Психологія та педагогіка 2 Психологія як

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати


Зміст

Психологічний модуль

1. Психіка як категорія психології та філософії. Предмет психології та її розвиток

2. Основні принципи і методи психологічного дослідження в загальній психології, психології розвитку та вікової психології

3. Розвиток психіки і форм поведінки в тваринному світі. Якісні відмінності психіки людини від психіки тварин

4. Психологія як наука. Психіка і мозок. Психічні явища

5. Свідомість як вища форма відображення. Виникнення свідомості в історії людського суспільства

6. Властивості і структура свідомості. Складові утворюють свідомості (по А. Н. Леонтьєву). Свідоме і несвідоме. Механізми психологічного захисту особистості

7. Поняття діяльності. Структура діяльності з О.М. Леонтьєву. Діяльність як умова розвитку. Навички, вміння, звички та їх роль в освоєнні діяльності

8. Особистість та її структура. Людина як особистість, індивідуальність, суб'єкт діяльності та спілкування, індивід

9. Поняття про мотиви та потреби як спонукача діяльності. Класифікація потреб і мотивів

10. Кризи розвитку. Особливості перебігу основних криз розвитку (дитинство, отроцтво, дорослість)

11. Самооцінка та рівень домагань особистості. Розвиток самооцінки в онтогенезі

12. Самосвідомість особистості. Я - концепція. Її розвиток і структура

13. Поняття про групи і колективах. Види і рівні розвитку груп. Референтна група

14. Види діяльності. Класифікація діяльностей по А. Н. Леонтьєву. Поняття про провідну діяльності

15. Поняття про міжособистісні стосунки у групі Місце спілкування у розвитку особистості підлітка

16. Спілкування, його форми і функції. Спілкування як умова розвитку

17. Соціалізація як соціокультурне явище. Поняття соціалізації у вітчизняній та зарубіжній психології. Поняття про соціальну ситуацію розвитку

18. Основні положення культурно-історичної концепції Л.С. Виготського. Поняття про вищі психічні функції

19. Відчуття - психічний процес. Його властивості, види і розвиток

20. Сприйняття і його властивості. Види сприймань Дослідження сприйнять в гештальтпсихології. Розвиток сприйняття в онтогенезі

21 Мислення як процес вирішення розумових завдань. Процеси мислення і його види. Розвиток мислення

22. Пам'ять. Процеси і механізми пам'яті. Види пам'яті. Розвиток пам'яті в онтогенезі

23. Уява і творчість. Види уяви. Особливості уяви в онтогенезі

24. Емоції і почуття Емоційні стани, види почуттів та емоцій, розвиток емоцій у дітей

25. Воля як вольова дія Структура вольового акту. Розвиток довільних і вольових дій в онтогенезі

26. Увага як психічний стан. Властивості і види уваги. Розвиток уваги в онтогенезі

27. Мова і язик. Види і функції мови. Розвиток мови в дітей і роль спілкування для розвитку дитини

28. Темперамент. Властивості темпераменту, фізіологічна основа темпераменту. Особливості дитячого темпераменту

29. Характер. Структура і розвиток. Акцентуації характеру у підлітків

30. Поняття здібностей. Здібності і задатки. Види і розвиток здібностей

31. Спрямованість у структурі особистості. Види спрямованостей

32. Умови, фактори і рушійні сили психічного розвитку. Основні закономірності розвитку, співвідношення навчання і розвитку, періодизація розвитку в різних теоріях

33. Поняття про психологічні новоутвореннях, характеристика основних новоутворень в різних вікових періодах, сензитивность на різних етапах розвитку особистості

34. Характеристика основних парадигм дослідження в загальній психології, психології розвитку та вікової психології (природно-наукова, гуманістична та гуманітарна)

35. Гра як провідна діяльність у дошкільному віці. Структура гри, її розвиток

Педагогічний модуль

1. Предмет, завдання і методи педагогічної психології та педагогіки

2. Співвідношення виховання і навчання в системі освіти

3. Проблеми генотипической і середовищної обумовленості поведінки дитини. Поняття розвиваючого середовища і соціальної ситуації розвитку

4. Проблеми дитячої обдарованості Особливості навчання і виховання обдарованих дітей

5. Проблема педагогічної занедбаності і дезадаптацні дітей у школі

6. Готовність дітей до навчання в школі. Структура шкільної готовності

7. Індивідуалізація і диференціація навчання у школі

8. Поняття і структура навчальної діяльності. Види навчальної діяльності

9. Психологічна характеристика системи розвивального освіти з Л.В. Занкова

10. Психологічна характеристика групових форм навчальної діяльності

11. Система оцінювання результатів навчальної діяльності. Психологічна характеристика без отметочного навчання

12. Співвідношення навчання та розвитку. Порівняльний аналіз різних теорій розвитку

13. Теорія Гальперіна П.Я. про поетапне формування розумових дій

14. Формування у дітей системи наукових понять. Психологічна характеристика розвивального навчання В.В. Давидова, Д. Б. Ельконіна

14. Формування у дітей системи наукових понять. Психологічна характеристика розвивального навчання В.В. Давидова, Д. Б. Ельконіна

15. Концепції проблемного навчання, психологічні умови організації проблемного навчання

16. Психолого-педагогічний аналіз причин неуспішності дітей молодшого шкільного віку

17. Психологічні та педагогічні основи професійної орієнтації старшокласників

18. Психологічні та педагогічні основи теорії виховання

19. Педагогічне спілкування та його роль у вихованні

20. Місце колективу в розвитку особистості. Психологічні умови організації спільної діяльності дітей

21. Роль сім'ї у вихованні дітей. Стиль батьківської поведінки і виховання дітей

22 Внутрішня і зовнішня мотивація навчальної діяльності, її структура та особливості

23. Психологічний супровід в системі освіти

24. Педагогічні конфлікти і способи їх дозволу. Управління освітніми системами

25. Стиль та методи управління педагогічним колективом

26. Індивідуальний стиль діяльності педагога, його роль у навчанні і вихованні

27. Теорія навчання. Педагогічні та психологічні закономірності

28. Цілі і завдання освіти в різні періоди розвитку. Поняття ампліфікації розвитку

29. Особливості виховання та розвитку дітей раннього віку

30. Психолого-педагогічні умови виховання та розвитку дошкільників

31. Особливості організації навчання і розвитку молодших школярів та підлітків

32. Психологічні умови організації навчання і виховання старших підлітків та юнаків

33. Психологічна оцінка методу заохочення і покарання у вихованні

34. Поняття дитячої субкультури, організація освіти з урахуванням особливостей дитячої та підліткової субкультури

35. Психолого-педагогічні умови виховання особистості на різних етапах онтогенезу

Список літератури

Психологічний модуль

1. Психіка як категорія психології та філософії. Предмет психології та її розвиток

Психологія - (від грец. Psyche-«душа» і logia-«розуміння», «знання») в дослівному перекладі «наука про душу». Пізніше замість поняття «душа» в якості області вивчення психології став використовуватися більш науковий термін «психіка». Психіка, як і душа, - це суб'єктивна реальність, відмінна від тієї, яку ми сприймаємо як зовнішню реальність.

У сучасній психології прийнято вважати, що об'єктом психологічного пізнання виступає психіка людини, тобто вся сукупність психологічних процесів, властивостей і станів, що включає в себе багато суб'єктивні явища.

У різних психологічних шкіл і течій немає єдиної думки щодо предмета психології. У психоаналітичної психології предметом виступає психіка людини, що включає структури свідомості, несвідомого і надсвідомість. У біхевіоризмі предметом є поведінка. У вітчизняній психології предметом є психічно керована діяльність.

Предмет і завдання психології в різні часи і різними вченими мислилися по-різному. Крім того, суб'єктивні явища (явища людської душі, «внутрішнього» світу) стають предметом розгляду не тільки психології, але і логіки, педагогіки, фізіології та інших наук.

Основною кінцевою теоретичної завданням психології є розкриття специфічних психологічних закономірностей. Закономірності суспільного буття є найбільш суттєвими, провідними закономірностями розвитку людини.

Психіка як категорія психології - є властивість головного мозку, що дозволяє тваринам і людині відображати впливу предметів і явищ об'єктивного світу. Психічна діяльність є відбивна, рефлекторна діяльність мозку, що викликається впливами предметів і явищ дійсності і представляє собою відображення їх, образ того, що впливає на мозок.

Психіка як категорія філософії - виступає в якості самовизначення загального буття. Будучи духовною стороною буття, протистоїть його матеріальний бік. Обидві сторони з'єднані в людині, завдяки чому він може самостійно, свідомо діяти, співвідносити себе з зовнішнім світом, виступати суб'єктом відносно світу як об'єкта єдиного і його явищ як окремих об'єктів.

Психологія знаходиться в родинних відносинах з філософією, оскільки зародилася як особлива наукова дисципліна в її надрах. У всякому разі, психологічне «вимірювання» особистості важко було б виділити і вивчити, не орієнтуючись на філософське вчення про людину, специфіці його буття (індивідуального і суспільного), про природу людської свідомості та діяльності.

2. Основні принципи і методи психологічного дослідження в загальній психології, психології розвитку та вікової психології

У психології, як і в інших науках, для отримання фактів, їх обробки і пояснення використовується певна сукупність методів (прийомів) дослідження.

Всі вживані в психологічному дослідженні в загальній психології методи можна підрозділити на чотири групи: 1) організаційні методи; 2) емпіричні способи добування наукових даних; 3) прийоми обробки даних; 4) інтерпретаційні методи.

До організаційних відносяться діють на протязі всього дослідження порівняльний, лонгітюдний і комплексний методи; до емпіричних способів добування наукових даних - обсерваційні методи (спостереження і самоспостереження), експериментальні методи (лабораторний, природний, що формує або психолого-педагогічний експерименти), психодіагностичні методи (тести стандартизовані і прожективні, анкети сучасних типів, соціометрія, інтерв'ю і бесіда), праксіометріческіе, тобто прийоми аналізу процесів і продуктів діяльності (хронометрія, циклографию, професіографічні опису, оцінка виробів і виконаних робіт і т. п.), біографічні методи (аналіз фактів, дат і подій життєвого шляху людини, документації, свідоцтв і т. д.); до інтерпретаційних методів - різні варіанти генетичного (аналіз матеріалу в плані розвитку з виділенням окремих фаз, стадій, критичних моментів і т. п.) та структурного ( встановлення структурних зв'язків між усіма характеристиками психіки) методів 1.

Їх загальної психології у вікову і психологію розвитку прийшли всі методи, які використовуються для вивчення когнітивних процесів і особистості дитини. Ці методи в більшості своїй адаптовані до віку дитини.

Сучасна психологія являє собою широко розгорнуту область знань, що включає ряд окремих дисциплін та наукових напрямків. Традиційно в якості галузей психології виділяють соціальну, педагогічну, вікову, інженерну психологію, психологію праці, клінічну психологію і психофізіологію, диференціальну психологію та ін Всі ці галузі відрізняються принциповим підходом до дослідження.

Загальна психологія носить фундаментальний характер, вивчає загальні фундаментальні властивості, якості і стану, що характеризують психіку в цілому, формулює деякі універсальні принципи, основні поняття, якими керуються і які використовують у всіх прикладних і спеціальних психологічних дисциплінах.

Психологія розвитку вивчає розвиток свідомості, психічних процесів, діяльності, всієї особистості зростаючої людини, умови прискорення розвитку.

Вікова психологія вивчає закономірності розвитку нормального здорової людини, психологічні особливості та закономірності, властиві кожному віковому періоду: від дитинства до старості, і в зв'язку з цим ділиться на дитячу психологію, психологію юності і зрілого віку, Геронтопсихологія (психологія старості).

3. Розвиток психіки і форм поведінки в тваринному світі. Якісні відмінності психіки людини від психіки тварин

Рефлекторна теорія формулює три головні тенденції в розвитку психіки живих організмів:

1) ускладнення форми поведінки (форми рухової активності);

2) вдосконалення здатності до індивідуального научению;

3) ускладнення форм психічного відображення.

Той чи інший характер відображення живим організмом навколишньої дійсності свідчить про рівень розвитку психіки. А. Н. Леонтьєв запропонував таку періодизацію еволюції психіки живих організмів:

1) стадія сенсорної психіки;

2) стадія перцептивної психіки;

3) стадія інтелекту (Леонтьєв А.Н. «Проблеми розвитку психіки»)

На стадії елементарної чутливості психіка тварин здатна відбивати лише окремі властивості зовнішньої дійсності. Наявність такого рівня розвитку психіки демонструють вже найпростіші організми. Вони здатні до досить складним переміщенням у просторі (у товщі води, на поверхні знаходяться у воді, або по дну водойм). У тих самих найпростіших виявлені елементарні форми індивідуального навчання. Научіння - це адаптивні зміни індивідуальної поведінки в результаті освоєння попереднього досвіду. Воно проявляється в основному в ефектах звикання.

Другий етап еволюції психіки - стадія перцептивної (сприймає) психіки. Тварини, які знаходяться на цій стадії, відображають навколишній світ вже не у формі окремих елементарних відчуттів, а у формі цілісних образів речей і їх співвідношенні один з одним. На цій стадії існує величезна безліч різноманітних форм і проявів психіки, сличаются рівнем складності. Саме загальне, що об'єднує поведінку тварин на цій стадії, - це розростання ускладнення проміжних, або передбачають, форм поведінки на шляху до кінцевих біологічним цілям. На рівні перцептивної психіки реакція перетворюється в розгорнуту багатоланкову ланцюг дій - операцій. Операціями називається відносно самостійні акти, зміст яких відповідає не самого предмета потреби, а умовами, в яких знаходиться.

Основу всіх без винятку форм поведінки тварин складають інстинктивні дії. Кожен вид тварин має своєрідним набором інстинктів на основі механізму спадковості. Вони відтворюються у кожної особини даного виду у відносно незмінною формі як морфологічної ознаки. Інстинкти того чи іншого виду сформувалися в результаті тривалої еволюції.

Головне, що відрізняє групове поведінка тварин від суспільного життя людини, - це підпорядкованість поведінки тварин виключно біологічним цілям, законам і механізмам.

Людина знаходиться в системі соціальних закономірностей, праця і мова сформували ці закономірності. В основі праці лежать гарматна діяльність і використання різних предметів для досягнення якихось цілей. Вирішальну ж роль у формуванні психіки людини стало грати використання мови й мови. У стадних тварин є свої засоби спілкування. Проте мову тварин не має семантичної, знакової функції. Це означає, що елементи мови тварин не позначають зовнішніх предметів самих по собі, їх абстрактних властивостей і відносин. Вони завжди пов'язані з конкретними біологічними ситуаціями. Багато сигнали висловлюють емоційні стану тварин.

Кожна людина в ході індивідуального розвитку через оволодіння мовою прилучався до суспільного досвіду і ставав носієм суспільної свідомості. У цій включеності індивідуума в суспільне життя і складаються принципові заснування громадської природи людської свідомості.

4. Психологія як наука. Психіка і мозок. Психічні явища

Психологія має особливими якостями в порівнянні з іншими науковими дисциплінами. Як системою знань нею володіють не всі. Однак з областю явищ, що вивчаються цією наукою, стикаються все: вона представлена ​​у вигляді наших власних відчуттів, образів, уявлень, явищ пам'яті, мислення, мови, волі, уяви, інтересів, потреб, емоцій, сновидінь і т. п. Психологія (psyche - душа, logos - вчення, наука) якраз і вивчає цей світ суб'єктивних (душевних) явищ, процесів і станів, усвідомлюваних або неусвідомлюваних самою людиною.

Психологія вивчає переважно орієнтовну функцію душевних (психічних) явищ, тобто участь їх в аналізі проблемної (нової для суб'єкта, незвичайної) ситуації, побудові внутрішнього (уявного) плану подальшого дії, контролю за його ходом.

Видатний російський фізіолог І. М. Сєченов писав, що фізіологія своєму розпорядженні дані про спорідненість психічних процесів з нервовими процесами в тілі. Последующими следованиями было установлено, что так называемая психическая энергия представляет собой сумму полученной извне информации и физиологической активности мозга. В современной науке мозг рассматривается как центр управления жизнедеятельностью высокоразвитых животных и человека.

Первая характерная особенность всего психического – это принадлежность индивиду переживаний. Поэтому психические явления выступают как процессы и как свойства конкретных индивидов. Переживания, мысли, чувства субъекта. Другая не менее существенная черта психического - это отношение индивида к независимому от психики, от сознания объекту.

Всякий психический факт – это и кусок реальной действительности, и отражение действительности. Эти два аспекта всегда представленные в сознании человека в единстве и взаимопроникновении, выступают здесь как переживания и знания 2 .

5. Сознание как высшая форма отражения. Возникновение сознания в истории человеческого общества

В отечественной психологии сознание рассматривается как высший уровень психического отражения и саморегуляции, присущий только человеку как общественно-историческому существу. Главной функцией сознания являются мысленное построение действий и предвидение их последствий, контроль и управление поведением личности, ее способности отдавать себе отчет в том, что происходит как в окружающем, так и в собственном личном духовном мире.

Развитие сознания у человека неразрывно связано с началом общественно-трудовой деятельности. По мере развития трудовой деятельности человек, воздействуя на природу, стал выделять себя из природы и осознавать свое отношение к природе и другим людям. Характерная для трудовой деятельности целенаправленность действия составляет основное проявление сознательности человека, которая коренным образом отличает его деятельность от несознательного, «инстинктивного» в своей основе поведения животных.

Развитие трудовой деятельности и новых функций, которые должен был принять на себя мозг человека в связи с развитием труда, отразились на изменении его строения, что обусловило возможность появления и развития новых, все более сложных функций: двигательных и сенсорных, практических и познавательных. Вслед за трудом возникла речь, которая явилась существенным стимулом развития мозга и сознания.

6. Свойства и структура сознания. Составные образующие сознания (по А.Н. Леонтьеву). Сознательное и бессознательное. Механизмы психологической защиты личности

Сознание есть продукт общественно-исторического развития, функциональное свойство мозга, идеальное отображение действительности, регулятор деятельности человека. Сознание включает в себя совокупность знаний об окружающем нас мире. В структуру сознания входят важнейшие познавательные процессы, с помощью которых человек постоянно обогащает свои знания. К таким процессам относятся ощущение, восприятие, память, воображение, мышление.

Характеристики, которыми обладает сознание:

 • активность (оно не только пребывает в движении, но и содержит в себе источники своего собственного движения, и эти источники воспроизводятся в ходе самого движения);

 • интенциональность (направленность на предмет);

 • способность к рефлексии (самопознание внутренних психических актов и состояний, их самоанализ и самооценка); периодические состояния (бодрствование, сон).

Сознание играет важную роль в психике человека, но оно не охватывает всей психической жизнедеятельности. Большая часть процессов, протекающая во внутреннем мире человека, им не осознается. Неосознаваемые психические процессы, операции и состояния образуют особую сферу психической жизни и получили название бессознательного. Бессознательное выступает как форма психического отражения, в которой образ действительности и отношение к ней субъекта не выступают как предмет специальной рефлексии.

Согласно 3.Фрейду, в человеческой психике происходит постоянный конфликт между уровнями личности, для смягчения вызываемой этим конфликтом чувства напряженности и вины человеческая психика выработала ряд защитных механизмов, призванных бессознательно подавлять или не допускать в сознание ту информацию, которая противоречит требованиям цензуры «Сверх-Я» и может травмировать личность. В данном случае срабатывают психические механизмы защиты.

Перш за все - це витіснення. Під цим поняттям передбачається механізм придушення і наступного виключення, вигнання зі свідомості імпульсу, що стимулює в індивіда почуття напруги, неспокою і тривоги.

Наступний захисний механізм - це утворення протилежної реакції. Тут мається на увазі зміна неприйнятною, нестерпною для свідомості тенденції на протилежну.

Проекція - це несвідома спроба звільнитися від якихось нав'язливих тенденцій, які оцінюються особистістю як негативні, шляхом приписування їх іншій або іншим.

Защитный механизм, получивший название «рационализация», предусматривает определенного рода самообман, когда имеет место бессознательная попытка рационально обосновать нелепый, абсурдный импульс или идею.

Останнім з основних захисних механізмів, описаних Фрейдом, є сублімація. Тут передбачається перетворення соціально та морально неприйнятного імпульсу в прийнятний, допустимий. Можна говорити про переадресування потоку енергії з одного каналу на інший.

В целом защитные механизмы призваны поддерживать известную целостность, устойчивость и идентичность индивидуального самосознания в условиях, когда конфликт различных установок ставит его под угрозу.

7. Понятие деятельности. Структура деятельности по А.Н. Леонтьеву. Деятельность как условие развития. Навыки, умения, привычки и их роль в освоении деятельности

Деятельность – совокупность действий, выполняющих определенную функцию. Деятельность выражает конкретное отношение человека к действительности, в которой реально выявляются свойства личности.

Деятельность можно определить как специфический вид активности человека, направленный на познание и творческое преобразование окружающего мира, включая самого себя и условия своего существования.

Всякая деятельность имеет определенную структуру. В ней выделяют действия и операции как основные составляющие деятельности. Действием называют часть деятельности, имеющую вполне самостоятельную, осознанную человеком цель. Операцией называют способ осуществления действия. Сколько есть различных способов выполнения действия, столько можно выделить различных операций.

Автоматизированные, сознательно, полусознательно и бессознательно контролируемые приемы деятельности называются соответственно умениями, навыками и привычками.

Умения — это элементы деятельности, позволяющие что-либо делать с высоким качеством, например, точно и правильно выполнять какое-либо действие, операцию, серию действий или операций.

Навыки — это полностью автоматизированные, инстинктоподобные компоненты умений, реализуемые на уровне бессознательного контроля. Якщо під дією розуміти частину діяльності, що має чітко поставлену свідому мету, то навиком також можна назвати автоматизований компонент дії.

Большое значение в формировании всех типов умений и навыков имеют упражнения. Благодаря им происходит автоматизация навыков, совершенствование умений, деятельности в целом. Упражнения необходимы как на этапе выработки умений и навыков, так и в процессе их сохранения. Без постоянных, систематических упражнений умения и навыки обычно утрачиваются, теряют свои качества.

Еще один прием деятельности — привычка. От умения и навыков она отличается тем, что представляет собой так называемый непродуктивный элемент деятельности. Если умения и навыки связаны с решением какой-либо задачи, предполагают получение какого-либо продукта и достаточно гибки (в структуре сложных умений), то привычки являются негибкой (часто и неосознанной) частью деятельности, которая человеком выполняется механически.

