Промислова політика

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Промислова політика

 

ЗМІСТ

Введення

I. Сутність промислової політики, її інструменти

  1. Бюджетна політика
  2. Податкова політика
  3. Грошово-кредитна і фінансова політика
  4. Інституційна політика
  5. Зовнішньоекономічна політика
  6. Інвестиційна та інноваційна політика

II. Моделі промислової політики

2.1 Експортоорієнтована модель

2.2 Модель імпортозаміщення

2.3 Інноваційна модель

III. Довгострокові структурні проблеми розвитку промисловості Росії

3.1. Фінансові обмеження

3.2. Низький внутрішній платоспроможний попит

3.3. Нерозвиненість інфраструктури товарних ринків

3.4. Слабкий розвиток ринкових інститутів

3.5. Слабка інвестиційна та інноваційна активність

3.6. Знос виробничої бази

3.7. Кліматичні і територіальні обмеження

3.8. Проблема трудових ресурсів

3.9. Цінові обмеження і диспропорції

3.10 Зовнішньоекономічні проблеми

IV. Основні напрями реалізованої в Росії промислової політики

Висновок

Список використаної літератури

Програми

 

ВСТУП

З кінця 80-х - початку 90-х років наша країна, в черговий раз круто розвернувшись в історії свого розвитку на 180 градусів, взяла курс на ринкові перетворення, проголосивши головним пріоритетом побудова "цивілізованого" ринку.

Застосовуючи досвід розвинених капіталістичних країн, уряд узяв на озброєння ліберальну модель ринку, зробивши ставку на ефективність та саморегулівних ринкових механізмів.

У надії на те, що "невидима рука ринку" цілком здатна провести структурні перетворення і вивести російську економіку на новий більш якісний етап розвитку, державою було вжито заходів щодо створення інституту приватної власності як основної складової ринку та зменшення впливу самої держави на взаємини суб'єктів у рамках ринкової економіки.

Однак лібералізація процесу ціноутворення при складанні державою з себе багатьох контрольних функцій, притаманних командної економіки, і при ще не розвинених ринкових механізмах повною мірою виявила всі структурні перекоси радянського господарства, вилившись у високу інфляцію, бюджетний дефіцит, зубожіння населення та стагнацію виробництва. У цих умовах урядом було взято курс на фінансову стабілізацію з проведенням жорсткої рестриктивної грошово-кредитної політики в надії на те, що приборкання інфляції і стабілізація доходів населення призведе, врешті-решт, до розширення виробництва і економічному зростанню. Хандрящая ж вітчизняна промисловість відходила на другий план, залишаючись хіба що "поза грою". Але наступні всім відомі події серпня 1998р. благополучно поховали "досягнення" фінансової стабілізації і всі погляди спрямувалися на реальний сектор для його всілякої підтримки, благо забороняти емісійну і курсову підтримку російської промисловості тепер стало безглуздо. Одним з основних умов виходу із затяжної економічної кризи, стабілізації і промислового зростання було визнано "пожвавлення реального сектора економіки і, в першу чергу, його найважливішої ланки - промисловості".

Таким чином, анітрохи не применшуючи значення ринку, ми підійшли до розуміння необхідності державного регулювання нехай навіть і ліберальної ринкової економіки. Оскільки, при всіх численних і безумовних плюсах ринку, у нього є великий мінус - суб'єкти ринкових відносин націлені, в основному, на поточний інтереси, кон'юнктурні коливання. Тим часом ситуація в Росії така, що існування деяких дуже важливих галузей промисловості може припинитися в найближчому майбутньому, оскільки на даний момент вони знаходяться поза кон'юнктурних інтересів фінансового капіталу і не забезпечуються настільки необхідними інвестиціями і до того моменту, коли ці галузі стануть затребуваними, їх просто вже не буде. І такий розклад не прийнятний для економічного і соціального розвитку нашої країни в рамках світового господарства. Тому саме в цій ситуації необхідно продумане й ефективне державне регулювання структури виробництва в довгостроковому плані, що б, захопившись поточної вигодою, ми не виявилися пізніше ні з чим.

Таким чином, ми з'ясували, що державі необхідно взяти під свою опіку не тільки нормотворчість, а й визначення, прогнозування та реалізацію механізмів розвитку і вдосконалення структури суспільного виробництва, розробити сукупність заходів довгострокового характеру, спрямованих на стратегічне регулювання економічних процесів для розвитку пріоритетних галузей.

Саме на вирішення цих завдань і спрямований такий інструмент державного впливу на економіку, як промислова політика, про яку й піде мова у цій роботі.

На закінчення хотілося б сказати кілька слів про використовувані при написанні даної роботи джерелах інформації, оскільки вельми важливо знати, звідки були взяті ті чи інші дані і по їх "походженням" судити про достовірність та адекватності цифр.

У зв'язку з цим слід зазначити, що більшість даних, наведених у роботі (особливо це стосується глави IV) взяті на основі матеріалів Міністерства економіки РФ, чому сприяло проходження автором даного праці виробничої та переддипломної практики у Відділі промислової політики Міністерства економіки РФ.

Дані ж взяті з інших джерел мають посилання (у квадратних дужках) із зазначенням номера джерела, під яким він знаходяться в списку використаної літератури, наведеному в кінці цієї роботи, і номера сторінки, на якій можна знайти ці дані в зазначеному джерелі.

             

I. СУТНІСТЬ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ, ЇЇ ІНСТРУМЕНТИ

Промислова політика - явище в економіки як знакова, настільки невизначене, неоднозначно трактуються.

Здається, будь-який хоч трохи розбирається в економічній теорії людина знає або припускає про можливе значенні промислової політики як інструменті раціонального впливу держави на економічні відносини в країні і з закордонними партнерами, проте попроси їх дати визначення промислової політики - і ми отримаємо величезний розкид думок, термінів і підходів. І всі вони будуть як вірні, настільки й не повні, не універсальні.

Що взагалі знає "неспеціаліст" про промислової політики в нашій країні?

Що уряд багато говорить про неї (особливо останнім часом), приймає якісь програми та концепції, виділяє в рамках вітчизняної промисловості пріоритетні галузі і що через відсутність грошей у бюджеті на цьому все і закінчується: заходи щодо реалізації цих самих програм існують лише на папері, а пріоритетні галузі не підтримуються.

Це вірно і невірно одночасно. Оскільки, незважаючи на те, що кошти з бюджету під декларовані в концепціях пріоритети не виділяються, в російської економіки все ж здійснюється перерозподіл ресурсів від сильних, конкурентоспроможних галузей до слабших - так експортоорієнтованих сировинний сектор практично утримує на плаву всю іншу промисловість і соціальну сферу посредствам податкових відрахувань до бюджетів всіх рівнів і бартером, широко що застосовується в вітчизняної економіки.

Так що ж таке промислова політика?

Згідно з розробленою Міністерством економіки РФ Концепції промислової політики, промислова політика являє собою комплекс заходів, здійснюваних державою з метою підвищення ефективності та конкурентоспроможності вітчизняної промисловості та формування її сучасної структури, що сприяє досягненню цих цілей.

Промислова політика здійснюється в загальному руслі державної економічної політики, спрямованої на структурні перетворення і зростання суспільного виробництва.

Цілі та пріоритети промислової політики виробляються на основі стратегічних орієнтирів, що задаються для виробничої і комерційної діяльності господарюючих суб'єктів ринку, а також для соціальної діяльності держави.

Далі дозволимо собі ненадовго перервати наше знайомство з промисловою політикою і скажемо кілька слів про конкурентоспроможність, оскільки ця одна з найважливіших складових ринкової економіки, що пронизує всі рівні і відносини між суб'єктами ринку.

У рамках поняття конкурентоспроможності розглядаються декілька її рівнів, між якими існує досить тісна взаємозалежність: конкурентоспроможність товару, конкурентоспроможність товаровиробника, галузева конкурентоспроможність і страновой конкурентоспроможність.

У межах даної теми нас, більшою мірою, будуть цікавити галузі й країни конкурентоспроможність.

Розвиток міжнародного поділу праці привело до визначеної спеціалізації країн на світових ринках в залежності від ступеня конкурентноздатності тієї чи іншої галузі. Так в США найбільш конкурентноздатними галузями вважаються авіаційна, аерокосмічна, унікальне машинобудування, автомобілебудування, виробництво комп'ютерів та розробка інформаційних технологій. У Японії до конкурентоспроможних галузей належать електронна і електротехнічна, автомобільна, суднобудування, станко-і роботобудування. Китай створив конкурентоспроможні галузі з виробництва дешевої масової продукції - одяг, взуття.

