Психічні особливості спілкування молодших школярів

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
Введення
Глава I. Психологія спілкування
1.1 Поняття спілкування
1.2 Функції спілкування
1.3 Види спілкування
1.4 Про формування людини як особистості і як об'єкта і суб'єкта спілкування
1.5 Стилі педагогічного спілкування та їх технологічна характеристика
Глава II. Психічні особливості спілкування у молодшому шкільному віці
2.1 Психічний розвиток у молодшому шкільному віці
2.2 Формування довільної поведінки у молодших школярів
2.3 Спілкування молодших школярів з однолітками і дорослими
Висновок
Список використаної літератури

Введення
Проблема спілкування молодших школярів досить актуальна, тому що спілкування виступає важливою стороною життєдіяльності школяра. Вони більше вміють. Знають, крім того, змінюється і їхнє ставлення до навколишнього світу, дорослим, одноліткам. У сьогоднішній час педагоги, соціологи та психологи відрізняють негативну тенденцію з появою та розширенням комунікативного простору через комп'ютерну мережу, погіршується ставлення дітей до безпосереднього спілкування.
Дана тема є актуальною ще й тим, що саме в молодшому шкільному віці відбувається формування особистості. Наскільки легко дитина буде вміти спілкуватися з оточуючими людьми, налагоджувати контакт, залежать її подальші успіхи в навчальній, трудовій діяльності та в якійсь мірі визначається в житті. І саме в цей період формується звичка брати на себе відповідальність за свою мову і правильно її організовувати, щоб встановлювати відношення з оточуючими людьми. Також закладається вміння дисциплінувати себе, організовувати як особисту, так і групову діяльність. Розуміння цінності співпраці, спілкування і відносин у спільній діяльності. Саме в цьому віці засвоюються правила і норми спілкування, якими він буде дотримуватися завжди і скрізь незалежно від обставин, що складаються. А характер мовного і експресивного спілкування визначить міру самостійності і ступінь свободи дитини серед інших людей протягом його життя. Тому необхідно знати причини утрудненого спілкування в молодших школярів, щоб вчасно провести корекційну роботу з дитиною.
Виникнення ситуацій труднощів у спілкуванні обумовлено фактором формування людської спільності, особливостями розвитку особистості в певному соціальному середовищі, соціально-психологічною природою спілкування, механізмами відображення і взаємодії.
Проблема утрудненого спілкування інтенсивно розробляється в соціальній психології протягом останніх 20 років. Пильна увага вчених і практиків до цієї сфери пояснюється складністю феномена утрудненого спілкування, багатогранністю його форм і сфер прояву. Найбільш активним є дослідження педагогічного спілкування. Порушення, бар'єри, що виникли в процесі педагогічного спілкування, впливають на характер відносин між вчителем і учнем, на особливості розвитку особистості як школяра.
Ця проблема розглядалася в роботах таких вчених як Д. Каті, Л. Лі, Г. Лассвеллом, М. Андерсен, В.Ф. Ломов, А.А. Клімов.
Основна проблема - це вивчення психологічних особливостей спілкування молодших школярів.
Виникає протиріччя - між роллю, яка відіграє спілкування у житті дитини та недостатньою увагою вчителя початкових класів до розвитку даного виду діяльності. Учитель початкових класів ставить свої цілі на знання, вміння, навички.
Провідний вид діяльності молодшого школяра є навчання.
Метою є вивчення психологічних особливостей спілкування молодших школярів.
Об'єкт: молодший школяр, як зростаючий індивід.
Предмет: психічні особливості та характеристики спілкування молодших школярів.
Завдання:
1. Вивчення психолого-педагогічної літератури.
2. Дослідження особливостей спілкування.
3. Вивчення проблеми спілкування молодших школярів.
Гіпотеза: знання педагогом психічних особливостей спілкування молодших школярів дозволить будувати роботу з учнями більш ефективно, плідно, розвиваючи відсутні сторони.