Деятельность — это активное взаимодействие человека со средой, в котором он достигает сознательно поставленной цели, возникшей в результате появления у него определенной потребности, мотива.

Самостоятельно открыть формы деятельности с предметами человек не может. Это делается с помощью других людей, которые демонстрируют образцы деятельности и включают человека в совместную деятельность. Переход от деятельности, разделенной между людьми и выполняемой во внешней (материальной) форме, к деятельности индивидуальной (внутренней) и составляет основную линию интериоризации, в ходе которой формируются психологические новообразования (знания, умения, способности, мотивы, установки и т. д.).

Деятельность всегда носит продуктивный характер, т. е. ее результатом являются преобразования, как во внешнем мире, так и в самом человеке, его знаниях, мотивах, способностях и т. д.

В зависимости от того, какие изменения играют главную роль или имеют наибольший удельный вес, выделяются разные типы деятельности (трудовая, познавательная, коммуникативная и т. п.).

8. Личность и ее структура. Человек как личность, индивидуальность, субъект деятельности и общения, индивид

Личность человека является интегральной целостностью биогенных, социогенных и психогенных элементов.

Биологическая основа личности охватывает нервную систему, систему желез, процессы обмена веществ (голод, жажда, половой импульс) половые различия, анатомические особенности, процессы созревания и развития организма.

Социальное «измерение» личности обусловливается влиянием культуры и структуры общностей, в которых человек был воспитан и в которых он участвует. Важнейшими социогенными слагаемыми личности являются социальные роли, выполняемые ею в различных общностях (семье, школе, группе ровесников), а также субъективное «Я», то есть созданное под влиянием воздействия других представление о собственной особе, и отраженное «Я», то есть комплекс представлений о себе, созданных из представлений других людей о нас самих.

У сучасній психології немає єдиного розуміння особистості. Однако большинство исследователей считает, что личность есть прижизненно формирующаяся и индивидуально своеобразная совокупность черт, определяющих образ (стиль) мышления данного человека, строй ее чувств и поведения.

В основе личности лежит ее структура - связь и взаимодействие относительно устойчивых компонентов (сторон) личности: способностей, темперамента, характера, волевых качеств, эмоций и мотивации.

Способности человека определяют его успехи в различных видах деятельности. От темперамента зависят реакции человека на окружающий мир - других людей, обстоятельства жизни и т. п. Характер человека определяет его поступки в отношении других людей. Волевые качества характеризуют стремление человека к достижению поставленных целей. Эмоции и мотивация - это, соответственно, переживания людей и побуждения к деятельности и общению.

В понятии человека как индивида выражаются два основных признака:

1) человек — это своеобразный представитель других живых существ, продукт фило- и онтогенетического развития, носитель видовых черт;

2) це окремий представник людської спільноти; виходить за рамки природної (біологічної) обмеженості соціальна істота, що використовує знаряддя, знаки і через них опановують власною поведінкою і психічними процесами. Оба значения понятия взаимосвязаны и описывают человека как существо своеобразное. В обыденной жизни под индивидом понимают конкретного человека со всеми присущими ему особенностями.

Особистість - це індивід, що займає певне становище в суспільстві, виконує певну суспільно корисну діяльність і відрізняється своїми, властивими тільки йому індивідуально-і соціально-психологічними особливостями.

Человек всегда является субъектом (участником, исполнителем) исторического и общественного процесса в целом, субъектом конкретной деятельности, в частности источником познания и преобразования объективной действительности. Сама же деятельность при этом выступает формой активности человека, позволяющей ему совершенствовать окружающий мир и самого себя. Обычно словом «индивидуальность» определяют какую-либо главенствующую особенность личности, делающую ее не похожей на окружающих. Индивидуален каждый человек, но индивидуальность одних проявляется очень ярко, других — малозаметно.

Индивидуальность может проявляться в интеллектуальной, эмоциональной, волевой сфере и сразу во всех сферах психической деятельности. Индивидуальность характеризует личность конкретнее, детальнее и тем самым полнее 3 .

9. Понятие о мотивах и потребностях как побудителях деятельности. Классификация потребностей и мотивов

Мотив - это побуждение к совершению поведенческого акта, порожденное системой потребностей человека и с разной степенью осознаваемое либо неосознаваемое им вообще. В процессе совершения поведенческих актов мотивы, будучи динамическими образованиями, могут трансформироваться (изменяться), что возможно на всех фазах совершения поступка, и поведенческий акт нередко завершается не по первоначальной, а по преобразованной мотивации.

Термином «мотивация» в современной психологии обозначаются как минимум два психических явления: 1) совокупность побуждений, вызывающих активность индивида и определяющую ее активность, то есть система факторов, детерминирующих поведение; 2) процесс образования, формирования мотивов, характеристика процесса, который стимулирует и поддерживает поведенческую активность на определённом уровне.

Возникновение, продолжительность и устойчивость поведения, его направленность и прекращение после достижения цели, преднастройка на будущие события, повышение эффективности, смысловая целостность отдельно взятого поведенческого акта - все это требует мотивационного объяснения.

Мотивационные явления, неоднократно повторяясь, со временем становятся чертами личности человека. К таким чертам можно отнести мотив достижения успехов и мотив избегания неудачи, а также определенный локус контроля, самооценку, уровень притязаний.

Мотив достижения успеха - стремление человека добиваться успехов в различных видах деятельности и общения. Мотив избегания неудачи - относительно устойчивое стремление человека избегать неудач в жизненных ситуациях, связанных с оценкой другими людьми результатов его деятельности и общения. Локус контроля - характеристика локализации причин, исходя из которых, человек объясняет свое поведение и ответственность, как и наблюдаемое им поведение и ответственность других людей. Самооценка - оценка личностью самой себя, своих возможностей, качеств, достоинств и недостатков, своего места среди других людей. Уровень притязаний (в нашем случае) - желаемый уровень самооценки личности (уровень Я), максимальный успех в том или ином виде деятельности (общения), которого рассчитывает добиться человек.

Личность характеризуют и такие мотивационные образования как потребность в общении (аффилиация), мотив власти, мотив оказания помощи людям (альтруизм) и агрессивность. Это - мотивы, имеющие большое социальное значение, так как они определяют отношение личности к людям. Аффилиация - стремление человека быть в обществе других людей, наладить с ними эмоционально-положительные добрые взаимоотношения. Антиподом мотиву аффилиации выступает мотив отвергания, который проявляется в боязни быть отвергнутым, не принятым лично знакомыми людьми. Мотив власти - стремление человека обладать властью над другими людьми, господствовать, управлять и распоряжаться ими. Альтруизм - стремление человека бескорыстно оказывать помощь людям, антипод - эгоизм как стремление удовлетворять своекорыстные личные потребности и интересы безотносительно к потребностям и интересам других людей и социальных групп. Агрессивность - стремление человека нанести физический, моральный или имущественный вред другим людям, причинить им неприятность. Наряду с тенденцией агрессивности у человека есть и тенденция ее торможения, мотив торможения агрессивных действий, связанный с оценкой собственных таких действий как нежелательных и неприятных, вызывающих сожаление и угрызения совести.

10. Кризисы развития. Особенности протекания основных кризисов развития (детство, отрочество, взрослость)

Кризис развития — возрастно-нормативный перелом в развитии, связанный с «вырастанием» индивида из существующей формы со-бытийности с другими людьми и с освоением новых — собственных способностей. Кризисы новорожденное (одного года), раннего детства (трех лет), отрочества (подростковый кризис), молодости, зрелости — виды кризисов развития 4 .

Из отечественных психологов одним из первых кризис трех лет описал Л.С. Виготський. Он отмечает, что в этот период личность ребенка претерпевает резкие и внезапные изменения. Ребенок становится трудновоспитуемым. Он проявляет строптивость, упрямство, негативизм, капризность, своеволие. Внутренние и внешние конфликты часто сопровождают весь период. Л.С. Выготский приводит описание таких симптомов кризиса трех лет: негативизм, упрямство, строптивость своеволие, протест-буря, обесценивание, стремление к деспотизму или симптом ревности.

Наиболее характерной чертой подростка является противоречивость поведения. Это проявляется в том, что чрезмерная активность подростков может привести к изнурению, безумная веселость сменяется унынием, уверенность в себе переходит в неуверенность и сомнение в себе, эгоизм чередуется с альтруизмом, интенсивное общение сменяется замкнутостью, живая любознательность переходит в умственное равнодушие, страсть к чтению — в пренебрежение к нему и т.п. С.Холл ввел в психологию представление о подростковом возрасте как кризисном периоде развития. Кризисные, негативные явления подросткового возраста С.Холл связывал с переходностью, промежуточностью данного периода в онтогенезе. Он исходил из представления о биологической обусловленности процессов развития в подростковом возрасте.

Нормативный кризис молодости — один из самых острых кризисов развития. С профессиональной стороны основным его содержанием становится потребность в подведении промежуточных итогов, чувство некоторого застоя и потребность в ощутимых переменах наряду с некоторым страхом перед ними (ведь неудача здесь более значима, чем для молодого специалиста). Более тяжело этот кризис переживают мужчины, чем женщины, что объясняется особыми социальными ожиданиями относительно профессиональной карьеры мужчин. Происходит глубинный самоанализ и критический пересмотр собственной личности, приводящий к переоценке ценностей. Иногда такая внутренняя переоценка приводит к перемене профессии, к пересмотру своих отношений с окружающими людьми, к перемене уклада семейной жизни.

Причина всех возрастных кризисов — назревшее противоречие между новыми потребностями и старыми условиями их удовлетворения, которые его уже больше не устраивают.

11. Самооценка и уровень притязаний личности. Развитие самооценки в онтогенезе

Самооценка - это оценка личностью самой себя, своих возможностей, качеств и места среди других людей. Отношения личности с окружающими людьми, ее требовательность к себе, креативность, отношения к успехам и неудачам зависят от самооценки личности. Таким образом, самооценка влияет на эффективность деятельности личности, ее дальнейшее развитие. Социальное взаимодействие является исходной точкой самооценки. Только познавая качества другого человека, личность получает необходимые сведения, позволяющие выработать собственную оценку.

Сложившаяся самооценка может быть как адекватной, когда человек правильно оценивает себя, так и неадекватной — заниженной либо завышенной. Это влияет на уровень притязаний личности. Притязания личности характеризуются степенью трудности целей, к которым человек стремится, достижение этих целей представляется привлекательным и возможным. Динамика успеха или неуспеха в конкретной деятельности, динамика удач или неудач в течение всей жизни — все это формирует уровень притязаний личности. Так же как и самооценка, уровень притязаний может быть адекватным, когда человек выбирает цели, соответствующие его способностям, возможностям и умениям, либо неадекватным — заниженным или завышенным. При завышенном уровне притязаний человек ставит перед собой слишком нереальные сложные цели. Завышенный уровень притязаний является результатом завышенной самооценки. Заниженный же уровень притязаний наблюдается тогда, когда человек ставит перед собой не требующие физических и моральных усилий, легковыполнимые цели. При таком уровне притязаний человек занижает планку требований к себе.

Самооценка ребенка, осознание предъявляемых к нему требований появляются примерно к трем-четырем годам на основе сравнения себя с другими людьми. На пороге школы возникает новый уровень. Он характеризуется Оформлением у ребенка его «внутренней позиции» довольно устойчивой системы отношений к себе, к людям, к окружающему миру. Возникновение такого новообразования становится переломным пунктом на протяжении всего онтогенетического развития ребенка. Внутренняя позиция ребенка в дальнейшем становится исходным пунктом для возникновения и развития у него многих других, в частности волевых, качеств личности, в которых проявляются его независимость, настойчивость, самостоятельность и целеустремленность.

12. Самосвідомість особистості. Я - концепция. Ее развитие и структура

Самосознание — это уровень сознания, на котором осуществляются осознание, оценка человеком своего знания, чувств, потребностей, мотивов поведения и деятельности. Самосознание тесно связано с рефлексией и, по мнению отечественного психолога В. С. Мерлина, включает четыре основных компонента:

 • сознание отличия себя от остального мира;

 • сознание «Я» как активного начала, субъекта деятельности;

 • сознание своих психических свойств, эмоциональные самооценки;

 • социально-нравственную самооценку, самоуважение, которое формируется на основе накопленного опыта общения в и деятельности.

С. Л. Рубинштейн выдвинул противоположную точку зрения, согласно которой самосознание — это высший вид сознания, возникший как результат развития сознания. Не сознание рождается из самосознания, из «Я», а самосознание возникает в ходе развития сознания личности.

В структуре самосознания можно выделить четыре уровня:

1) непосредственно-чувственный уровень;

2) ценностно-образный, личностный;

3) рефлексивный, интеллектуально-аналитический уровень;

4) целенаправленно-деятельный уровень.

«Я-концепция» — это относительно устойчивая, в большей или меньшей степени осознаваемая система представлений индивида о самом себе, на основе которой он относится к самому себе и строит свое взаимодействие с другими людьми. «Я-концепция» включает в себя когнитивный компонент — образ своих качеств, социальной значимости, способности, внешности и т. д. Человек может воспринимать себя по-разному. В «Я-концепции» содержится и эмоционально-оценочный компонент переживаний человека, представлений о себе, и выражение в этом переживании самооценки, себялюбия или любви к другим людям, самоуничтожения или самоуважения и т. д. Психологическая установка человека в отношении самого себя, своих особенностей, возможностей и способностей — вот что такое в целом «Я-концепция».

С момента рождения ребенка и на протяжении всей жизни происходит процесс развития личности. В ходе этого процесса самосознание индивида проходит ряд стадий. Американский психолог Г. Олпорт разработал систему стадийного развития «Я-концепции»:

 1. Первая стадия — ощущение своего тела.

 2. Вторая стадия формирования «Я-концепции» — ощущение самоидентичности, при котором ребенок осознает самого себя в качестве определенного и наиболее важного лица.

 3. Третья стадия — формирование самоуважения.

 4. Четвертая стадия - расширение границ самости.

 5. Пятая стадия - складывается образ «Я».

 6. Шестая стадия — шесть—двенадцать лет — характеризуется осознанным рациональным управлением собой.

 7. На седьмой стадии в подростково-юношеском возрасте формируется «Я-концепция» целостного чувства «Я».

 8. Восьмая стадия – способность человека к самооценке и самопознанию.

13. Понятие о группах и коллективах. Виды и уровни развития групп. Референтная группа

Группа — это ограниченная в размерах общность, выделяемая из социального целого на основе определенных признаков (характера выполняемой деятельности, этнической, социальной или классовой принадлежности, структуры, композиции, уровня развития и т. д.). Наиболее распространено деление групп по размеру на большие и малые группы.

Большие группы могут быть условными, включая в себя субъектов, которые не имеют прямых и косвенных объективных взаимоотношений друг с другом, могут даже никогда не видеть друг друга, но в связи с тем признаком, на основе которого они были выделены в подобную группу, иметь общие социальные и психологические характеристики (национальные, возрастные, половые и т. д.).

В отличие от больших групп малые группы — это всегда непосредственно контактирующие индивиды, объединенные общими целями и задачами. Отличительной чертой малой группы является относительная простота ее внутреннего строения. Имеется в виду, что в малой группе есть, как правило, авторитетный лидер (если группа неофициальная) или авторитетный руководитель (если группа официальная), вокруг которых объединяются остальные члены группы.

Образование и развитие группы обычно включает несколько стадий. На первой стадии осуществляются различные процедуры знакомства ее членов, осмысливаются перспективы их сближения.

Вторая стадия обычно является периодом появления зачатков системы межличностных отношений, началом формирования группового самосознания, зарождения актива малой группы.

На третьей стадии отношения между членами малой группы принимают устойчивый характер, идет интенсивный процесс формирования групповых норм и традиций, начинает активно функционировать общее мнение, групповые настроения и атмосфера в группе способствуют решению совместных задач, проявляются сплоченность и слаженность в действиях ее членов.

На четвертой стадии группа полностью консолидируется, становится общностью с ярко выраженным чувством «Мы», всеми поддерживаемыми групповыми целями и интересами, направленными на конкретный результат, проявляется ценностно-ориентационное единство, позволяющее предотвращать конфликты.

Референтная группа — это реальная или воображаемая социальная общность, с которой индивиды соотносят себя как с эталоном и на нормы, мнения, ценности и оценки которой они ориентируются в своем поведении и самооценке. Референтные группы подразделяются на группы присутствия и идеальные группы.

Коллективом можно считать высокоразвитую группу, в которой межличностные отношения опосредуются общественно полезным и личностно значимым содержанием совместной деятельности. Основными признаками коллектива являются:

 • объединение людей для достижения определенной социально одобряемой цели;

 • добровольный характер этого объединения, как сознательное и активное формирование межличностных отношений в процессе совместной деятельности;

 • целостность коллектива, а также то, что он является некой системой деятельности с присущей ей организацией, распределением функций, определенной структурой управления;

 • особый характер взаимоотношений, которые способствуют не только целостному развитию коллектива, но и обеспечивают развитие личности каждого его члена.

14. Виды деятельности. Классификация деятельностей по А.Н.Леонтьеву. Поняття про провідну діяльності

У современного человека имеется множество различных видов деятельности, число которых примерно соответствует количеству имеющихся потребностей.

Но если попробовать обобщить и выделить основные виды деятельности, свойственные всем людям, то они будут соответствовать общим потребностям, которые можно обнаружить практически у всех без исключения людей, а точнее — видам социальной человеческой активности, в которые неизбежно включается каждый человек в процессе своего индивидуального развития. Это — общение, игра, учение и труд. Их следует рассматривать в качестве основных видов деятельности людей.

Общение — первый вид деятельности, возникающий в процессе индивидуального развития человека, за ним следуют игра, учение и труд.

Игра — это такой вид деятельности, результатом которого не становится производство какого-либо материального или идеального продукта (за исключением деловых и конструкторских игр). Игры часто имеют характер развлечения, преследуют цель получения отдыха.

Учение выступает как вид деятельности, целью которого является приобретение человеком знаний, умений и навыков. Учение может быть организованным и осуществляться в специальных образовательных учреждениях. Оно может быть неорганизованным и происходить попутно, в других видах деятельности (как их побочный, дополнительный результат).

Особое место в системе человеческой деятельности занимает труд. Именно благодаря труду человек построил современное общество, создал предметы материальной и духовной культуры, преобразовал условия своей жизни таким образом, что открыл для себя перспективы дальнейшего, практически неограниченного развития.

Деятельность ведущая - одна из категорий отечественной возрастной психологии, обозначающая основную форму активности ребенка на определенном этапе онтогенеза, внутри и на основе которой происходят главные изменения в его психическом развитии. В психологии развития ведущая деятельность рассматривается как форма совместной деятельности взрослого и ребенка, которая специально культивируется в определенный период детства для достижения целей развития.

15. Понятие о межличностных отношениях в группе Место общения в развитии личности подростка

Взаимоотношения (синоним — межличностные отношения) в группе это субъективные связи, возникающие в результате взаимодействия ее членов и сопровождаемые различными эмоциональными переживаниями индивидов, в них участвующих.

Система межличностных отношений в малой группе в силу ее внутренней психологической обусловленности и сложности складывается порою стихийно. Она в большинстве случаев трудноразличима, часто организационно не оформлена, особенно в начальный период.

Взаимоотношения в малой группе бывают разных видов.

Общественно-политические взаимоотношения — это такие взаимоотношения, которые возникают и функционируют в процессе подготовки и проведения общественных и других мероприятий в группе.

Служебные взаимоотношения — это взаимоотношения, складывающиеся в процессе совместной профессиональной деятельности членов группы при решении различного рода задач, достижения важных для ее членов целей.

Внеслужебные взаимоотношения — отношения, складывающиеся между членами малой группы вне их служебной (профессиональной) деятельности: в часы досуга, в процессе совместного отдыха и т.д.

В юношеском общении отмечают две противоположные тенденции: расширение его сферы, с одной стороны, и растущую индивидуализацию — с другой. Первая проявляется в увеличении времени, которое расходуется на него, в существенном расширении его социального пространства, в расширении географии общения, в особом феномене, получившем название «ожидание общения» и выступающем в самом поиске его, в постоянной готовности к коммуникации. Об индивидуализации общения свидетельствует строгое разграничение природы взаимоотношений с окружающими, высокая избирательность в дружеских связях и общении. Эти тенденции отвечают разным потребностям юношей и девушек: в поиске общения находит воплощение потребность пережить новый опыт, испытать себя в новой роли, а в избирательности — потребность в самовыявлении и встречном понимании. И та и другая потребность актуальны, и то, как они удовлетворяются или не удовлетворяются, вызывает у них глубокие переживания.

Юнацька товариськість часто буває егоцентричної, а потреба в самовиявлення, розкритті своїх переживань - вище інтересу до почуттів і переживань іншого. Звідси - взаємна напруженість у відносинах, незадоволеність ними. Типова риса юнацьких груп - висока конформність. Відстоюючи свою незалежність від старших, юнаки часто некритично ставляться до думок власної групи і її лідерів.

16. Общение, его формы и функции. Общение как условие развития

Общение — это многоплановый процесс развития контактов между людьми, порождаемый потребностями совместной деятельности.

В едином процессе общения обычно выделяют три стороны:

 1. коммуникативную (передачу информации);

 2. интерактивную (взаимодействие);

 3. перцептивную (взаимовосприятие).

Можно выделить виду восемь функций (целей) общения:

1) контактная, цель, которой - установление контакта как состояния обоюдной готовности к приему и передаче сообщения и поддержания взаимосвязи в форме постоянной взаимоориентированности;

2) информационный обмен сообщениями, т. е. прием-передача каких-либо сведений в ответ на запрос, а также обмен мнениями, замыслами, решениями и т. д.;

3) побудительная стимуляция активности партнера по общению, направляющая его на выполнение тех или иных действий;

4) координационная - взаимное ориентирование и согласование действий при организации совместной деятельности;

5) понимание - не только адекватное восприятие смысла сообщения, но понимание партнерами друг друга (их намерений, установок, переживаний, состояний и т. д.);

6) эмотивное возбуждение в партнере нужных эмоциональных переживаний («обмен эмоциями»), а также изменение с его помощью собственных переживаний и состояний;

7) установление отношений - осознание и форсирование своего места в системе ролевых, статусных, деловых, межличностных и прочих связей сообщества, в котором предстоит действовать индивиду;

8) оказание влияния - изменение состояния, поведения, личностно-смысловых образований партнера, в том числе его намерений, установок, мнений, решений, представлений, потребностей, действий, активности и т. д.

