Підприємство по технічному обслуговуванню і ремонту будівельних машин

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

“Підприємство по ТО і ремонту будівельних машин”
Розробив курсовий проект
К.О.Ковшик

Зміст
Вступ
1                   Розрахунок річної виробничої програми ремонтної майстерні
2                   Розрахунок кількості основних робочих і розподілення їх по розрядам
3                   Розрахунок кількості цехового персоналу
4                   Розрахунок вартості основних фондів
5                   Розрахунок зарплати основних виробничих робочих
6                   Визначення затрат на запасні частини і матеріали
7                   Розрахунок цехових накладних витрат
8                   Визначення економічного ефекту ремонтної майстерні
9                   Розрахунок оборотних засобів підприємства
10              Розрахунок доходу ремонтної майстерні
11              Розрахунок техніко-економічних показників ремонтної майстерні
Список використаної літератури

Вступ
В рішеннях Верховної Ради України визначений перехід до прискорення соціально-економічного розвитку країни, всенародної інтенсифікації та підвищення ефективності виробництва на базі науково-технічного прогресу, структурної перебудови економіки, вдосконалення господарського механізму.
Великі задачі поставлені в області транспортного будівництва. Потрібно підняти техніко-економічний рівень будівництва, перетворити будівництво в єдиний індустріальний процес, підняти якість та знизити вартість проектних і будівельних робіт, зменшити час будівництва проекту та освоєння виробничих потужностей.

1. Розрахунок річної виробничої програми ремонтної майстерні
Розрахунок річної виробничої програми ремонтної майстерні веду в такій послідовності:
Складаю відомість наявності машин згідно завдання по курсовому проекту.
Таблиця 1
Наявність машин, які ремонтуються
Назва і марка машини
Кількість, шт.
Річна завантаженість машин, год.

1 Бульдозери

ДЗ-43

6
1850

ДЗ-540

2
1900

ДЗ-25

4
1830
ДЗ-118
8
1910

2 Крани

КС-2561Д

9
2450

МКП-16

3
2530

МКП-25

2
2350
МКА-6,3
5
2400

3 Катки

ДУ-29
5
2110
ДУ-47А
7
2120
ДУ-32
3
2000
ДУ-31А
4
2200
Річна кількість годин роботи приймається по довіднику [Літ. 1] стр. 316.
Види, кількість та трудоємкість ТО і Р приймаються з довідника [Літ. 2].
Визначаю річну кількість ТО і Р коефіцієнтом переходу від циклу до року. Всі дані заносяться в таблицю №2.

Таблиця 2
Річна кількість ТО і Р
Назва машини
Кіль-кість
Види ТО і Р
Кількість ТО і Р за цикл
Коефіці-єнт переходу
Трудоєм-ність одного ТО і Р
Річна кількість ТО і Р
Загальна трудоєм-ність
1
2
3
4
5
6
7
8
ДЗ-43
6
ТО-1
72
0,32
4
138
552
ТО-2
18
10
34
340
СО

