Психодіагностична робота з молодшими школярами

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ХАКАССКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. Н.Ф. КАТАНОВА

Психолого-педагогічний факультет

Кафедра психології розвитку

Психодіагностичне роботи з молодшими школярами

АБАКАН -2006

Зміст

Введення

1. Психолого-педагогічна характеристика дитини молодшого шкільного віку

2. Діагностична робота - один з напрямків діяльності психолога в початковій школі

3. Огляд методик використовуються у діагностиці молодших школярів

3.1 Діагностика психологічної готовності до шкільного навчання

3.2 Діагностика батьківських уявлень про готовність їх дітей до школи

3.3 Діагностика особливостей адаптації дитини до школи

3.4 Діагностика пізнавального розвитку в молодшому шкільному віці

3.4.1 З'ясування загальної орієнтації дітей в навколишньому світі і наявних у них запасу побутових знань

3.4.2 Оцінка сприйняття молодшого школяра

3.4.3 Оцінка мислення молодшого школяра

3.4.5 Оцінка пам'яті молодшого школяра

3.4.6 Оцінка властивостей уваги молодшого школяра

3.5 Діагностика емоційної сфери і особистості молодшого школяра

3.6 Метод спостереження і бесіди в діагностиці психічного розвитку молодших школярів

Висновок

Список використаної літератури

Програми

Введення

У контрольній роботі розглядаються питання діагностичної роботи психолога початкової школи. Актуальність даної діяльності психолога обумовлена ​​трьома основними причинами:

1.Вхожденіе в період молодшого шкільного віку пов'язано з віковим кризою, коли формуються якісно нові властивості і особливості дитини. (Ці новоутворення докладніше будуть розглянуті в 1 розділі.)

2.Период молодшого шкільного віку пов'язаний з переходом дитини в нову соціальну середу, що істотно впливає на формування його психічних процесів і міжособистісної сфери, а значить і на особистість загалом.

3.Пріобретеніе навчальних навичок впливає на розвиток навчальної компетентності дитини і, отже, на успішність його подальшого навчання.

Ми розглянемо специфіку діагностичної роботи шкільного психолога з молодшими школярами, їх батьками та вчителями. Визначимо завдання та форми діагностики. Уявімо діагностичні методи та методики, використання яких дозволяє найбільш повно і систематизовано скласти психолого-педагогічний портрет молодшого школяра, простежити динаміку розвитку від вступу до школи і до переходу в середню ланку.

Розглянемо комплекс методик, спрямований на вивчення пізнавальної діяльності, емоційної, мотиваційної та вольової сфер особистості молодшого школяра.

1. Психолого-педагогічна характеристика дитини молодшого шкільного віку

Молодший шкільний вік є вершиною дитинства. Дитина зберігає багато дитячих якостей, але вже втрачає дитячу безпосередність в поведінці, у нього з'являється інша логіка мислення. У школі він набуває не тільки нові знання та вміння, а й певний соціальний статус. Змінюються інтереси, цінності дитини, весь уклад його життя. Формується навчальна діяльність, яка є для нього провідною і на основі якої утворюються основні психологічні новоутворення першокласника. Мислення стає домінуючою функцією, починає визначати роботу і всіх інших функцій свідомості - вони інтеллектуалізіруются і стають довільними.

Початкова мета взаємодії психолога з дитиною-першокласником - це визначення (і в разі необхідності формування) його готовності до школи, виявлення індивідуальних особливостей на будь-якому рівні їх розвитку, особливостей пізнавальної сфери, а так само сформованості особистості першокласника. Несформованість необхідних психологічних утворень, необхідних навчальних умінь і навичок, мотиваційна чи інтелектуальна неготовність дитини до навчання нерідко призводять до виникнення різних типів шкільної дезадаптації, тобто до труднощів і проблем у навчальній діяльності, спілкуванні, поведінці. Прояви дезадаптації у першокласників - низька успішність, крайні форми недисциплінованості. Психологічними причинами цього може бути низький рівень функціональної готовності - так звана шкільна незрілість, тобто невідповідність ступеня дозрівання певних мозкових структур, нервово - психічних функцій завданням шкільного навчання. Крім того частою причиною шкільної дезадаптації служить недостатній розвиток довільної сфери. Тому вибір напрямку роботи психолога початкової школи складний і відповідальний.

Особливості вікового етапу 6-7 років проявляються прогресивних змін у всіх сферах, починаючи від вдосконалення психофізіологічних функцій і закінчуючи виникненням складних особистісних новоутворень.

Сенсорний розвиток старшого дошкільника характеризується вдосконаленням його орієнтування у зовнішніх властивостях і відносинах предметів і явищ у просторі та часі. Істотно знижуються пороги всіх видів чутливості. Зорове сприйняття стає провідним, воно інтеллектуалізіруются. У мисленні відбувається перехід від центрації до децентрації. Для мислення характерні такі особливості, які можуть використовуватися в якості діагностичних ознак досягнення дитиною готовності до навчання у школі, з точки зору його інтелектуального розвитку.

