Рента

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І науки України

Національний технічний університет

"ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНІЙ ІНСТИТУТ"

Кафедра "Обчіслювальної технікі та програмування"

Реферат з курсу "Право"

Тема: "Рента"

Виконала:

студент групи xxxxxx

xxxxxx.

Перевірів:

xxxxxxxxxx.

Харків 2006

Введення

Поняття "Рента" є важливим економічним і правовим терміном і регулює особливий вид взаємовідносин між власником майна і його одержувачем, коли платник ренти за отримане безкоштовно або платно майно у користування виплачує одержувачу оренди встановлені в договорі або законом гроші, товари або надає обумовлені послуги . Тобто це якийсь вид договору про передачу майна однієї особи іншій на конкретних умовах. Дуже часто таким майном є земля чи інше цінне майно, також однією з форм ренти може бути довічне утримання, що обумовлює важливість даного питання та необхідність його вивчення.

Рента

Поняття ренти і різні взаємини пов'язані з ним регулюються Цивільним Кодексом України, а саме главою 56 "Рента", статтями з 731 по 743.

Так, згідно зі статтями 731 та 732

Стаття 731. Договір ренти

1.   За договором ренти одна сторона (одержувач ренти) передає іншій стороні (платнику ренти) у власність майно, а платник ренти в обмін на це зобов'язується періодично виплачувати одержувачеві ренту у формі певної грошової суми або в іншій формі.

2.   Договором ренти може бути встановлений обов'язок виплачувати ренту безстроково (безстрокова рента) або протягом певного терміну.

Стаття 732. Форма договору ренти

1.   Договір ренти укладається у письмовій формі.

2.   Договір ренти підлягає нотаріальному посвідченню, а договір про передачу нерухомого майна під виплату ренти підлягає також державній реєстрації.

Стаття 733. Сторони у договорі ренти

1.   Сторонами у договорі ренти можуть бути фізичні або юридичні особи.

Рента - це особливий вид договорів. За договором ренти одна сторона (одержувач ренти) передає іншій стороні (платнику ренти) у власність майно, а та їй періодично виплачує за це ренту (у вигляді грошової суми або в іншій формі). Сторонами договору можуть виступати як фізичні, так і юридичні особи.

За договором ренти допускається встановлення обов'язку виплачувати ренту:

 • безстроково (постійна рента);

 • або на термін життя одержувача ренти (довічна рента);

 • довічна рента може бути встановлена ​​на умовах довічного утримання громадянина з коштом.

Малюнок 1 Поняття та види ренти.

Таким чином, договір ренти укладається на тривалий термін (на термін життя) або безстроково - це одна з головних особливостей договору ренти.

Договір ренти укладається у письмовій формі і підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню, а договір ренти стосовно нерухомого майна підлягає також державній реєстрації (Малюнок 2).

Малюнок 1 ілюструє різні форми передачі майна, порядок і періодичність виплат, їх характер, строки виплати ренти. Дані сторони договору ренти регламентуються статтями 734, 738.

Стаття 734. Передання майна під виплату ренти

1.   Договором ренти може бути встановлено, що одержувач ренти передає майно у власність платника ренти латку або безкоштовно.

2.   Якщо договором ренти встановлено, що одержувач ренти передає майно у власність платника ренти за плату, до відносин сторін щодо передачі майна застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, а якщо майно передається безплатно, - положення про договір дарування, якщо це не суперечить суті договору ренти .

Стаття 738. Строк виплати ренти

1. Рента виплачується після закінчення кожного календарного кварталу, якщо інше не встановлено договором ренти.

Слід зазначити, що формою виплати ренти може бути не тільки грошова форма, але також і, згідно з договором, передача речей і надання послуг або виконання робіт, що дозволяє форму ренти використовувати для укладення договору довічного утримання, що ілюструється малюнком 3. Також стаття 737 регулює розмір ренти як величину облікової ставки НБУ, якщо це не обумовлено договором.

