзначити, що банки рідко підкреслюють ощадний характер пропонованих вкладів (слово «ощадний» зустрічається в назві лише одного виду вкладу, в деякій мірі накопичувальний характер вкладу підкреслюється назвами «Динамічний» і «До відпустки»). Це ускладнює клієнтський вибір. Крім того, банки практично не використовують можливість зменшення процентної ставки по ощадних вкладах як інструмент зниження власних витрат (тільки в трьох випадках з десяти процентна ставка нижче ставки за строковими вкладами, що залучаються на той самий строк, а в одному випадку ставка по ощадним вкладом навіть перевищує ставку за строковим вкладом) [12, с.31].
У вітчизняній практиці під ощадними вкладами маються на увазі перш за все операції з населенням, причому до ощадних відносяться і строкові вклади населення, і рахунки громадян до запитання. Комерційні банки взяли на озброєння досвід Ощадного банку і суттєво урізноманітнили умови обслуговування клієнтури. У балансі банків ощадні вклади враховуються на тих же балансових рахунках, як і термінові вклади. Оформлення вкладу може бути аналогічно строковим вкладом чи мати власну специфіку в залежності від умов конкретного виду вкладу. Так, ощадний рахунок до запитання може бути оформлений ощадною книжкою, в якій відбиваються всі операції по вкладу, або ж клієнтові регулярно відповідно до договору пред'являються окремі виписки з особового рахунку [13, c.3].
Широкого розвитку в банківській практиці серед ощадних вкладів отримали ощадні сертифікати. Використовуються ощадні сертифікати, видані як на певний строк, так і до запитання. [14].
Ощадний сертифікат - цінний папір, що засвідчує суму вкладу, внесеного у банк, і права вкладника (фізичної особи - власника сертифіката) або його правонаступника на отримання після закінчення встановленого строку суми вкладу та відсотків по ньому в банку, який видав сертифікат, або будь-якій філії (відділенні ) цього банку [14].
Операції з ощадним сертифікатом полягають у валюті вкладу.
Термін обігу і процентна ставка сертифікату встановлюються емітентом при виписці сертифікату і не можуть бути змінені протягом терміну звернення цього сертифікату [Додаток В].
Поступка ощадного сертифікатів здійснюється шляхом укладення двосторонньої угоди у формі договору між особою, поступливою права за сертифікатом, та особою, що набирає ці права.
Права, засвідчені ощадним сертифікатом, можуть бути передані тільки фізичній особі.
У разі дострокового пред'явлення ощадного сертифіката до оплати банком виплачуються сума і відсотки, передбачені по внеску (депозиту) до запитання, якщо інший розмір процентів не встановлений умовами сертифікату.
У випадку, якщо термін отримання грошових коштів, зазначених у сертифікаті, пропущений, такий сертифікат починаючи з вказаної в ньому дати його погашення вважається документом до запитання, за яким банк несе зобов'язання виплатити позначену в ньому суму.
Під договором умовного банківського внеску (депозиту) розуміється договір, відповідно до якого вкладополучатель зобов'язаний повернути внесок (депозит) і виплатити нараховані по ньому відсотки при настанні (не наступі) визначеного в договорі події.
Стаття 188 Банківського кодексу передбачає, що розмір відсотків за умовними банківськими вкладами може бути змінений за згодою сторін, якщо інше не передбачено договором банківського вкладу [5].
Система умовних вкладів представлена ​​накопичувальними вкладами на дітей строком від 5 до 10 років з умовою права дострокового зняття коштів при досягненні повноліття [15, c.232].
До умовного внеску можна віднести вид вкладу, який приймає форму заставного внеску при оформленні позики в банку. Вилучення коштів з такого рахунку можливе лише при закритті рахунку з обліку кредитної заборгованості, інакше кажучи, при погашенні кредиту. Цей депозит вважається безстроковим, що дозволяє банку використовувати його в якості довгострокового кредитного ресурсу. Депозит характеризує низька прибутковість і повна відсутність нарахування відсотків. Таким чином, за рахунок депозиту банки отримують стабільний, довгостроковий дешевий кредитний ресурс, який дозволяє їм формувати високий прибуток. Проте з позиції клієнта даний депозит носить «примусовий» характер, так як відволікання коштів з обороту на невизначено тривалий строк не приносить йому прямого доходу
Певний інтерес представляють договори, що передбачають кредитування клієнта на основі накопичення грошових коштів на депозитному рахунку. До таких вкладах, наприклад, належать «будзаощадження». Згідно з угодою банк приймає на себе зобов'язання надати клієнту кредит за умови накопичення і зберігання останнім протягом певного терміну певної суми грошових коштів. Формування коштів на депозитному рахунку може відбуватися або за можливостями клієнта та у зручний для нього час, або на підставі плану накопичень, тобто регулярних, узгоджених з банком розмірі та періодичності внесення внесків. Чим менший розрив між коштами на депозитному рахунку і величиною отриманого кредиту, тим менший відсоток по кредиту, тому що знижується ризик банку у своєчасному погашенні кредиту і досягається економія кредитних ресурсів. Сума накопиченого депозиту і відсотки по ньому можуть бути зараховані в погашення заборгованості за кредитом і відсотками по ньому.
Слід зазначити, що в країнах з розвиненими ринковими відносинами останнім часом чіткі межі між окремими видами депозитів розмиваються: з'являються рахунки, що поєднують в собі якості рахунків до запитання і термінових депозитів. Так, у США однією з нових форм рахунків стали «нау»-рахунки - депозитні рахунки, за якими виплачується ринкова ставка відсотків; в той же час на них можна виписувати розрахункові тратти, аналогічні чеках, тобто використовувати ці рахунки для платежів [15, c.126].
Незважаючи на різноманітність назв вкладів, в країні відсутні принципово нові форми залучення коштів населення. Так, у республіці відсутня система пенсійно-накопичувальних вкладів, житлових ощадних вкладів. Діючі пенсійні вклади відрізняються від строкових тільки обов'язковою умовою досягнення вкладником пенсійного віку, підвищеною відсотковою ставкою, можливістю дострокового зняття коштів без значних втрат в прибутковості. Для накопичення необхідної суми коштів для купівлі або будівництва житла населення розміщує кошти, як правило, у строкові вклади, що не мають цільової спрямованості та відповідних умов довгострокових накопичень.
Особливо актуальним є розробка механізму залучення коштів в анонімні накопичувальні внески, що дозволяють легалізувати доходи населення, і в керовані вклади, за якими клієнт самостійно визначає термін повернення внеску.
Слід зазначити, що ліквідність вкладу для його власника уявляє, як правило, не менший інтерес, ніж розмір доходів за ним. Тому більш привабливими для клієнта є договори, що передбачають можливість дострокового відкликання депозиту. При включенні в договір подібних умов повинні бути чітко розмежовані розміри доходів (розмір депозитного відсотка) при дотриманні клієнтом договірних термінів і при достроковому запитання суми. Самим жорсткою умовою з боку банку може бути повна втрата клієнтом права на відсотки по достроковому вилученню депозиту. Іншим варіантом є нарахування банком відсотків за ставкою, передбаченою для депозитів до запитання, але найчастіше нарахування відсотків за достроково відкликаються депозитах за термін їх фактичного перебування на банківському рахунку відбувається за ставкою, встановленою банком для депозитів відповідного терміну.
Отже, операції із залучення коштів населення вимагають від банків надання вкладникам різноманітних послуг, процентного стимулювання підтримки максимально високого залишку на рахунках. Крім того, безліч різних видів рахунків і надаються депозитних послуг дозволяє банкам проводити дуже глибоку сегментацію оптового і роздрібного ринку, що сприяє зосередженню основної уваги на обслуговуванні тих клієнтурних груп, які становлять особливий інтерес.

2. АНАЛІЗ депозитних операцій З НАСЕЛЕННЯМ НА ПРИКЛАДІ ФІЛІЇ № 215 АСБ «Беларусбанк»
2.1 Аналіз видів депозитів, пропонованих філією 215 АСБ
«Беларусбанк» населенню.
Філія № 215 АСБ «Беларусбанк» відкриває фізичним особам наступні депозитні рахунки в білоруських рублях: поточні, до запитання, благодійні, термінові, умовні. В іноземній валюті філія відкриває такі рахунки: поточні, до запитання, благодійні та термінові.
Порівняння кількості депозитних рахунків проведено за станом на 01.01.2006р., 01.07.2006р. і 01.01.2007р. (Табл. 2.1 та 2.2).

Таблиця 2.1 - Динаміка кількості депозитних рахунків за участю фізичних осіб у білоруських рублях, відкритих у філії № 215 АСБ «Беларусбанк»
Види депозитних рахунків фізичних осіб
Кількість рахунків
Відхилення
Темп зростання
Кількість рахунків
Відхилення
Темп зростання
на 01.01.2006
на 01.07.2006
на 01.01.2007
Поточні
156
164
8
105,1
178
14
108,5
До запитання
263295
198461
-64834
75,4
130813
-67648
65,9
Карт-рахунку
33011
35168
2157
106,5
36705
1537
104,4
Благодійні
8
6
-2
75,0
5
-1
83,3
Термінові
18471
19516
1045
105,7
20556
1040
105,3
Умовні
3297
2968
-329
90,0
2825
-143
95,2
Всього
285227
221115
-64112
77,5
154377
-66738
69,8
Примітка: Джерело: 16
Дані таблиці 2.1 показують, що за стояння на 01.01.2007р. у філії діяло 154377 депозитних рахунку за участю фізичних осіб при рівні 285227 рахунків за станом на 01.01.2006р. При порівнянні в динаміці загальна кількість рахунків знизилося на 22,5% на 01.07.2006 і на 30,2% на 01.01.2007. Загальне зниження склало 130850 рахунків або на 45,9%.
Причому, основне зниження кількості рахунків відбулося за рахунок зниження кількості рахунків до запитання. Кількість рахунків до запитання знизилося на 64 834 (або на 24,6%) на 01.07.2006р. і на 67 648 (на 34,1%).
Кількість карт-рахунків зросло на 6,5% на 01.07.2006р. і на 4,4% на 01.01.2007р.
Таким чином, відбувається значне зниження рахунків до запитання, що пояснюється переливом залучених коштів з рахунків до запитання у строкові рахунки. На це показує також зростання кількості строкових рахунків. Кількість термінових рахунків на 01.07.2006р. при порівнянні з 01.01.2006р. зросла на 5,7% (на 1045) і на 01.01.2007р. на 5,3% (на 1040).
Кількість поточних рахунків зросло на 01.07.2006р. на 5,1%, і на 01.01.2007р. на 8,5%.
Спостерігається зниження кількості благодійних рахунків (у цілому на 3 рахунку) і умовних рахунків на 14,8%.
Таблиця 2.2 - Динаміка кількості депозитних рахунків за участю фізичних осіб в іноземній валюті, відкритих у філії № 215 АСБ «Беларусбанк»
Види депозитних рахунків фізичних осіб
Кількість рахунків
Відхилення
Темп зростання
Кількість рахунків
Відхилення
Темп зростання
на 01.01.2006
на 01.07.2006
на 01.01.2007
Поточні
296
318
22
107,4
357
39
112,3
До запитання
502
441
-61
87,8
438
-3
99,3
Карт-рахунку
0
0
0
0,0
0
0
0,0
Благодійні
4
4
0
100,0
4
0
100,0
Термінові
3650
3726
76
102,1
3901
175
104,7
Всього
4452
4489
37
100,8
4700
211
104,7
Примітка: Джерело: 16
Дані таблиці 2.2 показують, що за стояння на 01.01.2007р. у філії діяло 4700 депозитних рахунки в іноземній валюті за участю фізичних осіб при рівні 4452 рахунку станом на 01.01.2006р. і 4489 на 01.07.2006р. Загальне зростання склав 248 рахунків або на 5,6%.
При цьому загальне число рахунків зросла переважно за рахунок збільшення кількості термінових рахунків. Приріст термінових рахунків склав 2,1% (76 рахунків) на 01.07.2006р. і 4,7% (175 рахунків) на 01.01.2007р.
Кількість поточних рахунків зросло на 01.07.2006р. на 7,4% (22 рахунку) і на 01.01.2007р. на 12,3% (39 рахунків).
По рахунках до запитання відбулося зниження їх кількості на 12,2% на 01.07.2006р. і 0,7% на 01.01.2007р.
Таким чином, аналіз кількості депозитних рахунків показує на зростаючу увагу населення до строкових вкладів і знижується до рахунках до запитання.
На підставі проведеного аналізу можна зробити висновок, що відбувається перетік капіталу населення з рахунків до запитання у строкові вклади. Це пояснюється тим, що у населення посилюється тенденція до заощадження, а отже, поліпшується його життєвий рівень.
Станом на 01.10.2007р. у філії діють наступні види вкладів в білоруських рублях (табл.2.3):

