Рентабельність підприємства

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
Введення. 3
Глава 1. Теоретичні основи аналізу та оцінки рентабельності. 6
1.1. Показники оцінки рентабельності інвестицій і рентабельності капіталу 6
1.2. Показники оцінки рентабельності продажів .. 11
1.3. Моделювання та факторний аналіз прибутку та рентабельності. 17
Глава 2. 28
Висновок. 29
Список використаної літератури .. 32

Введення

Ринкова економіка визначає конкретні вимоги до системи управління підприємствами. Необхідно більш швидке реагування на зміну господарської ситуації з метою підтримки стійкого фінансового стану і постійного вдосконалення виробництва відповідно до зміни кон'юнктури ринку.
Підприємство самостійно планує (на основі договорів, укладених зі споживачами та постачальниками матеріальних ресурсів) свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на вироблену продукцію і необхідність забезпечення виробничого та соціального розвитку. Самостійно планованим показником в числі інших стала прибуток. Проте, не можна вважати, що планування та формування прибутку залишилося виключно в сфері інтересів тільки підприємства. Не меншою мірою в цьому зацікавлені держава (бюджет), комерційні банки, інвестиційні структури, акціонери та інші власники цінних паперів.
Формування механізму жорсткої конкуренції, непостійність ринкової ситуації ставлять перед підприємствами необхідність ефективного використання наявних у його розпорядженні внутрішніх ресурсів з одного боку, а з іншого, своєчасно реагувати на зовнішні умови, до яких відносяться: фінансово-кредитна система, податкова політика держави, механізм ціноутворення , кон'юнктура ринку, взаємини з постачальниками і споживачами. Внаслідок перерахованих причин змінюються і напрями аналітичної діяльності.
Щоб забезпечити високу економічну ефективність виробництва потрібна державна економічна політика, яка сприяла б формуванню середовища, сприятливого для господарської діяльності і орієнтувало підприємство на максимальне отримання прибутку (доходів).
В економічному аналізі результати діяльності підприємств можуть бути оцінені такими показниками, як обсяг випуску продукції, обсяг продажів, прибуток. Однак значень перерахованих показників недостатньо для того, щоб сформувати думку про ефективність діяльності того чи іншого підприємства. Це пов'язано з тим, що дані показники є абсолютними характеристиками діяльності підприємства, і їх правильна інтерпретація за оцінкою результативності може бути здійснена лише у взаємозв'язку з іншими показниками, що відображають вкладені в підприємство кошти. Тому для характеристики ефективності роботи підприємства в цілому, прибутковості різних напрямків діяльності (господарської, фінансової, підприємницької) в економічному аналізі розраховують показники рентабельності (або прибутковості).
Необхідно зазначити, що показники рентабельності є важливими елементами, що відбивають факторну середовище формування прибутку підприємств. Тому вони обов'язкові при проведенні порівняльного аналізу й оцінки фінансового стану підприємства.
Крім того, показники рентабельності застосовуються при аналізі ефективності управління підприємством, при визначенні довгострокового благополуччя організації, використовуються як інструмент інвестиційної політики і ціноутворення.
Метою написання даної роботи є вивчення методики оцінки та аналізу показників рентабельності фінансово-господарської діяльності.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступне коло завдань:
- Охарактеризувати показники оцінки рентабельності інвестицій;
- Розглянути систему показників рентабельності продажів;
- Показати моделювання та факторний аналіз прибутку та рентабельності;
Література

Глава 1. Теоретичні основи аналізу та оцінки рентабельності

1.1. Показники оцінки рентабельності інвестицій і рентабельності капіталу

Масштаб величини доходів (прибутку) та інвестицій є головною метою будь-якої господарської діяльності в ринкових умовах. Абсолютна величина річного прибутку не дуже переконлива. Тільки у випадку, якщо прибуток зіставляється із середньою загальною вкладеним або оборотним капіталом, можна отримати відомості про те, окупилися чи інвестиції. Рентабельність, тобто відношення прибутку до власного, загального або оборотного капіталу, є найважливішим масштабом оцінки величини (сили) доходів підприємства. Слід тому розрізняти:
- Рентабельність власного капіталу, що інвестується;
- Рентабельність загального капіталу, тобто рентабельність всього інвестованого капіталу;
- Рентабельність позикового капіталу. [[1]]
Рентабельність власного, робочого і загального капіталу розраховується з прибутку від реалізації, чистого і валового прибутку звітного року.
У всіх випадках прибуток від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) береться за вирахуванням податків з реалізації. У міжнародній практиці розрізняють дохід на чисту номінальну вартість активів (ЧНСА), що має два альтернативних варіанти, заснованих на різних інтерпретаціях номінальної вартості активів. Існує чиста номінальна вартість активів:

ЧНСА = Основний капітал за залишковою вартістю + Поточні активи - Короткострокові зобов'язання або Необоротні активи + Оборотний капітал (Оборотні активи - Короткострокові зобов'язання) (1)
Дохід = Реалізація / ЧНСА (2)
Дохід = Реалізація / Осн. капітал за ост. вартості + Оборотний капітал (Оборотні активи - Поточні зобов'язання) (3)
Коефіцієнт ЧНСА визначає темп, з яким номінальна вартість активів перетворюється на доходи від продажів. Вони показують здатність активів створювати прибуток.