35
12
420
ПР
5
380
9,6
3648
ДЗ-540
2
ТО-1
72
0,32
5
46
230
ТО-2
18
16
12
192
СО

45
4
180
ПР
5
440
3,2
1408
ДЗ-25
4
ТО-1
72
0,32
5
92
460
ТО-2
18
16
23
368
СО

45
8
360
ПР
5
440
6,4
2816
ДЗ-118
8
ТО-1
48
0,32
8
123
984
ТО-2
6
26
15
390
СО

75
16
1200
ПР
5
1020
13
13260
КС-2561Д
9
ТО-1
80
0,49
6
353
2117
ТО-2
15
24
66
1588
СО

12
18
216
ПР
4
710
18
12524
МКП-16
3
ТО-1
60
0,53
6
95
572
ТО-2
15
28
24
668
СО

28
6
168
ПР
4
670
6
4261
МКП-25
2
ТО-1
72
0,41
7
59
413
ТО-2
18
30
15
450
СО

30
4
120
ПР
5
730
4
2920
МКА-6,3
5
ТО-1
80
0,48
6
192
1152
ТО-2
15
24
36
864
СО

12
10
120
ПР
4
710
10
7100
ДУ-29
5
ТО-1
72
0,37
3
133
400
ТО-2
18
8
33
266
СО

25
10
250
ПР
5
220
9
2035
ДУ-47А
7
ТО-1
48
0,58
2
195
390
ТО-2
12
6
49
294
СО

18
14
252
ПР
3
120
12
1440
ДУ-32
3
ТО-1
72
0,35
5
76
380
ТО-2
18
15
19
285
СО

43
6
258
ПР
5
440
5
2310
ДУ-31А
4
ТО-1
72
0,38
3
109
328
ТО-2
18
8
27
219
СО

25
8
200
ПР
5
220
8
1672
Коефіцієнт переходу від циклу до року знаходжу по формулі:

де Тр – річна кількість роботи машин;
Мц – тривалість міжремонтного циклу з довідника [Літ. 2].
Річну кількість ТО і Р знаходжу добутком граф (2, 4 і 5), результат заношу в графу (6); загальну трудоємкість знаходжу множенням граф (6 і 7), результат заношу в графу (8) таблиці №2.
Аналогічно розраховуємо коефіцієнт переходу від міжремонтного циклу до року і для інших машин, включених в завдання.
Розподіляю загальну трудомісткість річної виробничої програми по видам технологічних дій і вісім машин окремо.
Річна виробнича програма по ТО і Р має наступний вигляд:

Таблиця 3
Річна виробнича програма по ТО і Р
Назва і марка
Трудоємкість програми
ТО-1
ТО-2
СО
ТР
ДЗ-43
552
340
420
3648

ДЗ-540

230
192
180
1408
ДЗ-25
460
368
360
2816
ДЗ-118
984
390
1200
13260
КС-2561Д
2117
1588
216
12524
МКП-16
572
668
168
4261
МКП-25
413
450
120
2920
МКА-6,3
1152
864
120
7100
ДУ-29
400
266
250
2035
ДУ-47А
390
294
252
1440
ДУ-32
380
285
258
2310
ДУ-31А
328
219
200
1672

Всього

7593
5594
3744
55394
50% робіт по ТО виконуємих в майстерні
3797
2797
1872
-
Замовлення зі сторони до 22% в зоні ТР
-
-
-
11079
На обслуговування майстерні до 20%
-
-
-
11079