Таблиця 2.3 - Види вкладів в білоруських рублях по філії № 215 АСБ «Беларусбанк»
№ п / п
Вид вкладу
Термін зберігання
Процентна ставка,% річних
1
Ювіляр
30 місяців
12,
додатковий дохід - 1
2
Зручний плюс
25 днів
12
3
Мобільний
2 роки
12,5
4
Житлово-накопичувальний
3 роки
5 років
7 років
10
5
XXI століття
100 днів
190 днів
370 днів
11
12
13
6
Накопичувальний вклад
3 роки
15
7
Преміальної-накопичувальний Дитячий
5 років
14
8
До відпустки
1 рік
9
9
Ощадний сертифікат
3 місяці
12
10
Ювілейний
45 днів
8
11
Гарантований дохід
15 днів
35 днів
5,5
7
12
Пенсійний
До запитання
7
13
До запитання
До запитання
0,5
14
Поточні рахунки
До запитання
0,5
15
Спеціальні накопичувальні рахунки
До запитання
10,5
Примітка: Джерело: 17
Таким чином, у національній валюті у філії діють 15 видів депозитних рахунків для фізичних осіб.
Найвищі процентні ставки передбачені по накопичувальному внеску - 15% річних і з преміальної-накопичувальному дитячому - 14% відсотків річних.
Найнижча відсоткова ставка передбачена по рахунках до запитання і поточними рахунками.
Таблиця 2.3. підтверджує, що при збільшенні терміну вкладу ставка по ньому встановлена ​​вище, ніж за рахунками з невеликими термінами. Це пояснюється тим, що банк, залучаючи кошти на більш тривалий термін, забезпечує для себе вільні грошові ресурси, якими може розпорядиться на свій розсуд: розмістити грошові кошти на ринку кредитних ресурсів, видати підкріплення грошової готівки для власних розрахункових кас і валютно-обмінних пунктів , здійснити видачу заробітної плати і пенсій.
Наведемо умови банківських вкладів у філії в білоруських рублях.
1. Терміновий банківський внесок у білоруських рублях «Ювіляр».
1) Мінімальна сума вкладу - 100 000 білоруських рублів.
2) Строк повернення вкладу - день закінчення 30-ти місяців, починаючи з дня прийому грошових коштів у внесок.
3) Відсотки по внеску - ставка рефінансування Національного банку Республіки Білорусь плюс два процентних пункти. Процентна ставка плаваюча. Щомісячна капіталізація відсотків.
4) При несовершении видаткової операції до настання терміну повернення на залишок вкладу нараховується додатковий дохід у розмірі одного відсотка річних. Виплата додаткового доходу шляхом приєднання до залишку вкладу здійснюється в день настання терміну повернення вкладу.
5) Вклад може бути відкритий на ім'я іншої особи.
6) Внесок у встановленому порядку може поповнюватися.
7) Нараховані відсотки приєднуються до залишку вкладу зі спливом кожного місяця зберігання вкладу.
8) Вчинення видаткової операції до дня закінчення 1-го місяця з дня відкриття рахунку тягне за собою перерахунок суми відсотків за ставкою до запитання. Вчинення видаткової операції після закінчення 1-ого місяця не тягне перерахунку відсотків.
2. Терміновий банківський внесок у білоруських рублях «Зручний плюс».
1) Внесок вноситься готівкою грошовими коштами або безготівковим перерахуванням до білоруських рублях.
2) Мінімальна сума вкладу встановлюється в розмірі 100 000 білоруських рублів.
3) Вклад може бути відкритий на ім'я іншої особи.
4) Термін повернення вкладу - день закінчення 25 календарних днів, починаючи з дати прийому грошових коштів.
5) Процентна ставка - ставка рефінансування Національного банку Республіки Білорусь плюс два процентних пункти. Відсоткова ставка фіксована.
6) Поповнення вкладу не здійснюється.
7) Якщо у день настання першого терміну повернення вклад не витребуваний і не нараховувався знижений дохід договір вважається переукладений на новий термін. Пролонгація можлива один раз.
8) Якщо вкладник при настання другого терміну повернення не витребує внесок і за вкладом не нараховувався знижений дохід залишок вкладу перераховується на рахунок термінового банківського вкладу «Ювіляр». З дня зазначеного перерахування грошові кошти зберігаються на умовах вкладу «Ювіляр».
9) Прибуткові операції по вкладу (крім приєднання відсотків) не проводяться.
10) З моменту перерахування внеску на строковий вклад «Ювіляр») договір вважається переукладання на Умовах вкладу «Ювіляр».
3. Терміновий банківський внесок у білоруських рублях «Мобільний».
1) Термін повернення вкладу після закінчення 2 років з дня укладення договору банківського вкладу.
2) Внесок приймається в білоруських рублях. Мінімальна сума початкового внеску у внесок - 10 000 білоруських рублів.
3) Вклад може бути відкритий на ім'я іншої особи.
4) Вклад може поповнюватися.
5) Процентне винагороду за вкладом нараховується у розмірі ставки рефінансування Національного банку Республіки Білорусь плюс два процентних пункти. Ставка плаваюча. Щомісячна капіталізація відсотків.
6) Нараховані відсотки приєднуються до залишку вкладу зі спливом кожного місяця зберігання вкладу з дня укладення договору.
7) По вкладу протягом усього терміну зберігання можливе вчинення видаткової операції в межах 30% відсотків від суми залишку вкладу без перерахунку відсотків за зниженою процентною ставкою. Вчинення видаткової операції понад 30% тягне за собою перерахунок відсотків за ставкою до запитання.
8) При розірванні договору банківського вкладу до закінчення одного року з дня його укладання або переукладання дохід перераховується за ставкою до запитання.
9) Розірвання договору банківського вкладу після закінчення одного року з дня його укладення (переукладення) не тягне перерахунку відсотків.
10) Банк в односторонньому порядку може змінювати розмір процентної винагороди.

4. Терміновий банківський вклад «XXI століття» в білоруських рублях.
1) Внесок відкривається готівковими коштами або безготівковим перерахуванням до білоруських рублях на термін 100, 190 і 370 календарних днів.
2) Мінімальна сума вкладу встановлюється в розмірі 50000 білоруських рублів.
3) Процентне винагороду за вкладом нараховується у розмірі ставки рефінансування Національного банку Республіки Білорусь плюс один (на 100 днів), два (на 190 днів), три (на 370 днів) відсоткових пункту. Ставка плаваюча. Щомісячна капіталізація відсотків.
4) Вклад може бути відкритий на ім'я іншої особи.
5) Поповнення вкладу не проводиться [Додаток Г].
5. Терміновий банківський житлово-накопичувальний внесок у білоруських рублях.
1) Внесок відкривається готівковими коштами або безготівковим перерахуванням до білоруських рублях на строк 3 роки, 5 років, 7 років.
2) Мінімальна сума початкового внеску встановлюється в розмірі 50000 білоруських рублів.
3) Процентне винагороду за вкладом нараховується в розмірі 10% ставки рефінансування Національного банку Республіки. Ставка плаваюча. Щомісячна капіталізація відсотків.
4) Вклад може бути відкритий на ім'я іншої особи.
5) Можливе поповнення вкладу.

6. Терміновий банківський накопичувальний внесок у білоруських рублях.
1) Внесок відкривається готівковими коштами або безготівковим перерахуванням до білоруських рублях на термін 3 роки.
2) Мінімальна сума початкового внеску встановлюється в розмірі 50000 білоруських рублів.
3) Процентне винагороду за вкладом нараховується у розмірі ставки рефінансування Національного банку Республіки Білорусь плюс п'ять процентних пунктів. Ставка плаваюча. Щомісячна капіталізація відсотків.
4) Вклад може бути відкритий на ім'я іншої особи.
5) Можливе поповнення вкладу.
7. Терміновий банківський вклад «преміальної-накопичувальний« Дитячий ».
1) Вклад приймається на ім'я неповнолітнього віком до 16 років від осіб незалежно від родинних відносин, або від самого неповнолітнього.
2) Строк повернення вкладу - після закінчення 5 років з дня укладення договору. Якщо в день настання терміну повернення вкладу вкладник не витребував всю суму вкладу, то договір вважається укладеним на новий термін. Пролонгація можлива і при настанні нових термінів повернення вкладу.
3) Вклад приймається в білоруських рублях. Мінімальна сума початкового внеску - 10 000 білоруських рублів.
4) Розмір відсотків нараховується у розмірі ставки рефінансування Національного банку Республіки Білорусь плюс чотири процентних пункти. Ставка плаваюча. Щомісячна капіталізація відсотків.
5) Нараховані відсотки приєднуються до залишку вкладу зі спливом кожного місяця зберігання вкладу.
6) При несовершении видаткових операцій (крім зняття відсотків) до досягнення неповнолітнім віку 18 років і закінчення п'яти років з дня укладання договору на залишок вкладу нараховуються додаткові відсотки в розмірі 0,5% річних.
7) Знижена процентна ставка нараховується при здійсненні видаткової операції до закінчення одного року з дня укладення договору в розмірі ставки до запитання; по закінчення одного року до дня закінчення трьох років у розмірі 90% від діючої процентної ставки за весь період зберігання.
8) Початковий внесок приймається від вносителя готівкою. Додаткові внески до пред'явлення першої вимоги неповнолітнім приймаються тільки від вносителя.
9) Не приймаються грошові кошти, що перераховуються третіми особами (заробітна плата, стипендії, пенсії, допомоги), перераховуються джерелом виплат.
8. Терміновий банківський вклад «До відпустки».
1) Внесок відкривається в білоруських рублях строком на 1 рік.
2) Мінімальна сума вкладу 50 000 білоруських рублів.
3) Можливе поповнення вкладу.
4) Дохід за вкладом нараховується і виплачується в розмірі ставки рефінансування Національного банку Республіки Білорусь, мінус 1 процентний пункт. Ставка плаваюча.
5) Вчинення видаткової операції до закінчення 90 календарних днів зберігання тягне за собою перерахунок відсотків за ставкою до запитання.