Оцінити ефективність використання основних і оборотних засобів дозволяє розрахунок коефіцієнта рентабельності активів, який показує, скільки рублів прибутку приносить рубль усіх вкладених у підприємство коштів, але цей показник не може дати відповідь, на скільки ефективно підприємство використовує власні та залучені джерела фінансування.
Рис. 1. Модель формування рентабельності фірми
По цьому для відповіді на питання чи ефективно підприємство використовує свої власні кошти, чи необхідно їй залучати додаткові позики і кредити дозволяє розрахунок коефіцієнта рентабельності власних коштів.
Таким чином, розрахунок і зіставлення між собою коефіцієнтів цих трьох груп дозволить досить повно висвітлити ефективність основної діяльності підприємства, використання активів і пасивів, виявити тенденції, прийняти рішення про необхідні заходи щодо підвищення рентабельності підприємства.
Як показники ефективності використання капіталу, активів застосовуються коефіцієнти, які виражають ставлення реалізації до загального капіталу, реалізації до власного і робочого капіталу, прибутку до загального, власного капіталу та робочої капіталу:
1) Показники ефективності господарської діяльності:
коефіцієнт рентабельності капіталу:

(4)
При цьому актив - величина капіталу - усереднюється за період, коефіцієнт рентабельності капіталу за чистим прибутком:
(5)
Дані показники відображають, який прибуток виходить з одиниці капіталу підприємства (загальна або чиста);
2) Фінансові коефіцієнти рентабельності:
Рентабельність власного капіталу - даний показник відображає, скільки чистого прибутку приносять вкладення у власний капітал (тобто дохід власника):
(6)
Схожий показник - рентабельність акціонерного капіталу - показує, скільки чистого прибутку передбачається на рубль акціонерних коштів (або коштів пайовиків):

(7)
Можна також розрахувати коефіцієнт чистого прибутку на одну акцію:

(8)
Таким чином, ефективність господарської діяльності в плані використання капіталу характеризує, яку віддачу дають активи підприємства (приносять додаткову вартість з рубля вкладень). Ефективність вкладень ж позначає прибутковість авансованого капіталу власника (статутний або весь власний капітал).

1.2. Показники оцінки рентабельності продажів

Залежно цілей, які ставляться при аналізі рентабельності реалізованої продукції, включають прямі використані різні види прибутку на підставі яких розраховуються показники R1 - R4.
(9)
(10)
(11)
(12)
В якості знаменника формули також може бути використаний показник всієї випущеної продукції.
Зіставлення показників рентабельності, розрахованих за обсягом реалізованої і всієї випущеної продукції дозволяє виявити на скільки активно йде процес реалізації продукції на підприємстві.
Динаміка показника R1 відображає зміни в політиці ціноутворення підприємства і здатність контролювати собівартість реалізованої продукції. За допомогою методів факторного аналізу визначається зміна рентабельності продукції за рахунок зміни ціни продукції та її собівартості за такими формулами [1]:
- Загальна зміна рентабельності за період
(13)
- Зміна рентабельності за рахунок зміни цін
(14)
- Зміна рентабельності за рахунок зміни собівартості
(15)
де z0, 1 - виручка від реалізації на початок і на кінець року відповідно;
s0, 1 - собівартість реалізованої продукції на початок і на кінець року відповідно.
Різниця показників R3 і R4 виявляє вплив оподаткування на рентабельність реалізованої продукції.
Показники R1 - R4 розраховуються на основу звіту про фінансові результати (форма № 2) і не дають уявлення про структуру та рентабельності окремого виду реалізованої продукції, тому що у практиці на підприємство зазвичай виробляється (реалізується) кілька видів продукції (робіт, послуг), при цьому рівень рентабельності продукції в цілому залежить від рівня рентабельності окремого виду продукції, з цього доцільно розраховувати рівень рентабельності по кожному виду продукції.
Рентабельність окремого виду продукції визначається відношенням прибутку від випуску (реалізації) цієї продукції до повної собівартості даного виду продукції
(16)
де Rізд - рентабельність окремого виробу;
Пизда - прибуток від випуску (реалізації) даного виробу;
Сізд - повна собівартість випуску даного виробу,
Формула (1.8) часто використовується при розрахунку ціни реалізації продукції, тобто підприємство визначає бажаний рівень рентабельності і, виходячи з цього формує ціну за формулою:
(17)
де Z - ціна продукції.
Однак в економічному аналізі рентабельність продукції частіше обчислюють як відношення прибутку по даному виду продукції і виручки від його реалізації:
(18)
де Rед. - Рентабельність одиниці окремого виду продукції;
z - ціна одиниці виробу;
s - собівартість одиниці виробу.
Це обумовлено тим, що при аналізі рентабельності продукції на підставу коефіцієнта Rізд в наслідок зворотній залежності між прибутком і собівартістю зміна собівартості виробу відіб'ється на цьому показнику двічі, тобто і через чисельник і через знаменник.
Крім того, якщо підприємство має тривалий виробничий цикл або діє в умовах швидко збільшується, інфляції, то собівартість і прибуток продукції можуть виявитися вираженими в грошових одиницях різної купівельної спроможності, а рентабельність виявиться завищеною.
З цього, в економічному аналізі найчастіше використовують показник Rед., Де в знаменнику формули замість собівартості продукції застосовуються оптові (роздрібні) ціни підприємства. У цьому випадку показник рентабельності Rед. і абсолютна сума прибутку будуть зміняться рівними темпами під впливом одних і тих же факторів, що усуває повторний счет1.
Визначити рентабельність кожного виду продукції, що випускається (реалізується) на підприємство, за даними бухгалтерської звітності неможливо.
Аналіз рентабельності окремих видів продукції необхідний при формування асортименту (реалізованої) продукції, при вишукування можливостей отримання додаткового прибутку за рахунок збільшення випуску більш рентабельної продукції.
Важливим показником в процесі аналізу рентабельності продукції є її динаміка, тому що формула рентабельності виробу залежить від двох показників - ціни і собівартості виробу, то зміна рентабельності вироби необхідно розглядати в залежності від зміни цих двох показників.
Аналіз рентабельності продукції на підприємство необхідний, перш за все, для прийняття своєчасних рішень щодо зміни ціни і собівартості продукції.

