Пісні при вивченні англійської мови

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ЗМІСТ

РЕФЕРАТ. 2
ВСТУП. 2
1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ПІСЕНЬ .. 4
1.1 Роль музики та пісень у вивченні англійської мови. 4
1.2 Автентичні пісні - один з елементів національно - культурного компонента змісту навчання іноземної мови на початковому етапі. 8
2 ВИКОРИСТОВУВАННЯ ПІСЕНЬ ПРИ ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ .. 14
2.1 Роль пісні при навчанні англійської вимови .. 14
2.2 Пісня як методичний прийом при фонетичної відпрацювання англійських серединних сонантов. 17
2.3 Аналіз музично - методичного додатки до УМК з англійської мови для 3-го класу. 23
3 УРОК АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В 1-М КЛАСІ З ВИКОРИСТАННЯМ ПІСЕННОГО МАТЕРІАЛУ .. 27
ВИСНОВКИ .. 33
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ .. 35


РЕФЕРАТ

Курсова робота: 38 с., 15 джерел.
ОБ'ЄКТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ даної роботи є вивчення ролі використання пісенного матеріалу при вивченні англійської мови.
При написанні даної роботи ми ставили перед собою таку МЕТА:
- Вивчити і виділити значення і роль пісенного матеріалу при вивченні англійської мови.
У ході дослідження передбачається вирішити такі ЗАВДАННЯ:
- Вивчити і виділити роль музики і пісень у вивченні англійської мови;
- Виділити роль пісні при навчанні англійської вимови;
- Виділити особливості автентичної пісні як одного з елементів національно - культурного компонента змісту навчання іноземної мови на початковому етапі;
- Виділити особливості пісні як методичного прийому при фонетичної відпрацювання англійських серединних сонантов;
- Зробити висновки.
НОВИЗНА ДОСЛІДЖЕННЯ полягає у вивченні та узагальненні сучасного рівня проблеми, у спробі представити власну точку зору.
МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ - аналіз першоджерел, метод системного аналізу.
Сфера застосування - уроки англійської мови в середніх навчальних закладах, уроки методики навчання іноземних мов у середніх спеціальних та вищих навчальних закладах.
МУЗИКА, СПІВ, ПІСНЯ, МЕТОДИЧНИЙ ПРИЙОМ, дифтонги, ЗВУК, Автентичні ПІСНІ, ПІСЕННИЙ МАТЕРІАЛ.

ВСТУП

Ідея використання засобів емоційного впливу на учнів (художньої прози, поезії, пісень, музики, живопису, художньої фотографії) в навчанні іноземних мов не нова. Необхідність впровадження в практику навчання матеріалів, які забезпечували б не тільки оволодіння іноземною мовою, а й сприяли духовному вихованню і формуванню естетичного смаку учнів. В даний час відбір навчальних матеріалів все частіше будується не на чисто лінгвістичному, а культурооріентірованном, комунікативному, особистісному підході, що дозволяє використовувати цінні в культурному відношенні автентичні іншомовні матеріали.
Для того щоб зробити навчання емоційно насиченим, у багатьох навчальних курсах використовується оригінальний або спеціально створений для навчальних цілей музичний і пісенний матеріал. Однак традиційні форми роботи з піснями та віршами у навчанні іноземної мови в основному зводилися до прослуховування, читання та перекладу, аналізу, заучування і відтворення їх напам'ять. За останнє десятиліття почали розвиватися нові підходи до роботи з віршованим і пісенним матеріалом. Суть їх у тому, щоб використовувати художні твори як засіб навчання вираження своїх власних думок, грунтуючись на своєму власному життєвому досвіді. Звичайно, самі по собі пісні і вірші можуть застосовуватися для формування фонетичних, лексичних, граматичних навичок. Проте ще більш цінними вони можуть бути в тому випадку, якщо їх використовувати творчо для подолання відстані між задоволенням слухання (співу) і комунікативним використанням мови.

