Просвітництво

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

- Ідейний і суспільний рух у країнах Європи та
Америки, пов'язане про загальними змінами в умовах життя під впливом
розкладання феодальних і утвердження капіталістичних виробничих
них відносин. Воно набуло поширення в основному в період меяж-
ду "славною революцією" 1688 р., в Англії і революцією 1789-1790 рр.,
у Франції, І залишило незгладимий слід у науці, літературі, искусії-
тве, політиці ("освічений абсолютизм), але головним чином в істо-
рії суспільно-політичної думки і громадського руху.
При всьому розмаїтті думок більшість мислителів сходилися в
його оцінці як передового, новаторського явища, Наприклад, Імманунл
Кант розумів Просвітництво як спробу використовувати розум в інтересах
морального й інтелектуального розкріпачення особистості, а Фрідріх Ен-
гельс вбачав у ньому ідеологічну підготовку буржуазних револю-
ций.
Серед представників Просвітництва зустрічалися матеріалісти й іде-
алісти, прихильники раціоналізму (визнавали розум основою пізнання
у поведінки людей), сенсуалізму (які вважали такий відчуття) і навіть
Божественного провидіння (клали надію на волю Бога), Частина з них вірила
в неминучий прогрес людства, інша - розглядала історію
як суспільний регрес. Тираноборческие мотиви у творчості просвіти-
тител не заважали більшості з них залишатися супротивниками насильства
і революцій. Їхній індивідуалізм разючим образом вживався з кол-
лектівістскімі ідеями, висунутими деякими провісниками комунізму
низма.
Як течія суспільної думки Просвітництво безсумнівно представ-
ляло собою деяку єдність. Полягало воно в особливому умонастрої,
інтелектуальних схильностях і перевагах. Мова йде перш за все
про цілі й ідеали Просвітництва, таких, як свобода, добробут і
щастя людей, мир, ненасильство, віротерпимість і ін,, а також про знаме-
нітом вільнодумство, критичне ставлення до авторитетів усякого ро-
так, не прийнятті догм.
Саме різнодумство прооветітелей, об `єднань загальними цілями і
ідеалами, з'явилося передумовою виняткової плідності їх тео-
ретіческой деятельності.В нескінченних суперечках між ними народжувалися і
опрацьовувалися сучасні концепції прав людини і громадянина, грома-
данського обццества і плюралістичної демократії, правової державної адмін-
тва і поділу влади, ринкової економіки та етики індівідуаліз-
ма.За спроби зневажити цією спадщиною народи багатьох країн дорого
поплатілноь в XIX і XX ст.
Просвітителі зовсім не були мрійниками, витають у облаках.Іх
духовні запити й інтереси здебільшого були тісно зв'язані про зло-
бодневнимі проблемами жізні.Оні аж ніяк не цуралися громадської діяль-
ності, вбачаючи в ній спосіб вплинути на думку співгромадян і політику
правітельств.Почті всі вони були відомі як письменники,
публіцисти, університетські викладачі чи політичні діячі.
Просвітителі проісходплі з різних класів і станів: арісток-
ратіі, дворян, духовенотва, службовців, торгово-промислових кру-
гов.Разнообразни були й умови, в яких вони жілі.В XVIII ст. ниві-
лірующее вплив цивілізації ледь відчувалося, і народи сильно
відрізнялися за рівнем економічного розвитку, політичної організа-
ції і культурних традицій. Все це з неминучістю приводило до раз-
лічіям у поглядах просвітителів. У кожній країні просвітительський
рух ніс печатку національної самобутності.
В Англії в ХVII-ХVIII ст. після революції і громадянських воєн
згладилися волаючі протіворечія.Развітіе парламентаризму призвело до
зміцнення правових форм політичної борьби.Бурний зростання числа і тиру-
лень періодичних видань сприяв підвищенню культурного і обра-
зовательного рівня населенія.Стремітельно розширювався рьнок газет,
книг, творів мистецтва обумовив значну комерціалізацію
культури, що звільнила творців від принизливої ​​залежності від
держави, церкви, меценатів і прочего.Еті і багато інших зміни
в житті суспільства виробляли приголомшливе враження на іноземців,
бачили в Англії зразок суспільного прогресса.Не випадково всі ос-
новні течії англійської громадської думки підхоплювалися передовий
інтелігенцією в інших країнах.