Всього

16931
77552
Всього
94483
2. Розрахунок кількості основних робітників і розподіл їх по розрядам
Розраховую загальну численність основних виробничих робітників, вона визначається від загальної річної трудоємкості виробничої програми і дійсного річного фонду часу робітника за формулою:
Рп= ,чол.
де Тобс – річний обсяг робіт (трудоємкість);
Фо – річний дійсний фонд часу робітника;
Кп – коефіцієнт виконання норми виробітку (приймається від 1,05 до 1,2).
Рп= = 49 чол.
Дійсний фонд часу робочого визначається по формулі:
Фд.р.=[(365-(Двсв))×tзмп]×f
де Дв – вихідні дні;
Дс – святкові дні;
Дв – тривалість відпустки (дні);
tзм – тривалість зміни;
Дп – передсвяткові дні
f – коефіцієнт, що враховує втрати робочого часу (0,96-0,97).
Фд.р.=((365-(114+24)8 - 3)*096 = 1748 год.
Число робочих по ТО
Рп =
Число робочих по ПР
Рп =
Після розрахунку кількості робітників розподіляю робочу силу за фахом згідно “ЕТКД”.
Таблиця 4
Розподіл робітників за фахом
Назва фаху
% став-ка робіт.
Трудо-ємність
Число робітн.
Розряд робітн.
Fуд
Число робітників по розрядам
1
2
3
4
5
6
Зона ТО
Миючі
10
1693
1
I
25
-
-
1
-
-
-
Слюсарі
90
15238
8
ІІІ-VI
20
-
-
2
4
1
1
Всього
100
16931
9
-
-
-
-
-
-
-
-
Зона ПР
Слюсарі
50
38781
20
IІІ-VI
20
-
-
7
10
2
1
Верстатні
20
11513
8
IІІ- V
10
-
-
3
4
1
-
Зварювальні
10
7756
4
IІІ- V
25
-
-
1
2
1
-
Ковальські
10
7756
4
IІІ- ІV
25
-
-
1
3
-
Електро-технічні
10
7756
4
IІІ- ІV
20
-
-
1
3
-
-
Всього
100
77562
40
Всього
19,3
16
26
5
2
Кср.=  = 1,33
Тарифікація робіт, тобто, визначення розряду робочих графа (6) по професіям проводиться по “ЕТКД” для робочих підприємств по ремонту автомобілів, дорожно-будівельних машин, шиноремонтних підприємст і автогосподарств.
До складу працюючих ремонтних майстерень крім основних виробничих робочих входять: допоміжні робітники, керівники, спеціалісти та інші робітники, що відносяться до службовців.
Число допоміжних робітників розраховую згідно процентного відношення їх числа до числа основних виробничих робітників.
Рд=(0,15¸0,18)×Рв
Рд=0,17 · 48=8 чол.
Число керівників та спеціалістів визначаю в процентному відношенні до виробничих та допоміжних робітників за формулою:
Площа виробничого підприємства визначаю по питомій площі, яка приходиться на одного робітника і розраховується по формулі:
F= 2
де F – виробнича площа проектуємого підприємства, м2;
Рп – кількість робітників, чол.;
F – плоша на одного робітника,м2;
n – кількість змін.
F=  м2
Режим роботи майстерні:
Перша зміна від 700 до 1600 год.
Друга зміна від 1600 до 100 год.
3 Розрахунок кількості цехового персоналу
Число керівників і спеціалістів
Рітр=(Рвд)×0,07
Рітр=55· 0,07=4 чол.
4 Розрахунок вартості основних фондів
Для того, щоб визначити економічну ефективність підприємства, яке проектується, необхідно порівняти витрати на підприємство, що проектується (капіталовкладень) та прибуток, який отримує це підприємство за виконані роботи.
Для визначення витрат на підприємство, що проектується (капіталовкладення) потрібно розрахувати вартість основних фондів підприємства до складу яких входять:
-                     будівлі та споруди;
-                     силове та виробниче обладнання;
-                     передавальні пристрої;
-                     вантажо-під’ємні засоби;
-                     інструменти та інвентарь.
Вказані основні засоби визначаються в технічній частині проекту. Вартість основних засобів визначається на основі прейскуранта цін з додаванням 10% вартості на монтаж та перевезення.
Для спрощення розрахунків основні засоби можуть бути визначеними так:
-                     вартість будови розраховується виходячи з вартості 1 м3 об’єму будови за формулою
Вбуд=V×G
де V – об’єм будови, м3;
G – вартість 1 м3.
- об’єм будови визначається по зовнішній площині і висоті
V=F×H+ F×H, м3
де H – висота будівлі (8 м);
F – площа виробничих приміщень;
V – об’єм будови.
V=473· 8+( 473· 8)=5045 м3
Звідси
Вбуд=5045 · 55= 227475грн.
Вартість виробничого обладнання та його монтаж складає 65-80% ;
силове обладнання 12% ;
передаточні пристрої 6% ;
вантажно – підйомних засобів 12% ;
вартість інструмента та інвентарю 4-6% від вартості будівлі.
Результати зводять в таблицю №5.
Таблиця 5
Вартість основних фондів
Назва групи основних фондів
Вартість, грн.

