Резерви підвищення ефективності інноваційної діяльності промислових підприємств

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
державний освітній заклад
Московський державний індустріальний університет
На правах рукопису
Сорокін Андрій Володимирович
РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Спеціальність: 08.00.05 - економіка та управління народним господарством
Спеціалізація: економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами: промисловість
ДИСЕРТАЦІЯ
на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
науковий керівник: к.е.н., доцент
Семенова Алла Анатоліївна
МОСКВА 2006

ЗМІСТ

Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3

РОЗДІЛ 1. Методологічні аспекти підвищення ефективності інноваційної діяльності промислових підприємств ... ... ... ... ... ... ... 9
1.1. Інновація як економічна категорія ринкової економіки ... ... ... .. 9
1.2. Інноваційна діяльність у процесі відтворення на підприємстві ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 35
1.3. Методичні основи оцінки ефективності інноваційної діяльності ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... 45
ВИСНОВКИ ДО ГОЛОВИ 1
РОЗДІЛ 2. Дослідження залежності рівня інноваційної діяльності від організаційно-технічної характеристики підприємства ... ... .... ... ... .52
2.1. Характеристика основних показників інноваційної діяльності машинобудівних підприємств ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 52
2.2. Оцінка впливу розміру підприємств на їх інноваційну діяльність ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 70
2.3. Організаційно-правова форма промислових підприємств та їх інноваційна діяльність ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 82
ВИСНОВКИ ДО ГОЛОВИ 2
РОЗДІЛ 3. Розробка методів визначення резервів підвищення ефективності інноваційної діяльності промислових підприємств ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ........................ ................................ 91
3.1. Обгрунтування резервів підвищення ефективності інноваційної діяльності та їх класифікація ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... .. 91
3.2. Методика визначення кількісної оцінки резервів підвищення ефективності інноваційної діяльності ... ... ... .................................. 107
3.3. Розвиток методів використання резервів підвищення ефективності інноваційної діяльності машинобудівних підприємств .. ... ... .. 131
ВИСНОВКИ ДО ГОЛОВИ 3
Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... 152
Список використаної літератури. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .157

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. В умовах ринкової економіки функціонування і розвиток промислових підприємств багато в чому обумовлені ефективною роботою їх інноваційного механізму, а також ефективністю реалізованих їм нововведень. Аналіз господарської практики свідчить про те, що значення інноваційної діяльності для промислових підприємств у сучасних умовах постійно зростає. Тим часом статистичні дані останніх років підтверджують той факт, що промислові підприємства відчувають серйозну кризу в інноваційній сфері, і якщо не вживати активних заходів з її подолання як з боку держави, так і з боку керівництва промислових підприємств, то несприятливі наслідки в найближчому майбутньому будуть ще більш значними.
Криза інноваційної сфери промисловості, крім об'єктивних причин, пов'язаних з реформуванням і спадом в економіці, обумовлений також відсутністю цілеспрямованої роботи з підвищення ефективності промислового виробництва в цілому та інноваційної діяльності як його найважливішої складової, зокрема. У зв'язку з цим необхідно відзначити особливе значення своєчасного виявлення і планомірного використання резервів інноваційної діяльності з метою підвищення її ефективності.
Крім того, у зв'язку з переходом вітчизняної економіки до ринкових основ ведення господарської діяльності відчувається брак методичної літератури з питань підвищення ефективності інноваційної діяльності на основі використання наявних у промислових підприємств резервів.
Таким чином, невирішеність ряду вище означених теоретичних і практичних проблем в інноваційній сфері промислових підприємств зумовили вибір теми дисертаційного дослідження.
Ступінь дослідженості проблеми. Проблеми інновацій знаходять своє відображення в численних наукових публікаціях. Це пов'язано з перетворенням інноваційної діяльності в один з вирішальних факторів підвищення ефективності діяльності господарюючих суб'єктів.
Фундаментальні дослідження, спрямовані на розгляд сутності інновацій та інноваційної діяльності, знайшли своє відображення в роботах зарубіжних вчених - Й. Шумпетера, К. Опенлендера, Е. Менсфілда, П. Друкера, Б. Санто, А. Клайнкнехта, П. Пілдіча, Р. Уотермена, а також вітчизняних - А.І. Анчишкіна, Л.С. Бляхман, Ю.І. Берлінера, С.Ю. Глазьєва, Ю.В. Куренкова, В.П. Логінова, А.С. Кулагіна, А.Г. Круглікова, А.А. Дагаєва, А.І. Пригожина, А.Б. Ланіна, Г.Х. Попова, В.М. Рудзицький, Р.А. Фатхутдінова Ю.В. Яковця
Питання організації, управління, фінансування, оцінки економічної ефективності інноваційних проектів зачіпаються в роботах Б. Твісса, П. Уайта, Л. Водачка, О. Водачкова, І. Піннінгса, Ш. Тацуно, Н. Мончева, Д.М. Бобришева, І.С. Голосовского, М. П. Голика, В.Л. Назаревського, М.М. Іванова, С.Р. Колупаєва, Г. Б. Кочеткова, В.Г. Долгова, А.А. Корінного і ін
Разом з тим слід відзначити недостатню розробленість напрями наукових досліджень, пов'язаних з виявленням і використанням резервів інноваційної діяльності, які забезпечують підвищення її ефективності. Існуючі підходи до вирішення вище означеної проблеми, як правило, носять різноспрямований характер і являють собою рекомендації з вирішення окремих питань, пов'язаних з ефективністю інноваційної діяльності.
Сформоване положення багато в чому обумовлено складністю і багатогранністю проблем інноваційної сфери промислових підприємств.
Мета і завдання дослідження. Метою даної роботи є наукове обгрунтування і розробка теоретико-методологічних і методичних питань управління процесами інноваційного розвитку суб'єктів господарювання та підвищення ефективності інноваційної діяльності на основі виявлення і використання наявних у промислових підприємств резервів.
Відповідно до вказаної мети в дисертаційній роботі поставлені такі завдання:
- Уточнити понятійний апарат, використовуваний при вивченні проблем інноваційної діяльності промислових підприємств;
- Дослідити стан інноваційної сфери промислових підприємств в умовах переходу до ринкової системи господарювання;
- Уточнити роль і місце резервів підвищення ефективності інноваційної діяльності підприємств, розглянути основні підходи до їх класифікації;
- Розробити класифікацію, методику виявлення та кількісної оцінки резервів підвищення ефективності інноваційної діяльності промислових підприємств;
- Виділити основні напрямки реалізації наявних резервів інноваційної діяльності на основі аналізу діяльності об'єкта дослідження, а також існуючих підходів, спрямованих на вирішення вище означеної завдання.
Предмет і об'єкт дослідження. Враховуючи, що в умовах економічної системи будь-якого типу машинобудівний комплекс багато в чому визначає швидкість і напрямки реалізації досягнень НТП у промислове виробництво, як об'єкт дослідження обрані машинобудівні та металообробні підприємства Новгородської області.
Предметом дослідження є організаційно-економічні відносини, що виникають у ході проведення інноваційної діяльності промисловими підприємствами, підвищення її ефективності на основі мобілізації резервів інноваційної діяльності.
Методологічна та інформаційна база дослідження. Методологічною базою дисертаційного дослідження є системний аналіз. При роботі над дисертацією використовувалися наукова література вітчизняних та зарубіжних авторів з проблем інновацій і НТП, матеріали періодичної преси, відповідні нормативно-правові документи, дані Держкомстату РФ, звіти Нижегородського обласного управління статистики, матеріали наукових та міжрегіональних науково-практичних конференцій, а також матеріали самостійно зібрані безпосередньо на промислових підприємствах.
Наукова новизна отриманих результатів. Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає в розробці положень і практичних рекомендацій з виявлення та використання резервів підвищення ефективності інноваційної діяльності промислових підприємств, що знайшло своє відображення в наступному:
- Розроблена методика оцінки ефективності організації інноваційної діяльності промислових підприємств на основі аналізу результативності стадій інноваційного процесу, яка дозволяє оцінити інноваційну діяльність підприємства по 6 основними критеріями з використанням синтезованого автором інтегрального показника.
Вдосконалено:
- Поняття, визначено економічну сутність та конкретизовано склад резервів підвищення ефективності інноваційної діяльності підприємства на основі системного аналізу, що дає можливість визначити ринковий потенціал інноваційної діяльності та створює умови для ефективного розвитку підприємства.
- Зміст понять «інновація», «інноваційний процес», «інноваційний цикл» з урахуванням того, що інноваційна діяльність повинна бути джерелом отримання економічного ефекту і задовольняти певну суспільну потребу, як невід'ємну складову успішного нововведення;
- Класифікацію резервів підвищення ефективності інноваційної діяльності за стадіями інноваційного циклу з урахуванням характеру задоволення суспільної потреби, що дозволяє ще на ранніх стадіях створення нововведення орієнтуватися на задоволення тієї чи іншої суспільної потреби в цілях досягнення певного комерційного успіху нововведення.
Дістало подальший розвиток:
- Методичні підходи до визначення ступеня впливу інноваційної діяльності на відтворювальний процес промислового підприємства на основі дослідження її системно-функціональних зв'язків з виробництвом, реалізація яких визначає обсяг і характер виробничих ресурсів, організацію їх використання, а також веде до зміни складу і структури виробничої продукції;
- Методичні рекомендації щодо реалізації резервів підвищення ефективності інноваційної діяльності, ранжируваних методом кластерного аналізу, з використанням оперограмм за стадіями інноваційного циклу, що дозволить істотно підвищити ефективність стадії інноваційного циклу за рахунок зниження витрат усіх видів ресурсів.
Теоретична і практична значущість дослідження. Теоретичні висновки і узагальнення, які містяться в дисертації, спрямовані на подальший розвиток економічної теорії інновацій, а також на створення теоретичної бази для вирішення питань, що виникають у ході проведення інноваційної діяльності. Практична значимість роботи полягає в розробці конкретних рекомендацій і методичних положень, спрямованих на пошук і планомірну реалізацію резервів підвищення ефективності інноваційної діяльності, що сприяє створенню, в рамках промислового підприємства механізму, що реалізує науково-технічні досягнення.
Апробація роботи. Основні положення дисертації доповідалися: на VII Міжнародній науково-технічній конференції «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я» (Н. Новгород, 2002), II Міжнародній науково-практичній конференції «Дослідження і оптимізація економічних процесів» (Саратов, 2000).
За темою дисертаційного дослідження опубліковані наукові статті та тези доповідей наукових конференцій загальним обсягом ... д.а.
Структура роботи. Дисертаційна робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Повний обсяг дисертації становить сторінки. Робота містить ... ілюстрацій по тексту, ... таблиць по тексту, список використаних літературних джерел із ... найменувань. Обсяг основного тексту дисертації становить ... сторінок.

ГЛАВА I

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

1.1. Інновація як економічна категорія ринкової економіки

У розвитку сучасного промислового виробництва важко переоцінити роль науково-технічного прогресу (НТП). Найважливіше значення своєчасного використання досягнень НТП як у діяльності окремих підприємств, так і у функціонуванні економіки в цілому, неодноразово підкреслювалося вітчизняними та зарубіжними економістами. Радикальна економічна реформа, проведена у вітчизняній економіці, і пов'язані з нею процеси приватизації, акціонування, формування ринку цінних паперів, ринку капіталу, праці, інновацій і т.д. змушують промислові підприємства не лише впроваджувати нові форми і методи організації управління, а й перетворювати механізм реалізації досягнень НТП. Від того, наскільки успішно буде формуватися, і діяти механізм реалізації досягнень НТП в ринкових умовах господарювання, залежить подальший розвиток виробничої сфери нашої країни, інтеграція її у світове економічне співтовариство і, в кінцевому підсумку, проходження самих економічних реформ. Значимість даної проблеми робить необхідним розгляд взаємозв'язку і взаємодії НТП і промислових підприємств в сучасних умовах.
Дослідження даної проблеми представляється доцільним почати з характеристики змісту поняття «інновація», оскільки в сучасній літературі воно розкривається неоднозначно, що багато в чому пояснюється відмінністю підходів дослідників цього складного і багатогранного питання. Так, Є. Дихтль і Х. Хершген стверджують, що під «інновацією розуміється введення нових продуктів, причому слід, розрізняти справді інноваційні продукти і нові лише у виробничій програмі даного підприємця. Справжні інновації припускають нове рішення споживчої проблеми ..., чи задовольняють потребу, для якої раніше не було товару ....» [36, С. 58-59].
Досить поширеним є визначення інновації як «процесу впровадження нових продуктів, послуг та виробничих процесів» [101, С. 21]. У цьому відношенні характерним є судження В. Кінгстона про те, що інновація - «це процес перетворення нової ідеї або винаходу в соціально значиму продукцію, що володіє принципово новими техніко-економічними показниками або перетворення ідей у ​​конкретні предмети» [43, С. 18].
Основний недолік подібного підходу до трактування інновацій полягає в тому, що їх асоціюють з процесом освоєння нової продукції чи технології, не враховуючи зміни, що відбуваються в соціально-економічній сфері. Між тим, їх значення постійно зростає в силу того, що самі поліпшення у технічній базі виробництва значною мірою визначаються якістю організації і управління діяльністю промислового підприємства.
У сучасній літературі досить поширеним є двояке тлумачення сутності інновації. Так, наприклад, на думку Д.М. Гвішіані і В.І. Громека, нововведення, з одного боку, «є процес доведення технічного винаходу до стадії практичного використання, коли воно починає давати економічний ефект», а з іншого боку, - «кінцевий результат цього процесу, тобто винахід, доведене до стадії комерційного використання продукту або товару, що з'явився в результаті процесу нововведення в першому значенні цього поняття »[19, С. 5].
Аналогічне судження висловлює Л.С. Бляхман, який розглядає нововведення (технічне, технологічне, організаційне, соціально-економічна) як «цілеспрямована зміна, свідомо вноситься в процес відтворення для кращого задоволення наявної або формування нової суспільної потреби. Під нововведенням мається на увазі процес його створення, освоєння, поширення, а результат - нові вироби, технології, форми і методи організації виробництва, праці та управління, що приносять соціально-економічний ефект »[14, С. 3].
За визначенням Н.І. Лапіна, нововведення або інновація - це «комплексний процес створення, розповсюдження та використання нового практичного засобу (нововведення) для нової (або для кращого задоволення вже відомої) суспільної потреби; одночасно це є процес пов'язаних з даними нововведенням змін до тієї соціальної та речовинної сфері, в якій здійснюється його життєвий цикл »[71, С. 150].
На основі розглянутого статистичного матеріалу можна зробити ряд висновків про інноваційну діяльність машинобудівних підприємств Нижегородської області розподілених в залежності від їх організаційно-правової форми:
1) більший обсяг впровадження науково-технічних інновацій здійснюється підприємствами, що ведуть свою господарську діяльність у формі колективної власності;
2) крім невеликого збільшення обсягів впровадження нововведень на ПЧС, простежується загальний спад інноваційної діяльності підприємств, пов'язаної з освоєнням технічних нововведень;
3) на підприємствах всіх організаційно-правових форм відбувається структурна перебудова інноваційної діяльності, яка знаходить своє відображення в зміні співвідношення продукт-і процес-інновацій;
4) у найближчі періоди часу можна очікувати збільшення інноваційної активності на підприємствах всіх організаційно-правових форм.

ВИСНОВКИ КВ II ЧОЛІ
Дослідження, виконані у другому розділі, можуть бути узагальнені у вигляді наступних результатів:
1. Досліджено за п'ять років основні показники інноваційної діяльності машинобудівних підприємств м. Н. Новгорода та області, які показали:
- Інноваційна діяльність машинобудівних підприємств знаходиться в кризовому стані, що проявляється в щорічному зниженні обсягів впровадження інновацій аж до 1998 року;
- Відбувається структурна перебудова інноваційної діяльності, результатом якої є перехід пріоритетів у впровадженні від продукт-інновацій до технологічних інновацій;
- Фінансування інноваційних процесів здійснюється головним чином за рахунок власних коштів підприємств;
- Макроекономічні фактори роблять слабкий вплив на обсяги інноваційної діяльності.
2. Показано вплив розміру підприємств на їх інноваційну діяльність.
3. Встановлено кореляційну залежність розміру підприємств та їх інноваційної діяльності.
4. Досліджено вплив організаційно-правової форми господарювання підприємств на їх інноваційну діяльність. При цьому показано, що державні підприємства сьогодні лідирують в інноваційній діяльності, але за темпами зростання цієї діяльності вони значно поступаються підприємствах приватної форми власності.

ГЛАВА III
РОЗРОБКА МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗЕРВІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
3.1. Обгрунтування резервів підвищення ефективності інноваційної діяльності та їх класифікація
Технічний рівень і ефективність промислового виробництва в майбутньому визначаються результативністю і напрямками поведінки інноваційної діяльності сьогоднішнього дня. Підвищення інтенсивності інноваційної діяльності - найважливіша умова забезпечення динамічного розвитку та сталого становища промислового підприємства на ринках продукції, що випускається, підвищення конкурентоспроможності. Досягнення поставленої мети неможливо без систематичного аналізу інноваційної діяльності промислового підприємства. Особливого значення набувають науково обгрунтовані методи виявлення резервів, які сприяють створенню високоефективного механізму, що забезпечує безперервне генерування і якнайшвидше використання науково-технічних досягнень у діяльності промислового підприємства.
Спостерігається криза в інноваційній сфері, про що свідчить вишерассмотренние статистичний матеріал, почасти обумовлений відсутністю цілеспрямованої роботи з підвищення результативності та ефективності інноваційної діяльності.
Для вирішення поставленого завдання, перш за все, необхідно зупинитися на розгляді сутності резервів підвищення ефективності інноваційної діяльності.
У науковій літературі існує ряд підходів до трактування терміна «резерви». О.П. Яковлєва визначає резерви як «... ресурси, що використовуються в період часу між моментом їх виробництва та моментом їх споживання або між вибуттям з виробничого процесу і введенням в нього, а також період, коли ресурси введені у виробничий процес, але не беруть участі у створенні продукції [163 , С.88]. Аналогічне судження висловлює В.І. Шпригін, який розглядає резерви, як «... невикористовувану частину ресурсів, які тимчасово виходять з процесу суспільного відтворення, їх рух припиняється до настання певних обставин» [153, С.160]. Подібний підхід до розуміння резервів як запасів різного роду ресурсів, не використовуваних у даний момент часу у виробничому процесі, є обгрунтованим, але кілька одностороннім.
У зв'язку з цим в економічній літературі широке поширення отримав підхід, коли резерви розглядаються як потенційна можливість більш ефективного використання ресурсів. Так, наприклад, А.М. Омаров увазі під резервами «невикористані можливості вдосконалення виробництва та поліпшення показників роботи в результаті науково-технічного прогресу, передової організації виробництва і праці, поширення досвіду кращих колективів, а також усунення втрат виробничих ресурсів» [104, С.35]. С.Є. Каменіцер стверджує, що, резерви - «це можливості поліпшення використання ресурсів ... в результаті вдосконалення техніки і технології, організації праці та виробництва, залучення в дію не використовувалися раніше виробничих ресурсів »[108, С.196]. Схожу думку висловлюють С.Д. Бешелев, Ф.Г. Гурвич, які розглядають резерви як «різницю між можливим рівнем досягнення мети виробництва (при повному використанні факторів) і фактично досягнутим» [12, С.296].
Вище позначений підхід до інтерпретації терміна «резерви», який визначає їх не тільки як поліпшення використання незадіяних у процесі відтворення ресурсів, а, перш за все, як існуючі можливості більш ефективного використання ресурсів у ході виробничого процесу, нам бачиться досить обгрунтованим. Інновація є результатом інноваційного процесу, що представляє собою сукупність трудових процесів з їх реалізації. У свою чергу інноваційна діяльність представляє по своїй суті організацію робіт на стадіях інноваційного пронісся в ході реалізації різноманітних інновацій в рамках певного промислового підприємства: Виходячи з цього, на наш погляд, під резервами підвищення ефективності інноваційної діяльності слід розуміти існуючі можливості її проведення більш економічними методами.
Джерелом утворення резервів підвищення ефективності інноваційної діяльності є постійно змінюється співвідношення між обсягом витрат і згодом, як у ході здійснення різних нововведень, так і на стадіях інноваційного процесу.
Необхідно відзначити очевидна відмінність витрат ресурсів і часу для здійснення: інновацій різних видів. У результаті наукових досліджень було виявлено співвідношення витрат ресурсів і часу на стадіях інноваційного процесу. Так, наприклад, за даними П. Уайта [132, С.160] в середньому співвідношення витрат на дослідження, розробки і капітальні вкладення становлять 5:15:80. За даними учених з Санкт-Петербурга, витрати на капітальні вкладення становлять 400% від витрат на дослідження і розробки а в США воно дорівнює 1:11. Співвідношення витрат на стадіях інноваційного процесу машинобудівних підприємств Нижегородської області за 2001 рік було розглянуто вище.
Якщо ми розглянемо витрати часу на розробку і освоєння інновацій, то вони також істотно різняться. Так, у Росії в 2001 році середня тривалість створення зразків нової техніки склала 1,8 року, а середня тривалість їх промислового освоєння 1,22 року Аналогічні дані по машинобудівним підприємствам Нижегородської області в 2001 році склали 2,0 і 1,22. За даними, наведеними Б. Санто, витрати часу на дослідження та розробки становлять від 3 до 5 років, тоді як на підготовку і організацію виробництва витрачається 2 роки.
Очевидно, що наведені статистичні дані по співвідношенню витрат і часу на стадіях інноваційного процесу істотно розрізняються. Крім того необхідно відзначити, що на пропорції витрат на на рис. 3.1.2
Потенційно існуюче ринкове використання інновацій на підприємстві (ПІ)


Ринковий потенціал

інноваційної діяльності (ІР)

