Пізнавальна активність

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст

Введення

1. Пізнавальна діяльність молодших школярів

2. Формування пізнавальної активності в навчанні

3. Способи формування пізнавальної активності молодших школярів у навчальному процесі

4. Дидактичні основи активізації навчання школярів

5. Діагностика рівня пізнавальної активності

6. Методичні рекомендації щодо активізації пізнавальної діяльності молодших школярів

Висновок

Список використаної літератури

Додаток

Введення

Актуальність. Питання формування пізнавальної активності школярів відносяться до числа найбільш актуальних проблем сучасної педагогічної науки і практики. Реалізація принципу активності в навчанні має певне значення, оскільки навчання і розвиток носять діяльнісний характер і від якості навчання як діяльності залежить результат навчання, розвитку та виховання школярів.

Ключовою проблемою у вирішенні завдання підвищення ефективності та якості навчального процесу є активізація навчання школярів.

Її особлива значущість полягає в тому, що вчення, будучи відбивної-перетворюючої діяльністю, спрямоване не тільки на сприйняття навчального матеріалу, але і на формування ставлення учня до самої пізнавальної діяльності. Перетворюючий характер діяльності завжди пов'язаний з активністю суб'єкта.

Знання, отримані в готовому вигляді, як правило, викликають труднощі учнів у їх застосуванні до пояснення спостережуваних явищ і вирішення конкретних завдань. Одним із суттєвих недоліків знань учнів залишається формалізм, який проявляється у відриві завчених учнями теоретичних положень від уміння застосувати їх на практиці.

Вже довгий час одна з найважливіших проблем дидактики: яким чином активізувати учнів на уроці? Переломним за значенням стало дослідження М.М. Кашина, виконане в середині 1950-х рр., в якому автор виступив з критикою на адресу традиційного навчання. Особливо гостро постало питання про пасивність учнів у навчальній роботі.

Спираючись на результати майже 300-годинного хронометражу, М.М. Кашин показав, що самостійна робота учнів займала лише 10% часу, причому і ця робота складався в основному з простого читання підручника та виконання тренувальних вправ. Додатково до цього виявився курйозний факт: чим старше учні, тим менше використовувалася їх самостійна робота. Це питання залишається актуальним і в сучасній школі.

Рішення задачі підвищення ефективності навчального процесу вимагає наукового осмислення перевірених практикою умов і засобів активізації школярів.

Пізнавальна активність - це інтерес до навчальної діяльності, до придбання знань, до науки.

Виникнення пізнавальної активності залежить в першу чергу від рівня розвитку дитини, його досвіду, знань, того грунту, яка живить інтерес, а з іншого боку, від способу подачі матеріалу.

Інтерес школярів до навчання є визначальним чинником у процесі оволодіння ними знаннями. Великі педагоги - класики всіх часів підкреслювали першорядне значення в навчанні інтересу, любові до знань.

Цікавий навчання виключає вміння працювати із зусиллям, а, навпаки, сприяє цьому.

Тому, одним із найважливіших завдань педагогів має бути - виявлення наявних інтересів, розвиток і виховання інтересу до знань у школярів.

Інтерес - це форма прояву пізнавальних потреб, забезпечує спрямованість особистості на усвідомлення цілей діяльності і тим самим сприяє орієнтуванню, ознайомленню з новими фактами, більш повному і глибокому відображенню дійсності (по Петровському).

У зв'язку з цим інтерес визначається як емоційно - пізнавальне відношення, безпосередньо мотивоване, що мають тенденцію переходити в пізнавальну спрямованість особистості. Від безпосередньо мотивованого емоційного переживання (любові, захопленості) інтерес відрізняється наявністю емоційно - пізнавального відношення, неразложимой на елементи інтелектуальної емоції - радість пізнання. Від почуття обов'язку і відповідальності, свідомого ставлення інтерес відрізняється наявністю безпосереднього мотиву, поява радості пізнання (крім радості виконаного боргу) свідчить про появу інтересу.

Проте інтереси не завжди спонукає особистість до активної навчальної діяльності. Ці інтереси тільки тоді перетворюються на необхідну спрагу пізнання, піднімаються на рівень духовної потреби, коли вони включаються в загальну систему мотивів, що визначають життєві позиції особистості, її спрямованість.

Пізнавальну активність потрібно визнавати одним з найбільш значущих чинників процесу, вплив якого незаперечно як на створення світлим і радісним атмосфери навчання, так і на інтенсивність протікання пізнавальної діяльності учнів.

При наявності пізнавальної активності вчення стає близькою, життєво значущою діяльністю, у якій сам школяр кровно зацікавлений.

Методика вивчення і формування пізнавальної активності учнів - питання в рівній мірі актуальне для дослідження проблеми, так і для практики навчання і виховання.

До методів дослідження пізнавальної активності учнів підійдемо, перш за все, з позиції загальної проблеми виховання і розвитку, у фарватері якої виявляються найважливіші тенденції формування та розвитку будь-якої властивості особистості.

