Психологія Конспект лекцій Богачкіна Н А

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ПСИХОЛОГІЯ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

Н. А. Богачкіна

Дане навчально-методичний посібник являє короткий виклад основного матеріалу лекцій з курсу «Психологія». Представлений у посібнику матеріал допоможе студентам підготуватися до сесії і успішно здати залік або іспит з цієї дисципліни. Призначено для студентів середніх спеціальних та вищих навчальних закладів.

ЛЕКЦІЯ1. Психологія як наука

1. Предмет психології. Галузі психології. Методи дослідження

 1. Визначення психології як науки.

 2. Основні галузі психології.

 3. Методи дослідження в психології. 1. Психологія - це наука, яка займає двоїсте

становище в ряді інших наукових дисциплін. Як система наукових знань вона знайома лише вузькому колу спеціалістів, але в той же час про неї знає практично кожна людина, що володіє відчуттями, мовою, емоціями, образами пам'яті, мислення та уяви і т. д.

Витоки психологічних теорій можна знайти в прислів'ях, приказках, казках світу і навіть частівки. Наприклад, про особисто сті кажуть «У тихому вирі чорти водяться» (застереження тим, хто схильний судити про характер по зовнішності). У всіх народів можна знайти подібні життєві психологічні описи і спостереження. Та ж прислів'я у французів звучить так: «У тихий струмок не занурюйте ні руки, ні навіть пальця».

Психологія - наука своєрідна. Оволодіння людиною знаннями відбувалося з давніх часів. Однак довгий час психологія розвивалася в рамках філософії, досягши високого рівня в працях Аристотеля (трактат «Про душу»), тому багато хто вважає його засновником психології. Незважаючи на таку древню історію, психологія як самостійна експериментальна наука сформувалася порівняно недавно, лише з середини XIX ст.

Термін «психологія» вперше з'явився в науковому світі в XVI ст. Слово "психологія" походить від грецьких слів: «syhe» - «душа» і «logos» - «наука». Таким чином, до немов психологія - це наука про душу.

Вже пізніше, у XVII - XIX ст., Психологія значно розширила сферу своїх досліджень і стала вивчати діяльність

3

людини, несвідомі процеси, зберігши при цьому колишнє названіе.Рассмотрім детальніше, що ж є предметом изу чення сучасної психології.

Р. С. Нємов пропонує наступну схему.


У

зовнішні


Схема 1

Основні явища, що вивчаються сучасною психологією

Як видно зі схеми, психіка включає в себе багато явищ. За допомогою одних відбувається пізнання навколишнього действи ності - це пізнавальні процеси, які складаються з відчуття і сприйняття, уваги і пам'яті, мислення, вооб ражения й мови. Інші психічні явища необхідні для то го, щоб керувати вчинками і діями людини, регулюються ровать процес спілкування, - це психічні стани (особлива характеристика психічної діяльності за певний відрізок часу) і психічні властивості (найбільш стійкі і значи мі психічні якості людини, її особливості) .

Наведене поділ досить умовно, тому що возмо дружин перехід з однієї категорії в іншу. Наприклад, якщо який-небудь процес протікає тривалий час, то він вже переходить в стан організму. Такими процесами-станами можуть ставати увагу, сприйняття, уяву, активність, пасивність і т. п.

Для кращого розуміння предмета психології наведемо таблицю прикладів психічних явищ і понять, представлену в робо тах Р. С. Немова (1995).

4

Таблиця 1

Приклади психічних явищ і понятьЯвища, що вивчаються психологією

Поняття, що характеризують ці явища

1

Процеси інді художніх текстів внутрен ня

Уява, сприйняття, забування, запам'ятовування, мислення, відчуття, повторення, творчість, мова, самонавіювання і т. п.

2

Стани

індивідуальні

внутрішні

Адаптація, афект, увагу, галюцинація, гіпноз, інтерес, любов, меланхолія, самовладання, пристрасть, стрес, сором. Тривожність, стомлення й т. п.

3

Властивості

індивідуальні

внутрішні

Ілюзії, воля, задатки, комплекс неповноцінності, обдарованість, характер, темперамент і т. п.

4

Процеси

індивідуальні

зовнішні

Діяльність, міміка, навик, вправа, вчинок, наслідування і т. п.

5

Стани інді художніх текстів зовнішні

Готовність, інтерес, установка

6

Властивості інді художніх текстів зовнішні

Авторитетність, сугестивність, геніальність, наполегливість, темперамент, характер і т. п.

7

Процеси групові внутрішні

Спілкування, формування групових норм, міжособистісні відносини

Продовження табл. 18

Стани групові внутрішні

Конфлікт, згуртованість, психологічний клімат

9

Властивості групові внутрішні

Працює, стиль лідерства, суперництво, співробітництво

10

Процеси групові зовнішні

Міжгрупові відносини

11

Стани групові зовнішні

Паніка, відкритість-закритість групи

12

Властивості групові зовнішні

Організованість і т. п.

Отже, психологія - це наука, що вивчає психічні явища.

2. Сучасна психологія - це досить розгалужений комплекс наук, що продовжує розвиватися дуже швидкими темпами (кожні 4-5 років виникає новий напрям).

Проте можна виділити фундаментальні галузі психологічної науки і спеціальні.

Фундаментальні (базові) галузі психологічної науки однаково важливі для аналізу психології та поведінки всіх людей.

Така універсальність дозволяє їх іноді об'єднувати під назвою «загальна психологія».

Спеціальні (прикладні) галузі психологічних знань вивчають будь-які вузькі групи явищ, тобто психологію і поведінку людей, зайнятих у будь-якій вузькій галузі діяльності.

Звернемося до класифікації, представленої Р. С. Нємов (1995).

6

Загальна психологія

 1. Психологія пізнавальних процесів і станів.

 2. Психологія особистості.

 3. Психологія індивідуальних відмінностей.

 4. Вікова психологія.

 5. Соціальна психологія.

 6. Зоопсихологія.

 7. Психофізіологія.

Деякі спеціальні галузі психологічних досліджень

 1. Педагогічна психологія.

 2. Медична психологія.

 3. Військова психологія.

 4. Юридична психологія.

 5. Космічна психологія.

 6. Інженерна психологія.

 7. Економічна психологія.

 8. Психологія управління.

Таким чином, психологія являє собою розгалужену мережу наук, яка продовжує активно розвиватися.

3. Методи наукових досліджень - це прийоми та засоби отримання вченими достовірних відомостей, які потім використовуються для побудови наукових теорій та розробки рекомендацій для практичної діяльності.

Для того щоб одержувані дані були достовірними, необхідно дотримуватися вимог валідності та надійності.

Валідність - це така якість методу, яке свідок ствует про його відповідність того, для вивчення чого спочатку він і був створений.

Надійність - свідчення того, що при багаторазовому при застосуванні методу будуть виходити порівнянні результати.

Існують різні класифікації методів психології. Розглянемо одну з них, згідно з якою методи поділяються на основні та допоміжні.

Основні методи: спостереження і експеримент; допоміжні ні - опитування, аналіз процесу і продуктів діяльності, тести, блізнецовий метод.

Спостереження - це метод, за допомогою якого пізнаються ін індивідуальні особливості психіки за допомогою вивчення

7

поведінки людини. Може бути зовнішнім і внутрішнім (самоспостереження).

Риси зовнішнього спостереження

 1. Планомірність і систематичність проведення.

 2. Цілеспрямований характер.

 3. Тривалість спостереження.

 4. Фіксація даних за допомогою технічних засобів, кодує вання і т. п.

Види зовнішнього спостереження

 1. Структурувати (є детальна покрокова програма спостереження) - неструктуірованное (мається лише простий перелік даних, що підлягають спостереженню).

 2. Суцільне (фіксуються всі реакції спостерігаються) - ви борочное (реєструються лише окремі реакції).

3. Включене (дослідник виступає як член групи,
в якій здійснюється спостереження) - невключенное (дослі
дователя виступає як сторонній спостерігач).

Експеримент - метод наукового дослідження, в ході якого створюється штучна ситуація, де досліджуване властивість виявляється і оцінюється найкраще.

Види експерименту

1. Лабораторний - проводиться в спеціально обладнаних
приміщеннях, часто з використанням спеціальної техніки.

Відрізняється строгістю і точністю фіксації даних, що дозволяє отримувати цікавий науковий матеріал. Труднощі лабораторного експерименту:

 1. незвичність ситуації, у силу чого можуть спотворюватися реак ції піддослідних;

 2. фігура експериментатора здатна викликати або ба ня догодити, або, навпаки, зробити щось на зло: і те, і дру гое спотворює результати;

 3. поки що не всі явища психіки можуть бути смоделірова ни в умовах експерименту.

2. Природний експеримент - штучна ситуація
створюється в природних умовах. Вперше був запропонований
А. Ф. Лазурським. Наприклад, можна вивчати особливості пам'я
ти дошкільнят, граючи з дітьми в магазин, де їм належить
«Зробити покупки» і тим самим відтворити заданий ряд
слів.

8

Опитування - допоміжні методи дослідження, утримуючи щие питання. Питання повинні відповідати таким требо ваниям.

Перед опитуванням необхідно проводити з піддослідними короткий інструктаж, створювати доброзичливу атмосферу; якщо можна отримати відомості з інших джерел, то не варто запитувати про це.

Виділяють такі методи опитування: бесіда, анкетування, інтерв'ю, соціометрія.

Бесіда - метод опитування, при якому і дослідник, і випробовуваний знаходяться в рівних позиціях.

Може застосовуватися на різних етапах дослідження.

Анкетування - метод, завдяки якому можна оператив але отримати велику кількість даних, зафіксованих у письмовій формі.

Види анкет:

 1. індивідуальні - колективні;

 2. очні (мається особистий контакт дослідника і анкетованих) - заочні;

3) відкриті (анкетованих самі формулюють відповіді) -
закриті (представлений перелік готових відповідей, з яких
треба вибрати найбільш схожий анкетованих).
Інтерв'ю - метод, який здійснюється в процесі непосред
ного спілкування, відповіді даються в усній формі.

Види інтерв'ю:

 1. стандартизоване - всі питання сформульовані заздалегідь;

 2. нестандартизоване - питання формулюються ході інтерв'ювання;

3) полустандартізірованное - частина питань сформулювати
вана заздалегідь, а частина виникає в процесі інтерв'ю.
При складанні питань слід пам'ятати, що перші під
тання повинні доповнюватися подальшими.

Поряд c прямими запитаннями необхідно використовувати непрямі.

Соціометрія - метод, завдяки якому вивчаються з ціальні відносини в групах. Дозволяє визначити положення людини в групі, передбачає вибір партнера по спільній діяльності.

9

Аналіз процесу і продуктів діяльності - вивчаються про дукти людської діяльності, на підставі яких роблять ся висновки про психічні особливості людини.

Можуть вивчатися малюнки, вироби, твори, вірші і т. д.

Близнюковий метод використовується у віковій генетичної психології.

Суть методу полягає в зіставленні психічного розвитку однояйцевих близнюків, силою обставин вихованих в різних життєвих умовах.

Тести - стандартизована психологічна методика, призначення якої - дати кількісну оцінку досліджуваного психологічного якості.

Класифікація тестів

 1. Тест-опитувальник - тест-завдання.

 2. Аналітичні (вивчають одне психічне явище, наприклад заходів, довільність уваги) - синтетичні (вивчають сукупність психічних явищ, наприклад, тест Кеттелла дозволяє дати висновок про 16 якостях особистості).

 3. в залежності від вмісту тести діляться на:

 1. інтелектуальні (вивчають особливості інтелекту, так званий IQ);

 2. тести профпридатності (досліджують рівень професійної відповідності);

 3. особистісні тести (словесні; проективні, коли про якості людини судять по тому, як він сприймає і оцінює пропоновану йому ситуацію).

Отже, методи психології різноманітні і їх вибір визначається завданнями дослідження, особливостями випробуваного й ситуації.

2. Становлення психології як науки

 1. Розвиток психології з найдавніших часів до середини XIX століття.

 2. Становлення психології як самостійної науки.

3. Сучасні психологічні концепції.
1. Інтерес до проблем, які відносяться до розряду психо
логічних, виник у людини в давнину.

10

Філософи стародавньої Греції у своїх трактатах намагалися проникнути в таємниці буття і внутрішнього світу людини.

Філософи давнини пояснювали психіку, виходячи з чотирьох стихій, на яких, на їхню думку, був заснований світ: земля, вода, вогонь і повітря.

Душа, як і все на цьому світі, складалася з цих начал.

Стародавні вважали, що душа знаходиться там, де є тепло і рух, тобто душею наділена вся природа.

Згодом, вчення, одухотворяє весь світ, отримало назву «анімізм» (від лат. «Аніма» - «дух», «душа»).

На зміну анімізму прийшло нове філософське вчення - атомістичне.

Яскравим представником цього напряму виступав Арісто тель. Він вважав, що світ - це сукупність дрібних неде лімих частинок - атомів, які відрізняються один від одного різної рухливістю і величиною, а матеріальні носії душі - найдрібніші і найбільш рухливі.

Виходячи з такої рухливості атомів, Аристотель пояснював механізми, закони функціонування багатьох психічних явищ: мислення, пам'яті, сприйняття, сновидіння і т. д.

Трактат Арістотеля «Про душу» багато вчених розглядають як перше велике наукове дослідження з психології.

На думку Аристотеля, у людини три душі: рослинна, тваринна і розумна.

Розум залежить від величини мозку, емоції - від серця.

Представником матеріалістичних поглядів виступав Де мокре. Він вважав, що все в світі складається їх атомів.

Атоми існують в часі і просторі, в якому все рухається по заданій траєкторії. У безмежному просторі, згідно певним законам, рухаються неподільні і непроникні частинки; душу утворюють легені, кулясті частки вогню.

Душа є вогняне начало в тілі, смерть ж відбувається в результаті розпаду атомів душі і тіла. І тіло, і ду-ша смертні.

Заслугою Демокріта є те, що він поклав початок розробці теорії пізнання, особливо зоровим відчуттям. Він розробив рекомендації для запам'ятовування, розділивши прийоми збереження матеріалу на речові і розумові.

11

Не можна не згадати і про погляди Платона.

Відповідно до його поглядів людина - це в'язень у печері, а дей ствительность - його тінь.

У людини дві душі: смертна і безсмертна.

Смертна вирішує конкретні завдання, а безсмертна, життя якої продовжується і після смерті, є серцевиною психічного, вищою формою, наділеної розумом.

Лише безсмертна душа дає справжні знання, отримані в результаті осяяння.

Існують вічні ідеї, а світ - слабке віддзеркалення ідей. В процесі життя душа згадує ті безсмертні ідеї, з кото римі вона стикалася до вселення в тіло.

Цікаві погляди Платона, що стосуються питань функціонування людської пам'яті.

Пам'ять - це воскова дощечка. У людей різна пам'ять і вона залежить від якості воску.

Ми зберігаємо спогади до тих пір, поки вони зберігаються на воскової пластині.

Вчення про душу в ранньому середньовіччі стало частиною теологи тичного світогляду і повністю відійшло до релігії, що тривало аж до XVII ст. в епоху.

Відродження все науки та мистецтво стали знову активно розвиватися.

Природничі, медичні, біологічні науки, різні види мистецтва, так чи інакше, торкалися вчення про душу.

Французькі, англійські та інші європейські філософи того часу, грунтуючись на механістичної картині світу, багато прояви психіки стали трактувати з позицій біомеханіки, рефлексу, при цьому звернення до внутрішніх проявів психіки, до душі залишилося за межами їх розгляду.

Проте внутрішні феномени реально існували і вимагали пояснення своєї ролі в житті людини. В результаті стало формуватися нове філософський напрямок - дуа лізм, яке стверджувало, що в людині існує два незалежних сімих початку: матерія і дух.

Наука того часу так і не змогла пояснити взаємозв'язок і взаємозалежність цих двох начал, тому відмовилася від

12

вивчення поведінки і зосередилася на суб'єктивному досвіді людини (XVII - XVIII ст.).

Таких позицій дотримувалися Р. Декарт і Дж. Локк.

Психіка розглядалася лише як прояв свідомості, світ матерії був виключений з предмета психології.

Основним методом дослідження зізнавався метод самоспостереження (інтроспекція), а природничонаукові методи вважалися неприйнятними для вивчення феноменів душі.

Одночасно з такими поглядами розвивалося і атомістіче ське розуміння устрою світу. Прості прояви психіки стали розглядатися як атоми.

Така атомістична психологія розвивалася протягом двох століть, аж до кінця XIX ст.

Таким чином, з найдавніших часів і до середини XIX ст. психологія розвивалася в рамках інших наук, частіше філософії, медицини, біології.

2. У середині XIX в у науковому світогляді сталися гли бокіе зміни.

Це стосувалося і взаємозв'язку між душею і тілом, матеріальних ними і психічними проявами.

Успіхи медицини, зокрема психіатрії, безперечно, доводили, що між порушеннями роботи мозку і порушеннями психіки існує тісний зв'язок, що спростовує постулат дуалізму про їх роздільному існуванні.

Виникла необхідність по-новому поглянути на роль душевних феноменів у житті і поведінці людини.

Механістичне розуміння добре пояснювало одноманітні рухи, але ставало неспроможним у розумінні розумної поведінки.

Положення атомістичної психології також не вкладалися в нові наукові факти і вимагали перегляду.

Таким чином, у другій половині XIX ст. психологічна наука опинилася на порозі кризи, тому послужили наступні причини:

 1. розуміння психічних явищ стало неможливим з позицій точних природничих знань;

 2. взаємозв'язок між психічним і тілесним не піддавалася розумному поясненню;

13

3) вчені-психологи були не в змозі пояснити складні форми людської поведінки, що виходять за рамки

рефлексів.

Виниклий криза призвела до краху дуалізму і інтроспекції як єдиного достовірного джерела отримання психологічних знань. У пошуках подолання кризи виникло три напрямки психологічного вчення: біхевіоризм, гештальт-психологія і психоаналіз (фрейдизм).

Розглянемо їх детальніше.

Біхевіоризм. Його основоположником є американський вчений Д. Уотсон, який у якості предмета психології запропонував розглядати поведінку (від англ. Behaviour), а душевні явища вважати непізнавані за допомогою природничо-наукових методів.

Для пізнання поведінки цілком достатньо описати сама поведінка, з'ясувати й описати зовнішні і внутрішні сили, що впливають на організм, вивчити закони, згідно з якими відбувається взаємодія стимулів і поведінки.

Біхевіористи вважали, що різниця між поведінкою тварин і поведінкою людини полягає лише в складності і різноманітності реакцій.

Проте Уотсон не міг не визнавати наявність чисто людських психічних феноменів.

Психічні стану він інтерпретував як функції, які виконують активну роль у пристосуванні організму до світу, при цьому зізнавався, що не в змозі зрозуміти, яке значення цієї ролі.

Вчені цього напрямку заперечували можливість вивчення свідомості.

Як писав Уотсон, бихевиорист «не спостерігає нічого такого, що він міг би назвати свідомістю, відчуттям, відчуттям, уявою, волею, остільки він більше не вважає, що ці терміни вказують на справжні феномени психології».

Проте вже в 30-і рр.. ХХ сторіччя такі крайні погляди Д. Уотсона були пом'якшені необіхевіорістамі, насамперед Е. Толменом і К. Халлом. Так, Е. Толмен вів поняття про розумно сти і доцільності поведінки.

Мета - це кінцевий результат, який досягається в результаті ви полнения поведінкових актів.

14

Найважливішими психологічними феноменами, по Толмену, є мета, очікування, гіпотеза, когнітивна картина світу, знак і його значення.

К. Халл розробив модель поведінки, засновану на реакціях на різноманітні стимули.

Організм реагує на стимули за допомогою вроджених і набутих способів, які пов'язані з системою «проміжних змінних», опосередковуючи це взаємодія.

Таким чином, біхевіоризм не вивчає свідомість людини, вважаючи, що психологія повинна пояснювати поведінку, досліджуючи входять в організм стимули та вихідні поведінкові реакції.

З цієї тези виходить теорія навчання, в основі якої лежить застосування всіляких покарань і підкріплень при необхідності формування відповідних реакцій, завдяки чому теорія і до теперішнього часу користується попу лярностью, насамперед серед американських психологів

(Б. Ф. Скіннер).

Гештальтпсихологія зародилася в Німеччині і розповсюдив лась практично по всій Європі, в тому числі і в Росії, особливо в передвоєнні роки.

Цей напрямок перебувало під впливом таких наук, як фізика і математика.

Яскравими представниками є К. Левін, М. Вертгей-мер, В. Келер і ін

Суть цього напряму сформулював М. Вертгеймер, кото рий писав: «... існують зв'язки, при яких те, що відбувається в цілому, не виводиться з елементів, що існують нібито у вигляді окремих шматків, що пов'язуються потім разом, а навпаки, те, що проявляється в окремої частини цього цілого, визначається внутрішнім структурним законом цього цілого ».

Тобто гештальтпсихология вивчає не явища, а структуру зв'язків, тому іноді її називають структурної психологією (в перекладі на російську мову слово «гештальт» означає «структура»).

К. Левін відомий своїми роботами в області особистості і міжособистісних відносин.

Він вважав, що поведінка особистості можна зрозуміти, лише ис ходячи з цілісної ситуації, в якій ця особистість виявляється.

15

Середовище ж визначається суб'єктивним сприйняттям дію щих у ній людей.

Заслуга гештальтпсихологии полягає в тому, що їй були най дени сучасні підходи до вивчення проблем психології, однак проблеми, що викликали кризу, до кінця так і не були разре шени.

Психоаналіз був розроблений австрійським психологом і психіатром З. Фрейдом, тому іноді називається «фрейдизм».

Засновуючи наукове теоретичне напрям в психології, Фрейд виходив з аналізу своєї багатої психотерапевтичної практики, тим самим ніби повертаючи психології її початковий предмет: проникнення в сутність душі людини.

Основоположними поняттями психоаналізу є свідомість і несвідоме.

Саме несвідомому (головним з яких є сексуальний потяг - лібідо) відводиться значна роль у регуляції діяльності та поведінки людини.

Цензура з боку свідомості пригнічує несвідомі вле чення, але вони «прориваються» у вигляді обмовок, описок, забування неприємного, сновидіннях, невротичних проявах.

Психоаналіз отримав широке поширення не тільки в Європі, але і в США, де популярний і до теперішнього часу.

У перші роки радянської влади цей напрям був також затребуваним і в нашій країні, але в 30-і рр.. на загальному тлі огра ничен психологічних досліджень (постанова «Про пе дологический перекручення в системі Наркомосу») репресіям піддалося і вчення Фрейда.

Аж до 60-х рр.. психоаналіз вивчався лише з критичних позицій.

Тільки з другої половини ХХ століття інтерес до псіхоана лізу знову зріс, причому не тільки в Росії, але і у всьому світі.

Отже, жодне з новопосталих психологічних напрямів повністю не дозволив протиріч, що призвели до кризи психології як науки.

Розглянемо деякі сучасні психологічні концепції, які стали активно розвиватися, починаючи з другої половини ХХ ст.

Когнітивна психологія виникла на основі розвитку інформа тики і кібернетики.

16

Представники когнітивної школи - Ж. Піаже, У. Найсер, Дж. Брунер, Р. Аткінсон та ін

Для когнитивистов пізнавальні процеси людини виступають аналогом обчислювальної машини.

Головне - розуміти, як людина пізнає навколишній світ, a для цього слід вивчити способи формування знань, як виникають і розвиваються пізнавальні процеси, як і роль знань у поведінці людини, як ці знання організовані в пам'яті, як функціонує інтелект, як співвідносяться слово і образ в пам'яті та мисленні людини.

В якості основного поняття когнітивної психології використовується поняття «схема», яка представляє собою план збору і переробки інформації, що сприймається органами почуттів і зберігається в голові людини.

Основний висновок, якого дійшли представники цього напрямку, полягає в тому, що в багатьох життєвих ситуа ціях людина приймає рішення, опосередковані особливостями мислення.

Неофрейдизм вийшов з психоаналізу Фрейда.

Його представники - А. Адлер, К. Юнг, К. Хорні, Е. Фромм та ін

Загальне у всіх цих поглядах - визнання значущості несвідомого в житті людей і прагнення цим пояснити багато людські комплекси.

Так, А. Адлер вважав, що людиною керує комплекс не повноцінності, який він отримує з моменту народження, будучи безпорадним істотою.

Прагнучи подолати цей комплекс, людина діє розум але, активно і доцільно.

Цілі визначає сама людина, а вже виходячи з цього формується ются ​​пізнавальні процеси, риси особистості, світогляд.

Концепцію К. Юнга називають ще аналітичної психологією.

Він розглядав психіку людини через призму макропроцесів культури, через духовну історію людства.

Виділяються два типи несвідомого: особисте та колективне.

17

Особисте несвідоме набувається в ході накопичення життєвого досвіду, колективне - передається у спадок і містить досвід, накопичений людством.

Колективне несвідоме Юнг охарактеризував як ар хетіпи, які найчастіше виявляються у міфах і казках, пров вобитних формах мислення, образах, що передаються з покоління в покоління.

Особисте несвідоме людині близько, це частина його самого; колективне ж часто сприймається як щось ворожий ве, а тому викликає негативні переживання, а часом і неврози.

Юнгу належить заслуга у виділенні таких типів особистості, як інтроверти і екстраверти.

Интровертам притаманне знаходити в собі всі джерела життєвої енергії і причини того, що відбувається, а екстравертам - у зовнішньому середовищі. У подальших дослідженнях виділення цих двох типів було підтверджено експериментально і стало широко використовуватися в діагностичних цілях.

Згідно типології особистості, розробленої Юнгом, виділяються такі типи:

 1. розумовий (інтелектуальний) - створює формули, схеми, схильний до владності, авторитарності; в більшості притаманний чоловікам;

 2. чутливий (сентиментальний, емоційний) - переважає чуйність, здатність до співпереживання, більш жіночий тип;

 3. сенсорний - задовольняється відчуттями, відсутні глибокі переживання, добре адаптується до зовнішнього світу;

 4. інтуїтивний - знаходиться у творчому пошуку, нові ідеї приходять в результаті осяяння, але вони не завжди продук тивних і вимагають доопрацювання. Кожен з перерахованих типів може бути як інтро-, так

і екстравертірованним.К. Юнг також ввів поняття індивідуалізації, що означає розвиток людини як індивідуума, що відрізняється від спільності. Це кінцева мета виховного процесу, проте на початкових етапах людина повинна засвоїти той мінімум колективних норм, які необхідні для його існування.

18

Ще один яскравий представник неофрейдизму - Е. Фромм, який став родоначальником гуманістичного психоаналізу. Е. Фромм вважав, що психіка і поведінка людини соціально обумовлені.

Патологія з'являється там, де пригнічується свобода особистості. До числа таких патологій відносяться: мазохізм, садизм, отшельні кість, конформізм, схильність до руйнування.

Фромм поділяє всі суспільні пристрої на ті, які сприяють свободі людини, і ті, де свобода людини втрачають ється.

Генетична психологія. Її засновник - швейцарський психолог Ж. Піаже, який вивчав психічний розвиток дитини, головним чином його інтелект, тому частково його мож на розглядати і як представника когнітивної психології.

У процесі когнітивного розвитку виділяються три періоди:

 1. сенсомоторний (від народження до приблизно 1,5 років);

 2. етап конкретних операцій (з 1,5-2 до 11-13 років);

3) етап формальних операцій (після 11-13 років).
Наступ цих етапів можна прискорити або сповільнити в за
лежно від характеру навчання, від впливу середовища.

Навчання тільки тоді буде ефективним, коли воно вчасно розпочато і враховує вже наявний рівень.

Ж. Піаже писав: «Всякий раз, коли ми передчасно обу чаєм дитину чого-небудь, що він міг би відкрити згодом для себе сам, ми тим самим позбавляємо його цього, а значить, позбавляємо і повного розуміння даного предмета.

Це, звичайно ж, не означає, що вчителям не слід розробляти експериментальні ситуації, які стимулюють творчі здібності учнів ».

Основними факторами, що визначають когнітивний розвиток, є дозрівання, досвід і соціальне научіння.

Сучасна структура психологічних знань характеризується наступними тенденціями:

 1. стирання кордонів між раніше існували самостійно тільних напрямами у психологічній науці, наприклад заходів, багато сучасних вчені використовують в своїх теоріях знання, накопичені в рамках різних напрямків;

 2. сучасна психологія все частіше стає затребуваною практикою, а це призводить до диференціації не за

19

теоретичним школам, а по областях застосування знань

в практичних сферах діяльності;

3) психологічні знання збагачуються за рахунок тих наук,

з якими психологія активно співпрацює, вирішуючи загальні

завдання.

Отже, район теоретичного і практичного застосування сучасної психології дуже широка, а психологія - це активно і динамічно розвивається наука.

ЛЕКЦІЯ2. Психічні процеси

1. Діяльність

 1. Психологічне будова діяльності людини.

 2. Основні види діяльності людини.

 3. Вміння, навички, звички.

1. Під людською діяльністю мається на увазі активність особистості, покликана задовольнити потреби та інтереси шляхом досягнення свідомо поставленої мети.

У структурі діяльності виділяють цілі і мотиви.

Те, до чого прагне людина, є мета діяльності, а те, по чому він це робить, - мотив діяльності.

Діяльність підрозділяється на окремі елементи, які називаються діями.

Види дій

1. Зовнішні (можна спостерігати зі сторони) - внутрішні
(Приховані від очей, відбуваються у внутрішньому плані).

У міру освоєння тієї чи іншої діяльності зовнішні дії можуть переходити у внутрішні.

Такий процес називається інтеріоризації: наприклад, спочатку дитина вчиться читати вголос, а потім про себе.

Зворотний процес, коли у виконанні діяльності виникають будь-які труднощі і внутрішні дії переходять у зовнішній план, називається екстеріорізаціей.

Наприклад, при заучуванні іноземних слів для їх кращого засвоєння людина промовляє ці слова вголос.

2. Довільні (вольові) - мимовільні (импуль
пасивного).

Мимовільні дії здійснюються під дією сильних, часто несподіваних подразників, сильних почуттів.

Довільні дії продумуються заздалегідь і виконуються за допомогою вольових зусиль.

21

Етапи діяльності

1. Постановка мети.
Цей етап може бути ускладнений, якщо в процесі постановки

мети людина повинна здійснити вибір між кількома мо тівамі.

У цьому випадку в наявності боротьба мотивів: наприклад, піти погуляти або підготуватися до іспиту.

2. Планування роботи.
На цьому етапі вибираються оптимальні операції та кошти,

сприяють досягненню мети.

Операція - спосіб виконання діяльності, який визна виділяється наявністю у людини певних умінь і навичок, а також умовами, в яких виконується ця діяльність.

Набір найбільш часто вживаних операцій складає індивідуальний стиль діяльності людини.

Засоби виконання діяльності - це ті об'єкти, які покликані допомогти у виконанні діяльності: наприклад, конспекти лекцій.

3. Виконання діяльності.
Тут використовуються знайдені раніше оптимальні засоби

та операції.

4. Контрольна частина - перевіряються результати, виправ
ляють помилки, підводяться підсумки, робляться висновки.

Отже, людська діяльність складається з ряду послідовно тільних дій, які у своєму розвитку проходять ряд послідовних етапів після.

Сучасна людина виконує велику кількість найрізноманітніших видів діяльності залежно від своїх потреб стей.

Перерахувати і яким-небудь чином класифікувати всі ці види діяльності навряд чи можливо, тому більш перспективний шлях - це виділення таких видів, які відповідають загальним для всіх людей потребам.

Такими видами діяльності є спілкування, гра, навчання, праця.

Спілкування - вид діяльності, який першим виникає в ході онтогенетичного розвитку людини.

Його основна мета - це обмін інформацією між людьми (див. тему «Спілкування»).

22

Гра - діяльність, у процесі виконання якої з'являється матеріальний чи ідеальний продукт (виняток становлять ділові та конструкторські гри).

Іноді метою ігор є відпочинок, розвага людей або зняття втоми і напруженості.

Види ігор:

 1. в залежності від кількості учасників індивідуальні та групові;

 2. предметні (у процесі гри використовуються предмети);

 3. сюжетні (гра будується за певним сценарієм);

 4. рольові (поведінка людини будується відповідно до запропонованої роллю);

 5. ігри з правилами (дії граючих обмежені прави лами, які не можна порушувати). У реальному житті часто зустрічаються змішані види ігор,

наприклад, сюжетно-рольові, предметно-рольові, сюжетні ігри з правилами.

Незважаючи на те, що відносини, які складаються між людьми в ході гри, не слід приймати всерйоз, значення гри дуже велике: розвиваюче - для дітей, засобів спілкування і розрядки - для дорослих.

Деякі ігри мають значення ритуалів, покликані відігравати роль навчально-тренувальних або спортивних занять.

Навчання - це засіб психологічного розвитку особистості, що в якості основної мети переслідує оволодіння людиною певними знаннями, навичками, вміннями, може бути організованим (здійснюється в спеціально предназна чинних для цього освітніх установах), неорганізований ним (йде паралельно з іншими видами діяльності).