-Дитина вирішує розумові завдання, представляючи їх умови. Мислення стає внеситуативное.

-Освоєння мови призводить до міркування як засобу розв'язання завдань

-Дитячі питання виступають показником розвитку допитливості і говорять про проблемність мислення дитини

-Практичні дії виникають на основі попередніх міркувань.

-Експериментування виникає, як спосіб допомагає зрозуміти приховані зв'язки і відносини

-Складаються передумови таких якостей розуму, як самостійність, гнучкість.

Одним з головних досягнень старшого дошкільного віку є розвиток довільного запам'ятовування. Дитина 6-7 років використовує прийоми підвищення ефективності запам'ятовування: повторення, значеннєве й асоціативне зв'язування матеріалу. (Детальніше в 3 главі.)

Увага стає опосередкованим. Зростає концентрація, обсяг, стійкість. Складаються елементи довільності в управлінні увагою. З'являються елементи послепроизвольное уваги. Співвідношення довільної і мимовільної форм відзначається і в уяві.

Дитина освоює прийоми і засоби створення образів.

До шести років відбувається оформлення основних елементів вольової дії: дитина здатна поставити мету прийняти рішення, намітити план дій, виконати його, оцінити результат. Але всі ці компоненти не досить стійкі.

Розвиток волі тісно пов'язане із змінами мотивів поведінки, формування супідрядності мотивів. У цьому віці одним з найбільш дієвих у плані мобілізації вольових зусиль мотивів є оцінка дії значущим дорослим. Йде інтенсивний розвиток пізнавальної мотивації. Одним з найважливіших критеріїв особистісної готовності дитини до шкільного навчання є внутрішня позиція.

Це своєрідний сплав з двох потреб - бажання зайняти певну позицію в суспільстві людей, що відкриває доступ у світ дорослості і пізнавальна потреба, яку він не може задовольнити будинку.

Школа висуває особливі вимоги до першокласнику. Ці вимоги можна представити у вигляді таблиці.

Таблиця. Психолого-педагогічний статус першокласника

Параметри психолого-педагогічного статусу

Психолого-педагогічні вимоги до змісту статусу учнів 1-х класів.

1.Познавательная сфера.

1.1.Проізвольность психічних процесів.

Високий рівень навчальної активації, самостійності.

Здатність спланувати, здійснити і проконтролювати результат навчальних дій.

Вчинення навчальних дій за правилом і зразком.

Підтримання уваги на навчальній завданню.

Наявність власних зусиль для подолання труднощів у вирішенні навчального завдання.

1.2.Уровень розвитку мислення.

Високий рівень розвитку наочно-образного мислення: вичленення суттєвих властивостей і відносин предметів, використання схем, здатність до узагальнення властивостей предметів.

Початковий рівень розвитку логічного мислення: здатність до висновків і висновків на основі наявних даних.

1.3.Сформірованность найважливіших навчальних дій

Уміння виділити навчальну задачу і перетворити її в ціль діяльності

Сформованість внутрішнього плану розумових дій.

1.4.Уровень розвитку мовлення

Розуміння сенсу тексту і простих понять

Використання мови як інструменту мислення (володіння складнопідрядними конструкціями в усному мовленні)

1.5.Уровень розвитку тонкої моторики

Здатність до складної рухової активності під час навчання письма і малювання.

1.6.Умственная працездатність і темп розумової діяльності.

Здатність зосереджено працювати протягом 15-20 хвилин

Збереження задовільною працездатності протягом робочого дня

Здатність працювати в єдиному темпі з усім класом

2.Особенности спілкування і поведінки:

2.1.Взаімодействіе з однолітками

Володіння прийомами і навичками ефективного міжособистісного спілкування з однолітками: встановлення дружніх відносин, готовність до колективних форм діяльності, вміння вирішувати конфлікти мирним шляхом.

2.2.Взаімодействіе з педагогами.

Встановлення адекватних рольових відносин з педагогами на уроках і поза уроків.

Вияв поваги до вчителя.

2.3.Соблюденіе соціальних і етичних норм.

Прийняття і виконання шкільних та загальноприйнятих норм поведінки і спілкування.

2.4.Поведенческая саморегуляція.

Довільна регуляція поведінки та природної рухової активності у навчальних та інших ситуаціях внутрішкільного взаємодії.

Стримування мимовільних емоцій і бажань

Здатність до відповідального поведінки (в рамках вікових вимог)

2.5.Актівность і автономність поведінки.

Активність і самостійність в пізнавальній соціальної діяльності.

3.Особенности мотиваційно-особистісної сфери:

3.1.Налічіе в характері навчальної мотивації

Бажання вчитися, йти до школи

Наявність пізнавального чи соціального мотиву навчання

3.2.Устойчівое емоційний стан у школі

Відсутність виражених протиріч між

-Вимогами школи і батьків

-Вимогами дорослих і можливостями дитини

4.Особливості системи відносин школяра до світу і самому собі.