Процес формування пізнавальної активності, як і всякої сторони особистості, відбувається в діяльності, структура якої (її завдання, зміст, способи та мотиви) складають об'єктивну основу розвитку пізнавальної активності.

Головний вид цієї діяльності - вчення, в процесі якого відбувається систематичне оволодіння знаннями в предметних різних областях, придбання та вдосконалення способів (умінь і навичок) пізнавальної діяльності, трансформація цілей, що висуваються суспільством, школою, в мотиви діяльності самого вчення.

Вчення закладає основи пізнавальної активності, але не вичерпує собою всіх можливостей їх формування. У будь-якому виді діяльності, оскільки пізнавальна і практична сторони для особистості не відокремлені, є необхідний грунт для формування пізнавального інтересу. Особливо сприятлива діяльність, пов'язана з предметом інтересу учня.

Приступаючи до педагогічної роботи з дітьми, перш за все, потрібно розібратися в тому, що дитині дано від природи і що здобувається під впливом середовища.

Розвиток людських задатків, перетворення їх у здібності - одне із завдань навчання і виховання, вирішити яку без знань і розвитку пізнавальних процесів не можна. У міру їх розвитку, удосконалюються і самі здібності, набуваючи потрібні якості.

Знання психологічної структури пізнавальних процесів, законів їх формування необхідно для правильного вибору методу навчання і виховання. Великий внесок у вивчення і розвиток пізнавальних процесів внесли такі вчені, як: Л.С. Вигодський, О.М. Леонтьєв, Л.С. Сахаров, О.М. Соколов, Ж Піаже, С.Л. Рубінштейн та ін

Ними були розроблені різні методики і теорії формування пізнавальних процесів. І зараз, щоб успішно розвивати пізнавальні процеси у навчальній діяльності, необхідно шукати більш сучасні засоби і методи навчання.

Мета нашого дослідження розглянути способи формування пізнавальної активності в навчальному процесі молодших школярів

Об'єкт дослідження - молодші школярі.

Предметом дослідження є формування пізнавальної активності в навчальному процесі.

 1. Пізнавальна діяльність молодших школярів

Пізнавальна діяльність - виборча спрямованість особистості на предмети і явища навколишні дійсність. Ця спрямованість характеризується постійним прагненням до пізнання, до нових, більш повним і глибоким знанням. Систематично зміцнюючись і розвиваючись пізнавальна активність стає основою позитивного ставлення до навчання. пізнавальна активність носить (пошуковий характер). Під його впливом у людини постійно виникають питання, відповіді на які він сам постійно і активно шукає. При цьому пошукова діяльність школяра відбувається з захопленням, він відчуває емоційний підйом, радість від успіху. пізнавальна активність позитивно впливає не тільки на процес і результат діяльності, але і на протікання психічних процесів - мислення, уяви, пам'яті, уваги, які під впливом пізнавального інтересу набувають особливу активність і спрямованість.

Пізнавальна активність - це один з найважливіших для нас мотивів навчання школярів. Його дія дуже сильно. Під впливом пізнавального навчальна робота навіть у слабких учнів протікає більш продуктивно.

Запитайте у будь-якого першокласника, який збирається в школу, чи хоче він навчатися. І як він буде вчитися. У відповідь ви почуєте, що отримувати кожен з них має намір лише п'ятірки. Мами, бабусі, родичі, відправляючи дитину до школи, теж бажають йому хорошого навчання і відмінних оцінок. Перший час сама позиція учня, бажання зайняти нове положення в суспільстві - важливий мотив, який визначає готовність, бажання вчитися. Але такий мотив недовго зберігає свою силу.

На жаль, доводиться спостерігати, що вже до середини навчального року у першокласників гасне радісне очікування навчального дня, проходить початкова тяга до навчання. Якщо ми не хочемо, щоб з перших років навчання дитина не став перейматися школою, ми повинні подбати про пробудження таких мотивів навчання, які лежали б не поза, а в самому процесі навчання. Інакше кажучи, мета в тому, щоб дитина вчилася тому, що йому хочеться вчитися, щоб він відчував задоволення від самого вчення.

Пізнавальні процеси молодшого школяра включають в себе: увага, сприйняття, спостереження, уява, мова, пам'ять, мислення.

 1. Формування пізнавальної активності в навчанні

Формування пізнавальної активності учнів у навчанні може відбуватися за двома основними каналами, з одного боку сам зміст навчальних предметів містить у собі цю можливість, а з іншого - шляхом певної організації пізнавальної діяльності учнів.

Перше, що є предметом пізнавальної активності для школярів - це нові знання про світ. Ось чому глибоко продуманий відбір змісту навчального матеріалу, показ багатства, укладеного в наукових знаннях, є найважливішою ланкою формування інтересу до навчання.

Які ж шляху здійснення цього завдання?

Перш за все, інтерес збуджує і підкріплює такий навчальний матеріал, який є для учнів новим, невідомим, вражає їх уяву, змушує дивуватися. Здивування - сильний стимул пізнання, його первинний елемент. Дивуючись, людина як би прагне заглянути в перед. Він знаходиться в стані очікування чогось нового.