Більшість англійських просвітителів не виявляли схильності до
абстрактного теоретізірованію.В літературі вони віддавали перевагу легким і
рухливі жанри, намагалися наділити свої філософські, економічні та
політичні ідеї у форму цікавого міркування чи сатирично-
го обліченія.Некоторие з них зробили блискучу політичну кар'єру:
наприклад, граф Шевфтсбері був членом парламенту, а віконт Болінгсброк
- Міністром.
На характер англійського Просвітництва вплинули також його взаємовідносини
носіння з релігією і церковью.Відние його діячі, за рідкісним винят-
ням, дотримувалися догматів хрістіанства.Во чому це пояснювалося
тим, що англійська церква не протиставляла себе Просвітництва, а
в якійсь мірі навіть відповідала його ідеалу веротерпімості.Ето мало да-
леко наслідки для культурного розвитку країни, оскільки
дозволило зберегти рівновагу між традіціоннииі цінностями, бережи-
письменниці яких виступала церква, і новаторськими, які несло
Проовещеніе.
Всі, хто звик розглядати Просвітництво як ідеологічну
підготовку буржуазних революцій, з розчаруванням відзначили б отсутс-
твіє у політичній програмі англійських просвітителів радикальних
гасел і бойових прізивов.Но зто і зрозуміло: більшість політичних
цілей Просвітництва було досягнуто в Англії ще на початку ХVIII ст.
В основних рисах політична програма англійського Просвітництва
була сформульована філософом Джоном Локком. Як і багато мислителів
ХVII ст., Він вважав, що виникненню держави передував ес-
природного стану, "стан повної свободи у відношенні їх дій для ефективної боротьби
твий і щодо розпорядження своїм майном і особистістю ", а так-
ж "стан рівності, при якому всяка влада і всяке право
є взаємними ". Перехід від природного стану до цивільно-
му суспільству був наслідком суспільного договору, який передпілля-
гал перерозподіл лише владних функцій і не волік значних
змін в положенні людей.Государство повинно було керуватися
тим же "законом природи, який регулював відносини людей у ​​ес-
природного стану, і тому не могло покушатьсн на невідчужувані
права граждан.Локк передбачив спеціальний конституційний механізм,
не допускав перевищення державою своїх прерогатів.Ето розділений-
не державної влади на законодавчу, виконавчу і "Феде-
ратпвную "(яка відала відносинами з іншими державами). Крім
того, сповзання государптва до деспотизму повинний був перешкоджати
принцип законності, відповідно до якого "ні для однієї людини, зна-
дящегося в громадянському суспільстві, не може бути зроблено виключення з
законів цього суспільства ".
Погляди Локка значною мірою воплотіліс' в політичному
ладі Англії перших десятиліть після революції 1688 р.: були закріплення
лени основні права і свободи громадян, представницьке правління,
релігійна терпимість, недоторканність собственності.Тем самим
забезпечувалися правові передумови сприятливих змін в гро-
венном розвитку, включаючи зростання підприємницької активності, підвищення
ня добробуту, подальшу демократизацію державного та про-
щественного строя.Все це повною мірою відповідало цілям
просветітелей.Поетому їх увага була прикута не стільки до політи-
ке, скільки до приватного життя граждан.Ето відбила етика англійського
Просвепценія, так само в основних рисах розроблена Локком.Понятія
добра і зла він виводив з відчуттів задоволення чи страждання (в фі-
фізичні та духовному сенсі). Оскільки люди, вважав Локк, співвідносять
ці поняття з вимогами повсякденного життя, то і правила, регулюється
ющие їх відносини, поса-и відрізнятися зручністю, доцільністю і
корисністю. Такими, наприклад, є заповіді, викладені в На-
гірської проповіді.