Будови та споруди

277475
Силове обладнання
33297
Передаточні пристрої
16649
Вантажо – підйомні пристрої
33297
Інструменти та інвентар
194233
Виробниче обладнання
13874

Всього

568825
5 Розрахунок зарплати основних виробничих робітників
Загальний фонд заробітної плати виробничих робітників включає в себе основну заробітну плату, премії, додаткову заробітну плату з нарахуванням зв’язаним з витратами за соціальне страхування робітників.
Ззагосндодз.п.
де Ззаг – основна заробітна плата;
Здоддодаткова заробітна плата;
Нз.п. – нарахування на заробітну плату.
Ззаг=294984+11,7+100298 = 395294 грн.
До складу основної заробітної плати входять всі види розрахунків за фактично відпрацьований час, заробітна плата за роботу в нічний час, доплата за шкідливі умови праці, доплата за керівництво бригадою.
Основою для розрахунків служить:
1.                 Трудоємкість виробничої програми;
2.                 Прийнята форма оплати праці;
3.                 Тарифні ставки і тарифні коефіцієнти.
Основна заробітна плата знаходиться по формулі:
Зоснзаг×r×Кср.т.рн.в.брс.пр.
де Зосн. - основна заробітна плата в гривнях;
Тзаг - трудомісткість робіт по ТО і ТР;
r – часова тарифна ставка одного розряду;
Кср.т. - середній тарифний коефіцієнт;
Пр - преміальна надбавка до 90% від тарифної оплати;
Дн.в. - доплата за роботу в нічний час;
Дбр - доплата за керівництво бригадою;
Дс.пр. - доплата за сумісництво професій.
Зосн=94483×1,35×1,33+84822+23539+14,5+16964,4 = 294984 грн.
Пряма зарплата
Зпр = Тзаг × r× Кср.т.= 94483×1,35×1,33 = 169644 грн.
Розмір доплати за роботу в нічний час визначається формулою:
Д н в =Nр.н. × rн × Кст.т. × Z ×
де Днв - величина доплати за роботу в нічний час;
Nр.н. - кількість робочих працюючих в нічну зміну;
Rн - кількість годин праці в нічний час;
tзм - тривалість зміни;
Fдр - дійсний фонд робочого часу;
Кср.т. - середній тарифний коефіцієнт;
Z - часова тарифна ставка.
Днв= грн.
Розмір доплати за керівництво бригадою підраховується за формулою:
Дбр=
де rбр - часова тарифна ставка бригадира;
Fдр - дійсний фонд робочого часу бригадира;
Nбр - кількість бригадирів;
20% - процент доплати за керівництво бригадою.
Дбр= грн.
Кількість бригад –2 по 25 чоловік.
Приймається два бригадира VI розряду.
Дс.пр = 169644×0,1 = 16964,4
Додаткова зарплата
Спочатку знаходиться процент додаткової заробітної плати від основної заробітної плати по формулі:
дод= ×100+(1¸1,5)
де До – тривалість відпустки, в днях;
Дк – кількість календарних днів;
Дп – кількість святкових днів;
Дв – кількість вихідних днів.
дод= ·100+1,2=11,7 грн.
Знаючи процент додаткової заробітної плати від основної знаходиться додаткова заробітна плата:
Ддод=
Ддод= грн.
Нарахування на заробітну плату зв’язані з витратами на соціальне страхування робітників.
Відрахування на соціальне страхування входять до складу собівартості ремонтуємої продукції і визначається по встановленим нормативам в процентному відношенні від загального фонду зарплати.
Нз.п.=0,37×(Зосндод)
де Зосн – основна зарплата;
Здод – додаткова зарплата.
Нз.п.=(294984+11,7)· 0,34=100299 грн.
Преміальна надбавка становить 50% від тарифної зарплати.
Тарифна зарплата визначається по формулі:
Зтрзаг×Z×Кср.т.
Зтр=  = 169644 грн.
Пр = 169644×0,5 = 84822 грн.
Дсум = 169644× 0,3 = 50893,2 грн.
6 Затрати на запасні частини і матеріали

Річні витрати на основні і допоміжні матеріали і запчастини визначаються виходячи із норми витрат на одиницю продукції і програми цеха (дільниці) по ремонту будівельних машин.