Важливим різновидом навчання виступає самоосвіта, коли оволодіння знаннями, вміннями та навичками людина здійснює за власною ініціативою і в тому обсязі, який визначає сам поза рамками освітньої установи.

Праця - діяльність, в ході якої виробляються предмети духовної та матеріальної культури, вдосконалюються знаряддя праці, поліпшуються умови життя, розвиваються наука, техніка, виробництво, творчість.

23

Таким чином, всі перераховані види діяльності носять розвиваючий характер, тобто при включенні й активній участі в них дитини відбувається його інтелектуальний і особистісний розвиток.

3. Уміння - окремі елементи діяльності, які поз воля виконувати діяльність з високим рівнем якості.

Звичка - це така дія, окремі операції якого в результаті тренування стали автоматичними і здійснюються без участі свідомості.

Людина, як правило, має у своєму арсеналі різні на навики, деякі з яких можуть здійснювати як позитивний, так і негативний вплив на знову придбані навички: позитивний вплив називається перенесенням, негативне - інтерференцією.

Найчастіше перенесення відбувається в тому випадку, якщо між але вимі і старими навичками є щось спільне: наприклад, людина, що вміє водити автомобіль, швидше навчиться водінню трактора, який володіє двома іноземними мовами легше опанує третім і т. д.

Якщо старі і нові навички мають різкі відмінності, то можлива інтерференція.

Наприклад, навчившись самостійно грати на фортепіано, потім важче перевчитися правильній постановці пальців.

Звичка - непереборне прагнення людини виконувати певні дії.

Наприклад, чистити зуби, курити і т. п.

Звичку слід відрізняти від простого навику, оскільки при її здійсненні присутня певна ступінь усвідомленості, але, на відміну від уміння, звичка далеко не завжди може бути розумною і корисною.

Таким чином, вміння, навички і звички - це автоматизовані, свідомо чи несвідомо виконувані елементи діяльності.

2. Відчуття

 1. Поняття про відчуття.

 2. Види відчуттів.

 3. Властивості відчуттів.

24

1. Знайомлячись з навколишнім світом, людина розрізняє колір, форму, розміри предметів та, чує звуки, відчуває запахи, пробує смак і т. п., тобто активно взаємодіє з ними. Це і становить наші відчуття.

Відчуття - це відображені в корі головного мозку властивості впливають на даний момент на мозок предметів і явищ навколишнього світу.

Відчуття - це відправна точка всіх людських знань.

Без відчуттів психічна активність людини падає до нуля, чому є підтвердження в медичній практиці.

Так, І. М. Сєченов розповідав про пацієнтку, в якої була збережена чутливість шкіри тільки на одній руці.

Весь час вона спала, вивести її з цього стану було можливо лише дратуючи цю ділянку шкіри.

І. П. Павлов говорив про хворого, у якого функціонування чи лише двоє очей і вухо, якщо їх закривали, чоловік одразу ж засинав.

Потік відчуттів людині вкрай необхідний, про що говорив ще в ХIХ ст. І. М. Сєченов, в іншому випадку настає своєрідний голод почуттів, званий сенсорної депривації.

При збереження в людини всіх органів почуттів і наявності зовнішніх подразників необхідну кількість інформації людина отримує автоматично.

Сенсорна депривація виникає або при порушенні функціонування аналізаторів, що було показано вище, або в певних життєвих ситуаціях.

Наприклад, космонавт В. І. Лебедєв у своїй книзі «Особистість в екстремальних умовах» наводить свої спогади і спогади космонавта А. Березового, коли до кінця польоту на орбітальній станції «Салют-7» вони після розвантаження вантажно го транспортного корабля працювали біля пульта.

Несподівано прямо перед собою вони побачили миша, яка перебувала у далекого вентилятора.

Гостра мордочка, довгий хвіст.

Космонавти від несподіванки завмерли. «Мишею» виявилася серветка, яка потрапила на решітку вентилятора і стиснулася в грудку.

В. І. Лебедєв наводить також висловлювання дослідника Ан тарктіди Маріо Маре: «Я б охоче позбувся свого ... платні

25

заради того, щоб поглянути на зелену траву, покритий квітами луг, на якому пасуться корови, на березову або букову гай з жовтіючі листям, за якими струмують потоки осінньої зливи ».

Але все ж у реальному житті людина відчуває не недолік, а швидше надлишок відчуттів, тому дуже важливо дотримуватися хоча б елементарні правила психогігієни.

Наприклад, не включати голосно музику в квартирі, не кричати під вікнами у сусідів і т. д.

Відчуття властиві не лише людині, це приналежність всього живого на Землі, причому відчуття тварин часом більш тонкі, ніж у людини.

Наприклад, термолокатор змії фіксує різницю темпера тур в тисячну частку градуса, собака здатна розрізняти до 500 тис. запахів, медуза можуть фіксувати інфразвук з часто тієї в кілька герц і за кілька годин до початку шторму ощу щать його наближення.

Дельфін за допомогою свого ультразвукового локатора обнару живає на відстані десятка метрів дробинку.

Водяний жук сприймає хвилі величиною в стотисячні частки міліметра, а сарана вловлює механічні коливання з амплітудою, яка відповідає діаметром атома водню.

Можливо, в далекому минулому людські органи почуттів були більш тонкими, а цивілізація призвела до втрати такої чутливості.

Проте силою свого інтелекту людина створила прилади, вича служать надійніше органів почуттів, і тому відчуття чоло століття багатшими, ніж відчуття тварин.

Отже, відчуття - це відображення властивостей предметів і явищ ний, реально існуючих в навколишньому світі.

2. Згідно прийнятої в психології класифікації відчуття можна підрозділити на три великі групи:

 1. відчуття, що відображають властивості предметів і явищ навколишнього світу: зорові, слухові, смакові, нюхові, шкірні;

 2. відчуття, які відображають стан організму: органічні, рівноваги, рухові;

26

3) відчуття, що є комбінацією декількох ощуще ний (дотикові), а також відчуття різного походжу дення (наприклад, больові).

Розглянемо детальніше кожну з виділених груп відчуттів.

1. Зорові відчуття.

Світлочутливий орган очі - сітківка, яка містить два типи клітин - палички і колбочкі.Палочкі відповідальні за сприйняття світла і функціонують днем, а колбочки - кольори і працюють в сутінки.

Якщо у людини порушена діяльність паличок, то виникає захворювання зване «куряча сліпота», при якому людина втрачає здатність щось розрізняти в сутінковому світлі.

Якщо порушується діяльність колб, це веде до порушення кольоросприйняття і дальтонізму.

Вплив кольору на життя людини дуже велике.

Наприклад, при червоному освітленні людині здається, що час біжить швидше, а при зеленому, навпаки, уповільнюється.

Предмет одного і того ж ваги здаватиметься важче, якщо він забарвлений в червоний колір, і легше, якщо він зеленого кольору зелений.

Експериментально встановлено, що в кімнаті, стіни якої пофарбовані в синьо-зелені відтінки, буде здаватися холодніше, ніж там, де стіни мають жовто-червоний колір.

Не тільки людина, але і тварини реагують на колірну гамму.

Було відмічено, що мухи недолюблюють синій колір.

Так, на одному з молокопереробних комбінатів для захисту від сонячного світла вікна пофарбували синьою фарбою, і мухи перестали сідати на ці вікна, тоді як незабарвлені як і раніше були обліплені густим роєм.

На відміну від мух комарі навпаки люблять саме синій колір і частіше нападають на людей, одягнених в синій одяг.

З кольором пов'язані і багато культурні традиції.

Наприклад, для європейців траурним кольором є чорний, а в Китаї - білий.

Слухові відчуття.

Коливання повітря, потрапляючи у вухо, викликають коливання бару банної перетинки, а потім через середнє вухо передаються у внут реннее, де знаходиться равлик - орган сприйняття звуків.

27

Виділяються три види слухових відчуттів:

 1. шуми;

 2. музичні;

 3. мовні (поєднують музичні звуки і шуми). Смакові відчуття.

Виникають в результаті впливу на рецептори розчинений них у воді або слині речовин.

На поверхні язика, глотки і неба розташовуються смакові нирки, які здатні розрізняти чотири види елементарних смакових відчуттів: солодкого, кислого, гіркого, солоного.

Нюхові відчуття.

Рецепторами є нюхові клітини, розташовані в носовій порожнині. Цей вид відчуттів можна віднести до розряду найбільш таємничих.

Запах часто допомагає воскресити в пам'яті минуле подія, проте сам запах згадати майже неможливо.

Психолог Каліфорнійського університету М. Рассел довів, що немовлята здатні розпізнавати мати по запаху.

З десяти обстежених немовлят у віці шести тижнів шість посміхалися, відчуваючи запах матері, і ніяк не реагували або плакали, коли відчували запах чужої жінки.

Стародавня східна медицина використовувала запахи для діагностики хвороб.

Так, відомо, що хворий на тиф пахне свіжоспеченим чорним хлібом, а хворий на туберкульоз - кислим пивом. Деякі сучасні напрями діагностики використовують спеціальні установки для вивчення запахів хвороб.

Шкірні відчуття.

Поділяються на такі види:

 1. температурні (здатність розрізняти зміна темпі ратури повітря, причому найбільш чутливі ті ділянки шкіри, які прикриті одягом);

 2. тактильні (дотик);

 3. вібраційні (вплив на поверхню шкіри коливань повітря).

2. Органічні відчуття.

Рецептори розташовані в стінках внутрішніх органів. Найбільш поширеними є такі відчуття, як

спрага, голод, нудота і т. п.

28

Відчуття рівноваги. Рецептором є вестибулярний апарат внутрішнього вуха, що дає сигнали про положення голови.

Рухові відчуття.

Їх рецептори знаходяться в м'язах, зв'язках, сухожиллях.

3. Дотикальні відчуття.

Є комбінацією таких відчуттів, як шкірні та рухові.

Больові відчуття мають двояке походження:

 1. роздратування певних точок болю: наприклад, опік шкіри;

 2. виникають в результаті впливу на будь-аналізатор надсильного подразника: наприклад, сильний запах фарби здатний викликати головний біль.

Виділяються наступні властивості відчуттів:

 1. пороги відчуттів і їх чутливість;

 2. адаптація;

 3. синестезія;

 4. сенсибілізація.

Пороги відчуттів і чутливість аналізаторів. Для того, щоб відчуття виникло, подразник повинен бути певної величини.

Наприклад, людина не відчує кілька крупинок цукру в склянці чаю, не сприйме надвисокі частоти і т. д.

Мінімальна величина подразника, яка здатна викликати найслабше відчуття, - це нижній абсолютний поріг відчуттів.

Якщо далі продовжувати проводити досвід з додаванням невеликих порцій цукру в стакан чаю одночасно з декількома людьми, то може вийти, що хтось відчує наявність цукру раніше, ніж всі інші.

Про таку людину можна сказати, що його смакова чутливість вище, ніж у інших.

Здатність людини розрізняти найслабші зовнішні впливи називається абсолютною чутливістю.

Дуже велика абсолютна чутливість у зорового аналізатора.

Так, якщо припустити, що повітря абсолютно прозорий, то чоло вік здатний розгледіти палаючу свічку на відстані 27 км.

Абсолютний поріг і абсолютна чутливість знаходяться в обернено пропорційній залежності.

29

Це означає, що чим вище чутливість, тим менше ве личина порогу (наприклад, людині потрібна менша кількість цукру, щоб відчути його смак).

У випадках, коли величина подразника стає настільки великою, що відчуття пропадає, говорять про верхньому абсолютному порозі відчуттів (наприклад, світло сонця засліплює).

На чутливість аналізаторів і величину порогів впливають багато факторів, найбільш значущі з яких-професійна діяльність людини, її інтереси.

Наприклад, ткачі здатні розрізняти до 40 відтінків чорного кольору.

Адаптація.

Численні експерименти показали, що аналізатори одного і того ж людини можуть змінювати свою чутливість, пристосовуючись до нових умов життєдіяльності.

Ця здатність називається адаптацією. Проте різні органи чуття володіють різним ступенем адаптації. Дуже велика адаптація у зорового і шкірного аналізаторів. Наприклад, під дією яскравого світла чутливість зорового аналізатора зменшується в 200 тис. разів.

Набагато менше здатний до адаптації слуховий аналізатор. Як правило, до шуму звикають, але його все одно чують.

Сенсибілізація.

Іноді можна змінити чутливість одного аналізатора, впливаючи на інший.

Це явище і називається сенсибілізацією. Наприклад, з Вестн, що чутливість зорового аналізатора підвищується, якщо його стимулювати слабкими музичними звуками, і знижується, якщо впливати різкими, сильними звуками.

Синестезія.

Спеціальні дослідження показали, що іноді люди соеди няют різні відчуття в одне.

Таке злиття називається синестезією. Експериментально встановлено, що є звуки яскраві і тьмяні, радісні й сумні.

Психологу Виготському один з пацієнтів сказав: «Який у Вас жовтий і розсипчастий голос ... А от є люди, які розмовляють якось багатоголосо, які віддають цілої композицією, букетом ...».

30

У випадках, коли в діяльності будь-якого аналізатора спостерігається дефект, то інші аналізатори починають працювати у посиленому режимі, тобто наші органи почуттів мають компенсаторними можливостями.

Можна навести безліч прикладів, коли сліпі станови лись прекрасними музикантами, а сліпоглухих адаптувалися в навколишньому світі завдяки активній роботі тактильних, про нятельних відчуттів і т. д.

3. Сприйняття

 1. Поняття про сприйняття. Види сприйняття.

 2. Властивості сприйняття.

1. Людина, пізнаючи навколишній світ, сприймає не окремі властивості (відчуття), а предмет в цілому, тобто людський мозок, виділяючи властивості предметів і явищ, тут же об'єднує їх в якій-небудь образ.

Такий процес називається сприйняттям.

Сприйняття - це відображені в корі головного мозку предме ти та явища навколишнього світу, які в даний момент діють на аналізатори людини.

У реальному житті відчуття і сприйняття нерозривно пов'язані між собою.

Наприклад, ми бачимо далеко людини, і в міру його наближення починаємо розрізняти колір волосся, особливості причому ски, будова носа і т. д., тобто виділяємо окремі риси зовні го вигляду, а потім знову відбувається об'єднання, і ми дізнаємося в цьому перехожому свого приятеля.

Слід зазначити, що не можна зводити сприйняття до простої суми відчуттів, точно так само як при злитті двох газів водню і кисню виходить нова речовина - вода.

У сприйнятті велике значення має особистий досвід людини, особливості рухових реакцій.

Так в одному експерименті випробуваний одягав окуляри, які спотворювали форму і розташування предметів, однак незабаром відбувалася адаптація, і людина переставав помічати ці спотворення.

Вчені пояснюють цей факт тим, що люди в процесі експерименту мали можливість пересування, ті ж з них, хто

31

сидів на стільці, пристосовувалися з великими труднощами або не пристосовувалися зовсім.

Види сприйняття.

Розглянемо дві існуючі класифікації.

1. Заснована на нерівноцінно участю окремих аналізато
рів в процесі сприйняття, тобто вид сприйняття визначається за
того аналізатору, який найбільш значущий.

Найчастіше виділяються такі види, як зорове, слухове, дотикове.

Іноді відразу кілька аналізаторів займають провідне місце.

Такі складні види сприйняття мають подвійну назву, наприклад, при перегляді телевізійних передач, театральних п'єс провідну роль відіграє зорово-слухове сприйняття.

2. В основі класифікації лежить об'єкт сприйняття. Виокрем
ляють такі види:

 1. сприйняття предметів;

 2. сприйняття відносин;

 3. сприйняття рухів;

 4. сприйняття простору;

 5. сприйняття часу;

 6. сприйняття людини. Розглянемо докладніше особливості сприйняття часу.

Час об'єктивно вимірюється в секундах, хвилинах, годинах, добі і т. д.

Проте суб'єктивно кожна людина сприймає час по-різному. Якщо людина чимось захоплений, йому цікаво, то й час летить непомітно.

Коли ж ми потрапляємо в ситуацію довгого очікування, то протягом часу сповільнюється, хвилини здаються годинами.

Перебуваючи у стані страху або пригніченості, людина часто схильний переоцінювати час.

Однак не все так однозначно.

Наприклад, французький спелеолог М. Сітрі провів майже 63 дня в прірви Скарассон на глибині 135 м в печері, де відсутній будь-якої світло і не було ніяких покажчиків часу.

Коли пройшло більше 40 діб, йому здавалося, що він перебуває в ізоляції всього 25 днів.

32

Коли закінчилося добровільне ув'язнення і друзі прийшли за вченим, то він сказав: «Якби я знав, що кінець так близький, я б давно з'їв залишилися помідори та фрукти».

Суб'єктивне прискорення часу відзначали й інші дослід Ватель печер.

Парадокс такого явища полягає в його суперечності основному психологічному закону сприйняття часу - час недооцінюється, якщо воно заповнене цікавою діяльністю, і переоцінюється, якщо пов'язано з очікуванням, нудьгою.

Деякі професії вимагають уміння точно оцінювати час (льотчики, парашутисти, космонавти і т. д.). З представниками цих професій проводяться спеціальні тренування, на яких навчають зберігати правильне відчуття часу.

Тепер зупинимося на сприйнятті простору.

Простір є невід'ємною частиною самого челове ка. Якщо інша людина вторгається в приватне простору, то при цьому може порушуватися процес спілкування (див. тему «Спілкування»).

Для людини дуже важлива і система організації простору ства. Так, американського психолога Е. Холла запросили для ви яснения причин розбіжностей у філіях американських фірм, що знаходяться у ФРН та німецькою Швейцарії. У філіях працювали місцеві співробітники і фахівці із США. Виявилося, що вся справа в двері.

Американці звикли працювати у великих загальних приміщеннях при відкритих дверях.

Таким чином створюється відчуття, що все роблять спільно одну спільну справу.

Проте згідно німецьким традиціям кожне приміщення повинно мати надійні двері.

Двері, розхристана навстіж, - свідчення повного бесп рядка.

Таким чином, завдяки сприйняттю людина здатна орієнтуватися в предметному світі.

2. Виділяють такі властивості сприйняття: предметність, вибірковість, осмисленість, ілюзії, константність.

Предметність виражається в тому, що людина здатна об'єднува няти розрізнені відчуття в цілісний образ з його межами, розмірами, забарвленням, наприклад: з величезного розмаїття

33

звуків навколишнього світу людина виділяє спів птахів, людську мову, шум мотора і т. д.

Вибірковість проявляється в можливості виділення саме тих предметів, явищ, ситуацій, які в даний момент вкрай важливі і необхідні.

Вибірковість виражається у виділенні об'єкта з фону. Об'єктом сприйняття прийнято вважати те, що знаходиться в центрі уваги, а все, що його оточує, - це фон.

Закон вибірковості часто використовується як у тваринному світі, так і в людському соціумі.

З цим пов'язана наявність у тварин протекційним забарвлення, їх здатності зливатися з навколишнім (наприклад, зміна кольору у хамелеона).

У метелики на крилах під час польоту видно строкатий малюнок, що робить їх важко упізнаваними для птахів на тлі строкатого луки.

У військовій справі широко використовується маскувальна забарвлення або тканину, яка допомагає злитися з фоном і не бути поміченим.

Осмисленість пов'язана з особистим досвідом кожного індиві дуума, при цьому велике значення мають вік, професійна діяльність, психічні особливості людини.

Наприклад, люди по-різному сприймають ліс в залежно сті від професії: лісівник - як предмет турботи і охорони, полювань нік - як місце для полювання, туристи - як місце відпочинку, працівник лісової промисловості - як об'єкт для виробництва.

Осмислюючи, що відбувається, людина часто виходить зі своїх установок, тобто схильності сприймати всі певним, заздалегідь заданим чином.

У житті людини роль установок дуже істотна. Вони виникають, як правило, несвідомо і діють як упередження.

Цікавий факт відзначав американський етнограф Б. Ма-ліновскій. Він вивчав життя одного первісного племені і звернув увагу на те, як схожі на свого батька і, відповідно, один на одного п'ять синів вождя племені.

Сказавши про це тубільцям, вчений зустрів повне нерозуміння, навіть обурення з їхнього боку.

34

Етнограф був вражений такою дивною реакцією, але надалі виявилося, що в племені існувало давнє табу, яке забороняло знаходити таку подібність, в результаті люди не бачили того, що їм бачити не належало.

Ілюзії - це викривлене сприйняття. У практичній жит тя наше сприйняття іноді не відображає точної картини того, що відбувається.

Так, наприклад, весло, занурене у воду, здається заломлення.

Багато ілюзій пов'язано зі сприйняттям простору, особливо перспективи: що знаходяться далеко об'єкти здаються маленькими, паралельно йдуть рейки - сходяться і т. п.

Поширені також ілюзії контрасту: біле на чорному здається ще біліше; людина буде здаватися вище, якщо поруч на ходится людина маленького росту і навпаки; зірки здаються по над яскравими в безмісячну ніч.

Знаючи особливості нашого ілюзорного сприйняття, можна правильно використовувати це в побуті.

Жінці, схильної до повноти, не слід одягати сукню з поперечними смугами, а худий - з поздовжніми.

Кімната, стіни якої обклеєні синіми шпалерами, буде здаватися просторішою, ніж приміщення з червоними стінами.

Задрапірована чорним оксамитом задня частина сцени створює у глядача ілюзію бездонної глибини.

Константность - постійність сприйняття, його незмінність. Якщо людина високого зросту буде перебувати на деякій НЕ значній відстані, то все одно він залишиться для навколишнього щих високим.

Предмети, які ми сприймаємо під різними кутами зору, залишаються впізнаваними, хоча їх зображення на сітківці розрізняються.

Якби людина не володіла цією якістю, то його орієнтирів ка в просторі була б неможлива.

Отже, сприйняття володіє цілим рядом властивостей, які проявляються і знаходять застосування в практичному житті.

4. Увага

 1. Поняття про увагу. Види уваги.

 2. Властивості уваги.

35

3. Розвиток уваги. Управління увагою.

1. Про те, що ж така увага, стає зрозуміло зі слів К. Д. Ушинського: «... Увага є саме та двері, через кото рую проходить все, що тільки входить в душу людини із зовні го світу».

Увага - це зосередженість людини на об'єктах і яв леніях навколишнього світу, найбільш значущих для нього.

Увага не існує саме по собі.

Просто бути уважним неможливо, для цього необхідне функціонування психічних процесів.

Наприклад, можна бути уважним при заучуванні, уважно слухати музику і т. д.

Увага, як правило, проявляється в характерній позі, виразі обличчя, однак без належного досвіду можна помилитися.

Наприклад, повна тиша в класі під час уроку далеко не завжди означає, що школярі уважно слухають пояснення вчителя.

Цілком можливо, що кожен займається яким-небудь своїм, більш цікавим в даний момент справою.

Набагато рідше спостерігаються випадки, коли за вільної позою приховано глибоке увагу.

Види уваги.

Розглянемо дві класифікації.

1. Увага може бути зовнішнім (направлено на навколишнє
ний) і внутрішнім (зосередженість на власних пережива
ниях, думках, почуттях).

Такий поділ до деякої міри умовно, так як часто люди занурені у власні думки, обдумуючи свою поведінку.

2. В основі класифікації лежить рівень вольової регуляції.
Виділяється увагу мимовільне, довільне, після-
довільне.

Мимовільна увага виникає без будь-якого зусилля з боку людини, при цьому відсутня будь-яка мета та спеціальне намір.

Мимовільна увага може виникати:

1) із-за певних особливостей подразника.

До числа таких особливостей відносяться:

а) сила, причому не абсолютна, а відносна (у повній темряві увага може привернути вогник від сірника);

36

б) несподіванка;

в) новизна і незвичність;

г) контрастність (серед європейців людина негроїдної
раси швидше приверне до себе увагу);

д) рухливість (на цьому заснована дія маяка, кото
рий не просто горить, а блимає);

2) з внутрішніх спонукань особистості. Сюди відносяться настрій людини, її інтереси і потреби.

Наприклад, старовинний фасад будівлі швидше приверне ува ня людини, що цікавиться архітектурою, ніж інших перехожих.

Довільна увага виникає тоді, коли свідомо ставиться мета, для досягнення якої додаються вольові зусилля.

Найбільш ймовірно довільну увагу в наступних ситуаціях:

 1. коли людина чітко усвідомлює свої обов'язки та конкретні завдання при виконанні діяльності;

 2. коли діяльність виконується в звичних умовах, наприклад: звичка все робити по режиму заздалегідь створює установку на довільне увагу;

 3. коли виконання діяльності стосується будь-яких непрямих інтересів, наприклад: виконання гам на фортепіано - справа не дуже захоплююче, але необхідне, якщо хочеш бути гарним музикантом;

 4. коли при виконанні діяльності створюються сприятливі умови, проте це не означає повної тиші, оскільки слабкі побічні подразники (наприклад, тиха музика) можуть навіть підвищувати ефективність роботи. Послепроизвольное увага є посередником між

мимовільним і довільним, поєднуючи в собі риси цих двох видів.

Воно виникає як довільне, однак через якийсь час виконувана діяльність стає настільки цікавою, що вже не вимагає додаткових вольових зусиль.

Наприклад, починаючи читати книгу, людина не завжди захоплюється їй з першої сторінки, але далі сюжет захоплює, і читання проходить вже без всякого самопрінужденія.

37

Таким чином, увага характеризує активність і вибірковість людини при її взаємодії з навколишнім. 2. Традиційно виділяють п'ять властивостей уваги:

 1. зосередженість (концентрація);

 2. стійкість;

 3. обсяг;

 4. розподіл;

 5. перемикання. Зосередженість (концентрація) - увага утримується

на якомусь об'єкті або діяльності, при цьому відволікаючись від всього іншого.

Стійкість - це тривале утримання уваги, що підвищується, якщо людина активна при здійсненні дій з предметами або виконанні діяльності.

Стійкість знижується, якщо об'єкт уваги рухливий, постійно змінюється.

Обсяг уваги визначається тим числом об'єктів, яке людина здатна одночасно досить ясно сприйняти. Для більшості дорослих людей обсяг уваги дорівнює 4-6 об'єктів, для школяра - 2-5 об'єктів.

Розподіл уваги - вміння людини виконувати одне тимчасово дві або навіть більше діяльностей, коли людина одне тимчасово зосереджений на кількох об'єктах.

Як правило, розподіл виникає в тому випадку, якщо яка-небудь з діяльностей освоєна настільки, що вимагає лише незначної контролю.

Наприклад, гімнастка може вирішувати прості арифметичні приклади, йдучи по колоді, ширина якого дорівнює 10 см, в той же час людина, далека від спорту, навряд чи це зробить.

Переключення уваги - здатність людини сосредотачі тися поперемінно то на одній, то на іншій діяльності (об'єкті) у зв'язку з виникненням нового завдання.

Увага також має і свої недоліки, самим распростра ненним з яких є неуважність, що виражається у двох видах:

1) часта мимовільна отвлекаемость в процесі виконання діяльності.

38

Про таких людей кажуть, що у них «пурхати», «ковзне» увагу. Може виникати як наслідок:

а) недостатнього розвитку уваги;

б) поганого самопочуття, втоми;

в) в учнів - занедбаності навчального матеріалу;

г) відсутності інтересів;
2) надмірна зосередженість на якомусь одному об'єкті
або діяльності, коли ні на що інше не звертається увага
мание.

Наприклад, людина, обмірковуючи щось для себе важливе, може, переходячи дорогу, не помітити червоний колір світлофора і потрапити під колеса автомобіля.

Отже, позитивні властивості уваги допомагають більш ефективно і якісно виконувати будь-який вид діяльності.

3. Увага дошкільника характеризується такими якостями як мимовільність, відсутність зосередженості, нестійкість.

Зі вступом до школи роль уваги різко підвищується, адже саме хороший рівень його розвитку є запорукою успішності оволодіння навчальною діяльністю.

Яким чином вчитель може організовувати увагу учнів у процесі уроку?

Назвемо лише деякі з педагогічних прийомів, що підвищують уважність школярів.

1. Використання голосової та емоційної модуляції,
жестикуляції привертає увагу учнів, тобто вчителю сле
дме постійно змінювати інтонацію, висоту, гучність голосу
(Від звичайної мови до шепоту), використовуючи при цьому адекватну
міміку і жести.

Слід пам'ятати про жести відкритості та доброзичливості (див. тему «Спілкування»).

 1. Зміна темпу: витримування паузи, різку зміну швидкості, перехід від нарочито повільної мови до скоромовки.

 2. По ходу пояснення нового матеріалу учні повинні конспектувати опорні (ключові) слова, можна запропонувати комусь одному це робити на дошці.

Після закінчення пояснення школярі по черзі зачитують свій конспект.

39

4. По ходу пояснення переривати мова на цілком очевидних
для слухачів словах, вимагаючи від них продовження.

Активність школярів слід заохочувати доступними способами.

 1. «Провали пам'яті», коли педагог нібито забуває щось цілком очевидне для аудиторії і просити йому допомогти "згадати" (дати, імена, терміни і т. п.).

 2. Використання по ходу пояснення нового матеріалу різних видів питань: навідних, контрольних, риторичних, уточнюючих, зустрічних, питань-пропозицій і т. д.

 3. Зміна видів діяльності в ході уроку істотно підвищує уважність школярів (наприклад, на уроці математики це може бути усний рахунок, рішення у дошки, відповіді по картках і т. п.).

 4. Чітка організація уроку, коли педагогу не доводиться самому відволікатися на побічні дії, залишаючи дітей пре-доставленими самим собі.

І ще декілька порад: вчителю не рекомендується повертатися спиною до класу.

Якщо необхідно щось написати на дошці, краще зробити це заздалегідь під час перерви.

При навчанні молодших школярів недоцільно перерву вать їх діяльність додатковими вказівками типу: «Не за будьте почати з нового рядка», «Пам'ятайте словникові слова» і т. п.

Адже робота вже розпочата, і вимоги «навздогін» лише отвле кут дітей.

Також неприпустимо при виконанні колективної роботи голосно робити зауваження окремим дітям («Маша, не горб», «Саша, не крутись»), тим самим відволікаючи від роботи та інших уче ників класу.

Для дітей молодшого шкільного віку важливо продумувати і зміни, адже діти повинні встигнути відпочити, але при цьому швидко включитися в процес наступного уроку.

Дотримання розглянутих педагогічних умов підвищення дитячої уваги дозволить більш успішно організовувати навчальну діяльність школяра.

Хороша увага необхідно не тільки школярам, ​​а й дорослим.

Розглянемо детальніше шляхи вдосконалення уваги.

40

 1. Рекомендується привчати себе бути уважним навіть в са мій галасливій обстановці, в умовах підвищеної отвлекаемости.

 2. Важливо систематично вправлятися в одночасному спостереженні за декількома об'єктами, при цьому вміти відокремлювати головне від другорядного.

 3. Слід тренувати переключення уваги: ​​швидкість пе рехода з однієї діяльності на іншу, вміння виділяти головне, здатність змінювати порядок перемикання (образно це називається виробленням «маршруту сприйняття»).

4. Розвитку стійкості уваги сприяє наявність
вольових якостей.

Потрібно вміти змусити себе зосередитися, коли цього не хочеться.

Треба чергувати важкі справи з легкими, цікаві з нецікавими.

 1. Часте використання інтелектуальних ігор (шахи, головоломки і т. п.) також розвиває увагу.

 2. Кращий спосіб розвитку уваги - це уважне від носіння до оточуючих людей.

Таким чином, слід протягом усього життя розвивати й удосконалювати свою увагу.

5. Пам'ять

 1. Поняття про пам'ять.

 2. Види пам'яті.

 3. Процеси пам'яті.

 4. Розвиток і вдосконалення пам'яті. 1. Пам'ять - це один з найбільш затребуваних психічних

процесів людини.

Така популярність сходить ще до стародавніх греків, які шанували богиню пам'яті Мнемозину як мати дев'яти муз, покрив вітельніц відомих у той час мистецтв і наук.

Від імені богині відбуваються і сучасні наукові вирази, що мають відношення до пам'яті: «мнемическая завдання», «мнемічні процеси», «мнемическая спрямованість» і т. п.

Важко уявити світ без пам'яті.

41

Значення пам'яті дуже велике, проте не слід всі успіхи чи, навпаки, невдачі списувати на рахунок цього пізнавального процесу.

Людині важко сказати: «Я не вмію міркувати» або тим по над «Я дурнуватий», але він легко вимовляє: «Знову цей склероз» і т. п.

Пам'ять - це складний пізнавальний процес, завдяки якому людина може запам'ятовувати, зберігати і відтворювати свій минулий досвід.

Завдяки пам'яті ми можемо зберігати і відтворювати не тільки окремі предмети або ситуації, а й цілі ланцюга подій.

Існуючі між подіями, предметами чи явищами зв'язку, що збереглися в нашій пам'яті, називаються асоціаціями.

Дослідники виділяють асоціації різного виду, але класично це:

 1. асоціації за подібністю;

 2. асоціації за контрастом;

 3. асоціації по суміжності. В основі багатьох поетичних порівнянь лежать асоціації з

подібністю («ріка текла, як дощ», «плаче заметіль, як циганська скрипка»). У спекотний літній день ми згадуємо, як добре було взимку кататися на лижах, а взимку - як весело проводили час на пляжі.

