Психолого педагогічний супровід особистісного та професійного самовизначення старшокласників

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Тема:
Психолого-педагогічний супровід професійного самовизначення старшокласників

Зміст

Введення. 3
Глава 1. Теоретичний аспект професійного самовизначення старшокласників. 7
§ 1.1 Особливості особистісного розвитку підлітка. 7
§ 1.2 Система супроводу професійного самовизначення старшокласників. 14
Глава 2. Організація роботи навчально-методичного кабінету з професійного самовизначення старшокласників у міжшкільному навчальному комбінаті. 30
§ 2.1 Роль навчально - методичного кабінету профорієнтації в професійному самовизначенні учнів. 30
§ 2.2 Форми і методи супроводу професійного самовизначення старшокласників у міжшкільному навчальному комбінаті. 34
Висновок. 42
Література. 46

Введення

Вибір і підбір підходящої професії, роботи, які забезпечують професійний ріст і матеріальний достаток - завжди були однією з найважливіших турбот і проблем кожної людини, а молодого особливо.
Від його рішення залежить все подальше життя людини. Правильно обрана професія сприяє досягненню найбільш високих показників у трудовій та громадській діяльності, а задоволеність процесом праці і його результатами дає можливість максимального прояву творчості, кращого емоційного настрою, більш повного здійснення всіх життєвих планів як однієї людини, так і суспільства в цілому. Однак проблема вибору професії часто вирішується на рівні здорового глузду, інтуїції, а то й під впливом настрою, поверхневих вражень, батьківської примхи, шляхом проб і помилок. У той же час ясно, що професійний вибір, зроблений з урахуванням таких факторів, як запит ринку праці, вимоги професії до людини і її індивідуальних особливостей, ставати найважливішою умовою успішного освоєння професії, гармонійного входження у трудову діяльність, формування конкурентоспроможного професіонала, в кінцевому рахунку - благополуччя сім'ї.
За підрахунками американських вчених, правильний вибір професії в 2-2,5 рази зменшують плинність кадрів, на 10-15% збільшують продуктивність праці і в 1,5-2 рази зменшують вартість навчання кадрів.
Проблема вибору професії стоїть перед старшокласниками завжди, а зараз вона стає особливо актуальною у зв'язку із змінами, що відбуваються в нашому суспільстві. Структурна перебудова економіки Росії, перехід до ринкових відносин викликають необхідність у новому підході до проблеми самореалізації особистості в професійній діяльності. Ринок тягне за собою такі нові явища, як безробіття, формування нових господарських структур, як державних, так і приватних, перепідготовка та переміщення значних мас людей. Серйозного перекручування піддалася система уявлень про престижність освіти, переоцінюються такі сторони нової економіки, як спекуляція, рекет, втрачаються професіоналізм, культ і культура праці.
Аналіз теорії і практики профорієнтаційної роботи в школі показує, що в її здійсненні спостерігаються деякі недоліки: значний відрив від загального процесу навчання і виховання; підміна постійної цілеспрямованої роботи епізодично проведенням взаємно не пов'язаних між собою заходів, особливо на завершальному етапі навчання; абстрактне просвіта й безпредметна словесність; недостатність практичної проби сил і трудового досвіду. Все це сприяло посиленню вибору професії за компанію, за легкістю її освоєння, необтяжливою майбутнього праці і доступу до дефіцитних життєвих благ, появи таких негативних явищ, як пасивність у професійному самовизначенні. Трудове навчання в школі те ж не забезпечує активної проби сил у різних сферах діяльності учнів, формування у них правильної самооцінки.
За даними регіональних органів з праці, що склали приблизний перелік дефіцитних спеціальностей, першу десятку займають в основному спеціальності ремісників і працівників сфери послуг. Але випускники шкіл із завзятістю, гідною кращого застосування, кілька років поспіль на перше місце ставлять професії юриста, економіста, менеджера, при цьому про безліч нових професій, школярі практично не мають інформації, та й традиційні професії зазнають суттєвих змін.
Більшість випускників не мають ясної життєвої перспективи, більше 30% знаходяться у стані яскраво вираженого стресу, однією з причин якого є почуття соціальної незахищеності. Більше половини випускників вищих та середніх спеціальних навчальних закладів в останні роки виявляються незатребуваними підприємствами і організаціями, змушені працювати не за фахом.
У всі часи суспільство піклувалося про передачу підростаючому поколінню соціального та професійного досвіду. На початку існування людства цей досвід передавався у спадок, від покоління до покоління. З розвитком виробництва підвищувалися вимоги до людини, що викликало необхідність розробки наукових основ підбору працівників на різні професії.
У всьому світі накопичено багатий досвід з проблем профорієнтації. У нашій країні злети і падіння профорієнтації відображають історію розвитку нашого суспільства, причому чітко простежується пряма залежність між ступенем свободи у суспільстві та потребою в професійній орієнтації.
Мета профорієнтації - підготувати підростаюче покоління до свідомого вибору професії. Для цього необхідно сформувати у школярів соціально значущі внутрішні (психічні) регулятори поведінки і діяльності у зв'язку з вибором професії; створити зовнішні та внутрішні умови соціально цінної активної діяльності у професійному самовизначенні.
Брак знань про світ професійної праці, а так само обмежений досвід перевірки своїх схильностей в якій або професійної діяльності породжує в учнів труднощі, як при виборі професійного шляху, так і його реалізації. Учень поставлений перед необхідністю прийняття першого самостійного рішення про вибір професійного шляху, хоча часто до цього не готовий. Саме тому школярі мають потребу в керівництві і допомоги фахівців з питань профорієнтації. Психологічно і педагогічно підвести кожного учня до свідомого вибору трудового життєвого шляху можливе тільки в процесі соціально-організованою індивідуальної профорієнтаційної роботи. При цьому неможливо підняти профорієнтаційну роботу в школі на новий якісний рівень, не створивши науково-обгрунтованої системи управління профорієнтацією школярів, центральну частину якої покликана складати робота кабінету профорієнтації. На жаль, не всі школи на сьогоднішній момент мають можливість організувати такий кабінет і систематичну роботу в цьому напрямку, в силу завантаженості шкільних психологів основною роботою. Тому навчально-методичні кабінети профорієнтації створюються на базі міжшкільних навчальних комбінатів.
Метою нашої роботи є обгрунтування системи психолого-педагогічного супроводу професійного самовизначення старшокласників.
Зміст і структуру нашої роботи визначили такі завдання:
1) вивчити і проаналізувати психолого-педагогічну літературу з проблеми та обгрунтувати понятійний апарат дослідження;
2) проаналізувати стан профорієнтаційної роботи в загальноосвітніх закладах;
3) описати досвід роботи кабінету профорієнтації міжшкільного навчального комбінату з питань організації та координації профорієнтаційної роботи зі школярами.
Ми припускаємо, що запропонована модель взаємодії кабінету профорієнтації міжшкільного навчального кабінету з загальноосвітніми закладами може служити основою для організації психолого-педагогічного супроводу професійного самовизначення старшокласників.