1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ПІСЕНЬ

1.1 Роль музики та пісень у вивченні англійської мови

Комплексне вирішення практичних, освітніх, виховних і розвиваючих завдань навчання можливе лише за умови впливу не тільки на свідомість учнів, а й проникнення в їхню емоційну сферу.
Одним з найбільш ефективних способів впливу на почуття і емоції школярів є музика, що є «найсильніший психічний побудник, проникаючий в приховані глибини свідомості» [1; 13]. Відомий педагог Ян Амос Коменський писав, що той, хто не знає музики, уподібнюється не знає грамоти. У школах Стародавньої Греції багато текстів розучували співом, а в початковій школі Індії абетку й арифметику вивчають співом і зараз. Разом з дітьми співає і вчитель, як правило, захоплено й радісно.
Музика та спів можуть надати неоціненну допомогу у вивченні іноземної мови в школі.
Сформулюємо методичні переваги пісень у навчанні іноземної мови:
- Пісні як один з видів мовного спілкування є засобом більш міцного засвоєння і розширення лексичного запасу, тому що включають нові слова і вирази. У піснях вже знайома лексика зустрічається у новому контекстуальному оточенні, що допомагає її активізації. У піснях часто зустрічаються імена власні, географічні назви, реалії країни досліджуваної мови, поетичні слова. Це сприяє розвитку у школярів почуттів мови, знання його стилістичних особливостей;
- У піснях краще засвоюються і активізуються граматичні конструкції. У деяких країнах видаються пісні для навчання найбільш поширеним конструкціям. Вони написані в сучасному ритмі, супроводжуються текстом з пояснювальними коментарями, а також завдань (мета яких - перевірка розуміння та обговорення змісту);
- Пісні сприяють вдосконаленню навичок іншомовної вимови, розвитку музичного слуху. Встановлено, що музичний слух, слухове увагу і слуховий контроль знаходяться в тісному взаємозв'язку з розвитком артикуляційного апарату. Розучування і виконання коротких, нескладних по мелодійного малюнку пісень з частими повторами допомагають закріпити правильну артикуляцію і вимовляння звуків, правила фразового наголосу, особливості ритму і т. д.;
- Пісні сприяють естетичному вихованню учнів, згуртуванню колективу, більш повного розкриття творчих здібностей кожного. Завдяки музиці на уроці створюється сприятливий психологічний клімат, знижується психологічне навантаження, активізується мовна діяльність, підвищується емоційний тонус, підтримується інтерес до вивчення іноземної мови;
- Пісні й інші музичні твори стимулюють монологічні і діалогічні висловлювання, служать основою розвитку речемислітельной діяльності школярів, сприяють розвитку як підготовленої, так і непідготовленою мови.
На уроці іноземної мови пісні найчастіше використовуються:
1) для фонетичної зарядки на початковому етапі уроку;
2) для більш міцного закріплення лексичного та граматичного матеріалу;
3) як стимул для розвитку мовних навичок і вмінь;
4) як свого роду релаксація в середині або в кінці уроку, коли діти втомилися і їм потрібна розрядка, що знімає напругу і відновлює їх працездатність.
Для фонетичної зарядки вибираються короткі, нескладні за мелодійного малюнку пісні з частими повторами і чітким ритмом. Для цієї мети добре підходять дитячі пісеньки, наприклад "Baa, Baa, Black Sheep".
Baa, baa, black sheep,
Have you any wool?
Yes, sir, yes, sir,
Three bags full.
One for my master,
One for my dame.
And one for the little boy,
Tommy by name.
Baa, baa, black sheep,
Have you any wool?
Yes, sir, yes, sir,
Three bags full.
Після первинного прослуховування пісні пропонується її переклад на російську мову, виконаний С. Я. Маршака.
Баранчик
- Ти скажи, баранчик наш. Скільки вовни ти нам даси?
- Не стрижи мене поки що. Дам я вовни три мішки:
Один мішок - Господарю,
Інший мішок -
Господині,
А третій - дітям маленьким
На теплі фуфайки.
Для фонетичної відпрацювання слова групуються по фонетичному ознакою. Слова з відкритою гласною переднього ряду [х]: black, bags, have; слова з довгою напруженої гласною переднього ряду [i:]: sheep, three; слова з напруженою гласною заднього ряду [a:]: baa, master і т. д . Надалі вимова тренованих слів закріплюється у відповідях на запитання вчителя за змістом пісні.
What animal is the song about?
What colour is it?
Has it any wool?
How much wool has it?
For whom is one bag?
На цьому ж матеріалі можна провести роботу з розширення та закріплення лексики, розвитку навичок розмовної мови:
Have you ever seen a sheep?
What does the sheep give us?
What do we make of wool?
What do we call a young sheep?
Використання пісень з метою закріплення лексико-граматичного матеріалу передбачає поетапну роботу протягом кількох уроків.
Стимулом для розмов і дискусій можуть стати сучасні, популярні серед молоді пісні. Можна запропонувати самим учням принести їх на урок в записі. Бажано, щоб вони були цікаві за змістом і стимулювали хлопців до подальшого обговорення, висловленню свого ставлення до пісні, її змісту та виконання. Політичні пісні можуть викликати розмова про міжнародну ситуацію, про соціальні проблеми суспільства; ліричні пісні з'являться приводом до розмови про взаємини людей.
Темами для усного або письмового висловлювання в класах з поглибленим вивченням іноземної мови, додатковий засіб презентації та активізації мовного матеріалу можуть стати уривки з музичних творів різних жанрів. Вдало підібране музичне твір може краще за слова налаштувати школярів на сприйняття і відтворення текстів монологічного і діалогічного характеру, на формулювання теми непідготовленого висловлювання і жанру розігрується сценки. Ось приклад завдання для стимулювання непідготовленого висловлювання: «Прослухайте даний музичний уривок і спробуйте передати на іноземній мові його основну тему, настрій, почуття, що виникли у вас». Або: «Спробуйте скласти розповідь або опис по асоціації з почутої музикою». Найбільш вдалими в плані розвитку навичок усного мовлення є ті музичні твори, які співзвучні досліджуваних тем або текстів, вміщених у підручнику, книзі для читання: «Пори року», «Зовнішність і характер людей», «Спорт», «Театр», «Музика», « Живопис ». В останньому випадку учні можуть отримати завдання виступити в ролі художника і дати опис задуманої картини або в якості екскурсовода в картинній галереї після прослуховування музичного твору« Картинки з виставки »М. П. Мусоргського.
Випускаються в даний час діафільми зі звуковим супроводом і кінофрагменти містять музичний фон, включають пісні країни досліджуваної мови. Цей матеріал також може стати засобом для розвитку як підготовленої, так і непідготовленою мовлення учнів, сприяти розширенню фонового знання, тобто збагатити учнів відомостями країнознавчого характеру, долучити їх до культури країни досліджуваної мови.

1.2 Автентичні пісні - один з елементів національно - культурного компонента змісту навчання іноземної мови на початковому етапі

