Реорганізація юридичної особи

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
  Введення
1. Особливості реорганізації юридичних осіб
2. Види реорганізації юридичних осіб
2.1 Злиття організацій
2.2 Реорганізація у формі поділу
2.3 Реорганізація у формі приєднання
2.4 Виділення як форма реорганізації
Висновок
Список літератури


Введення

Актуальність теми обумовлена ​​тим, що в даний час поряд з утворенням та ліквідацією організацій, здійснюється ще й їх реорганізація. Таким чином, згідно ст.57 ЦК України реорганізація юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) може бути здійснена за рішенням його засновників (учасників) або органу юридичної особи, уповноваженої на те установчими документами.
Реорганізація юридичної особи регламентується ст.57 ЦК.
Способи реорганізації юридичних осіб:
Злиття декількох організацій в одну нову;
Поділ організації на декілька нових;
Приєднання однієї організації в іншу;
Виділення організації зі складу іншої;
Перетворення однієї організації в іншу, т, е. зміна нею організаційно-правової форми.
Реорганізація проводиться, як правило, добровільно за рішенням вищого органу управління організацією. Однак закон допускає при певних умовах необхідність втручання компетентних державних органів в реорганізацію комерційних організацій. Так, антимонопольному органу надано право:
Забороняти злиття, приєднання та перетворення юридичних осіб, якщо новий господарюючий суб'єкт займе на ринку домінуюче становище;
Вимагати примусового поділу (виділення) господарюючих суб'єктів, що займають на ринку домінуюче положення, якщо їх діяльність суттєво обмежує конкуренцію.
При невиконанні такої вимоги в строк суд призначає зовнішнього керуючого, який і проводить реорганізацію.
Оскільки реорганізація істотно зачіпає інтереси кредиторів юридичної особи, то відповідно до ст.60 ЦК обов'язковим її умовою є попереднє повідомлення кредиторів, які вправі вимагати від нього припинення або дострокового виконання зобов'язань та відшкодування збитків.
У залежності від способу реорганізації вона оформляється або передавальним актом при злитті, приєднанні, перетворенні, або розділовим балансом при поділі, виділенні згідно ст.59 ЦК. Реорганізація відповідно до п.4 ст.57 ЦК вважається закінченою в момент державної реєстрації новостворених юридичних осіб при приєднанні - у момент виключення приєднаного юридичної особи з реєстру.
Мета роботи - розглянути способи реорганізації юридичних осіб.
Завдання роботи - охарактеризувати особливості реорганізації юридичних осіб; вивчити основні види реорганізації, такі як злиття, поділ, приєднання, виділення.