Глава 1. Теоретичний аспект професійного самовизначення старшокласників

§ 1.1 Особливості особистісного розвитку підлітка

Психологічна наука у своєму реальному дієвому прояві перебуває в особливо тісному зв'язку і взаємообумовленості з постійно змінюються об'єктом і одночасно суб'єктом дослідження. Вона особливо чутлива до історичної визначеності і в її конкретному, і в загальнолюдському вимірі. Дане положення чітко проявляється у віковій психології, де разом з дослідженнями глобальних тенденцій історичного розвитку дитинства, виключне значення набувають уловлювання і розуміння всіх, навіть дрібних змін зростаючого людини на різних стадіях онтогенезу.
Відомо, що діти засвоюють, присвоюють цінності дорослих. А сьогодні ці цінності в нашому суспільстві піддаються рішучого перегляду. Причому відбувається це у вкрай нестабільною соціальної, економічної, екологічної, психологічної обстановці, в принципово змінилася моральної обстановці. Дане положення посилюється тим, що є серйозний дефіцит позитивного впливу на дітей всіх інститутів соціалізації-сім'ї, закладів культури, засобів масової інформації, освітньо-виховних установ. Відбувається інтенсивна примітивізація свідомості дітей. Відзначається зростання цинізму, грубості, жорстокості, агресивності. А за цими зовнішніми проявами криються внутрішні, глибинні переживання зростаючих людей-тривожності, страху, невпевненості, самотності. Наслідком цього є втрата зростаючими людьми почуття відповідальності, інфантилізм, егоїзм, духовна спустошеність. Саме ці нові негативні придбання, що ведуть до деформації мотиваційно-потребової сфери особистості, викликають особливе занепокоєння, оскільки тут ми зіткнулися з таким характером конфліктності поколінь, в якому криється небезпека свого роду деструктірованія всієї системи спадкування культурно - історичного досвіду.
Зі зміною економічної, політичної, соціально-культурної ситуації в країні актуалізуються проблеми пошуку нових теоретичних підходів та практичного впровадження різних видів допомоги молоді. Особливої ​​уваги потребують школярі підліткового віку і ранньої юності, як найбільш складного в онтогенезі людини. У цей період відбувається перебудова раніше сформованих психологічних структур, виникають нові освіти, формується система моральних уявлень і соціальних установок, здійснюється вибір професії, виникають нові відносини і провідні види діяльності. При цьому потреба підлітків та юнацтва у визначенні свого місця в системі суспільних відносин, прагнення до самоствердження, самоорганізації, самовдосконалення, з одного боку, стимулюється відбуваються зараз процесами, з іншого боку, - жорстко стикаються з відсутністю розуміння, поваги з боку дорослого співтовариства, яке не підкреслює, не фіксує, не означає самостійність, суспільну цінність зростаючої людини [17,28]. Дане протиріччя призводить до гострого внутрішнього конфлікту і штучної затримки особистісного розвитку підлітків, позбавляючи їх можливості зайняти активну соціальну позицію, викликаючи почуття роздратування по відношенню до оточуючих і до самого себе через соціальної невизначеності. За даними соціологів, психологів, в останні 10 років з'явилося на 25-27% більше підлітків, у яких превалює негативна самооцінка.
Це не означає, зрозуміло, що кожна дитина переживає глибоку психологічну кризу, відчуваючи важкі потрясіння. В даний час значно змінилося ставлення дорослих до підліткового віку, 10-15-річні діти стали сприйматися більш дорослими, ніж це має місце в реальності. Змінилося ставлення до дорослих і у самих підлітків, що пов'язано з інтенсифікацією соціального життя, великий доступністю інформації. Підлітки стали не тільки більш розкутими по відношенню до дорослих, більш впевнені, але нерідко поблажливо-презирливими. При всьому тому, що дане положення відрізняється неоднорідністю в різних регіонах, в місті і на селі, у підлітків з різних соціальних груп населення, у хлопчиків і дівчаток, виявилося поява кардинально нового психічного стану сучасного підлітка, що визначається потребою зростаючого людини утвердити себе в навколишньому світі , реалізувати себе в суспільстві.
Становлення і розвиток підлітка пов'язане з формуванням різних «Я» - образів особистості: «Я»-фізичне, «Я»-фізіологічне, «Я»-сексуальне, «Я»-соціальне, «Я» - діяльнісної, «Я»-моральне , «Я» - професійне. Система «Я»-образів в сукупності з змістовним наповненням характеризує «Я» концепцію особистості підлітка, як відносно стійку систему уявлень людини про саму себе, на основі якої він будує свої відносини та взаємодії з іншими людьми і ставиться до себе. Це досить целостностний, хоча і непозбавлена ​​внутрішніх протиріч, образ свого «Я».
10-11летніе діти прагнуть до самостійності, що виявляється у потребі визнання з боку дорослих його можливостей і значення. Тому цей рівень у великій літературі позначають «локально-вередливим», тому, що переважають у ньому ситуативно зумовлені емоції. Наступний, другий рівень - стадію умовно назвали «право-значущим», 12-13-річна дитина вже не задовольняється своєю участю в певній сукупності справ, рішень, у нього розгортається потреба в суспільному визнанні, відбувається усвідомлення не тільки своїх обов'язків, але, головне , прав у сім'ї, суспільстві. А на третьому рівні-стадії «утверждающе-дієвою» у 14-15-річного підлітка формується готовність до функціонування в дорослому світі, що породжує прагнення застосувати свої можливості, проявити себе, яке веде до усвідомлення своєї соціальної прилученості, загострюючи потреба у самовизначенні, самореалізації [31, 14.21].
При збереженні індивідуальних відмінностей і різних форм прояву відносин на різних стадіях підліткового віку досить стійко виділяються головні відносини, що характеризують спрямованість інтересів підлітка: втрачають свою актуальність відносини з батьками, вчителями та іншими контактуючими з ними дорослими, а на перший план виступають відносини з однолітками. Цей факт визначає психологічну особливість поведінки в підліткового віку - активне роздратування дорослих, посилення зв'язку з однолітками, як ніколи інтенсивно формуючи свій соціум.
Між потребою підлітка в залученні, причетності до суспільства і можливістю її реалізації лежить фактична прірву, обумовлена ​​соціально - закріпленими позиціями дитинства і дорослого світу, утворюється особливого роду зона, умовно названа Д.І. Фельдштейн зоною відчуження, зона деструктировать інформативно - діяльнісних відносин, зруйнованих зв'язків між взрослеющий дитинством і реальною життєдіяльністю суспільства [28].
З'являється феномен лжевзрослості. Саме в зоні відчуження виникають і поглиблюються критичні точки у відносинах підлітків, що приводять до різних зривів у психіці та поведінці. Але тут же, в цій зоні відбувається і осмислення підлітком себе в дорослому світі, в зоні можливого, але несформованого адекватно потребам підлітка, психологічного контакту з дорослими, існують великі можливості психолого-педагогічних впливів. Про це свідчить поява різних молодіжних рухів, формальних і неформальних організацій, об'єднань. При всій відмінності форм та видів діяльності цих об'єднань - вони мають одну загальну властивість: в очах підлітків та юнаків вони незалежні від школи і сім'ї і тому користуються серйозним довірою зростаючих людей. Показово, що і в офіційно організованих і в неформальних об'єднаннях підлітки прагнуть визнання не стільки своєї групи, скільки дорослого суспільства. Більше того, значною мірою неусвідомлена мета відносин підлітка з однолітками, фактично, не ці діти, а прагнення самому соціально актуалізуватися, не залишитися суспільно непоміченим, звернути на себе увагу, бути соціально прилученим.
У цілому, для підліткового періоду онтогенезу характерна орієнтація на доросле суспільство, його відносини, прагнення освоїти ці відносини. Проте в цілому психолого-педагогічні впливи не можуть бути реалізовані лише на рівні турбот, заходів, вимагаючи від дорослих особистісної рефлексії, розгорнутого ставлення до свого минулого, розуміння психології підлітка, орієнтації на його проблеми.
Парадокс полягає в тому, що підліток протистоїть тому, що освоює, до чого прагнути. А дорослі, тим більше, коли мова йде про батьків, готові всі дати дітям, займають, тим не менш, оборонну позицію. Сьогодні це особливо зримо проявляється у зв'язку із загостренням однією з найскладніших проблем - збереження відповідного рівня соціальної активності, властивого підліткові і її реалізації при поєднанні в кожному 10-15 річному дитину якостей соціально орієнтованого людини і творчої індивідуальності
У міру становлення особистості, підліток перестає бути пасивним продуктом соціальних та інших обставин і перетвориться в активнодействующие суб'єкт.
Як підкреслює О.М. Леонтьєв, життя або діяльність не складається механічно з окремих видів діяльності. Одні види діяльності є на даному етапі провідними і мають велике значення для розвитку особистості, інші - менше. Одні грають головну роль в розвитку, інші - підлеглу. Психологами доведено залежність розвитку психіки від провідної діяльності.
Провідною діяльністю підлітка є навчальна. Вона складається з ряду взаємозалежних елементів, найважливішим з яких є практична, трудова діяльність. Багато психологів відзначають, що молодші підлітки (13-14 років) не переживають завдання вибору професії як проблему, визначає їх активність. Звідси часта зміна професійних намірів, вирішальний вплив зовнішнього зразка. Саме в цей час відбувається диференціація інтересів, закладаються і розвиваються ціннісні орієнтації, виникають провідні потреби, формуються моральні уявлення і соціальні установки. Старші підлітки вже реально вступають в розширюються суспільні відносини, намагаються знайти своє місце в суспільстві, вирішують питання про професійне самовизначення.
Останнім часом особливу занепокоєність теоретиків і практиків у галузі педагогіки, психології, соціальної роботи та інших наук, а також громадськості, викликають негативні наслідки переходу держави до ринкових відносин, які більше за інших вплинули на дану категорію населення.
По-перше, це особливості ціннісно-мотиваційних підстав діяльності школярів у підготовці до вибору професії в сучасних умовах, заснованих на прагматично-споживчому відношенні.
По-друге, в останні роки відзначається тенденція до погіршення здоров'я дітей та підлітків. Число абсолютно здорових в психічному ставленні школярів знижується з 30% у 1-3-х класах до 16% в 9-х, тобто у 2 / 3 випускників школи медиками відзначається наявність помірної або значної патології, яка має тенденцію до посилення в більш старших вікових періодах [21].
По-третє, в останні роки відзначається тенденція до посилення негативного впливу асоціальних елементів макросередовища і деформацій структури і функцій мікросередовища (родини), що сприяє збільшенню випадків девіантної поведінки у дітей та молоді. У світовій літературі та практиці відзначається зростання числа школярів «групи ризику» (до 50% залежно від їх класифікації та діагностики), які складають переважну більшість (до 70% і вище) в окремих школах. Найближчим часом прогнозується зростання не тільки девіантної, але і делінквентної поведінки серед молодої частини суспільства.
Головною метою будь-якого гуманного суспільства є таке розкриття можливостей зростаючого людини, при якому він здатний творчо проявити себе, самовиразитися, самоствердитися, самореалізуватися, але не егоїстично тільки для себе, а через соціально - значимі справи.
Самореалізацію можна назвати універсальною потребою по відношенню до провідних потребам самосвідомості в силу того, що самореалізація може відбуватися через задоволення як всієї сукупності потреб, так і по окремо або в поєднанні один з одним в залежності від обставин. Особистісний та життєве самовизначення здійснюється в єдиному контексті з самовизначенням особистості в праці і професії.
За даними психологів, соціологів, педагогів, встановлено, що вибір професії представляє для підлітків складний процес, в якому істотне значення має рівень соціальної зрілості особистості. Підліток обирає професійний шлях в той час, коли особистість його ще формується, і він недостатньо підготовлений для прийняття такого відповідального рішення. Повне розкриття задатків людини можливе, якщо він правильно підготуватися до професійної діяльності, вибере професію, оцінить свої здібності, визначить свою придатність, глибоко усвідомлює можливості професійного росту в певній сфері, враховуючи потреби суспільства і свої інтереси. Однак поки що багато випускників шкіл вступають у життя, не маючи достатнього уявлення про професії, необхідних державі, відчувають серйозні труднощі на початку трудової діяльності.
Незважаючи на те, що підліток ще не до кінця усвідомлює свою соціальну значимість, свої можливості здатності до професійної самореалізації, суспільство його ставить перед фактом обов'язкового вибору професії.
Особистість - не пасивний продукт соціальних та інших обставин. Активність особистості виявляється у відносинах людини до того, що він робить і що з ним відбувається, в життєвій позиції, яку він займає, в цілях і мотивах його поведінки і діяльності, способи дій. Характер активності особистості проявляється в тих соціальних і соціально-рольових функціях, які вона виконує, в її самоствердженні в поведінці і діяльності.
У психологів і педагогів є підстава стверджувати, що особистість характеризується не стільки тим, що вона одержала від соціуму, носієм яких соціальних якостей вона стала, скільки мірою прояви всебічного прояву своєї сутності, своїх можливостей у конкретних умовах життя і діяльності.
Разом з тим, вченими відзначається недостатній рівень знань педагогів і фахівців освітніх установ психологічних особливостей і проблем сучасних старших школярів взагалі і в окремих групах, зокрема. У свою чергу, це обмежує можливості надання старшокласникам превентивної та оперативної допомоги у вирішенні їх проблем, у тому числі в усвідомленому виборі професії, життєвих цілей, а також у вирішенні завдання збереження людських ресурсів держави, суспільства [2,12,13, 20,21 , 31].