Серед російських галузей найбільш конкурентоспроможними на світовому ринку є авіаційна й аерокосмічна, приладобудування, суднобудування, окремі підгалузі ВПК і ПЕК. Однак основна маса вітчизняної машинотехнічної продукції, на жаль, неконкурентоспроможна, про що свідчить низька частка готових машин і устаткування у вітчизняному експорті (7-9%).

Країнні конкурентоспроможність за своєю суттю є синтетичним показником, що поєднує всі інші перераховані рівні конкурентоспроможності та характеризує положення країни на світовому ринку.

У найзагальнішому вигляді страновой конкурентоспроможність можна визначити як здатність країни в умовах вільної конкуренції робити товари і послуги, що задовольняють вимогам світового ринку, реалізація яких збільшує добробут країни й окремих її громадян.

Для аналізу та вимірювання рівня страновой конкурентоспроможності розробляються багато методик і показники, однак на даний момент найбільш адекватним відображенням конкурентоспроможності країни серед інших є показник конкурентоспроможності, розроблений міжнародною організацією Світовий економічний форум в 1986 році. Цей показник використовується при аналізі промислово розвинених країн, нових індустріальних країн та країн з перехідною економікою.

При розрахунку даного показника використовуються багатофакторні векторні моделі, що враховують 381 показник, згрупованих у 8 агрегованих факторів: внутрішній економічний потенціал, зовнішньоекономічні зв'язки, державне регулювання, кредитно-фінансова система, інфраструктура, система управління, науково-технічний потенціал, трудові ресурси. Крім того, об'єктивні показники по кожній країні при складанні рейтингу (а це близько 70% всіх показників) доповнюються суб'єктивними факторами - експертними оцінками аналітиків, опитуванням думки керівників великих корпорацій і ведучих економічних експертів.

Росія як країна з перехідною економікою була включена в розрахунок даного показника в 1995р. і посіла тоді 48 місце, поступаючись всім промислово розвинутим країнам і випереджаючи лише окремі країни, що розвиваються та країни з перехідною економікою. Найбільш сильними сторонами російської економіки в плані світової конкурентноздатності були визнані науково-технічний потенціал і трудові ресурси, а найбільш слабкими - роль держави в економіці, система управління підприємствами і кредитно-фінансова сфера.

До падіння загальної конкурентоспроможності Росії веде і різні структурні зміни негативного характеру, зокрема такі, як енергоємність виробництва, знос основних засобів, відсутність прямих інвестицій у виробництво і в науково-технічні дослідження та розробки (ці проблеми будуть розглянуті в даній роботі пізніше).

Тому в найближчі роки для підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції необхідно підготувати і реалізувати технологічний ривок у конкурентоспроможних галузях, а також створити для вітчизняних товаровиробників рівні з їх іноземними конкурентами умови на внутрішньому ринку (тобто оптимізувати податкову політику, облік собівартості виробленої продукції, розробити і впровадити протекціоністські заходи).

На даний момент в числі конкурентних переваг Росії на світовому ринку поки ще залишаються:

 • багаті природні ресурси і розвинена мінерально-сировинна база;
 • освічена, кваліфікована і порівняно дешева робоча сила;
 • наявність науково-технічного потенціалу;
 • наявність потужностей з виробництва масової, відносно дешевої продукції, здатної знайти збут на внутрішньому ринку та ринках ряду країн, що розвиваються.

Найбільш слабкими місцями вітчизняної промисловості є:

 • загальне досить серйозне технологічне відставання від світового рівня;
 • невідповідність структури промислового виробництва параметрам, характерним для економік розвинених індустріальних країн;
 • відсутність відповідної інфраструктури та навичок збуту продукції та її обслуговування;
 • низький рівень управління та організації, особливо в управлінні фінансовими ресурсами;
 • слабка інвестиційна активність і бюджетний дефіцит.

Ще однією особливістю неприємної російського виробництва є той факт, що при в основі своїй сировинному характер експорту, ми імпортуємо капіталомісткі продукти і найчастіше саме для виробництва цього самого сировини. Про це говорить висока частка витрат на покупку імпортного устаткування в собівартості вітчизняних товарів, що експортуються. У такій ситуації експорт стає заручником імпортних поставок. Крім того, розвиток експортоорієнтованих сировинних галузей повністю залежить від світової кон'юнктури в області цін на сировинні товари, і пов'язувати загальний економічний підйом країни зі зростанням рентабельності експортоорієнтованих сировинних галузей було б не дуже розумно, тому що ми віддаємо наш потенційний економічне зростання на відкуп екзогенних факторів, що не прийнятно для розвитку економіки Росії, як в іншому і будь-який інший країни.

Отже, познайомившись з "фасадом" промислової політики, проникнемо на її "кухню" і розглянемо методи та інструменти реалізації промислової політики.

 

1.1 Бюджетна політика

Бюджетна політика є одним з основних інструментів як промислової політики, так і економічної політики держави в цілому.

Ефективність бюджетної політики оцінюється за результативністю діяльності органів виконавчої влади щодо основних напрямків бюджетної політики: збору бюджетних доходів і податкових доходів зокрема; виконання бюджетних зобов'язань; управління бюджетним дефіцитом і державним боргом. Ясно, що стан державних фінансів справляє визначальний вплив на реальну економіку як в частині виконання бюджетних зобов'язань, так і в якості стимулятора підвищення інвестиційної активності і переорієнтації фінансових потоків зі спекулятивних фінансових ринків у сферу матеріального виробництва.

Бюджетна політика визначає і регулює дохідну і видаткову частини державного федерального бюджету. Доходна частина складається на основі таких статей як податкові надходження, неподаткові доходи (доходи від приватизації, від управління держмайном, від ЗЕД), доходи цільових бюджетних фондів. Інструменти бюджетної політики в частині видатків бюджету наступні: фінансування сфери матеріального виробництва, науки, соціально-культурної сфери, фінансування ЗЕД держави (держкредити, сплата% і обслуговування зовнішнього боргу, надання безоплатної допомоги учасникам ЗЕД, зовнішня торгівля державних підприємств), централізоване фінансування громадських потреб (оборона, держуправління, утримання правоохоронних органів), створення резервних федеральних грошових фондів, обслуговування державного внутрішнього боргу, інвестування в розвиток виробничої бази, "точок економічного зростання", дотації, субсидії, субвенції, фінансування пріоритетних виробничих і соціально-економічних заходів.

 

1.2 Податкова політика

Податки - основна стаття дохідної частини бюджету.

Однак їхня функція не обмежується тільки фіскальним характером.

Для ефективної реалізації промислової політики необхідно також враховувати стимулюючу і розподільчу функції податків. Оскільки збір податків тільки з метою збільшення доходів бюджету економічно на правильний - необхідно, встановлюючи різні ставки податків, порядок їх справляння та пільги по них, враховувати також їх вплив на розвиток пріоритетних галузей, підтримку неконкурентоспроможних, але соціальнозначущі галузей.

Податки роблять сильний вплив на структуру і величину витрат підприємств, а також на суму залишається у підприємств чистого прибутку і, в кінцевому підсумку, на величину інвестицій, що йдуть на розвиток, переозброєння та підтримання конкурентоспроможності вироблених товарів цих підприємств, а значить на конкурентоспроможність галузей і країни в цілому як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку. Тому не варто зловживати фіскальної частиною податків, а треба ширше застосовувати стимулюючу і розподільчу функції.

Також в рамках податкової політики визначаються основні суб'єкти оподаткування у виробничій ланцюжку створення і просування товару і, за допомогою перенесення основної податкового навантаження на ту чи іншу її ланка, держава має можливість стимулювати або обмежувати їх відповідно до обраних пріоритетами промислової політики.

У інструментарій податкової політики входить: установка державою величини (ставки) податків та порядку оподаткування, визначення бази оподаткування та його суб'єктів, пільги з оподаткування, прискорений порядок амортизації, податкові знижки і податкові звільнення.

 

1.3 Грошово-кредитна і фінансова політика

Важливим напрямком при реалізації промислової політики є регулювання з боку держави сфери грошового обігу.

Форму організації грошового обігу в країні називають грошовою системою, яка включає національну валюту, масштаб цін, систему кредитних і паперових грошей, систему емісії, валютний паритет, інститути грошової системи.

Оскільки в сучасних економіках широко застосовуються не тільки гроші, але і їх похідні (у тому числі безготівковий розрахунок та запозичення), грошової системи в її чистому вигляді не існує і прийнято говорити про грошово-кредитній системі. Звідси і відбувається грошово-кредитна політика - інструмент загальної економічної політики держави, спрямований на оперативне вплив останнього на грошово-кредитну систему.

