Реалії як засіб вираження національно-культурної своєрідності оповідань ОГенрі

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Сімферопольський державний університет

Міністерство Вищої освіти України

Лук'яненко Тетяна Анатоліївна

Реалії як засіб вираження національно-культурної своєрідності оповідань О'Генрі.

Дипломна робота

студентки V курсу

ф-ту РГФ

наук. рук. - Доцент

Є.І. Нечепорук

Сімферополь 2000

ЗМІСТ

Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 3

Глава I. Значення психолінгвістики в теорії перекладу. ... ... ... ... ... ... ... ... 8

1.Поняття "переклад" і "перекладне". ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .8

2. Психолінгвістичний аспект перекладу. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 11

Глава II. Загальні основи верифікації та класифікації реалій. ... ... ... ... 19

1. Мовні реалії як вербальне вираження

специфічних рис національних культур. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 19

2. Визначення мовної реалії. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 22

3. Класифікація мовних реалій. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 29

Глава III. Переклад реалій. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 36

1. Основні прийоми передачі реалій. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 36

2. Переклад реалій-заходів. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .47

3. Переклад реалій-грошей. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 51

4. Переклад фразеологічних одиниць. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 53

5. Переклад власних назв. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .61

6. Переклад звернень. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .70

7. Переклад відхилень від літературної норми. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 73

8. Переклад іншомовних вкраплень. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 76

Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 80

Бібліографія ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .84

ВСТУП

Справжня робота присвячена дослідженню національно-культурної своєрідності оповідань О'Генрі на основі класифікації реалій англійської мови, їх передачі в перекладі і лексикографічного опису.

Історія вивчення питання. Переклад як вид духовної діяльності людини сягає ще до глибокої давнини. Він завжди грав істотну роль в історії культури окремих народів та світової культури в цілому. Основоположниками вітчизняного перекладознавства можна вважати А.М. Горького, К.І. Чуковського і А.В. Федорова, одними з перших описували принципи художнього перекладу. На початку 40-х років 20 століття було видано дві книги "Високе мистецтво" К. І. Чуковського та "Про художній переклад" А. В. Федорова, які зіграли особливу роль у розвитку перекладознавства.

З середини 20 століття (після Другої світової війни) стали з'являтися не лише статті з питань перекладу, а й навчальні посібники; активно почала розроблятися теорія машинного перекладу.

З початку 70-х років до теперішнього часу теоретики перекладу на матеріалі багатьох мов поглиблювали знання про переведення і перекладацької діяльності, пропонували нові теоретичні підходи, розкривали способи і прийоми подолання труднощів перекладу. Серед робіт цього періоду слід відзначити "Лексичні питання перекладу художньої прози". В. С. Виноградова, . "Неперекладне в перекладі" С. Влахова та С. Флоріна, "Лінгвістика перекладу" В.М. Коміссарова, "Теорія перекладу. Статус, проблеми, аспекти." А.Д. Швейцера.

У розвитку вітчизняного перекладознавства можна виділити три напрями: лінгвістичне, літературознавче і машинне (інженерне, прикладне).

Лінгвісти займалися вивченням процесу перекладу, побудовою його гіпотетичних моделей, зіставляли тексти оригіналу і перекладу з метою встановлення лексичних, граматичних і текстових відповідностей, описували перекладацькі прийоми при передачі змісту оригіналу, розробляли критерії еквівалентності (адекватності) перекладу.

Літературознавців цікавив переклад з точки зору його естетичної еквівалентності оригіналу, роль мови перекладу в розвитку духовної культури, його відповідності моральним потребам епохи. Прихильники літературознавчого напряму присвячували свої роботи обміну досвідом перекладацької діяльності та оцінці переваг і недоліків конкретних переказів.

Машинне напрямок розробляє проблеми моделювання автоматичного перекладу і має прикладне значення.

У теорії перекладу детально розроблявся питання про переведення класу безеквівалентної лексики і реалій - "одиниць національної мови, що позначають унікальні референти, властиві даній лінгвокультуре і відсутні в зіставляється лінгвокультурної спільності" [Швейцер А.Д. 1973, стор.251]

У вітчизняному мовознавстві накопичено багатий матеріал, що містить різноаспектне опису реалій ряду мов у зіставленні з російською мовою. Англійським реаліям присвячені роботи Л.С. Бархударова, Г.Д. Томахіна, А.Д. Швейцера. та інших дослідників. Проблеми, пов'язані з вивченням мовних реалій, їх передачею при перекладі, лекікографіческім описом та лінгводидактичних презентацією висвітлюються в роботах дослідників - лінгвокультуроведов До числа капітальних праць, присвячених дослідженню реалій, належить і монографія добре відомих у нашій країні болгарських перекладознавців С. Влахова та С. Флоріна "Неперекладне в перекладі".

Однією з найбільш актуальних завдань сучасної лінгвістики стає завдання теоретичного осмислення гіпотези про виникнення лакун при взаємодії різних лінгвокультурних спільнот і перевірки її на матеріалі конкретних мов.

Актуальність даної роботи полягає у висвітленні маловивченого в перекладознавстві питання про переведення реалій в оповіданнях американського письменника О 'Генрі.

Наукова новизна роботи полягає в дослідженні функціонування реалій в оповіданнях О 'Генрі і особливостей їх перекладу для відтворення національного колориту творів.

Мета: провести аналіз способів передачі англійських реалій при перекладі оригінальних текстів з англійської мови на російську.

Виходячи з мети дослідження, вирішувались наступні завдання:

 1. На теоретичному рівні:

- Проаналізувати найбільш важливі положення лінгвокраїнознавства, психолінгвістики, загальні лінгвістичні положення, що дозволяють виробити теоретичні та методологічні установки для проведення лінгвокультуроведческого зіставлення англійської та російської мов;

- Визначити поняття терміна "реалія";

- Розглянути існуючі класифікації реалій;

- Розглянути прийоми передачі реалій при перекладі.

 1. На практичному рівні:

- Виявити англійські реалії в оригінальних текстах оповідань

О 'Генрі;

- Визначити приналежність виявлених реалій до певним лексичним категоріям;

- Співвіднести реалії в оригінальних текстах з реаліями в перекладних текстах;

 • встановити та обгрунтувати основні закономірності передачі англійських реалій при перекладі на російську мову.

Матеріалом для дослідження послужили розповіді О 'Генрі зі збірок "Чотири мільйони", "Серце Заходу", "Шляхетний шахрай" та деяких інших, як оригінальні, так і перекладні; дослідження вітчизняних і зарубіжних перекладознавців і лінгвістів; довідкові посібники, словники та енциклопедії.

В якості основних методів дослідження застосовувалися:

- Метод порівняльного аналізу, що дозволяє виявляти англійські реалії як одиниці англійської мови, що детермінують національно-культурну специфіку англійської мови і не мають корелятів в російською;

 • метод компонентного аналізу словникових дефініцій, що дозволяє виявляти семантичні взаємозв'язку англійських реалій.

Практична значимість. Дана робота може становити інтерес для подальшої розробки питань, пов'язаних з вивченням творчості О 'Генрі і перекладу реалій у творах інших авторів.

Апробація. Окремі положення роботи захищалися (де, коли).

Структура. Дана робота складається з вступу, трьох розділів і висновку.

ГЛАВА I

ЗНАЧЕННЯ Психолінгвістика

В ТЕОРІЇ ПЕРЕКЛАДУ

Поняття "переклад" і "перекладне"

Слово «переклад» багатозначне, і у нього є два термінологічних значення, що представляють інтерес з позицій перекладознавства. Перше з них визначає переклад як розумову діяльність, процес передачі змісту, вираженого однією мовою засобами іншої мови. Друге називає результат цього процесу - текст усний чи письмовий [Виноградов В.С. 2001, стор 5]. Незважаючи на відмінність цих понять, вони представляють собою діалектичну єдність.

За визначенням А.В. Федорова, одного із засновників вітчизняного перекладознавства, переклад означає вміння «висловити вірно і повно засобами однієї мови те, що вже виражено раніше засобами іншої мови» [Федоров А.В. 1953, стор 10].

Залежно від поглядів дослідників, їх цілей і приналежності до певної лінгвістичної школі переклад визначався як

- Процес опису за допомогою мови перекладу денотатів, описаних мовою оригіналу;

- Перетворення структури мовленнєвого твору, в результаті якого, при збереженні незмінним плану змісту, змінюється план вираження - одна мова замінюється іншим;

- Перетворення одиниць і структур вихідного мови в одиниці, і структури переводящего мови;

- Розкриття сутності еквівалентних відносин між змістом оригіналу та перекладу.

Р. О. Якобсон виділяє три види перекладу: внутрішньомовний, міжмовної і межсеміотіческій.

Внутрішньомовних перекладом він називає перейменування вербальних знаків мови за допомогою інших знаків того ж мови.

Міжмовний переклад визначається як перекодування вербальних знаків однієї мови знаками іншої мови.

Межсеміотіческій переклад є інтерпретацією вербальних знаків за допомогою невербальних знакових систем.

У даній роботі розглядається міжмовної переклад, який О. Р. Якобсон називає "власне перекладом" [Якобсон О.Р 1978, стор 18].

Термін "переклад" в дефініції В.М. Коміссарова визначається як вид мовного посередництва, при якому зміст іншомовного тексту оригіналу передається на іншу мову шляхом створення на цій мові комунікативно рівноцінного тексту.

В. С. Виноградов визначає переклад як "викликаний суспільною необхідністю процес і результат передачі інформації (змісту), виражених у письмовому або усному тексті на одній мові, за допомогою еквівалентного (адекватного) тексту іншою мовою "[Виноградов В.С. 2001, стор.14].

Під еквівалентністю (адекватністю) в теорії перекладу розуміють збереження відносної рівності змістовної, смислової, семантичної, стилістичної і функціонально - комунікативної інформації, що міститься в оригіналі та перекладі.

Критерії оцінки перекладу як результату перекладацької діяльності очевидні з визначення перекладу як процесу. Так, А.В. Федоров виділяє як основоположного критерій збереження національного та історичного колориту, що дозволяє відобразити національну своєрідність першотвору, його зв'язок із середовищем, в якій він був створений.

В.С. Виноградов стверджує, що головним у перекладі є "передача смислової інформації тексту. Всі інші її види і характеристики, функціональні, стилістичні (емоційні), стильові, соціолокадьние і т. п. не можуть бути передані без відтворення змістової інформації, так як все інше зміст компонентів повідомлення нашаровується на змістову інформацію, витягується з неї, підказується нею, трансформується в образні асоціації "[Виноградов В.С. 2001, стор 19].

З поняттям "переведення" пов'язана ідея "переводимости", що виникла у вітчизняному перекладознавстві в 20 - 30х роках 20 століття. Відкидаючи загальноприйняте твердження про не перекладається іншомовного тексту, засноване на істотних формальних відмінностях між мовами, перекладачі досягли успіхів на рівні функціональних відповідностей. Кінцевою метою переведення стало не дослівне відтворення оригіналу, а відтворення єдності його змісту і форми в мові перекладу. Це стало можливим при розгляді літературного твору як єдиного цілого, що носить відбиток індивідуального стилю автора і національного духу спільності, якій він належить.

Психолінгвістичний аспект перекладу

Пізнання сутності перекладу як особливого виду мовленнєвої діяльності змушує розглянути його з точки зору психолінгвістики. Об'єктом дослідження психолінгвістики є мовна діяльність у цілому, переклад же є найменш вивченим її проявом з позицій цієї галузі знання.

Багато вітчизняних і закордонних лінгвісти відзначали прояви психологічного аспекту в мові та мовленні. Так, на думку Штейнталя, мовознавство належить до психологічних наук, оскільки мова - це духовна діяльність, подібно до того, як до психологічних наук відноситься і вчення про мислення і волі, тобто вчення про виникнення думок і вольових імпульсів. Мова визначається ним як вираз усвідомлених внутрішніх, психологічних і духовних рухів, станів і відносин за допомогою артикульованих звуків. Всі його увагу було зосереджено на індивідуальному акті мовлення як психічної діяльності. Штейнталь вважав, що навіть прості звуки, артикуляції, можуть бути піддані суто психологічного спостереження, будучи зумовленими духовним началом.

Для Шлейхера мова є звукове вираження думки. Завданням мови, з точки зору дослідника, є створення звукового образу уявлень, понять та існуючих між ними відносин, іншими словами, мова призначений для втілення в звуках процесу мислення.

Вважаючи переклад видом мовленнєвої діяльності, теоретики вказують на психологічну природу його етапів. Перший полягає в осмисленні тексту іноземною мовою, а інший - у відтворенні його на рідну мову [Виноградов В.С. 2001, стор.29]. Перший етап перекладацької діяльності - сприйняття тексту - представляє собою надзвичайно складний сенсорно-розумовий процес, заснований на різноманітних видах і формах аналітичної і синтезує роботи органів почуттів і мозку. На цьому етапі перекладач прагне якомога повніше зрозуміти оригінальний текст, а коли мова йде про художньому і публіцистичному тексті, то й «відчути» і усвідомити його естетичну цінність і характер впливу на читача або слухача.

Етап сприйняття художнього тексту розпадається принаймні на дві фази: допереводное сприйняття, коли перекладач намагається глибоко осмислити твір, усвідомити його художню цінність і надати його стилістичну своєрідність, і власне перекладне сприйняття, тобто безпосереднє сприйняття конкретних слів, речень, фраз, абзаців і т. д. в момент перекладу.

У другій фазі сприйняття перекладач оперує аналізом і синтезом, сприймаючи зміст окремих елементів (слів і словосполучень) повідомлення і сенс кожної фрази вихідного мови.