9. Випуск, обігу та погашення ощадних сертифікатів на пред'явника АСБ «Беларусбанк».
1) Мінімальна сума грошових коштів, що розміщуються у внесок, складає 100 000 рублів.
2) Термін погашення сертифіката - після закінчення 3 місяців.
3) Банк випускає строкові сертифікати, номіновані в білоруських рублях.
4) Вкладник вносить грошові кошти як у безготівковому порядку, так і готівкою грошовими коштами.
5) Власниками сертифікатів можуть бути фізичні особи - резиденти та нерезиденти згідно Республіки Білорусь.
6) Процентна ставка - ставка рефінансування Національного банку плюс два процентних пункти. Ставка фіксована.
7) Власник сертифіката має право передати права за сертифікатом іншій фізичній особі.
8) Відсотки за період, починаючи з терміну повернення вкладу, до фактичного пред'явлення його до оплати не нараховуються.
9) Сертифікат може бути пред'явлений для оплати достроково у будь-яку установу банку незалежно від місця його видачі. Банк проводить дострокову оплату сертифіката не пізніше п'яти банківських днів з дня пред'явлення. У цьому випадку відсотки за сертифікатом нараховуються за ставкою до запитання.
10. Терміновий банківський внесок у білоруських рублях «Ювілейний».
1) Внесок відкривається в білоруських рублях строком на 45 днів.
2) Зарахування коштів у внесок здійснюється готівковими коштами або в безготівковому порядку.
3) Мінімальна сума вкладу 50 000 білоруських рублів.
4) Поповнення вкладу не здійснюється.
5) Процентна ставка - 80% ставки рефінансування Національного банку Республіки Білорусь. Ставка плаваюча.
6) Вчинення видаткової операції до закінчення терміну зберігання тягне за собою перерахунок відсотків за ставкою до запитання.
11. Терміновий банківський внесок у білоруських рублях «Гарантований дохід».
1) Внесок відкривається готівковими коштами або безготівковим перерахуванням до білоруських рублях на термін 15 і 35 днів.
2) Мінімальна сума вкладу встановлюється в розмірі 100 000 білоруських рублів.
3) Процентна ставка - 50,5% від ставки рефінансування Національного банку Республіки Білорусь (на 15 днів), 70% від ставки рефінансування (на 35 днів). Відсоткова ставка фіксована.
4) Поповнення вкладу не здійснюється.
5) Вклад не може бути відкритий на ім'я іншої особи.
12. Банківський вклад «Пенсійний».
1) Внесок відкривається безготівковим перерахуванням до білоруських рублях.
2) Термін повернення всієї суми вкладу або частини вкладу - до запитання.
3) Внесок відкривається фізичним особам при досягненні ними пенсійного віку при пред'явленні пенсійного посвідчення.
4) Мінімальна сума вкладу не встановлюється.
5) Процентна ставка - 70% від ставки рефінансування Національного банку Республіки Білорусь. Процентна ставка плаваюча.
6) Поповнення вкладу здійснюється в безготівковому порядку перераховують пенсію організаціями.
7) Вклад не може бути відкритий на ім'я іншої особи.
13. Вклад на вимогу в білоруських рублях.
1) Вклади до запитання в білоруських рублях відкриваються готівковими коштами або в безготівковому порядку.
2) Термін повернення всієї суми або частини вкладу - до запитання його вкладником.
3) Мінімальна сума початкового внеску не обмежена.
4) Поповнення за вкладами в білоруських рублях проводиться без обмежень сум.
5) Вклад може бути відкритий на ім'я іншої особи.
6) Повернення вкладу здійснюється повністю або частково в межах залишку вкладу на першу вимогу вкладника в готівковому або безготівковому порядку.
7) Вкладник має право здійснювати безготівкові розрахунки і користуватися іншими видами банківських послуг, визначеними банком.
При порівнянні умов вкладів у білоруських рублях, можна відзначити, що по строкових вкладах передбачені більш сприятливі умови для вкладників, ніж за вкладами до запитання. Так, чим більше термін вкладу, тим більші відсотки банк передбачає.
Крім того, часто банк передбачає капіталізацію доходу, додатковий дохід у вигляді процентний ставки і можливість видаткових операцій. Вклади з додатковим доходом (Ювіляр) носять характер ощадних і покликані стимулювати населення в більшому накопиченні.
Капіталізація доходу передбачається в основному за вкладами з великими термінами (Ювіляр, Мобільний, XXI століття, житлово-накопичувальний внесок, накопичувальний внесок, преміальної-накопичувальний Дитячий). Це закликає вкладників розміщувати гроші на більш тривалі терміни і знизити їх бажання знімати суми відсотків, тому що в такому випадку на зараховані відсотки нараховується також відсоток.
Можливість видаткових операцій у розмірі деякої частини вкладу за деякими видами вкладів сприяє залученню тих вкладників, які хотіли б розмістити свої грошові кошти при їх наявності, але також залишають за собою право скористатися грошима в разі потреби.
До таких внесках належить вид «Мобільний». В даний час цей вид користується великою популярністю, тому що по ньому можна витрачати 30% від суми залишку за вкладом, і після закінчення одного року зберігання вкладний рахунок можна закрити повністю без втрати відсотків.
Крім того, популярністю користуються вклади Ювіляр і преміальному-накопичувальний Дитячий, Накопичувальний, Пенсійний.
За вкладом «Ювіляр» окрім капіталізації відсотків і можливості здійснення видаткових операцій ще передбачена вигідна відсоткова ставка і додатковий дохід 1% річних, якщо не відбувалися видаткові операції.
Вклад «преміальної-накопичувальний Дитячий» характеризується тим, що мінімальна сума вкладу складає всього 10 тис.руб., Вигідна відсоткова ставка, також передбачена капіталізація відсотків, нараховується додатковий дохід 0,5% при несовершении видаткових операцій.
Вклад «Накопичувальний» характеризується вигідною процентною ставкою, невисокою сумою початкового внеску (50 тис.руб.), Можливістю поповнення вкладу.
Вклад «Пенсійний» характеризується тим, що термін повернення вкладу або частини вкладу - до запитання, а ставка відсотків набагато вище, ніж за вкладами до запитання. Крім того, кошти у вклад надходять в безготівковому порядку від організацій, які перераховують пенсію.
Попитом не користуються або користуються недостатнім попитом вклади з невеликими термінами («Гарантований дохід», «Ювілейний», «До відпустки», «XXI століття»).
Основна причина такого становища полягає в тому, що за даними видам внесків встановлені невисокі процентні ставки. Крім того, за вкладом «XXI століття» не передбачено поповнення вкладу.
По вкладу «До відпустки» нараховується знижена процентна ставка (ставка рефінансування мінус 1%), перерахунок відсотків при здійсненні видаткової операції до закінчення терміну 90 днів.
По вкладу «Ювілейний» не роблять поповнення вкладу та низька процентна ставка (80% від ставки рефінансування), а також перерахунок відсотків при здійсненні видаткової операції за ставкою до запитання.
За вкладом «Гарантований дохід» встановлені невисока процентна ставка і неможливість здійснення видаткової операції та поповнення вкладу.
Діючі види вкладів у філії в іноземній валюті наведено станом на 01.10.2007р. вкладів у таблиці 2.4.