Прибуток, що залишається в розпорядженні підприємств, йде не тільки на заохочення персоналу, інвестиції, але і на накопичення. А оскільки ці накопичення робляться з прицілом на довгостроковий період, вони виявляються тимчасово незайнятими у виробничому процесі. Враховуючи ж, що не у всіх компаній є в даний момент достатню грошове покриття свого виробництва, ми маємо з їхнього боку попит на вільні грошові кошти. Таким чином, наявність з одного боку тимчасово вільних коштів і попиту на них з іншого породжує їх перерозподіл, тобто фінансовий ринок (фінансові відносини).

А оскільки, як добре відомо, додаткові грошові ресурси потрібні не лише окремим підприємствам, але й державі, з'являється необхідність у проведенні фінансової політики - сукупності державних заходів, спрямованих на мобілізацію фінансових ресурсів, їх розподіл і використання.

Основними державними органами проведення даних політик є Центральний Банк РФ (грошово-кредитна політика) і Міністерство фінансів РФ (фінансова політика).

Інструментами грошово-кредитної політики є: операції на відкритому ринку (фондовому, валютному), регулювання облікової ставки (в Росії - це ставка рефінансування), встановлення норм обов'язкових резервів комерційних банків, контроль та обмеження за окремими видами кредитів (кредит під заставу, іпотечний кредит , споживчий кредит та ін.)

Інструменти фінансової політики - випуск державних цінних паперів для забезпечення та обслуговування державного боргу, видача позичок на розвиток виробництва, регулювання і контроль за фінансовими ринками і фінансовим обігом, оперативне управління державними коштами.

1.4 Інституційна політика

Важливе значення для здійснення державою цілеспрямованої промислової політики мають інституційні та законодавчо-правові перетворення, спрямовані на вдосконалення відносин власності, стимулювання переходу підприємств до сучасних форм організації бізнесу, розвиток конкуренції між суб'єктами ринку і т.п. Інституційна політика передбачає формування відповідної ринковим принципам і завданням промислової політики правової та організаційної середовища, затвердження загальних для всіх господарюючих суб'єктів порядку, правил поведінки. У ведення інституційної політики входять реформування підприємств відповідно до сучасної структурою економіки, розвиток і всебічна підтримка малого підприємництва, формування великих конкурентоспроможних корпоративних і холдингових утворень (зокрема фінансово-промислових груп), проведення заходів щодо переходу держвласності в приватне володіння (приватизація) або навпаки (націоналізація), законодавче формування та підтримка нових ринкових інститутів.

Арсенал інституційної політики складається з таких інструментів, як: різні ліцензії, нормативи, нормотворчість, формування ефективних організаційно-господарських структур, перетворення відносин власності, забезпечення ринкових процесів відповідною правовою базою, розробка правових основ створення, функціонування і ліквідації підприємств, у тому числі через процедуру банкрутства.

 

1.5 Зовнішньоекономічна політика

Оскільки наша країна не одна на земній кулі, вона контактує з іншими державами, у яких є свої національні інтереси. У цьому плані світовий ринок схожий на національний, тільки крім вже відомих нам суб'єктів - домашніх господарств і фірм, - тут з'являються країни з їх економічними і політичними потребами. Що б не загубитися в чужих інтересах і потребах і відстояти свої держава проводить в рамках загальної промислової політики зовнішньоекономічну політику, яка спрямована на регулювання економічних відносин з іншими країнами-учасниками світового ринку.

Мета зовнішньоекономічної політики - поліпшення становища країни в світовому господарстві, участь у міжнародному поділі праці, підтримку вітчизняних товаровиробників на світових ринках і ринках інших країн та їх захист на внутрішньому ринку.

Головне стратегічне завдання зовнішньоекономічної політики - створення сприятливих зовнішньоекономічних умов для розширеного відтворення всередині країни.

Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності охоплює сферу зовнішньоекономічного співробітництва, сферу зовнішньої торгівлі, валютну політику держави.

Є великий набір інструментів зовнішньоекономічної політики - це заходи стимулювання експортерів (кредитування експорту, пільги, митні та податкові звільнення експорту, субсидування, державні гарантії під експортні поставки), імпортні чи експортні обмеження (митні тарифи, квоти, антидемпінгові розслідування, встановлення технологічних і екологічних нормативів і стандартів), заходи для притягнення або обмеження доступу іноземних інвестицій в економіку країни, зміна торгових мит, членство в міжнародних економічних організаціях, створення особливих митних режимів і преференцій, митні союзи.

 

1.6 Інвестиційна та інноваційна політика

Інвестиції - довгострокові вкладення капіталу з метою отримання прибутку - є необхідною складовою ефективного розвитку будь-якого підприємства і є передумовою економічного зростання економіки країни в цілому.

Для приватних компаній джерелом інвестицій виступають власні (прибуток, амортизаційні відрахування), позикові (кредити, позики) та залучені (акції підприємства) кошти. Державні ж інвестиції фінансуються за рахунок податкових надходжень до бюджету і бюджетні фонди, прибутку державних організацій, випуску внутрішніх і зовнішніх позик.

Інвестиції дуже непостійна субстанція. Величина інвестицій постійно коливається. Тому проведена державою інвестиційна політика повинна бути спрямована на забезпечення гарантій стабільності інвестування в національну економіку.

Основними завданнями інвестиційної політики є нарощування наукового та виробничого потенціалу вітчизняної промисловості, вирішення соціальних проблем суспільства, забезпечення рівномірного розвитку народного господарства, регулювання накопичень капіталу по різних секторах економіки.

Інноваційна політика є різновидом інвестиційної політики. Вона націлена на забезпечення державного регулювання процесів створення, введення, експлуатації та подальшого вибуття нововведень в народному господарстві, тобто регулює протока інвестиційних ресурсів, спрямований на розробку і створення технологічних нововведень, для підтримки прогресивної технологічної бази вітчизняної промисловості.

Інструментарій інвестиційної та інноваційної політики представляє синтез різноманітних інструментів описаних вище політик. Тут можуть бути як пряме державне фінансування, законодавче забезпечення інвестиційного процесу, державні запозичення, так і податкові пільги, амортизаційна політика, розвиток ринкових інститутів (фондовий ринок, венчурні фонди, інвестиційні банки), стимулювання спільних з іноземними партнерами інвестиційних та інноваційних проектів і т. д.

     

II. МОДЕЛІ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ

На основі описаних вище інструментів і будується проводиться урядом країни промислова політика.

З усього інструментарію вибирається група основоположних інструментів, за допомогою яких держава збирається впливати на економіку країни відповідно до обраного курсу, оскільки застосування всіх відразу інструментів досить важко й обтяжливо, крім того деякі інструменти за своєю природою суперечать один одному.

У ході розвитку економічної теорії склалися певні "стандартні" набори інструментів, використання яких підпорядковане конкретної мети, пріоритетам реалізованої промислової політики. Дані пріоритетні напрямки проведеної промислової політики отримали назву моделей промислової політики.

Далі розглянемо основні моделі промислової політики:

 • експортоорієнтована модель;
 • модель імпортозаміщення;
 • інноваційна модель.

 

2.1 Експортоорієнтована модель

Суть експортоорієнтованої моделі промислової політики полягає у всілякому заохоченні виробництв, орієнтованих на експорт своєї продукції. Основні заохочувальні заходи спрямовані на розвиток і підтримку конкурентоспроможних експортних галузей. Пріоритетним завданням вважається виробництво конкурентоспроможної продукції та вихід з нею на міжнародний ринок. Відбувається орієнтація промисловості країни на світову кон'юнктуру з метою захоплення якомога більшої частки світового ринку. Уряд проводить політику створення через податкові та митні пільги, кредитування підприємств-експортерів, підтримку низького валютного курсу та т.п. сприятливих умов для функціонування та розвитку експортоорієнтованих галузей.

Важливими перевагами цієї моделі є включення країни у світове господарство і доступ до світових ресурсів і технологій; розвиток сильних конкурентних галузей економіки, які забезпечують мультиплікативний ефект розвитку інших, "внутрішніх" галузей і є основним постачальником коштів у бюджет, залучення валютних коштів в країну і їх інвестування в розвиток виробництва і сфери послуг національної економіки.

Успішними прикладами проведення експортоорієнтованої моделі промислової політики можуть бути такі країни, як Японія, Південна Корея, Чилі, "азіатські тигри" (Малайзія, Таїланд, Сінгапур), останнім часом Китай.

У той же час є і негативні приклади - Венесуела, Мексика.