Норма витрат по ТО і Р приймаються в процентному відношенні з цінами по КР машин (прейскурант №26-05-18).
Витрати на основні матеріали по ТО і Р складають 7¸10% від оптової ціни КР;
вартість допоміжних – 8¸10% від основних матеріалів;
запасні частини 12¸16% від оптової ціни на КР, тоді:
ВТО і Р=(Номдмз.ч.)×Nмаш
де Ном – норматив витрат на основні матеріали;
Ндм – норматив витрат на допоміжні матеріали;
Нз.ч. – норматив витрат на запасні частини;
Nмаш – кількість машин.
Розрахунок ведеться табличним способом.
Таблиця 6
Підрахунок витрат на матеріали і запасні частини
Назва машин
Кількість
Ціна КР машини
Основні матеріали
Ндм (10% від осн.)
Нзч (12% від КР)
Загальна вартість, грн
1
2
3
4
5
6
7
ДЗ-43
6
9490
949
76
1139
12984

ДЗ-540

2
10400
1040
83
1128
4502
ДЗ-25
4
10400
1040
83
1128
9004
ДЗ-118
8
48230
4823
386
5788
87976
КС-2561Д
9
14040
1404
112
1685
28809
МКП-16
3
24960
2496
200
2995
10473
МКП-25
2
26780
2678
214
3214
12212
МКА-6,3
5
14040
1404
112
1685
16005
ДУ-29
5
5460
546
23
343
3260
ДУ-47А
7
1560
156
12
187
2485
ДУ-32
3
2860
286
23
343
1956
ДУ-31А
4
2860
286
23
343
2608