Резерви при створенні інновацій (РС)
Резерви при визначенні економічної ефективності інновацій (РЕ)
Резерви впровадження інновацій (РВ)
Резерви при розподілі інноваційної продукції (РР)
Резерви в ринковій конкуренції (РК)
Існуючий обсяг доходу від інноваційної діяльності (СД)
Рис. 3.1.2. Схема аналізу співвідношення конкретних резервів
При проведенні аналізу необхідні такі співвідношення:
ІР = ПІ + РВ + РЕ + РС (3.1.1)
ПІ = СД + РК + РР (3.1.2)
Частка реального використання результатів інноваційної діяльності може бути оцінена наступним співвідношенням:
СД / ПІ (3.1.3)
Частка в галузевій реалізації інновацій визначається залежністю:
СД / (СД + РК) (3.1.4)
Якщо аналіз показав наявність резервів, то природним стає наступний етап - генерація ідей щодо реалізації виявлених резервів.
Систематична робота з вишукування і реалізації резервів неможлива без відповідної їх класифікації. У зв'язку з цим, очевидно, що для здійснення цілеспрямованого пошуку та комплексного використання резервів підвищення ефективності інноваційної діяльності необхідно спиратися на класифікацію, адекватно відображатиме особливості інноваційної діяльності. На наш погляд, ці особливості полягають в наступному:
- Інноваційний процес включає в себе ряд стадій, які істотно відрізняються за своїм змістом і факторів, що робить вирішальний вплив на досягнення поставлених цілей;
- Існує певний розрив у часі між витратами на створення і впровадження нововведень і результатами, отриманими від його використання;
- Зміст нововведень постійно змінюється, що передбачає як використання різноманітних наукових знань, так і різних за обсягом і характером ресурсів.
Крім того, необхідно враховувати, що в рамках кожного конкретного підприємства в ході здійснення інноваційної діяльності, нововведення можуть проходити різне число стадій інноваційного процесу. Між тим, незмінними за своїм складом в ході здійснення інноваційної діяльності залишаються тільки стадії інноваційного процесу (як сукупність робіт з розробки та практичного використання винаходів (задумів, ідей)). Виходячи з цього, на наш погляд, доцільно класифікувати резерви підвищення ефективності інноваційної діяльності за стадіями інноваційного процесу (рис. 3.1.3.).
Малюнок 3.1.3. Класифікація резервів підвищення ефективності інноваційної діяльності
Класифікація резервів підвищення ефективності інноваційної діяльності за стадіями інноваційного процесу дозволяє найкращим чином врахувати особливості та чинники, активно впливають на результативність кожної стадії, для досягнення загальної мети - підвищення ефективності інноваційної діяльності.
Стадія проведення НДДКР, позначена на схемі, об'єднує в собі елементи інноваційному процесу, пов'язані з розробкою теоретичної моделі подальших нововведень (фундаментальні дослідження, прикладні дослідження, дослідно-конструкторські розробки). У свою чергу, у групі резервів даній стадії виділені фактори, активно впливають на підвищення її ефективності.
Оцінка економічної ефективності має надзвичайно важливе значення, що виявляється як у впливі на діяльність промислового підприємства в цілому, так і на ефективність роботи інноваційного механізму. У зв'язку з цим, на наш погляд, доцільно виділити резерви, пов'язані з оцінкою економічної ефективності передбачуваних змін, в окрему групу, позначивши тим самим їх пріоритетне значення в системі резервів підвищення ефективності інноваційної діяльності. Це положення обумовлено також тим, що необхідно проводити не тільки прогнозну оцінку економічного ефекту від передбачуваного нововведення, але здійснювати її порівняння з фактичною ефективністю після здійснення нововведення.
Стадія впровадження винаходів, представлена ​​на схемі, об'єднує в собі резерви підвищення ефективності інноваційної діяльності, пов'язані з їх освоєнням промисловим підприємством.
За своєю суттю резерви стадії впровадження винаходів можуть розглядатися, з одного боку, як нераціональне використання матеріальних ресурсів, витрачених на розробку винаходу (технічного рішення, ідеї), що відповідає критеріям ефективності, прийнятих на підприємстві, але не впровадженого, а з іншого боку, як упущена вигода, тобто величина економічного ефекту, який отримала б промислове підприємство у випадку здійснення нововведення.
Таким чином, запропонована класифікація дозволяє вести пошук і реалізацію резервів підвищення ефективності інноваційної діяльності незалежно від наявності тієї чи іншої стадії інноваційного процесу на конкретному промисловому підприємстві, а також незалежно від числа стадій інноваційного процесу, що реалізуються в ході здійснення кожного конкретного нововведення в рамках даного підприємства.
У цілому при розгляді ефективності інноваційної діяльності, на наш погляд, необхідно враховувати сукупний вплив ступеня використання факторів результативності, матеріальних витрат і часу. Це обумовлено тим, що зважаючи на безперервності інноваційної діяльності на промислових підприємствах, як правило, здійснюють розробку і реалізацію деякого числа проектів. У свою чергу, показники результативності відображають лише частку успішних проектів у їх загальному обсязі при розробці інновацій і ставлення впроваджених нововведень до загального обсягу ефективних з точки зору підприємства інновацій, тобто визначається ступінь відповідності проведеної інноваційної діяльності для досягнення цілей, що стоять перед промисловим підприємством. Між тим, високий відсоток результативності (звичайно, окрім 100%) ще не означає раціонального використання матеріальних ресурсів, тому що питома вага витрат на результативну інноваційну діяльність може бути набагато нижче, нім нерезультативне витрати. Так, наприклад, дев'ять з десяти проектів, виконаних промисловим підприємством на стадії проведення НДДКР, можуть бути результативними, але на їх реалізацію може бути витрачена одна десята частина витрачених коштів. Тому вкрай важливо поряд з фактором результативності інноваційної діяльності приймати до уваги витрати на її здійснення. Крім того, необхідно враховувати фактор часу, тому що сучасне промислове підприємство для забезпечення своєї «життєдіяльності» потребує певного обсягу інноваційної діяльності в одиницю часу.
Важливо відзначити, що чинники є причини або рушійні сили якого-небудь процесу, явища, визначаючи його характер або окремі його риси, тоді як резерви являють собою потенційну можливість поліпшення використання будь-якого процесу або явища.
Реалізація резервів здійснюється за рахунок кращого використання певної сукупності чинників. Причому, якщо внутрішньовиробничі резерви промислового підприємства взагалі і резерви інноваційної діяльності зокрема можуть бути реалізовані повною мірою на певний момент часу (тобто не бути), то значення факторів, їх визначальних, не зміниться ні в якому разі.
Крім вищерозгляденому класифікації, важливе значення має розподіл резервів за термінами використання. За цією ознакою резерви підвищення ефективності інноваційної діяльності слід розділити на поточні та перспективні. При цьому поточні резерви являють собою невживані з тих чи інших причин існуючі можливості підвищення ефективності роботи інноваційного механізму промислового підприємства, і їх мобілізація здійсненна в короткий термін і без значних фінансових витрат. У свою чергу перспективні резерви вимагають як певних фінансових витрат, так і більш тривалого періоду часу, пов'язаного з їх реалізацією. Поділу резервів підвищення ефективності подібним чином дозволяє визначити першочергові і наступні завдання, забезпечуючи тим самим планомірність роботи з удосконалення інноваційного механізму промислового підприємства.
Певний інтерес викликає поділ резервів за формою прояву на приховані і явні. Використовуючи цей тип угруповання для резервів підвищення ефективності інноваційної діяльності, необхідно брати до уваги особливості інноваційної діяльності. Так, якщо традиційно під резервами розуміють перевищення встановлених нормативних характеристик, то в інноваційній сфері, особливо на стадії проведення НДДКР, надзвичайно складно встановлювати нормативи. Тому, під явними резервами підвищення ефективності інноваційної діяльності доцільно розуміти очевидні відмінності варіантів отримання певного результату. Наприклад, порівняння вартості проведення досліджень за певним напрямом силами підприємства або із залученням сторонніх організацій. Відповідно, приховані резерви вимагають додаткових зусиль для їхнього виявлення. Для резервів підвищення ефективності інноваційної діяльності - це виявлення впливу різноспрямованих факторів та можливості отримання додаткового ефекту від їх використання. Так, наприклад, вартість проведення дослідження силами промислового підприємства може бути нижче, ніж у сторонніх організацій, а терміни проведення вище. Подібний підхід до поділу резервів підвищення ефективності інноваційної діяльності спрямований, перш за все, на використання всієї сукупності можливостей підвищення ефективності інноваційної діяльності, в тому числі і за рахунок активної взаємодії промислового підприємства з його зовнішнім середовищем.
Наведені вище види класифікацій резервів підвищення ефективності інноваційної діяльності мають у своїй основі найбільш істотні ознаки, не виключаючи, тим не менш, можливість використання інших підходів до диференціації даної групи резервів.
Виявлені та обгрунтовані резерви підвищення ефективності інноваційної діяльності не завжди в повному обсязі можуть бути реалізовані в зв'язку з обмеженістю фінансових та інших видів ресурсів. Все це викликає необхідність ранжирування резервів з метою визначення найбільш привабливих для першочергового використання.
Для оптимізації структури резервів у роботі пропонується метод кластерного аналізу економічних показників обгрунтованих резервів [76, С.85].
Кластерний аналіз дозволяє, враховуючи всю сукупність економічних показників, розбити резерви на групи (кластери) за рівнем їх сукупної ефективності, тобто класифікувати резерви. Резерви, які входять в одну групу, мають приблизно однаковий рівень ефективності.
Оптимізація структури резервів підвищення ефективності інноваційної діяльності підприємства на основі результатів кластерного аналізу полягає в тому, що в першу чергу підприємство реалізує резерви, які входять в перший кластер з найбільшою привабливістю, потім резерви з другого кластера і т.д.
Вихідні дані для кластерного аналізу наведені в табл. 3.1.1, колонки якої відповідають різним економічним показникам, а ряди - різним резервам.

Таблиця 3.1.1

Економічні показники резервів
Показники
Види резервів
1
2
...
n
Матеріальні витрати
M1
M2
...
Mn
Витрати живої праці
T1
T2
...
Tn
Прискорення розробки та використання інновацій
S1
S2
...
S3
Зміна обсягу виробництва
N1
N2
...
Nn
Зміна доходів
D1
D2
...
Dn
На підставі даних табл. 3.1.1 розраховуємо відстань між об'єктами (резервами) або мовою математики - відміну інтегрального рівня економічної привабливості різних резервів. Відстань між об'єктами вибірки визначається за формулою 3.1.5:
dijp = 1 / m | Xik - xjk | p, (3.1.5)
де dijp - середнє степеневе відстань від i-го до j-го об'єкта;
р - ступінь функції (для р = 1 визначається середнє арифметичне відстань, р = 2 - середнє евклідова відстань);
xi (j) k - значення k-го показника i (j)-го об'єкта вибірки;
m - Кількість показників.
Для розрахунку показника cреднеаріфметіческого відстані між об'єктами вибірки (при р = 1) використовується формула:
dij = 1 / m | Xik - xjk |, (3.1.6)
Для розрахунку показника евклідова відстані між об'єктами вибірки (при р = 2) використовується формула:
dij = , (3.1.7)
В роботі нами використовувався метод середнього евклідова відстані (3.1.7).
Ступінь подібності (Sij) між резервами може бути визначена за формулами:
Sij = (1 - dij) (3.1.8)
Sij = r2ij, (3.1.9)
де r2ij, - коефіцієнт кореляції між об'єктами i і j.
Приклад розподілу резервів по кластерах наведений у додатку Ж
Таким чином, розглянуто сутність резервів підвищення ефективності інноваційної діяльності, визначено їх роль і місце у системі загальних внутрішньовиробничих резервів, вказано джерело їх утворення. Крім того, наведено основні варіанти класифікації даної групи резервів. Дослідження вище зазначених питань дозволяє говорити про наявність теоретичної основи для проведення подальших досліджень у цьому напрямку.
3.2 Методика визначення кількісної оцінки резервів підвищення ефективності інноваційної діяльності в промисловості
В економічній літературі під ефективністю розуміється показник результативності. представляє собою зіставлення результатів діяльності з витратами на її здійснення. Відповідно, підвищення ефективності передбачає отримання великих результатів при менших або рівних витратах.
Першим кроком аналіз ефективності є визначення критеріїв, за якими буде здійснюватися оцінка. У свою чергу вибір правильних критеріїв оцінки ефективності неможливий без визначення головної мети. Очевидно, що для зміни ефективності інноваційної діяльності необхідно розглянути цілі її проведення. При цьому, на наш погляд, треба виходити з того, що інновація є результатом інноваційного процесу, що представляє собою сукупність трудових процесів щодо її реалізації. Структурні підрозділи підприємства, що реалізують інноваційні процеси, утворюють організаційну підсистему системи, якою є промислове підприємство в цілому. З одного боку, дана підсистема повинна мати певну результативністю, тобто забезпечувати розробку і впровадження потрібних інновацій, спрямованих на досягнення цілей, що стоять перед підприємством. З іншого боку, внаслідок різних обмежень, дана підсистема повинна бути достатньо економічною, тобто результати повинні досягатися з залученням певного обсягу ресурсів.
Відповідно до вище зазначеними вимогами, необхідно розрізняти:
- Цілі, як параметри передбачуваних нововведень;
- Цілі, що забезпечують найкраще використання ресурсів у ході проведення інноваційної діяльності.
У зв'язку з цим доцільно розрізняти два види ефективності інноваційної діяльності:
- По-перше, економічну ефективність інноваційної діяльності, вимірює реальний ефект, одержуваний підприємством в результаті проведення інноваційної діяльності;
- По-друге, ефективність інноваційної діяльності, вимірюють рівень економічності організації проведення інноваційної діяльності, як сукупності робіт з реалізації різних інновацій.
Оцінка кінцевих результатів інноваційної діяльності відбувається в зовнішньому середовищі промислового підприємства (за допомогою визнання або невизнання нововведення, як результату, суспільно необхідним) і не залежить від нього. Як зазначає П. Уайт, "наскільки б ефективно не було конкретне дослідження, не можна сказати, що його неможливо було виконати з меншими витратами та з великим ефектом» [132, С.160]. Це положення справедливо як для результатів досліджень і нововведень з позицій задоволення суспільної потреби, так і для результату з позицій економічного ефекту, одержуваного підприємством після впровадження нововведення. Тому, можна зробити висновок про те, що резерви підвищення ефективності інноваційної діяльності знаходяться в сфері організації її проведення.
Виявлення резервів підвищення ефективності інноваційної діяльності неможливе без наявності певного способу вимірювання рівня економічності проведення інноваційної діяльності. В даний час в економічній літературі відсутня однозначна підхід як до вимірювання ефективності інноваційної діяльності, так і до економічності її організації в рамках промислового підприємства.
На наш погляд, при вимірюванні рівня економічності організації інноваційної діяльності необхідно виходити з того, що інноваційний процес являє собою сукупність стадій (з яких найбільш важливі для підприємства: проведення НДДКР; оцінка економічної ефективності інноваційних проектів, впровадження винаходів (задумів, ідей)). Доцільно здійснювати аналіз як кожної стадії окремо, так і їх взаємозв'язку як єдиного цілого. Тому необхідно визначити показники, що характеризують окремо стадію проведення НДДКР, оцінку економічної ефективності інноваційних проектів, стадію впровадження винаходів (технічних рішень, ідей) і, звичайно, всю інноваційну діяльність в цілому. При цьому аналіз інноваційної діяльності повинен бути комплексним, тобто показники повинні:
- Відображати кількісні зміни в інноваційній сфері промислового підприємства;
- Відображати якісні зміни інноваційній сфері промислового підприємства.
Тільки розгляд кількісних характеристик у сукупності з якісними дозволить повною мірою проаналізувати інноваційну діяльність промислового підприємства.
Для характеристики стадії проведення НДДКР на промисловому підприємстві можуть бути використані наступні показники, що розглядаються за певний період часу:
1) витрати на проведення НДДКР;
2) число зайнятих в НДДКР;
3) число отриманих патентів;
4) кількість власних винаходів (технічних рішень, ідей) як результат проведених НДДКР;
5) кількість придбаних об'єктів інтелектуальної власності;
6) кількість реалізованих об'єктів інтелектуальної власності;
7) витрати на придбання об'єктів інтелектуальної власності.
Крім наведених абсолютних показників, можливе використання таких відносних показників, що характеризують стадію проведення НДДКР, як:
1) частка витрат на НДДКР у сумарному обороті або виручці від реалізації товарної продукції;
2) частка власних розробок у загальній кількості винаходів, що відповідають вимогам економічної ефективності промислового підприємства;
3) частка коштів, виручених від реалізації об'єктів інтелектуальної власності, що належать підприємству, в загальному обсязі товарної продукції;
4) частка зайнятих у НДДКР в загальній чисельності промислово-виробничого персоналу підприємства;
5) ставлення виручених коштів від реалізації об'єктів інтелектуальної власності, що належать підприємству, до витрат на придбання об'єктів інтелектуальної власності, і т.д.
Треба відзначити, що дані показники не відображають зміни ефективності, як економічності проведення інноваційної діяльності на стадії проведення НДДКР. Для вимірювання економічності стадій проведення НДДКР необхідно виходити з того, що результатом витрат ресурсів на даній стадії повинна бути поява певної кількості винаходів (технічних рішень, ідей), що відповідають вимогам економічної ефективності промислового підприємства. Тоді, як показника, що відображає зміну результативності даної стадії, як найважливішого чинника ефективності, можна використовувати відношення числа розроблених винаходів (технічних рішень, ідей), що відповідають вимогам економічної ефективності промислового підприємства, до загальної кількості розроблених винаходів (технічних рішень, ідей). При цьому необхідно враховувати можливість взаємодії промислового підприємства з зовнішнім середовищем, тобто число об'єктів інтелектуальної власності, придбаних з боку і реалізованих у зовнішньому середовищі. У цілому, показник результативності
стадії проведення НДДКР (3.2.1) прийме наступний вигляд:

Р НДДКР = , (3.2.1)
де Рніокр - результативність інноваційної діяльності на стадії проведення НДДКР;
Чефф - число самостійно розроблених нововведень (технічних рішень, ідей), що відповідають вимогам економічної ефективності промислового підприємства;
Чпр.ефф - число придбаних об'єктів інтелектуальної власності, що відповідають вимогам економічної ефективності промислового підприємства;
Чобщ - загальне число нововведень (технічних рішень, ідей), як результат проведення НДДКР і придбання засобів інтелектуальної власності у зовнішньому середовищі промислового підприємства;
Чреал - число об'єктів інтелектуальної власності результатів НДДКР, реалізованих у зовнішньому середовищі промислового підприємства і не використовуються під в діяльності промислового підприємства.
Але даний показник відбиває тільки результативність стадії проведення НДДКР у рамках промислового підприємства без урахування витрат ресурсів, тому необхідний показник, що відображає даний фактор. На наш погляд, буде доцільним використання наступного показника (3.2.2):
Е НДДКР , Де N = Чефф, K = Чпр.ефф, R = Чобщ, Q = Чреал, (3.2.2)
де Е НДДКР - ефективність використання ресурсів на стадії проведення НДДКР в ході проведення інноваційної діяльності;
Зi - витрати ресурсів у грошовому виразі на самостійне створення i-го нововведення (технічного рішення, ідеї), що відповідає вимогам економічної ефективності промислового підприємства;
Зj - витрати на придбання j-го об'єкта інтелектуальної власності у зовнішньому середовищі промислового підприємства, який відповідає вимогам економічної ефективності;
Зr - Витрати на розробку і придбання загального числа нововведень (технічних рішень, ідей);
Зq - дохід від реалізації q нововведення (технічного рішення, ідеї), у зовнішньому середовищі промислового підприємства.
Величина резервів підвищення ефективності інноваційної діяльності, як механізму організації здійснення інновацій, на стадії проведення НДДКР буде складати відхилення двох вищеназваних показників від їх максимального значення, тобто чим ближче значення даних показників до одиниці, тим вище ефективність проведення інноваційної діяльності на даній стадії інноваційного процесу. Крім виявлення резервів, спрямованих на підвищення результативності та економічності, необхідно враховувати такий фактор проведення інноваційної діяльності, як час. Для цього доцільно використовувати показник середньої тривалості розробки одного нововведення (технічного рішення, ідеї) (3.2.3), тобто:
Т сер = , (3.2.3)
ТСР = середня тривалість розробки одного нововведення (технічного рішення, ідеї) як результату НДДКР;
Тi - час, витрачений на створення i-го нововведення (технічного рішення, ідеї);
N - загальне число створених нововведень (технічних рішень, ідей) в результаті проведення НДДКР.
Величина резервів, пов'язаних з фактором часу, визначається шляхом зіставлення фактичного та оптимального рівня його витрат. Оптимальні норми витрат часу повинні грунтуватися на аналізі суспільно необхідних витрат. Питання визначення базисних показників для порівняння буде розглянуто нижче.
Перевірка відповідності передбачуваних нововведень вимогам економічної ефективності промислового підприємства відбувається в результаті оцінки економічної ефективності інноваційних проектів. Суть її полягає в тому, щоб визначити наскільки кожне конкретне нововведення (технічне рішення, ідея), передбачуване до впровадження, сприяє досягненню цілей, що стоять перед промисловим підприємством. Очевидно, що повинна існувати методика, дозволяються зробити відбір винаходів, задумів, ідей. Труднощі розробки такої методики пов'язані з тим, що передбачається врахування безлічі різнонаправлених факторів як у внутрішній, так і у зовнішньому середовищі підприємства. Так, наприклад, Б. Твіос вважає, що основними чинниками, які повинні враховуватися при оцінці інноваційних проектів, є:
- Фінансові переваги, очікувані від реалізації проекту;
- Вплив даного проекту на інші в рамках всього портфеля НДДКР;
- Вплив проекту в разі його успіху на економіку організації в цілому.
На наш погляд, пріоритетними повинні бути чинники, що відповідають критеріям успішного нововведення, по-перше, визначення техніко-економічних характеристик, що забезпечують залучення споживачів, по-друге, визначення економічних параметрів, що дозволяють спрогнозувати переваги впровадження винаходу, як задуму майбутнього нововведення, для підприємства.
Представляється зайвим розглядати варіанти методик оцінки економічної ефективності нововведення. В якості основи для розробки такої методики, з урахуванням особливостей кожного конкретного підприємства, можуть бути використані їх варіанти, наведені у літературі.
Разом з тим, ринкові умови господарювання вимагають від підприємств, що здійснюють інноваційну діяльність, постійного пошуку методів відбору для впровадження найбільш ефективних інноваційних проектів, як власних розробок, так і придбаних з зовнішнього середовища. Використовувані для цієї мети методи повинні показати доцільність витрат на використання того чи іншого проекту на основі використовуваних у світовій практиці критеріїв:
- Комплексність проекту: розглядаються технічні, екологічні, ергономічні, правові, організаційні та інші питання в їх взаємозв'язку;
- Ступінь відповідності міжнародним вимогам екологічної безпеки, взаємозамінності, патентної чистоти, правового захисту і т.п.;
- Ступінь використання світових досягнень і гармонізація, інтегрованість з світовими системами;
наукових підходів (системний, маркетинговий, функціональний, творчий і ін)
- Кількість використаних сучасних методів (функціонально-вартісний аналіз, моделювання, прогнозування, оптимізація та ін);
- Фінансово-економічне обгрунтування технічних і управлінських рішень;
- Широта застосування проекту, його перспективність, масштаб використання;
- Ступінь апробації в наукових колах, національних і регіональних органах управління, на практиці;
- Рівень і престиж органів, які погодили та затвердили даний проект;
ступінь виконання вимог стандартів на оформлення документа, однозначність визначень і понять, чіткість, доступність, наочність.
Проекти, що відповідають переліченим критеріям, будуть конкурентоспроможними та забезпечать конкурентоспроможність товару та фірми. Пропонується визначати рейтингову оцінку інноваційних проектів за допомогою методів аналітичної мережевої експертизи [18, С.77]. В основі аналітичної мережевої експертизи лежить принцип оцінки шуканого рішення за допомогою однорідних за своєю суттю параметрів. Мірилом якості інноваційних проектів можуть бути якісні інтегральні оцінки фахівців: «підтримую», «не підтримую» і «ознайомився». Для проведення такої оцінки нами залучалися керівники та фахівці, пов'язані з інноваційною діяльністю. Ранг і кількісна «ціна» кожної з можливих оцінок може бути різною. Крім того, виникає проблема перевірки рівня компетентності та узгодженості дій експертної групи. Експерти можуть відкрито оцінити проект, заочно, а також анонімно. Природно, на наш погляд, ранг і кількісна «ціна» кожної оцінки може бути різною. Для цієї мети використана спеціальна методика визначення узгодженості дій експертів та достовірності експертних оцінок, суть якої зводиться до наступного положенню.
Для кожної з можливих оцінок Oi за даними кожного експерта Еij (всього N експертів) утворюється матриця рівнів вагомості - | | aij | |, де i = 1,2,3, ... n - число розглянутих показників (видів оцінки), для яких необхідно визначити рівень вагомості; j = 1,2,3, ... N - кількість експертів. Матриця | | aij | | виходить з матриці | | Еij | | шляхом визначення, виходячи з коефіцієнтів відносної важливості оцінок, яким присвоюються рейтингові номери 1,2,3, ... n. Причому «1» присвоюється найбільш значущою в досліджуваному ряді оцінці. При ранжируванні оцінки розташовуються в порядку зростання чи зменшення. Ранг Еi вказує те місце, яке займає i-я оцінка серед інших, ранжируваних відповідно до прийнятого ознакою.
Упорядковану послідовність сумарних рангів n оцінок представимо у вигляді:
а1 <а2 <а3 <... <аi <аn, (3.2.4)
де аi - знаходиться з матриці | | aij | | за такою формулою:
аi = Σаij. (3.2.5)
Середнє значення для сумарних рангів розглянутого ряду
а1j Ч а2j Ч а3j Ч ... Ч а. (3.2.6)
Буде одно такого вираженню
а = 0,5 N (n +1). (3.2.7)
Сумарне квадратичне відхилення S сумарних оцінок від середнього значення Е визначається за наступною формулою:
S = Σ [Σаij - 0,5 N (n +1) 2]. (3.2.8)
Величина S досягає максимального значення, якщо всі Т експертів дадуть зовсім однакові оцінки кожному з розглянутих подій. У цьому випадку ряд, що розглядається сумарних рангів буде мати вигляд:
N, 2N, 3N, ..., nN. (3.2.9) Віднімемо з цього ряду середнє значення а = 0,5 N (n +1) і отримаємо наступний ряд чисел:
0,5 N (1 - n), 0,5 N (3 - n); ... 0,5 (n - 1); (3.2.10)
Сума квадратів цього ряду дорівнює:
Smax = 0,5 [N2 (n3 - n)] = 0,5 [N2n (n2 - 1)]. (3.2.11)
Очевидно, що в якості заходів узгодженості думок експертів можна прийняти наступне відношення:
W = S / Smax = Σ [Σаij - 0,5 N (n +1) 2] / 0,5 [N2n (n2 - 1)] (3.2.12)
Показник W називається коефіцієнтом конкордації і змінюється в межах від 0 до 1. При W = 0 узгодженості між експертами абсолютно немає, тобто зв'язок між оцінками експертів повністю відсутня. При цьому для отримання достовірних оцінок необхідно уточнити вихідні дані або змінити склад експертів. При W = 1 має місце повна узгодженість думок експертів, що знову ж таки малоймовірно. Можна вважати, що при значенні даного коефіцієнта більше 0,5 дії експертів є узгодженими. При значенні W менше 0,5 отримані оцінки не можна вважати достовірними і експертизу слід повторити.
Залежність (3.2.12) застосовується при строгому дотриманні співвідношення (3.2.4). Якщо співвідношення (3.2.4) не дотримується, то коефіцієнт W визначається за наступною перетвореної формулою:
W = S / {1 / 12 [N2n (n2 - 1)] - N Tj} (3.2.13)
Значення Т у формулі (3.2.13) визначається наступним чином:
Tj = 1 / 12 Σtj Ч (t2 - 1), (3.2.14)
де tj - число повторень кожного рангу в j-му ряду;
j = (1,2, ... к) - число повторюваних рангів у кожному ряду.
Для кількісної оцінки ступеня рівня значущості даної події проводиться оцінка кожної події з його впливу кінцевий результат. При цьому значення коефіцієнта конкордації знаходиться наступним чином:
S = 1 - di / Nai. (3.2.15)
При цьому величина di як сума відхилень оцінки конкретного експерта від середньоарифметичної оцінки ai:
di = Σ | (ai - aij) |, (3.2.16)
а значення аi визначається як середньоарифметична оцінка, виставлена ​​N експертами за настання даної події:
аi = Σaij / N (3.2.17)
Результати ранжування форм експертних оцінок за важливістю кінцевого результату наведено в табл. 3.2.1.
Таблиця 3.2.1
Ранжування форм експертних оцінок
Експерти
Код форми експертних оцінок і результати оцінок
ГО
ОА
ЗО
ЗА
Експерт № 1
2
1
4
3
Експерт № 2
1
2
3
5
Експерт № 3
2,5
2,5
2,5
2,5
Експерт № 4
1,5
3,5
1,5
3,5
Експерт № 5
1
3
5
6
Експерт № 6
2
1
4
2
Експерт № 7
1,5
1,5
3,5
3,5
Експерт № 8
1
3
4
3
Експерт № 9
1,5
1,5
3,
3,5
Експерт № 10
3
2
5
4
аij
17
21
36
36
а = 25
d = (Aij - ai)
-8
-4
11
11
d2
64
16
121
121
У табл. 3.2.1 позначення форми експертної оцінки інноваційного проекту відповідають наступним діям експертів:
ГО - очна відкрита оцінка проекту;
ОА - очна анонімна оцінка (експерт виступає під кодом);
ЗО - заочна відкрита оцінка;
ЗА - заочна анонімна оцінка проекту.
Виходячи з даних табл. 3.2.1 та враховуючи, що N = 10, n = 4, S = 322, визначаємо коефіцієнт конкордації W:
W = 322 / {1 / 12 [102Ч4 (42-1)] -10 [0 +0 +4 (42-1) +2 (22-1) +0 +0 +2 (22-1) +0 + (22-1)] 1 / 12} = 322 / (500-80) = 322/420 = 0,767
Отримане значення коефіцієнта конкордації є єдиним, тому що значно перевищує величину 0,5. Отже можна вважати, що група експертів та їх оцінки є цілком узгодженими, а підсумкові результати заслуговують довіри. Кількісна оцінка дій експертів при різних формах експертизи наведена в табл. 3.2.2.
Таблиця 3.2.2
Кількісні значення експертної оцінки при різних формах експертизи
Форми оцінки інноваційного проекту експертизи
Кількісна оцінка, бали
підтримую
ознайомився
не підтримую
Очна відкрита оцінка проекту
+1
0
-1
Очна анонімна оцінка
+0,3
0
-0,3
Заочна відкрита оцінка
+0,15
0
-0,15
Заочна анонімна оцінка
+0,05
0
-0,05
Практична реалізація даного підходу представлена ​​нами в табл. 3.2.3 на прикладі ранжирування інноваційних проектів Нижегородського інструментального заводу в 2003 році.
Таблиця 3.2.3
Рейтингова оцінка інноваційних проектів за критеріями табл.3.2.2.
№ № проекту
Оцінки «ОО»
Оцінки «ОА»
Оцінки «ЗО»
Оцінки «ЗА»
Всього балів
Рейтинг
Всього
У тому числі
Всього
У тому числі
Всього
У тому числі
Всього
У тому числі
«За»
«Проти»
«За»
«Проти»
«За»
«Проти»
«За»
«Проти»
1
23
18
2
11
8
1
15
10
2
6
4
0
19,50
3
2
21
20
1
8
5
0
18
13
3
8
5
1
22,20
1
3
22
17
3
9
6
3
10
7
1
11
8
3
16,35
4
4
22
19
2
12
9
2
14
7
3
7
5
1
19,90
2
5
21
16
4
6
4
1
16
9
2
10
4
2
16,05
5
6
19
14
3
7
5
1
12
10
0
8
6
0
14,00
6
7
20
15
4
9
6
2
8
6
1
5
3
0
13,10
7
8
18
13
3
11
6
4
13
8
3
9
5
2
11,50
8
9
16
11
4
10
6
3
11
6
1
4
2
1
8,70
9
10
15
10
3
7
4
2
14
8
3
6
4
1
8,50
10
11
12
8
2
8
5
3
9
4
3
7
5
2
6,90
11
Всього оцінок
209
98
146
81
У залежності від фінансових, технічних та організаційних можливостей підприємство відбирає за результатами ранжування необхідну кількість найбільш економічно ефективних інновацій для впровадження в планованому році. При виявленні резервів підвищення ефективності інноваційної діяльності на даній стадії інноваційного процесу, необхідно виходити з того, що головна мета оцінки: економічної ефективності - це її максимальна точність. Відповідно, вимірювання рівня ефективності інноваційної діяльності на даній стадії можна здійснити з використанням наступної формули (3.2.18):
, (3.2.18)
де Еоц. - Точність оцінки економічної ефективності при інноваційної діяльності;
P - ймовірність отримання економічного ефекту;
Епрогij - прогнозний (до впровадження) економічний ефект i-й інновації (технічного рішення, ідеї) в j-му році;
Ефактij - фактичний економічний ефект i-й інновації (після впровадження в j-му році);
N - кількість використаних інновацій;
Т - період життєвого циклу інновації.
У випадку якщо за період аналізу було впроваджено деяке число винаходів, точність оцінки економічної ефективності впроваджених нововведень можна розрахувати на основі сумарного значення фактичного і прогнозного ефектів. При використанні методик, які відображають велику кількість різних факторів, доцільно для вимірювання точності оцінки вибрати один найбільш важливий показник.
Відповідно, величина резервів підвищення ефективності інноваційної діяльності при оцінці економічної ефективності інноваційних проектів становитиме відхилення значень розглянутого показника від максимальної величини.
Для характеристики інноваційної діяльності на стадії впровадження винаходів можливе використання наступних показників, що розглядаються за певний період часу:
1) число впроваджених винаходів (задумів, ідеї);
2) витрати на впровадження винаходів (задумів, ідеї).
Поряд з вище означеними абсолютними показниками можливе використання наступних відносних показників:
1) число впроваджених винаходів (задумів, ідей) на одного зайнятого,
2) частка витрат на впровадження винаходів (задумів, ідей) в загальному обсязі здійснених капіталовкладень за той же період часу;
3) середні витрати на впровадження одного винаходу і т.д.
Разом з тим, дані показники не відображають ефективності проведення інноваційної діяльності на стадії впровадження винаходів. Тому, на наш погляд, для виміру рівня результативності стадії впровадження винаходів (3.2.19) необхідно зіставити кількість впроваджених винаходів (технічних рішень, ідей) і загальне число розроблених винаходів (технічних рішень, ідей), що відповідають вимогам економічної ефективності підприємства, за той же період часу, тобто:
, (3.2.19)
де РСТ .. вн - результативність стадії впровадження інновацій;
Чвн .. і - число впроваджених інновацій (технічних рішень, ідей), що відповідають вимогам економічної ефективності промислового підприємства;
Чраз .. і - число розроблених інновацій (технічних рішень, ідей), що відповідають вимогам економічної ефективності, за той же період часу.
Так, наприклад, на основі статистичних даних, наведених в табл.3.2.4, можна розрахувати показник результативності інноваційної діяльності на стадії впровадження винаходів для машинобудівних підприємств Нижегородської області.