Розвиток ділових і особистих контактів, розширення та зміцнення економічних і культурних зв'язків між народами висувають перед школою в області навчання іноземним мовам на перший план завдання - виховання людини, головним надбанням якого є загальнолюдська культура і загальнолюдські цінності. Це завдання безпосередньо пов'язана з проблемою взаєморозуміння людей, їх духовного зв'язку і пошуку спільних шляхів здійснення прогресу.
Одним із шляхів вирішення даної проблеми може бути гуманізація освіти, тобто залучення учнів до культурної спадщини і духовних цінностей свого народу та інших народів світу.
Особлива роль у цьому належить іноземної мови, за допомогою якого і здійснюється безпосередній і опосередкований діалог культур - іноземній і рідній, - що став одним з основних положень сучасної концепції освіти.
Гуманізація змісту освіти вимагає перегляду цілей, змісту і технології навчання іноземної мови як нового засобу спілкування - нового способу міжкультурної комунікації та міжкультурного взаєморозуміння.
Оскільки метою навчання іноземної мови є не тільки придбання знань, формування у школярів навичок і вмінь, але і засвоєння ними відомостей країнознавчого, лінгвокраїнознавчого та культурно-естетичного характеру, пізнання цінностей іншої для них національної культури, то при визначенні змісту навчання безперечно встає питання про культурний компоненті [2, 14].
Нікітенко З.Н. і Осиянова О.М. розглядають весь лингвострановедческий матеріал, пов'язаний з культурою країни досліджуваної мови, як національно-культурний компонент змісту навчання іноземної мови.
Даний компонент включає в себе певні знання (мовні і культурологічні), а також навички та вміння (мовного і немовного поведінки). При відборі змісту національно-культурного компонента з усього різноманіття лингвострановедческого матеріалу виділяється те, що має педагогічну цінність, що здатне сприяти не тільки навчанню спілкування іноземною мовою, але й долучитися до культури країни цієї мови [3, 17].
З усього сказаного випливає, що, підтримуючи інтерес до мови як засобу спілкування, необхідно розвивати інтерес до нього як носію своєрідної культури. І важливу допомогу в цьому відношенні може справити використання культурної і духовної спадщини країни досліджуваної мови. Це можуть бути і кращі зразки музичного, зокрема пісенної творчості на мові, що вивчається як його змістовного компонента.
У житті будь-якої родини постійно присутній музичний фон, який створюється передачами ТБ і радіо. Крім того, завдяки широкому розповсюдженню звуко-і відеозапису, а також авангардному положенню англомовної музичної масової культури пісні англійською мовою найбільш популярні серед учнів і є об'єктом їхнього особливого інтересу.
Використання пісень на мові, що вивчається досить актуально на початковому етапі навчання іноземної мови у I-IV класах середньої школи з ряду причин.
По-перше, учні з самого початку залучаються до культури країни досліджуваної мови, так як діти цього віку, на думку психологів, особливо чуйні і сприйнятливі до чужої культури.
По-друге, при роботі з цим своєрідним лінгвокраїнознавчі матеріалом створюється хороша передумова для всебічного розвитку особистості учня, бо спеціально відібрані пісні стимулюють образне мислення і формують хороший смак.
Цьому сприяє, зокрема, і досить високий вроджений рівень музичних здібностей дітей даного віку. Так, наприклад, у 81,2% досліджуваних дітей у віці 6-7 років розвинений не тільки звуковисотний слух, а й музичний слух в цілому, який пізніше гальмується у дітей, що залишилися поза музичної діяльності [4, 36].
Пісенний жанр як один з важливих жанрів музичної творчості завдяки наявності вербального тексту здатний точно й образно відобразити різні сторони соціального життя народу країни, що вивчається.
Пісні, як і будь-якого іншого твору мистецтва, властива комунікативна функція, тобто передача закладений її автором змісту адресату. При цьому на відміну від навчальних текстів общестрановедческого характеру, які перш за все інформують читача (або слухача), тобто впливають на його інтелект і пам'ять, пісня в якості країнознавчого матеріалу впливає на емоції людини і його образно-художню пам'ять.
Таким чином, з точки зору методики пісня англійською мовою може розглядатися, з одного боку, як зразок звучала іноземної мови, адекватно відображає особливості життя, культури та побуту народу країни досліджуваної мови, з іншого боку, будучи носієм культурологічної інформації, пісня може формувати і духовну культуру учня, з'єднувати в єдине ціле його розум і душу.
З точки зору комунікативно-когнітивного підходу (С. Ф. Шатілов) пісенний матеріал, будучи зразком музичної інокультури і виступаючи в якості одного з елементів національно-культурного компонента змісту навчання іноземної мови (3. М. Нікітенко), є засобом задоволення пізнавально-комунікативних потреб та інтересів учнів [4, 39].
Через пісні розкриваються душа народу, його культура, і вчитель виступає як посередник у процесі пізнання учнями цієї культури, як коментатор, як стимулятор їх пізнавальної активності.
Пісня на уроках іноземної мови дає поштовх дитячій творчості. Бачачи, який нескладний текст складає основу багатьох дитячих пісень іноземною мовою, дитина може сама придумати пісню, поклавши на знайому (або придуману ним самим) мелодію доступні йому слова і думки. У пісню можна перетворити все, навіть звичайне вітання і питання про самопочуття. Це переконливо довела своїм "Jazz Chant" американський методист, викладач англійської мови Керол Грехем [5; 112].
Однак перевагу слід віддати автентичного мовного пісенного матеріалу. При сприйнятті пісні завдяки наявності вербального тексту, який сотворив носіями мови, інформація витягується з «природних форм мови і не привноситься ззовні штучним по відношенню до мови шляхом» [6; 55].
Однією з умов успішного використання пісенного матеріалу є його відбір і типологізація. Пісенний матеріал як один з елементів національно-культурного компонента повинен відображати країнознавчу специфіку і володіти культурологічної цінністю. Тому виділені 3. Н. Нікітенко та О. М. Осиянова [3; 19] критерії можуть виявитися прийнятними при відборі пісень англійською мовою.
Лексико-граматичний матеріал пісень доцільно вводити з деяким випередженням програми з тією метою, щоб при введенні нового матеріалу учні легко впізнавали його. Це суттєво полегшить вступ, закріплення та використання лексико-граматичного матеріалу пісень у відповідних мовленнєвих ситуаціях.
Методика використання кожної пісні передбачає попереднє введення, активізацію і закріплення лексико-граматичного матеріалу використовуються пісень.
Приблизна послідовність роботи з піснею:
1) коротке вступне слово про пісню (її характер, стиль і особливості акомпанементу, основний зміст, історія створення і т. д.), установка на перше сприйняття пісні;
2) перше музичне пред'явлення пісні, знайомство з музичною стороною пісні: особливостями мелодії, ритму, поділу на музичні фрази;
3) перевірка розуміння змісту пісні (дослівний переклад тексту загальними зусиллями учнів під керівництвом учителя). На більш просунутому етапі або в більш підготовлених у мовному відношенні групах корисно звертати увагу учнів на способи вираження тієї чи іншої думки засобами іноземної мови;
4) фонетична відпрацювання тексту пісні. На початковому етапі навчання іноземної мови доцільно застосовувати в цих цілях в основному спосіб імітації;
5) повторне прослуховування пісні; роботу на даному етапі доцільно проводити з опорою на текст;
6) читання тексту пісні з подальшою відпрацюванням звуків та інтонації, всю роботу також рекомендується проводити з опорою на текст пісні;
7) розучування мелодії в процесі спільного виконання пісні з використанням фонограми пісні, а також її акомпанементу.
На наступних двох-трьох уроках достатньо повторити пісню один-два рази, щоб її слова запам'яталися міцно і надовго. У пам'яті учнів закріплюються необхідні для мови словосполучення і граматичні структури.
При введенні нового граматичного матеріалу учні легко впізнають введені з деяким випередженням граматичні структури, що істотно полегшує закріплення нового матеріалу і використання його у відповідних мовленнєвих ситуаціях. Надалі кожна із запропонованих пісень може бути використана як ефективний засіб закріплення та повторення нового граматичного матеріалу.