1. Особливості реорганізації юридичних осіб

Форми реорганізації юридичних осіб:
Перетворення - зміна організаційно-правової форми юридичної особи
Приєднання - злиття
Виділення - поділ
Послідовність дій для реорганізації у формі перетворення:
1. Проведення загальних зборів учасників (акціонерів) товариства з питання реорганізації товариства у формі перетворення.
2. Викуп у учасників (акціонерів) часток (акцій) у зв'язку з виходом з власників преутвореного суспільства.
3. Повідомлення податкового органу про реорганізацію.
4. Подача оголошення в ЗМІ про проведення реорганізації [1].
5. Повідомлення кредиторів про проведення реорганізації у формі перетворення. Отримання вимог кредиторів про погашення (у т. ч. дострокове) кредиторської заборгованості. Складання реєстру вимог кредиторів. Вивірка розрахунків з кредиторами і визначення сум кредиторської заборгованості до погашення.
6. Погашення кредиторської заборгованості до моменту завершення реорганізації [2].
7. Початок процедури конвертації прав учасників (акціонерів) у статутному капіталі.
8. Проведення інвентаризації майна та зобов'язань преутвореного суспільства.
9. Формування передавального акту.
10. Передача документів на державну реєстрацію до ІМНС (за місцем знаходження товариства, яке перетвориться в іншу організаційно-правову форму).
11. Подача заяви в орган, що ліцензує на переоформлення ліцензій.
12. Завершення державної реєстрації юридичної особи. Присвоєння кодів. Повідомлення відділу постановки на облік ІМНC, фондів.
13. Складання акта приймання-передачі активів і зобов'язань.
14. Завершення процедури конвертації прав учасників (акціонерів) у статутному капіталі.
Особливості бухгалтерського обліку та оподаткування:
1. Бухгалтерський облік та оподаткування операцій з конвертації прав участі власників у статутному капіталі при реорганізації у формі перетворення.
2. Бухгалтерський облік операцій з погашення зобов'язань перед кредиторами при реорганізації у формі перетворення.
3. Облік операцій з ліцензіями, виданими на окремі види діяльності.
Особливості формування передавального акта при реорганізації у формі перетворення.
Розкриття інформації про реорганізацію в бухгалтерській звітності преутвореного суспільства.
Документи, які необхідно надати:
1. Свідоцтво про реєстрацію (нотар. копія);
2. Свідоцтво про внесення в ЕГРЮЛ з інспекції ІМНС РФ (нотар. копія) - для підприємств, зареєстрованих до 01.07.2002р.;
3. Свідоцтва про реєстрацію змін Товариства (якщо такі є) (нотар. копія);
4. Статут Товариства (нотар. копія);
5. Установчий договір (якщо є) (нотар. копія);
6. Доповнення та зміни до Статуту та Установчого договору Товариства (якщо такі є) (нотар. копія);
7. Свідоцтво про постановку на облік в податковому органі;
8. Інформаційний лист Держкомстату (коди статистики);
9. Копія свідоцтв (повідомлень) про постановку на облік у фондах (ФСС, ФОМС, ПФ);
10. Копія бухгалтерської і податкової звітності за поcледній звітний період c відміткою податкової інспекції;
11. Печатка організації;
12. Протокол Загальних зборів акціонерів / учасників про призначення Генерального директора
13. Довіреності на осіб, що мають право підписувати документи
14. Рішення про реорганізацію юридичної особи
15. Протокол Загальних зборів акціонерів / учасників з рішенням про здійснення великої угоди (оригінал та копія, завірена печаткою Товариства та підписом Генерального директора) або Довідки про вартість предмета угоди у відсотках щодо балансової вартості активів АТ або від вартості майна ТОВ за бухгалтерської звітності за останній звітний період , що передує дню прийняття рішення (документ підписаний керівником і головним бухгалтером і скріплений печаткою товариства);
16. Виписка з реєстру акціонерів (для АТ) (оригінал).
17. Паспорт керівника підприємства, що реорганізується (копія).
18. Паспорт керівника нового підприємства (копія).
19. Наказ про призначення головного бухгалтера.
20. Паспорт головного бухгалтера підприємства, що реорганізується (копія).
21. Паспорт головного бухгалтера нового підприємства (копія).
22. Оригінал п / п про сплату держ. мита в розмірі 2000руб. на рахунок ФЕД. бюджету.
Перелік документів не є вичерпним і може бути уточнений перед початком роботи в процесі консультації;
Оплата послуг здійснюється в рублях за курсом Центрального банку РФ.
Замовник додатково оплачує державні мита та інші необхідні платежі [3].
Судова практика показала, що реорганізація акціонерних товариств (так само, як і інших юридичних осіб) не завжди проводиться з добрими намірами і в багатьох випадках завдає часом непоправної матеріальний збиток як акціонерам, так і кредиторам суспільства.
Пропозиція про проведення реорганізації суспільства в тій чи іншій формі виносить на розгляд загальних зборів акціонерів рада директорів (наглядова рада) суспільства. Рішення про проведення добровільної реорганізації приймається загальними зборами акціонерів товариства, що реорганізується кваліфікованою більшістю у ѕ голосів, причому в голосуванні з цього питання беруть участь власники як звичайних, так і привілейованих акцій. Рішення з питання про перетворення акціонерного товариства у некомерційне партнерство може бути прийнято тільки одностайно.
У деяких прямо передбачених законом випадках реорганізація акціонерного товариства у формі поділу та виділення може бути проведена і при відсутності на це волі акціонерів, за рішенням уповноважених органів або за рішенням суду. Так, антимонопольний орган має право видати припис про примусовий поділ акціонерного товариства або виділення з його складу одного чи кількох товариств у разі вчинення суспільством протягом трьох років більше двох виявлених у встановленому порядку фактів монополістичної діяльності.
Відповідно до п.4 ст.15 Закону про акціонерні товариства, товариство вважається реорганізованим (за винятком випадків реорганізації у формі приєднання) з моменту державної реєстрації знову виниклих юридичних осіб. При реорганізації товариства у формі приєднання до нього іншого товариства перше з них вважається реорганізованим з моменту внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб запису про припинення діяльності приєднаного суспільства. Державна реєстрація знову виникли в результаті реорганізації товариств та внесення запису про припинення діяльності реорганізованих товариств здійснюються в порядку, встановленому ФЗ "Про державну реєстрацію юридичних осіб".