Глава I. Психологія спілкування
1.1 Поняття спілкування
Взаємодія людини з навколишнім світом здійснюється в системі об'єктивних відносин, що складаються між людьми в їх суспільного життя. Відображенням об'єктивних взаємовідносин між членами групи є суб'єктивні міжособистісні відносини, які вивчає соціальна психологія.
Будь-яке виробництво передбачає об'єднання людей. Але ніяка людська спільність не може здійснювати повноцінну спільну діяльність, якщо не буде встановлений контакт між людьми, в неї включені, і не буде досягнуто між ними належне взаєморозуміння. Так, наприклад, для того, щоб учитель міг навчити будь-чому учнів він повинен вступити з ними в спілкування.
Спілкування - це багатоплановий процес розвитку контактів між людьми, породжуваний потребами спільної діяльності.
Спілкування включає в себе обмін інформацією між учасниками спільної діяльності, який може бути охарактеризований як комунікативна сторона спілкування. Спілкуючись, люди звертаються до мови, одному з найважливіших засобів спілкування.
Друга сторона спілкування - взаємодія спілкуються - обмін в процесі мови не тільки словами, а й діями, вчинками.
Третя сторона спілкування передбачає сприйняття спілкуються один одного. Дуже важливо, наприклад, сприймає жоден з партнерів по спілкуванню іншого як вартого довіри, розумного, тямущого, підготовленого або ж заздалегідь припускає, що той нічого не зрозуміє і не з чим повідомленими йому не розбереться.
Таким чином, в єдиному процесі спілкування можна умовно виділити три сторони: комунікативну, інтерактивну і перцептивну.
Знання закономірностей спілкування і розвиток навичок і здібностей спілкування особливо важливі для педагога, професійне завдання якого може бути успішно вирішена тільки в тому випадку, якщо йому вдасться продуктивно включити учнів у спільну з ним діяльність, налагодити взаємодію та взаєморозуміння, що відповідає цілям та завданням виховання, т . е. здійснювати повноцінне педагогічне спілкування.
Дидактичні та власне виховні завдання діяльності педагога неможливо досить плідно реалізувати без організації продуктивного процесу спілкування викладача та учнівського колективу.
Спілкування в діяльності педагога, таким чином, виступає:
По-перше, як засіб вирішення власне навчальних завдань.
По-друге, як система соціально-психологічного забезпечення виховного процесу.
По-третє, як спосіб організації певної системи взаємин викладачів і учнів, які обумовлюють успішність виховання і навчання.
По-четверте, як процес, поза яким неможливе виховання індивідуальності школяра.
Під педагогічним спілкуванням розуміється система, прийоми та навички взаємодії педагога та учнівського колективу, змістом якого є обмін інформацією, надання навчально-виховного впливу та організації взаєморозуміння. Педагог - ініціатор цього процесу, організовує його і управляє ним.
Педагогічне спілкування, з одного боку, створює емоційний фон навчально-виховного процесу, а з іншого - є його безпосередній змістовною характеристикою.
1.2 Функції спілкування
Спілкування - це поліфункціональний феномен.
Існує кілька класифікацій його функцій.
Б.Ф. Ломова виділені три функції:
- Інформаційно-комунікативна;
- Регуляционно-комунікативна;
- Афективно-комунікативна.
Перша полягає в передачі інформації. Вона припускає наявність взаємодіючих суб'єктів, один з яких передає інформацію, а інший її отримує.
Друга функція належить до регуляції поведінки. Людина в процесі спілкування регулює не тільки свою власну поведінку, а й поведінку інших людей, а також зазнає впливу з їхнього боку. Дана функція в основному реалізується у взаємній підстроюванні дій партнерів. З цією функцією пов'язані також явища, як наслідування, навіювання і переконання.
Третя функція належить до емоційної сфери людини. Людські емоції виникають і розвиваються в умовах спілкування. Спілкуванням може визначатися рівень емоційної напруженості і емоційної розрядки. Найчастіше сама потреба у спілкуванні у людини може виникнути у зв'язку з необхідністю змінити свій емоційний стан. У процесі спілкування відбувається зміна модальності інтенсивності емоційних станів, взаємне їх посилення або ослаблення, зближення станів партнерів або їх поляризація.