4.1.Отношеніе з однолітками

Емоційно позитивне сприйняття дитиною системи своїх відносин з однолітками

4.2.Отношеніе з педагогами

Емоційно позитивне сприйняття дитиною системи своїх відносин з педагогами та вихователями

4.3.Отношеніе до значимої діяльності

Емоційно позитивне сприйняття школи та навчання.

4.4.Отношеніе до себе.

Стійка позитивна самооцінка.

У період з 6-7 до 9-10 років відбувається подальше фізичне і психофізіологічний розвиток дитини. Починає складатися новий тип відносин з оточуючими людьми. Безумовний авторитет дорослого втрачається і до кінця молодшого шкільного віку все більшого значення набуває думка однолітків, зростає роль дитячого співтовариства. Провідною стає навчальна діяльність. Мотивація до навчальної діяльності знижується у зв'язку з тим, що у дитини вже є завойована громадська позиція. Мислення висувається в центр свідомої діяльності і перебудовує всі інші пізнавальні процеси: пам'ять стає мислячою, а сприйняття думаючим. Пам'ять зазнає значних змін і набуває рис довільності, стаючи регульованою і опосередкованою. Нове важливе утворення - довільність поведінки. Воно (поведінка) тепер, так чи інакше, пов'язане з основним мотивом домінуючого в даному віці - мотивом досягнення успіху. З довільністю поведінки пов'язана ще одна новоутворення - планування результатів дії і рефлексія. Також у дитини розвивається спрямованість на інших людей, що отримала своє вираження у просоціальних поведінці, яке дуже значимо для розвиненої особистості.

Таким чином, молодший шкільний вік є найбільш відповідальним етапом шкільного дитинства. Основне завдання дорослих на цьому віковому етапі дитини - створення оптимальних умов для розкриття та реалізації можливостей дітей з урахуванням індивідуальних особливостей кожної дитини. А це неможливо забезпечити без серйозної, грамотно вибудуваної діагностичної роботи психолога початкової школи.

2. Діагностична робота - один з напрямків діяльності психолога в початковій школі

Психологічна діагностика являє собою поглиблене психолого-педагогічне вивчення учнів протягом усього періоду навчання, визначення індивідуальних особливостей і схильностей особистості, її потенційних можливостей у процесі навчання і виховання, у професійному самовизначенні, а також виявлення причин і механізмів порушень у навчанні, розвитку, соціальної адаптації .

Психологічна діагностика - одне з найбільш розроблених напрямів діяльності психолога початкової школи. Сьогодні діагностика переслідує рішення наступних завдань:

-Складання соціально-психологічного портрета школяра;

-Визначення шляхів і форм надання допомоги дітям, що зазнають труднощі в навчанні, спілкуванні і психічному самопочутті;

-Вибір засобів і форм психологічного супроводу школярів відповідно до притаманними їм особливостями навчання та спілкування

З форм організації діагностичної роботи можна виділити наступні:

-Комплексне або фронтальне

-Поглиблене

-Оперативне

Комплексне психолого-педагогічне обстеження являє собою первинну діагностику, результати якої дозволяють виділити «благополучних» і «неблагополучних» дітей у відношенні вимірюваних характеристик. Прикладом такого обстеження можуть служити вивчення готовності майбутніх першокласників до навчання в школі, відстеження динаміки адаптації першокласників до шкільного навчання і т.д. Така форма діагностичної роботи є плановою і проводиться відповідно до графіка роботи психолога.

Поглиблене психодіагностичне обстеження використовується при дослідженні складних випадків і включає застосування індивідуальних клінічних процедур. Така форма роботи проводиться за результатами первинної діагностики або, як правило, є обов'язковим компонентом консультування педагогів та батьків з приводу реальних труднощів дитини в спілкуванні, навчанні та ін Поглиблене психодіагностичне обстеження має індивідуальний характер з використанням більш складних методик з попередніми висуванням гіпотез про можливі причини

Виявлених (або заявлених) труднощів, з обгрунтуванням вибору стратегії і методів обстеження.

Оперативне психодіагностичне обстеження - застосовується у разі необхідності термінового отримання інформації з використанням експрес-методик, анкет, бесід, спрямованих на вивчення громадської думки.

0сновний напрямки психодіагностичної роботи включають в себе вивчення

-Особистості дитини

-Пізнавальних психічних процесів

-Емоційно-вольових особливостей

-Міжособистісних відносин у класному та шкільному колективах.

При проведенні діагностичних процедур використовуються типові психологічні методики, адаптовані до умов даної школи.