Негативні фактори при реалізації експортоорієнтованої моделі пов'язані в основному з сировинним експортом, оскільки надмірне його присутність в структурі експортованої продукції загрожує привести до примітивізації структури національної промисловості; зростання корупції у владних структурах; відтоку людських і фінансових ресурсів з обробній промисловості країни (що й трапилося з Венесуелою ), що в довгостроковому плані може привести до ослаблення конкурентоспроможності обробної промисловості країни, уповільнення темпів економічного зростання та зменшення рівня накопичуються знань, оскільки найбільш інтенсивно процес накопичення знань (а, в кінцевому рахунку, зростання людського капіталу) відбувається в обробному секторі - ця ситуація в сучасної економічної теорії отримала назву "голландської хвороби". Стагнація ж в обробній промисловості здатна привести до її відставання від світового технологічного розвитку і необхідності імпортувати нову техніку, що практично обнуляє ефект від сировинного експорту, оскільки ставить економічний розвиток країни в залежність від іноземних виробників (що й сталося в Росії).

Крім того, існують негативні моменти і при орієнтації країни на експорт навіть промислового обладнання високого переділу, якщо у виробництві даного обладнання висока частка імпортних комплектуючих, що веде до прив'язки ціни експортованих машин і верстатів до вартості їх імпортних деталей, а також до можливості позаекономічного впливу країни -імпортера на дані підприємства, галузь та економіку країни в цілому (приклад: Мексика).

Сировинний експорт, безумовно, цілком може стати локомотивом і спонсором економічного підйому, проте зловживати ним не варто.

Також тут варто відзначити, що країни, які застосовували й застосовують експортоорієнтовану промислову політику, в основі своїй є малі й простіші у порівнянні з російською господарські системи (винятком тут можна назвати Китай, але він застосовує експортну стратегію з інших причин ніж інші країни - при величезній кількості населення і переважно екстенсивних методах економічного зростання, для подальшого розвитку Китаю необхідний щорічний темп приросту ВВП не менше 8%, що змушує його при вже заповненому внутрішньому ринку шукати нові ніші за кордоном). У Сінгапуру або Таїланду немає такого внутрішнього попиту як у Росії, а, отже, у них немає особливих приводів для вибору імпортозамінної моделі.

 

2.2 Модель імпортозаміщення

Модель імпортозаміщення є стратегію забезпечення внутрішнього ринку на основі розвитку національного виробництва. Імпортозаміщення передбачає проведення протекціоністської політики і підтримка твердого курсу національної валюти (тим самим запобігає інфляція).

Імпортозаміщуюча модель сприяє поліпшенню структури платіжного балансу, нормалізації внутрішнього попиту, забезпечення зайнятості, розвитку машинобудівного виробництва, наукового потенціалу.

Негативними сторонами імпортозамінної моделі промислової політики є самоізоляція від нових тенденцій у світовій економіці; можливість технологічного, а отже, конкурентного відставання від розвинених країн; небезпека створення тепличних умов для національних виробників, що призведе до неефективного управління та використання ресурсів; необхідність, незалежно від міжнародного поділу праці, вибудовувати повністю виробничі ланцюжки, які можуть бути більш капітало-та ресурсоємними, що вже існують в інших країнах.

Крім того, оскільки метою даної моделі є насичення внутрішнього ринку, при тому, що вироблена продукція неконкурентоспроможна і не користується попитом на зовнішньому ринку, держава змушена реалізовувати її (щоб окупити понесені витрати), обмежуючи реалізацію більш якісної імпортної продукції, що не йде на користь НЕ національному виробництву, ні споживачам.

Така ситуація була характерна для економіки СРСР, КНДР.

Також, під впливом різних об'єктивних економічних, геополітичних та інституціональних факторів, що проводиться після розпаду СРСР і до сьогоднішнього дня промислова політика Росії носить яскраво виражений імпортозамінних характер: величезні субсидії у сільське господарство і галузі обробної промисловості йдуть за рахунок експлуатації дохідного експортоорієнтованого сировинного сектора; механізм грошового перерозподілу спирається на стримування внутрішніх цін на сировинні товари, паливо і енергію, на прямі поставки сільському господарству і пільгові кредити промисловості, на значну кредиторську заборгованість підприємствам ПЕК, на дешевий імпорт, присутній на російському ринку через відсутність протекціоністських заходів, нерозвиненості правових актів, загальної деградації вітчизняного виробництва, на завищений, до недавнього часу, валютний курс.

Тут хочеться відзначити, що при всіх імпортозамінних тенденції в російської економіки, вітчизняні товаровиробники не в змозі задовольнити внутрішній попит, віддаючи солідну його частину на відкуп імпортуються, які часто є далеко не найвищої якості. Тому проблема Росії бачиться не в імпортозамінної політики, а, скоріше, у відсутності чіткої стратегії економічного розвитку, в тому числі і імпортозамінної.

На останок слід зазначити, що не варто нам так відхрещуватися від імпортозамінної промислової політики, необхідно використовувати її позитивні якості (стабільна зайнятість, задоволення внутрішнього попиту і т.п.) в синтезі з позитивними якостями експортоорієнтованої моделі (міжнародне співробітництво, поліпшення конкурентоспроможності національної промисловості, участь у міжнародному поділі праці). Саме такий синтез описаних вище моделей на основі інноваційного розвитку (мова про який піде далі) дасть російської економіки необхідний поштовх до промислового росту, росту добробуту її громадян.

2.3 Інноваційна модель

Інноваційний процес являє собою процес створення, розгортання та вичерпання новітніх технологій, виробничо-економічного та соціально-організаційного потенціалу нововведень. Таким чином, ми можемо сказати, що інновації є інвестиції фінансових коштів в розробку і використання різного роду нововведень, а не тільки технічних.

Інноваційна діяльність включає в себе як всі етапи науково-технічної діяльності, так і виробництво, що забезпечує освоєння і впровадження інновацій, і діяльність, що створює умови для подальшого функціонування інновацій (тобто посередницька діяльність). Взаємовідносини інноваційного процесу з ринковою економікою досить суперечливі. З одного боку, в рамках ринкових відносин виявляються такі стимулюючі інноваційну діяльність критерії, як соціальна активність, творча ініціатива, селекційна здатність ринку забезпечувати відбір і виживання найбільш ефективних та адаптованих новацій. З іншого боку, ринкові відносини не можуть вважатися досконалими для впливу на інноваційні процеси, оскільки в поведінці господарюючих суб'єктів ринку переважають короткострокові, кон'юнктурні рішення, в той час як інноваційна діяльність, як і інвестиційна, розрахована на довгостроковий період; відбувається ігнорування позавиробничих факторів - екології , соціальної сфери тощо ; В умовах конкурентного середовища, недосконалою є системи руху інформації, відсутність інформації про нововведення, а дотримання даних умов необхідно для ведення інноваційної діяльності, оскільки дозволяє знайомитися з сучасними науковими тенденціями, які ведуться дослідженнями і розробками, обмінюватися нововведеннями та "ноу-хау". Тому, для ефективного функціонування інноваційної діяльності, необхідно її державне регулювання, для чого і призначена інноваційна модель промислової політики.

В основі інноваційної моделі лежить процес економічного розвитку країни як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках, що спирається на новітні тенденції технологічного й суспільного розвитку з використанням високотехнологічного та капіталомісткого виробництва.

Інноваційна модель сприяє підтримці науково-технічного потенціалу країни, а, отже, її конкурентоспроможності на міжнародній арені; стимулює розвиток освітніх інститутів і забезпечує економіку високоосвіченими та кваліфікованими кадрами, сприяє створенню робочих місць всередині країни і забезпечує внутрішній попит; підтримує стабільний і високий курс національної валюти і добробут населення; орієнтує на розвиток машінообрабативающего комплексу, верстато-і приладобудування з високою доданою вартістю виробленої продукції.

Недоліками інноваційної моделі можна вважати необхідність витрачання величезних коштів на розвиток інноваційної інфраструктури та оновлення виробничого апарату промисловості; неминуче високу роль держави в економіці країни, яка застосовує в чому не ринкові методи стимулювання інноваційного розвитку виробництва; необхідність великої кількості висококваліфікованих кадрів, а, отже, виникає проблема їх ефективної підготовки та перепідготовки.