2 ВИКОРИСТОВУВАННЯ ПІСЕНЬ ПРИ ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

2.1 Роль пісні при навчанні англійської вимови

Англійське вимову носіїв російської мови може бути неадекватним через невміння учнів передавати тембр англійських голосних. Практика показує: навіть якщо учень строго слідує канонічним вказівкам (певне положення губ, відповідне положення мови по горизонталі й вертикалі), йому вкрай рідко вдається точно передати англійський «голосний» звук. Для того щоб голосний придбав саме англійське звучання, школяр повинен «побачити», «відчути» цей голосний, представити його собі у всьому обсязі, з усіма можливими слуховими, зоровими і просторовими асоціаціями. Такий емоційний «портрет» гласного важливо намалювати при першому пред'явленні його учням. Пояснимо сказане докладніше.
При описі і проголошенні нового голосного викладач дає йому цілий ряд емоційних оцінок, немов звук є предметом одухотворинними. Ці оцінки можуть бути як якісного, так і порівняльного плану («мрійливий», «холодний», «розв'язний», «милий», «суворий», «нудний», «живий», «червоний», «синій», «жовтий », а також:« як курча »,« як горішок »,« як оксамит »і т. д.). Закінчений же образ гласного складається у школяра після прослуховування пісні, а на більш пізньому етапі і після співу пісні разом з учителем чи виконавцем (записаним на плівку).
Роль співу при постановці англійської вимови в дитячій і навіть в дорослому аудиторії важко переоцінити. Проте ми заперечуємо проти існуючої думки про те, що англійська вимова можна успішно поставити винятково «на піснях». Пісні використовуються лише як яскравий засіб емоційного впливу, що сприяє сприйняттю і адекватному відтворенню звуку. Пісні можуть успішно застосовуватися і при відпрацюванні так званих важких фонетичних сполучень (наприклад: [s], [z] + [0], []; [] + голосний), а також при роботі над ритмом. Особливо виділимо використання на уроках пісень, присвячених якомусь конкретному звуку, в даному випадку - голосному.
Наведемо тут пісні, присвячені монофтонгами [:], [а:], [], дифтонг [ЕІ], [е u], [е], а також контрастним гласним [і] - [і:], [ ] - [А:].
Голосний [:] - «дитячий», «милий», «жовтого кольору, як курча». Пісня, присвячена цього звуку, співається (у запису) від імені маленької дівчинки, її звук «гарненький», «кругленький, як сонечко».
I am Paula, I'm already four.
I am Mrs Porter's daughter. I am Paula,
I am Paula, I love Walter Crawl ...
And I'm never naughty. But, oh Lord!
I am Paula, He says I am small.
I am Paula.
Звук [а:] «красивий», «соковитий», резонантний; його можна порівняти з темно-червоним оксамитом або трояндою. Цей голосний як би підсвічується зсередини. При проголошенні [а:] учневі (учениці) слід представити, що він (вона) знаходиться в прекрасному настрої. З таким же настроєм рекомендується виконувати пісню, присвячену цього звуку.
Charles, Bart, Barbara,
Arthur, Martha, Margaret,
Sanders, Frances, Martin, Mark -
They are all now in the park.
Голосний звук [] дуже відкритий, резонантний, «гордий», «зарозумілий», його колір холодний, яскраво-синій. Пісеньку, присвячену звуку [], співає власник собаки. Він з гордістю розповідає про переваги свого вихованця.
My dog's called Spot. And he is good at ping-pong, ping-pong,
He knows quite a lot. ping-pong.
He never does wrong, He's good at ping-pong.
Дифтонг [ei] «життєрадісний», «приємний», «витончений»; при проголошенні цього звуку згадується легкий подих морського вітерцю. Колір дифтонга світло-блакитний. Пісеньку, присвячену дифтонг [ei], співають діти. Вони щиро радіють гарній погоді і можливості подовше пограти на свіжому повітрі.
Rainy day ... "Oh, it's great to play all day!"
Rainy day is not today, And we say,
And we say, "Oh, it's great to play all day!"
Дифтонг [е u] «сумний» і «похмурий». При його вимові можна уявити собі дитину, яку образили, і він готовий розплакатися. Колір дифтонга [е u] темно-сірий. Пісеньку, присвячену цього звуку, «співає» «нещасна бездомна собачка».
My coat is old, No one seems to know
I feel cold. How wretched the dog is! Oh!
Дифтонг [е] має зовсім інший «характер». Цей голосний звук «ледачий» і «томний». При проголошенні його представляються химерні, нудотно-солодкі трояндочки на торті. Колір дифтонга кремовий. Пісеньку, присвячену йому, співає скромна кокетка.
Oh, my hair is long and fair, It is white and red and quite rare.
And I've bought a hat to wear. But why do you ... stare ... at my hat?
«Характер» кожного голосного яскраво проявляється і в так званих контрастних парах типу [і] - [і:], [ ] - [А:], [] - [:], [u] - [u:].
При відпрацюванні контрастних голосних слід звертати увагу учнів на те, що ці звуки відрізняються один від одного не тільки і не стільки за тривалістю, скільки за тембром.
Так, якщо при тренуванні короткого голосного [і] необхідно показати його «швидкість», «жвавість», «енергійність», то при тренуванні довгого голосного [і:] доцільно виділити передусім такі його якості, як «динамічність», «життєрадісність» , «оптимізм».
При відпрацюванні короткого голосного [ ] Підкреслюється його «суворість», «стриманість», «карбованість», «зібраність» (цей звук порівнюється з олов'яним солдатиком), при відпрацюванні довгого голосного [а:] - його резонантность, «соковитість», «бархатистість».
Таким чином, на думку учнів, такі тематичні пісні багато в чому допомагають побачити «характер» гласного, вловити його тембр. Ймовірно, саме цим можна пояснити ту радість, з якою зустрічають кожну нову пісню діти.
Зауважимо, що прослуховування і спів пісень ефективні не тільки при введенні того чи іншого голосного, але і при подальшій роботі над англійською вимовою. Це може бути:
1) цілеспрямована тренування будь-якого голосного звуку у пісні;
2) спів пісні з метою виправити спонтанно допущену ким-небудь з учнів помилку при проголошенні гласного;
3) просто спів як абсолютно необхідний на уроці момент релаксації.