Общение — первый вид деятельности, возникающий в процессе индивидуального развития человека, за ним следуют игра, учение и труд. Все эти виды деятельности носят развивающий характер, т. е. при включении и активном участии в них ребенка происходит его интеллектуальное и личностное развитие. Общение рассматривается как вид деятельности, направленной на обмен информацией между общающимися людьми. Оно также преследует цели установления взаимопонимания, добрых личных и деловых отношений, оказания взаимопомощи и учебно-воспитательного влияния людей друг на друга 5 .

17. Социализация как социокультурное явление. Понятие социализации в отечественной и зарубежной психологии. Понятие о социальной ситуации развития

Социализация — это процесс, посредством которого индивидом усваиваются нормы его группы таким образом, что через формирование собственного «Я» проявляется уникальность данного индивида как личности, процесс усвоения индивидом образцов поведения, социальных норм и ценностей, необходимых для его успешного функционирования в данном обществе.

Социализация охватывает все процессы приобщения к культуре, обучения и воспитания, с помощью которых человек приобретает социальную природу и способность участвовать в социальной жизни. В процессе социализации принимает участие все окружение индивида: семья, соседи, друзья, сверстники в школе, средства массовой информации и т. д.

Психолог Р. Гарольд предложил теорию, в которой социализация взрослых рассматривается не как продолжение детской социализации, а как процесс, в котором изживаются психологические приметы детства: отказ от детских мифов.

Социогенетический подход старается объяснить особенности личности, исходя из структуры общества, способов социализации, взаимоотношений с окружающими людьми.

Так, согласно теории социализации, человек, рождаясь биологической особью, становится личностью лишь благодаря воздействию социальных условий жизни.

Другая теория в рамках этого подхода, теория научения, считает жизнь личности, ее отношения результатом подкрепляемого научения, усвоения суммы знаний и навыков (Э. Торндайк, Б. Скинер и др.).

Теория ролей, в свою очередь, исходит из того, что общество предлагает каждому человеку набор устойчивых способов поведения (ролей), определяемых его статусом. Эти роли накладывают отпечаток на характер поведения личности, ее отношения с другими людьми (У. Доллард, К. Левин и др.).

Отечественная психология выделяет следующие факторы, влияющие на социализацию личности:

1.макрофакторы – страна, государство, общество, культура;

2.микрофакторы – семья, микросоциум, институты воспитания, религиозные организации;

3.мезофакторы – этнос, региональные условия, тип поселения, СМИ.

Социальное развитие – процесс социализации человека, освоение им социальных норм и правил поведения, общения и взаимодействия.

18. Основні положення культурно-історичної концепції Л.С. Виготського. Понятие о высших психических функциях

Лев Семенович Выготский (1896—1934) создал культурно-историческую теорию психики человека, с помощью которой стремился определить качественную специфику психического мира человека, разрешить проблему генезиса человеческого сознания и механизмов его формирования.

Марксистская философия исходит из представления, что определяющую роль во всей общественной жизни играет материальное производство. Если животное приспосабливается к окружающей среде, то человек благодаря использованию орудий труда видоизменяет природу, «налагает на природу печать своей воли». Из этого фундаментального положения марксистской философии, с точки зрения Л. С. Выготского, вытекают для психологии важные следствия. Одно из них — способность к овладению их природой — не прошло бесследно для человека в одном очень важном отношении: он научился также овладевать собственной психикой, появились произвольные формы деятельности как высшие психические функции.

Выготский различает два уровня психики человека: низшие натуральные и высшие социальные психические функции. Натуральные функции даны человеку как природному существу. Они носят психофизиологический характер — это сенсорная, моторная, пневмоническая (непроизвольное запоминание) функции. Высшие психические функции носят социальный характер.

Теория Выготского исходила из мысли, что основная структура общественной жизни должна определять и структуру человеческой психики. Так как жизнь общества основана на труде, а человеческий труд характеризуется применением орудии труда, то характерное отличие человеческой психики от психики животного тоже заключается в применении своеобразных «орудий» психической деятельности. Таким орудием, посредством которого строится сознание человека, по мысли Выготского, является знак. Первые слова обеспечивали организацию совместных действий. Это были слова-приказы, обращенные к другим и направленные на действия: сделай то-то, сходи туда-то и т. д. Затем человек начал обращать слова-приказы на себя. Из внешнеорганизационной функции слова родилась его внутриорганизационная функция. Человек говорит себе «вставай» и встает. Сначала функции, приказывающие и исполнительские, были разделены, весь процесс, по выражению Выготского, был интерпсихологическим, т. е. межличностным. Затем эти отношения превратились в отношения с самим собой, т. е. интрапсихологические.

Превращение интерпсихологического отношения в интрапсихологическое Выготский назвал процессом интериоризации. Учение об интериоризации является одним из ключевых в культурно-исторической теории Выготского. С помощью этого учения он показал, как происходят филогенез и онтогенез человеческой психики. Центральным моментом в этом процессе являются возникновение символической деятельности, овладение словом, знаком.

Как в онтогенезе, так и в филогенезе Выготский выделяет три стадии интериоризации. Первая — взрослый действует словом на ребенка, побуждая его что-то сделать. Вторая — ребенок перенимает у взрослого способ общения — начинает воздействовать словом на взрослого. Третья — ребенок начинает воздействовать словом на себя. Процесс формирования высшей психологической деятельности в онтогенезе растянут на десятилетия. Зарождаясь в речевом общении, он завершается в полноценной символической деятельности. Человек овладевает ценностями культуры. Основными составляющими внутреннего мира становятся значения (познавательные компоненты сознания) и смыслы (эмоционально-мотивационные компоненты). Таким образом, на основе понятия интериоризации Выготский решил проблему перехода от непсихического к психическому. Высшие психические функции согласно его учению сначала образуются как внешние формы деятельности и лишь потом в результате интериоризации становятся психическими процессами индивида 6 .

19. Ощущение - психический процесс. Его свойства, виды и развитие

Ощущением называется психическое отражение в коре головного мозга отдельных свойств предметов и явлений, непосредственно воздействующих на органы чувств. В более широком плане ощущения - продукты переработки центральной нервной системой значимых для человека раздражителей, возникающих в процессе его жизнедеятельности. Существует несколько возможных вариантов классификации. Обычно используют следующие критерии: 1) по наличию или отсутствию непосредственных контактов рецептора с раздражителем, вызывающим ощущение; 2) по месту расположения рецепторов; 3) по времени возникновения в ходе эволюции; 4) по модальности (виду) раздражителя. Наиболее используемой является систематизация, предложенная И. Шеррингтоном, который выделил три основных класса ощущений: 1) экстерорецептивные, возникающие при воздействии внешних стимулов на рецепторы, расположенные на поверхности тела; 2) интерорецептивные (органические), сигнализирующие о том, что происходит в организме; 3) проприорецептивные, с их помощью мозг получает информацию о движении и положении различных частей тела.

Каждый тип ощущений дает свою специфическую информацию, его утрата только частично может быть компенсирована развитием других форм чувствительности. Но в то же время имеются и общие закономерности, характерные для всех видов ощущений. К ним относятся пороги ощущений, их адаптация и взаимодействие, контраст и синтезия.

Психологическая зависимость между интенсивностью ощущения и силой вызывающего его раздражителя определяется понятием «порог ощущений». Органы чувств способны менять свои характеристики, приспосабливаясь к изменившимся условиям. Эта способность и называется адаптацией ощущений. Повышение чувствительности в результате взаимодействия ощущений или появления других раздражителей называется сенсибилизацией. Иногда под действием одного раздражителя могут возникать ощущения, характерные для другого – называется синестезией.

20. Восприятие и его свойства. Виды восприятий Исследование восприятий в гештальтпсихологии. Развитие восприятия в онтогенезе

Прием и переработка человеком поступившей через органы чувств информации завершается появлением образов предметов или явлений. Процесс формирования этих образов называется восприятием (иногда употребляется также термин «перцепция», «перцептивный процесс»).

К основным качествам восприятия относят следующие: 1) Восприятие зависит от прошлого опыта, от содержания психической деятельности человека. Эта особенность называется аперцепцией. 2) Мир, в котором мы существуем, воспринимается нами не только как организованный, структурированный, но и как относительно устойчивый и постоянный. Эта особенность восприятия называется константностью. 3) Человек воспринимает мир не в виде набора несвязанных друг с другом ощущений или состояний своих органов, а в форме отдельных предметов, независимо от него существующих, противостоящих ему, то есть восприятие носит предметный характер. 4) Восприятие как бы «достраивает» образы воспринимаемых им предметов, дополняя данные ощущений необходимыми элементами. В этом заключается целостность восприятия. 5) Восприятие не сводится только к образованию новых образов, человек способен осознавать процессы «своего» восприятия, что позволяет говорить об осмысленно-обобщенном характере восприятия, его категориальности.

В соответствии с тем, какой анализатор доминирует, различают зрительные, слуховые, осязательные кинестетические, обонятельные и вкусовые восприятия.

Современные взгляды на процесс восприятия имеют своими истоками две противоположные теории. Одна из них известна как теория гештальта (образа). Приверженцы этой концепции считали, что нервная система животных и человек воспринимает не отдельные внешние стимулы, а их комплексы: например, форма, цвет и движение предмета воспринимаются как единое целое, а не по отдельности.

Гештальтпсихология (зародилась в первой трети 20 века) — одно из крупных направлений в зарубежной психологии, возникшее в Германии, которое обосновали М. Вертхеймер, В. Келлер, К. Коффка. В рамках этого направления выдвигается целостный подход к анализу сложных психических явлений. Психическая деятельность человека рассматривается как соединение отдельных явлений психики, которые объединены в единое целое по принципу ассоциаций. Особое внимание в гештальтпсихологии уделяется исследованию высших психических функций человека (восприятие, мышление и пр.) как целостных образований — гештальтов, первичных по отношению к составляющим их компонентам. Например, восприятие как психический познавательный процесс не сводится к сумме составляющих, его ощущений, а свойства фигуры не описываются через свойства ее частей. Внутренняя системная организация восприятия определяет и свойства ощущений, в него входящих.

Датский психолог И. Рубин изучил феномен «фигуры и фона». Явления фигуры и фона отчетливо выступают при рассмотрении двойственных изображений, где фигура и фон как бы самопроизвольно меняются местами: происходит внезапное «переструктурирование ситуации». Например, если два круга вписаны один в другой, человек всегда может видеть либо один вариант этого круга, либо другой, но одновременно вместе оба — никогда.

21 Мышление как процесс решения мыслительных задач. Процессы мышления и его виды. Развитие мышления

Мышление — это психологический процесс с открытием (возможно — субъективно, то есть для мыслящего) нового знания, решение проблем на основе переработки полученной информации.

Мышление тесно связано с языком. Выделяя группы предметов или явлений, их признаки и особенности, человек их называет и тем самым обобщает, систематизирует, что и дает возможность затем как бы «подвести» под них общие правила. Обобщение - первый важнейший признак мышления. Поэтому оно способно перерабатывать колоссальные объемы информации, аккумулировать опыт многих поколений. Второй признак мышления - его опосредованный характер. Новое знание не дается в готовой форме, мышление извлекает как бы «из себя», оперируя с имеющейся в его распоряжении информацией.

Многообразие типов мыслительных задач обусловило и многообразие механизмов и способов мышления. В его структуре можно выделить комплекс логических операций: сравнение, анализ, синтез, абстрагирование, обобщение, формирование и определение понятий. Процессы мышления происходят обычно в формах единичных, частных или общих суждений, индуктивных или дедуктивных умозаключений.

Обычно выделяют четыре вида мышления. Теоретическое понятийное (абстрактное) мышление: имеющий такое мышление человек пытается решить проблему только с помощью логики и уже имеющихся данных, не обращаясь к эмпирическим (т.е. опытным) данным.

Второй вид мышления - образно-теоретический, в прошлые века в связи с ним называли имена поэтов, художников, архитекторов. В наше время этих имен никто не знает. Практические задачи решаются обычно с помощью наглядно-действенного или наглядно-образного мышления.

Все четыре вида мышления не просто сосуществуют, но обычно необходимы для большинства видов деятельности. Хотя в узко специализированных сферах отчетливо проявляется доминирование одного из них.

В современной прикладной психологии большое внимание уделяется изучению индивидуальных особенностей мышления. Более или менее надежно можно установить оптимальный (для вас) темп умственной деятельности, степень ее критичности и самостоятельности. Это относительно нейтральные и универсальные показатели. Широту мышления, его глубину и гибкость оценить объективно трудно, суть этих качеств не поддается однозначным определениям, и слишком специфично их проявление в различных условиях.

Развитие мышления начинается в плане действия внутри восприятия или на его основе. Сначала ребенок манипулирует предметами, не учитывая их специфических особенностей.

С того времени как результаты деятельности ребенка приобретают в его сознании некоторую самостоятельность и его действие начинает определяться объектом, на который оно направлено, действие ребенка приобретает осмысленный характер. Целесообразные предметные действия, направленные на объект и определяемые сообразно со специфической задачей, являются первыми интеллектуальными актами ребенка.

Мышление ребенка зарождается и развивается сначала в процессе наблюдения, которое выражается, прежде всего, в сопоставлении и сравнении. Нарушение привычного порядка, вызывающее чувство недоумения, порождающее стремление понять, является исходным моментом новой, особенно активной умственной деятельности ребенка. Этот новый этап открывается периодом вопросов (четвертый год жизни).

В дошкольном возрасте у детей в интеллектуальном плане выделяются и оформляются внутренние умственные действия и операции. Они касаются решения не только познавательных, но и личностных задач. Можно сказать, что в это время у ребенка появляется внутренняя, личная жизнь, причем сначала в познавательной области, а затем и в эмоционально-мотивационной сфере 7 .

22. Пам'ять. Процессы и механизмы памяти. Виды памяти. Развитие памяти в онтогенезе

Память - это способ существования психики во времени, удержание прошлого, то есть того, чего уже нет в настоящем.

Большинство психологов признает существование нескольких уровней памяти, различающихся по тому, как долго на каждом из них может сохраняться информация. Первому уровню соответствует непосредственный или сенсорный тип памяти. Ее системы удерживают довольно точные и полные данные о том, как воспринимается мир нашими органами чувств на уровне рецепторов. Длительность сохранения данных 0,1- 0,5 секунд.

Если полученная информация привлечет внимание высших отделов мозга, она будет храниться еще около 20 секунд (без повторения или повторного воспроизведения сигнала, пока мозг ее обрабатывает и интерпретирует). Это второй уровень - кратковременная память.

В соответствии с типом запоминаемого материала выделяют следующие четыре вида памяти. Генетически первичной считают двигательную память, то есть способность запоминать и воспроизводить систему двигательных операций (печатать на машинке, завязывать галстук, пользоваться инструментами, водить машину и т. п.), затем формируется образная память, то есть возможность сохранять и в дальнейшем использовать данные нашего восприятия. В зависимости от того, какой анализатор принимал наибольшее участие в формировании образа, можно говорить о пяти подвидах образной памяти: зрительной, слуховой, осязательной, обонятельной и вкусовой. Психика человека ориентирована, прежде всего, на зрительную и слуховую память, отличающихся у него большой дифференциацией (особо «память» на лица, ситуации, интонации и т. п.).

Практически одновременно с двигательной формируется эмоциональная память, представляющая собой запечатление пережитых чувств, собственных эмоциональных состояний и аффектов. Высшим видом памяти, присущим только человеку, считается вербальная (иногда называемая словесно-логической или семантической) память. С ее помощью образуется информационная база человеческого интеллекта, осуществляется большинство мыслительных действий (чтение, счет и т. п.). Семантическая память как продукт культуры включает в себя формы мышления, способы познания и анализа, основные грамматические правила родного языка.

По степени волевого процесса запоминания и воспроизводства различают непроизвольную (мы иногда и не хотим, а запоминаем) и произвольную память.

23. Воображение и творчество. Виды воображения. Особенности воображения в онтогенезе

Воображение — это психическая деятельность, состоящая в создании представлений или мысленных образов в человеческом сознании, никогда в целом не воспринимавшихся человеком в действительности. Оно позволяет представить результат деятельности до ее начала, предвосхитить то, чего не существует. Именно с этим связана способность человека находить новые пути, делать открытия, искать способы решения возникающих задач.

Воображение представляет собой опережающее отражение действительности. Но следует заметить, что опережающее отражение действительности, осуществляющееся в рамках воображения, происходит в конкретно-образной форме в виде ярких представлений, в то время как опережающее отражение в процессах мышления происходит путем оперирования абстрактными понятиями.

Доля вымысла всегда присутствует в продуктах воображения. Часть или все элементы, из которых сложен вымысел, взяты из действительности, получены из прошлого опыта, являются результатом преднамеренного анализа множества фактов. Но способность воображения состоит не в анализе, а в своеобразии синтеза данных фактов.

Простейшая форма синтезирования — агглютинация, которая предполагает «собирание» различных, в повседневной жизни не соединенных качеств, свойств, частей. Известна также близкая по форме агглютинации гиперболизация, которая, в свою очередь, характеризует усиленное преувеличение или преуменьшение каких-либо предметов, явлений, их свойств и соотношений. Для воображения характерен отказ от реальности, который позволяет определить данный психический процесс как процесс преобразующего отражения действительности. Ценность воображения заключается в том, что оно позволяет принять решение и найти выход из проблемной ситуации даже при отсутствии полной информации, необходимой для мышления. Человеческая фантазия позволяет «перепрыгнуть» через какие-то этапы мышления и представить себе искомый результат.

Можно сделать вывод, что сила воображения — в возможности успешно действовать при недостатке информации, а слабость — в том, что по сравнению с мышлением оно не дает точного результата, а чаще всего расплывчатый образ.

Виды воображения:

 1. воссоздающее воображение, заключающееся в создании образов, объектов, ранее не воспринимавшихся в соответствии с их словесным описанием или изображением;

 2. творческое воображение, предполагающее самостоятельное создание новых образов, которые воплощаются в оригинальных продуктах научно-технической и художественной деятельности. Творческое воображение является одним из психологических факторов, объединяющих искусство и науку, художественное творчество и теоретическое познание;

 3. мечта представляет собой особый вид творческого воображения. Создание образов желаемого будущего, не воплощенных непосредственно в тех или иных продуктах деятельности. Мечта является разновидностью преднамеренного пассивного воображения;

 4. грезами называют непреднамеренное пассивное воображение, продуцирующее образы, которые не могут воплотиться в жизнь.

В дошкольном возрасте, берет свое начало творческий процесс, выражающийся в способности преобразовывать окружающую действительность, создавать что-то новое. Творческие способности у детей проявляются в конструктивных играх, в техническом и художественном творчестве.

24. Эмоции и чувства Эмоциональные состояния, виды чувств и эмоций, развитие эмоций у детей

Під емоціями розуміють, з одного боку, своєрідне вираження суб'єктивного ставлення людини до предметів і явищ навколишньої дійсності у формі безпосередніх переживань приємного або неприємного (емоції в широкому значенні слова), а з іншого - лише реакцію людини і тварин на дії внутрішніх і зовнішніх подразників, пов'язану із задоволенням або незадоволенням біологічно значущих потреб (емоції у вузькому значенні слова).

Через емоції як систему сигналів людина дізнається про потребностной значимості. Эмоции могут быть положительными, связанные с переживанием приятного, и отрицательными, когда переживается неприятное; стеническими, повышающими активность личности, и астеническими, снижающими ее активность.

Емоції поділяються на емоційний тон відчуттів, емоції у вузькому сенсі слова (про що йшлося вище), і почуття. Некоторые авторы в этот же ряд ставят и аффекты. Эмоциональный тон ощущений - это непосредственные переживания, сопровождающие отдельные ощущения (например, температурные, вкусовые, слуховые) и побуждающие субъекта к их сохранению или устранению. Чувство - отражение в сознании человека его отношений к действительности, которые возникают при удовлетворении или неудовлетворении ваших потребностей. По направленности чувства делятся на: моральные (переживания, связанные с отношением человека к социальным учреждениям, к государству, определенной партии, к другим людям, к самому себе - любовь, ненависть и т. д.), интеллектуальные (чувства, связанные с познавательной деятельностью - сомнение, уверенность, любознательность и т.д., любовь к истине как вершина интеллектуальных чувств), эстетические (переживание прекрасного или безобразного, проявляющиеся при восприятии произведений искусства, явлений природы, событий общественной жизни - чувство красоты или безобразия, чувство величественного и т. д.).

Аффект - сильное и относительно кратковременное эмоциональное состояние, возникшее в связи с резким и неожиданным изменением актуальных для субъекта жизненных обстоятельств и сопровождающиеся явно выраженными двигательными и висцеральными (внутриорганическими) проявлениями.

Многие авторы выделяют и практические чувства, связанные с трудом, учением, спортом. Інтелектуальні, естетичні, практичні почуття виникають разом з моральними і збагачуються за рахунок останніх.

Амбивалентность - несогласованность, противоречивость переживаемых эмоций к определенному объекту (любовь, ненависть, радость и горе и т. д.). Апатия - вызванное утомлением, тяжелым переживанием или болезнью эмоциональное состояние безразличия, упрощения чувств, равнодушия к событиям окружающей жизни, ослабления побуждений. Депрессия - подавленное эффективное состояние, характеризующееся отрицательным эмоциональным фоном, снижением побуждений, заторможенностью интеллектуальной деятельности и двигательных реакций. Настроение - сравнительно устойчивое переживание каких-либо эмоций. Страсть - сильное, стойкое и всеохватывающее чувство, главенствующее над другими чувствами человека и приводящее к сосредоточению на предмете страсти всех его устремлений и сил. Стресс (эмоциональный) — эмоциональное состояние, возникшее в ответ на разнообразные экстремальные действия (агрессоры) - угрозу, опасность, обиду и т. д. Эмпатия - сопереживание, постижение эмоционального состояния, проникновение, вчуствование в эмоциональный мир другого человека 8 .

В дошкольном возрасте у ребенка появляется внутренняя, личная жизнь, причем сначала в познавательной области, а затем и в эмоционально-мотивационной сфере. Развитие в том и в другом направлениях проходит свои этапы, от образности до символизма.

