Психологічна структура особистості 2 Особистість людини

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Московський Державний Технічний Університет

Цивільної Авіації

Кафедра гуманітарних і соціально-політичних наук

Контрольна робота № 1

з дисципліни: Психологія та педагогіка

Психологічна структура особистості

студента 3 курсу заочного факультету

Храпова Володимира Олексійовича

Москва 2009

План

Введення

1.Що ж таке особистість?

2.Псіхологіческая структура особистості

Висновок

Література і джерела, використовувані для виконання контрольної роботи

Введення

У нашому повсякденному житті ми досить широко використовуємо слова "психологія", "психолог", "психологічний" і їм родинні, не завжди замислюючись над їх змістом. Не всякий замислюється про це, і з цим важко не погодитися. А між тим, можна значно «полегшити» життя собі та іншим оточуючим людям, зрозумівши і засвоївши деякі теоретичні давно встановлені істини психології, які допоможуть розібратися в причинах того чи іншого свого стану.

Саме слово "психологія", який виник у XVIII столітті (його творцем був знаменитий німецький вчений, вчитель М. В. Ломоносова Християн Вольф) у власному розумінні означає "вчення про душу". Поняття "душа" в науці тепер використовується порівняно рідко, більше науковим вважається поняття "психіка". Таким чином, в строгому сенсі слова психологія розуміється як наука про психіку, а психолог - це людина, яка професійно займається цією наукою в теоретичному та практичному плані, в тому числі використовуючи її досягнення, здійснюючи різноманітну допомогу людям.

Кілька слів про особливості психології як науки. Це наука про найскладніше, що поки відомо людству. Адже психіка - це "властивість високоорганізованої матерії". Якщо ж мати на увазі психіку людини, то до слів "високоорганізована матерія" треба додати слово "сама": адже мозок людини - це найбільша високоорганізована матерія, відома нам.

Історії дослідження в області психології особистості вже більше ста років. Більше ста років вчені шукають відповіді на питання про природу особистості, внутрішній світ людини, про фактори, що визначають розвиток особистості і поведінку людини, його окремі вчинки і життєвий шлях в цілому. Цей пошук має аж ніяк не тільки теоретичну цінність. З самого початку вивчення особистості було найтіснішим чином пов'язано з необхідністю вирішення практичних завдань.

Психологія без практики позбавлена ​​свого головного сенсу і мети - пізнання і служіння людині. Практична орієнтація, однак, не тільки не зменшує значущість розвитку психологічної теорії, але, навпаки, підсилює її: уявлення про те, що для успішної практичної роботи необхідно, перш за все, оволодіння рядом практичних навичок і накопичення досвіду, а теоретична освіта відіграє швидше другорядну роль , в корені невірно. Так, у західній психології саме інтенсивний розвиток практики викликало до життя питання, які відносяться до загальних проблем психології особистості. Зокрема, дискусійним залишається питання про ведучого початку в розвитку особистості: чи розглядати його, як пропонують багато представників гуманістичного напрямку в психології, як поступове розгортання закладений у людину потенціал, який штовхає людину на самореалізацію, або ж процес розвитку визначається низкою життєвих виборів самої людини .

 1. Що ж таке особистість?

Для більш глибокого розуміння суті аналізованої в контрольній роботі теми з'ясуємо, що ж таке «особистість». Розглянемо деякі визначення поняття «особистості»:

"Особистість - це людина, узята у системі таких її психологічних характеристик, що соціально обумовлені, виявляються в суспільних за природою зв'язках і стосунках, є стійкими, визначають моральні вчинки людини, мають важливе значення для нього самого і оточуючих." (Лавріненко В.Н . Психологія та етика ділового спілкування. Підручник. - М.: ЮНИТИ, 2001, с.64-87)

"Особистість - багатовимірна і багаторівнева система психологічних характеристик, які забезпечують індивідуальне своєрідність, тимчасову і ситуативну стійкість поведінки людини." (Дружинін В. Н. Психологія. Підручник для технічних вузів. - СПб.: Пітер, 2000, с.263).

"Особистістю в психології позначається системне соціальне якість, що набувається індивідом у предметній діяльності та спілкуванні і характеризує рівень і якість представленості суспільних відносин в індивіді." (Петровський А. В. Загальна психологія. - М.: Просвещение, 1986).