За спостереженнями психологів і лінгвістів, що досліджували процес мовленнєвої діяльності, при сприйнятті і розумінні людина засвоює зміст ідеї і поняття, а не самі слова, але що це засвоєння можливо тільки тому, що формування поняття вже пройшло вербальний етап, що воно сформувалося на основі слова. [Чернов Г.В. 1978, стор 53-56].

По завершенні процесу пофразового осмислення тексту оригіналу починається відтворення мовою перекладу сприйнятої фрази оригіналу. Цикл відтворення можна виділити фази перевираженія та ідентифікації. Сприйнявши семантичну і емоційно-експресивну інформацію, укладену в підлягає переказу фразою, перекладач відтворює цю інформацію в лексичних одиницях мови перекладу, прагнучи зберегти її повний обсяг.

За перевираженіем слід фаза ідентифікації; відбувається обробка тексту перекладу, яка веде до створення художнього твору мовою перекладу, ідентичного (адекватного) оригіналу за своїм змістовим, функціонально-стилістичному та ідейно-художнього змісту [Виноградов В.С. 2001, стор 30 - 32].

З етапами перекладацької діяльності можна зіставити розроблене в психолінгвістиці вчення про структуру мовного дії, що включає в себе фазу планування (програмування), фазу здійснення і фазу зіставлення [Швейцер А.Д. 1973, стор 21].

Представниками різних шкіл та напрямів лінгвістики та психолінгвістики робили спроби описати процес перекладу і висували гіпотетичні моделі його побудови. Найбільш відомими в даний час є ситуативна, семантична, комунікативна, інформативна, трансформаційна моделі.

Ситуативна (денотативная) модель виходить з того факту, що незмінною (інваріантної) основою мовних одиниць оригіналу та перекладу є співвіднесеність цих одиниць з предметами, явищами і даностями самої дійсності. У лінгвістиці їх називають денотатами або референтами. Виходячи з цього, переклад розуміється як процес заміни матеріальних знаків денотатів (тобто слів) однієї мови знаками іншої мови, співвідносними з тими ж денотатами. У разі відсутності якого-небудь денотата в суспільстві, яке обслуговує мову перекладу, для збереження сенсу тексту, що перекладається і правильного відтворення ситуації застосовуються прийоми перекладацької компенсації.

Семантична модель процесу перекладу будується з урахуванням компонентного аналізу змістовних одиниць мови і наявності регулярних міжмовних відповідностей. Передбачається, що в процесі перекладу в оригінальному тексті вичленяються всі елементарні змістовні одиниці та їх компоненти і їм підбираються в мові перекладу рівнозначні або схожі за змістом одиниці. Таким чином, переклад зводиться до аналізу змістовних компонентів вихідного тексту і синтезу сенсу в матеріалі мови перекладу.

Комунікативна модель розглядає переклад як акт двомовної комунікації, в якому є повідомлення, його відправник і одержувач, код (мова) і канал зв'язку (письмова або усна мова). Процес переказу здійснюється за наступною схемою: відправник кодує повідомлення і передає його по відповідному каналі, одержувач осмислює і потім перекодує сприйняту інформацію за допомогою нового коду і передає її для одержувача за тією ж або іншому каналу зі збереженням жанрових особливостей вихідного повідомлення. Комунікативна модель перекладу заснована на положеннях теорії зв'язку, а мова людини розглядається як своєрідний код. Перекладач вважається учасником процесу комунікації, які виконують подвійну функцію - одержувача і відправника інформації.

Трансформаційна модель, на думку Ю. Найди, досить точно відображає характер мовної поведінки перекладача. Дана модель відображає три стадії перекладу: аналіз, перенесення і реконструювання. На стадії аналізу у свідомості перекладача оригінальний текст розщеплюється на ядерні структури. Стадія перенесення увазі заміщення ядерних структур мови оригіналу еквівалентними структурами мови перекладу, які на стадії реконструювання перетворюються в реальний текст перекладу, що відповідає оригіналу. При побудові цієї моделі переклад трактується як перетворення тексту вихідного мови в текст на мові перекладу.

Сутність одноетапної процедури переведення, заснованої на граматичних трансформаціях, полягає в тому, щоб сформулювати правила, за якими одиниці вихідного мови або їх поєднання замінюються на відповідні їм форми в мові перекладу. Дана схема переведення заснована на застосуванні правил на рівні поверхневих структур мови. Ю. Найда вважає її неадекватною.

Прихильники інформативною моделі розглядають будь усний чи письмовий текст і його основну одиницю - слово - як носіїв найрізноманітнішої інформації. Завданням перекладача є сприйняти і осмислити інформацію, включаючи її стилістичні, ситуативні, функціональні та інші особливості. Процес сприйняття тексту відбувається одночасно з процесом його відтворення на основі наявних інформаційних еквівалентів у мові перекладу. Інформативна модель враховує інтелектуальні характеристики автора і перекладача тексту, своєрідність культур і світогляду зіставляються мовних спільнот, а так само ситуативні і комунікативні умови породження вихідного тексту. Прихильники інформативною моделі висунули тезу про те, що у свідомості рецептора (перекладача) відбувається одночасно аналіз і синтез змістовних компонентів; відтворення інформації здійснюється на рівні пропозицій.

Аналізуючи переклади, А. Д. Швейцер приходить до висновку про те, що процес переведення не можна звести до якої-небудь однієї моделі. Поряд з граматичними трансформаціями, що мають місце при семантичному аналізі тексту і побудові кінцевого висловлювання, в перекладі застосовуються і методи лексико-синтаксичного перефразирования, і семантичні модифікації, і, в ряді випадків, одноетапна процедура знаходження прямих відповідників.

Психолінгвістичний аналізу мовної діяльності була піддана перекладацька компетенція, або здатність до перекладу. За визначенням Р. Штольце, перекладацька компетенція включає здатність розуміння іншомовного тексту і здатність створення тексту мовою перекладу. Здатність переводити багато в чому визначають життєвий досвід перекладача, ідіоматичне володіння мовою перекладу, знання елементів дотичних в процесі перекладу культур.

В. Вільс пропонує більш детальну характеристику перекладацької діяльності, диференціюючи її

 • за жанром (науково-технічний текст, художній текст і т.д.) і

 • за напрямом (з рідної мови на іноземний і з іноземної на рідну).

Кожній з цих часткових компетенцій відповідає дві субкомпетенціі (рецептивна у сфері мови оригіналу і репродуктивна у сфері мови перекладу). Обидві субкомпетенціі взаємно доповнюють один одного і утворюють основу компетенції, необхідної перекладачеві для передачі складних у змістовному та стилістичному відношенні текстів з необхідним ступенем комунікативної еквівалентності.

До теорії перекладу застосовне поняття комунікативної компетенції, розроблене Д. Хаймзом і що означає здатність мовця вибирати з доступної йому сукупності граматично правильних форм ті, які належним чином відбивають норми поведінки в реальних актах взаємодії [цит. За Швейцер А.Д. 1973, стор 23 - 26]. Комунікативна компетенція включає наступні параметри:

- Граматична правильність;

 • реалізація;

 • прийнятність;

 • зустрічальність.

Безпосередньо до перекладу можна застосувати параметри прийнятності і зустрічальності.

Прийнятність, тобто відповідність висловлювання контексту або ситуації, передбачає облік як відображеної в тексті «немовної ситуації, гак і контексту, в якому дозволяється використання тієї чи іншої форми у вихідному мовою і в мові перекладу, а також облік комунікативної ситуації породження вихідного тексту з її учасниками, рольовими відносинами і комунікативними установками та ситуації перекладу з аналогічними параметрами.

Поняття зустрічальності також набуває особливого змісту стосовно до перекладу. Нерідко одиниці-аналоги існують в обох мовах, але істотно відрізняються один від одного своєю частотністю (встречаемостью), отже, переклад необхідно здійснювати переважно тими одиницями, які переважають у мові перекладу.

Перекладацька компетенція, за висновком А.Д. Швейцера, являє собою складну і багатовимірну категорію, що включає такі характеристики, як

 • "Перекладацьке" володіння двома мовами;

 • здатність до бачення вихідного тексту очима носія іншої мови та іншої культури;

 • володіння технологією перекладу;

 • знання норм мови перекладу;

 • знання перекладацьких норм, що визначають вибір стратегії перекладу;

 • знання норм даного стилю і жанру тексту;

 • певний мінімум "фонових знань", необхідних для адекватної інтерпретації вихідного тексту.ГЛАВА II

ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ВЕРИФІКАЦІЇ І КЛАСИФІКАЦІЇ РЕАЛІЙМовні реалії як вербальне вираження

специфічних рис національних культур

Мова, як засіб спілкування між людьми, координує їх спільну діяльність знаковим способом у процесі мовленнєвої взаємодії людей, в ході якого здійснюється узгодження комунікативних діяльностей на основі ресурсів мовної системи. Мова бере участь не тільки в передачі думки про щось вже пізнаному, але і в формуванні нової думки про новий пізнаваному явище, процес, предмет і т.д. Це властивість мови проявляється в пізнавальній діяльності людини, тобто мисленні, в динамічному формуванні та зчепленні думок. Мова є основою мислення кожної людини, "яке завжди протікає у вербальних формах, навіть якщо воно сягає надзвичайно високого рівня абстракції" [Верещагін Є.М., Костомаров В.Г. 1983, стор 15].

Сутність культури як явища можна сформулювати наступним чином: це специфічний спосіб організації й розвитку людської життєдіяльності, представлений у продуктах матеріальної і духовної праці, в системі соціальних норм і закладів, в духовних цінностях, у сукупності відносин людей до природи, між собою і до самих себе [Короткий філософський словник 1982, стор 54].

Питання про те, чи може мова бути відображенням культури займає одне з центральних місць в лінгвістиці. Відповідь на нього залежить від того, як вирішується проблема здібності мови відображати дійсність, частиною якої є культура.

Цінності однієї національної спільності, відсутні в іншої зовсім або суттєво відрізняються від них, становлять національний соціокультурний фонд, який так чи інакше знаходить своє відображення в мові. Вивчення соціокультурного фону і лексики, що відбиває його, представляється необхідним з метою більш повного і глибокого розуміння оригіналу та відтворення відомостей про ці цінності в перекладі з допомогою мови іншої національної культури.

C оціокультурние відомості, характерні лише для певної нації або національності і відображені в мові даної національної спільноти В.С. Виноградов називає фонової інформацією. Остання включає в себе специфічні факти історії, особливості державного устрою і географічного середовища національної спільності, характерні предмети матеріальної культури, фольклорні поняття - все те, що в теорії перекладу зазвичай називають реаліями.

Під реаліями в перекладознавстві розуміють не тільки самі факти, явища і предмети, але і їх назви. Поняття, що відображають реалії, носять національний характер і відносяться до категорії безеквівалентної лексики, яку Є. М. Верещагін і В. Г. Костомаров визначають як слова, що служать для вираження понять, відсутніх в іншій культурі і в іншій мові, слова, пов'язані з приватним культурним елементам, а також слова, що не мають еквівалентів за межами мови, до якого вони належать.

Лексика будь-якої мови утворює систему в силу того, що кожне слово і відповідно кожне поняття займають у ній певне місце, окреслене відношеннями до інших слів та понять. Сам характер вичленування конкретних ланок реального світу, їх групування, а також передачі в іншій мові залежить від наявності в мові відповідних найменувань. І в цьому плані у процесі перекладу з однієї мови на іншу цілком природно і закономірно виникає так звана проблема лакуни.

Лакуна (от.лат. Lacuna - поглиблення, западина) - відсутність в одному з мов найменування того чи іншого поняття. Умови соціально-політичної, суспільно-економічного, культурного життя і побуту народу, його світогляду, психології, традицій і т.д. зумовлюють виникнення понять, принципово відсутніх у носіїв інших мов. Відповідно, в інших мовах не буде і однослівних словникових еквівалентів для їх передачі.

Проблемою лакуни цікавилися Л.С. Бархударов, І.І. Ревзін, В.Ю. Розенцвейг, Г.Д. Томахін і ряд інших дослідників.

Лакуни умовно поділяються на мотивовані та немотивовані. Мотивовані лакуни пов'язані з відсутністю самої реалії у того чи іншого народу. Мотивовані лакуни виявляються у сфері так званої безеквівалентної лексики. Вони зазвичай даються при перекладі з поясненнями.

Невмотивовані лакуни не піддаються поясненню через відсутність реалії: відповідні реалії є, але народ в силу культурно-історичних причин їх як би на помітив, не сформулював понять про цих реаліях, залишив їх неназваними, наприклад: у російській мові: мати чоловіка - свекруха, мати дружини - теща, в англійській мові немає диференціації: mother-in-law; відповідно: тесть, свекор, father-in-law.

У процесі перекладу значення таких слів зазвичай стає зрозумілим із контексту. Тому немає необхідності перекладачеві давати відповідні пояснення або виноски.

Проблема "елімінування лакун різних типів" [Томахін Г.Д. 1988, стор 84] тісно пов'язана з проблемою перекладу лексичних одиниць з національною маркіруванням - мовних реалій

Визначення мовної реалії

"Словник лінгвістичних термінів" О. С. Ахманова визначає термін "реалія" (лат. realia - "речовий", "дійсний") як

"1 .... різноманітні фактори, що вивчаються зовнішньої лінгвістикою, такі як державний устрій даної країни, історія та культура даного народу, мовні контакти носіїв цієї мови і т.п. з точки зору їх відображення в даній мові;

2. предмети матеріальної культури "[Ахманова О.С. 1966, стор 381].

У термінологічному плані слід розрізняти "реалію-предмет" і "реалію-слово", його позначає. У лінгвістичній літературі термін "реалія" вживається як у значенні слова-реалії, так і в якості предмета-реалії, а також для позначення елемента лексики тієї чи іншої мови.

З позицій лінгвокраїнознавства та перекладознавства реалії піддалися найбільш детальному вивченню.