25. Воля как волевое действие Структура волевого акта. Развитие произвольных и волевых действий в онтогенезе

Воля - сознательное регулирование человеком своего поведения (деятельности и общения), связанное с преодолением внутренних и внешних препятствий. Это - способность человека, которая проявляется в самодетерминации и саморегуляции им своего поведения и психических явлений.

Основные признаки волевого акта:

а) додаток зусиль для виконання вольового акту;

б) наявність продуманого плану здійснення поведінкового акту;

в) посилена увага до такого поведінкового акту і відсутність безпосереднього задоволення, одержуваного в процесі й у результаті його виконання;

г) нерідко зусилля волі спрямовані не тільки на перемогу над обставинами, скільки на подолання самого себе.

Головну психологічну функцію волі складає посилення мотивації і вдосконалення на цій основі регуляції дій. Цим вольові дії відрізняються від імпульсивних, тобто дій, скоєних мимоволі і недостатньо контрольованих свідомістю.

На уровне личности проявление воли находит свое выражение в таких свойствах как сила воли, настойчивость, выдержка, энергичность и др. Это - первичные (базовые) волевые личностные качества, определяющие большинство поведенческих актов.

Существуют и вторичные, развивающиеся в онтогенезе позже, чем первичные, волевые качества: решительность, смелость (умение побороть страх и идти на оправданный риск ради достижения цели, несмотря на опасности для личного благополучия), самообладание (умение контролировать чувственную сторону своей психики и подчинять свое поведение решению сознательно поставленных задач), уверенность в себе. Эти качества следует рассматривать не только как волевые, но и как характерологические.

К третичным следует отнести волевые качества, теснейшим образом связанные с нравственными: ответственность (качество, характеризующее личность с точки зрения выполнения ею нравственных требований), дисциплинированность (сознательное подчинение своего поведения общепринятым нормам, установленному порядку), принципиальность (верность определенной идее в убеждениях и последовательное проведение этой идеи в поведении), обязательность (умение добровольно возложить на себя обязанности и выполнить их).

К этой же группе относятся качества воли, связанные с отношением человека к труду: деловитость, инициативность (умение работать творчески, предпринимая поступки по собственному почину), организованность (разумное планирование и упорядочение своего труда), исполнительность (старательность, выполнение в срок поручений и своих обязанностей) и т. д. Третичные качества воли обычно формируются только к подростковому возрасту, т. е. моменту, когда уже имеется опыт волевых действий.

Волевые действия можно подразделить на простые и сложные. В простом волевом акте побуждение к действию (мотив) переходит в само действие почти автоматически. У складному вольовому акті дії передує врахування її наслідків, усвідомлення мотивів, прийняття рішень, виникнення наміри його здійснити, складання плану його здійснення і т. д.

Розвиток волі у людини пов'язано:

а) з перетворенням мимовільних психічних процесів у довільні;

б) з придбанням людиною контролю над своєю поведінкою;

в) з виробленням вольових якостей особистості;

г) з тим, що людина свідомо ставить перед собою усе більш важкі задачі і переслідує усе більш віддалені цілі, які вимагають значних вольових зусиль протягом довгого часу.

Формування вольових якостей особистості можна розглядати як рух від первинних до вторинних і далі - до третинним якостям.

26. Внимание как психическое состояние. Свойства и виды внимания. Развитие внимания в онтогенезе

Сложности объяснения феномена внимания вызваны тем, что оно не обнаруживается в «чистом» виде, функционально оно всегда «внимание к чему-либо». Поэтому внимание следует рассматривать как психофизиологический процесс, состояние, характеризующее динамические особенности познавательных процессов. Внимание и обусловливает избирательность, сознательный или полусознательный отбор информации, поступающей через органы чувств.

Внимание обладает определенными параметрами и особенностями, которые во многом являются характеристикой человеческих способностей и возможностей. К основным свойствам внимания обычно относят следующие. 1)Концентрированность - показатель степени сосредоточенности сознания на определенном объекте, интенсивности связи с ним. 2) Интенсивность - эффективность восприятия, мышления и памяти в целом. 3) Устойчивость - способность длительное время поддерживать высокие уровни концентрированное и интенсивности внимания. 4) Объем - показатель количества однородных стимулов, находящихся в фокусе внимания (у взрослого человека от 4 до 6 объектов, у ребенка не более 2-3). 5)Распределение, то есть способность сосредоточивать внимание на нескольких объектах одновременно. 6)Переключение внимания понимается как возможность более или менее легкого и достаточно быстрого перехода от одного вида деятельности к другому. С переключением функционально связаны и два разнонаправленных процесса: включение и отключение внимания.

Классификация основных типов внимания обычно производится путем разделения его реакции на: а) генетически и социально обусловленные; б) непосредственные или опосредованные; в) происходящие автоматически или требующие волевого усилия и контроля.

Условия развития хорошего внимания:

 • наличие широких и устойчивых интересов к данной деятельности;

 • умение заставлять себя произвольно сосредоточивать внимание в любое время на любом объекте;

 • научиться работать в неблагоприятных условиях. Работа, сопровождаемая отвлекающими раздражителями, закаляет внимание, делает его более устойчивым;

 • не настраиваться на невнимательную работу — она приучает человека быть невнимательным;

 • изучить специфику своего внимания, знать его сильные и слабые стороны 9 .

27. Речь и язык. Виды и функции речи. Развитие речи у детей и роль общения для развития ребенка

Необходимо отличать понятия «язык» и «речь», так как в некоторых языках они имеют единое название. Но в научном рассмотрении данных понятий требуется разграничение.

Язык – это система знаков, которая используется людьми для передачи сочетания звуков, имеющих определенное значение.

Речь- это само общение, выражение мысли.

Речь без усвоения языка невозможна, в то время как язык может существовать и развиваться относительно независимо от человека.

Одна из основных функций речи – коммуникативная, или функция общения, представляет собой обмен информацией, как между людьми, так и внутреннюю речь человека, как бы диалог с самим собой. Также коммуникативная функция может выступать как самовыражение личности.

Сигнификативная функция, где слово является носителем обобщения, понятия, сформировалась в общении, точнее в совместной общественной деятельности людей, которое включает их реальное, практическое и совершающееся посредством речи идеальное общение, в единстве и взаимопроникновение одного и другого.

Эмоциональная функция охватывает огромный диапазон в речевом поведении человека. Эта функция реализуется в художественной литературе, ораторском искусстве, в дискуссионной речи, дружеской беседе и т.п. В речи всегда, в большей или меньшей степени, есть эмоционально – выразительные моменты, которые проступают в ритме, в паузах, в интонациях, в модуляциях голоса.

Информационная, или функция сообщения, состоит в том, что язык служит средством познания, сбора и оформления всех тех знаний, которые накоплены людьми в процессе их сознательной деятельности.

Регулирующая функция речи – это функция, лежащая в основе произвольного поведения, и является умением подчиняться речевой инструкции взрослого.

Функция воздействия на других людей – это просьба, повеление, приказ. В этих случаях высказывание может и не содержать никакой новой информации – оно передает волевой акт того, кто говорит.

Функция формирования и выражения мысли – это почти непрерывно работающая функция, так как мысль человека работает всегда. Это и воспоминания, и подготовка к устному высказыванию, и формирование письменного текста, и творческая деятельность 10 .

Существуют различные виды речи: речь жестов и звуковая речь, письменная и устная, внешняя речь и речь внутренняя.

В дошкольном возрасте соединяются воображение, мышление и речь. Подобный синтез порождает у ребенка способность вызывать и произвольно манипулировать образами (в ограниченных, разумеется, пределах) при помощи речевых самоинструкций. Это означает, что у ребенка возникает и начинает успешно функционировать внутренняя речь как средство мышления.

Общение как средство развития личности особенно сильно начинает сказываться на ребенке с третьего уровня развития игры. Но и это еще только усвоение форм ролевого поведения, без которых настоящее деловое и межличностное общение взрослых невозможно. На четвертом уровне развития игры сюжетно-ролевое общение совершенствуется, создавая условия для более разностороннего личностного развития ребенка.

Общение, складывающееся в учебной деятельности, зависит от формы ее организации. Наиболее активным такое общение бывает в условиях групповых форм организации учебной деятельности.

28. Темперамент. Свойства темперамента, физиологическая основа темперамента. Особенности детского темперамента

Темперамент - совокупность индивидуальных особенностей, характеризующих динамическую и эмоциональную стороны поведения человека, его деятельности и общения. Лише умовно темперамент можна віднести до компонентів особистості, бо його особливості, як правило, обумовлені біологічно і є вродженими. Темперамент найтіснішим чином пов'язаний з характером, і у дорослої людини їх важко розділити.

Темперамент можна підрозділити на чотири найбільш узагальнених типу: холеричний, сангвінічний, флегматичний, меланхолійний.

1. Холерик - сильный тип темперамента, проявляющийся в общей подвижности и способности отдаваться делу с исключительной страстностью, в бурных эмоциях, резких сменах настроения, неуравновешенности.

2. Сангвиник - сильный тип темперамента, характеризующийся подвижностью, высокой психической активностью, разнообразием мимики, отзывчивостью и общительностью, уравновешенностью.

3. Флегматик - сильный тип темперамента, связанный с медлительностью, инертностью, устойчивостью в стремлениях и настроении, слабым внешним выражением эмоций, низким уровнем психической активности.

4. Меланхолик - слабый тип темперамента, которому свойственны замедленность движений, сдержанность моторики и речи, низкий уровень психической активности, легкая ранимость, склонность глубоко переживать даже незначительные события, преобладание отрицательных эмоций, сензитивность.

Большинство исследователей темперамента выделяют такие его свойства, теснейшим образом связанные между собой и с качествами характера:

1. сензитивность - особенность человека, проявляющаяся в возникновении чувствительности (психической реакции) на внешний раздражитель наименьшей силы;

2. реактивность - особенность человека, связанная с силой эмоциональной реакции на внешние и внутренние раздражители;

3. активность - способность человека, заключающаяся в преодолении внешних и внутренних ограничений в производстве, в общественно-значимых преобразованиях, в присвоении богатств, усвоении духовной культуры;

4. темп реакций - особенность человека, заключающаяся в скорости протекания психических процессов, а в определенной мере и психических состояний;

5. пластичность - ригидность - особенности человека гибко и легко приспосабливаться к новым условиям, либо костно, инертно, нечувствительно вести себя в изменившихся условиях;

6. экстраверсия-интроверсия - особенности человека, выражающиеся в преимущественной направленности активности личности либо вовне (на мир внешних объектов: окружающих людей, событий, предметов), либо внутрь (на явления собственного субъективного мира, на свои переживания и мысли).

Тип высшей нервной деятельности относится к природным высшим данным, это врожденное свойство нервной системы. На данной физиологической основе могут образоваться различные системы условных связей, т. е. в процессе жизни эти условные связи будут различно формироваться у разных людей: в этом и будет проявляться тип высшей нервной деятельности. Темперамент и есть проявление типа высшей нервной деятельности в поведении человека.

Тип высшей нервной деятельности придает своеобразие поведению человека, накладывает характерный отпечаток на весь облик человека — определяет подвижность его психических процессов, их устойчивость, но не определяет ни поведения, ни поступков человека, ни его убеждений, ни моральных устоев.

Каждый ребенок появляется на свет с ему только свойственными, определяемыми наследственностью и внутриутробным развитием задатками. Задатки в определенной мере определяют потенциальные возможности развития большинства анатомических, ряда физиологических и некоторых психических свойств ребенка. Тип высшей нервной деятельности, особенности строения и функционирования органов чувств каждого ребенка отличаются врожденными особенностями.

Надо иметь в виду, что от природных особенностей могут зависеть особенности формирования у ребенка тех или иных психических качеств и в известной мере — конечный результат этого формирования. Однако для темперамента эта зависимость более значительна, для других (черт характера, способностей) — менее, для третьих (знаний, интеллигентности) несущественна.

Возраст человека непосредственно влияет на проявление темперамента. В дошкольном возрасте наиболее ярко обнаруживаются обладатели уравновешенного, инертного и слабого типов, так как они контрастируют с такими возрастными особенностями дошкольников как:

а) высокая чувствительность;

б) быстрое восстановление сил;

в) слабость процессов возбуждения и торможения;

г) неуравновешенность процессов возбуждения и торможения.

В процессе определения типа темперамента у детей дошкольного возраста необходимо опираться на жизненные показатели нервной системы. Жизненными показателями силы/слабости НС являются:

сон: скорость засыпания, глубина сна (крепкий или неглубокий), тревожный или спокойный;

реакция на голод: крик, плач, спокойствие, вялость;

восстановление сил: быстрое, медленное.

Жизненными показателями силы возбуждения являются:

длительность сохранения высокого уровня работоспособности при длительной напряженности;

устойчивость положительного эмоционального фона;

проявление смелости в непривычных условиях.

29. Характер. Структура и развитие. Акцентуации характера у подростков

Характер может быть определен как система устойчивых свойств личности, проявляющихся в отношениях человека к себе, к людям, к выполняемой работе, к досугу и т. д.

В характере можно выделить ряд подсистем или свойств (черт), как раз и выражающих различное отношение личности к отдельным сторонам действительности. В первой подсистеме содержатся черты, проявляющиеся в деятельности (инициативность, работоспособность, трудолюбие, или же, наоборот, безынициативность, ленивость и т. д.). До другої підсистеми відносяться риси особистості, які у відносинах людини з іншими людьми, тобто в спілкуванні (тактовність-нетактовність, ввічливість-грубість, чуйність-черствість і т.д.). Третю підсистему становлять риси, які проявляються у ставленні людини до самого себе (самокритичність-завищена зарозумілість, скромність-нахабство і т. д.). Четвертая подсистема это совокупность отношений человека к вещам (аккуратность-безалаберность, щедрость-скупость и др.).

Первые признаки возникновения и стабилизации характера необходимо искать в начале жизни человека. Вік від 2-3 до 9-10 років є сензитивним періодом для становлення характеру. У цей період людині властива вікова сензитивність, оптимальне поєднання умов для розвитку рис характеру. Під впливом дорослих формуються такі риси (позитивні і негативні), як доброта, чуйність, товариськість, або егоїстичність, байдужість до людей, черствість. Начало их формирования во многом связано с первыми месяцами жизни и стилем общения матери (лица, ее заменяющего) с ребенком.

Працьовитість, акуратність, відповідальність, сумлінність, наполегливість та інші так звані «ділові» якості, як і їх антиподи, формуються пізніше в дитячих іграх, у доступних видах домашньої праці. При цьому необхідна стимуляція дорослих. Риси характеру, які у відносинах з людьми, у спілкуванні, оформляються у початкових класах школи, коли у дитини різко розширюється коло контактів з новими шкільними друзями і з вчителями.

Вольові риси характеру розвиваються і закріплюються в підлітковому віці, а базові (моральні і світоглядні) основи характеру - у ранній юності. До закінчення школи характер фактично сформований. Характер впливає практично на всі інші властивості особистості, на її пізнавальні, вольові, емоційні процеси і стани. Від інших рис особистості характер багато в чому відрізняється своїм раннім формуванням і стійкістю.

Акцентуация характера, по Личко, — это чрезмерное усиление отдельных черт характера, при котором наблюдаются не выходящие за пределы нормы отклонения в психологии и поведении человека, граничащие с патологией. Такие акцентуации, как временные состояния психики, чаще всего наблюдаются в подростковом и раннем юношеском возрасте. Объясняет этот факт автор классификации так: при действии психогенных факторов, адресующихся к месту наименьшего сопротивления, могут наступать временные нарушения адаптации, отклонения в поведении 11 .

30. Понятие способностей. Способности и задатки. Виды и развитие способностей

В самом общем виде способности - это индивидуально-психологические особенности личности, обеспечивающие успех в деятельности, в общении и легкость овладения ими. Здібності не можуть бути зведені до знань, умінь і навичок, що є у людини, але здібності забезпечують їх швидке придбання, фіксацію й ефективне практичне застосування. Успішність у діяльності та спілкуванні визначається не однією, а системою різних здібностей, при цьому вони можуть взаімокомпенсіроваться.

Існує цілий ряд класифікацій здібностей. Наиболее значимая из них:

1) природные (или естественные) способности в основе своей биологически обусловленные, связанные с врожденными задатками, формирующиеся на их базе, при наличии элементарного жизненного опыта через механизмы научения типа условно-рефлекторных связей);

2) специфические человеческие способности, имеющие общественно-историческое происхождение и обеспечивающие жизнь и развитие в социальной среде (общие и специальные высшие интеллектуальные способности, в основе которых лежит пользование речью, логикой, теоретические и практические, учебные и творческие). Специфічні людські здібності у свою чергу поділяються на:

а) общие, которыми определяются успехи человека в самых различных видах деятельности и общения и специальные, определяющие успехи человека в отдельных видах деятельности и общения, где необходимы особого рода задатки и их развитие. Эти способности, как правило, могут дополнять и обогащать друга, но каждая из них имеет собственную структуру;

б) теоретические, определяющие склонность человека к абстрактно-логическому мышлению, и практические, лежащие в основе склонности к конкретно-практическим действиям. Поєднання цих здібностей властиво лише різнобічно обдарованим людям;

в) учебные, которые влияют на успешность педагогического воздействия, усвоение человеком знаний, умений, навыков, формирования качеств личности, и творческие, связанные с успешностью в создании произведений материальной и духовной культуры, новых идей, открытий, изобретений.

г) способности к общению, взаимодействию с людьми, а именно, речь человека как средство общения, способности восприятия и оценки людей, социально-психологической приспособляемости к различной обстановке, вхождения в контакт с различными людьми, расположения их к себе и т. д., и предметно-деятельностные способности, связанные с взаимодействием людей с природой, техникой, знаковой информацией, художественными образами и т. д.

Подавляющее большинство психологов считает, что задатки - это некоторые генетически детерминированные (врожденные) анатомо-физиологические особенности нервной системы, составляющие индивидуально-природную основу (предпосылку) формирования и развития способностей. Однак деякі з учених (наприклад, Р. С. Немов) вважають, що у людини є два види задатків: вроджені (природні) і набуті (соціальні).

Способности - не статичные, а динамические образования, их формирование и развитие происходит в процессе определенным образом организованной деятельности и общения. Развитие способностей происходит поэтапно.

Важливим моментом у дітей у розвитку здібностей є комплексність - одночасне вдосконалення кількох взаємодоповнюючих один одного здібностей.

Выделяют следующие уровни способностей: репродуктивный, который обеспечивает высокое умение усваивать готовое знание, овладевать сложившимися образцами деятельности и общения, и творческий, обеспечивающий создание нового, оригинального. Но следует учитывать, что репродуктивный уровень включает элементы творческого, и наоборот,

31. Направленность в структуре личности. Виды направленностей

Практически никто из исследователей не возражает против того, что ведущим компонентом структуры личности, ее системообразующим свойством (признаком, качеством) является направленность - система устойчивых мотивов (доминирующих потребностей, интересов, склонностей, убеждений, идеалов, мировоззрения и т. д.), определяющая поведение личности в изменяющихся внешних условиях.

Направленность оказывает организующее влияние не только на компоненты структуры личности (например, на нежелательные черты темперамента), и на психические состояния (например, преодоление отрицательных психических состояний с помощью положительно доминирующей мотивации) и познавательные, эмоциональные, волевые психические процессы (в частности, высокая мотивация в развитии процессов мышления имеет не меньше значение, чем способности).

Направленность наряду с доминирующими мотивами имеет и иные формы протекания: ценностные ориентации, привязанности, симпатии (антипатии), вкусы, склонности и др. Она проявляется не только в различных формах, но и в различных сферах жизнедеятельности человека. Например, можно говорить о направленности морально-политической (либеральной или консервативной), профессиональной («гуманитарной» или «технической») и бытовой (человек для дома, для семьи или «для друзей и подруг»).

Направленность личности характеризуется уровнем зрелости, широтой, интенсивностью, устойчивостью и действенностью.

Большинство психологов полагает, что человек личностью не рождается, а становится. Однако в современной психологии нет единой теории формирования и развития личности. Например, биогенетический подход (С.Холл, 3. Фрейд и др.) считает основой развития личности биологические процессы созревания организма, социогенетический (Э. Торндайк, Б. Скиннер и др.) - структуру общества, способы социализации, взаимоотношения с окружающими и т. д., психогенетический (Ж. Пиаже, Дж. Келли и др.) - не отрицая ни биологических, ни социальных факторов, выдвигает на первый план развитие собственно психических явлений. Правильнее, видимо, считать, что личность не просто результаты биологического созревания или матрица специфических условий жизни, но субъект активного взаимодействия со средой, в процессе которого индивид постепенно приобретает (или не приобретает) личностные черты.

Развитая личность обладает развитым самосознанием. Субъективно, для индивида, личность выступает как его Я («образ Я», «Я-концепция»), система представлений о себе, обнаруживающая себя в самооценках, чувстве самоуважения, уровне притязаний. Соотнесение образа Я с реальными обстоятельствами жизни индивида позволяет личности изменить свое поведение и осуществлять цели самовоспитания.

32. Условия, факторы и движущие силы психического развития. Основные закономерности развития, соотношение обучения и развития, периодизация развития в разных теориях

Проблема генотипической и средовой обусловленности развития психики и поведения связана с выяснением того, как соотносятся данные человеку с рождения особенности организма и генетически обусловленные законы его созревания с возможностями развития, обучения, воспитания, приобретения знаний, умений и навыков, с развитием интеллектуальных способностей, с формированием личностных качеств ребенка. От того, каким образом решается данная проблема в теории, зависит принципиальная постановка и практическое решение вопроса о том, чему и как можно учить (и научить) человека.

Все современные ученые признают, что психика и поведение человека во многих своих проявлениях имеют врожденный характер. Однако в том виде, в каком они представлены у развитого или развивающегося человека, психика и поведение большей частью являются продуктом обучения и воспитания.

Развитие представляет собой переход растущего организма на более высокую ступень, и этот переход может зависеть как от созревания, так и от научения. Главный вопрос состоит в выяснении того, как соотносятся эти два процесса друг с другом. Одна из точек зрения на данную проблему, представляющая в настоящее время в основном исторический интерес, заключается в утверждении, что становление психики и поведения человека есть результат эволюционного преобразования генетически заложенных в организме с рождения возможностей, существующих в виде задатков. В процессе онтогенетического психологического и поведенческого развития организма согласно данной точке зрения нет ничего такого, что хотя бы в зародыше не содержалось в генотипе. Все, что появляется далее в процессе развития, изначально имеется в виде задатков, которые, преобразуясь и развиваясь, превращаются в способности в основном по законам биологического созревания организма. Эту концепцию называют эволюционной теорией развития. Одно из значений слова «эволюция» — развертывание.