"Особистість - це така система психічних регуляторів, яка забезпечує орієнтування і поведінка людини в надсітуатівной цілісності соціального середовища (таких, як ідеали, мораль, істина і подібні загальнолюдські цінності)." (Климов Е. А. Основи психології. Підручник для студентів вищих навчальних закладів непсихологічних спеціальностей. - М.: ЮНИТИ, 1997).

"Під особистістю психологія розуміє конкретної людини з її неповторними морфофізіологічні якостями (зріст, статура і т.д.), наділеного своєї психічної організацією і займається якою-небудь діяльністю." (Васильєв І.С., Агафонов А. В. Психологія і педагогіка . Курс лекцій для студентів всіх спеціальностей. - М.: МГТУ ГА, 1999).

"Особистість - це людина, узята у системі таких її психологічних характеристик, що соціально обумовлені, виявляються в суспільних за природою зв'язках і стосунках, є стійкими, визначають моральні вчинки людини, мають важливе значення для нього самого і оточуючих." (Нємов р.с . Загальні основи психології. У 2 книгах. Книга 1. - М: Освіта, ВЛАДОС, 1994)

Складно вибрати однозначно вірне у всіх відносинах визначення такого складного і багатогранного поняття, як «особистість». Але все-таки однозначно можна стверджувати, що всі з усіх визначень теоретиків психології можна виділити щось спільне і звести до одного визначення:

Найчастіше під «особистістю» розуміють людину в сукупності її соціальних і життєво важливих якостей, придбаних ним у процесі соціального розвитку - під особистістю психологія розуміє конкретної людини з її неповторними морфофізіологічні якостями (зріст, статура і т.д.), наділеного своєї психічної організацією і займається якою-небудь діяльністю.

Особистість виступає об'єктом цілого ряду наук і, будучи складним, багатогранним соціальним явищем, вимагає до себе комплексного міждисциплінарного підходу (філософсько-соціологічного, соціально-психологічного тощо). Психологія вивчає людини з точки зору його психічної, духовної життєдіяльності.

У широкому плані особистість людини є інтегральною цілісністю біогенних, соціогенних і психогенних елементів.

Біологічна основа особистості охоплює нервову систему, систему залоз, процеси обміну речовин (голод, спрага, статевий імпульс) статеві відмінності, анатомічні особливості, процеси дозрівання і розвитку організму.

Соціальне "вимір" особистості обумовлюється впливом культури і структури спільнот, в яких людина була вихована і в яких він бере участь.

Найважливішими соціогенних доданками особи є соціальні ролі, виконувані нею в різних спільнотах (сім'ї, школі, групі ровесників), а також суб'єктивне "Я", тобто створене під впливом дії інших уявлення про власну особу, і відбите "Я", тобто комплекс уявлень про себе, створених з уявлень інших людей про нас самих.

Таким чином, поняття «особистість» характеризує особливості розвитку людини як соціальної істоти.

 1. Психологічна структура особистості

"Структура - сукупність стійких зв'язків між безліччю компонент об'єкта, що забезпечують його цілісність і самототожність. Уявлення про структуру передбачає розгляд об'єкта як системи ...".( Словник практичного психолога)

Проблема структури особистості в психології ще більш заплутана, ніж саме поняття "особистість". У рамках даної роботи неможливо охопити всі теорії про психологічній структурі особистості. Всі вони засновані на тих чи інших різняться між собою поглядах вітчизняних і зарубіжних психологів. Виділити серед них щось спільне і узагальнити усі теорії я не вважаю можливим.

У зв'язку зі сказаним хотілося б процитувати авторів відомого у всьому світі сучасного підручника з психології особистості Л. Хьелл і Д. Зіглер: «... щоб не втратити своєї наукової значущості, теорії особистості повинні коректуватися у міру збору нових емпіричних даних» (Хьелл Л., Зіглер Д. Теорії особистості.).

В даний час, з урахуванням сучасних даних психології особистості, нейропсихології, нейрофізіології та психогенетики вкрай актуальним є побудова цілісної биопсихологической, природно-культурної моделі особистості. У такій моделі повинні об'єднуватися як функціональні, так і структурно-матеріальні характеристики психіки та особистості.