У порівняльному лінгвокраїнознавства реаліями вважають слова, що позначають предмети або явища, пов'язані з історією чи культурою, економікою чи побутом країни досліджуваної мови, які відрізняються повністю або частково від лексичних понять і слів зіставляється мови.

До числа реалій у лінгвокраїнознавства відносять, по-перше, ономастичні реалії, які включають у себе

- географічні назви (топоніми), особливо що мають культурно-історичні асоціації;

- Антропоніми - імена історичних особистостей, громадських діячів, письменників, вчених, діячів мистецтва, популярних спортсменів, персонажів художньої літератури та фольклору;

- Назви творів літератури та мистецтва, історичні факти і події в житті країни, назви державних громадських установ та багато інших.

По-друге, реалії, що позначаються апелятивності лексикою:

- Географічні терміни, які позначають особливості природного географічного середовища, флори і фауни;

- Деякі слова (в тому числі загальні терміни), пов'язані з державного устрою, суспільно-політичного життя країни, юриспруденції, військовій справі, мистецтву, системі освіти, виробництва і виробничих відносин, побуті, звичаїв і традицій.

До реаліям в своїх дослідженнях зверталися Є. М. Верещагін і В. Г. Костомаров, що оперували термінами "фонові" і "коннотатівние слова", "безеквівалентна лексика", або "слова з культурним компонентом", розуміючи під ними лексичні одиниці, своєрідна семантика яких відображає особливості вітчизняної культури.

У дослідника страноведчески-орієнтованої лексики Г. Д. Томахіна, сопоставляющего американського варіанту англійської мови та російську мову і які стоять за ними культури, зустрічаються терміни "денотатівние реалії" та "коннотатівние реалії".

"Денотатівние реалії", за визначенням Г. Д. Томахіна, - це такі факти мови, які позначають предмети і явища, характерні для даної культури, не мають відповідників у зіставляється культурі.

Коннотатівние реалії, на противагу денотативним, позначають предмети, нічим не відрізняються від аналогічних предметів зіставляються культур, але отримали в даній культурі та обслуговуючому її мовою додаткові значення, засновані на культурно-історичних асоціаціях, властивих тільки даній культурі.

Для позначення слів-реалій у перекладознавстві дослідниками були введені такі поняття, як

- "Безеквівалентна лексика" - слова, що не мають еквівалентів за межами мови, до якого вони належать (Г. В. Чернов, А. В. Федоров);

 • "Екзотична лексика" - лексичні одиниці, що позначають географічні та історичні реалії (А. Є. Супрун);

 • "Прогалини" (лакуни) - ситуації, звичайні для культури одного народу, але не спостерігаються в іншій культурі (І. І. Ревзін, В. Ю. Розенцвейга);

 • "Варваризми" - слова, за допомогою яких стає можливим опис чужоземних звичаїв, особливостей життя та побуту, створення місцевого колориту (А. А. Реформатський);

 • "Етнокультурна лексика", "етнолексемами" - лексичний одиниці, що характеризують систему знань про специфічну культурі певного народу як історико-етнічної спільності людей (Л. А. Шейман);

 • "Аліенізми" - слова з маловідомих мов, що підкреслюють стилістичну функцію екзотизмом (В. П. Берков).

В. С. Виноградов називає реаліями всі специфічні факти історії та державного устрою національної спільності, особливості її географічного середовища, характерні предмети побуту минулого і сьогодення, етнографічні та фольклорні поняття, відносячи їх до класу безеквівалентної лексики.

Крім звичайних реалій, дослідник виділяє "асоціативні реалії", які "знаходять своє матеріалізоване вираження у компонентах значень слів, у відтінках слів, в емоційно-експресивних обертони, по внутрішньої словесній формі і т. п., виявляючи інформаційні розбіжності понятійно-подібних слів у порівнюваних мовах "[Виноградов В.С. 2001, стор 37].

С. Влахов і С. Флорін визначають реалії як особливу категорію засобів вираження, що включає в себе слова і словосполучення, що називають об'єкти, характерні для життя, побуту, культури та історії одного народу і чужі іншому. Дослідники відзначають, що при перекладі реалії вимагають особливого підходу, оскільки не мають точних відповідників в інших мовах, будучи носіями національної та / або історичного колориту.

У цілому наведені вище дефініції характеризують аналізованих нами поняття "слова-реалії" як мовні одиниці, які позначають елементи "чужої" культури, що мають національну, історичну, місцеву або побутову забарвлення, не мають еквівалентів в інших мовах і культурах.

Зіставивши існуючі в лінгвістиці та перекладознавстві визначення терміна "реалія", розглянемо його як мовну одиницю.

На питання, до якої категорії мовних одиниць відносяться реалії, не існує єдиної думки. Однак, більшість авторів (А. ​​В. Федоров, С. Влахов, С. Флорін та ін) вважають, що реалії можуть бути виражені окремими словами і словосполученнями, семантично рівними словами.

Граматична форма реалії як слова залежить від її належності до певної частини мови і від особливостей граматичного ладу мови.

За спостереженнями С. Влахова та С. Флоріна, в більшості своїй реалії - імена іменники, що закономірно, оскільки, виходячи з розглянутих вище визначень, реалії найчастіше називають предмети і явища.

Реаліями також слід вважати отименние прикметники, значення яких безпосередньо пов'язаний із значенням реалій.

Непохідні реалії серед інших частин мови зустрічаються вкрай рідко.

З метою з'ясування змісту реалії як перекладознавчий терміну слід розглянути його на тлі інших класів лексики.

Найбільша кількість спільних рис реалії мають з термінами. Як реалії, так і терміни представляють собою однозначні, позбавлені синонімів слова і словосполучення, що називають предмети, поняття, явища. Серед обох класів є одиниці іншомовного походження, а також одиниці з історично обмеженим значенням.

Відмінними ознаками реалій при зіставленні з термінами можна вважати національну та історичну забарвленість (у той час як термін повністю позбавлений цієї ознаки) і зв'язок переважно з художньою літературою.

Розглянуті лексичні категорії відрізняються і за способом проникнення в інші мови: термін отримує поширення разом з предметом, назвою якого є, реалія проникає в іншу мову частіше з літератури і по каналах засобів масової інформації.

За своїм походженням реалії виникають шляхом природного словотворчості, в той час як терміни створюються штучно, найчастіше на основі слів латинського та грецького походження, або шляхом переосмислення вже існуючих слів.

Слід зазначити, що в певних випадках спостерігається перехід реалій у терміни і навпаки; існує також категорія одиниць, яких можна вважати одночасно і термінами, і реаліями (А. Д. Швейцер), тому при розмежуванні понять слід спиратися на контекст.

Реалія і власна назва пов'язані настільки тісно, ​​що в ряді випадків віднести лексичну одиницю до того чи іншого класу лексики можливе лише з опорою на орфографію. Ряд авторів, у тому числі В. С. Виноградов, включають імена власні в категорію реалій, інші ж (С. Влахов, С. Флорін) розглядають реалії як клас безеквівалентної лексики. Деякі автори стверджують, що назви свят, казкових істот можуть бути в різних умовах як реаліями, так і власними іменами.

Звернення утворюють особливу групу реалій. Слід зазначити, що істинними реаліями можна вважати тільки ті з них, які є носіями національного колориту в рамках мови оригіналу.

Ряд реалій можуть являти собою відхилення від літературної норми. Перш за все, їх слід шукати серед діалектизмів - реалії такого типу С. Влахов і С. Флорін називають локальними на противагу національним. Щодо трохи реалій серед елементів зниженого стилю і практично не зустрічаються вони серед відхилень, що виникли як стилістичний прийом автора.

Реалії, будучи найменуваннями предметів, понять, культурних, побутових та історичних явищ певного народу і країни, відображають той або інший відрізок дійсності, отже, тісно пов'язані з позамовною дійсністю. Позамовною фон, створений так званими "ситуативними реаліями" - іносказаннями, словами-реаліями, алюзіями, натяками - має відображати в тексті перекладу.

Підсумовуючи вищевикладене, можна зробити наступні висновки:

- Реалії є слова і словосполучення, що називають предмети, явища, об'єкти, характерні для життя, побуту, культури, соціального і історичного розвитку одного народу і малознайомі або чужі іншому народові, що виражають національний і (або) тимчасової колорит, не мають, як правило , точних відповідностей в іншій мові і потребують особливого підходу при перекладі;

- Реалії є одним з класів безеквівалентної лексики;

- Реалії характеризуються гнучкістю: не втрачаючи свого статусу, вони можуть одночасно стосуватися кількох лексичним категоріям;

- Багато реалії є виразниками конотативних значень;

- Основним критерієм відмінності реалії від інших класів лексичних одиниць є її національна та (або) тимчасова забарвлення.

Класифікація мовних реалій

В даний час у науковій лінгвістичній літературі представлені різні класифікації реалій за тимчасовими, семантичним, граматичним, місцевим, фонетичним та іншими ознаками. Розглянемо деякі з них.

Першим вченим, який запропонував ділити реалії на кілька семантичних груп по предметній ознаці, був А.Є. Супрун.

Групування реалій по предметних областях (у рамках одного твору) знаходимо у Б.І. Рєпіна. Його класифікація виглядає наступним чином:

 1. Побутові реалії: житло, одяг, прикраси, їжа; напої, родинні відносини; звичаї, ігри, пісні; назви музичних інструментів.

 2. Етнографічні реалії: назви родів і племен.

 3. Міфологічні реалії: а) злі духи, б) клич.

 4. Релігійні реалії.

 5. Ономастика.

А. А. Реформатський об'єднує реалії за предметно-мовним принципом в наступні групи:

 1. імена власні;

 2. монети;

 3. посади та позначення осіб;

 4. деталі костюма та прикраси;

 5. страви і напої;

 6. обігу та титули при іменах.

Загальна схема класифікації реалій С. Влахова та С. Флоріна має наступний вигляд:

I. Предметне поділ.

II. Місцевий поділ (в залежності від національної та мовної приналежності).

III Тимчасовий розподіл (в синхронічному та діахронічному плані, за ознакою «знакоместа»).

Розглянемо цю класифікацію більш докладно.

I. Предметне поділ.

 1. Географічні реалії, пов'язані з фізичною географією або суміжними науками, дуже близько стоять до термінів, тому чітке їх відмежування практично неможливо. Географічні реалії включають в себе

- Назви об'єктів фізичної географії, в тому числі і метеорології;

- Назви географічних об'єктів, пов'язаних з людською діяльністю;

- Назви ендеміків.

2. Етнографічні реалії об'єднують слова, що позначають поняття побуту, матеріальної і духовної культури, релігії, мистецтва, фольклору.

2.1. Побут:

- Їжа, напої і т. п.;

- Одяг (включаючи взуття, головні убори тощо);

- Житло, меблі, посуд та ін начиння;

- Транспорт (засоби та «водії»);

- Інші (предмети)

2.2. Праця:

- Люди праці;

- Знаряддя праці;

- Організація праці (включаючи господарство тощо).

2.3. Мистецтво та культура:

- Музика і танці;

- Музичні інструменти та ін;

- Фольклор;

- Театр;

- Інші мистецтва і предмети мистецтв;

- Виконавці;

- Звичаї, ритуали;

- Свята, ігри;

- Міфологія;

- Культи - служителі та послідовники;

- Календар.

2.4. Етнічні об'єкти:

- Етноніми;

- Клички (зазвичай жартівливі або образливі);

- Назви осіб за місцем проживання.

2.5. Заходи і гроші:

- Одиниці заходів;

- Грошові одиниці.

3. Суспільно-політичні реалії.

3.1 Адміністративно-територіальний устрій:

- Адміністративно-територіальні одиниці;

- Населені пункти;

- Частини населеного пункту.

3.2. Органи та носії влади:

- Органи влади;

- Носії влади.

3.3. Суспільно-політичне життя:

- Політичні організації та політичні діячі;

- Патріотичні та громадські рухи (і їх діячі);

- Соціальні явища і руху (і їх представники);

- Звання, ступені, титули, звернення;

- Установи;

- Навчальні заклади та культурні установи;

- Стану і касти (і їх члени);

- Станові знаки і символи.

3.4. Військові реалії:

- Підрозділи;

- Зброя;

- Обмундирування;

- Військовослужбовці (і командири).

В. С. Виноградов на основі предметного розподілу реалій, запропонованого С. Влахова та С. Флоріна, створює власну класифікацію, включаючи в неї

 1. ономастичних реалії:

  • антропоніми;

  • топоніми;

  • імена літературних героїв;

  • назви компаній, музеїв, театрів, магазинів та ін.;

 2. асоціативні реалії:

  • вегетативні символи;

  • анімалістичні символи;

  • колірна символіка;

  • фольклорні, історичні та літературно-книжкові алюзії;

  • мовні алюзії.

Місцевий поділ реалій в класифікації С. Влахова та С. Флоріна відбувається з урахуванням двох нерозривно пов'язаних і взаємообумовлених критеріїв:

1) національну приналежність позначуваного реалією об'єкта - її референта;

2) беруть участь у перекладі мов.

Класифікація має наступний вигляд:

У площині однієї мови:

 1. "Свої" реалії:

  • національні;

  • локальні;

  • мікролокальние.

2. "Чужі" реалії:

  • інтернаціональні;

  • регіональні.

У площині пари мов:

 1. Внутрішні реалії.

 2. Зовнішні реалії.

Під "своїми" реаліями автори мають на увазі здебільшого споконвічні слова цієї мови.

Національні реалії називають об'єкти, що належать даному народу, даної нації, але чужі за межами країни.

Локальні реалії, на відміну від національних, належать не мові відповідного народу, а або діалекту, наречию, якій мові менш значної соціальної групи.

Мікролокальнимі С. Влахов і С. Флорін називають такі peaліі, сфера вживання яких обмежена лише одним містом чи селом.