У психодіагностику молодших школярів є деякі особливості. Відомо, що до моменту вступу дітей до школи суттєво зростають індивідуальні відмінності за рівнем психологічного розвитку. Діти відрізняються один від одного по інтелектуальному, моральному, межперсонального розвитку. Вони по-різному реагують на одні й ті ж інструкції і психодіагностичні ситуації. Деяким дітям практично вже доступні тести, призначені для дорослих, іншим - тільки методики, розраховані на дітей 4-6 років. Це особливо стосується таких психодіагностичних методик, в яких використовуються вербальні самооцінки, рефлексія і різні свідомі, складні оцінки дитиною навколишнього середовища. Багато дітей, будучи за своїм фізичним віком готовими до навчання, за рівнем психологічного розвитку (психологічний вік) знаходяться на межі дитини - дошкільника. Якщо такій дитині запропонувати досить важкий, в принципі доступний тест, але малоцікавий для нього, вимагає розвиненої волі, довільної уваги, пам'яті і такого ж уяви, то дитина може не справитися із завданням в силу недостатнього рівня особистісно-психологічного розвитку. І ці самі тестові завдання будуть виконані успішніше, якщо вони будуть запропоновані в ігровій, зовні і внутрішньо привабливій формі. Ці обставини треба враховувати в практичній психодіагностиці першокласників і другокласників. Дітям третіх і четвертих класів цілком підходять тести для дорослих, за умови, що самі тестові завдання будуть для них доступні. Слід мати на увазі. Що при наявності сильної мотивації, при зацікавленій, активному настрій на тестування його підсумки завжди будуть вищими.

3. Короткий огляд методів і методик, які використовуються в діагностиці молодших школярів

3.1 Діагностика психологічної готовності до шкільного навчання

Ні, і не може бути єдиного тесту для визначення готовності дитини до шкільного навчання. Готовність до школи це багатокомпонентне утворення, яке включає в себе рівень розвитку розумової діяльності, пізнавальних інтересів, готовність до довільної регуляції пізнавальної діяльності, до соціальної позиції школяра.

Для реалізації первісної діагностики можна використати орієнтаційний тест шкільної зрілості Керна-Йирасека. У цього тесту ряд переваг:

-Не потребує багато часу

-Може використовуватися як для індивідуальних, так і для групових обстежень

-Має нормативи, розроблені на великій вибірці

-Не потребує спеціальних засобів і умов для проведення.

Тест складається з трьох завдань:

1-малювання чоловічої фігури по пам'яті

2-срісовиваніе письмових букв

3-срісовиваніе групи точок

Результат кожного завдання оцінюється за п'ятибальною системою (1-вищий бал, 5-нижчий). Розвиток дітей набрали 3-6 балів оцінюється як вище середнього

7-11 - середнє, 12-15 - нижче норми. Дітей, які набрали 12-15 балів необхідно додатково обстежити, оскільки серед них можуть бути розумово відсталі. Тест спрямований на визначення розвиток тонкої моторики, інтелектуального розвитку (у загальних рисах), вміння наслідувати зразку, працювати якийсь час над не дуже привабливим завданням. Четверта сторінка бланка відповідей призначена для протоколу вербального субтеста.

Кількісні результати розподіляються за п'ятьма групами:

1 група - 24 і більше балів

2 група - від 14 до 23 балів

3 група - від 0 до 13 балів

4 група - від мінус 1 до мінус 10

5 група - мене мінус 11.

За класифікацією позитивними вважаються перші групи.

3.2 Діагностика батьківських уявлень про готовність їх дітей до школи

Ряд психологів визнають, що в числі чинників здатних загальмувати або прискорити формування психологічної готовності дитини до школи, утруднити або полегшити адаптацію до неї, істотне місце займають особливості сімейної мікросередовища, позиція батьків дитини. Деякі дослідники вважають головною причиною виникнення шкільної дезадаптації, психогенного захворювання або психогенного формування особистості специфічні відносини в сім'ї, стиль батьківської поведінки, актуальний сімейний клімат. Дослідники виділили ряд мотивів, наявність яких у батьків, чия дитина психологічно не готовий до школи може призвести до негативних наслідків у розвитку особистості дитини, її дезадаптації в школі. Виявленню батьківської позиції щодо готовності до шкільного навчання дитини, а так само батьківських уявлень з даного питання сприяє анкета, розроблена О. М. Істратова та І. О. Косьяненко. (Додаток 1)

3.3 Діагностика особливостей адаптації дитини до школи проходить з використанням методу спостереження, анкетування та ін У додатку наведено анкети застосовні на етапі адаптації дитини до шкільного навчання. (Анкета для батьків першокласників та Анкета для визначення шкільної мотивації учнів початкових класів. Додаток 2)

3.4 Діагностика пізнавального розвитку в молодшому шкільному віці

3.4.1 З'ясування загальної орієнтації дітей в навколишньому світі і наявних у них запасу побутових знань

Передбачається, що з віком розширюється обсяг цих знань (про себе, про близьких, про місцевість, де він живе, про простір і час, про навколишнє природне середовище і т. д.) та їх глибина. Існує кілька варіантів методики з питаннями для дітей, що у школу, для учнів 1,2,3 класів. Для відповіді на кожне питання дається 30 секунд. Дитина, що набрав максимальну кількість балів (10) вважається психологічно відповідним своїм віком. (Додаток 3) 120