Виділяються також такі функції, як:
- Пізнання людьми один одного;
- Організація спільної діяльності і управління нею;
- Формування та розвиток міжособистісних відносин.
А.А. Брудний виділяється:
- Інструментальна функція спілкування (необхідна для обміну інформацією в процесі управління та спільної праці);
- Синдикативних (забезпечує згуртованість груп);
- Трансляційна (необхідна для навчання) і самовираження.
За мети спілкування вирізняються такі функції:
· Контактна (передбачається встановлення контакту як стану готовності до підтримки взаємозв'язку, до прийому і передачі повідомлення);
· Інформаційна (обмін повідомленнями, думками, рішеннями);
· Спонукальна (стимуляція активності партнера на виконання будь-яких дій);
· Координаційна (взаємне орієнтування ісогласованіе дій в рамках спільної діяльності);
· Розуміння (розуміння змісту повідомлення, а також переживань і станів партнера);
· Емотивна (збудження в партнері потрібних емоційних переживань, зміна власних переживань і станів, тобто обмін емоціями);
· Встановлення стосунків (усвідомлення і фіксація свого місця в системі відносин і міжособистісних зв'язків);
· Надання впливу (зміна стану або поведінки партнера, його рішень і намірів).
1) Прагматична (єднальна).
2) Формуюча (вітальна життєва).
3) Організації та підтримки міжособистісних відносин.
4) Підтверджуюча.
5) внутриличностная (спілкування людини з самим собою).
1.3 Види спілкування
1) Пряме (безпосереднє) - пов'язано з природним контактом за допомогою слів і жестів.
2) Непряме (опосередковане) - пов'язано з неповним психологічним контактом за допомогою технічних або письмових пристроїв, що віддаляють чи ускладнюють отримання зворотного зв'язку.
Невербальне спілкування - це спілкування без використання мовних і мовних засобів, єдиним інструментом якого стає тіло людини.
Основними засобами невербального спілкування є поза, рухи і жести, міміка, погляд, характеристики голосу і просторове поведінку. Невербальні засоби спілкування мають як біологічне походження, так і формуються в культурі.
Невербальна комунікація має принципові відмінності від вербального спілкування і характеризується таким:
· Реалізується одночасно через різні органи чуття (полісенсорна природа);
· Еволюційно-історичної старовиною (існувала задовго до появи мови);
· Непроизвольностью і підсвідомо;
· Незалежністю від мовних бар'єрів;
· Особливостями психофізіологічних механізмів сприйняття;
· Особливостями акустичних засобів кодування.
Невербальне спілкування дозволяє передати широкий спектр інформації. Так, за допомогою невербальних засобів можна отримати уявлення про расової, національної та соціальної приналежності людини про фізичному і психологічному стані, про емоційне відношення людини, про психологічний клімат в групі.
Невербальне поведінка дає можливість отримати глибоку інформацію про темперамент людини, його енергійності, схильності до дамінантності, самооцінці.
Вербальне спілкування. Мова - це вербальна комунікація, тобто процес спілкування з допомогою мови. Засобом вербальної комунікації є слова з закріпленими за ними в громадському досвіді значеннями. Слова можуть бути вимовлені вголос, про себе, написані.
Мова буває письмова та усна, остання, у свою чергу, мається на увазі на діалогічну і монологічну.
Найбільш простий різновидом усного мовлення є діалог, тобто розмова, підтримуваний співрозмовниками, спільно обговорюють і вирішуючими які-небудь питання.
Другий різновид усного мовлення - монолог, який вимовляє одна людина, звертаючись до іншого або багатьом особам, хто слухає його: це розповідь вчителя, розгорнуту відповідь учня, доповідь.