1.3. Моделювання та факторний аналіз прибутку і рентабельності

Рентабельність продажів і окремого виду продукції схильна до впливу чинників, зображених на наступному малюнку, тому змінюючи ці фактори, підприємство може керувати рентабельністю продукції.

Рис.2 Фактори, що впливають на рентабельність діяльності підприємства [[2]]
Наприклад, знизити собівартість продукції підприємство може перейти на використання нових матеріалів, використовувати нові, більш економні способи обробки і виробництва продукції, скоротити чисельність робітників, якщо це не порушить технологічного процесу.
Крім зміни виробничих факторів, підприємство може провести роботу з вишукування нових постачальників сировини і матеріалів і т.д. Так як на рентабельність реалізованої продукції, крім собівартості продукції впливають ще й ціни її реалізації підприємство, з метою підвищення ефективності своєї діяльності, може шукати додаткові ринку збуту, де цю продукцію можна реалізувати дорожче, збільшувати в структурі реалізованої продукції питома вага продукції з великим коефіцієнтом рентабельності і т.д.
Розрахунок цього показника важливий не тільки для внутрішніх користувачів підприємства, а, крім того, і для покупців і замовників при придбанні продукції підприємства, для податкових органів при визначення податкових платежів з прибутку підприємства, для інвесторів і кредиторів, яким важливо знати чи будуть прибуткові інвестиції або чи зможе підприємство віддати отримані кредіти1.
Коефіцієнт рентабельності активів показує, скільки рублів прибутку приносить рубль вкладених засобів незалежно від джерела їх залучення. Для обчислення цього показника різні показники прибутку співвідносять із середнім підсумком балансу, що дозволяє оцінити вплив зовнішніх чинників.
(19)
(20)
(21)
(22)
Зіставлення показників R5 (загальна рентабельність підприємства) і R6 (чиста рентабельність підприємства) дозволяє оцінити вплив оподаткування на рентабельність підприємства.
Зіставлення R5 і R7 показує вплив на рентабельність таких операцій, як надходження і виплата дивідендів, та інших не мають прямого відношення до виробництва і реалізації продукції операції, вплив на рентабельність операцій з реалізації на пряму не пов'язаних з реалізацією продукції R5 і R8.
Якщо перетворити коефіцієнт рентабельності R6 розділивши і помноживши його на обсяг продажів (виручка від реалізації продукції плюс позареалізаційні доходи), то можна отримати наступну факторну залежність,
(23)
яка розкриває зв'язок між рентабельністю виробничих активів, рентабельністю продажів і оборотністю активів.
У фінансовому менеджменті формула (23) носить назву формула Дюпона1, в якій відношення чистого прибутку до обсягу продажів називається комерційної маржею (КМ), а відношення обсягу продажів до активів - коефіцієнт трансформації (ACT), який показує, скільки разів за період обертається кожен рубль активів.
Використовуючи формулу (23) на практиці підприємство може регулювати рівень рентабельності активів, змінюючи її складові - комерційну маржу і коефіцієнт трансформації.
На величину комерційної маржі впливають такі чинники, як цінова політика, обсяг і структура витрат і т.д.
На коефіцієнт трансформації - галузь (наприклад, в торгівлі оборотність активів більше, ніж в машинобудування) і економічна стратегія підприємства.
На практиці неможливо забезпечити одночасне зростання КМ і КТ, тому що показник обороту присутній одночасно в знаменнику одного сомножителя і в чисельнику іншого.
З цього, важливо вирішити питання, який із показників надає більш сильний вплив на зміну рентабельності активів. Залежно від рівня показників КМ і КТ можна виділити чотири варіанти їх комбінації (рис.3)