Таблиця 2.4 - Види вкладів в іноземній валюті по філії № 215 АСБ «Беларусбанк»
№ п / п
Вид вкладу
Термін зберігання
Проц.ставка,% річних
Долари США і Євро
1
Святковий
2 місяці
7
2
Універсальний
2 роки
8,5
додатковий дохід - 0,5
3
Капітал
18 місяців
8
4
Терміновий
40 місяців
9,5
5
Терміновий
380 днів
7
6
Терміновий банківський вклад з правом поповнення рахунку
6 місяців
12 місяців
5
6
7
Терміновий
3 місяці
3
8
До запитання
До запитання
0,1
9
Поточні рахунки
До запитання
0,1
Російські рублі
10
Російський
18 місяців
8
11
Поточні рахунки
До запитання
0,1
Примітка: Джерело: 17
Таблиця 2.4 показує, що у філії діє 11 видів вкладів в іноземній валюті, з 9 рахунків - у доларах США і Євро і 2 рахунки в російських рублях.
Крім того, в доларах США і Євро відкривається більше термінових вкладів, ніж по російським рублям. Це викликано тим, що довіра населення як і раніше залишається за більш стабільною і конвертованою валютою.
За рахунками в іноземній валюті ставка відсотка також залежить від терміну вкладу, а також від умов вкладу. Так, найбільша процентна ставка встановлена ​​за вкладом на термін 40 місяців - 9,5% річних. Далі, ставка в розмірі 8% встановлена ​​за вкладами на строк 18 місяців (долари США, Євро й російські рублі).
У цілому ставки відсотків за вкладами в іноземній валюті значно нижче ставок за вкладами в білоруських рублях, що пояснюється уповільненням рівня інфляції в країні і поступовим зниженням ставки рефінансування Національного банку Республіки Білорусь.
Таким чином, більш високі ставки за вкладами у білоруських рублях роблять ці вклади більш привабливими для населення і сприяють реалізації іноземної валюти через обмінні пункти. У свою чергу збільшення готівкової валюти в банках стимулює зростання валютних накопичень країни.
Наведемо умови банківських вкладів в іноземній валюті.
1. Терміновий банківський вклад в іноземній валюті «Святковий».
1) Мінімальна сума вкладу не обмежена. Валюта вкладу - долари США або Євро.
2) Строк повернення вкладу - день закінчення 2-х місяців, починаючи з дати прийому грошових коштів у внесок.
3) Процентна ставка - 70% ставки рефінансування Національного банку РБ. Ставка фіксована.
4) Поповнення суми вкладу не здійснюється.
5) Вклад може бути відкритий на ім'я іншої особи.
6) Нараховані відсотки приєднуються до залишку вкладу зі спливом кожного місяця зберігання вкладу (проводиться щомісячна капіталізація доходу).
7) До настання терміну повернення за вкладом можливе вчинення видаткової операції в межах невитребуваного залишку доходу, капіталізованого за вкладом, без перерахунку розміру відсотків. Вчинення видаткової операції понад цього розміру тягне за собою перерахунок суми відсотків за ставкою до запитання.
2. Терміновий банківський вклад «Універсальний» в іноземній валюті.
1) Термін повернення вкладу - через 2 роки з дня укладення договору строкового банківського вкладу. Валюта вкладу - долари США, Євро.
2) Мінімальна сума початкового внеску не обмежена.
3) Вклад може бути внесений на ім'я іншої особи.
4) Процентна ставка - 85% ставки рефінансування Національного банку РБ. Ставка плаваюча. Щомісячна капіталізація доходу.
5) Поповнення вкладу можливе тільки протягом 22 місяців з дня укладення договору.
6) До настання терміну повернення вкладу здійснюється щомісячна капіталізація основного доходу.
7) Можливо вчинення видаткових операцій у розмірі 50% початкового внеску у вклад. При цьому відсотки за зниженою відсотковою ставкою не перераховуються.
8) Додатковий дохід виплачується при несовершении видаткових операцій. Розмір додаткового доходу - 0,5 відсотків річних. Додатковий дохід приєднується до залишку вкладу на день настання терміну повернення вкладу.
3. Терміновий банківський вклад в іноземній валюті «Капітал».
1) Внесення грошових коштів здійснюється готівкою грошовими коштами або шляхом безготівкового перерахування грошових коштів.
2) Валюта вкладу - долари США або Євро.
3) Строк повернення вкладу - після закінчення 18 місяців з дня укладення договору строкового банківського вкладу.
4) Мінімальна сума вкладу не обмежена.
5) Вклад може бути внесений на ім'я іншої особи.
6) Процентна ставка - 80 відсотків ставки рефінансування Національного банку РБ. Ставка фіксована до закінчення 6 місяців, після закінчення 6 місяців - плаваюча. Щомісячна капіталізація відсотків.
7) Поповнення може проводитися тільки протягом 15 місяців з дня укладення договору.
4. Терміновий банківський вклад в іноземній валюті на 40 місяців.
1) Внесення грошових коштів можливе готівковими коштами або в безготівковому порядку.
2) Валюта вкладу - долари США або Євро.
3) Строк повернення вкладу - після закінчення 40 місяців з дня укладення договору строкового банківського вкладу.
4) Мінімальна сума вкладу не обмежена.
5) Процентна ставка - 95% ставки рефінансування Національного банку РБ. Ставка фіксована до закінчення 6 місяців, після закінчення 6 місяців - плаваюча. Щомісячна капіталізація відсотків.
6) Поповнення вкладу можливе тільки протягом 30 місяців з дня укладення договору.
7) При здійсненні видаткової операції до настання терміну повернення (за винятком витратних операцій у розмірі нарахованих відсотків) провадиться перерахунок суми відсотків за ставкою до запитання.
8) Починаючи з дня настання строку повернення, а також з дня витребування частини вкладу, залишок вкладу зберігається з нарахуванням відсотків у розмірі ставки до запитання.
9) При виплаті вкладу або його частини і / або відсотків за вкладом готівковою іноземною валютою банк купує у вкладника частину валюти, що підлягає виплаті за курсом на день покупки валюти, встановленим банком.
5. Терміновий банківський вклад в іноземній валюті строком на 380 днів.
1) Внесення грошових коштів у внесок здійснюється готівкою грошовими коштами і (або) шляхом безготівкового перерахування грошових коштів.
2) Валюта вкладу - долари США або Євро.
3) Строк повернення вкладу - після закінчення 380 днів з дня укладення договору строкового банківського вкладу.
4) Мінімальна сума вкладу не обмежена.
5) Процентна ставка - 70% ставки рефінансування Національного банку РБ. Ставка плаваюча. При зменшенні відсотків новий їх розмір застосовується після закінчення одного місяця з дня повідомлення, при збільшенні - з дня, зазначеного в рішенні банку. Щомісячна капіталізація відсотків.
6) Поповнення вкладу не здійснюється.
7) При здійсненні видаткової операції до настання терміну повернення (за винятком витратних операцій у розмірі нарахованих відсотків) провадиться перерахунок суми відсотків за ставкою до запитання.
8) Починаючи з дня настання строку повернення, а також з дня витребування частини вкладу, залишок вкладу зберігається з нарахуванням відсотків у розмірі ставки до запитання.
9) При виплаті вкладу або його частини і / або відсотків за вкладом готівковою іноземною валютою банк купує у вкладника частину валюти, що підлягає виплаті за курсом на день покупки валюти, встановленим банком.
6. Терміновий банківський вклад в іноземній валюті з правом поповнення.
1) Внесення грошових коштів у внесок здійснюється готівкою грошовими коштами і (або) шляхом безготівкового перерахування грошових коштів.
2) Валюта вкладу - долари США або Євро.
3) Строк повернення вкладу - після закінчення 6 місяців або 12 місяців з дня укладення договору.
4) Мінімальна сума вкладу не обмежена.
5) Процентна ставка - 50% ставки рефінансування Національного банку РБ (на 6 місяців), 60% (на 12 місяців). Ставка плаваюча. При зменшенні відсотків новий їх розмір застосовується після закінчення одного місяця з дня повідомлення, при збільшенні - з дня, зазначеного в рішенні банку.
6) Поповнення вкладу можна тільки до періоду, коли залишається 30 днів до закінчення терміну повернення.
7. Терміновий банківський вклад в іноземній валюті на 3 місяці.
1) Внесення грошових коштів у внесок здійснюється готівковими коштами або в безготівковому порядку.
2) Валюта вкладу - долари США або Євро.
3) Строк повернення вкладу - після закінчення 3 місяців з дня укладення договору.
4) Мінімальна сума вкладу не обмежена.
5) Процентна ставка - 30% ставки рефінансування Національного банку РБ. Ставка плаваюча. При зменшенні відсотків новий їх розмір застосовується після закінчення одного місяця з дня повідомлення, при збільшенні - з дня, зазначеного в рішенні банку.
6) Поповнення вкладу не здійснюється.
8. Банківський вклад в іноземній валюті до запитання.
1) Вклади до запитання в іноземній валюті (долари США та Євро) відкриваються готівковими коштами або в безготівковому порядку. Внесок зберігається до запитання його вкладником.
2) Мінімальна сума початкового внеску не обмежена.
3) Поповнення проводиться без обмежень сум.
4) Вклад може бути відкритий на ім'я іншої особи.
5) Повернення вкладу здійснюється повністю або частково в межах залишку вкладу на першу вимогу вкладника в готівковому або безготівковому порядку.
6) Вкладник має право здійснювати безготівкові розрахунки і користуватися іншими видами банківських послуг, визначеними банком.
9. Терміновий банківський вклад «Російський» (у російських рублях).
1) Термін повернення вкладу - через 18 (вісімнадцять) місяців з дня укладення договору. Валюта вкладу - російські рублі.
2) Мінімальна сума початкового вкладу не обмежена.
3) Вклад може бути відкритий на ім'я іншої особи.
4) Процентна ставка - 80 ставки рефінансування Національного банку РБ. Ставка плаваюча. Щомісячна капіталізація відсотків.
5) Поповнення вкладу можливе тільки протягом 15 місяців з дня укладення договору.
При порівнянні умов за вкладами в іноземній валюті можна відзначити також як і у випадках з вкладами в білоруських рублях, що за вкладами з більш високими термінами передбачена капіталізація доходу (Універсальний, Капітал, на 40 місяців, на 380 днів, на 18 місяців). Однак відмінність умов вкладів в іноземній валюті від вкладів у білоруських рублях полягає не тільки у встановленні більш низьких ставок по вкладах в іноземній валюті, але і відсутність можливості здійснення видаткових операцій. Можливість поповнення вкладу за деякими видами обмежена по терміну (Універсальний, вклад на 40 місяців, вклад з правом поповнення, Капітал і Російський).
Найбільшим попитом користуються вклади «Універсальний», «Капітал» і «На 40 місяців». По вкладу «Універсальний» передбачено поповнення вкладу та щомісячна капіталізація доходу, і можливо здійснювати видаткові операції без перерахунку відсотків, передбачений додатковий дохід при несовершении операцій. За вкладом «Капітал» аналогічні умови, крім можливості витрачання коштів. За вкладом «На 40 місяців» передбачена досить висока процентна ставка для вкладів в іноземній валюті (95% від ставки рефінансування) і можливість поповнення вкладу протягом 30 місяців, проводиться капіталізація доходу. Крім того, достатнім попитом користується «Російський» через можливість поповнити вклад і щомісячній капіталізації відсотків.
Невеликим попитом користуються вклади «на 380 днів», оскільки неможливо поповнити вклад, «Строковий з правом поповнення», так як встановлена ​​низька процентна ставка (50% ставки рефінансування) і відсутня капіталізація доходу, і «Строковий на 3 місяці» через низьку процентної ставки (30% ставки рефінансування) і відсутність можливості поповнити вклад.
Таким чином, населення найбільш приваблюють умови, які дозволяють поповнювати вклад, капіталізація відсотків, вигідні відсоткові ставки.
Отже, в іноземній валюті також є сприятливі умови для вкладників, які покликані зберегти накопичені валютні кошти населення в межах країни і в межах банку.
Процентні витрати філії № 215 АСБ «Беларусбанк» станом 01.10.2007р. складають 628,2 млрд.руб. при рівні на 01.10.2006р. в сумі 364,1 млрд.руб., приріст склав 72,5%. Зростання процентних витрат пояснюється збільшенням кількості вкладників і зростанням залишків за вкладами.
Розрахунок процентних витрат передбачається за наступною схемою. За основу приймається залишок по вкладу, процентна ставка, термін залучення грошових коштів. Наприклад, за вкладом «Мобільний» по одному особовому рахунку (одному вкладникові) розрахуємо процентні витрати.
Вихідні дані:
Залишок по вкладу - 800000 рублів;
Процентна ставка - 12,5% річних;
Термін до закінчення договору - 3 місяці.
Період нарахування відсотків - 30 днів, кількість днів у році - 360 днів.
За умовами вкладу нараховані відсотки приєднуються до залишку по внеску й на нараховані відсотки нараховуються відсотки (капіталізація).
Розрахунок відсотків за 1-й місяць:
= 8333 рублів
Розрахунок за 2-й місяць при не скоєнні видаткових операцій:
= 8420 рублів
Розрахунок за 3-й місяць при не скоєнні видаткових операцій:
= 8508 рублів
Загальна сума по вкладу на момент закриття рахунку складе:
800000 +8333 +8420 +8508 = 825261 рублів
Відсотки виплачені складуть: 8333 +8420 +8508 = 25261 рублів
Отже, сума процентних витрат за даним вкладом і по даному вкладникові складе 25261 рублів.
2.2 Організація проведення депозитних операцій філії № 215 АСБ «Беларусбанк» з населенням
Філія № 215 АСБ «Беларусбанк» розташований в г.Орша Вітебської області.
Юридична адреса філії: г.Орша, вул. Леніна, 81. Телефон: 80215-24-48-54.
Філія здійснює залучення депозитів на підставі ліцензії № 56 Національного банку Республіки Білорусь, виданої 18.06.2001г.
Депозитні операції з фізичними особами у філії здійснює центр роздрібного бізнесу. Зокрема, дані операції здійснюють фахівці з операційної роботи і консультант під керівництвом завідувачів відділень.
Процес проведення депозитних операцій полягає в наступному. У філії до кожного громадянина застосовується індивідуальний підхід. При первинному зверненні фізичної особи в касу консультант знайомить фізична особа з видами вкладів та умовами за ним. З громадянином проводиться бесіда на предмет, які умови йому більше прийнятні, уточнюються бажані терміни розміщення. Даються рекомендації по найбільш прийнятним умов для кожного, хто звернувся громадянина індивідуально.
Вибравши вид вкладу, громадянин звертається безпосередньо до каси. Касовий вузол включає в себе спеціальні кабіни для громадян, куди може зайти громадянин і оформити всі документи без сторонніх. Кабіна зсередини закривається на ключ. Всередині кабіна обладнана кріслом і журнальним столиком. Є в наявності ручка для записів. Інакше кажучи, для громадян передбачені сприятливі можливості для оформлення вкладних операцій.
Після того, як громадянин звернувся до працівника каси для первинного оформлення обраного виду вкладу, при пред'явленні паспорта з ним укладається договір у двох примірниках.
Договір укладається самим фахівцем від імені директора філії. На проведення депозитних операцій і право укладення договорів від імені банку фахівцю видається довіреність.
Внески у вклад приймаються грошовими коштами або безготівковим перерахуванням (з пластикової картки, з іншого вкладного рахунку).
Працівник, уклавши договір і прийнявши грошові кошти, видає працівникові один примірник договору, прибутковий ордер на примі грошових коштів та виписку з особового рахунку.
Прибутковий ордер підписується громадянином про те, що грошові кошти здав, касиром, про те, що гроші прийняті, і контролюючим працівником. Право контрольного підпису для працівника оформляється наказом по філії.
Крім того, громадянин має право оформити вклад на іншу особу. У цьому випадку крім пред'явлення свого паспорта або документа, що посвідчує особу, громадянин зобов'язаний подати паспорт на іншу особу.
У цьому випадку з громадянином укладається два виду договору, але на руки видається тільки той, у якому зазначена його прізвище і сказано про те, що він первісний вкладник.
При первинному зверненні в касу банку громадянина, на ім'я якого відкритий вклад, набуває з моменту звернення всі права за вкладом і йому видається відповідний бланк договору про те, що даний громадянин з цього моменту є вкладником.
При поповненні вкладу працівникові видається також виписка з особового рахунку і прибутковий ордер з контрольною підписом контролюючого працівника. При видаткової операції за вкладом громадянину видається видатковий ордер, в якому він розписується про отримання грошових коштів і виписка з особового рахунку. Видатковий ордер також підписується контрольної підписом.
Касовий працівник прийняті грошові кошти поміщає на зберігання в ящик свого робочого столу з подальшим приміщенням їх у вогнетривкій металевій шафі, розташованому в кабіні касира. Усередині шафи є додаткова металева осередок для зберігання валюти. Ця ланка й сама шафа закриваються на ключ, які зберігаються у касира. Ящик повинен бути завжди закритий, за винятком випадків приміщення туди грошових коштів. В кінці закриття дня працівник грошові кошти від депозитних операцій перераховує разом зі всіма грошовими коштами від проведення інших операцій і проводиться процедура щодо закриття операційного дня.
Депозитні операції проводяться на комп'ютері в програмі «Softklub» «Операційний день касира». Усі бланки документів друкуються на принтері. Документи по депозитних операціях касовий працівник в кінці робочого дня формує у спеціальні папки. Ці папки поміщаються в спеціальний металевий шафа, розташований в касовому вузлі, і закривається на ключ. Ключі від шафи зберігаються у завідуючого відділенням. Документи в шафі поміщаються в спеціальні клітинки за видами вкладів і за номерами особових рахунків. Всі документи зберігаються в даному шафі до закриття вкладу. При подальшому проведенні депозитних операцій за вкладом касовий працівник звертається в даний шафу і дооформляє папку новими документами. При закритті вкладного рахунку папка вилучається і поміщається в архів банку.
Прибуткові та видаткові ордери передаються в одному примірнику в бухгалтерію для відображення операцій по доходах і видатках.
Робоче місце касира обладнано зручним обертовим кріслом, робочим столом, засобами з визначення автентичності валют, вогнетривкі сейфом, каталогами з зразками валют, документами на право проведення депозитних операцій (службове посвідчення, доручення на проведення депозитних операцій), тривожною кнопкою.
У касі працівника має бути в наявності не менше 5 засобів визначення автентичності валют.
Касир не має права на робочому місці мати свої готівкові грошові кошти, всі особисті речі залишаються в спеціальному обладнаному приміщенні для працівників.
Кабіна касира закривається на ключ і обгороджена куленепробивним склом з усіх сторін. Громадянин має справу тільки з осередком, в яку можна покласти документи чи гроші.
Операційна каса відділення, в якій проводяться депозитні операції, обладнана спеціальним стендом. На стенді поміщаються види та умови по вкладах в білоруських рублях і іноземній валюті, процентні ставки, ставка рефінансування Національного банку Республіки Білорусь на день проведення операцій.
Крім того, на стенді поміщаються курси валют на день проведення операцій, а також офіційні курси котирування основних видів валют Національного банку Республіки Білорусь (з якими працює банк).
З метою поліпшення якості обслуговування населення та недопущення помилок в роботі касирів з касовими працівниками проводиться регулярна навчання 1 раз на тиждень за графіком, розробленим завідувачем відділенням.
Крім того, з працівниками проводиться позапланова навчання у випадках появи якісно нових видів вкладів і зміни або доповнення видів проведення операцій касовим працівникам.
Після проведення навчання, всі фахівці повинні поставити свій підпис у спеціальному журналі про те, що пройшли навчання.
Після проведення навчання по роботі з даними операціями або на початку надходження працівника на роботу і закінчення двотижневого випробувального терміну, працівники складають залік комісії, що складається з працівників банку на чолі з директором філії.
Здача заліків оформляється протоколом. Успішно здали залік працівники мають право приступити до своїх обов'язків згідно з посадовими інструкціями. З моменту здачі заліку працівники несуть повну відповідальність за правильність проведення операцій, за якими проводився залік.
2.3 Аналіз розвитку депозитних операцій філії № 215 АСБ «Беларусбанк» з населенням
Інформація про залишки за вкладами за станом на 01.01.2006р., 01.07.2006р. і на 01.01.2007 наведена в таблиці 2.5.