2.2 Пісня як методичний прийом при фонетичної відпрацювання англійських серединних сонантов

Як відомо, приголосні звуки на відміну від голосних мають чітке, цілком фіксоване, добре відчутне і легко контрольоване місце освіти перешкоди для потоку повітря з легенів [7, 11]. Сказане справедливо лише для загальної характеристики приголосних в цілому як звуків, що протиставляються в певному відношенні гласним. Тим часом серед приголосних можна виділити особливу групу звуків, місце утворення яких не стільки чітко пов'язане і легко контрольований, як, скажімо, місце освіти губно-губних [р], [b], [m] або губно-зубних [f], [ v]. Мова йде про серединних сонантов, так званих півголосних [w], [j], а також безшумному тривалому [r] [8; 106]. Здається, однак, що звук [r] вокальний і резонансний за своєю суттю, може бути з повною підставою віднесено до розряду півголосних (у всякому разі в практичних цілях). Тоді термін «півголосних» будемо відносити до всіх згаданих тут сонантов. Це ємне слово «півголосних» як не можна краще характеризує [w], [r], [j] як звуки, в яких тон превалює над шумом, а також як звуки, які, подібно гласним, не мають легко відчутного місця артикуляції. Остання обставина і є причиною того, що ці Сонанти викликають певні труднощі в учнів при їх проголошенні.
Опис фонем [w], [r], [j] та їх варіантів можна знайти в роботах британських авторів, а також у навчальних посібниках з фонетики англійської мови Г. П. Торсуєва [9; 21], А. Л. Трахтерова [10 ; 18], В. А. Васильєва та ін [11, 32], Н. Д. Лукіної [12; 10].
У центрі уваги навчальні пісні, які використовуються при тренуванні учнів у проголошенні сонантов [w], [r], [j].
Звук [w]. Особливість проголошення цього півголосних - наявність двох фокусів. Освіта першого фокусу можна легко проконтролювати за допомогою дзеркала: губи округлені і трохи витягнуті вперед, при цьому в центральній частині губ має бути круглий отвір, рівний за величиною діаметру тупого кінця олівця. Слід звернути увагу на те, що в цій центральній частині губи не сильно напружені, вони ніби «м'які», напруга відчувається в куточках губ. Кінчик мови відтягнуть від зубів і знаходиться навпроти альвеол (але не стосується їх), тобто займає своє звичне положення. Утворення другого фокусу не настільки наочно: треба підняти задню частину язика до м'якого піднебіння для проголошення англійської голосного [u] або російського [у], а підняття задньої частини мови, як відомо, сприяє «отвердінню» звуку.
Таким чином, звук [w] твердий і дуже швидкий, він як би «ковзає» до артикуляції наступної голосної. У той же час [w] слабкий і, будучи півголосних, може бути охарактеризований як «ніжний» [13, 65]. Твердість [w] добре демонструється при проголошенні цього звуку в поєднанні з задньоязикових [u:] та [u]: wound, wood. «Ніжність» [w] відчувається при проголошенні його в сполученні з голосними: дифтонгами переднього ряду [ei], [ai], [е]: wait, wide, wear, а також при проголошенні слів, що містять у написанні wh: which, when . Як стверджують британські фонетисти, деякі носії англійської мови оглушають звук [w] у словах з wh і, отже, роблять його більш сильним, як того вимагає правило проголошення всіх глухих англійських приголосних. Однак, рекомендується лише злегка приглушати [w] у словах з wh, намагаючись при цьому робити його «ніжним» і «витонченим».
Наведемо тут пісню, присвячену півголосних [w].
Вчитель: Could you think of any words with the [w] sound?
Учні:
It's used in "a question",
In "Sweden" in "West".
It's used
In "what",
In "why",
In "when",
In "where".
In "request".
При тренувальній роботі над цією піснею необхідно звернути увагу учнів на те, що в словах question і request звук [w] оглушается, так як він слідує за глухим приголосним [k]. У свою чергу звук [k] під впливом Сонанти [w] вимовляється з округленими губами, тобто в даному випадку відбувається так звана взаємна асиміляція. (Сказане рівною мірою відноситься і до поєднання [tw], наприклад в слові twice.) У слові Sweden [w] оглушается лише частково, однак при проголошенні [s] необхідно стежити за тим, щоб губи були округлені. Важливо звернути увагу учнів також на те, що в поєднаннях [k] + [w], [t] + [w], [s] + [w] приголосні [k], [t] та [s] дуже щільно з'єднуються з наступним звуком [w], в результаті всі поєднання вимовляється як би з одним артікуляторние зусиллям.
Особливу трудність викликає в учнів проголошення [w] з наступним гласним змішаного ряду [е:]. Тут можливі дві помилки. Перша помилка полягає в заміні [е:] більш заднім і округленим [:], що може привести до нерозуміння сказаного. Рекомендується тренувати такі пари, як:
[Е:] [:]
It 's a \ word. - It 's a \ ward.
It's a \ whirl. - It's a \ wall.
It's a \ worm. - It's \ warm.
Друга помилка: заміна [е:] на звук, схожий на російський [е]. Для усунення цієї помилки можна рекомендувати вимовити російське слово ялинка з початковим твердим [w] - [w] ялинка. При цьому учні повинні злегка підняти верхню губу і вимовити все слово з округленими губами, не змінюючи плоского становища мови, необхідного для артикуляції англійської [е:]. Важливо також не пом'якшувати звук [w]. Для цього твердий [w] слід поєднувати з подальшим «е» не тісно, ​​а як би переборюючи якусь перешкоду між ними, скажімо, у вигляді зазору: [w] (зазор) ялинка.
Ж.б. Веренінова пропонує дві пісні, в яких відпрацьовується поєднання [w] + [е:] [14, 28]. Першу пісню краще розучувати на початку роботи над цим поєднанням, оскільки воно зустрічається тут у кожному значимому слові. Другу пісню краще виконувати на більш пізньому етапі, коли увага учнів не буде зосереджуватися тільки на [w] + [е:], і таким чином викладач зможе проконтролювати, наскільки ретельно відпрацьовано у дітей це поєднання.
Пісенька на звуки [w] + [е:]
Вчитель: Could you think of my words with the combination [w] + [е:]?
Учні:
[W е:] is in "work", in "worker" and in "working".
[W е:] is in "word", in "wordy" and in "wording".
[W е:] is in "worse".
[W е:] is in "worth".
[W е:] is in "worm", in "worthy" and in "world".
Тужлива мелодія цієї пісні відображає і сумний, нудний, одноманітний тембр голосного [е:].
Пісенька на звуки [w] + [е:] в англійських прислів'ях і приказках
A pound in the purse is worth two in the book that means,
A bird in the hand is worth two in the bush.
A word to the wise.
Love makes the world go round.
Time works wonders.
Work done, have your fun.
Звук [r]. Звук [r] дуже музичний, резонансний, «іскристий» півголосних. При проголошенні [r] кінчик язика піднятий догори, злегка загнутий тому (какумінальная артикуляція) і знаходиться навпроти заднього ската альвеол, але не стосується цього місця. При артикулировании англійської [r] в ротовій порожнині має утворюватися широка щілина, через яку повітря проходить легко, а отже, вимовляється звук, що нагадує по своїй якості гласний. Для цього бокові краї язика щільно притискаються до внутрішньої поверхні верхніх зубів, а вся маса мови (але не кінчик) як би провисає; таким чином, в ротовій порожнині утворюється досить широка щілину. При тренувальній роботі з учнями рекомендується вимовляти дуже тривалий [r] на високій рівній ноті: [rrrr]. Вельми ефективною методика роботи над [r] є методика запропонована Г. П. Торсуєва: «починати з російської голосного [а] і, поступово загинаючи кінчик язика вгору, до заальвеолярному скату твердого неба, отримати щілину потрібної ширини [14; 30]. Основна вимога, що пред'являється до виголошення Сонанти [r], - вміння передати його музикальність, резонантность, «соковитість». При відсутності цих якостей звуку [r] учні, по всій вірогідності, допускають такі помилки: кінчик язика стосується альвеол або заднього ската альвеол; вся маса мови занадто високо піднята до твердого піднебіння. І те, й інше робить прохід для повітря вузьким, а це веде до появи шуму, зовсім не характерного для проголошення півголосних [r].
Також слова, що містять Сонанти [r], потрібно вимовляти не ізольовано, поза контекстом, а в коротких фразах типу: It 's a \ rail (rise, rag, raft), а також в англійських прислів'ях і в стійких сполученнях: It never rains, but it pours; All roads lead to Rome; Neither rhyme nor reason та ін
Звук [j]. При проголошенні цього Сонанти середня спинка язика піднімається проти твердого неба, як при проголошенні короткого англійської голосного [і], і повітря вільно проходить по центральній частині мови, при цьому вимовляється звук, схожий на дуже слабкий російська [і]. Для того щоб [j] вийшов дійсно слабким і в той же час музичним, не слід занадто високо піднімати спинку мови, тому що при такому положенні прохід для повітря звужується, і звук виходить гучним. При проголошенні [j] кінчик язика, як зазвичай, повинен бути відтягнуть від зубів, а губи злегка розтягнуті. Однак це положення органів мови для звуку [j] утримується лише на мить. Справа в тому, що артикуляція [j] є ковзної: після проголошення [j] мова вмить переходить до положення, необхідному для наступної голосної; [j] - це звук-«гуркіт» (слабкий) перед голосними. Не випадково під вступних фонетичних курсах прийнято показувати цей легкий гуркіт перед одним і тим же гласним в парах типу: ate - yet; awn - yawn; oak - yoke.
При введенні звуку [j] потрібно виходити з російського [і]. Слід однак, підкреслити, що англійська [j] дуже слабкий (його можна порівняти з легким, ледве помітним хмаркою, пливли по небу) і він більш музичний, ніж російська [і], іншими словами, цей звук - півголосних. Учні вимовляють з англійським артікуляторние укладом російські слова з ініциальним звуком [і], зосереджуючи особливу увагу на півголосних [j]: їжак [jож], ялинка, яблуко, яма, якщо, південь, ясла і ін
Ще ефективніше діє цей прийом при співі пісень. Приємний емоційний настрій зазвичай викликає у школярів пісенька про їжака.
Пісенька на звук [j]
Якщо побачить їжак Він його з'їсть, ну що ж!
Яблуко у ямці біля ялинки, Треба ж відрощувати голки.
Як показує досвід, цілеспрямовані (т. е. присвячені якогось певного звуку) пісні у поєднанні зі спеціальними фонетичними вправами - короткими фразами, що включали звук, в проголошенні якого тренуються учні, є дієвим стимулом для ретельної самостійної відпрацювання англійських звуків. При цьому учні з розумінням приймають зауваження вчителя про те, що недбале виконання пісні з нечіткими, нечистими, «брудними» звуками не може доставити естетичного задоволення ні виконавцю, ні тим більше слухачеві.