Учні дивуються, коли складаючи завдання дізнаються, що одна сова за рік знищує тисячі мишей, які за рік здатні винищити тонну зерна, і що сова живучи в середньому 50 років, зберігає нам 50 тонн хліба.

Але пізнавальний інтерес до навчального матеріалу не може Підтримуються весь час тільки яскравими фактами, а його привабливість неможливо зводити до дивує та вражає уяву. Ще К. Д. Ушинський писав про те, що предмет, для того щоб стати цікавим, повинен бути лише частково новим, а частково знайомий. Нове й несподіване завжди в навчальному матеріалі виступає на тлі вже відомого та знайомого. Ось чому для підтримки пізнавального інтересу важливо вчити школярів умінню в знайомому бачити нове.

Таке викладання підводить до усвідомлення того, що у звичайних, повторюваних явищ навколишнього світу безліч дивних сторін, про які він зможе дізнатися на уроках. І те, чому рослини тягнуться до світла, і про властивості талого снігу, і про те, що просте колесо, без якого зараз не обходиться жоден складний механізм, є найбільшим винаходом.

Всі значні явища життя, що стали звичними для дитини в силу своєї повторюваності, можуть і повинні придбати для нього в навчанні несподівано нове, повне змісту, зовсім іншого звучання. І це обов'язково буде стимулом інтересу учня до пізнання.

Саме тому вчителю необхідно переводити школярів із ступеня його чисто життєвих, досить вузьких і бідних уявлень про світ - на рівень наукових понять, узагальнень, розуміння закономірностей.

Інтересу до пізнання сприяє також показ новітніх досягнень науки. Зараз, більш ніж будь-коли, необхідно розширювати рамки програм, знайомити учнів з основними напрямками наукових пошуків, відкриттями.

Далеко не всі в навчальному матеріалі може бути для учнів цікаво. І тоді виступає ще один, не менш важливе джерело пізнавального інтересу - сам процес діяльності. Що б порушити бажання вчитися, потрібно розвивати потребу учня займатися пізнавальною діяльністю, а це значить, що в самому процесі її школяр повинен знаходити привабливі сторони, що б сам процес навчання містив у собі позитивні заряди інтересу.

Шлях до нього лежить перш за все через різноманітну самостійну роботу учнів, організовану у відповідності з особливістю інтересу.

3. Способи формування пізнавальної активності молодших школярів у навчальному процесі

Виявлена ​​сучасною психологією головна функція психіки - функція безпосереднього управління конкретними процесами людської діяльності, лежить в основі побудови структури будь-якої діяльності, у тому числі і пізнавальною.

Радянський філософ М.С. Коган виділяє кілька блоків:

 1. Вироблення мотивації - суб'єкт повинен мати внутрішню мотивацію.

 2. Конкретна орієнтація виражається в цілепокладання та розробці плану, програми, технології дії.

 3. Психіка повинна забезпечити володіння суб'єктом виконавськими механізмами, вміння оперувати ними.

 4. Блок оцінки результативності дій, завдяки яким стає можливою зворотній зв'язок.

Сутність кожного з блоків структури самоврядування процесом навчання:

 1. Мотиваційний компонент (потреби, інтереси, мотиви).

Забезпечує включення школярів у процес активного навчання і підтримує цю активність протягом усіх етапів навчального пізнання.

 1. Орієнтаційний компонент - прийняття учнем мети навчально-пізнавальної діяльності, планування і прогнозування.

 2. Змістовно-операційний.

Складається з системи провідних знань (уявлення, факти, поняття, закони, теорії) і способів навчання. (Інструменти отримання та переробки інформації та застосування знань на практиці).

 1. Ціннісно-вольовий компонент включає в себе увагу, волю.

 2. Оціночний компонент - отримання зворотної інформації про хід здійснення дії на основі звірення результатів діяльності з виконуваної завданням.

Наявність цього компонента в складі процесу навчання і взаємозв'язок всіх компонентів між собою забезпечують самоврядування процесом навчання.

Пізнавальна діяльність у цілому складається з внутрішніх взаємопов'язаних дій, логічна послідовність яких і визначає її структуру.

Типи пізнавального дії (Шаламова Т.І. 1982р.)

Дії, що підводять до усвідомлення необхідності нового пізнання:

А) попередні практичні дії (таблиці, схеми, досліди, приклади), що підводять до усвідомлення недостатності відомих теоретичних знань, пояснення нових фактів, явищ, процесів.

Б) дії по усвідомлення практичної і теоретичної значущості питання, що вивчається.

В) дії, по аналізу і зіставлення фактів, явищ.

Г) висування гіпотез і залучення наявних у школярів теоретичних знань для їх обгрунтування.

 1. Дії зі створення фактичної бази для подальших теоретичних узагальнень.

А) актуалізація відомих фактів.

В) накопичення нових фактів.