2. Види реорганізації юридичних осіб

2.1 Злиття організацій

Нерідко юридичні особи об'єднують зусилля для досягнення поставлених цілей. Однією з юридичних способів об'єднання підприємств є злиття як форма реорганізації. У свою чергу, злиття - реорганізація є способом як припинення юридичних осіб, так і створення нових.
Результатом такого заходу, як злиття - реорганізація, є утворення нової юридичної особи при припиненні існування об'єднуються організацій. При реорганізації у формі приєднання, на відміну від злиття - реорганізації, одна юридична особа вливається в інший і, таким чином, перестає існувати, а юридична особа, до якої здійснено приєднання, продовжує здійснювати фінансово-господарську діяльність [4].
Відповідно до поточного законодавства може бути проведена реорганізація у формі злиття юридичних осіб, які знаходяться в різних суб'єктах РФ.
Порядок реорганізації Товариства з обмеженою відповідальністю регламентований ФЗ "Про товариства з обмеженою відповідальністю" № 14-ФЗ від 14 січня 1998р., А Акціонерного товариства - ФЗ "Про акціонерні товариства" № 208-ФЗ від 24 листопада 1995р.
Так, згідно зі ст.16 ФЗ "Про акціонерні товариства" № 208-ФЗ від 24 листопада 1995р. акціонери кожної юридичної особи, що реорганізується у формі злиття, на загальних зборах акціонерів приймають рішення про те що буде проведене злиття - реорганізація, стверджують договір про злиття і статут створюваного Товариства.
Невід'ємною частиною такої процедури, як злиття - реорганізація, згідно п.1 та п.2 ст.52 Цивільного кодексу № 51-ФЗ від 30 листопада 1994р., Є складання передавального акта, відповідно до якого переходять права та обов'язки до знову виник юридичній особі. За загальним правилом, даний документ затверджується засновниками (акціонерами) товариства.
Після прийняття уповноваженими особами рішення про те, що буде проведене злиття - реорганізація та затвердження відповідних документів необхідно подати (відповідно до ФЗ "Про реєстрацію юридичних осіб" № 129-ФЗ від 8 серпня 2001 р) документи до реєструючого органу.
Послідовність дій для реорганізації у формі приєднання (злиття)
1. Проведення загальних зборів учасників (акціонерів) товариств з питання реорганізації товариств у формі приєднання (злиття).
2. Проведення спільного сумісного зборів учасників (акціонерів) товариств з питання реорганізації у формі приєднання (злиття).
3. Отримання згоди антимонопольного органу (МАП) на проведення угоди.
4. Викуп у учасників (акціонерів) часток (акцій) у зв'язку з виходом з акціонерів товариства.
5. Подача оголошення в ЗМІ про проведення реорганізації.
6. Повідомлення кожним з об'єднуваних товариств кредиторів про проведення реорганізації у формі приєднання (злиття).
7. Отримання вимог кредиторів про погашення (у т. ч. дострокове) кредиторської заборгованості. Складання реєстру вимог кредиторів. Вивірка розрахунків з кредиторами і визначення сум кредиторської заборгованості до погашення.
8. Погашення кредиторської заборгованості до моменту завершення реорганізації. Виняток сум взаємних вкладень у статутний капітал.
9. Початок процедури конвертації прав учасників (акціонерів) у статутному капіталі.
10. Проведення інвентаризації майна та зобов'язання в об'єднуються суспільствах.
11. Формування передавального акту.
12. Передача документів на державну реєстрацію до ІМНС (за місцем знаходження товариства, до якого йде приєднання).
13. Подача заяви в орган, що ліцензує на оформлення нової ліцензії, що відповідає виду діяльності приєднаного суспільства (об'єднаних товариств в результаті злиття).
14. Завершення процедури конвертації прав учасників (акціонерів) в вуст. капіталі.
15. Складання акта приймання-передачі активів і зобов'язань.
16. Завершення держ. реєстрації юридичної особи. Присвоєння кодів. Виготовлення печатки. Повідомлення відділу постановки на облік в ІМНС, повідомлення фондів.
17. Зняття з обліку приєдналися, повідомлення фондів, знищення печатки.
18. Перенесення даних бух. обліку приєднується в облікову систему правонаступника.
При злитті процедура така ж, тільки реєстрація злиття відбувається в ІМНС на території якої знаходиться знову утворене суспільство. Постановка на облік у фондах відбувається як для новоствореного підприємства.
Особливості бухгалтерського обліку та оподаткування
1. Бухгалтерський облік операції з конвертації прав участі власників у статутному капіталі при реорганізації у формі приєднання.
2. Бухгалтерський облік операції з конвертації прав участі власників у статутному капіталі при реорганізації у формі злиття.
3. Розрахунок величини фінансових вкладень реорганізованих товариств в капітал правонаступника при реорганізації у формі приєднання (cліянія).
4. Бухгалтерський облік перенесення засобів реорганізованих товариств при реорганізації у формі приєднання (злиття).
5. Особливості формування передавального акта при реорганізації у формі приєднання (злиття).
Документи, які необхідно надати:
Установчі документи товариства, до якого здійснюється приєднання
Свідоцтво про реєстрацію (нотар. копія);
Свідоцтво про внесення в ЕГРЮЛ з інспекції ІМНС РФ (нотар. копія) - для підприємств, зареєстрованих до 01.07.2002р.
Свідоцтва про реєстрацію змін Товариства (якщо такі є) (нотар. копія);
Статут Товариства (нотар. копія);
Установчий договір (якщо є) (нотар. копія);
Доповнення та зміни до Статуту та Установчого договору Товариства (якщо такі є) (нотар. копія);
Свідоцтво про постановку на облік в податковому органі;
Інформаційний лист Держкомстату (коди статистики);
Копія свідоцтв (повідомлень) про постановку на облік у фондах (ФСС, ФОМС, ПФ)
Копія бухгалтерської і податкової звітності за поcледній звітний період c відміткою податкової інспекції;
Печатка організації;
Протокол Загальних зборів акціонерів / учасників про призначення Генерального директора
Довіреності на осіб, що мають право підписувати документи
Рішення про реорганізацію юридичних осіб
Договір про приєднання
Протокол Загальних зборів акціонерів / учасників з рішенням про здійснення великої угоди (оригінал та копія, завірена печаткою Товариства та підписом Генерального директора) або Довідки про вартість предмета угоди у відсотках щодо балансової вартості активів АТ або від вартості майна ТОВ за бухгалтерської звітності за останній звітний період , що передує дню прийняття рішення (документ підписаний керівником і головним бухгалтером і скріплений печаткою товариства);
Виписка з реєстру акціонерів (для АТ) (оригінал).
Паспорт керівника підприємства, що реорганізується (копія).
Паспорт керівника нового підприємства (копія).
Наказ про призначення головного бухгалтера.
Паспорт головного бухгалтера підприємства, що реорганізується (копія).
Паспорт головного бухгалтера нового підприємства (копія).
Оригінал п / п про сплату держ. мита в розмірі 2000руб. на рахунок ФЕД. бюджету
Перелік документів не є вичерпним і може бути уточнений перед початком роботи в процесі консультації;
Оплата послуг здійснюється в рублях за курсом Центрального банку РФ.
Замовник додатково оплачує державні мита та інші необхідні платежі [5].