У утилітарної етики англійського Просвітництва звучав і мотив лич-
ного успіху, Локк підкреслював: "Ми народжуємося на світло з такими
здібностями і силами, в яких закладена можливість освоїти майже
будь-яку річ і які у всякому разі можуть повести нас далі того,
що ми можемо собі уявити, але тільки вправи цих сил може
повідомити вміння і мистецтво в чому-небудь і вести нас до і під-
тву ". Просвітництво сприяло закріпленню в характері англійців та-
ких рис, як предпрімчівость, винахідливість, практицизм.
Виступаючи в захист індивідуальних прав і свобод, англійське Прос-
вещеніе безумовно визнавало і право кожної людини переслідувати
свій приватний інтерес. Великий вплив у цьому відношенні зробило вчення
філософа XVII ст. Томаса Гоббса про згоістіческой природі людини, ко-
лось послужило основою етики себелюбства, або розумного егоїзму. Один
з її творців Бернард Мандевіль вважав, що поведінка людей є-
ється похідним від себелюбства. Остання являє собою не що
інше, як почуття самозбереження, що спонукає людину вести боротьбу
за життєві засоби проти сил природи і протистоять йому інте-
ресов інших людей.Із діяльності, спрямованої на самозбереження,
Мандевіль виводив і пороки егоїзму, розглядаючи їх як найбільше
благо для суспільства в цілому. У своїй "Байці про бджіл він проілюструю-
вал ЗТУ думку безліччю прикладів з повсякденного життя. Його парадокс
"Пороки приватних осіб - благо для суспільства" відбивав реальності ринкової
економіки.
Як не cоблазнітельна була ця апологія егоїзму, все ж вона не
вселяла в англійців впевненості в тому, що прагнення до особистого преус-
певанію не приведе до саморуйнування суспільства. Просвітництво попхну-
лось зі складною етичною проблемою: як погасити руйнівну інерції
цію егопзма? Як забезпечити порядок в індивідуалістичному суспільстві?
Англійські просвітителі зробили багато чого, щоб вирішити ЗТУ проблему не
тільки теоретично, але й практично.
Вони не закривали очі на суспільну нерівність людей, зводячи
його, як це робив Шефтсбері, до протівополощності між "освічений-
мі "верхами і неосвіченими низами. Джерелом небезпеки була
як зарозумілість одних, так і заздрість другіх.Виработанние просвітіть-
лями способи "соціалізації згоізма" полягали в тому, щоб право-
вити у корисне для всього суспільства русло наукової і художньої
творчості, економічного розвитку і т.д. активність верхів і в той
Водночас прилучити до цінностей Просвітництва тих представників низів,
які своєю старанністю, пізнаннями, цивільними вчинками чи бо-
гатством довели здатність їх сприйняти.
Багато в чому завдяки зусиллям просвітителів була створена раціо-
нальне модель відносин між людьми в практичному житті, соответс-
ючий ролі та значенню громадянок общества.Однім з найважливіших дос-
тоінств людини визнавалася її здатність до спілкування,
співпраці з іншими, участі в колективній творчої діяль-
тельності.Вошло в моду членство в клубі або масонської ложі, відвідування
політичних зборів чи зустрічей по іптересам (наприклад, в кафе). Де-
тально розроблений кодекс правил поведінки людини в суспільстві від-
відгонило англійська художня література ХVІІІ ст.
Проcветітелі багато в чому досягли успіху в прагненні прищепити широким
верствам наcелення Англії свої цінності і ідеали.Значеніе цього повною
мірою проявилося в ході соціально-політичних бур, що пронеслись над
Європою наприкінці XVIII - початку XIX ст. Англія виявилася острівцем
стабільності, що зумів уникнути революцій і громадянських войн.Общіе
цінності, та ще етика політичного компромісу, розроблена, нап-
риклад, у працях Болінгброка, виявилися більш надійним засобом уми-
ротворенія суспільства, ніж примусова дисципліна, підтримувана сі-
лой. У цьому і полягає один з основних уроків англійської
Просвітництва.