"Чужими" реаліями дослідники називають запозичення (тобто слова іншомовного походження, що увійшли до словникового складу мови), кальки (тобто поморфемние або послівний переклади найменувань чужих для даного народу об'єктів), а також транскрибоване реалії іншої мови, часто свого роду Філологія або неологізми.

Інтернаціональні реалії фігурують у лексиці багатьох мов і увійшли до відповідних словники, зберігши при цьому свою національну забарвлення. Особливістю інтернаціональних реалій є те, що їх зміст може відрізнятися від первісного: наприклад, ковбой (англ. cowboy) - «пастух» перетворився на «безстрашного» авантюриста, "героя" американських вестернів і пригодницьких фільмів.

Регіональними називають реалії, що поширилися серед кількох народів, зазвичай разом з референтом, що ввійшло в лексикон декількох мов.

У площині пари мов реалії розглядаються головним чином з точки зору перекладу.

Зовнішні реалії однаково чужі обох мов; внутрішні реалії - слова, що належать одному з пари мов, і, отже, чужі для іншого.

У загальних рисах поділ за тимчасовою ознакою відносить реалії до однієї із запропонованих груп:

- Сучасні реалії;

- Історичні реалії.

За твердженням самих авторів наведених у цій роботі класифікацій, поділ реалій в значній мірі умовно. Багато з них можна віднести одночасно до декількох рубриках предметної класифікації, до різних її поділу або до інших класів перекладознавчий одиниць.ГЛАВА III

ПЕРЕКЛАД РЕАЛІЙ

Основні прийоми передачі реалій

Проблема перекладу реалій як одна з найбільш важких завдань, що стоять перед перекладачем, привертає увагу багатьох лінгвістів і теоретиків перекладу. Способів передачі реалій присвячені роботи

В.С. Виноградова, А.А. Реформатського, А.Д. Швейцера, І. Лівого, С. Влахова, С. Флоріна, та інших дослідників.

Серед труднощів, що виникають при перекладі реалій можна виділити наступні:

 • відсутність в ПЯ відповідності (еквівалента) через відсутність у носіїв цієї мови позначається реалією об'єкта (референта)

 • необхідність, поряд з предметним значенням (семантикою) реалії, передати і колорит (конотацію) - її національну та історичну забарвлення.

При виборі найбільш підходящого прийому переказу необхідно враховувати спосіб подачі реалії автором тексту оригіналу і засоби, які використовуються ним, щоб довести до свідомості читача її семантичне та коннотативное зміст.

В даний час в перекладознавстві про можливі прийомах передачі реалій висловлено кілька істотно різняться між собою точок зору. У даній роботі розглядаються схеми прийоми перекладу реалій у художньому тексті, запропоновані В. С. Виноградовим і С. Влахова у співавторстві з С. Флоріна.

Грунтуючись на класифікації слів-реалій, розглянутої нами в розділі II, В. С. Виноградов виділяє п'ять найпоширеніших способів їх перекладу:

 • транскрипція (транслітерація);

 • гіпо-гіпероніміческій переклад;

 • уподібнення;

 • періфрастіческім (описовий, дескриптивний, експлікатівний) переклад;

 • калькування

Схема прийомів передачі реалій у художньому перекладі, запропонована С. Влахова та С. Флоріна, виглядає наступним чином:

1. Транскрипція (і транслітерація)

2. Переклад (заміна):

1) Неологізм:

а) калька,

б) полукальки,

в) освоєння,

г) семантичний неологізм.

2) Заміна реалій.

3) Приблизний переклад:

а) родовідових заміна,

б) функціональний аналог,

в) опис, пояснення, тлумачення.

4) Контекстуальний переклад.

Розглянемо дані прийоми докладно на прикладі перекладу реалій в оповіданнях американського письменника О'Генрі.

У Словнику лінгвістичних термінів транскрипція визначається як «передача звуків іншомовного слова (зазвичай власного імені, географічної назви, наукового терміна) за допомогою букв російського алфавіту», а транслітерація - як «передача літер іншомовного слова за допомогою букв російського алфавіту» (або будь-якого іншого ПЯ ) [Ахманова О.С. 1966, стор 401]. Незважаючи на те, що в перекладацькій практиці ці поняття вживаються як синоніми, відмінність між ними очевидно.

Вживання транслітерації реалій дуже обмежене: зазвичай вона вживається лише за традицією, при помилковому прочитанні відповідного слова і в зв'язку з традиційними правилами передачі деяких букв.

Транскрипція представляє собою передачу графічними засобами (літерами) ПЯ фонетичного вигляду слова при максимальній звуковій близькості до оригіналу. При відсутності букв, точно передають справжні звуки слова, використовуються найближчі за своєю фонетичної забарвленні. З латиниці в латиницю слово зазвичай переносять без графічних змін. При перенесенні з кирилиці в кирилицю, з латиниці в кирилицю або навпаки, незмінно користуються транскрипцією як найбільш поширеним і інший раз єдино можливим шляхом передачі національно забарвлених одиниць мови. Бажаність, на думку С. Влахова та С. Флоріна, а часто і необхідність застосування транскрипції при передачі реалій зумовлена ​​тим, що при вдалому транскрибировании перекладач може домогтися передачі і смислового змісту, і колориту.

THE HANDBOOK OF HYMEN - "Довідник Гіменея" (збірка "Серце Заходу"). Пер. М. Урнова

I side-stepped the two-step, and asked permission to escort her home.

Я відступився від тустеп і попросив дозволу супроводжувати її додому.

THE FURNISHED ROOM - "Мебльована кімната" (збірка "Чотири мільйони") Пер. М. Лорие

They sing "Home, Sweet Home" in ragtime;

Вони співають "Батьківщина, мила Батьківщина" в ритмі регтайму;

... Above him a banjo tinkled with spirit.

над головою захоплено заливалося банджо.

A CALL LOAN - "На першу вимогу" (СБ "Серце Заходу") - Пер. О. Холмської

So, out of the chaparral * came Long Bill Longley from the Bar Circle Branch on the Frio-a wife-driven man-to taste the urban joys of success.

Ось як сталося, що Довгий Білл Лонглі, гнаний дружиною чоловік, покинув зарості чапарраля біля Бар Серкл Бранч на Фріо і прибув до міста, щоб скуштувати від більш витончених радощів успіху.

* Chaparral

n

1. a dense growth of shrubs or small trees.

(Random House Websters Electronic Dictionary and Thesaurus, College Edition, ver. 1.0)

Переклад реалії як прийом передачі її на ПЯ застосовують звичайно в тих випадках, коли транскрипція з тих чи інших причин неможлива або небажана.

Введення неологізму, як вважають автори аналізованої нами схеми, є найбільш підходящим - після транскрипції - способом збереження смислового змісту та колориту переводиться реалії. Такими новими словами можуть бути, в першу чергу, кальки і полукальки.

Кальки - «запозичення шляхом буквального перекладу (зазвичай по частинах) слова або обороту» [Ахманова О.С. 1966, стор 354] - дозволяють перенести в ПЯ реалію при максимально повному збереженні семантики. Як правило, кальки бувають словосполученнями, рідко словами.

THE ROMANCE OF A BUSY BROKER - "Роман біржового маклера" (збірка "Чотири мільйони")

Під ред .. М. Лорие

We were married last evening at 8 o'clock in the Little Church Around the Corne r.

- Адже ми обвінчалися вчора о восьмій вечора в Маленькій церкви за рогом *.

* Церква Преображення поблизу П'ятої авеню, в одному з найбагатших кварталів Нью-Йорка.

Спосіб перекладу - калька з підрядковим поясненням.

THE OCTOPUS MAROONED - "Трест, який лопнув" (СБ "Шляхетний шахрай")

Пер. К. Чуковського.

First we went to the main saloon * in Bird City, called the Blue Snake, ...

Насамперед ми вирушили до головного салун, який називався "Блакитна Змія", ...

* Saloon

n

a place where alcoholic drinks are sold and consumed.

(Random House Websters Electronic Dictionary and Thesaurus, College Edition, ver. 1.0)

THE HAND THAT RILES THE WORLD - "Рука, яка терзає весь світ" (СБ "Шляхетний шахрай") Пер. К. Чуковського.

Bill Humble, an old friend of mine in the Territories *, ...

Білл Хамбл, мій старий приятель, з яким я здружився на Території, ...

* Territory

n

a region of the US not admitted as a state but having its own legislature and an appointed governor.

(Random House Websters Electronic Dictionary and Thesaurus, College Edition, ver. 1.0)

MAMMON AND THE ARCHER - "Золото і любов" (збірка "Чотири мільйони") Пер. Н. Дарузес

And then Anthony Rockwall, who never cared for bells, went to the door of his library and shouted "Mike!" in the same voice that had once chipped off pieces of the welkin on the Kansas prairies.

І тут Ентоні Рокволл, все життя не схвалював дзвінків, підійшов до дверей бібліотеки і закричав "Майк!" тим самим голосом, від якого колись мало не лопалися небо над Канзаського преріями.

TELEMACUS, FRIEND - "Друг Телемак" (збірка "Серце Заходу") Пер. М. Урнова

Well, a month afterwards me and Mrs. Jessup was married in the Los Pinos Methodist Church; and the whole town closed up to see the performance.

Коротше кажучи, через місяць ми з місіс Джессапа поєдналися законним шлюбом у методистської церкви в Лос-Піньос, і все місто збігся подивитися на це видовище.

A CALL LOAN - "На першу вимогу" (СБ "Серце Заходу") Пер. О. Холмської

For miles they had ridden in silence save for the soft drum of the ponies 'hoofs on the matted mesquite grass, and the rattle of the chaparral against their wooden stirrups.

Багато миль вони проїхали мовчки, і тишу порушували лише дріб копит об прим'ятої мескитового траву і потріскування чагарнику, зачіпає за дерев'яні стремена.

THE ETHICS OF THE PIG - "Поросяча етика" (Зб. "Шляхетний шахрай") Пер. К. Чуковського

Buy low and sell high - don't Wall Street endorse it? Bulls and bears and pigs - what's the difference?

Купити і дорого продати - ніж, як не цим тримається Уолл-стріт? Там "бики" і "ведмеді" *, а тут була свиня.

* Терміни американської біржі.

Спосіб перекладу - калька з поясненням у примітці.

Полукальки - нові слова або словосполучення, але складаються переважно з свого власного матеріалу, а частинно з матеріалу іншомовного слова.

THE COP AND THE ANTHEM - "Фараон і хорал" (зб. "Чотири мільйони") Пер. А. Горліна

He was shaven, and his coat was decent and his neat black, ready-tied four-in-hand had been presented to him by a lady missionary on Thanksgiving Day.

Він був чисто поголений, піджак на ньому був пристойний, а красивий чорна краватка метеликом йому подарувала в День Подяки * дама-міссіонерша.

* Щорічний офіційний американський свято. З 1863 р. він завжди призначається президентом на останній четвер листопада.

Спосіб перекладу - полукальки з підрядковим поясненням

CUPID A LA CARTE - "Купідон a la carte" (Зб. "Серце Заходу") Пер. М. Лорие

... Uncle Sam * owes his greatness to fried chicken and pie, ...

... Дядя Сем зобов'язаний своєю могутністю пірог і смаженим курчатам, ...

* Uncle Sam

n

a personification of the government or people of the US: represented as a tall, lean man with white chin whiskers, wearing a blue tailcoat, red-and-white-striped trousers, and a top hat with a band of stars.

(Random House Websters Electronic Dictionary and Thesaurus, College Edition, ver. 1.0)

Освоєнням називається адаптація іншомовної реалії в системі граматики ПЯ.

Семантичним неологізмом називають умовно нове слово або словосполучення, "скомпонував" перекладачем і дозволяє передати смисловий зміст реалії. Від кальки його відрізняє відсутність етимологічної зв'язку з оригінальним словом.

Заміна реалії реалією мови перекладу як спосіб переказу застосовується відносно рідко, оскільки призводить до підміни колориту прототипу колоритом мови перекладу, що вкрай небажано. Проте, зустрічаються положення, коли найбільш близькими аналогами чужий для мови перекладу реалії виявляється реалія інтернаціональна, зрозуміла читачеві, а тому бажана.

Приблизний переклад реалій застосовується частіше, ніж будь-який інший прийом. Він дозволяє досить точно передати предметний зміст реалії, а проте, майже завжди має місце стирання національного колориту, так як відбувається заміна коннотативного еквівалента нейтральним за стилем.

Принцип родо-видовий заміни як окремий випадок приблизного перекладу дозволяє передати зміст реалій одиницею з більш широким значенням, підставляючи родове поняття замість видового.

A CALL LOAN - "На першу вимогу" (СБ "Серце Заходу") - Пер. О. Холмської

For miles they had ridden in silence save for the soft drum of the ponies 'hoofs on the matted mesquite grass, and the rattle of the chaparral against their wooden stirrups.

Багато миль вони проїхали мовчки, і тишу порушували лише дріб копит об прим'ятої мескитового траву і потріскування чагарнику, зачіпає за дерев'яні стремена.

JEFF PETERS AS A PERSONAL MAGNET - "Джефф Пітерс як персональний магніт" (СБ "Шляхетний шахрай") Пер. К. Чуковського

"'I'll have to close you up till you do,' says the constable *.

- Ну, а до того часу я змушений прикрити вашу торгівлю, - говорить полісмен.

* Constable - an officer of the peace in a town or township, having minor police and judicial functions.

(Random House Websters Electronic Dictionary and Thesaurus, College Edition, ver. 1.0)

Функціональним аналогом А. Д. Швейцер називає «елемент кінцевого висловлювання, що викликає подібну реакцію у російського читача».

LITTLE SPECK IN GARNERED FRUIT "Персики" (СБ "Голос великого міста") Пер. Є. Калашникової.

"In my precinct *?" growled the captain.

- У моєму околиці **? - Загарчав капітан.