2.2 Реорганізація у формі поділу

Поділом суспільства визнається припинення товариства з передачею всіх його прав і обов'язків новоствореним товариствам.
Таким чином, при поділі Товариства воно припиняє своє існування, а його місце у цивільному обороті займають новостворені товариства.
Етапи реорганізації при поділі:
1. Виконавчий орган (директор) приймає рішення про винесення на порядок денний питання про реорганізацію Товариства, порядок і умови такої реорганізації (в тому числі про порядок обміну часток учасників товариства, що реорганізується на частки учасників створюваних товариств).
2. З ініціативи директора або групи учасників проводиться Загальні збори для вирішення наступних питань:
• Реорганізація Товариства у формі поділу;
• Порядок і умови поділу Товариства;
• Створення нових Товариств;
• Затвердження розподільчого балансу.
3. Не пізніше тридцяти днів з дати прийняття рішення про реорганізацію товариства товариство зобов'язане письмово повідомити про це всіх відомих йому кредиторів товариства і опублікувати в органі друку, у якому публікуються дані про державну реєстрацію юридичних осіб, повідомлення про прийняте рішення.
4. Учасники кожного товариства, що створюється в результаті поділу, підписують установчий договір.
5. Проводиться Загальні збори в кожному новостворюваному Товаристві, на якому приймаються рішення:
• Про затвердження Статуту новостворюваного Товариства
• Про обранні органів Товариства.
При поділі суспільства всі його права та обов'язки переходять до товариств, створених внаслідок поділу, відповідно до розділовим балансом.
6. Проводиться державна реєстрація виниклих юридичних осіб, в єдиний державний реєстр вносяться необхідні зміни, що стосуються припинення діяльності реорганізованого Товариства. Реєстрація відбувається в загальному порядку.
Документи, які необхідно надати:
Установчі документи виділився суспільства
Свідоцтво про реєстрацію (нотар. копія);
Свідоцтво про внесення в ЕГРЮЛ з інспекції ІМНС РФ (нотар. копія) - для підприємств, зареєстрованих до 01.07.2002р.
Свідоцтва про реєстрацію змін Товариства (якщо такі є) (нотар. копія);
Статут Товариства (нотар. копія);
Установчий договір (якщо є) (нотар. копія);
Доповнення та зміни до Статуту та Установчого договору Товариства (якщо такі є) (нотар. копія);
Свідоцтво про постановку на облік в податковому органі;
Інформаційний лист Держкомстату (коди статистики);
Копія свідоцтв (повідомлень) про постановку на облік у фондах (ФСС, ФОМС, ПФ);
Копія бухгалтерської і податкової звітності за поcледній звітний період c відміткою податкової інспекції;
Печатка організації;
Протокол Загальних зборів акціонерів / учасників про призначення Генерального директора
Довіреності на осіб, що мають право підписувати документи
Рішення про реорганізацію юридичних осіб
Договір про приєднання
Протокол Загальних зборів акціонерів / учасників з рішенням про здійснення великої угоди (оригінал та копія, завірена печаткою Товариства та підписом Генерального директора) або Довідки про вартість предмета угоди у відсотках щодо балансової вартості активів АТ або від вартості майна ТОВ за бухгалтерської звітності за останній звітний період , що передує дню прийняття рішення (документ підписаний керівником і головним бухгалтером і скріплений печаткою товариства);
Виписка з реєстру акціонерів (для АТ) (оригінал).
Паспорт керівника підприємства, що реорганізується (копія).
Паспорт керівника нового підприємства (копія).
Наказ про призначення головного бухгалтера.
Паспорт головного бухгалтера підприємства, що реорганізується (копія).
Паспорт головного бухгалтера нового підприємства (копія).
Оригінал п / п про сплату держ. мита в розмірі 2000руб. на рахунок ФЕД. бюджету
Вартість послуг залежить від кількості виділених (разделяющихся) товариств.
Перелік документів не є вичерпним і може бути уточнений перед початком роботи в процесі консультації;
Oплата послуг здійснюється в рублях за курсом Центрального банку РФ.
Замовник додатково оплачує державні мита та інші необхідні платежі.
Під поділом суспільства розуміється припинення діяльності товариства з передачею всіх його прав і обов'язків новостворюваним товариствам (п.1 ст.18 Закону).
Реорганізація у формі поділу означає, по-перше, припинення діяльності товариства, по-друге, в результаті поділу АТ виникають як мінімум два нових суспільства, кожне з яких підлягає державній реєстрації.
Законодавець встановив такий порядок реорганізацій суспільства: рада директорів (наглядова рада) реорганізується у формі поділу суспільства виносить на рішення загальних зборів акціонерів питання про реорганізацію товариства у формі поділу, порядок і про умови поділу, про створення нових товариств та порядок конвертації акцій товариства, що реорганізується в акції створюваних товариств, про затвердження розподільчого балансу.
Саме на основі розділового балансу, переходять права та обов'язки від реорганізується, до нових товариствам.
Вирішення питань про реорганізацію товариства у формі поділу виноситься на загальні збори товариства. Це наступні питання:
про реорганізацію товариства у формі поділу;
порядок і про умови поділу;
про створення нових товариств;
про порядок конвертації акцій товариства, що реорганізується в акції створюваних товариств;
про затвердження розподільчого балансу.
Після цього скликаються загальні збори кожного з новостворених товариств, які затверджують статути своїх АТ, обирають ради директорів, виконавчі органи і вирішують інші питання.
У Законі підкреслюється, що кожен акціонер товариства, що реорганізується, що голосував проти або не брав участі у голосуванні з питання про реорганізацію товариства, повинен отримати акції кожного товариства, що створюється в результаті поділу, надають ті ж права, що й акції, що належать йому в реорганізується, пропорційно числу належних йому акцій цього товариства [6].