Всього

192274

7 Цехові накладні витрати
До цехових накладних витрат відносяться витрати пов’язані з діяльністю підприємства по ТО і Р будівельних машин.
Сума накладних витрат визначається по сумі наступних статей:
а) утримання цехового персоналу;
б) відрахування на соціальне страхування;
в) витрати на охорону праці та ТБ;
г) витрати на текучий ремонт будівель та обладнання;
д) компенсація зносу малоцінних та швидкопсующихся інструментів та приладів;
е) амортизація основних фондів;
ж) витрати на раціоналізацію і винахідництво;
з) витрати на воду;
и) витрати на утримання обладнання;
к) витрати на утримання будівель та споруд:
1.     витрати на воду;
2.     на освітлення;
3.     розрахунок твердого та рідкого палива для опалення будівель;
л) інші витрати.
Розрахунок кожної статті накладних витрат.
а) для визначення витрат зв’язаних з утриманням цехового персоналу складається штатний розклад по формі:
Таблиця 7
Штатний розклад і тарифікація робіт допоміжних робітників
Посада
Кіль-кість
Місяч-ний оклад
Розмір премій
%
Сума премій
Нараху-вання
За місяць
Річний фонд оплати праці
Механік
1
400
10
40
163
573
6876
Майстер
1
320
10
32
130
482
5784
Бухгалтер
1
400
10
40
163
603
7236
Нормув.
1
300
10
30
122
452
5424
Всього
4
 =SUM(ABOVE) 25320
Допоміжні робітники
Розряди
1
2
3
4
5
6
Всього
8
-
-
2
3
2
1
Визначаю середній тарифний коефіцієнт для допоміжних робітників:
Кср.т.д.= =1,4
Визначаю величину тарифної оплати допоміжних робітників:
Зтдр× Nр × r × Кср.т.
Зт= = 26429 грн.
Преміальна надбавка допоміжним робітникам дорівнює:
Прт×0,5
Пр= = 13215 грн.
Основна заробітна плата допоміжним робітникам дорівнює:
Зоснтр
Зосн= 26429+13215 = 39644 грн.
Додаткова заробітна плата допоміжним робітникам дорівнює:
Здод= ,грн.
Здод=  грн.
Нарахування на заробітну плату допоміжних робітників становить:
Нзп=0,37×(Зосндод)
Нзп=0,37·(3964+4361)=3043 грн.
Загальний фонд заробітної плати допоміжних робітників дорівнює:
Ззагосндодзп
Ззаг=39644+4361+3043=47048 грн.
б) відрахування на соціальне страхування визначається в розмірі 37% від фонду заробітної плати цехового персоналу.
в) витрати на охорону праці і ТБ.
Величина цих затрат береться на основі аналізу затрат минулого року підприємства, для розрахунків приймається в розмірі 30-50 гр. на одного робочого або 4-6% від заробітної плати виробничих робітників:
Зтб=(Рп д) · N, грн.
Зтб=(49+8)· 50 = 2850 грн.
г) витрати на поточний ремонт будівель та обладнання.
Поточний ремонт основних засобів визначається по збільшеним показникам:
для будівель 1,2¸2%, для обладнання 3¸5%, для пристосувань 3¸5% від їх балансової вартості.
На будівлі – 2% В= =5550 грн.
На обладнання –5 % В= =999 грн.
На пристосування –8 % В= =832 грн.
д) відшкодування малоцінних та швидкозношуваних інструментів та пристосувань.
В цю статтю включаються предмети вартістю меншою 160 гр. і строком служби не менше 1 року. На малоцінні пристрої
Зм.ц.= (Рп д)· N, грн.
Зм.ц.=(49+8)· 50 = 2850 грн.
е) амортизація ОФ.
Витрати по будівлям та спорудам – В = =8324 грн.
Витрати на обладнання – В = =2331 грн.
Витрати на пристрої – В = =1665 грн.
ж) витрати на раціоналізацію і винахідливість:
величина цих витрат складає 20-30 гр. на одного робітника.
Ррн=(Рп д)·N=(49+8)· 25=1425 грн
з) витрати на утримання обладнання приймаються в розмірі 5¸8% від початкової вартості.
Вутр.обл.=В· 0,06= =1998 грн.
Загальну необхідність в воді на миття машин та технологічні потреби, визначають по трудоємкості ТО і Р приймаючи, що на 100 нормо-годин виробничої програми витрати води рівні 4,5 м3
Qв= , м3
де Тзаг – загальна трудомісткість виробничої програми.
Qв=  м3
Вартість води на технологічні потреби:
Св=Qв×Цв
де Цв – вартість 1 м3 води (6 гр.).
Св=  = 25512 грн.
к) витрати на утримання будов та споруд:
1. витрати на воду для побутових потреб розраховуються по нормі на 1 людину за зміну 25-35 л.
Qпоб= ×Nр×0,035, м3.
де Nр – число робочих;
Фдр – дійсний фонд робочого часу;
tзм – тривалість зміни.
Qпоб= м3.
2. вартість електроенергії на освітлення визначається із розрахунку 15 Ват-год на 1 м2 будови з добавкою 5% на чергове освітлення:
Вел= n×Bc ×a×F×Фдр ×Кв ×(1+0,05)
Вел = 2×0,2333×0,015×473,2×1748×0,7×(1+0,05) = 4253 грн.
з) розрахунок вартості твердого пального для опалення:
Спал= ×170
G=15, t=3600, g=9000, n=0,5.
де V – об’єм будови
170 – вартість 1 т пального.
Спал= грн.
Інші витрати 3% від Зосн.
Він = 294984 × 0,03 = 8849 грн.
Всі дані заносяться в кошторис витрат на виробництво.
Таблиця 8
Кошторис витрат
Назва статей
Сума витрат
1
2
Прямі витрати :
Основна заробітна плата виробничих робочих
294984
Допоміжна заробітна плата з нарахуванням
34513
Відрахування на соціальне страхування
100299
Вартість основних та допоміжних матеріалів і запчастин
192274
Всього прямих витрат
622070
Накладні витрати :
заробітна плата цехового персоналу, ІТР, МОП і допоміжних робочих
47048
витрати на охорону праці і ТБ
2850
витрати на поточний ремонт будов і споруд, обладнання, пристосувань
16372
амортизація будов, обладнання, пристосування
12320
витрати на раціоналізацію та винахідливість
1425
витрати на утримання обладнання
1998
витрати на утримання будов і споруд
16619
витрати води на технологічні потреби
25512
витрати на малоцінні та швидкозношувані матеріали
2850
інші витрати
8849
Всього накладних витрат
135843
Цехова собівартість
757913
Загальнозаводські витрати
103244
Заводська собівартість
861157
Позавиробничі витрати
43058
Повна собівартість
904215