* Precinct

n

a district, as of a city, marked out for administrative purposes or for police protection.

(Random House Websters Electronic Dictionary and Thesaurus, College Edition, ver. 1.0)

** Околодочний

У дореволюційній Росії, чин міської поліції, який відав невеликою частиною території
міста - околиці.

(Радянський енциклопедичний словник, 1985)

THE HAND THAT RILES THE WORLD - "Рука, яка терзає весь світ" (СБ "Шляхетний шахрай") Пер. К. Чуковського.

... To be appointed United States Marshall.

... Щоб уряд Сполучених Штатів призначило його шерифом.

THE FURNISHED ROOM - "Мебльована кімната" (збірка "Чотири мільйони") Пер. М. Лорие

They sing "Home, Sweet Home" in ragtime; ... -

Вони співають "Батьківщина, мила Батьківщина" в ритмі регтайму; ...

Опис, пояснення, тлумачення як прийом приблизного перекладу зазвичай використовують в тих випадках, коли немає іншого шляху: поняття, не передане транскрипцією, доводиться передавати описово, тобто вдаватися до лексикографічним тлумаченням.

THE COP AND THE ANTHEM - "Фараон і хорал "(сб." Чотири мільйони ") Пер. А. Горліна

To-morrow he would go into the roaring downtown district and find work. -

Завтра вранці він вирушить в ділову частину міста і знайде собі роботу.

CUPID A LA CARTE - "Купідон a la carte" (Зб. "Серце Заходу") Пер. М. Лорие

That tent was joyful with placards on it calculated to redeem the world-worn pilgrim from the sinfulness of boarding houses and pick-me-up hotels.

Намет ця була прикрашена плакатами, розрахований на те, щоб вирвати втомленого пілігрима з гріховних обіймів пансіонів і готелів для приїжджих.

До онтекстуальний переклад від інших способів передачі реалій відрізняє відсутність у тексті перекладу яких би то не було відповідностей самого перекладного слова (нульовий переклад) - його зміст передається за допомогою трансформованого відповідним чином контексту. Як у випадку приблизного, так і у випадку контекстуального перекладу реалія як носій певної конотації зникає.

THE HANDBOOK OF HYMEN "Довідник Гіменея" (збірка "Серце Заходу") Пер. М. Урнова

I'll play you a game of seven-up, the winner to pick up his choice of the book, the loser to take the other. -

Ми зіграємо з вами до туза, і що виграв вибере собі книгу, а переможений візьме залишилася.

THE COP AND THE ANTHEM "Фараон і хорал" (сб. "Чотири мільйони") Пер. А. Горліна

For years the hospitable Blackwell's had been his winter quarters. -

Вже кілька років гостепрімная в'язниця на Острові служила йому зимової квартирою

При виборі способу передачі реалії пропонується враховувати

- Жанрові особливості тексту,

- Значимість (тобто ступінь смислового навантаження) реалії в контексті,

- Місце реалії в лексичних системах ІЄ і ПЯ,

- Особливості мов оригіналу і перекладу - їх словотворчі

можливості, літературні та мовні традиції,

- "Зрозумілість" вводиться реалії читачеві перекладу.

Переклад реалій-мір

Категорія заходів об'єднує назви одиниць ваги, довжини, площі, об'єму рідин, сипучих тіл і т.п. Реаліями ці назви робить їх неповсеместное поширення в синхронічному та діахронічному планах.

У художньому тексті заходи-реалії виконують такі функції:

- Пов'язані з числівниками або кількісними словами. є носіями інформації про певні величинах;

 • беруть участь у створенні образу описуваного фрагмента дійсності.

Проблематика перекладу реалій-заходів, з нашої точки зору, найкраще висвітлена в наукових працях С. Влахова та С. Флоріна.

Можливими прийомами передачі реалій-заходів у тексті ПЯ є:

 • транскрибування;

 • транскрибування з наступним поясненням у виносках;

 • переклад за допомогою функціонального аналогa / еквівалента.

Транскрибування застосовують у тому випадку, коли необхідно зберегти початкові цифрові дані або заходи, зокрема, якщо реалія-мера стоїть в центрі уваги у вузькому контексті або назву національної заходи вживається в прямій мові. Будь-який інший спосіб переказу може призвести до підміни національного колориту.

THE HANDBOOK OF HYMEN

"Довідник Гіменея" (збірка "Серце Заходу").

Пер. М. Урнова

If you want to instigate the art of manslaughter just shut two men up in a eighteen by twenty-foot cabin for a month.

Якщо ви хочете заохочувати ремесло людиновбивства, замкніть на місяць двох чоловік в хатині вісімнадцять на двадцять футів.

Спосіб перекладу - транскрибування.

Mine was a little book about five by six inches called «Herkimer's Handbook of Indispensable Information.»

Моя книжечка була невелика, розміром п'ять на шість дюймів, з заголовком: "Херкімер довідник потрібних знань."

Спосіб перекладу - заміна.

... I'd have told you as quick as light could travel the length of a spade handle at the rate of one hundred and ninety-two thousand miles per second.

... Я відповів би вам з такй ж швидкістю, з якою світло пробігає по ручці лопати зі швидкістю сто дев'яносто дві тисячі миль в секунду.

Спосіб перекладу - функціональний аналог.

I carried her out fifty yards from the house and laid her on the grass.

Я відтягнув її на п'ятдесят ярдів від будинку і поклав на траву.

Спосіб перекладу - транскрибування.

CUPID A LA CARTE

"Купідон A LA CARTE" (збірка "Серце Заходу")

Пер. під ред. М. Лорие

A few days before he left Collier had presented me with a two-gallon jug of fine whisky which he said a cousin had sent him from Kentucky.

За кілька днів до свого зникнення Коллієр подарував мені два галона чудесного віскі, яке йому нібито прислав двоюрідний брат з Кентуккі.

Спосіб перекладу - транскрибування.

THE PIMIENTA PANCAKES

"Піміентскіе млинчики" (СБ "Серце Заходу")

Пер. М. Урнова

Start her off, now-pound of flour, eight dozen eggs, and so on. How does the catalogue of constituents run? '

Та ну ж ... фунт питлівки, вісім дюжин яєць і так далі. Що там значиться в каталозі інгредієнтів?

Спосіб перекладу - функціональний аналог.

Транскрибування з наступним поясненням у виносках повністю зберігає національний колорит твору, однак, ускладнює читання і сприйняття написаного, тому, з точки зору ряду теоретиків і практиків перекладу (В. С. Виноградов, Н. М. Любимов), представляється найменш бажаним. Тим не менше, вибір перекладача на користь транскрипції в разі відсутності в мові перекладу еквівалента перекладного поняття або реалії є цілком виправданим.

Переклад одиниць заходів з урахуванням їх смислового або кількісного вмісту застосовується перекладачами, за спостереженнями С. Влахова та С. Флоріна, частіше, ніж транскрибування. Переклад за допомогою функціонального аналога / еквівалента буде визнаний адекватним, якщо приватний випадок заміни реалії-заходи на нейтральну істотно не вплине на колорит твору в цілому.

THE PIMIENTA PANCAKES

"Піміентскіе млинчики" (СБ "Серце Заходу")

Пер. М. Урнова

One day I gets all ensnared up in aspirations for to eat some canned grub that hasn't ever mooed or baaed or grunted or been in peck measures *.

Одного разу мені страх як захотілося пожувати який-небудь такий консервованої годівлі, яка ніколи не мукала, не мекала, не рохкала і не відмірювати гарнців.

Спосіб перекладу - заміна.

* Peck

n

a dry measure of 8 quarts; the fourth part of a bushel, equal to 537.6 cubic inches (8.81 liters).

(Random House Websters Electronic Dictionary and Thesaurus, College Edition, ver. 1.0)

гарнець -, гарнца, · чоловік. Вживається до введення метричної системи заходів російська міра сипучих тіл, що дорівнює 1 / 8 четверика або 3,28 літра (міжнародна конвенція, підписана в 1875 в Парижі 17 державами (в т. ч. Росією) для забезпечення міжнародної єдності вимірювань і вдосконалення метричної системи заходів . У 1918 визнана має силу для РРФСР, у 1925 - для СРСР)

Реалії-заходи, що входять до складу фразеологічних одиниць, метафор, порівнянь втрачають значну частину національного колориту і при перекладі вимагають відтворення нейтральними засобами.

На закінчення слід зазначити, що вибір стратегії перекладу одиниць заходів багато в чому залежить від контексту і художнього задуму автора.

Переклад реалій-грошей

Найменування грошових одиниць, на думку С. Влахова та С. Флоріна, можна поділити наступним чином:

 • національні грошові одиниці, що володіють певною вартістю;

 • одиниці, які втратили своє точне вартісне значення, а разом з ним і національний колорит.

Таким чином, реаліями вважаються лише одиниці першої групи. Одиниці другої групи можна розглядати лише як історичні реалії. Досить часто вони використовуються для позначення грошей взагалі і входять до складу стійких сполучень.

Способом передачі реалій-грошей в тексті мови перекладу є переважно транскрипція. Проте, в багатьох мовах для назв "чужих" грошових одиниць існують традиційні форми, більше схожі на переказ відповідної реалії (наприклад, англ. Pound - рус. Фунт (стерлінгів)) Вибір прийому передачі назви грошової одиниці-реалії відбувається на основі транскрибування з урахуванням вже прийнятої в мові перекладу форми.

THE HANDBOOK OF HYMEN "Довідник Гіменея" (збірка "Серце Заходу"). Пер. М. Урнова

... What would it cost per square foot to lay a roof with twenty by twenty-eight tin at nine dollars and fifty cents per box? - ... Скільки коштує покрити квадратний фут даху залізом двадцять на двадцять вісім ціною дев'ять доларів п'ятдесят центів за ящик?

Спосіб перекладу - транскрибування.

TELEMACHUS, FRIEND "Друг Телемак "(Зб." Серце Заходу ") Пер. М. Урнова

The man sawed them in two and made ​​dippers, which he sold for two / reales / each and bought rum. -

Людина розпилював їх навпіл, робив з них чашки, продавав їх по два реала за штуку і купував ром.

Спосіб перекладу - транскрибування.

A RETRIEVED REFORMATION "Звернення Джиммі Валентайна" (СБ "Дороги долі")

Пер. Н. Дарузес

He tossed a quarter * into the hat of a blind man sitting by the door ... - Кинувши чверть долара сліпому, що сидів у дверей ...

* Quarter

n

one fourth of a US or Canadian dollar, equivalent to 25 cents.

(Random House Websters Electronic Dictionary and Thesaurus, College Edition, ver. 1.0)

Спосіб перекладу - описовий переклад.

При передачі грошових одиниць - стертих реалій (не реалій), що володіють малим конотативне значення, перекладачі користуються засобами, що дозволяють довести до читача насамперед їх смисловий зміст. Такими засобами є

 • переклад за допомогою функціонального аналогу;

 • родовідових заміна;

 • описовий переклад.

FRIENDS IN SAN ROSARIO "Друзі з Сан - Розаріо "(Зб." Дороги долі ") Пер. Е. Калашникової

Halves * and quarters and dimes **? Not for Sam Turner. - До дрібниці Сем Тернер не принижувався ніколи.

* Half

n

the sum of 50 cents.

** Dime

n

a coin of the US and Canada worth 10 cents.

Спосіб перекладу - родо-видова заміна.

THE EXACT SCIENCE OF MATRIMONY "Шлюб як точна наука" (СБ "Шляхетний шахрай") Пер. К. Чуковського

One afternoon when we were busiest and I was stuffing the two and ones into cigar boxes ... - Якось після обіду, коли наша робота була в повному розпалі, я розкладав гроші в сигарні ящики: в один ящик по два долари, в іншій - по одному ...

Спосіб перекладу - контекстуальний переклад.Переклад фразеологічних одиниць

Фразеологічними одиницями (фразеологізмами) називають словосполучення, "використовуються в мові як готові словесні блоки" [Виноградов В.С. 2001, стор 180].

У вітчизняній лінгвістиці фразеологізми Після ретельного вивчення та класифікації на основі їх семантичних, граматичних, стилістичних та інших ознаках. Ряд дослідників (Я. П. Рецкер, В. Н. Комісарів, С. Влахов і С. Флорін) відзначають національну забарвленість фразеологізмів, як стилістично експресивних, так і нейтральних за стилем, що ріднить їх з реаліями.

Розглядаючи фразеологічні одиниці з позицій перекладознавства, звернемося до поділу, запропонованого В. С. Виноградовим, який виділяє наступні групи стійких словосполучень:

 • лексичні, семантично співвідносні зі словами;

 • предикативні - закінчені пропозиції, що закріпилися в мові у вигляді стійких формул;

 • компаративні, що закріпилися в мові як стійкі порівняння.

С. Влахов і С. Флорін об'єднують фразеологізми за їх структурно-семантичному типу, колориту, метафоричності, стилістичному забарвленню в наступні групи:

 • образні / необразной;

 • пословічно типу / непословічного типу;

 • національні / запозичені / інтернаціональні;

 • мають колорит / не мають колориту;

 • народні / авторські;

 • Первісні / авторизовані.

Перераховані вище показники значною мірою визначають способи перекладу фразеологічної одиниці.

Основні прийоми перекладу фразеологізмів можна представити у вигляді такої схеми:

 1. Фразеологічний переклад:

 • фразеологічний еквівалент (абсолютний, частковий, відносний);

 • фразеологічний аналог;

 • лексико-фразеологічний переклад;

 • індивідуальний еквівалент.

 1. Нефразеологіческій переклад:

 • лексичний;

 • описовий;

 • контекстуальний;

 • калькування.

Фразеологічний переклад передбачає перевираженіе стійких сполучень мови оригіналу стійкими поєднаннями мови перекладу - від повного еквівалента до приблизного фразеологічного відповідності.