3.4.2 Оцінка сприйняття молодшого школяра

Сприйняття молодшого школяра ще слабо диференційовано, мимоволі. Нездатність чітко виділити частини в що спостерігається об'єкті, добудувати образ до цілого по його частинах є однією з причин помилок у написанні букв, цифр та ін Своєчасне виявлення подібних особливостей сприйняття буде сприяти плануванню корекційно-профілактичних заходів з подолання труднощів у навчанні молодшого школяра. Для дослідження здібностей до цілісного сприйняття форми предметів можна використовувати методику Т.М. Головіної 1. Дитині пропонуються таблиці, на яких зображені геометричні фігури з неповними контурами і незакінчені контури двох предметних зображень. Експериментатор дає завдання домалювати ці предмети. Спостереження за діями дитини під час його роботи з таблицями цього типу дає уявлення про здібності дитини до цілісного сприйняття форми предметів, про стан його графічних навичок, здатності здійснювати симетричне зображення.

3.4.3 Оцінка мислення молодшого школяра

У молодшого школяра яскраво виражений конкретно-образний характер мислення. При рішенні розумових задач вони спираються на реальні предмети і їх зображення. Висновки, узагальнення робляться на основі конкретних фактів. Процес навчання швидко стимулює розвиток абстрактного мислення. Розвиток мислення молодшого школяра характеризується переходом від оперування практичними діями у вирішенні наочно даній ситуації, конкретного завдання до розумових, внутрішнім, згорнутим дій. Змінюється зміст, яким оперує дитина. Від наочного одиничного факту дитина переходить до оперування уявленнями про нього, а потім і до все більш узагальненим понятійним знань. Для оцінки вербально-логічного мислення використовується методика "Виключення слів», що дозволяє оцінити здібності випробуваного до узагальнення і виділення істотних ознак. Методика складається з 15 серій, в кожній серії по 4 слова. Експериментатору слід мати секундомір і протокол для реєстрації відповідей.

Таблиця.

Номер серії

Час виконання завдань.

Результат

1....15.Отримавши індивідуальні дані за показником вербальнологіческого мислення, можна порахувати середню арифметичну по групі в цілому.

Для оцінки рівня узагальнення можна використовувати методику Б.І. Пінського, основний зміст якої полягає у виділенні закономірностей. Для дослідження необхідний набір чорних і білих прямокутників однакової величини. Випробуваному пропонується подовжити розпочатий експериментатором «парканчик». Три завдання зростаючої складності.

1 завдання-ЧБ ЧБ ЧБ

2 завдання-ЧББ ЧББ ЧББ

3 завдання-ЧБ ЧББ ЧБББ.

При аналізі виконання завдання звертається увага:

-Передує чи початку діяльності з'ясування принципу виконання завдання

-Наскільки стереотип обраний обстежуваним образ дій

-Як впливають на дії випадкові спонукання

-Чи є тенденція переносити в готовому вигляді минулий досвід на вирішуване в даний момент завдання.

3.4.5 Оцінка пам'яті молодшого школяра

Мнемическая діяльність протягом шкільного віку стає все більш довільною і осмисленою. Показником свідомості запам'ятовування є оволодіння учнем прийомами і способами запам'ятовування. Специфіка змісту та нові вимоги до процесів пам'яті вносять істотні зміни в ці процеси. Збільшується обсяг пам'яті. Розвиток пам'яті йде нерівномірно. Запам'ятовування наочного матеріалу зберігається протягом початкового навчання, але перевага у навчальній діяльності словесного матеріалу швидко розвиває у дітей вміння запам'ятовувати словесний, часто абстрактний матеріал. Зберігається мимовільне запам'ятовування при високих темпах розвитку довільного запам'ятовування. Досить багато відомих методик з вивчення пам'яті. Це і вивчення типу пам'яті (зорова, слухова, моторно-слухова, зорово-слухово-моторна), і оцінка стану пам'яті, стомлюваності, активності уваги (методика А. Р. Лурія). Тести короткочасної пам'яті та умовиводів. Ми не будемо детально зупинятися на описі досить поширених методик.

3.4.6 Оцінка властивостей уваги молодшого школяра

Процес оволодіння знаннями, вміннями і навичками потребує постійного і ефективного самоконтролю учнів, що можливо тільки при сформованості досить високого рівня довільності уваги. У молодшого школяра в перші роки навчання може переважати мимовільне увагу. Збільшується в цьому віці об'єм уваги. Менш розвинені в цьому віці такі властивості уваги як переключення і розподіл. Протягом шкільного віку вони інтенсивно розвиваються. Дитина молодшого шкільного віку здатний до концентрованого і сталого уваги при певних умовах організації навчальної діяльності.

Для оцінювання стійкості уваги можна використовувати Тест переплетених ліній (модифікація тесту Рея) Для виявлення обсягу уваги використовується Цифрова таблиця Шульте. Тестом «Корректурная проба» (варіант методики Бурдона) перевіряється здатність розподілу уваги. Для оцінювання вибірковості уваги застосовуються методики Кюссе, Мюнстерберг, Торндайка, S-тест і т. д. Опис цих методик та їх модифікацій широко розтиражовані у психологічній літературі і описувати їх в даній роботі не має сенсу.