Таблиця 3.2.4.
Створення та освоєння зразків нової техніки машинобудівних підприємств Нижегородської області в 1995-2003 рр..
1995
1997
1999
2001
2003
Середня
тривалість
освоєння, років
Всього створено зразків нової техніки
54
41
38
27
20
-
з них: нової техніки
модернізованої
модифікованої
25
26
3
26
14
1
19
15
4
15
9
3
12
6
8
-
-
-
Всього освоєно видів нової техніки
-
17
22
26
18
1,22
з них: нової техніки
модернізованої
модифікованої
-
-
-
14
2
1
14
5
3
16
8
2
12
5
1
1,40
1,00
1,00
Враховуючи, що середня тривалість освоєння для всіх видів нової техніки склав 1,22 року, можна припустити, що освоєння зразків нової техніки 1995 року при умові початку їх впровадження з наступного року 1997 року було б закінчено, тоді
, Або 49,6%.
У відповідності з розрахунком, показник результативності стадії впровадження нововведень машинобудівних підприємств Нижегородської області в 1999-1992 рр.. склав менше 50%, тобто половина розроблених зразків нової техніки, які могли б бути освоєні протягом розглянутого періоду часу залишилися не затребувані.
Для зразків, віднесених до нової продукції, показник результативності на стадії впровадження складе:
, Або 60%.
Отже, результативність на стадії впровадження інноваційної діяльності для нової техніки в 1997-1999 рр.. значно вище, ніж за всіма видами нової техніки.
Дня модернізованої техніки з урахуванням часу її освоєння показник результативності на стадії внесення інноваційної діяльності становитиме:
, Або 47,4%.
Очевидно, що результативність на стації впровадження інноваційної діяльності для модернізованої техніки в 1999-2002рр. на машинобудівних підприємствах Нижегородської області була дещо нижче, ніж аналогічний показник за всіма видами нової техніки.
Відповідно, число інновацій, що відповідають вимогам ефективності, але не впроваджених в аналізованому періоді, має додаватися до числа розроблених нововведень при проведенні аналізу в майбутньому і збереження ними вимог економічної ефективності.
Для вимірювання економічності використання ресурсів на даній стадії інноваційного процесу доцільно використання наступного показника (3.2.20):
Ест.вн. = ,. Та (3.2.20)
де N = Чвн.і, К = Чраз
Ест.вн. - Ефективність використання ресурсів на стадії впровадження інновацій;
Зрij - витрати j-го виду ресурсу на впровадження i-го використаного нововведення (технічного рішення, ідеї), що відповідає вимогам економічної ефективності промислового підприємства;
Зрj - витрати j-го виду ресурсу на освоєння i-го нововведення (технічного рішення, ідеї), що відповідає вимогам економічної ефективності промислового підприємства;
N - кількість впроваджених інновацій;
Р - кількість видів використаних ресурсів.
Величина резервів підвищення ефективності інноваційної діяльності на стадії впровадження винаходів буде відповідати відхиленню значень вищерозглянутих показників від їх максимальної величини.
У свою чергу, для розрахунку величини резервів, пов'язаних з фактором часу, необхідно, на наш погляд, розраховувати показник середньої тривалості освоєння одного винаходу (3.2.21), тобто
Восв = , (3.2.21)
де: Восв - середня тривалість освоєння однієї інновації (технічного рішення, ідеї);
Вi - час, витрачений на впровадження i-й інновації (технічного рішення, ідеї);
N - загальне число освоєних інновацій (технічних рішень, ідей).
Величина резервів, пов'язаних з даним фактором інноваційної діяльності, так само як і на стадії проведення НДДКР, визначається шляхом зіставлення фактичних і суспільно необхідних витрат часу.
Загальна тривалість розробки та освоєння інновації складе
Тф = Тср + Восв, 3.2.22
де Тф - середня тривалість розробки та освоєння інновації.
Результативність діяльності підприємства за тривалістю розробки та впровадження інновацій може бути визначена за формулою:
РВР = То.н / Тф, 3.2.23
де РВР - результативність діяльності підприємства за тривалістю розробки і використання інновацій;
То.н - суспільно необхідні витрати часу на розробку і використання інновацій. Чим більше одиниці показник РВР, тим краще спрацював підприємство.
За величину То.н може бути прийнята нормативна величина або величина досягнута кращими підприємствами.
Всі оцінні показники інноваційної діяльності підприємства можуть бути об'єднані в дві групи:
- Показники результативності інноваційної діяльності по всіх стадіях інноваційного процесу;
- Показники ефективності використання всіх видів ресурсів за стадіями інноваційного процесу.
Показники першої групи відображають в основному стан організації інноваційної діяльності на підприємстві. Показники другої групи відображають як стан організації інноваційної діяльності, так і суто економічні чинники, що впливають на інноваційну діяльність.
Об'єднання показників у дві групи дозволяє оцінити інноваційну діяльність підприємства двома інтегральними показниками.
У рамках кожного конкретного підприємства, спираючись на показники результативності інноваційної діяльності на стадіях інноваційного процесу, доцільно розраховувати результативність інноваційної діяльності в цілому, як інтегральний показник (3.2.24), тобто:
Рін.д = Рніокр 'Еоц' Рст.вн 'РВР, (3.2.24)
де: Рін.д - результативність інноваційної діяльності промислового підприємства;
Рніокр - результативність інноваційної діяльності на стадії проведення НДДКР;
Еоц - точність оцінки економічної ефективності інноваційних проектів;
Рст.вн - результативність інноваційної діяльності на стадії впровадження винаходів;
РВР - результативність діяльності підприємства, за тривалістю розробки і використання інновацій.
У разі якщо на промисловому підприємстві відсутня стадія інноваційного процесу, пов'язана, з проведенням НДДКР, але інноваційна діяльність здійснюється, то результативність даної стадії інноваційного процесу в вищерозгляденому показнику повинна бути прийнята за одиницю, так як розробка нововведень все-таки відбувається в зовнішньому середовищі підприємства. Відповідно, ефективність використання ресурсів у ході проведення інноваційної діяльності в цілому по підприємству можна виміряти на основі наступного показника (3.2.25):
Еін.д = Еніокр 'Ест.вн, (3.2.25)
де Еін.д - ефективність використання ресурсів у ході проведення інноваційної діяльності;
Еніокр - ефективність використання ресурсів на стадії проведення НДДКР;
Ест.вн - ефективність використання ресурсів на стадії впровадження інновацій.
Величина резервів підвищення ефективності інноваційної діяльності, відповідно до двох вищенаведеними показниками, становитиме відхилення їх величини від максимально можливого значення.
Як підсумковий показник використання резервів на підприємстві може бути прийнятий додатковий економічний ефект (Еін. р), що визначається за формулою:
(3.2.26)
де: Niін - обсяг продаж і-го нового виробу в плановому періоді;
Ціін - ціна нового виробу з урахуванням зміни споживчих властивостей;
Зіін - витрати всіх видів ресурсів на і-й виріб;
Dр.ін.i - дохід від реалізації і-й інновації;
Зк - витрати всіх видів ресурсів на k-в інновацію;
Ен.к - нормативний коефіцієнт ефективності.
Апробація запропонованої методики кількісної оцінки інноваційної діяльності була проведена на основі даних за 2002 р. п'яти підприємств м. Н. Новгорода (табл. 3.2.5).
Таблиця 3.2.5.
Стан інноваційної діяльності підприємств в 2002 р.
Підприємства
Розроблено інновацій, одиниць
Впроваджено інновацій, одиниць
Середня тривалість розробки та впровадження (років)
Прогнозний економічний ефект, (тис. грн)
Реальний ефект, (тис. грн)
Середні витрати на одну інновацію на стадії НДДКР, (тис. грн)
Середні витрати на одну інновацію на стадії впровадження, (тис. грн)
Всього
У т.ч. економііческі ефективних
Завод ім. Фрунзе
8
7
6
2,0
750
560
60
25
ВАТ «Дробмаш»
15
13
12
1,9
1100
950
70
30
ВАТ «НМЗ»
12
11
9
1,8
850
700
45
20
НВП «Погляд»
10
10
6
2,1
625
450
80
35
ВАТ «Гідромаш»
13
9
8
1,9
720
540
74
40
При виконанні розрахунків результативності інноваційної діяльності за тривалістю розробки та впровадження інновацій за суспільно необхідні витрати часу на розробку і використання інновацій прийнята середня величина по країні в 2002 р. - 1,8 року
Витрати на використання розроблених економічно ефективних інновацій, але не впроваджених у даному році прийняті на рівні 75% від середніх.
Результати розрахунків показників результативності, ефективності використання ресурсів та інтегральні показники наведені в табл. 3.2.6.
Таблиця 3.2.6.
Результати інноваційної діяльності підприємств в 2002 р.
Підприємства
Показники результативності
Показники ефективності використання ресурсів
На стадії НДДКР
На стадії впровадження інновацій
На стадії оцінки ефективності
За тривалістю розробки та впровадження
Інтегральний показник
На стадії НДДКР
На стадії впровадження інновацій
Інтегральний показник
Завод ім. Фрунзе
0,875
0,857
0,75
0,90
0,51
0,875
0,88
0,77
ВАТ «Дробмаш»
0,867
0,923
0,864
0,947
0,66
0,868
0,941
0,82
ВАТ «НМЗ»
0,917
0,818
0,824
1,0
0,62
0,917
0,857
0,79
НВП «Погляд»
1,0
0,600
0,72
0,857
0,370
1,0
0,6
0,60
ВАТ «Гідромаш»
0,692
0,889
0,75
0,947
0,437
0,692
0,889
0,615
З таблиці. 3.2.6 випливає, що завод ім. Фрунзе у відповідності з інтегральним показником результативності має 49% невикористаних резервів за стадіями інноваційного процесу і 23% резерв за ефективністю використання ресурсів при розробці та впровадженні інновацій.
На ВАТ «Дробмаш» ці показники відповідно становлять 34% і 18%. На ВАТ «НМЗ» склали 38% і 21%.
Надзвичайно важливе значення для виявлення величини резервів підвищення ефективності інноваційної діяльності має порівняння даних, отриманих на підприємстві (в результаті розрахунку розглянутих показників) та аналогічних даних у зовнішньому середовищі промислового підприємства. Саме порівняння отриманих результатів по підприємству з аналогічними показниками дозволяє судити, з позицій суспільно необхідного рівня ефективності, про рівень ефективності інноваційної діяльності промислового підприємства. В якості бази порівняння можуть бути використані:
- Аналогічні показники у фірм конкурентів промислового підприємства;
- Аналогічні дані в лідируючих фірм в тій же галузі вітчизняної промисловості;
- Аналогічні дані в лідируючих фірм в тій же галузі, що здійснюють свою діяльність на міжнародних ринках;
- Аналогічні дані в середньому по галузі і т.д.
З причини того, що в умовах ринкової економіки залучення необхідної інформації пов'язане з певними труднощами, на наш погляд, вбачається доцільним використання методів прогнозування змін значень показників ефективності інноваційної діяльності, на основі виявлення тенденції даного процесу. В якості базисних даних можуть бути використані дані статистичної звітності, що публікуються органами держстатистики, дані наукових досліджень, фірм-консультантів і т.д.
Розрахунок показників ефективності інноваційної діяльності необхідно здійснювати на основі фактичних результатів діяльності промислового підприємства, через певні проміжки часу. Періодичність проведення аналізу ефективності інноваційної діяльності дозволить своєчасно виявляти резерви, розробляти стратегію їх використання на основі конкретизації цілей і в кінцевому підсумку створити в рамках промислового підприємства високоефективний механізм управління науково-технічною діяльністю.
3.3 Розвиток методів використання резервів підвищення ефективності інноваційної діяльності машинобудівних підприємств.
У сучасній літературі з проблем інновацій не існує чіткої системи заходів, що забезпечують підвищення ефективності інноваційної діяльності, але різні автори наводять окремі приклади вирішення цього складного питання. На наш погляд, існує ряд підходів, які можуть бути використані при реалізації резервів інноваційної діяльності промислового підприємства і зокрема для розглянутого об'єкта дослідження. Звичайно, нижче наступні рекомендації не враховують специфіку кожного конкретного підприємства, умови його господарської діяльності, особливості ринків продукції, але разом з тим відображають можливі напрямки реалізації резервів інноваційної діяльності, що дозволяють підвищити її ефективність.
Підвищення ефективності інноваційної діяльності багато в чому залежить від цілеспрямованої і планомірної роботи з пошуку і реалізації резервів інноваційної діяльності, наявних на промисловому підприємстві. У зв'язку з цим буде доцільно вести пошук резервів на кожній стадії інноваційного процесу з наступною інтеграцією результатів.
Відповідно до вище розглянутої класифікацією резервів підвищення ефективності інноваційної діяльності за стадіями інноваційного процесу, на ефективність стадії проведення НДДКР будуть впливати такі фактори:
- Результативність робіт на даній стадії, тобто розробка винаходів (технічних рішень, ідей), що відповідають вимогам економічної ефективності, прийнятим на підприємстві;
- Скорочення нераціонального використання ресурсів;
- Скорочення часу, що витрачається на розробку винаходів (задумів, ідей).
Результативність стадії проведення НДДКР обумовлена ​​урахуванням впливу (в ході розробки майбутніх інновації) великого числа факторів зовнішнього і внутрішнього середовища промислового підприємства, причому вплив кожного з яких на конкретний проект має різним ступенем невизначеності і може мати вирішальне значення на різних стадіях інноваційного процесу.
У зв'язку з цим, на наш погляд, необхідно виділити ряд складових, реалізація яких, з урахуванням потреб та особливостей конкретного промислового підприємства, дозволить підвищити результативність інноваційної діяльності на стадії створення інновацій:
- Узгодження напрямку проведення НДДКР зі стратегічними планами підприємства;
- Організація взаємодії різних служб підприємства на початкових етапах проведення НДДКР;
- Використання методів прогнозування для постановки цілей на стадії проведення НДДКР;
- Періодична оцінка та відбір проектів на якомога більш ранніх етапах НДДКР;
- Відбір і активна робота з персоналом, зайнятим у НДДКР;
- Використання різних видів стимулювання для підвищення результативності стадії проведення НДДКР.
Взаємозв'язок і взаємодія стратегії підприємства і його інноваційної діяльності має складний і неоднозначний характер. З одного боку, інноваційна діяльність повинна бути спрямована таким чином, щоб сприяти досягненню цілей, визначених в загальній стратегії підприємства, але, з іншого боку, існує потенційна можливість в ході проведення НДДКР отримання таких результатів, які можуть надати активний вплив на стратегію підприємства. Як зазначає Б. Твісс, «було б украй недалекоглядно не розглянути несподіване нововведення тільки на тій підставі, що воно не було передбачено планом» [131, С.66]. Стратегія підприємства повинна володіти певною гнучкістю з тим, щоб не упустити можливість використання винаходів (технічних рішень, ноу-хау), що володіють достатнім потенціалом, але не вписуються в раніше встановлені стратегічні плани. У цілому ж інноваційна діяльність повинна бути спрямована таким чином, щоб сприяти досягненню цілей, визначених загальною стратегією підприємства. Тому, на наш погляд, буде правомірним підкреслити, що результативність стадії проведення НДДКР багато в чому зумовлюється ступенем узгодження стратегічних планів підприємства з напрямками ведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт.
Вплив організації взаємодії різних служб підприємства на початкових етапах проведення НДДКР знаходить свій прояв у тому, що дозволяє врахувати можливості і необхідні вимоги, які пред'являються до нової техніки і технології з позицій тієї чи іншої служби, про які розробники нововведень мають слабке уявлення.
Саме залучення фахівців різних відділів підприємства дозволить уникнути несподіваних і важких проблем на наступних стадіях інноваційного процесу. Крім того, результатом подібної взаємодії може стати поява нових ідей, а також виявлення проблем, актуальних для промислового підприємства. У кінцевому підсумку, початкова орієнтація на можливості та вимоги служб підприємства вже на початкових етапах проведення НДДКР забезпечить підвищення рівня результативності даної стадії інноваційного процесу, тому що дозволить виключити проекти, які підприємство з тих чи інших причин не в змозі здійснити.
Найважливіше значення для забезпечення результативності на стадії проведення НДДКР має конкретизація цілей. Визначення необхідних (бажаних) характеристик винаходів (технічних, економічних, екологічних, естетичних і т.д.) можливе на основі використання методів економіко-математичного моделювання і прогнозування. З цією метою проводиться аналіз змін найбільш важливих параметрів продукції, що випускається і використовуваної технології за ряд попередніх років, виявляється тенденція цих змін, яка описується певною математичною моделлю, і на цій основі визначаються найбільш ймовірні параметри майбутніх виробів і технологій. Результати прогнозу використовуються в якості цілей або заданих характеристик в ході проведення НДДКР і подальшої оцінки їх результатів. Так, наприклад, для японських корпорації технологічний прогноз виявляється в центрі всього управління науково-дослідними роботами [88, С.184].
На наш погляд необхідно зазначити, що використання економіко-математичного моделювання з метою прогнозування буде найбільш ефективно в галузях промисловості, які здійснюють випуск такої продукції, коли немає різких змін в короткому періоді часу як у характеристики продукції і технології, так і попиті на неї. У наукомістких галузях (особливо прогресуючих) зміни відбуваються швидко і різноспрямовано, тому використання прогнозування буде менш ефективно.
З причини того, що на результативність всього інноваційного процесу впливає сукупність факторів, що роблять своє вирішальне вплив на кожній окремій стадії, в науковій літературі висловлюється думка про необхідність періодичної оцінки та відбору на якомога більш ранніх етапах проведення НДДКР, з урахуванням всієї сукупності факторів зовнішньої і внутрішнього середовища, активно впливають на реалізацію того чи іншого проекту. С.І. Голосовскій зазначає, що «визначення економічної ефективності НДДКР на стадії відбору тематики має вирішальне значення для створення нової техніки ...» [27, С.35]. П. Уайт робить висновок, що «виділення ресурсів на невелике число ретельно відібраних проектів, мабуть, більш раціонально» [132, С.93]. Більш того, Б. Твісс наполягає на тому, що «оцінка проекту повинна стати безперервним процесом, передбачаючи в будь-який момент зупинку роботи в світлі додаткової інформації» [131, С.66]. Прогнозна оцінка проектів на ранніх стадіях НДДКР і наступні переоцінки протягом реалізації проекту, дозволяє забезпечити підвищення ефективності інноваційної діяльності на стадії проведення НДДКР. Це досягається за рахунок того, що:
- Спочатку відбираються найбільш оптимальні та перспективні проекти;
- З'являється можливість сконцентрувати зусилля і ресурси, тим самим отримати результати в більш короткі терміни;
- Виявлення неможливості здійснення проекту або виявлення низької ефективності від його результатів запобігає нераціональне використання всіх видів ресурсів.
Очевидно, що оцінка проектів на ранніх стадіях проведення НДДКР і подальша переоцінка є найважливішим заходом, що забезпечує підвищення ефективності інноваційної діяльності на даній стадії інноваційного процесу.
Підвищення ефективності сучасного промислового виробництва неможливе без використання наукових знань, втілених у наступних інноваціях. У свою чергу пошук нових закономірностей і ефектів, а також способів їх практичного застосування не можна вести без відповідного оснащення. Між тим, у вітчизняній економіці «стан експериментальної бази та інфраструктури науково-дослідної діяльності є незадовільними: понад 40% НДІ і КБ в області машинобудування не мають дослідно-експериментальної бази» [113, С.26]. У цьому зв'язку стає очевидним, що для досягнення певного рівня результативності на стадії проведення НДДКР необхідно забезпечити адекватний рівень оснащення та інфраструктури науково-дослідної діяльності. Крім того, на наш погляд, доцільно організувати інформаційний спостереження за зовнішнім середовищем промислового підприємства. Інформаційне спостереження дозволить виявляти намітилися зміни в продукції і технології, способи організації праці, виробництва і так далі, прогнозувати їх розвиток і своєчасно вживати заходи, що дозволяють максимально використовувати ситуацію, що складається. Найбільш важливими напрямками інформаційного спостереження, на наш погляд, є:
- Споживачі (в плані зміни потреб, а також пред'явлення певних вимозі до випускається промисловим підприємством продукції);
- Постачальники (як натхненники створення інновацій на основі використання нових матеріалів, змін в організації поставок);
- Конкуренти (зміни, пов'язані з перетворенням їх діяльності на основі впровадження інновацій);
- Науково-технічна інформація (у напрямку виявлення ймовірного впливу нових наукових відкриттів на діяльність промислового підприємства).
Необхідно відзначити ряд аспектів, що стосуються науково-технічної інформації. Джерелами, з яких можна отримати необхідні дані, є: матеріали періодичної преси, рекламні каталоги, виставки, ярмарки, конференції тощо, а також патентна інформація. Особливу увагу слід приділити патентної інформації, так як вона має періодом попередження, тобто випередження по відношенню до випуску промислової продукції. На основі патентної інформації можна спрогнозувати не тільки зміни в окремих параметрах продукції, але і можливі якісні перетворення її властивостей.
З причини того, що результативність стадії проведення НДДКР багато в чому обумовлена ​​творчою активністю зайнятих у НДДКР і її надзвичайно важко підвищити, спираючись тільки на наукову організацію праці та раціональне управління, буде правомірним говорити про необхідність залучення фахівців, що володіють певними якостями. Як зазначає Р. Уотермен, «ключ до успіху - у підборі« найкращих працівників »[134, с.233]. При цьому треба брати до уваги той факт, що з плином часу частина фахівців, в силу тих чи інших причин, може втратити свої навички. У зв'язку з цим буде раціональним через певні інтервали часу проводити атестацію зайнятих у НДДКР. Це дозволить підтримувати необхідний рівень кваліфікації співробітників, створюючи тим самим необхідні умови для підвищення результативності стадії створення інновацій.
По всій видимості, для вирішення поставлених завдань на промисловому підприємстві повинна бути розроблена методика, що дозволяє вести відбір співробітників для проведення НДДКР, а також контролювати рівень їх кваліфікації. Причому в ході атестації доцільно враховувати результативність роботи кожного конкретного фахівця за минулий період часу. У науковій літературі існують окремі підходи, які можуть бути використані в якості основи для розробки методики атестації та відбору спеціалістів, зайнятих у сфері НДДКР з урахуванням специфіки кожного конкретного підприємства [31, С.151].
Підвищення результативності інноваційного процесу на стадії проведення НДДКР зумовлюється ступенем поєднання інтересів промислового підприємства і спеціалістів, які здійснюють розробку нововведень. У зв'язку з цим буде правомірним підкреслити зростаюче значення стимулювання робіт на даній стадії. Як відомо, два види стимулювання: матеріальне і моральне. При цьому досягнення кращих результатів можливе тільки на основі раціонального використання обох підходів.
На практиці, як правило, для підвищення результативності стадії НДДКР створюють тісний взаємозв'язок між результатами і матеріальною винагородою, одержуваним розробниками. Тому, на наш погляд, доцільно використовувати систему матеріального стимулювання, що охоплює всі рівні даної стадії інноваційного процесу, тобто повинні стимулюватися:
- У цілому структурні підрозділи, пов'язані з розробкою майбутніх нововведень;
- Окремі проекти в рамках всієї програми НДДКР;
- Окремі співробітники.
Загалом фінансування підрозділів, що здійснюють НДДКР має бути у прямій залежності від результатів їх діяльності.
Стимулювання в рамках всієї програми НДДКР має бути спрямоване таким чином, щоб забезпечити сприятливі умови фінансування для найбільш оптимальних проектів відповідно до пріоритетів розвитку підприємства. Це дозволить внести елемент конкуренції між окремими проектами в рамках всієї програми НДДКР промислового підприємства.
В якості методів матеріального стимулювання фахівців, зайнятих у НДДКР, можна виділити два основних:
1) використання системи участі в прибутках, коли розробники успішного винаходи отримують певний відсоток прибутку після впровадження;
2) використання контрактної системи оплати праці, коли розробники отримують певну заздалегідь обумовлену суму за вирішення стоїть перед промисловим підприємством проблеми. Використання кожного з вище розглянутих підходів має позитивні і негативні сторони. Тому доцільність застосування того чи іншого способу стимулювання повинна визначатися, виходячи з конкретних умов.
Моральне стимулювання фахівців на стадії проведення НДДКР може виражатися в різноманітті способів і методів. У зв'язку з цим треба виділити найбільш важливі моменти, які необхідно враховувати при стимулюванні робіт на даній стадії інноваційного процесу:
- По-перше, враховуючи, що робота, пов'язана з розробкою винаходів, технічних рішень, ідей носить творчий характер, буде раціональним найбільш талановитим фахівцям надавати можливість гнучкого графіка роботи, у зручний для них час;
- По-друге, у провідних західних корпораціях співробітникам, зайнятим у НДДКР, дозволяється витрачати певний відсоток робочого часу (близько 15%) на проведення особистих, позапланових досліджень і проектів. Подібний підхід до організації праці у сфері НДДКР дозволяє не тільки підвищити результативність даної стадії інноваційного процесу за рахунок можливої ​​появи позапланових винаходів, а й виконує функцію стимулювання, тому що дає можливість співробітникам вести дослідження в цікавлять їх напрямках;
- По-третє, при розробці заходів стимулювання буде правомірним забезпечити як можливість просування по службових сходах фахівців, зайнятих у НДДКР, так і можливість росту в сфері науки;
- По-четверте, в силу того, що інноваційна діяльність в цілому і стадія проведення НДДКР як її складова пов'язані з певним ризиком, забезпечення гарантії зайнятості співробітників промислового підприємства буде грати найважливішу роль у стимулюванні їх праці. Гарантія зайнятості не повинна означати гарантії збереження місця, тільки в цьому випадку буде проявлятися її стимулююча функція. Використання даного підходу дає можливість створити на промисловому підприємстві сприятливий клімат, що забезпечує активну роботу з розробки та освоєння інновацій.
Крім того, якщо склад робочої сили змінюється через високу плинність кадрів, безцінні розробки «ноу-хау» будуть постійно спливати з компанії. У зв'язку з цим гарантія зайнятості забезпечить збереження науково-технічної інформації в рамках промислового підприємства.
Ефективність управління інноваційною діяльністю на підприємстві в значній мірі визначається технологією процесу управління цією діяльністю як послідовність прийнятих і реалізованих рішень для досягнення поставлених цілей. При цьому, як правило, інтенсивність управлінських робіт виявляється неоднаковою на різних стадіях. Остання певною мірою визначається складом підрозділів, що беруть участь в роботі, наслідками прийнятих науково-технічних і управлінських рішень.
Розробки та дослідження, проведені на підприємстві, не можуть бути здійснені достатньо ефективно без ув'язки діяльності всіх підрозділів підприємства за єдиним планом. Виходячи з цього в роботі пропонується використовувати оперограмми для основних етапів інноваційної діяльності. На рис. 3.3.2 наведена розробка оперограмми «Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи».
Зміст етапів роботи
Підрозділи підприємства
Керівник підприємства
Науково-технічна рада
Центральна заводська лабораторія
Економічні підрозділи
Технічний відділ
Обчислювальний центр
Технологічний відділ
Проектно-конструкторський відділ
Експериментальні майстерні
Цех технологічної оснастки та інструменту
1. Включення в план теми та затвердження