Подібного роду асоціації - це асоціації за контрастом.

Студент на іспиті представляє зошит з конспектом і ту стра ніцу, де розташований матеріал квитка, бачить таблицю або схему і т. п.

Якщо предмети пов'язані в часі і просторі, то це асоціації по суміжності (підлога - ганчірка, ручка - зошит).

Більшість асоціацій пов'язано з досвідом конкретної людини, проте є й такі, які є однаковими для багатьох людей.

Наприклад, більшість людей при слові «плід» називають «яблуко», а якщо просять назвати частину обличчя, відповідають «ніс».

Значення асоціацій для людини полягає в тому, що вони дозволяють автоматично і швидко сприймати необхідну в даний момент інформацію.

42

Отже, пам'ять - це складний пізнавальний процес, благо даруючи якому забезпечується безперервність психічного життя людини.

2. Людська пам'ять може бути класифікована по

кількома підставами.

1. Час зберігання матеріалу:

 1. миттєва (іконічна) - завдяки цій пам'яті в ті чення 0,1-0,5 с утримується повна і точна картина того, що тільки сприйняли органи чуття, при цьому не проводиться ніякої обробки отриманої інформації;

 2. короткочасна (КП) - здатна зберігати інформацію короткий проміжок часу і в обмеженому обсязі. Як правило, у більшості людей обсяг КП дорівнює 7 ± 2 одиниці ніцам.

У КП фіксується лише найбільш значима інформація, узагальнений образ;

 1. оперативна (ОП) - функціонує протягом заздалегідь визначеного часу (від кількох секунд до декількох днів) залежно від того завдання, яке необхідно вирішити, після чого інформація може бути стерта;

 2. довготривала (ДП) - інформація зберігається на невизначе діленої довгий термін.

в ДП міститься той матеріал, який практично здорова людина має згадати у будь-який момент часу: своє ім'я, по батькові, прізвище, місце народження, столицю Батьківщини і т. п.

У людини ДП і КП нерозривно пов'язані. Перш ніж матеріал надходить на зберігання в ДП, він повинен бути оброблений в КП, що дозволяє захистити мозок від перевантаження і довгостроково зберігати саме життєво важливу інформацію;

5) генетична пам'ять стала виділятися дослідниками
порівняно недавно.

Це інформація, що зберігається в генотипі і передається у спадок, не піддається впливу навчання і виховання.

2. Провідна роль того чи іншого аналізатора:
1) рухова - запам'ятовуються і відтворюються двига
тільні реакції, тому на її основі формуються основ-

43

ні рухові навички (ходьба, письмо, спорт, танці,

праця).

Це один з найбільш онтогенетично ранніх видів пам'яті;

2) емоційна - запам'ятовування певного емоціо
нального стану і його відтворення при повторенні
ситуації, коли воно виникло в перший раз.
Цей вид пам'яті також виникає у дитини дуже рано, зі
гласно сучасним дослідженням вже на першому році жит
ні, добре розвинений у дітей дошкільного віку.
Характеризується такими особливостями:

а) особлива міцність;

б) швидке формування;

в) мимовільність відтворення;

3) зорова - переважає збереження і відтворення
зорових образів.

У багатьох людей саме цей вид пам'яті є провідним. Іноді зорові образи відтворюються настільки точно, що нагадують фотографічний знімок. Про таких людей кажуть, що у них ейдетично пам'ять (ей-дос - образ), тобто пам'ять, що володіє фотографічною точністю.

У багатьох людей ейдетично пам'ять добре розвинена в дошкуляє ном віці, але в окремих осіб (частіше це люди мистецтва) вона зберігається протягом усього життя.

Наприклад, В. А. Моцарт, С. В. Рахманінов, М. А. Балакірєв могли запам'ятати і відтворити на інструменті складний музичний твір після всього лише одного сприйняття;

  слухова - сприяє хорошому запам'ятовуванню і вос твору найрізноманітніших звуків. Особливо добре розвинена у музикантів, акустиків і т. п. Як особливий різновид цього виду виділяють словесно-ло гическую пам'ять - це чисто людський вид пам'яті, благо даруючи якої ми можемо швидко і точно запам'ятовувати логіку міркувань, послідовність подій і т. п.;

 1. нюхова - добре запам'ятовуються і відтворюються запахи;

44

 1. смакова - переважання в процесах пам'яті смакового аналізатора;

 2. дотикальна - добре запам'ятовується і відтворюється те, що людина змогла обмацати, до чого доторкнувся руками і т. п.

Останні три види пам'яті не є для людини настільки значущими, як раніше перераховані, однак їх важливість різко зростає, якщо функціонування якого-небудь з основних аналізаторів порушується, наприклад, коли людина втрачає зір або слух (відомо багато випадків, коли сліпі люди ставали відмінними музикантами ). Існує цілий ряд професій, де саме ці види пам'я ти є затребуваними.

Наприклад, дегустатори повинні мати гарну смакової пам'яттю, парфумери - нюхової.

Дуже рідко буває, коли у людини переважає якийсь один вид пам'яті.

Набагато частіше в якості ведучої виступає зорово-слухо вая пам'ять, зорово-рухова, рухово-слухова. Крім наведених класифікацій пам'ять може розрізняти ся за такими параметрами, як швидкість, тривалість, міцність, точність і обсяг запам'ятовування.

Різноманіття видів пам'яті дозволяє досягати успіху в різних видах діяльності. 3. В складі пам'яті виділяються наступні процеси:

 1. запам'ятовування;

 2. відтворення;

 3. збереження;

 4. забування.

Запам'ятовування - це процес пам'яті, результатом якого яв ляется закріплення раніше сприйнятої інформації. Запам'ятовування підрозділяється на:

 1. довільне (ставиться завдання запам'ятати, при цьому додаються певні зусилля) - мимовільне (не ставиться спеціальна завдання запам'ятати, матеріал запам'ятовується без ка ких-небудь зусиль);

 2. механічне (інформація запам'ятовується в результаті простого повторення) - логічне (встановлюються зв'язки

45

між окремими елементами інформації, що дозволяє забуте вивести заново шляхом логічних міркувань). Для того щоб запам'ятовування було успішним, слід дотримуватися наступних положень:

 1. робити установку на запам'ятовування;

 2. проявляти більше активності і самостійності в процесі запам'ятовування (людина краще запам'ятає шлях, якщо буде рухатися самостійно, ніж коли його бу дуть супроводжувати);

 3. групувати матеріал за змістом (складання плану, таблиці, схеми, графіка і т. п.);

 4. процес повторення при заучуванні слід розподіляти протягом певного часу (дня, декількох годин), а не підряд.

 5. нове повторення покращує запам'ятовування раніше вивченого;

 6. викликати інтерес до запоминаемому;

7) незвичайність матеріалу покращує запам'ятовування.
Відтворення (відновлення) - процес пам'яті, благо
даруючи якому витягується раніше закріплений минулий досвід.

Виділяються такі форми відтворення:

 1. впізнавання - поява почуття знайомості при вос прийнятті;

 2. спогад - відновлення матеріалу при отсут ствии сприйняття об'єкта, згадати завжди складніше, не Желі дізнатися (наприклад, легше згадати прізвище людини ка, якщо знайти її у списку);

 3. ремінісценція - відтворення, відстрочене у часі (наприклад, згадується вірш, який чоловік розповідав в далекому дитинстві);

 4. пригадування - активна форма відтворення, тре бующая застосування певних прийомів (асоціювання, опора на впізнавання) і вольових зусиль.

Збереження - утримання в пам'яті заученого раніше матеріа ла. Інформація зберігається в пам'яті завдяки повторення, а також застосування отриманих знань на практиці.

Дослідники пам'яті встановили, що найкраще зберігається той матеріал, який починає і закінчує загальний ряд інформації, середні елементи зберігаються гірше.

46

Таке явище в психології називається ефектом краю.

Цікавий факт був відкритий Б. В. Зейгарник. в її дослідах ис питуемие повинні були якомога швидше і точніше виконати близько 20 різноманітних завдань (загадки, невеликі математичні задачки, ліплення фігурок та ін.)

Виявилося, що ті дії, які залишилися незавершеними ми, випробовувані згадують майже в два рази частіше за тих, виконан ня яких їм вдалося закінчити.

Це явище отримало назву ефекту Зейгарник.

Забування - випадання з пам'яті, зникнення раніше однаковий ченного матеріалу.

Як показали психологічні дослідження, матеріал б стре забувається в перший час після заучування, ніж в дальній шем, також швидше забувається безглуздий матеріал, ніж пов'язаний логічним ланцюжком.

Найчастіше забування вважається негативним явищем, проте слід пам'ятати, що це дуже доцільний, необхідний і природний процес пам'яті, інакше наш мозок був би перевантажений масою непотрібної або несуттєвої інформації.

Іноді забування стає хворобливим, аж до повної втрати пам'яті.

Таке явище називається амнезією.

Велику увагу аналізу механізмів забування приділив З. Фрейд (засновник психоаналізу).

Він вважав, що процес забування багато в чому пояснюється небажанням людини пам'ятати неприємні ситуації своєї біографії.

Він забуває про ті речі, які можуть нагадати психологічно неприємні обставини.

Отже, пам'ять включає в себе ряд компонентів, які визначають успішність її протікання.

4. Процес розвитку пам'яті здійснюється за такими напрямами:

 1. онтогенетично більш рання механічна пам'ять поступово заміщується логічного;

 2. з віком запам'ятовування стає більш усвідомленим, починається активне використання мнемотехнічних прийомів і засобів;

 3. переважне в дитинстві мимовільне запам'ятовування стає довільним.

47

Грунтуючись на перерахованих напрямках, можна визначити наступні шляхи і засоби вдосконалення пам'яті.

1. Правильно використовувати процес повторення.
Найбільш доцільним є повторення, максималь
але наближене до сприйняття матеріалу.

Експериментально доведено, що забування запобігає повторенням через 15-20 хвилин після заучування.

Наступне повторення бажано виконати через 8-9 год, а за тим - через 24 ч.

Також бажано повторювати вранці на свіжу голову і перед сном.

2. Пам'ятати про «ефект краю», тобто більше часу приділяти
повторення того матеріалу, який розташовується в середині
інформаційного ряду.

Також при повторенні матеріал, що знаходиться в середині, можна поміщати на початку або наприкінці.

3. Щоб запам'ятати швидко і надійно послідовність з
битій або предметів, можна виконати наступний ряд дей
ствий:

 1. подумки зв'язати запоминаемое з яких-небудь легко уявним або добре відомим предметом, після чого вже цей предмет пов'язати з тим, що виявиться в потрібний момент під рукою;

 2. обидва предмети поєднати в уяві один з одним як можна більш химерним чином в єдиний фантастичний образ;

 3. подумки відтворити цей образ.

4. Для запам'ятовування послідовності подій або дей
ствий можна слова представити у вигляді персонажів якої-небудь
історії.

5. Матеріал буде згадуватися легше, якщо застосувати прийом
асоціювання. Для цього слід якомога частіше ставити собі
питання типу: «Що це мені нагадує?», «На що це схоже?»
«Яке інше слово нагадує мені це слово?», «Який епізод з
життя мені нагадує цей епізод? »і т. п.

При здійсненні цього правила діє наступна зако номерний: чим більш різноманітні асоціації виникають при запам'ятовуванні вихідного матеріалу, тим міцніше запам'ятовується цей матеріал.

48

6. Послідовний ланцюжок подій або предметів можна запам'ятати, якщо ці предмети подумки розставляти по шляху щоденного проходження на роботу або навчання.

Йдучи по даному шляху, ми ці предмети згадуємо.

Будь-які прийоми хороші лише в тому випадку, коли вони адаптовані конкретною людиною до власного життєвого досвіду і особливостей психіки та поведінки.

Тому те, що підходить одній людині, може бути не затребуване іншим.

6. Мислення

 1. Поняття про мислення.

 2. Види мислення, форми мислення.

 3. Операції мислення.

 4. Індивідуальні особливості мислення.

 5. Особливості творчого мислення.

 6. Розвиток мислення.

1. Відповіді на багато пізнавальні питання людина не може отримати шляхом безпосередньої взаємодії з навколишнім світом.

У цьому випадку завдання вирішуються непрямим шляхом за допомогою розумових дій або процесів мислення.

Мислення - це найбільш складний пізнавальний процес, який є вищою формою відображення мозком навколишнього світу.

Зазначимо відмітні риси мислення:

 1. творчо переробляє вже наявні уявлення і створює нові, яких в даних момент ще не існує ні у суб'єкта, ні в самій дійсності;

 2. здатне відображати не тільки окремі предмети, явища і властивості, але й існуючі між ними зв'язки, причому в узагальненій формі.

 3. опосередковано відображає навколишній світ. Наприклад, про наявність інфекції в організмі судять по підвищенню температури тіла.

До опосередкованого пізнання людина вдається в таких випадках:

49

а) якщо безпосереднє пізнання неможливо, так як
наші аналізатори недосконалі чи взагалі відсутні,
наприклад, людина не сприймає ультразвук, інфра
червоне випромінювання, рентгенівські промені;

б) якщо безпосереднє пізнання неможливо в умо
виях реального часу, наприклад, археологічні та па
леонтологіческіе розкопки;

в) якщо безпосереднє пізнання недоцільно, на
приклад, немає сенсу виходити на вулицю, щоб дізнатися тим
температуру повітря, більш раціонально подивитися на поки
зания градусника за вікном або прослухати прогноз
погоди;

 1. активно функціонує в умовах проблемної ситуації;

 2. розширює межі пізнання; завдяки інтелекту чоло вік подолав земне тяжіння, спустився на дно океану і т. д.;

 3. дозволяє передбачити настання деяких подій, наприклад, сонячного затемнення. Отже, мислення дозволяє опосередковано, абстрактно

і узагальнено пізнавати навколишню дійсність.

2. Мислення класифікується за різними підставами.

Назвемо найбільш часто використовувані класифікації видів мислення.

За характером вирішуваних завдань виділяється мислення теоретичного чеський, за допомогою якого встановлюються загальні закономірності ності, і практичне, за допомогою якого вирішуються конкрет ні задачі.По ступенем розгорнення мислення буває дискурсивним (задача вирішується поступово, крок за кроком) і ін туітівним (рішення приходить раптово, на підставі здогадки).

Залежно від оригінальності, новизни виділяють мислення репродуктивне (засвоєння готових знань) і продук тивное (творче).

За формою мислення буває наочно-дієве, наочно-образне і словесно-логічне.

Зупинимося докладніше на останньої класифікації, як однієї з найбільш часто вживаних, особливо у віковій і педагогічній психології, психології особистості.

Наочно-дієве мислення направлене на рішення завдань у вигляді зовнішніх, практичних дій.

50

Часто застосовується в побуті, наприклад, щоб зрозуміти, для чого призначені кнопки на магнітофоні, ми часто починаємо послідовно на них натискати.

Ця форма мислення є найбільш елементарної, раніше інших виникає в процесі онтогенезу і є основою для формування більш складних видів мислення.

Наочно-образне мислення спирається на уявлення або сприйняття, так як завдання вирішуються за допомогою образів.

Проте образи мислення відрізняються від образів сприйняття своєї узагальненістю і абстрагованістю в образах мислення відображені тільки найбільш важливі і суттєві властивості.

Словесно-логічне мислення - це мислення понятійне, коли завдання вирішується за допомогою міркувань.

Форма мислення, з якої відображаються загальні, найбільш суттєві властивості явищ і предметів навколишнього щего світу, називається поняттям.

Поняття поділяються на загальні (відрізняються великим об'ємом) і конкретні.

Загальні поняття виражаються через конкретні, наприклад, садять не просто дерево як таке, а конкретно березу, яблуню і т. д.

У процесі мислення людина міркує.

Судження відображає існуючі між предметами, явле нями, їх властивостями зв'язку.

Можуть містити або затвердження будь-якого положення, або заперечення.

Судження поділяються на загальні, приватні, поодинокі.

Загальні судження містять ствердну або негативну інформацію про всі предмети і явища («у дітей висо кая переключення уваги»).

Приватні - тільки про частину предметів і явищ, включених у поняття («діти цього класу добре танцюють»).

Одиничні - мова йде про індивідуальний понятті («Вітя Іванов добре малює»).

Як правило, в ході міркування робляться якісь висновки, тим самим створюючи нові судження.

Форма мислення, з якої зіставляються і аналізуються різноманітні судження з метою отримання нового судження, називається умовиводом.

51

Якщо умовивід робиться від одиничного, приватного сужд ня до загального, то це є індукція.

Зворотний процес, коли одиничний висновок формулюється на основі загального судження, називається дедукцією.

Приклад індукції: лисицю можна вбити стрілою, отруєної отрутою кураре.

Лисиця - тварина.

Тварина можна вбити отрутою кураре.

Приклад дедукції: тварину можна вбити стрілою, отруєної отрутою кураре.

Заєць - тварина.

Зайця можна вбити отрутою кураре.

Незважаючи на все різноманіття видів мислення в реальності вони не існують ізольовано один від одного.

3. Розумові завдання вирішуються за допомогою розумових
операцій.

Назвемо найбільш значущі з них.

Аналіз - розумова операція, за допомогою якої про провадиться поділ цілого на складові його частини.

Синтез - мислене об'єднання окремих частин в єдиний цілісний образ.

Порівняння - мислительна операція, завдяки якій про виходить зіставлення предметів і явищ для виявлення подібності та відмінності між ними.

Абстракція - розумова операція, в процесі якої виділяються значимі, суттєві властивості предметів і явищ ний, при цьому відволікаються від несуттєвих властивостей.

Узагальнення - розумова операція, яка об'єднує явле ня і предмети за суттєвими, найбільш загальними ознаками.

Конкретизація - уявний перехід від загальних понять, суж деній до одиничних, відповідним спільним.

Наявність у людини виділених розумових операцій свідчить про гарний рівень розвитку мислення.

4. Кожна людина відрізняється від іншого різноманітними ка
якостями мислення.

Детальніше зупинимося на їх розгляді.

Широта розуму - це здатність людини бачити завдання в це лом, масштабно, але при цьому не забувати про важливість деталей. Про людину, що володіє широтою розуму, кажуть, що у нього широ кий кругозір.

52

Глибина розуму - вміння людини розбиратися в самій суті питання.

Протилежним негативним якістю є поверховість мислення, коли людина, звертаючи увагу на дрібниці, не помічає головного, важливого, суттєвого.

Самостійність мислення - здатність людини видві гать і вирішувати нові завдання без допомоги інших людей.

Гнучкість мислення - вміння людини відмовитися від виробок відпрацьованих раніше способів вирішення завдань і знаходження більш раціо нальних способів і прийомів.

Протилежним негативним якістю є відсталість (стереотипність, ригідність) мислення, коли людина слід раніше знайденим способам рішення, незважаючи на їх непродуктивність.

Швидкість розуму - здатність людини в короткий термін разо братися в поставленій задачі, знайти ефективні шляхи вирішення, зробити правильні висновки.

Часто наявність цієї якості визначається особливостями функціонування нервової системи.

Про таких людей кажуть - кмітливі, спритні, тямущі.

Однак слід відрізняти швидкість мислення від квапливо сти, коли людина впадає вирішувати завдання, до кінця не обдумавши її, а вихопивши лише одну якусь сторону.

Критичність розуму - здатність людини давати об'єктивну оцінку собі і оточуючим, всебічно перевіряючи всі існуючі рішення.

Прикладом критичності можна вважати висловлювання Сократа, який говорив: «Я знаю тільки те, що нічого не знаю».

Таким чином, кожна людина володіє своїми індивідуальними особливостями, що характеризують його розумову діяльність.

5. Питання про психологічну природу творчості досі залишається відкритим.

В даний час відповісти на це питання можна лише частково.

Дж. Гілфорд вважав, що творче мислення характери зуется переважанням чотирьох особливостей:

1) оригінальність, незвичайність висловлюваних ідей, яскраво

виражене прагнення до інтелектуальної новизни.

53

За словами дослідника, творча особистість завжди має власний погляд на все, що відбувається;

 1. семантична гнучкість, тобто здатність бачити об'єкт під новим кутом зору, виявляти можливість його але вого використання, розширювати функціональне застосування на практиці;

 2. образна адаптивна гнучкість, тобто здатність змінити сприйняття об'єкта таким чином, щоб бачити його нові, приховані від спостереження сторони;

 3. семантична, спонтанна гнучкість, тобто здатність продукувати різноманітні ідеї в невизначеною ситуа ції, зокрема в такій, яка не містить орієнтирів для цих ідей. Умови, що впливають на творчий процес:

 1. успішний в минулому досвід може гальмувати знаходження нових, більш раціональних способів вирішення завдань;

 2. якщо перебування правильного рішення далося з великими труднощами, то повернення до цього способу надалі буде більш ймовірним, якщо навіть він і не досить ефективний;

 3. стереотипність мислення, яка виникає в силу пер вих двох умов, можна подолати, якщо на деякий час відкласти рішення, а потім повернутися до нього з твердим наміром шукати нові шляхи;

 4. часті невдачі гальмують творчий процес, може сфор мировалось мотив уникнення невдач, коли людина боїться починати щось нове з-за можливих розчарувань;

 5. для успішного протікання творчого процесу необхідна належна мотивація і відповідний емоційний настрій.

Знаходження оптимальної мотивації та оптимального рівня емоційного збудження - це процес індивідуальний.

Якості, що перешкоджають розвитку творчого мислення:

 1. схильність до конформізму, тобто до прагнення слідувати чужої думки, відмовляючись від власного, боязнь виявитися «білою вороною»;

 2. боязнь здатися надмірно критичним і навіть агресивним у неприйнятті чужої думки;

 3. боязнь помсти з боку того, чия думка заперечується;

54

 1. завищена оцінка власних досягнень, ідей;

 2. висока особистісна тривожність;

 3. надмірна критичність мислення, яка не дозволяє зосередитися на виробленні продуктивних ідей, оскільки всі сили йдуть на критику інших думок. Поняття «творчість» тісно пов'язано з поняттям «інтелект»,

під яким мається на увазі наявність у людини загальних розумових здібностей, завдяки чому він успішно справляється з різноманітними завданнями.

Наявність творчого мислення - важливий показник интел лекта людини, для її формування необхідно дотримуватися певної лінії виховання.

6. Існують наступні шляхи розвитку мислення:

 1. необхідно дотримуватися принципу: «Хочеш бути розумним, навчися розумно запитувати, уважно слухати, спокійно відповідати і перестань казати, коли нічого більше сказати»;

 2. мислення розвивається в процесі оволодіння знаннями. Як джерела знання можуть виступати: книги, ЗМІ, школа, і т. д;

 3. будь-який вид мислення починається з питання, а отже, слід вчитися вмінню задавати питання по кожній події, з якою маєш справу;

 4. корисно розвивати вміння помічати нове в звичному, бачити предмет чи явище з різних сторін;

 5. слід тренувати гнучкість розуму, чому сприяють ігри на кмітливість, рішення ребусів, логічних загадок;

 6. важливий прийом, що розвиває мислення, - це порівняння близьких понять;

 7. слід пам'ятати про нерозривний зв'язок між мисленням і мовою, а це означає, що для кращого розуміння треба по пробувати викласти матеріал іншій людині;

 8. розвитку мислення також сприяє використання письмової мови, тому корисно написання твору, ведення щоденника;

 9. для розвитку мислення корисні дискусії, вільний з ложение прочитаного, рішення парадоксальних задач.

55

Отже, розвиток мислення можливо при бажанні людини опановувати новими знаннями, прагненні в досягненні творчих і професійних висот.

7. Мова

 1. Мова та її функції.

 2. Види мови. 1. Людина - істота суспільна і, щоб розуміти один

одного, спілкуючись, люди використовують ту чи іншу мову.

Мова є засобом спілкування, яке було вироблено людством у процесі свого розвитку, що представляє систему знаків.

Коли мова використовується з метою спілкування, то виникає мова.

Мова і мовлення - хоча і дуже близькі, але все ж відрізняються один від одного поняття.

Мова стає «мертвим» відразу після того, як люди перестають на ньому спілкуватися.

Таке сталося з латинською мовою, який зараз використовується лише у вузьких галузях науки.

Виділяються наступні функції мови:

 1. позначення - наявність цієї функції свідчить про відмінність мови людини від спілкування тварин. Звуки тварин висловлюють лише емоційні стани, тоді як людське слово вказує на якийсь предмет або явище;

 2. узагальнення - функція проявляється в тому, що одним словом можна позначити групу подібних предметів (поняття), що ріднить мова з мисленням.

Думки людини одягнені в мовну форму, поза промови думка не існує;

3) керування - виражається в застосуванні мови в про
процесі спілкування.
Може виявлятися в трьох видах:

а) інформаційна - передача знань;

б) експресивна - відображає ставлення мовця
до оточуючих, впливає на почуття людини;

56

в) плануюча - спрямована на організацію поведінки або діяльності, може здійснюватися за допомогою вимоги, ради, наказу, переконання, розпорядження і т. п.

Чи можна вважати здатність до розвитку мови у людини вродженої?

Думки вчених неоднозначні. З одного боку, є неспростовні докази, які заперечують можливість уродженості, прикладом є діти-мауглі (див. тему «Спілкування»), з іншого боку, вчені так і не змогли навчити тварин вищим понятійним формам мови, хоча багато тварин і володіють розвиненою системою комунікацій між собою.

Наприклад, американські вчені Б. Т. Гарднер і Р. А. Гарднер (1972 р.) зробили спробу навчити шимпанзе мови глухих.

Навчання почалося, коли шимпанзе була у віці одного року, і тривало протягом чотирьох років.

До 4-річного віку мавпа самостійно відтворює ла близько 130 жестів, розуміла ще більше, але вищі понятійні форми мислення залишилися недоступними.

Таким чином, мова людини тісно пов'язана з мисленням і є основним засобом людського спілкування.

2. У різних умовах мова набуває специфічні особливості, які виражаються в різних видах.

Розглянемо ці види.

Мова підрозділяється на зовнішню, внутрішню і егоцентрі чний.

Зовнішня мова є провідною в процесі спілкування, тому її основна якість - доступність для сприйняття іншого че ловека, в свою чергу може бути письмовою і усною.

Письмова мова представляє розгорнуте мовне висловлювання вання.

Важливо, щоб форма викладу була ясною і точною.

Якщо мова призначена для широкої читацької аудиторії, то слід подбати про її обгрунтованості, змістовності, захопливості.

Усна мова більш виразна, так як використовуються мими ка, жести, інтонація, голосова модуляція і т. п. Специфіка цього виду в тому, що відразу ж можна бачити реакцію слухачів

57

на слова говорить, що дозволяє певним чином коригувати мова.

У людини якості писемного та усного мовлення можуть не збігатися.

Наприклад, прекрасний оратор може відчувати труднощі при письмовому викладі своєї мови і навпаки.

Усна мова поділяється на монологічну і диалогичен ську.

Монологічне мовлення - мова однієї людини.

Її основна перевага полягає в можливості донести до слухачів власну думку без спотворення і з необхідними доказами.

Діалогічна мова відбувається між двома або кількома особами.

Це більш легкий вид мовлення, так як не вимагає розгорнення, доказовості, продуманості в побудові фраз.

Її недолік у тому, що говорять можуть перебивати один одного, спотворювати розмову, не до кінця висловлювати свої думки. Підрозділяється на ситуативну і контекстуальну мова.

Ситуативна мова малозрозуміла для людини, не присвячене го в ситуацію.

У ній є багато вигуків, мало або немає зовсім власних назв, які замінюються займенниками.

Контекстуальна мова - більш розгорнута, попередні висловлювання обумовлюють виникнення наступних.

Егоцентрична мова - мова людини, звернена на себе са мого і не розрахована на будь-яку реакцію з боку навколишнє.

Це проміжний вид між зовнішньою та внутрішньою мовою. Найчастіше цей вид мовлення проявляється у дітей середнього дошкільного віку, коли в процесі гри або малювання, ліплення вони коментують свої дії, ні до кого конкретно не звертаючись.

У дорослих також іноді можна зустріти егоцентричну мова.

Найчастіше це відбувається при вирішенні складної інтеллек туально завдання, в ході чого людина розмірковує вголос.

Можна сказати, що це мова-мислення, завдання якої - про служівать інтелект людини.

Внутрішня мова - мова про себе.

58

Її найбільш характерні риси - це фрагментарність, уривчастість, скороченість.

Існує наступний закон переходу зовнішньої мови у внутрішню: в першу чергу скорочується підмет, а оста ется присудок з відносяться до нього частинами пропозиції, в словах в першу чергу йде скорочення голосних.

Експериментально доведено, що внутрішня мова істотно впливає на рішення розумових завдань.

У дослідах А.Н. Соколова дорослим піддослідним пропонувалося прослухати текст або вирішити нескладний арифметичний приклад і при цьому одночасно декламувати вголос добре вивчені вірші, або вимовляти одні й ті ж прості склади («ба-ба» або «ля-ля»).

Експеримент показав, що при таких умовах сенс тексту не вчувався, а сприймалися лише окремі слова, рішення завдання також утруднялося, а це може означати, що процес ми Шленов передбачає активну внутрішню роботу артикуляційного апарату.

Подібного роду досліди організовувалися і з молодшими школярами.

Виявилося, що простий затиск мови зубами вже викликав серйозні труднощі в читанні й розумінні тексту та наявність грубих помилок при листі.

Таким чином, види мовленнєвої діяльності різноманітні і використовуються в залежності від ситуації спілкування.

8. Уява

 1. Поняття про уяву.

 2. Види уяви.

 3. Функції уяви.

 4. Розвиток уяви.

1. Уява - це психічний процес, завдяки кото рому створюються такі образи, які людина раніше ніколи не сприймав.

Можна виділити чотири типи уявлень уяви: 1) образи того, що є в реальній дійсності, наприклад, людина представляє пустелю Сахара, в якій він ніколи не бував, але яка реально існує;

59

 1. історичні образи, наприклад, можна уявити, як виглядав доісторична людина або шаблезубий тигр;

 2. казкові образи: Баба Яга, Змій-Горинич і т. д.;

 3. образи майбутнього, наприклад, як виглядає автомобіль ХХII в. Образи уяви можуть створюватися різними шляхами.

Найбільш поширеними є наступні способи.

1. Аглютинація - це з'єднання будь-яких якостей, властивостей,
частин у єдиний, часто химерний образ, іноді дуже далекий
від реальності.

Наприклад, з'єднання верхньої частини тулуба чоловіки і нижньої частини коня втілилися в образі кентавра, а, поставивши хатинку на курячі лапи, отримали житло Баби Ягі.Чаще все такий прийом використовується в міфах і казках.

2. Акцентування - виділення в наявному образі якоїсь
якої частини, деталі і зведення її в ранг домінуючою.

Спосіб найчастіше застосовується в карикатурах, шаржах.

3. Типізація - найскладніший, часом творчий прийом,
виражається в тому, що з конкретних образів виділяються
найбільш характерні, значущі якості та властивості і вже на їх
основі створюється новий образ.

Дуже часто цим прийомом користуються письменники, створюючи про рази літературних героїв.

Уява не може виникнути на порожньому місці, для цього потрібно перетворити матеріал, отриманий з сприйнятого раніше.

Наприклад, казкова Баба Яга - це просто страшна стара з гачкуватим носом, і її хатинка також складається з добре знайомих частин (хата + курячі лапи).

Вчені часто створюють нову техніку, грунтуючись на тому, що є в природі.

Завдяки уяві людина здатна розумно і творчо планувати свою діяльність і керувати нею.

Воно виручає в тих ситуаціях, коли неможливо, важко або просто недоцільно виконувати практичні дії.

Таким чином, без уяви не був би можливий прогрес в жодній з областей людської діяльності.

60

2. Виділяються такі види уяви:

 1. активне (довільне) - пасивне (мимовільне);

 2. ародуктівное (творче) - репродуктивне (відтворює). Пасивне уяву виникає без вольових зусиль і без

свідомих намірів з боку людини.

Найбільш поширеним видом пасивного уяви є сновидіння.

Питання, пов'язані зі сновидіннями, завжди цікавили людину.

Ще в Стародавній Спарті існували спеціально призначаються чиновники - ефори, основним обов'язком яких було спати в храмах і бачити сни, на підставі яких потім прини мались державні рішення і закони.

Більшість наших сновидінь представлено у вигляді зри тільних образів, що свідчить про їхній зв'язок із зовнішнім світом, адже більшу частину інформації ми сприймаємо за допомогою зорового аналізатора.

Приблизно в 4-х випадках із 100 зустрічаються звукові сни, 2,5% снів - «смакові» і 0,5% - «нюхові».

Згідно з деякими гіпотезами, сни призначені для виконання охоронної функції, адже в давнину ночами людині дуже часто загрожувала небезпека.

Вчений В. Н. Касаткін, проаналізувавши 41 тис. Сновида ний, прийшов до висновку, що мозок за допомогою «нічних картин» пре дупреждает нас про які загрожують захворюваннях задовго до появи перших симптомів.

В процесі сну мозок сам вказує людині на хворий або захворює орган, причому, як правило, людина бачить не себе, а іншу людину з якоюсь вираженою аномалією («Теорія сновидінь»).

Часто сни пов'язані з тривожними станами людини, а іноді і з неврозами.