§ 1.2 Система супроводу професійного самовизначення старшокласників

Проблема професійного самовизначення, тобто проблема вибору професії, становлення і закріплення в обраній сфері професійної діяльності завжди була актуальна для молоді і завжди була предметом вивчення філософів, педагогів, психологів, соціологів. Особливо гостро ця проблема стоїть зараз в епоху докорінних соціально-економічних змін, що відбулися в нашій країні за останні десятиліття. Причин того чимало, назвемо ті з них, які зачіпають особистісні, індивідуальні особливості сучасного професіонала:
по-перше, в суспільстві склалися нові економічні відносини: - з'явився клас власників, підприємців, у зв'язку з цим відбулося різке розшарування суспільства на багатих, багатих і незаможних, бідних;
по-друге, змінилася психологія мислення людей, особливо у молодих, підприємницька психологія проникла в усі сфери діяльності, змінився стиль ділових відносин;
по-третє, в суспільстві зростають потреби повною інформативності, тобто стоїть питання про можливості в доступі необхідної інформації;
по-четверте, в значній мірі зросли споживчі запити у населення.
Таким чином, можна стверджувати, що одна з відмінних особливостей сучасного російського суспільства - ця необхідність перестроювання діяльності в усіх галузях і сферах суспільного життя, тому що наявні норми у соціальній, професійній практиці приходять у суперечність з новими умовами та вимогами в життєдіяльності. Сьогодні необхідна розробка активної соціальної політики, створення соціальних інститутів, які повинні допомогти молоді у їх професійному становленні, професійному самовизначенні, повинні підготувати молодь до роботи і життя в нових умовах і розвинути, поряд зі спеціальними професійними знаннями та умовами, основні соціально-професійні якості : усвідомлення цінності праці, трудова мотивація, готовність до праці, ініціативну поведінку на ринку праці, планування, реалізація професійного і далі життєвого самовизначення, особистісний ріст кожної людини.
Самовизначення особистості в професійній діяльності процес складний суперечливий і тривалий. Він вивчався багатьма зарубіжними та вітчизняними дослідниками і створено чимало теоретичних і експериментальних досліджень, накопичений величезний практичний досвід у наданні психолого-педагогічної допомоги в супроводі майбутнього професіонала до життєвого та професійного самовизначення.
Увагу вчених в галузі психолого-педагогічних наук, профорієнтації та соціальної роботи зосереджена на пошуку і розробці нових видів і форм дієвої допомоги учням старших класів, особливо що мають проблеми в навчанні, соціалізації, що обтяжують процеси професійного та життєвого самовизначення [5,14,21,23 , 24,].
Разом з тим існує різні напрямки в тлумаченні процесів професійного та життєвого самовизначення.
Перша психологічна теорія професійного вибору була розроблена в 1909 Г.Ф. Парсонсом. Серед характеристик професійного вибору він виділяє насамперед усвідомленість (свідомість) і раціональність, яку розуміє це як компроміс між здібностями, інтересами та цінностями індивіда і можливістю їх реалізації у різних професіях.
Професійне самовизначення у зв'язку з особливостями вибору професії у його віковій динаміці розглядають Ш. Бюлер (1935), С. Шпранглер (1959), Д; Сьюнер (1957) та ін Вибір професії Д. Сьюнер розглядає як подія, але сам процес професійного самовизначення - це постійно чергуються вибори. В основі всього цього лежить «Я - концепція» особистості як відносно цілісне утворення, поступово змінюється в міру дорослішання людини.
У нашій країні теоретичну основу концепції професійного самовизначення особистості склали дослідження особистості та діяльності К.А. Абульханової-Славської, Б.Г. Ананьєва, А.Г. Асмолова, Е.А. Климова, Г.В. Суходольського, В.Д. Шадрикова та ін Важливий внесок у теорію професійного самовизначення і розвитку особистості внесли А.А. Бодальов, Ю.М. Забродін, Е.Ф. Зеєр, Т.В. Кудрявцев, А.К. Маркова, Л.М. Мітіна, Н.С. Пряжников, С.М. Чистякова та ін
Е.А. Клімов так визначає поняття професійного самовизначення: «Професійне самовизначення доречно розуміти в загальному вигляді як діяльність людини, що приймає те чи інше значення в залежності від етапу його розвитку як суб'єкта праці» [14,15].
Зміст діяльності - це насамперед образи бажаного майбутнього, результати (цілі) у свідомості суб'єкта, особливості його саморегуляції, володіння гарматним оснащенням (засобами), особливості себе, своїх особистих якостей і своєї думки в системі ділових міжособистісних відносин.
У цілому за підсумками розвитку дитини в школі, результатом педагогічного керівництва, його професійним самовизначенням повинна бути готовність до вибору професії, обмірковування, вигадування, проектування варіантів життєвих шляхів. А результатом заключного циклу професійного самовизначення школяра (як діяльності його самого) є особистий професійний життєвий план (або, що ближче до реальності, план професійного «старту» і найближчих слідом за ним планів).
Важливим і необхідним результатом діяльності самовизначення є і чітке усвідомлення того, що «я сам» вибрав професію, а не «мене змусили». Якщо всього цього немає, то немає і самовизначення як такого. Крім того, особливо виділяється «двоплановість» особистісного самовизначення, яка полягає в тому, що воно здійснюється одночасно, з одного боку, як конкретне визначення майбутньої професії та планування життя, а з іншого боку - як неконкретні пошуки сенсу свого існування.
Професійне самовизначення розглядається як складний динамічний процес формування особистісної системи своїх базових відносин до професійно-трудової середовищі, розвитку і самореалізації духовних і фізичних можливостей, розробка професійних, життєвих планів і намірів, становлення реалістичного образу професіонала.
Самовизначення - це вибір, але для нього недостатньо знати навколишній світ людей, речей, природи. Вибір по відношенню до чого? По відношенню до себе. Пізнання себе, свого «Я», своїх домагань і можливостей для самовизначення та кращої реалізації своїх сил - нова гідна гуманізму завдання освіти - навчання і виховання.
Все це дозволяє визначити сутність професійного самовизначення як пошук і знаходження особистісного сенсу в обраній, освоюваної і вже виконуваної трудової діяльності, а також - знаходження сенсу в самому процесі самовизначення.
З одного боку, за рівнем і характером психічного розвитку подростничество - це типова епоха дитинства, з іншого - перед нами зростаючий людина, в ускладненою діяльності якого чітко намічається спрямованість на новий характер суспільних відносин. Незважаючи на те, що підліток ще не включається в активну виробничу діяльність, він реально вступає в значно розширюються суспільні відносини, нові форми взаємозв'язків, спілкування, намагається усвідомити їх характер, самовизначитися.
Неважко побачити, що процес самовизначення підлітка (у найширшому його розумінні - як процес статерольового самовизначення, професійного вибору, становлення ідентичності, ціннісно-смислового самовизначення) виступає як одна з провідних вікових завдань отроцтва і визначається тією ситуацією множинних виборів в якій виявляється підліток.
С.Н. Чистякова у своїх дослідженнях говорить про те, що найважливішим компонентом самовизначення є здатність до самопізнання - інтерес до свого «Я», своїм можливостям, результатами своєї діяльності [31].
Природно, що самовизначення особистості не самоціль. Воно тільки тоді результативно, коли розглядається в єдиному контексті з її соціалізацією. І тільки в цьому контексті воно набуває свою свідомість і цінність. Самовизначення - не застигла категорія, це перманентний процес переосмислення людиною світу і власного життя.
Складність визначення самого поняття (сутності) самовизначення пов'язана ще і з тим, що є інші близькі поняття: самоактуалізація, самореалізація, самоздійснення (Н. С. Пряжников), які нерідко розкриваються «через захопленість значущою роботою" (А. Маслоу), через « справа », яку робить людина (К. Ясперс) (див. В. Франкл, 1990, с.58-59).
У загальному вигляді різні підходи до поняття «особистісне самовизначення» можна об'єднати у дві групи: соціологічні і психологічні.
Соціологічні підходи розглядають самовизначення як результат входження в різні соціальні структури. Представників психологічного підходу більше цікавлять психологічні механізми, які забезпечують це входження. Надалі ми будемо спиратися на визначення, дане Л.І. Божович, яка розуміє самовизначення як особистісне новоутворення старшого шкільного віку, що з формуванням внутрішньої позиції дорослої людини, усвідомленням себе як члена суспільства, з необхідністю вирішувати проблеми свого майбутнього [4].