U
2. Створення новації
U3. Проведення техніко-економічного аналізу


U
4. Видача даних для проектування дослідного зразка

U5. Створення проектно-дослідного зразка, створення нової технологічної схеми


U

6. Ведення наукового пошуку в лабораторних умовах, інформаційний пошук, оцінка властивостей отриманого зразка


U

7. Обговорення результатів роботи

U
8. Створення варіантів конструкціїU


9. Вибір економічного варіанта конструкції


U


10. Порівняння отриманих даних за технологією, якістю з зарубіжними даними

U

11. Обговорення результатів роботи

U

12. Складання звіту про результати роботи


U


13. Затвердження звіту, передача в дослідно-промислове виробництво
U
Примітка: U - відповідальний виконавець
- Співвиконавець
Рис. 3.3.2 Оперограмма етапу «Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи»
Використання оперограмми в управлінні стадією НДДКР дозволить значно скоротити використання всіх видів ресурсів, час виконання стадії і, отже, істотно підвищити ефективність інноваційної діяльності з виконання стадії НДДКР.
Крім вище розглянутих заходів, спрямованих на підвищення ефективності стадії проведення НДДКР, на наш погляд, необхідно торкнутися ще ряд аспектів даної проблеми.
Одним з напрямів інноваційної діяльності, пов'язаних з винахідництвом, але не належать до НДДКР, є використання творчого потенціалу трудового колективу. Мова йде про застосування системи раціоналізаторських пропозицій, яка дозволяє істотно розширити діапазон напрямів вдосконалення виробництва і більш повного задоволення запитів споживачів. Про ефективність використання системи раціоналізаторських пропозицій свідчать численні статистичні дані. Так, наприклад, на ФДУП «Нижегородський завод ім. Фрунзе », в результаті реалізації лише кількох рацпропозицій було зекономлено понад 125 млн. руб. у 2000 році, а в 2002 році річна економія від впроваджених у виробництво рацпропозицій склала більше 160 млн. руб. На наш погляд, використання системи рацпропозицій є істотним джерелом, що доповнює сукупність робіт з проведення наукових досліджень і дозволяє збільшити число винаходів, ідей та задумів, які можуть знайти своє втілення в подальших інноваціях.
При проведенні інноваційної діяльності, спрямованої на розробку винаходів (технічних рішень, ідей), необхідно брати до уваги можливість одержання відповідних результатів шляхом активної взаємодії з зовнішнім середовищем промислового підприємства. У цілому інноваційна діяльність може бути спрямована на:
- Придбання об'єктів інтелектуальної власності (патенти, винаходи, «ноу-хау» і так далі) на основі ліцензійних угод;
- Придбання у свою власність венчурних фірм, які отримали в ході проведення НДДКР багатообіцяючі результати, але не мають достатніх фінансових ресурсів для їх широкомасштабного використання.
Використання науково-технічного потенціалу зовнішнього середовища промислового підприємства має як позитивні, так і негативні сторони.
У ході проведення наукових досліджень було виявлено, що взаємодія з зовнішнім середовищем промислового підприємства дозволяє:
1) скоротити витрати, пов'язані з розробкою та практичним використанням винаходів (технічних рішень, ідей), в діяльності промислового підприємства;
2) скоротити витрати часу на їх освоєння;
3) знизити ризик, що існує при проведенні НДДКР, у разі, якщо результати не будуть відповідати очікуванням.
Очевидно, що при ухваленні рішення про проведення НДДКР у певному напрямку необхідно враховувати можливість їх здійснення або придбання результатів у зовнішній середовищі промислового підприємства.
Поряд з перевагами, які витягує промислове підприємство шляхом взаємодій із зовнішнім середовищем у ході реалізації стадії створення інновацій, окреслилась низка проблем, які необхідно приймати до уваги. По-перше, це проблема збереження наукового потенціалу промислового підприємства, так як у випадку використання вже готових результатів або проведення НДДКР іншими організаціями відпадає необхідність проведення НДДКР у рамках підприємства. По-друге, внаслідок підвищення конкуренції та зменшення життєвого циклу товарів і ряду інших негативних тенденцій, скорочуються шанси налагодити високоприбуткова виробництво на основі ліцензійних угод.
У зв'язку з цим, на наш погляд, доцільно використовувати взаємодію з зовнішнім середовищем тільки для створення нововведень наступного покоління і по можливості з залученням фахівців промислового підприємства.
Підвищення ефективності інноваційної діяльності в ході оцінки економічної ефективності інноваційних проектів безпосередньо залежить від її точності. Об'єктивна оцінка передбачуваних нововведень має найважливіше значення для промислового підприємства, так як недооцінка ефективності винаходу (технічного рішення, «ноу-хау») і відповідно відмову від його використання може призвести до того, що ним скористаються інші фірми. У випадку ж, коли ефект від винаходу (технічного рішення, «ноу-хау») буде перебільшений, промисловому підприємству загрожує не тільки ірраціональне використання ресурсів, але і збитки від подібної «новації». Тому, чим точніше оцінка передбачуваного нововведення, тим вище ефективність сукупності робіт, пов'язаних з її проведенням, і, відповідно, вища ефективність всієї інноваційної діяльності, що проводиться підприємством.
Необхідно відзначити, що найбільшу складність викликає оцінка радикальних інноваційних проектів, заснованих на наукових знаннях. Так П. Друкер відзначає, що «найвищий ступінь ризику пов'язана з нововведеннями, заснованими на науково-технічні досягнення» [38, С.174]. Це пов'язано з тим, що надзвичайно важко врахувати чинники, які можуть вплинути як на успіх, так і на кінцеву сферу використання науково-технічного нововведення. Для підвищення точності оцінки економічної ефективності передбачуваних нововведень, на наш погляд, необхідно здійснити наступний комплекс заходів:
- Розробити методику оцінки економічної ефективності передбачуваних інновацій з урахуванням специфіки діяльності промислового підприємства;
- Проводити систематичну роботу з виявлення та систематизації факторів, що визначили успіх чи невдачу того чи іншого нововведення (залежно від виду), виходячи з досвіду попередньої діяльності;
- Виробляти ранжування показників методики відповідно до змін цілей промислового підприємства;
- Використання методів економіко-математичного моделювання для швидкого та багатоваріантного прогнозування життєвого циклу інновацій;
- Залучати в разі необхідності експертів із зовнішнього середовища промислового підприємства.
У ході організації робіт з оцінки економічної ефективності передбачуваних нововведень, на наш погляд, особливу увагу необхідно приділити порівнянню прогнозних оцінок і фактичних результатів після освоєння нововведення. Дана міра направлена ​​на встановлення зворотного зв'язку між інноваційною діяльністю і діяльністю всього промислового підприємства. Крім того, регулярний аналіз відхилень прогнозних оцінок від фактичних результатів і виявлення причин цих відхилень дозволить вести цілеспрямовану роботу щодо вдосконалення методики оцінки економічної ефективності інноваційних проектів.
Підвищення ефективності інноваційної діяльності на стадії впровадження винаходів (технічних рішень, ідей) визначається ступенем використання наступної сукупності факторів:
- Підвищення результативності впровадження;
- Скорочення часу, що витрачається на впровадження винаходів (технічних рішень, ідей).
Ступінь результативності даної стадії інноваційного процесу визначається як відношення впроваджених винаходів із загального їх числа (в ході проведення НДДКР, взаємодії із зовнішнім середовищем підприємства, використання системи рацпропозицій), що відповідають вимогам економічної ефективності підприємства. Результативність стадії впровадження винаходів (технічних рішень, ідей) обумовлена, перш за все, наявністю у підприємства відповідних фінансових ресурсів. У зв'язку з цим доцільно виділити два основних напрямки робіт, що забезпечують результативність даної стадії інноваційного процесу:
- Вдосконалення планування потоків грошових коштів в ході здійснення інноваційної діяльності;
- Економічно вигідне залучення фінансових коштів із зовнішніх джерел підприємства.
Саме забезпечення відповідної фінансової бази є гарантом результативності стадії впровадження винаходів (технічних рішень, ідей) в ході здійснення інноваційної діяльності.
Проблема скорочення нераціонального використання ресурсів на стадії впровадження винаходів (технічних рішень, ідей) є наслідком відсутності 100% результативності даної стадії і, в кінцевому підсумку, зводиться до відбору винаходів (технічних рішень, «ноу-хау»), що відповідають критеріям ефективності підприємства для впровадження з усієї їх сукупності. З одного боку, скорочення нераціонального використання ресурсів на стадії впровадження винаходів може розглядатися як пріоритетне впровадження винаходів (технічних рішень, «ноу-хау»), на створення яких було витрачено більше коштів, так як їх невикористання загрожує великими порівняно з іншими винаходами втратами коштів для підприємства. З іншого боку, раціоналізація використання ресурсів на даній стадії інноваційного процесу може розглядатися як скорочення величини упущеної вигоди від невикористаних винаходів (технічних рішень, «ноу-хау»), так як високий обсяг витрат на створення винаходу (технічного рішення, «ноу-хау» ) ще не означає його високої економічної ефективності.
У кінцевому підсумку питання про використання того чи іншого підходу (або їх поєднання) має вирішуватися керівництвом підприємства з урахуванням конкретних умов реалізації нововведень.
Досвід, накопичений при розробці інновацій, дозволяє якісніше і значно оперативніше вирішувати багато технічних і організаційні питання, пов'язані з їх впровадженням.
Склад основних виконавців та співвиконавців зображений на рис. 3.3.3.
Зміст етапів роботи
Підрозділи підприємства
Керівник організації
Науково-технічна рада
Проектно-конструкторський відділ
Цех технологічної оснастки та інструменту
Виробничий відділ
Дослідне виробництво
Відділ комплектації, постачання і збуту
Експериментальні майстерні
Будівельний цех
1. Прийняття рішення про впровадження нової розробки

U

2. Передача технічної документації та технічного оснащення


U

3. Виробництво будівельних робіт

U
4. Монтажні роботи, пуск, налагодження та освоєння виробництва


U
5. Нагляд за виконанням робіт

U
6. Складання звіту про впровадження нової розробки


U

7. Обговорення результатів впровадження

U


8. Прийняття рішення про серійне виробництво
U


Рис. 3.3.3. Оперограмма етапу «Впровадження»
Технологія управління всім циклом «дослідження - виробництво» грунтується на результатах попередньо виконаної роботи з удосконалення організаційної структури підприємства та запровадження економічних методів управління
Найважливіше значення на стадії впровадження винаходів (технічних рішень, ідей) має відповідна організація робіт та управління сукупністю робіт з їх освоєння. Одним з високоефективних методів, що дозволяють досягти поставленої мети, є метод мережевого планування. Даний метод дозволяє істотно підняти якість планування і управління при реалізації комплексу з освоєння винаходів за рахунок:
- Чіткої координації діяльності всіх сторін, що беруть участь у реалізації проекту;
- Виділення найбільш важливих завдань;
- Визначення найбільш оптимальних термінів реалізації проекту, що відповідають нормативним вимогам;
- Своєчасно коригувати плани реалізації.
У кінцевому підсумку метод мережного планування дозволяє скоротити терміни освоєння винаходів і відповідно забезпечити підвищення ефективності стадії їх впровадження в ході проведення інноваційної діяльності. Як зазначає С.І. Голосовскій, «надлишковий додатковий продукт створюється спочатку на підприємствах, які вперше запровадили нову техніку. І створюється до тих пір, поки що нововведення не отримує широкого розповсюдження »[27, С.12]. У свою чергу і «швидкість розповсюдження інновації залежить від того, наскільки краще і вигідніше новий виріб у порівнянні зі старим» [123, С.75]. Враховуючи вище сказане, можна зробити висновок, що сумарна величина економічного ефекту від використання нововведення в діяльності промислового підприємства буде тим більше, чим скоріше буде впроваджено винахід, що лежить в основі подальшого нововведення, особливо якщо існують аналогічні новації у підприємств, що ведуть свою діяльність на даному ринку (світовому, вітчизняному, місцевому). У зв'язку з цим першорядне значення на стадії впровадження винаходів має приділятися скорочення витрат часу на їх освоєння. Досягнення поставленої мети багато в чому обумовлено встановленням нормативів часу для сукупності робіт з освоєння винаходів, які адекватно відображають тенденції даного процесу.
Отже, вказані напрямки реалізації наявних на промислових підприємствах резервів у відповідності зі стадіями інноваційного процесу. Разом з тим, на наш погляд, необхідно ще раз підкреслити, що зосередження зусиль на досягненні будь-якого результату на одній зі стадій інноваційного процесу не буде реалізовано у вигляді "стрибка" у підвищенні ефективності інноваційної діяльності промислового підприємства в цілому. Так, наприклад, підприємства, що має сильні підрозділи з проведення НДДКР, але не здійснює впровадження результатів їх діяльності, фактично буде мати нульову ефективність інноваційної діяльності. Тому надзвичайно важливо вести постійну і збалансовану роботу щодо підвищення ефективності інноваційної діяльності.
Таким чином, розглянутий комплекс заходів щодо забезпечення підвищення ефективності інноваційної діяльності, звичайно, не охоплює всього різноманіття існуючих методів, але його реалізація, на наш погляд, дозволить підвищити ефективність інноваційного механізму промислових підприємств.

ВИСНОВКИ До ТРЕТЬОЇ ЧОЛІ
Дослідження, виконані в третьому розділі, можуть бути узагальнені у вигляді наступних результатів:
1. Розглянуто сутність резервів підвищення ефективності інновацій, визначено їх роль і місце в загальній системі внутрішньовиробничих резервів, вказані джерела їх утворення на підприємстві.
2. Розглянуто та обгрунтовано найбільш істотні ознаки класифікації резервів та запропоновано основні варіанти класифікації даної групи резервів.
3. Вперше розроблено методику виявлення та кількісної оцінки внутрішньовиробничих резервів підвищення ефективності організації інноваційної діяльності промислових підприємств.
4. Виділені напрямки використання резервів інноваційної діяльності, які забезпечують зростання її ефективності за рахунок:
а) розроблених заходів, спрямованих на підвищення результативності всіх стадій інноваційного процесу;
б) скорочення нераціонального використання всіх видів ресурсів в ході проведення інноваційної діяльності та часу проходження всіх стадій інноваційного процесу.
5. Запропоновано використовувати оперограмми в управлінні стадіями проведення НДДКР і впровадження нововведень, що дозволить значно скоротити використання всіх видів ресурсів, часу виконання стадій і, отже, істотно підвищити ефективність інноваційної діяльності на цих стадіях.