 1. Дії з узагальнення фактичного матеріалу.

А) первинні узагальнення на основі порівняння (зіставлення і протиставлення фактів).

Б) нові узагальнення, засновані на попередніх узагальненнях (узагальнення другого і т.д. порядку). Цей ряд узагальнень призводить до підсумкових узагальнень уроку, теми. Узагальнення повинні включати стрижневу ідею курсу.

 1. Дії по співвіднесенню узагальнень з різноманіттям конкретної дійсності.

А) знаходження нових випадків проявів загального в конкретному.

Б) застосування узагальнень до пояснення зовні суперечливих фактів, явищ.

В) використання узагальнень у змінених ситуаціях.

  1. Дидактичні основи активізації навчання школярів

Особливе значення для успішної реалізації принципу активності в навчанні мають самостійні роботи творчого характеру. Різновиди: програмовані завдання, тести.

Активація навчання школярів не як посилення діяльності, а як мобілізація вчителем за допомогою спеціальних засобів інтелектуальних, морально-вольових та фізичних сил учнів на досягнення конкретних цілей навчання і виховання.

Фізіологічною основою пізнавальної активності є неузгодженість між наявною ситуацією і минулим досвідом. Особливе значення на етапі включення учня в активну пізнавальну діяльність має орієнтовно-дослідний рефлекс, що є реакцію організму на незвичайні зміни в зовнішньому середовищі. Дослідницький рефлекс призводить кору великих півкуль у діяльний стан. Порушення дослідного рефлексу - необхідна умова пізнавальної діяльності.

Рівні пізнавальної активності (Шаламова Т.І. 1982р.)

Перший рівень - відтворювальна активність.

Характеризується прагненням учня зрозуміти, запам'ятати і відтворити знання, оволодіти способом його застосування за зразком. Цей рівень відрізняється нестійкістю вольових зусиль школяра, відсутністю в учнів інтересу до поглиблення знань, відсутність питань типу: "Чому?"

Другий рівень - інтерпретує активність.

Характеризується прагненням учня до виявлення сенсу досліджуваного змісту, прагненням пізнати зв'язки між явищами і процесами, оволодіти способами застосування знань у змінених умовах.

Характерний показник: велика стійкість вольових зусиль, яка виявляється в тому, що учень прагне довести розпочату справу до кінця, при скруті не відмовляється від виконання завдання, а шукає шляхи вирішення.

Третій рівень - творчий.

Характеризується інтересом і прагненням не тільки проникнути глибоко в сутність явищ та їх взаємозв'язків, але і знайти для цієї мети новий спосіб.

Характерна особливість - прояв високих вольових якостей учня, завзятість і наполегливість у досягненні мети, широкі і стійкі пізнавальні інтереси. Даний рівень активності забезпечується збудженням високого ступеня неузгодженості між тим, що учень знав, що вже зустрічалося в його досвіді і новою інформацією, новим явищем. Активність, як якість діяльності особи, є невід'ємною умовою і показником реалізації будь-якого принципу навчання.

Принцип зв'язку навчання з життям, є змістовною основою для активізації навчання школярів, може подолати відрив навчання від життя, здійснюваним тільки у разі організації активного навчання школярів.

Принцип науковості створює основу для активної діяльності учнів як з осмислення та заповнення освітлюваного змісту, але і для його теоретичного тлумачення. У той же час проникнення в сутність досліджуваних явищ нерозривно пов'язане з якісною пізнавальною діяльністю школярів.

Принцип свідомості і міцності засвоєння знань може бути реалізований тільки в процесі активного навчання.

Принцип наочності, висловлюючи, в основному, єдність конкретного й абстрактного, найтіснішим чином пов'язаний з свідомістю засвоєння знань, реалізується за активної мисленні учнів, особливо на етапі переходу від конкретного до абстрактного, і навпаки, від абстрактного до конкретного.

Принцип індивідуального підходу до учнів в умовах колективного характеру навчання передбачає включення кожного учня у процес навчання. При цьому рівень активності буде залежати від обліку реальних навчальних можливостей школярів.

Таким чином, принцип активності в навчанні знаходиться в діалектичній єдності з усіма принципами в їхній системі.

В якості засобів активізації навчання школярів виступають: навчальний зміст, форми, методи і прийоми навчання.

Завдання вчителя полягає в тому, щоб забезпечити не загальну активність у пізнавальній діяльності, а їх активність, спрямовану на оволодіння провідними знаннями і способами діяльності.

Активізація навчання є насамперед організація дій учнів, спрямованих на усвідомлення і вирішення конкретних навчальних проблем.

Проблема - це завжди знання про незнання, тобто усвідомлення недостатності знань для задоволення виникла пізнавальної потреби.

Ознаки, що характеризують самостійну роботу:

  • наявність мети самостійної роботи,

  • наявність конкретного завдання,

  • чітке визначення форми вираження результату самостійної роботи,

  • визначення форми перевірки результату самостійної роботи,

  • обов'язковість виконання роботи кожним учнем, який отримав завдання.

