Рентабельність виробництва і продукції

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

кафедра бухгалтерського обліку і фінансів
Контрольна робота
з дисципліни «Економіка підприємства»
Варіант № 19
2003
ЗМІСТ.
1. Показник рентабельності виробництва і продукції. Значення показника в умовах ринкових відносин ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
2. Завдання ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8
3. Література ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10
1. Показник рентабельності виробництва і продукції. Значення показника в умовах ринкових відносин.
Рентабельність - це відносний показник рівня прибутковості бізнесу. Показники рентабельності характеризують ефективність роботи підприємства в цілому, прибутковість різних напрямків діяльності (виробничої, комерційної, інвестиційної і т.д.). Вони більш повно, ніж прибуток, відображають остаточні результати господарювання, тому що їх величина показує співвідношення ефекту з наявними або спожитими ресурсами. Їх використовують для оцінки діяльності підприємства і як інструмент інвестиційної політики і ціноутворення.
Показники рентабельності можна об'єднати в кілька груп:
а) показники, що характеризують окупність витрат виробництва та інвестиційних проектів;
б) показники рентабельності продажів;
в) показники, що визначають прибутковість капіталу і його частин.
Якщо підприємство отримує прибуток, воно вважається рентабельним. Показники рентабельності, застосовувані в економічних розрахунках, характеризують відносну прибутковість. Розрізняють показники рентабельності продукції і рентабельності підприємства. Рентабельність продукції приміряють у 3-х варіантах: рентабельність реалізованої продукції, товарної продукції й окремого виробу. Рентабельність реалізованої продукції це відношення прибутку від реалізації продукції до її повної собівартості. Рентабельність товарної продукції характеризується показником витрат на грошову одиниця товарної продукції або його зворотною величиною.
(Т-С) / Т100, де
Т - товарна продукція в оптових цінах підприємства;
С - повна собівартість товарної продукції.
Класичною формулою обчислення рентабельності товарної продукції є формула (Т-С) / С100.
Рентабельність виробу - це відношення прибули на одиницю виробу до собівартості цього виробу. Прибуток по виробі дорівнює різниці між його оптовою ціною і собівартістю.
Рентабельність підприємства (загальна рентабельність), визначають як відношення балансового прибутку до середньої вартості Основних виробничих фондів і нормованих оборотних коштів. Відношення фонду до матеріальних і прирівняним до них витратам відображає прибутковість підприємства. По іншому кажучи, рівень загальної рентабельності, тобто індикатор, що відображає приріст всього вкладеного капіталу (
активів), дорівнює прибутку до нарахування відсотків * 100 і поділеній на активи.
Рівень загальної рентабельності - це ключовий індикатор при аналізі рентабельності підприємства. Але якщо потрібно точніше визначити розвиток фірми виходячи з рівня її загальної рентабельності, необхідно обчислити додатково ще два ключових індикатора: рентабельність обороту і число оборотів капіталу.
Рентабельність обороту відображає залежність між валовою виручкою (оборотом) підприємства і його витратами і обчислюється за формулою:
прибуток до нарахування відсотків * 100
РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ОБІГУ = -----------------
валова виручка
Чим більше прибуток в порівнянні з валовим виторгом підприємства, тим більше рентабельність обороту. Число оборотів капіталу відображає відношення валової виручки (обороту) підприємства до величини його капіталу і обчислюється п фоормуле валова виручка
Число оборотів капіталу = ----------------
активи
Чим вище валова виручка фірми, тим більше число оборотів її капіталу.
У підсумку виходить, що
Рівень загальної рентабельності = РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ БОРОТИСЯ * число оборотів капіталу.
Показники рентабельності і прибутковості мають загальну економічну характеристику, вони відбивають кінцеву ефективність роботи підприємства і що випускається їм продукції. Головним із показників рівня рентабельності є
відношення загальної суми прибули до виробничих фондів. Існує багато чинників, що визначають розмір прибули і рівень рентабельності. Ці чинники можна підрозділити на внутрішні і зовнішні. Зовнішні - це чинники не залежать від зусиль даного колективу, наприклад зміна цін на матеріали, продукцію, тарифів перевезення, норм амортизації і т.д. Такі заходи проводяться в загальному масштабі і сильно впливають на узагальнюючі показники виробничо - господарської діяльності підприємств. Структурні зсуви в асортименті продукції істотно впливають на розмір реалізованої продукції, собівартість і рентабельність виробництва.
