Підсилювач потужності системи пошуку нелінійностей

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міністерство освіти Російської Федерації

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УНІВЕРСИТЕТ СИСТЕМ

УПРАВЛІННЯ ТА РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ
(ТУСУР)

Кафедра радіоелектроніки та захисту інформації (РЗИ)

Підсилювач потужності системи
пошуку нелінійностей
Пояснювальна записка до курсового проекту з дисципліни
"Схемотехніка аналогових електронних пристроїв"
Виконав
студент гр.148-3
___________Барановскій С.В.
Перевірив
викладач каф. РЗИ
________________ Титов А.А.

Реферат
Курсова робота 30 с., 16 рис., 1 табл., 13 джерел, 2 дод.,
ПІДСИЛЮВАЧ, ТРАНЗИСТОР, КАСКАД, ЧАСТОТНІ СПОТВОРЕННЯ, КОРИГУВАЛЬНА ЛАНЦЮГ, КОЕФІЦІЄНТ ПОСИЛЕННЯ
У цій роботі досліджується широкосмуговий підсилювач потужності амплітудно і частотно модульованих сигналів, а також різні стабілізуючі і коригувальні ланцюга.
Мета роботи - придбання навичок розрахунку номіналів елементів підсилювального каскаду, докладне вивчення існуючих коригувальних і стабілізуючих ланцюгів, вміння вибрати необхідні схемні рішення на основі вимог технічного завдання.
У процесі роботи були здійснені інженерні рішення (вибір транзисторів, схем стабілізації та корекції) і розрахунок номіналів схем.
У результаті роботи отримали готову схему підсилювального пристрою з відомою топологією і номіналами елементів, яку можна використовувати для практичного застосування.
Отримані дані можуть використовуватися при створенні реальних підсилюючих пристроїв.
Курсова робота виконана в текстовому редакторі Microsoft Word 97 і представлена ​​на дискеті 3,5 "(у конверті на звороті обкладинки).

Зміст
Введення ------------------------------------------------- ----------------------- 4
Технічне завдання ------------------------------------------------ ----------- 5
1 Розрахунки ------------------------------------------------ ------------------------ 6
1.1 Визначення числа каскадів -------------------------------------------- 6
1.1.1 Структурна схема підсилювача ----------------------------------------- 6
1.2 Розподіл спотворень амлітудно-частотної
характеристики (АЧХ). -------------------------------------------------- ------ 6
1.3 Розрахунок кінцевого каскаду ---------------------------------------------- - 6
1.3.1 Розрахунок каскаду зі складанням напруг ------------------------- 6
1.3.2 Розрахунок робочої точки, вибір транзистора ------------------------- 7
1.3.3 Розрахунок еквівалентних схем транзистора КТ934В -------------- 11
1.3.4 Розрахунок схем термостабілізації транзистора КТ 934В -------- 13
1.3.5 Розрахунок вихідний коректує ланцюга -------------------------- 16
1.3.6 Розрахунок елементів каскаду зі складанням напруг --------- 17
1.4 Розрахунок предоконечного каскаду .--------------------------------------- 18
1.4.1 Активна колекторна термостабілізація ----------------------- 18
1.4.2 Розрахунок межкаскадной коректує ланцюга -------------------- 18
1.5 Розрахунок вхідного каскаду .--------------------------------------------- --- 21
1.5.1 Розрахунок еквівалентної схеми транзистора ------------------------- 21
1.5.2 Активна колекторна термостабілізація ----------------------- 21
1.5.3 Вхідна коригуюча ланцюг ------------------------------------- 22
1.6 Розрахунок розділових ємностей ------------------------------------- 24
1.7 Розрахунок коефіцієнта посилення ---------------------------------------- 25
Висновок ------------------------------------------------- ------------------- 27
Список використаних джерел ------------------------------------ 27
ПріложеніеА Схема електрична принципова ---------------- 28
ПріложеніеБ Перелік елементів --------------------------------------- 30