Таблиця 2.5 - Залишки по вкладних рахунках в білоруських рублях за станом по філії № 215 АСБ «Беларусбанк»
Види вкладів
Залишки по вкладних рахунках, млн.руб.
Темп зростання
Темппрір
З урахуванням індексу цін
На
Темп зростання за півріччя
Темп прир за півріччя
Темп зростання за рік з урахуванням індексу цін
Темп прир за рік з урахуванням індексації
на 01.01.06
на 01.07.06
Поточні
79,9
48,7
61
-39
85,2
24,3
49,9
-50,1
28,5
-71,5
Благодійні
2,5
1,6
64
-36
2,7
0,05
3,1
-96,9
1,9
-98,1
До запитання
9775,7
10255
104,9
4,9
10420,9
9924,7
96,8
-3,2
95,2
-4,8
Карт-рахунку
2856
3988,2
139,6
39,6
3044,5
5155
129,3
29,3
169,3
69,3
Термінові
26622,2
38159,6
143,3
43,3
28379,3
42746,3
112
12
150,6
50,6
Умовні
21,2
16,4
77,4
-22,6
22,6
9,6
58,5
-41,5
42,5
-57,5
Всього
39357,5
52469,5
133,3
33,3
41955,1
57859,9
110,3
10,3
137,9
37,9
Примітка: Джерело: 16
Дані таблиці 2.5 показують, що загальні залишки за вкладами в білоруських рублях на 01.07.2006р. в порівнянні з початком року зросли на 33,3%, на 01.01.2007р. в порівнянні з 01.07.2006р. - На 10,3%.
Збільшення відбулося переважно за рахунок зростання залишків за строковими вкладами на 43,3% на 01.07.2006р. і на 12,0% на 01.01.2007р.
Залишки по вкладах до запитання змінилися незначно - на на 01.07.2006р. зросли на 4,9%, на 01.01.2007р. знизилися на 3,2%.
Залишки по карт-рахунках зросли на 39,6% на 01.07.2006р. і на 29,3% на 01.01.2007р.
За поточними рахунками відбувається зниження залишків коштів на них: на 01.07.2006р. на 39,0%, на 01.01.2007р. - На 50,1%.
За благодійним вкладами відбувається зниження залишків коштів на 36,0% на 01.07.2006р., І на 96,9% на 01.01.2007р.
За умовним вкладами відбулося зниження залишків на 22,6% на 01.07.2006р. і на 41,5% на 01.01.2007р.
Отже, найбільше зростання залишків спостерігається по строкових вкладах.
Таким чином, аналіз таблиці 2.5 показує, що відбувається перетік коштів з поточних і умовних вкладних рахунків у строкові вклади. Це пояснюється тим, що населення прагне зберегти свої заощадження в банках, а не витрачати їх.
Крім того, збільшуються залишки по карт-рахунків пояснюються впровадженням системи виплати грошових коштів (заробітної плати, стипендій, допомоги) на підприємствах і організаціях.
Частка залишків вкладних рахунків у загальній сумі залишків за станом на 01.01.2006р., 01.07.2006р. і 01.01.2007р. наведена в таблиці 2.6.
Таблиця 2.6 - Частка залишків вкладних рахунків у загальній сумі залишків вкладів
Види вкладів
Частка на 01.01.2006р.,%
Частка на 01.07.2006р.,%
Частка на 01.01.2007р.,%
Поточні
0,20
0,09
0,04
Благодійні
0,01
0,003
0,0001
До запитання
24,84
19,54
17,15
Карт-рахунку
7,26
7,60
8,91
Термінові
67,64
72,73
73,88
Умовні
0,05
0,03
0,02
Всього
100
100
100
Примітка: Джерело: 16
Таблиця 2.6 показує, що частка залишків термінових рахунків в білоруських рублях в загальній сумі залишків зросла з 67,64 до 73,88%, частка рахунків до запитання знизилася з 24,84 до 17,15%. Частка карт-рахунків зросла з 7,26% на 01.01.2006р. до 8,91% на 01.01.2007р. Частка залишків поточних, благодійних та умовних рахунків значно не змінилася.
Зниження частки залишків по рахунках до запитання і збільшення частки залишків за строковими вкладами показує, що також переходить перетікання грошових коштів з вкладів до запитання у строкові вклади. Це пояснюється тим, що населення стало більше зацікавлене у непростому зберіганні коштів у банках і в безпеці, а й у бажанні отримувати доходи від їх зберігання.
У результаті аналізу таблиць 2.5 і 2.6 можна зробити загальний висновок про перетікання грошових коштів з поточних вкладів рахунків, умовних і до запитання у строкові вклади.
На перетік вплинуло підвищення рівня життя населення через поліпшення економічної ситуації в країні, що призвело до підвищення середньої заробітної плати. Крім того, регулярне підвищення пенсії стимулює населення пенсійного віку зберігати свої заощадження в банках. У результаті населення прагне до накопичення.
Інформація про залишки вкладів в іноземній валюті наведена в таблиці 2.7.
Дані таблиці 2.7 показують, що за 1 півріччя 2006р. в порівнянні зросли загальні залишки за вкладами: по доларах США на 10,3%, по Євро - на 5,1%, за російським рублям - на 37,1%. За 2 півріччя 2006р. приріст склав по доларах - 6,2%, по Євро - 2,5%, за російським рублям - 55,6%.