3.5 Діагностика емоційної сфери і особистості молодшого школяра

Вступ дитини в школу зв'язано з виникненням найважливішого особистісного новотвору - внутрішньої позицією школяра. Це той мотиваційний центр, що забезпечує спрямованість дитини на навчання, його емоційно-позитивне ставлення до школи, прагнення відповідати образу хорошого учня. У тих випадках, коли найважливіші потреби дитини, що відображають його внутрішню позицію школяра, не задоволені, він може переживати стійке емоційне неблагополуччя: постійне очікування неуспіху, поганого ставлення до себе з боку педагогів і однокласників, острах школи, небажання відвідувати її.

Виявити страхи молодших школярів можна за допомогою методу незакінчених пропозицій, вивчення малюнків дітей, опитувань. На основі отриманих відповідей психолог робить висновки про наявність та розмаїтті страхів. Велика кількість страхів - показник преневротіческого стану. Для виявлення тривожності як щодо сталого освіти у дітей 8-12 років використовується «Шкала явною тривожності» (СМА S), розроблена американськими психологами. У Росії адаптація дитячого варіанта шкали проведена і опублікована А.М. Прихожан. Специфіка дитячого варіанта в тому, що про наявність симптому свідчать тільки позитивні варіанти відповідей. Крім того, в дитячому варіанті є контрольна шкала з 11 пунктів, що виявляє тенденцію випробуваного давати соціально схвалювані відповіді. Методика містить 53 питання. Час виконання тесту 25-20 хвилин. Можливо групове проведення. Сирі бали переводяться в стіни, на підставі отриманої шкали робиться висновок про рівень тривожності.

3.6 Метод спостереження і бесіди в діагностиці психічного розвитку молодших школярів

Шкільний психолог може використовувати в цілях діагностики учнів не тільки експериментальні методики, анкети, спостереження вчителів за складеною ним програми, але і матеріали інтерв'ю, інтерв'ю, що дозволяють отримати більш глибокі й різнобічні відомості про особистості учня.

Шляхом спостереження можна оцінювати деякі індивідуально-психологічні особливості учнів. На підставі поведінкових реакцій, що найчастіше зустрічаються у навчальній діяльності і в повсякденному спілкуванні, можна зробити висновок про силу, врівноваженості, рухливості нервових процесів.

Про силу збуджувального процесу в центральній нервовій системі можна судити з загальної працездатності та адекватності відповідей на впливають стимули: у «сильних» чим сильніше стимул, тим сильніше відповідь. У «слабких» при підвищенні сили вище деякої середньої величини спостерігається зниження сили відповіді. У більшості випадків для відносно слабкого типу нервової системи характерні також більш тонкі пороги чутливості, тривалі переживання навіть при невеликих психотравмуючих впливах.

Підставою для віднесення до переважно сильному типом нервової системи з боку збудження є наступні показники:

1) Здатність тривалий час виконувати нецікаву роботу, не знижуючи інтенсивності та продуктивності (на противагу швидкої стомлюваності, мимовільної переключаемости заданої діяльності.)

2) Уміння долати труднощі і невдачі в роботі. Наполегливість у досягненні мети.

3) Підвищення завзятості і працездатності у важких умовах, в небезпеці.

4) Прагнення до самостійних учинків, особливо у важких, незнайомих ситуаціях.

5) Здатність швидко впоратися і мобілізувати себе у разі невдач.

Підставою для віднесення до «слабкої» типу є протилежні показники.

Про силу гальмівного процесу можна судити за здатністю до вольової затримці, швидкості формування тонких диференціювань з поведінкових реакцій, які характеризуються переважанням гальмівного компонента. Підставою для віднесення до «сильному» типу нервової системи з боку гальмування є наступні показники:

1) Висока працездатність особливо в нецікаве справі.

2) Стриманість у вчинках і розмові, навіть, незважаючи на психотравматичну ситуацію.

3) Стриманість у спілкуванні. (Уміння зберігати цікаві новини.)

4) Неквапливість у прийнятті рішень.

5) Швидке і міцне формування різних навичок, пов'язаних з тонкою диференціюванням і вольовою затримкою.

6) Неквапливість в русі, мови, скуповуючи пантоміміка, повільне і ретельне пережовування їжі під час їди, хороший сон.

Підставою для віднесення до «слабкої» типу є протилежні показники.

Про рухливості нервових процесів (перехід від збудження до гальмування і навпаки) можна судити за наступними показниками:

1) Переважно швидкий темп діяльності, навіть при основній роботі.

2) Швидке засвоєння нового матеріалу (а іноді і швидке забування при відсутності повторення)

3) Легкість і активність у нових знайомствах, прагнення до нових вражень.

4) Швидка адаптація в новій обстановці.

5) Швидке пробудження і засинання.

6) Жива мова, міміка, рухливість.

Підставою для включення до групи інертних є протилежні ознаки.