Сновидіння таких людей дуже яскраві, наповнені образами, частіше неприємними, характерні «тупикові» сновидіння, коли людина шукає вихід з лабіринту, будинки, міста і т. п.

Активна уява виникає, коли нові ідеї або обра зи створюються шляхом спеціального наміри людини.

61

Репродуктивне (відтворює) уяву засноване на відтворенні нових образів відповідно до наявного описом, схемою і т. п.

Наприклад, в основі такого напрямку в мистецтві, як нату ралізм, а почасти і реалізм, лежить створення картин, в точності відтворюють дійсність.

Загальновідомо, що за картинами І. І. Шишкіна можна вивчати російську флору, тому що на його полотнах всі рослини написані з «документальної» точністю.

Продуктивна уява - нові образи та ідеї створюються в результаті самостійної творчої діяльності.

Такі напрямки образотворчої діяльності, як аб стракціонізм, кубізм і т. д. виникли як результат того, що ху дожник не влаштовує точне відтворення реальності.

Проте найчастіше провести чітку грань між репродуктивним і творчим уявою не представляється можливим.

Наприклад, створюючи історичні романи, автори завжди вно сят своє власне ставлення до подій, поряд з реально існуючими героями в художньому творі «живуть» вигадані персонажі.

Конструктори, винаходячи літальні апарати, аналізували польоти птахів і т. д.

Слід також виділити і такі види уяви, як мрія (створення образів бажаного майбутнього) і мрії (людина «живе» у світі, який створив у своїй уяві).

3. Уява в житті людини виконує специфічні функції.

Розглянемо ці функції докладніше.

 1. Тісний зв'язок з мисленням дає можливість створювати образи дійсності, користуватися ними при рішенні задач.

 2. За допомогою уяви людина здатна регулювати свій емоційний стан, хоча б частково задовольняти потреби, знижуючи тим самим виникає напруженість.

3. Уява бере участь в вольової регуляції
станів людини та діяльності пізнавальних процесів.

Викликаючи певні образи, можна впливати на сприйняття, спогади, думки і почуття.

62

4. Завдяки уяві людина здатна виконувати дей
ствия в умі, маніпулюючи не реальними предметами, а образами
цих предметів.

5. Уява бере участь у плануванні діяльності,
оцінці точності їх виконання, хід реалізації.

За допомогою уяви людина здатна регулювати свою психофізіологічний стан, налаштовуючись на майбутні події.

Широко відомі факти, коли лише за допомогою уяви, прикладаючи вольові зусилля, людина змінювала ритміку дихання, кров'яний тиск, частоту пульсу, температуру тіла.

Саме ці дані покладені в основу аутотренінгу.

У деяких людей фантазія настільки багата, що вони, вооб ражая у себе наявність різних захворювань, можуть действитель але спровокувати їх виникнення.

Досить відоме явище - ідеомоторні акт, суть кото рого в тому, що, представляючи який-небудь рух, можна викликати саме цей рух.

З ці фактом знайомі артисти естради, які демонструють публіці номери по знаходженню захованих в залі предметів.

Суть номера в тому, що артист вловлює мікрорухи рук або очей людини, сховав предмет.

Отже, функції уяви допомагають вирішувати багато актуальні проблеми і часто спираються на нашу підсвідомість.

4. Уява дуже тісно пов'язане з мисленням, тому що думка невіддільна від образу.

Саме тому все, що розвиває мислення, також сприяє розвитку уяви.

Розглянемо деякі напрямки, яких слід дотримуватися у розвитку уяви.

 1. Розвитку уяви сприяє ігрова діяльність, наприклад: ігри зі словами, у фантастичні гіпотези («що б ло б, якби ...»), твір казок, віршів, малювання, ліплення. Дуже корисні для розвитку уяви рольові ігри.

 2. Читання книг сприяє розвитку уяви. Особливо корисні в цьому напрямку опису персонажів, інтер'єру, природи.

63

3. Розвитку відтворює уяви допомагає вивчення
різних географічних карт.

Подорожуючи по карті, можна представляти країни, картини природи, місцевих жителів і т. д.

 1. Всілякі графічні операції, креслення, малюнки - реальний шлях розвитку технічної творчості та уяви у дітей.

 2. Уява неможливо розвивати, не спираючись на життєвий досвід і знання.

Тому чим ширший круг пізнання, тим багатше і уяву.

Таким чином, розвиваючи уяву дитини, можна сформувати творчу, емоційно багату особистість.

ЛЕКЦІЯ3. Властивості особистості

1. Темперамент

 1. Історія уявлень про темперамент.

 2. Типи темпераментів. Властивості темпераментів.

 3. Індивідуальний стиль діяльності.

 4. Темперамент і проблеми виховання.

1. Темперамент є поєднанням властивостей, визна ляющих динаміку функціонування психічних процесів і поведінки людини.

В основному властивості темпераменту біологічно обумовлені ни, тобто є вродженими, але їх вплив на формування характеру і поведінки людини дуже велике.

Темперамент багато в чому визначає вчинки людини, її індивідуальні прояви, саме тому його не можна ізолювати від особистісних властивостей.

Швидше це сполучна ланка між організмом і особистістю.

Вчення про темперамент має довгу історію і сходить до поглядів давньогрецького лікаря Гіппократа.

Згідно з його опису, тип темпераменту залежить від співвідносячи ня в організмі людини різних рідин: крові, жовчі і лімфи.

Працювали кілька століть пізніше римські лікарі стали вживати слово «temperamentum» («належне співвідносячи шений частин») для позначення пропорцій рідини при їх змішенні.

Розгорнуту класифікацію типів темпераменту дав римський лікар і анатом К. Гален (II ст. До н. Е..). надалі античні медики обмежили число типів темпераменту чотирма.

Згідно поглядам древніх, типи темпераменту визначалися таким співвідношенням рідин в організмі: переважання крові («сангвіс» - «кров») давало сангвінічний темперамент; переважання лімфи («флегма» - «слиз») - флег автоматично; жовтої жовчі («холе» - «жовч») - холеричний;

65

чорної жовчі («мелайної холе» - «чорна жовч») - меланхолійний ський.

Згодом ці назви втратили статус наукових, але збереглися як данина історії.

З часів античності вчення про темперамент зазнавало багато змін і збагачувалося новими знаннями.

Узагальнюючи всі існуючі та існуючі теорії, можна виділити три основні системи поглядів.

1. Гуморальна теорія (від лат. "Humor» - «волога», «сік»).
До цього напрямку можна віднести і вже розглянуті віз
зору древнеантічних вчених, і більш сучасні погляди
І. Канта і П. Ф. Лесгафта.

І. Кант (кінець XVIII ст.) Вважав, що в основу темпераменту покладені індивідуальні особливості крові.

П. Ф. Лесгафт вважав, що переважання темпераменту обумовлено властивостями системи кровообігу, а саме - товщиною і пружністю стінок кровоносних судин, діаметром їх просвіту, формою серця і т. д.

Саме ці особливості і визначають швидкість і силу кровотоку, наслідком чого є тривалість реакцій на подразники і збудливість організму.

Гуморальну напрямок не позбавлене науковості.

Сучасна ендокринологія стверджує, що окремі властивості людської психіки (реактивність, врівноваженість, чутливість) багато в чому визначаються індивідуальними відмінностями в діяльності гормональної системи.

2. Соматична теорія (початок ХХ ст.) Визначає тип темпі
рамента залежністю від статури людини.

Яскравими представниками цього напряму є Е. Креч-мер і У. Г. Шелдон. Ці вчені ставили пряму залежність між ростом ду, повнотою, пропорціями тіла людини і особливостями його темпераменту.

3. Вчення про вищу нервову діяльність, в основі якого
лежать погляди І. П. Павлова про залежність властивостей темперамен
та від властивостей нервової системи.

І. П. Павлов вважав, що тип вищої нервової діяльності (ВНД) визначається трьома властивостями нервових процесів:

1) сила - свідоцтво працездатності і витривалості нервової системи, наскільки вона в змозі витримувати сильні подразники;

66

 1. врівноваженість говорить про співвідношення основних нервових процесів: гальмування і збудження;

 2. рухливість - наскільки швидко процеси збудження і гальмування можуть змінювати один одного. Виділені властивості, поєднуючись, дають чотири типи ВНД. Перший тип - слабкий, йому відповідає меланхолійний тип темпераменту.

Другий тип - сильний, неврівноважений, йому відповідних ет холеричний темперамент.

Третій тип - сильний, урівноважений, рухливий - сан гвініческій темперамент.

Четвертий тип - сильний, урівноважений, інертний - флегматичний темперамент.

Надалі були виділені додаткові властивості нер вной системи (Б. М. Теплов, В. Д. Небиліцін). Відзначимо некото Деякі з них:

 1. динамічність - наскільки швидко виробляються умовні рефлекси;

 2. лабільність - як швидко виникають і протікають процес си збудження і гальмування;

 3. висока чутливість - властива особам зі слабким ти пом ВНД.

Останні наукові дані свідчать про спадковість окремих властивостей нервової системи.

Отже, в основі темпераменту лежать різні біологічні характеристики психіки.

2. Відповідно до сучасних поглядів на класифікацію темпераментів, класичного розподілу на чотири типи певною мірою умовно.

Більшість людей, мають окремі прояви будь-якого основного типу, проте не можуть бути повністю до не му віднесені. У цьому випадку говорять про змішаному типі темпераменту.

Кожен тип темпераменту має своє поєднання психічних властивостей, основними з яких є різна ступінь активності та емоційності, особливості моторики.

У структурі темпераменту центральне місце займає загальна психічна активність.

Ступінь активності у різних людей коливається від інертності, млявості в одних до бурхливих спалахів енергії в інших.

67

Зовні активність виявляється в таких формах, як енергійність при виконанні дій, різноманітність цих дій, витривалість при прояві активності, темп реакцій, їх стрімкість або сповільненість.

Якщо людина має високу активність, то амплітуда його рухів більш широка, а самі рухи сильніші, що найбільш помітно в спортивній діяльності.

Про рівень активності можна судити по мовним особливостям та індивідуальним проявам почерку.

Чим більш активний людина, тим більше розмашистий у нього по черк, ширші відстані між буквами і словами, літери - більше.

Такому індивіду важко виконувати тонкі руху з маленькою амплітудою, ретельно прописувати слова.

Активність позначається і на функціонуванні психічних процесів: сприйняття, пам'яті, мислення, уяви, уваги, наприклад, активна людина запам'ятовує матеріал швидше, але менш активний здатний до більш тривалого утри жанію уваги на якомусь об'єкті і т. д.

У спілкуванні активність виявляється як на вербальному, так і невербальному рівні.

У активного індивіда яскрава міміка і пантоміміка, швидка мова, підвищена жестикуляція, як правило, їх голос сильніший, гучний.

У менш активного ці ж якості мають протилежне прояв.

Активність може виявлятися в реактивності, тобто в підвищенні шенной чутливості, реакції на самі незначні сти мули. Така властивість характеризує людей зі слабким типом ВНД.

Іншими, не менш важливими властивостями темпераменту виступила пают пластичність - ригідність.

Ці якості проявляються в умінні людини швидко (пластичність) або повільно (ригідність) пристосовуватися до умов зовнішнього середовища, наприклад: перехід на іншу роботу, переїзд на інше місце проживання і т. д.

Також дуже важливими якостями темпераменту є ек страверсія - інтроверсія.

Екстраверт - це людина, яка активно взаємодіє із зовнішнім світом, йому властива підвищена товариськість,

68

коло його знайомих дуже широкий, мова активна, руху часті, часом метушливі.

Інтроверт більш зосереджений на власному внутрішньому світі, ніж на оточуючих, замкнутий, коло його друзів дуже вузький, він схильний до самоаналізу, соціальна адаптація ускладнена.

Певне поєднання розглянутих якостей дає різні типи темпераментів.

Проте до теперішнього часу зберігається поділ на чоти ре типу темпераменту, так як це дозволяє робити класси сифікацію по найбільш яскравим проявам психіки, що часто виявляється корисним для практичного застосування.

Коротко охарактеризуємо ці типи.

Сангвінік характеризується вираженою психічної актив ністю, живий і рухливий, міміка і рухи виразні, швидко реагує на події, відносно легко переживає неприємності, екстраверт.

Флегматик - його настрій відрізняється постійністю, чув ства глибокі і стійкі, міміка малорухлива, мову і рухи уповільнені, інтроверт.

Холерик відрізняється підвищеною активністю, пристрасністю і енергійністю, схильний до бурхливих емоційних спалахів, але здатний швидко заспокоїтися і міняти настрій на протилежний, екстраверт.

Меланхолік - легко ранимий, вразливий, але зовні це проявляється слабо, мова приглушена, рухи стримані, інтроверт.

Слід зазначити, що не можна виділити ні «хороший», ні «поганий» тип темпераменту, в кожному є як переваги, так і недоліки.

Наприклад, у сангвініка відзначається підвищена працездатність, він може легко пристосуватися в більшості ситуацій, але роботу до кінця не довести, його дружні зв'язки, незважаючи на їх велику кількість, часто недовговічні, так як і до роботи, і до друзів інтерес швидко згасає.

Меланхолік, навпаки, повільно включається в роботу, але в більшості випадків доведе її до кінця, коло його друзів дуже вузький, але це тривалі і стійкі зв'язки.

Холерик може «гори звернути", але за короткий проміжок часу, а на тривалий йому часто не вистачає витримки.

69

Флегматик часто не в змозі швидко зібратися і розібратися в що відбувається, але зате здатний працювати довго і наполегливо, прагнучи до поставленої мети.

Таким чином, будь-який тип темпераменту має як достоїнствами, які слід зміцнювати і всіляко розвивати, так і недоліками, прояв яких кожна людина здатна стримувати, завдяки вихованню і вольовим зусиллям.

3. Різне поєднання властивостей темпераменту характеризує індивідуальний стиль діяльності людини, який можна визначити як сукупність динамічних характеристик діяльності, що залежать від темпераменту, що містять типові для даної людини прийоми роботи.

У процесі виконання діяльності людина пристосовує особливості свого організму і вроджені властивості нервової системи таким чином, щоб досягти найкращих результатів з найменшими витратами.

Індивідуальний стиль діяльності і темперамент не тотожні.

Під впливом життєвого досвіду в людини складаються певні вміння та навички, які входять до складу індиві дуального стилю діяльності.

Те, що зовні часто сприймається як прояви темпі рамента, наприклад, характер рухів, насправді є Вира ються індивідуального стилю діяльності.

Особливості темпераменту та індивідуального стилю можуть як збігатися, так і різнитися.

Особливості індивідуального стилю діяльності об'єднуються у дві групи:

 1. придбані в ході накопичення життєвого досвіду і використовувані як компенсація недоліків індивідуальних властивостей нервової системи;

 2. максимально розкривають, підсилюють наявні задатки, корисні властивості нервової системи, здібності людини.

Початок формування індивідуального стилю діяльності слід віднести до дошкільного віку, коли під впливом про навчання і виховання дитина шукає найбільш ефективні для себе прийоми і способи досягнення найкращих результатів.

70

Таким чином, особливості темпераменту виявляються насамперед у своєрідності способів роботи, що і складає індивідуальний стиль діяльності.

4. Знання індивідуальних відмінностей в темпераментах особ але важливо для людей, що займаються педагогічною діяльністю.

Саме ці знання багато в чому дозволяють зробити процес навчання і виховання більш ефективним, забезпечуючи застосування індивідуального підходу до кожної дитини.

Для справжнього розуміння індивідуальних відмінностей темпераментів педагогу необхідно уважно спостерігати за особливостями поведінки і діяльності дітей у різних ситуаціях, вміти відрізняти випадкові прояви від рис темпераменту.

Вікові прояви темпераменту залежать насамперед від ходу дозрівання мозкових структур, властивостей нервової системи.

Чим молодші діти, тим більше для них характерні прояви слабкості нервової системи, а саме: мала витривалість і висока чутливість.

Цим пояснюються імпульсивність дитини, яскравість сприйняття, вразливість.

Проте слабкість нервової системи знаходиться у відповідності з швидким відновленням енергії, що спостерігається в підвищеної рухливості дітей.

У молодших школярів активність нервової системи виявляється в легкості виникнення інтересу і у відсутності здатності до тривалого зосередження.

Відмінності в темпераментах у дітей виражаються у своєрідності психічних проявів.

При виконанні монотонної роботи в більш вигідному становищі опиняються діти зі слабким типом нервової системи, так як їх висока чутливість не дозволяє розвинутися сонливості, що цілком можливо за таких умов.

Але в тих ситуаціях, де виникають сильні, часом несподівані подразники, такі діти губляться і не справляються з діяльністю.

Таким чином, діти зі слабким типом нервової системи краще справляються з виконанням одних завдань, з сильним - інших.

71

Розглядаючи рухливість нервових процесів, можна відзначити наступне.

Школярі з високою рухливістю швидше справлялися із завданням, але при цьому допускали помилки.

Володіють інертною системою працювали плавно, рівномірно, пунктуально виконували завдання, допускаючи мінімальну кількість помилок, однак не завжди вкладалися у відведений час.

Для того щоб якомога точніше визначити тип темперамен та дитини, важливо відзначити наявність наступних рис:

 1. активність - проявляється в тому, наскільки енергійно дитина тягнеться до нового, взаємодіє з оточуючими, долає перешкоди;

 2. амоціональность, про яку судять по тому, як легко змінюються емоційні стани, наскільки трохи дитина до емоційних впливів, чи легко емоція стає спонукальною силою вчинків;

 3. моторика, що виражається в різкості, швидкості, амплітудою

та інших м'язових рухах.

Не слід списувати на темперамент елементарну невоспі танность дитини, наприклад: відсутність витримки - далеко не завжди свідчення холеричного темпераменту, а наслідок прорахунків у вихованні при наявності будь-якого типу темпераменту.

Однак не можна недооцінювати дійсно наявних відмінностей у типах темпераментів.

Знання цих відмінностей дозволить правильно розуміти й адекватно реагувати на особливості поведінки дітей, знаходити до них індивідуальний підхід, варіювати виховні прийоми.

По-різному діти ставляться до негативної оцінки педагога.

Виявилося, що учня з сильною нервовою системою це сти мулірует до виправлення, а в учня зі слабким типом може віз никнути почуття пригніченості, розгубленості.

Особливу увагу вчителів часто залучають діти-холерики і меланхоліки.

Холериків слід всіляко утримувати від прояву бурхливих емоційних спалахів, прищеплювати звичку працювати планомірно, спокійно, без поспіху.

72

Меланхоліки потребують чіткого режимі, в підвищенні їхньої самооцінки, вимозі вчинків, пов'язаних з подолання труднощів.

Темперамент позначається на рисах поведінки, проте не визначає їх обов'язкове прояв.

Загальновідомо, що при сприятливих умовах виховання у меланхоліка можна розвинути сильні вольові якості, а холе ріка навчити стримувати свої бурхливі емоційні спалахи.

Таким чином, знання темпераментів дітей дозволяє зробити виховний процес більш ефективним, при цьому риси темпераменту є тільки однією з передумов розвитку характеру людини.

2. Здібності

1. Поняття про здібності. Види здібностей.

2. Здібності, задатки та індивідуальні особливості
людей.

3. Розвиток здібностей.
1. Термін «здібності» широко використовується не тільки

в психології, але і в інших науках.

Розглянемо, як трактується це поняття.

1. Здібності виступають як властивості душі людини
і включають в себе всілякі психічні процеси і з
стояння. Така характеристика здібностей є найбільш
старої з наявних визначень і в даний час вже
практично не використовується.

2. Здібності - це такий рівень розвитку знань, умінь
і навичок у людини, яка дозволяє йому успішно
справлятися з різними видами діяльності.

Таке визначення широко застосовувалось у XVIII - XIX ст., Іноді використовується і в наші дні.

3. Здібності - це особливості людини, несвідомих
до знань, умінь, навичок, але дозволяють швидко їх
одержувати й ефективно застосовувати в практичній діяльно
сти.

В даний час саме це визначення видається найбільш точним і найпоширенішим.

Б. М. Теплов в якості основних ознак здібностей ви ділячи наступні:

73

 1. це індивідуально-психічні особливості людини, що відрізняють одного від іншого;

 2. це не будь-які особливості, а тільки ті, які впливають на успішність виконання діяльності;

3) не зводяться до вже наявних знань, умінь, навичок.
Як правило, ефективність виконання діяльності зави
сит не від однієї, а від сукупності здібностей.

Якщо одна здатність не досить добре розвинена, то це може бути заповнене високим рівнем розвитку іншої.

Наприклад, мало емоційна мова вчителя може компенсуватися багатою інформаційною насиченістю матеріалу, цікавими фактами.

Класифікація здібностей

1. Природні (природні) і специфічні людські
(Соціальні).

Багато здібності є спільними як для людини, так і для тварин.

До таких загальних, біологічно обумовленим здібностям, слід віднести сприйняття, пам'ять, елементарне мислення та спілкування, в основному на рівні експресії.

В основному формування цих здібностей відбувається на основі елементарних задатків через навчання.

Специфічні людські здібності (соціальні) формуються як наслідок наступних ситуацій:

 1. існування соціально-культурного середовища, в якій відбивається весь досвід, накопичений поколіннями людей;

 2. неможливість оволодіння деякими предметами лише на основі природних задатків;

 3. необхідність виконання складних видів діяльності за участю інших людей;

 4. існування поруч з дитиною людей, що володіють сформованими здібностями і вміють їх передати в результаті навчання і виховання;

 5. мінімальна кількість жорстких вроджених форм пове дення, незрілість мозкових структур, що дозволяє психіці розвиватися під впливом навчання і виховання.

2. Загальні і спеціальні здібності.

Загальні здібності впливають на успішність виконання різних видів діяльності.

74

Найчастіше до них належать розумові здібності (наприклад, широта розуму, гнучкість мислення), розвинена пам'ять, точність і тонкість ручних рухів.

Спеціальні здібності призначені для успішного оволодіння конкретним видом діяльності.

Впорядкувати спеціальні здібності досить складно, так як за кількістю їх стільки, скільки видів діяч ности виконує людина (наприклад, музичні, художні ні, математичні, технічні та ін.)

Загальні і спеціальні здібності часто доповнюють і збагачують один одного, одночасно проявляючись у будь-якій діяльності.

3. Теоретичні та практичні навички.
Теоретичні свідчать про схильність до абстрактних

міркувань, логічним висновкам, а практичні - до успішності виконання конкретних, практичних дій.

Часто ці два види не поєднуються один з одним.

У народі говорять: «Цей - теоретик, а цей - хороший прак тик, все в руках йде на лад».

Однак у різнобічних, обдарованих людей теоретичні та практичні навички добре взаємодіють, доповнюючи один одного.

4. Навчальні і творчі здібності.
Навчальні здібності проявляються при успішному оволодінні

знаннями, вміннями та навичками, формуванні особистісних якостей; творчі - при створенні якихось нових, до цього ні ким не створених предметів матеріальної і духовної культури.

5. Здібності до спілкування, взаємодії з людьми (ком
муникативной) - предметно-діяльні або предметно-позна
вательно здібності.

Перша група здібностей дозволяє успішно контактувати з оточуючими людьми.

Прикладами є розвинена мова і міжособистісне сприйняття, адекватна оцінка людей, здатність викликати прихильність до себе, впливати і т. п.

Предметно-пізнавальні - це здібності до різних видів теоретичної та практичної діяльності.

Для людини дуже сприятливо, якщо обидва ці види взаємно доповнюють один друга.В цьому випадку розвиток відбувається повно цінне і гармонійно.

75

Таким чином, здібності можна визначити як індивідуально-психологічні особливості, що визначають успішність виконання діяльності і оволодіння знаннями, навичками, вміннями.

2. Зміст поняття «здібності» неможливо розкрити без поняття «задатки».

Задатки - це передумови для розвитку здібностей.

Багато хто вважає задатками лише вроджені властивості і якості, проте, якщо розглядати процес розвитку здібностей поетапно, то можливе виділення і набутих задатків.

Для того щоб здатність досягла високого рівня, важливо, щоб вона була добре сформована на попередньому етапі.

Наприклад, високий рівень розвитку математичних здібностей припускає, що дитиною були добре засвоєні елементарні математичні знання, вони й виступають в даному випадку як задатків.

Чому люди відрізняються один від одного наявністю або відсутність наслідком різних задатків? А. Анастазі зазначає: «індиві дуальні відмінності породжуються численними і складними взаємодіями між спадковістю індивіда і середовищем ...».

Спробуємо розібратися в цій взаємодії.

Вже з моменту появи дитини на світ починає проявлятися як вплив спадковості, і вплив середовища.

Наприклад, у новонароджених близнюків проявляються не лише то загальні, але і відмінні риси (один більш мовчазний, ніж другий і т. п.).

На перший погляд парадоксальна ситуація: однояйцеві близнюки, волею долі що виховуються в різних життєвих умовах, виявляються більш схожими, ніж ті, які виховувалися разом.

Такі несподівані факти можна пояснити наступним: виховуються поруч діти не можуть виконувати однакові ролі в іграх (наприклад, у грі «Школа» діє тільки один вчитель), кому-то необхідно поступатися, їм рідко вдається займатися одним і тим же ділом.

Неминуче між близнюками починають складатися ієрархічні відносини.

76

У разі роздільного виховання в цьому немає необхідності, і якщо дитина від природи наділена організаторськими здібностями, то вони проявляться як в одного, так і в іншого.

Таким чином, подібного роду дослідження дозволяють вва тать вплив середовища більш значущим, ніж вплив спадковості.

Порівняльний аналіз ролі середовища і спадковості можна здійснити за допомогою наступних способів:

 1. систематичне зміна умови навчання і виховання;

 2. всебічне вивчення особливостей психіки та поведінки у дітей, вихованих в умовах різних соціальних і національних культур, різних типах сімей;

 3. зіставлення особливостей психіки та поведінки гомозиготних (однояйцевих) і гетерозиготних (різнояйцевих) близнюків. Відштовхуючись від проведених досліджень, вчені

(Б. М. Теплов, В. Д. Небиліцин, В. М. Русалов) роблять висновки, що властивості нервової системи не можна розглядати як задатків для розвитку здібностей, проте «вони утворюють грунт, на якому легше формуються одні форми поведінки, важче - інші »(Б. М. Теплов).

Властивості нервової системи - це стійкі освіти, з цього педагогічної завданням є не зміна негативних властивостей, а знаходження найкращого для кожного типу нервової системи методу навчання і виховання.

Говорячи про вплив спадковості і середовища на розвиток інтелектуальних здібностей, важко дати однозначну відповідь.

В одних ситуаціях спадковість визначає формування ня інтелектуальних здібностей, в інших такий зв'язок не про злежується.

Міжстатеві відмінності у формуванні здібностей також не мають чіткого вираження, однак можуть зростати в міру дорослішання.

Наприклад, чоловіки, зайняті фізичною працею, можуть мати кращу, порівняно з жінками, координацію рухів, краще орієнтуватися в просторі, розуміти механічні з'єднання.

77

Жінки, у свою чергу, мають кращі мовними спо можності, більш вправними рухами, перевагою у швидкості сприйняття, запам'ятовування, рахунки.

Отже, соціально-культурні фактори роблять на формування здібностей більш сильний вплив, ніж біологічні, однак і спадковість також украй важлива для їх розвитку.

3. Багато людські здібності починають формувати ся відразу ж після народження людини і у своєму розвитку проходять такі етапи:

 1. підготовка анатомо-фізіологічної бази майбутніх здібностей (біологічні задатки);

 2. формування задатків небіологічного плану;

 3. здатність досягає необхідного рівня розвитку. Зазначені етапи можуть або протікати паралельно, або

різною мірою накладатися один на одного.

У розвитку дошкільника виділяються наступні етапи формування здібностей: відбувається дозрівання необхідних органічних структур і функціональних органів; робота всіх аналізаторів стає більш сучасною; йде диференціація ділянок кори головного мозку.

Все перераховане створює сприятливу ситуацію для становлення загальних здібностей, які, в свою чергу, можуть розглядатися як задатки для формування спеціальних здібностей.

У цьому ж віці починається розвиток спеціальних спосіб ностей.

Молодший і середній шкільний вік характеризується уско ренним розвитком спеціальних здібностей, на що сприятливо впливають різні види діяльності: навчальна, ігрова, трудова. При цьому бажано одночасно розвивати доповнюють один одного здібності, наприклад, для людини важлива добре розвинена мова, яка одночасно входить до складу інтелектуальних, комунікативних та інших здібностей.

Організовуючи діяльність дітей щодо розвитку здібностей, дорослі повинні забезпечити дотримання таких вимог:

1) творчий характер діяльності;

78

 1. рівень труднощі повинен бути оптимальним, тобто важко, але здійснимо;

 2. необхідно створити належну мотивацію;

 3. під час всього процесу виконання роботи і після її закінчення важливо створювати позитивний емоційний настрій у дитини.

Таким чином, у своєму розвитку здатності проходять опре ділені етапи, співвідносні з віковими особливостями.

3. Характер

 1. Визначення характеру.

 2. Типологія характерів.

 3. Формування характеру. 1. Характер є відображенням стійких рис особистості,

виявляються в діяльності і спілкуванні і виражають ставлення людини до людей і виконуваної роботи.

Прояв характеру можна спостерігати під час будь-якої діяльності: одні воліють складні види діяльності, знаходячи позитивні емоції у подоланні труднощів, інших задовольняють прості види.

У процесі спілкування про характер людини судять по його манері поведінки, способах реагування на поведінку співрозмовників (делікатне поведінку або безцеремонне, ввічливе або грубе і т. д.).

При цьому значення мають не стільки особливості нервової системи людини, скільки рівень його вихованості та культури.

Ми говоримо про характер, коли відзначаємо ступінь самостійно ності людини, її працьовитість і наполегливість, целеустре мленность і завзятість.

Коли людина проявляє протилежні якості та в діяльності, і в спілкуванні, про нього говорять, що він безхарактерний.

Характер тісно пов'язаний з темпераментом, будучи таким же стійким і малоізменяющіміся, але, на відміну від темпераменту, це прижиттєве освіту.

У структурі рис характеру можна виділити наступні блоки:

 1. система ставлення до дійсності;

 2. вольові якості (детальніше розглянемо у темі «Воля»).

79

У свою чергу система ставлення до дійсності підрозділяється на:

 1. ставлення до колективу, інших людей (чесність, колективізм, конформізм, егоїзм, душевність і т. д.);

 2. ставлення до виконуваної діяльності (раціоналізм, розважливість, працьовитість, ощадливість і т. д.);

 3. ставлення до себе (самостійність, самооцінка, егоцентризм і т. д.). Характер займає центральне місце у структурі особистості,

впливаючи на пізнавальні та емоційні процеси.

Він тісно пов'язаний з потребами та інтересами і явно про є тоді, коли задовольняються найбільш сильні і акту альні потреби.

На відміну від інших особистісних якостей характер формує ся в досить ранньому віці і відрізняється стійкістю.

Наприклад, інтереси, соціальні установки можуть змінюватися протягом усього життя людини.

Зміна характеру можливо, але це відбувається лише в ис виняткове випадках, наприклад, коли людина важко хворіє, потрапляє в ситуацію глибокого стресу і життєвої кризи, у зв'язку з віковими змінами, що приводять до глибоких органічних порушень у центральній нервовій системі.

Таким чином, характер визначає індивідуальність і своєрідність особистості.

2. Протягом всієї історії розвитку психології робилися численні спроби побудувати типологію характерів.

Дослідники виходили з таких ідей:

 1. в процесі онтогенезу відбувається досить раннє становлення характеру, який потім протягом усього життя залишається більш-менш стійким освітою;

 2. структуру характеру утворює не випадкове поєднання лич ностние якостей, а таке, яке дозволяє розрізняти і будувати типологію;

 3. спираючись на типологію, більшість людей можна віднести до відповідних груп.

Розглянемо найбільш відомі типології характерів. Типологія Е. Кречмера. у своїй типології Е. Кречмер виходив із залежності особистісних якостей від будови тіла.

80

Виділялися такі типи конституцій:

  астенічний - це люди з тонкою шкірою і вузькими плеча ми, у них плоска грудна клітка, невелика вага тіла, слаборозвинена мускулатура, жінки відрізняються малим ростом;

 1. атлетичний - люди з сильно розвиненою мускулатурою і кістяком, найчастіше середнього або високого зросту, з могутньою грудною клітиною, щільною, високої головою;

 2. пикнический - це люди, схильні до повноти, їхні м'язи слаборозвинені, шия коротка, зростання середній. Е. Кречмер зіставив тип конституції з можливістю

розвитку певних психічних захворювань, так пікніки схильні до розвитку маніакально-депресивного психозу, астеніки і атлетики - до шизофренії.

Виходячи з цього, виділяються такі типи характерів:

 1. шизотимик - людина з тонко розвиненими почуттями, арі стократічний, схильний до абстрактним роздумів, холодний, відчужений, владний і егоїстичний;

 2. циклотимик - людина весела і балакучий, з властивим легким ставленням до життя, задушевний, енергійний, схильний до гумору. Спираючись на ті риси характеру, які свідчать про

ставленні до людей, К. Леонгард створює свою класифікацію. Розглянемо її детальніше:

1) гіпертимний тип - висока контактність, балакучий
с-, вираженість жестів, міміки і пантоміміки.
Не витримує до кінця тему розмови, відхиляючись від
неї. Не дуже серйозно ставиться до службових обов'язків
і сімейним зобов'язаннями.