Письмова мова з'явилася в історії людства багато пізніше усної. Вона виникла як результат потреби спілкування між людьми, розділеними простором і часом, і розвинулася від піктографії, коли думка передавалася умовними схематичними малюнками, до сучасного письма, коли тисячі слів записуються за допомогою декількох десятків букв.
Розвиток мови.
Задоволення потреб людини виявляється спочатку можливим лише в тому випадку, якщо він вступає в спілкування, взаємодіючи з іншими людьми. Це породжує потребу суб'єкта сказати їм про те, що для нього важливо і значимо. Дитина оволодіває членороздільної промовою, перші зачатки якої з'являються в кінці першого року життя. Це співзвуччя «ма-ма», «па-па», «ба-ба», що не вимагають складної артикуляції і легко вимовляються.
У подальшому кожна з цих співзвуч перетворюється для дитини в слово, яке він використовує для організації своєї взаємодії з дорослими. Слово стає засобом спілкування. Збагачення мови дитини триває протягом усього шкільного дитинства.
Одночасно розвивається і невербальна комунікація: міміка, пантоміміка, інтонаційне розмаїття мови.
У школі на уроках читання та письма, а в подальшому - мови і літератури здійснюється формування у дітей свідомого ставлення до мови як засобу і до мови як процесу спілкування. Побудовані на основі досліджень психологів сучасні методики навчання грамоти сприяють формуванню у школярів вміння виробляти свідомий звуковий аналіз мови, що істотно полегшує перехід до продуктивної оволодіння грамотним письмом. Значні труднощі виникають у школяра при освоєнні синтаксису.
Виключно велика роль педагога у формуванні вмінь мовного спілкування дошкільників і школярів. Найважливішою умовою розвитку мови і мислення учнів є вільна і точна мова педагога.
В.А. Сухомлинський підкреслював, що «культура мови вчителя у вирішальній мірі визначає ефективність розумової праці учнів на уроці», і намічав шляхи її формування: подолання неясності в тлумаченні поянтій, розпливчастості уявлень, які вчитель прагне створити за допомогою слова і без яких неможливий перехід від простого до складного , від близького до далекого, від конкретного до загального; поглиблений аналіз тексту підручників, з якими мають справу учні, поява в тексті логічної послідовності та причинно-наслідкових связе1.
Висока культура мови - важлива умова раціонального використання часу вчителем. В.А. Сухомлинський писав - «Скільки часу втрачає на незліченні повторення, необхідність у яких виникає тоді, коли предмет, явище, поняття не знаходить у мові вчителя яскравою, доступної розумінню дитини словесної оболонки».
1.4 Про формування людини як особистості і як об'єкта і суб'єкта спілкування
Завантаження та формування особистості.
Вступаючи в спілкування один з одним, люди теж, як правило, переслідують якусь мету: зробити іншу людину однодумцем, домогтися від нього зізнання, утримати від неправильного вчинку, видужає і т.д. Щоб здійснити її, вони більш-менш свідомо використовують свою промову, всю свою експресію, а спонукають їх діяти в подібних випадках саме так, а не інакше наявні в них потреби, інтереси, переконання, ціннісні орієнтації.
Разом з тим, характеризуючи спілкування як особливий вид діяльності, необхідно також бачити, що без нього не може відбуватися повноцінний розвиток людини і як особистості, і як суб'єкта діяльності, і як індивідуальності.
Граючи, дитина спілкується. Що триває багато років вчення обов'язково передбачає спілкування. Нарешті, праця, як відомо, в переважній кількості випадків вимагає постійної взаємодії людей у ​​формі спілкування.
На формування ряду стійких характеристик психічних процесів, станів і властивостей особистості кожної людини, а також і на формування структури цих властивостей і предметна діяльність спілкування впливають сукупно і з різним ефектом в залежності від їх співвідношення.
Виховне значення спілкування полягає не тільки в тому, що воно розширює загальний кругозір людини і сприяє розвитку, психічних утворень, які необхідні йому для успішного виконання діяльності, що носить предметний характер. Виховне значення спілкування полягає ще й у тому, що воно є обов'язковою умовою формування загального інтелекту людини і насамперед багатьох його аттенціонних, перцептивних, мнемічних та розумових характеристик.