Психологічними елементами структури особистості є її психологічні властивості і особливості. Їх дуже багато. Деякі з них можна відобразити в подструктуре. На землі немає двох однакових особистостей, кожна особистість має свою структуру. Однак є багато спільного, що дозволяє виділити структуру особистості взагалі, яка складається з чотирьох сторін:

 1. Блок психічних явищ (мотиваційний) - спрямованість (стійка система мотивів):

 • потягу - одна з форм спрямованості особистості, що виражається в недостатньо повно усвідомленому прагненні до досягнення чого-небудь, нерідко в основі потягу лежать біологічні потреби.

 • бажання - переживання, одна з форм прояву спрямованості особистості, що характеризується прагненням особистості до досягнення якоїсь мети, але часом - недостатньою усвідомленістю причин такого прагнення.

 • інтереси - одна з форм спрямованості особистості, яка полягає в її спрямованої пізнавальної активності, пофарбованої позитивними емоціями та увагою до об'єкта. Інтерес особистості зазвичай є соціально обумовленим.

 • ідеали - образ, який є втіленням досконалості, зразок, вища мета прагнень людини.

 • світогляд - система поглядів на світ у цілому, на ставлення людини до суспільства, природи, самого себе; основна форма спрямованості особистості.

 • переконання - форма спрямованості особистості, що виражається в глибоко осмисленої потреби діяти у відповідності зі своїми ціннісними орієнтаціями, органічно зливається з почуттями і волею людини і що отримала для нього особистісний сенс. Система переконань людини відображає його світогляд.

 • потреби - об'єктивна випробовувана суб'єктом потреба в чомусь, що відбивається і суб'єктивно, що є джерелом активності, розвитку особистості, соціальної спільності. Між об'єктивною потребою і її суб'єктивним відображенням нерідкі суперечності, які істотно впливають на розвиток особистості.

 1. Досвід особистості - набуття людиною суспільного досвіду (соціалізація). Цей досвід включає необхідні для його життєдіяльності знання, вміння, навички:

 • знання - система наукових понять про закономірності природи, суспільства, становлення і розвитку людини та її свідомості;

 • вміння - здатність людини на основі знань і навичок продуктивно, якісно і своєчасно виконувати роботу в нових умовах;

 • навички - автоматизовані компоненти цілеспрямованої свідомої діяльності;

 1. Блок регулювання поведінки особистості (система самоконтролю) включає форми психічних пізнавальних процесів, зокрема:

 • відчуття - це найпростіший із психічних процесів, за допомогою якого ми отримуємо інформацію про навколишній світ. Вони виникають у рецепторах - особливо чутливих нервових клітинах людського тіла, при цьому рецептори кожного виду відповідають за чутливість до певних подразників.

 • сприйняття - психічний процес відображення предметів і явищ у дійсності в сукупності їх різних властивостей і частин, пов'язаний з розумінням цілісності відбиваного. Виникає в результаті безпосереднього впливу фізичних подразників на рецепторні поверхні аналізаторів.

 • увага - психічний пізнавальний процес, що полягає в переважної спрямованості свідомості людини на певний об'єкт чи явище, в результаті чого вони відображаються повніше, виразніше, глибше.

 • пам'ять - психофізіологічний процес, що виконує функції закріплення, збереження і відтворення минулого досвіду. Забезпечує накопичення вражень про навколишній світ, служить основою набуття знань, навичок та вмінь і їх подальшого використання.

 • спостережливість - якість особистості, що полягає у високому рівні розвитку здатності до концентрації уваги на тому чи іншому об'єкті; здатність помічати і сприймати деталі, явища малопомітні, але суттєві для аналізу.

 • уява - психічний процес, що полягає у створенні нових уявлень і думок на основі наявного досвіду. Виражається: 1) у побудові образу засобів і кінцевого результату предметної діяльності; 2) у створенні програми поведінки, коли проблемна ситуація характеризується невизначеністю, 3) в продукуванні образів, які не програмують, а замінюють, симулюють дійсність: 4) у створенні образів, відповідних опису об'єкта.