Особливе місце займає просвітительський рух у Шотландіі.Іс-
торію громадської думки в Шотландії ХVІІІ ст. - Це історія мучитель-
них пошуків виходу з принизливого становища, в якому, за переконаний-
нію багатьох освічених шотландців, виявилася їх родіна.Продолжать чи
політичну боротьбу за відновлення незалежності або ж служити
батьківщині, сприяючи її економічному, соціальному і культурному
процвітання? Філософ Ендрю Флетчер, "батько" шотландського Просвітництва,
дав поштовх формуванню нової цивільної етики, що обгрунтовувала інші,
альтернативні війні і політиці, методи виконання громадянами свого
боргу перед батьківщиною.
Просвітництво в Шотландії спиралося на потужний інтелектуальний по-
тенціал, яким розташовували в середині ХVІІІ ст. університети Едіна-
Бурга, Глазго і Абердіна. Серед викладали там чудових вчених-
них виділяється філософ, історик, економіст Девід Юм.Отклікаясь на
духовні запити шотландського суспільства, він обгрунтував думку про те, що
чеснота громадянсько за своєю суттю, бо добро - це все, що
корисно людям.
Юма, звичайно ж, хвилювала доля Шотландії, її культурних тради-
ції в єдиному британському государстве.Ето наклало отпечоток на його
міркування про етику взаємин громадянина із суспільством і дер-
дарством.Юм вважав, що взаємовідносини виникають з тяги людей до
взаємного спілкування, а також через корисність їхнього вживання, оскільки вони повели-
чивают можливості задоволення потреб людей.І перш за все
вони покликані забезпечити політичну стабільність, від якої залежить
всяка упорядкована жізнь.Іменно в інтересах стабільності державної адмін-
тво і суспільство повинні визнавати все різноманіття поглядів і переконань-
ний громадян, обумовлене їхнім індивідуальним опитом.Современное про-
щество Юм розглядав як плюралістичне, засноване на складному
поділі праці і розходженнях у положенні людей, які внаслідок
цього розрізняються і своїми уявленнями про моральність і спра-
ведлівості.По думку Юма, не може бути стабільним суспільство, не ува-
лишнього різноманіття соціальних і регіональних відмінностей між людьмі.В
Рівною мірою не може бути доброчесним і громадянин, що не визнає,
що його особисте благополуччя в кінцевому рахунку пов'язане з благополуччям
всього суспільства.
На шотландське Просвітництво великий вплив зробила діяльність
Філооофского суспільства в Единбурзі, що поєднував кращі уми того вре-
мені.Его секретарем був Юм, а одним з членів - філософ і економіст
Адам Сміт.Етот видатний теоретик товарно-грошових відносин став їх
гарячим захисником і пропагандистом багато в чому з морально-етичним
соображеніям.Сміт вважав, що саме ринок звільнив людину від
отупляючій системи залежності при феодалізмі. На його думку, люди
виховують у собі почуття справедливості і виробляють навички циві-
лізованних спілкування, лише знаходячись один з одним у відносинах вироб-
водія і споживача. Товариство мислилося йому гігантською мануфакту-
рій, а розподіл праці - загальною формулою сотруднічесва людей у
інтересах "багатства народів" (так називався його основний економі-
ческнй працю). У своїй теорії Сміт відводив рьнку ту ж функцію, яку
англійські просвітителі віддавали правовій державі або цивілізо-
ванному спілкуванню - функцію соціалізації егоїзму.
Але місце громадянина в системі Сміта займав "економічний чоло-
століття ", моральна воля якої була обумовлена ​​його роллю в зконо-
мічної життя. Тим самим шотландське Просвітництво поставило нове і
надзвичайно важливе питання про мотиви та стимули господарської діяль-
ності.Согласно Сміту, найголовнішим з них є своєкорисливою інте-
рес.Но переслідувати його людина може, лише надаючи послуги іншим
людям.Поетому кожна окрема людина, хоча і дбає лише про
своїх інтересах, мимоволі сприяє суспільній користі, або, по
словами Сміта, "він невидимою рукою направляється до мети, яка зовсім
не входила в його наміри ... Переслідуючи свої власні інтереси, він
часто більш дієвим чином служить інтересам суспільства, ніж тоді,
коли свідомо прагне робити зто ".