Рис.3. Вплив комерційної маржі і коефіцієнта трансформації на величину рентабельність активів
Ідеальна позиція тяжіє до варіанту III, але на практиці цей варіант дуже важко здійснити.
Як правило, варіанти I і II найбільш можливі.
Варіант IV не бажаний для підприємства, так як може призвести до зниження рентабельності активів.
Так як активи підприємства відображають вкладення підприємства в основні та оборотні фонди, то для аналізу діяльності підприємства необхідно оцінити, який прибуток приносять ці вкладення.
Для цього балансовий прибуток звітного періоду співвідносять з середньою вартістю основних і оборотних фондів підприємства, в літературі цей показник називають зазвичай коефіцієнтом загальної рентабельності виробничих фондів.
Цей показник можна оцінювати і за чистого прибутку, що залишається в розпорядження підприємства.
(24)
де Fос - середньорічна вартість основних засобів;
Fоб-середньорічні залишки матеріальних оборотних коштів;
Q-обсяг реалізованої продукції;
R3-рентабельність реалізованої продукції;
- Коефіцієнт фондомісткості;
- Коефіцієнт закріплення оборотних коштів;
- Зарплатоемкость продукції;
- Матеріаломісткість продукції;
- Амортізаціоемкость продукції;
S - витрати на виробництво продукції.
З формули (1.16) видно, що на загальну рентабельність фондів впливають фондовіддача, коефіцієнт оборотності матеріальних оборотних коштів і рентабельність реалізованої продукції.
Рентабельність фондів тим вище, чим вище рентабельність продукції, чим вище фондовіддача основних фондів і швидкість обороту основних засобів. Числова оцінка впливу окремих факторів на рівень рентабельності визначається методом ланцюгових підстановок.
У залежності від конкретних цілей аналізу показники балансового і чистого прибутку можна співвідносити або тільки з основними, або тільки з оборотними фондами, або окремо з кожною статтею входить до складу оборотних фондів.
Розрахунок коефіцієнта загальної рентабельності та факторів, що впливають на нього фондомісткості, оборотності оборотних коштів і інших факторів дозволить підприємству виявити фактори, які необхідно змінити, щоб знизити собівартість продукції і тим самим підвищити її рентабельність.
Щоб виявити надмірне збільшення на підприємство мобільних (оборотних) коштів, що може бувальщина наслідком освіти зайвих запасів товарно-матеріальних цінностей, затовареності готовою продукцією в результаті зниження попиту, надмірного зростання дебіторської заборгованості чи грошових коштів, доцільно розрахувати рентабельність основних і позаоборотних засобів, яка показує частку прибутку, що припадає на рубль необоротних активів і розраховується за формулою
(25)
де Р - прибуток (балансова або чиста);
Fва - величина позаоборотних активів;
Зростання рентабельності необоротних активів при зниженні рентабельності активів буде свідчити про даної тенденції.
Однак при розрахунку цього показника необхідно пам'ятати, що чисельник і знаменник даної формули, виражені в грошових одиницях різної купівельної спроможності, тобто прибуток відбиває сформований рівень цін за минулий рік, основні фонди формуються протягом декількох років і їх вартість може бути занижена (завищена) в порівнянні з діючими на ринку цінами [1].
Рентабельність власних засобів показує яка величина прибутку припадає на 1 карбованець власних коштів, тобто дозволяє визначити ефективність використання власних коштів підприємства і порівняти її з можливим прибутком від вкладання цих коштів у інші об'єкти (цінні папери, інші підприємства і т.д.).
У західних країнах цей показник служить важливим критерієм при оцінки рівня котирування акцій на фондовій біржі. Рентабельність власного капіталу обчислюється за формулами:
(26)
(27)
Різниця між показниками R6 і R10 обумовлена ​​залученням підприємством зовнішніх позикових джерел фінансування.
Якщо підприємство, через залучення позикових коштів, отримує більше прибутку, ніж повинна сплатити відсотків за них, то різниця може бути використана для підвищення віддачі власних коштів.
Якщо рентабельність всього капіталу менше, ніж відсотки сплачені за позикові кошти, вплив позикових коштів на діяльність підприємства має бути негативно.
Для виявлення факторів, що впливають на величину рентабельності власного капіталу можна застосовувати наступну факторну модель:
(28)
З формули видно, що рентабельність власного (акціонерного) капіталу залежить від рівня рентабельності продукції, швидкості оборотності активів і співвідношення власного і позикового капіталу. Показник (всі активи: акціонерний капітал) відображає, що у скільки разів за інших рівних умов рентабельність власних засобів підвищується при збільшенні частки позикових коштів у складі сукупного капіталу.
У фінансовому менеджменті це явище пов'язують з дією фінансового важеля і використовують при управлінні структурою фінансових джерел: власних і позикових коштів, з метою підвищення рентабельності власних коштів.
Ефект фінансового важеля (ЕФВ) - це прирощення до рентабельності власних коштів, одержуване завдяки використання кредиту, незважаючи на платність останнього.
Це визначення можна записати у вигляді формули:
(SEQ (\ * ARABIC 29)
де ЕР - економічна рентабельність активів
Т-ставка податку на прибуток.
Ефект фінансового важеля виникає через розбіжність між ЕР і ціною позикових коштів - середньою розрахунковою ставкою відсотка (СРСП), тобто підприємство повинно мати таку економічну рентабельність активів, щоб коштів вистачило принаймні хоча б для сплати відсотків за кредит.
Середня розрахункова ставка відсотка розраховується за формулою:
(30)
Наведену вище формулу досить легко розрахувати на практиці.
Але для більш точного аналізу при наявності необхідних даних СРСП можна розраховувати за середньозваженою вартістю різних кредитів і позик, можна також зараховувати до позикових коштів гроші, отримані підприємством від випуску привілейованих акцій1.
Крім того, т.к. за чинним законодавством частину відсотків, які сплачуються за кредитами банків, відноситься на собівартість продукції в межах встановленого Центральним банком нормативу, то при розрахунку СРСП необхідно враховувати лише суми, які не відносяться на собівартість продукції. На жаль СРСП неможливо розрахувати на підставі даних бухгалтерської звітності.
Після розрахунку СРСП розраховую диференціал - першу складову ЕФР, який визначається як різниця між рентабельністю активів і СРСП. Ця величина не повинна бути менше нуля.
(31)
Друга складова ЕФВ - плече фінансового важеля, яке характеризує силу впливу фінансового важеля і визначається як відношення позикових (ЗС) і власних коштів (СС)
Ефект фінансового важеля визначається як добуток його складових, яке можна представити у вигляді формули
(32)
Для того щоб ЕФР не виявився завищений при його розрахунку необхідно віднімати суму кредиторської заборгованості з усіх використовуваних при обчислення формул.
Ефект фінансового важеля повинен зміняться в межах від 1 / 3 до 1 / 2 рівня економічної рентабельності активів і не повинен бути менше нуля. Тоді ефект фінансового важеля здатний компенсувати податкові вилучення та забезпечити власним коштам рентабельність.
Однак, незважаючи на те, що збільшення позикових коштів у структурі сукупного капіталу дозволяє збільшити рентабельність власних коштів, необхідно пам'ятати, про те що при зростанні величини кредитів і позик збільшуються й фінансові витрати, пов'язані з їх покриттям, а отже і СПРС, і може настати такий момент, коли диференціал стане менше нуля, тобто запозичення будуть зменшувати рентабельність власних коштів підприємства.
В економічній практиці існує кілька концепцій фінансового важеля, наприклад, для американської школи ЕФР трактується як зміна чистого прибутку на кожну звичайну акцію. Використання того чи іншого методу обумовлено специфікою діяльності підприємства, країною, в якій знаходиться підприємство, економічною ситуацією в країні і т.д. [1]