Задача економічного аналізу - виявити вплив зовнішніх чинників, визначити суму прибутку, отриману в результаті дії основних внутрішніх чинників, що відбивають трудові вкладення робітників і ефективність використання
виробничих ресурсів. Показники рентабельності (прибутковості) є загальноекономічними. Вони відбивають кінцевий фінансовий результат і відбиваються в бухгалтерському балансі і звітності про прибутки і збитки, про реалізацію, про прибуток і рентабельність.
Рентабельність можна розглядати як результат впливу техніко - економічних факторів, а значить як об'єкти техніко - економічного аналізу, основна мета якого виявити кількісну залежність кінцевих фінансових результатів виробничо - господарської діяльності від основних
техніко - економічних факторів
Рентабельність є результатом виробничого процесу, вона формується під впливом чинників, пов'язаних з підвищенням ефективності оборотних коштів, зниженням собівартості і підвищенням рентабельності продукції й окремих виробів.
Загальну рентабельність підприємства необхідно розглядати як функцію ряду кількісних показників - чинників: структури і фондовіддачі Основних виробничих фондів, оборотності нормованих оборотних коштів, рентабельності реалізованої продукції. Це 2-й підхід до аналізу рентабельності підприємства. Для такого аналізу використовують модифіковану формулу розрахунку показника загальної рентабельності, запропоновану А. Д. Шереметом.
1 січня
Р = Е / ---- + ---, де
УМ До
Р - загальна рентабельність підприємства%
Е - загальна (балансова) прибуток,% до обсягу реалізованої
продукції;
У - питома вага активної частини в загальній вартості основних
виробничих фондів, частки одиниці;
М - коефіцієнт фондовіддачі активної частини основних виробничих фондів;
К - коефіцієнт оборотності нормованих коштів.
Методика аналізу загальної рентабельності:
1) за факторами ефективності;
2) залежно від розміру прибутку і розміри виробничих чинників.
Балансова (загальна) прибуток - це кінцевий фінансовий результат виробниче - фінансової діяльності. Замість загального прибутку в підприємства може утворитися загальний збиток, і таке підприємство перейде в категорію збиткових. Загальний прибуток (збиток) складається з прибутку (збитку) від реалізації продукції, робіт і послуг; позареалізаційних прибутків і збитків. Під рентабельністю підприємства розуміється його спроможність до збільшення вкладеного капіталу. Задачею аналізу рентабельності є декілька положень: оцінити динаміку показника рентабельності з початку року, ступінь виконання плану, визначають і оцінюють чинники, що впливають на ці показники, і їхній відхилення від плану; виявляють і вивчають причини втрат і збитків, викликаних безгосподарністю, помилками в керівництві й іншими упущеннями у виробничо - господарської
діяльності підприємства; розкривають і підраховують резерви можливого збільшення прибутку або прибутку підприємства.
Рентабельність виробничої діяльності (окупність витрат) - R з обчислюється шляхом відношення прибутку від реалізації (Прп) або чистого прибутку від основної діяльності (ПП) до суми витрат по реалізованій чи вироблену продукцію (З):
Ппр ПП
Rз =----------- Rз = ---------
З З
Вона показує, скільки підприємство має прибутку з кожної гривні, витраченої на виробництво і реалізацію продукції. Може розраховуватися в цілому по підприємству, окремим його сегментам і видам продукції. Аналогічним чином визначається окупність інвестиційних проектів: отримана або очікувана сума прибутку від проекту відноситься до суми інвестицій в даний проект.