Часто провокують конфлікти. Оптимістичний і енергійний, часто легковажний. Легко дратується;

2) дістімний тип - небагатослівність, сповільненість в дви
жениях, песимізм і пасивність, низька товариськість,
індивідуалізм.

Часто веде замкнутий спосіб життя, домосід. Низька конфліктність, серйозний, об'єктивний і сумлінний;

 1. циклоїдний тип - характерна часта зміна настроїв і, як наслідок, зміна способів спілкування;

 2. збудливий тип - малообщителен, відзначається уповільнений ність в рухах і мови.

81

Часто буває занудлів і похмурий, з ним важко ужитися, тому що нерідко влаштовує скандали.

Якщо все складається успішно, то це сумлінний, акура ратний людина, яка любить маленьких дітей і тварин. У несприятливих ситуаціях дратівливий, запальний, погано контролює свою поведінку;

 1. застревающий тип - товариськість помірна, іноді за-нудлівость, чутливий в соціальній справедливості, але легко ображається у разі критики, мстивий, честолюбний, ревнивий, прагне у всьому бути першим;

 2. педантичний тип - бюрократ, прагне все робити по правилам, надійний, акуратний, добросовісний, але занудлів, буркотун, в конфлікти вступає рідко;

 3. тривожний тип - боязкий і невпевнений, із заниженою самооцінкою, доброзичливий і самокритичний, товариськість низька, виконавчий, часто несе відповідальність за ті дії, які не здійснював;

 4. емотивний тип - свої образи носить в собі, воліє вузьке коло спілкування, властиве загострене почуття обов'язку, добрий та щедрий, злізли;

 5. демонстративний тип - легко встановлює контакти з оточуючими.

Жадає влади і похвали, ввічливий і артистичний, спосіб ний захопити інших, але при цьому егоїстичний, лицемірний, любить хвалитися і ухилятися від роботи;

10) екзальтований тип - підвищена товариськість і балакучість, влюбливість, альтруїзм. Яскравість почуттів та хороший смак, проте схильний до панікерство, схильний миттєвим настроям; 11) екстравертірованний тип - велика кількість друзів і знайомих мих, балакучість і легковажність, готовність уважно вислухати, але при цьому охоче поширює чутки; 12) інтровертірованний тип - замкнутість, схильність до фі лософствованію, упертість, ригідність, принциповість. У вітчизняній психології прийнята класифікація акцентуацій характерів у підлітків, розроблена А. Є. Личко. Докладніше про неї поговоримо в темі «Психологічні особливості підлітка».

Знання типу характеру дозволяє передбачити поведінку чоло століття, що робить спілкування більш ефективним.

82

3. Витоки формування характеру лежать в самому початку жит ненного шляху людини.

Провідну роль у цьому відіграють взаємини з навко ми, перш за все з матір'ю або з тими, хто безпосередньо вуха живає за дитиною.

Сензитивним (найбільш сприятливим) періодом для ста лення характеру дитини є вік від 2-3 до 9-10 років.

Саме в цей час процес спілкування з дорослими і однолітками йде особливо активно.

Довіра до дорослих з боку малюка безмежно, тому дієво і слово, і вчинок, і дію.

Має значення і характер взаємин дорослих один з одним, який вони демонструють на очах у дитини, їх від носіння до нього.

Згодом дитина, ставши дорослим, саме такий спосіб спілкування починає використовувати щодо власних дітей.

Характер спілкування матері з дитиною вже в перші місяці його життя впливає на формування таких рис, як доброта і чуйність, товариськість або, навпаки, егоїстичність і черствість, байдужість до людей.

Дещо пізніше, в ранньому та дошкільному віці, закладаються властивості характеру, що характеризують відношення до діяльності: акуратність, працьовитість, сумлінність, від відповідальність та ін

Джерелом формування цих якостей є ігри і доступні форми домашньої праці.

Дорослі повинні підтримувати і закріплювати ті прояви, які хотіли б бачити в структурі рис характеру своєї дитини.

Початок вступу до школи сприяє оформленню рис характеру, пов'язаних з відносинами між людьми.

Розширення кола спілкування (однокласники, вчителі) сприяє цьому оформлення.

Якщо засвоєні в дошкільному віці способи взаємодії ствия знаходять підкріплення у шкільні роки, то найчастіше вони стійко закріплюються на все подальше життя.

Якщо ж ці способи не підтримуються, може початися ломка характеру, що супроводжується зовнішніми і внутрішніми протиріччями.

83

Результат не завжди позитивний. Найчастіше відбувається ча стичної зміна рис характеру, що приводить до деякого компромісу.

У шкільні роки активно розвиваються вольові якості, а в старших класах закріплюються базові моральні риси характеру, що визначають світоглядну позицію людини.

До закінчення навчання в школі формування характеру можна вважати сформованим, і людина залишається, в основному, впізнаваним у будь-яких ситуаціях для тих, хто його знав в шкільні роки.

Отже, характер починає формуватися вже з перших місяців життя і до кінця шкільного віку його становлення, як правило, закінчується.

4. Воля

 1. Поняття про волю.

 2. Вольова регуляція поведінки.

 3. Розвиток волі у людини, вольові якості.

1. Виконуючи різні види діяльності, людина керується якимись конкретними мотивами, які не завжди усвідомлюються, або усвідомлюються не дуже чітко, а відповідні їм дії не контролюються свідомістю.

У цьому випадку говорять, що дії людини є мимовільними (страх, захоплення, здивування і т. д.). Однак у більшості випадків дії людини підлягати усвідомлення і контролю.

Тоді говорять про довільних діях, тобто похідних від волі.

Іноді для досягнення поставленої мети людина не докладає жодних значних зусиль, наприклад, читання цікавої книги.

Якщо ж долаються якісь перешкоди, прикладаються зусилля, то такі дії є вольовими.

Перешкоди, які стоять на шляху до досягнення мети поділяються на зовнішні (які не залежать від людини, наприклад, запізнився на зустріч, тому що зламався автобус) і внутрішні (залежать від бажань і активності самої людини, наприклад, спізнився, тому що проспав).

84

Воля - це психічна діяльність людини, що виявляється при досягненні мети та подоланні перешкод і труднощів, що стоять на шляху до досягнення цієї мети.

Долаючи труднощі, людина прикладає вольові зусилля, які проявляються в нервово-психічній напрузі, завдяки чому відбувається мобілізація моральних та інтелектуальних сил людини.

Воля проявляється у двох видах активності:

1) виконавча вольова активність (людина свідомо
виконує розпорядження інших осіб, керуючись чув
ством боргу і розумінням відповідальності у вирішенні стоячи
щих перед ним завдань);

2) самостійна вольова активність (рішення приймається
ються самостійно, але ця самостійність може про
з'являтися на різних етапах виконання діяльності).
Отже, воля властива тільки людині, вона формується в за
лежно від умов матеріального життя суспільства.
2. Вольові дії можуть бути простими і складними.
Прості вольові дії характеризуються ясністю і чітко
стю уявлення про те, як буде виконуватися діяльність.

Елементами цієї дії виступають мета, мотив, засоби і способи виконання.

Виділяються наступні етапи виконання цієї дії:

 1. усвідомлення мети бажання її досягти;

 2. усвідомлення наявних можливостей у досягненні мети;

 3. прийняття рішення;

 4. виконання рішень, досягнення мети.

Корінна відмінність простого дії від складного полягає у відсутності розбіжності між різними мотивами (борь б мотивів), тому в складному вольовому дії присутні такі етапи виконання:

 1. усвідомлення мети бажання її досягти;

 2. усвідомлення наявних можливостей у досягненні мети;

 3. поява мотивів, які або стверджують, або заперечують існування цих можливостей;

 4. боротьба мотивів і вибір найбільш значимого;

 5. виконання рішення.

Етап виконання рішення може проявлятися двояко: 1) дія виконується за допомогою зовнішніх вчинків;

85

2) зовні дії не виконуються, людина утримується від них, наприклад, утримується від вживання алкоголю і т. п.

Вольова дія завершується самооцінкою ефективності досягнення мети.

Таким чином, вольова дія включає в себе ряд послідовних етапів.

3. У структурі особистості можна виділити вольові якості, значення яких в житті людини дуже велике. Розглянемо найбільш важливі з них.

Цілеспрямованість виявляється в прагненні людини під лагодити свою поведінку досягненню стійкої життєвої мети. Самостійність - це побудова своєї поведінки в соот відповідне з власними поглядами і переконаннями, однак са мостоятельний людина завжди в змозі прислухатися до чужо му думку.

Це позитивна якість особистості, від якого слід відрізняти негативні: негативізм і сугестивність.

Негативізм - це поведінка наперекір чужій думці, ко да не визнаються жодні поради, навіть розумні.

Сугестивність - поведінка будується відповідно до чужими порадами.

Рішучість проявляється в здатності людини швидко приймати адекватні рішення та своєчасно їх виконувати. Рішучими найчастіше бувають люди, які:

 1. добре знають свою справу;

 2. впевнені в своїх силах і правоті;

 3. витримані й мужні.

Наполегливість - це здатність людини, не дивлячись на працю ности і перешкоди, досягати поставленої мети.

Від цього позитивного якості слід відрізняти таке від ріцательное як впертість, коли людина намагається досягти мети, навіть якщо вона нерозумна.

Упертий людина, навіть розуміючи, що він не правий, все одно продовжує наполягати на власній думці.

Витримка (самовладання) - здатність людини воздерж тися від небажаних в даний момент дій і навіть в складних ситуаціях не втрачати самовладання.

86

Протилежним негативним якістю є імпульсивність, коли людина впадає виконувати дію за першим бажанням, не проаналізувавши наслідків.

Мужність і сміливість проявляються в прагненні людини досягти мети, незважаючи на небезпеку.

Протилежна якість - боягузтво.

Дисциплінованість - це бажання людини будувати свою поведінку відповідно до суспільних норм.

Розглянемо, за якими напрямками здійснюється розвиток вольової регуляції.

 1. Перехід мимовільних психічних процесів у довільні.

 2. Вироблення здатності здійснювати контроль над власною поведінкою.

 3. Формування вольових якостей.

4. Свідоме слідування все більш віддаленим цілям, для

досягнення яких потрібні значні вольові зусилля

протягом тривалого часу.

Вольова регуляція поведінки удосконалюється в залежності від рівня інтелектуального та особистісного розвитку, особливо становлення мотиваційної сфери.

Особливу роль у формуванні вольових процесів у дітей виконує ігрова і навчальна діяльність.

Так, предметні ігри формує довільність дій, сюжетно-рольові - вольові якості особистості, навчальна діяльність сприяє розвитку довільної регуляції пізнавальних процесів.

Дотримання певних правил допоможе дорослим виховати у дитини сильну волю.

 1. Не робіть за дитину те, що він в змозі зробити саме стоятельно, або чого може навчитися, а лише забезпечуйте умови виконання діяльності.

 2. Підтримуйте почуття радості від досягнутого результату.

 3. Підводите дитини до раціонального вирішення, а не вирішуйте за нього.

 4. Вимагайте від себе того, що вимагаєте від дитини.

 5. Пред'являються вимоги повинні бути обгрунтовані і ви полніми, обмірковані і нечисленні.

 6. Не вимагайте прояви інтересу при виконанні всіх справ, деякі слід виконувати автоматично.

87

Отже, вольові якості виробляються в процесі діяльності, при цьому дуже важливий особистий приклад дорослого.

5. Емоції і почуття

 1. Поняття про емоції і почуття.

 2. Види почуттів.

 3. Емоційні реакції і стани.

 4. Вищі почуття.

 5. Розвиток емоцій і почуттів у дітей.

1. «Емоції» і «почуття» - дуже близькі і найчастіше неотде лімие один від одного поняття, але все ж вони не тотожні.

Емоції - це безпосереднє переживання в конкретний проміжок часу.

Найчастіше вони пов'язані з вродженими реакціями людини, її мотивами і потребами.

Почуття - це риса особистості, відносно стійке відно шення до навколишнього світу.

Нерозривність емоцій і почуттів виражається в тому, що почуття проявляються в конкретних емоціях.

Наприклад, любов до близької людини проявляється в радості за його успіхи і досягнення.

Значення емоцій в житті людини велике. Вони допомагають орієнтуватися у що відбувається, оцінюючи його з позицій бажаності або небажаності, під їх впливом людина може робити неможливе, так як відбувається миттєва мобілізація всіх сил організму.

Цікаві погляди психофізіолога П. В. Симонова, який вважав, що емоції виникають тоді, коли з'являється неузгодженість між тим, що треба знати, і тим, що відомо. П. В. Симонову належить створення формули емоцій

Е = (-П) / (HC)

де Е - емоції,

П - потреба (в формулі вона береться з від'ємним знаком «-»),

Н - інформація, необхідна для задоволення потреби,

С - інформація, яку можна використовувати, те, що відомо.

88

З формули можна зробити наступні висновки:

 1. якщо П = 0, то і Е = 0, тобто немає потреби, немає і емоцій;

 2. якщо Н = С, то Е = 0, тобто ситуація, коли людина володіє повнотою інформації та можливостями для задоволення потреби;

 3. якщо С = 0, то Е - максимальна, так як при наявності потреби немає ніякої інформації про те, як її задовольнити. Це той випадок, про який кажуть: «Страшно не подія, а його очікування»;

 4. якщо С більше Н, то виникають позитивні емоції. П. В. Симонов в книзі «Що таке емоція?» Наводить таку

ситуацію: «Томім спрагою подорожній рухається по розпечених пісках.

Він знає, що тільки через три дні може бути джерело. Чи вдасться пройти цей шлях? Не занесло чи струмок пісками? І раптом, загорнувши за виступ скелі, людина бачить колодязь, не від мічений на карті.

Бурхлива радість охоплює втомленого подорожнього. У той момент, коли перед ним блиснуло дзеркало колодязя, подорожній став обладаті лем вичерпних відомостей про можливість вгамувати спрагу, і це в ситуації, коли прогноз передбачав три дні найтяжчих випробувань ».

Однак емоційне життя значно багатшими будь-якої формули, тому багато життєві прояви не вкладаються в неї.

Значення емоцій і почуттів в житті людини дуже велике, вони дозволяють глибше зрозуміти все, що оточує людину і що з ним відбувається.

2. У житті людини присутня величезна кількість емоцій, які часом важко об'єднати в якісь групи, тому існує і велике різноманіття класифікацій емоцій.

Назвемо найбільш часто використовувані:

1) позитивні (викликають приємні переживання) і негативні (викликають неприємні переживання). Слід зазначити, що особисті та суспільні оцінки знака емоції не завжди збігаються, наприклад, почуття провини неприємно для людини, а отже - це негативна емоція, проте для суспільства ця емоція явно позитивна;

89

 1. птеніческіе (викликають активність людини) і астенічні (сковують активність, провокуючи пасивна поведінка);

 2. В. Вундт запропонував класифікацію за трьома напрямками:

а) задоволення - невдоволення;

б) напруга - розрядка;

в) збудження - гальмування.

4) Сучасний американський дослідник К. Ізард
(«Емоції людини») пропонує ділити емоції на фундамен
фундаментальні і похідні.

До числа фундаментальних відносяться інтерес, радість, здивування, горе, гнів, відраза, презирство, страх, сором, вина. Ще раз підкреслимо, що через різноманіття емоційних проявів важко дати єдину класифікацію емоцій.

3. Зовнішнє вираження емоцій визначається як емоційна реакція. Виразні рухи сприяють кращому взаєморозумінню між людьми, будучи мимовільним супроводом мови.

Розуміючи мову емоцій, можна знайти потрібні слова, вірний тон у спілкуванні, підтримати нужденного в цьому людини.

Дослідження показали, що найбільш інформативними в емо нальних реакціях є очі і рот людини.

Так, підраховано, що в творах Л. Н. Толстого зустрічаються опис 85 відтінків виразу очей і 97 - усмішки.

В одному експериментальному дослідженні вивчався, яка частина обличчя - очі чи рот - визначають його вислів.

В експерименті горизонтально розрізали навпіл фото графії особи одного і того ж людини, де зображувалися различ ні емоції: сміх, подив, страждання і т. д.

Потім склеювалися в одну фотографії з виразом різних емоцій.

Завдання випробовуваних - визначити, яка емоція виражається. Виявилось, що у визначенні емоції провідна роль належить роті, тому що саме за його висловом і визначалася емоція.

Мова емоцій - це мова, зрозуміла без перекладача, однак слід пам'ятати, що існують культурні та національні особливості, які визначаються звичаями та традиціями.

90

Наприклад, в деяких африканських країнах сміх висловлює подив, а в окремих країнах Азії відрижка у гостя після пригощання означає повне задоволення.

Якщо емоції проявляються протягом відносно довгостроково го періоду, то можна говорити про емоційний стан.

Найбільш поширеними з них є настрій, афект, фрустрація та стрес.

Настрій захоплює людину протягом деякого часу, але це відносно слабо виражене стан і може змінюватися досить часто.

Виникнення того чи іншого настрою залежить від багатьох причин, які далеко не завжди усвідомлюються людиною, тому іноді може здаватися, що поява поганого або хорошого настрою ніяк не можна пояснити.

Афект - швидко виникає і бурхливо протікає емоційний стан, що характеризується порушенням свідомого контролю своїх дій, нездатністю адекватно оцінювати що відбувається.

У розвитку афективного стану можна виділити кілька стадій. На початковому етапі людина відчуває сильне бажання піддатися охопило його почуттю (гніву, страху і т. п.).

При цьому розбудовуються дрібні рухи, прояв виразних реакцій не контролюється.

Однак на цій стадії людина ще може опанувати себе і загальмувати розвиток афекту.

Наприклад, порахувати до 10, глибоко подихати, зайнятися хутра нической роботою і т. п. Якщо цього не відбувається, то наступ афекту неминуче.

Людина повністю втрачає контроль над собою, його дії нерозумні. Після закінчення афективної спалаху наступають розбитість і спустошеність, занепад сил, іноді людина засинає.

Стрес - це поняття ввів Г. Сельє, який визначав його як стан сильного і тривалого психологічного напруження, яке виникає в результаті перевантаження нервової системи.

Не можна однозначно негативно ставитися до стресової ситуації, тому що на тлі руйнівної дії на чоло століття стрес може і мобілізувати ресурси організму для досягнення високих результатів, наприклад, у спортивних змаганнях.

91

Проте якщо напруга тривалий і дуже сильне, то воно не проходить безслідно і загрожує виникненням соматичних захворювань, втомою, байдужістю, депресією.

В протіканні стресу виділяється три фази:

 1. реакція тривоги, що відрізняється великою напругою у функціонуванні організму, до кінця фази стійкість до конкретного стресору підвищується;

 2. стабілізації, де виведені з рівноваги функції встановлюються на новому рівні;

 3. виснаження.

Фрустрація - емоційний стан, що виникає в ситуації, коли неможливо досягти мети внаслідок постійно виникаючих перешкод.

Може мати дві форми вираження: агресія або депресія. Основною причиною виникнення є нездатність людини виносити тривалі емоційні напруги, погана витривалість.

Таким чином, емоції мають цілий ряд зовнішніх і внутрішніх проявів, які змінюють життєдіяльність людини.

4. Почуття, як і емоції, класифікувати складно, і психологія не має загальноприйнятої класифікацій.

Спрощено почуття можна підрозділити на моральні, інтелектуальні та естетичні.

Моральні (моральні) почуття свідчать про ставлення людини до інших людей, суспільства, в основі їх прояву лежать моральні норми, якими людина керується при організації своєї поведінки.

Як приклад можна виділити почуття любові (в широкому і вузькому сенсі), співчуття, відданості, гуманності та ін

Інтелектуальні почуття виникають в процесі пізнавальної діяльності і відображають ставлення людини до цієї діяльності.

Психологія має незаперечні докази глибокого зв'язку між розумовими та емоційними про процесами, де почуття регулюють хід інтелектуальної діяч ности.

Прикладами таких почуттів є допитливість, сумніву ня, радість відкриття, любов до істини і ін А. Енштейн писав:

92

«Найпрекрасніша і глибока емоція, яку ми можемо випробувати, це відчуття таємниці.

В ній джерело всякого справжнього знання ». В. А. Сухомлин - ський підкреслював значення почуття подиву в інтелектуальному розвитку дитини, зазначав, що відсутність або втрата цього почуття не стимулює пізнання таємниць буття, збіднює внутрішній світ дитини.

Естетичні почуття відображають ставлення людини до раз особистим сторонам життя, їх виразу в мистецтві, виявляють ся в художніх смаках, в оцінках і т. п.

Ці почуття є продуктом культурного розвитку особистості, показником її зрілості.

Прикладами є почуття прекрасного, естетичного задоволення, почуття гумору та ін

Почуття людини відрізняються стабільністю і узагальненістю, неможливістю зведення їх до конкретних емоційним переживанням.

5. Безпосередньо в момент народження дитини з'являється і перша емоційна реакція - крик.

Уже на першому місяці життя виникає посмішка, а в 2-2,5 ме сяца - «комплекс пожвавлення», тобто емоційні реакції (рух ручками, ніжками, усмішка) при появі дорослого та обіг його до немовляти.

У дошкільному віці емоції і почуття вкрай нестійкі, проте дуже різноманітні, наприклад, інтерес, гнів, подив, відраза, радість і т. п.

У шкільному віці під впливом навчання активно форми руются вищі почуття.

Молодші школярі ще недостатньо добре володіють своїми емоціями, але підлітки на тлі зростання моральних почуттів досить добре усвідомлюють свої емоційні переживання.

Існують найрізноманітніші шляхи виховання емоцій. Музика, живопис, екскурсії на природу, художня літе ратура - всім добре відомі способи розвитку емоційно ної сфери дітей.

Корисно вчити дітей розпізнавати і передавати емоційний стан за допомогою міміки і пантоміміки, це позво літ їм надалі краще розуміти інших людей.Треніровать ці вміння можна за допомогою шаблонів-піктограм, які представляють схематичне вираження якої-небудь емоції.

93

Емоційну сферу дітей можна розвивати через гру. Ігри служать тим середовищем, де малюк проявляє свої емоції і почуття, вчиться спілкуватися.

Важливо, щоб у дитини була така іграшка (краще м'які), якою він поскаржиться, полає, пожаліє її і т. п.

Вона ж захистить і від самотності, якщо в силу обставин малюк повинен залишитися один.

У розвитку дитячої емоційності значна роль казок. Читання казок - це ніяк не просто цікаве проведення часу, а один із способів розвитку внутрішнього світу самої дитини та її здатності розуміти внутрішній світ іншої людини.

Отже, у розвитку емоційного світу дітей можна використовувати найрізноманітніші способи і прийоми.

ЛЕКЦІЯ4. Психологія вікових відмінностей

1. Психічний розвиток дитини дитячого віку

 1. Вроджені форми психіки та поведінки.

 2. Розвиток пізнавальної сфери.

 3. Особистісні новоутворення дитинства. 1. Дитина з'являється на світ безпорадним, які мають лише

дуже обмежений набір безумовних рефлексів (смоктальний, орієнтовний, оборонний) і деяких рухових - атавістичних рефлексів (цеплятельний, плавальний, відштовхування).

До моменту народження дитини кора великих півкуль мозку ще повністю не сформувалася: кількість відростків у нервових клітин дуже мало і вони ще не покриті мієлінової оболонкою.

Результатом є швидке поширення збудження по корі і трудність освіти умовних рефлексів.

Однак така обставина слід розглядати як позитивне, так як немовля має більші можливості для засвоєння нового досвіду.

Експерименти, проведені з дітьми, вік яких всього 1,5 доби, показали, що при дії на орган зору колірних подразників у корі реєструються різні електричні потенціали, що означає можливість формування умовних рефлексів.

Зазначимо деякі умовні рефлекси, які утворюються в дитини вже на першому місяці життя.

Рефлекс голодного збудження може сформуватися вже на 5-7 день життя.

Якщо дитину годувати строго через певні періоди часу, то він швидко звикає до режиму, прокидається і криком показує, що йому пора є.

95

Рефлекс на положення під грудьми виявляється до кінця другого тижня життя.

Його суть в наступному: якщо з перших днів життя мати годує дитину грудьми, для чого бере його на руки і надає певне положення під грудьми, то вже на 9-15 день матері до статочно взяти дитину на руки і додати звичайне для годування положення, щоб немовля почав виробляти смоктальні дви жения, хоча слизова рота дитини не дратується.

Отже, в новонароджений період ще можливо спостерігати прояв вроджених форм поведінки, формування ж умовних рефлексів починається на першому місяці життя.

2. Процес пізнання навколишнього світу починається з моменту народження.

Першим активно розвиватися починає зір. Місячна дитина здатний виробляти стежать руху очима, спочатку в горизонтальній площині, потім у вертикальній, а до двох місяців починають фіксуватися елементарні рухи очей.

На другому місяці життя виникає зорове зосередження, проте аж до 2-4 місячного віку зір немовляти ще відносно слабке.

Приблизно з другого місяця немовля здатний розрізняти прості кольори, а на 3-4 - форми предметів.

Ймовірно, що за два перші тижні життя у новонародженого сформувався єдиний образ обличчя і голоси матері.

Як показали спостереження та експерименти, немовля про являє занепокоєння, якщо він бачить обличчя матері, але чує сов сем інший голос, і, навпаки, якщо бачить незнайому людину, яка говорить голосом матері.

На другому місяці життя дитина починає проявляти емоційно-рухове збудження, якщо дорослий починає з ним спілкуватися («комплекс пожвавлення»).

3-4 місячний малюк своєю поведінкою демонструє перед повагу спілкуванню зі знайомими йому людьми.

Близько восьми місяців дитина турбується, якщо бачить незнайому людину або потрапляє в незнайому обстановку, навіть якщо поруч знаходиться мама.

Це почуття остраху продовжує прогресувати і досягає максимуму приблизно до 14-18 місяців життя дитини, а потім поступово згасає.

96

У такій реакції, ймовірно, виявляється почуття самозбереження, коли дитина починає освоювати нові простори в свя зи з прямо ходінням, а захисні реакції ще слабкі.

Незабаром після народження дитина в стані розрізняти тембр, гучність і висоту звуків, після 3-4 місяців дізнається обличчя і го лос матері в будь-який час дня, а в 8-12 місяців - предмети, при чому навіть по окремих частинах.

В цей час починається активний пошук раптово зникнувши ших з поля зору предметів, що говорить про здатність дитину ка зберігати в пам'яті образ предмета.

Самостійне пересування в просторі призводить до розвитку сприйняття глибини у немовляти.

Протягом другого півріччя першого року життя дитина мо жет відновити образ предмета по пам'яті.

Таким чином, сприйняття і пам'ять починають розвиватися вже з перших днів життя, поступово удосконалюючись і розвиваючись.

У розвитку мови немовляти можна виділити наступні етапи:

 1. в перший місяць життя спостерігається підвищений інтерес до людської мови;

 2. у віці близько місяця починається проголошення найпростіших звуків;

 3. в 2-4 місяці дитина як би «крекче», «гукає»;

 4. в 4-6 місяців спостерігається повторення простих складів, «гуління» - протягування голосних;

 5. з 6 місяців в мові дитини з'являються склади, лепет;

 6. в 9-10 місяців немовля здатний вимовити перші слова.

У другій половині першого півріччя дитина починає виразними рухами реагувати на мову дорослого, що може свідчити про розуміння немовлям цієї мови, хоча спочатку діти краще розуміють жести, ніж слова.

У 6-6,5 місяців дитина здатна зв'язати предмет зі словом, його позначає.

До кінця першого року життя малюк розуміє приблизно 10-20 слів. 7-8 місячна дитина виконує прості рухи відповідно до словесної інструкцією, а в останні ме сяци першого року може встановлювати найпростіші зв'язки між предметамі.Еті відносини між предметами встановлюються за допомогою практичних проб, що є проявом наочно-дієвого мислення.

97

Як правило, малюк розуміє зв'язку між тими предметами, які йому показав дорослий.

Таким чином, до кінця дитячого віку на основі організовувати дорослими дій виникають елементарні форми мислення, перші слова, активно розвивається пасивна мова.

3. Твердження, що особистісний розвиток дитини починається з 2-3 років, не зовсім вірно. Це справедливо лише відносно прояви зовнішніх ознак, однак процес утворення цих особистісних властивостей починається набагато раніше їх зовнішнього прояву.

Такі висновки можна зробити, виходячи з таких положень:

 1. ніяке психологічна якість відразу ж в готовому вигляді не з'являється;

 2. багато особистісні якості проявляються лише по проше ствии досить тривалого часу з того моменту, коли вони почали формуватися.

Таким чином, можна припустити, що особистісне формування дитини починається вже на першому році життя, але зовні це проявляється пізніше.

Є дані, що говорять про те, що багато особистісні якості, що виявляються, насамперед, у відносинах з іншими людьми, корінням йдуть у взаємини матері з немовлям.

Вже з перших днів життя малюки своєрідно реагують на мову дорослих, відтворюючи в рухах ритм вимовних слів.

Проводився покадровий аналіз відеозапису рухів рук і пальців новонародженого, який показав, що при зверненні до нього дорослого ритм їх мікрорухів збігався.

Таке синхронне взаємодія досі виявлено тільки у людини.

Експериментально також вдалося виявити у новонароджених здатність до наслідування.

Навіть шестиденні малюки висувають язика, відкривають рот, очі, якщо подібні рухи виробляє мати, і це не яв ляется результатом збігу.

Отже, особистісний розвиток дитини починається вже на першому році життя.

98

2. Особливості психіки та поведінки в ранньому віці

 1. Загальна характеристика розвитку дитини від року до трьох років.

 2. Предметна і ігрова діяльність у ранньому віці.

 3. Пізнавальний розвиток дитини раннього віку. Розвиток мови.

4. Розвиток особистості у віці від року до трьох років. Криза «Я сам».
1. На другому році життя в розвитку дитини починається але
вий етап.

Малюк активно росте, додає у вазі. Відбувається перебудова функціонування організму.

Саме тому від дорослих потрібна підвищена увага до охорони дитину від фізичних перевантажень, захисту від інфекційних захворювань.

Ранній вік дуже значущий у становленні психіки, поведінки, особистісного розвитку дитини, так як великі ті якісні перетворення, які з ним відбуваються.

Психологи навіть схильні припустити, що три роки - це середина шляху розвитку від народження до зрілості.

У порівнянні з новонародженим трирічний малюк володіє багатьма предметами домашнього вжитку, користується ложкою, здатний до самообслуговування, спілкується з оточуючими за допомогою активної мови, в змозі йти елементарним правилам поведінки.

Виділимо основні досягнення раннього віку, що впливають на психічний розвиток дитини:

 1. оволодіння прямою ходою;

 2. оволодіння активною мовою;

 3. розвиток предметної діяльності.

Зупинимося докладніше на ролі прямоходіння для психиче ського розвитку дитини.

У результаті самостійного переміщення дитині стає доступним більш широке коло предметів, з якими він може взаємодіяти, використовуючи не тільки руки і очі, але і весь тулуб, ноги.

Це не тільки іграшки, але й предмети домашнього побуту: посуд, взуття, меблі та ін Рухи дитини при цьому стають

99

більше узгодженими і точними, скоординованими, що ве дет до розвитку стійкості уваги, точності сприйняття, фор мування вольових якостей.

Самостійне ходіння призводить до знайомства з великими предметами, дитина отримує можливість дізнатися їх з різних сторін, засвоюючи таким чином поняття величини, форми; вчиться орієнтуватися в просторі, розвиваючи окомір. Долаючи труднощі і перешкоди, що зустрічаються у нього на шляху, малюк вирішує завдання за допомогою практичних дій, тренуючи своє мислення і вольову сферу, отримує при цьому різноманітні емоції.

Таким чином, оволодіння прямою ходою істотно впливає на психічний розвиток дитини на другому році життя.

2. У ранньому віці провідним видом діяльності є предметна діяльність, а в результаті дій з предметами активно розвивається психіка дитини.

З усіх дій, які освоює дитина в ранньому дитинстві, найбільш значимими для розвитку психіки є співвідносяться і гарматні.

Співвідносяться дії спрямовані на приведення предметів або їх частин до якого-небудь взаємної відповідності, наприклад, складання пірамідки, матрьошок.

Гарматні дії передбачають вплив одного предмета (знаряддя) на інші, наприклад, застосування ложки під час їжі, совочка для гри в піску.

До кінця раннього дитинства починають складатися і інші види діяльності, які будуть активно затребувані за межами цього віку.

Це, перш за все, сюжетно-рольова гра і продуктивні ви ди діяльності (малювання, ліплення, конструювання).

У рольовій грі дії з предметами стають вторинними, а на перший план виходить відтворення трудових дій і суспільних відносин.

Зміст початкових ігор включає всього два-три дії, до трирічного віку дитина освоює сюжетні ігри. На третьому році життя діти починають широко використовувати в іграх предмети-заступники (наприклад, замість градусника - паличка),

100

що є важливим придбанням у психічному розвитку ре бенка.