Інтерес просвітителів до економічної теорії відбивав загальне підвищення ефектив-
шення престижу господарської деятельності.Однако в шотландському про-
вин тривалий час зберігалася недовіра до вільної гри ринкові
них сил. Багато представників освіченої еліти сприймали їх як
руйнівну стихію, приборкати яку була покликана государство.Не
хто інший, як Сміт, який оспівав переваги ринку, виражав побоювання,
що економічні закони, на яких основиваютоя відносини вироб-
уря і споживачів, можуть привести до соціальної і моральної
деградації найманих робітників. "У такий стан, - писав він, - повинні не-
избежно впадати працюючі бідняки ... якщо тільки уряд не
докладе зусиль для запобігання цього ".
Потрібен був час, щоб шотландські просвітителі позбулися
від страху перед ринковою стіхіей.Новое їх покоління, що вступило в по-
ру зрілості ближче до кінця ХVIII ст., вже не надіялось на підтримку пра-
вительства плі парламенту. Для них зразком громадянської поведінки
був фахівець у якій-небудь області професійної діяльність-
ти, знання і ретельність якого приносили суспільству відчутну користь.
Суспільно-політичне життя Франції у ХVIII ст. характеризувалося-
лась великою інерцією звичок і традицій, успадкованих від феодалів-
ного прошлого.Вліятельние суспільні верстви чинили опір новим віючи-
данням, які несло з собою Просвещеніе.В боротьбі з ним просвітителі
не могли повною мірою спертися ні на громадську думку, ще не
цілком сформувалася, ні на уряд, часом відносилося до
них з неприхованою враждебностью.Поетому у Франції просвітителі не
мали такого впливу в суспільстві, як в Англії та Шотландії, де цілі й
ідеали Просвітництва ввійшли в плоть і кров національної культури. Під
Франції долею просвітителів було свого роду "отщепенчество", порож-
що дало в їх середовищі політичний радикалізм в месіанські настрої.
Більшість видатних діячів просвітницького руху Франції
піддавалися переслідуванням за свої убежденія.Дені Дідро побував у
ув'язненні в Венсенському замку, Вольтер (справжнє ім'я - Франсуа Марі
Аруе) - у Бастилії. Клод Гельвецій через нападки був змушений відректися-
ся від своєї книги "Про розум". За цензурних причин не раз переривалося
друкування знаменитої "Енциклопедії", що виходила у світ окремими те-
мами протягом 1751-1772 гг.Все це змушувало просвітителів наділяти
свої думки в оболонку абстрактних теорій, недоступних розумінню широ-
кою публіки.
Французьке Просвітництво зазнавало сильний вплив аристократії-
чеський культури.Ето проявилося у витонченості і вишуканості літера-
турних творів, що склали його славу.У аристократії просвітіть-
Чи запозичили і салонну форму общенія.Атмосфера обраності, царів-
шая в салонах, підсилила схильність французьких просвітителів до отвле-
ченному теоретизування.
Французокое Просвітництво в чому виходило з ідей філософів
XVII ст. Рене Декарта і Локка.Согласно розробленого Декартом раціо-
налістіческому методу пізнання, істина повинна чітко і ясно усматрі-
тися людським розумом. Чимало послідовників у Франції знайшло
вчення Локка про обощстве і державі.
Постійні конфлікти з владою створили французьким прооветіте-
лям репутацію потрясателей основ і радікалов.На насправді в своїх
конституційних поглядах багато хто з них не йшли далі принципів анг-
ською Просвещенія.Вслед за Локком ідею поділу влади на зако-
нодавчого, виконавчу і судову розробляв Шарль Монтеск'є.
При цьому він виступав не просто за розмежування функцій між органами ви-
ми державної влади, а за поділ влади як політичних
сил, кожна з яких могла б реально служити противагою іншій.