З позицій нашого дослідження важливо було уточнити, хто ж такі старшокласники, які особливості їх професійного самовизначення?
Для обгрунтування феномена «старшокласник» ми спиралися на загальнонаукові та частнонаучние теорії та концепції, які стосуються проблем сутності і природи людини (К. А. Абульханова-Славська, Б. Г. Ананьєв, Е. Берні, А. М. Леонтьєв, К. Роджерс , С. Л. Рубінштейн, Е. Фромм та ін); соціально-психологічних аспектів розвитку особистості, прояву її у різних видах діяльності (AA Бодальов, Л. І. Божович, Л. С. Виготський, AB Петровський, Д.Б . Ельконін та ін); розвитку та становлення молодої людини на етапі вибору професії (І. В. Дубровіна, А. Г. Ковальов, І. С. Кон, та ін), в тому числі «групи ризику» (Є. І. Казакова, Г. Ф. Кумаріна, І. А. Невський, З. М. Малькова, Л. Я. Олиференко, А. І. Прихожан, Р. В. Овчарова, П. А. Шилова, Т.І. Шульга та ін), і ін
У цілому всі автори, незалежно від різних методологічних підходів, відзначають загальне для даної категорії школярів: нерозвинена здатність співвідносити своє сьогодення, минуле, майбутнє зі своїми цілями, ціннісними орієнтаціями і можливостями, а також несформованість у них адекватного образу «Я», неготовність до професійного самовизначення.
У юнацькому віці дуже важливу роль відіграє вибір майбутньої професії. Бачення себе як майбутнього професіонала є показником зв'язку з суспільством, входження в суспільство, бачення себе в суспільстві. Вибір професії фактично означає проектування в майбутнє певної соціальної позиції. Тому вибір професії істотним чином характеризує смислове майбутнє, робить це майбутнє певним, тоді як відсутність вибору - невизначеним. І нарешті, істотним є те, як виступає для молодої людини професійна діяльність - засіб, що дозволяє розвинути свої здібності, реалізувати себе, принести користь людям і що дозволяє задовольнити інші потреби.
Відомо, що довжина часової перспективи істотним чином характеризує особливості особистісного розвитку. Так у підлітків з поведінкою, що відхиляється і у деліквентною підлітків тимчасова перспектива коротше, ніж у нормально розвиваються підлітків. У разі наявності життєвого плану, що представляє собою послідовний ряд цілей, важливо, чи є у людини уявлення про те, як він буде досягати ці цілі, тобто уявлення про засоби необхідних для досягнення цілей. Таким чином, важливою характеристикою тимчасового майбутнього є його організованість.
Аспекти життєвого і професійного самовизначення особистості знайшли відображення в роботах таких педагогів, психологів як:
К.А. Абульханова-Славської, Л.І. Анциферова, С. Я. Батишева, Н.Е. Касаткіна, В.А. Полякова, М. Н. Скаткина, БД. Симоненко, М.М. Чистякова та інші. У своїх дослідженнях вони обгрунтували науково-методичні підходи та проблеми професійного самовизначення. Психологічні питання життєвого і професійного самовизначення школярів висвітлювалися в працях ЕЛ. Авдуевской, ТА. Араканцевой, В.І. Журавльова, Е.А. Климова, А.М. Кухарчук, ІВ. Михайлова, Н.С. Пряжнікова, І.М. Сухарєва, Б.А. Федоришина, Д.І. Фельдштейна.
Теоретико-методологічна база досліджень спиралася на положення та принципи вітчизняної психології: системний і особистісно-діяльний підходи, принципи детермінізму та розвитку, положення про особистість як активного суб'єкта діяльності (К. А. Абульханова-Славська, А. В. Брушлинський, С.Л . Рубінштейн, Г. В. Суходольський та ін.)
Приватної методологією стали концепції професійного становлення особистості (Е. Ф. Зеєр, Є. А. Клімов, Н. С. Пряжников, AM. Отоляренко).
Дослідження базувалося також на наукових працях з теорії вікового розвитку особистості (Л. І. Божович, BC Мухіна, Д. І. Фельдштейн); з проблеми професійного та особистісного самовизначення (Є. І. Головаха, Д. А. Леонтьєв, Е.Ю . Пряжнікова, Н. В. Самоукіна, С. М. Чистякова).
Вплив соціального середовища на розвиток особистості дитини розкрито в працях А.С. Макаренко, А.В. Мудрика, В.А. Сухомлинського.
Формування професійного самовизначення старшокласників розглядається як один з компонентів і найважливіших механізмів життєвого самовизначення, дії якого пов'язані з виявленням значущих і психологічно характерних для особистості орієнтирів життя, що реалізуються одночасно з практичним освоєнням соціального досвіду. При цьому вважаємо, що формування життєвого і професійного самовизначення, має здійснюватися цілеспрямовано індивідуальної та спільної діяльності всіх суб'єктів освітнього процесу: вихователів, педагогів, психологів і дітей на основі суб'єкт-суб'єктивних відносин з урахуванням можливості їх самореалізації [10,12,22,26 , 27].
Істотний недолік наукового пошуку у вирішенні даної проблеми полягає в орієнтації не на людину, а на професійне середовище, або іншими словами - пристосування людини до професійного середовища, що породжує такі перекоси, як захоплення узагальненою моделлю профорієнтації та припасування її до різних типів індивідуальних особливостей особистості; недооцінка комплексного підходу до формування професійного самовизначення; не враховується довготривалий характер процесу його розвитку, а так само наступність змісту форм і методів на різних етапах становлення особистості, а в зв'язку з цим декларується підхід до особистості як до суб'єкта професійного розвитку.
На жаль, на практиці профорієнтаційна робота з учнями в школі носить епізодичний характер, і полягає в проведенні різних розважальних заходів, класних годин, зустрічей з цікавими людьми, участі в конкурсах за професіями і т.д. Шкільним психологам, за даними опитувань, досить важко здійснювати профорієнтаційну роботу в повному обсязі у зв'язку з великою завантаженістю учнів і відсутністю інтересу до даного виду роботи з боку шкільної адміністрації.
Такий стан профорієнтаційної роботи в освітніх установах пов'язано ще з тим, що недостатньо повно розкрито механізм психолого-педагогічного супроводу в даному процесі, не розроблені умови, форми і методи життєвого і професійного самовизначення дітей. Педагогічні колективи освітніх установ часто мають невисокий рівень психолого-педагогічної підготовленості своїх кадрів, необхідний для такої роботи. Звідси випливає протиріччя між необхідністю організації роботи з формування життєвого і професійного самовизначення підлітків в освітніх установах і недостатністю психолого-педагогічних умов для його реалізації.
Тому відповідальність за даний напрямок психологічної роботи з дітьми в основному покладають на фахівців міжшкільних навчальних комбінатів і службу профорієнтації при центрах зайнятості населення.
Концепція професійної орієнтації вимагає сформувати у кожного школяра усвідомлений мотив вибору професії відповідно до потреб у кадрах конкретного регіону, міста чи району. Причому кадрові потреби, як правило, ні на поточний момент, ні на перспективу не плануються. Природно при такому підході інтереси, потреби, схильності особистості не виступають в якості пріоритетних як у професійному виборі, так і в самому соціальному замовленні на професіонала.
Ситуація, що склалася загострила суперечності між слабко виражені професійними планами молоді та економічної дестабілізацією виробництва; між потребою загальноосвітньої школи та інших соціальних інститутів у фахівцях-профориентаторах і відсутністю комплексної підготовки в системі вищих навчальних закладів, що є однією з істотних причин, що затримують розвиток служби профорієнтації; між школою і родиною, навчальними закладами, відповідальними за підготовку школярів до праці і вибору професії; між запитом практики та забезпеченості її сучасними, науково - методичними основами.
Результатом процесу професійного самовизначення у старшому шкільному віці є вибір майбутньої професії. Допомога учням у правильному виборі професії передбачає необхідність спеціальної організації їх діяльності, що включає: отримання знань про себе (образ «Я»); про світ професійної праці (аналіз професій, професійної діяльності); співвіднесення знань про себе і знань про професійну діяльність (професійна проба ). Ці компоненти є основними складовими процесу професійного самовизначення на етапі вибору професії.
Таким чином, система супроводу професійного самовизначення повинна бути спрямована на активізацію внутрішніх психологічних ресурсів особистості з тим, щоб, включаючись у професійну діяльність, людина могла в повній мірі реалізувати себе в професії.
Супровід професійного самовизначення старшокласників представляє собою складну багаторівневу систему. Ця робота в ідеалі повинна проводитися в тісній взаємодії громадськості з сім'єю. Розглянемо основні складові цієї системи.