Абсолютним фразеологічним еквівалентом називають фразеологізм ПЯ, рівноцінний перекладної одиниці по всіх параметрах (зокрема, щодо змісту, стилістичної віднесеності, компонентного складу, лексико-граматичних показників і, що важливо, відсутність національного колориту).

Частковий фразеологічний еквівалент являє собою таку одиницю ПЯ, яка є абсолютним еквівалентом сталого поєднання ІЄ, але не у всіх її значеннях.

Відносний фразеологічний еквівалент є повноцінним відповідністю переводиться фразеологічної одиниці, відрізняючись він неї з будь-якого з показників: інші, часто синонімічні, компоненти, невеликі зміни форми, зміна синтаксичної побудови, інша морфологічна віднесеність і т. п.

Фразеологічний аналог - це відносний еквівалент з повною або частковою заміною образу, причому образи можуть бути як близькими, дотичними, так і не мають нічого спільного.

Лексико-фразеологічний переклад є пристосування до контексту вже існуючого фразеологізму шляхом зміни структури, додавання нових компонентів, додання за допомогою фонетичних засобів виду прислів'я, комбінування з двох одиниць однієї.

Індивідуальним еквівалентом називають фразеологізм, створений перекладачем на основі переводиться сталого поєднання в разі неможливості застосувати інший спосіб переказу. Вдало оформлені індивідуальні фразеологізми мають показниками звичайної фразеологічної одиниці, відрізняючись від неї лише одним - вони не відтворювані.

Нефразеологіческій переклад полягає у передачі фразеологічної одиниці мови оригіналу за допомогою лексичних засобів і, як правило, призводить до часткової або повної втрати відтінків значення, образності, конотативний. До нефразеологіческім прийомів перекладу вдаються, переконавшись, що в даному конкретному випадку фразеологічний переклад не застосуємо.

Про лексичному перекладі говорять в тому випадку, коли поняття, виражене в ІЄ фразеологізмом, представлено в ПЯ лексичними засобами - словом або вільним словосполученням.

Описовий переклад зводиться до перекладу не самого фразеологізму, а його тлумачення. Варіанти цього способу перекладу, що включають у себе пояснення, описи, порівняння повинні не тільки в максимально ясній і стислій формі передавати зміст фразеологічної одиниці, а й прагнути до відбиття її метафоричності, хоча б часткової передачі експресії, конотації, стилістичного забарвлення.

Зміст поняття контекстуальний переклад полягає в тому, що що жоден з його компонентів фразеологізму мови оригіналу не отримує відображення в перекладі (нульовий переклад). До контекстуального перекладу вдаються при відсутності в ПЯ відповідних відповідностей.

Калькування - дослівний переклад - можливо лише у випадках достатньої мотивованості значення фразеологізму значеннями його компонентів.

A CALL LOAN "На першу вимогу" (СБ "Серце Заходу") Пер. О. Холмської

The cattleman was caught in a stampede * of dollars. -

Долари сипалися на них дощем.

* Stampede

n.

Western US, Canada. a celebration, usu. held annually, combining a rodeo, contests, dancing, etc.

(Random House Websters Electronic Dictionary and Thesaurus, College Edition, ver. 1.0)

Спосіб перекладу - фразеологічний аналог.

HEARTS AND CROSSES "Серце і хрест" (Зб. "Серце Заходу") Пер. М. Урнова

That ain't any square deal -

Це гра із секретом.

Спосіб перекладу - фразеологічний аналог.

THE HANDBOOK OF HYMEN "Довідник Гіменея "(Зб." Серце Заходу ") Пер. М. Урнова

I couldn't get colour out of it at first, ... -

Спочатку я не міг зрозуміти, в чому тут сіль ...

Спосіб перекладу - фразеологічний аналог.

His regular toast is 'nothing doing' ...

Його черговий тост - "все трин-трава" ...

Спосіб перекладу - фразеологічний еквівалент.

It [the house] was painted yellow, and whichever way you looked from you could see it as plain as egg on the chin of an O'Grady on a Friday.

Він був пофарбований у жовту фарбу, і звідки б на нього не дивитися, він був видно так само ясно, як залишки жовтка в пісний день в бороді ірландця.

Спосіб перекладу - описовий переклад.

CUPID A LA CARTE "Купідон a la carte" (Зб. "Серце Заходу") Пер. М. Лорие

... A man wiggled out like a snake from under the bottom of the canvas, scrambled to his feet, and ran into me like a locoed bronco. -

... Какой-то людина виринув, як змія, з-під поли намету, став на ноги і поліз прямо на мене, як скажений мустанг.

Спосіб перекладу - 1. фразеологічний еквівалент, 2. фразеологічний аналог

I

fell from the fire into the frying-pan .-

Я потрапив з вогню та в полум'я.

Спосіб перекладу - фразеологічний аналог.

THE PIMIENTA PANCAKES "Піміентскіе млинчики" (СБ "Серце Заходу") Пер. М. Урнова

... 'Twas like trying to dig a prairie dog out of his hole with a peanut hull .-

... Та це все одно, що виманювати з нори лугову собачку горіховою шкаралупою.

Спосіб перекладу - калька

HYGEIA AT THE SOLITO "Санаторій на ранчо" (СБ "Серце Заходу") Пер. Т. Озерської

Six feet two in height, miles broad, and no deeper than a crystal brook ... -

Шести футів двох дюймів ростом і неосяжної ширини в плечах, він був, що називається, душа нарозхрист.

Спосіб перекладу - фразеологічний аналог.

W'at's his lay? You trail in, Cricket, and see how many cards he draws .-

Що це за птах? Ну, дивись в обидва, Цвіркун, не крапчаста чи є у нього колода.

Спосіб перекладу - фразеологічний еквівалент.

... W'at kind of a gold brick has the big guy got to sell? -

Яку аферу обмізкувати цей здоровань?

Спосіб перекладу - фразеологічний аналог.

«Get something for nothing,» was his mission in life ... -

Прожити на шармака - було його девізом ...

Спосіб перекладу - фразеологічний еквівалент

THE RATHSKELLER AND THE ROSE "Пивниця і троянда "(Зб." Голос великого міста ")

Пер. Н. Дехтеревой

... The clarionet blew a bubble instead of a grace note; ... -

... Кларнет пустив півня в середині фіоритури ...

Спосіб перекладу - фразеологічний еквівалент.

He was as fresh as a collard * and as ingenuous as a hay rake .-

Він був свіжий, як редис, і невигадливий, як граблі.

* Collard

n

a variety of kale, Brassica oleracea acephala, grown in the southern US, having a rosette of green leaves.

(Random House Websters Electronic Dictionary and Thesaurus, College Edition, ver. 1.0)Спосіб перекладу - 1. фразеологічний еквівалент, 2. калька

THE OCTOPUS MAROONED "Трест, який лопнув" (СБ "Шляхетний шахрай")

Пер. К. Чуковського.

... I'd rather batten than bant any day. -

... Бо худий жир краще доброї сухот.

СР рус. прислів'я "Поганий мир кращий за добру війну".

Спосіб перекладу - індивідуальний еквівалент

Переклад власних назв

Власні назви - це "слово чи словосполучення, яке служить для виділення іменованого ним об'єкта серед інших об'єктів: його індивідуалізації та ідентифікації" [Подільська Н.В. 1978, стор.95]. У сучасній лінгвістиці власні імена часто визначаються як номінативні лексичні одиниці на відміну від загальних слів, які вважаються одиницями, що повідомляють значення.

Імена власні володіють яскравим конотативне значення, інформуючи про локальної та національної приналежності позначуваного ним об'єкту., Що дає підставу зараховувати імена власні до реалій

Ряд дослідників (зокрема, В. С. Виноградов) визначає імені власним статус реалії на тій підставі, що в мові воно називає дійсно існуючий або вигаданий об'єкт думки, особа або місце, єдині у своєму роді і неповторні.

Точка зору інших прямо протилежна. Так, С. Влахов і С. Флорін, виходячи з критеріїв теорії перекладу, розглядають власні імена як самостійний клас "безеквівалентної лексики", відзначаючи наявність спільних рис у обох класів.

У лінгвістичних класифікаціях імена власні діляться на

 • найменування осіб, до яких відносяться імена (по батькові, прізвища) і прізвиська людей, клички тварин

 • найменування предметів. об'єднують назви географічних і космічних об'єктів, творів культури і науки, свят, установ, підприємств, товариств, засобів пересування і т. д.

Іменам власним як лексичної категорії притаманні такі прийоми передачі в перекладі:

- Транскрипція (переклад на рівні фонем);

- Транслітерація (переклад на рівні графем);

- Власне переклад.

З огляду на те, що транслітерація найчастіше значно спотворює ім'я, в даний час перевага віддається транскрипції як способу перенесення фонетичної форми в текст ПЯ з максимальною точністю.

Транскрипція власної назви в перекладі припускає

 1. перенесення його в текст ПЯ;

 2. виявлення його і виявлення затвердженої, іноді традиційної, форми, якщо це ім'я вже знайоме носіям ПЯ.

Якщо встановлено, що ім'я зустрічається вперше, що затвердилася транскрипції немає, то при створенні перекладу треба 1) знати правила транскрипції, 2) вміти, як виняток, кілька відхилитися від них при «незручних» (недрукованих в ПЯ, смішних, з точки зору носіїв ПЯ) іменах і 3) враховувати колорит, тобто національну приналежність референта.

Як правило, носіями національного колориту є всі імена власні, а особливо антропоніми - імена (та по батькові), прізвища людей і, перш за все, особисті імена.

При передачі топонімів - географічних назв - в тексті ПЯ слід брати до уваги наявність традиційних топонімів-найменувань більш широко відомих географічних об'єктів, - що є, по суті, частиною її лексики. З точки зору перекладу важливо знати, що ці назви потрібно не транскрибувати, а вміти знайти в наявних географічних довідниках.

Відносно назв вулиць, площ, кварталів та інших деталей населених пунктів, що представляють собою так звані мікротопоніми: імена - назви природних фізико-географічних об'єктів, рідше - створених людиною, що мають вузьку сферу вживання найбільш часто, за спостереженнями А. В. Федорова, застосовується переклад.

MAMMON AND THE ARCHER "Золото і любов" (збірка "Чотири мільйони") Пер. Н. Дарузес

He saw a congested flood of wagons, trucks, cabs, vans and street cars filling the vast space where Broadway, Sixth Avenue and Thirly-fourth street cross one another ...

- Застиглий потік фургонів, підвід, кебів, автобусів і трамваїв заповнював широкий простір в тому місці, де Бродвей перехрещувався з Шостий авеню і Тридцять четвертої вулицею ...

Спосіб переказу - 1 транскрибування, 2 - полукальки, 3 - калька

LITTLE SPECK IN GARNERED FRUIT "Персики" (Зб. "Голос великого міста") Пер .. Калашникової.

"It isn't broken," was his diagnosis, "but you havea bruise there that looks like you'd fallen off the Flatiron twice."

- Ребра всі цілі, - говорило винесене їм висновок. - Але ось тут є синець, судячи по якому, можна припустити, що ви впали з хмарочоса "Праска", і не один раз, а щонайменше двічі.

Спосіб перекладу - описовий переклад.

Розглядаючи ім'я власне у художньому тексті, С. Влахов і С. Флорін представляють власну класифікацію, розроблену на основі поділу імен у В.С. Виноградова і А.В. СУПЕРАНСКАЯ:

1) імена природні;

2) імена вигадані, у свою чергу розділяються на

a) вживаються поряд з природними;

б) "книжкові",

- Що мають нейтральну внутрішню форму;

- Володіють оціночної функцією, тобто тим чи іншим способом характеризують об'єкт.

З точки зору перекладності, на думку вищезгаданих авторів, імена власні можна розділити на:

1) переважно називають, як правило, семантично порожні,

2) переважно позначають, у яких хіба що переважає внутрішня форма і емоційно-оцінне значення,

3) тяжіють до однієї з перших двох груп в залежності від контексту,

4) поєднують якості перших двох груп, тобто породжують каламбури.

Одиниці першої групи при перенесенні в текст ПЯ транскрибуються:

THE HANDBOOK OF HYMEN "Довідник Гіменея" (збірка "Серце Заходу") Пер. М. Урнова

It was at a piano recital and quail-eating contest in the city hall ... that me and Idaho first met Mrs. De Ormond Sampson ...

На одному такому благодійному вечорі-конкурсі на кращу мелодекламацію .... ми з Айдахо і зустрілися вперше з місіс Д. Ормонд Семпсон ...

Спосіб перекладу - транскрибування.

MAMMON AND THE ARCHER "Золото і любов" (збірка "Чотири мільйони") Пер. Н. Дарузес

And then Anthony Rockwall ... went to the door of his library ...

І тут Ентоні Рокволл .... Підійшов до дверей бібліотеки ...

Спосіб перекладу - транскрибування.

Одиниці другої групи або переводять, грунтуючись на їх смисловому утриманні, або, за традицією, транскрибується, незважаючи на цілком ясну їх семантику. Так, назви періодичних видань-журналів і газет - транскрибує, назви творів мистецтва і науки перекладають, при цьому перекладач повинен вміти знайти вже існуючі відповідності в ПЯ, якщо такі існують:

THE HANDBOOK OF HYMEN "Довідник Гіменея" (збірка "Серце Заходу") Пер. М. Урнова

Talk about Solomon or the "New York Tribune"!

Куди до неї Соломона або "Нью-Йорк Трібюн"!

Спосіб перекладу - транскрибування

THE MISSING CHORD "Піаніно" (збірка "Серце Заходу") Пер. М. Урнова

Last night I played «Bonnie Dundee» and the «Anvil Polka» and the «Blue Danube" and lots of pieces.

Вчора ввечері я грала "Бонні Денді", польку "Ковадло", "Голубий Дунай" і ще масу всяких дрібниць.