Введення.
У теорії підсилювачів немає достатньо обгрунтованих доказів переваги використання того чи іншого схемного рішення при розробці підсилювального пристрою. У зв'язку з цим проектування підсилювачів багато в чому грунтується на інтуїції і досвіді розробника. При цьому, різні розробники, частіше за все, по-різному вирішують поставлені перед ними завдання, досягаючи бажаних результатів [1].
Основна мета роботи - отримання необхідних навичок практичного розрахунку радіотехнічного пристрою (підсилювача потужності), усуспільнення отриманих теоретичних навичок і формалізація методів розрахунку окремих компонентів електричних схем.
Підсилювачі електричних сигналів застосовуються в широкій галузі сучасної техніки: у радіоприймальних і радіопередавальних пристроях, телебаченні, апаратури звукопідсилення та звукозапису, системах звукового мовлення, радіолокації, ЕОМ. Як правило, підсилювачі здійснюють посилення електричних коливань із збереженням їх форми. Посилення відбувається за рахунок електричної енергії джерела живлення. Підсилювальні елементи мають керуючими властивостями.
Система пошуку нелінійностей складається з блоку формування складного скануючого по частоті сигналу, широкосмугового підсилювача потужності (ШУМ), та широкосмугового приймально-передавальної антени. ШУМ необхідний для створення на розшукуваної нелінійності такого рівня напруженості електромагнітного поля опромінення, який дозволив би приймальні апаратурою здійснити прийом продуктів нелінійного перетворення. [2]
Основними вимогами, що пред'являються до ШУМ, є: забезпечення потужності випромінювання в широкій смузі частот; малий рівень нелінійних спотворень; високий коефіцієнт корисної дії; стабільність характеристик у діапазоні температур.
Пристрій, що розглядається в даній роботі, може широко застосовуватися на практиці в різних системах пошуку нелінейноатей.

Технічне завдання
Підсилювач повинен відповідати наступним вимогам:
Робоча смуга частот: 10-250 МГц
Лінійні спотворення
в області нижніх частот не більше 1.5 дБ
в області верхніх частот не більше 1.5 дБ
Коефіцієнт підсилення 15 дБ
Вихідна потужність 10 Вт
Діапазон робочих температур: від +10 до +50 градусів Цельсія
Опір джерела сигналу і навантаження Rг = Rн = 50 Ом

1 Розрахункова частина
1.1. Визначення числа каскадів.
Число каскадів визначається виходячи з технічного завдання. Цей пристрій має забезпечувати коефіцієнт посилення 15 дБ, тому доцільно використовувати три каскаду, відвівши на кожен по 5-6дБ, залишивши запас по посиленню потужності приблизно наполовину. [3]
1.1.1Структурная схема підсилювача.
Структурна схема, представлена ​​на малюнку 1.1, містить крім підсилювальних каскадів коригувальні ланцюга, джерело сигналу і навантаження.

Малюнок 1.1 Структурна схема
1.2. Розподіл спотворень амлітудно-частотної
характеристики (АЧХ).
Виходячи з технічного завдання, пристрій повинен забезпечувати спотворення не більше 3дБ. Так як використовується три каскаду, то кожен може вносити не більше 1дБ спотворень в загальну АЧХ. Ці вимоги накладають обмеження на номінали елементів, що вносять спотворення. [4]
1.3. Розрахунок кінцевого каскаду.
1.3.1 Розрахунок каскаду зі складанням напруг
Доцільніше використовувати схему каскаду зі складанням напруг, оскільки значно знижуються споживана потужність і величина напруги живлення. Так само вибір каскаду зі складанням напруг обумовлений великою смугою пропускання, за завданням від 10МГц до 250МГц, і досить великий вихідною потужністю - 10 Вт. При виборі другого каскаду, резестівного або дросельного, виникають проблеми з вибором транзистора, тоді як каскад зі складанням напружень дозволяє досягти поставлені вимоги.
Схема каскаду по змінному струму наведена на малюнку 1.1 [4].

Рисунок 1.2 Схема каскаду зі складанням напруг
За умови:
(1.1)
Напруга, що віддається транзистором каскаду, так само вхідного, ток ж, віддають попереднім каскадом, практично дорівнює струму навантаження. Тому відчувається опір навантаження каскаду одно половині опору , Його вхідний опір також одно половині опору , Аж до частот відповідних = 0,7. Це слід враховувати при розрахунку робочих точок розглянутого і предоконечного каскадів.
1.3.2. Розрахунок робочої точки, вибір транзистора.
Задамося питанням: що краще для даної схеми - включення опору або дроселя в колекторний ланцюг. Розглянемо обидва випадки:
а) У ланцюзі колектора використовується опір
Схема каскаду наведена на рис. 1.3.