Основні вимоги до змістовно-логічної (внутрішньої) стороні самостійної роботи:

 1. Зміст завдань має строго відповідати конкретним дидактичним цілям навчання і виховання;

 2. зміст і методичний апарат завдань повинні забезпечити навчально-пізнавальну діяльність усіх ступенів пізнавальної самостійності;

 3. в роботах повинні використовуватися всі можливості для введення варіативних завдань, які забезпечують максимально успішне протікання самостійних робіт кожного учня.

Завдання вчителя - не лише повідомляти знання (викладання), але і управляти процесом їх засвоєння, виховувати і сприяти розвитку учня, формувати в нього необхідні особистісні якості.

Завдання учня - вчити і шляхом самовиховання вдосконалюватися, розвиваючи в собі цінні риси характеру і особистості.

Н.А. Менчинська розрізняє в управлінні процесом навчання дві форми, які відрізняються ступенем активності учнів.

Перша з них передбачає жорстку регламентацію діяльності учнів, подається йому в готовому вигляді. Сюди відноситься навчання на основі алгоритмів.

Інша форма управління - напрямок учнів не рішення пошукових задач, постановки перед ними завдань проблемного типу.

Проблемне навчання не тільки активізує розумові процеси учнів, але і за допомогою пошукових завдань викликає в них інтерес і тим самим необхідну навчальну мотивацію.

5. Діагностика рівня пізнавальної активності

Об'єктом нашого дослідження є два третіх класу.

Предметом дослідження їх пізнавальних процесів на прикладі зорової пам'яті.

Дітям була запропонована методика, що виявляє їх рівень зорової пам'яті.

Інструкція:

Подивіться уважно на перший ряд, який складається з десяти знаків. Постарайтеся їх якомога краще запам'ятати (10 секунд), потім по пам'яті відтворити ці знаки, зберігаючи порядок проходження. Діти на місцях виконують ці завдання. Потім їм пропонується подивитися на другий рядок, яка теж складається з десяти знаків. Її потрібно також відтворити по пам'яті, зберігаючи порядок проходження знаків

По закінченні часу рядок закривається, а діти воспрозводят те, що запам'ятали.

Обробка матеріалу:

Коефіцієнт зорової пам'яті вираховуємо за такою формулою:

С = В / А * 100%, де

А-загальна кількість знаків,

По-кількість запам'ятовуються знаків,

З-коефіцієнт зорової пам'яті.

3 А клас: С = 108/240 * 100% = 45%

3 Б клас С = 115/240 * 100% = 47,9%

За результатами експерименту видно, що рівень розвитку зорової пам'яті цих класів низький.

Розглянемо докладніше результати дітей кожного класу. Незважаючи на те що загальний коефіцієнт зорової пам'яті виявився найнижчим в обох класах (низький), індивідуальний коефіцієнт дітей різний. Так у 3А класі три людини показали високий рівень розвитку пам'яті-75%, в однієї дитини середній рівень розвитку пам'яті-65% з двадцяти він відтворив тринадцять правильно. Тільки у 4 дітей низький рівень розвитку зорової пам'яті 30%

У 3 б класі дві людини мають високий рівень розвитку зорової пам'яті 75%, шість чоловік мають середній рівень розвитку зорової пам'яті 50%, у трьох дітей низький рівень зорової пам'яті 30%.

І дві людини показали, що у них дуже низький рівень розвитку зорової пам'яті 20%. Вони запам'ятали і відтворили всього 4 знаки.

Проаналізуємо, розвиток пам'яті до дітей, ми вирішили провести експеримент. Для цього 3 а клас зробимо експериментальним і будемо цілеспрямовано розвивати пам'ять. А після експерименту перевіримо, як же змінилося розвиток пам'яті в цих класах.

Молодші школярі здатні класифікувати, групувати матеріал, шукати асоціації, проводити зорові аналогії. При цьому дуже важливо, щоб заняття доставляли дітям радість. Учитель повинен всіляко поощерять дослідні нахили дитини, сприяти самостійного пошуку.

У повсякденному шкільній практиці вчителі постійно стикаються з учнями, які мають різні труднощі у навчанні, які обумовлені в значній мірі вадами в розвитку в них пізнавальної сфери, психомоторних процесів, шкільної мотивації. Найбільш ефективний шлях допомоги школярам забезпечення необхідного рівня психологічного розвитку.

Ці уроки відрізняються тим, що завдання виконуються учнями в ігровій формі, що дуже привабливо для молодших школярів.

За своєю структурою урок ділиться на вступну, основну і заключну частини. Завданням вступної частини є створення позитивного емоційного фону. Як прийом створення позитивного емоційного фону може виступати прохання вчителя посміхнутися один одному і сказати добрі слова. Важливим моментом вступної частини є і виконання фізичних вправ для поліпшення мозкової діяльності.