2.3 Реорганізація у формі приєднання

Реорганізація підприємства цим способом проводиться шляхом приєднання одного підприємства до іншого. При цьому нова юридична особа не створюється. Всі права і зобов'язання підприємства А при приєднанні переходять до підприємства В, до якого приєднується підприємство А.
Приєднання вважається завершеним з моменту внесення про це запису в єдиний державний реєстр юридичних осіб. Відповідно, по завершенні приєднання директор підприємства А підприємства автоматично припиняє свої повноваження, передаючи за актом приймання-передачі документацію ліквідованого підприємства директорові підприємства-правонаступника.
Однак, до подачі документів до реєструючого органу, необхідна публікація оголошення про приєднання до друку (з подальшим 2-місячним очікуванням претензій кредиторів) та повідомлення про плановане приєднання податкового органу, в якому підприємство перебуває на обліку. Інспекція ФПС РФ приймає рішення або про проведення перевірки, або про відсутність необхідності в ній, після чого ставить відмітку на "об'єднувальний" баланс підприємства, до якого проводиться приєднання.
При перевищенні активів 200 000 МРОТ, зазначених вище функцій, за їх останнім балансам по кожному Товариству, необхідне попереднє згоди антимонопольного органу. Якщо ж активи перевищують 100 000 МРОТ, то засновники зобов'язані повідомити антимонопольний орган про внесення змін до ЕГРЮЛ в 45-ти денний термін з моменту внесення цих змін.
Етапи приєднання ТОВ:
Укладення договору про приєднання.
Загальні збори учасників ТОВ з прийняттям рішень про приєднання та затвердженням договору про приєднання. Загальні збори приєднується ТОВ, крім цього, стверджує передавальний акт.
Проводиться спільне загальні збори учасників обох Товариств, на якому приймається рішення про внесення змін до установчих документів Товариства, до якого здійснюється приєднання. Відповідно до п.3 ст.53 Федерального закону "Про Суспільствах з обмеженою відповідальністю" спільне загальне зборах може вирішувати і інші питання, наприклад обирати органи управління.
Державна реєстрація змін до установчих документах Товариства, до якого здійснюється приєднання та внесення змін до ЕГРЮЛ щодо приєднується ТОВ з метою запису про припинення його діяльності.
Перелік документів:
Заява до державного реєструючий орган у довільній формі.
Протоколи загальних зборів учасників реорганізації.
Договір про приєднання.
Протокол спільного загальних зборів.
Зміни та доповнення до статуту Товариства, до якого здійснюється приєднання.
Передавальний акт.
Документальне підтвердження повідомлення кредиторів.
Документ з антимонопольного органу.
Крім того, необхідно надати видання, в якому опубліковано рішення про приєднання.
Слід знати, що багато юридичні фірми, пропонуючи свої послуги з ліквідації підприємств, розглядають приєднання, як один із способів ліквідації, хоча, згідно з чинним законодавством, приєднання "ліквідацією" не є.
Реорганізація - приєднання - це припинення одного чи кількох товариств з передачею всіх прав і обов'язків іншому товариству (ст.17 Закону "Про акціонерні товариства"). До останнього при цьому переходять права та обов'язки приєднаного згідно з передавальним актом.
Реорганізація - приєднання передбачає припинення діяльності (ліквідацію) одного або декількох юридичних осіб з передачею всіх прав і зобов'язань іншій юридичній особі. При цьому реорганізація - приєднання вважається завершилася з моменту внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб про припинення діяльності приєднуються юридичних осіб. При цьому юридична особа, до якого проводиться приєднання, стає повним правонаступником всіх прав і зобов'язань приєднаних організацій.
Основні етапи заходи: реорганізація - приєднання:
Укладення договору про приєднання між приєднується суспільством і суспільством, до якого здійснюється приєднання. У договорі, що встановлює, що буде проведена реорганізація - приєднання обов'язково повинні бути визначені порядок і умови приєднання, а також порядок конвертації акцій товариства, що приєднується до акції і (або) інші цінні папери товариства, до якого здійснюється приєднання.
Прийняття рішення загальними зборами акціонерів товариства, що приєднується і суспільства, до якого здійснюється приєднання, про реорганізацію - приєднання, про затвердження договору про приєднання і про затвердження передавального акту. При цьому рішення про те, що буде проведена реорганізація - приєднання, про затвердження договору про приєднання і передавального акта приймаються більшістю в три чверті голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що приймають участь у загальних зборах акціонерів.
Після цього на спільних загальних зборах акціонерів вказаних товариств приймається рішення про внесення змін і доповнень до статуту і в разі потреби з інших питань. У законі не йдеться, які саме зміни і доповнення вносяться до статуту і в якому суспільстві. При цьому порядок голосування на спільних загальних зборах акціонерів визначається договором про реорганізацію приєднання [7].