Без професійного освіти неможлива ефективна підготовка учнів до свідомого вибору професії.
Професійне просвітництво включає професійну інформацію, професійну пропаганду та професійну агітацію. Ці елементи також внутрішньо зв'язані між собою. Мета їх - повідомлення школярам певного кола відомостей про найбільш масових професіях, інформування їх про способи та умови їх оволодіння ними, пропаганда суспільної значимості тих професій, в яких на даний момент відчуває гостру потребу економічний регіон.
Неправильне інформування тягне за собою моральні втрати. Якщо підліток отримує хибну, невідповідну його можливостям орієнтацію, але обере відповідно до цього професію, він ніколи не буде робити свою справу так, як вона того потребує.
Не менш значущим компонентом профорієнтації є розвиток інтересів та схильностей учнів у різних видах професійної діяльності. Воно складається з таких важливих елементів, як формування та виховання професійних інтересів, виховання поваги до даної професії, любові до праці, психологічної готовності до роботи.
Метою професійної діагностики є вивчення особистості школяра з метою профорієнтації. У процесі профдіагностики вивчають характерні особливості особистості: ціннісні орієнтири, інтереси, потреби, схильності, здібності, професійні наміри, професійну спрямованість, риси характеру, темперамент, стан здоров'я. У школі здійснюються лише окремі елементи попередньої психодіагностики з метою профконсультації, і в цьому випадку психодіагностика є складовою профконсультації.
Професійна консультація має на меті встановлення відповідності індивідуальних психологічних і особистісних особливостей специфічним вимогам тієї чи іншої професії. Розрізняють такі види профконсультацій:
довідкові, в ході яких учні з'ясовують канали працевлаштування, можливості навчання, систему отримання професії, перспективи кар'єрного росту і т.д.;
діагностичні, спрямовані на вивчення особистості, інтересів, нахилів, здібностей з метою виявлення відповідності їх обирається або близькою до неї професії;
формують, мета яких здійснювати керівництво, корекцію професійного вибору;
медичні, що мають на меті виявлення стану здоров'я школяра, його психофізіологічних властивостей у відношенні обирається професії.
Професійний відбір, як правило, здійснюється поза школою у спеціальних лабораторіях і переважно до тих професій, які пов'язані з умовами праці максимальної труднощі. Мета професійного відбору - виявлення придатності людини до конкретного виду діяльності.
Завершальним компонентом профорієнтації є професійна адаптація, що представляє собою активний процес пристосування молодої людини до виробництва, нового соціального оточення, умов праці та особливостей конкретної спеціальності.
Системоутворюючим засобом формування професійного самовизначення у багатьох школах та установах допрофесійної підготовки є спеціальні інтегративні курси: «Людина-праця-професія», «Професійні проби» - для учнів 8-9класс і професійна кар'єра »-для учнів 10-11 класів і т.д . Ці курси сприяють актуалізації процесу професійного самовизначення за рахунок включення психологічних ресурсів особистості та забезпечення учнів системою відомостей про світ сучасної професійної праці: розвитку у них здатності адаптуватися до реалій устрою своєї майбутньої професійної кар'єри в сучасних соціально-економічних умовах.
Професійне виховання учнів є одним із головних компонентів системи профорієнтації. Під професійним вихованням розуміється виховання у школярів професійно - важливих якостей особистості.
Успішній реалізації професійної орієнтації підростаючих поколінь сприяє забезпечення шкіл професіограмами різних професій. Профессіографія - одна з важливих галузей профессіологіі, яка вивчає професійну діяльність людей. У завдання профессіологіі входить опис професій і спеціальностей, основних вимог, які вона ставить до людини, його психофізіологічним і фізичним якостям, а так само чинники, що обумовлюють успішність чи неуспішність, задоволеність чи незадоволеність особистості даної професійною діяльністю.
Величезну роль у профорієнтації школярів відіграє сама особистість учителя. Особистість вчителя-це сукупність таких якостей, які визначають його творчий розвиток, високу педагогічну майстерність, постійне новаторство, компетентність у роботі, любов і повагу до дітей.
А.С. Макаренко писав з цього приводу: «Те, що ми називаємо високою кваліфікацією, упевнене і чітке знання, уміння, мистецтво, золоті руки, небагатослівність і повна відсутність фрази, постійна готовність до роботи - ось що захоплює хлопців найбільшою мірою» (Макаренко А. С. Педагогічна поема / / тв. - М. - с.189).
Серед різноманітних занять за інтересами в школі особливу важливість набуває гурткова робота, де створюються умови для творчого розвитку спеціальних здібностей учнів.
Керівництво школи має постійно знайомитися з інструкціями, наказами, рішеннями з професійної орієнтації школярів, вивчати наукову та методичну літературу, враховувати дані в них рекомендації у своїй роботі, зокрема при плануванні відповідних розділів загальношкільного плану.
До завдань класного керівника належить, перш за все глибоке і всебічне вивчення формується особистості учня, його схильностей, інтересів, здібностей. У цьому можуть йому допомогти бесіди з вчителями-предметниками, батьками, психологом, анкетування і систематично проводиться спостереження з заповненням картки-характеристики школяра.
У функції класних керівників так само входить забезпечення відвідування всіма учнями профорієнтаційних заходів, проведених школою і службою профорієнтації при міжшкільному навчальному комбінаті.
Провідна роль у здійсненні профорієнтаційної роботи з учнями належить вчителю технології та шкільного психолога. На уроках технології учні не тільки отримують знання про різні види праці, але і в процесі своєї діяльності набувають спеціальні навички, розвивають свої здібності, пробують себе у праці. Саме тому перед вчителем технології стоїть найважливіше завдання такої організації роботи, щоб кожен учень навчився любити працю, приносити людям користь, відчував естетичне почуття радості від процесу діяльності та її результатів. Одна з найважливіших сторін роботи шкільного психолога - участь у профорієнтації та допомогу учням в обгрунтованому виборі професії. У зміст діяльності входить: виявлення інтересів і схильностей учнів, спрямованості особистості, первинних профнамереній та їх динаміки, визначення соціальних установок і допомогу в їх формуванні; участь у проведенні занять з учнями з курсу «Основи вибору професії», у проведенні профорієнтаційних заходів, залучення до профорієнтаційної роботи фахівців профорієнтаційних служб. [6,7,13,24.30,31].
Основна ідея оновлення старшої ступені загальної освіти полягає в тому, що освіта має стати більш індивідуалізованим, функціональним та ефективним. Повинні бути створені умови для реалізації навчаються своїх інтересів, здібностей і післяшкільного життєвих планів.
У постанові Уряду РФ про концепції та модернізації російської освіти на період до 2010 р., серед пріоритетів освіти політики, поряд з введенням єдиного державного іспиту, стандартів освіти та ін, підкреслено, що одночасно відпрацьовується і реалізується система спеціалізованої підготовки - профільного навчання в старших класах загальноосвітньої школи, орієнтованого на індивідуалізацію навчання і соціалізацію учнів, у тому числі з урахуванням реальних потреб ринку праці. Мова йде про відпрацювання гнучкої системи профілів, їх кооперації з установами початкової, середньої та вищої професійної освіти, посилення ролі навчальних дисциплін, що забезпечують соціалізацію учнів та їх включення в трудові відносини, професійну орієнтацію та допрофесійну підготовку [18,31].
Профілізація навчання у старших класів відповідає структурі освітніх і життєвих установок більшості старшокласників, які вже визначилися у виборі можливої ​​сфери професійної діяльності та навчання. Профільне навчання направлено на реалізацію особистісно - орієнтованого навчального процесу, що дозволяє істотно розширити можливості вибудовування учнем індивідуальної освітньої траєкторії, формувати вміння адаптуватися до нових умов життя; критично оцінювати і знаходити шляхи вирішення виникаючих проблем; аналізувати ситуацію, адекватно змінювати свою діяльність; володіти засобами комунікації, добувати і користуватися інформацією. Сучасна школа покликана надати учням можливість самонавчання, саморозвитку й самовдосконалення в цих напрямках. Можливість вирішення такої складної задачі ми бачимо в організації системи психолого-педагогічного супроводу самовизначення школярів в умовах профільного навчання.