ВИСНОВОК
Аналіз існуючих наукових праць з проблем інноваційної діяльності дозволив узагальнити різні погляди вчених, а також їхні підходи до питань підвищення ефективності інноваційної діяльності. Крім того, дослідження інноваційної діяльності на машинобудівних підприємствах дозволяє зробити ряд висновків як про стан інноваційної сфери промислових підприємств у ході становлення ринкового типу економічної системи, так і про використання резервів, спрямованих на підвищення її ефективності.
Виконані в дисертаційній роботі дослідження дозволили автору отримати наукові та практичні результати, основний зміст яких полягає в наступному.
1) Проведення цілеспрямованої роботи з підвищення ефективності інноваційної діяльності неможливі без відповідної методологічної бази, яка є основоположною ступенем для постановки та вирішення питань, пов'язаних з інноваційною сферою промислових підприємств. Найбільш істотним моментом дисертаційної роботи є підхід до трактування інновації як результату інноваційного процесу. Це дозволяє визначити результативність стадії інноваційного процесу в ході проведення інноваційної діяльності, а також рівень економічності її організації. Крім того, пропонується власне розуміння структури інноваційного циклу як цілісності складових його циклу створення інновації та життєвого циклу інновації. Різноманіття інновацій обумовлює необхідність проведення певної класифікаційної роботи. У зв'язку з цим були розглянуті існуючі в науковій літературі підходи до класифікації інновацій, на основі їх аналізу розроблено власний класифікатор, який дозволяє вести цілеспрямовану роботу по розробці і освоєнню нововведень, виявляти їх сильні і слабкі сторони, відбирати найбільш ефективні варіанти можливих рішень.
2) Роль і значення інноваційної діяльності повною мірою проявляється у відтворювальному процесі промислових підприємств. Під впливом інноваційної діяльності змінюються практично всі підсистеми промислового підприємства, виходячи на якісно новий рівень. Разом з тим сучасні умови економічного розвитку вимагають від промислових підприємств не лише активізації інноваційної діяльності, а й вдосконалення методів її організації, зокрема, за рахунок виявлення та використання резервів, спрямованих на підвищення ефективності її проведення.
3) Аналіз діяльності промислових підприємств Нижегородської області дозволяє зробити висновки про стан їх інноваційної сфери:
- Інноваційна діяльність, пов'язана з освоєнням науково-технічних нововведень, знаходиться в кризовому становищі, що проявляється в щорічному зниженні обсягів їх впровадження аж до 1998 р;
- Відбувається структурна перебудова інноваційної діяльності, результатом якої є перехід пріоритетів у впровадженні до технологічних інновацій;
- Ринкові фактори стають основоположними у визначенні цілей і напрямів інноваційної діяльності;
- Фінансування інноваційних процесів здійснюється головним чином за рахунок власних коштів промислових підприємств;
- Машинобудівні та металообробні підприємства відіграють основну роль в освоєнні нових видів промислової продукції;
- Макроекономічні фактори роблять слабкий вплив на обсяг інноваційної діяльності;
- У найближчі кілька років не відбудеться істотного збільшення інноваційної активності підприємств незалежно від їх розміру та організаційно-правової форми ведення господарської діяльності. Крім того, на промислових підприємствах відчувається недолік методичного забезпечення по об'єктивній оцінці економічної ефективності інновацій та визначення ефективності інноваційної діяльності, а також виявлення та використання резервів інноваційної діяльності. Положення, що створилося в першу чергу пов'язано з переходом економіки на ринкові відносини. Все це говорить про необхідність проведення дослідницької роботи в цьому напрямку.
4) В умовах економічної кризи, коли фінансові ресурси підприємств обмежені, першочергового значення набуває планомірна робота щодо всебічного виявлення та використання резервів. У зв'язку з цим необхідно відзначити, що резерви інноваційної діяльності являють собою найважливіший елемент системи внутрішньовиробничих резервів підприємства. Джерелом їх утворення є постійно змінюється співвідношення витрат ресурсів і часу на стадіях інноваційного процесу в ході реалізації різних інновацій.
5) Виявлення і використання резервів неможливо без відповідної методики. Пропонований метод пошуку резервів інноваційної діяльності полягає у виявленні втрат (матеріальних ресурсів і часу) на стадіях інноваційного процесу в ході здійснення інноваційної діяльності, а також перевірки збалансованості організаційних підрозділів промислового підприємства, що реалізують стадії інноваційного процесу.
6) Виділені напрямки використання резервів інноваційної діяльності, які забезпечують зростання її ефективності за рахунок:
а) заходів, спрямованих на підвищення результативності всіх стадій інноваційного процесу, які включають:
- Узгодження напрямів проведення НДДКР зі стратегічними планами підприємства;
- Організацію взаємодії різних служб підприємства на початкових етапах проведення НДДКР;
- Використання методів прогнозування для постановки цілей на стадії проведення НДДКР;
- Періодичну оцінку та відбір проектів на якомога більш ранніх етапах НДДКР;
- Забезпечення відділу, який проводить НДДКР, необхідним обладнанням та інформацією;
- Відбір і активна робота з персоналом, зайнятим у НДДКР;
- Використання різних видів стимулювання для підвищення результативності стадії проведення НДДКР;
- Розробку методики оцінки економічної ефективності інноваційних проектів з урахуванням специфіки діяльності промислового підприємства;
- Проведення систематичної роботи з виявлення та систематизації факторів, що визначили успіх чи невдачу того чи іншого нововведення (залежно від виду), виходячи з досвіду попередньої діяльності;
- Використання методів економіко-математичного моделювання для швидкого та багатоваріантного прогнозування життєвого циклу інновацій;
- Залучення у разі необхідності експертів із зовнішнього середовища промислового підприємства;
- Вдосконалення планування потоків грошових коштів в ході здійснення інноваційної діяльності;
- Економічно вигідне залучення фінансових коштів із зовнішніх джерел підприємства;
б) скорочення нераціонального використання всіх видів ресурсів в ході проведення інноваційної діяльності та часу, яке займається на проходження нововведеннями стадій інноваційного процесу через:
- Придбання об'єктів інтелектуальної власності (патенти, «ноу-хау», винаходи і т.д.) на основі ліцензійних угод;
- Укладання договорів на проведення НДДКР зі сторонніми організаціями;
- Організацію проведення спільних досліджень, тобто об'єднання зусиль декількох організацій (наприклад, певного кола промислових підприємств для вирішення якоїсь проблеми), актуальною для всіх учасників;
- Придбання у власність венчурних фірм, які отримали в ході проведення НДДКР багатообіцяючі результати, але не мають достатніх фінансових коштів для їх широкомасштабного використання;
- Використання методів організації, що дозволяють прискорити час освоєння винаходів (технічних рішень, ідей);
- Встановлення нормативів часу, адекватно відображають тенденції зміни тривалості інноваційних процесів.
7) Використання оперограмм з управління етапами інноваційного процесу, що дозволяють істотно підвищити ефективність інноваційного процесу.
8) Висновки дисертаційної роботи застосовні не тільки до розглянутого об'єкту дослідження, але також можуть бути використані підприємствами і організаціями інших галузей промисловості з метою виявлення і реалізації резервів, пов'язаних з організацією інноваційної діяльності.
Таким чином, результати дисертаційного дослідження спрямовані на підвищення ефективності механізму, що реалізує досягнення науково-технічного прогресу в промисловому виробництві на основі виявлення і планомірного використання наявних у промислових підприємств резервів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Аккоф Р. Планування майбутнього корпорації: Пер. з англ. / Заг. ред. і предисл. В.М. Данилова-Данильяна. - М.: Прогрес, 1985. - 327 с.
2. Американська економіка - людина, технічний прогрес і підприємництво. Під ред. В. Б. Супян. - М.: Наука, 1996. - 239 с.
3. Антюшкіна М. Інноваційний бізнес в Росії: нові імпульси зі Швеції / / Людина і праця. 1999 - № 11. - С. 66-69.
4. Анчишкин А.І. Наука. Техніка. Економіка. - М.: Економіка, 1986. - 383
5. Артюх І. Підприємства та науково-технічний прогрес / / Економіст. 1999. - № 8. - С. 30-39.
6. Бабінцев В. - С. США: пріоритети НТП. - М.: Наука, 1991. - 179 с.:
7. Балашов Г. Без інноваційної активності підйом економіки неможливий / / Економіст. - 1999. - № 11. - С. 32-35.
8. Барютін Л. - С. Управління технічними нововведеннями в промисловості. - Л.: Вид-во ЛДУ, 1990. - 171 с.
10. Березовська Н. Інноваційні аспекти економічного розвитку / / Питання Економіки. - 2002. - № 3. - С. 58-66.
11. Берлінер Ю.І. Впровадження науково-технічних розробок проблеми планування. - М.: Економіка, 1991. - 72 с.
12. Бешелев - С.Д., Гурвіч Ф.Г. Нововведення і ми. - М.: Наука, 1992. - 296 с.
13. Бжілянская Л. Інноваційна діяльність: тенденції розвитку та заходи державного регулювання / / Економіст. - 2002. - № 3. - С. 23-33.
14. Бляхман Л. - С. Економіка, організація управління і планування науково-технічного прогресу: Учеб. посібник для екон. спец. вузів. - М.: Вища школа, 1993. - 221 с.
15. Великий економічний словник / За ред. О.М. Азріліяна. - М.: Фонд «Правова культура», 1994. - 528 с.
16. Бондар О. Проблеми розвитку інноваційної діяльності / / Бізнес-інформ. - 2003. - № 9. - С.32-35.
17. Водачек Л., Водачкова О. Стратегія управління інноваціями на підприємстві: Зменш. пер. зі словац. / Авт. предисл. В. - С. Рапопорт. - М.: Економіка, 1989. - 167 с.
19. Гвішіані Д.М., Громека В.І. Теоретичні аспекти досліджень інноваційного процесу і формування інноваційної політики / Інноваційна політика розвинених капіталістичних держав. - М.: 1990.
21. Глазьєв - С. Реорганізація науково-технічного потенціалу / / Економіст.
- 1996. - № 1. - С. 22.32
22. Глазьєв - С.Ю. Економічна теорія технічного розвитку. - М.: Наука, 1992. - 252 с.
23. Глісін Ф. Інноваційна діяльність промислових підприємств / / Економіка і життя (Ваш партнер). - 1996. - № 52. - С. 18.
24. Глісін Ф., Вороніна Р., Малов Н. Інноваційна діяльність промислових підприємств Росії в 2000 році / / Питання статистики. -2001. - № 12. - С. 38-44.
25. Голік М.П. Аналіз впливу науково-технічного прогресу на ефективність промислового виробництва. - М.: Фінанси і статистика, 1993. - 158 с.
26. Голланд Е.Б. Науково-технічний прогрес як основа прискорення розвитку народного господарства / Відп. ред. Б.Л. Лаврівський. - К.: Наука, 1994. - 185 с.
27. Голосовскій І.С. Ефективність наукових досліджень в промисловості. - М.: Економіка, 1991.
28. Гордієнко Г. Умови структурного і технічного оновлення / / Економіст. - 2002. - № 8. - С. 20-28.
29. Державне фінансування науково-технічного прогресу в розвинутих капіталістичних країнах. - М.: Фінанси і статистика, 1990. - 239 с.
30. Грачова М. Інноваційна діяльність російських промислових підприємств у 1992-1993рр. / / Економіка і життя. - 2002. - № 10. - С. 15.
31. Григор'єв Д.В., Григор'єв В. С. Інноваційний менеджмент: ресурси і ефективність. - Пенза, 2003. - 151 с.
32. Гребьонкін А.В. Економічне нововведення: організаційно-економічний механізм інтенсифікації виробництва. - Красноярськ, Вид-во Красноярського ун-ту, 2002. - 120 с.
33. Гугеля А.В. Мотивація до високоефективного і якісної праці / / Система забезпечення якості продукції: трудова теорія споживчої вартості. - М.: Изд-во стандартів, 1993. - С. 196.
34. Дагаєв А.А. Фактор НТП в сучасній ринковій економіці: Учеб. посібник: - М.: Наука, 1999, - 207 с.
35.Определеніе економічної ефективності винаходів та раціоналізаторських реченні / І.І. Дахно, В.М. Лало, Б.С. Пєсков. - К.: Техніка, 1989. - 165 с.
36. Дихтль В., Хершген Х. Практичний маркетинг: Учеб. посібник: Пер. з нім. І.С. Минко. - М.: Вища школа, 1999.
37. Долгов В.Г. Управління науково-технічним прогресом: споживно вартісні основи. - Л.: Вид-во Ленінгр. ун-ту, 1991. - 184 с.
38. Друкер П.Ф. Ринок: як вийти в лідери. Практика й принципи.: Пер.с англ. А. Мкервалі. - М.: СП «БукЧембер Інтернешнл», 1992. - 350 с.
39. Динкіна А. Науково-технічний прогрес у ринковому середовищі / / МЕМО. - 2002. - № 10. - С. 17-27.
40. Євсеєнко А.В. Проблеми формування попиту на науково-технічну продукцію / Регіон: економіка і соціологія. - 2000. - № 4. - С. 36-54.
41. Ермасов С.В. Інноваційно-технологічний криза економіки в перехідний період: Дис. канд. екон. наук. - Саратов: СГЕА, 2000. - 194 с.
42. Єршова Г. Підтримка інноваційного підприємництва / / Економіст. - 2001. - № 5. - С. 74-81.
43. США: управління наукою та нововведеннями / М. М. Іванов, - С.Р. Колупаєва, Г.Б. Кочетков; Відп. ред. Л.І. Євенко, Г.Б. Кочетков; АН СРСР, Ін-т США і Канади-М.: Наука, 1995. - 214 с.
44. Іванченко В. Структурно-технологічне та інноваційне оновлення виробництва / / Економіст. -1998. - № 11. - С. 79-87.
45. Івашківську І.В. Обмін технологією: залежність чи співробітництво? - М.: Изд-во МГУ, 1996. - 93 с.
47. Інноваційний процес в країнах розвиненого капіталізму: методи, форми, механізм / І.Є. Рудакова, О.В. Смородінов, М.Л. Фролова та ін; Під ред. Рудакової І.М. - М.: Изд-во МГУ, 19981. - 144 с.
48. Інноваційний менеджмент: Навч. для вузів / С.Д. Ільєнкова, Л.М. Гохберг С.Ю., Ягуткін и др. - М.: Банки і арбітражі, ЮНИТИ, 1997. - 327
50. Іонов М. Інноваційна сфера: стан і перспектива / / Економіст. - 1997. - № 10. - С. 62-67.
51. Іонов М., Попов А.К. визначення ефективності нової техніки / / Економіст. - 1999. - № 8. - С. 62-67.
52. Іонов М. Регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності / / Економіст. - 2000. - № 5. - С. 36-43.
53. Як працюють японські підприємства: Зменш. пер. з англ. / За ред. Я. Мондего та ін; наук. ред. і авт. предисл. Д.М. Бобришев. - М.: Економіка, 1989. - 261с.
55. Кауфман Х.Р. Тактика успіху в бізнесі та науці: Творчість. Гроші. Слава: Пер. з англ. - М.: Інтелект, 1993. - 156 с.
56. Коноваленко М.К. Управління продуктовими інноваціями. - Харків, 2003. - 219 с.
57. Клайнкнехт А. Цикли нововведень: питання теорії: Пер. з англ. - М.: Економіка, 1992. -
58. Ковтуненко А. Оборонний комплекс: інноваційний процес в умовах конверсії / / Економіст. - 2000. - № 7. - С. 28-36.
59. Ковтуненко А. Планування маркетингу інновацій / / Економіст. 1999 - № 10. - С. 68-72.
60. Комаров В., Рєпін В., Вижітовіч А. Інноваційна стратегія підприємства: проблеми і досвід їх вирішення / / ЕКО -. № 8. - 2001. - С. 48-49.
61. Конов Ю. Ціна ноу-хау / / Економіка і життя. - 2002. - № 1. - С. 9.
62. Корняков В. Технологічна революція і кінцеве споживання / / Економіст. -2001. - № 8. - С. 68 - 79.
63. Коротєєв А. - С. Нововведення в промисловості США: розробка та впровадження. Науково-аналітичний огляд. М.: 1993.
65. Кругліков А.Г. Деякі методологічні проблеми дослідження структури інноваційного процесу / / Інноваційні процеси. - 1993, С.
66. Кругліков А.Г. Системний аналіз науково-технічних нововведень. - М.: Наука, 1994. - 120 с.
67. Кулагін А., Логінов В. Структурні зрушення та інноваційний процес / / Економіст. - 2003. - № 5. - С. 37-46.
68. Кунявскій М.Є. Резерви дрібносерійного виробництва теоретичний аспект і практика використання: Автореф. дис. канд екон. наук / ЛФЕІ. - Л., 1996. - С. 20-21.
69. Курнишева І., Сулейманов Д. Інвестування інноваційного розвитку / / Економіст. 1999. - № 10. - С. 61-68.
70. Ланін А.Б. Управління науково-технічним прогресом на підприємстві / Под ред. І.Є. Шкребко. - К.: Вид-во Сарат. ун-ту, 1994. - 120 с.
71. Лапін М.І. Актуальні проблеми дослідження нововведень / / Соціальні фактори нововведення в організаційних системах. - М.: 1995. - С. 150.
72. Лауріта Т., Малмигін І., Недотко П. Діяльність інноваційних фондів / / Економіст. - 1999. - № 4. - С. 92-96.
73. Лобачова Є.П. НТП: закономірності та суперечності. - М.: Закон і право, 1999. - 119 с.
74. Логінов В. Прискорення науково-технічного прогресу і підвищення ефективності виробництва / / Питання економіки. - 1996. - № 10. - С. 131
75. Логінов В., Курнишева І. Можливості та перспективи науково-технічного розвитку / / Економіст. - 2002. - № 7 .- С. 18-27.
76. Мандель І.Д. Кластерний аналіз. - М.: Фін. і статистика, 1988. - 176 С.
77. Матохін В.В., Симонов Б.П. Аналітична експертиза цілей інноваційних проектів / / Управління інноваціями. Становлення та розвиток малої інноваційної фірми. - М.: АНХ, 2001. - С. 169-176.
78. Медведєв А. Особливості оцінки та відбору інноваційних проектів / / МЕМО. - 2001. - № 7. - С. 119-129.
79. Медведєв А.Г. Нова продукція і нова технологія в стратегії технічного розвитку машинобудування. - Л.: Машинобудування, 1988. - С.
80. Мединський В.Г., Ільмень С.В. Реінжиніринг інноваційного підприємництва: Уч. посіб. для вузов / Под ред. проф. В.А. Ірікова. - М.: ЮНИТИ, 1999. - С. 414.
81. Менеджмент організації: Учеб. посібник / З.П. Румянцева, М.А. Саломатін, р.3. Акбердін и др. - М.: ІШУА-М, 2002.
83. Мерсер Д. ІБМ: управління в найбільш успішній корпорації світу / Пер. з англ., заг. ред. і предисл. В.С. Загашвілі. - М.: Прогрес, 1991. - 454 с.
84. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоурі Ф. Основи менеджменту: Пер. з англ. - М.: Справа, 1992.
85. Мінго Д. Секрети успіху великих компаній (52 історії зі світу бізнесу та торгівлі). - Спб: Пітер-Прес, 1995. - 256 с.
86. Моделі управління науково-технічним прогресом на підприємстві / Відп. ред. К.А. Багріновскій. - К.: Наука, Сиб. отд-ня, 1988. - 151 с.
87. Моделювання та прогнозування техніко-економічних процесів / Під ред. Б.А. Лагоша. - М.: 1991. - 150с.
88. Монд Я. «Як працюють японські підприємства»: Зменш. пер. з англ. /
Я. Монд; Авт. вступ. ст. В.І. Щербаков. - М.: Економіка, 1989 - 288 с.
89. Моріта А. «Зроблено в Японії»: Пер. з англ. / Заг. ред. і вступ. ст. О.Ю. Юданова. - М.: Прогрес, 1993. - 413с.
90. Морітані М. Сучасна технологія та економічний розвиток Японії: Зменш. пер. з англ. / Вступ. ст. В.К. Зайцева. - М.: Економіка, 198б. -2б4 с.
91. Московкин В. Основи концепції дифузії інновацій / Бізнес-інформ. - 2003. - № 17-18. - С.41-48.
92. Мюллер У. Джерела радикальних нововведень. -М.: Економіка, 1999.
93. Назаревский В.А. Управління науково-технічним прогресом у промисловості США / Відп. ред. А.В. Анікін, АН СРСР, Ін-т світової економіки і міжнародних відношенні. - М.: Наука, 1988. - 142 с.
95. Науково-технічний прогрес і капіталістичне відтворення / - С.М. Нікітін, І.М. Осадча, Е. Рехтцеллер та ін; Відп. ред. - С.М Нікітін та ін - М.: Думка, 1987. 207 с.
96. Науково-технічний прогрес в США: досвід. проблеми, перспективи: Збірник статей / М.: Наука, 1998. 150 с.
97. Нехамкін А. Наукомістке виробництво: механізм розвитку / / Економіст. - 2000. - № 9. - С. 52-58.
98. Нижегородцев Р. Проблема вимірювання економічної інформації РЕЖ .- 1999. - № 2. - С. 66.
99. НДІ і КБ: шлях до ринку (фінансовий аспект) / В.Ф. Бабак, І.М. Лазарєв, В.М. Новиков та ін-М.: Фінанси і статистика, 1993. - 208 с.
100. Нова продукція і нова технологія в стратегії технічного розвитку машинобудування. - Л.: Машинобудування, 1988.
101. Нова технологія та організаційні структури: Зменш. пер. з англ. / Под ред. І. Піннінгса, А. Бьюітандама; Наук. ред. і авт. предисл. Н.І. Діденко. - М.: Економіка, 1990. - 268 с.
102. Нововведення в процесі виробництва / Г.Л. Таукач, А.П. Галена, Н.А. Ліфінцев та ін; За заг ред. Г.Л. Таукач, А.П. Галена. - К.: Техніка, 1990. - 234 с.
103. НТП і структурні зрушення в економіці капіталістичних країн / Відп. ред. Ю.В. Куренков. - М.: Наука, 1985. 288 с.
104. Омаров А.М. Економіка промислового підприємства. - М.: Економіка, 1995. - С. 35.
105. Оппенлендер К. Необхідність і передумови нової інноваційної політики / / Питання економіки. - 1999. - № 10. - С. 117-125.
106. Оппенлендер К. Технічний прогрес: впливу, оцінки, результати: скор. пер. з нім. / Предисл. Я.А. Рекітара. - М.: Економіка, 1991. 1 - 75 с.
107. Оразов М. Управління НТП в умовах ринку / / Економіст. - 1992. - № 2. - З 65-66.
108. Організація, планування і управління діяльністю промислових підприємств: навч. для екон. спец. вузів / С.Є. Каменіцер, Ф. М. Русинов, М.В. Мельник и др. - М.: Вища школа, 1984. З 196.
109. Основи зовнішньоекономічних знань: Словник-довідник. - М.: Вища школа, 1995. - 274 с.
110. Папен К.В. Резерви інтенсифікації суспільного виробництва. - М.: Изд-во Моск. ун-ту, 1999. - 160 с
112. Петрашенко Г.М. Науково-технічний прогрес і соціально-економічні умови виробництва / Наук. ред. Ф.А Дронов. - Мінськ: Наука і техніка, 1994. - 80 с.
113. Підвищення інноваційної активності економіки Росії / Відп. ред. В.П. Логінов, А.С. Кулагін. - М 1996. - 164 с.
114. Пригожий А.І. Нововведення: стимули і перешкоди (соціальні аспекти інноватики). - М.: Політвидав, 1989. - 270 с.
116. Прогнозування та оцінки науково-технічних нововведень / Г.М. Добров, А.А. Корінний, В. Б. Мусієнко та ін; Відп. ред. В.Б. Мусієнко. - К.: Наук. думка, 1994. - 276 с.
117. Родіоненко П.В. Оцінка економічної ефективності інноваційно-інвестиційних проектів / / Вісник - С.-Петерб. ун-ту. - Сер. 5. Економіка, 2002. - Вип. 1. - С. 97-104.
118. Росія в цифрах: Крат. стат. сб / Держкомстат Росії. - М.: Фінанси і статистика, 2002 - 398 с.
119. Рудзицький Б.М. Управління НТП: ефективність, структура, інформація. - М.: Наука, 1997. -176 С.
121. Самані Ю., Хоменко В. Можливості підвищення ефективності виробництва / / Економіст. 1999. - № 10 - С. 35-39.
123. Санто Б. Інновація як засіб економічного розвитку: Пер. з угор. з з. і доп. авт. / Заг. ред. і вступ. ст. Б.В. Сазонова. - М.: Прогрес, 1990. - 296 с.
124. Селезньов О. Інтелектуальна власність та її державний захист / / Економіст. - 1996. -. № 11. - С. 61-69.
125. Смирнов Б.М. Економічні протиріччя та механізм прискорення науково-технічного прогресу в промисловості. - М.: Вищ. шк, 1986. - 149 с.
126. Сучасний капіталізм: основні напрями та ефективність НТП / Ю.В. Куренков, В.С. Петров и др. - М.: Наука, 1989. 261 с.
127. Соколенко Т.Г. Державне регулювання інноваційної діяльності: неошумпетріанци проти неокласиків / / Вісник С.-Петерб. ун-ту Сер. 5. Економіка, 1996. - Вип. 2. - С. 110-114.
128. Соціально-економічне забезпечення якості продукції: Тези доповідей наук.-прак. конференції. - Саратов: СГЕА, 1995. - 167 с.
129. Соціально-економічні протиріччя НТР при капіталізмі / В.І. Громека, В.І Баранов, Г.С. Хозін та ін; Під ред. В.І Громека. - М.: Думка, 1985. -270 С.
130. Тацуно Ш. Стратегія - технополіси: Пер. з англ. - М.: Прогрес, 1989.
131. Твісс Б. Управління науково-технічними нововведеннями: Зменш. пер. з англ. / К.Ф. Пузина. - М.: Економіка, 1999.
132 Уайт П. Управління дослідженнями та розробками: Зменш. пер. з англ. / Под ред. Д.М. Добришева. - М.: Економіка, 1992. - С.160
133. Улицький А.І. Технічний прогрес і економіка підприємства. - М.: Машинобудування, 1990. - 207 с.
134. Уотермен Р. Фактор відновлення: як зберігають конкурентноздатність кращі компанії: Пер. з англ. - М.: Прогрес, 1998. - С.362.
135. Управління інвестиціями та інноваціями: межвузов, наук. СБ / СТТУ. - К.: Вид-во СТТУ, 2003. - 110с.
136. Управління проектами / Під ред. Шапіро В.Д. -СПб.: «Два Три», 1996. - С. 610.
137. Управління науково-технічними програмами / Под ред. Д.Н Бобришева. - 2-е вид., Пров. і доп. - М.: Економіка, 1996. - 336 с.
138. Управління науково-технічним прогресом. / За ред. І.І. Сігова, А.Є. Когута. Л.: Наука, 1989.
139. Управління науково-технічним прогресом / Под ред. Г.Х. Попова. - М.: Економіка, 1989.
140. Управління науково-технічним прогресом на підприємстві. СБ ст. / Відп. ред. А Г. Аганбеган, В.Д. Регін. Новосибірськ: Наука, Сиб. отд-ня, 1989. - 223 с.
141. Управління НДДКР: дослідження, розробки, впровадження / За ред. В.А. Трапезникова. - М.: Економіка, 1979. - 221 с.
142. Управлінські нововведення в США: проблема впровадження / В.П. Хверчев, А.А. Воронков, О.М. Ісаєнко та ін Відп. ред. Ю.А. Ушанов; О.М. Євенко: АНСССР, Ін-т США і Канади. - М.: Наука, 1996. - 244с.
143. Управління розвитком науки і техніки / Д.М. Бобришев, І.І. Лавров і ін Сост. Д.М. Бобришев; Під ред. В.А. Трапезникова. - М.: Економіка, 1990. - 231 с.
144. Уткін Е.А., Морозова Н.І., Морозова Г.І. Інноваційний менеджмент. - М.: АКАЛІС, 1996. - С.208.
145. Федоров В., Ципко А., Бойко - С. Необхідний сприятливий інноваційний клімат / / Економіст. - 2001. - № 7. - С. 23-28.
146. Фонотов А.Т. Росія від мобілізаційного суспільства до інноваційного. - М.: Наука, 1999. - 271 с.
147. Фрідменом В., Марушкін М. Інтеграція інноваційної сфери / / Економіст. - 2000. - № 2. - С. 18-27.
148. Хорошилов Г. Інноваційна діяльність у машинобудуванні. / / Економіст. - № 7. - 1998. - С. 33.
149. Хорошилов Г. Інноваційна конкурентоспроможність техніки / / Економіст. - 1998. - № 1. - С. 17-23.
150. Чубаренко А.І. та ін Економічне управління науково-технічним прогресом: Довідковий посібник / Чубаренко А.І., Шалімов В.Є., Колесніков. М.: Економіка. - 1985. - 344 с.
151. Шаборкіна Л. Вибір інноваційної стратегії підприємства / / РЕЖ. -. 1998. - № 7. - С.86-90.
152. Шеко П. Управління створенням життєздатних нововведень / / Проблеми теорії і практики управління. - 2000. - № 1. - С. 103-110.
153. Шпригін В.І., Котляков Я.Ш. Резерви та стимули підвищення ефективності виробництва. - М.: Економіка, 1985. 160 с.
154. Шумпетер І. ​​Теорія економічного розвитку. - М.: Прогрес, 1982.
155. Еглау Х.О. Боротьба гігантів: економічне суперництво Європи, США та Японії: Пер. з нього / Заг. ред. і предисл. Є.С. Хесин. - М.: Прогрес, 1986. - 238 с.
156. Економіка Росії в 2003 р. Статистичний збірник. М.: 2004
157. Юданов Ю.В. У пошуку ефективної інноваційної стратегії / / МЕМО. - 1988. - № 4. - С. 52-56.
158. Яковець Ю.В. Інноваційне інвестування: нові підходи / / Економіст. - 1995. - № 1. - С. 74-80.
159. Яковець Ю.В. Науково-технічне прогнозування / / Економіст. - 1992. - № 5. - С. 74-80.
160. Яковець Ю.В. Перебудова технологічної структури виробництва / / Економіст. - 1993. - № 5. - С. 27-36.
161. Яковець Ю.В. Закономірності науково-технічного прогресу і їх планомірне використання. - М.: Економіка, 1984. - 239с.
162. Яковець Ю.В. Прискорення науково-технічного прогресу: теорія і економічний механізм. - М.: Економіка, 1991. - 334с.
163. Яковлєва О.П. Формування та вимірювання резервів виробництва / За ред. В. Л. Клименко. . - Л.: Вид-во ЛДУ, 1985. 88 с.
Двоїстість в трактуванні терміна «інновація» приводить до зсуву понять, що ускладнює процес визначення мети. Це, у свою чергу, тягне за собою різні підходи до розуміння ефективності інноваційної діяльності. Тому, на наш погляд, необхідно чітке розмежування понять.
У той же час багато дослідників вважають, що інновації слід розглядати як зміна стану того чи іншого об'єкта (системи). Вперше такий підхід до визначення інновації запропонував І. Шумпетер, який ввів у науковий обіг поняття «здійснення 11 нових комбінацій». Згідно І. Шумпетера, нові комбінації являють собою зміну виробництва і ринку і здійснюються в наступних випадках:
- Виробництво нового, тобто ще не відомого споживачам блага, або створення нової якості того чи іншого блага;
- Використання нового, тобто в даній галузі промисловості практично невідомого ..., методу (способу) виробництва, в основі якого не обов'язково лежить нове наукове відкриття і який може полягати навіть у новому способі комерційного використання існуючого товару;
- Освоєння нового ринку збуту, тобто такого ринку, на якому до цих пір дана галузь промисловості цієї країни ще не була представлена, незалежно від того, існував цей ринок насамперед чи ні;
- Придбання нового джерела сировини або напівфабрикатів, рівним чином незалежно від того, існував цей джерело раніше, або просто не брався до уваги, або вважалося недоступним, або його ще просто тільки належало створити;
- Виконання відповідної реорганізації, наприклад, забезпечення монопольного становища або підрив монопольного становища іншого підприємства »[154, С. 169].