Не менше значення спілкування як діяльність має і для розвитку емоційної сфери людини, для формування його почуттів.
Настільки ж значимий вплив робить спілкування і на вольове розвиток людини.
Організація спілкування відповідно до принципів справжнього гуманізму передбачає як у праці в усіх його проявах, так і в побуті поєднання високої вимогливості до людини з великою повагою до нього, і у великих і малих справах, доброзичливість по відношенню до людей.
Для того, щоб кожна людина була здатна до відповідальному високих принципів гуманізму дійсного спілкування з іншими людьми, він повинен обов'язково володіти і певною психологічною культурою, основні положення якої можна спробувати звести до трьох елементів: розбиратися в інших людях і правильно оцінювати їхню психологію, адекватно емоційно відгукуватися на їх поведінку і стан і вибирати по відношенню до кожного з них такий спосіб звернення, який не розходячись з вимогами моралі і будучи спрямований на утвердження ідеалів, в той же час найкращим чином відповідав би індивідуальним особливостям тих, з ким доводиться спілкуватися.
1.5 Стилі педагогічного спілкування та їх технологічна характеристика
Одним з найважливіших вимог, які пред'являє педагогічна професія до особистості вчителя, є чіткість його соціальної та професійної позиції.
Позиція педагога - це система інтелектуальних і емоційно-оцінних відносин до світу, педагогічної дійсності і педагогічної діяльності. Соціальна та професійна позиції педагога не можуть не відбитися на стилі його педагогічного спілкування, під яким розуміються індивідуально-типологічні особливості взаємодії педагога з учнями.
Загальноприйнятою класифікацією стилів педагогічного спілкування є їх поділ на авторитарний, демократичний і попустительский (А. В. Петровський, Я. Л. Коломінський, В.В, Шпалінскій, М. Ю. Кондратьєв та ін.)
При авторитарному стилі спілкування педагог одноосібно вирішує всі питання, що стосуються життєдіяльності як класного колективу, так і кожного учня. Він визначає положення і цілі взаємодії, суб'єктивно оцінює результати діяльності. Цей стиль реалізується за допомогою тактики диктату і опіки.
Попустітельскій (анархічний, ігнорує) стиль спілкування характеризується прагненням педагога мінімально включатися в діяльність, що пояснюється зняттям з себе відповідальності за її результати.
Цей стиль реалізує тактику невтручання, основу якої складають байдужість і незацікавленість проблемами як школи, так і учнів. Спільними особливостями спілкування, незважаючи на гадану протилежність, є дистантних відносини, відсутність довіри, явна відособленість, відчуженість, демонстративне підкреслення свого домінуючого положення.
Альтернативою цим стилям спілкування є стиль співробітництва учасників педагогічної взаємодії, частіше званий демократичним. При такому стилі спілкування педагог орієнтований на підвищення суб'єктивної ролі вчителя у взаємодії, на залучення кожного до вирішення спільних справ. Основна особливість цього стилю - взаімопріятіе і взаімооріентація. Демократичний стиль спілкування педагога з учнями - єдиний реальний спосіб організації їх співпраці. Для педагогів, які дотримуються цього стилю, характерні активно-позитивне ставлення до учнів, адекватна оцінка їхніх можливостей, успіхів і невдач.

Глава II. Психічні особливості спілкування у молодшому шкільному віці
2.1 Психічний розвиток у молодшому шкільному віці
1. Фізичне, психічне і психофізіологічний розвиток дитини.
Початок молодшого шкільного віку визначається моментом надходження дитини до школи. Межі молодшого шкільного віку, що збігаються з періодом навчання в початковій школі, встановлюються в даний час з 6 - 7 до 9 - 10 років.
У цей період відбувається подальший фізичний і психофізіологічний розвиток дитини, забезпечує можливість систематичного навчання в школі. Молодші школярі легко відволікаються, не здатні до тривалого зосередження, збудливі, емоційні.