Успішні інноваційні моделі розвитку економіки застосовувалися в таких країнах як Японія, Південна Корея. Однак, як вже неодноразово згадувалося у цій роботі, ці країни дуже малі і їм простіше регулювати і контролювати свої ринки на предмет реалізації інноваційної моделі. Звідси можна зробити висновок, що успішність проведення інноваційної моделі, виріши ми її використовувати, багато в чому залежатиме від поведінки регіональних властей, оскільки на федеральному рівні в Росії немає можливості охопити всю територію країни з метою ефективного регулювання інноваційних процесів та інноваційної діяльності. У зв'язку з цим федеральна влада повинна взяти на себе розробку і впровадження ефективних механізмів, які б стимулювали на регіональному рівні інноваційну активність і спонукали місцеву владу до проведення інноваційної моделі. Крім того, враховуючи величезну капіталомісткість даного процесу, розумним представляється проведення селективної промислової політики на основі інноваційного розвитку за окремими конкурентоспроможними галузями, що буде сприяти, по-перше, швидкому розвитку цих галузей і закріпленню їх конкурентних переваг на світовому ринку, а, по-друге , позбавить від витратного і малоефективного процесу розвитку тих галузей, які не можуть у даний момент "змагатися" з ідентичними галузями інших країн в рамках міжнародного поділу праці (проте, це зовсім не означає, що їх можна "закинути": з часом можуть виникнути умови для можливості підвищення їх конкурентоспроможності; також не варто забувати і про соціальнозначущі галузях, відсутність яких може призвести в загрози економічній безпеці країни).

III. ДОВГОСТРОКОВІ СТРУКТУРНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ РОСІЇ

Російська економіка переживає зараз важкі часи: проблеми, пов'язані зі створенням "з чистого аркуша" ринкової інфраструктури поглиблюються глибоких структурних кризою, зубожінням населення, відсутністю фінансових коштів у підприємств, значним зносом виробничого апарату.

Всі ці проблеми з'явилися не раптово - вони закономірні наслідки екстенсивного економіки СРСР з перекошеною в бік важкого машинобудування виробниче структурою, - і вирішаться не в одну секунду і навіть не в один рік.

Ці проблеми, на жаль, мають довгостроковий характер.

Їх слід приймати до уваги при реалізації будь-якої моделі промислової політики, оскільки вони вносять свої деструктивні наслідки в національну економіку, знижуючи ефект будь-яких перетворень і обмежуючи без того мізерні можливості прискореного зростання промислового виробництва.

Дані проблеми слід не тільки виділити і врахувати при проведенні промислової політики, необхідно їх позитивне рішення, інакше всі реформи будуть під загрозою зриву.

Підтвердження цього можна побачити в новітній історії нашої держави.

В основі своїй всі істотні структурні проблеми дісталися російської економіки від СРСР, проте, через брак коштів і невміння їх вирішувати, вони були заретушовані, благо, що замислюватися про їх негативний вплив на вітчизняну промисловість було ніколи - з переходом до ринку з'явилося безліч інших неприємностей. Сконцентрувавши своє і суспільну увагу на вирішенні короткострокових кон'юнктурних проблем, пов'язаних, в основному, з природним процесом переходу від однієї економічної системи до іншої, з руйнуванням старої економічної інфраструктури і ще не побудованої нової, уряд пустила більш довгострокові проблеми на самоплив, сподіваючись, в дусі ліберальної ідеї, що мудра "невидима рука ринку" сама з усім впорається, треба тільки створити початкові правила та інститути для її дії (як то кажуть підштовхнути, а далі саме покотиться).

У підсумку, за десять років реформ жодна з цих проблем не була не тільки не вирішена, але вони ще більше посилилися, потягнувши за собою всю промисловість країни і залишивши в підвішеному, незакінченому стані майже всі починання за ринковим перетворенню російської економіки, перетворивши її в незрозумілий симбіоз ліберального ринку, державного правління і феодального суспільства з законами джунглів - хто сильніший, той і правий.

Проте все це лірика. Вона не допоможе нам позбутися структурних перекосів. Цими проблемами пора почати займатися.

А для початку визначимо ці основні чинники, які гальмують економічне зростання російського промислового виробництва.

3.1 Фінансові обмеження

Фінансова система країни, незважаючи на деяке поліпшення економічної ситуації в 1999р., Залишається розбалансованою і структурно деформованою.

Сформована у сфері грошового обігу ситуація негативно впливає на всю систему фінансових взаємовідносин, основою яких є грошові розрахунки, в результаті чого спотворюється процес формування витрат і доходів фізичних та юридичних осіб, падає платоспроможний попит, ускладнюється можливість об'єктивної оцінки економічної ситуації в країні. Чи не стабілізовані зв'язку між бюджетною системою і системою грошового обігу, особливо її розрахунково-платіжної частиною.

У таких умовах бюджет не здатний повністю виконувати навіть фіскальну функцію, не кажучи вже про проведення активної промислової політики і державної політики доходів, регулювання та вирівнювання яких у сучасному світі є найважливішою функцією саме бюджетної системи.

Серед найважливіших фінансових факторів, що обмежують зростання промислового виробництва, слід відзначити наступні.

В області державних фінансів:

 • обмеженість фінансових ресурсів федерального бюджету, що не дозволяє нарощувати обсяг фінансової підтримки пріоритетних і соціальнозначущі галузей реального сектора і промисловості в цілому;
 • недофінансування ряду розділів федерального бюджету, в першу чергу виробничого напряму, що веде до зростання кредиторської заборгованості одержувачів бюджетних коштів;
 • неадекватний податковий прес призводить до відходу підприємств від сплати податку або взагалі до їх переходу у тіньову економіку, що знаменується скороченням обсягів доходної частини бюджетів усіх рівнів;
 • велика сума зовнішньої заборгованості держави, не дозволяє витрачати скільки-небудь вільні державні кошти на інвестування і підтримку вітчизняного виробництва.

В області фінансів підприємств:

 • досить важкий податковий тягар на товаровиробників, що призводить до зниження рівня конкурентоспроможності підприємств та рівня економічної ефективності самого виробництва, оскільки значно обмежує прибуток, що залишається у розпорядженні підприємств (по відношенню до грошової маси М2 податкові збори довгий час складали 200%, а останнім часом опустилися до 150%, при тому, що в США це співвідношення дорівнює 34% [14, с. 23]. Це означає, що наша податкова система постійно виводить з обігу приватного сектора такі великі суми живих грошей);
 • недолік оборотних коштів у підприємств не дозволяє їм нарощувати виробничі обсяги і максимально використовувати всі наявні виробничі потужності;
 • зростання кредиторської заборгованості з податків і зборів до бюджетів всіх рівнів, а також кредиторська заборгованість іншим підприємствам ставить перед більшістю підприємств загрозу банкрутства або ж напівмертвого існування за рахунок оренди своїх площ та обладнання;
 • нестача фінансових коштів призводить до "бартеризації" розрахунків між підприємствами та погіршує і без того не блискучу структуру дебіторської та кредиторської заборгованості підприємств, погіршує економічні показники їх виробничої діяльності, дискредитує саму ідею фінансового обігу.

У результаті серпневих подій 1998р. бюджетна система країни опинилася в надмірно критичному стані внаслідок неплатоспроможності більшості банків і припинення ними операцій з бюджетно-податковим перечислениям. Разом з тим слід зазначити, що банківська криза, незважаючи на його дестабілізуючий вплив на функціонування бюджетної системи, не став причиною виникнення і розвитку будь-яких нових негативних тенденцій і явищ, які не виявлялися б раніше до кризи.

Багато в чому системний характер платіжної кризи висуває особливі вимоги до інструментів та методів його дозволу (про що вже говорилося раніше в даній роботі), до використання всього можливого арсеналу засобів державного впливу на ламання усталених негативних тенденцій у сфері фінансів.

 

3.2 Низький внутрішній платоспроможний попит

Дуже важливим обмеженням зростання виробництва є низький кінцевий попит на вітчизняні товари усередині країни.

Загальне зниження величини внутрішнього платоспроможного попиту в нашій країні викликане двома основними причинами - значним зростанням цін пропозиції товарів і послуг кінцевого споживання і значним випередженням його в порівнянні зі зростанням доходів населення.

Таким чином, низький внутрішній попит, який в цій ситуації дуже негативно впливає на масштаби і конкурентоспроможність вітчизняного виробництва, викликане переважно різким зниженням реальних доходів населення за роки реформування російської економіки. Навіть у такому "оптимістичному" 1999 року реальна купівельна здатність домашніх господарств продовжувала знижуватися.

Особливість структури грошових доходів населення Росії в 1999р. в порівнянні з попередніми роками полягає в зниженні в її складі частки оплати праці (на 0,9%) та доходів від підприємницької діяльності (0,4%) при збільшеній частки соціальних трансфертів (0,3%) та доходів від власності (1, 9%) [32, с. 1].