Схоже судження про сутність інновації як процесу зміни, висловлюється поруч фахівців в області інновацій. Зокрема, Л. Водачек та О. Водачкова інновацією вважають «цільове зміна у функціонуванні підприємства як системи» [17, С. 23]. Аналогічної точки зору дотримуються й інші автори. Так, наприклад, Ю.В. Яковець стверджує, що інновація є «якісні зміни у виробництві» [161, С. 95].
А.І. Пригожий визначає інновації як «... таке цілеспрямована зміна, яке вносить у середовище впровадження (організацію, населення, суспільство і т.д.) нові відносно стабільні елементи ... Нововведення ... процес, тобто перехід деякої системи з одного стану в інший »[114, С. 29].
Точно також, згідно А.В. Гугелеву, інновація являє собою «цільове зміна, що проводиться суб'єктом управління в складній системі ..., спрямоване на вдосконалення або приведення у відповідність дерева функцій змінюється дереву цілей (вирішення конфлікту)» [33, С. 196].
Схожу думку висловлює А.С. Барютін, який під інновацією розуміє «керований процес, що має комплексний характер і полягає у впровадженні різних змін в існуючі системи і структури з метою створення, розповсюдження і використання принципово нового або модифікованого практичного засобу (нововведення), що задовольняє конкретні суспільні потреби і дає економічний, технічний і соціальний ефект »[8, С. 12].
Недолік наведених вище визначень полягає, на наш погляд, в тому, що вони ототожнюють інновації, по-перше, з результатами їх практичного використання у відтворювальному процесі, а по-друге, з самим інноваційним процесом »[116, С. 270].
Інтерпретація терміну «інновація» як процесу обумовлює розуміння результативності інноваційної діяльності тільки як наявності інноваційних процесів на промисловому підприємстві, тобто ототожнюються процес і результат.
Окремі автори розглядають інновацію як «новий додаток наукових і технічних знань, що приводить до успіху на ринку» [113, С. 9]. Такий підхід також знаходить багато прихильників. Наприклад, Б. Твісс вважає, що інновація є «процес, у якому винахід або ідея набуває економічний зміст« [131, С. 57].
Ш. Тацуно стверджує, що інновація «відноситься до застосування ідеї, провідної в кінцевому рахунку до зростання прибутку або поліпшення обслуговування« [130, С. 257].
Ряд економістів під інновацією розуміють «прибуткове (рентабельне) використання нововведень у вигляді нових технологій, видів продукції і послуг, організаційно-технічних і соціально-економічних рішень виробничого, фінансового, комерційного, адміністративного або іншого характеру» [81, С. 160].
Відображаючи головна ознака нововведення - переклад науково-технічних знань в русло практичного використання, прихильники формулювання визначення інновації подібним чином, на наш погляд, не враховують належним чином іншу складову нововведення - задоволення певної суспільної потреби. Так, виходячи з цього формулювання, інновацією можна вважати будь-які дії, що приносять прибуток.
На наш погляд, визначаючи зміст інновації, слід виходити з того, що, з одного боку, її метою є задоволення суспільної потреби, а з іншого боку, вона є засобом, використання якого дає можливість отримати певний економічний ефект.
У зв'язку з цим можна стверджувати, що інновація - це нововведення (продукт, послуги, технологія), запроваджене у діяльність промислового підприємства з метою отримання певного економічного ефекту на основі задоволення певної суспільної потреби.
Саме успішне поєднання кращого рішення споживчої проблеми з можливістю отримання певного ефекту ініціатором використання ідеї, винаходи, рішення дозволяє говорити про появу нововведення.
Для визначення ролі інновацій в діяльності промислового підприємства необхідно розглянути об'єктивну необхідність їх впровадження:
- По-перше, створення і використання інновацій, з одного боку, обумовлено конкурентною боротьбою товаровиробників, а, з іншого боку, є вирішальним чинником підвищення конкурентоспроможності;
- По-друге, піонери освоєння інновацій мають можливість отримання додаткового прибутку в результаті тимчасової монополії на ринку;
- По-третє, радикальні інновації є практично єдиним засобом, спираючись на яке невелике промислове підприємство може перетворитися на провідну корпорацію.
На наш погляд, доцільно відзначити різну значимість впливу вище зазначених причин на інноваційну діяльність промислового підприємства. Конкуренція є необхідною і обов'язковою причиною інноваційної діяльності в силу того, що неконкурентоспроможний виробник просто не виживе в ринковому середовищі, тоді як причини, пов'язані з прибутком і збільшенням масштабів виробництва, стимулюють промислове підприємство до досягнення певного становища на ринку.
Інновація є результатом інноваційного процесу, під яким, на наш погляд, слід розуміти сукупність трудових процесів по розробці, впровадженню і практичному використанню винаходів (задумів, ідей) в діяльності промислового підприємства.
Одночасно, на наш погляд, доцільно розглядати інноваційну діяльність як організацію робіт на стадіях інноваційного процесу в ході реалізації різноманітних інновацій в рамках певного промислового підприємства.
Інноваційний процес складається з неоднакових за змістом і наслідками стадій, кожній з яких властиві певна самостійність і автономність, наявність організаційно-економічних особливостей, пов'язаних з прогнозуванням, плануванням, фінансуванням, стимулюванням і т.д. Тому для ефективного здійснення інноваційного процесу необхідно інтеграційне єдність складових його стадій, оскільки дисфункція хоча б однієї з них ставить під сумнів результативність всього інноваційного процесу.
У літературі структуризація інноваційного процесу здійснюється по-різному. На думку А.А. Дагаєва [34, С. 70], інноваційний процес можна представити у вигляді інноваційної ланцюга, що відбиває лінійну послідовність таких етапів, як генерація ідеї, перевірка технічної здійсненності та аналізу потреб ринку, створення дослідного зразка, комплексні випробування, удосконалювання технічних характеристик, зондування ринку, організація широкомасштабного виробництва і широкомасштабного маркетингу, ринкова експансія. Аналогічні підходи до визначення структури інноваційного процесу є і в зарубіжній літературі. Так, за даними, наведеними М.М. Івановим, С.Р. Колупаєва і Г.Б. Кочеткової [43, С. 18], американські автори з різним ступенем деталізації дотримуються схеми: дослідження - розробки - виробництво - маркетинг - продажу. Або більш деталізований варіант: фундаментальні дослідження - прикладні дослідження - розробки - дослідження ринку - конструювання - ринкове планування - дослідне виробництво - ринкові випробування - комерційне виробництво. Б. Санто виділяє такі структурні елементи інноваційного процесу: «фундаментальні дослідження, прикладні дослідження, дослідне виробництво і розробки, підготовка до виробництва, виробництво, збут». [123, С. 115].
Є. Дихтль і X. Хершген [36, С. 82] називають наступні етапи інноваційного процесу: пошук ідеї, селекція ідей, аналіз, розвиток концепції продукту і прототипів, тестування, вихід на ринок. Словацькі економісти Л. Водачков та О. Водачкова розчленовують інноваційний процес на фази: «наука - дослідження - розробка - виробництво - споживання [17, С. 24], які потім діляться на стадії.
З вище наведених визначень випливає, що, не дивлячись на деякі відмінності в назві окремих стадій, а також визначення їх загальної кількості, відсутні принципові розбіжності у визначенні структури інноваційного процесу. Ступінь деталізації і наявність тієї чи іншої стадії в структурі інноваційного процесу обумовлені рівнем розгляду і метою дослідження.
Виходячи з того, що сучасне промислове виробництво вийшло на той рівень розвитку, коли подальше підвищення його ефективності неможливе без використання відповідних наукових знань, бачиться правомірним включення в початкові стадії інноваційного процесу сукупності робіт, пов'язаних з проведенням наукових досліджень. Відповідно, кінцева стадія інноваційного процесу обумовлена ​​отриманням результату - інновації, тобто закінчується з внесенням зміни в діяльність промислового підприємства. У цілому структуру інноваційного процесу можна представити в наступному вигляді: фундаментальні дослідження, прикладні дослідження, дослідно-конструкторські роботи, впровадження нововведення (освоєння у виробництві), вихід на ринок.
Найважливішою характеристикою інноваційної діяльності є інноваційний цикл, однозначне визначення якого в літературі до теперішнього часу не вироблено.
На думку ряду авторів, інноваційний цикл розглядається як «взаємопов'язаний комплекс робіт від пошуку нових ідей і принципових природно-наукових і технічних можливостей до їх прикладного дослідження, конструкторської розробки, дослідної перевірки, впровадження, освоєння і практичного використання даного науково-технічного рішення» [116 , С. 270-271]. У поданні Л.С. Бляхман [14, С. 51], інноваційний цикл нововведення - це процес його створення, впровадження, використання і старіння. Л.С. Барютін вважає, що «доцільно представити інноваційний цикл як послідовність чотирьох фаз:
1) виникнення нововведення;
2) впровадження в сферу експлуатації;
3) поширення;
4) вдосконалення »[8, С. 15].
Інноваційний цикл Ю.В. Яковець розглядає як частину науково-технічного циклу, під яким мається на увазі «період між народженням нової науково-технічної ідеї (теорії, наукового напряму), її матеріалізацією в новому поколінні або напрямку техніки і часом, коли ця техніка, вичерпавши свій потенціал, замінюється у виробництві і споживанні нової, більш ефективної, реалізує ідеї більш високого рівня [160, С. 47-48].
Науково-технічний цикл по Ю.В. Яковця є сукупність наукового, винахідницького, інноваційного та технічного циклів, причому інноваційний цикл визначається як «початок практичного використання нових наукових знань і винаходів» [161, С. 98].
У своїх дослідженнях автор показує чітку взаємодію між науково-технічним та іншими видами циклів.
Підхід до дослідження інноваційного циклу як складової науково-технічного циклу є правомірним і обгрунтованим, повною мірою відображає взаємозв'язок між науково-технічним прогресом та інноваціями. Погоджуючись в основному з визначенням інноваційного циклу, даними Ю.В. Яківці, вважаємо, що воно потребує деякого уточнення. Джерелом інновацій, поряд з розвитком науки, є і зміна суспільних потреб. У зв'язку з цим, на наш погляд, інноваційний цикл слід визначати як інтервал календарного часу від моменту появи ідеї до заміни інновації, в якій вона втілена, нововведенням, матеріалізують нові ідеї. Дослідження наведених вище підходів до розгляду інноваційного циклу дозволяє нам висловити думку про те, що доцільно поділяти інноваційний цикл на цикл створення інновації (який за своєю структурою відповідає інноваційного процесу), що характеризується часом від моменту появи ідеї (покладеної в основу інновації) до початку її використання в промисловому виробництві на комерційній основі, і життєвий цикл інновації, який визначається часом від моменту впровадження нововведення у промислове виробництво до його старіння і припинення застосування. Необхідність подібної диференціації інноваційного циклу обумовлена ​​такими об'єктивними причинами:
- По-перше, нововведення визначається як стадія практичного використання досягнень науки. У зв'язку з цим представляється недоцільним включати в період його використання час проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, оскільки на даній стадії інноваційного процесу самого нововведення не існує;
- По-друге, на стадіях створення і використання застосовуються різні способи організації та управління досягненням кінцевих результатів, тому на підвищення ефективності процесів створення і використання нововведення будуть впливати різні групи факторів;
- По-третє, на основі однієї і тієї ж наукової ідеї може бути створено кілька нововведень у різних галузях промислового виробництва;
- По-четверте, у ряді випадків життєвий цикл наукових ідей закінчується вже на стадії проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт;
- По-п'яте, на рівні промислового підприємства існує можливість здійснення інновацій без стадії їх розробки, тому що воно може придбати результати НДДКР інших організацій у вигляді ліцензій, ноу-хау, патентів і т.д.
Викладене дозволяє зробити висновок про те, що інноваційний цикл доцільно представити у вигляді наступного графіка (рис. 1.1.1).
Дана схема відображає той факт, що самі по собі винаходи, технічні рішення, ідеї та інші результати науково-дослідної діяльності містять лише потенційну можливість отримання певного ефекту, який буде мати місце тільки у разі практичного використання наукових знань, тобто здійснення нововведень.
На етапі 1 проводяться фундаментальні дослідження. Фінансування здійснюється в основному з бюджетних коштів.
На етапі 2 проводяться дослідження прикладного характеру. На цьому етапі велика ймовірність отримання негативного результату. Саме з цього етапу виникає ймовірність ризику втрати вкладених коштів та інвестицій в інновацію.
На етапі 3 здійснюються дослідно-конструкторські та експериментальні розробки. Джерела фінансування ті ж, що й на етапі 2, а також власні кошти організацій.
На етапі 4 здійснюється процес комерціалізації від запуску у виробництво і виходу на ринок і далі по основних етапах життєвого циклу продукту.
Життєві цикли інновації та товару за своїм призначенням близькі, проте кожен з них в силу своїх особливостей має власний життєвий цикл. З причини того що інновація, крім реалізації у вигляді нової продукції (товару), може виступати у формі нових процесів, то буде правомірним говорити про життєвий цикл товару як про окремий випадок життєвого циклу інновації. Поняття життєвого циклу інновації більш широке, ніж життєвий цикл товару, так як може бути життєвий цикл технології, методів управління, способів організації праці, виробництва і т.д.
Разом з тим у науковій літературі нам пропонується висловлюване деякими дослідниками судження про те, що інновація закінчується при остаточному вичерпання можливостей технічного і економічного удосконалювання нововведення або при докорінній зміні потреб. Воно замінюється новим процесом, що виникає на базі нового технічного або фізичного ефекту, дослідження якого за часом збігається із завершальною стадією «старого нововведення» [8, С. 19].
Дійсно, інновація спирається на задоволення певної суспільної потреби, але заміна одного нововведення іншим обумовлена ​​не вичерпанням можливостей його вдосконалення, як зазначено вище. Даний процес детермінований насамперед виникненням можливості більш ефективно вирішити завдання на які було направлено попереднє нововведення. І, звичайно, будь-яка інновація базується на певному науковому знанні, принципі, ідеї і т.д., але час практичного її використання (це стосується, перш за все, промислового використання) відбувається при наявності умови економічної вигоди в короткостроковий або довгостроковий період часу.
Отже, розглянуті основні підходи до трактування терміна «інновація», висловлені зауваження та вироблено власний підхід до розуміння терміну «інновація». Досліджено такі складові інноваційної діяльності, як інноваційний процес та інноваційний цикл. Виявлено причини обумовлюють проведення інноваційної діяльності промислових підприємств.
Різноманіття інновацій обумовлює необхідність їх узагальнення та систематизації, тобто певної класифікаційної роботи.
Класифікація дозволяє проводити цілеспрямовану роботу з реалізації інновацій, виявляти їх сильні і слабкі сторони, розкривати які мають місце резерви, відбирати найбільш ефективні варіанти можливих рішень, впроваджувати необхідні в даний відрізок часу нововведення і т.д. Класифікація необхідна при постановці розробникам нововведень відповідних цілей, що є важливою умовою вибору пріоритетних напрямів їх діяльності та отримання ефективних результатів.
У сучасній літературі класифікації інновацій приділяється велика увага, і можна стверджувати, що ця проблема досліджується в більшості наукових публікацій, присвячених питанням інновацій та інноваційної діяльності. Разом з тим слід визнати, що до теперішнього часу немає єдиного підходу до класифікації інновацій.
Усі пропоновані варіанти класифікації інновацій розрізняються, перш за все, за кількістю покладених в їх основу класифікаційних ознак.
А.І. Пригожий [114, С. 32-48] систематизує інновації за такими ознаками: тип нововведення, механізм здійснення нововведень і особливості інноваційного процесу. Надалі в межах кожного класифікаційного ознаки він здійснює додаткове, більш приватне розподіл інновацій. Наприклад, класифікація інновацій за типом нововведення доповнюється диференціацією матеріально-технічних і соціальних нововведень з інноваційного потенціалу (радикальні або базові, що комбінують або модифікуючі) і по відношенню до свого попередника («замінюють» «скасовують», «поворотні», «відкривають»). При класифікації в залежності від механізму здійснення нововведень А.І. Пригожий розчленовує інновації за ознакою тиражування (одиничні та дифузні), з завершеності (завершені та незавершені), результативності (результативні та нерезультативне) і т.д.
В якості класифікаційних підстав словацькі економісти Л. Водачек та О. Водачкова [17, С. 28] пропонують такі ознаки, як структурна характеристика інноваційного зміни та інтенсивність цієї зміни.
У багатьох дослідженнях систематизація інновацій здійснюється тільки по одній ознаці. Наприклад, Б. Санто [123, С. 83-84] такою ознакою вважає характер суспільних цілей і розрізняє по ньому наступні різновиди інновацій:
- Економічні, орієнтовані на прибуток;
- Економічні, неорієнтовані на прибуток;
- Спеціальні.
На підставі циклічного розвитку техніки Ю.В. Яковець [161, С. 18] виділяє чотири типи інновацій: найбільші (базисні), великі, середні та дрібні. Найбільші інновації, на думку автора, реалізують радикальні винаходи і стають основою революційних переворотів у техніці, формування нових її напрямів, створення нових галузей; великі інновації формують нові покоління техніки в рамках даного напрямку; середні інновації реалізують такого ж рівня винаходи і служать базою для створення нових моделей і модифікацій даного покоління техніки, замінюють застарілі моделі більш ефективними або розширюють сферу застосування техніки цього покоління; дрібні інновації покращують окремі виробничі або споживчі параметри моделей, що випускаються техніки.
А.І. Анчишкин [4, С. 218], досліджуючи життєвий цикл нової техніки, в широкому сенсі нововведень, розрізняє:
- Інновації, що втілюють наукові ідеї, революціонізуючого продуктивні сили і закріплюються в їх складі як новий невід'ємний елемент. Такі інновації не мають видимого життєвого циклу, оскільки, один раз виникнувши, вони безперервно вдосконалюються, розвиваючи вихідну наукову ідею [161, С. 110];
- Якісні зрушення в окремих елементах продуктивних сил, що означають зміну поколінь техніки при збереженні вихідного фундаментального наукового принципу;
- Кількісні зміни, поліпшення окремих параметрів даного покоління техніки, які дозволяють нарощувати її можливості і економічність. Цей тип інновацій, як стверджує А.І. Анчишкин, має певні технічні та економічні межі, оскільки в міру поліпшення окремих параметрів техніки або їх сукупності зростають граничні витрати в розрахунку на приріст корисного ефекту, що свідчить про необхідність переходу до нового покоління технічних систем.
У деяких публікаціях [63, С. 91, 79, С.10] висловлюється думка, згідно з яким всі інновації виступають або у формі нової продукції (продуктові інновації), або у формі більш ефективної технології (технологічні інновації). Для доказу подібної точки зору висуваються такі аргументи:
- Визначальна роль технічних інновацій у відбуваються на підприємстві соціально-економічних процесах;
- Недооцінка важливості, і, як наслідок, недостатня наукова розробка проблем організаційних, економічних та соціальних інновацій;
- Легко визначає і досить швидко досягаються в порівнянні з іншими інноваціями результати технічних нововведень.
Вважаємо, що викладені аргументи не дозволяють вважати розглянуту точку зору досить обгрунтованою. Тому багато дослідників розширюють номенклатуру інновацій у залежності від форми, в якій реалізується їх зміст. Наприклад, А.І. Пригожин [114, С. 33-34] здійснює розподіл інновацій на матеріально-технічні і соціальні. До матеріально-технічних інновацій він відносить: техніку (обладнання, прилади); технологію (виробничі процеси); промислові матеріали (сировина і кінцевий продукт). Соціальні інновації в даній роботі поділяються на: економічні (нові матеріальні стимули, показники, системи оплати праці); організаційно-управлінські (нові організаційні структури, форми організації праці, вироблення рішень і т.д.); соціально-управлінські, тобто спрямовані на зміни внутрішньоколективних відносин; правові, виступаючі як зміни у трудовому і господарському законодавстві; педагогічні (методи виховання, навчання).
Такого підходу дотримуються і інші автори. Про це свідчить приводиться в монографії «Стратегія управління інноваціями на підприємстві» [17, С. 29-30] класифікація, в якій виділяються наступні групи інновацій:
- Технологічні інновації, спрямовані на створення та освоєння у виробництві нової продукції, технологій і матеріалів, модернізацію обладнання, реконструкцію виробничих будівель та їх оснащення, реалізацію заходів з охорони навколишнього середовища;
- Виробничі інновації, орієнтовані на розширення виробничих потужностей, диверсифікацію виробничої діяльності, зміна структури виробництва і співвідношення потужностей окремих виробничих одиниць;
- Економічні інновації, які спрямовані на зміну методів і способів планування всіх видів виробничо-господарської діяльності, зниження виробничих витрат і поліпшення кінцевих господарських результатів, зростання економічного стимулювання та матеріальної зацікавленості працівників, раціоналізацію системи калькуляції внутрішньовиробничих витрат;
- Торгові інновації, спрямовані на цільові зміни в торговій діяльності, тобто на використання різних методів цінової політики у взаєминах з постачальниками та замовниками, пропозиція нової продукції і послуг, надання або пошук фінансових ресурсів у формі кредитів і позик, застосування нових методів розподілу прибутку та інших накопичених ресурсів;
- Соціальні інновації, пов'язані з поліпшенням умов і характеру праці, соціального забезпечення, послуг, що надаються, психологічного клімату та характеру взаємовідносин на підприємстві або між його окремими організаційними підрозділами;
- Інновації в галузі управління, націлені на поліпшення організаційної структури, стилю і методів прийняття рішень, використання нових засобів інформації і документації, раціоналізацію канцелярських робіт і т.д.
Разом з тим в літературі відсутня єдність класифікації інновацій по одному і тому ж ознакою. Так, А.І. Пригожин [114, С. 51], А.В. Гугеля [33, С. 200] та інші автори в залежності від інноваційного потенціалу розрізняють радикальні, комбінаторні та модифікуючі інновації. В інших роботах [43, С. 22] на тій же підставі інновації поділяються на радикальні (піонерні, базові, наукові і т.д.), ординарні (винаходи, нові технічні рішення), удосконалять (модернізація).
Залежно від джерела появи Л.С. Барютін [8, С. 25]. розрізняє інновації, ідея яких підказана сферою споживання (формування суспільної потреби), та інновації, ідея яких підказана науково-виробничою сферою (виникнення фундаментальних наукових ідей). На думку А.І. Пригожев [114, С. 49], інновації за цією ознакою поділяються на замовні та авторські. П. Друкер [38, С. 30-175] виділяє сім джерел виникнення ідей і т.д.
На наш погляд, спірним є розподіл інновацій за ступенем завершеності, оскільки ідея не отримала закінчене втілення в принципово нових способах задоволення суспільних потреб, навряд чи може вважатися чимось особливим. Ця ж обставина підтверджує дискусійність поділу інновацій на результативні та не результативно.
Щоб класифікація інновацій носила прикладний характер і використовувалась в управлінні інноваційною діяльністю, в її основу, на наш погляд, слід покласти такі ознаки, як форма реалізації змісту, ступінь новизни, характер задовольняється суспільної потреби, здатність до поширення, пріоритет появи, час реалізації інновації ( рис. 1.1.2).
Інновації як принципово нові способи (засоби, прийоми) задоволення суспільних потреб приймають дві основні форми: продукти (предмети, товари) і процеси.
До інновацій у формі продуктів (предмети, товари) можна віднести нововведення, втілені у засобах праці, предметах праці та предмети споживання.
Інновації у формі процесів складають прогресивні зміни в технологічних, організаційних, управлінських, соціальних та економічних процесах.
Інновації у формі процесів орієнтовані, з одного боку, на поліпшення техніко-економічних характеристик виробів, що випускаються, а з іншого - на створення умов для освоєння і виробництва нової продукції. Отже, у складі інновацій у формі процесів можуть бути виділені:
- Інновації, орієнтовані на поліпшення техніко-економічних характеристик виробів, що випускаються;
- Інновації, створюють умови для освоєння і виробництва нової продукції.
Одночасно інновації у формі процесів по вдосконаленню своєї продукції і створення умов для освоєння і виробництва нових виробів знаходять своє відображення у підвищенні технічного, організаційного, економічного і соціального рівнів підприємства.
У зв'язку з цим інновації у формі процесів можуть бути поділені на інновації по підвищенню технічного, організаційного, економічного і соціального рівнів підприємства. Технічний, організаційний, економічний і соціальний рівні мають досить складну структуру, що передбачає подальший розподіл інновацій у формі продукту і процесу. Так, інновації щодо підвищення технічного рівня виробництва можна поділити на інновації вдосконалюють знаряддя праці, предмети праці, технологічні процеси і т.д. У складі інновацій по підвищенню організаційного рівня підприємства дозволено виділити інновації щодо підвищення рівня організації основного виробництва, виробничої структури, праці та управління.
Інновації у формі продукту (предмета, товару) і у формі процесу взаємопов'язані і взаємозалежні. Відомо, що інновації у формі продукту досить часто вимагають інновацій у формі процесів для того, щоб до них адаптувалася існуюча виробнича база і складові її технічна, технологічна, організаційна і соціальна системи. У той же час інновації у формі процесів можуть відкривати нові можливості для інновацій у формі продуктів (предметів, товарів).
За ступенем новизни інновації можна підрозділити на радикальні (базисні) та ординарні (поліпшують). Радикальні (базисні) інновації докорінно перетворять можливості задоволення суспільних потреб, оскільки їх основу складають принципово нові наукові знання. На відміну від радикальних, ординарні інновації не зачіпають наукової першооснови традиційних способів, прийомів і методів задоволення суспільних потреб, а вдосконалюють їх за допомогою певних кількісних і якісних змін.
Розподіл інновацій на ординарні і радикальні відповідає двом головним форм науково-технічного розвитку виробництва:
- Еволюційної, зміст якої складають безперервні удосконалення застосовуваних виробів і процесів, що забезпечують їх швидку адаптацію до постійно змінюваних суспільним потребам і новим можливостям виробництва;
- Революційної, основою якої є раніше невідомі фундаментальні знання та їх практична реалізація в принципово нових способах задоволення суспільних потреб.
Теоретичне значення поділу інновацій на радикальні та ординарні полягає в тому, що воно дозволяє змоделювати процес утворення внутрішньовиробничих резервів, під якими ми розуміємо невикористані можливості розвитку виробництва більш економічними методами.
Вихідним моментом [68, С. 20-21] у побудові такої моделі є положення про те, що об'єкт, де реалізуються інновації, являє собою систему, що складається з N елементів j. Кожен елемент j системи характеризується рядом техніко-економічних показників Kij, де i = 1,2,3 ... n.
У своїй сукупності показники Kij визначають загальний показник К, зміна якого відповідає величині резерву. Тоді для будь-якої системи, що використовує нововведення, можна записати наступну цільову функцію:

При допущенні, що система характеризується одними і тими ж показниками, що мають різні значення, цільова функція може мати екстремальне значення при наступних умовах:

Умова N = const, Kij ® extr, відповідає процесу утворення резервів за рахунок ординарних інновацій, коли при незмінному числі елементів системи N поліпшуються характеризують їх показники Kij.
Умова N ® extr, Kij ® extr, властиво процесу утворення резервів при використанні радикальних інновацій, під впливом яких не тільки поліпшуються показники окремих елементів системи Kij, але і змінюється їх загальне число N, що обумовлює створення принципово нової системи.
Інновація за своєю суттю включає дві складові: задоволення суспільної потреби, з одного боку, і використання наукових знань в якості основи для задоволення суспільної потреби відповідним чином, з іншого боку. Якщо другому аспекту інновацій, тобто наукову новизну вирішення проблеми, приділяється досить багато уваги в науковій літературі, то питання задоволення суспільної потреби як невід'ємної складової успішного нововведення не знаходить такої пильної інтересу. У зв'язку з цим вважаємо за доцільне початкове відображення даного аспекту інновацій в класифікації. На наш погляд, інновації за характером задовольняється суспільної потреби можуть бути поділені на дві основні групи:
- Інновації, спрямовані на задоволення усталеної (традиційної, старої) суспільної потреби;
- Інновації, спрямовані на формування нової суспільної потреби.
У свою чергу інновації спрямовані на задоволення усталеної суспільної потреби за своєю суттю можуть удосконалювати вже існуючі способи задоволення суспільної потреби через підвищення якості продукції, що випускається, вдосконалення технології її виготовлення і т.д. або задовольняти усталену суспільну потребу якісно новим способом (так, наприклад, вироблення електроенергії в даний час здійснюється на теплових, гідро-і атомних станціях). Тому буде правомірним подальший розподіл інновацій, спрямованих на задоволення усталеної суспільної потреби, на інновації:
- Інновації, удосконалюють способи задоволення усталеної суспільної потреби;
- Інновації, що задовольняють усталену суспільну потребу якісно новим способом.
Розглянута класифікація інновацій за характером задоволення суспільної потреби має не тільки теоретичне, але й практичне значення. Вона забезпечує своєчасну розстановку акцентів на основних напрямках інноваційної діяльності, що вкрай необхідно для досягнення що стоять перед підприємством цілей, яке неможливе без суспільного визнання на ринку виробленої ними продукції або наданої послуги.
Саме даний підхід до класифікації інновацій дозволяє ще в ході проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт спочатку орієнтуватися на створення інновацій, що задовольняють ту чи іншу суспільну потребу, що в кінцевому підсумку зумовлює комерційний успіх нововведення.
Однією з підстав для класифікації інновацій є їх здатність до поширення. За цією ознакою виділяються поодинокі (разові) інновації, які в силу своєї специфіки можуть використовуватися тільки в межах однієї системи, і дифузні інновації, природа і призначення яких дозволяють тиражувати їх в інші системи. У свою чергу, дифузні інновації можуть бути поділені на внутрішньоорганізаційні, що реалізуються в рамках однієї організації, і міжорганізаційні, застосовні в кількох організаціях.
Інновації реалізуються в тій чи іншій соціально-економічній системі (суспільство, економіка, підприємство). У силу того що не можна змінити будь-який елемент системи без зміни всієї системи, необхідно зазначити, що інновація, спрямована на зміну окремого елемента системи, потягне за собою відповідні зміни в інших елементах системи. У зв'язку з цим, на наш погляд, необхідна класифікація інновацій по пріоритету їх появи на такі види:
- Активізують (початкові, які ініціюють) інновації, тобто інновації, викликають ряд інших різноспрямованих нововведень;
- Наступні інновації, тобто інновації, поява яких спричинена раніше здійсненими нововведеннями або направлено на забезпечення умов для їх проведення.
Так, освоєння продуктових інновацій спонукає підприємство до впровадження технологічних, організаційних, соціальних та економічних нововведень. І, навпаки, інновації у формі процесів створюють на підприємстві умови для випуску нової або удосконаленої продукції. Дуже тісний зв'язок існує між радикальними (базовими) і ординарними інноваціями, яка виражається в тому, що кожна радикальна (базова) інновація породжує безліч ординарних нововведень. Крім того, можливі ситуації, при яких ординарні інновації в міру розвитку трансформуються в радикальні (базові). Використання даного підходу до підрозділу інновацій дозволяє не тільки згрупувати інновації, але, перш за все, припускає націленість на інноваційні зміни в інших елементах системи.
У залежності від часу реалізації інновації можуть бути перспективними і поточними. Основою такого поділу є:
- Величина ефекту від інновації;
- Наявність у господарюючого суб'єкта матеріальних та інших можливостей для здійснення інновацій.
До перспективних належать інновації, реалізація яких об'єктивно вимагає більш-менш значних витрат часу і виробничих ресурсів. Для використання поточних інновацій вже найближчим часом підприємство має в своєму розпорядженні усіма необхідними матеріально-технічними ресурсами та соціально-економічними умовами.
У ринковій економіці співвідношення між різними типами інновацій формується під впливом різних факторів, у тому числі таких, як етап розвитку підприємства, його розміри, галузева приналежність, становище на ринку, етап життєвого циклу продукції, що випускається, характер конкурентної боротьби на ринку і т.д.
Вважаємо, що наведена вище класифікація інновацій відповідає основним формальним правилам побудови будь-якої наукової класифікації. У даній класифікації:
- Допускається поділ на групи всього безлічі інновацій;
- Розподіл інновацій здійснюється послідовно тільки по одному класифікаційною ознакою;
- Класифікаційні підстави сформульовані досить чітко і не допускають змішування понять;
- Передбачається можливість подальшого безперервного розчленування інновацій.
Крім того, прийняті в класифікаторі ознаки мають суто прикладний характер, що дозволяє використовувати дану класифікацію інновацій при вирішенні конкретних завдань управління інноваційною діяльністю і виявлення резервів підвищення інноваційної активності підприємств.
1.2 Інноваційна діяльність в процесі відтворення на підприємстві
Місце інноваційної діяльності у відтворювальному процесі визначається роллю науки і техніки у розвитку виробництва. Техніка як сукупність сучасних машин, приладів, обладнання, засобів механізації та автоматизації виступає в якості найважливішої складової частини продуктивних сил, яку працівник, поміщаючи між собою і предметом праці, використовує для підвищення ефективності своєї діяльності з метою найбільш повного задоволення постійно зростаючих матеріальних і духовних потреб суспільства.
Техніка, будучи втіленням процесу пізнання, розвивається під впливом науки, оскільки сучасне машинне виробництво не може розвиватися на простому емпіричному досвіді, а об'єктивно вимагає все розширюється і швидкі практичного застосування науково-технічних досягнень.
Наука і техніка в розвитку продуктивних сил і виробництва в цілому формує різноманітні зв'язки інноваційної діяльності з різними стадіями та елементами відтворювального процесу. Перш за все, під впливом інноваційної діяльності змінюються склад і структура відтворювального циклу, оскільки науково-дослідні, дослідно-проектні і конструкторські роботи органічно включаються у відтворювальний процес. Положення про те, що «наукові дослідження стали невід'ємним нульовим циклом виробництва практично кожного продукту, інформація перетворилася в загальне засіб праці» [98, С. 66],
По суті справи наука стала нульовим циклом відтворення, взаємодія між елементами якого здійснюється наступним чином: виявляються потреби (вимоги) споживачів, на їх основі проводиться відповідна наукова розробка по задоволенню цих потреб, передача результатів розробки на виробництво та реалізація отриманого продукту споживачам.
Інноваційна та виробнича діяльність підприємства виконують свої специфічні функції. Разом з тим вони становлять взаємодоповнюючі структури єдиного відтворювального процесу, в рамках якого відбувається взаємний обмін науково-технічної та виробничою діяльністю. У цих умовах виникає проблема рівноваги між елементами відтворювального процесу, цілеспрямованого варіювання співвідношення між ними, ефективного управління функціями, які вони виконують. Якщо розглянути інноваційну діяльність і промислове підприємство з позицій системного підходу, то структурні підрозділи промислового підприємства, діяльність яких спрямована на здійснення інноваційних процесів, є організаційною підсистемою системи, якою є промислове підприємство в цілому. Разом з тим, інноваційна підсистема є і системою, так як цілі інноваційної діяльності хоча і не суперечать, але і не збігаються з цілями промислового підприємства. Це пов'язано з тим, що, представляючи собою невід'ємну частину єдиного процесу відтворення, інноваційні процеси, особливо на своїй початковій стадії, істотно відрізняються від носить багато в чому рутинний характер виробничого процесу. Неподібність інноваційного та виробничого процесів дуже наочно ілюструє табл.1.2.1, складена за даними вітчизняних дослідників [43, С. 21].
Наведені в таблиці і інші відмінності обумовлені наявністю діалектичного протиріччя між виробничим та інноваційним процесами. З одного боку, виробничий процес прагне до стабільності, яка порушується впровадженням інновацій, змінюють склад і структуру, що входять до нього елементів, а з іншого боку він прагне до постійного впровадження інновацій, трансформуючих виробничий процес у стан більш високого якісного рівня.
Таблиця 1.2.1.
Відмінності інноваційного і стабільного процесу.
Характеристика процесу
Інноваційний процес
Рутинний виробничий процес
1
2
3
Кінцева мета
Задоволення нової суспільної потреби
Задоволення сформованої суспільної потреби
Шляхи досягнення мети
Численні і невизначені
Нечисленні і відомий оптимальний
Ризик при досягненні мети
Високий

Низький

Період утворення зв'язку від кінця до початку процесу
Дискретний
Безперервний
Керованість як цілим, можливості планування
Низькі
Високі
Плани
Довгострокові, можлива їх коригування
Короткострокові, що мають характер директивних виробничих завдань
Розвиток системи, у рамках якої здійснюється процес
Перехід системи на новий рівень
Збереження даного рівня розвитку
Взаємодія зі сформованою системою інтересів учасників процесу
Вступає в протиріччя
Грунтується на них
Ступінь збігу
інтересів учасників процесу
Низька
Висока
Розподіл сфер відповідальності
Перерозподіляється
Стабілізує
Форми організації
Гнучкі, зі слабкою структуризацією системи
Жорсткі, засновані на нормативах і регламентах
При визначенні місця інноваційної діяльності у виробничому процесі дуже важливо дослідити її різноманітні за формами прояву і спрямованості системно-функціональні зв'язки з виробництвом, які:
- Є найбільш суттєвими і визначальними, оскільки вони відображають взаємодію інноваційної та виробничої роботи;
- В процесах формування продуктивних сил, трудової діяльності, кінцевої продукції і т.д.;
- Виражають найбільш стійку форму взаємозв'язку інноваційної і виробничої діяльності, коли зміна однієї зі структур відтворювального процесу незмінно викликає трансформації в іншій.
Системно-функціональні взаємозв'язки інноваційної та виробничої діяльності втілюються насамперед у перетворенні продуктивних сил. На основі накопичення наукових знань, якнайшвидшої їх реалізації створюються принципово нові знаряддя та предмети праці, розробляються прогресивні технологічні процеси, способи організації, виробництва, праці, управління і т.д. Отже, обумовлена ​​науково-технічним прогресом інноваційна діяльність визначає обсяг і характер виробничих ресурсів, а також організацію їх використання. Вона розширює можливості виробництва шляхом переходу в новий якісний стан всіх його елементів і, в першу чергу, засобів праці.
Якісне вдосконалення продуктивних сил дозволяє знизити витрати суспільно необхідної праці на виробництво одиниці продукції, зменшити її вартість, збільшити масу товарів, вироблених в одиницю часу. Разом з тим інноваційна діяльність безпосередньо впливає не тільки на матеріально-речові елементи виробництва, а й на зайняту в ньому робочу силу. Перш за все, мають місце зміни у змісті праці працівників, все різноманіття яких виражається в тому, що:
- Виникають нові функції праці;
- З'являються нові поєднання функцій праці;
- Змінюється зміст традиційних функцій праці;
- Відбуваються зрушення в структурі трудових функцій;
- Збагачується зміст праці працівників різних видів діяльності в результаті інтеграції трудових функцій.
Під впливом результатів інноваційної діяльності поглиблюється функціональний розподіл праці, формується професійно-кваліфікаційний склад робочої сили. Це знаходить своє відображення в зменшенні частки простих механічних зусиль у виконуваних працівниками виконавських функціях при відповідному збільшенні питомої ваги витрат розумової праці.
В умовах докорінного реформування економіки збагачення працівника новими науковими знаннями має особливо важливе значення. Воно сприяє подоланню відчуження основної продуктивної сили суспільства від власності на засоби і результати виробництва, в тому числі і на науково-технічні досягнення. При цьому володіння власністю органічно поєднується з власною працею працівника, внаслідок чого він з об'єкта трансформується в суб'єкт управління. По суті справи, тут відбувається зрощення об'єкта і суб'єкта управління в єдиний виробничий елемент, який приймає управлінські рішення по різних напрямах розвитку виробництва на основі науково-технічних досягнень.
Відчутні зміни вносять інновації в таку важливу соціально-економічну сферу праці, як його умови, скорочуючи зайнятість у шкідливих виробництвах, покращуючи санітарно-гігієнічні умови праці. Поліпшення умов праці під впливом інновацій відбувається в ході зміни змісту праці. Використання інновацій не тільки змінює функції праці та інші параметри його змісту, але й одночасно удосконалює естетичні, виробничі умови, підвищує безпеку праці, скорочуючи тим самим професійні захворювання працівників.
Поряд з кількісними та якісними перетвореннями факторів виробництва, інноваційна діяльність викликає суттєві зміни у співвідношенні функціонують в ній живої та уречевленої праці. Спрямованість інноваційної діяльності на інтенсифікацію відтворювального циклу забезпечує зростання маси засобів виробництва порівняно з чисельністю обслуговуючих їх працівників. У результаті цього відбувається зростання органічної будови виробництва та технічної озброєності праці.
При цьому структурі витрат праці спостерігається зменшення питомої ваги живої праці на одиницю створеної продукції, що значною мірою обумовлюється відповідним збільшенням частки матеріалізованої праці. Причому в самих витратах уречевленої праці зростає питома вага наукової праці, оскільки саме в минулому працю матеріалізуються втілені в інноваціях нові фундаментальні та прикладні наукові знання.
Одним з каналів впливу інноваційної діяльності на відтворювальний процес є зміна натурально-речового складу і структури випускається підприємством, які знаходять своє вираження в тому, що:
- Розширюється номенклатура кінцевої продукції, з'являються нові її види, призначені для задоволення як традиційних, так і раніше невідомих громадських потреб:
- Змінюється структура виробленої продукції, у ній все більшу питому вагу починають займати наукомісткі вироби, вироби на експорт і т.д.;
- Підвищується техніко-економічний рівень продукції, що випускається, забезпечує економію суспільної праці у всіх фазах відтворювального процесу і створює необхідні передумови для здійснення в ньому прогресивних змін.
У результаті інноваційної діяльності у підприємства з'являється новий вид кінцевої продукції - наукова і (або) науково-технічна продукція, якою вважається науковий та (або) науково-технічний результат, у тому числі інтелектуальної власності, призначений для реалізації »[3]. Науковий і (або) науково-технічний результат визначається як «продукт наукової та (або) науково-технічної діяльності, що містить нові знання або рішення і зафіксований на будь-якому інформаційному носії» [3].
Наукова та (або) науково-технічна продукція набуває форми нового знання, технічних рішень, які закладаються в конструкції розроблюваних знарядь праці, технологічних процесів, дослідних зразків продукції і т.д. Однією з форм вираження результатів інноваційної діяльності виступає нова, раніше не відома інформація різного рівня і характеристик (винаходи, раціоналізаторські пропозиції, патенти і т.д.).
Результати інноваційної діяльності та конкретних нововведень не спрямовані на безпосереднє отримання прибутку, вони лише створюють сприятливі можливості для їх прибуткового використання в промисловому виробництві. Як зазначає П.Ф. Друкер, «нововведення є особливим інструментом підприємців, засобом, за допомогою якого вони використовують зміни як сприятливу можливість для здійснення своїх задумів у сфері бізнесу або послуг [38, С. 30].
Разом з тим в умовах ринкової економіки винаходи, що лежать в основі подальших нововведень, як інформація про підвищення ефективності діяльності промислового підприємства на базі задоволення певної суспільної потреби набуває комерційне значення і може бути реалізована як товар. У вітчизняному законодавстві визнається виключне право (інтелектуальна власність) громадянина чи юридичної особи на результати інтелектуальної діяльності, що реалізується через право володіння, користування і розпорядження. Такий підхід створює умови використання результатів НДДКР, що проводяться промисловим підприємством, для здійснення підприємницької діяльності та отримання прибутку на основі продажу результатів, проведених наукових досліджень і розробок. Можна виділити ряд напрямків підприємницької діяльності промислових підприємств, пов'язаних з реалізацією винаходів (що лежать в основі нововведень) в якості товару. По-перше, це продаж технологій, ноу-хау, патентів і т.д., які належать промисловому підприємству, але застаріли або намітилася тенденція скорочення їх використання в діяльності промислового підприємства. По-друге, це комерційна реалізація результатів наукових досліджень і розробок, які не можуть бути використані в діяльності промислового підприємства з тих чи інших причин (наприклад, винахід не пов'язане з профілем підприємства; економічний ефект від реалізації нововведення не відповідає вимогам економічної ефективності, прийнятим на даному підприємстві; винахід може бути реалізовано в інших галузях промисловості і т.д.). По-третє, це проведення для замовника НДДКР за договором. По-четверте, це використання при передачі технології, втіленої в дорогих і унікальних об'єктах, складному обладнанні і т.д., лізингу, оренди з подальшим можливим викупом. Зрозуміло, наявність конкуренції між товаровиробниками обмежує можливості кооперації підприємств у використанні результатів інноваційної діяльності. Однак і збереження протягом тривалого часу монополії на застосування ефективних інновацій також практично недосяжне.
Розглядаючи зв'язку інноваційної та виробничої діяльності підприємства, слід підкреслити, що виробництво не є пасивною структурою відтворювального механізму, що змінюється під впливом інноваційних процесів. Воно є таким елементом, який активно впливає на здатність до відтворення та практичного використання інновацій. Більш того, інноваційна діяльність визначається матеріальним виробництвом, об'єктивною необхідністю його розвитку на науковій основі, без якої неможливий розвиток як предметів праці, так і процесу трудової діяльності. Певне уявлення про місце інноваційної діяльності дає наведена нижче схема (рис. 1.2.2).
Розглянуті вище теоретичні питання, що розкривають сутність і типи інновацій, зміст, роль і місце інноваційної діяльності у внутрішньофірмовому процесі відтворення дозволяють сформулювати основні напрямки подальшого дослідження невикористаних можливостей підвищення інноваційної активності підприємств та виробити конкретні заходи щодо їх використання.
1.3. Методичні засади оцінки ефективності інноваційної діяльності
Проблема підвищення ефективності діяльності підприємств усіх форм власності, забезпечення високих темпів їх економічного розвитку стає досить актуальною в сучасних умовах розвитку економіки країни. При цьому загальновідомо, що інноваційна діяльність здатна забезпечити швидкий вихід економіки країни з кризового стану. Разом з тим інноваційна діяльність вимагає значних витрат, до того ж схильних високого ступеня ризику. У зв'язку з цим виникає необхідність виявлення та обгрунтування методики оцінки економічної ефективності інноваційної діяльності.
Методика розрахунку економічної ефективності інноваційної діяльності повинна забезпечити вирішення наступних питань:
- Обгрунтування наукових досліджень;
- Визначення критеріїв та показників оцінки економічної ефективності;
- Оцінка впливу інноваційної діяльності на ефективність підприємства;
- Вибір ефективних методів здійснення інноваційної діяльності.
Реалізація методики повинна забезпечити можливість ухвалення рішень про доцільність інноваційної діяльності на самих ранніх її етапах.
Способи та методи оцінки ефективності інноваційної діяльності грунтуються на порівнянні витрат і кінцевих результатів. Але кінцевий результат може бути отриманий тільки за всебічної оцінки інноваційної діяльності підприємства. При цьому оцінку інноваційної діяльності підприємств можна здійснювати за загальноприйнятими в економіці напрямками:
- Науково-інформаційний рівень підприємства;
- Технічний рівень підприємства;
- Техніко-економічна ефективності інноваційних проектів.
Критеріями оцінки інноваційної діяльності можна вважати:
- Науковий рівень підприємства;
- Рівень інформаційного забезпечення;
- Конкурентоспроможність розробок, що забезпечують досягнення поставленої підприємством цілі.
Науковий рівень підприємства в значній мірі може характеризуватися часткою виконання і впровадження власних науково-дослідних розробок у виробництво. При цьому науковий рівень підприємства можна визначити як відношення витрат на інноваційну діяльність до загальних витрат на виробництво:
(1.3.1)
де Кн - коефіцієнт наукового рівня виробництва;
Зі - сума витрат на інноваційну діяльність, руб;
Зп - загальна сума витрат на виробництво, руб.
Цей показник може бути плановим, фактичним і нормативним. При необхідності даний показник може бути використаний для оцінки місця підприємства серед конкуруючих організацій.
Оцінка інноваційної діяльності підприємства також може здійснюватися за допомогою коефіцієнта, що відображає частку впровадження власних розробок у загальній кількості виконаних власних розробок:
(1.3.2)
де К с.р - коефіцієнт впровадження власних розробок;
Р в.с.р - кількість впроваджених власних розробок, од.;
Р о.с.р - загальна кількість виконаних власних розробок.
Даний показник може бути використаний для обгрунтування та оцінки власного наукового рівня інноваційної діяльності підприємства.
Для оцінки інноваційної діяльності підприємств та визначення раціонального співвідношення власних і придбаних розробок, можна скористатися показником питомої співвідношення власних розробок у загальній кількості впроваджених розробок. Цей коефіцієнт розраховується за формулою:
(1.3.3)
де Кв.с - коефіцієнт застосування результатів власних розробок;
Рв.с.р - кількість власних розробок, впроваджених на підприємстві;
Рв.общ - загальна кількість впроваджених розробок на підприємстві в даному періоді, од.
За допомогою показника Кв.с можна судити про рівень і темпи розвитку досліджень на підприємстві. Чим ближче цей коефіцієнт до максимального його значенням - одиниці, тим вище інноваційна активність підприємства. Навпаки, значення коефіцієнта нижче 0,5 свідчить про слабку активність підприємств у розробці та впровадженні дослідних робіт.
Разом з тим, відзначаючи важливість розробки та впровадження власних інноваційних розробок, необхідно підкреслити, що для підвищення ефективності інноваційної діяльності велике значення має своєчасне виявлення і обгрунтування придбання і впровадження розробок сторонніх організацій.
При комплексній оцінці інноваційної діяльності підприємства важливе значення має аналіз його технічного рівня. До основних показників оцінки технічного рівня підприємства можна віднести:
- Коефіцієнт конкурентоспроможності продукції підприємства;
- Коефіцієнт оновлення продукції;
- Коефіцієнт оновлення технології.
Коефіцієнт конкурентоспроможності може бути визначений за такою формулою:
(1.3.4)
де Ккон. - Коефіцієнт конкурентоспроможності продукції підприємства;
Nтов - обсяг товарної продукції підприємства, руб.
Nост - обсяг товарної продукції, яка важко піддається реалізації, руб.
Чим ближче Ккон до одиниці, тим вище конкурентоспроможність продукції. Якщо коефіцієнт близький до нуля, то це означає, що продукція не конкурентноздатна. Одночасно, чим вище коефіцієнт конкурентоспроможності, тим вище попит на продукцію і, отже, менше втрати від морального і фізичного старіння продукції в межах її життєвого циклу.
Коефіцієнт оновлення продукції пропонується визначати за формулою:
(1.3.5)
де Кобн. пр - коефіцієнт оновлення продукції;
Nн - обсяг виробництва нової продукції, руб.
Цей показник найтіснішим чином пов'язаний з інноваційною діяльністю підприємства. Нова продукція може бути принципово нової, модернізованої або модифікованої і, отже, є результатом наукових досліджень. До того ж нова продукція, як правило, є конкурентоздатною і легко реалізовується без особливих витрат по збуту. Це веде до підвищення ефективності виробництва продукції і підприємства в цілому.
Впровадження і виробництво нової конкурентоспроможної продукції дуже тісно пов'язане з оновленням технологічних процесів, що є самостійним напрямком інноваційної діяльності підприємств.
Оцінку технічного рівня технологічних процесів підприємства можна здійснювати за допомогою коефіцієнта оновлення технології:
(1.3.6)
де Кобн. техн - коефіцієнт оновлення технології;
Пн техн - кількість нововведених технологічних процесів, од;
Побщ. техн - загальна кількість технологічних процесів, од.
Показник Кобн.техн може бути використаний для обгрунтування можливості виробництва високоякісної, конкурентоспроможної продукції на базі передової техніки і технології.
З огляду на досить низький науково-технічний рівень промислових підприємств, актуальною є проблема інтенсифікації їх інноваційної діяльності.
Таким чином, комплексна оцінка інноваційної діяльності підприємства може бути здійснена за наступними показниками:
- Коефіцієнту наукового рівня при використанні власних і придбаних розробок;
- Коефіцієнту співвідношення власних і придбаних розробок;
- Коефіцієнту конкурентоспроможної продукції в загальному обсязі виробленої продукції;
- Коефіцієнту економічної ефективності і ін
Досягнення високого рівня ефективності виробництва та інноваційної діяльності, зокрема, грунтується на виявленні та реалізації резервів поліпшення зазначених та інших показників діяльності підприємств.
Процес формування моделі всередині виробничих резервів розглянуто в параграфі 1.1.

ВИСНОВКИ ДО I ЧОЛІ
У першому розділі досліджена методологічна база, яка є основоположною ступенем для постановки та вирішення питань, пов'язаних з інноваційною діяльністю промислових підприємств. Найбільш суттєвими моментами дисертаційної роботи в цій частині є:
1. Обгрунтування підходу до трактування інновації як результату інноваційного процесу, що дозволяє визначати результативність стадій цього процесу в ході проведення інноваційної діяльності, а також рівень економічності її організації.
2. Запропоновано власне розуміння структури інноваційного циклу як цілісності складових його циклу створення інновації та життєвого циклу інновації.
3. Розроблено класифікатор інновацій, який дозволяє вести цілеспрямовану роботу по розробці і освоєнню нововведень, виявляти їх сильні і слабкі сторони, відбирати найбільш ефективні варіанти можливих рішень.
4. Показано роль і місце інноваційної діяльності у відтворювальному процесі промислових підприємств, що сприяє виявленню і використанню резервів підвищення ефективності цієї діяльності.
5. Запропоновано й обгрунтовано методичні підходи до оцінки ефективності інноваційної діяльності промислових підприємств.