Другую и также не очень популярную в наши дни теорию именуют революционной теорией развития. Она представляет собой другую крайность в позициях и практически полностью отвергает значение генетических факторов в развитии. Сторонники этой теории все развитие сводят к разнообразным воздействиям среды и утверждают, что у любого человека независимо от его природных анатомо-физиологических особенностей можно сформировать любые психологические и поведенческие свойства, доведя их развитие до любого уровня с помощью обучения и воспитания.

Третья точка зрения, именуемая вероятностной, или стохастической, теорией развития, имеет в настоящее время больше всего сторонников. В ней утверждается, что конечный результат развития, достигаемый на каждой его ступени, изначально в генотипе не заложен. Этот результат также не может быть полностью произвольным, совершенно не зависящим от генотипа. Изменения, происходящие на каждой ступени развития, связаны и с генотипом, и со средой, но сами по себе определяются случайным стечением обстоятельств в жизни организма (индивида). То, что он приобретает на каждой ступени развития, зависит в основном лишь от уровня, которого организм достиг на предыдущей стадии развития.

В психологии существует множество возрастных классификаций онтогенетического развития человека. Существуют классификации, охватывающие весь жизненный цикл человека от младенчества до старости.

Наиболее полной и детализированной, охватывающей весь жизненный цикл, является возрастная периодизация Д. Бромлея. Человеческую жизнь он рассматривает как совокупность пяти циклов: утробного, детства, юности, взрослости и старения. Каждый из циклов состоит из ряда стадий. Первый цикл состоит из четырех стадий до момента рождения. С этого времени развитие характеризуется сменой способов ориентации, поведения и коммуникации во внешней среде, динамикой интеллекта, эмоционально-волевой сферы, мотивации, социального становления личности и профессиональной деятельности. Второй цикл — детство — состоит из трех стадий (младенчество, дошкольное детство и раннее школьное детство) и охватывает 11—13 лет жизни. Цикл юности состоит из двух стадий: стадии полового созревания (11—13—15 лет) и поздней юности (16—21 год).

Цикл взрослости состоит из четырех стадий:

1) ранняя взрослость (21—25 лет);

2) средняя взрослость (26—40 лет);

3) поздняя взрослость (41—55 лет);

4) предпенсионный возраст (56—65 лет).

Цикл старения состоит из трех стадий:

1) удаление отдел (66—70 лет);

2) старость (71 и более лет);

3) последняя стадия — болезненная старость и дряхлость.

Швейцарский психолог Ж.-Ж. Пиаже выделил три основных периода становления интеллекта с момента рождения и до 15 лет:

1) период сенсомоторного интеллекта (0—2 года). В этом периоде выделяются шесть основных стадий;

2) период подготовки и организации конкретных операций (3—11 лет). Здесь выделяются подпериод дооперационных представлений (3— 7 лет), в котором Пиаже различает три стадии, и подпериод конкретных операций (8—11 лет).

Д. Б. Эльконин выдвинул концепцию периодизации психического развития детей, основанную на понятии «ведущая деятельность». Д. Б. Эльконин рассматривал три эпохи — раннее детство, детство и подростковый период. В каждой эпохе происходит смена ведущих типов деятельности, которые обусловливают изменение в развитии ребенка и переход его в новую эпоху. В данной возрастной периодизации в качестве основных критериев развития выступают два показателя: мотивационно-потребностная сфера и операционно-технические возможности ребенка.

Д. Б. Эльконин сделал акцент на топологической характеристике возрастного развития. В современной психологии широкое распространение получили периодизации развития ребенка по метрическому принципу:

1) период новорожденности — от момента рождения до 1—2 месяцев;

2) младенчество — первый год жизни;

3) раннее детство — второй и третий годы жизни;

4) дошкольное детство — от 3 до 6 лет;

5) младший школьный возраст — от 6 до 10—11 лет;

6) подростковый возраст — от 11—12 до 14—15 лет;

7) ранняя юность — до 17 лет.

Каждая стадия в развитии ребенка характеризуется определенными чертами формирующейся психики. Развитие ребенка есть не что иное, как постоянный переход от одной возрастной ступени к другой, связанный с изменениями в строении психики. Переход от одной возрастной ступени к другой характеризуется «кризисом». Ребенок, который до этого был спокойным и покладистым, вдруг начинает «бунтовать».

33. Понятие о психологических новообразованиях, характеристика основных новообразований в разных возрастных периодах, сензитивность на разных этапах развития личности

Психологические новообразования – это психологические приобретения, которые появляются у человека за определенный период времени, как правило, периодами являются возрастные ступени развития.

Новорожденность – основным новообразованием является комплекс оживления.

Младенчество (0 – 1) – прямохождение, функциональные действия, начало формирование предметно-действенного мышления, страх перед незнакомыми людьми, поиск одобрения у взрослого, полный синтез человеческого тела.

Раннее детство (1 – 3) – освоение предметных действий, складывается первичная самооценка, формирование первичных форм наглядно-образного мышления, становление внутреннего плана действий, складываются основные структуры языка, активная речь, появляется устойчивый интерес к сверстникам.

Дошкольный возраст (3 – 7) - формирование произвольных действий и поступков знаменует собой процесс возникновения нового типа поведения, который в полном смысле может быть назван субъектным; формирования механизмов собственно субъектного поведения и характера; формируются общие и специальные способности: музыкальные, художественные, танцевальные и т.п.; наиболее интенсивно развивается воображение, основой развития которого выступает игровая деятельность; складывается новая, более высокая форма наглядно-образного мышления — наглядно-схематическое мышление; произвольными и управляемыми становятся процессы восприятия, памяти, внимания; формируется прообраз мировоззрения; основное новообразование – самооценка и осознание своих переживаний.

Отрочество (7 – 14) - в ходе освоения полной структуры учебной деятельности у ребенка младшего школьного возраста складываются базовые способности теоретического сознания и мышления — анализ, планирование, рефлексия; мышление приобретает абстрактный и обобщенный характер; восприятие приобретает характер организованного наблюдения, осуществляющегося по определенному плану; внимание становится целенаправленным и произвольным, увеличивается его объем, возрастает способность распределять внимание между несколькими объектами; эмоциональные переживания приобретают обобщенный характер, формируются высшие чувства — познавательные, нравственные, эстетические.

Юность (14 – 21) - способности к самоопределению и саморазвитию; главные новообразования юношеского возраста — саморефлексия, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопределению, установка на сознательное построение собственной жизни, постепенное врастание в различные сферы жизни.

Молодость (19 – 33) - возникает собственный уникальный внутренний мир; приходит ощущение устойчивости своего отношения к миру, своего социального и профессионального Я; формируется индивидуальный стиль деятельности.

Взрослость (32 – 42) - в промежутке от 34 до 37 лет наступает второй пик в развитии мышления взрослого человека, устанавливаются все более тесные и устойчивые связи между образным, вербально-логическим и практическим мышлением 12 ; человек обретает уникальную полноту самобытия, которая складывается из многообразия его прав и обязанностей в разных сферах жизни и деятельности: в обществе, на работе и в семье; и в то же время — предельную ответственность за мир и за себя в мире.

Сензитивный период развития — период в жизни человека, создающий наиболее благоприятные условия для формирования у него определенных психологических свойств и видов поведения. Например, для развития речи, наиболее сензитивным, то есть благоприятным периодом является дошкольный возраст.

34. Характеристика основных парадигм исследования в общей психологии, психологии развития и возрастной психологии (естественно научная, гуманистическая и гуманитарная)

Первая из наиболее распространенных парадигмальных установок — в своем крайнем выражении — натурализм, понятийный строй которого задается соотношением «человек — природа». Теоретической схемой, описывающей процессы развития в натуралистских концепциях, является отношение «организм — среда», а носителем этих процессов — человек, как только природный индивид.

Признавая существенное влияние окружающей среды на развитие психических структур, натурализм решающее значение придает наследственным механизмам, врожденным задаткам, телесной организации генетической программе в целом. Среда, в силу своей чуждости организму, представляет собой хотя и важное, но лишь внешнее обстоятельство в прижизненном становлении психики.

Вторая парадигмальная установка (наиболее характерная для советской психологии) — это социоморфизм, категориальной рамкой которого является соотношение «человек — общество»; здесь человек рассматривается прежде всего как социальный индивид; его сущность — не в природе и не в нем самом, а в обществе. Здесь само устройство общества есть источник, основа и объяснительный принцип происхождения и строения человеческой психики. Общий смысл развития здесь — это социализация индивида, формирование («отливка») внутреннего мира человека по определенной, социально заданной норме, образцу или мерке.

Внутри естественнонаучного подхода к изучению природы психических явлений необходимо выделить и такую частную, но чрезвычайно важную для всякой науки парадигмальную установку, как гносеалогизм, которая полагает, что познавательное отношение человека к миру является исходным и фундаментальным, определяющим или обеспечивающим любые другие его отношения. Психология развития в данной парадигме сведена к познавательному развитию, к возникновению и становлению когнитивных структур, механизмов, стилей, обеспечивающих расширяющееся взаимодействие познающего субъекта и познаваемого объекта. При этом конечные причины становления познавательных структур находятся вне собственно психологии человека. Показательна в этом отношении генетическая психология известного детского психолога Ж. Пиаже.

Наиболее кардинальной альтернативой вышеобозначенным парадигмальным установкам (прежде всего натурализму и социоморфизму) в психологии выступило направление, центральным пунктом которого является отказ от индивидных представлений о человеке, от редукции всей полноты человеческой реальности к статусу природного, социального или познающего индивида в своей отдельности; здесь главным образом обсуждаются механизмы преобразования культуры в мир личности и порождения в процессе развития личности мира (форм) культуры. По этому центральному пункту данное направление целесообразно выделить в особую парадигмальную установку — культурализм, понятийный строй которого задается соотношением «человек — культура».

Антропологизм — парадигма единства человека и мира. Главный вопрос при антропологической парадигме: как, в свете именно психологической теории, возможен человек по сущности своей, которая не есть совокупность (и даже — не ансамбль) его отдельных проекций, сколь бы значимы и богаты они ни были? И в чем эта искомая психологическая сущность? Речь, таким образом, должна идти о сугубой предметности психологии человека, которая не сводится ни к содержанию психического (множеству его функций и свойств), ни к формам его организации (многообразию процессов и структур).

35. Игра как ведущая деятельность в дошкольном возрасте. Структура игры, ее развитие

Невозможность действовать как взрослый в реальном плане, невозможность реализовать желание в самостоятельном социальном поведении обусловливает появление деятельности в плане воображения. Так возникает игра.

Заслуга культурно-исторического и психологического анализа детской игры в отечественной психологии принадлежит Д. Б. Эльконину 13 . В структуре игры он выделил следующие компоненты: 1) роль, которую берут на себя дети, 2) игровые действия, посредством которых дети реализуют взятые на себя роли взрослых и отношения между ними, 3) игровое употребление предметов, при котором реальные функции предмета замещены игровыми, 4) реальные отношения между играющими детьми, выражающиеся в разнообразных репликах, замечаниях, посредством которых регулируется весь ход игры.

Центральным моментом, объединяющим все остальные стороны игры, является роль, которую берет на себя ребенок. Именно роль и органически связанные с ней действия представляют собой основную, далее неразложимую единицу развитой формы игры. Ролевая игра особенно чувствительна к сфере человеческой деятельности, труда и отношений между людьми. Поэтому основным содержанием роли, которую берет на себя ребенок, является воспроизведение именно этой стороны действительности.

В игре различают сюжет и содержание. Сюжет игры — это та область действительности, которая воспроизводится детьми в игре. Сюжеты игр чрезвычайно разнообразны и отражают конкретные условия жизни ребенка. Они изменяются в зависимости от конкретных условий жизни, от вхождения ребенка во все более широкий круг жизни, вместе с расширением его кругозора.

Содержание игры — это то, что воспроизводится ребенком в качестве центрального момента деятельности и отношений между взрослыми в их трудовой и общественной жизни. В содержании игры выражена мера проникновения ребенка в деятельность взрослых людей.

Игра в период дошкольного детства претерпевает существенные изменения. Можно выделить три генетически преемственные формы игры: режиссерскую, сюжетную и игры по правилам.

Первая форма, с которой начинается развитие игры, — режиссерская игра. В режиссерской игре ребенок не принимает на себя никакой роли, а управляет игрушкой, действует через нее.

В сюжетной игре ребенок принимает на себя роль, в которой отражает взаимоотношения между людьми. В сюжетно-ролевой игре ребенок в особых, воображаемых ситуациях самостоятельно воспроизводит фрагменты или стороны взрослой жизни, общественные и трудовые функции взрослых, отображает жизнь и труд взрослых людей. Развитие сюжетно-ролевой игры идет от индивидуальной игры к играм вдвоем со сверстником и в последующем к развернутой коллективной игре со многими взаимосвязанными ролями и сюжетными линиями.

Игры по правилам характерны для старших дошкольников. В них дети учатся подчиняться правилу, которое приобретает для них внутренний смысл. Дети педантично следят за точностью воспроизведения их содержания, за порядком их следования. Здесь в игру уже включаются элементы учебной деятельности

Педагогический модуль

1. Предмет, задачи и методы педагогической психологии и педагогики.

Педагогика — в дословном переводе «пайдагогос» — означает «детоводитель». Постепенно слово «педагогика» стало употребляться в более общем смысле для обозначения искусства «вести ребенка по жизни», т. е. воспитывать его и обучать, направлять духовное и телесное развитие. Со временем накопление знаний привело к возникновению особой науки о воспитании.

Главными задачами педагогики являются накопление и систематизация знаний о воспитании человека.

Функции педагогики:

 • познавать причины и следствия различным образом организованного воспитания, образования, развития и обучения людей;

 • указывать педагогической практике лучшие пути и способы достижения поставленных целей;

 • вооружать педагогов-практиков профессиональными знаниями;

 • выработать умение проектировать, осуществлять и оценивать учебно-воспитательный процесс.

Предмет педагогики — процесс направленного развития и формирования человеческой личности в условиях ее обучения, образования, воспитания, или, более кратко, это воспитание человека как особая функция общества.

Педагогика традиционно рассматривает цели и задачи обучения и воспитания детей, его средства и методы, способы их реализации на практике. Предметом педагогических исследований является также общее актуальное содержание образования.

Методы обучения включают в себя приемы передачи знаний от одного человека к другому, а также формирование у обучаемого умений и навыков, в то время как методы воспитания касаются передачи социальных ценностей и социальных установок, а также чувств, норм и правил поведения. Методы обучения основаны на восприятии и понимании человеком предметного мира, материальной культуры, а методы воспитания — на восприятии и понимании человека человеком, человеческой морали и духовной культуры.

Что же касается личности ученика, индивидуальных психологических особенностей учителя, взаимоотношений между учителем, воспитателем и ребенком, то в педагогике они редко становятся предметом специального внимательного и детального изучения. Личность учащегося, межличностные аспекты образования скорее с психологическими аспектами обучения и воспитания детей. В психологических аспектах образования заключены восприятие и принятие детьми разного возраста учебно-воспитательных воздействий, соответствие этих воздействий законам развития интеллекта и личности ребенка, установление оптимальных взаимоотношений между воспитателями и воспитанниками, учителями и учащимися.

2. Соотношение воспитания и обучения в системе образования

Воспитание в широком смысле представляет собой целенаправленный процесс формирования интеллекта, физических и духовных сил личности, подготовки ее к жизни, активному участию в трудовой деятельности. Воспитание в узком смысле слова — систематическое и целенаправленное воздействие воспитателя на воспитуемых с целью формирования у них желаемого отношения к людям и явлениям окружающего мира.

Обучение — это целенаправленный процесс двусторонней деятельности педагога и учащихся по передаче и усвоению знаний. Деятельность преподавателя при этом называется преподаванием, а деятельность учащихся — учением. Поэтому обучение можно определить и так: обучение — это единство преподавания и учения.

Воспитание и обучение входят в содержание педагогической деятельности. Воспитание представляет собой процесс организованного и целенаправленного воздействия на личность и поведение ребенка, а обучение процесс, основная цель которого состоит в развитии его способностей. Воспитание и обучение представляют собой разные, но взаимосвязанные стороны единой педагогической деятельности, и обе они в действительности практически всегда реализуются совместно, так что отделить обучение от воспитания, как процессы и результаты, не представляется возможным.

Оба процесса в аналитических целях в педагогической психологии обычно рассматриваются отдельно, так как они по своим целям, содержанию, методам, ведущим видам реализующей их активности различны. Воспитание осуществляется в основном через межличностное общение людей и преследует цель развития мировоззрения, морали, мотивации и характера личности, формирования черт личности и человеческих поступков, в то время как обучение, реализуясь через различные виды предметной теоретической и практической деятельности, ориентировано, в конечном счете, на интеллектуальное и когнитивное развитие ребенка.

3. Проблемы генотипической и средовой обусловленности поведения ребенка. Понятие развивающей среды и социальной ситуации развития

Установлено, что процесс и результаты человеческого развития обусловлены совместным воздействием трех факторов: наследственности, среды и воспитания.

Наследственность — это отражение биологического. Носители наследственности — гены (в пер. с греч. «ген» — «рождающий»). Человек наследует видовые задатки, в том числе задатки речи, прямохождения, трудовой деятельности, мышления. От родителей детям передаются внешние признаки: особенности телосложения, цвет волос, глаз, кожи. К наследственным относятся особенности нервной системы, обусловливающие характер протекания психических процессов. Психические расстройства (например, шизофрения), болезни крови (гемофилия), эндокринные расстройства (карликовость) также передаются по наследству.

Среда оказывает огромное влияние на развитие человека, особенно в детском возрасте. Когда педагоги говорят о влиянии среды, то они имеют в виду среду социальную и домашнюю. Социальная среда — это дальнее окружение, под ним понимаются такие характеристики, как общественный строй, система производственных отношений, материальные условия жизни, характер протекания производственных и социальных процессов. Ближняя среда — это семья, родственники, друзья. Развивающая среда – это окружающая обстановка, в которой происходит наиболее благоприятное развитие.

Социальная ситуация развития — социальные условия, в которых происходит психологическое и поведенческое развитие человека. Социальная ситуация развития включает в себя также систему факторов, от которых зависит развитие.

4. Проблемы детской одаренности Особенности обучения и воспитания одаренных детей

Проблема одаренности в настоящее время становится все более актуальной. Это, прежде всего, связано с потребностью общества в неординарной творческой личности. Неопределенность современной окружающей среды требует не только высокой активности человека, но и его умения, способности нестандартного поведения. В отечественной психологии, прежде всего в трудах С. Л. Рубинштейна и Б. М. Теплова, сделана попытка дать классификацию понятий «способности», «одаренность» и «талант» по единому основанию — успешности деятельности. Одаренность — это своего рода мера генетически и опытно предопределенных возможностей человека адаптироваться к жизни.

Основные функции одаренности — максимальное приспособление к миру, окружению, нахождение решения во всех случаях, когда создаются новые, непредвиденные проблемы, требующие именно творческого подхода.

Специальная одаренность характеризуется наличием у субъекта четко проецируемых вовне (проявляющихся в деятельности) возможностей — мнений, навыков, быстро и конкретно реализуемых знаний, проявляющихся через функционирование стратегий планирования и решения проблем.

В целом же можно представить одаренность как систему, включающую следующие компоненты:

 • биофизиологические, анатомо-физиологические задатки;

 • сенсорно - перцептивные блоки, характеризуемые повышенной чувствительностью;

 • интеллектуальнее и мыслительные возможности, позволяющие оценивать новые ситуации и решать новые проблемы;

 • эмоционально-волевые структуры, предопределяющие длительные доминантные ориентации и их искусственное поддерживание;

 • высокий уровень продуцирования новых образов, фантазия, воображение и целый ряд других.

Нередко творческое мышление одаренного ребенка рассматривается как отклонение от нормы или негативизм. Эксперименты, проведенные во многих странах мира, убедительно показали, насколько сложно перестроить систему образования, изменить отношение педагога к одаренному ребенку, снять барьеры, блокирующие его таланты. Одаренные дети нуждаются в обучении по более сложным и насыщенным программам, чем обычные дети. Программы, предлагаемые для одаренных детей, обязательно должны проходить предварительную психолого-педагогическую экспертизу с привлечением специалистов – педагогов различного профиля, каждый из которых независимо от других и со своей профессиональной стороны оценивает эти программы с точки зрения того, обеспечивают ли они оптимальные условия для развития одаренных детей 14 .

5. Проблема педагогической запущенности и дезадаптацни детей в школе

Как в области обучения, так и в сфере воспитания существуют педагогически запущенные дети, требующие активной психокоррекционной работы. Это относится и к характеру ребенка. С ребенком, педагогически запущенным в плане развития характера, надо работать так же, как и с ребенком, педагогически запущенным в области познавательного развития, т. е. возвращаясь на предыдущую ступень развития, наверстывая и отрабатывая упущенное. Это означает необходимость организации и проведения специальной работы с детьми по развитию характера в сравнительно простых видах деятельности и межличностного общения.

Основные рекомендации по укреплению характера детей в индивидуальной предметной деятельности и в учении сводятся к следующему:

1. В выборе вида деятельности для ребенка необходимо постепенно переходить от более к менее непосредственно привлекательным. При этом значимость — осознаваемая ценность данного вида деятельности для собственного психологического развития ребенка — напротив, должна постепенно возрастать. Таким образом, на начальном этапе формирования характера деятельность сама по себе должна быть достаточно привлекательной, почти ничего, кроме удовольствия, ребенку не дающей. На заключительном этапе деятельность, напротив, должна быть малоприятной, но зато крайне необходимой для психологического развития или для достижения какой-либо отдаленной значимой цели.

2. Степень трудности деятельности также должна постепенно возрастать. Вначале это может быть сравнительно легко выполняемая работа на 100% обеспечивающая успех ребенка без особых усилий с его стороны, а в конце — трудная деятельность, гарантирующая успех лишь при настойчивости и выраженном старании.

3. Вначале деятельность должна предлагаться ребенку взрослым, а затем он сам должен переходить к самостоятельному и свободному выбору деятельности.

Дезадаптация – это процесс, в результате которого появляется нарушение взаимодействия со средой.

Временная дезадаптация связана с включением в новую ситуацию, к которой необходимо адаптироваться (перевод в другую школу, в другой класс и т. д.).