Реальні наявні доходи населення за цей рік (за винятком обов'язкових платежів, скоригованих на індекс споживчих цін) скоротилися на 15,1%, реальна нарахована середньомісячна зарплата на одного працівника (при зростанні номінальної нарахованої зарплати на 43%) зменшилася на 23,2%. У реальному обчисленні на 39% скоротився середній розмір призначених пенсій (у 1998р. Дане падіння склало лише 5%) [32, с. 1]. При цьому витрати населення перевищували доходи майже на 18%, що свідчить про "проїдання" накопичень попередніх років (взагалі, частка особистих заощаджень у ВВП Росії впала в порівнянні з 1997р. Більш ніж в 3 рази, і хоча банківські вклади фізичних осіб за 1999р. виросли приблизно на 6 млрд. рублів (зростання більш ніж на 30%), з урахуванням розмірів інфляції (36,5%) і зростання грошової маси реальні заощадження громадян скоротилися) [9, с. 1].

У 1999р. на закупівлю продуктів харчування доводилося 53,7% всіх споживчих витрат (у 1997р. частку закупівлі цих товарів доводилося 45,8%) [9, c. 1]. Таким чином, населення Росії змушене в першу чергу вирішувати проблему забезпечення себе харчуванням. При цьому, якщо в сільськогосподарському вітчизняному виробництві ситуація не зміниться, то, за оцінкою Інституту економіки сільського господарства, до 2003р. Росія зможе прогодувати тільки половину свого населення, а для іншої половини населення продовольство доведеться закуповувати за імпортом (з усіма витікаючими звідси наслідками).

У 1999р. на частку 10% найбільш забезпеченого населення Росії доводилося 32,7% загального обсягу грошових доходів (у 1998р. - 32,8%), а на частку 10% найменш забезпеченого населення - 2,4% (та ж цифра була в 1998р.) [32, c. 1], тобто відмінності в доходах цих груп населення перевищують 13-кратну величину.

Іншим наслідком випереджаючого зростання величини прожиткового мінімуму щодо отриманих доходів є внутригрупповое майнове розшарування росіян.

Протягом усіх років російських реформ відзначається стійке зростання вкрай бідних, чиї середньодушові наявні доходи в 2 і більше разів нижче величини прожиткового мінімуму. Так в другому кварталі 1998р. з таким рівнем доходів у Росії проживало 6,6% обстежуваних домогосподарств, а в другому кварталі 1999р. цей показник дорівнював вже 15,2% [32, c. 1]. Якщо ця безрадісна тенденція не зміниться в майбутньому і не будуть прийняті відповідні заходи адресної соціальної підтримки з боку державних органів, то в російському соціальному секторі може сформуватися потужний шар знедолених.

Усього ж чисельність населення з грошовими доходами нижче величини прожиткового мінімуму в 1999р. в Росії (у 1999р. прожитковий мінімум дорівнював 980 рублів на місяць) склала 43,8 млн. чоловік, тобто 29,9% від загальної чисельності населення країни (у 1997р. - 20,8%) [9, c. 1].

Падіння платоспроможного попиту як основного спонукача зростання виробництва поєднувалася в нашій країні з подальшим згортанням конкурентного середовища та відволіканням значних фінансових ресурсів з виробничого обороту на новий переділ власності та спекулятивні операції. Таке господарювання призвело до того, що поступово велика частина матеріальних запасів виробництва пішла не тільки з офіційної звітності підприємств, але і фактично скоротилася до критичного мінімуму, нездатного забезпечити безперервність руху товарної маси навіть при невеликому зростанні платоспроможного попиту (так, запаси товарів у роздрібній торгівлі не досягають і місячного обороту, а в оптовій торгівлі і промисловості - трохи більше тижневого обороту, що значно менше від необхідного рівня).

3.3 Нерозвиненість інфраструктури товарних ринків

Одним з факторів, що обмежують можливості зростання виробництва і реалізації продукції вітчизняних виробників, є недостатньо розвинена інфраструктура, яка не відповідає вимогам вільного руху товарів. Товарообмінні операції стали одним з вузьких місць процесу відтворення.

В ході проведених економічних реформ відбулося порушення товароруху і існували між господарюючими партнерами взаємозв'язків, збільшення кількості проміжних ланок у процесі просування товарів до споживачів, зростання витрат, цін і т.п.

При досить слабкому розвитку малого підприємництва та його правової незахищеності, споживачі не можуть відмовитися від послуг оптових баз, так як ніхто інший не в змозі запропонувати аналогічний асортимент продукції виробничо-технічного призначення і гарантувати стабільні безперебійні поставки. Однак, при наявності значної кількості складських площ є дефіцит високомеханізованих складів з супутньому комплексом якісних сервісних послуг.

Слабкий розвиток отримали інформаційні послуги, такі необхідні підприємцям для ведення успішного бізнесу: в даний час недостатньо організаційних структур, які мають інформацією про функціонування товарних ринків та елементів їх інфраструктури (інформація про попит, товарному положенні, ціни, конкурентоспроможності, умови продажу, формах обслуговування).

Ринок транспортно-експідіціонних послуг формується в основному стихійно, причому йде інтенсивний процес їх дезінтеграції, у той час як у всьому світі йде процес інтеграції дрібних перевізників у великі логістичні компанії та товаророзподільчих центри, які дозволяють раціоналізувати процес руху вантажів, забезпечити економію на загальносистемних витратах і отримати максимальний економічний ефект.

Цивілізована ж інфраструктура товарних ринків покликана створити умови для підтримання необхідного співвідношення між попитом на товар і його пропозицією, скоротити періоди задоволення попиту і реалізації товарів, прискорити оборотність капіталів, знизити загальний рівень витрат і цін у процесі товарообігу, сформувати ефективну конкурентне середовище - все це підтверджує той факт, що ринкова інфраструктура є необхідною ланкою руху товару від виробника до споживача.

У числі основних напрямків якнайшвидшого формування і ефективного функціонування інфраструктури російських ринків необхідно звернути увагу на розвиток оптово-посередницьких організацій, складського господарства, об'єктів торгово-транспортного обслуговування, таропакувальний індустрії, інформаційного, кредитно-фінансового та нормативно-правового забезпечення.

 

3.4 Слабкий розвиток ринкових інститутів

На даний момент в Росії практично відсутня адекватний ринок лізингових, факторіногових, трастових послуг. Слабо розроблена правова база їх створення та функціонування.

Досить рідко і неефективно застосовується процедура банкрутства підприємств, при тому що її дії спрямовані на ліквідацію малоефективних і неконкурентоспроможних учасників ринку, тим самим очищаючи і нормалізіруя структуру ринку.

Податкова система має яскраво виражений фіскальний характер, не сприяє розвитку вітчизняного підприємництва та штовхає підприємства на приховування своїх доходів і на перехід у "тіньовий сектор".

Необхідно також звернути увагу на слабкий розвиток інвестиційних інститутів і фондових ринків, існування яких сприяє більш ефективному перерозподілу вільних грошових коштів підприємств між секторами національної економіки.

Також приковує свою увагу проблема розробки та прийняття нормативно-правових актів, необхідних для регулювання взаємовідносин між суб'єктами ринку, установки загальних правил гри. Відсутність же законодавчої бази або ж її слабка проробка сприяє лише дезорганізації товарних ринків і значного зниження ефективності та корисності економічних реформ в Росії.

3.5 Слабка інвестиційна та інноваційна активність

Здійсненню активної промислової політики, реструктуризації депресивних галузей та розвитку високотехнологічних обробних секторів надалі періоді перешкоджає низка об'єктивних факторів, що обмежують розвиток інвестиційної активності. Головними з них є:

 • вузькі можливості російської економіки для накопичень, у тому числі з втрати значної матеріальної бази національних заощаджень через кризового знецінення виробничого капіталу та його загального скорочення, недовіри населення державі і банківської системи країни, а також спекулятивна спрямованість використання позикових коштів у самій банківській системі, її нездатність до інвестування в реальний сектор економіки;
 • склалася експортно-сировинна структура економіки і пов'язана з нею необхідність все більшого перемикання фінансових ресурсів сировинного експорту на інвестиції для підтримки виробництва в самих же експортоорієнтованих галузях чинності погіршення умов видобутку та первинної переробки сировини;
 • низька інвестиційна привабливість російських підприємств при зберігаються високих інвестиційних та загальноекономічних ризики з боку вітчизняного та іноземного капіталу;
 • низький рівень реальних грошових доходів населення і скорочення відповідно валових заощаджень домашніх господарств, а також згадане вище недовіру громадян до організованих форм заощадження;
 • брак державних коштів на інвестиційні цілі через значне обсягу боргових зобов'язань іноземним та міжнародним організаціям;
 • витік грошових коштів за кордон (так зване втеча капіталу) і конвертація вільних рублевих коштів в іноземну валюту;
 • загальна нерозвиненість ринкових інститутів, які забезпечують трансформацію заощаджень у виробничі інвестиції;
 • зниження інвестицій в основний капітал внаслідок знецінення за роки реформ в 2-3 рази накопичених інвестиційних ресурсів і оборотних коштів підприємств і відволікання і без того мізерних залишків їх накопичень (заощаджень) на поповнення оборотного капіталу;
 • податкове законодавство не сприяє стимулюванню процесів інвестування грошових коштів підприємств у тому основний капітал;
 • концентрація інвестиційних ресурсів і оборотних коштів у регіонах і галузях - природних монополістів і відповідне перетворення їх в абсолютних монополістів не тільки на товарних ринках, але і на ринку інвестиційних ресурсів.