Рентабельність продажів (обороту) - R про розраховується діленням прибутку від реалізації продукції, робіт і послуг мул і чистого прибутку на суму отриманої виручки (В). Характеризує ефективністю виробничої і комерційної діяльності: скільки прибутку має підприємство з рубля продажів. Широке застосування цей покажчик отримав в ринковій економіці. Розраховується в цілому по підприємству та окремим видам продукції:
Прп ПП
Rоб = --------- Rоб = ------------
В В
Рентабельність (прибутковість) капіталу (R к) обчислюється відношенням балансового або чистого прибутку до середньорічної вартості всього інвестованого капіталу (суми K) або окремих його складових: власного (акціонерного), позикового, перманентного, основного, оборотного, операційного капіталу і т.д. :
БП ПП
Rк = -, або Rк = -
Сумки Сумки
У процесі аналізу варто вивчити динаміку перерахованих показників рентабельності, виконання плану по їх рівні і провести міжгосподарські порівняння з підприємствами-конкурентами.
Рівень рентабельності виробничої діяльності (окупність витрат), обчислений у цілому по підприємству, залежить від трьох основних факторів першого порядку: зміни структури реалізованої продукції, її собівартості та середніх цін реалізації.
Факторна модель цього показника має вигляд:
Прп = ѓ (VРПобщ, Удi, Цi, Сi)
Rз = ---------------------------------------------
ЗПЛ = ѓ (VРПобщ, Удi, Сi)
Розрахунок впливу факторів першого порядку на зміну рівня рентабельності в цілому по підприємству можна виконати способом ланцюгової підстановки, використовуючи дані табл. 1:

ППЛ (при VРПобщпл, Удпл, Цпл, Спл) 15477
Rз = ------------------------------------------------ -------- = ----------- * 100 = 22,8%
ЗПЛ (при VРПобщпл, Удпл, Спл) 67937
Пусл2 (при VРПобщф, Удпл, Цпл, Спл) 15477 * 0,9
Rз = ------------------------------------------------ --------- = ------------* 100 = 22,8%
Зусл (VРПобщф, Удпл, Спл) 67937 * 0,9
Пусл2 (при VРПобщф, УДФ, Цпл, Спл) 15498
Rз = ------------------------------------------------ --- = - -----------* 100 = 23,6%
Зусл (VРПобщф, УДФ, Спл) 65534
Пусл2 (при VРПобщф, УДФ, Цф, Спл) 31586
Rз = ------------------------------------------------ = ------------* 100 = 48,2%
Зусл (VРПобщф, УДФ, Спл) 65534
Пф (при VРПобщф, УДФ, Цф, Сф) 18597
Rф = ------------------------------------------------ = ------------* 100 = 23,7%
Зф (VРПобщф, УДФ, Сф) 78523
ΔRобщ = Rф-rпл = 23,7-22,8 = +0,9%
ΔRурп = Rусл1-rпл = 22,8-22,8 = 0
ΔRуд = Rусл2-Rусл1 = 23,6-22,8 = +0,8%
ΔRц = Rусл2-Rусл1 = 48,2-23,6 = +24,6%
ΔRс = Rф-Rусл2 = 23,7-48,2 =- 24,5%
Отримані результати свідчать про те, що план по рівні рентабельності перевиконаний у зв'язку з підвищенням середнього рівні і питомої ваги більш рентабельних видів продукції в загальному обсязі реалізації. Зростання собівартості реалізованої продукції на 189 тис. руб. викликав зниження рівня рентабельності на 24,5%.
Далі слід виконати факторний аналіз рентабельності за кожним видом продукції. Рівень рентабельності окремих видів продукції залежить від зміни средньореалізаціоних цін і собівартості одиниці продукції:
Пi VРПi (Цi-Сi) Цi-Сi Цi
R = --- = ------------------ = ------------- = ------- -1
З VРПi - Сi Сi Сi
Поданим табл. 12.10 розрахуємо вплив цих факторів на зміну рівня рентабельності виробу Б способом ланцюгової підстановки:
Цпл-Спл 3,1-2,6
Rпл = --------------------- = ------------* 100 = 19,2%
Спл 2,6
Цф-Спл 3,7-2,6
Rусл = --------------------- = ------------* 100 = 42,3%
Спл 2,6
Цф-Сф 3,7-3,1
Rф = --------------------- = ------------* 100 = 19,4%
Сф 3,1
План за рівнем рентабельності цього виробу перевиконано; брухт на 0,2% (19,4 - 19,2). За рахунок підвищення ціни він зріс на 1% (42,3 - 19,2). Через підвищення собівартості продукції рівень рентабельності знизився на 22,9% (19,4 - 42,3). Аналогічні подружжя робляться по кожному виду товарної продукції.