2.3 Аналіз музично - методичного додатки до УМК з англійської мови для 3-го класу

Як приклад систематичного використання пісенного матеріалу в навчальному процесі на початковому етапі навчання іноземної мови можна запропонувати музично-методичне додаток до УМК з англійської мови для III класу загальноосвітніх установ (автори: Нікітенко 3.Н., Долгова Л.А.). При підготовці цього додатка бралися до уваги такі основні положення про те, що пісенний матеріал:
а) сприяє реалізації культурологічного компонента навчання;
б) впливає на емоційну і мотиваційну сферу особистості;
в) допомагає формуванню та вдосконаленню слухо-вимовних, інтонаційних та лексико-граматичних навичок і вмінь, передбачених програмою;
г) при відборі пісенного матеріалу обов'язково враховуються вікові особливості та інтереси учнів.
Виходячи з цього, були виділені наступні основні принципи відбору пісенного матеріалу:
1) принцип автентичності, пов'язаний з критерієм культурологічної цінності і забезпечує розширення лингвострановедческого кругозору учнів;
2) принцип впливу на емоційну та мотиваційну сферу особистості з урахуванням вікових особливостей та інтересів школярів;
3) принцип методичної цінності для формування базових мовних навичок і вмінь учнів, що забезпечується відповідністю ПМ тематики усного мовлення і читання та іншим програмним вимогам навчання на даному етапі.
Відповідно до першого принципу майже всі наявні в додатку пісні були запозичені з оригінальних джерел. В основному це були підручники з музики, видані в США: "Music and You "[15; 210] та деякі інші.
Принцип автентичності реалізується також в доборі лексичного матеріалу використовуються пісень, який не був адаптований. Це відбилося в тому, що в текстах використовуються пісень збереглися такі мовні явища:
а) наявність слів (ha 'penny, kid, whoops тощо) і скорочень, характерних для розмовного стилю (' rithmetic, 'twas, can' t, isn 't, we' ve, gonna, wanna і т. д.);
б) пропуск (або додавання) букв з метою збереження рими і ритму і відображення цього явища в орфографії (e 'er, o' er, ev 'ry, hick' ry, a - coming, a - playing і т. д.) ;
в) граматичні відхилення: ain 't (am not, are not, is not), інвертований порядок слів і т. д.
Подібні лінгвістичні особливості характерні і для розмовної мови. Тим самим при використанні даного пісенного матеріалу в якості навчального створюється база для розуміння живої розмовної мови на слух.
До складу УМК з англійської мови для III класу входить касета, яка крім фонограм самих пісень містить фонограму їх акомпанементу за формулою «мінус один», тобто лише їх інструментальний акомпанемент. Це дозволить практично будь-якому вчителеві, незалежно від його музичних здібностей, систематично використовувати весь пісенний матеріал у навчальному процесі. Тим самим буде створена база для розвитку музичного слуху і самого вчителя, що в кінцевому підсумку позитивно позначиться на його професійній діяльності.
Згідно з принципом методичної цінності були відібрані пісні, які передбачають знайомство зі святами, державними символами, героями казок і т. п. Лексичний матеріал пропонованих пісень, що включає і безеквівалентной і фонову лексику, розподілений по темах, які вивчаються в III класі: "Town and Its Streets "," Means of Transport "," Nature. Seasons, Weather "," Fairy Tales "," Holidays and Special Days "," State Symbols "," Home. Family. Work About the House "," Animals, Pets "," School. Timetable. Subjects "," Working Day "," Out-of-Doors ".
У залежності від поставленої методичної завдання окремого етапу навчання іноземної мови пропонований пісенний матеріал може бути використаний:
1) для фонетичної зарядки на початковому етапі уроку;
2) на етапах введення і закріплення лексичного та граматичного матеріалу;
3) на будь-якому етапі уроку як стимул для розвитку мовних навичок і вмінь;
4) як свого роду релаксація в середині або в кінці уроку, коли учням необхідна розрядка, що знімає напругу і відновлює їх працездатність.