Початок шкільного навчання практично збігається з періодом другий фізіологічного кризи, що припадає на вік 7 років (в організмі дитини відбувається різкий ендокринний зсув, супроводжуваний бурхливим зростанням тіла, збільшенням внутрішніх органів, вегетативної перебудовою).
У молодшому шкільному віці відзначається нерівномірність психофізіологічного розвитку в різних дітей. Зберігаються і відмінності в темпах розвитку хлопчиків та дівчаток: дівчинки як і раніше випереджають хлопчиків.
Протягом молодшого шкільного віку відбуваються істотні зміни і в психічному розвитку дитини: якісно перетворюється пізнавальна сфера, формується особистість, складається складна система відносин з однолітками і дорослими.
2. Своєрідність молодшого шкільного віку як етапу розвитку.
Молодший шкільний вік пов'язаний з переходом дитини до систематичного шкільного навчання. Він стає «суспільним» суб'єктом і має тепер соціально значущі обов'язки, виконання яких отримує суспільну оцінку.
Провідною в молодшому шкільному віці стає навчальна діяльність. Вона визначає найважливіші зміни, що відбуваються в розвитку психіки дітей на даному віковому етапі. У рамках навчальної діяльності складаються психологічні новоутворення, які характеризують найбільш значущі досягнення у розвитку молодших школярів і є фундаментом, які забезпечують розвиток на наступному віковому етапі.
Засвоєння в ході навчальної діяльності основ теоретичного свідомості і мислення веде до виникнення і розвитку таких нових якісних утворень, як рефлексія, аналіз, внутрішній план дій.
У цей період якісно змінюється здатність до довільної регуляції поведінки.
Протягом молодшого шкільного віку починає складатися новий тип відносин з оточуючими людьми.
Безумовний авторитет дорослого поступово втрачається, все більшого значення для дитини починають набувати однолітки, зростає роль дитячого співтовариства.
Центральними новоутвореннями молодшого шкільного віку є:
- Якісно новий рівень розвитку довільної регуляції поведінки та діяльності;
- Рефлексія, аналіз, внутрішній план дій;
- Розвиток нового пізнавального ставлення до дійсності;
- Орієнтація на групу однолітків.
3. Цінність молодшого шкільного віку.
Глибокі зміни, що відбуваються в психологічному вигляді молодшого школяра, свідчать про широкі можливості розвитку дитини на даному віковому етапі. Реалізується потенціал розвитку дитини як активного суб'єкта, що пізнає навколишній світ і самого себе, що здобуває власний досвід действования в цьому світі.
Молодший шкільний вік є сензитивним для:
- Формування мотивів навчання, розвитку стійких пізнавальних потреб і інтересів;
- Розвитку продуктивних прийомів і навичок навчальної роботи, вміння вчитися;
- Розкриття індивідуальних особливостей і здібностей;
-Розвитку навичок самоконтролю, самоорганізації і саморегуляції;
- Становлення адекватної самооцінки, розвитку критичності по відношенню до себе і оточуючих;
- Засвоєння соціальних норм, морального розвитку;
- Розвиток навичок спілкування з однолітками, встановлення міцних дружніх контактів.
Найважливіші новоутворення виникають у всіх сферах психічного розвитку: перетворюються інтелект, особистість, соціальні відносини. Молодший школяр включений і в інші види діяльності (гра, елементи трудової діяльності, заняття спортом, мистецтвом та ін), в ході яких удосконалюються й закріплюються нові досягнення дитини.
Молодший шкільний вік - це період позитивних змін і перетворень. Якщо в цьому віці дитина не відчує радість пізнання, не придбає вміння вчитися, не навчиться дружити, не знайде упевненість в собі, своїх здібностях і можливостях, зробити це надалі (за рамками сенситивного періоду) буде значно важче і вимагатиме незмірно більш високих душевних і фізичних витрат.