Малюнок 1.3 Схема кінцевого каскаду по змінному струму.
У резистивної схемою найбільш ефективно використовувати опір в ланцюзі колектора рівний опору навантаження. Розрахуємо енергетичні параметри схеми, прийнявши однаковими опір навантаження і колектора:
Напруга на виході підсилювача:
, (1.1)
де P-потужність на виході підсилювача, Вт;
R н - опір навантаження, Ом.
Тоді .
Вихідний струм на опорі навантаження:
, (1.2)
У даній схемі з'явиться еквівалентне навантажувальний опір, що представляє собою паралельне включення опорів і , В результаті вийде наступне:

Тоді вихідний струм буде таким:

де R еквів - опір ланцюга колектора по змінному струму, Ом.
Тепер можна визначити робочу крапку:
, Де (1.3)

Напруга джерела живлення буде наступним:
(1.4)
Видно, що воно досить висока.
Навантажувальні прямі по постійному і змінному струму наведено на рис.1.4.
I, А
2.81
2.1
R ~
1.4
R_
18 35.6 53.2 U, В
Малюнок 1.4 - навантажувальні прямі по постійному і змінному струму.
Розрахунок прямої по постійному струму здійснюється за формулою:
(1.5)
I до0 = 0: U ке0 = Е п = 53.2 В,
U ке0 = 0: I до0 = Е п / R к = 53.2/25 = 2.1 А.
Розрахунок прямої по змінному струму здійснюється за формулами:
, ,
,
Знайдемо так само розрахункову потужність ланцюга і потужність споживання:
(1.6)
(1.7)
б) У ланцюзі колектора використовується дросель
Схема каскаду наведена на рис.1.5.

Малюнок 1.5 - Схема кінцевого каскаду по постійному струму.
Розрахуємо енергетичні параметри. Значення не зміняться.
Еквівалентна навантажувальний опір, що виникло в попередньому пункті, тут буде дорівнює опору навантаження, тому що замінив дросель. Тоді вихідний струм буде наступним:

струм в робочій точці зміниться:

Запишемо значення струму і напруги в робочій точці:
U ке0 = 18В
I до0 = 0.7А.
Напруга джерела живлення:
Е п = U ке0 = 18В.
Видно, що напруга живлення значно зменшилася. Навантажувальні прямі по постійному і змінному струму наведено на рис. 1.6.
I, А
1.4 R_
R ~
0.7
18 34 U, В
Малюнок 1.6 - навантажувальні прямі по постійному і змінному струму.

Розрахунок прямої по постійному струму:

Розрахунок прямої по змінному струму:
, ,
, .
Знайдемо так само розрахункову потужність ланцюга і потужність споживання:


Зведемо результати розрахунків в окрему таблицю і проведемо порівняльний аналіз двох схем.
Таблиця 1.1 - Порівняльний аналіз схем
Параметр

Схема з
53.2 У
25.4 Вт
74.9 Вт
1.4 А
18 В
Схема без
18 В
12.6 Вт
12.6 Вт
0.7 А
18 В
З таблиці випливає, що дросельний каскад споживає у кілька разів менше, напруга джерела живлення для нього потрібно невелике, що вигідно відрізняє дану схему. У подальших розрахунках вона і буде використовуватися.
Вибір транзистора здійснюється виходячи з технічного завдання, за яким можна визначити граничні електричні й частотні параметри необхідного транзистора. У даному випадку вони становлять (з урахуванням запасу 20%): [6]
I до додаткових   > 1.2 * I до0 = 0.84 А
U до доп> 1.2 * U ке0 = 21.6 У (1.8)
Р до додаткових> 1.2 * P рас = 15.2 Вт
f т = (3-10) * f в = (3-10) * 250 МГц.
Цим вимогам з достатнім запасом відповідає широко поширений транзистор КТ 934В, довідкові дані якого наведені нижче [7]:
I к = 2 А
U ке = 60 В
P к = 30 Вт
F т = 960 МГц.
при
1.3.3. Розрахунок еквівалентних схем транзистора КТ934В.а) Модель Джіаколетто.
Модель Джиаколетто представлена ​​на ріс.1.7.
Малюнок 1.7 - Еквівалентна схема Джіаколетто.
Необхідні для розрахунку довідкові дані:
, Постійна ланцюга зворотного зв'язку.
, Статичний коефіцієнт передачі струму бази.
, Ємність колекторного переходу.
Знайдемо за допомогою постійної часу ланцюга зворотного зв'язку опір базового переходу нашої транзистора: [5]
(1.9)
З довідкових даних ми знаємо, що при , А на 18В. Для того, щоб звести параметри до однієї системи скористаємося формулою переходу: [1]
(1.10)
в нашому випадку:

Тепер, знаючи всі параметри, можна знайти опір:
, Тоді
Знайдемо значення колекторної ємності в робочій точці за тією ж формулою переходу:

Знайдемо значення решти елементів схеми:
, Де (1.11)
- Паспортне значення статичного коефіцієнта передачі,
- Опір еміттеного переходу транзистора
Тоді
Ємність емітерного переходу: , Де - Типове значення граничної частоти коефіцієнта передачі струму, взяте з паспортних даних транзистора. [7]
Знайдемо що залишилися параметри схеми:
(1.12)
(1.13)
(1.14)
б) Односпрямована модель. [4]
Односпрямована модель представлена ​​на рис.1.8.

Малюнок 1.8 - Односпрямована модель.
При визначенні значень елементів високочастотної моделі скористаємося паспортними даними транзистора: [7]
(1.15)
де - Вхідний опір, - Вихідна ємність, - Вихідна сопротівленіе.В паспортних даних значення індуктивності. [7]

де - Індуктивності висновків бази і емітера.
У результаті отримаємо:1.3.4. Розрахунок схем термостабілізації транзистора КТ 934В.
Емітерна термостабилизация наведена на рис.1.9. [8]

Малюнок 1.9 Схема емітерной термостабілізації.
Розрахунок номіналів елементів здійснюється виходячи із заданої робочої точки. Напруга на емітер повинно бути не менше 3-5 В (у розрахунках візьмемо 3В), щоб стабілізація була ефективною.
Робоча точка:
U ке0 = 18В,
I до0 = 0.7А.
Врахувавши це, отримаємо:
, Де , А колекторний струм - , Що було отримано раніше, тоді: і 1.16)
Видно, що розсіює потужність досить велика.
Базовий струм буде в разів менше колекторного струму:
, (1.17)
а струм базового подільника на порядок більше базового:
(1.18)
Врахувавши те, що напруга живлення буде таким:
, (1.19)
знайдемо значення опорів, складають базовий дільник:
(1.20)
(1.21)
Схема активної колекторної термостабілізації підсилювального каскаду наведена на ріс.1.10.

Малюнок 1.10 - Схема активної колекторної термостабілізації.
Як керованого активного опору вибраний транзистор КТ361А із середнім коефіцієнтом передачі струму бази 50. [9] Напруга на
опорі ланцюга колектора по постійному струму має бути більше 1 В або рівним йому, що і застосовується в даній схемі [4].
Енергетичний розрахунок схеми:
. (1.22)
Потужність, що розсіюється на опорі колектора:
. (1.23)
Видно, що потужність розсіювання на окремому резистори зменшилася в три рази в порівнянні з попередньою схемою. Розрахуємо номінали схеми:
(1.24)
Номінали реактивних елементів вибираються виходячи з нерівностей:
(1.25)
Цим вимогам задовольняють наступні номінали:
L = 30 мкГн (R н = 25 Ом) і С бл = 0.1 мкФ (f н = 10 МГц).
Схема пасивної колекторної термостабілізації наведена на рис. 1.11 [8]Малюнок 1.11 - Схема пасивної колекторної термостабілізації.
У даній схемі напруга на колекторі повинно змінюватися в межах від 5 до 10 В. Візьмемо середнє значення-7В.
Зробимо енергетичний розрахунок схеми:
. (1.26)
Потужність, що розсіюється на опорі колектора:
. (1.27)
Видно, що при використанні даної схеми потужність буде максимальна.
Розрахуємо номінали схеми:
. (1.28)
Порівнявши ці схеми видно, що і з енергетичної, і з практичної точки зору більш ефективно використовувати активну колекторних термостабілізації, яка і буде використовуватися далі.
1.3.5. Розрахунок вихідний коректує ланцюга.
У розглянутому вище усилительном каскаді розширення смуги пропускання було пов'язано за принципом послідовного з'єднання коригувальних ланцюгів (КЦ) та підсилювальних елементів [10].
Приклад побудови такої схеми підсилювача по змінному струму наведено на малюнку 1.12.