Устойчивая ситуационная дезадаптация связана с невозможностью найти способы адаптации в специфических условиях при решении проблем (в условиях учебной деятельности, в семейных отношениях и т. д.).

Общая устойчивая дезадаптация — состояние стабильной неприспособленности, активизирующей все перечисленные запретные механизмы.

Дезадаптация может сопровождаться отклонениями в поведении ребенка, неадекватными реакциями, отказом от выполнения предписаний, по отношению к которым раньше не возникало противодействия.

6. Готовность детей к обучению в школе. Структура школьной готовности

В познавательном плане ребенок к поступлению в школу уже достигает весьма высокого уровня развития, обеспечивающего свободное усвоение школьной учебной программы. Проте психологічна готовність до школи лише цим не обмежується. Кроме развитых познавательных процессов: восприятия, внимания, воображения, памяти, мышления и речи,— в нее входят сформированные личностные особенности, включающие интересы, мотивы, способности, черты характера ребенка, а также качества, связанные с выполнением им различных видов деятельности. К поступлению в школу у ребенка должен быть достаточно развит самоконтроль, трудовые умения и навыки, умение общаться с другими людьми, ролевое поведение. Для того чтобы ребенок был практически готов к обучению и усвоению знаний, необходимо, чтобы каждая из названных характеристик была у него достаточно развита.

Развитость восприятия проявляется в его избирательности, осмысленности, предметности и высоком уровне сформированности перцептивных действий. Внимание детей к моменту поступления в школу должно стать произвольным, обладающим нужным объемом, устойчивостью, распределением, переключаемостью.

Большие требования начальный этап школьного обучения предъявляет к памяти детей. Для того чтобы ребенок мог хорошо усваивать школьную программу, необходимо, чтобы его память стала произвольной, чтобы ребенок располагал различными эффективными средствами для запоминания, сохранения и воспроизведения учебного материала.

Каких-либо проблем, связанных с развитостью детского воображения, при поступлении в школу обычно не возникает.

Еще большее значение, чем воображение и память, для обучаемости детей имеет мышление. При поступлении в школу оно должно развито и представлено во всех трех основных формах: наглядно-действенной, наглядно-образной и словесно-логической.

Речевая готовность детей к обучению и учению, прежде всего, проявляется в их умении пользоваться словом для произвольного управления поведением и познавательными процессами. Не менее важным является развитие речи как средства общения и предпосылки к усвоению письма. Об этой функции речи следует проявлять особую заботу в течение среднего и старшего дошкольного детства, так как развитие письменной речи существенно определяет прогресс интеллектуального развития ребенка.

Личностная готовность детей к обучению представляется не менее важной, чем познавательная и интеллектуальная. От нее зависят желание ребенка учиться и его успехи. Первое, на что следует обратить внимание, рассматривая соответствующий аспект психологической готовности,— это наличие у ребенка выраженного интереса к учению, к приобретению знаний, умений и навыков к получению новой информации об окружающем мире.

Говоря о мотивационной готовности детей к учению, следует также иметь в виду потребность в достижении успехов, соответствующие самооценку и уровень притязаний. Потребность, достижения успехов у ребенка, безусловно, должна доминировать над боязнью неудачи.

Психологическую готовность детей дошкольного возраста к обучению в школе и к учению по всем описанным характеристикам на практике может установить только комплексное психодиагностическое обследование.

7. Индивидуализация и дифференциация обучения в школе

Обучение как процесс представляет собой целенаправленное, организованное с помощью специальных методов и разнообразных форм активное взаимодействие учителей и учащихся.

Процесс обучения имеет четкую структуру. Ее ведущим элементом является цель. Помимо общей и главной цели — передачи детям совокупности знаний, умений и навыков, развития умственных сил учащихся, педагог постоянно ставит перед собой частные задачи. Психолого-педагогическое значение цели заключается в том, что она организует и мобилизует творческие силы учителя, помогает отбирать и выбирать наиболее эффективные содержание, методы и формы работы.

Одна из психолого-педагогических проблем — это проблема обеспечения индивидуализации обучения. Под ней понимается необходимость научно обоснованного разделения детей по группам на основе имеющихся у них задатков и способностей и применения к каждому ребенку таких программ и методов обучения или воспитания, которые лучше всего подходят к его индивидуальным особенностям. На сегодняшний день такое разделение почти не применяется в общеобразовательных школах.

Дифференциация обучения на данном этапе представлена различными учебными направлениями в старших классах: химико-биологическое, физико-математическое, гуманитарное.

8. Понятие и структура учебной деятельности. Виды учебной деятельности

Учение выступает как вид деятельности, целью которого является приобретение человеком знаний, умений и навыков. Учение может быть организованным и осуществляться в специальных образовательных учреждениях. Оно может быть неорганизованным и происходить попутно, в других видах деятельности как их побочный, дополнительный результат. У взрослых людей учение может приобретать характер самообразования. Особенности учебной деятельности состоят в том, что она прямо служит средством психологического развития индивида.

Структура учебной деятельности включает следующие элементы:

1. Учебно-познавательные мотивы; их формирование — важнейшая задача начального обучения, и от того, насколько уже в первых классах будут сформированы такие мотивы, во многом зависит успешность дальнейшего обучения.

2. Учебная задача; это не просто конкретное задание, которое выполняет ученик на уроке или дома, а целая, упорядоченная система заданий. В результате их выполнения открываются и осваиваются наиболее общие способы решения класса задач определенной научной области. Самое главное при формировании учебной деятельности — преодолеть ориентацию ученика на получение правильного результата при решении конкретной задачи и сформировать ориентацию на правильность применения усвоенного общего способа действий.

3. Учебные действия, посредством которых школьники воспроизводят и усваивают образцы общих способов решения задач и общие приемы определения условий их применения.

4. Контроль, функция которого состоит в отслеживании правильности и полноты выполнения учебных действий.

5. Оценка, смысл которой состоит в том, чтобы определить, сколь полно освоен заданный способ действий, соответственно — оценка относится как к выполнению конкретной учебной задачи, так и к учебной деятельности в целом 15 .

Учебную деятельность можно разделить на фронтальную, индивидуальную, непосредственную и опосредствованную, на деятельность, организуемую по типу общения и по типу сообщения.

Фронтальный способ организации учебной деятельности предполагает односторонний или двухсторонний процесс обмена информацией между преподавателем и аудиторией в целом. Односторонним этот процесс будет в том случае, если активную роль в нем играет только преподаватель (говорит, показывает, разъясняет и т. п.), а учащиеся лишь наблюдают и воспринимают предлагаемую им информацию. Двухсторонним фронтальным учебный процесс становится в том случае, когда активную роль в нем наряду с преподавателем начинает играть аудитория. Индивидуальной учебная деятельность является тогда, когда в качестве обучаемых выступают один или несколько учащихся, с которыми преподаватель работает персонально и поочередно. Такая деятельность также может быть односторонней и двухсторонней.

Непосредственная учебная деятельность представляет собой прямое взаимодействие, личный контакт преподавателя и учащихся, без использования каких-либо пособий и технических средств, находящихся между учителем и учащимися и в определенной степени изолирующих их друг от друга. Опосредствованная учебная деятельность сводится к взаимодействию учащихся не напрямую с учителем, а со средствами обучения и через них — с учащимися. Преподаватель в данном случае лично мало или совсем не контактирует с учащимися, оставляя за собой обязанность управлять средствами обучения.

Учебная деятельность, организуемая по типу сообщения, предполагает только изложение определенных сведений, демонстрацию учащимся каких-либо знаний, умений и навыков. Общение помимо этого включает обсуждение материала преподавателем и учащимися, обмен информацией между ними.

9. Психологическая характеристика системы развивающего образования по Л.В. Занкову

Среди большого числа новаций развивающее обучение занимает достаточно стабильное положение и стоит на одном из первых мест по значимости и связываемым с ним ожиданиям по повышению качества образования. Вместе с тем теория и технология развивающего обучения далеки от завершения, особенно для среднего и старшего звена. Более того, понятие «развивающее обучение» существует на уровне довольно расплывчатого образа и трактуется специалистами неоднозначно.

Развитие представляет собой воспроизведение индивидом исторически сложившихся типов деятельности и соответствующих им способностей, которое реализуется в процессе их присвоения. Тем самым присвоение (его можно представить как процесс воспитания и обучения в широком смысле) является всеобщей формой психического развития человека.

Развивающее обучение сводится к формированию теоретического мышления. Теоретическое мышление — способ ориентации, обеспечивающий выделение всеобщего (для определенного класса задач) отношения, и соответственно способы решения. Если дополнительно человек может предложить условия задачи нового подкласса решаемого класса, т. е. способен вывести особенное отношение из всеобщего, то он выходит на синтетический уровень обобщения.

Процесс развития — это процесс формирования определенного набора когнитивных структур и операций. В соответствии с этим обучение должно быть направлено на формирование таких структур и операций. В соответствии с этим обучение должно быть направлено на формирование таких структур и операций. Подобное стремление достаточно четко просматривается у Л. В. Занкова.

Известно внешне шутливое, но имеющее глубокий смысл определение: образование — то, что остается у человека после того, как он забывает все то, чему его учили. Действительно, большинство сохраняет в памяти немногое из того, чему нас учили, но вряд ли кто-то возьмется отрицать полезность образования в достижении жизненных целей. Хорошее образование помогает человеку ориентироваться в новой для него ситуации, находить в ней эффективные варианты деятельности.

Основное противоречие системы образования — это противоречие между быстрым темпом приращения знаний в современном мире и ограниченными возможностями их усвоения индивидом. Это противоречие заставляет педагогическую теорию отказаться от абсолютного образовательного идеала (всесторонне развитой личности) и перейти к новому идеалу — максимальному развитию способностей человека к саморегуляции и самообразованию.

Первое в развивающем обучении — это развитие способностей на основе образования и самообразования.

Познать сущность, самую суть из множества дисциплин и обилия информации в каждой дисциплине — вот цель обучения. Сущностный подход предполагает синтез естественных, гуманитарных и технических наук.

Сущностный подход — это системный, синергетический подход, который означает, что все преподаватели должны действовать в одном направлении развития способностей студентов на основе формирования сущностных системных знаний с установлением межпредметных связей и целостных представлений.

Л. В. Занков сформулировал новые дидактические принципы:

 • обучение должно осуществляться на высоком уровне трудности;

 • в обучении необходимо соблюдать быстрый темп в прохождении изучаемого материала;

 • преобладающее значение в обучении имеет овладение теоретическими знаниями.

10. Психологическая характеристика групповых форм учебной деятельности

Урок является основной системообразующей учебной формой, с которой взаимосвязаны ведущие, вспомогательные формы обучения. Среди ведущих — школьная лекция. Она представляет собой модификацию урока передачи-усвоения новых знаний: изложение учебного материала распределяется на два учебных часа, чем обеспечивается рассмотрение крупной темы в единстве всех ее компонентов. Лекция побуждает школьников к целостному осмыслению фактов в их логической взаимосвязи. Возрастные особенности развития детей позволяют широко использовать лекцию в старшем звене школы.

В ряду ведущих форм — школьный семинар. Он позволяет включить весь коллектив класса в активную самостоятельную, под руководством учителя, проработку материала. Учащиеся излагают свои точки зрения, задают вопросы друг другу, участвуют в дискуссиях, отвечают на вопросы учителя. В заключение педагог подводит итоги обсуждения. Некоторые семинары посвящаются заслушиванию и Обсуждению одного или нескольких учебных докладов, подготовленных учащимися. Семинарское занятие способствует прочному усвоению знаний, умений, навыков, так как требует от учащихся большой предварительной самостоятельной работы.

К сопутствующим формам познавательной деятельности относится экскурсия (в лес, музей, на выставку). Экскурсия объединяет учебный процесс в школе с живой жизнью. Экскурсия не только дает пищу для ума, но и материал для многообразной последующей учебной работы, а кроме того, как никакой другой урок, сплачивает коллектив.

Сопутствующая форма обучения — бригадно-лабораторное занятие. Его использование неразрывно связано с идеями самостоятельной работы учащихся и их взаимообучения. Класс разделяется на несколько (3—4) групп, которые получают задание для самостоятельного выполнения.

Бригадно-лабораторное занятие способствует интенсивному усвоению детьми умений и навыков самостоятельного учебного труда, способствует развитию их творчества и инициативы в поисках новой информации.

К сопутствующим формам также относится школьная учебная конференция. Докладчики получают консультации у учителя по подбору литературы. Конференция проводится в отведенное расписанием время в течение 1—2 учебных часов. Обсуждаются 3—7 докладов, последовательно раскрывающих тему и не превышающих по времени 5—7 минут. Учащиеся-слушатели задают докладчикам вопросы, высказывают критические суждения и дополнения.

11. Система оценивания результатов учебной деятельности. Психологическая характеристика без отметочного обучения

Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации работы в классе.

Оцениваются: ответы на вопросы; участие в беседе; исправление ответов товарищей; умение использовать различные источники знаний — текст учебного пособия, рассказ учителя, наглядный материал, юридические документы и материалы, научно-популярную и художественную литературу, кинофильмы и другую информацию, полученную на уроках по другим предметам; умение правильно анализировать явления окружающей жизни, применяя полученные знания о нормах морали и права.

Оценка «пять» — материал усвоен в полном объеме; изложение логично; основные умения сформированы и устойчивы; выводы и обобщения точны и связаны с явлениями окружающей жизни.

«Четыре» — в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно систематизированное; отдельные умения недостаточно устойчивы; в выводах и обобщениях имеются некоторые неточности.

«Три» — в усвоении материала имеются пробелы, он излагается несистематизированно; отдельные умения недостаточно сформированы; выводы и обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки.

«Два» — основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет.

«Единица» — материал не усвоен, ответ по существу отсутствует.

Без отметочное обучение позволяет избежать субъективизма педагога в оценивании. Примеры субъективизма учителей в оценивании знаний учащихся:

 • привлекательным детям педагоги придают высший уровень интеллекта и ставят высокие баллы;

 • чаще всего учителя обращаются к учащимся, сидящим за первой партой, и склонны выставлять им высокие баллы;

 • выше ценятся дети с красивым почерком;

 • педагоги чувствительны к правильному произношению и часто несправедливо наказывают обучаемых с дефектами речи.

Педагоги ищут способы повышения роли пятибалльной системы. Можно выделить пять способов:

1) выставление оценок «+» и «—» в своей записной книжке, так как в журнал нельзя;

2) цифровая балльная система дополняется словесной (запись «Молодец!» в дневнике);

3) усиление коммуникативного воздействия (привлечь учащихся к сопереживанию успехов и неудач товарищей по классу);

4) использование темпов успеваемости (у Шаталова), организация соревнования с самим собой — в конце недели ребенок получает словесную оценку «лучше», «хуже».

12. Соотношение обучения и развития. Сравнительный анализ различных теорий развития

Далеко не все, что связано с развитием, может быть названо обучением. В него, например, не входят процессы и результаты, которые характеризуют биологическое созревание организма, разворачиваются и протекают по биологическим, в частности генетическим, законам. Хотя процессы созревания также связаны с приобретением организмом нового и изменением уже имеющегося опыта, хотя они также могут способствовать лучшему приспособлению организма к условиям окружающей среды, эти процессы, тем не менее, нельзя назвать научением. Они мало или почти не зависят от обучения и научения. Например, внешнее анатомо-физиологическое сходство ребенка и родителей, умение схватывать предметы руками, следить за ними и ряд других возникают в основном по законам созревания. Оно же, в свою очередь, может быть определено как биологически детерминированный процесс изменения организма и его функций, включая некоторые психологические и поведенческие признаки, изначально, вероятно, заложенные в генотипе.

Всякий процесс, называемый научением, не является, однако, совершенно независимым от созревания. Это признается всеми учеными, и вопрос только в том, какова мера этой зависимости и в какой степени развитие определяется созреванием. Научение практически всегда опирается на определенный уровень биологической зрелости организма и без него не может осуществиться. Нельзя обучить ребенка говорить до того времени, когда у него созреют необходимые для этого органические структуры: голосовой аппарат, соответствующие отделы головного мозга, ответственные за речь, и другое. Научение, кроме того, зависит от созревания организма по характеру течения процесса: он может быть ускорен или заторможен соответственно ускорению или замедлению созревания организма.

Между этими процессами может иметься и обратная зависимость; обучение и учение в определенной степени влияют на созревание организма, так что в действительности они взаимно обусловлены. Правда — и это следует отметить определенно — данная зависимость не является абсолютно двухсторонней, т. е. одинаковой с той и с другой стороны. Научение в гораздо большей степени зависит от созревания, чем, наоборот, созревание от научения, так как возможности внешнего влияния на генотипически обусловленные процессы и структуры в организме весьма ограничены.

В настоящее время интенсивно разрабатывается новая стратегия исследования - стратегия формирования психических процессов, активного вмешательства, построения процесса с заданными свойствами, которой мы обязаны Л.С. Виготському. Сегодня существует несколько идей осуществления этой стратегии, которые в сжатом виде можно представить следующим образом:

1. Культурно-историческая концепция Л. С. Выготского, согласно которой интерпсихическое становится интрапсихическим. Генезис высших психических функций связан с употреблением знака двумя людьми в процессе их общения, без выполнения этой роли знак не может стать средством индивидуальной психической деятельности.

2. Теория деятельности А. Н. Леонтьева: всякая деятельность выступает как сознательное действие, затем как операция и по мере формирования становится функцией. Движение осуществляется здесь сверху вниз - от деятельности к функции.

3. Теория формирования умственных действий П. Я. Гальперина: формирование психических функций происходит на основе предметного действия и идет от материального выполнения действия, а затем через его речевую форму переходит в умственный план. Это наиболее развитая концепция формирования.

4. Концепция учебной деятельности - исследования Д.Б. Ельконіна і В.В. Давыдова, в которых разрабатывалась стратегия формирования личности не в лабораторных условиях, а в реальной жизни - путем создания экспериментальных школ.

13. Теория Гальперина П.Я. о поэтапном формировании умственных действий

В теории П.Я. Гальперина исходным пунктом развития мышления служит предметное действие субъекта.

П.Я. Гальперин рассматривает действие как объективный процесс, содержание и форма которого наперед заданы. Объективно существует образец действия и образец продукта, которым оно должно соответствовать.

Существенные изменения в развитии умственных действий происходят в подростковом возрасте, когда ребенок начинает рассуждать с помощью словесно сформулированных гипотез и вытекающих из них следствий. Основную задачу формирования действия составляет построение его ориентировочной части. В ориентировочной части в расчлененном виде представлены структура объекта, образец действия и намечен путь его выполнения. Благодаря намеченным ориентирам обеспечивается контроль за ходом действия, а исполнительная часть действия представляет собой реализацию этого пути и получение заданного результата. Составление ориентировочной основы представляет собой первый этап формирования идеального действия. На следующем этапе испытуемый выполняет материальное действие с реальными предметами. На третьем этапе действие выполняется в громкой социализированной речи. Если на предшествующем этапе ориентировочная схема впервые превращается в действие самого ребенка, то на этом этапе действие принимает форму суждения и рассуждения.

Поворотным моментом в развитии теории и метода П.Я. Гальперина было установление трех основных типов ориентировки и соответствующих им типов учения. При первом типе ориентировки субъект обращает внимание на внешнюю форму образца, самого действия и его продукта. При втором типе ориентировки ребенку дают все указания для правильного выполнения конкретного задания. Наконец, при третьем типе ориентировки ребенка учат методу анализа объектов, который дает ему возможность самостоятельно установить систему ориентиров, позволяющую правильно выполнять любые задания в изучаемой области.

Но эти ориентиры устанавливаются эмпирически, путем подбора условий, устраняющих ошибки. По мнению П.Я. Гальперина, развития мышления при таком обучении не происходит, а имеется лишь накопление знаний. При обучении по третьему типу ребенка вооружают методами выделения основных единиц соответствующей области науки и общими правилами их сочетания в конкретных объектах. В ориентировке третьего типа важную роль играют орудия мыслительной, которые позволяют дать объективную характеристику объекта. Применяя эти орудия к изучаемому материалу, ребенок начинает выделять «общие схемы вещей», свойственные всем объектам данной области.

14. Формирование у детей системы научных понятий. Психологическая характеристика развивающего обучения В.В. Давыдова, Д.Б. Ельконіна

В ходе освоения полной структуры учебной деятельности у ребенка младшего школьного возраста складываются базовые способности теоретического сознания и мышления — анализ, планирование, рефлексия. Действие анализа направлено на выделение существенных отношений в изучаемом материале, отчленении их от несущественных и случайных. Планирование обеспечивает построение взаимосвязанной системы умственных и практических действий по решению учебных задач. Рефлексия позволяет учащимся развернуто обосновывать правильность своих высказываний и действий.

Формируясь в процессе учебной деятельности как необходимые средства ее выполнения, анализ, рефлексия и планирование становятся особыми мыслительными действиями, обеспечивающими ребенку формирование научных понятий.

Фундаментальные исследования развивающего обучения, проведенные в 60—80 гг. под руководством Д.Б.Эльконина и В.В.Давыдова, показали, что в процессе систематического решения школьниками учебных задач по усвоению теоретических знаний у них развиваются теоретическое сознание и мышление 16 .

Понятие «развивающее обучение» существует на уровне довольно расплывчатого образа и трактуется специалистами неоднозначно.

Одно из первых определений этого понятия связано с работами В.В. Давыдова: «...развитие представляет собой воспроизведение индивидом исторически сложившихся типов деятельности и соответствующих им способностей, которое реализуется в процессе их присвоения. Тем самым присвоение (его можно представить как процесс воспитания и обучения в широком смысле) является всеобщей формой психического развития человека».

Смысл сказанного выше в последующем конкретизируется путем выделения двух типов мышления: рассудочно-эмпирического и теоретического. При этом развивающее обучение сводится к формированию теоретического мышления. Теоретическое мышление — способ ориентации, обеспечивающий выделение всеобщего (для определенного класса задач) отношения, и соответственно способы решения. Если дополнительно человек может предложить условия задачи нового подкласса решаемого класса, т. е. способен вывести особенное отношение из всеобщего, то он выходит на синтетический уровень обобщения.