При визначенні собівартості необхідно розрахувати кошторис загальнозаводських витрат і позавиробничих витрат.
Кошторис загальнозаводських витрат включає в себе затрати на утримання адміністративно-керівного апарату, конторського персоналу управління заводу, амортизацію основних засобів загальнозаводського призначення, утримання приміщень та обладнання, техніку безпеки та інше.
Для розрахунку накладні загальнозаводських витрат приймаються в розмірі:
-                     для заводів 45¸65% ;
-                     для ЦРМ 40¸60% ;
-                     для Р 30¸40%
від фонду заробітної плати основних робочих.
Позазаводські витрати включають в себе витрати по збиту та реалізації, а також на утримання вищих організацій, відрахування на освоєння нової техніки, витрати на стандартизацію. Величина цих витрат може бути прийнята в розмірі 3¸5% від заводської собівартості.
Отримані результати заносяться в кошторис витрат на виробництво.
Рівень цехових накладних витрат розраховується по формулі:
Цр.в.= ×100
де Цр.в. – сума цехових витрат по кошторису витрат на виробництво;
Зосн – заробітна плата основних робочих.
Цр.в.= %
8 Визначення економічного ефекту ремонтної майстерні
Економічна ефективність показує співвідношення ефекту отриманого в результаті виробництва і витрат зв’язаних з його впровадженням.
Застосування проекту буде економічно вигідним в тому разі, якщо визначена величина строку окупності буде меншою чи дорівнюватиме нормативному строку, на протязі якого витрати будуть повернуті за рахунок економії в результаті впровадження проекту:
Трв
Річна економія від впровадження проекту визначається по формулі
Еріч = Ц-С = Пзаг
де Еріч – річна економія або загальний прибуток підприємства;
Ц – вартість ТО і Р в оптових цінах (кошторис затрат на виробництво);
С – повна собівартість ТО і Р , береться по даним з кошторису затрат на виробництво.
9 Розрахунок оборотних засобів підприємства
Таблиця 9
Розрахунок оборотних засобів підприємства
Назва матеріальних цінностей
Річні витрати
Одноденні витрати
Дні запасу
Норматив оборотних засобів
Основні, допоміжні матеріали та запчастини
192274
525
100
52500
Витрати по ОП і ТБ
2850
-
-
2850
Малоцінні та швидкозношувані деталі
2850
8
100
800
Всього
56150
10 Розрахунок доходу ремонтної майстерні
Таблиця 10
Марка машини
Види ТО і Р
Т од.
Річна кіль-кість КР
Оптова ціна КР
Питома вага ТО і Р в %
Оптова ціна
Одиниці
Загальна
ДЗ-43
ТО-1
4
138
9490
1
95
131100
ТО-2
10
34
1
95
3230
СО
35
12
5
475
5700
ПР
380
9,6
11
1044
10022
ДЗ-540
ТО-1
5
46
10400
1
104
4784
ТО-2
16
12
2
208
2496
СО
45
4
6
624
2496
ПР
440
3,2
55
5720
18304
ДЗ-25
ТО-1
5
92
10400
1
104
9568
ТО-2
16
23
2
208
4784
СО
45
8
6
624
4992
ПР
440
6,4
55
5720
36608
ДЗ-118
ТО-1
8
123
48230
1
482
59286
ТО-2
26
15
1
482
7230
СО
75
16
2
965
15440
ПР
1020
13
27
13022
169284
КС-2561Д
ТО-1
6
353
14040
1
140
49420
ТО-2
24
66
2
281
18546
СО
12
18
1
140
2520
ПР
710
18
66
9266
166788
МКП-16
ТО-1
6
95
24960
1
249
23655
ТО-2
28
24
1
249
5976
СО
28
6
1
249
1494
ПР
670