2.4 Виділення як форма реорганізації

Виділенням товариства визнається створення одного чи кількох товариств із передачею їм частини прав і обов'язків реорганізується, без припинення останнього (п.1 ст. 19 Закону).
Основою для виділення з АТ ще одного товариства є розділовий баланс - по ньому передаються майнові права і обов'язки знову образуемому суспільству.
Як відзначають дослідники, при складанні розділового балансу можливі різного роду зловживання на користь однієї або декількох сторін. Наприклад, відомі випадки, коли при поділі суспільства на кілька товариств пасив реорганізується, концентрувався в одному з нових товариств, яке незабаром оголошувалося банкрутом, а кредиторам залишалося тільки підраховувати свої збитки. Інші ж новостворені товариства, позбувшись від кредиторів, стали процвітати. Подібна ситуація може виникнути і при виділенні суспільства [8].
Порядок реорганізації у формі виділення такий: рада директорів (наглядова рада) реорганізується у формі виділення товариства виносить на рішення загальних зборів акціонерів товариства питання про реорганізацію товариства у формі виділення, про порядок і про умови виділення, про створення нового товариства (товариств), про конвертацію акцій товариства, що реорганізується в акції створюваного товариства (розподіл акцій створюваного товариства серед акціонерів товариства, що реорганізується, придбанні акцій створюваного товариства самим реорганізовується суспільством) і про порядок такої конвертації (розподілу, придбання), про затвердження розподільчого балансу.
Після загальних зборів АТ і вирішення всіх ключових питань реорганізації, збираються загальні збори акціонерів кожного створюваного товариства, на яких, приймаються рішення про затвердження його статуту і утворення органів товариств. Як підкреслюється в п.3 ст. 19 Закону, якщо відповідно до рішення про реорганізацію у формі виділення єдиним акціонером створюваного товариства буде реорганізовуване суспільство, затвердження статуту створюваного товариства і утворення його органів здійснюються загальними зборами акціонерів товариства, що реорганізується.
Як і при реорганізації у формі поділу, Закон гарантує захист прав акціонерів товариства: якщо рішення про реорганізацію товариства у формі виділення передбачає конвертацію акцій товариства, що реорганізується в акції створюваного товариства або розподіл акцій створюваного товариства серед акціонерів товариства, що реорганізується, кожен акціонер товариства, що реорганізується, що голосував проти або не брав участі у голосуванні з питання про реорганізацію товариства, повинен отримати акції кожного товариства, що створюється в результаті виділення, надають ті ж права, що й акції, що належать йому в реорганізується, пропорційно числу належних йому акцій цього товариства [9].
Послідовність дій для реорганізації юридичної особи у формі виділення (поділу).
Проведення загальних зборів учасників (акціонерів) товариства з питання реорганізації у формі виділення (поділу). Рішення про реорганізацію юридичних осіб у формі виділення (поділу).
Викуп у учасників (акціонерів) часток (акцій) у зв'язку з виходом з акціонерів товариства.
Подача оголошення в ЗМІ про проведення реорганізації.
Повідомлення кредиторів про проведення реорганізації у формі виділення (поділу). Отримання вимог кредиторів про погашення (у т. ч. дострокове) кредиторської заборгованості. Складання реєстру вимог кредиторів. Вивірка розрахунків з кредиторами і визначення сум кредиторської заборгованості до погашення.
Погашення кредиторської заборгованості до моменту завершення реорганізації.
Проведення інвентаризації майна та зобов'язань товариства, що реорганізується.
Формування розподільчого балансу.
Початок процедури конвертації прав учасників (акціонерів) у статутних капіталах правонаступників.
Передача документів на державну реєстрацію (за місцем знаходження виділився суспільства).
Завершення державної реєстрації виділився юридичної особи. Присвоєння кодів. Виготовлення печатки. Постановка на облік в ІМНС, у фондах.
Повідомлення про реорганізацію товариства (з якого відбулося виділення). Зняття з обліку суспільства, яке розділилося. Внесення змін. Повідомлення фондів.
Складання акта приймання-передачі активів і зобов'язань.
Перенесення даних бухгалтерського обліку в облікові системи правонаступників.
Завершення процедури конвертації прав учасників (акціонерів) у статутному капіталі.
Особливості бухгалтерського обліку та оподаткування
Методика розподілу активів і зобов'язань між правонаступниками при реорганізації у формі виділення (поділу).
Формування показників розділового балансу при реорганізації у формі виділення (поділу).
Документи, які необхідно надати:
Установчі документи виділився суспільства
Свідоцтво про реєстрацію (нотар. копія);
Свідоцтво про внесення в ЕГРЮЛ з інспекції ІМНС РФ (нотар. копія) - для підприємств, зареєстрованих до 01.07.2002р.
Свідоцтва про реєстрацію змін Товариства (якщо такі є) (нотар. копія);
Статут Товариства (нотар. копія);
Установчий договір (якщо є) (нотар. копія);
Доповнення та зміни до Статуту та Установчого договору Товариства (якщо такі є) (нотар. копія);
Свідоцтво про постановку на облік в податковому органі;
Інформаційний лист Держкомстату (коди статистики);
Копія свідоцтв (повідомлень) про постановку на облік у фондах (ФСС, ФОМС, ПФ)
Копія бухгалтерської і податкової звітності за поcледній звітний період c відміткою податкової інспекції;
Печатка організації;
Протокол Загальних зборів акціонерів / учасників про призначення Генерального директора
Довіреності на осіб, що мають право підписувати документи
Рішення про реорганізацію юридичних осіб
Договір про приєднання
Протокол Загальних зборів акціонерів / учасників з рішенням про здійснення великої угоди (оригінал та копія, завірена печаткою Товариства та підписом Генерального директора) або Довідки про вартість предмета угоди у відсотках щодо балансової вартості активів АТ або від вартості майна ТОВ за бухгалтерської звітності за останній звітний період , що передує дню прийняття рішення (документ підписаний керівником і головним бухгалтером і скріплений печаткою товариства);
Виписка з реєстру акціонерів (для АТ) (оригінал).
Паспорт керівника підприємства, що реорганізується (копія).
Паспорт керівника нового підприємства (копія).
Наказ про призначення головного бухгалтера.
Паспорт головного бухгалтера підприємства, що реорганізується (копія).
Паспорт головного бухгалтера нового підприємства (копія).
Оригінал п / п про сплату держ. мита в розмірі 2000руб. на рахунок ФЕД. бюджету [10].