Глава 2. Організація роботи навчально-методичного кабінету з професійного самовизначення старшокласників у міжшкільному навчальному комбінаті

§ 2.1 Роль навчально - методичного кабінету профорієнтації в професійному самовизначенні учнів

Пошук нових рішень проблеми психолого-педагогічного супроводу самовизначення учнівської молоді в умовах профільної орієнтації навчання передбачає:
▪ посилення інтеграції змісту освіти з позанавчальної практикою соціально-професійного самовизначення школярів;
▪ орієнтацію на консолідацію ресурсів і зусиль шкіл з іншими навчальними закладами (міжшкільному навчальному комбінаті, училищами, коледжами, ліцеями, вузами);
▪ забезпечення профільної підготовки школярів на основі варіативності, з урахуванням обраних ними індивідуальних освітніх траєкторій, які відповідають інтересам, схильностям, здібностям учнів і запитам ринку праці;
▪ забезпечення обов'язкової передпрофільне підготовки учнів, що включає оволодіння школярами поданням про образ свого «Я», про світ професій, про ринок праці; придбання практичного досвіду для обгрунтованого вибору профілю навчання;
▪ надання психолого-педагогічної допомоги вчителю в переорієнтації його діяльності творця, ментора на діяльність, спрямовану на емпатію; забезпечення школяра підтримкою у виборі профілю навчання і подальшої професійної діяльності.
В умовах освітнього закладу дієвим видом допомоги
старшокласникам у професійному самовизначенні є психологічна і педагогічна підтримка, які визначаються у світовій та вітчизняній науці та практиці як найбільш ефективні. Основоположними у питаннях теорії та практики професійного самовизначення старшокласників у контексті життєвого самовизначення визначені роботи В.І. Журавльова, Н.Е. Касаткіна, Т В.А. Полякова, Н.С. Пряжнікова, та ін
Аналіз психолого-педагогічної літератури показав, що багатьма авторами розглядаються різні аспекти поняття "підтримка", проте інтегроване поняття «психолого-педагогічна підтримка», в тому числі щодо професійного самовизначення, знаходиться в стадії вивчення, відсутня точне його визначення. У зв'язку з цим важливим є виявлення і обгрунтування найбільш ефективних змісту, форм і методів психолого-педагогічної підтримки професійного самовизначення старшокласників.
Психологічна та педагогічна підтримка має бути спрямована не тільки на надання допомоги у виборі професії, але й на здійснення корекції. На практиці, до цих пір найскладніші проблеми пов'язані не стільки з методами роботи, скільки з усвідомленням сутності психолого-педагогічної допомоги школяреві
Без кваліфікованої організації підтримки навчаються у навчально-виховному процесі - соціально - психологічної, медико-валеологічної, педагогічної неможливо забезпечити якісну підготовку підростаючого покоління до життя.
Виходячи з цього, представляється актуальним вивчення напрямків і засобів психолого-педагогічної підтримки професійного самовизначення старшокласників у взаємодії школи та служби профорієнтації та психологічної підтримки населення, що і послужило підставою вибору теми нашої роботи.
Обмежені можливості сучасних шкіл в організації системної цілеспрямованої психолого-профорієнтаційної роботи зі старшокласниками не дозволяють превентивно і оперативно допомагати учням у вирішенні їх життєво важливих проблем, у тому числі в усвідомленому виборі професії, життєвих цілей і цінностей. Це і актуалізує проблему залучення до даної роботи служб і фахівців, зацікавлених і компетентних у такого роду діяльності. Провідна роль у здійсненні психолого-педагогічної підтримки професійного самовизначення старшокласників відводиться навчально-методичного кабінету профорієнтації.
Навчально-методичний кабінет профорієнтації служить для проведення систематичної роботи з учнями по підготовці їх до усвідомленого вибору професії, з батьками, а так само для надання методичної допомоги вчителям, психологам, працівникам підприємств (організацій) у проведенні профорієнтаційної роботи.
Тому важливо, щоб оформлення і обстановка кабінету відповідали певної психологічної налаштованості учнів, давали можливість отримати тут відповіді на свої запитання, викликали потребу відвідати його.
Зміст роботи кабінету професійної орієнтації обумовлено його функціями і включає: проведення методичної роботи з вчителями (лекції, семінари, практикуми тощо), проведення занять з учнями з основ вибору професії (факультативів, класних годин з профорієнтації і т.п.) ; організацію профорієнтаційних зустрічей з представниками різних професій; організацію та проведення профорієнтаційних ігор, екскурсій, тренінгів, конкурсів за професіями і т.д.; проведення індивідуальної та групової роботи з учнями (консультації, профдіагностика, корекційні заняття і т.д.); проведення батьківських зборів, консультацій з питань вибору професії, навчального закладу; вивчення та узагальнення передового досвіду роботи з профорієнтації школярів. здійснення зв'язку з засобами масової інформації, трудовими колективами та громадськості з питань профорієнтації школярів; формування в учнів професійних намірів, відповідних психофізіологічних якостей особистості з урахуванням потреб суспільства.
Для проведення цієї роботи в кабінеті профорієнтації оформляють, як правило, експозиції з двох розділах: інформаційного та методичного.
В інформаційному розділі зосереджують матеріал, який повинен забезпечити педагогів, школярів та їх батьків відомостями, що допомагають у виборі учнями професії.
У методичному розділі представляють рекомендації для вчителів щодо організації, форм і методів проведення профорієнтаційної роботи зі школярами та їх батьками.
Зміст матеріалів, що подаються в кабінеті профорієнтації, наступне: довідково-інформаційні матеріали з питань вибору професії, професіограми; довідково-інформаційні матеріали з питань отримання вищої, середньо-спеціальної освіти, вибору навчального закладу; стендові матеріали з питань профорієнтації молоді; інформаційно - довідкові матеріали з питань працевлаштування молоді; висловлювання про працю, виборі професії; лекційно-довідкові матеріали з профорієнтації для учнів, батьків, педагогів; профдіагностичне матеріали, відомості про учнів.
Для організації аудіовізуальної інформації кабінет повинен бути оснащений відеомагнітофоном, телевізором, DVD програвачем, слайдопроектор, кіноекраном, магнітофоном, фонотекою.
Обов'язково в кабінеті наявність бібліотеки, яка об'єднує суспільно-політичну, довідково-інформаційну, методичну, науково-популярну та відповідну художню літературу, газети, журнали.
Складовим елементом роботи кабінету профорієнтації служить освітлення профорієнтаційної роботи з учнями в засобах масової інформації. Такі випуски повинні бути короткими, систематичними, різноманітними за тематикою і формою викладу [2,5.8,10,].

§ 2.2 Форми і методи супроводу професійного самовизначення старшокласників у міжшкільному навчальному комбінаті