3 УРОК АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В 1-М КЛАСІ З ВИКОРИСТАННЯМ ПІСЕННОГО МАТЕРІАЛУ

Урок-свято "Good Night, Little Ones ", побудований за аналогією з дитячою передачею« Спокійної ночі, малята ». Урок розрахований на 35-40 хвилин.
Мета: розвиток лінгвістичних здібностей дитини, бажання спілкуватися англійською мовою, отримуючи при цьому задоволення, радість; виховання доброти, любові до навколишнього світу; етики, культури взаємин, вміння перевтілюватися у рольовій грі.
Освітні завдання: активізувати, закріпити мовні зразки, граматичні структури: I can dance. Can you run? What do you see? Tom likes ... . Where is the dog? It cannot run and jump. I like ... . He likes ... . I have a friend. Nice to see you. You are welcome. What colour is it? What 's the matter? What are you doing?; закріпити лексичні одиниці з теми; практикувати учнів у монологічного та діалогічного мовлення.
Обладнання: макет екрана телевізора; макет віконечка «Бюро знахідок», маски Хрюші, Степаши, Каркуша, Філі; місяць і зірочки (з картону); лялька; малюнки з тематики мультфільмів «Я на сонечку лежу», «Троє поросят», «Крокодил Гена і Чебурашка »; магнітофон із записами потрібних мелодій.
За «екраном телевізора» сидять діти в масках Хрюші і Степаши. На екрані - малюнок за темою "Good Night, Little Ones ". Звучить музика. Змінюється кадр. З'являються Хрюша і Степаши.
Хрюша: Good evening, children. I am Khryusha. I am seven. I live in Kyiv. I can sing and dance. 1 like chocolate, cakes, sweets, cheese, milk and sausage.
Степаши: Sausage? What fun! I like a big carrot. (Показує велику морквину. Хрюша щось малює; дивлячись на нього, починає малювати і Степаши.) Khryusha, are you busy?
Xp.: Yes, I am.
Cm.: What are you doing?
Xp.: I am drawing.
Cm.: What are you drawing?
Xp.: I am drawing my little pussy. It cannot read and write, it can run, jump and mew. My pussy can drink milk. (Показує малюнок кішки і співає на фоні музики.)
I love little pussy,
Her coat is so warm,
And if I don't harm her
She'll give me no harm.
I'll not pull her tail,
Nor drive her away,
But pussy and I
Very gently will play.
Cт.: I like your song, thank you. Khryusha, what do you see? (Показує свій малюнок.)
Xp.: I can see a teddy-bear.
Cт.: Oh yes, it's my teddy-bear, it is brown, it has four legs and a tail. My teddy-bear can climb, sine dance and sleep. It likes apples and sweets. (Показує свій малюнок і співає на фоні музики.)
Teddy - bear, teddy - bear, look around,
Teddy-bear, teddy-bear, touch the ground.
Teddy-bear, teddy-bear, switch off the light.
Teddy-bear, teddy-bear, say "Good night".
Входить вчителька і сідає між Хрюша і Степаши.
Вчителька: Good evening, my friends. Nice to see you.
Хрюша і Степаши: Good evening! Glad to see you.
Вчителька: Thank you, how nice of you!
(Стукіт у двері.)
Xp.: Who 's there?
(Входить Каркуша, плаче.)
Ст.: Come in, please, Karkusha. What's the matter? (Співає на тлі музики.)
Why do you cry, Karkusha?
Why do you cry?
Why, Karkusha? Why, Karkusha?
Why, Karkusha? Why?
Каркуша: I have lost my friend Philya on the way. Oh, my poor Philya! (Витирає сльози і співає).
Oh where, oh where has my little dog gone?
Oh where, oh where can he be?
With his ears cut short
And his tail cut long,
Oh where, oh where is he?
Вчителька: Don't worry. It'll be all right, Karkusha. (Гладить її по голові.) Let's go to the Lost-and-found.
Каркуша підходить до віконця «Бюро знахідок» і звертається до службовця.
Каркуша: Good evening.
Службовець: Good evening.
Каркуша: Oh, help me, please!
Службовець: What's the matter?
Каркуша: I have lost my friend, a dog.
Службовець: What is his name?
Каркуша: His name is Philya.
Службовець: What colour is he?
Каркуша: Не is brown.
Службовець: How old is he?
Каркуша: Не is three.
Службовець: Can your friend run and jump?
Каркуша: Oh, yes, my friend can walk, swim, run, jump and sleep. Philya likes "Pedigree Pal".
Службовець: Oh, let me see! (Знаходить іграшкову собачку.) Oh, here you are!
Каркуша: Oh, my friend Philya! (Обіймає і цілує улюбленця.)
Хрюша, Степаши та Філя виконують пісню-танець "Hockey - Pokey" (під музику).
You put your right (left) foot in,
You put your right foot out,
You put your right foot in,
And shake it all about.
And then you do the hockey-pokey
And turn yourself about,
And that's what it's all about. Hey!
Вчителька: My little ones, you are a bit tired, my young friends, let's watch the cartoons.
(Каркуша, Філя, Степаши і телеглядачі дивляться мультфільми - три малюнки за темами мультфільмів: «Я на сонечку лежу», «Троє поросят», «Крокодил Гена і Чебурашка». Демонстрація кожного малюнка супроводжується співом дітей.
I 'm lying in the sun,
I'm looking at the sun.
I'm lying, I'm lying,
And I'm looking at the sun.
We are not afraid of Big Bad Wolf,
Big Bad Wolf, Big Bad Wolf.
We are not afraid of Big Bad Wolf,
Tra-la-la-la-la-la.
I'm playing my garmoshka,
For all passers-by to hear.
It's a pity we've a birthday
Only once a year.
(З'являється Місяць і три зірочки.)
Вчителька: What a pleasant surprise! The moon and stars are our guests today.
Місяць і зірочки: Good evening, children.
Хрюша, Філя, Степаши і Каркуша: Good evening. Nice to see you. You are welcome!
Місяць: I'm the moon. I live in the sky. I'm bright. I can shine, but I can sleep too. I have many friends: a bear-star, a lion-star, a dog-star.
1-а зірочка: We are little stars. We can twinkle in the dark.
Філя: Oh, I like the stars. (Читає вірш.)
Twinkle, twinkle,
Little star,
How I wonder
What you are!
Up above the world
So high,
Like a diamond
In the sky.
2-а зірочка: We can play hide-and-seek.
Третя зірочка: We can smile and say "Good night".
Вчителька: Oh, it's long past your bedtime, let's say "Good night" to our TV-viewers.
1-а зірочка:
Supper in the evening
When the sky is red,
Now the day is over
And we go to bed.
2-а зірочка:
Good night, father,
Good night, mother.
Kiss your little son.
Третя зірочка:
Good night, sister.
Good night, brother.
Good night, everyone!
Місяць заколисує ляльок і співає: Sleep, my babies, do not cry, I shall sing you a lullaby.
На екрані телевізора з'являється малюнок по Темі "Good Night, Little Ones ". Звучить музика.