2.2 Формування довільної поведінки у молодших школярів
Молодший шкільний вік пов'язаний зі значними змінами в психологічному образі дитини. Найважливішим моментом цих перетворень є перехід від безпосереднього до опосередкованого поводженню, тобто поведінці усвідомленої і безпідставного. Дитина вчиться активно управляти собою, будувати свою діяльність відповідно до поставлених цілей, свідомо прийнятими намірами і рішеннями. Це свідчить про виникнення нового рівня організації мотиваційно-потребової сфери і є важливим показником розвитку особистості.
Здатність діяти довільно формується поступово, протягом усього молодшого шкільного віку.
Нова поведінка виникає спочатку в спільній діяльності з дорослим, який дає дитині засоби організації такої поведінки, і тільки потім стає власним індивідуальним способом дії дитини (Л. С. Виготський).
Що ж повинні знати і розуміти вчителі та батьки, щоб розумно будувати процес виховання, сприяючи розвитку дитини як самостійної особистості, яка вміє свідомо керувати своєю поведінкою?
Специфіка молодшого шкільного віку полягає в тому, що цілі діяльності задаються дітям переважно з боку дорослих. Вчителі та батьки визначають, що можна і що не можна робити дитині, наше завдання виконувати, нашим правилам підкорятися і т.д.
Істотні умови, що дозволяють дорослій формувати у дитини здатність самостійно управляти своєю поведінкою, такими умовами є:
1) Наявність у дитини досить сильного і тривалого чинного мотиву поведінки;
2) Введення обмежувальних цілей;
3) Розчленування засвоюваній складної форми поведінки на відносно самостійні і невеликі дії;
4) Наявність зовнішніх засобів, що є опорою при оволодінні поведінкою.
2.3 Спілкування молодших школярів з однолітками і дорослими
З перших днів перебування в школі дитина включається у процес міжособистісної взаємодії з однокласниками і вчителем. Протягом молодшого шкільного віку ця взаємодія має певну динаміку і закономірність розвитку.
1. Ставлення з однолітками.
У період адаптації до школи спілкування з однокласниками, як правило, відступає у першокласників на другий план перед великою кількістю нових шкільних вражень. Контакт між собою діти здійснюють за допомогою педагога.
Молодший школяр - це людина, активно опановує навички спілкування. У цей період відбувається інтенсивне встановлення дружніх контактів. Придбання навичок соціальної взаємодії з групою однолітків і вміння заводити друзів є одним із важливих завдань розвитку на цьому віковому етапі.
Якщо у дитини до 9 - 10 річного віку встановлюються дружні відносини з будь - ким з однокласників. То значить, що дитина вміє налагодити тісний соціальний контакт з ровесником, підтримувати відносини тривалий час, це означає також, що спілкування з ним теж комусь важливо і цікаво.
Для дітей 5 - 7 років друзі - це перш за все ті, з ким дитина грає, кого бачить частіше за інших. Вибір одного визначається, перш за все, зовнішніми причинами: діти сидять за однією партою, живуть в одному будинку. У цьому віці діти більше уваги звертають на поведінку, ніж на якості особистості. Дружні зв'язки слабкі і недовговічні, вони легко виникають і досить швидко можуть обірватися.
Між 8 і 11 роками діти вважають друзями тих, хто допомагає їм, відгукується на їхні прохання і розділяє їх інтереси.
Для виникнення взаємної симпатії та дружби стають важливими такі якості особистості, як доброта і уважність, самостійність, впевненість у собі, чесність.
Поступово, у міру освоєння дитиною шкільної дійсності, у дитини складається система особистих стосунків у класі.
Група школярів, що мають неблагополучне положення в системі особистих відносин в класі, також володіє деякими подібними характеристиками: такі діти мають труднощі у спілкуванні з однолітками, незлагідні, що може проявлятися як у забіякуватості, гарячковість, примхливості, грубості, так і в замкнутості; нерідко їх відрізняє ябедничество, зазнайство, жадібність; багато з цих дітей охайні і неохайні.
Першокласники оцінюють своїх однолітків перш за все по тим якостям, які легко виявляються зовні, а також по тих, на які найчастіше звертає увагу вчитель.