6
35
8736
52416
МКП-25
ТО-1
7
59
26780
1
268
1072
ТО-2
30
15
1
268
1072
СО
30
4
1
268
1072
ПР
730
4
35
9373
37492
МКА-6,3
ТО-1
6
192
14040
1
140
26880
ТО-2
24
36
2
281
10116
СО
12
10
1
140
1400
ПР
710
10
66
9266
92660
ДУ-29
ТО-1
3
133
2860
1
29
3857
ТО-2
8
33
4
114
3762
СО
25
10
11
315
3150
ПР
220
9
52
1487
13383
ДУ-47А
ТО-1
2
195
1560
2
312
60840
ТО-2
6
49
5
78
3822
СО
18
14
15
234
3276
ПР
120
12
38
593
7116
ДУ-32
ТО-1
5
76
2860
2
57
4332
ТО-2
15
19
7
200
3800
СО
43
6
20
572
3432
ПР
220
5
50
1430
7150
ДУ-31А
ТО-1
3
109
2860
1
29
3161
ТО-2
8
27
4
114
3078
СО
25
8
11
315
2520
ПР
220
8
38
1487
11896
Всього
998486
Доход з врахуванням 25% заказів зі сторони складатиме
Дзс = Др ×0,1 = 998486 × 0,1 = 99849
Загальний доход підприємства
Дзаг = Др + Дзс , грн.
Дзаг = 998486+99849 = 1098335 грн.
11 Розрахунок техніко-економічних показників ремонтної майстерні
Виходячи з отриманих розрахунків річна економія дорівнює:
Еріч = 1098335 – 904215 = 194120 грн.
Рентабельність проектуємого підприємства дорівнює:
Рзаг = %
Сосн- собівартість основних фондів
Соб.ф – собівартість оборотних засобів
Вироблення на 1 робітника рівна:
Впл=
ВПЛ= н. год.
Процент зростання ефективності праці:
пл= ×100
пл= %
де Впл – заплановане вироблення;
Вф – фактичне вироблення.
Середня заробітна плата (місячна) основних виробничих робітників:
Зср= ×12
Зср= грн.
Процент росту середньої заробітної плати:
ср= ×100
ср= %
де Зпл – запланована середня заробітна плата;
Зф – заробітна плата за минулий рік аналогічного підприємства.
Строк окупаємості підприємства:
Тр=
Тр=
де Сосн.ф. – собівартість основних фондів;
Еріч. – прибуток підприємства.
Розрахунок собівартості ТО і Р будівельних машин.
Наприклад Кран КС-2561Д.
Собівартість розраховується по формулі:
СТО і Р=
де Кз – кошторис затрат на виробництво.
СТО-1=  грн.
СТО-2= = грн.
ССО== грн.
Спр=  грн.

Список використаної літератури
1 Методична розробка по виконанню практичної роботи по ”Економіці виробництва”
2 “Рекомендації по ТО і ремонту машин”
3 Дубко. “Экономика и нормирование предприятий”.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Курсова
436.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Проект організації АТП по технічному обслуговуванню і ремонту автомобілів
Економічна оцінка діяльності по технічному обслуговуванню і ремонту рухомого складу
Проектування автотранспортного підприємства по технічному обслуговуванню і ремонту автомобілів типу
Проектування автотранспортного підприємства по технічному обслуговуванню і ремонту автомобілів типу 2
Проектування ділянки по технічному обслуговуванню і ремонту паливної апаратури на АТП
Проектування ремонтного підприємства з капітального ремонту будівельних і дорожніх машин
Проект створення підприємства з ремонту дорожньо-будівельних машин у місті Іжевську
Проектування автотранспортного підприємства по технічному обслуговуванню автомобілів
Технологія та організація сервісу транспортних і технологічних машин в регіональному технічному
© Усі права захищені
написати до нас