Стаття 737. Форма і розмір ренти

1. Рента може виплачуватися у грошовій формі або шляхом передання речей, виконання робіт або надання послуг. Форма виплати ренти встановлюється договором ренти.

2. Розмір ренти встановлюється договором. Якщо одержувач ренти передав у власність платника ренти грошову суму, розмір ренти встановлюється у розмірі облікової ставки Національного банку України, якщо більший розмір не встановлений договором ренти. Розмір ренти змінюється відповідно до зміни розміру облікової ставки Національного банку України, якщо інше не встановлено договором.

Малюнок 2 Договір ренти

Малюнок 3 Довічне утримання з утриманням

Окрема стаття 736 встановлює спеціальний режим виплати відсотків якщо платник оренди прострочив терміни виплати, навіть під час укладання договору оренди може бути обумовлений пункт за яким встановлюється обов'язок платника ренти застрахувати ризик не виконання ним своїх зобов'язань за договором ренти (стаття 735).

Стаття 735. Забезпечення виплати ренти

1. При передачі під виплату ренти земельної ділянки або іншого нерухомого майна одержувач ренти набуває право застави на це майно.

2. Платник ренти має право відчужувати майно, передане йому під виплату ренти, лише за згодою одержувача ренти. При відчуженні нерухомого майна іншій особі до неї переходять обов'язки платника ренти.

3. Виплата ренти може бути забезпечена шляхом встановлення обов'язку платника ренти застрахувати ризик невиконання ним своїх обов'язків за договором ренти.

Стаття 736. Відповідальність за прострочення виплати ренти

1. За прострочення виплати ренти платник ренти сплачує одержувачеві ренти проценти.

736 стаття обумовлює також необхідність узгодження платником ренти з одержувачем ренти відчуження майна третій особі, оскільки при цьому обов'язки платника ренти переходять до цієї особи.

Крім ризиків не виплати ренти в строк також існує ризик пошкодження майна, в цьому випадку закон, відповідно до статей 742 і 743, обумовлює, що якщо був обговорений конкретний термін передачі майна під виплату ренти, то платник ренти зобов'язаний виплачувати ренту в розмірі, обумовленому договором до закінчення терміну, також усі ризики несе на собі платник ренти якщо майно було передано йому безоплатно під виплату безстрокової ренти. У разі ж коли був укладений договір безстрокової ренти за плату, платник оренди може вимагати перегляду умов виплати або припинення зобов'язань з виплати ренти (стаття 742).

Стаття 742. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження майна, переданого під виплату безстрокової ренти

1. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження майна, переданого безоплатно під виплату безстрокової ренти, несе платник ренти.

2. У разі випадкового знищення або випадкового пошкодження майна, переданого за плату під виплату безстрокової ренти, платник має право вимагати відповідно припинення зобов'язання щодо виплати ренти або зміни умов її виплати.

Стаття 743. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження майна, переданого під виплату ренти на певний строк

1. У разі випадкового знищення або випадкового пошкодження майна, переданого під виплату ренти на певний строк, платник ренти не звільняється від обов'язку виплачувати її до закінчення строку виплати ренти на умовах, встановлених договором ренти.

Платник ренти може відмовитися від договору ренти не тільки на підставі зазначеному вище, але про за власним бажанням, якщо він заздалегідь за 3 місяці повідомив одержувача ренти про свою відмову і справив повний розрахунок з ним, крім того в договорі можуть бути безпосередньо обумовлені умови здійснення платником безстрокової ренти відмови від договору ренти, при цьому будь-яка умова договору, за яким платник безстрокової ренти не може відмовитися від договору ренти мізерно, правда, це справедливо тільки для договору безстрокової ренти, при укладанні договору на певний строк, платник ренти зобов'язаний виплачувати ренту, навіть якщо майно було випадково знищено (статті 739 і 743)

Стаття 739. Право платника безстрокової ренти на відмову від договору ренти

1. Платник безстрокової ренти має право відмовитися від договору ренти. Умова договору, відповідно до якого платник безстрокової ренти не може відмовитися від договору ренти, є нікчемною.