Глава 2. Аналіз рентабельності ТОВ «Срібна стріла»

2.1.Характеристика підприємства ТОВ «Срібна стріла»
ТОВ «Срібна стріла», місцезнаходження підприємства - м. Москва, вул. Литвиненко, 15.
Основна діяльність ТОВ «Срібна стріла»:
Продаж стільникових телефонів, дозволяє придбати споживачам стільниковий зв'язок і додаткові послуги. Компанія прагне оновлювати асортимент. В наявності постійно присутній близько 50 моделей, існує робота на замовлення.
Широкий вибір аксесуарів до мобільних телефонів лаконічно доповнює продаж самих апаратів (чохли, сумочки, шнурки, брелоки та ін.)
Запасні частини досить затребувані. Це дозволяє надавати таку послугу, як ремонт апаратів. Для цього був створений сервісний центр.
Реалізація карток експрес оплати. Це найбільш затребуваний продукт, тому що частота його споживання набагато вище. Хоча в цьому напрямку конкуренція полягає тільки в повноті акредитуючої асортименту, так як будь-якого варіювання ціни тут неможливо. Ціни до теперішнього моменту залишалися дискретними.
Підключення до операторів стільникового зв'язку. Дана послуга спочатку була тільки доповнює до покупки телефону. На даний момент, враховуючи різноманітність операторів, ця послуга перетворилася у відособлене напрямок, тому що споживачі отримали можливість змінювати не тільки тариф усередині мережі, а й у міру появи нових пропозицій, змінювати самого оператора.