ВИСНОВКИ

Отже, можна зробити такі висновки:
· Текст вірша чи пісні, як і проза, створюючи і функціонуючи в суспільстві насамперед у своєму ідейно-художню якість, може розглядатися: як джерело об'єктивної інформації (текст - дзеркало життя і культури народу); як джерело ідейно-художньої інформації (текст - художній твір); як джерело мовної та лінгвістичної інформації (текст - репрезентант мовної та мовленнєвої системи). При цьому в шкільних умовах музичні та поетичні виражальні засоби володіють у порівнянні з прозою рядом переваг, а саме: конденсацією думки і образу, підвищеною емоційністю, ритмічною повторюваністю. Ритмічна повторюваність, до речі, будучи одним з найсильніших фасцинативних факторів, змушує людину сконцентрувати увагу і сприяє мимовільному запам'ятовуванню матеріалу.
· З точки зору методики пісня англійською мовою може розглядатися, з одного боку, як зразок звучала іноземної мови, адекватно відображає особливості життя, культури та побуту народу країни досліджуваної мови, з іншого боку, будучи носієм культурологічної інформації, пісня може формувати й духовну культуру учня, з'єднувати в єдине ціле його розум і душу.
· Пісні на уроці англійської мови оживляють викладання, викликають позитивні емоції, служать кращому засвоєнню лексико-граматичного матеріалу.
· Пісні повинні бути автентичними, доступні в інформаційному та мовному плані, емоційні, проблемні і актуальні, а також пісні повинні відповідати віковим особливостям учнів.
· Використання пісень сприяє розвитку у дітей інтересу до вивчення англійської мови.
· Пісні активізують навчальну діяльність і є способом розширення та збагачення словника учнів.
· Використання пісень на уроках англійської мови сприяє розвитку музичного слуху, а також естетичному вихованню учнів.
· Використання пісень на уроках англійської мови збагачує учнів знаннями країнознавчого характеру, дає можливість дізнатися про культуру країни, мова якої вивчається.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Леві В. Питання психобіології музики. / / Радянська музика. - 1966. - № 8, С. 13 - 19.
2. Нікітенко З.Н., Осиянова О.М. До проблеми виділення культурного компонента в змісті навчання англійської мови у початковій школі. / / Іноземні мови в школі. - 1993. - № 3, С.14 - 17.
3. Нікітенко З.Н., Осиянова О.М. Про зміст національно-культурного компонента в навчанні англійської мови молодших школярів. / / Іноземні мови в школі. - 1994. - № 5, С. 17 - 19.
4. Науменко С.І. Розвиток музичного слуху, співочого голосу і музично - творчих здібностей учнів загальноосвітніх шкіл. - М.: Просвещение, 1982. - 310 с.
5. Graham C. Jass Chants: Phythms of American English as a Second Language. - NY: Oxford University Press, 1978. - 280 p.
6. Орлова Н.Ф. Удосконалення усного мовлення студентів старших курсів з використанням музичної наочності. - М.: Просвещение, 1991. - 370 с.
7. Веренінова ж.б. Навчання англійській вимові з опорою на специфіку фонетичних баз досліджуваного і рідної мов. / / Іноземні мови в школі. - 1994. - № 5, С. 9 - 14.
8. Gimson AC An Pronunciation of English. - London, 1980. - 289 p.
9. Торсуев Г.П. Фонетика англійської мови. - М.: Ілля, 1950. - 310 с.
10. Трахтеров А.Л. Практичний курс фонетики англійської мови. - М.: Вища школа, 1976. - 421 с.
11. Васильєв В.А. Фонетика англійської мови. - М.: Вища школа, 1980. - 240 с.
12. Лукіна Н.Д. Фонетичний ввідно - корективний курс англійської мови. - М.: Вища школа, 1985. - 315 с.
13. Веренінова ж.б. Роль пісні при навчанні англійської вимови. / / Іноземні мови в школі. - 1998. - № 6, С. 65 - 70.
14. Веренінова ж.б. Пісня як методичний прийом при фонетичної відпрацювання англійських серединних сонантов. / / Іноземні мови в школі. - 2000. - № 5, С. 26 - 31.
15. Music and you. - NY: Macmillan, 1988. - 290 p.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Іноземні мови і мовознавство | Курсова
99кб. | скачати


Схожі роботи:
Роль казки у вивченні англійської мови
Про місце ідіом у вивченні англійської мови
Інтерферуючі вплив рідної мови при сприйнятті звуків англійської мови
Додаток при перекладі з англійської мови
Засоби зорової наочності при вивченні іноземної мови
Психологічна характеристика труднощів виникають при вивченні іноземної мови на середньому
Комунікативна граматика при навчанні англійської мови на середньому етапі
Розвиток комунікативно мовленнєвих умінь молодших школярів при вивченні частин мови у 3 класі
Розвиток комунікативно-мовленнєвих умінь молодших школярів при вивченні частин мови у 3 класі
© Усі права захищені
написати до нас