Спосіб переказу - 1 - транскрибування, 2,3 - калька

До третьої групи належать як номінативні, так і "балакучі" імена власні, прийом передачі яких-переклад, заміна, транскрипція-залежить повністю від контексту. Відмінними рисами мовця імені є його внутрішня форма (тобто наявність у власної назви якостей імені наріцітельного), аллюзівность (тобто здатність навести думку читача на потрібні об'єкти) та / або своєрідна фонетична форма.

Транскрибування не дозволяє передати внутрішню форму імені, отже, не передає задум автора. З цієї причини більшість значущих імен підлягають відтворенню.

Для створення колоритних образів письменники нерідко використовують прізвиська. Внутрішня форма прізвиська переважає над зовнішньою, вказуючи на примітні риси вдачі, зовнішності, діяльності його носія.

З антропонімів імена як правило транскрибуються, а прізвиська перекладаються:

ПРИ THE INDIAN SUMMER OF DRY VALLEY JOHNSON - "Бабине літо Джонсона Сухого Лога" (Зб. "Серце Заходу") Пер. О. Холмської

Dry Valley Johnson shook the bottle.

Джонсон Сухий Лог струснув пляшку.

Спосіб перекладу - прізвисько - калька, ім'я - транскрипція.

His real name was Hector, but he had been rechristened after his range to distinguish him from «Elm * Creek» Johnson, who ran sheep further down the Frio.

При народженні він отримав ім'я Гектор, але згодом його перейменували на його ранчо, на відміну від іншого Джонсона, який розводив овець нижче за течією Фріо і називався Джонсон ільмових Струмок.

* Elm

1. an elm, Ulmus americana, of North America, cultivated for shade and ornament.

(Random House Websters Electronic Dictionary and Thesaurus, College Edition, ver. 1.0)

Спосіб перекладу - прізвисько - калька, ім'я - транскрипція.

A CALL LOAN - "На першу вимогу" (СБ "Серце Заходу") Пер. О. Холмської

So, out of the chaparral came Long Bill Longley from the Bar Circle Branch on the Frio - a wife - driven man - to taste the urban joys of success.

Ось як сталося, що Довгий Білл Лонглі, гнаний дружиною чоловік, покинув зарості чапарраля біля Бар Серкл Бранч на Фріо і прибув до міста, щоб скуштувати від більш витончених радощів успіху.

Спосіб перекладу - прізвисько - калька, ім'я - транскрипція.

THE PRINCESS AND THE PUMA - "Принцеса і пума" (Зб. "Серце Заходу") Пер. М. Урнова

Bully for you! »thundered Whispering Ben from the darkness of the royal chamber.

Ти в мене молодець! - Прогримів Бен Шептун з мороку королівської опочивальні.

Спосіб перекладу - прізвисько - калька, ім'я - транскрипція.

THE PIMIENTA PANCAKES - "Піміентскіе млинчики" (СБ "Серце Заходу") Пер. М. Урнова

'Why,' says Uncle Emsley, 'she' s gone riding with Jackson Bird, the sheep man from over at Mired Mule Canada. '

- А вона, - каже дядечко Емслі, - поїхала покататися з Джексоном Птахом, вівчарем з лощини Шолудивого Осла.

Спосіб перекладу - прізвисько - калька, ім'я - транскрипція.

Як засіб художнього зображення, «природне» ім'я власне вживається я як метафори, метонімії, Синекдоха, порівняння, парафрази.

До іменах - символам, нерідко є компонентами крилатих виразів, слід відносити імена популярних міфічних, історичних, біблійних, казкових героїв, персонажів загальновідомих книг і фільмів, серед яких чимало імен з минущої популярністю. На відміну від більшості говорять імен, вони зазвичай транскрибуються, але в кожному окремому випадку перекладач повинен враховувати «ступінь знакомости» імені:

HYGEINA AT THE SOLITO "Санаторій на ранчо" (СБ "Серце Заходу") Пер. Т. Озерської

But Rus Sage himself would have snatched at it. - A адже на таку приманку клюнув б і сам Рокфеллер.

Спосіб перекладу - функціональний аналог.

"THE GUILTY PARTY" - AN EAST SIDE TRAGEDY "Чия вина "(збірка" Палаючий світильник ").

Пер. під ред. М. Лорие.

I thought I was in the next world. I don't know how I got there; I suppose I had been riding on the Ninth avenue elevated or taking patent medicine or trying to pull Jim Jeffries's nose, or doing some such little injudicious stunt.

Мені наснилося, що я на тому світі. Не знаю, як я туди потрапив. Ймовірно, їхав поїздом надземної залізниці з Дев'ятої авеню, або прийняв патентування ліки, або намагався потягнути за ніс Джима Джеффріса *, або зробив ще який-небудь необачний крок.

* Відомий американський боксер.

Спосіб перекладу - транскрибування з поясненням у підрядкових примітках.

EXTRADITED FROM BOHEMIA "Викрадення Медор" (збірка "Голос великого міста").

Пер Н. Дарузес.

Camille, Lola Montez, Royal Mary, Zaza - such a name as one of these would that of Medora Martin be to future generations.

Камілла, Лола Монтес, Марія Стюарт, Заза * - таким же гучним ім'ям стане для прийдешніх поколінь ім'я Медор Мартін.

* Камілла - героїня англійського варіанту "Дами з камеліями"; Лола Монтес - фаворитка баварського короля Людовика 1; Заза - героїня однойменної п'єси Бертона, актриса і куртизанка.

Спосіб перекладу - транскрибування з поясненням у підрядкових примітках.

HEARTS AND CROSSES "Серце і хрест" (Зб. "Серце Заходу") Пер. М. Урнова

Baldy emptied his glass to the ratification of his Warwick * pose.

І Белді спорожнив склянку на підтвердження своїх слів, гідних Варвіка, діяча королів.

* Warwick

n

1. <Earl Of> (Richard Neville, Earl of Salisbury) ("the Kingmaker"), 1428-71, English military leader and statesman.

Спосіб перекладу - описовий переклад.

Тісний зв'язок ім'я власне з певним народом, національними традиціями і культурою ріднить їх з реаліями. Імена власні, безумовно, є елементом позамовної дійсності, що підлягає відображенню в тексті перекладу.

Переклад звернень

Серед звернень - слів або сполучень слів, використовуваних для називання осіб та предметів, до яких звертається мова - є значна кількість як власне реалій (одиниць - носіїв національного колориту), так і хибних реалій, елементів, котрі мають колоритом в рамках мови оригіналу.

В залежності від їх вживання звернення можна об'єднати в такі групи:

 • звернення звичайної ввічливості;

 • звернення в залежності від суспільного і соціального стану;

 • звернення в залежності від родинних та інших близьких відносин;

 • звернення в залежності від емоційно-експресивного змісту;

 • узуальние обороти;

 • оклики, окрики, звернення до тварин [Влахов С., Флорин С. 1986, стор 298]

При перекладі звернень зазвичай вдаються до таких прийомів, як

 • транскрибування,

 • функціональний еквівалент,

 • функціональний аналог,

 • нульовий переклад.

Так, в залежності від контексту, ввічливі звернення або транскрибуються, якщо містять яскравий національний колорит, або переводяться еквівалентами.

LITTLE SPECK IN GARNERED FRUIT "Персики" (Зб. "Голос великого міста")

Пер. Є. Калашникової.

Kid seized this and plucked forth a black man in a white tie and the garb of a servitor. "Get up!" commanded the Kid. "Are you in charge of this free lunch?"

"Yes, sah, I was. Has they done pinched us ag'in, boss?"

Малюк ... витягнув на світ Божий негра-офіціанта у фраку і білій краватці ...

- Ти належиш при цієї годівниці?

- Так, сер, я перебував. Невже нас знову злапали, сер?

JEFF PETERS AS A PERSONAL MAGNET - "Джефф Пітерс як персональний магніт" (СБ "Шляхетний шахрай") Пер. К. Чуковського

"Mrs. Peevy, ma'am, would you mind choking off that kid of yours ..."

- Місіс Піві, мадам, будьте ласкаві, заткніть пельку вашому немовляті ..

Звернення в залежності від суспільного і соціального стану підлягають переведенню з використанням функціональних аналогів з урахуванням епохи, соціального середовища і відносин персонажів.

JEFF PETERS AS A PERSONAL MAGNET - "Джефф Пітерс як персональний магніт "(Зб." Шляхетний шахрай ") Пер. К. Чуковського

"'Now do your duty, officer,' says the mayor ..

- А тепер приступите до виконання ваших обов'язків, сержант, - говорить мер ...

Звернення, які виражають родинні і близькі відносини, передаються еквівалентами мови перекладу, або, рідко, транскрибуються як реалії.

JEFF PETERS AS A PERSONAL MAGNET - "Джефф Пітерс як персональний магніт" (Зб. "Шляхетний шахрай") Пер. К. Чуковського

'Do you feel like you could eat some ham and eggs, Uncle James?'

А що, дядько Джеймс, - звертається він до судді, - чи не думаєте ви, що могли б з'їсти яєчню з шинкою?

Узуальние звернення передаються функціональними аналогами мови перекладу.

EXTRADITED FROM BOHEMIA - "Викрадення Медор "(Зб." Голос великого міста. ")

Пер. Н. Дарузес

Dear Sir: Henceforth, consider me as dead to you forever.

Шановний добродію! Відтепер я померла для вас навіки.

Експресивні звернення, окрики, оклики, звертання до тваринами переводяться функціональними еквівалентами, або опускаються (нульовий переклад).

ULYSSES AND THE DOGMAN - "Улісс і собачник "(Зб." Усього потроху ") Пер. Т. Озерської

"You old fat rascal!"

- Ах ти, чортова перечниця!

Спосіб перекладу - функціональний еквівалент.

MAKES THE WHOLE WORLD KIN - "Родинні душі "(Зб." Усього потроху ")
Пер. Т. Озерської

"Say, old man," ...

- Слухайте, старий, ...

THE MEMENTO - "Святиня" (СБ Голос великого міста ") Пер. М. Богословської

"'My dear Ida,' says Arthur ...

- Дорога Іда, - продовжував Артур ...

Спосіб перекладу - функціональний еквівалент.

JEFF PETERS AS A PERSONAL MAGNET - Джефф Пітерс як персональний магніт "

(СБ "Шляхетний шахрай") Пер. К. Чуковського

What was it you said I had, doc? ' the mayorlaughs ...

Яку хворобу ви знайшли в мене?

Спосіб перекладу - нульовий переклад.

Переклад відхилень від літературної норми

У науковій літературі представлено низку діаметрально протилежних думок про те, що вважати літературною нормою і її порушенням (Я. І. Рецкер, А. В. Федоров, І. Лівий, С. І. Виноградов). С. Влахов і В. Флорін вводять термін "відхилення від літературної норми", що поєднує всі випадки спотворень літературної мови й мови.

Відхилення від літературної норми можна представити у вигляді слудующая схеми:

 1. Колективні:

  • просторіччя;

  • діалекти і народні говірки;

  • арго, жаргони, сленг;

  • професійні мови.

II. Індивідуальні:

  • вольності усного мовлення;

  • дитячу мову;

  • ламана мова;

  • дефекти мови;

  • помилки у вимові та правопис.

Певні відхилення від літературної норми можуть вважатися реаліями. Реалії зустрічаються перш за все серед діалектизмів, деякі належать до просторіччя і жаргонної лексики - елементам зниженого стилю, практично немає їх серед відхилень, що виникли як стилістичний прийом автора (що відносяться до групи індивідуальних відхилень від літературної норми).

Відповідно до вищевикладеного розглянемо прийоми передачі колективних відхилень від літературної норми, які потенційно можуть бути реаліями.

"Територіальні" відхилення (діалектизми) передаються зазвичай засобами зниженого стилю, просторіччям, однак, ніколи - діалектами мови перекладу. Діалекти і говори, що функціонують у межах США, як і територіальні варіанти основного мови (англо-китайський, французько-креольський), що характеризуються фонетичними спотвореннями і змішаної з місцевими словами лексикою, успішно переводять ламаної промовою.

JEFF PETERS AS A PERSONAL MAGNET - "Джефф Пітерс як персональний магніт" (СБ "Шляхетний шахрай") Пер. К. Чуковського

"'Boss,' says he. 'Doc Hoskins am done gone twenty miles in de country to see some sick persons. He's de only doctor in de town, and Massa Banks am powerful bad off. He sent me to ax you to please, suh, come.

- Ах, пане, - каже дядько Том, - доктора Хоскіна виїхала з міста за двадцять миль ... в село ... його викликали до хворого ... Він один лікар на все місто, а суддя Бенк са дуже погана ... Він послав мене. Будь ласка, йдіть до нього. Він дуже, дуже просить.

A MUNICIPAL REPORT "Місто без пригод" (СБ "Ділові люди")

Пер. під ред. Ів. Кашкина

This Negro stood by a carriage ... "Step right in, suh; ain't a speck of dust in it - jus 'got back from a funeral, suh."

Негр стояв біля карети ... - Будь ласка, сар. Карета чиста, ні пилинки немає. Прямо з похорону, сар.

THE WHIRLIGIG OF LIFE "коловороті життя "(Зб." коловороті ") Пер. Т. Озерської

"A divo'ce," repeated Ransie, with a solemn Dod. "We-all can't git along together nohow. It's lonesome

enough fur to live in the mount'ins when a man and a woman keers fur one another. "

- Розлучитися, - повторив Ренс, підкріплюючи свої слова урочистим кивком. - Ми, от, не можемо ужитися, хоч ти трісни! У горах-то у нас глушину - самотньо, стало бути, жити-то. Ну, коли чоловік або, наприклад, дружина намагаються одне для одного - ще куди не йшло.