2.2 Для проведення аналізу показників рентабельності складається табл. 1.
Таблиця 1
Приклад розрахунку показників рентабельності
Показник, тис. руб.
2003
2004
1.Виручка від реалізації
731135
861289
130154
2.Прібиль до оподаткування
116577
22790
(93787)
3.Чістая прибуток
87117
(411)
01.01.2003
01.01.2004
середня
4.Актів (Пасив)
682234
674767
5.Внеоборотние активи
342630
319608
6.Оборотние активи
339604
355159
7.Пассів
682234
674767
8.Собственний капітал
507495
511978
8.1. в т.ч. Статутний капітал
164
164
9.Долгосрочние пасиви
-
-
10.Краткосрочние пасиви
174736
173099
2003
2004
Виручка / ЧНСА (1: (5 6-10))
1,59
1,93
Рентабельність капіталу (2:4)
0,17
0,033
Рентабельність власного капіталу (3:8)
0,17
0.0008
Рентабельність акціонерного капіталу (3:8.1)
531,2
2,5
Аналогічно можна представити розрахунок рентабельності капіталу по іншому підприємству:
Таблиця 2
Оцінка рентабельності капіталу
Найменування
2003
2004
Алгоритм, тис. руб.
Алгоритм, тис. руб.
Чисельник
Знаменник
Чисельник
Знаменник
1
2
3
4
6
7
8
Економічна рентабельність (ROI)
Прибуток до оподаткування
Капітал
1.60%
Прибуток до оподаткування
Капітал
0.09%
116577
22790
Фінансова рентабельність (ROE)
Балансова прибуток
Власний капітал
2.35%
Балансова прибуток
Власний капітал
0.13%
116577
507495
22790
511978
Фонду рентабельність
Прибуток до оподаткування
Основний капітал
2.67%
Прибуток до оподаткування
Основний капітал
0.18%
116577
22790
Найменування
2003
2004
Алгоритм, тис.руб.
Алгоритм, тис.руб.
Чисельник
Знаменник
Чисельник
Знаменник
1
2
3
4
6
7
8
Загальна рентабельність звітного періоду (Roe)
Прибуток до оподаткування
Виручка від продажів
1.69%
Прибуток до оподаткування
Виручка від продажів
0.10%
101 867
6 025 877
9 428
9 025 144
Рентабельність основної діяльності (рентабельність витрат) (Rc)
Валовий прибуток
Собівартість
16.44%
Валовий прибуток
Собівартість
11.11%
850 577
5 175 300
902 556
8 122 588
Рентабельність обороту (рентабельність продажів)
Прибуток від продажів
Виручка від продажів
2.82%
Прибуток від продажів
Виручка від продажів
0.65%
170 156
6 025 877
58 902
9 025 144
Норма прибутку (комерційна маржа) (Iнпр)
Балансова прибуток
Виручка від продажів
1.44%
Балансова прибуток
Виручка від продажів
0.08%
86 587
6 025 877
7 165
9 025 144
Як видно з цієї таблиці, показники рентабельності капіталу даного підприємства досить низькі, є помітна тенденція до їх зниження.
Наведемо як приклад розрахунок рентабельності продажів підприємства:
Розглянемо тепер рентабельність діяльності підприємства.
Таблиця 3
Показники рентабельності господарської діяльності
Як видно з наведених розрахунків, загальна рентабельність підприємства дуже низька, більше того, в 2004 році вона ще й знижується. Рентабельність основної діяльності так само не досягає значення ставок відсотка за кредитом (21% в 2003 і 18% в 2004 роках), що говорить про низьку ефективність виробництва. Рентабельність обороту також занадто мала. Це ж можна сказати про всі розглянутих показниках рентабельності, які малі і мають тенденцію до зниження.
Крім безпосередньо оцінки рентабельності продажів можуть також розраховуватися показники комерційної ефективності, як відношення результату до витрат. Наведемо приклад:
Таблиця 4
Оцінка комерційної ефективності
Найменування
2003
2004
Алгоритм, тис.руб.
Алгоритм, тис.руб.
Чисельник
Знаменник
Чисельник
Знаменник
1
2
3
4
6
7
8
Коефіцієнт покриття поточних витрат (рівень самоокупності) (Ikсам)
Виручка
Собівартість
116.44%
Виручка
Собівартість
111.11%
6 025 877
5 175 300
9 025 144
8 122 588
Коефіцієнт комерційного платоспроможності
Балансова прибуток
Фінансові витрати з обслуговування боргу
112.53%
Балансова прибуток
Фінансові витрати з обслуговування боргу
8.32%
86 587
76 947
7 165
86 127
Рентабельність сукупних вкладень
Балансова прибуток і процентні виплати
Капітал
2.57%
Балансова прибуток і процентні виплати
Капітал
0.93%
163 534
6 361 323
93 292
10 077 938
Рентабельність процесу самофінансування
Потенціал самофінансування
Власний капітал
2.35%
Потенціал самофінансування
Власний капітал
0.13%
86 587
3 681 740
7 165
5 359 197
Як видно з таблиці, виручка покриває витрати підприємства, але отримуваний ефект явно недостатній, до того ж, у 2004 році він знижується. Балансова прибуток покриває витрати з обслуговування боргу, але даний показник різко знижується в 2004 році. Досить низькі показники рентабельності сукупних вкладень і процесу самофінансування. Найголовніше, що за всіма показниками ефективності є стійка динаміка до зниження. Все це говорить про низьку ефективність діяльності аналізованого підприємства та її триваючому погіршення.
Визначимо чисту номінальну вартість активів (ЧНСА):
ЧНСА = Основний капітал за залишковою вартістю + Поточні активи - короткострокові зобов'язання; (1)
На початок року:
ЧНСА = 294803 + 339 604 - 174 736 = 459 671;
На кінець року:
ЧНСА = 260223 + 355 159 - 173 099 = 442 283;
За рахунок зменшення короткострокових зобов'язань призвело до зменшення оборотних активів
оборотних активів