Спробу стандартизувати метод спостереження зробив Стотт. Його карта спостережень складається з 16 комплексів симптомів-зразків поведінки, симтомокомплексів. За результатами спостереження заповнюються таблиці, які дозволяють вивчати особливості дезадаптованих до школи учнів. Згідно з твердженням Стотт, числові показники симптомокомплексов мають орієнтовне значення, поводитися з ними треба обережно, методика для практичних потреб не стандартизована.

Висновок

Автономія молодшого школяра тільки починає складатися. Він ще не завжди розрізняє, чого він хоче сам, чого хочуть від нього дорослі. Йому важко відокремити свої наміри від пропонованих до нього вимог. Навіть самий тонкий дослідник не зуміє відрізнити, що виходить від власних дітей, а що привнесено. Психологу-практику теж непросто в судженнях і оцінках дитини почути його власний голос.

Проблеми дитини можуть бути зрозумілі тільки в усій повноті його життєвих обставин, зв'язків, відносин. Щоб допомогти йому, психологу-практику необхідно побачити повну картину його розвитку, співвіднести її з сімейної та шкільної ситуацією, з особливостями його особистості і характеру. І ось тут не обійтися без методів психодіагностики.

Ми конспективно розглянули найбільш поширені методики оцінки вольових і особистісних якостей молодшого школяра, розвитку його пізнавальної та емоційної сфери.

Ми не представили методики діагностики шкільних труднощів дитини, використання яких дозволяє шкільним психологам диференційовано підходити до причин шкільної неуспішності для планування та проведення корекційної та розвивальної роботи. Хотілося б розглянути діагностику міжособистісних відносин молодших школярів. Але, на жаль, обсяг роботи не дозволяє це зробити. Ці методики досить поширені і їх використання не представляє труднощі для досвідченого шкільного психолога.

Психолог початкової школи за допомогою методів психодіагностики покликаний простежувати динаміку процесів, що вказують на позитивні чи негативні зміни в дитині при оволодінні навчальною діяльністю, орієнтуватися в труднощах шкільної адаптації дітей, визначати види допомоги конкретній дитині з тим, щоб для кожного учня його школа стала справді школою радості , особистих досягнень і успіху!

Програми

Додаток 1

Анкета для батьків.

ПІБ (дитини )______________________________________________________________

Рік рожденія_____________________ Возраст___________________________________

1. У якому віці ви плануєте віддати дитину до школи. Чому?

У 6 років, тому що

* Друзі, з якими він спілкується вже йдуть до школи і йому буде легше освоїтися в звичній компанії.

* Дитині вже нудно в дитячому саду і матеріал занять йому відомий.

* Інтерес дитини до школи, що існує в даний момент, може перегоріти до того, як дитині виповниться 7 років.

* Дитина досягла великих успіхів і для їх розвитку необхідно віддати його в школу.

* Інші причини (вкажіть)

У 7 років, тому що

* В 6 років дитина фізично слабкий і не винесе шкільних навантажень

* В 6 років дитина не володіє мінімумом знань і вмінь для успішного навчання в школі.

* В 6 років дитину більше приваблює гра, а не навчання.

* Інші причини (вкажіть)

2. Виберіть, що, по-вашому, свідчить про готовність дитини до шкільного навчання?

* Здоров'я, фізична витривалість

* Вміння спілкуватися з однолітками

* Вміння будувати адекватні системі навчання відносини з дорослими

* Відсутність страху невдачі

* Вміння читати

* Розвиток тонких рухів руки і зорово-рухових координацій

* Інтерес до знань, процесу їх отримання за рахунок додаткових зусиль

* Логічність міркувань, здатність відтворити зразок

* Інше (вкажіть)

3. Як ви вважаєте, на скільки ваша дитина готова до школи і шкільного навчання? Чому?

4. Відвідує чи ваша дитина підготовчі курси? Чому?

5. Обрана чи вами школа, в якій навчатиметься ваша дитина? Якщо так, то, що вплинуло на Ваш вибір:

* Близькість до місця проживання

* Специфіка школи

* Рекомендація знайомих

* Інші причини (вкажіть)

Чи враховувалися схильності і бажання дитини? Чому?

6.Проводіте ви вдома додаткові заняття з дитиною для підвищення його готовності до вступу в школу? Чому?

7.Счітаете, що ваша сім'я матеріально готова до вступу дитини до школи?

8.Счітаете чи необхідне приділяти дитині додатковий час протягом його перших шкільних днів, місяців?

9.Планіруете чи залишити на час роботу, або змінити графік робочого дня.

10. Чи є у дитини в вашій родині якесь місце, за порядок в якому він відповідає?

11. Плануєте виділити дитині робоче місце?

12. Чи вважаєте ви, що коли дитина стане школярем, йому необхідно буде надавати більше свободи і самостійності в поведінці? Чому?

Список використаної літератури

  1. . Істратова О.М. Довідник психолога початкової школи. Ростов н \ Д: Фенікс, 2006

  2. Новітній психологічний словник. \ \ Под.ред. В.Б. Шапар. Ростов н / Д.: Фенікс, 2005

  3. . Овчарова Р.В. Практична психологія освіти. М.: Видавничий центр «Академія», 2005.