Таблиця 2.7 - Залишки по вкладних рахунках в іноземній валюті по філії № 215 АСБ «Беларусбанк»
Види вкладів
Залишки по вкладних рахунках
Темп зростання
Темп приросту
Наг
Темп зростання
Темп приросту
на 01.01.06р.
на 01.07.06г.
Долари США, тис.дол.США
До запитання
294,2
307,2
104,4
4,4
331,9
108,0
8,0
Термінові
4227,1
4487
106,1
6,1
4965,2
110,7
10,7
Всього
4521,3
4987,5
110,3
10,3
5297,1
106,2
6,2
У Євро, тис. ЕUR
До запитання
193,7
166,2
56,5
-43,5
109,5
65,9
-34,1
Термінові
1243,8
1287,3
112,7
12,7
1401,8
108,9
8,9
Всього
1437,5
1474,9
105,1
5,1
1511,3
102,5
2,5
У російських рублях, тис. RUR
До запитання
83
0
0
-100
0
Термінові
6549,5
8976,7
137,1
37,1
13967
155,6
55,6
Всього
6632,5
8976,7
137,1
37,1
13967
155,6
55,6
Примітка: Джерело: 16
Збільшення загальних залишків відбулося за рахунок збільшення залишків по строкових вкладах: за 1 півріччя 2006р. по доларах на 6,1%%, по Євро - на 12,7%, за російським рублям - на 37,1%, за 2 півріччя 2006р. по доларах - 10,7%, по Євро - 8,9%, за російським рублям - 55,6%.
Залишки по вкладах до запитання зросли по доларах США за 1 півріччя 2006р. на 4,4%, за 2 півріччя 2006р. - На 8%. У Євро залишки за вкладами до запитання знизилися в 1 півріччі на 43,5%, у 2 півріччі на 34,1%.
Оскільки у відділенні немає карт-рахунків, відкритих в іноземній валюті, залишки по карт-рахунках відсутні.
Таким чином, аналіз таблиці 2.7 показує, що відбувається перерозподіл грошових коштів в іноземній валюті з коштів з рахунків до запитання на строкові вклади. Це характеризується тим, що населення останнім часом з більшою увагою ставиться до вигідного розміщення валюти у внески.
У цілому можна відзначити, що найбільшим попитом користуються вклади в білоруських рублях, що пов'язано із зростанням середньомісячної заробітної плати в країні, зростанням пенсій, низькими інфляційними процесами і прийнятними процентними ставками по цих внесках.
Філія проводить велику роботу по залученню додаткових клієнтів. Філія доводить всім своїм відділенням прогнозні плани щодо залучення грошових коштів на вкладні рахунки в білоруських рублях і іноземній валюті.
Виконання прогнозних показників наведено у таблицях 2.8 - 2.10.
Таблиця 2.8 - Виконання прогнозних показників щодо залучення грошових коштів по філії № 215 АСБ «Беларусбанк» за 1 півріччя 2006р.
№ пп
До запитання
Строкові депозити
План
Факт
% Вип.
План
Факт
% Виконан.
У Євро, тис. ЕUR
1
-35,6
-42,1
118,3
-1,9
-5,4
-253,8
У російських рублях, тис. RUR
2
69,5
71,3
102,6
4867,5
4539,1
93,3
У доларах США, тис. USD
3
1
-13,5
-1350
351,4
376,9
107,3
У білоруських рублях, млн. руб.
4
648,3
-956,6
-147,6
10134
10327
101,9

Примітка: Джерело: 16

Таблиця 2.9 - Виконання прогнозних показників щодо залучення грошових коштів по філії № 215 АСБ «Беларусбанк» за 2 півріччя 2006р.
№ пп
До запитання
Строкові депозити
План
Факт
% Вип.
План
Факт
% Виконан.
У Євро, тис. ЕUR
1
-39,7
-50,4
127,0
1
-0,2
-20,0
У російських рублях, тис. RUR
2
73,8
65,2
88,3
5687,3
5321
93,6
У доларах США, тис. USD
3
-2
-10,6
530
427,9
404,1
94,4
У білоруських рублях, млн. руб.
4
727,1
-858,1
-118,0
11581
12137
104,8
Примітка: Джерело: 16
Таблиця 2.10 - Виконання прогнозних показників щодо залучення грошових коштів по філії № 215 АСБ «Беларусбанк» за 1 півріччя 2007р.
№ пп
До запитання
Строкові депозити
План
Факт
% Вип.
План
Факт
% Виконан.
У Євро, тис. ЕUR
1
-42,3
-43,6
103,1
0,8
0,3
37,5
У російських рублях, тис. RUR
2
76,4
69,1
90,4
5497
5121
93,2
У доларах США, тис. USD
3
-2
-10,4
520
408,4
391,9
96,0
У білоруських рублях, млн. руб.
4
349
119,1
34,1
12230
12987
106,2
Примітка: Джерело: 16
Дані таблиці 2.8-2.10 показують, що по залученню внесків в Євро негативні показники. Це означає планування відтоку коштів з вкладів. Планування відтоку передбачено у зв'язку з тим, що вклади в Євро не користуються попитом і здійснюється відтік грошових коштів. У таблиці видно, що відтік грошових коштів з вкладів у Євро здійснюється в більш високому розмірі, ніж передбачено планом.
У російських рублях за вкладами до запитання при плануванні припливу грошових коштів план перевиконано в 1 півріччі на 2,6%, у 2 півріччі недовиконаний на 11,7%, в 1 півріччі 2007р. - Недовиконаний на 9,6%. За строковими вкладами в план недовиконаний на 6,4% -6,8%.
За вкладами в доларах США за депозитами до запитання в 1 півріччі 2006р. передбачено залучення грошових коштів, фактично відбувся відтік вкладів, в 2 півріччі 2006р. та 1 півріччі 2007р. передбачений відтік по 2,0 млн. руб., фактично відтік склав 10,6-10,4 млн. доларів. За строковими вкладами план по залученню перевиконано в 1 півріччі 2006р. на 7,3%, у 2 півріччі 2006р. та 1 півріччі 2007р. недовиконаний на 5,6% і 4,0% відповідно.
За вкладами в білоруських рублях замість запланованого залучення грошових коштів за вкладами до запитання в 1 і 2 півріччі 2006р. відбувається відтік грошових коштів. У 1 півріччі план по приливу виконаний тільки на 34,1%. Відтік грошових коштів з рахунків до запитання пов'язаний з небажанням фізичних осіб зберігати кошти у вигляді заробітної плати і пенсії на рахунках до запитання. За строковими вкладами план по залученню перевиконано в 1 півріччі 2006р. - На 1,9%, у 2 півріччі 2006р. - На 4,8%, в 1 півріччі 2007р. - На 6,2%.
Таким чином, проведений аналіз залишків вкладів і планових показників по залученню грошових коштів показав, що у зв'язку із зростанням середньомісячної заробітної плати в країні і підвищенням розмірів пенсій відбувається перерозподіл грошових коштів з вкладів до запитання у строкові вклади.
Аналіз динаміки залучених коштів за 1,2 півріччя 2006р. і 1 півріччя 2007р. наведено у таблицях 2.11-2.12.
Таблиця 2.11 - Динаміка залучених коштів у депозити до запитання по філії № 215 АСБ «Беларусбанк»
Вид валюти
Депозити до запитання
1 півріччя 2006р.
2 півріччя 2006р.
Темп росту,%
1 півріччя 2007р.
Темп росту,%
Євро, тис. ЕUR
-42,1
-50,4
119,7
-43,6
86,5
Російські рублі, тис. RUR
71,3
65,2
91,4
69,1
106,0
Долари США, тис. USD
-13,5
-10,6
78,5
-10,4
98,1
Білоруські рублі, млн.руб.
-956,6
-858,1
89,7
119,1
-13,9
Примітка: Джерело: 16
Дані таблиці 2.11 показують, що в 2 півріччі 2006р. по Євро відволікання грошових коштів зросла на 19,7%, в 1 півріччі 2007р. відволікання грошових коштів з вкладів знизилося на 13,5%. За російським рублям в 2 півріччі 2006р. - Зниження розміру залучених коштів на 8,6%, в 1 півріччі 2007р. - Приплив зріс на 6,0%. За доларам США в 2 півріччі 2006р. - Відтік грошових коштів знизився на 21,5%, в 1 півріччі 2007р. - Відтік знизився на 1,9%. За білоруськими рублям в 2 півріччі 2006р. - Відтік склав 858,1 млн. руб. при рівні 956,6 млн. руб. в 1 півріччі 2006р., в 1 півріччі 2007р. приплив грошових коштів склав в сумі 119,1 млн. руб. при порівнянні з відтоком в 2 півріччі 2006р.
У цілому за вкладами до запитання в іноземній валюті відбувається відволікання грошових коштів фізичними особами, крім коштів у російських рублях. Це пояснюється також перерозподілом грошових коштів з вкладів до запитання у строкові вклади. На це показують також дані таблиці 2.12.
Таблиця 2.12 - Динаміка залучених коштів у строкові депозити по філії № 215 АСБ «Беларусбанк»
Відвалюти
Строкові депозити
1 півріччя 2006р.
2 півріччя 2006р.
Темп росту,%
1 півріччя 2007р.
Темп росту,%
Євро, тис. ЕUR
356,5
128,5
36,0
88,6
68,9
Російські рублі, тис. RUR
4539,1
5321
117,2
5121
96,2
Долари США,
тис. USD
376,9
404,1
107,2
391,9
97
Білоруські рублі, млн.руб.
10327
12137
117,5
12987
107
Примітка: Джерело: 16
Дані таблиці 2.12 показують, що в 2 півріччі 2006р. по Євро залучено менше на 64,0% в порівнянні з 1 півріччям 2006р. і в 1 півріччі 2007р. залучено на 31,1% менше в порівнянні з 2 півріччям 2006р. За російським рублям в 2 півріччі 2006р. приплив на 17,2% більше ніж в 1 півріччі 2006р., в 1 півріччі 2007р. залучено на 3,8% менше 2 півріччя 2006р.
За доларам США в 2 півріччі 2006р. - Приплив грошових коштів зріс на 7,2%, у 2 півріччі 2007р. приплив знизився на 3,0%.
За білоруськими рублям в 2 півріччі 2006р. - Приплив грошових коштів зріс на 17,5%, в 1 півріччі 2007р. приплив зріс на 7,0%.
У цілому по строкових вкладах спостерігається зростання залишків, що пояснюється не тільки перерозподілом грошових коштів з вкладів до запитання у строкові, але й покращенням економічної ситуації в країні та покращенням життєвого рівня населення.
Структура залучених коштів наведена на малюнку 2.1.