Та бліц 1 Факторний аналіз рентабельності окремих видів продукції
ід ю-до-
W
Ціна, руб.
Собівартість, руб.
Рентабельність,
%
Зміна рентабельності,%
план
факт
план
факт
план
ум.
факт
Загальне
в тому числі за рахунок
ціни
собівартості
А
5,0
6,0
4,0
4,8
25
44
25
-
+19
-19
Б
т.д.
3,1
3,7
2,6
3,1
19,2
42,3
19,4
+0,2
+23,1
-22,9
2. Завдання.
Розрахувати показники витрат на 1 грн. товарної продукції. Зробити аналіз виконання плану за рівнем витрат на 1 грн. товарної продукції.
№ п / п
Показники
План
Факт
Відхилення
% Виконання плану
1
Повна собівартість продукції, млн. руб.
10017
8536
-1481
85,22
2
Товарна продукція, млн. руб
12839
10388
-2451
80,91
3
Випуск продукції, шт.
128
104
-24
81,25
4
Витрати на 1 руб. товарної прод-ии
78,26
82,08
3,82
104,88
5
Прибуток від реалізації
2822
1852
-970
65,63
6
Прибуток на 1 руб. товарної продукції
22,05
17,81
-4,24
80,77
7
Рентабельність в% до собівартості
28,17
21,70
-6,47
77,03
8
Рівень прибутку
21,98
17,83
-4,15
81,12
1)% виконання плану = (факт / план) * 100
2) Витрати на 1 руб. товарної продукції
А) план 10017/128 = 78,26 або (10017/12839) * 100 = 78,02
Б) факт 8536/104 = 82,08 або (8536/10388) * 100 = 82,17
3) Прибуток від реалізації = Товарна продукція - Собівартість
А) план 12839-10017 = 2822
Б) факт 10388-8536 = 1852
4) Прибуток на 1 руб. товарної продукції
А) план 2822/128 = 22,05 або (2822/12839) * 100 = 21,98
Б) факт 1852/104 = 17,81 або (1852/10388) * 100 = 17,83
5) Рентабельність в% до собівартості
А) план (2822/10017) * 100 = 28,17
Б) факт (1852/8536) * 100 = 21,70
6) Рівень прибутку
А) план (2822/12839) * 100 = 21,98
Б) факт (1852/10388) * 100 = 17,83
7) Вплив зміни обсягу товарної продукції
(-2451 * 78,26) / 100 = -1918,15
8) Вплив зміни витрат на 1 грн. товарної продукції
(3,82 * 10388) / 100 = 396,82
9) Сукупний вплив
-1918,15 +396,82 =- 1521,33
Таким чином прибуток від реалізації товарної продукції зменшилася на 970 млн. руб. і план недовиконаний на 34,37%. Це відбулося за рахунок зменшення випуску продукції на 18,75%, що в кількості становила 24 шт. У результаті цього витрати на 1грн. товарної продукції збільшилися на 4,88%
ЛІТЕРАТУРА.
1. Волков «Економіка підприємства» Видавництво ЮНИТИ 1999.
2. Й. Ворст, П. Ревентлоу "Економіка фірми" вид. "Вища школа" 1993р.
3. Савицька Г.В. Аналіз хозяйственнной діяльності підприємства - Мн.: "Екоперспектіва", 1997
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Контрольна робота
58.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Рентабельність сільськогосподарського виробництва
Витрати і рентабельність виробництва
Рентабельність виробництва та шляхи е підвищення в сільському господарстві
Аналіз виробництва і собівартості продукції свинарства резерви збільшення обсягів виробництва і зниження
Втрати виробництва і собівартість продукції
Аналіз виробництва та реалізації продукції
Аналіз виробництва та реалізації продукції
Організація виробництва продукції на підпріємстві
Витрати виробництва і собівартість продукції 2
© Усі права захищені
написати до нас