У 1998 році в Росії вперше за роки реформ відзначалося деяке пожвавлення інноваційної діяльності - частка інноваційно-активних промислових підприємств у російській економіці склала 5%, що на 0,3 пункти вище, ніж у попередньому році (проте в 1999р. Це показник знизився до 4 , 8%). Інновації здійснювали понад 1,2 тисячі вітчизняних підприємств [16, c. 23].

У той же час структура витрат на інновації не зазнала будь-яких значних змін: хоча в порівнянні з 1997р. витрати на дослідження і розробки зросли на 31%, на придбання машин і устаткування - на 28%, а технологічну підготовку виробництва - на 21%, як і в попередні роки домінують витрати, пов'язані з впровадженням нововведень (62%) [16, c. 23].

Основним джерелом фінансування інновацій залишаються власні кошти підприємств (74%). Кредити і позики, враховуючи високі процентні ставки в 1998р., Використовувалися підприємствами на ці цілі (фінансування інновацій) досить обмежена - 14%; на частку держави, включаючи бюджети всіх рівнів, в 1998р. довелося лише 4,4% всього фінансування інновацій [16, c. 23].

Нинішні пріоритети інноваційної діяльності багато в чому обумовлені слабкою зовнішньої конкурентоспроможністю вітчизняних товарів. Російські підприємства значною мірою орієнтовані зараз на диверсифікацію свого виробництва, впровадження імпортозамінної продукції з метою найбільш оптимального і швидкого задоволення внутрішнього попиту (основне завдання, на думку 85% інноваційно-активних підприємств, полягає в розширенні асортименту випускається ними). Однак проведений моніторинг результатів інноваційної діяльності свідчить про низьку її ефективності для вітчизняної економіки. Так у 1998р. частка інноваційної продукції склала лише 13% обсягу відвантаженої промислової продукції інноваційно-активних підприємств [16, c. 23]. Такий низький рівень новизни російської продукції здатний обернутися надалі ослабленням і без того слабкої конкурентоспроможності вітчизняної промисловості. Такий стан справ вже негативно позначається на експорті інноваційної продукції.

У вітчизняній промисловості знецінюються навіть ті порівняно невеликі кошти, які витрачаються на інновації. Причини тому ми вже згадували раніше - брак коштів у підприємств, основного джерела фінансування інновацій; слабка фінансова підтримка інноваційної активності з боку держави; висока вартість нововведень (в основному імпортуються). В результаті чого протягом 1996-98 р. р. в національній промисловості була серйозно затримана реалізація 1896 інноваційних проектів, припинені або припинені зовсім 1098 проектів, а 1447 навіть не розпочаті [16, c. 23].

Інвестиційний спад в Росії дійсно багато в чому обумовлений обмеженими можливостями внутрішніх накопичень, а також кризовим знеціненням основного виробничого капіталу, однак було б невірним вважати дефіцит національних заощаджень єдиною й основною причиною "інвестиційного голоду". Набагато важливіше те, що в масштабах усього національного господарства гранична продуктивність капіталу негативна, тобто кожен рубль вкладений у виробництво не тільки не створює нової вартості, але і зменшує вже наявну. У зв'язку з цим можливі варіанти точкового інвестування, які, на відміну від масових інвестицій, на яких до речі і немає особливих засобів, пом'якшать негативні наслідки капіталовкладень і будуть виконувати роль орієнтирів для основного потоку інвестицій у разі коли їх вкладення виявляться вдалими.

3.6 Знос виробничої бази

Серйозні обмеження на здійснення реконструкції і зростання промислового виробництва в найближчі роки буде накладати незадовільний стан основного виробничого капіталу, в силу морального старіння якого вітчизняна промисловість позбулася значної частини своєї матеріально-виробничої бази, необхідної для подальшого економічного зростання.

Незадовільний технічний стан виробничого апарату російських підприємств обумовлено його віковими параметрами і відсутністю достатніх інвестицій на оновлення основного обладнання. На 1999р. близько 70% всіх машин і устаткування у вітчизняній промисловості експлуатуються у виробничому процесі понад 10 років, що не дозволяє не тільки не підтримувати поточну конкурентоспроможність економіки, але й загрожує економічній безпеці країни в найближчому майбутньому (за деякими прогнозами, критичним кордоном називається 2002-2003р. р.). Частка нового обладнання у віці до 5 років, яке, в основному, забезпечує випуск конкурентоспроможної продукції, скоротився з 29% у 1990р. до 5% в 1998р. У результаті значна частина машин і устаткування функціонує за межами економічно виправданих термінів служби. До теперішнього часу середній вік промислово-виробничого обладнання сягає 16 років, а середні фактичні терміни його служби - перевищили 30 років, що більш ніж в 2,5 рази перевищує встановлені нормативні терміни служби техніки і в 3-3,5 рази - аналогічні показники розвинутих країн.

Однак, що найтривожніше, старіння основних фондів не супроводжується відповідним введенням нових потужностей, в основному в силу жорстких фінансових обмежень (мова про які йшла раніше). Коефіцієнт оновлення основних фондів скоротився в порівнянні з 1990р. в промисловості майже в 7 разів, сільському господарстві - в 12 разів, будівництві - в 8 разів, на транспорті - в 4 рази [21, c. 3].

Також не сприяє інновацій проводить держава амортизаційна політика, яка не дозволяє вести прискорене списання основних засобів. Діючі амортизаційні норми занадто усереднені і не роблять яких-небудь відмінностей між технологіями XIX і XXI століть, тому підприємцям дуже невигідно купувати за високими цінами сучасне обладнання, нормативний термін служби якого в розвинених країнах дорівнює 4-5 рокам, а у нас знос буде розраховуватися мінімум 10 років, до того часу обладнання морально застаріє, але буде висіти на балансі підприємства. Ті ж кошти, які вивільняються в процесі амортизації основного капіталу і є поряд з прибутком джерелом інвестицій в виробничий розвиток підприємства, в силу браку оборотних коштів на обслуговування виробничого процесу, часто використовуються на поточне споживання (за даними Міністерства економіки РФ, російськими підприємствами на поточний споживання використовується не менше 50% нарахованої амортизації).

Особливу тривогу представляють об'єктивно обумовлені високі масштаби вибуття фізично зношеного та морально застарілого основного капіталу, так частка машин та обладнання, що перевищили амортизаційних термін служби в 1999р. склала 55%. Жалюгідний стан спостерігається в такому важливому для загального економічного розвитку країни секторі, як ПЕК. У електроенергетики, нафтовидобувній, вугільної, газової промисловості проектний ресурс обладнання вичерпаний більш ніж на 50%, а в нафтопереробній - на 80%. Інвестиції ж в ПЕК навіть у відносно сприятливому 1999р. продовжували скорочуватися: у електроенергетики - більш ніж на 20%, нафтовидобувної промисловості - на 11%, нафтопереробної - на 12%, вугільній - на 17% [21, c. 3]. В результаті доводиться використовувати фізично і морально застарілі основні фонди.

"Арсенал" ПЕК - в основному застарілі парові турбіни, середній ККД яких вкрай низький і не перевищує 30%. У той час як у світовій практиці вже понад 15 років активно вводяться електростанції з парогазовими установками, в яких паливо спалюється в газовій турбіні, а продукти згоряння потім використовуються в паровій. Ці установки дозволяють заощаджувати до 30-40% палива, їх ККД досягає 58%. У нашій країні будується лише одна подібна електростанція - Північно-Західна ТЕЦ.

За даними Міністерства економіки РФ, для виведення з експлуатації застарілого обладнання в електроенергетики необхідно щорічно вводити в дію потужності по 7-8 млн. кВт, тоді як середній фактичний введення за останні роки не перевищує 0,3-0,4 млн. кВт.