Малювання починає формуватися вже близько року, коли дитина ще тільки здатний тримати в руці олівець.

Спочатку діти зображують каракулі, вбачаючи в них якісь образи, до трьох років улюбленим малюнком стає закруглена лінія, за допомогою якої зображуються практично всі об'єкти і предмети (стадія «головоноге»).

Конструювання ще елементарне. Дитина копіює зразки, показані дорослими.

Отже, найбільший вплив на психічний розвиток дитини надає предметна діяльність, але все більш активно розвиваються інші види діяльності.

3. Початок раннього віку характеризується недосконалістю у розвитку пізнавальних процесів.

Це відноситься і до сприйняття. Дитина орієнтується в навколишній обстановці і предметах, проте часто орієнтування відбувається на основі якого-небудь одного, що кидається в очі ознаки, наприклад, дитина позначає словом «пти» (пташка) усі предмети, у яких є виступ - дзьоб.

Порівняння предметів відбувається за допомогою зовнішніх дей ствий, але до кінця вікового етапу в простих випадках може здійсню ществляться за допомогою зору.

На третьому році життя часто в якості постійного зразка для порівняння дитина використовує добре знайомі предмети (трикутні предмети - «як будиночок», «як дах», овальні - «як яєчко» і т. п.).

У цьому ж віці дитина здатна розрізняти такі форми, як коло, овал, квадрат, прямокутник, багатокутник, і всі ос новні кольори спектру.

Провідним видом мислення в ранньому віці є на наочно-дієве, проте дитина вже здатна прості розумові дії виконувати в умі.

У елементарних випадках діти можуть виробляти узагальнення по таким істотним ознаками, як колір, форма, величина.

Ранній вік - це найбільш сприятливий (сензітів-ний) період для оволодіння мовою.

Близько року дитина вміє вимовляти окремі слова, його словниковий запас становить від 4 до 10 слів.

101

Приблизно в два роки малюк каже простими реченнями, а до чотирьох - майже так само, як і дорослі. Розвиток мови йде за наступними напрямками:

 1. вдосконалення розуміння мови (пасивна мова);

 2. формується власна активна мова. Детальніше зупинимося на розвитку активної мови. Словниковий запас дитини 1,5 років становить від 30-40 до 100

слів, до кінця двох років - приблизно 300 слів, а до трьох років - вже 1200-1500 слів.

У віці від року до півтора років дитина починає називати речі своїми іменами, але при цьому засвоює лише окремі властивості предметів.

На початковому етапі оволодіння мовної структурою дитина засвоює склади, спочатку ударні, потім подвоєні і од-нослоговие слова.

У цей час ще не відбувається побудова пропозицій, а в їх якості виступає одне, пізніше два слова, що не змінюються за родами і відмінками.

У 1,5-2 роки мова дитини ще мало схожа на мову дорослого людини. Така мова називається автономною.

Дорослим не слід підтримувати цю мову, інакше вона може зберігатися тривалий час.

Оволодіння мовою має величезне значення для різних сторін психічного розвитку дитини, під її впливом перебудовуються психічні процеси дитини, завдяки чому починається активне пізнання навколишнього світу.

4. Протягом раннього віку відбувається поступове засвоєння дитиною людських форм поведінки. Малюк хоче отримати від дорослого похвалу і засмучується, якщо їм незадоволені. Продовжує формуватися почуття симпатії по відношенню до інших людей, що може виражатися в співчутті, бажанні поділитися іграшками.

У цьому періоді відбувається засвоєння дитиною свого імені. Малюк досить рано ототожнює себе зі своїм ім'ям, відстоює право на нього і протестує, якщо його помилково називають іншим ім'ям.

До кінця 3-го року життя з'являється усвідомлення себе як окремої особистості, що свідчить про початок кризи, який психологи називають «Я сам».

102

Ця криза має дуже яскраві зовнішні прояви. Назвемо найяскравіші симптоми.

  Негативізм - дитина не хоче щось робити лише за те, що це запропонував дорослий.

 1. Упертість - дитина наполягає на чомусь не тому, що цього сильно хочеться, а тому, що не хоче поступитися.

 2. Непоступливість - невдоволення з усякого приводу.

4. Свавілля, норовливість - прагнення дитини до самосто
ності, бажання все робити самому.

Перераховані ознаки є основними, характерними для більшості дітей, проте психологи виділяють і ряд другорядних симптомів.

 1. Протест (бунт) - поведінка набуває протестний харак тер, часто виникають сварки з батьками, братами, сестрами.

 2. Знецінення - дитина починає вживати лайливець ні слова, ламає іграшки і т. п.

 3. У сім'ї з єдиною дитиною можливий прояв деспотизму, з кількома дітьми - ревнощів по відношенню до батьків. У період цієї кризи відбувається перебудова соціальної

позиції дитини по відношенню до оточуючих людей, виникають мотиви, пов'язані з проявом особистості дитини.

Дорослим слід пам'ятати, що усвідомлення дітьми своїх можливостей, як правило, не відповідає самим можливостям, тому треба частіше створювати ігрові ситуації, де можливо вирішити виникаючі конфлікти.

Таким чином, у період раннього дитинства відбувається перебудова соціальних взаємовідносин особистості дитини та оточуючих його людей.

3. Психологія дошкільника

 1. Предметна діяльність і гра в дошкільному віці.

 2. Пізнавальні процеси дошкільника.

 3. Розвиток особистості в дошкільному віці.

 4. Готовність дитини до навчання в школі.

103

1. Провідним видом діяльності в дошкільному віці стає гра. Однак протягом усього вікового періоду ігрова діяльність зазнає істотні зміни.

Молодші дошкільнята (3-4 роки) в основному грають поодинці.

Тривалість ігор, як правило, обмежується 15-20 хвилинами, а сюжетом є відтворення дії тих дорослих, за якими вони спостерігають в повсякденному житті.

Середні дошкільники (4-5 років) воліють вже спільні ігри, в яких головним є імітація відносин між людьми.

Діти чітко стежать за дотриманням правил у виконанні ролей. Поширені тематичні ігри з великою кількістю ролей.

Вперше починають проявлятися лідерські та організаторські здібності.

У середньому дошкільному віці активно розвивається малювання. Характерний схематичний, рентгенівський малюнок, коли прорисовується те, що зовні не видно, наприклад, при зображенні в профіль прорисовуються обидва ока.

Починають викликати активний інтерес ігри-змагання, які сприяють формуванню у дітей мотивів досягнення успіхів.

Старший дошкільник (5-7 років) здатний грати тривалий час, навіть протягом декількох днів.

В іграх більша увага звертається на відтворення морально-етичних норм.

Активно розвивається конструювання, в процесі якого дитина засвоює найпростіші трудові навички, знайомиться з властивостями предметів, розвиває практичне мислення, вчиться користуватися інструментами, предметами побуту.

Малюнок дитини стає об'ємним, сюжетним.

Таким чином, протягом дошкільного дитинства послідовно вательно розвиваються і удосконалюються гри з предметами, сюжетно-рольова гра, конструювання, малювання, домашня праця.

104

2. У дошкільному віці активно розвивається сенсорна сфера. Дитина удосконалюється в точності сприйняття кольору, величини, форми, ваги і т. д. Він здатний помітити різницю між різновисотних звуками, звуками, схожими з вимови, засвоїти ритмічний малюнок, визначити положення предметів у просторі, проміжки часу.

Сприйняття дитини-дошкільника буде більш точним, якщо викликається яскравими подразниками і супроводжується позитивними емоціями.

До старшого дошкільного віку різко зростає осмисленість сприйняття, тобто уявлення про навколишній розширюються і поглиблюються.

Мислення дошкільника представлено трьома видами: нагляд но-дієвим, наочно-образним, словесно-логічним. На початку дошкільного періоду більшість завдань дитина вирішує за допомогою практичних дій.

До старшого дошкільного віку провідне значення набуває наочно-образне мислення. На тлі його бурхливого розвитку починає закладатися фундамент логічного мислення, яке буде такою необхідною в період шкільного навчання.

Увага дитини протягом усього дошкільного віз раста продовжує залишатися мимовільним, хоча і приобрета ет більшу стійкість і зосередженість.

Правда, найчастіше дитина буває зосередженим, якщо за приймається цікавою, захоплюючою діяльністю.

До кінця дошкільного періоду дитина здатна зберігати стійку увагу при виконанні інтелектуальної діяльності: рішенні головоломок, відгадуванні ребусів, шарад, загадок і т. п.

Пам'ять дошкільника має такі особливості:

 1. найбільш розвинена образна пам'ять, в тому числі така її різновид, як ейдетично;

 2. запам'ятовування відбувається краще, якщо воно організовано в ході ігрової діяльності, характерно мимовільне запам'ятовування;

 3. при постановці мнемической завдання запам'ятовування відбувається механічно, тобто шляхом повторення;

105

 1. дошкільник із задоволенням слухає вже чуте ра неї, таким чином тренуючи свою пам'ять;

 2. добре розвинена емоційна пам'ять, велика впечат лительного дитини призводить до того, що ми зберігаємо біль велику кількість яскравих образів дитинства.

Розглянемо особливості уяви дошкільника:

 1. образи уяви легко виникають.

 2. «Продукти» фантазії відрізняються суперечливістю: з одного боку, дитина «страшний» реаліст («Так не буває ет»), з іншого - великий фантазер;

 3. образи уяви дошкільника відрізняються яскравістю, емоційністю, оригінальністю задумів, хоча найчастіше ці задуми відштовхуються від уже раніше відомого (відтворює уяву);

 4. часто фантазії дитини спрямовані на майбутнє, хоча

в цих образах він дуже непостійний.

У дошкільному віці продовжує активно удосконалюватися мова дитини. Цьому сприяє ігрова діяльність, по ходу якої діти домовляються про правила, розподіляють ролі і т. д.

Йде оволодіння нормами граматики, відмінами і дієвідмінами, складними реченнями, правилами вживання сполучних спілок, суфіксів і приставок.

Як засіб спілкування дитина вживає мова наступних видів:

 1. ситуативну;

 2. контекстну;

 3. пояснювальну. Ситуативна мова часто буває зрозумілою лише співрозмовникові,

стороннім залишається недоступною, в ній багато словесних шаблонів, прислівників, відсутні власні імена, випадає підмет.

У міру оволодіння дитиною більш складними видами діяльності, мова стає розгорнутою, включаючи пояснення ситуації.

Така мова називається контекстної. У старшому дошкільному віці у дитини складається пояснювальна мова, коли сох раняется послідовність викладу, виділяється головне.

106

У дошкільному віці досить часто зустрічається і егоцентрична мова.

Це проміжний вид між зовнішньою та внутрішньою мовою і виражається в коментуванні своїх дій вголос, ні до кого конкретно при цьому не звертаючись.

Отже, в дошкільному віці зростає довільність дій і психічних процесів дитини, поглиблюються і розширюються знання про навколишній світ.

3. Особистісний розвиток дошкільника включає:

1) розуміння навколишнього світу і свого місця в цьому світі;

2) розвиток емоційної і вольової сфери.
Ставлення дорослого до дитини багато в чому визначає стано
тичних його особистості.

При цьому важливим стає дотримання норм громадськості ної моралі. Дошкільник ці норми може засвоювати следующ ми способами:

 1. наслідуючи близьким людям;

 2. спостерігаючи за працею дорослих;

 3. слухаючи читання оповідань, казок, віршів;

 4. наслідуючи однолітків, які користуються увагою з боку дорослих;

 5. через засоби масової інформації, насамперед телебачення. Молодші дошкільнята засвоюють культурно-гігієнічні

навички, розпорядок дня, правила поводження з іграшками, книгами; середні та старші дошкільнята - правила взаємини з іншими дітьми.

У дошкільному віці починає активно формуватися самосвідомість дитини, що проявляється в самооцінці.

На початковому етапі дитина вчиться оцінювати персонажів казок, оповідань, потім переносить ці оцінки на реальних людей, і тільки до старшого дошкільного віку починає складатися вміння правильно оцінювати себе.

Протягом усього дошкільного віку почуття супроводжують поведінку дитини.

Малюк ще не в змозі повністю контролювати свої емоційні переживання, його настрій може швидко мінятися на протилежне, однак з віком відчуття набувають велику глибину і стійкість.

107

Підвищується «розумність» почуттів, що пояснюється прискоренням розумового розвитку.

Все частіше можна спостерігати прояв таких почуттів, як чув ство радості і гордості за виконане справа, чи протилежних - почуттів засмучення і сорому, якщо справа не виконано, почуття комічного (діти вигадують словесні перевертиши), почуття прекрасного.

До кінця дошкільного віку дитині в деяких випадках вдається стримувати бурхливі прояви почуттів.

Він поступово опановує розумінням невербальної мови емоцій.

Таким чином, особистісний розвиток дитини в дошкільному віці відбувається в результаті активної взаємодії з дорослими людьми.

4. Детальніше зупинимося на розгляді психологічної готовності до навчання в школі, під якою розуміється «необхідний і достатній рівень психічного розвитку дитини для освоєння шкільної навчальної програми в умовах про навчання в колективі однолітків» (І. В. Дубровіна, 1997).

Іншими словами, дитина, перебуваючи в групі однолітків, повинен бути в змозі засвоювати шкільний матеріал.

Існують різні думки на предмет виділення параметрів психічного розвитку дитини.

Л. І. Божович виділяла: рівень мотиваційного розвитку, що включає пізнавальні і соціальні (прагнення зайняти певну позицію в групі однолітків) мотиви навчання; достатній рівень розвитку довільності і певний рівень розвитку інтелектуальної сфери, при цьому пріоритет віддавався мотиваційному розвитку.

Готовність до шкільного навчання передбачає сформувати ванность «внутрішньої позиції школяра», що означає спо собность дитини свідомо ставити і виконувати певні наміри та цілі.

Більшість дослідників одне з головних місць відводять довільності. Д. Б. Ельконін виділяв як основні та кие вміння, як свідоме підпорядкування своїх дій прави лу, орієнтування на задану систему вимог, уважне слухання говорить і точне виконання завдання, що пропонується в усній формі.

108

Зазначені параметри і є елементами розвиненою довільності.

Для успішного навчання в школі також важлива сформований-ність вміння спілкуватися з дорослими і однолітками, готовність до прийняття нової соціальної позиції: «позиції школяра».

Інтелектуальна готовність до шкільного навчання насамперед складається не із суми засвоєних знань, а з рівня розвитку пізнавальних процесів, тобто здатності дитини міркувати, аналізувати, порівнювати, робити висновки і т. д. При цьому вкрай важливий хороший рівень мовного розвитку.

Узагальнюючи вищеназвані підходи, можна виділити три аспекти готовності до шкільного навчання: інтелектуальний, емоційний, соціальний.

Інтелектуальний компонент виражається в рівні кругозору, визначеному словниковому запасі, рівні розвитку пізнавальних процесів (сприйняття, пам'яті, уваги, мислення та уяви, мови) і умінні виділяти навчальне завдання.

Емоційна готовність - це вміння дитини тривалий час виконувати малопривабливе завдання, не відволікаючись, зниження імпульсивних реакцій, здатність ставити мету і досягати її, незважаючи на труднощі.

Соціальний компонент проявляється у можливості і бажання спілкуватися з однолітками, підкорятися законам дитячої групи, в готовності прийняти статус учня.

Деякі дослідники акцентують увагу на мотиву-ционной готовності, яка проявляється в яскраво вираженої потреби в досягненні успіхів у навчанні та спілкуванні, наявності адекватної (відповідної істинному стану) самооцен ки, помірно високому рівні домагань (прагнення досягти чого-небудь). Отже, у психологічно готового до навчання в школі дитини повинні бути сформовані всі перераховані вище компоненти.

4. Психологічні особливості молодшого школяра

1. Психологічні особливості початкового етапу навчання.

2. Розумове і пізнавальний розвиток дітей молодшого
шкільного віку.

3. Формування особистості в молодшому шкільному віці.

109

1. Початковий етап шкільного навчання знаходиться в вік ном діапазоні від 6-7 до 10-11 років. Розглянемо психологічну специфіку даного етапу.

З яким би рівнем готовності не надходив дитина до школи, він не в змозі відразу ж включитися в шкільне життя.

Необхідний більш-менш тривалий період пристосування ня, або адаптації до школе.Процесс адаптації підпорядковується психологічним закономірностям, які слід враховувати в роботі з першокласниками.

Можна виділити три рівні адаптації:

 1. високий рівень адаптації: ставлення до школи у першокласника позитивне, навчальний матеріал освоюється відносно легко, на уроках уважний і старанний, охоче бере участь у громадській роботі, в групі однолітків має високий соціальний статус;

 2. середній рівень адаптації: учень позитивно відно сится до школи, навчальний матеріал засвоюється, якщо підносячи сится детально і наочно, самостійно вирішує типові завдання, доручення добре виконує при контролі з сторо ни дорослого, увага зосереджена, якщо виконує цікаву справу, сумлінно виконує громадські дорученням ня , має багато друзів серед однокласників;

3) низький рівень адаптації: ставлення школяра до про
навчання у школі негативне або індиферентне, переважаючи
ет знижений фон настрою, часті скарги на здоров'я, нару
щує дисципліну, насилу самостійно виконує завдання,
в класі не має друзів, навчальний матеріал засвоюється отри
вочной. Адаптація проходитиме успішніше, якщо дитина психо
логічно готовий до навчання в школі, при цьому дуже важливо, що
б в родині була дружня атмосфера, були відсутні конфлікти.

Ще одна проблема, яку необхідно вирішувати в початковій школі, - це існуючі у дітей відмінності в мотиваціях, рівні розвитку психічних процесів, знаннях, уміннях і навичках.

Ці відмінності приводять до того, що в одних випадках навчання сприймається як дуже легкий, а тому нецікавий процес, в інших - як надзвичайно важкий і важкий, і тільки для деяких знаходиться у відповідності з їх рівнем.

110

Перед педагогами і психологами стоїть завдання психологічний ського вирівнювання дітей, підтягування відстаючих, в той же врємя не слід забувати і про обдарованих дітей.

І в тому, і в іншому випадку проблем дуже багато, і часто їх можна вирішити лише в процесі індивідуалізації навчання, створення відповідних рівню розвитку дітей класів (класи вирівнювання), підбору індивідуальних програм навчання і т. п.

Ще одна важлива проблема, що стоїть перед початковою школою - це відмінності у фізичному розвитку дітей.

Обов'язок педагогів і психологів - ознайомитися з медичними картами дітей, що у школу, поговорити c батьками, щоб потім на уроках зуміти правильно зрозуміти поведінку дитини, оцінити його навчальні досягнення.

Діти, що мають фізичні вади, вимагають дбайливого до себе ставлення, дотримання психогігієнічних і психологічних вимог.

Таким чином, на початковому етапі навчання потрібно підвищена шенное увагу до школярів з боку батьків і педагогів, щоб процес адаптації пройшов більш швидко і безболісно.

2. Для сприйняття молодшого школяра характерна висока емоційність і яскравість сприймаються образів.

Гірше сприймаються символічні й схематичні зображення, краще - наочний матеріал.

Малий життєвий досвід не дозволяє школярам точно оцінювати час і простір.

Часто є абстракцією історичні дати, дітям важко зрозуміти віддаленість подій в часі, в більшості випадків значно недооцінюються маленькі і переоцінюються великі інтервали часу.

Обмеженість у сприйнятті простору може призводити до неправильної організації робочого місця, труднощі швидкого читання через звуження рядків, помилок у сприйнятті та написанні схожих букв і цифр, глазомірним помилок при вимірі і пр.

Головна особливість уваги молодшого школяра - це відносно слабка довільність.

111

За час навчання в початковій школі всі властивості уваги, крім перемикання, стають майже такими ж, як у дорослого.

Переключення ж у цьому віці розвинений навіть краще, ніж у дорослих, що пояснюється рухливістю нервових процесів.

Шкільне навчання сприяє розвитку пам'яті молодшого школяра.

Досить швидко в перші шкільні роки розвивається механічна пам'ять, відстає в темпах опосередкована, логічна пам'ять, оскільки в більшості випадків дитині вистачає для усво ения матеріалу і механічною.

Якщо не приділяти належної уваги в ці роки становленню опосередкованого, логічного запам'ятовування, це негативно позначиться на навчанні в середньому і старшому ланці школи.

Інтелектуальний розвиток молодшого школяра йде по сле дме напрямками:

 1. широке використання мови як засобу мислення;

 2. три види мислення (наочно-дієве, наочно-образне, логічне) взаємно збагачують і доповнюють один одного.

Якщо який-небудь із видів мислення не використовується під час навчання, то інтелектуальний розвиток дитини йде однобічно.

Молодші школярі оволодівають поняттями, навчаються порівнювати, узагальнювати, робити висновки.

Процес порівняння у дітей одного і того ж віку може проходити по-різному.

Найчастіше діти знаходять відмінність, рідше - подібність.

Другокласники при порівнянні виділяють більшу кількість ознак, ніж першокласники.

Якщо порівнюються нові предмети, то учні легше обнару жива різні риси, якщо предмети відомі - схожі ка пра ці.

При повторному порівнянні стає більшою кількість виділених ознак сходства.Операція порівняння іноді підмінюється простим рядоположенним предметів, тобто спочатку відзначаються властивості одного предмета, а потім - іншого.

112

Узагальнення молодші школярі краще за все роблять, відштовхуючись від конкретних ситуацій, детальних описів.

Критерієм добре зробленої узагальнення виступає вміння навести конкретний приклад, відповідний отриманим знанням.

Отже, за період початкової школи розумовий і пізнавальний розвиток дитини помітно прогресує.

3. Провідним видом діяльності дитини після вступу до школи стає навчальна діяльність.

Однак особистісний розвиток відбувається і в рамках виконання ня інших видів діяльності (ігрової, трудової, спілкування).

Саме в різних видах діяльності формуються ділові якості, розвивається мотиваційна сфера.

Одним з найбільш значущих мотивів у житті людини є мотив досягнення успеха.Для того щоб він розвивався і закріплювався, необхідні такі особистісні якості:

1) безмежну довіру до дорослих, передусім (особливо
у першому класі) до вчителів.

Від того, як дорослі оцінюють дитину, залежить формування його самооцінки, яка у молодших школярів вже може завищеною, заниженою, адекватної;

2) здатність до свідомої постановки цілі і вольовий ре
гуляціі своєї поведінки.

Молодший школяр уже може керувати поведінкою, керуючись віддаленою метою;

3) адекватна або помірно завищена самооцінка і висо
кий, але реальний, рівень домагань.

Рівень домагань може визначатися як навчальними успіхами, так і положенням у групі однолітків. Дитина з високим соціальним статусом, як правило, має адекватну самооцінку.

Протягом молодшого шкільного віку до дитини приходить розуміння того, що нестача будь-якої здібності може бути заповнений за рахунок прикладених зусиль. У молодшому шкільному віці вдосконалюються такі значущі особистісні якості, як працьовитість і самостійність.

Працьовитість формується в результаті яких докладають уси лий при виконанні навчальних і трудових завдань і отримання за успіхи заохочень з боку дорослих.

113

Важливо, щоб система заохочень була орієнтована не на відносно легкі досягнення, а на ті, які були повно стю здобуті в результаті прикладених зусиль.

Молодший шкільний вік можна вважати переломним для формування самостійності.

З одного боку, дитина ще повністю залежимо від взро слого, з іншого - занадто раннє надання самостоятель ності може спровокувати непослух і закритість.

Для розвитку самостійності можна використовувати слідую щие прийоми:

а) більше довіряти дитині, доручаючи самостійне ви
конання завдань;

б) заохочувати прагнення до самостійності;

в) доручати виконання домашніх справ при мінімальній
допомоги дорослого;

г) доручати такі справи, виконуючи які, дитина стано
вится лідером для інших людей.

У молодшому шкільному віці швидкими темпами розвиваються як загальні, так і спеціальні здібності, причому дуже великі індивідуальні відмінності між дітьми.

У цьому віці дорослі ще можуть активно впливати на дитину, так як значимими мотивами залишаються отримання визнання і схвалення з боку дорослого, прагнення заслужити високу оцінку з його боку.

До кінця цього вікового періоду все більшого значення набувають взаємовідносини з однолітками, тому можна використовувати такі методи впливу: публічне схвалення в присутності однокласників досягнень і вчинків, змагання з однолітками і т. п.

Таким чином, враховуючи особистісні особливості дитини молодшого шкільного віку, можна знаходити більш ефективні прийоми виховного і розвиваючого впливу.

5. Психологічні особливості підліткового та юнацького віку

1. Загальна характеристика пізнавального і особистісного
розвитку.

2. Удосконалювання пізнавальних процесів.

114

 1. Розвиток загальних і спеціальних здібностей.

 2. Розвиток мислення.

5. Індивідуальні особливості підлітків. Акцентуації
характеру.

6. Взаємовідносини підлітків з дорослими.

1. Підлітковий вік - це період перебудови соціального ної активності, що супроводжується дуже потужними зрушеннями в усіх сферах життєдіяльності дитини.

Тому часто підлітковий вік називають кризовим, перехідним від дитячого до дорослого.

Спостерігається швидке зростання скелета (за рік дівчинки виростають на 3-6 см, хлопчики - на 4-7 см).

Функціонування органів не забезпечує повноцінної роботи всього організму, тому часті скарги на серцебиття, головні болі.

У підлітковому віці починається статеве дозрівання, йде статева ідентифікація, дитина починає сприймати себе як дорослої людини.

У підлітків можна часто зазначити подвійне ставлення до свого «нового» тілу: почуття гордості може співіснувати c почуттям огиди.

Зовні це може виявлятися в таких несподівані реакції ях, як бинтування грудей дівчатками, або, навпаки, її подчерки вання.

Хлопчики можуть ставати більш неохайними, проявляючи тим самим несвідомо протест проти свого «Я».

Дорослих часто обурює цинічність, розв'язність у висловлюваннях і спілкуванні з протилежною статтю, однак у таких проявах слід бачити не тільки «негативного» підлітка, але і слабкого, не знає, як вирішувати свої проблеми.

Наднапруження робота організму веде до того, що молодші підлітки швидко втомлюються, хоча можуть і не помічати цього.

Як показали експерименти, більшість випадків непослуху у підлітків виявлялося саме в другій половині дня, коли стомлення вже починає позначатися.

Виникає ситуація, схожа з дитячим віком: коли малюк втомився, він починає вередувати, плакати.

115

На тлі бурхливого особистісного становлення рівень розвитку пізнавальної сфери у старших класах школи досягає уров ня дорослої людини.

Основним досягненням є довільність психічних процесів.

Однак саме в підлітковому віці відзначаються сильні коливання уваги у школярів під час уроків.

Така неуважність пояснюється підвищеною збудливістю одних або стомлюваністю інших школярів.

Концентрація уваги також знижується після перенесених соматичних захворювань, нервово-психічних захворювань, всіляких травм, душевних переживань.

Інтерес до інших людей пересилює інтерес до навчальної діяль ності.

Виникає такий період, коли в школу ходять не для отримання знань, а заради спілкування з однолітками, частіше з протилежною статтю.

Ситуація відновлюється лише до старших класів шко ли, коли молоді люди замислюються про плани на подальше життя.

Підлітки і юнаки охоче займаються міркуваннями, самоаналізом, вільно роздумують на моральні, політичні та інші теми.

Вони можуть робити загальні висновки, спираючись на приватні посили, вміють оперувати гіпотезами.

Таким чином, в підлітковому та юнацькому віці спостерігається інтелектуалізація всіх пізнавальних процесів, відбувається пошук свого місця в системі суспільних відносин.

2. Сприйняття в підлітковому та юнацькому віці входить до складу запам'ятовування.

На практиці це означає, що при запам'ятовуванні школяр фіксується на властивості тих предметів, які необхідні для подальшого відтворення.

Виходячи з цього, педагогу при викладі нового матеріалу слід виділяти ключові елементи, вживаючи такі слова: «Звертаю вашу увагу на ...», використовуючи різнокольоровий крейда, акцентоване повторення і т. п.

116

Важлива при цьому «словесна наочність», тобто формулірова ня іншими словами, використання образних виразів, мета фор і т. п.

Починаючи з підліткового віку, активно розвивається довільна і логічна пам'ять, яка незабаром досягає такого рівня, що використовуються практично повсюдно.

Це призводить до уповільнення розвитку механічної пам'яті, хоча багато нові шкільні предмети вимагають її застосування, а тому частішають скарги підлітка на погану пам'ять.

На цьому тлі підвищується інтерес до прийомів поліпшення пам'яті.

Процеси пам'яті функціонують ефективніше, якщо створений відповідний мотив, що спирається на емоційний внутрішній світ людини.

У підлітковому і юнацькому віці в роботі пам'яті отме чаются суттєві індивідуальні відмінності, які слід враховувати в організації навчального процесу, пропонуючи школярам різні способи подачі матеріалу.

У цьому віці падає продуктивність мимовільного запам'ятовування і зростає ефективність опосередкованого.

У підлітковому віці кардинально змінюється взаємовідношення між пам'яттю і мисленням.

Якщо раніше ці відносини будувалися за принципом мислити - значить згадати, то тепер, згадувати - значить мислити, тобто процес запам'ятовування полягає у встановленні логічних зв'язків.

У середніх і старших класах школи активно розвивається монологічна і письмова мова.

У підлітковому віці дитина вчиться самостійно готувати текст усного виступу.

Аргументувати свої думки, писати твір на довільну або задану тему.

Таким чином, психічні процеси тісно пов'язані між собою і відрізняються довільністю.

3. У середньому і старшому шкільному віці триває ста лення загальних і спеціальних здібностей на основі навчання, спілкування і праці.

117

Вчення сприяє розвитку загальних інтелектуальних спо можності (логічно міркувати, користуватися поняттями, будувати умовиводи і т. д.); спілкування - вдосконалення комунікативних здібностей (домагатися розташування людей, вміння знаходити порозуміння, вступати в контакт тощо); у трудовій діяльності відбувається становлення практичних умінь і навичок, необхідних для майбутнього професійного становлення.

Підлітковий і юнацький вік - це період найбільш сприятливий (Сентизивні) для розвитку великого комплексу найрізноманітніших загальних і спеціальних здібностей.

В основі розвитку здібностей лежать наступні положення:

 1. до підліткового віку організм дитини фізично зміцнів, а, отже, наявні вроджені задатки вже повинні проявитися;

 2. не пізніше 6-7 років дитина повинна пройти психологічне обстеження на предмет виявлення наявних задатків;

 3. навчання дітей має спиратися на виявлені задатки і здібності, особливо в старших класах школи. Однак при цьому не слід зменшувати кількість загальноосвітніх дисциплін, інакше це зашкодить розвитку загальних інтелектуальних здібностей.

Професійне навчання має йти паралельно з загальноосвітнім.

Отже, у підлітковому та юнацькому віці в результаті спе ціалізаціі навчання активно розвиваються як загальні, так і спеціальні здібності.

4. Підлітковий вік характеризується вмінням навчатися як в теоретичному, так і в практичному плані.

Вперше проявляється така особливість, як схильність до експериментування, приватним проявом якої є небажання все приймати на віру.

Підліток в усьому сумнівається, не довіряє чужому досвіду, йому необхідно особисто переконатися, наскільки гіпотези соот повідають істини.

Він допитливий, прагне заслужити високу оцінку навколишнє, негативно реагує на пропозицію вирішувати прості завдання.

118

В організації навчального процесу педагогу слід ориенти роваться на розвиток як образного, так і логічного мислення відповідно до складності матеріалу, при цьому небажано занадто ускладнювати і надмірно спрощувати пропонований матеріал.

У старших класах школи формується нове ставлення до навчання.

Випускників цікавлять ті предмети, де вони можуть краще себе пізнати і проявити самостійність.

Про самостійність мислення свідчить незалежність поведінки юнака.

Старшокласники виконують лише такі дії, слідують таким формам поведінки, які їм здаються доцільними і розумними.

Розвиток інтелектуальної сфери можна прискорити, якщо працювати в наступних напрямках: розвивати понятійний лад мислення; мовної інтелект і внутрішній план дій.

Розвиток мовного інтелекту в старших класах можливо в результаті заняття риторикою, тобто формування вміння планувати і вимовляти публічні промови, відповідати на питання, вести дискусію.

При формуванні понятійного мислення важливо пам'ятати сле таке:

 1. багато наукових поняття мають кілька значень;

 2. часто буває недостатньо слів побутової мови, щоб розкрити зміст поняття;

 3. одне поняття може мати кілька визначень, не завжди повністю збігаються;

 4. у міру розвитку наукових знань і розвитку самого чоло століття в процесі онтогенезаоб'ем і зміст поняття мене ється. Зі сказаного випливає, що важливо не механічно заучувати

визначення понять, а вчити школяра самостійно знаходити і виводити ці визначення.

Вкрай важливо в підлітковому та юнацькому віці розвивати практичний інтелект, до структури якого входять такі якості: економічність, розважливість, заповзятливість, вміння оперативно вирішувати поставлені завдання.

Підприємливість можливо розвивати при організації в школі учнівського самоврядування, економічність і розрахунок ливость - організовуючи учнівські кооперативи або подібні до них

119

заходи, де потрібно вести розрахунки, складати кошторис дохо дів і витрат.