Рис.2.1 - Структура залучених коштів на 01.07.2007р., У відсотках.
Рисунок 2.1 показує, що найбільшу частку у залучених коштах становлять білоруські рублі - 90,9%, частка доларів США становить 5,9%, російських рублів - 3,2%, Євро 0,007%.
Отже, дані структури залучених коштів показують на те, що населення воліє більше вкладати коштів у білоруських рублях, ніж в іноземній валюті, що пояснюється стабільністю національної валюти і низьким зростанням інфляційних процесів в країні.
З метою залучення на обслуговування пенсіонерів у філії діє внесок у білоруських рублях «Пенсійний». Цей вид вкладу відрізняється тим, що кошти на рахунку зберігаються без обмеження термінів, а процентна ставка по рахунку нараховується в більшому розмірі, ніж за вкладами до запитання (у розмірі 7% річних).
Кількість пенсіонерів в 1, 2 півріччі 2006р. та 1 півріччі 2007р. представлено в таблиці 2.13 - 2.15.
Дані таблиць 2.13-2.15 показують, що за 1 півріччя 2006р. у філію додатково прийшло на обслуговування 491 пенсіонер, за 2 півріччя - 722 пенсіонера, за 1 півріччя 2007р. - 3029
У той же час, на 1 півріччя плановий приплив в кількості 3576 чоловік виконаний тільки на 13,7%, на 2 півріччя виконаний на 19,8%, на 1 півріччя 2007р. - На 43,9%.
Таблиця 2.13 - Виконання прогнозних показників по залученню пенсіонерів у філії № 215 АСБ «Беларусбанк» за 1 півріччя 2006р.
Кількість пенсіонерів на 01.01.06р., Людина
Кількість пенсіонерів на 01.07.06г., Людина
План по приливу за 1 півріччя.
2006р., Людина
Факт припливу за 1 півріччя. 2006р., Людина
Відсоток виконання,
%
13865
14356
3576
491
13,7
Примітка: Джерело: 16
Таблиця 2.14 - Виконання прогнозних показників по залученню пенсіонерів у філії № 215 АСБ «Беларусбанк» за 2 півріччя 2006р.
Кількість пенсіонерів на 01.01.07р. людина
План по приливу за 2 полугод2006г., Людина
Факт припливу за 2 півріччя 2006р., Людина
Відсоток виконання,
%
15078
3648
722
19,8
Примітка: Джерело: 16

Недовиконання плану пояснюється тим, що багато пенсіонерів при отриманні пенсій воліють користуватися послугами поштового зв'язку, а також отримують пенсії в інших банках.
У той же час помітно, що кількість пенсіонерів на обслуговуванні у філії зростає. Так за 1 півріччя зросла на 3,5%, за 2 півріччя в порівнянні з даними на 01.07.2006р. на 5,0%, за 1 півріччя 2007р. - На 20,1%.
Таблиця 2.15 - Виконання прогнозних показників по залученню пенсіонерів у філії № 215 АСБ «Беларусбанк» за 1 півріччя 2007р.
Кількість пенсіонерів на 01.07.07г. людина
План по приливу за 1 півріччя 2007р., Людина
Факт припливу за 1 півріччя 2007р., Людина
Відсоток виконання,
%
18107
6892
3029
43,9
Примітка: Джерело: 16
Тенденція зростання кількості пенсіонерів на обслуговуванні у філії пояснюється тим, що в Республіці Білорусь за останні роки збільшується чисельність населення пенсійного віку і відповідно частка осіб пенсійного віку в загальній чисельності населення.
Крім того, філія займається активним розміщенням облігацій серед фізичних осіб в білоруських рублях і Євро.
Виконання планових показників по розміщених облігаціями наведені в таблиці 2.16.

Таблиця 2.16 - Виконання прогнозних показників по реалізації облігацій за 2006р. і 6 місяців 2007 року по філії № 215 АСБ «Беларусбанк»
Валюта
План
1 полуг.
2006р.
Факт
1 полуг.
2006р.
%
вико-нання
План
2 полуг. 2006р.
Факт
2 полуг.
2006р.
%
вико-нання
План
1 полуг. 2007р.
Факт 1 полуг. 2007р.
%
вико-нання
У білоруських рублях, млн.руб.
335
342
102,1
341
430,9
126,4
937,8
1101,5
117,5
Євро, тис.EUR
13
13
100
14
14
100
32
32
100
Примітка: Джерело: 16
Дані таблиці 2.16 показують, що план з реалізації облігацій виконується як у білоруських рублях, так і в Євро.
Так, в білоруських рублях за 1 півріччя 2006р. план перевиконано на 2,1%, за 2 півріччя 2006р. - На 26,4%, в 1 півріччя 2007р. - 17,5%. За Євро план виконується на 100%.
Динаміка реалізації облігацій наведена в таблиці 2.17.

Таблиця 2.17 - реалізація облігацій по філії № 215 АСБ «Беларусбанк»
Валюта
Реалізація за 1 півріччя 2006р.
Реалізація з урахуванням індексу цін
Реалізація за 2 півріччя 2006р.
Реалізація з урахуванням індексу цін
Темп зростання без урахування індексу цін,%
Реалізація за 1 півріччя 2007р.
Темп зростання без урахування індексу цін,%
У білоруських рублях, млн.руб.
342
353,286
430,9
445,12
126
1101,5
255,6
Євро, тис.EUR
13
*
14
*
107,7
32
228,6
Примітка: Джерело: 16
Дані таблиці 2.17 показують на зростання реалізації облігацій як в Євро, так і в білоруських рублях. У білоруських рублях приріст в 2 півріччі 2006р. склав 26,0%, в 1 півріччі 2007р. - 155,6%.
У Євро приріст в 2 півріччі 2006р. склав 7,7%, в 1 півріччі 2007р. - 128,6%.
Приблизна форма облігацій наведена в додатку Д.
Отже, відзначається різке зростання реалізації облігацій в 1 півріччі 2007р., Що пояснюється підвищеним попитом населення до облігацій, як до ще одного способу збереження грошових коштів.
Таким чином, це показує на зростаюче довіру населення в облігації, які втратили свою актуальність у 90-ті роки XX століття у зв'язку з кризою в економічній і в тому числі в банківській сфері.
Зростаючий інтерес до облігацій показує на стабільність в економічній і в тому числі у банківській сфері в країні.
Крім того, проведено порівняння середнього розміру вкладу за строковими депозитами на 01.07.2007р.
У білоруських рублях середній розмір становить 3278 тис.руб., В доларах США - 946 доларів США, в Євро - 643 Євро, в російських рублях - 9840,7 російських рублів.
В еквіваленті білоруських рублів дані за середнім розміром вкладу представлені в таблиці 2.18.
Таблиця 2.18 - Середній розмір вкладу за станом на 01.07.2007р. в еквіваленті білоруських рублів по філії № 215 АСБ «Беларусбанк», руб.
Білоруські рублі
Долари США
ЄВРО
Російські рублі
3278000
2035792
2025450
865981,6
Примітка: Джерело: 16
Дані таблиці 2.18 показують, що в еквіваленті білоруських рублів середній розмір вкладу вища за вкладами в білоруських рублях. Таке становище можна пояснити зростаючим довірою з боку населення до національної валюти і тим, що громадяни не побоюються за знецінення грошей на рахунках. Це також свідчить про поліпшення економічної ситуації в країні.
В цілому, робота філії по депозитних операціях з фізичними особами заслуговує пильної уваги і може бути оцінена позитивно.
Крім того, аналіз показав, що з боку населення помітний зростаючий інтерес до заощадження і накопичення коштів у банках. У цілому, це пояснюється склалася позитивної економічної ситуації в Республіці Білорусь та поліпшення життєвого рівня населення.