15. Концепции проблемного обучения, психологические условия организации проблемного обучения

Проблемное обучение представляет собой совокупность взаимосвязанных методов и средств, которые направлены на самостоятельное добывание знаний путем решения учебных проблем, формирование творческого мышления и познавательных интересов учащихся. Проблемное обучение раскрывается через постановку (учителем, учителем с учеником или самим учеником) и разрешение учеником проблемного вопроса, задачи и ситуации. Важным этапом проблемного обучения является создание проблемной ситуации, которая должна вызывать мыслительные затруднения. Она включает в себя три компонента:

1) необходимость выполнения такого действия, при котором возникает познавательная потребность в новом отношении, знаний или способе действий; 2) неизвестное, которое должно быть раскрыто в этой ситуации;

3) возможности учащихся при выполнении поставленного задания, в анализе условий и открытии сути неизвестного.

Педагогическими условиями успешности проблемного обучения являются:

 • создание познавательных трудностей, соответствующих интеллектуальным способностям обучаемых,

 • обеспечение их совокупностью знаний по предметному содержанию проблемной ситуации,

 • формирование у учащихся операционных умений решения проблемных задач 17 .

16. Психолого-педагогический анализ причин неуспеваемости детей младшего школьного возраста.

Обучаемость разным предметам в каждом возрасте имеет особенности, которые связаны с индивидуальным своеобразием познавательных процессов и личности обучаемого. Это должно учитываться при подготовке и организации учебной деятельности. Часто встречающейся причиной низкой обучаемости детей младшего школьного возраста является их слабая память, плохое запоминание материала. Существенную отрицательную роль в отставании мнемической деятельности младших школьников, по мнению А. А. Смирнова, играет неумение применять способы эффективного осмысленного запоминания 18 .

Между орфографическими ошибками, совершаемыми учащимися 3-4 классов, и их оперативной памятью существует определенная зависимость; такие ошибки чаще встречаются у учащихся со слабо развитой оперативной памятью. Для повышения орфографической грамотности учащихся необходимо развивать их оперативную память с помощью специальных упражнений на уроках языка.

Важным условием, определяющим результативность запоминания, являются особенности внутренних когнитивных структур. Запоминание будет стимулироваться в том случае, если ученик не просто читает текст, но одновременно с этим определяет его значение и смысл, обращает внимание на логические взаимосвязи, т. е. стремится этот текст понять. Чем больше в процессе запоминания задействованы интеллектуальные операции (знаковое кодирование, выяснение внутритекстовых логических связей, категориальное упорядочивание и когнитивные трансформации), тем лучше память.

Неуспеваемость школьников в младших классах может быть вызвана и другими причинами. Устанавливая причины неуспеваемости, важно определить зону ближайшего (потенциального) развития ребенка.

17. Психологические и педагогические основы профессиональной ориентации старшеклассников

Подростковый и ранний юношеский возраст можно считать сензитивным для формирования профессионально ориентированных знаний, умений и навыков. Ни в одном другом возрасте они не развиваются с такой легкостью и быстротой и так надолго не закрепляются в памяти, как в эти школьные годы.

В подростковом и юношеском возрасте детьми приобретаются трудовые умения и навыки, от которых зависит их профессиональная работа в будущем. Опыт показывает, что если в этом возрасте не сформировать умение делать что-либо серьезное руками и головой, то вряд ли можно рассчитывать на выработку у детей хороших профессиональных умений. Те, кто в старших классах школы не проявлял математических, лингвистических, художественно-творческих способностей, почти никогда, став взрослыми, не превращаются в выдающихся математиков, филологов, художников.

Будущие профессиональные успехи детей в немалой степени определяются трудовыми умениями и навыками, которые активно формируются в школьные годы.

Развитие любых профессиональных умений и навыков зависит, в свою очередь, от общего уровня сформированное интеллекта, поэтому важно позаботиться о нем. Без достаточно высокого уровня общего интеллектуального развития немыслимы сколько-нибудь значительные успехи в любом виде деятельности, поэтому, готовя учащихся к будущей профессии, в первую очередь необходимо обратить внимание на развитие их умственных способностей.

Не менее важны и специальные способности, проявляющиеся в трудовых умениях и навыках, являющихся базой для многих различных видов профессиональной деятельности.

Для того чтобы стимулировать развитие у подростков и юношей соответствующих умений и навыков, к ним следует чаще обращаться за помощью в выполнении тех или иных слесарных, столярных, электротехнических и других работ, хвалить за успехи, особенно перед сверстниками.

Преобладающая часть свободного от обязательных школьных занятий времени подростков и старшеклассников должна быть заполнена не общением друг с другом, а самостоятельным учением — приобретением знаний помимо стандартной школьной программы — и трудом, причем трудовая занятость детей в эти годы должна быть не меньшей, чем занятость взрослых. Опыт показывает, что подростки и юноши с большим удовольствием занимаются такими делами, где могут проявить себя с лучшей стороны.

Подросткам и юношам для их развития необходима интересная совместная профессиональная деятельность, как с взрослыми людьми, так и со сверстниками.

Начиная с шестого-седьмого классов школы, учебная и трудовая нагрузка на учащихся должна постепенно нарастать за счет введения в обучение дополнительных специализированных программ, направленных на развитие имеющихся у детей общих и специальных задатков и способностей. В старших классах школы эта нагрузка может уже доводиться до уровня средней длительности рабочего дня взрослого человека.

18. Психологические и педагогические основы теории воспитания

Воспитательный процесс в значительной степени носит целенаправленный характер. Он предполагает определенное направление воспитательных усилий, осознание их конечных целей, а также включает в себя содержательную сторону и средства достижения этих целей. Цели же воспитания определяются идейными и ценностными установками, которые провозглашает то или иное сообщество.

Цель воспитания — это идеальное представление о результате деятельности, формирующееся в сознании субъекта в процессе его взаимодействия с окружающей действительностью. Цель объективна в том смысле, что она порождается обстоятельствами, черпается из реального объективного окружения.

В педагогике различают по временному основанию отдаленные, близкие, непосредственные цели, ближайшие, промежуточные, перспективные, конечные. С содержательной стороны подобная классификация переносится на все направления.

Достижения современной науки, в том числе труды отечественных философов и психологов, педагогов, физиологов и генетиков, свидетельствуют о том, что только в социальной среде в процессе целенаправленного воспитания происходит действенная выработка программ социального поведения человека, причем социальная обусловленность развития личности носит конкретно-исторический характер. Но социально-историческое формирование личности не представляет собой пассивного отражения общественных отношений. Выступая и субъектом, и результатом общественных отношений, личность формируется через ее активные общественные действия, сознательно преобразуя и окружающую среду, и саму себя в процессе целенаправленной деятельности.

19. Педагогическое общение и его роль в воспитании

Общение является одной из самых сложных сторон педагогического труда, так как через него осуществляется главное в педагогической работе: воздействие личности учителя на личность ученика. Одним из важных качеств педагога является умение организовывать длительное и эффективное взаимодействие с учащимися. Данное умение обычно связывают с коммуникативными способностями педагога. Владение профессионально-педагогическим общением — важнейшее требование к личности педагога в том ее аспекте, который касается межличностных взаимоотношений.

Коммуникативные способности, проявляющиеся в педагогическом общении — это способности к общению, специфическим образом выступающие в сфере педагогического взаимодействия, связанного с обучением и воспитанием детей.

Интересны в педагогическом плане, но менее изучены и порождают больше разнообразных проблем на практике так называемые невербальные формы педагогического общения. Связанные с этим коммуникативные способности включают: умение вступать в контакт с незнакомыми людьми; умение предупреждать возникновение и своевременно разрешать уже возникшие конфликты и недоразумения; умение вести себя так, чтобы быть правильно понятым и воспринятым другим человеком; умение вести себя так, чтобы дать возможность другому человеку проявить свои интересы и чувства; умение извлекать из общения максимум пользы для себя.

Способности, проявляемые в действиях человека по отношению к самому себе, содержат умения управлять теми аспектами собственного поведения, которые важны для установления нормальных взаимоотношений с окружающими людьми, для обеспечения правильного восприятия и понимания этими людьми нас самих. К ним же относится способность человека к самовосприятию, направленная на устранение привычек и склонностей, препятствующих общению, на формирование и развитие полезных для общения умений и навыков.

20. Место коллектива в развитии личности. Психологические условия организации совместной деятельности детей

Важным элементом учебного процесса является ученический коллектив как объект обучающего воздействия учителя и субъект познания. Процесс коллективного познания совершается поэтапно. В сущности, он адекватен процессу индивидуального познания, но по педагогической организации, формам и методам работы коллективное познание следует своей особой логике. Особое педагогическое значение имеет коллективное взаимообучение, в процессе которого обучающий и обучаемый учащийся углубляют свои познания. Обучающего вдохновляет роль ведущего (как бы учителя), а обучаемый стремится к изменению ситуации и получает удовлетворение, утверждая себя в коллективе.

Движущимися силами, стимулами коллективного познания являются для детей и привлекательность коллективного общения, обучающего взаимодействия, и повышенная эмоциональность коллективного восприятия, и противоречия, расхождения мнений, возникающие в этом процессе. Общая учебная цель побуждает учащихся к преодолению всех трудностей и несоответствий, объединяет в стремлении к общему положительному результату.

Вне общения со взрослыми людьми и другими детьми ребенок вряд ли приобретет нужные ему человеческие качества. Следовательно, коллектив ему необходим. Но коллектив, как мы выяснили ранее, при наделении его слишком большими полномочиями и властью над личностью, а также при недостаточно высоком уровне собственного развития ребенка может препятствовать его дальнейшему росту. Для того чтобы положительно и разносторонне влиять на личность ребенка, детский коллектив должен жить достаточно разнообразной жизнью, включающей виды деятельности, способствующие развитию личности. На практике большинство детских коллективов чаще всего заняты одним, реже двумя и очень редко тремя разными видами деятельности. В них ребенок не в состоянии получить возможность для разностороннего личностного развития. Необходимо сделать ребенка активным участником сразу нескольких детских коллективов, занятых различными видами деятельности и в совокупности обеспечивающих ребенку нужное разнообразие личностного роста.

21. Роль семьи в воспитании детей. Стиль родительского поведения и воспитание детей

Семейное воспитание — общее название для процессов воздействия на детей со стороны родителей и других членов семьи с целью достижения желаемых результатов.

В каждой семье объективно складывается определенная, далеко не всегда осознанная ее членами система воспитания. Здесь имеются в виду и понимание целей воспитания, и формулировка его задач, и более или менее целенаправленное применение методов и приемов воспитания, учет того, что можно и чего нельзя допустить в отношении ребенка. Могут быть выделены четыре наиболее общие тактики воспитания в семье и четыре отвечающих им типа семейных взаимоотношений: диктат, опека, «невмешательство» и сотрудничество.

Диктат в семье обнаруживает себя в систематическом проявлении одними членами семейства (преимущественно взрослыми) инициативы и чувства подавления собственного достоинства у других его членов.

Опека в семье — это система отношений, при которых родители, обеспечивая своим трудом удовлетворение всех потребностей ребенка, ограждают его от каких-либо забот, усилий и трудностей, принимая их на себя. Питання про активне формування особистості відходить на другий план. В центре воспитательных воздействий оказывается другая проблема — удовлетворение потребностей ребенка и ограждение его от трудностей.

Система міжособистісних відносин у родині, яка будується на визнанні можливості і навіть доцільності незалежного існування дорослих від дітей, може породжуватися тактикою «невтручання». При цьому передбачається, що можуть співіснувати два світи: дорослі і діти, і ні тим, ні іншим не слід переходити намічену таким чином лінію. Чаще всего в основе этого типа взаимоотношений лежит пассивность родителей как воспитателей, а порой и их эмоциональная холодность, безразличие, неумение и нежелание учиться быть родителями.

Сотрудничество как тип взаимоотношений в семье предполагает опосредованность межличностных отношений в семье общими целями и задачами совместной деятельности, ее организацией и высокими нравственными ценностями. Саме в цій ситуації долається егоїстичний індивідуалізм дитини.

Большое значение в становлении самооценки имеет стиль семейного воспитания, принятые в семье ценности. Выделяют три стиля воспитания:

 1. демократичний;

 1. авторитарный;

 2. попустительский.

При демократическом стиле, прежде всего, учитываются интересы ребенка. Этот стиль называют стилем «согласия».

При авторитарному стилі батьками нав'язується свою думку дитині. Это стиль «подавления».

При попустительском стиле ребенок предоставлен самому себе.

22 Внутренняя и внешняя мотивация учебной деятельности, ее структура и особенности

Под мотивацией понимается совокупность побуждений, определяющих активность индивида, т.е. система факторов, детерминирующих поведение. Процесс мотиваций развертывается через несколько последовательных фаз:

1 фаза — актуализация потребности (возрастание эмоциональной напряженности, желание что-либо сделать, стремление к активности, носящее направленный характер)

2 фаза — поисковая (поиск предмета, который мог бы удовлетворить потребность, трансформация потребности в мотив)

3 фаза — инструментальная (субъект совершает некоторые конкретные действия, направленные на достижение цели, что в конечном итоге предполагает удовлетворение потребности)

4 фаза — завершающая (момент удовлетворения потребности, снижение эмоционального напряжения и общая релаксация (расслабление))

Мотив — одна из составляющих деятельности и одновременно компонент сложной системы — мотивационной сферы. Ее можно определить как всю совокупность мотивов личности, которые формируются и развиваются в течение ее жизни. Мотивационная сфера явление динамичное и во многом зависящее от обстоятельств. Однако некоторые мотивы носят устойчивый характер, образуя ее основу.

В качестве одного из мотивационных состояний (побуждений) личности в психологии рассматривают установку — готовность, предрасположенность определенным образом воспринять, понять, осмыслить объект и действовать с ним в определенном направлении. Установки определяют устойчивый и последовательный характер протекания деятельности, позволяют сохранять ее цель и направленность. Они освобождают субъекта деятельности от необходимости принимать решения и произвольно контролировать деятельность в привычных ситуациях. Однако установки могут являться фактором, который обуславливает инертность деятельности и затрудняет приспособление к новым нестандартным условиям.

Успехи в учении и воспитании детей прямо зависят от мотивации, т. е. от наличия значимых и действенных стимулов к усвоению знаний, к формированию умений и навыков, к приобретению определенных личностных качеств. Наличие способностей не является гарантией успехов ребенка, так как при отсутствии должной мотивации он по собственной инициативе не будет включаться ни в учебную деятельность, ни в общение и, следовательно, будет мало участвовать в тех видах человеческой социальной активности, которые ведут за собой его психологическое развитие. В случае дефицита мотивации имеющиеся задатки не превращаются в способности, а интеллектуальное и личностное развитие идет гораздо медленнее, чем могло бы при более благоприятных условиях. Такие условия должны обеспечивать максимальное по силе самостоятельное стремление ребенка к развитию, которое в конечном счете становится личной потребностью в новых знаниях, умениях и навыках, в постоянном персональном росте и самосовершенствовании. В обучении и воспитании детей имеются значительные резервы, но на практике они не полностью используются из-за недостаточной мотивации.

До конца не известны все мотивы, в силу которых дети разного возраста с различными индивидуальными особенностями включаются в учение, общение и оказываются заинтересованными в приобретении новых личностных качеств, знаний, умений и навыков. Среди самих детей существуют большие индивидуальные различия, в силу которых то, что значимо для одного ребенка, может не представлять интереса для другого.

Сама мотивация, понимаемая как совокупность актуально действующих мотивов, ситуационно оказывается изменчивой. По этой причине то, что вполне подходит для стимулирования учебных и воспитательных интересов в одних ситуациях, может быть неадекватным для других. Одна из главных задач в обучении детей сводится к тому, чтобы, научиться практически воздействовать на нее и постараться свести к минимуму факторы, снижающие мотивацию.

Все мотивы и интересы, в конечном счете, сводятся к системе поощрений и наказаний. Поощрения стимулируют развитие положительных свойств и особенностей психологии, а наказания предотвращают возникновение отрицательных. Если на практике применяются только поощрения, но игнорируются наказания, то у ребенка наряду с положительными качествами личности могут возникнуть и развиться отрицательные. Если, напротив, учебно-воспитательный процесс строится в основном на базе наказаний, то это может привести к предотвращению появления у ребенка некоторых отрицательных свойств, но вместе с тем — и к недостаточному развитию важных положительных качеств. Умелое сочетание поощрений и наказаний обеспечивает оптимальную мотивацию, которая, с одной стороны, открывает возможность для развития положительных свойств, а с другой стороны, препятствует возникновению отрицательных.

23. Психологическое сопровождение в системе образования

Для того чтобы обучение и воспитание детей велось с учетом имеющихся научно-психологических знаний, в системе образования создается и функционирует психологическая служба. Ее основными работниками являются профессиональные психологи, имеющие диплом об окончании высших учебных заведений по специальности «Психология». Они принимают участие в решении вопросов, касающихся судьбы ребенка, его обучения и воспитания, начиная с младенческого и кончая старшим школьным возрастом (ранняя юность). На всем протяжении жизни ребенка с момента его рождения и до окончания школы он должен находиться в сфере внимания со стороны профессиональных психологов. В течение всего этого времени, занимающего в среднем от 16 до 18 лет, должно вестись систематическое наблюдение за психологическим развитием ребенка. В ходе проводят регулярные психодиагностические обследования, оценивают характер и темпы психического развития ребенка, дают рекомендации по его обучению и воспитанию, контролируют их реализацию.

Психологическая служба является органическим компонентом современной системы образования, обеспечивающим выявление и максимально полное использование в обучении и воспитании детей их интеллектуального и личностного потенциала, имеющихся у ребенка задатков, способностей, интересов и склонностей.

Психологическая служба призвана также обеспечить своевременное выявление резервов психологического развития детей, их реализацию в обучении и воспитании.

Еще одна сложная задача психологической службы в систем образования состоит в том, чтобы постоянно, в течение всего детства держать под контролем процессы обучения и воспитания детей с целью повышения качества обучения и воспитания.

24. Педагогические конфликты и способы их разрешения. Управление образовательными системами

В работе педагогических коллективов межличностные конфликты неизбежны. Однако здесь они особенно опасны, так как неблагоприятно сказываются на качестве обучения и воспитания детей. Необходимо отличать конфликты от противоречий и расхождений во взглядах педагогов, которые, напротив, нередко полезны для обучения и воспитания. При различных позициях учителей и воспитателей, не касающихся принципиальных вопросов обучения и воспитания, дети получают возможность ознакомиться с разными точками зрения и сталкиваются с необходимостью выбирать, принимая самостоятельные решения, что положительно сказывается на их интеллектуальном и личностном развитии. Стратегическая задача руководителя педагогического коллектива в управлении существующими в нем отношениями заключается не в том, чтобы добиться абсолютного единства мнений учителей и воспитателей во всем, а чтобы имеющиеся у них расхождения в точках зрения не доводились до конфликтов.

Конфликты можно разделить на две основные группы: деловые и личностные. Первые возникают на почве несовпадения мнений и поступков членов коллектива при решении ими проблем делового характера, а вторые на основе противоречий в личностных интересах. Деловые конфликты могут возникать, например, по поводу несовпадения взглядов на режим работы, загрузку, методы преподавания и обучения, по разным другим причинам, связанным с содержанием и условиями профессиональной деятельности. Личностные конфликты могут касаться восприятия и оценки людьми друг друга, реальной или кажущейся несправедливости в оценке их действий, результатов работы и т. п.

Деловые конфликты можно предупреждать и снимать следующим образом. Во-первых, прежде чем реагировать на действия другого лица, необходимо выяснить, почему данный человек поступает так, а не иначе. Особенно важно подобным образом вести себя руководителю коллектива, поскольку он помимо прочего является еще образцом для подражания со стороны подчиненных. Во-вторых, необходимо побудить участников конфликта на установление прямого контакта друг с другом, на открытое, непредвзятое обсуждение Ей совместный анализ сложившейся ситуации. Это требует от руководителя большой индивидуальной работы, проводимой с каждым из участников конфликтной ситуации, их предварительной психологической подготовки к общению друг с другом, взаимного положительного настроя, рассчитанного на то, чтобы снять возникший конфликт.

Иногда и такие меры не помогают. Тогда остается одно средство: создать конфликтующим людям такие условия для работы, чтобы длительное время они не контактировали друг с другом. К такой мере приходится прибегать тогда, когда конфликт порожден какими-либо трудноустранимыми объективными причинами, не зависящими от людей.

Конфликты личностного плана предупреждать и устранять труднее, чем деловые, так как они основываются на глубоких внутренних противоречиях, которые связаны с чертами характера, со взглядами на жизнь, с убеждениями и социальными установками. Если значительная часть деловых конфликтов все же может быть решена путем сотрудничества или компромисса, то большая часть личностных конфликтов решается избеганием или уступкой. Управление образовательными системами носит то же характер, как и управление в любой другой сфере. Действия руководителя обусловлены сложившимися отношениями внутри трудового (педагогического) коллектива.

25. Стиль и методы управления педагогическим коллективом

Методами руководства называются принятые в обществе законные способы воздействия руководителей на подчиненных им людей с целью побуждения их к определенным действиям. Наиболее известные из методов руководства — это административные, экономические, правовые, морально-психологические. При использовании административных методов акцент ставится на имеющейся у руководителя официальной или неофициальной власти над людьми. Преобладание в руководстве экономических методов характеризуется широким применением материальных стимулов. Правовые методы воздействия связаны со знанием и использованием руководителем законов в обращении с людьми. Морально-психологические — это средства воздействия, характеризующиеся непосредственным обращением руководителя к нравственности, совести, порядочности, чувству долга, сострадания и т. п.

Методы и стиль руководства связаны друг с другом и относительно независимы друг от друга. Их взаимосвязь выражается в том, что доминирование в обществе одного из методов руководства сопровождается, как правило, преобладанием близкого к нему по существу стиля руководства. Например, при административно-командной системе предпочтение отдается авторитарному, или директивному, стилю руководства. В условиях господства экономических и правовых методов на первый план выступает демократичный стиль руководства.

Иногда стиль руководства понимают как индивидуально своеобразное применение руководителем разных стилей руководства, и это подчеркивает их относительную независимость.

Существуют три аспекта практической оценки характера какого-либо конкретного стиля руководства: авторитарность, демократичность и либеральность. По доминированию одного из этих аспектов практические стили руководства соответственно обозначают как авторитарный, демократичный или либеральный.