Розрахуємо показники оцінки рентабельності продажів:Визначимо зміну рентабельності за період:
Зміна рентабельності за рахунок зміни цін:

Висновок

1. Рентабельність характеризує результативність діяльності організації. Показники рентабельності дозволяють оцінити, який прибуток має фірма з кожної гривні коштів, вкладених в активи підприємства. Існують різні угрупування системи показників рентабельності. Ми розглянули одну з таких класифікацій з підрозділом показників рентабельності на показники рентабельності господарської діяльності, показники рентабельності, що характеризують фінансову діяльність організації і показники рентабельності продукції.
Показники рентабельності - це найважливіші характеристики фактичної середовища формування прибутку і доходу підприємств. З цієї причини вони є обов'язковими елементами порівняльного аналізу й оцінки фінансового стану підприємства. При аналізі виробництва показники рентабельності використовуються як інструмент інвестиційної політики і ціноутворення.
Основні показники рентабельності можна об'єднати в такі групи: рентабельність інвестицій (капіталу), при тому як активів, так і пасивів, і рентабельність продукції, продажу (показники оцінки ефективності управління).
2. Як ми з'ясували в ході проведення аналізу, рентабельність господарської діяльності відображає норму відшкодування (винагороди) на всю сукупність джерел, які використовуються підприємством для здійснення своєї діяльності. Фінансова рентабельність характеризує ефективність інвестицій власників підприємства, які надають йому ресурси чи залишають у його розпорядженні всю чи частину належної їм прибули з метою отримання максимального доходу в майбутньому.
3. Показники рентабельності продукції - відношення прибутку до вартості або собівартості реалізованої продукції, товарів, робіт або послуг можуть відповісти на питання, що стосуються визначення ефективності основної діяльності підприємства з виробництва та реалізації товарів, робіт, послуг.
4. На рентабельність діяльності підприємства впливають різні фактори: головні з них це прибуток, величина капіталу, обсяг реалізації; крім того, факторами другого порядку є собівартість, ціни на продукцію, структура продукції, що відвантажується, капітало-та трудомісткість виробництва підприємства.
5. Якщо підприємство, через залучення позикових коштів, отримує більше прибутку, ніж повинна сплатити відсотків за них, то різниця може бути використана для підвищення віддачі власних коштів. Якщо рентабельність всього капіталу менше, ніж відсотки сплачені за позикові кошти, вплив позикових коштів на діяльність підприємства має бути негативно. Це відображено у формулі ефекту фінансового важеля. Ефект фінансового важеля повинен зміняться в межах від 1 / 3 до 1 / 2 рівня економічної рентабельності активів і не повинен бути менше нуля. Тоді ефект фінансового важеля здатний компенсувати податкові вилучення та забезпечити власним коштам рентабельність.