3 АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ І ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
Депозитних операцій У ФІЛІЇ № 215 АСБ
«Беларусбанк»
Банківські установи надають клієнтам безліч послуг, вступають у складні взаємини між собою та іншими суб'єктами господарського життя, виконують різноманітні функції, головними з яких є кредитно-депозитні операції.
Для виживання в умовах гострої конкуренції банки повинні шукати шляхи вдосконалення базових технологій, впроваджувати нові банківські інструменти, підтримувати свою роботу автоматизованої інформаційної системою управління та обробки даних, що відповідає міжнародним вимогам і стандартам.
Для ефективної роботи банку необхідні постійне вивчення і прогнозування стану ринку банківських послуг, а також всебічне планування банківської діяльності та оперативне управління фінансовими ресурсами банку.
Пасивні операції відіграють в комерційних банках первинну роль по відношенню до активних. Саме за їх рахунок відбувається залучення коштів для подальшої інвестиційної діяльності банків.
При залученні коштів право вибору залишається за клієнтом, а банк змушений вести нерідко жорстку конкуренцію за вкладника, втратити якого досить легко. Обмеженість ресурсів, пов'язана з розвитком банківської конкуренції, веде до тісної прив'язки до певних клієнтів. Якщо коло цих клієнтів вузьке, то залежність від них банку дуже висока. У частині пасивних операцій вибір банку звичайно обмежений певною групою клієнтури, до якої він прив'язаний набагато сильніше, ніж до позичальників. Тому конкурентна боротьба між банками на ринку кредитних ресурсів змушує їх вживати заходів по розвитку послуг, що сприяють залученню депозитів.
Внаслідок цього в сформованій ситуації для рішення проблеми формування ресурсної бази банку необхідно підсилити роботу з розширення кола вкладників. Тому банку необхідно розробити грамотну депозитну політику, в основу якої ставиться залучення грошових ресурсів з інших джерел і підтримка збалансованості пасивів з активами по строках, обсягах і процентних ставках.
Цього можна досягти за допомогою розширення переліку внесків. Так, можна припустити, що для клієнтів будуть вигідні цільові вклади, виплата яких буде присвячена до періоду відпусток, дням народжень, або інших особистих і державних свят. Терміни цих вкладів коротше термінів, ніж за звичайними вкладами, а відсоток встановлюється вище.
Прикладом цільового вкладу можуть стати так звані «новорічні вклади», «різдвяні внески», тобто протягом року банк приймає невеликі внески на святкування Нового року та Різдва, а наприкінці року банк видає гроші вкладникам, бажаючі ж можуть продовжувати нагромадження грошей доследующего нового року.
Наприклад, пропонується принципово новий вид вкладу «Весільний». Мета даного внеску - залучення нових вкладників і стимулювання довгострокового зберігання коштів.
Його умови:
- Відкриття вкладу до реєстрації шлюбу повнолітній особі при пред'явленні паспорта або посвідки на проживання;
1 валюта за вкладом - білоруські рублі;
2 мінімальна сума вкладу - не обмежена;
- Термін залучення коштів: максимальний - до 3 років, мінімальний - день пред'явлення документа про реєстрацію шлюбу;
2 процентна ставка - фіксована, 12% річних, капіталізація доходу, відсотки приєднуються до залишку по вкладу;
3 можливість поповнювати вклад протягом всього терміну зберігання;
4 видаткові операції по вкладу не здійснюються;
5 можливість відкривати вклад на ім'я іншої особи;
6 права за вкладом переходять до особи, на ім'я якого відкритий вклад, з моменту першого звернення цієї особи до банку з питань, пов'язаних з даним вкладом;
7 при зберіганні коштів на вкладі більше 2 років при закритті вкладу та при пред'явленні свідоцтва про реєстрацію шлюбу видається подарунок від банку - кредитна пластикова картка на остаточну суму внеску з одночасним оформленням кредитного договору та відсотковою ставкою, що діє на момент оформлення за короткостроковими кредитами на споживчі потреби і мінус один процентний пункт.
Переваги даного виду вкладу для клієнта:
8 фіксована процентна ставка, яка не залежить від рівня ставки рефінансування;
капіталізація доходу;
- Можливість відкриття вкладу на іншу особу (наприклад, на повнолітніх дітей або онуків);
9 можливість поповнювати вклад;
10 оформлення вигідного кредиту при довгостроковому зберіганні засобів.
Переваги даного виду вкладу для банку:
11 залучаються нові вкладники;
12 накопичення ресурсної бази;
13 можливість отримати нового клієнта для кредитування.
Головна відмінність даного виду вкладу від існуючих у банку - можливість отримання клієнтом кредиту на споживчі потреби за вигідною процентною ставкою. Тому якщо порівняти з схожим внеском «XXI століття», то внесок «Весільний» спрямований на накопичення коштів і по ньому передбачена можливість поповнення вкладу. Вклад «XXI століття» не передбачає поповнення коштів. Тому вкладників швидше приверне даний вид, ніж «XXI століття».
Вклад «Новорічний». Мета вкладу - стимулювання накопичення коштів. Його умови:
- - Відкриття вкладу повнолітній особі при пред'явленні паспорта або посвідки на проживання;
14 валюта за вкладом - білоруські рублі;
15 мінімальна сума вкладу - 50 тис.рублей;
- Термін залучення коштів: до 1 року;
16 процентна ставка - фіксована, 11,5% річних;
17 можливість поповнювати вклад протягом всього терміну зберігання до настання нового року і після настання нового року, за винятком 30 календарних днів, що залишилися до настання нового року;
18 видаткові операції по вкладу до закриття вкладу виробляються в розмірі не більше 70% від суми вкладу без перерахунку відсотків. Витратні операції не здійснюються в період 30 календарних днів, що залишилися до настання нового року. При вчиненні видаткових операцій у зазначений термін, відсотки за вкладом перераховуються за ставкою до запитання;
19 при незатребуваності вкладу (залишку по внеску) проводиться автоматична пролонгація вкладу або частини вкладу на новий термін на колишніх умовах за колишньої процентної ставки, незалежно від рівня ставки рефінансування НБ;
20 сума нарахованих відсотків зараховується на окремий рахунок і може бути виплачена в будь-який день до закінчення вкладу або в день закриття вкладу. На нараховані відсотки нараховується процентна ставка за вкладами до запитання;
21 при зберіганні коштів на вкладі більше 11 місяців без здійснення видаткових операцій, за винятком зняття відсотків, на залишок по вкладу нараховується додатковий дохід у розмірі 0,5% річних.
Переваги даного внеску для вкладників:
22 фіксована процентна ставка;
23 можливість поповнення вкладу;
24 можливість здійснення видаткових операцій у великому розмірі без перерахунку відсотків;
25 автоматична пролонгація вкладу;
26 виплата відсотків;
27 додатковий дохід при несовершении видаткових операцій.
Переваги для банку:
28 залучення нових клієнтів;
29 можливість відкриття вкладу до запитання на нараховані відсотки;
30 збільшення ресурсної бази.
Головна відмінність даного виду вкладу від існуючих у банку - можливість вкладником здійснювати видаткові операції у великому розмірі. З цієї точки зору даний внесок призначений для клієнтів, які розраховують не тільки накопичувати гроші, але вважають за краще користуватися засобами на внеску на свій розсуд. Тому дані категорії вкладників віддадуть перевагу даний вид вкладу, ніж наприклад «Мобільний», який передбачає витратні операції у розмірі всього 30% від залишку вкладу.
Пропонується вклад «До дня народження». Мета даного внеску - залучення нових клієнтів та збільшення ресурсної бази банку.
Умови за вкладом:
- Відкриття вкладу будь-якій особі при пред'явленні паспорта або дозволу на проживання або свідоцтва про народження, якщо вклад відкривається на ім'я неповнолітнього;
31 можливість відкривати вклад на ім'я іншої особи;
32 валюта за вкладом - білоруські рублі;
33 мінімальна сума вкладу - 25 тис.рублей;
- Термін залучення коштів: від 6 місяців до дня настання Дня народження вкладника або особи, на ім'я якого відкритий вклад при пред'явленні паспорта або дозволу на проживання або свідоцтва про народження, якщо вклад відкритий на ім'я неповнолітнього;
34 процентна ставка - плаваюча, ставка рефінансування плюс 3 процентних пункти, капіталізація відсотків;
35 можливість поповнювати вклад протягом всього терміну зберігання;
36 права за вкладом переходять до особи, на ім'я якого відкритий вклад, з моменту першого звернення цієї особи до банку з питань, пов'язаних з даним вкладом;
37 видаткові операції по вкладу не здійснюються;
38 нараховані відсотки приєднуються до залишку по вкладу;
39 при незатребуваності вкладу проводиться автоматична пролонгація вкладу на новий термін на колишніх умовах за процентною ставкою, зазначеною в договорі.
Переваги даного внеску для вкладників:
40 можливість поповнення вкладу;
41 автоматична пролонгація вкладу;
42 виплата відсотків;
43 можливість відкривати вклад на ім'я неповнолітнього.
Переваги для банку:
44 залучення нових клієнтів;
45 накопичення ресурсної бази.
Головна відмінність даного внеску від залучених банком - невисока сума вкладу та вигідна відсоткова ставка. Крім того, наприклад вклад «преміальної-накопичувальний Дитячий» відкривається на тривалий термін, а в даному випадку термін притягнення невеликий. І для вкладників, які не прагнуть зберігати гроші в банках тривалий час даний вид вкладу є вигідним.
Порівняємо процентні витрати за запропонованими вкладами за умови однакового терміну зберігання та однакової суми залишку по внеску.
«Весільний». Залишок по вкладу - 500 000 рублів;
Процентна ставка - 12% річних;
Термін перебування коштів у внеску - 2 місяці.
Період нарахування відсотків - 30 днів, кількість днів у році - 360 днів.
За умовами вкладу нараховані відсотки приєднуються до залишку по внеску й на нараховані відсотки нараховуються відсотки (капіталізація).
Розрахунок відсотків за 1-й місяць:
= 5000 рублів
Розрахунок за 2-й місяць:
= 5050 рублів
Загальна сума по вкладу становитиме:
500000 +5000 +5050 = 510050 рублів
Процентні витрати складуть:
5000 +5050 = 10050 рублів
«Новорічний». Залишок по вкладу - 500 000 рублів;
Процентна ставка - 11,5% річних;
Термін перебування коштів у внеску - 2 місяці.
Період нарахування відсотків - 30 днів, кількість днів у році - 360 днів.
За умовами вкладу нараховані відсотки зараховуються на окремий рахунок і на відсотки нараховується процентна ставка до запитання.
Розрахунок відсотків за 1-й місяць:
= 4792 рублів
Розрахунок за 2-й місяць:
= 4792 рублів
2 крб.
4 крб.
Загальна сума по вкладу становитиме: 500000 рублів
Процентні витрати складуть:
4792 +4792 +2 +4 = 9590 рублів
«До дня народження». Залишок по вкладу - 500 000 рублів;
Процентна ставка - 13% річних;
Термін перебування коштів у внеску - 2 місяці.
Період нарахування відсотків - 30 днів, кількість днів у році - 360 днів.
За умовами вкладу нараховані відсотки приєднуються до залишку по внеску й відсотки на них не нараховуються.
Розрахунок відсотків за 1-й місяць:
= 5417 рублів
Розрахунок за 2-й місяць:
= 5417 рублів
Загальна сума по вкладу становитиме:
500000 + 5417 +5417 = 510834 рублів
Процентні витрати складуть:
5417 +5417 = 10834 рублів
Таким чином, при порівнянні процентних витрат за наведеними вкладами можна зробити висновок, що для вкладника найбільші відсотки складуть по вкладу «До дня народження», оскільки даний вклад передбачає найвищу процентну ставку.
Однак банк тим більше скорочує свої витрати, чим менша сума відсотків виплачена вкладникам. З цієї точки зору для банку більш вигідним є вклад «Новорічний» у порівнянні з іншими запропонованими вкладами.
Оскільки скорочення витрат безпосередньо впливає на розмір прибутку банку, то можна говорити, що на дану суму скорочених витрат банк більше отримає прибутку.
Проте, оскільки кожен банк відчуває труднощі в додаткових ресурсах для використання їх у довгостроковому інвестуванні, то метою даних вкладів є не саме максимізація прибутку, а залучення нових клієнтів, які будуть зацікавлені в тривалому зберіганні засобів. І тим самим банк отримає довгострокову перспективу у вигляді можливості використання даних коштів у кредитних операціях і відповідно отримає процентні доходи від розміщення ресурсів. А це в свою чергу і принесе безпосередньо прибуток банку.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Банк | Диплом
546.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Ресурси пасивні операції депозити депозитні операції депозитні
Ресурси пасивні операції депозити депозитні операції депозитні рахунки вклади населення вклади 3
Ресурси пасивні операції депозити депозитні операції депозитні рахунки вклади населення вклади
Ресурси пасивні операції депозити депозитні операції депозитні рахунки вклади населення вклади 4
Ресурси пасивні операції депозити депозитні операції депозитні рахунки вклади населення вклади 2
Депозитні операції банків
Депозитні операції комерційних банків
Депозитні операції комерційного банку
Депозитні операції комерційних банків
© Усі права захищені
написати до нас