Висновок

У випадках, встановлених законом, реорганізація юридичної особи у формі його поділу або виділення з його складу одного чи декількох юридичних осіб здійснюється за рішенням уповноважених державних органів або за рішенням суду.
Якщо засновники (учасники) юридичної особи, уповноважений ними орган чи орган юридичної особи, уповноважений на реорганізацію його установчими документами, не здійснять реорганізацію юридичної особи у строк, визначений у рішенні уповноваженого державного органу, суд за позовом зазначеного державного органу призначає зовнішнього керуючого юридичною особою і доручає йому здійснити реорганізацію цієї юридичної особи. З моменту призначення розпорядника майна до нього переходять повноваження щодо управління справами юридичної особи. Зовнішній керуючий виступає від імені юридичної особи в суді, становить розділовий баланс і передає його на розгляд суду разом з установчими документами виникають у результаті реорганізації юридичних осіб. Затвердження судом зазначених документів є підставою для державної реєстрації знову виникаючих юридичних осіб.
У випадках, встановлених законом, реорганізація юридичних осіб у формі злиття, приєднання або перетворення може бути здійснена лише за згодою уповноважених державних органів.
Юридична особа вважається реорганізованим, за винятком випадків реорганізації у формі приєднання, з моменту державної реєстрації знову виниклих юридичних осіб.
При реорганізації юридичної особи у формі приєднання до нього іншої юридичної особи перше з них вважається реорганізованим з моменту внесення в єдиний державний реєстр юридичних осіб запису про припинення діяльності приєднаного юридичної особи.
Не менш актуальною є проблема справедливого, пропорційного розподілу прав і обов'язків, пасиву і активу серед правонаступників реорганізованого юридичної особи, в тому числі і акціонерного товариства. Узагальнивши судову практику розгляду спорів, що виникають при реорганізації юридичних осіб у формі поділу і виділення, можна виділити наступні засоби судового захисту прав кредиторів:
1. Визнання розділовим балансу в частині, що стосується обсягу розподілених прав і обов'язків. При задоволенні такого позову кредитори отримують право використовувати норму п.3 ст.60 ГК РФ.
2. Визнання недійсною реєстрації знову створених у результаті реорганізації юридичних осіб.
3. Визнання недійсним рішення учасників юридичної особи про затвердження розподільчого балансу.
Представляється, що подібна вимога може бути заявлено лише учасниками такої юридичної особи, в тому випадку, якщо їх права були порушені. Кредитори правом на звернення з подібним позовом наділені бути не можуть.
4. Визнання недійсною реорганізації юридичної особи.
Вважаємо, що реорганізація як складний юридичний склад навряд чи може бути віднесена до категорії угод.
Визнання ж недійсною реорганізації має бути визнано крайнім заходом та застосовуватися тільки в тих випадках, коли допущені при реорганізації порушення носять непереборний характер.