Уміння оперативно вирішувати поставлені завдання буде формуватися, якщо привчити підлітка користуватися правилом: як тільки проблема виникла, необхідно одразу ж, не отклад вая, приступити до її вирішення.

Таким чином, мислення в підлітковому та юнацькому віці відрізняється різноманітністю форм і самостійністю.

5. Характерологічні особливості носять різноманітний характер.

Проте у вітчизняній психології є загальноприйнятою класифікація акцентуацій характерів, розроблена А. Є. Личко.

Акцентуація характеру - це крайній варіант норми, коли окремі риси посилені до такого ступеня, що людина стає вкрай уразливим по відношенню до певних психогенним впливів, зберігаючи при цьому хорошу стійкість до інших.

Якщо говорити коротко, то людині з певною акцентцуа-цією психологічно складно переживати одну ситуацію, при хо Рошем самопочутті в іншій.

Кількість акцентуаций може бути дуже великим, тому що багато хто має змішані типи, але все це різноманіття А. Е. Личко пропонує звести до 11 типів.

Кожен з виділених типів має такі особливості характеру, які роблять його непристосованим до певних ситуацій.

Саме в цих ситуаціях підліток втрачає розумність, відчуває дискомфорт.

У той же час не існує поганих і хороших характерів, в будь-якому можна виділити сильні і слабкі сторони.

Розглянемо типологію акцентуацій характеру з позицій несприятливих умов і виділення сильних і слабких сторін.

1. Гипертімний тип - характеризується активністю, витривалість востью, здатний викликати довіру.

Це людина товариська, винахідливий, який не втрачається в стресових і нестандартних ситуаціях, воліє бути чи формальним лідером.

120

У той же час часто вибухає гнівом, причому цей протест не словесний, а дієвий.

Для таких підлітків характерні втечі з дому, протиправна поведінка, алкоголізм.

У тих ситуаціях, коли підліток позбавлений можливості активно взаємодіяти з однолітками, проявляти ініціативу, де потрібна уважність і акуратність, проявляється надмірна ная опіка з боку дорослих, підліток відчуває дискомфорт, ймовірно прояв негативних рис.

2. Аутична тип проявляється в таких якостях, як спосіб
ність приймати нестандартні рішення, зберігати тверезий розум
в будь-яких ситуаціях, проявляти глибокі пізнання в цікавлю
щем предметі.

Такий підліток може довго працювати на самоті, він схильний до точних фактів, відрізняється інформованістю.

У разі безцеремонного вторгнення в його внутрішній світ од ним грубить, а з іншими замикається і мовчить.

Несприятливими ситуаціями для такого підлітка є ті, де потрібно встановлювати неглибокі контакти з багатьма людьми.

3. Демонстративна (істероїдний) тип характеризується розвит
тієї інтуїцією, артистизмом, здатністю до перевтілення,
до всього яскравого, нестандартного.

У ситуаціях спілкування віддає перевагу різні форми Шанта жа («Якщо ти не зробиш цього, то я ...»), знаючи, чого бояться ті, но го він шантажує.

У тих ситуаціях, коли на підлітка не звертають уваги, викривають його обман, проявляються негативні сторони цього характеру.

4. Застряють тип характеризується завзятістю в досягненні
поставлених цілей, пунктуальністю і обов'язковістю, вни
маніем до деталей, прагненням до старанності виконання за
данія.

У складних ситуаціях, де роблять замах на їх авторитет і влада, звинувачують всіх і вся, легко впадаючи в гнів. Схильні до мстивим реакцій.

5. Нестійкий тип характеризується довірливістю і пре
даністю до групи.

121

Підліток з таким типом характеру здатний щодня отримувати сильні яскраві враження від життя, не перевтомлюватися.

Для нього складні ситуації безконтрольності, відсутність перспективи зовнішнього покарання розхолоджує і призводить до виникнення таких форм поведінки, як протест нишком, звинувачення всіх, крім себе, і т. п.

6. Лабільний тип проявляється в м'якості стосовно
до оточуючих, здатність до співпереживання.

Для таких підлітків характерно розвинене почуття подяку ності до тих, хто їм співчуває і любить.

Властива швидка зміна настрою.

У ситуаціях, коли підлітки зустрічаються з грубістю і байдужістю з боку оточуючих, їх черствістю, вони плачуть, вважаючи причиною невдач зовнішні обставини.

7. Сентизивні тип здатний проникати в суть що відбувається,
орієнтуватися на справжні, а не на показні почуття людей.

Ці люди не мають виражених протестних реакцій, якщо тільки не доведені до крайнього відчаю.

Схильні в усьому звинувачувати себе, як правило, незаслужено. У вкрай складних ситуаціях можуть вдатися до суїциду.

Для підлітка цього типу дуже болючі ситуації, коли його звинувачують в непорядності, публічно вказують на фізичні ські та інші недоліки.

8. Болісний тип відрізняється підвищеною чутливо
стю і нездатністю розраховувати на свої сили.

Такі люди протестують рідко, і виражений цей протест, як правило, у реальних болючих симптомах.

Підлітки цього губляться в ситуаціях, де потрібна мо стабілізації сил, прояв витривалості.

Вони показують гірші результати в контрольних змаганнях і завданнях.

9. Педантичний тип характеризується турботою про благополуччя
інших людей, прихильністю до матері, близьким людям.

Вони відповідальні і старанні, здатні перевірити все, включаючи незначні дрібниці.

Їхнє невдоволення проявляється у словесній формі («бурчат»), але при цьому уникають вчинків, звинувачуючи насамперед себе.

Підвищене навантаження і покладається відповідальність провокують прояв негативних рис цього типу.

122

10. Конформний тип відрізняє відданість групі, стремле
ня до стабільності і стійкості.

Для цих підлітків несприятливі ситуації, пов'язані зі зміною стереотипів, приходом нових людей в групу і т. п.

Протест виражають у тих же формах, що й більшість членів групи.

11. Циклоїдний тип характеризує велика прихильність
до будинку, домашнім традиціям.

Для таких підлітків характерна зміна настрою від оптимістичного до песимістичного. Для підлітка болісно, ​​якщо навколишні вимагають «нормального» поведінки, коли він знаходиться в депресивній фазі.

Якщо підліток знаходиться в «хорошою» фазі, то його форми поведінки відповідають гипертимному підлітку, у випадках де прес - спрямовує агресію на себе.

Дорослим важливо знати особливості ставлення підлітка зі своїм характером:

1) усвідомлення своєї поведінки як зовнішнього прояву
відбувається приблизно в 13-15 років.

Тільки після досягнення цього віку є сенс пояснити підліткові, що зовнішні прояви характеру і його внутрішня сутність - не одне і те ж;

 1. характер - це даність, яку одні використовують у своїх цілях, а інші - не хочуть і бояться пізнавати себе, тим самим, залишаючись невдахами;

 2. слід прийняти свій характер, поставитися до нього як інструменту для спілкування та пізнання навколишнього світу, постійно вивчати свій характер. У характері людини соціальне дуже тісно переплітається

з природним.

Якщо людина здатна задовольняти свої природні бажання соціально схвалюваним способом, то можна говорити про нормальну соціальної адаптації.

Як правило, соціальна адаптація у підлітків проходить досить гостро.

Вони часто не в змозі утриматися від виконання гострих бажань, отримання нових відчуттів.

Процес пройде менш болісно, ​​якщо в сім'ї та школі будуть здорові партнерські взаємини і підліток перебуватиме в оточенні люблячих і розуміючих людей.

123

6. У підлітковому віці дитина пред'являє нові права, які насамперед поширюються на сферу відносин з дорослими.

Для підлітка характерне розширення своїх прав, він претен дує на повагу до своєї людської гідності, на довіру з боку дорослого, на рівноправність з ним.

Зміна взаємин між дорослими і підріст ком може пройти благополучно, але при цьому дорослі самі повинні проявити ініціативу і перебудувати ці взаємини.

Однак у реальних умовах цілий ряд моментів способству ет збереження колишніх відносин:

 1. соціальний статус підлітка не змінюється: він був і залишається учням;

 2. підліток матеріально повністю залежимо від батьків;

 3. дорослі звикли направляти і контролювати дитину;

 4. у дитини ще тривалий час, особливо на початку подр стков періоду, зберігаються дитячі риси в поведінці і зовнішньому вигляді.

Виділимо найбільш типові конфліктні ситуації, що виникають між дорослими і підлітком:

 1. конфлікт нестійкості батьківського відносини - одна з поширених ситуацій, коли найбільш чітко проступає суперечливість підліткового віку: роди тели вимагають від підлітка дорослого поведінки, але самі ведуть себе по відношенню до нього, як до дитини;

 2. конфлікт сверхзаботи, що виявляється в надмірній опіці з боку дорослого, найчастіше матері. Поширеною причиною виникнення такого конфлікту є неусвідомлене прагнення зберегти якомога довше емоційну близькість з дитиною.

І хоча батьків вже хвилює така несамостійність по дростка, вони продовжують контролювати його надміру;

3) конфлікт неповаги прав підлітка на самостоятель
ність виявляється в тому, що батьки вважають себе вправі
контролювати те, що знаходиться у власності підлітка:
читати щоденник, електронні повідомлення, перевіряти місти
моє кишень і т. п.

Негативно позначається відсутність у дитини власної кімнати.

124

Ще зоопсихологи встановили, що у щурів в умовах перенаселення різко зростає агресивність. Цілком імовірно, що це властиво й людям. Там, де межі особистісного простору не поважаються, конфлікти і сварки неминучі;

4) Конфлікт батьківського авторитету часто виникає там, де дорослі намагаються перекласти на підлітка відповідальність за те, чого не змогли довіться в житті самі. Прагнення батька у що б то не стало зробити із сина «на стоїть чоловіка» часто обертається формуванням неу вірний в собі людину із заниженою самооцінкою і рівнем домагань.

У тому випадку дорослому необхідно в першу чергу змінити ставлення до самого себе, щоб потім стати терпиміше до власної дитини.

Отже, у взаєминах з підлітком необхідно пам'ятати про новий рівень становлення його особистості.

ЛЕКЦІЯ5. Людина і соціум

1. Свідомість людини

1.Прірода людської свідомості.

2. Свідоме і несвідоме.

1. Корінне відмінність людини від тварин полягає в тому, що він володіє свідомістю, за допомогою якого відбувається отраже ня навколишнього світу.

Характеристики свідомості:

1) містить комплекс знань про навколишній світ -
в структуру свідомості включені пізнавальні процеси,
завдяки яким відбувається постійне збагачення чоло
століття новими знаннями.

Якщо ж відбувається порушення в діяльності будь-якого пізнавального процесу або тим більше його повний розпад, це неминуче тягне розлад свідомості (наприклад, втрата пам'яті);

 1. здатність людини до пізнання інших і себе самого - людина, що володіє свідомістю, здатний давати оцінку своїх і чужих вчинків, він усвідомлює себе як відмінний від решти навколишнього світу істота, при порушеннях свідомості (наприклад, гіпноз, сон) ця здатність втрачається;

 2. здатність до целеполагающей діяльності - перед на чалому будь-якої діяльності людина ставить перед собою будь-які цілі, керуючись певними мотивами, зваж шівая свої можливості, аналізує хід виконання і т. д., нездатність до подібних дій з тих чи інших причин трактується як порушення свідомості ;

 3. можливість давати емоційну оцінку міжособистісних відносин - це властивість краще зрозуміти, аналізуючи патологію, тому що при деяких психічних захворюваннях у людини змінюється ставлення до оточуючих людей: наприклад, він починає ненавидіти своїх близьких, яких до цього дуже любив і трепетно ​​до них ставився;

126

5) здатність до спілкування за допомогою мовних чи інших сигналів.

Наведені вище характеристики використовуються в цілому ря де наук при визначенні поняття «свідомість» (психологія, психіатрія та ін.)

Узагальнюючи ці характеристики, можна розуміти свідомість як здатність людини орієнтуватися в часі і просторі стве, навколишнього оточення, адекватно оцінювати власну особистість, вміти керувати своїми бажаннями і вчинками, сох ранячи систему відносин з оточуючими людьми, аналізувати нову інформацію, спираючись на наявні знання.

Отже, свідомість слід розуміти як вищу форму відображення мозком дійсності за допомогою абстрактно-логічного мислення й мови.

2.Человек функціонує не тільки на рівні свідомості.

Далеко не всі він здатний усвідомити і проаналізувати. Існує ще і несвідомий рівень.

Несвідоме - це таке поєднання психічних властивостей, процесів і станів, вплив яких людина не аналізує (не усвідомлює).

Перебуваючи в несвідомому стані, людина не ориенти руется в місці дії, в часі, не здатний дати адекватну оцінку що відбувається, порушується регулювання поведінки за допомогою мови.

Наявність неусвідомлених спонукань розглядалося в експериментах з вивчення поведінки людини в постгіпнотіческое стані.

Загіпнотизованому випробуваному вселялося, що після закінчення сеансу гіпнозу йому необхідно виконати визна лені дії: наприклад, підійти до поряд знаходився че ловека і розв'язати його краватку.

Відчуваючи незручність, людина тим не менш виконував це дії, хоча і не розумів, навіщо він це робить.

Несвідомі явища:

1) несвідомі психічні процеси - не завжди психічні процеси (відчуття, сприйняття, процеси пам'яті і мислення, уява і установки) протікають під контролем свідомості: наприклад, забування імен часто пов'язане з неприємними спогадами по відношенню до людини, носія цього імені, або події, пов'язаному з ним,

127

ненавмисно виникає прагнення не згадувати цю людину або подію;

 1. несвідомі явища, раніше усвідомлювані людиною, але протягом певного часу перемістилися на несвідомий рівень: наприклад, більшість рухових вмінь і навичок, якими постійно користується людина в своїй життєдіяльності (ходьба, письмо, мова, професійне володіння різними інструментами і т. п.);

 2. несвідомі явища, пов'язані з особистісної сфері, - бажання, думки, потреби, наміри, які під тиском «цензури» були витіснені на несвідомий рівень.

Дуже часто витіснені бажання, потреби і т. п. про є в наших сновидіннях в символічному вигляді, де і реалізуються.

У разі якщо дія «цензури» настільки сильно, що навіть уві сні блокується суспільними нормами і цінностями, то сновидіння стає дуже заплутаним і незрозумілим і практично не піддається розшифровці. У психології існують різні напрямки, Інтерпром тірующіе сновидіння з позиції тих чи інших наукових шкіл. Особлива заслуга належить психоаналізу і його засновнику З. Фрейду.

Заслуга З. Фрейда полягає і в створенні теорії механізмів психологічного захисту, які також відносяться до розряду неусвідомлюваних психічних явищ.

Механізми психологічного захисту - це сукупність таких несвідомих прийомів, завдяки яким людина забезпе безпечує свій внутрішній комфорт, оберігаючи себе від негативних переживань і психічних травм.

В даний час ця теорія продовжує активно розвиватися і збагачуватися.

Розглянемо один із сучасних варіантів (Р. М. Грановська).

1. Заперечення - несвідомий відмова людини восприни мати неприємну для нього інформацію.

Людина може уважно слухати, проте не сприймати інформацію, якщо вона несе загрозу для його статусу, престижу.

128

Навряд чи можна досягти бажаного результату, висловлюючи людині «правду в очі», оскільки швидше за все він просто проігнорує цю інформацію.

Саме тому психологія і педагогіка рекомендує ні коли не обговорювати особистість людини, а лише його негативний по ступок.

2. Витіснення - людина з легкістю забуває неприємні
для нього факти біографії і при цьому на противагу дає помилкове,
але прийнятне тлумачення цих фактів.

Цей механізм описаний в романі Л. М. Толстого «Війна і мир» на прикладі Миколи Ростова, який абсолютно щиро «забув» про своє не героїчний поведінці в першому бою, проте з емоційним підйомом описував свої подвиги.

3. Раціоналізація - знецінення того, що недосяжно.
Наприклад, неможливість придбання якої-небудь речі

через її високу вартість виправдовується поганим кольором, кривий рядком і т. п.

Добре описано цей механізм у байці І. А. Крилова «Лисиця і виноград», де лисиця, не зумівши дотягнутися до винограду, почала переконувати себе в тому, що він кислий («На погляд-то він хороший, та зелений - ягідки немає зрілої : негайно оскому наб'єш »).

4. Проекція - несвідоме приписування власних,
найчастіше соціально засуджуваних якостей іншої людини.

Наприклад, обумовивши людини, ми виправдовуємо це тим, що і він розпускає про нас плітки, хоча це не відповідає дійсності ності.

5. Ідентифікація - «зрощування» себе з іншою людиною.
У дитини цей механізм часто проявляється в їх неусвідомлений
ном наслідуванні комусь із дорослих, найчастіше батькові того
ж статі, у дорослих - в поклонінні кумиру.

Іноді за допомогою ідентифікації людина долає свій комплекс неповноцінності, бачачи замість себе свого ідола, кумира.

6. Заміна - виникло внутрішнє напруження знімається
в результаті переадресування з недоступного об'єкта на доступний.

Неможливість безпосередньо висловити своє невдоволення високому начальству людина зганяє на власних підлеглих, близьких людях, дітях і т. п.

Тому психологи радять знайти спосіб або об'єкт зганяння, безпечний для оточуючих: наприклад, заняття

129

спортом, домашнє прибирання, контрастний душ або просто миття кистей рук холодною водою і т. д.

 1. Включення - співпереживання як спосіб полегшення соб ного внутрішньої напруги. Наприклад, співпереживаючи героям черговий «мильної опери», люди відволікаються від власних, часом більш істотних і значимих проблем.

 2. Ізоляція - порушуються, а іноді і зовсім розриваються емоційні зв'язки з оточуючими людьми, таким чином захищаючи людину від травмуючих психіку ситуацій.

Яскравими прикладами такого механізму часто можуть служити ал коголізм, суїциди, бродяжництво.

Людині вкрай важливо розуміти дію захисних механізмів.

Це допоможе краще зрозуміти мотиви поведінки оточуючих людей і розібратися в самому собі, тому що дуже часто штучно створюваний комфорт не дає можливості усвідомити, а значить, і подолати власні недоліки і помилки.

Отже, несвідоме, так само як і свідомість, бере участь в управлінні поведінкою людини, однак їх ролі різні.

У складних ситуаціях, коли потрібен постійний контроль над подіями, підвищена увага, необхідна участь свідомості.

До числа таких ситуацій відносяться наступні:

 1. необхідність прийняття рішення в інтелектуально складних ситуаціях;

 2. у випадках подолання фізичного чи психологічного опору;

 3. при вирішенні конфліктних ситуацій;

 4. при знаходженні рішення в несподівано виникли ситуа ціях, що містять фізичну або психологічну загрозу. Таким чином, розглядаючи свідомість як вищий рівень

психічної регуляції поведінки, слід пам'ятати, що багато поведінкові акти функціонують і на несвідомому рівні.

2. Мала група і колектив

 1. Поняття малої групи і колективу.

 2. Структура малих груп.

 3. Міжособистісні відносини в групах і колективах.

130

4. Ефективність групової згуртованості. 1. У соціальному середовищі, яке оточує особистість, функціонує велика кількість груп.

Соціальні групи поділяються на великі і малі. Малі групи вже тривалий час вивчаються в рамках зі соціальної психології, чого не можна сказати про великих групах, вича представлені в соціальній психології нерівноцінні: од ні досліджуються давно (в основному це неорганізовані, стихійно виникають групи), інші - організовані, тривало існуючі групи ( класи, нації) - стали об'єктом вивчення відносно недавно.

Діапазон цікавлять соціальну психологію груп дуже широкий, а їх велика різноманітність ускладнює вироблення єдиного визначення поняття «група».

Т. Шибутані стверджував, що групи можуть різнитися за раз міру від двох закоханих до мільйонів, провідних війну (Шибу-тані, 1999).

Детальніше зупинимося на розгляді малої групи і її характеристиці.

Мала група - це нечисленна по складу група, члени якої ни об'єднані спільною соціальною діяльністю і знаходяться в безпосередньому особистому спілкуванні, що є основою для виникнення емоційних відносин, групових норм і групових процесів (Г. М. Андрєєва, 2004).

Психологія досліджує деякі елементарні параметри групи.

Серед основних ознак малої групи можна назвати наступні:

1) розмір - число членів групи.

Це питання до цих пір відноситься до розряду дискусійних. Більшість досліджень визначає нижню межу малої групи як діаду.

Однак ряд дослідників вважає, що найменше число членів малої групи - три людини (тріади). Ця суперечка відноситься до розряду нерозв'язних. Не до кінця визначилися дослідники і з верхньою межею.

Досліджуючи обсяг оперативної пам'яті, Дж. Міллер відкрив число 7 ± 2, що і стало розглядатися верхньою межею малої групи.

131

Обгрунтовувалося це здатністю людини при контактах утримувати в пам'яті тільки 7 ± 2 члени групи. Неспроможність такого підходу була доведена подальших ми експериментальними дослідженнями. Експерименти дають різні показники: 10-20 чоловік, а в дослідженнях Дж. Морено (автора соціометричної ме Тодика) досліджувалися групи в 30-40 чоловік (шкільні клас си, студентські групи і т. п.).

У вітчизняній соціальній психології як малої групи розглядається реально існуюча група, яка виступає як суб'єкт діяльності.

Таке рішення обгрунтовується практикою спільної діяльності.

Найбільш оптимальним вважається складу групи в 5-9 чоловік, але не більше 12;

 1. психологічний клімат групи - морально-емо нальних забарвлення взаємовідносин в групі;

 2. композиція - характеристика входять до групи чле нів (чисельність, статевої та вікової склад, національність, соціальне становище членів групи), тобто індивідуальний склад групи;

 3. структура групи - ті функції, які виконують члени групи, а також стан формальних і неформальних взаємин у групі.

Як формальних ознак структури групи виділяють структуру комунікацій, структуру уподобань, структуру влади і т. д.;

 1. групові процеси - показники актуальних соціальних них відносин, що існують в групі (лідерство - ру Ководство, стадії розвитку групи, груповий тиск і т. д.);

 2. групові норми - правила поведінки, яких при підтримувати члени групи.

Перераховані вище характеристики малої групи є ос основі, згідно з якими класифікують і вивчають малі групи в соціальній психології.

Проблема класифікації соціальних груп різними дослі дователя розуміється по-різному. Розглянемо класифікацію на стор 133, запропоновану Г. М. Андрєєвої.

132

Схема 2

Класифікація малих груп

Види малих груп

Умовні (номінальні) Реальні (дійсні)

Природні Лабораторні

+ +

Формальні Неформальні

L 1

Слаборозвинені Високорозвинені

З 1

Корпоративні Колективні

З 3

Референтні Нереферентних

Умовні - це групи, які об'єднують людей, не яв ляющие членами жодної малої групи.

Це групи, які в реальному житті не функціонують, а існують лише на папері: наприклад, дільничний лікар має список хворих своєї ділянки, які страждають на цукровий діабет.

Іноді виділення таких груп важливо для експериментальних цілей, щоб порівняти результати, отримані в реальних груп пах з тими, які характеризують випадкове об'єднання людей.

Реальні - дійсно існуючі об'єднання лю дей, які в повному обсязі відповідають всім параметрам малої групи.

Вивченню саме цих груп психологія приділяє підвищену увагу.

Психологи часто в дослідницьких цілях мають справу з ре альної лабораторної групою, яка створюється експериментатором з метою супроводження будь-якого наукового дослідження, перевірки висунутої гіпотези.

Ця група існує тільки в період проведення експерименту, після чого розпадається.

Реальні природні групи складаються незалежно від бажання експериментатора, а виникають і існують, виходячи з потреб суспільства або включених в ці групи людей.

Формальні групи - існуючі в рамках визнаних офіційно організацій.

133

Цілі, яких дотримуються члени цієї групи, задаються на осно вании завдань вищестоящою організацією, в яку включена дана група.

Неофіційні групи виникають і існують поза межами офіційних організацій.

Цілі, які переслідують члени таких груп, - це особисті інтереси і прихильності, як збігаються, так і відмінні від цілей офіційних організацій.

Референтної є будь-яка реальна або умовна група, що є для людини особливо значущою, до якої він себе доб ровольно зараховує або членом якої хоче стати.

Мета такої групи, групові норми та цінності, форми поведінки, висловлювані думки представляють для людини особливу цінність, яким він хоче і намагається дотримуватися в житті.

Нереферентних група не представляє для людини ніякої цінності, незважаючи на те, що він є її членом.

Наприклад, життя класу може абсолютно не хвилювати уче ника, так як всі його інтереси зосереджені на вуличній компанії.

Іноді виділяється і антиреферентні група - цілі, установ ки, поведінка членів цієї групи чоловік відкидає, категоричний скі не сприймає.

Слаборозвинені групи відрізняє відсутність міцної психоло ня спільності, стосунки не стабільні, немає чіткого розподілу обов'язків, визнаних лідерів.

Наслідком всього вище перерахованого є малоефективна спільна робота.

Колектив представляє групу осіб, об'єднаних для сумісного стной діяльності, важливою і необхідною для значного числа людей, не тільки членів цього колективу.

Взаємовідносини характеризуються довірливістю, відвертістю, взаємною повагою і т. п.

Р. С. Немов вказує на наступні вимоги мі до колективу:

 1. успішно справлятися з покладеними на нього завданнями (ефективність у відношенні основної для нього діяльності);

 2. мати високу мораль;

 3. відрізнятися хорошими людськими відносинами;

134

 1. створювати для кожного свого члена можливість розвитку як особистості;

 2. бути здатним до творчості;

 3. мати сформовану диференційовану систему різних ділових і особистих взаємин, що будуються на високій моральній основі.

Про наявність колективістських відносин в групі свідок ствуют наступні критерії (Р. С. Немов, 1995):

 1. моральність - взаємини будуються на нормах і цінностях загальнолюдської моралі;

 2. відповідальність - кожен член колективу бере на себе зобов'язання за долю кожної людини незалежно від приналежності до цього колективу, при цьому вимогливо ставиться до себе, своїх слів і обов'язків, адекватно оцінює власні досягнення, дисциплінований;

 3. відкритість проявляється в умінні будувати хороші відно шення не тільки з членами свого колективу, а й інших груп і колективів, при необхідності надавати посильну допомогу;

 4. колективізм - турбота про членів колективу, протидимного ствие явищам, здатним зруйнувати колектив;

 5. контактність - довірчі взаємини між членами колективу;

 6. організованість - взаємозамінність, безконфліктне розподіл обов'язків, швидке усунення недоліків в роботі і т. п.;

 7. інформованість - чітке розуміння цілей, завдань, до кінцевих і проміжних, спільної діяльності;

 8. ефективність - якісне і своєчасне рішення

стоять перед колективом завдань.

Як показує практика, наявність в малій групі всіх перерахованих критеріїв зустрічається вкрай рідко, що дозволяє говорити про те, що більшість малих груп знаходиться в проме моторошно між слаборозвиненою групою і колективом.

Просуваючись по шляху свого становлення, група, як правило, рухається не по висхідній прямій, а по синусоїдальної лінії, відчуваючи то злети, то падіння.

135

А. Г. Кирпичников виявив наступну залежність: всяка груп па на шляху свого розвитку як колективу обов'язково проходить через період тимчасового спаду.

На початковому етапі спостерігається, як правило, підйом, ентузіазм, що змінюється потім більш-менш помітним спадом.

За умови збереження себе як групи знову слід за піднесення, хоча і не на ту висоту, на якій група перебувала пер воначально.

Тимчасовий психологічний спад - це наслідок перебудови міжособистісних відносин усередині групи.

Спочатку вона будується на емоційній основі, потім набувають значення і ділові якості членів групи, які не можуть бути однаковими в усіх.

Все це неминуче призводить до непорозумінь у взаєминах. У разі успішного подолання цих непорозумінь група виходить на вищий рівень свого розвитку.

В даний час зміст поняття «колектив» зазнало значних змін.

У радянські часи почуття спільності, згуртованості составля Чи основу колективності, окрема особистість нівелювалася, розчинялася, а людина розглядався як типовий представник свого колективу.

У цьому зв'язку згадаємо думку компетентного фахівця в галузі психології особистості В. Франкла, який вважав, що справжнє співтовариство - це співтовариство відповідальних особистостей, яке не може будуватися на тотальну колективності: «Замість конкретного персонально відповідального індивіда ідея колективізму підставляє лише усереднений тип, а замість лич ний відповідальності - конформність і повагу до соціальних норм».

Отже, відповідно до прийнятого в психології визначенням мала група - це невелике об'єднання людей (від 2-3 до 20-30 че ловек), які знаходяться один з одним у прямому взаємодії і зайняті спільною справою (сім'я, клас, група близьких друзів, трудовий колектив і т. п.).

Переважна більшість людей включені до складу малих груп, які, як правило, займають проміжне положення між слаборозвиненою групою і колективом.

136

2. Розглянемо основні поняття, за допомогою яких описуються явища в малій групі.

Якщо за основу для розгляду виходити з поло ження індивіда в групі, то можна виділити наступні показу тели:

 1. позиція - офіційне положення людини;

 2. статус - місце, займане реально індивідом в системі внутрішньогрупових відносин, ступінь дійсної авторитету.

Наприклад, староста в студентській групі - позиція, а авто рітетность - високий статус;

3) внутрішня установка - це суб'єктивне розуміння чоло
століттям свого становища в групі.

При цьому внутрішня установка може як збігатися, так і відрізнятися від реального статусу;

4) роль - заданий соціальними нормами зразок поведінки
ня, очікуваний і схвалюваний групою.

Роль часто визначається, виходячи з офіційного статусу людини в групі, розглядаючись як динамічний аспект статусу, але це лише частина змісту поняття. Наприклад, жінка в родині має статус матері, але в кожній родині роль матері може мати різний зміст. Таким чином, при наявності однакового статусу осіб мо жет в різних групах виконувати різні функції;

5) конформність - це пристосовництво, свідоме
небажання людини йти проти думки більшості в груп
пе, щоб не створювати собі проблем у спілкуванні.
Усередині групи міжособистісні взаємодії здійснюють
ся різними способами.

Певна система таких зв'язків, характерна для тієї чи іншої групи, називається каналом комунікації.

Типи і варіанти внутрішньогрупових структур комунікацій:

 1. фронтальна - члени групи перебувають поруч один з дру гом і можуть спостерігати один за одним, навіть не вступаючи в прямі контакти (клас на уроці, студентська група на лекції і т. п.);

 2. радіальна - члени групи не мають можливості непо средственно контактувати один з одним, а спілкуються через центральне особа;

137

 1. ієрархічна - припускає наявність як мінімум двох (може і більше) рівнів підпорядкування, при цьому частина груп пи може візуально контактувати, а частина не має такої віз можности;

 2. ланцюгова - кожен член групи (виняток становлять двоє крайніх учасників) взаємодіє з двома сусідами;

 3. кругова - можливості всіх членів групи рівні, каж дий може безпосередньо спостерігати за реакцією іншого;

 4. повна - для вільного міжособистісного спілкування не мож никает ніяких перешкод.

Прихильність групи вибору того чи іншого каналу комунікації визначається конкретними цілями і завданнями, які стоять перед членами групи.

Відносини, що складаються в групі, випливають з прийнятих моральних норм і цінностей.

Групові цінності - те, що найбільш важливо і значимо для даної групи; групові норми - правила поведінки, яких дотримуються члени групи (першого рівня - порушення неприпустимі ні за яких умов; другого рівня - допускаються деякі відхилення; низького рівня - дотримання не обов'язково).

Наднормативна діяльність - бажання людини слідувати власним, більш високим вимогам і нормам.

Дослідники виділяють такі функції групових норм:

 1. регулятивна;

 2. оцінна;

 3. стабілізуюча;

 4. санкціонуються. Управління групою може здійснюватися і на офіційному

рівні - керівником, і на неофіційному - лідером.

Практика показує, що, як правило, офіційний керівників ник і неформальний лідер - це різні особи, але не исключе але, що це може бути і один і той же чоловік.

Між лідером та керівником є наступні відмінності:

1) керівник передусім піклується про виконання групою поставлених завдань, а турбота лідера - регуляція міжособистісних відносин;

138

 1. керівник взаємодіє не тільки з малою груп співай, але і з вищестоящими організаціями, сфера діяльності лідера обмежена розміром малої групи, до якої він входить;

 2. керівник призначається або обирається, а видвіже ня лідера відбувається стихійно за бажанням членів групи;

 3. лідер - це нестабільний статус, в будь-який момент мо жет він бути змінений, а керівник, як правило, призначається на певний строк;

 4. система санкцій керівника більш чітка і визначена, ніж у лідера;

 5. процес прийняття рішення більш складний у керуєте ля, ніж у лідера.

У процесі управління групою як керівник, так і лідер можуть використовувати різні засоби психологічного воздей наслідком, які в сукупності визначають стиль лідерства (керів ництва).

Класично виділяють три стилі: авторитарний, демократичний, ліберальний.

Авторитарний стиль передбачає владність лідера по відно шенню до решти членів групи.

У прийнятті рішення діє принцип єдиноначальності, ведеться систематичний контроль над діями підлеглих.

Демократичний стиль проявляється у того керівника, який схильний рахуватися з думкою інших членів групи, радитися з ними, залучати до управління групою.