Завдання для основної частини уроку підбиралися, по-перше, з урахуванням їх спрямованості на здійснення диференціації пізнавальних структур, і, по-друге, з точки зору зручності для колективної роботи в класі. Завдання заключній частині уроку полягає у підведенні підсумків, обговорення результатів роботи і тих труднощів, які виникли у дітей при виконанні завдань.

Конспект уроку

Завдання уроку: розвиток вербального мислення, розвиток зорової пам'яті.

1.Вводная частину.

Створюємо гарний настрій: "Посміхніться! Скажіть добрі слова один одному! Виконуємо вправу мозкової гімнастики" Заземлити "

Зручно раставьте ноги. Праву ступню розгорніть вправо, ліву направте строго прямо. При видиху зігніть праве коліно. Вдихніть, одночасно напружуючи праву ногу. Стегна тримайте зібраними "Це допоможе зміцнити стегна і стабілізувати спину. Повторити вправу 3 рази. Потім те ж саме лівою ногою.

2.Основні частину.

Завдання 1 "Підбери загальне поняття".

Матеріал до заняття. Смужки паперу з написаними на них в рядок шістьма словами. Перше слово написано великими літерами. Учитель просить уважно прочитати слова на кожній смужці. До слова, написаному великими літерами, потрібно підібрати з решти 5 слів таке, яке б було більш загальним поняттям по відношенню до першого слова.

Завдання 2 "Запам'ятай фігури"

Матеріал до завдання. Набір геометричних фігур.

Хлопці для того, щоб добре запам'ятати матеріал, можна використовувати такий прийом, як класифікація, тобто об'едіеніе в групи схожих предметів. Наприклад, нам потрібно запам'ятати і відтворити в будь-якому порядку ряд з 12 геометричних фігур.

Щоб це було легко, фігури треба розділити на групи.

Розглянемо ці фігури. Подивимося на перший ряд. З яких фігур він полягає? (З трикутника, квадрата і кола, які підкреслені по різному. Значить, на скільки груп можна розділити ці фігури? На чотири групи. Тепер цей ряд неважко запам'ятати. Візьміть олівець і намалюйте по пам'яті ці фігури.

Тепер використовуючи, цей прийом класифікації запам'ятайте такі назви рослин: вишня, троянда, гвоздика, сосна, ялина, слива, огірок, дуб, томат, груша, береза, і запам'ятаєте їх. Скільки груп вийшло?

Як ви їх класифікували? (Квіти, овочі, фрукти, хвойні дерева, листяні дерева, квіти, овочі, фрукти, дерева).

Заключна частина

Підведення підсумків.

Учитель перевіряє виконані завдання і підводить підсумки.

При виконанні першого завдання 8 людина правильно підібрали загальне поняття.

При виконанні другого завдання 10 осіб впоралися без помилок, 2 людини допустили дві помилки. Після перевірки діти знайшли помилки і їх виправили. При класифікації рослин тільки 3 людини допустили помилки. Це показує, що діти досить успішно впоралися з усіма завданнями.

На наступний тиждень після мого уроку ми провели ще одне дослідження зорової пам'яті.

Методика: кожній дитині читається 15 слів які, можна було згрупувати в різні групи, після він повинен їх відтворити.

В експериментальному класі ще показувалася картка із зображенням.

Обробка матеріалу:

Коефіцієнт зорової пам'яті вираховуємо за такою формулою:

С = В / А * 100%, де

А-загальна кількість слів,

По-кількість запам'ятовуються слів,

З-коефіцієнт зорової пам'яті.

3 А клас: С = 266/300 * 100% = 88,6%

3 Б клас С = 199/300 * 100% = 66,3%

Клас 3А

Кількість відтворених слів.

Клас 3Б

Кількість відтворених слів.

1

13

10

2

12

9

3

11

11

4

14

14

5

15

9

6

12

8

7

11

7

8

13

7

9

13

10

10

15

11

11

12

9

12

11

10

13

10

12

14

15

11

15

14

13

16

12

8

17

13

9

18

13

9

19

13

9

20

12

13

21

12

0


266

199

Отже, рівень зорової пам'яті в класі 3А = 88%, а в контрольному класі Б всього 66% відтворених слів.

У 3Б класі 3 людини показали високий рівень відтворення слів 15 з 15.В 3 Б найбільш високий результат 14 відтворив 1 людина.

Найбільш низький результат 7 слів з ​​15 відтворили 2 людини.

Виходячи з результатів зорової пам'яті, видно що діти краще відтворювали слова там, де ще показувалося зображення характеризує слово. Ми вважаємо, що діти краще відтворювали слова після того як у них був проведений урок, спрямований на розвиток пам'яті у сприятливій психологічній атмосфері.

6. Методичні рекомендації щодо активізації пізнавальної діяльності молодших школярів

Ступінь активності школярів є реакцією, методи і прийоми роботи вчителя є показником його педагогічної майстерності.

Активними методами навчання слід називати ті, які максимально підвищують рівень пізнавальної активності школярів, спонукають їх до старанного навчання.