Монтеск'є важко визнати радикалом ще й тому, що він обмацав пре-
дели, в яких тільки й можливо змінити суспільство і держава. Він
вважав, що "дух законів" того чи іншого народу визначається сукупність-
ністю об'єктивних передумов: кліматом, характером грунту, розмірами
території, ландшафтом, способом життя народу, релігією, чисельністю
населення, формами господарської діяльності та ін
Те ж стосується і гучних конфліктів просвітителів з католицької
церквою. Її ідеологічна жорсткість, не допускала відступу від
догматів віровчення, виключала можливість компромісу на зразок того,
який склався між англіканською церквою і Просвітництвом в Англіі.В
цих умовах властиве більшості просвітителів визнання факту
Божественного творіння світу набуло антицерковний відтінок, а крити-
ка релігійних догм, навіть найбільш помірна, - ореол відчайдушною смелос-
ті.Как відомо, Вольтер, маючи на увазі церква, часто закінчував свої
листи до друзів закликом: "роздаючи гадину!" Але той же Вольтер ут-
верждает, що релігія необхідна як опора моралі: "Віра в Бога, віз-
награждающего за добрі вчинки і карає за погані, а також
прощає невеликі провини, є дли людського роду самої
корисної вірою ".
Десятиліття марної опозиції викликали глибоке розчарування
просветітелей.Среді них посилилося прагнення до переоцінки цінностей,
спричинило глибоке розмежування в їх рядах.Часть просвітителів сохр-
няла надії на співпрацю з владою у вирішенні конкретних проб-
лем управління страной.Среді нйх виділялося група зкономістов-фі-
ократов (від грецьких слів "фізис" - природа і "кратос" - влада), під
чолі яких стояв Франсуа Кене.Он вважав, що земля є єдність-
ний джерело багатства і тільки землеробство множить його. Тому він
виступав за заохочення класу хліборобів, насамперед багатих фер-
мірів. "У села варто залучати не стільки людей, скільки бо-
гатство "(тобто капітал), - підкреслював Кене. Добивався він і реформи
податкової системи, що лежала тяжким тягарем на проізводітелях.Надежди
на підйом сільського господарства він зв'язував також з волею внутріш-
нею і зовнішньої торгівлі.
Спробу здійснити цю програму реформ зробив інший
представник школи фізіократів, Анн Робер Тюрго. У 1774 р. молодий
король Людовик ХVI призначив його генеральним контролером (міністром)
фінансів. Тюрго ввів вільну торгівлю хлібом і борошном, домігся уп-
раздненія середньовічних цехів і гільдій, приступив до корінної реформи
налогообложенія.Но опір придворних кіл, дворянства і це-
ховой верхівки звело нанівець усі його усілія.Отставка Тюрго в 1776 р.
зумовила і долю його реформ.
Свідомість недосяжності цілей Просвітництва в рамках існуючого
ладу спонукало багатьох просвітителів замкнутися в непримиренній опозит-
ції. Їх протест часом приймав форму атеїзму, різкої критики релігії
і церкви, характерних для плеяди філософів-матеріалістів середини
сторіччя: Дідро, Поля Гольбаха, Гельвеція і др.Іногда він проявлявся в
ідеалізації минулого, наприклад республіканського ладу античних держав-
дарств. Жан-Жак Руссо протиставляв їх пряму демократію на всі фор-
мам представницького правління, включаючи й англійський парламентаризм.
"Кожен закон, - писав він у трактаті" Про суспільний договір ", -
якщо народ не затвердив його безпосередньо сам, недійсний ... Анг-
лийский народ вважає себе овободним: він жорстоко помиляється. Він свобо-
ден тільки під час виборів членів парламенту: як тільки вони обрані
- Він раб, він ні що ... У древніх республіках і навіть у монархіях народ
ніколи не мав представників; саме це слово було не відомо ".
З ім'ям Руссо пов'язаний новий етап у розвитку просвітницького
руху Франції - радикальний перегляд деяких його фундаментальних-
них цілей і ідеалов.Радікалізм самого Руссо коренився в його етичних
воззреніях.В противагу філософам, що вважав себелюбство і его-
ізм сумісними із суспільним благом, він вимагав підпорядкування лич-
ності благу общества.Руссо писав: "двояка людина доброчесна, ко-
та його приватна воля в усьому відповідає загальній волі ". Домогтися цього
відповідності він пропонував політичними методамі.В прагненні Руссо
зв'язати мораль з політикою явно помітний зародок тоталітарних теорій
пізнішого часу.