2. Договором ренти можуть бути встановлені умови здійснення платником безстрокової ренти відмови від договору ренти.

3. Договір ренти припиняється після закінчення трьох місяців з дня одержання одержувачем ренти письмової відмови платника безстрокової ренти від договору за умови повного розрахунку між ними.

У свою чергу одержувач ренти також може розірвати договір безстрокової ренти платник ренти є неплатоспроможним або порушує свої зобов'язання з виплати ренти, а також якщо настали умови припинення договору ренти, обумовлені в ньому. Дана ситуація обумовлена ​​в статті 740.

Стаття 740. Право одержувача безстрокової ренти на розірвання договору ренти

1. Одержувач безстрокової ренти має право вимагати розірвання договору ренти у разі, якщо:

1)   платник безстрокової ренти прострочив її виплату більш ніж на один рік;

2)   платник безстрокової ренти порушив свої зобов'язання щодо забезпечення виплати ренти;

3)   платник безстрокової ренти визнаний неплатоспроможним або виникли інші обставини, які явно свідчать про неможливість виплати ним ренти у розмірі і в строки, встановлені договором.

2. Одержувач безстрокової ренти має право вимагати розірвання договору ренти також в інших випадках, встановлених договором ренти.

Наслідки розірвання договору ренти обумовлені в статті 741 і залежать від форми укладання договору ренти, а також відповідно до цієї статті можуть бути обумовлені при укладенні договору. Так якщо майно було віддано у власність ренти за плату, одержувач ренти має право вимагати виплати річної суми ренти, і плюс вартість переданого майна у випадку, коли власність передавалася безкоштовно (Малюнок 4).

Стаття 741. Розрахунки між сторонами у разі розірвання договору ренти

1. Якщо договором ренти не встановлені правові наслідки розірвання договору ренти, розрахунки провадяться залежно від того, чи майно було передано у власність платника ренти за плату або безкоштовно.

2. Якщо майно було передано у власність платника ренти безкоштовно, при розірванні договору ренти одержувач ренти має право вимагати від платника ренти виплати річної суми ренти.

3. Якщо майно було передано у власність платника ренти за плату, одержувач ренти має право вимагати від платника ренти виплати річної суми ренти та вартості переданого майна.

Малюнок 4 Викупна ціна ренти

Таким чином, рента може бути постійною, особливістю якої є те, що платник ренти може в будь-який момент, заздалегідь попередивши за 3 місяці одержувача ренти, викупити ренту, як показано на малюнку 5. Також, одержувач ренти може убезпечити себе від викупу ренти, обумовивши термін ренти або уклавши договір довічної ренти (Малюнок 6), приватним випадком якого є довічне утримання з утриманням (Малюнок 3) (питання, пов'язані з довічним утриманням регулюються главою 57 "ДОВІЧНЕ ЗМІСТ ( ДОГЛЯД) "статтями від 744 по 758).

Малюнок 5 Постійна рента

Малюнок 6 Довічна рента

Список літератури

1. Цивільний кодекс України. Із коментарями.

2. ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 40-44, ст.356; Із змінами, внесеними згідно із Законами N 980-IV [980-15] від 19.06.2003, ВВР, 2004, N 2 , ст. 6 - набуває чинності 01.01.2004)

Інтернет джерела:

3. http://zakon.rada.gov.ua/

4. http:// www. rada.gov.ua /

Посилання (links):
 • http://www.nau.kiev.ua/cgi-bin/nauonlr.exe?zak2003r+125136_t+9.1293.21.2711.9.483.122004
 • http://zakon.rada.gov.ua/
 • Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Держава і право | Реферат
  41.2кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Фінансова рента
  Довічна рента
  Аграрні відносини і земельна рента
  Ринок землі і земельна рента
  Рента і довічне утримання з утриманням 2
  Рента і довічне утримання з утриманням
  Ринок Земельних ресурсів і земельна рента
  Сравнтітельная характеристика економічних систем Економічна рента
  Галузева та міжгалузева гірська рента в галузях паливно енерге
  © Усі права захищені
  написати до нас