Психомоторика в складі діяльності людини

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Реферат

на тему:

Психомоторика

в складі діяльності людини”

Виконавська частина дії, особливо трудової, включає ру­хи людського організму, що безпосередньо впливають на предмет праці через знаряддя праці. І. М. Сєченов, розгля­даючи природу довільних рухів, наголошував на тому, що хотіння (потреба) тоді буде мотивом або ціллю, а рухи — дією, або способом досягнення цілі, якщо рух усвідомлю­ється як засіб задоволення хотіння. Дія, у якій об'єднуються чуттєвий і руховий компоненти, називається психомотор­ною дією, або психомоторикою.

У руховій активності лю­дини можна виділити чотири рівні:

1) рівень цілісної діяльності;

2) рівень окремого акту діяльності;

3) рівень макрорухів, з яких через набуття предметності й реалізацію цільових програм будуються дії;

4) рівень мікрорухів, які є елементарними руховими ак­тами; мікрррухи інтегруються в просторово-часовому спів­відношенні в макрорухах.

К. К. Платонов, досліджуючи психомоторику лю­дини у трудовій діяльності, дійшов висновку, що зв'язок сприймання і відповіді-руху може здійснюватися в різних формах, а саме:

1) проста сенсомоторна реакція — найбільш швидка від­повідь заздалегідь відомим простим одиничним рухом (на­приклад, натискування або відпускання кнопки) на завчас­но відомий сигнал, який може з'явитися раптово;

2) складна сенсомоторна реакція (розрізненім, вибору) — відповідь на кілька можливих сигналів, які з'являються у певній (випадковій) послідовності, заздалегідь обумовленим способом;

3) сенсомоторна координація —найскладніший і найти-повіший для трудової діяльності сенсомоторний процес; у сенсомоторній координації динамічне не тільки сенсорне поле, як це має місце в реакції на об'єкт, що рухається, а й реакція рухового акту; сенсомоторна координація наявна, коли існує узгодження (координація) рухів з динамічним образом, наприклад, “реакція слідкування” — утримання з допомогою рухів у заданому положенні об'єкта, котрий має тенденцію до безперервних відхилень;

4) ідеомоторика — зв'язок уявлення про рух з його ви­конанням, взаємозв'язок слова й ДІЇ (першої та другої сиг­нальних систем); експериментальне встановлено, що рухові уявлення завжди супроводжуються мікроскороченнями мус­кульних груп, які реалізують уявлювані рухи.

Сенсомоторика — це процес, у якому відображений зв'я­зок психіки з мускульним рухом. Проте не кожен мускуль­ний рух людини, наприклад, тремтіння від холоду або «клю­вання носом» того, хто засинає сидячи, є сенсомоторикою. Але всякий робочий рух, тобто рух, що входить у процес праці як засіб її існування, завжди становить вияв психомоторики.

Трудова діяльність реалізується внаслідок виконання дій різної складності й призначення. Трудові дії виражаються в рухах, які характеризуються силою, швидкістю, тривалістю;

точністю, ритмічністю., координованістю. Робочі рухи поді­ляються на:

1) основні — мінімально необхідні для досягнення цілі трудової дії;

2) поправочні — уточнюють основні щодо відхилень від «заданих* параметрів виконання дії;

3) додаткові — такі, що не стосуються основного за­вдання, але необхідні як допоміжні для основного трудово­го акту фактори;

4) аварійні — додаткові, необхідні для ліквідації наслід­ків аварійної (або передаварійної) ситуації;

5) зайві —ті, що заважають основним робочим рухам;

6) помилкові — ті, що виконуються замість правильних рухів, не пов'язані з ціллю й не приводять до її досягнення (К. К. Платонов).

Структуру побудови робочого руху визначають три вза­ємопов'язані фактори — фізіологічний, психологічний і ме­ханічний.

Фізіологічні механізми побудови рухів пов'язані з діяль­ністю спеціальних відділів кори головного мозку. Важливу функцію тут виконують «канали» зворотного зв'язку, інфор­мація яких є основою оцінки та координації перебігу й результатів рухів. Психофізіологічні механізми координації та побудови рухів відіграють надзвичайно важливу роль у професійному навчанні. Для навчання швидких і точних рухів, що складають трудові дії, необхідно створювати умо­ви, які забезпечують швидку й точну оцінку результатів дій тих, хто навчається.