  4. . Чередникова Т.В. Перевірте розвиток дитини: 105 психологічних тестів. СПб.: Мова 2004.

  5. . Шмельов А.Г. і колектив. Основи психодіагностики. Ростов н / Д.: Фенікс, 1996.

Додаток 2

Анкета для батьків першокласників

Клас

Школа №

Прізвище, ім'я дитини

Просимо відповісти на наведені нижче питання. Підкресліть той варіант, який здається вам найбільш підходящим вашій дитині.

1. Чи охоче йде дитина до школи?

-Неохоче (ДА)

-Без особливого бажання (УДА)

-Охоче, з радістю (А)

- Важко відповісти

2. Цілком чи пристосувався до шкільного режиму? Чи приймає як належне новий розпорядок?

-Поки немає (ДА)

-Не зовсім (УДА)

-В основному, так (А)

-Важко відповісти

3. Переживає чи свої навчальні успіхи і невдачі?

-Скоріше ні, ніж так (ДА)

-Не цілком (УДА)

-В основному так (А)

-Важко відповісти

4. Чи часто дитина ділиться з вами шкільними враженнями?

-Іноді (ДА)

-Досить часто (А)

-Важко відповісти

5. Який переважний емоційний характер цих вражень?

-В основному негативні враження (ДА)

-Позитивних і негативних приблизно порівну (УДА)

-В основному позитивні враження (А)

6. Скільки часу в середньому витрачає дитина на виконання домашніх завдань? (Вкажіть конкретну цифру)

7. Чи потребує дитина вашої допомоги при виконанні домашніх завдань?

-Досить часто (ДА)

-Іноді (УДА)

-Не потребує допомоги (А)

-Важко відповісти

8. Як дитина долає труднощі в роботі?

-Відразу пасує (ДА)

-Звертається за допомогою (УДА)

-Намагається подолати сам, але може відступити (УДА)

-Наполегливий у подоланні труднощів (А)

-Важко відповісти

9. Чи здатна дитина сам перевірити свою роботу, знайти і виправити помилки?

-Сам не може (ДА)

-Іноді може (УДА)

-Може, якщо його спонукати до цього (А)

-Як правило, може (А)

-Важко відповісти

10. Чи часто дитина скаржиться на товаришів по класу, ображається на них?

-Досить часто (ДА)

-Буває, але рідко (УДА)

-Такого практично не буває (А)

-Важко відповісти

11. Справляється чи дитина з навчальним навантаженням без перенапруження?

-Ні (ДА)

-Скоріше ні, ніж так (УДА)

-Скоріше так, ніж ні (А)

-Важко відповісти

А-адаптація

УДА-можлива дезадаптація

ДА-дезадаптація

Додаток 3.

Анкета для визначення шкільної мотивації учнів початкових класів.

1. Тобі подобається в школі чи не дуже?

-Не дуже

-Подобається

-Не подобається

2. Вранці, коли ти прокидаєшся, ти завжди з радістю йдеш до школи або тобі часто хочеться залишитися вдома?

-Частіше хочеться залишитися вдома

-Буває по-різному

-Йду з радістю

3. Якби вчитель сказав, що завтра в школу необов'язково приходити всім учням, які бажають можна залишитися вдома, ти пішов би до школи чи був би дома?

-Не знаю

-Був би дома

-Пішов би до школи.

4. Тобі подобається, коли скасовують які-небудь уроки?

-Не подобається

-Буває по-різному

-Подобається

5. Ти хотів би, щоб тобі не задавали уроків?

-Хотів би

-Не хотів би

-Не знаю

6. Ти хотів би, щоб у школі залишилися одні зміни?

-Не знаю

-Не хотів би

-Хотів би

7. Ти часто розповідаєш батькам про школу?

-Часто

-Рідко

-Не розповідаю

8. Ти хотів би, щоб у тебе був менш суворий вчитель?

-Точно не знаю

-Хотів би

-Не хотів би

9. У тебе в класі багато друзів?

-Мало

-Багато

-Ні

10. Тобі подобаються твої однокласники?

-Подобаються

-Не дуже

-Не подобаються

1 Богданова Т.Г. Корнілова Т.В. Діагностика пізнавальної сфери дитини-М.: Ропедагенство, 1994

32


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Психологія | Контрольна робота
121.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Робота з молодшими школярами із затримкою психічного розвитку
Виховна система з молодшими школярами
Виконання тематичної композиції молодшими школярами
Організація психокорекційної роботи з молодшими школярами
Особливості сприйняття художнього тексту молодшими школярами
Сприйняття молодшими школярами пейзажної живопису Малих голландців
Вивчення молодшими школярами рослин на уроках природознавства в 3 класі
Бесіда як форма організації позакласної виховної роботи з молодшими школярами
Виховні можливості спортивної школи при роботі з молодшими школярами
© Усі права захищені
написати до нас