Форми профорієнтаційної роботи залежать від кількості учнів. Розрізняють колективні, групові та індивідуальні форми роботи. Під методами професійної орієнтації учнів розуміють способи спільної діяльності вчителя та учнів, що забезпечують підготовку школярів до усвідомленого професійного самовизначення.
За структурними компонентами форми і методи профорієнтації можна розділити на три групи: форми і методи ознайомчої профорієнтаційної роботи; форми і методи професійної орієнтації, що активізують діяльність учнів з підготовки до вибору професії; методи вивчення особистості школярів з метою профорієнтації.
Неможливо підняти профорієнтаційну роботу в школі на новий, якісний рівень, не створивши науково-обгрунтованої системи управління профорієнтацією школярів, центральну частину якої становить робота кабінету профорієнтації.
Основною метою психолого-педагогічного супроводу школярів в умовах профільного навчання є забезпечення умов для повноцінного розвитку школярів і може розглядатися як супровід відносин: їх розвиток, корекція, відновлення.
У кабінеті збирається і зберігається результат систематичних спостережень за розвитком інтересів і схильностей учнів, їхніх професійних намірів з метою вироблення обгрунтованих рекомендацій щодо продовження освіти та працевлаштування випускників.
Міжшкільний навчальний комбінат - єдиний навчальний заклад, який займається питаннями допрофесійної, професійної, профільної підготовки учнів 7-11класів, освітою в області профорієнтації учнів шкіл м. Гая. Кабінет професійної орієнтації, як орган методичної та практичної роботи з профорієнтації виконує функції інформаційного центру, де накопичується і зберігається інформаційний матеріал для практичної роботи з профорієнтації; довідково-консультаційного центру, який обслуговує учнів та їх батьків з питань вибору професії та працевлаштування; центру, на базі якого проводяться заняття з профорієнтації з учнями, а також робота з батьками, педагогами та іншими особами, які беруть участь у профорієнтаційній діяльності.
Основні завдання психолого-педагогічного супроводу самовизначення старшокласників:
моніторинг інтересів, схильностей, освітніх потреб учнів старшої школи;
анкетування учнів і побудова моделей самовизначення школярів;
створення ефективної системи психолого-педагогічного супроводу навчального процесу;
підвищення рівня мотивації учнів для отримання якісної освіти.
Проведений аналіз результатів діяльності кабінету профорієнтації міжшкільного навчального комбінату, активності шкільних психологічних служб щодо здійснення профорієнтаційної роботи за період з 2001-2004 рік, результатів діагностичної роботи з визначення рівня підготовленості випускників до подальшого навчання показав, що головною проблемою старшокласників є низький рівень готовності випускників шкіл до свідомого вибору професії, несформованість потреб і здібностей до постановки життєвих цілей.
Таким чином, були визначені фактори, які гальмують процес самовизначення школярів у старших класах:
перевантаження обов'язковими шкільними заняттями і домашніми завданнями;
відсутність систематичної профорієнтаційної роботи в школах у зв'язку з низькою зацікавленістю шкільної адміністрації, батьків, класних керівників;
недостатня інформованість учнів про світ професій, нездатність співвідносити свої професійні потреби з психофізіологічними можливостями;
незнання учнів самих себе, невміння розібратися в своїх інтересах і схильностях;
недооцінка значною групою вчителів розвивального потенціалу профільного навчання;
несформованість у значної частини школярів освітніх потреб і запитів.
У рамках ситуації, що створилася, психологічною службою кабінету профорієнтації міжшкільного навчального комбінату були визначені наступні шляхи вирішення проблем на 2004-2007р.:
удосконалення інформаційно-методичного, програмно-методичного забезпечення професійної роботи;
посилення просвітницької роботи зі шкільною адміністрацією, батьками, з професійного самовизначення старшокласників;
організація освітнього процесу, як у школі, так і поза її, збагачення простору самовизначення школярів за рахунок включення їх у соціально-виховні проекти;
посилення спільної роботи кабінету профорієнтації міжшкільного навчального комбінату зі шкільними методичними кабінетами;
створення умов старшокласникам для участі в професійних і професійно-соціальних пробах;
вивчення та оцінка індивідуальних особливостей учнів на різних ступенях навчання для активізації внутрішніх психологічних ресурсів особистості та підвищення рівня усвідомлення готовності до вибору професії;
цільове навчання педагогів, психологів для роботи в профільних класах.
Для вирішення основних завдань, адміністрацією і психологом міжшкільного навчального комбінату була розроблена система підвищення ефективності профорієнтаційної роботи з учнями шкіл міста через виховний проект «Вибір», де отримали своє відображення ідеї з організації та здійсненні профорієнтаційної роботи з дітьми, починаючи з дошкільного віку на основі залучення матеріально-технічних, програмно - методичних і педагогічних ресурсів Міжшкільного навчального комбінату. Проект був схвалений на міському методичному раді і прийнятий до реалізації з початку 2004 навчального року.
Головна роль у здійсненні цілеспрямованого управління роботою за даним проектом була відведена кабінету профорієнтації, який виступили не тільки в якості координатора роботи за проектом «Вибір», а й організатором творчої майданчики для шкільних психологів з питань психолого-педагогічного супроводу професійного самовизначення старшокласників (додаток № 1). Також нами було вивчено попит на тематику профорієнтаційних заходів та бажані форми здійснення профорієнтаційної роботи з учнями різного віку.
З урахуванням проведеної аналітичної роботи були складені плани спільної роботи на кожний рік з усіма віковими групами із залученням фахівців різних профілів міжшкільного навчального комбінату.
У своїй роботі ми використовуємо різні традиційні та нетрадиційні форми роботи: тренінги, спецкурси, лекції, консультації, ігри, бесіди і т.д. Але хочеться загострити увагу на профдіагностики. Метою професійної діагностики є вивчення особистості школяра з метою профорієнтації. Проведення профдіагностики досить трудомістким і шкільний психолог не може виділити в своєму робочому графіку на цю роботу достатнього часу, тому напрямок цієї роботи з учнями 8-11 класів у школі практично відсутня або обмежується проведенням методик «Диференційно-діагностичного опитувальника» і «Карта інтересів» з учнями всього класу. На наш погляд цих результатів не завжди достатньо і не завжди вони проводяться у відповідності з правилами проведення діагностичної роботи, тобто достовірність масових результатів значно нижче, ніж результати індивідуальної роботи.
Специфіка роботи кабінету профорієнтації, накопичений методичний матеріал дозволяє нам враховувати ці моменти і поряд з тестами, що визначають загальну спрямованість, ми використовуємо додаткові тести, що дають додаткову інформацію про професійну придатність до раніше певних професій. Як карт - звітності про виконану роботу ми застосовуємо карти індивідуальної психологічної профконсультації, в якій зазначаються результати не тільки основних методик: «ДДО», «Карти інтересів», відомості з «Анкети оптанта» показники вираженості комунікативних схильностей, а й існує окрема графа, в якій указуються додаткові результати дослідження пам'яті, мислення, уваги, особистісні особливості і т.д. Ця графа заповнюється профконсультантом в міру необхідності поглибленої консультації. У відповідності з віком, сформованістю професійного плану нами застосовуються різні модифіковані варіанти карт, запропоновані в методичних посібниках.
У своїй роботі щодо заповнення карт, ми широко застосовуємо комп'ютерні варіанти тестів, т.к ця технологія дозволяє клієнту самостійно отримати інформацію про професії, найбільш відповідних його інтересам, психолога - звільнитися від рутинних операцій, пов'язаних зі збором і обробкою діагностичної інформації та наданням клієнтам професіографічних відомостей. Заповнення карт дозволяє отримати більш розгорнуте уявлення про консультації і дає можливість людині самій проаналізувати результати діагностик, скорегувати професійні наміри відповідно до рекомендацій, виданими профконсультантом.
Такий прийом роботи, завдяки нашим рекомендаціям був прийнятий психологом школи № 6, і з минулого року, в якості експерименту класним керівникам 4-х класів було запропоновано заповнити спільно з психологом карти на кожного учня і продовжувати доповнювати результати до 9 класу відповідно до проведеної роботою в цьому напрямку.
Тобто до моменту закінчення 9 класу планується отримати повну інформацію про дитину, її особливості, професійних перевагах, можливості навчання в інших навчальних закладах.
Так само надається методична та профорієнтаційна допомога вчителям шкіл при розподілі учнів у профільні класи та організації елективних курсів. Учням 7-9 класу пропонується пройти курс професійних проб, де учням дається можливість ознайомитися з шістьма сферами діяльності, практично застосувати наявні знання за професіями, перевірити відповідність своїх здібностей, можливостей у запропонованих умовах (варіант програми професійної проби див. у додатку. № 2) . Такий систематичною роботою на договірній основі охоплені учні школи № 2,3,9 вже протягом трьох років. Для решти шкіл діють ознайомлювальні курси «Моя професійна кар'єра», «Твій вибір», «Введення в професію» (додаток № 3), які представляють собою серію теоретичних і практичних занять з професійного самовизначення. Заняття проводяться у формі лекцій, тренінгів, практичних завдань щодо складання формули професій, професійних планів, вправ і т.д.
Учням 10-11 класів шкіл № 1,2,3,6,7,8, гімназії надається можливість отримати поряд зі шкільним атестатом про середню освіту, кваліфікаційне посвідчення за спеціальностями: «Секретар-друкарка», «Оператор ЕОМ», «Перукар- універсал »,« Водій категорії В або В, С »або ж сертифікат про закінчення профорієнтаційного курсу за напрямками:« Основи юридичних знань »,« Основи психолого-педагогічних знань »,« Основи економічних знань »,« Основи програмування »,« Основи косметології ». При вивченні даних курсів передбачається активне включення педагога-психолога у розподіл учнів за профілями у відповідності з інтересами, схильностями, професійними уподобаннями (за основу беруться результати профдіагностичне роботи з учнями 9 класі), надання психологічної допомоги в процесі оволодіння учнями професійних знань, у практичній діяльності .
Для дошкільнят, учнів початкової і середньої ланки передбачені ігрові форми здійснення профорієнтаційної роботи: ігри, конкурсні програми, класні години (додаток № 4).
Результати підсумкового анкетування учнів, батьків, адміністрації шкіл за період з 2004-2007р показали необхідність і ефективність проведеної роботи. На жаль, така робота не включена в шкільні розкладу шкіл № 1,4,6,7,8, гімназії та профорієнтаційну роботу припадати здійснювати в позаурочний час. Тому тільки 85% учнів охоплюється цією роботою. Досвід показав, що необхідно виділяти час у розкладі занять, для вивчення головних тем профорієнтації, а додаткову роботу за поглибленою профдіагностики, проведення тренінгів, лекцій, ігор проводити для всіх бажаючих в позаурочний час.
Для того, щоб активізувати профорієнтаційну роботу з усіма школами, другий рік практикується проведення місячника профорієнтаційної роботи, із залученням служби зайнятості населення, комітету у справах молоді, адміністрації та підприємств міста. Проведена робота регулярно висвітлюється в міських радіовипусках, місцевому телебаченні, в газетах «Гайський новина» і «Гірницька округу».
Значущість і позитивна оцінка проведеної роботи зафіксована у відгуках Центру зайнятості населення м. Гая і айського району, міського відділу освіти, керівників навчальних закладів та шкіл міста. Даний досвід психолого-педагогічного супроводу професійного самовизначення учнів шкіл був представлений і схвалений як позитивний на зональної конференції з питань організації профорієнтаційної роботи в умовах профільного навчання в м. Гаї в квітні 2007р. Ми вважаємо, що такий результат був досягнутий завдяки комплексному підходу до питання організації профорієнтаційної роботи зі школами та злагодженої роботи команди фахівців різних профілів міжшкільного навчального комбінату.