Малюнок 1.12 Схема підсилювача з коригуючими ланцюгами
При цьому розрахунки вхідних, вихідних і міжкаскадних КЦ ведуться з використанням еквівалентної схеми заміщення транзистора наведеної на малюнку 1.8. З теорії підсилювачів відомо [11], що для отримання максимальної вихідної потужності в заданій смузі частот необхідно реалізувати відчувається опір навантаження, для внутрішнього генератора транзистора, рівне постійній величині в усьому робочому діапазоні частот. Це можна реалізувати, включивши вихідну ємність транзистора (див. малюнок 1.8) у фільтр нижніх частот, що використовується в якості вихідної КЦ. Схема включення вихідний КЦ наведена на малюнку 1.13.

Малюнок 1.13Схема вихідний коректує ланцюга
Від вихідного каскаду підсилювача потрібне отримання максимально можливої ​​вихідний потужності в заданій смузі частот [12]. Це досягається шляхом реалізації відчутного опору навантаження для внутрішнього генератора транзистора рівним постійної величиною у всьому робочому діапазоні частот. Одна з можливих реалізацій - включення вихідний ємності транзистора у фільтр нижніх частот, що використовується в якості вихідної КЦ. Розрахунок елементів КЦ проводиться за методикою Фано, що забезпечує максимальне узгодження в необхідній смузі частот.
За наявною вихідний ємності каскаду (обчисленої в пункті 1.3.3) знайдемо параметр b3, щоб застосувати таблицю коефіцієнтів [13]:
. (1.29)
З таблиці отримаємо наступні значення параметрів з урахуванням величини b3 (провівши округлення її):
C = b1 = 1.9, L = b2 = 0.783, C = b3 = 1.292, S = 0.292, 1.605.
Разнорміруем параметри і знайдемо номінали елементів схеми:
. (1.30)
1.3.6 Розрахунок елементів каскаду зі складанням напруг
При виконанні умови (1.1) коефіцієнт підсилення каскаду в області частот описується виразом.
,
де
;
;
;
;
.
Оптимальна по Брауде АЧХ каскаду реалізується при розрахунку , за формулами [4]:
; (1.31)
, (1.32)
а значення визначається із співвідношення:
. (1.33)
Розрахувати , , каскаду зі складанням напруг наведеного на рисунку 1.1, при використанні транзистора КТ934В і умов: = 25 Ом; = 0,9.
За формулами (1.31), (1.32) отримаємо
; )
,
= 625 Ом; = 370 пФ. Тепер по (1.33) знайдемо
= 320 МГц.
Розрахунок кінцевого каскаду закінчений.
1.4 Розрахунок предоконечного каскаду.
1.4.1 Активна колекторна термостабілізація.
Схема активної колекторної термостабілізації предоконечного каскаду аналогічна активної колекторної термостабілізації вихідного каскаду.
1.4.2 Розрахунок межкаскадной коректує ланцюга.
Межкаскадная коригувальна ланцюг (МКЦ) третього порядку представлена ​​на ріс.1.14. [13]

Малюнок 1.14 - Межкаскадная коригувальна ланцюг третього порядку.
Ланцюг такого виду забезпечує реалізацію підсилювального каскаду з АЧХ, що лежить в межах необхідних відхилень з заданими частотними спотвореннями [1]. АЧХ в даному випадку являє собою поліном. У теорії фільтрів відомі табульований значення коефіцієнтів , , відповідні необхідній формі АЧХ ланцюга описуваної функцією даного типу. Врахувавши задану нерівномірність АЧХ ( ) Запишемо ці коефіцієнти:

У вхідному каскаді будемо використовувати менш потужний транзистор КТ934Б [12], а не КТ934В, це диктується вимогами до коефіцієнта посилення і забезпечує нормальне узгодження каскадів і роботу всього підсилювача. параметры транзистора КТ934В таковы:

при

Начиная с данного момента целесообразно воспользоваться помощью ЭВМ. Все расчеты, показанные ниже
Расчет заключается в нахождении ряда нормированных значений и коэффициентов, сперва находим нормированные значения :
, (1.34)
= - Нормовані значення , , .
Здесь і - выходное сопротивление и емкость транзистора КТ934В, а і - входное сопротивление и индуктивность транзистора КТ934В.
В результате получим:

Знаючи це, розрахуємо наступні коефіцієнти:
;
; (1.35)
;
отримаємо:

Звідси знайдемо нормовані значення , , І :

де ; (1.36)
;
;
.
При розрахунку отримаємо:

і в результаті:
(1.37)
Розрахуємо додаткові параметри:
(1.38)

де S 210 - коефіцієнт передачі кінцевого каскаду.
Для вирівнювання АЧХ в області нижніх частот використовується резистор , рассчитываемый по формуле:[4]
(1.39)
Знайдемо істинні значення інших елементів за формулами:
, , , (1.40)Расчет предоконечного каскада окончен.
1.5 Расчет входного каскада.
Транзистор изменился, вместо КТ934В поставили КТ934Б. Принципы построения схемы не изменились.
1.5.1 Расчет эквивалентной схемы транзистора
В качестве эквивалентной схемы расчитаем однонаправленную модель транзистора.[4]
Расчитаем элементы схемы, воспользовавшись справочными данными и формулами приведенными в пункте 1.3.2.
параметры транзистора КТ934Б таковы:[7]

при1.5.2 Активная коллекторная термостабилизация.
Схема активной коллекторной термостабилизации приведена на рис.1.15. Расчет схемы производится по той же методике, что и для оконечного каскада.

Рисунок 1.15 – Схема активной коллекторной термостабилизации.
Все параметры для входного каскада остались прежними, но изменилась рабочая точка:
U кэ0 = 17В,
I к0 = I к0предоконечного /S 210 Vt предоконечного =0.7/1.85=0.37 А.
Энергетический расчет:

Мощность, рассеиваемая на сопротивлении коллектора:
.
Рассчитаем номиналы схемы:

Номиналы реактивных элементов цепи выбираются исходя из неравенств:
.
Этому удовлетворяют номиналы
L=30 мкГн и С бл =0.1 мкФ (f н =10 МГц).
1.5.3 Входная корректирующая цепь.

Входная корректирующая цепь третьего порядка входного каскада приведена на рис.1.16.
Рисунок 1.16 – Входная корректирующая цепь третьего порядка.
Методика расчета та же самая, коэффициенты те же, изменяются только нормированные значения , а именно значение , в связи с тем, что теперь на выходе стоит транзистор КТ934Б.
Произведем расчет:
,
,
=
Здесь значения входного и выходного сопротивления, выходной емкости и входной индуктивности соответствуют параметрам транзистора КТ934Б.

і
Произведем расчет:
Получим:

Знаючи це, розрахуємо наступні коефіцієнти:
;
;
;
отримаємо:

Звідси знайдемо нормовані значення , , І :

де ;
;
;
.
При розрахунку отримаємо:

і в результаті:

Розрахуємо додаткові параметри:


где S 210 - коэффициент передачи входного каскада.
Найдем истинные значения элементов по формулам:
- эквивалентное нагрузочное сопротивление, принцип его получения описан выше.

, , ,Расчет входного каскада окончен.
1.6 Расчет разделительных емкостей.
Устройство имеет 4 реактивных элемента, вносящих частотные искажения на низких частотах. Эти элементы – разделительные емкости. Каждая из этих емкостей по техническому заданию должна вносить не более 0.75 дБ частотных искажений. Номинал каждой емкости с учетом заданных искажений и обвязывающих сопротивлений рассчитывается по формуле [13]:
(1.41)
где Y н – заданные искажения;
R 1 и R 2 – обвязывающие сопротивления, Ом;
w н – нижняя частота, Гц.
Приведем искажения, заданные в децибелах:
, (1.42)
где М – частотные искажения, приходящиеся на каскад, Дб. Тоді

Номинал разделительной емкости оконечного каскада:

Номинал разделительной емкости предоконечного каскада:

Номинал разделительной емкости промежуточного каскада:

Номинал разделительной емкости входного каскада:

1.7 Расчет коэффициента усилителя
На общий коэффициент усиления влияют предоконечный оконечний и входной каскады:
,
Переведем его в децибелы:


Висновок.
В результате выполненной курсовой работы получена схема электрическая принципиальная широкополосного усилителя мощности АМ, ЧМ сигналов. Найдена топология элементов и их номиналы
Основными требованиями, предъявляемыми к ШУМ, являются: обеспечение заданной мощности излучения в широкой полосе частот; малый уровень нелинейных искажений; высокий коэффициент полезного действия; стабильность характеристик в диапазоне температур.
В соответствии с указанными требованиями был разработан ШУМ на транзисторах КТ934В и КТ934Б, в котором использована схема выходного каскада со сложением напряжений [6], применена активная коллекторная термостабилизация, и четырехполюсные межкаскадные корректирующие цепи [4].
Технические характеристики ШУМ: полоса рабочих частот (10-250) МГц; номинальный уровень выходной мощности 10 Вт; коэффициент усиления 15 дБ; сопротивление генератора и нагрузки 50 Ом; напряжение питания 18 В.
Устройство, рассматриваемое в данной работе, может широко применяться на практике в различных системах поиска нелинейноатей.

Список використаних джерел
1Титов А.А. Григорьев Расчет элементов высокочастотной коррекции усилительных каскадов на полевых транзисторах. – Томск, 2000. - 27 с.
2Титов А.А. Расчет диссипативной межкаскадной корректирующей цепи широкополосного усилителя мощности. //Радиотехника. 1989. № 2.
3Мамонкин И.Г. Підсилювальні пристрої: Навчальний посібник для вузів. - М.: Зв'язок, 1977.
4 Титов А.А. Розрахунок коригувальних ланцюгів широкосмугових підсилюючих каскадів на біполярних транзисторах - http://referat.ru/download/ref-2764.zip
5 Титов А.А., Ильюшенко В.Н., Авдоченко Б.И., Обихвостов В.Д. Широкополосный усилитель мощности для работы на несогласованную нагрузку. /Приборы и техника эксперимента. 1996. № 2.
6 Бабак Л.И. Анализ широкополосного усилителя по схеме со сложением напряжений. - Сб. статей. Наносекундные и субнаносекундные усилители. / Под ред. І.А. Суслова. - Томськ: Вид-во Том. ун-ту. 1976.
7 Зайцев А.А.,Миркин А.И., Мокряков В.В. Напівпровідникові прилади. Транзистори середньої і більшої потужності: Довідник-3-е вид. –М.: КубК-а,
1995.-640с.: ил.
8 Болтовский Ю.Г. Расчёт цепей термостабилизации электрического режима транзисторов, методические указания. Томск: Изд-во Том. ун-ту. 1976
9 Зайцев А.А.,Миркин А.И., Мокряков В.В. Напівпровідникові прилади. Транзисторы малой мощности: Cправочник-3-е изд. –М.: КубК-а,
1995.-360с.: ил.
10 Цыкин Г.С. Усилительные устройства.-М.: Связь, 1971.-367с.
11 Горбань Б.Г. Широкосмугові підсилювачі на транзисторах. - М.: Енергія, 1975.-248с.
12 Проектирование радиопередающих устройств./ Под ред. О.В. Алексєєва. - М.: Радіо і зв'язок, 1987 .- 392с.
13 Титов А.А., Бабан Л.И., Черкашин М.В. Расчет межкаскадной согласующей цепи транзисторного полосового усилителя мощности // Электронная техника СЕР, СВЧ – техника. - 2000. – вып. 1(475).РТФ КП 468740.001 Э3
Літ
Маса

Масштаб

Змін

Лист

Nдокум.
Підпис.

Дата

УCИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ СИСТЕМЫ
Виконав
Барановский