ГЛАВА II
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ РІВНЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІД ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
2.1 Характеристика основних показників інноваційної діяльності промислових підприємств
Сьогоднішній стан вітчизняної промисловості, як і раніше викликає тривогу. Дані таблиці 1.1. свідчить про те, що реформи, що забезпечують перехід підприємств країни до ринкових відносин, не завжди досягали очікуваних результатів. Разом з тим, динаміка останніх двох років дозволяє висунути обережну гіпотезу про початок переходу до нової моделі економічного зростання. У 2003 р. в порівнянні з 2002 р. зросли не тільки темпи зростання ВВП (з 4,7 до 7,3%), зріс також (з 2,6 до 12,5%) обсяг інвестицій. Виробництво машинобудівної продукції зросло на 7,4%, вийшовши за цим показником на друге місце після паливної промисловості. Але остаточні висновки щодо формування нової моделі зростання, на думку провідних російських експертів, робити поки рано.
Таблиця 2.1.1.
Динаміка основних показників економічного розвитку Росії (відсотків до попереднього року) [156]
Показники
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Валовий внутрішній продукт
98,0
100,6
110,0
105,1
104,7
107,3
Обсяг промислового виробництва
94,9
99,7
111,9
104,9
103,7
107,0
Виробництво машинобудівної продукції
100,8
101,7
104,2
105,3
102,6
107,4
Інвестиції в основний капітал
100,6
105,1
117,4
110,0
102,6
112,5
Індекс споживчих цін
139,7
110,1
120,2
118,8
115,1
112,0
Дійсно, незважаючи на очевидні успіхи економічної стабілізації і навіть значний за сучасними мірками економічне зростання вітчизняна промисловість в цілому знаходиться в затяжній кризі. У ситуації, що склалася саме активізація інноваційної діяльності не тільки як засобу реалізації досягнень НТП у промисловому виробництві, але перш за все як джерела економічного розвитку в умовах ринкової економіки, являє собою завдання першорядної важливості. У зв'язку з цим вбачається доцільним визначити стан даної сфери діяльності промислових підприємств та чинники її ефективності, що послужить первісної точкою для подальших кроків на цьому шляху.
В якості об'єкта дослідження обрані машинобудівні підприємства Нижегородської області, в силу того що саме машинобудівний комплекс в умовах будь-якого типу економічної системи є базою, що визначає швидкість реалізації та поширення досягнень наукових досліджень і розробок у промислове виробництво.
Як матеріали для проведення дослідження були використані статистичні матеріали машинобудівних підприємств, а також статистичні бюлетені Нижегородського обласного управління статистики.
У цілому інноваційну діяльність машинобудівних підприємств, пов'язану з реалізацією науково-технічних інновацій, характеризують дані, наведені в таблиці, що 2.1.2.

Таблиця 2.1.2
Впровадження науково-технічних інновацій машинобудівними підприємствами Нижегородської області в 1995-2003 рр..
1995
1997
1999
2001
2002
2003
2003 у% до 1998 р.
Всього, од.
У% до бавовняні,. році
Всього, од.
У% до бавовняні,. році
Всього,
од.
У% до бавовняні,. році
Всього, од.
У% до бавовняні, року
Всього, од.
У% до бавовняні,. році
Всього, од.
У% до бавовняні,. році
Всього впроваджено нової або удосконаленої продукції (робіт, послуг) або технологічних процесів, в тому числі:
292
-
245
83,9
216
88,2
202
93,5
185
91,6
204
110,3
69,9
нової або удосконаленої продукції (робіт, послуг)
198
-
185
93,4
171
92,4
143
83,6
110
76,9
107
97,3
54,0
нових або вдосконалених технологічних процесів
94
-
60
63,8
45
75
59
131,1
75
127,1
97
129,3
103,2
Як видно з таблиці, останні роки перетворень у вітчизняній економіці не минули безслідно. Зокрема, по Нижегородській області простежується стрімкий спад інноваційної діяльності, пов'язаної з освоєнням технічних нововведень, який відображається у щорічному зниженні загального обсягу їх впровадження. Причому зниження загального обсягу впровадження інновацій відбувається за рахунок зменшення числа нововведень, спрямованих як на оновлення та вдосконалення технологічних процесів промислових підприємств, так і зменшення інновацій у формі продукту.
Безумовно, позитивним моментом є збільшення числа технологічних інновацій протягом 2001-2003 рр.. Так, у 2001 р. абсолютний приріст технологічних інновацій склав 14 одиниць, тобто темп зростання - 31,1%, в 2002 р., відповідно, - 6 одиниць і 27,1%, а в 2003 р. - 22 одиниці і 29,3%, відповідно. Загальне абсолютне зниження числа інновацій у 2003 р. склало 88 одиниць або 30,1% по відношенню до 1999 р. В цілому зміни, що відбуваються в обсягах впровадження нововведень наочно відображає нижченаведений графік (рис. 2.1.1).
\ S
Малюнок 2.1.1 Динаміка впровадження науково-технічних нововведень машинобудівними підприємствами Нижегородської області в 1995-2003 рр..
Найбільший спад інноваційної діяльності допустили такі підприємства, як ВАТ «Гідромаш», де кількість інновацій скоротилася з 15 в 1991 р. до 3 у 2003 р., на ВАТ «Дробмаш», - відповідно, - з 8 до 1, на ВАТ «Нижегородський машинобудівний завод »- з 9 до 2 інновацій. Зниження обсягів інноваційної діяльності, на наш погляд, обумовлено низкою об'єктивних причин, пов'язаних не тільки з кризовим станом економіки, які в ній перетвореннями, а й з відсутністю або нераціональним використанням резервів, наявних на промислових підприємствах.
Бачаться достатньо обгрунтованими причини ускладнень в оновленні асортименту продукції відповідно до запитів ринку і недостатньо динамічному технічному переозброєнні підприємств:
- Відсутність необхідних фінансових коштів;
- Відтік кваліфікованих фахівців з підрозділів НДР і ДКР промислових підприємстві;
- Погіршення взаємозв'язків з НДІ і КБ, які раніше забезпечували підприємства науковими та конструкторськими розробками;
- Відсутність взаємодії між споживачами продукції, маркетологами і конструкторами, технологами і економістами;
- Відчувається брак у нових ідеях і напрацювання по високорентабельним і добре продаваним виробам, які можна було б робити на наявному обладнанні, а якщо такі ідеї є, то наші фахівці не вміють оформити їх у привабливому для інвесторів вигляді, спрогнозувати ринок збуту, довести високу економічну ефективність, оцінити ризики і т.д.;
- Психологічні проблеми, пов'язані з впровадженням нової продукції і технічним переозброєнням.
Особливий інтерес викликають зміни в співвідношенні продуктових і технологічних інновацій у їх загальному щорічному обсязі, що відбулися протягом аналізованого періоду часу (табл. 2.1.3).
Таблиця 2.1.3
Структура загального обсягу впроваджених науково-технічних інновацій машинобудівними підприємствами Нижегородської області в 1995-2003 рр..
1995
1997
1999
2000
2001
2003
Всього
Всього впроваджено нової або удосконаленої продукції (робіт, послуг) і технологічних процесів,%, в тому числі:
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
нової або удосконаленої продукції (робіт, послуг),%
67,8
75,5
79,2
70,8
59,5
52,5
68,0
Нових або вдосконалених технологічних процесів,%
32,2
24,5
20,8
29,2
40,5
47,5
32,0
З таблиці 2.1.2 видно, що намітилася тенденція зміни співвідношення продуктових і технологічних інновацій у їх загальному щорічному обсязі. Частка інновацій у формі продукту до 1997 р. збільшувалася, а частка технологічних - знижувалася. З 1997 р. спостерігається зворотна залежність.
Боротьба, що структурна перебудова у співвідношенні продукт-і процес-інновацій проілюстрована на рис. 2.1.2.
\ S
Рис. 2.1.2. Співвідношення продукт-і процес-інновацій в 1995-2003 рр..
На наш погляд, можна виділити дві основні причини намітилися перетворень. По-перше, простежується вплив найважливішого чинника ринкової економіки, активно впливає на інноваційну діяльність, - конкуренції. Очевидно, що саме конкуренція між вітчизняними товаровиробниками, а також надходження на російський ринок продукції зарубіжних фірм змушує підприємства активно вишукувати ринкові сегменти з незадоволеним чи погано задоволеним попитом, здійснювати переорієнтацію випуску продукції відповідно до змін вимог споживачів, що в кінцевому підсумку веде до збільшення продуктових інновацій. По-друге, в умовах обмеженості фінансових ресурсів, по всій видимості, перевага віддається менш витратним продуктовим інновацій. Так, якщо ми розглянемо структуру за типами інновацій в 2001 році, то витрати на придбання технологічних інновацій машинобудівних підприємств склали 0,8% (315,9 тис. руб.), А на продукт-інновації - 10921,6 тис. руб. (28,7%), при невеликій чисельної різниці інновацій кожного типу.
Поряд з тенденцією збільшення частки технологічних інновацій, простежується тенденція зменшення частки продукт-інновацій. У цілому, зростання обсягів інновацій, пов'язаних з технологічними процесами, сам по собі означає позитивні наслідки для промислових підприємств. На наш погляд, існує підхід, адекватно відображає роль технології в діяльності підприємства. Так, для японців технологія сама по собі не представляє особливої ​​цінності, вона є засобом досягнення цілей, які вони визначають з міркувань ринкової стратегії. Тому, з одного боку, тенденція росту технологічних інновацій, поряд з тенденцією зменшення нововведень, орієнтованих на впровадження нової продукції, відображає пріоритетний напрямок інноваційної діяльності промислових підприємств, обумовлений змінами у вітчизняній економіці. Але, з іншого боку, по Росії в машинобудуванні знос основних фондів становить 45%, понад 60% верстатів мають вік понад 10 років. Причому відбувається зменшення числа одиниць обладнання строком експлуатації до 5 років: якщо на 1.01.86 р. його частка становила 16.1%, то на 1.01.02 р. - 4,7%, і навпаки, відбувається збільшення частки устаткування з терміном експлуатації понад 20 років, яка склала відповідно за той же період 32,1% і 49,5%. На наш погляд, це досить тривожний симптом, тому що застій або необгрунтоване зниження технологічного рівня промислового підприємства може негативно позначитися на його подальшій діяльності, з причини того що в довгостроковій перспективі саме від нього залежить здатність підприємств витримувати прискорення темпів оновлення продукції, що особливо важливо для такій галузі промисловості, як машинобудування. Звичайно, для більш правильних і точних висновків про необхідність і наслідки структурної перебудови інноваційної діяльності потрібно більш глибокий аналіз становища на кожному конкретному підприємстві, виявлення його найбільш вузьких місць і на цій основі визначення доцільності вибору того чи іншого напрямку інноваційної діяльності.
Витрати на інновації в 2003 році на машинобудівних підприємствах Нижегородської області склали 78401,4 тис. руб., Що дорівнює 41,7% витрат на ті ж цілі всієї промисловості Нижегородської області. При цьому необхідно враховувати, що частка машинобудівних підприємств у загальному обсязі відвантаженої продукції по промисловості склала 32,0%, а частка середньоспискової чисельності працівників основної діяльності - 67,5%
У 2003 році розподіл загального обсягу витрат на інноваційну діяльність за джерелами фінансування на машинобудівних підприємствах Нижегородської області склало: власні кошти підприємств - 71587,2 тис. руб. (91,4%), за рахунок бюджету було профінансовано робіт на 45,0 тис. руб. (0,1%), кредити - 1297,2 тис. руб. (1,7%), іноземні вкладення - 1112,0 тис. руб. (1,5%), частка інших фондів - 3375,0 тис. руб. (5,3%). Серед обстежених підприємств у 2003 р. більше всіх виділили коштів на інноваційну діяльність такі підприємства, як ВАТ «Виксунський металургійний завод» - 260,2 млн. руб., ВАТ «Борський скляний завод» - 192,9 млн. руб, ВАТ «Транспневмоавтоматіка »- 171,4 млн. руб. У той же час ВАТ «Нижегородський машинобудівний завод» всього 650 тис. крб, ВАТ «Гідромаш» - 235 тис. руб., ВАТ «Дробмаш», - 179 тис. руб, ВАТ «Воротинський завод випробувального устаткування» На рис. 2.1.3 відображено структуру витрат на інноваційну діяльність за джерелами фінансування на машинобудівних підприємствах Нижегородської області.
Загальний обсяг відвантаженої інноваційної продукції (робіт, послуг) у відпускних цінах підприємств (без податку на додану вартість, спецналога та акцизу) машинобудівних підприємств у 2003 році склав 3877,5 млн. руб. або 20% загального обсягу інноваційної та неінноваційною продукції підприємстві даної галузі, що також склало 38,9% відвантаженої інноваційної продукції всієї промисловості Нижегородської області. Причому частка продукції, що зазнала значних технологічних змін або знову впровадженої продукції, протягом 2003 р. становила в загальному обсязі відвантаженої інноваційної продукції машинобудівних підприємств 28,3% (2194,4 млн. руб.). Обсяг відвантаженої інноваційної продукції машинобудівних підприємств на експорт склав за цей період 799,3 млн. руб., Що становить 85% аналогічного показника по промисловості Нижегородської області і 20,7% відвантаженої інноваційної продукції даної групи підприємств. Найважливіше значення для аналізу інноваційної діяльності має дослідження витрат за видами діяльності. У 2003 році витрати машинобудівних підприємств у розмірі 78401,4 тис. руб. характеризують дані наведені в табл. 2.1.3.
Саме машинобудівні підприємства є основоположною ланкою промисловості області у сфері створення інновацій. Це дозволяє говорити про зосередження науково-технічного потенціалу промисловості Нижегородської області, головним чином, на машинобудівних підприємствах. (86,5% витрат).
У той же час низька питома вага капітальних витрат, пов'язаних з впровадженням інновацій, по всій видимості, обумовлений браком фінансових коштів і загальною кризою машинобудівних підприємств.

Таблиця 2.1.3
Розподіл витрат машинобудівних підприємств
Нижегородської області за видами інноваційної діяльності за 2003 р.
Види інноваційної діяльності
Витрати, тис. руб.
Питома вага в загальному обсязі,%
Питома вага в загальному обсязі витрат по промисловості Нижегородської області,%
Витрати на технологічні інновації, в тому числі:
78401,1
100,0
41,1
виконання науково-дослідних і конструкторських робіт
11838,6
15,1
86,5
придбання результатів науково-дослідних і конструкторських робіт
15758,7
20,1
55,4
технологічна підготовка
15209,9
19,4
52,3
придбання засобів виробництва
17248,3
22,0
17,5
маркетинг, реклама
7918,5
10,1
9,5
Інші
10427,4
13,3
0,9
Як виразно видно з таблиці, основний обсяг витрат припадає на дослідження і розробки, виробничі проектно-конструкторські роботи, придбання засобів виробництва).
У цілому, структура витрат за видами інноваційної діяльності збігається з даними, що приводяться вітчизняними і зарубіжними авторами (рис. 2.1.5). Так, за даними Б. Санто [123] витрати на дослідження (розробка базового винаходи) становлять 5-10%, на розробки - 10-20%, на підготовку виробництва - 40-60%, організація виробництва - 5-15%, збут - 10-25%.
Частка витрат на дослідження і розробки в загальному обсязі відвантаженої продукції машинобудівних підприємств у 2003 році склала 2,0%.
Дослідження інноваційної діяльності буде не повним без аналізу створення та освоєння зразків нової техніки: машин, обладнання, апаратів, приладів, засобів автоматизації і т.д. На створення зразків нової техніки в 2003р. було витрачено 1198 млн. руб., причому частка машинобудівних підприємств склала 40,0%.
Середня тривалість циклу освоєння в 2003 році склала (час створення зразків 1,8 г. і час промислового освоєння 1,20 р.) 3,0 року.
Необхідно відзначити, що середня тривалість періоду від промислового освоєння аналогів зразків нової техніки до їх модернізації і модифікації в 2003 році склала 8,2 року, тобто можна припустити, що середня тривалість життєвого циклу інновацій, що передують зразкам нової техніки 2003 року, склала 8,2 року. Якщо порівняти даний показник і показники зарубіжних фірм товаровиробників, то в економічно розвинених країнах оновлення продукції відбувається більш швидкими темпами і середня тривалість життєвого циклу новацій знаходиться в межах 3-5 років.
У табл. 2.1.4 наведені статистичні дані, що характеризують процес створення зразків нової техніки.
Таблиця 2.1.4.

Структура зразків нової техніки за ступенем новизни

1995
1997
1999
2000
2001
2003
Кількість зразків, од.
Питома вага,
%
Кількість зразків, од.
Питома вага,
%
Кількість зразків, од.
Питома вага,
%
Кількість зразків, од.
Питома вага,
%
Кількість зразків, од.
Питома вага,
%
Кількість зразків, од.
Питома вага,
%
Всього, з них:
70
100,0
47
100,0
38
100,0
33
100,0
34
100,0
50
100,0
Зразки віднесені до продукції
нової,
модернізованої,
модифікованої
30,0
36,0
4,0
43,0
51,3
5,7
28
16,0
3,0
59,6
34,0
6,4
19,0
15,0
4,0
50,0
39,5
10,5
20,0
10,0
3,0
60,6
30,3
9,1
21,0
10,0
3,0
61,8
29,4
8,8
22,0
10,0
18,0
44,0
20,0
36,0
Зразки, створені з використанням ліцензій
21,0
30,0
19,0
40,4
17,0
45,9
16,0
48,5
18,0
54,5
20,0
40,0
Зразки, володіють патентною чистотою
8,0
11,4
7,0
14,9
10,0
27,0
7,0
21,2
9,0
26,5
10,0
20,0
Як свідчить ця таблиця, в структурі зразків нової техніки за ступенем новизни, за розглянутий відрізок часу, відбулися певні зміни. Перш за все, спостерігається тенденція зростання частки принципово нової техніки в загальному обсязі зразків, яка складає щорічно 5,0%. Відповідно, проглядається тенденція зниження частки модернізованої продукції в середньому на 6,0% в щорічному числі зразків нової техніки. Частка модифікованої продукції за розглянутий період часу змінювалася незначно.
На наш погляд, тенденція зростання частки принципово нових зразків, поряд із перевагою витрат на їх створення в загальному обсязі і одночасним зниженням частки зразків модернізованої та модифікованої техніки, є результатом зростання науково-технічного потенціалу області і, якщо дані тенденції збережуться в довгостроковій перспективі, будуть мати місце позитивні наслідки.
Якщо ми порівняємо статистичні дані про створення зразків нової техніки по Росії в цілому і Нижегородської області, то побачимо суттєві відмінності. Так, якщо в середньому зниження частки принципово нової техніки в щорічному числі зразків нової техніки по країні склало 3,0% за 1995-2003 рр.., То по Нижегородській області показник зростає в середньому на 5,0%, зниження частки модернізованої техніки в щорічному кількості зразків нової техніки склало в середньому по Росії і Нижегородської області, відповідно 0,15% і 4,5% на рік, за той же період часу, а по модифікованим зразкам зростання їх частки в загальному щорічному обсязі зразків склав в середньому 0,25 % і 2,0% на рік. На основі вищерозгляденому можна зробити висновок про те, що по Нижегородській області інноваційна діяльність, пов'язана з створенням інновацій, знаходиться в кращому становищі, ніж по Росії в цілому. Крім того, якщо по країні спостерігається зменшення частки зразків, створених на основі ліцензій, у середньому на 3,0% на рік, то по Нижегородській області проглядається прямо протилежна тенденція, яка знаходить свій вияв у зростанні частки зразків нової техніки, створеної на основі ліцензій , в середньому на 4,4% на рік.
Статистичні дані за 1995-2003 рр.. свідчать про те, що кількість нових видів продукції в Нижньогородській області до 1998 р. безперервно знижувався, а з 2000 р. спостерігається зростання нової продукції (табл. 2.1.5). Середньорічний абсолютний приріст частки модифікованої техніки за аналізований період склав 1,0% на рік, а частка техніки, створеної з використанням ліцензій, за той же період часу зросла на 1,8%.
Таблиця 2.1.5

Кількість нових видів промислової продукції освоєних

машинобудівними підприємствами Нижегородської області в 1995-2003 р.р.
Роки
Кількість нових типів продукції
в тому числі
Зразки, створені з використанням ліцензій
Зразки, що мають патент
нової
модернізують-ванної
модифікуй-ванної
од.
Уд. вага,%
од.
Уд. вага,%
од.
Уд. вага,%
од.
Уд. вага,%
од.
Уд. вага,%
од.
Уд. вага,%
1995
70
100,0
30
43,0
36
51,3
4
5,7
21
30,0
8
11,4
1997
47
100,0
28
59,6
16
34,0
3
6,4
19
40,4
7
14,9
1999
38
100,0
19
50,0
15
39,5
4
10,5
17
45,9
10
27,0
2000
33
100,0
20
60,6
10
30,3
3
9,1
16
48,5
7
21,2
2001
34
100,0
21
61,8
10
29,4
3
8,8
18
54,5
9
26,5
2003
50
100,0
22
44,0
10
20,0
18
36,0
20
40,0
10
20,0
Середньорічне зростання частки нової продукції на 5,0% в щорічному обсязі освоєння нових видів промислової продукції перевищує аналогічний показник по створенню зразків нової техніки (3,7%) за той же період часу. Це робить можливим припущення про те, що освоєння принципово нових видів промислової продукції знаходиться в більш важкому становищі, ніж діяльність, пов'язана із створенням принципово нових зразків нової техніки. На наш погляд, цей стан справ частково обумовлено тим, що в залежності від ступеня новизни, як на стадії створення, так і на стадії освоєння інновацій затрачуються різні обсяги часу. У нижченаведеної табл. 2.1.6 наведені дані про середні витратах часу в залежності від ступеня новизни створюваної і освоюваної техніки.
Таблиця 2.1.6.
Середня тривалість створення та освоєння зразків нової техніки в Нижегородській області в 2003 р.
Середня тривалість створення зразків нової техніки,
Середня тривалість освоєння нових видів продукції,
Середня тривалість циклу освоєння,
років
уд. вага,%
років
уд. вага,%
років
уд. вага,%
Всього з них:
1,8
59,6
1,20
40,4
3,0
100,0
віднесені до зразків (продукції) - новим
- Модернізованим
- Модифікованим
1,9
1,6
1,8
57,6
61,5
64,3
1,40
1,00
1,00
42,4
38,5
35,7
3,30
2,60
2,80
100,0
100,0
100,0
Створені з використанням ліцензій
2,35
66,2
1,20
33,8
3,55
100,0
Ті, хто має патент
2,53
71,7
1,00
28,3
3,53
100,0
З таблиці чітко видно, що найбільші витрати часу пов'язані з розробкою і впровадженням принципово нових технічних виробів. Викликають інтерес причини, що обумовлюють великі витрати часу на створення та освоєння нових технічних виробів на основі ліцензійних угод. Очевидно, що застій у сфері розробки та освоєння зразків принципово повой техніки в довгостроковій перспективі може призвести до ще більшого загострення проблем, що стоять перед промисловими підприємствами, якщо не буде вжито активних заходів з подолання ситуації, що склалася.
Найважливіше значення для аналізу інноваційної діяльності має використання об'єктів промислової власності. Стан використання об'єктів промислової власності характеризують дані, наведені в табл. 2.1.7.
Таблиця 2.1.7.
Використання об'єктів промислової власності
Нижегородської області за формами власності.
Кількість використаних об'єктів промислової власності
Дохід від використання об'єктів промислової власності, тис. руб.
в тому числі:
Відкриття
Корисні моделі
Промислові зразки
Раціоналізаторські пропозиції
Відкриття
Корисні моделі
Промислові зразки
Раціоналізаторські пропозиції
Всього по області
1998
255
-
29
1741
9226,1
3520,2
-
286,6
5419,3
2000
227
4
44
1692
7984,4
2508,7
0,7
3,9
5471,1
2003
186
11
46
1735
9903,3
1200,0
23,0
311,0
8369,3
Приватна власність
1998
43
-
19
592
6816,2
3488,7
-
286,6
3040,9
2000
49
2
39
580
4213,6
2486,2
0,7
3,9
1722,8
2003
32
2
41
491
3540,1
908,1
21,9
291,0
2319,1
Державна власність
1998
212
-
10
1149
2409,0
31,5
-
-
2378,4
2000
178
2
5
1112
3770,8
22,5
-
-
3748,3
2003
154
9
5
1244
6363,2
284,8
1,3
20,0
6057,1
З таблиці. 2.1.7 випливає, що основна частка відкриттів припадає на підприємства державної форми власності відповідно по роках 83,1%, 78,4% і 82,8%. Промислові зразки, навпаки, в основному використовувалися на підприємствах приватної власності по роках відповідно 65,5%, 88,6% і 89,1%. Частка доходу, отриманого від використання об'єктів промислової власності, підприємств державної форми власності різко підвищується і склала по роках відповідно 26,1%, 47,2% і 72,4%.
Необхідно відзначити, що основна частка доходу підприємств державної форми власності отримано за рахунок раціоналізаторських пропозицій. Підприємства приватної форми власності близько половини доходу отримали від використання відкриттів. Динаміка процесів, що відбуваються наочно відображена на наступне графіку (рис. 2.1.7).
\ S
де 1 - число винахідників, авторів промислових зразків і рацпропозицій;
2 - число використаних відкриттів, корисних моделей, промислових зразків і рацпропозицій;
3 - витрати, пов'язані з охороною прав на об'єкти промислової власності;
4 - прибуток (дохід) від використання об'єктів промислової власності.
Рис. 2.1.7. Співвідношення показників інноваційної діяльності організацій різних форм власності за 2003 рік.
На основі всього розглянутого статистичного матеріалу можна зробити наступні висновки про стан інноваційної сфери машинобудівних підприємств Нижегородської області:
1) інноваційна діяльність, пов'язана з впровадженням науково-технічних інновацій, знаходиться в кризовому становищі, що проявляється в стрімкому щорічному зниженні їх обсягів впровадження;
2) відбувається структурна перебудова інноваційної діяльності,
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Дисертація
811.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Резерви підвищення економічної ефективності бурякового виробництва
Основні резерви підвищення економічної ефективності виробництва молока
Резерви підвищення економічної ефективності скотарства СПК Рассохінскій
Значення логістики в діяльності промислових підприємств
Податкове регулювання інноваційної діяльності на прикладі підприємств Залізничного району
Аналіз інноваційної діяльності підприємств України за період 2002 2008 рр
Підвищення ефективності інвестиційної політики вітчизняних підприємств на прикладі ВАТ Нижнекамскшина
Шляхи підвищення ефективності функціонування спільних підприємств в Республіці Білорусь на прикладі
Стан і проблеми підвищення ефективності роботи підприємств за рахунок системи дисконту
© Усі права захищені
написати до нас