До кінця молодшого шкільного віку критерії прийнятності дещо змінюються. На першому місці також варто громадська активність і як і раніше красива зовнішність. У цьому віці для дітей значимість набувають і певний особистісні якості: самостійність, впевненість у собі, чесність. З віком у дітей підвищуються повнота та адекватність усвідомлення свого становища в групі однолітків.

Висновок
Вчені вважають, що причинами труднощів спілкування є: неблагополучні стосунки в сім'ї, які проявляються в непослідовності і суперечливості виховання. Також причинами, на їхню думку, можуть стати психофізіологічні порушення, соматичні і спадкові захворювання. Часто ознакою захворювання є відмова від контактів з людьми, уникнення будь-якого спілкування, відхід у себе, замкнутість і пасивність. Можливо прояв підвищеної збудливості з агресивністю, забіякуватістю, підвищена схильність до конфліктів, мстивість, прагнення заподіяти біль.
Труднощі в спілкуванні відчувають люди з руховою расстрорможенностью, зі схильністю до різких коливань настрою, плаксивість, підозрілістю. На особливості спілкування впливає тип нервової системи, який у темпераменті. Для сангвініків - підвищена активність, багатство міміки і рухів, емоційність, вразливість, контактність з людьми, хоча не сталості у своїх уподобаннях.
А також вважають, що найпоширеніша труднощі спілкування дітей - це сором'язливість.
Кон І.С. стверджує, що ті, хто вважає себе соромливим, відрізняються зниженим рівнем екстраверсії, вони менш здатні контролювати і направляти своє соціальне поведінка, більш тривожні, схильні до невротизму і переживають більше комунікативних труднощів. Щоб спілкування протікало в нормальному руслі, на думку Кон І.С., школяра треба позбавлятися від їх сором'язливості. Зимова І.С. називає ще одну область комунікативних труднощів - це міжособистісні відносини. В їх основі лежать симпатія (антипатія), прийняття (неприйняття), збіг ціннісних орієнтацій та їх розбіжність, суміщеність або відмінність когнітивних і в цілому індивідуальних тілей діяльності спілкування.
Все це і багато іншого можуть полегшити або утруднити взаємодія людей, аж до його припинення.
Навички адаптивного безконфліктної поведінки дитина може отримати тільки в ході активного спілкування. Тому важливо створити для нього можливість обробляти ці навички у спеціально організованій для цього обстановці. Для цього з дитиною необхідно проводити корекційну роботу.

Список використаної літератури
1. Бодальов А.А. - «Психологія спілкування», «Москва - Воронеж», 2002 р .
2. Дубровіна І.В., Данилова Є.Є., Прихожан А.М. - Психологія, «Москва», 2003 р.
3. Інтернет.
4. Котова І.Б., Канаркевіч О.С., Березіна М.М., Березін А.Ф. - Основи психології, «Фенікс», 2002 р .
5. Матюхіна М.В., Михальчик Т.С. - Психологія молодшого школяра.
6. Петровський А.В., Ярошевський М.Г. - Психологія «Москва», 2002 р .
7. Рудольф Вердербер, Кетлін Вердербер - «Спілкування», 2005 р .
8. Сластенін В.А., Ісаєв Н.Ф. - Педагогіка, «Москва» Видавничий центр «Академія», 2002 р .
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Психологія | Курсова
70кб. | скачати


Схожі роботи:
Вплив стратегій поведінки батьків у конфлікті на психічні особливості молодших школярів
Особливості спілкування молодших школярів 2
Психологічні особливості спілкування молодших школярів
Особливості спілкування молодших школярів у шкільному колективі
Спілкування молодших школярів
Культура спілкування молодших школярів в урочній діяльності
Формування емоційної сфери та міжособистісного спілкування в молодших школярів
Етнопедагогіческіе афористика у формуванні культури міжнаціонального спілкування молодших школярів
Особливості уваги молодших школярів
© Усі права захищені
написати до нас