Список використаної літератури

1. Альбеков А. У., Согомонян С. А. Економіка комерційного підприємства. Серія «Підручники, навчальні посібники». - Ростов н / Д: «Фенікс», 2002. - 448 с.
2. Бланк І.А. Управління підприємством. Асоціація авторів і видавців "ТАНДЕМ" ЕКМОС, 2005.-416 с.
3. Бланк І.А. Управління прибутком. - К.: "Ніка - Центр", 2005. - 544 с.
4. Бляхман Л.С. Економіка фірми: Навчальний посібник. - СПб.: Вид-во Михайлова В.А., 2004р.
5. Герчикова І. Н. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. - М-: Консальт - банкір, 2005р.
6. Греховодова М. М. Економіка торговельного підприємства. Навчальний посібник. - Ростов н / Д: «Фенікс», 2001. - 192 с.
7. Єрмолович Л.Л., Сивчик Л.Г., Толкач Г.В., Щітнікова І.В. Аналіз господарської діяльності підприємства: Учеб. посібник / Під. заг. ред. Л.Л. Єрмолович. - Мн.: Інетерпрессервіс; Екоперспектіва, 2001.-576 с.
8. Каратуев А.Г. Фінансовий менеджмент: Навчально-довідковий посібник. - М.: ІД ФБК - ПРЕС, 2001. - 496 с.
9. Ковальов А.І., Привалов В. П. Аналіз фінансового стану підприємства. - М.: Центр економічної інформації, 2005р.
10. Крейнина М.М. Фінансовий менеджмент: Учеб. посібник. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М.: Дело и Сервис, 2001. - 400с.
11. Любушин Н.П., Лещева В.Б., Д'якова В.Г. Аналіз господарської діяльності: Учеб. посібник для вузів / Під ред. проф. Н.П. Любушина. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 471 с.
12. Раицкий К.А. Економіка підприємства. - М.: ІОЦ «Маркетинг», 2000 - 450 с.
13. Савицька М. В. Аналіз господарської діяльності підприємства. - М: Нове знання, 2004. - 640 с.
14. Сергєєв І.В. Економіка підприємства: Навчальний посібник 2-ге вид. - М.: Фінанси і статистика, 2001р.
15. Сорокіна М. В. Менеджмент торгового підприємства. - СПб.: Пітер, 2003р.
16. Фінансовий менеджмент: Учеб. для вузов / Под ред. А.М. Ковальової. - М.: Колос, 2002. - 176 с.
17. Чернов В. А. Економічний аналіз: торгівля, громадське харчування, туристичний бізнес: Учеб. посібник для вузів / Під. ред. проф. М.І. Баканова. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2003. - 686 с.
18. Шеремет А. Д., Негашев Є.В. Методика фінансового аналізу. - М.: ИНФРА - М., 2000. - 208 с.
19. Економіка та організація діяльності торгового підприємства: Підручник / Під. заг. ред. О.М. Соломатіна. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: ИНФРА - М, 2003. - 292 с.
20. Економіка підприємства: Підручник / Під. ред. проф. О.І. Волкова. - М.: ИНФРА - М, 2005. - 416 с.
21. Економіка підприємства: Підручник для вузів / Л.Я.. Аврашко, В.В. Адамчук та ін; Під ред. Горфінкеля В.Я., Швандара В.А., - М.: Банки і біржі, ЮНИТИ, 2005р.


[1] Єрмолович Л.Л., Сивчик Л.Г., Толкач Г.В., Щітнікова І.В. Аналіз господарської діяльності підприємства: Учеб. посібник / Під. заг. ред. Л.Л. Єрмолович. - Мн.: Інетерпрессервіс; Екоперспектіва, 2001.-576 с.
1 Фінансовий менеджмент: теорія і практика / / За ред. Є.С. Стояновой.-М.: Перспектива, 2001, стор.77.
1 Романов А.Н., Лукасевич І.Я. Оцінка комерційної діяльності підприємництва: досвід зарубіжних корпорацій.-М.: Фінанси і статистика, Банки і біржі, 1999, стор.46-48.
[2] Раицкий К.А. Економіка підприємства. - М.: ІОЦ «Маркетинг», 2000
1 Мелентьєва В. Аналіз рентабельності торгових підприємств / / Аудитор, 1999, № 9, стор.8.
1 Шеремет А.Д., Сайфулін Р.С. Методика фінансового аналізу. -М.: ИНФРА-М, 2002, стор.34.
1 Ковальова А.М. Фінансовий аналіз - М.: Фінанси і статистика, 2002, стор.102.
1 Крейнина М.А. Ананаліз фінансового стану та інвестиційної привабливості акціонерних товариств у промисловості, будівництві та торгівлі .- М.: ДІС, МВ-Центр, 1999, стор.105-107.
1 Романов А.Н., Лукасевич І.Я. Оцінка комерційної діяльності підприємництва: досвід зарубіжних корпорацій.-М.: Фінанси і статистика, Банки і біржі, 1999.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Курсова
171.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Рентабельність підприємства 2
Прибуток та рентабельність підприємства
Планування прибутку та рентабельність підприємства
Прибуток і рентабельність комерційного підприємства
Рентабельність функціонування підприємства та шляхи її підвищення
Товарне забезпечення Рентабельність торгового підприємства
Вплив забруднень навколишнього середовища на рентабельність підприємства
Оборотні кошти доходи прибуток і рентабельність підприємства Страхування у фінансовій системі
Ліквідність - рентабельність
© Усі права захищені
написати до нас