Психологічні механізми забезпечують цільову оцінку й опо-середкованість регуляції рухів. Рухам як компонентам операдіонального складу сенсомоторних дій притаманні доціль­ність, адекватність (відповідність ситуації й стану об'єкта діяльності), поліефекторність (можливість виконання однієї Й тієї ж дії за допомогою психомоторних компонентів), уз­годженість (просторово-часова), підпорядкованість (з інши­ми учасниками діяльності).

Механічні характеристики робочого руху визначаються шля­хом, який здійснює кінцівка (рука, нога) в просторі, тобто траєкторією, в якій розрізняють форму, напрямок та обсяг руху; швидкістю — величиною шляху, що припадає на оди­ницю часу (рухи можуть бути рівномірними, рівномірно-прискореними, рівномірно-сповільненими, нерівномірно-прискореними і нерівномірно-сповільненими); темпом — І частотою повторення циклів однакових рухів; силою, тобто створюваним тиском або тягою.

В експериментальних дослідженнях психомоторики лю­дини одним із головних показників її розвитку та функціо­нальних особливостей є тремор — мимовільні ритмічні мускульні коливання, котрі викликають коливальні рухи кін­цівок, тулуба; найчастіше простежується тремор пальців рук, голови, повік. Н. А. Розе в дослідженнях тремору розглядає його у двох самостійних зрізах: 1) тремор як показник сту­пеня координації рухів; застосовуються різні варіанти ме­тодик вимірювання статичного і динамічного тремору з ме­тою визначення точності, координованості рухів у просторі і часі; 2) тремор як регулятор тривалості й успішності вико­нання руху; за всієї важливості цієї функції тремору вона ще недостатньо досліджена; наявні дані дають змогу стверджу­вати, що регулятивна функція тремору є по суті енерге­тичною; це підтверджується виявленими високозначущими кореляційними зв'язками низькочастотного тремору з ди­ханням і кровообігом. Існує припущення (В. С. Гурфінкель, Я. М. Коц, М. П. Шік, К. П. Іванов), що частотний компо­нент присутній і в самій мускульній активності.

Вивчення розвитку рухової сфери людини показало, що: 1) до 13—14 років функціональне дозрівання рухового ана­лізатора закінчується; 2) у віці 27—33 років помітний регрес моторного навчання, однак триває поступ вербального на­вчання; 3) будь-яка окрема характеристика різних рухових систем — силова, швидкісна, точнісна — розвивається вкрай нерівномірно; 4) простежуються деякі вікові особливості ви­яву психомоторики в різних видах праці. Так, у віці від 18 до 25 років основна маса працюючих обслуговує конвеєрне ; виробництво, верстати-автомати та напівавтомати, у 26—30 років 65 % від загальної кількості — оператори на пультах управління, 15 % — слюсарі-наладчики. Однак за всієї мін­ливості та варіативності показників тремору в досліджува­них різних вікових груп «підтвердився факт певної індивіду­альної сталості тремору, який визначає індивідуально-ти­пові особливості кожного досліджуваного, а також віково-статеві та деякі професійні особливості тремору» (Н. А Розе, 1985).

Професійна майстерність включає як особистісні, так і психофізіологічні, психомоторні властивості людини. У становленні майстерності органічно пов'язані когнітивна, регулятивна та сенсомоторна сфери індивіда. Суттєву роль у і забезпеченні успішності трудової діяльності відіграють загальнотрудові й спеціальні навички, основу яких становлять перцептивні, інтелектуальні та сенсомоторні.

Використана література:

  1. Психологія / За ред. Ю.Л.Трофімова. – К., 2000.

  2. Немов Р.С. Психология: В 2 кн. – М., 1994.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Астрономія | Реферат
19.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Різноманіття діяльності людини
Теорії діяльності людини
Воля в діяльності людини
Види діяльності людини
Вплив діяльності людини на довкілля 2
Особливості фізичної діяльності людини
Прояв характеру в діяльності людини
Туризм як вид діяльності людини
Вплив діяльності людини на гідросферу
© Усі права захищені
написати до нас