До жаргонним словами, професіоналізму, арго та сленгу реально підібрати відповідності в мові перекладу, беручи до уваги часовий чинник, оскільки словниковий склад цих груп схильний до частих змін. При цьому функціональні аналоги перекладних одиниць повинні бути позбавлені національного забарвлення мови перекладу.

ULYSSES AND THE DOGMAN - "Улісс і собачник "(Зб." Усього потроху ") Пер. Т. Озерської

"Well, I'm a son of a gun *!"

- Щоб мені здохнути!

* Son 'of a gun' n. pl. <sons of guns> Slang

1. rogue; rascal.

[1700-10; perh. orig. the illegitimate offspring of a soldier, though later influenced by Brit. argot gun thief.

(Random House Websters Electronic Dictionary and Thesaurus, College Edition, ver. 1.0)

Спосіб перекладу - заміщення лексикою зниженого стилю.

Переклад іншомовних вкраплень

У лінгвістичній літературі (І. Лівий, Нора Галь та ін) різні іншомовні і запозичені елементи лексики і фразеології позначаються термінами «іноземне слово», «чуже слово», «варваризми», «екзотизм», «аліенізм», «запозичення» і пр. Ми пропонуємо дотримуватися терміну «іншомовне вкраплення», введеного С. Влахова та С. Флоріна, тому що він здається нам найбільш точною характеристикою даного мовного явища.

За визначенням С. Влахова та С. Флоріна, іншомовними вкрапленнями є слова і вирази на чужому для оригіналу мовою або транскрибоване без морфологічних чи синтаксичних змін, введені автором для надання тексту автентичності, для створення колориту, атмосфери або враження начитаності або вченості, іноді - відтінку комічності чи іронії.

Іншомовні вкраплення, введені автором для створення колориту, можна називати реаліями.

Автори художніх текстів найчастіше користуються іншомовними вкрапленнями наступним чином: вводять в текст без пояснень, розраховуючи на контекстуальне осмислення та ерудицію читача, або тим чи іншим чином розкривають їх значення в тексті або у підрядкових примітках. Окремо слід згадати про випадки, коли іншомовне вкраплення є елементом атмосфери, для відчуття якої смислове сприйняття лексичної одиниці не обов'язково.

У відношенні перекладу іншомовних вкраплень може бути запропоновано декілька варіантів:

 • перевести / прокоментувати у виносках;

 • перевести найважливіші в смисловому плані фрази при збереженні автентичної форми вітання і коротких реплік, зміст яких зрозуміло з контексту;

- Здійснити переклад іншомовного вкраплення, натякнувши на атмосферу чужеязичності поясненнями типу «кинув він по-турецьки» [Лівий І. 1974, стор 148];

 • додати переклад іншомовного вкраплення безпосередньо після нього в тексті.

Окремо слід розглянути іншомовні назви творів і окремих розділів.

С. Влахов з С. Флорін вважають, що заголовки слід залишати в тому вигляді, в якому їх дає автор.

У ряді оповідань О'Генрі для відтворення життя і побуту ковбоїв і мовної характеристики персонажів автором введені вкраплення на іспанській мові. Їх ми розглядаємо як реалії.

HEARTS AND CROSSES "Серце і хрест" (Зб. "Серце Заходу") Пер. М. Урнова

As a consequence, one day a sunburned, capable, silk-kerchiefed nonchalant youth, garnished with revolvers, and attended by three Mexican / vaqueros /, alighted at the Nopalito ranch ...

І в результаті одного разу засмаглий, спритний, франтуватий юнак з шовковою хусткою на шиї, прикрашений револьверами та супроводжуваний трьома мексиканськими vaqueros *, спішився на ранчо Нопаліто.

* Ковбої (ісп.)

Спосіб перекладу - переклад у виносці.

HYGEIA AT THE SOLITO "Санаторій на ранчо" (СБ "Серце Заходу") Пер. Т. Озерської

«Listen. This / senorito / is my friend. He is very sick. Place yourself at his side ... And when he is well, or-and when he is well, instead of / vaquero / I will make you / mayordomo / of the Rancho de las Piedras. / Esta bueno /? »

- Ну, слухай. Цей Senorito - мій друг. Він дуже хворий. Будеш йому прислуговувати ... А коли він видужає або ... а коли він видужає, я зроблю тебе не vaquero, а mayordomo * на ранчо де ла Пьедрас. Esta bueno? **

* Старший об'їждчик (ісп.)

** Добре? (Ісп.)

Спосіб переказу - 1 - перенесення в текст ПЯ без перекладу в розрахунку на контекстуальне пояснення. 2 - переклад був даний у попередньому оповіданні. 3, 4 - переклад у виносках.

ВИСНОВОК

Проаналізувавши найбільш важливі положення лінгвістики та лінгвокраїнознавства для проведення лінгвокультуроведческого зіставлення англійської та російської мов, ми приходимо до наступних висновків:

- У перекладознавстві терміном "переклад" називають як процес передачі змісту, вираженого однією мовою, засобами іншої мови, так і результат цього процесу - текст усний чи письмовий;

- Еквівалентність, або адекватність, перекладу передбачає збереження всіх видів інформації, у тому числі змістовної, смислової, семантичної, стилістичної і функціонально - комунікативної, що міститься в тексті оригіналу;

- Основними критеріями оцінки перекладу можна вважати передачу смислової інформації та збереження національної та історичного колориту тексту оригіналу;

- Не дивлячись на істотні формальні відмінності між мовами, всі тексти перекладаються.

Розглянувши поняття "переклад" з позицій психолінгвістики, зазначимо таке:

- Переклад є найменш вивченим проявом мовленнєвої діяльності;

- В процесі перекладу можна виділити етап сприйняття, розпадається на фази допереводного і переказного сприйняття, і етап відтворення, що включає фази перевираженія та ідентифікації;

- Процес перекладу, як правило, здійснюється по декількох моделях;

- З терміном "переклад" стикаються поняття "перекладацька компетенція" та "комунікативна компетенція".

Розглянувши існуючі в лінгвістиці, перекладознавстві та лінгвокраїнознавства дефініції поняття "реалія", робимо наступні висновки:

- Реалії є лексичними одиницями, які називають предмети, явища, об'єкти, характерні для життя, побуту, культури, соціального і історичного розвитку одного народу і малознайомі або чужі іншому народові, що виражають національний і (або) тимчасової колорит;

- За структурою реалії представляють собою окремі слова та словосполучення, семантично рівні словами;

- Найчастіше за своєю граматичній формі реалії є іменниками або отименние прикметниками.

Зіставлення реалій з іншими класами лексики показало, що

- Реалії є одним з класів безеквівалентної лексики;

- Реалії можуть одночасно стосуватися кількох лексичним категоріям;

- Багато реалії є виразниками конотативних значень;

- Основним критерієм відмінності реалії від інших класів лексичних одиниць є її національна та (або) тимчасова забарвлення;

- Реалії, як правило, не мають точних відповідників в іншій мові і тому вимагають особливого підходу при перекладі.

У сучасній лінгвістичній літературі представлені класифікації реалій з тимчасового, семантичному, граматичному, місцевому ознаками.

Основними прийомами передачі реалій в мові перекладу є

- Транскрипція і / або транслітерація;

- Переклад.

Переклад реалії здійснюється наступними способами:

- Неологізмом (калька, полукальки, освоєння, семантичний неологізм);

- Заміною реалії;

- Приблизними перекладом (родовідових заміна, функціональний аналог, опис, пояснення);

- Контекстуальним перекладом.

Дослідження національно-культурної своєрідності оповідань О'Генрі проводилося на основі оригінальних текстів оповідань автора. При зіставленні текстів мови оригіналу з їх перекладами на російську мову були виявлені реалії та їх еквіваленти в тексті перекладу. Дані лексичні одиниці були класифіковані нами за віднесеності до певних лексичним категоріям і були розглянуті з позицій способу їх перекладу на російську мову.

Таким чином, з 87 реалій 17 є іменами загальними, що відображають предмети побуту і культуру мовної спільності, 5 є реаліями - грошовими одиницями, 7 - одиницями заходи, 23 - іменами власними, 17 - фразеологічними одиницями, 9 - зверненнями, 5 - іншомовними вкрапленнями, 4 - відхиленнями від літературної норми.

Аналіз способів перекладу англійських реалій показав, що до транскрбірованію перекладачі вдалися у 16 випадках, до решти був застосований один з видів перекладу. Так, калькою переведені 15 реалій, полукальки - 3; функціональним аналогом - 15; заміна реалії мала місце у 2 випадках, родовідових заміна - 3; описовий переклад використаний у 5 випадках, контекстуальний - в 3.

Переклад фразеологічних одиниць-реалій здійснювався такими способами: фразеологічним аналогом - у 7 випадках, фразеологічним еквівалентом - в 6, калькою - в 2, індивідуальним еквівалентом - в 1, описовим перекладом - в 1.

Більшості іншомовних вкраплень даний переклад у виносці.

Такі відхилення від літературної норми, як діалектизми, передані засобами зниженого стилю або просторіччям; до сленгу і жаргонним словами підібрані функціональні аналоги.

При відтворенні людських імен застосовувалася транскрипція, прізвиська у всіх випадках переведені калькою.

При перекладі звернень, більшість яких передано функціональними аналогами, відзначаються випадки нульового перекладу (опускання).

З нашої точки зору, перекладачам оповідань О'Генрі вдалося в тій чи іншій мірі відтворити всі випадки національно-культурної специфіки.

БІБЛІОГРАФІЯ

 1. 1. Ахманова О.С. Словник лінгвістичних термінів. - М., 1966.

2. Радянський енциклопедичний словник. - М., 1985.

3. Короткий філософський словник. - М., 1982.

4. Великий англо-російський словник. / Под ред. І.Р. Гальперіна. Т. 1, 2 - М., 1972.

 1. Денисова М. А. Лингвострановедческий словник. - М., 1978.

6. Random House Webster's Electronic Dictionary and Thesaurus, College Edition, ver. 1.0

 1. 7. The Project Gutenberg Etext of The Four Million, by O Henry / August, 2001 [Etext # 2776]

8. О 'Генрі Розповіді. / Пер. з англ. - Алма-Ата, 1986.

9. О 'Генрі Серце і хрест: Розповіді. / Пер. з англ. - М., 1993.

 1. 10. Алексєєв М. П. Проблеми художнього перекладу. - Іркутськ, 1931.

 1. Аристов Н.Б. Основи перекладу. - М., 1959.

12. Бархударов Л.С-Мова і переклад. - М., 1975.

13. Берков В.П. Питання двомовної лексикографії. - Л., 1973.

14. Вайсбурд М.Л. Реалії як елемент країнознавства. - РЯзР 1972, № 3, с. 98-100.

 1. Верещагін Є. М., Костомаров В. Г. Мова і культура. Вид., 3-е, перероб. і доп. - М., 1983.

 2. Виноградов В. С. Лексичні питання перекладу художньої прози. - М., 1978.

 3. Виноградов В.С. Введення в перекладознавство (загальні та лексичні питання). - М.: Изд. інституту загальної середньої освіти РАО, 2001.

 4. Влахов С., Флорин С. Неперекладне в перекладі. - М.: Вища школа, 1986.

 5. Глухів В. М. Питання багатозначності фразеологічних одиниць. / / Сб. Проблеми стійкості та варіантності фразеологічних одиниць. - Тула, 1968, с. 321-330.

 6. Дяков В. Інтерференція художнього образу в перекладі. - БР, 1984, № 2, с. 61-66.

 7. Комісарів В.Н. Слово про переведення. - М., 1975.

 1. Крупнов В. Н. У творчій лабораторії перекладача. - М., 1976.

 2. Лівий Іржи. Мистецтво перекладу. - М., 1974.

 3. Лілова О. Введення в загальну теорію перекладу. - М., 1985.

 4. Любимов М. М. Переклад - мистецтво. Вид. 2-е, доп. - М.., 1982.

 5. Подільська Н. В. Словник російської ономастичної термінології. - М., 1978.

 6. Рєпін Б. І. Національно-специфічні слова-реалії як особлива частина лексики у перекладному творі. / / Сб. Теоретичні та практичні питання викладання іноз. яз. - М., 1970, с. 87-98.

 7. Реформатський А. А. Вступ до мовознавства, вид. 4-е. - М., 1967.

 8. Рецкер Я. І. Теорія перекладу "та перекладацька практика. - М.. 1974.

 9. Суперанская А. В. Загальна теорія власної. - М., 1973.

 1. Томахін Г.Д. Прагматичний аспект лексичного фону слова / / Філологічні науки, № 5, 1988. С. 82 - 90.

 2. Чернов Г.В. Теорія без експерименту та експеримент без теорії. / / Зошити перекладача, № 10. - М., 1973.

 3. Федоров А. В. Введення в теорію перекладу. - М., 1953.

 4. Федоров А. В. Основи загальної теорії перекладу. - М., 1985.

 5. Швейцер А. Д. Переклад і лінгвістика. - М., 1973.

 6. Швейцер А. Д. Переклад і соціолінгвістика. Тези. - М. 1975, с. 66-68.

 7. Якобсон Р.О. Про лінгвістческіх аспектах перекладу. / / Питання теорії перекладу в зарубіжній лінгвістиці. - М., 1978, с. 16 - 24.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Іноземні мови і мовознавство | Диплом
314.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Реалії як засіб вираження національно культурної своєрідності
Національно-культурна специфіка прислів`їв містять реалії
Національно культурна специфіка прислів`їв містять реалії
Процес становлення інституту національно-культурної автономії
Проблема національно культурної специфіки мовленнєвої діяльності у с
Проблема національно-культурної специфіки мовної діяльності в сучасній лінгвістиці
Твори українського народного мистецтва як чинник формування національно-культурної свідомості молодших
Огляд історії Монголії та її етнічної своєрідності
Про міру своєрідності національних культур
© Усі права захищені
написати до нас