Список літератури

1. Цивільний кодекс Російської Федерації. Частина перша / / Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 32.
2. Цивільний кодекс РФ. Частина 1. Текст, коментарі, алфавітно-предметний покажчик / За ред. О.М. Козар, А.Л. Маковського, С.А. Хохлова. - М.: 2006. - 704 с.
3. Цивільне право Росії. Частина I. Підручник / За ред. Ю.К. Толстого, А.П. Сергєєва. - М.: Изд-во ТЕИС, 2003.
4. Гуев О.М. Цивільне право. Підручник. Ч.2. - М., изд-во "Інфра-М", 2003. - 454стр.
5. Єршова І.В., Іванова Т.М. Підприємницьке право: Навчальний посібник. - М.: Юриспруденція, 1999.
6. Зінов'єв А. Реорганізація у формі поділу / / Юрист, 2006, № 1.
7. Козлов А. Реорганізація підприємств / / Правознавство, 2001, № 8.
8. Коліно В. Реорганізація юридичних осіб / / Юрист, 2004, № 4.
9. Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої / Відп. ред.О.Н. Садиков. - М.: Юринформцентр, 1999.
10. Коментар частини першої ДК РФ / Під ред.В.Д. Карповича - М.: Спарк, 2005.
11. Коментар частини першої Цивільного кодексу Російської Федерації. - М.: Редакція журналу "Господарство і право", фірма "Спарк", 2001.
12. Комерційне право. У 2 ч.: Підручник / За ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевой.3-е вид., Перераб. і доп.М., 2002. Ч.1.
13. Лімонов А. Реорганізація у формі приєднання / / Держава і право, 2005, № 7.
14. Новиков Л. Виділення як форма реорганізації / / Законність, 2005, № 9.
15. Новицький Р. Реорганізація як перетворення організацій / / Правознавство, 2004, № 3.
16. Садіков.О.Н. Цивільне право Росії. Курс лекцій. Ч.2.М., изд-во "Бек", 2006.
17. Солодников С. Особливості реорганізації юридичних осіб / / Законність, 2005, № 3.
18. Хохлов А.С. Види та особливості реорганізації юридичних осіб / / Право і закон, 2004, № 9.
19. Яковлєв С. Злиття організацій як спосіб реорганізації / / Держава і право, 2004, № 7.
20. Яровий М. Способи перетворення юридичних осіб / / Держава і право, 2003, № 8.


[1] Садиков. О.Н. Цивільне право Росії. Курс лекцій. Ч.2. М., изд-во «Бек», 2006. С. 190.
[2] Коментар частини першої ДК РФ / Під ред. В.Д. Карповича - М.: Спарк, 2005. С. 203.
[3] Коментар до цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої / Відп. ред. О.Н. Садиков. - М.: Юринформцентр, 1999. С. 133.
[4] Комерційне право. У 2 ч.: Підручник / За ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. 3-тє вид., Перераб. і доп. М., 2002. Ч. 1. С. 225.
[5] Коментар частини першої ДК РФ / Під ред. В.Д. Карповича - М.: Спарк, 2005. С. 207.
[6] Коментар частини першої Цивільного кодексу Російської Федерації. - М.: Редакція журналу "Господарство і право", фірма "Спарк", 2001. С. 116.
[7] Цивільний кодекс РФ. Частина 1. Текст, коментарі, алфавітно-предметний покажчик / під ред. О. М. Козар, А. Л. Маковського, С. А. Хохлова. - М.: 2006. С. 152.
[8] Єршова І. В., Іванова Т. М. Підприємницьке право: Навчальний посібник. - М.: Юриспруденція, 1999. С. 167.
[9] Гуев О.М. Цивільне право. Підручник. Ч.2. - М., изд-во «Инфра-М», 2003. С. 88.
[10] Цивільне право Росії. Частина I. Підручник / За ред. Ю.К. Толстого, А.П. Сергєєва. - М.: Изд-во ТЕИС, 2003. С. 130-131
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Курсова
80.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Права спадкування Реорганізація юридичної особи
Поняття юридичної особи 2
Сутність юридичної особи
Поняття юридичної особи
Банкрутство юридичної особи
Виникнення юридичної особи 2
Виникнення юридичної особи
Ознаки юридичної особи
Правосуб`єктність юридичної особи
© Усі права захищені
написати до нас