 • мислення - процес опосередкованого відображення в людській свідомості складних зв'язків і відносин між предметами і явищами суб'єктивного світу; пізнавальна діяльність особистості, що характеризується узагальненим і опосередкованим відображенням дійсності. Виділяють мислення теоретичне і практичне; інтуїтивне і словесно-логічне; наочно-дієве і наочно-образне; формально-логічне і творче і т. д.

 • мова - історично сформована форма спілкування людей за допомогою мови, що являє собою систему фонетичних, лексичних, граматичних та стилістичних засобів і правил спілкування.

 • емоції - особлива форма відображення психікою навколишнього світу, що виявляється головним чином в біологічно обумовлених переживаннях, що відображають потреби організму і активізують або гальмують діяльність.

 • почуття - особлива форма відображення психікою навколишнього світу, ставлення особистості до навколишнього, що виявляється в соціально обумовлених переживаннях, активізують або гальмують діяльність.

 1. Біологічно обумовлені властивості і якості особистості:

 • антропологічні ознаки - расові, статеві, вікові та ін;

 • фізичні особливості - розміри тіла і його структурно-механічні властивості;

 • зовнішня анатомія тіла;

 • функціонально-анатомічні особливості;

 • біохімічні особливості та патології виділених елементів;

 • властивості і типи темпераменту - стійке співвідношення особливостей людини, що характеризують різні сторони його психічної діяльності. Являє собою загальну характеристику вищої нервової діяльності людини і виражає основні природні властивості нервової системи.

Похідними від цих основних підструктур є:

 • Характер - це сукупність найбільш яскраво виражених і відносно стійких рис, типових для даної людини і систематично виявляються в його поведінці. Тісно пов'язаний з темпераментом, який визначає зовнішню форму вираження характеру, накладає своєрідний відбиток на ті чи інші його прояви. Але темперамент визначається вродженими властивостями вищої нервової діяльності і практично не зазнає змін протягом всього життя людини. Характер складається в процесі виховання; він відображає умови життя людини і здатний змінюватися при зміні цих умов.

 • Здібності - психічна властивість особистості, що виявляється у відповідності психофізіологічних, психічних особливостей людини вимогам, пропонованим до нього одним або кількома видами діяльності, що дає йому можливість більш швидко і якісно опановувати ними.

 • Воля і вольові якості особистості - форма психічного відображення дійсності, що дозволяє особистості долати перешкоди, досягати суб'єктивно поставленої мети, дає людині регулювати свої дії і психічні процеси, реалізувати здатність до вольової регуляції, свідоме і цілеспрямоване регулювання людиною своєї діяльності.

Висновок

У висновку можна зробити якийсь загальний висновок. Отже, формування особистості - це дуже складний процес, що триває все наше життя. Деякі особливості особистості в нас вже закладені при народженні, тобто які обумовлені біологічним фактором розвитку особистості, інші ми виробляємо в процесі нашого життя. І в цьому нам допомагає навколишнє середовище. Адже середовище відіграє дуже важливу роль у формуванні особистості.

Стати особистістю - це означає, по-перше, зайняти певну життєву, моральну позицію, по-друге, в достатній мірі усвідомлювати її і нести за неї відповідальність, по-третє, затверджувати її своїми вчинками, справами, всім своїм життям. Адже витоки особистості, її цінність, нарешті, добра чи погана про неї слава в кінцевому підсумку визначаються тим суспільним, моральним значенням, яке вона дійсно являє своїм життям.

Література і джерела, використовувані для виконання контрольної роботи

1. Агафонов А.В., Психологія і педагогіка: Частина I. Психологія. Тексти лекцій. - М.: МГТУ ГА, 2004 р.

2. Короткий психологічний словник у форматі HTML

3. А. П. Тихонов, Опубліковано: «Соціоніка, ментология і психологія особистості», 2000, № 6.

4. Http: / / www. Psychologist. Ru / dictionary _ of _ terms / index. Htm? Id = 1004 - «Світ вашого я» - психологічний центр

5. http://www.psychology.tu1.ru/?page=12


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Психологія | Реферат
48.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Психологічна структура особистості
Психологічна структура особистості
Психологічна структура особистості
Психологічна структура особистості 2
Соціально-психологічна структура особистості
Соціально-психологічна структура особистості
Психологічна стать особистості
Психологічна структура олігофренії
Психологічна детермінація розвитку особистості
© Усі права захищені
написати до нас