26. Индивидуальный стиль деятельности педагога, его роль в обучении и воспитании

Формирование индивидуальности у педагога способствует воспитанию творческой личности ребенка. Каждый взрослый человек, сознательно выбирающий педагогическую профессию, к моменту осуществления такого выбора уже сформировался как личность и несомненно является индивидуальностью. Чем больше среди учителей и воспитателей окажется разнообразных личностей, тем вероятнее, что обучат и воспитают детей, обладающих множеством разных и одновременно полезных индивидуальных качеств. Основные признаки индивидуального стиля педагогической деятельности проявляются:

 • в темпераменте (время и скорость реакции, индивидуальный темп работы, эмоциональная откликаемость);

 • в характере реакций на те или иные педагогические ситуации;

 • в выборе методов обучения;

 • в подборе средств воспитания;

 • в стиле педагогического общения;

 • в манере поведения;

 • в предпочтении тех или иных видов поощрений и наказаний;

 • в применении средств психолого-педагогического воздействия на детей.

Говоря об индивидуальном стиле педагогической деятельности, обычно имеют в виду, что, выбирая те или иные средства педагогического воздействия и формы поведения, педагог учитывает свои индивидуальные склонности. Педагоги, обладающие разной индивидуальностью, из множества учебных и воспитательных задач могут выбрать одни и те же, но реализуют их по-разному. Учитель должен стремиться к тому, чтобы всегда оставаться самим собой, т. е. яркой педагогической индивидуальностью. Это не только не снизит, но существенно повысит эффективность обучения и воспитания детей на основе заимствования передового педагогического опыта.

27. Теория обучения. Педагогические и психологические закономерности

Теория (концепция) обучения представляет собой систему обобщенных научных взглядов и положений, раскрывающих суть, содержание» методику и организацию учебного процесса. Несмотря на их различия, их главной целью является - овладение обучаемыми системой знаний, формирование у них определенных навыков и умений, для успешного практического применения.

1. Ассоциативно - рефлекторная концепция обучения в основе своей имеет научные положения И. М. Сеченова и И.П. Павлова об условно-рефлекторной деятельности коры головного мозга.

2. Теория поэтапного формирования умственных действий (П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин, Н.Ф. Талызина и др.). В ее основе лежат следующие положения. Знания, умения и навыки не могут быть усвоены без деятельности человека. В ходе практической деятельности у человека формируется ориентировочная основа как система представлений о цели, плане, средствах выполняемых или предстоящих действий. Причем, чтобы безошибочно эти действия осуществить ему необходимо сосредоточить свое внимание на наиболее важном в деятельности, чтобы желаемое не выпустить из-под контроля. Следовательно, обучение должно строиться в соответствии с ориентировочной основой выполнения действия, которое должно быть усвоено обучаемым.

3. Проблемное обучение представляет собой совокупность взаимосвязанных методов и средств, которые направлены на самостоятельное добывание знаний путем решения учебных проблем, формирование творческого мышления и познавательных интересов учащихся. Проблемное обучение раскрывается через постановку (учителем, учителем с учеником или самим учеником) и разрешение учеником проблемного вопроса, задачи и ситуации. Важным этапом проблемного обучения является создание проблемной ситуации, которая должна вызывать мыслительные затруднения.

4. Попытку объединить в себе достоинства указанных выше концепций, в конце 80-х годов предприняли А. В. Барабанщиков и его коллеги в концепции проблемно - деятельностного обучения. Ее суть заключается в том, что в процессе учебнопознавательной деятельности создаются специальные условия, в которых обучаемые опираются на приобретенные знания, самостоятельно обнаруживают и осмысливают учебные и профессиональные проблемы, мысленно и практически действуют в целях поиска и обоснования наиболее подходящих вариантов его решения.

5. Программированное обучение возникло в начале 60-х гг. на основе прогрессивных дидактических, психологических и кибернетических идей и имело своей целью разработку такой системы обучения, которая позволила бы управлять каждым шагом познавательной деятельности учащихся. Авторы этой концепции обучения в качестве базисных выдвинули следующие положения: учебный материал разделяется на небольшие дозы; они последовательно предъявляются обучаемым.

28. Цели и задачи образования в разные периоды развития. Понятие амплификации развития

Разработка целей различной степени обобщенности и реализация этих целей в образовательной практике — важная задача педагогики. В педагогической образовательной системе существует иерархия целей:

 • цели образования в обществе, обусловленные социально-экономическим состоянием общества, его духовной культурой, жизненными ценностями членов общества;

 • цели образования, реализуемые на различных этапах системы непрерывного образования;

 • цели образования, реализуемые в учебном процессе конкретного образовательного учреждения;

 • цели образования, реализуемые через учебный предмет и деятельность учителя.

С другой стороны, разные цели образования предполагают и существование разных систем обучения. Вообще, образование относительно стабильно только в своих материальных объектах: учебных зданиях, пособиях, средствах обучения и т. д. В остальном же образование есть явление духовное, неуловимое, не осязаемое на ощупь. Его суть — в движении, взаимодействии, обмене, противоречии, борьбе и утверждении идей, мыслей, категорий, понятий, знаний, умений, навыков, стереотипов поведения и деятельности. Это движение образования, связанное с движением, развитием общества, порождает и новые цели образования.

В зависимости от периода развития преобладают разные цели образования.

Амплификация (от лат.— распространение, увеличение) — понятие, обозначающее направленность педагогических усилий взрослых на максимальное обогащение специфичных для детей определенного возраста форм жизни и деятельности, на создание условий, обеспечивающих их полноценное и гармоничное развитие.

29. Особенности воспитания и развития детей раннего возраста

На протяжении раннего детства совершенствуется интеллект ребенка, происходит переход от наглядно-действенного к наглядно-образному мышлению. Практические действия с материальными предметами постепенно замещаются действиями с образами этих предметов. Ребенок делает очередной и весьма важный шаг на пути своего интеллектуального развития. Для того чтобы это развитие и дальше шло ускоренными темпами, детям раннего возраста необходимо как можно больше давать заданий на воображение. Следует особенно поощрять их самостоятельность и стремление к художественному и техническому конструированию, творчеству, в частности — рисование. Общение со взрослыми, совместные с ними творческие игры выступают в качестве основных условий развития способностей ребенка.

Начало раннего возраста — это вступление в сензитивный период развития речи. В возрасте от одного года до трех лет ребенок наиболее восприимчив к усвоению речи. Здесь завершается формирование тех предпосылок к овладению человеческой речью, которые возникли еще в младенческом возрасте,— речевого слуха, способности к пониманию речи, включая язык мимики, жестов и пантомимики.

С обучением и воспитанием детей раннего дошкольного возраста связан еще один важный вопрос: насколько устойчивыми для дальнейшего психологического и поведенческого развития ребенка могут стать последствия ранней сенсорно-двигательной депривации, т. е. лишения ребенка необходимых стимулов для его психофизического развития. Если речь идет о чисто двигательных навыках, т. е. о некотором дефиците возможностей для свободного передвижения в пространстве, то задержки в этом плане, наблюдаемые в раннем возрасте, со временем, как правило, преодолеваются без серьезных последствий. В других сферах развития, таких, например, как речь, эмоции, интеллектуальные способности, последствия ранней сенсорной депривации могут оказаться более серьезными и устойчивыми. Дети, чьи возможности в отношении этих психических функций были существенно ограничены в возрасте от рождения до двух-трех лет жизни, т. е. те, с которыми в раннем дошкольном детстве взрослые мало общались, которым, например, не читали книг, не побуждали к тому, чтобы активно изучать окружающий мир, которые не имели возможности для игр, эти дети, как правило, заметно отстают от своих сверстников в психологическом развитии. Из них нередко вырастают так называемые педагогически запущенные дети.

30. Психолого-педагогические условия воспитания и развития дошкольников

Становление характера ребенка дошкольного возраста происходит в играх, в межличностном общении и в домашнем труде, а с началом обучения в школе к этим видам деятельности добавляется учение. Каждый из названных видов деятельности имеет два аспекта: предметный и межличностный. Предметное содержание соответствующей деятельности формирует и укрепляет первую из названных выше характерологических групп качеств, а межличностное — вторую. Обе группы качеств связаны с возникновением и преодолением ребенком определенных трудностей. Проблемы предметного характера условно можно назвать «сопротивлением материала». Оно появляется тогда, когда ребенок берется за какое-либо дело, и оно у него почему-то не получается.

Существует взаимосвязь и преемственность в развитии и укреплении характера ребенка в различных видах деятельности. Она заключается в том, что проявление характера в более сложном и трудном виде деятельности, которое появляется по мере взросления ребенка, происходит тогда, когда соответствующая черта характера уже проявилась и закрепилась на генетически более ранней ступени в более простых видах деятельности. Например, при поступлении в школу и при переходе к новому виду деятельности — учению — ребенок лишь тогда будет успешно преодолевать связанные с этим трудности, укреплять свой характер, когда он уже научился преодолевать трудности в игре, в труде и в общении. Характер ребенка будет закрепляться и успешно развиваться в общении с новыми школьными товарищами лишь тогда, когда соответствующие черты проявились и укрепились во взаимодействии со сверстниками в период дошкольного детства.

31. Особенности организации обучения и развития младших школьников и подростков

Первоначально процесс преподавания в младших классах школы строится на основе знакомства детей с главными компонентами учебной деятельности. Эти компоненты, по В. В. Давыдову, следующие: учебные ситуации, учебные действия, контроль и оценка. Детально и не спеша необходимо демонстрировать детям определенную последовательность учебных действий, выделяя среди них те, которые должны выполняться в предметном, внешнеречевом и умственном планах. При этом важно создать благоприятные условия для того, чтобы предметные действия приобретали умственную форму при должной их обобщенности, сокращенности и освоенности.

Умственные способности и возможности усвоения учебного материала младшими школьниками довольно высоки. При правильно организованном обучении дети воспринимают и усваивают больше того, что традиционно дает обычная школа. Первое, чему нужно научить младшего школьника при выполнении домашних заданий, это выделение учебной задачи. Ребенок должен ясно представлять себе, каким способом выполнения задачи ему необходимо овладеть, для чего нужно то или иное задание как учебное, чему оно может научить.

Хорошие результаты в обучении детей младших классов дают групповые формы организации занятий, напоминающие сюжетно-ролевые игры, к которым дети привыкли еще в дошкольном возрасте и в которых они с удовольствием участвуют.

32. Психологические условия организации обучения и воспитания старших подростков и юношей

У цьому віці пізнавальний інтерес починає відрізнятися якісно новою особливістю, а саме: він часто набуває особистісний характер. У підлітковому віці інтерес часто отримує стійкий, постійний характер. Він вже не пов'язаний безпосередньо із ситуацією і, як правило, нею і не породжується. Такий інтерес виникає поступово, в міру накопичення знань і спирається на внутрішню логіку цього знання. Тому особистісний інтерес активний і, можна сказати, невичерпний. Навпаки, чим більше дізнається школяр про цікавить його предмет, тим більший інтерес до цього предмету у нього виникає.

Формирование такого рода относительно стойких личностных интересов создает особый облик подростков: они живо откликаются на новые открытия, изобретения, широко интересуются техникой, начинают посещать различные учебные кружки, читать научно-популярную, техническую литературу, начинают сами производить какие-то опыты, мастерить модели, собирать и разбирать радиоприемники и т. п.

При цьому слід підкреслити, що такого роду інтерес необхідний при засвоєнні навчальних предметів і що його відсутність призводить до неповноцінного засвоєння знань і до неправильного формування особистості підлітка.

Интерес к нравственным качествам людей, нормам их поведения, к их взаимоотношениям друг с другом, их нравственным поступкам приводит к формированию нравственных идеалов, воплощенных в духовном облике человека. Нравственно-психологический идеал у подростка — это не только объективная этическая категория, это эмоционально окрашенный, внутренне принятый подростком образ, который становится регулятором его собственного поведения и критерием оценки поведения других людей.

Воспринятый или созданный ребенком идеал человека, которому он хочет подражать и черты которого стремится в себе воспитать, означает вместе с тем и наличие у него постоянно действующего нравственного мотива, что является важнейшим условием формирования моральной устойчивости личности подростка.

Наблюдения и психологический анализ воспитательного процесса показывают, что возникновение у подростка положительных нравственных идеалов является необходимым, а может быть, даже и решающим условием воспитания вообще. И наоборот, возникновение у детей чуждых идеалов создает серьезные препятствия воспитанию, так как в этих случаях требования взрослых не будут приниматься подростками, поскольку они расходятся с его собственными требованиями к себе, основанными на имеющемся у него идеале.

Формирование самосознания происходит на основе анализа и оценки подростком объективных особенностей своего поведения и деятельности, в которых раскрываются качества его личности. Формирование самосознания подростка, как показывают данные многочисленных исследований, заключается в том, что он постепенно начинает выделять те или иные качества из отдельных видов деятельности и поступков, обобщать их и осмысливать сначала как особенности своего поведения, а затем и как относительно устойчивые качества своей личности. Для того чтобы мог осуществиться весь сложный процесс самосознания, необходимо, чтобы ребенок достиг того уровня жизненного опыта и психического развития, при котором становятся возможными познание и оценка такой сложной деятельности, какой является нравственно-психологический облик человека.

33. Психологическая оценка метода поощрения и наказания в воспитании

Поощрения стимулируют развитие положительных свойств и особенностей психологии, а наказания предотвращают возникновение отрицательных. Если на практике применяются только поощрения, но игнорируются наказания, то у ребенка наряду с положительными качествами личности могут возникнуть и развиться отрицательные. Если, напротив, учебно-воспитательный процесс строится в основном на базе наказаний, то это может привести к предотвращению появления у ребенка некоторых отрицательных свойств, но вместе с тем — и к недостаточному развитию важных положительных качеств. Умелое сочетание поощрений и наказаний обеспечивает оптимальную мотивацию, которая, с одной стороны, открывает возможность для развития положительных свойств, а с другой стороны, препятствует возникновению отрицательных.

Для психологического развития ребенка одинаково важна стимулирующая роль и поощрений, и наказаний: поощрения служат развитию положительных качеств, а наказания — исправлению, или коррекции, отрицательных. Соотношение между теми и другими на практике должно изменяться в зависимости от задач обучения и воспитания. Если в ходе учебно-воспитательной работы возникает необходимость приложения усилий, направленных на формирование положительных качеств личности, на приобретение новых знаний, умений и навыков, то предпочтение следует отдавать поощрениям, а наказания сводить к минимуму. Если, напротив, задача связана с исправлением имеющихся недостатков, в особенности таких, которые ребенок не осознает или не желает исправлять, более того — сопротивляется этому, то вполне допустимо и разумно применение наказаний. Однако при низкой самооценке, при неуверенности ребенка в себе и неверии в успех в системе стимулов должны доминировать поощрения. При завышенной самооценке, чрезмерной самоуверенности, напротив, следует пользоваться наказаниями.

Соотношение между ними может меняться с возрастом в зависимости от претензий ребенка на самостоятельность. Чем больше таких претензий, тем строже должны быть наказания за недостатки, допущенные ребенком по своей воле и сознательно контролируемые им. Поскольку в действительности наибольшие претензии на самостоятельность проявляются у детей в подростковом возрасте, постольку обращение с ними в эти годы может быть наиболее строгим.

34. Понятие детской субкультуры, организация образования с учетом особенностей детской и подростковой субкультуры

Условием развития человека помимо реальности самой природы является созданная им реальность культуры. Процесс психического развития самого человека, согласно многочисленным исследованиям этнологов, психологов, происходит по историческим законам, а не по биологическим.

В период детства происходит интенсивное созревание организма ребенка, в частности созревание его нервной системы и мозга, что очень важно для психического развития: благодаря этому увеличиваются возможности усвоения различных действий, повышается работоспособность ребенка, создаются условия, позволяющие осуществлять все более систематическое и целенаправленное обучение и воспитание.

Ход созревания зависит от того, получает ли ребенок достаточное количество внешних впечатлений, обеспечивают ли взрослые условия воспитания, необходимые для активной работы мозга.

Каждый возраст отличается избирательной повышенной восприимчивостью к разным видам обучения. Существуют возрастные периоды особой сензитивности, когда определенные обучающие воздействия оказывают наибольшее влияние на ход психического развития.

Ребенок в начальной школе усваивает специальные психофизические и психические действия, которые должны обслуживать письмо, арифметические действия, чтение, физкультуру, рисование, ручной труд и другие виды учебной деятельности, на основе которой при благоприятных условиях обучения и достаточном уровне умственного развития ребенка возникают предпосылки к теоретическому сознанию и мышлению. Учебная деятельность требует от ребенка особой рефлексии, связанной с умственными операциями: анализом учебных задач, контролем и организацией исполнительских действий, а также контролем за вниманием, мнемоническими действиями, мысленным планированием и решением задач. Таким образом, можно говорить об организации образования с учетом субкультуры (возрастных параметров).

35. Психолого-педагогические условия воспитания личности на разных этапах онтогенеза

Специально организованное, управляемое и контролируемое взаимодействие воспитателей и воспитанников, направленное на формирование у последних социально-важных качеств, т.е. воспитание подчиняется определенными закономерностям и осуществляется на основе определенных принципов (важнейшие положения, которые определяют содержание, методы, средства и приемы воспитательного, процесса).

1. Воспитание человека совершается только при условии активности самого воспитанника, мера его усилий должна соответствовать мере его возможностей.

2. Содержание деятельности воспитанника определяется на каждый данный момент развития их актуальными потребностями. Опережая актуальные потребности воспитанника, воспитатель рискует встретить его пассивность или сопротивление, а сам воспитательный процесс нарушается.

3. В процессе воспитания необходимо соблюдение пропорционального соотношения усилии воспитателя и воспитанников. В активность воспитанников, затем активность последнего возрастает, и его деятельность становится самостоятельной при необходимом контроле со стороны воспитателя. Совместно разделенная деятельность помогает воспитуемому творчески развиваться, ощутить себя полноправным участником процесса воспитания - его субъектом на уровне с педагогом, а не быть пассивным объектом воспитательных воздействий.

4. Эффективность процесса воспитания, а значит и успех достижения его главной цели - гармоничного развития личности воспитанника, должен осуществляться в условиях уважения, помощи, проявления педагогического такта, предоставления воспитаннику возможности выражать свои мнения и отношения.

5. Организуемые воспитательные воздействия должны сопровождаться ситуаций успеха, внутренней удовлетворенностью воспитанников собственными действиями и полученными результатами.

6. Воспитание должно носить «скрытый» характер. Это означает, что воспитанники не должны чувствовать себя объектами приложения педагогических нравоучений. Скрытая позиция педагога обеспечивается совместной деятельностью, интересом воспитателя к внутреннему миру воспитанников, представления ему личной свободы, уважительным и демократичным стилем общения

Список літератури

 1. Венгер Л.А., Мухіна В.С. Психологія. - М.: Просвещение, 1988.

 2. Виготський Л.С. Психологія. - М.: ЕКСМО - Прес, 2000.

 3. Изард К. Эмоции человека. / Под ред. Л.Я. Гозмана, М.С.Егоровой. – М.: МГУ, 1980.

 4. Крисько В.Г. Соціальна психологія. - М.: ВЛАДОС, 2001.

 5. Львов М.Р. Основы развития речи – М.: Академия, 2000.

 6. Немов Р.С. Психологія: У 3 кн. - М.: ВЛАДОС, 1995. - Т.2.

 7. Петерс В.А. Психологія і педагогіка. - М.: Велбі, Проспект, 2005.

 8. Пиняева С.Е., Андреев Н.В. Личностное и профессиональное развитие в период зрелости // Вопросы психологии. - 1998. - № 2.

 9. Психічний розвиток молодших школярів. / Под ред. В.В. Давидова. - М.: Просвещение,1990.

 10. Психологія. / Под ред. Воронової А.В. - СПб.: Пітер, 2004.

 11. Психологія і педагогіка. / Под ред. А.А.Радугина. - М.: Центр, 1999.

 12. Психологія і педагогіка: Навчальний посібник. / Укл. Романова І.А. - М.: Іспит, 2004.

 13. Психологія особистості, що розвивається. / Под ред. А.В. Петровського. - М.: Прогрес, 1987.

 14. Рубінштейн С.Л. Основи загальної психології. – СПб.: Питер, 1999.

 15. Слободчиков В.І., Ісаєв Є.І. Психология развития человека. - М.: Шкільна преса, 2000.

 16. Ельконін Д.Б. Психологія гри. М.: Просвещение, 1978.

1 Психология и педагогика. / Под ред. А.А.Радугина. - М.: Центр, 1999.

2 Рубінштейн С.Л. Основи загальної психології. – СПб.: Питер, 1999.

3 Крысько В.Г. Соціальна психологія. - М.: ВЛАДОС, 2001.

4 Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Психология развития человека. - М.: Шкільна преса, 2000.

5 Психология развивающейся личности. / Под ред. А.В. Петровського. - М.: Прогрес, 1987.

6 Выготский Л.С. Психологія. - М.: ЕКСМО - Прес, 2000. - 1008с.

7 Венгер Л.А., Мухина В.С. Психологія. - М.: Просвещение, 1988.

8 Изард К. Эмоции человека. / Под ред. Л.Я.Гозмана, М.С.Егоровой. – М.: МГУ, 1980.

9 Психология. / Под ред. Воронової А.В. - СПб.: Пітер, 2004.

10 Львов М.Р. Основы развития речи – М.: Академия, 2000.

11 Петерс В.А. Психологія і педагогіка. - М.: Велбі, Проспект, 2005.

12 Пиняева С.Е., Андреев Н.В. Личностное и профессиональное развитие в период зрелости // Вопросы психологии. - 1998. - № 2. - С.7.

13 Эльконин Д . Б. Психологія гри. М.: Просвещение,1978.

14 Немов Р.С. Психологія: У 3 кн. - М.: ВЛАДОС, 1995. - Т.2.

15 Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Психология развития человека. - М.: Шкільна преса, 2000.

16 Психическое развитие младших школьников. / Под ред. В.В. Давидова. - М.: Просвещение,1990.

17 Психология и педагогика: Учебное пособие. / Укл. Романова І.А. - М.: Іспит, 2004.

18 Смирнов А. А. Развитие логической памяти у детей // Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии.— М.: Просвещение, 1981.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Психологія | Шпаргалка
491.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Психологія та педагогіка
Психологія та педагогіка 3
Психологія і Педагогіка 4
Психологія та педагогіка 2
Психологія та педагогіка Юніта 2
Психологія та педагогіка 2 Мета лабораторних
Спеціальна дошкільна педагогіка та психологія
Психологія і педагогіка професійної діяльності
Історія економіки політологія психологія і педагогіка статистика філософія економічна теорія
© Усі права захищені
написати до нас