Висновок

Теорія і практика професійної орієнтації мають майже столітню історію. Виникає питання, чому не припиняються науковий і практичний пошук, спрямований на вдосконалення підготовки підростаючого покоління до особистісного та професійного самовизначення.
По-перше, через постійні зміни, що відбуваються в суспільстві і наукових досягнень в області профорієнтації. По-друге через складність проблеми професійного самовизначення в силу його багатоаспектності і багатогранності, що веде до хронічного відставання практики від теорії та теорії від життя. І по - третє, це відсутність соціального замовлення не тільки на підготовку молоді до професійного вибору, але і на спеціалістів майбутніх професіоналів.
У практичній педагогіці і психології до цих пір найскладніші проблеми пов'язані не стільки з методами роботи, скільки з усвідомленням сутності психолого-педагогічної допомоги школяреві. У найбільш сконцентрованому вигляді ці проблеми представлені в професійному самовизначенні як интегрирующем напрямку роботи з учнями. Невирішеність цих проблем нерідко призводять до наступних витратам:
1) взаємного нерозуміння між психолога-профконсультанта та їхніми керівниками
2) нерозуміння між профконсультантом та його клієнтами
3) нерозуміння між колегами-психологами
4) відсутність систематичної роботи по взаємодії профконсультантів психологічних служб з освітніми установами та громадськістю міста.
5) неадекватною самооцінкою профконсультантом своєї праці.
Практика роботи загальноосвітніх шкіл показує, що вчителі мають можливість: організувати систематичне вивчення інтересів і мотивів вибору професії учнями; направляти розвиток інтересів у бік практичного застосування наявних знань в області профорієнтації; використовувати для профорієнтації школярів навчальні заняття, здійснюючи в процесі викладання свого предмета тісний зв'язок досліджуваного матеріалу з життям; розгорнути в школі різнобічну позакласну роботу (гуртки, конкурси, ігри і т.д.); в процесі якої вивчати і розвивати схильності і здібності школярів до певної трудової діяльності; залучати до суспільно корисну працю.
Пошук нових підходів до вирішення цих проблем у сьогоднішній Росії зумовлений складністю пережитого нею соціально-економічної кризи та знаходженням шляхів виходу з нього, коли відторгнуті багато старих моральні і світоглядні принципи, а нові ще тільки складаються, викликаючи часом чимало сумнівів.
Таким чином, професійна орієнтація в школі набуває нової якості. Вона є не тільки найважливішим компонентом освіти, але і його пріоритетною метою. Але ще має місце серйозне ослаблення уваги до питань соціально - професійного самовизначення учнів у всіх типах навчальних закладів і перш за все в загальноосвітній школі, слабкий зв'язок між системою освіти та ринком праці. Все це свідчить про те, тільки узгоджена і цілеспрямована робота педагогічних колективів шкіл та інших освітніх установ позитивно позначається на загальному підвищенні якості психологічної та практичної підготовки учнів до свідомого вибору професії.
Відомо, що процес соціально-професійного самовизначення безперервний, здійснюваний на всіх етапах навчання і життя. Сьогодні намічається і ще одна важлива тенденція: відроджується інтерес до проблеми самореалізації, самовизначення з боку практичних працівників.
Незважаючи на те, що в області професійної орієнтації вже виконано безліч дисертаційних досліджень, де кожен претендент за допомогою певних критеріїв та показників перевіряє ефективність нових пропонованих форм і методів роботи, використовувати більшість таких критеріїв і показників на практиці неможливо, оскільки багато з них носять вузькоспеціалізований характер (спрямовані на оцінку лише окремих, досліджуваних аспектів самовизначення) і не дозволяють оцінити ефективність професійного самовизначення у всій його цілісності та складності. Крім того, більшість використовуваних у спеціальних дослідженнях критеріїв показників ефективності пов'язані зі складними і громіздкими обчисленнями, що так само ускладнює їх практичне застосування.
Розвиток теорії і практики професійного самовизначення безпосередньо пов'язане з усвідомленням цілей, завдань і можливих результатів профконсультатівной допомоги.
Оскільки головний критерій і показник ефективності профорієнтаційної роботи - це саме людське життя (що відбулася або не відбулася), оцінити яку можна лише через багато літ, то проблема оцінки правильності професійного вибору набуває особливу складність. Адже виходить, що ми можемо тільки припускати, наскільки в майбутньому справдяться профорієнтаційні рекомендації, але не має права стверджувати однозначно, що допомога, надана підлітку, була найбільш оптимальною. У загальній оцінці результатів своєї роботи профконсультант повинен враховувати думки і результати праці інших фахівців (передусім педагогів) по кожному конкретному учневі. І хоча вчителі предметники безпосередньо профорієнтацією не займаються, але реально вони також вносять чималий вклад не тільки в професійну, але і в особистісне самовизначення підлітків. Тому в «чистому» вигляді складно оцінити внесок кожного дорослого у вирішення підлітком профорієнтаційних проблем. Це в свою чергу, змушує шукати принципово нові підходи до оцінки (та самооцінки) праці профконсультанта.
Потрібні нові підходи до проблеми соціального і професійного самовизначення молоді, орієнтовані на гуманізацію, соціалізацію та індивідуалізацію підлітків, надання їм права на самостійне вирішення своєї життєвої та професійної долі.

Література

1. Альошина Ю.А. Організація консультативної бесіди. / / Вісник психосоціальної та реабілітаційної роботи.
2. Битянова М.Р. Організація психологічної роботи в школі. - М., 1997.
3. Бернс Р. Розвиток «Я-концепції». - М., 1986.
4. Божович Л.І. Особистість і її формування в дитячому віці. - М., 1985.
5. Болотов В.А., Сєріков В.В. Компетентна модель від ідеї до освітній програмі / / Педагогіка.М., 2003, № 10.
6. Бондарєв В.П. Вибір професії. М: Педагогіка 1989.
7. Борисова О. М, Логінова Г.П. Індивідуальність і професія. М.: Знание 1991
8. Ботякова Л.В., Голомшток А.Є. Навчально-методичний кабінет професійної орієнтації. М.: Просвещение 1996
9. Грінщпун С.С. Професійна консультація школярів. Куйбишев 1989
10. Грищенко Н.А., Головей Л. А., Лукомська С.А. психологічні основи профорієнтації в школі та ПТУ. - Л., 1988
11. Гуревич К.М. Що таке психодіагностика? - М., 1985
12. Дубровіна І.В. Завдання шкільної психологічної служби / / Питання психології 1988. - № 2.
13. Захаров М.М. Професійна орієнтація школярів. - М., 1988
14. Клімов О.О., Чистякова С.М. Вибір професії. - М., 1988
15. Клімов О.О. Як вибирати професію. Книга для уч-ся старших класів середньої школи.2-е ізд.М. Просвітництво. 1990
16. Коломинский Я.Л. Книга для старшокласників. Мінськ. 1987
17. Кон І.С. Психологія ранньої юності-М., 1989
18. Концепція модернізації російської освіти до 2010-М., 2002
19. Наумов І.П. Профорієнтація між минулим і майбутнім / / Школа і виробництво. 1997 - № 1.
20. Овчарова Р.В. Довідкова книга шкільного псіхолога.2-е вид., Дораб. М.: «Просвещение», «Навчальна література» 1996
21. Паригін Б.Д. Соціальна психологія. - СПб., 2000
22. Пряжников Н.С. Ігровий метод у профорієнтації. Під ред.Е.Н. Клімова. - Перм, 1989
23. Пряжников Н.С. Оцінка ефективності професійного самовизначення / / Професійна орієнтація. 2004. № 11.
24. Резапкіної Г.В. Я і моя професія. М., Генезис 2000
25. Сазонов А.Д. Професійна орієнтація учнів. - М. 1988
26. Самоукіна Н.В. Порівняльна ефективність застосування у профорієнтації активних методів і консультацій / / Нові дослідження у психології та вікової фізіології-1990. № 1.
27. Сластенін В.А., Каширін В.П. Психологія і педагогіка. - 2-е вид. - М.: Видавничий центр «академія» 2003
28. Фельдштейн Д.І. Психологія становлення особистості. М., 1994
29. Чистякова С.М., Журкіна А.Я. Моя професійна кар'єра. - М., 1993
30. Чистякова С.М., Журкіна А.Я. Професійне самовизначення і професійна кар'єра молоді. - М., 1993
31. Чистякова С.М. Соціально - професійне самовизначення школярів в умовах профільного навчання / / Професійна орієнтація 2007 № 4.
32. Щуркова Н.Є. Нові технології виховного процесу. - М., 1993.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Психологія | Тести
152.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Психолого-педагогічний супровід особистісного та професійного самовизначення старшокласників
Психолого педагогічний супровід
Психолого-педагогічний супровід
Педагогічна підтримка професійного самовизначення старшокласників
Взаємозв`язок ціннісних орієнтацій та професійного самовизначення старшокласників
Психолого педагогічний супровід у підтримці ЗСЖ
Психолого-педагогічний супровід у підтримці ЗСЖ
Психолого-педагогічний супровід дітей раннього віку в період адаптації до дошкільного
Психолого-педагогічний супровід дітей дошкільного віку на різних етапах розвитку
© Усі права захищені
написати до нас