У шкільній практиці і в методичній літературі традиційно прийнято ділити методи навчання за джерелом знань: словесні (розповідь, лекція, бесіда, читання), наочні (демонстрація натуральних, екранних і інших наочних посібників, дослідів) і практичні (лабораторні та практичні роботи). Кожен з них може бути і більш активним і менш активним, пасивним.

Ми хотіли б привести рекомендації щодо проведення уроку природознавства у 3-му класі (застосуйте активних методів, з огляду на зміст матеріалу, дидактичні цілі уроку і вікові особливості учнів.

Словесні методи.

1. Метод дискусії застосовується з питань, які вимагають роздумів, добиваюся, на своїх уроках, щоб діти могли вільно висловлювати свою думку і уважно слухати думку виступаючих.

2. Метод самостійної роботи з учнем. У старших класах з метою кращого виявлення логічної структури нового матеріалу даю завдання самостійно скласти план розповіді вчителя або план-конспект з виконанням установки: мінімум тексту - максимум інформації.

У ході обговорення поправляємо, виправляємо, уточнюємо, доповнюємо, прибираємо все зайве, несуттєве.

Використовуючи цей план-конспект, учні завжди успішно відтворюють зміст теми при перевірці домашнього завдання. Уміння конспектувати, складати план оповідання, відповіді, коментоване читання підручника, відшукування в ньому головної думки, робота з довідниками, науково-популярною літературою допомагають формуванню у учнів теоретичного і образно-предметного мислення при аналізі та узагальненні закономірностей природи.

Для закріплення навички роботи з літературою даємо учням різні посильні завдання.

Наприклад, в 3-му класі при вивченні теми: "Тваринний світ нашої області".

Даємо завдання: зробити повідомлення про представника тварин; (представників вибирають за бажанням). Учням потрібно розповісти про особливості даної тварини, його спосіб життя.

Повідомлення формується на альбомних аркушах, титульний лист оформляється малюнком тварини.

У класі учень повинен постаратися не прочитати, а переказати своє повідомлення. Для цього спочатку складаються тези, а в більш старших класах - план відповіді.

При такому виді роботи учні вчаться аналізувати і узагальнювати матеріал, а також розвивається усне мовлення. Завдяки цьому, учні в подальшому не соромляться висловлювати свої думки та судження.

3. Метод самостійної роботи з дидактичними матеріалами.

Організуємо самостійну роботу таким чином: даємо класу конкретне навчальне завдання. Намагаємося довести його до свідомості кожного учня.

Тут є свої вимоги:

 1. текст потрібно сприймати візуально (на слух завдання сприймаються неточно, деталі швидко забуваються, учні змушені часто перепитувати)

 2. потрібно якомога менше часу витрачати на запис тексту завдання.

Для цієї мети добре підходять зошита на друкованій основі та збірники завдань для учнів.

4. Метод проблемного викладу.

На уроках використовуємо проблемний підхід у навчанні учнів. Основою даного методу є створення на уроці проблемної ситуації. Учні не володіють знаннями або способами діяльності для пояснення фактів і явищ, висувають свої гіпотези, вирішення даної проблемної ситуації. Даний метод сприяє формуванню в учнів прийомів розумової діяльності, аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, встановлення причинно-наслідкових зв'язків.

Проблемний підхід включає в себе логічні операції, необхідні для вибору доцільного рішення.

Даний метод включає в себе:

  1. висування проблемного питання,

  2. створення проблемної ситуації на основі висловлювання вченого,

  3. створення проблемної ситуації на основі наведених протилежних точок зору з одного і того ж питання,

  4. демонстрацію досвіду або повідомлення про нього - основу для створення проблемної ситуації; вирішення завдань пізнавального характеру. Роль вчителя при використанні даного методу зводиться до створення на уроці проблемної ситуації і управління пізнавальною діяльністю учнів.

  5. Метод самостійного рішення розрахункових і логічних завдань. Усі учні за завданнями самостійно вирішують розрахункові або логічні (вимагають обчислень, роздумів і висновків) завдання за аналогією чи то творчого характеру.

Завдання починають застосовувати вже в 3-му класі. І більш складні, творчого характеру в старших класах.

Але в кожній паралелі завдання диференціюємо - більш складні, творчого характеру - сильним учням.

А аналогічні - слабким. При цьому у самих учнів на цьому не акцентую увагу. Кожен учень отримує завдання по своїх можливостях і здібностях. При цьому не знижується інтерес до навчання.

На уроках використовувати прийоми управління пізнавальною діяльністю учнів:

1) Активізують діяльність учнів на цьому етапі сприйняття і супутні пробудженню інтересу до досліджуваного матеріалу:

а) прийом новизни - включення в зміст навчального матеріалу цікавих відомостей, фактів, історичних даних;

б) прийом семантизації - в основі лежить порушення інтересу завдяки розкриттю смислового значення слів;

в) прийом динамічності - створення установки на вивчення процесів і явищ у динаміці та розвитку;

г) прийом значущості - створення установки на необхідність вивчення матеріалу у зв'язку з її біологічною, народногосподарської та естетичну цінність;

2) Прийоми активізації діяльності учнів на етапі засвоєння матеріалу, що вивчається.