Руссо поділяв спільну віру просвітителів в природу як гармоні-
чний систему, частиною якої була людина. Але на відміну від них він
був переконаний, що сама людина зруйнував це "природний стан" і
оточив себе суперечать закону природи установами. "Зникло
рівність, з'явилася собственнооть ... - Писав Руссо, - і великі ле-
са перетворилися на радують око ниви, які треба було зрошувати чоло-
веческіх потім і на яких незабаром були посіяні і виросли разом з
урожаєм рабство і злидні ". Цивілізація настільки змінила людей, що
відмовитися від неї вони вже не могут.Но, якщо не можна повернутися до ес-
природного стану ", то ще можна, усунувши надмірне неравенс-
тво, відновити втрачені чесноти. Зробити зто непросто, пото-
му що на сторожі нерівності варто деспотизм. Потрібно сила, щоб
його скинути: "Повстання, яке призводить до вбивства або скинений-
нію з престолу якого-небудь султана, - це акт настільки ж закономірний-
ний, як і ті акти, за допомогою яких він щойно розпоряджався
життям і майном своїх підданих ".
Ця думка надихала поколенйе революціонерів кінця ХVIII ст.,
яке розділяло також огиду Руссо до себелюбству і егоїстичної
моралі, а разом з ним - і до всього строю, заснованому на вільній
грі ринкових сил. Критикуючи середньовічну регламентацію торгово-про-
лової діяльності, Руссо не схвалював і свободу торгівлі. Він вва-
тал, що держава повинна направляти торгівлю в промисловість у
відповідно із загальним благом, стежити за правильним розподілом
продуктів харчування, грошей, товарів. Негативне ставлення до свободи
торгівлі мало у Руссо етичне обоснованіе.Он вважав, що торгівля,
так само як і інші досягнення цивілізації: багатство, наука, искусії-
тва, - сприяє псування нравов.Стремясь відродити втрачені добро-
детелі, він оголошував їх основним носієм "народ", трудящі низи
суспільства, оскільки вони менше всього зазнали згубного воздейс-
твию цивілізації і тому в найбільшій мірі зберегли моральне
здоров'я.
Так як простодушний народ не здатен зрозуміти, у чому полягають
його істинні інтереси, то йому потрібен мудрий правитель, приречення
якого втілюються в законах та політиці держави. Від цієї думки
Руссо - крок до виправдання революційної диктатури "в ім'я народу".
Різноманіття шляхів, якими йшло французьке Просвітництво, зробило
його унікальною лабораторією людської думки. Саме там витоки
багатьох основних ідей лібералізму, соціалізму і комунізму,
настільки вплинули на світовий розвиток у XIX-XX ст.
Просвітництво у Німеччині являло собою складне і протиріччя-
ше явище вже в силу політичної раздробленнооті країни і разнооб-
ніття місцевих умов. Поширенню нових віянь сприяла
інтенсивна культурне життя провінцій. Монархи дрібних держав, що не
маючи можливості затвердити свій авторитет великодержавними методами,
прагнули прославитися меценатством.Почет, якою була оточена в
Німеччині французька культура, також сприяв проникненню
просвітницьких ідей.
Один з парадоксів німецького Просвітництва полягав у тому, що
воно нерідко одержувало імпульси з боку правлячих верхів. У Пруссії
ініціатором публічного обговорення його проблем виступив сам король
Фрідріх Велікій.Не без старання влади однієї з характерних рис не-
мецкого Просвітництва став його переважно теоретичний харак-
тер.Однако в його активі числилися і практичні справи. У Пруссії
просвітителі не тільки розробили важливу реформу освіти, а й
домоглися здійснення ее.В результаті була розширена мережа початкових
шкіл і створена система професійного навчання ремеслам, сільському
господарству, торгівлі і державної службе.Утілітарний характер
цієї реформи багато в чому пояснювався тим, що просвітницький рух
в Пруссії черпало прихильників головним чином із середовища дер-
ців: армійських офіцерів, дипломатів, чиновників, викладач зобов'язаний
телей навчальних закладів.