Ліберальний стиль спостерігається в тому випадку, коли керівник фактично ізолюється від своїх обов'язків і передає їх іншим членам групи.

Практика дослідження ефективності того чи іншого стилю керівництва (лідерства) показує, що найбільш прийнятним є комбінація всіх вище перерахованих стилів залежно від рівня розвитку групи і тієї конкретної ситуації, в якій ця група знаходиться в даний момент часу.

Отже, мала група має складну структуру, яка характе ризуется великою кількістю понять.

3. Міжособистісні відносини в групах поділяються на офіційні і неофіційні, ділові та особисті, раціональні

139

та емоційні, відносини керівництва та підпорядкування (у част ності лідерства).

Офіційні - відносини, які регулюються поса ностнимі обов'язками, закріпленими законодавчо.

Неофіційні - в основі лежать особисті симпатії та анти патіі людей, не мають якої б то не було юридичної основи і твердо встановлених норм.

Ділові - виникають між людьми з приводу виконання спільної діяльності.

Особисті - відносини, що складаються між людьми незалежно від спільно виконуваної діяльності.

Раціональні - в основі лежать об'єктивні якості людини ка, які визнаються більшістю оточуючих людей.

Емоційні - в оцінці людини виходять з суб'єктивно го думки про нього, що далеко не завжди відповідає дійсному положенню.

Відносини керівництва і підпорядкування вже були розглянуті на прикладі лідерства в попередньому параграфі.

Отримати справжню картину міжособистісних відносин в групі допомагає соціометричне дослідження.

Суть дослідження полягає в тому, що члени групи ви позначаються відносно один одного.

У змісті питань закладений социометрический критерій, аналіз прояву якого дозволяє судити про взаємні емоційних відносинах.

Відповіді членів групи піддаються статистичної обработ ке, на підставі чого будуються соціометричні матриці, з-ціограмми, підраховуються соціометричні індекси.

Найбільш відомим социометрическим індексом є індекс групової згуртованості, який визначається відсотком взаємних виборів і обчислювався як відношення кількості взаємних позитивних виборів до загальної кількості можливих виборів:

г £, (+)

CZP = 1 2 N (N-1)

де С г "- згуртованість,

г (+) - позитивний вибір, N-число членів групи

140

(Лекції з методики конкретних соціальних досліджень, 1972).

4. Ефективність групової діяльності можна розглядати вать за трьома напрямками: професійному, освітньо му, виховному.

Професійна і освітній напрямки вирішують спе ціальні завдання, виховне відноситься до категорії общес оціальних завдань.

До числа найважливіших показників ефективності групової діяльності відносяться продуктивність і задоволеність членів групи груповою діяльністю.

І. Штайнер запропонував формулу обчислення продуктивно сті: актуальна продуктивність = потенційна продуктивність - нереалізований продуктивність.

Існують різні шляхи підвищення ефективності групової діяльності.

Величина групи неоднозначно впливає на ефективність виконуваної групою діяльності.

Наслідком зміни кількості членів групи як в ту, так і в інший бік можуть бути як позитивні, так і негативно тільні явища.

До числа позитивних явищ, пов'язаних зі збільшенням числа членів групи, відноситься більш легке розподіл обя занностей, поява більшої кількості яскравих індивідуальностей, можливість виконання більшої кількості робіт за менший час, більше число людей бере участь у виробленні ре ності, що робить це рішення оптимальним.

Негативні явища: можливе зниження згуртованості, зростає ймовірність розпаду на угруповання, виникають складності в управлінні, збільшується розкид думок, походить ходить зниження особистої відповідальності кожного за те, що відбувається.

Також неоднорідне на ефективність діяльності і вплив композиції.

Високорозвинені групи, що мають різнорідний склад чле нів, краще, ніж однорідні, можуть впоратися з вирішенням складних них завдань.

У подібних ситуаціях в слаборозвинених неоднорідних груп пах доцільно ділити людей на робочі підгрупи у відповідності но до психологічною сумісністю.

141

Якщо ж група працює в умовах тимчасового дефіциту, а завдання відносно прості, то діяльність однорідної групи буде більш ефективною.

Для успішної роботи важливі сформовані міжособистісні відносини.

Взаємовідносини істотно не впливають на результати групової роботи, якщо умови діяльності звичні або відносно прості.

В іншому випадку - ефективніше працюють групи з благо приємними взаєминами.

Ефективність діяльності може визначати і форма її організації: колективно-кооперативна (тісна взаємодія кожного з кожним і велика можливість взаємозалежності), індивідуальна (кожен працює незалежно від інших), скоординована (співвіднесення результату з діяльністю інших).

У більшості випадків, за винятком складних індивіду альних творчих робіт, переважно колективно-кооп ератівная форма.

Успіх діяльності визначає і стиль лідерства.

Для групи, близької до рівня колективу, кращий де мократіческое, а іноді і ліберальний стиль.

Для груп із середнім рівнем розвитку кращі результати так ет гнучкий стиль, що поєднує елементи директивності, демокра тічності, ліберальності.

У слаборозвинених групах найбільш ефективний директивний стиль з елементами демократичності.

3. Спілкування

 1. Поняття і види спілкування.

 2. Роль спілкування в психічному розвитку людини.

 3. Техніка і прийоми спілкування.

 4. Розвиток спілкування.

1. Спілкування є процес взаємодії людей, в результаті якого відбувається обмін інформацією.

У структурі спілкування можна виділити зміст, мета і засоби.

Зміст - це та інформація, яка передається живі ми істотами при межиндивидуальних контактах.

142

І людина, і тварини можуть передавати один одному інформацію про потреби, про емоційних станах, сигнали про небезпеку.

Однак люди здатні обмінюватися накопиченими знаннями, життєвим досвідом, вміннями та навичками.

Мета спілкування - це спонукальна сила виникнення дан ної активності.

Наприклад, поширеною метою спілкування у тварин є попередження про небезпеку або спонукання іншого до певних дій.

У людини мети спілкування можуть бути досить різноманітними: наприклад, розвиток, навчання і виховання, встановлення ділових контактів та ін

У тварин мети спілкування, як правило, обмежені задоволенням біологічних потреб, у людини - це ще й задоволення культурних, естетичних, соціальних, позна вательно та інших потреб.

Засоби спілкування - способи, за допомогою яких передає ся, переробляється і розшифровується передана інформація.

На відміну від тварин у людини в якості основного середовищ ства спілкування виступає мова та інші знакові системи, технічні засоби, писемність.

Види спілкування. Р. С. Нємов знаходить чотири види класифікації ції видів спілкування по різних підставах.

1. За змістом:

 1. матеріальне, коли в процесі спілкування обмінюються продуктами і предметами діяльності, службовцями для задоволення насущних потреб;

 2. кондиційне - спілкування, в ході якого відбувається певний вплив на самопочуття один одного, тобто загально ня, розраховане на приведення один одного в певний фізичний або психічний стан;

  мотиваційний - в процесі спілкування передаються установ ки, спонукання, які готують до виконання певних дій;

 1. когнітивне - передача знань один одному;

 2. діяльну - передача іншій умінь, навичок, обмін діями і операціями.

143

2. За цілями:

 1. біологічне - спілкування, завдяки якому зберігає ся, розвивається і підтримується функціонування організму, задовольняються органічні потреби;

 2. соціальне - спілкування, яка передбачає встановлення і розвиток міжособистісних контактів, особистісного зростання. Ця класифікація може бути розширена до нескінченності, тому що можна висунути незліченну кількість приватних цілей спілкування залежно від потреб людини.

3. По засобах:

 1. безпосереднє (шляхом використання даних природою органів - руки, ноги, голосові зв'язки і т. д.) і опосередкований ное (із застосуванням спеціальних засобів, призначених для передачі інформації, - телефон, ЗМІ тощо);

 2. вербальне (за допомогою мови) і невербально е (шляхом викорис тання немовних засобів - міміка, жести, дотики і т. п.).

4. Залежно від мотивів спілкування:

 1. ділове - виникає по ходу виконання будь-яких сов місцевої діяльності і покликане підвищити ефективність цієї діяльності;

 2. особистісне - передається інформація про внутрілічност-них проблеми: про мотиви та інтереси людини, про пошук сенсу життя, про дозвіл внутрішньоособистісних конфліктів і т. п. Таким чином, процес спілкування, особливо людського

спілкування, дуже багатий за своїм змістом, цілям і використання коштів.

2. Від природи людина наділена певним набором найпростіших форм поведінки, які є необхідною умовою як для виживання в перші дні після народження, так і для психічного розвитку в подальшому.

Але чи буде людина Людиною, якщо його позбавити спілкування з собі подібними?

Розглянемо це питання на реальних життєвих прикладах.

У травні 1928 р. в німецькому місті Нюрберге на вулиці підібрали юнака, що не вміє ні говорити, ні навіть ходіть.В листі, який був при ньому, зазначалося, що юнак провів 16 років

144

в повній самоті, нічого не бачачи і не чуючи, а їжею його були вода і хліб.

Тільки через п'ять років цей молодий чоловік почав трохи го воріть, при цьому його уявлення про навколишній відповідати вали рівню малу дитину.

На жаль, незабаром він загинув.

Майбутній фізіолог-лінгвіст Гавін Ледда у віці семи років відповідно до волі свого батька став пастухом в горах і до 18 років був майже позбавлений людського спілкування.

Йому потрібні були величезні зусилля, щоб повернутися в чоло веческого суспільство і стати його повноправним членом.

1920 р., Індія. Рід Сінгх у зграї вовків помітив двох людських дитинчат, які виявилися дівчатками (Амала, на вигляд їй було приблизно 1,5 року, серед людей вона прожила рік, і Ка-мала, зовні вона відповідала 8-річного віку.

Камала прожила в людському суспільстві до 17 років.

За чотири роки вона змогла вивчити шість слів, а ще через сім років - 45 слів.

До 17 років її відучили від вовчих звичок, проте в хвилини небезпеки вона вставала на коліна, а її розумовий розвиток відповідав 4-річній дитині.

У важкодоступних районах Парагваю й донині живе плем'я гуайякімов.

Цей народ веде примітивний спосіб життя, уникає людей, їх основна їжа - мед диких бджіл, в пошуках якого вони по стійно кочують.

У 1957 р. французьким етнографом Віллар була зроблена експедиція з метою вивчення життя цього племені.

На одній із стоянок, поспішаючи її покинути, члени племені залишили маленьку дівчинку, яку вчений взяв з собою до Франції.

Через 20 років ця дівчина стала ученим-етнографом, що знають кілька мов, і нічим не відрізнялася від своїх європейських ровесниць.

Наведені приклади є яскравим свідченням того, що тільки завдяки людському спілкуванню немовля отримує можливість нормального психічного розвитку.

145

Перебуваючи в людському суспільстві, за допомогою спілкування із собі подібними дитина з перших днів отримує всю необхід ну для індивідуального розвитку інформацію.

Ще один засіб психічного розвитку - предметна діяльність - з'являється лише до другого року життя.

Виділені в першому параграфі види спілкування розвивають різні сторони психіки та поведінки.

Розглянемо це докладніше.

Ділове спілкування - сприяє формуванню та розвитку комунікативних та організаторських здібностей людини.

Особистісне спілкування - впливає на розвиток людини як особистості ності, формує риси характеру, інтереси і схильності, життєві цілі і принципи, світогляд і т. п.

Матеріальне - забезпечує отримання необхідних перед метов матеріальної і духовної культури.

Кондиційне - сприяє виникненню готовності до навчання, оптимізує інші види спілкування.

Когнітивне - розвиває інтелектуальні здібності.

Мотиваційний - додатковий енергетичний джерело людини.

Діяльне - збагачує і удосконалює різні види діяльності.

Біологічне - необхідне джерело самозбереження ор ганизма.

Соціальне - служить розвитку суспільних форм життя: груп, колективів і т. д.

Безпосереднє - дає можливість використання даних від природи простих і ефективних засобів і способів навчання.

Опосередкована - розвиває здатність до самоосвіти і самовиховання людини.

Невербальне - забезпечує можливість психічного розвитку до початку активного використання мови.

Вербальне - сприяє засвоєнню і розвитку мовлення.

Отже, значення спілкування в житті людини величезне.

За допомогою спілкування відбувається формування особистості че ловека.

3. Техніка спілкування - це ті способи, до яких вдається че ловек, щоб підготуватися до спілкування, і його поведінка в ході спілкування.

146

Прийоми спілкування - найбільш бажані кошти, ви збиралися для процесу спілкування.

Для ефективного перебігу процесу спілкування перед його початком важливо визначитися з найбільш придатною технікою і прийомами спілкування.

Вони повинні бути співвіднесені з власними інтересами і з інтересами партнера по спілкуванню.

На початковому етапі техніка спілкування полягає в прийнятті певної пози, виразу обличчя, виборі відповідного тону, жестів, правильно підібраних початкових слів.

Вираз обличчя повинен висловлювати ставлення до партнера, відповідати меті повідомлення і бажаного результату.

Такі ж вимоги пред'являються і до займаної позі. Іноді людина свідомо займає ту чи іншу позу, приймає вираз обличчя, використовує певні жести, щоб найкращим чином досягти бажаного результату.

Розглянемо більш детально значення деяких жестів, які можуть впливати на хід спілкування.

Психологія жестів. Передана словесно інформація мо жет бути сприйнята невірно, якщо вона супроводжується невідповідними жестами.

Знання психології жестів допоможе змінити свою поведінку, вчасно закінчити переговори і т. д., якщо щось іде не так, як хотілося б.

Жести відкритості:

 1. розкриті руки (руки долонями вгору);

 2. розстібання піджака.

Жести захисту:

 1. руки, схрещені на грудях;

 2. руки, затиснуті в кулак.

Роздум і критична оцінка:

 1. палець уздовж щоки;

 2. нахилена голова (поза уважного слухання);

 3. почісування підборіддя («добре, давайте подумаємо»);

 4. жести з окулярами (повільно зняття, довгий протирання сте кіл і т. д.), до жесту вдаються також, якщо потрібен час на обдумування, при цьому в рот береться дужка окулярів, говорити при цьому складно, так що залишається уважно слухати, обдумуючи відповідь ;

 5. ходіння по кімнаті;

147

6) пощипування перенісся.

Підозра і скритність:

 1. погляд в сторону («що ти маєш на увазі?");

 2. захист рота рукою: під час промови - брехливість, в час слу Шанія - відчуває, що співрозмовник бреше;

 3. дотик до носа - варіант 2 в замаскованій формі;

 4. потирання століття;

 5. чухання або потирання вуха.

Застереження - не можна зводити розглянуті жести в абсолют.

Може бути, людина замерзла і тому схрещує руки, або в нього просто свербить ніс або вухо.

Ставлення до бесіди:

 1. ноги (чи все тіло) звернені до виходу - свідчення того, що людина хоче закінчити зустріч, тому слід або закінчити розмову, або перевести його в більш цікаве русло;

 2. підпирання долонею щоки і підборіддя - свідоцтво нудьги, іноді плутають з жестом уважного слухання, але в цьому випадку вказівний палець спрямований вертикально до скроні.

Територіальні права:

 1. інтимна зона (від 15 до 46 см) - це психологічна соб ність людини, право порушити цю зону має тільки дуже близька людина, при вторгненні чужого, наприклад, при тисняві в громадському транспорті, людина відчуває роздратування і дискомфорт;

 2. особиста зона (від 46 см до 1,2 м) - відстань для вечірок і офіційних зустрічей;

 3. соціальна зона (від 1,2 до 3,6 м) - зона для спілкування з по сторонніми людьми, наприклад, на такій відстані слід перебувати господареві квартири і сантехніку, щоб не викликати роздратування один у одного;

 4. громадська зона (більше 3,6 м) - відстань для спілкування з великою аудиторією.

У ситуаціях, коли ваш співрозмовник сидить, не слід нависати над ним, так як це сприймається як вашу перевагу, а співрозмовник при цьому відчуває себе дуже маленьким.

148

В умовах вимушеної скупченості, коли порушується ін Тимна зона, рекомендується дотримуватися наступних правил:

 1. не слід розмовляти навіть зі знайомими людьми;

 2. не можна дивитися в упор на інших;

 3. небажано прояв на обличчі яких би то не було емоцій;

 4. при наявності газети, журналу, книги бажано зануритися в читання, хоча б для видимості;

 5. рухи повинні бути стриманими;

 6. при русі в ліфті зосередьтеся на покажчиках

поверхів.

Знаки уваги - це обернені до співрозмовника висловлюючи ня або дії, мета яких - підтримати людину, поліпшити його самопочуття.

Комплімент - це словесний знак уваги, який не вчи ють конкретної ситуації спілкування.

Наприклад, роблячи співробітниці комплімент про її зовнішній вигляд, не звертається увага на те, що вона дуже засмучена.

Похвала - знак уваги, що містить оцінку, порівняння з іншої, причому на користь того, до кого звернена похвала.

«Ви краще кого-то» передбачає, що «хтось гірше вас».

Дорослі, вважаючи, що дитину треба частіше хвалити, і постоян але порівнюючи його результати з результатами інших дітей, можуть сформувати залежність від схвалення.

Не отримуючи цього схвалення в дорослому житті, людина починає відчувати дискомфорт.

Підтримка - надання людині знака уваги тоді, коли йому це потрібно, і щодо того, в чому в даний момент є труднощі.

Коли людині надається підтримка, то звертаються до його особи незалежно від його успіхів і невдач, помилок і досягнень.

Техніки слухання.

Найважливіша умова продуктивного спілкування - це вміння слухати. Уміння слухати не означає простого мовчання, це ак тивний і досить складний процес, покликаний підвищити ефективність спілкування.

Можна виділити наступні види слухання: активне, пас пасивного, емпатичне.

149

Активне слухання передбачає уточнюючі питання, пара фраз на кшталт: «Чи правильно я вас зрозумів, що ...», причому слід обов'язково дочекатися відповіді.

Ця техніка активно застосовується в тому випадку, якщо співрозмовники обмінюються інформацією.

У тих ситуаціях, коли співрозмовник перебуває в стані емо ционального стресу, сильного емоційного збудження, ефективно пасивне слухання.

Активне слухання марно, оскільки людина не дуже добре розуміє свої дії і не контролює емоції.

Співчуваючий співрозмовник дає можливість висловитися, демонструючи свою готовність до підтримки.

Слід не просто мовчати, а показувати свою зацікавлений ність за допомогою таких слів: «угу», «так-так», «звичайно ж» і т. п.

Завдання слухача - підтримувати розмову до тих пір, по ка співрозмовник не виговориться, тому можна використовувати уточнюючі питання: «А ти що?», «А ти як відповів?» І т. п.

У випадках, коли в процесі спілкування вирішуються проблеми, значимі для особистості, ефективне застосування емпатійного слухання.

Цю техніку слід використовувати тоді, коли людина сама го тов з вами поділитися своїми проблемами.

Емпатичне слухання припускає, що відображаються почуття співрозмовника, його переживання, не допускаються зауваження, інтерпретують його мотиви («так це в тебе тому, що ...»).

Отже, техніка і прийоми спілкування досить різноманітні і залежать від комунікативних здібностей людини, його віку, професійної діяльності, виду спілкування.

4. Процес спілкування розвивається як у філо-, так і в онтогенезі.

У процесі філогенезу змінюється зміст спілкування.

Ця зміна проявляється в наступному:

1) насичення новою інформацією: біологічне внутрен
неї стан організму + інформація про важливі властивості
навколишнього світу + знання про світ.

Перші два етапи загальні для людини і тварин, третя сту пень властива тільки людині;

2) поява нових потреб приводить до збагачення
цілей спілкування;

150

3) розвиток засобів спілкування відбувається за кількома напрямками:

а) розвиток органів, пристосованих для коммуника
ції, наприклад, рук;

б) поява можливості експресивних рухів (мі
мика, пантоміміка);

в) винахід і початок використання знакових форм;

г) поява, вдосконалення технічних засобів.
В онтогенезі спілкування розвивається таким чином (Не-
мов, 1995):

 1. від народження до 2-3 місяців - контактне, біологічне за змістом спілкування, спрямоване на задоволення органічних потреб немовляти. Основний засіб - елементарна жестикуляція і міміка;

 2. від 2-3 місяців до 8-10 місяців - етап початкового пізнання, початок діяльності органів почуттів, поява потреби в нових відчуттях;

 3. від 8-10 місяців до 1,5 років - спілкування стає скоорді лося раніше, невербальних - вербальним, основна мета - задоволення пізнавальної потреби; до кінця періоду починає активно використовуватися мова як засіб спілкування;

 4. від 1,5 до 3 років - з'являється ділове та ігрове спілкування, що обумовлено розвитком предметної діяльності та ігри. Тут початок поділу ділового та особистісного спілкування;

 5. від 3 до 6-7 років - здатність до довільного вибору то го чи іншого виду спілкування залежно від природних даних або найбільш освоєного способу; розвиток сюжетно-ро-лівого спілкування;

 6. шкільний вік - прискорений інтелектуальний і особистісний ріст дитини призводить до великої різноманітності змісту спілкування, диференціації цілей і вдосконалення засобів; спостерігається чіткий поділ ділового та особистісного спілкування. Таким чином, психологічно розвиненої людини відрізняє

виражена потреба в спілкуванні з різними людьми, багатство змісту, розмаїття цілей і широкий спектр засобів спілкування.

151

4. Особистість у групі

 1. Вплив групи на особистість.

 2. Сприйняття і розуміння людьми один одного.

 3. Самопочуття особистості в групі.

1. Рефентная (значуща) група може надавати як поклади
валий, так і негативний вплив на розвиток особистості.

Позитивний вплив:

 1. члени групи виступають для індивіда джерелами духовної культури;

 2. у групі відбувається засвоєння позитивних цінностей і соціальних норм;

 3. в результаті внутрішньогрупового спілкування вдосконалюють ся комунікативні здібності;

 4. від членів групи індивід отримує об'єктивну інформа цію про себе, що сприяє формуванню адекватної сам ооценкі;

 5. члени групи підтримують індивіда в його діяльності і починаннях. Негативний вплив:

1) втрата особистістю своєї індивідуальності, відмова від соб
дарських поглядів - "знеособлення»;
Причини знеособлення:

а) анонімність;

б) високий рівень емоційної збудженості;

в) зосередженість уваги не на власному пове
дении, а на те, що відбувається навколо;

г) висока згуртованість групи веде до конформізму;

д) знижений рівень самосвідомості і самоконтроль ин
Дівіді (Немов, 1995);

2) група може знижувати рівень творчого потенціалу
високообдарованих особистостей.

Колективна творчість іноді більш низької якості, ніж результат творчості обдарованої особистості. Таким чином, вплив групи на особистість неоднозначно і може бути як позитивним, так і негативним.

2. Фактори, що впливають на сприйняття людьми один одного:
1) імпліцитна теорія особистості, згідно з якою
зовнішній вигляд і поведінку людини визначає наявність

152

певних рис характера.Общаясь протягом життя з раз особистими людьми, людина накопичує в пам'яті враження про їхню зовнішність та особливості поведінки. Довготривала пам'ять зберігає тільки узагальнений образ цих індивідів.

Згодом, зустрічаючи схожих зовні людей, людина про Єцира на них свої спогади про раніше зустрінутих, і приписує (правильно або неправильно) їм ті риси характеру, які входять до збережений образ;

 1. ефект первинності (ефект ореолу) - перше враження про людину виявляється настільки сильним, що здатне по впливати на формування стійкого думки про нього. Відзначено, що якщо перше враження позитивне, то ми схильні фільтрувати несуттєві негативні якос ства цієї людини, узгоджуючи з першим враженням. Зворотне відбувається, якщо перше враження негативне. Ефект ореолу може надавати в процесі сприйняття як позитивне, так і негативний вплив;

 2. ефект новизни - інформація, збережена в пам'яті останньої, надає більш сильний вплив на формування образу людини та її оцінку, ніж попередня, виняток становить найперше враження. Ефекти ореолу і новизни можуть бути пояснені вивченим

раніше ефектом краю (див. тему «Пам'ять»).

При сприйнятті людьми один одного першорядне значення мають вираз обличчя, особливо очі і губи, і рух рук, в першу чергу пальців.

Оцінювання емоційних станів.

Як показують експериментальні дані, люди в 30-50% випадків дають невірні оцінки емоційних станів навколишнє людей, причому позитивні емоції оцінюються по над правильно, ніж негативні.

До числа найбільш правильно оцінюваних позитивних емоцій ставляться радість, потім - захоплення.

Погано оцінюються такі негативні емоції, як образа, гнів, туга.

Форми сприйняття і розуміння людини людиною: 1) аналітичний - поширений серед художників і вра чий, які кожну зовнішню рису людини (очі, волосся, руки і т. д.) пов'язують з певною особистісної рисою;

153

2) емоційний - наявність особистісних якостей определя
ється виходячи з емоційного ставлення до людини (хутра
нізми новизни і первинності).

Найбільш поширений серед дітей та підлітків, а також людей легко збудливих, що володіють образною пам'яттю і мисленням;

3) перцептивно-асоціативний - звертається увага на
зовнішні прояви людини, які порівнюються з про
разами, що зберігаються в пам'яті, на підставі чого дається
оцінка цьому індивіду.

До такого способу найчастіше звертаються літні люди, актори, керівники, лікарі та педагоги;

4) соціально-асоціативний - сприймається людина
оцінюється в силу сформованих соціальних стереотипів.
Найбільш часто в якості базових соціальних типів виступила
пают люди різних професій, соціального стану і т. д.
Такий спосіб характерний для філософів, політиків, керівників
уря, соціологів.

Фактори, що заважають правильному сприйняттю людей:

 1. неправильна оцінка цілей і завдань спілкування, намірів, мотивів, самопочуття людей, форм їх поведінки, а також перебуваючи ня справ;

 2. вже наявні установки, оцінки, переконання («Я і так вже все про нього знаю ...");

 3. стереотипи сприйняття, відповідно до яких произ водиться класифікація людей;

 4. прагнення скоріше дати свій висновок;

 5. небажання прислухатися до думки інших;

 6. незважаючи на знову накопичується інформацію, раз висловлену думку не змінюється. Отже, знання механізмів сприйняття людьми один одного

дозволяє робити спілкування більш продуктивним.

3. Переважання того чи іншого емоційного стану в особистості в період спілкування з членами групи називається емоційним станом особистості в групі.

Багато в чому емоційний стан особистості визначається психологічним кліматом групи.

Якщо переважає нездорова атмосфера, то в наявності часті конфлікти - як між окремими членами групи, так і між окремими угрупованнями всередині групи.

154

Внутрішньогрупові конфлікти небезпечні своїми наслідками. Так, експериментально доведено, що час, витрачений на сам конфлікт, приблизно в два рази менше, ніж час послекон-фліктних переживань (різниця становила приблизно 12-20 хвилин).

Негативні взаємини в групі сприяють формуванню в особистості підвищеної тривожності, провокують міжособистісні конфлікти.

Тривожність проявляється в підвищеній схильності індивіда до негативних переживань, до очікування несприятливого розвитку подій.

Розрізняють особистісну і ситуативну тривожність.

Особистісна тривожність - це властивість особистості індивіда.

Ситуативна тривожність - стан тривожності виникає при тимчасових несприятливих ситуаціях.

Міжособистісні конфлікти. Міжособистісні конфлікти у своєму розвитку проходять чотири стадії: виникнення конфліктної ситуації, усвідомлення цієї ситуації як об'єктивної реальності, конфліктну поведінку, вирішення конфлікту.

Дослідники виділяють чотири найбільш поширених способів поведінки в конфлікті.

 1. Співробітництво - є оптимальним майже у всіх конфліктних ситуаціях.

 2. Компроміс - до цього способу слід вдаватися, якщо партнер спровокував «пожежну» ситуацію.

 3. Пристосування - можливо, якщо партнер дійсно прав.

 4. Суперництво - найчастіше використовуваний спосіб, але його ефективність мінімальна.

Принципи управління конфліктом:

1) слід визначитися, чи дійсно необхідно загострювати ситуацію, доводячи її до конфлікту. Для цього бажано відповісти на наступні питання:

а) чи потрібно усувати конфлікт чи слід розглядати
вать ситуацію як двигун прогресу;

б) чи не можна усунути протиріччя мирним шляхом;

в) якщо мирний варіант неможливий, то чи вистачить віз
можностей, щоб опинитися у виграші;

155

г) якщо сил замало, то як надовго може затягтися конфлікт (важливо розраховувати свої сили);

 1. власні емоції заважають правильно оцінити ситуа цію, тому слід здійснювати контроль над їх проявле ням;

 2. слід проаналізувати справжні причини конфлікту, які можуть бути приховані за уявними;

 3. прагнути максимально локалізувати кордону конфлікту;

 4. відмовитися від надмірної зосередженості на самозахисту;

 5. може бути корисною переформулировка аргументів противника;

 6. прояв активності навіть у разі поразки допоможе тримати ініціативу в своїх руках, ставлячи:

а) тематику («Давай повернемося до того, з чого почали ...»);

б) емоційний тон («Тримай себе в руках ...»);

в) мова спілкування («Будь ласка, без образ ...»).

Способи дозволу конфлікту:

1) прямі методи - коли ведеться робота безпосередньо
з учасниками конфлікту:

а) керівник по черзі вислуховує кожного з кон
фліктен, вимагаючи не емоцій, а конкретних фактів, за
тим приймає рішення;

б) конфліктуючі промовляють свої претензії до оп
компонента в присутності групи.

Члени групи висловлюють свої думки, з урахуванням яких керівник приймає остаточне рішення.

в) якщо конфлікт не знаходить свого вирішення, вводяться
адміністративні санкції;

г) у випадку, коли і пункт в) не допомагає, бажано з
ліровать конфліктуючих один від одного.

2) непрямі способи, запропоновані А. Б. Добрович,
припускають як головної дійової особи при
вирішенні конфлікту «третейського судді»:

а) принцип виходу почуттів - надається можливість безперешкодно висловити свої негативні емоції з приводу кого-то або чогось, їм зробленого що зазвичай, знімає напруження пристрастей;

156

б) принцип емоційного відшкодування - дієве
співчуття неправому, а неправі зазвичай обидва, яке ча
но все породжує у нього прояв каяття;

в) принцип авторитетного третього (що залишається таємницею
для конфліктуючих) - використання всім відомого
і шанованого ними особи в якості «посланця доброї
волі »;

г) принцип примусового слухання, коли «третій»
пропонує конфліктуючим відповідати опонентові тільки
після того, як вони повторять останню репліку або
сенс тиради, що, як правило, наочно демонструє
свариться, що вони не чують один одного;

д) принцип обміну позиціями - той же «авторитетний
третій »пропонує ворогуючим помінятися місцями і від
імені один одного продовжувати сварку, що дозволяє їм уви
діти себе з боку очима іншого;

е) принцип розширення духовного горизонту сперечаються
- Реалізується шляхом запису сварки на диктофон і пред'яв
лення її конфліктуючим, що зазвичай викликає не просто
їх здивування, а навіть шоковий стан від того, що вони
почули.

Отже, малі групи різного рівня розвитку по-різному впливають на ставлення людей один до одного, що в разі негативних відносин виражається в підвищенні тривожності особистості, її фрустрації і міжособистісних конфліктах.

Зміст

ЛЕКЦІЯ № 1. Психологія як наука 3

 1. Предмет психології. Галузі психології. Методи дослідження 3

 2. Становлення психології як науки 10

ЛЕКЦІЯ № 2. Психічні процесу 21

 1. Діяльність 21

 2. Відчуття 24

 3. Сприйняття 31

 4. Увага 35

 5. Пам'ять 41

 6. Мислення 49

 7. Мова 56

 8. Уява 59

ЛЕКЦІЯ № 3. Властивості особистості 65

 1. Темперамент 65

 2. Здібності 73

 3. Характер 79

 4. Воля 84

158

5. Емоції і почуття 88

ЛЕКЦІЯ № 4. Психологія возрастнихразлічій 95

 1. Психічний розвиток дитини младенческоговозраста 95

 2. Особливості психіки та поведінки в ранньому віці 99

 3. Психологія дошкільника 103

 4. Психологічні особливості молодшого школяра 109

 5. Психологічні особливості підліткового та юнацького віку 114

ЛЕКЦІЯ № 5. Людина і соціум 126

 1. Свідомість людини 126

 2. Мала група і колектив 130

 3. Завантаження 142

 4. Особистість у групі 152

Зміст 158

Богачкіна Н. А.

ПСИХОЛОГІЯ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

Завредакціей педагогічної літератури: А. Ю. Рагуліна

Коректор: І. І. Ульянова

Технічний редактор: Т. І. Федорова

Формат: 84 × 108/32 Гарнітура: «Ньютон»

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Психологія | Навчальний посібник
877.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Психологія розвитку та вікова психологія Конспект лекцій
Психологія праці Конспект лекцій Боронова
Загальна психологія Конспект лекцій Дмитрієва Н Ю
Соціальна психологія Конспект лекцій Мельникова Н А
Психологія праці Конспект лекцій Григор`єва
Психологія особистості Конспект лекцій Гусєва Т І Каратьян Т У
Психологія Шпаргалки Богачкіна Н А
Конспект лекцій по FOREX
Конспект лекцій з управлінського обліку
© Усі права захищені
написати до нас