Перевірив

Титов А.А.
ПОИСКА НЕЛИНЕЙНОСТЕЙ
Лист
Листів
ТУСУР РТФ
Принципова
Кафедра РЗИ
схема
гр. 148-3
Поз.
Позна-
Чення
Найменування
Кол.
Примітка
Транзистори
VT1
КТ934Б
1
VT2
КТ361А
1
VT3
КТ934В
1
VT4
КТ361А
1
VT5
КТ934В
1
VT6
КТ361А
1
Конденсатори
С1
КД-2-3.9нФ ±5% ОЖО.460.203 ТУ
1
С2
КД-2-4.3пФ ±5% ОЖО.460.203 ТУ
1
С3
КД-2-8.2пФ ±5% ОЖО.460.203 ТУ
1
С4, С5
КМ-6-0.1мкФ ±5% ОЖО.460.203 ТУ
2
С6
КД-2-4.7нФ ±5% ОЖО.460.203 ТУ
1
С7
КД-2-75пФ ±5% ОЖО.460.203 ТУ
1
С8
КД-2-10пФ ±5% ОЖО.460.203 ТУ
1
С9, С10
КМ-6-0.1мкФ ±5% ОЖО.460.203 ТУ
2
С11
КД-2-47нФ ±5% ОЖО.460.203 ТУ
1
С12-С14
КМ-6-0.1мкФ ±5% ОЖО.460.203 ТУ
3
С15
КД-2-22нФ ±5% ОЖО.460.203 ТУ
1
С16
КД-2-51лФ ±5% ОЖО.460.203 ТУ
1
С17
КМ-6-0.1мкФ ±5% ОЖО.460.203 ТУ
1
С18
КД-2-370пФ ±5% ОЖО.460.203 ТУ
1
Котушки індуктивності
L1
Индуктивность 4.7нГн ±5%
1
L2
Индуктивность 2.2нГн ±5%
1
L3
Индуктивность 12нГн ±5%
1
L4- L8
Индуктивность 30мкГн ±5%
5
РТФ КП 468740.001 ПЗ
Літ
Маса

Масштаб

Змін

Лист

Nдокум.
Підпис.

Дата

УCИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ СИСТЕМЫ
Виконав
Барановский

Перевір.

Титов А.А.
ПОИСКА НЕЛИНЕЙНОСТЕЙ
ПОИСКА НЕЛИНЕЙНОСТЕЙ
Лист
Листів
ТУСУР РТФ
Перелік елементів
Кафедра РЗИ
гр. 148-3

Поз.
Позна-
Чення
Найменування
Кол.
Примітка
Резистори
R1
МЛТ – 0.125 – 1.5 кОм ±10%ГОСТ7113-77
1
R2
МЛТ – 0.125 – 1 кОм ±10%ГОСТ7113-77
1
R3
МЛТ - 0.125 - 12 кОм ± 10% ГОСТ7113-77
1
R4
МЛТ – 0.125 – 1.2 кОм ±10%ГОСТ7113-77
1
R5
МЛТ – 1 – 3 Ом ±10%ГОСТ7113-77
1
R6
МЛТ - 0.125 - 1.3 кОм ± 10% ГОСТ7113-77
1
R7
МЛТ – 0.125 – 510 Ом ±10%ГОСТ7113-77
1
R8
МЛТ – 0.125 – 5.6 кОм ±10%ГОСТ7113-77
1
R9
МЛТ – 0.125 – 620 Ом ±10%ГОСТ7113-77
1
R10
МЛТ – 2 – 1.6 Ом ±10%ГОСТ7113-77
1
R11
МЛТ – 0.125 – 510 Ом ±10%ГОСТ7113-77
1
R12
МЛТ – 0.125 – 5.6 кОм ±10%ГОСТ7113-77
1
R13
МЛТ – 0.125 –620 Ом ±10%ГОСТ7113-77
1
R14
МЛТ – 2 – 1.6 Ом ±10%ГОСТ7113-77
1
R15
МЛТ – 0.125 – 620 Ом ±10%ГОСТ7113-77
1
РТФ КП 468740.001 ПЗ
Літ
Маса

Масштаб

Змін

Лист

Nдокум.
Підпис.

Дата

УCИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ СИСТЕМЫ ШИРОКОПОЛОСНЫЙ
Виконав
Барановский

Перевір.

Титов А.А.
ПОИСКА НЕЛИНЕЙНОСТЕЙ
Лист
Листів
ТУСУР РТФ
Перелік елементів
Кафедра РЗИ
гр. 148-3
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Комунікації, зв'язок, цифрові прилади і радіоелектроніка | Курсова
271.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Широкосмуговий підсилювач потужності
Підсилювач потужності 1 5 каналів ТБ
Підсилювач потужності 1-5 каналів ТБ
Підсилювач потужності звукової частоти
Підсилювач потужності широкосмугового локатора
Підсилювач потужності для 1 12 каналів TV
Підсилювач потужності для 1-12 каналів TV
Мостовий підсилювач потужності звукової частоти 2
Бестрансформаторних підсилювач потужності звукових частот
© Усі права захищені
написати до нас