а) евристичний прийом - задаються важкі питання і за допомогою навідних питань приводять до відповіді.

б) евристичний прийом - обговорення спірних питань, що дозволяє розвинути в учнів уміння доводити й обгрунтовувати свої судження.

в) метод дослідження - учні на основі проведених спостережень, дослідів, аналізу літератури, рішення пізнавальних завдань повинні сформулювати висновок.

3) Прийоми активізації пізнавальної діяльності на етапі відтворення отриманих знань.

а) прийом натуралізації - виконання завдань з використанням натуральних об'єктів, гербаріїв, колекцій, вологих препаратів;

б) прийом схематизації - перераховуються організми, необхідно у вигляді схеми показати взаємозв'язок між ними;

в) прийом символізації.

Активізацію пізнавальної діяльності можна провести також на позакласних заходах.

Приклад: Для 3а класу проведення гри: "Подорож у країну кімнатних рослин".

При цьому хлопці виступатимуть в ролі квіткарів і жителів різних країн. "Подорож" супроводжувалося "переміщенням" по карті і демонстрацією квітів.

Мета: показати взаємозв'язок будови із середовищем проживання, пристосування рослин до різних умов, активізувати діяльність учнів спеціальними домашніми завданнями.

Висновок

Вивчивши проблему активізації пізнавальної діяльності молодших школярів у навчальному процесі на підставі теоретичних фактів та результатів їх застосування на практиці, ми переконалися в тому, що дана проблема є актуальною в сучасній школі.

У даному дослідженні ми встановили вихідні засади роботи з розвитку пізнавальної активності молодших школярів. Найбільш ефективними шляхами і засобами з розвитку пізнавальної активності є цікаві вправи, за допомогою яких вони розвивали пам'ять (у даному випадку). Отримані результати дослідження можуть бути використані в практиці початкової школи, як вчителями так і дитячими психологами та батьками.

Пізнавальна активність при правильній педагогічній організації діяльності учнів і систематичної і цілеспрямованої виховної діяльності може і повинен стати стійкою рисою особистості школяра і здійснює сильний вплив на його розвиток.

Пізнавальна активність спрямована не тільки на процес пізнання, але і на результат його, а це завжди пов'язано з прагненням до мети, з реалізацією її, подоланням труднощів, з вольовим напруженням і зусиллям. пізнавальна активність - не ворог вольового зусилля, а вірний його союзник. У інтерес включені, отже, і вольові процеси, що сприяють організації, протіканню і завершення діяльності. При обліку педагогом типу темпераменту у школяра більше розвивається пізнавальна активність і, як наслідок відбувається більш продуктивне засвоєння матеріалу.

Список використаної літератури

 1. Артем'єва Т.І. Методологічний аспект проблеми здібностей. М 1996

 2. Вікові та індивідуальні особливості образного мислення учнів. -М., 1989.

 3. Дубровінський Н.В. Психофізіологія ребенка.М.1993

 4. Мухіна В.С. Вікова психологія. М.1997.

 5. Немов Р.С. Психологія. Учеб. для студентів вищ. пед. навч. закладів. У 3 кн. 1.Загальні основи психології-2-е видання. -М.: Просвітництво ВЛАДОС, 1995.

 6. Загальна психологія. -М., 1986.

 7. Овчарова Р.В. Практична психологія в початковій школі. - М., 1998

 8. Обдаровані діти. -М., 1991.

 9. Особливості психічного розвитку дітей 6 - 7 літнього віку / За ред. Д. Б. Ельконіна, Л. А. Венгера. - М., 1988.

 10. Паращін А.В, Паращін В.П. Активні методи навчання. -Новосибірськ: МДПУ, 1991.

 11. Педагогіка: педагогічні теорії, системи, технології. - М., 1999.

 12. Прохоров О.О. Психічні стани та їх прояви у навчальному процесі. М. 1990

 13. Психологічні проблеми невстигаючих школярів. Під ред.Н.А.Менчінская. М.1994

 14. Путляева Л.В. Розвиток мислення у проблемному обученіі.М.1993

 15. Тализіна Н.Ф. Формування пізнавальної діяльності молодших школярів. М.1997

 16. Щукіна Г.І. Педагогічні проблеми формування пізнавальних інтересів учнів. - М., Педагогіка, 1988.

 17. Янгіманская І.С. Знання і мислення школяра-М., 1989.

ДодатокДодати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Психологія | Курсова
114кб. | скачати


Схожі роботи:
Пізнавальна активність дошкільнят
Пізнавальна активність на уроці фізичної культури
Пізнавальна діяльність
Науково-пізнавальна журналістика
Пізнавальна діяльність людини 2
Пізнавальна діяльність людини
Навчально пізнавальна діяльність студентів
Навчально-пізнавальна діяльність студентів
Поняття пізнавальна модель реальності 2
© Усі права захищені
написати до нас