На тлі загальної боязкості просвітницької думки у Німеччині кош-
лостью і послідовністю відрізнялися погляди Канта.Он підвів
підсумок теоретичним пошукам епохи Просвітництва. Особливо значний
його внесок у розробку концепції правової государства.Назначеніе
останнього Кант бачив не в піклуванні про практичні потреби членів
суспільства, а в підтримці режиму справедливості між ними. Граждана-
ми такої держави, на його думку, є морально повноцінні
люди, які не потребують опіки з боку кого б то не було.
"Правління батьківське, - писав він, - при якому піддані, як нез-
вершеннолетніе, не в змозі розрізнити, що для них дійсно
корисно чи шкідливо ... таке правління є найбільший деспотизм ".
Укладаючи суспільний договір, люди не жертвували своєю волею, а
лише створювали правові умови для більш надійного й упорядкованого
користування ею.Гарантію від деспотизму Кант бачив не у формах правл-
ня (республіка, монархія), а в поділі законодавчої і виконавчої
тельной властей.Он допускав, що при будь-якій формі правління частина грома-
дан буде незадоволена політикою уряду і буде прагнути її
ізменіть.Но їх дії не повинні порушувати закони, дискредитувати
держава або взагалі його разрушать.Кант обгрунтував правові форми і
методи боротьби за зміну державного і общевственного ладу,
які припускають шлях поступових реформ і виключають грубе насі-
ліє.
Глибиною й оригінальністю отлічалаоь зтіческая концепція Канта.
Він виступив проти утилітаризму сучасної йому просвітительської мис-
лі.Представленіе, що добрі справи можна робити лише із задньою
думкою, розраховуючи на успіх чи нагороду, Кант відкидав як радикальне
зло.Ібо така моральна установка жадає від людини пристосування
ня до обставин, з яких найважливіше - відношення до нього
влада імущіх.Поетому егоїзм, навіть розумний, штовхає безправні низи
суспільства до раболіпства, невпевнені у своєму завтрашньому дні "середні
шари "- до лицемірства, упоєні владою верхи - до беззастенчівості.Етому
принципом Кант протиставляв імперативне тлумачення моральності
ності: "Роби так, щоб ти завжди ставився до людства і в
своїй особі і в особі всякого іншого так само, як до мети, і ніколи не
ставився б до нього тільки як до засобу ". Оголошуючи особистість само-
метою громадської організації, Кант боровся із уявленнями, дос-
таточно широко поширеними в Пруссії, про виправданість безого-
ворочного підпорядкування особистості государотвенним інтересам.
Французька революція і викликані нею соціально-політичні ка-
таклізми кордону ХVIII-ХІХ ст, на європейському континенті поховали
віру просвітителів у можливість поступового ненасильницького прог-
Ресса. По відношенню до цих подій просвітницький рух швидко
політизувалося і розкололося на окремі протиборчі груп-
піровкі і течії. Криза Просвітництва збільшила консервативна крити-
ка його цілей і ідеалів за те, що вони внесли в розуми людей плутанину, а в
суспільство - смуту, що порушили нормальне, природне, органічне
розвиток країн і народів. Від цих ударів Просвітництво вже не оправи-
лось. Воно раптово зійшло зі сцени, змусивши нащадків ламати голову
над питанням: так в чому ж полягала його історичне призначений-
ня?


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Культура і мистецтво | Реферат
66.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Просвітництво 2
Просвітництво у Франції
Просвітництво в Чувашії
Просвітництво в країнах Європи
Просвітництво Культурна характеристика
Татарське просвітництво в 19 столітті
Татарське просвітництво в XIX столітті
Вплив Ренесансу на Європейське просвітництво
Французьке просвітництво XVIII століття
© Усі права захищені
написати до нас