В силу високого фізичного та морального старіння значна частина промислово-виробничого апарату виявилася не затребуваною ринком. Завантаження потужностей протягом останніх років балансує на рівні 50%, ще більш низьке завантаження потужностей (в 1998р. Вона становила лише 25%) у великих і середніх підприємств обробної промисловості. Як результат, в цілому ряді промислових секторів російської економіки завантаження потужностей опустилася до критично низького рівня, причому на окремих підприємствах - далеко за межі технологічної окупності та беззбиткового функціонування виробництва (тобто нижче так званої "точки беззбитковості"). Так потужності, наприклад, у легкій промисловості виявилися завантаженими всього на 19%, у промисловості будівельних матеріалів - на 35%, в хімічній і нафтохімічній - на 44%, найменше завантажені потужності в оборонній промисловості - 12-13% [13, c. 18].

Досі зберігаються досить вузькі можливості нарощування економічної динаміки в країні за рахунок підвищення завантаження нині простоюють виробничих потужностей. Проведені розрахунки показують, що для забезпечення приросту ВВП за рахунок дозавантаження простоюють виробничих потужностей на 5-6% на рік буде потрібно щорічне збільшення завантаження потужностей як мінімум на 11-12%, що в сучасних умови дуже проблематично.

Однак незавантажені потужності не можуть розглядатися, з відомих причин, в якості довгострокового чинника сталого економічного зростання. Багато хто з них, ймовірно, вже втрачені для національної економіки і без відповідної реконструкції не зможуть бути залучені в господарський оборот.

Таким чином, з урахуванням нинішнього рівня завантаження потужностей, резерв інтенсивного підвищення завантаження потужностей для економічного зростання по суті буде вичерпано вже за 2-3 роки. Причому, значне підвищення дозавантаження застарілих потужностей баз додаткових інвестицій у модернізацію виробництва складно в силу таких причин, як їх фізична зношеність і дезінтеграція пов'язаних техніко-технологічних зв'язків; низька конкурентоспроможність продукції, виробленої на зазначених потужностях; фінансові обмеження, які не здатні в короткостроковій перспективі забезпечити повну фінансову підтримку такого значного приросту оборотного капіталу при залученні потужностей. Так само обмежують факторами залучення невикористаного основного капіталу в господарський оборот виступають технологічна неспряженість потужностей в силу різного зносу окремих ланок виробничого апарату і жорсткі ресурсо-сировинні обмеження, оскільки збільшення завантаження потужностей вимагатиме нарощування поставок сировини з імпорту.

Враховуючи негативні наслідки зносу виробничого апарату і скорочення інвестицій у виробництво, для реконструкції застарілих основних фондів промисловості потрібні значні інвестиційні ресурси, яких у потрібних обсягах у російської економіки на сьогоднішній день немає.

 

3.7 Кліматичні та територіальні обмеження

У зв'язку з географічними і територіальними особливостями Росії, є принаймні три особливості, які різко відрізняють умови господарювання в нашій країні від умов в розвинених країнах. Ця кількість атмосферних опадів, середньорічна температура і відстані, які накладають особливий відбиток на всі інтеграційні процеси в країні і енергоємність всієї російської продукції.

Перша особливість - рівень атмосферних опадів - сильно впливає на такі важливі в будь-якої економіки сектора народного господарства, як агропромисловий комплекс і харчову промисловість.

Так, при практично однаковій технології вирощування сільськогосподарських культур в Росії і розвинених країнах і близьких виробничих витратах при обробці грунту та внесення добрив, а також витрати на насіння, пальне, добриво, засоби захисту рослин, врожаї в Росії в порівнянні з іншими країнами виявляються набагато нижче через істотно менших опадів. Навіть кліматичні умови Канади не такі суворі, як у нашій країні. Третина її території отримує 1000 і більше мм атмосферних опадів в рік, а самий північний місто Канали Едмонтон знаходиться трохи північніше Курська.

Кліматичні умови поставили економіку Росії в особливо скрутне становище порівняно з країнами "великої сімки" у виробництві високобілкових продуктів землеробства - основи ведення тваринництва.

Через низькі середньорічних температур і меншого числа сонячних днів різко зростають наші витрати на опалення і освітлення не тільки житлових, а й усіх виробничих приміщень.

При порівняльному достатку різноманітних паливно-енергетичних ресурсів в надрах Россі їх видобуток і транспортування пов'язані з набагато більшими витратами, ніж в інших великих постачальників енергоносіїв. У США, наприклад, лише п'ята частина необхідної їм нафти надходить з малонаселеній зони з суворим кліматом - з Аляски, в Росії ж поставки йдуть в основному з Сибіру. Російська нафта тече по трубах, прокладених на тисячі кілометрів через зони вічної мерзлоти, болота і топи. Прокладка кілометра дороги через них коштує в 5 разів дорожче, ніж звичайні сухопутні дороги. У 7-8 разів дорожче обходиться прокладка нафтогазопроводів. Основна ж маса нафти, що ввозиться західними країнами, надходить з фонтануючих родовищ, близьких до портів Перської затоки, Карибського басейну, нігерійського узбережжя.

Наші грунту отримують в кілька разів менше тепла і світла, ніж угіддя тих же США і країн Західної Європи: якщо в США на ріллі з критичною для сільського господарства середньорічною температурою +5 градусів Цельсія припадає лише 10%, то в Росії їх майже 80% [ 22, c. 3]. Якщо в США стіни птахофабрики встановлюються тільки для того, щоб позначити територію підприємства і щоб птах не розбіглася і немає потреби в капітальних стінах, системах опалення та вентиляції, то в Росії домашню худобу треба обігрівати з вересня по травень, особливо в умовах Центральної Росії, Сибіру і північних територій. Разючі і чисто архітектурні відмінності при зведенні будинків. Наприклад, якщо взяти за 100% ту товщину зовнішніх стін житлових будинків із цегли, яка диктується кліматом однією з найбільш сприятливих російських зон - Краснодарського краю, то аналогічний показник для Лондона і Вашингтона складе 70-80%, для Бонна, Парижа і Токіо - 50-60%, не кажучи вже про Каліфорнійському узбережжі США - 30%, у той час як в Московському регіоні цей показник дорівнює 130%, в Нижньому Новгороді - 140%, а в Томську і Красноярську - 160-170% [22, c . 3].

Кліматично обумовлений питома витрата енергоносіїв (кВт в годину на 1 кв. Метр) на опалення житла в Росії повинен бути майже в 8 разів більше, ніж у США, і навіть у 3,5 рази більше, ніж у Скандинавських країнах, омиваних теплим Гольфстрімом [ 22, c. 3].

Обумовлена ​​природними умовами більш висока енергоємність російської продукції знижує її конкурентоспроможність на світовому ринку як мінімум на 15-30%.

Великі ж відстані призводять до незвично високої транспортної складової, роблячи російські товари свідомо менш конкурентоспроможними і не тільки на світовому ринку, але і на внутрішньому. Становище ускладнюється ще й тим, що населення Росії зосереджена в основному в європейській частині країни, а її національні багатства - газ, нафта, алмази, золото, нікель, уран, мідь і т.д. - На сході. І піднімаючи ціни на енергоносії до світового рівня, у нас не врахували, що прямі витрати енергоносіїв у собівартості залізничного тонно-кілометра становлять 11%, а опосередковані - більше 40% [22, c. 2], в силу чого стало економічно невигідному транспортувати сировину і готові вироби зі сходу країни на захід і з півночі на південь. Величезні простору впливають не тільки на процес ціноутворення, а й на господарські зв'язки підприємств і регіонів. Все це призводить до того, що віддалені від європейської частини країни регіони орієнтуються на сусідні з Росією країни (так Далекий Схід має значні економічні відносини з підприємствами Китаю) і веде до дезінтеграції економічних взаємозв'язків між регіонами країни.

 

3.8 Проблема трудових ресурсів

Скорочення з різних причин чисельності зайнятих, насамперед кваліфікованих кадрів у високотехнологічних та наукоємних галузях, стає помітним чинником, що обмежує зростання виробництва у вітчизняних галузях, в першу чергу в машинобудуванні.

Проведена на більшості російських підприємств кадрова політика не відповідає загальній стратегії ринкових реформ. Основна маса як працедавців, так і самих працівників не зацікавлена ​​у подальшому підвищенні професійної кваліфікації і зростанні результативності праці. Періодичність підвищення кваліфікації практично всіх категорій персоналу продовжує зростати і становить для керівників і фахівців в середньому 7-8 років, у той час як у країнах Західної Європи і Японії цей показник дорівнює 3-5 року; робітничих кадрів відповідно - 13-15 років і 3 -6 років. Програми навчання працівників на підприємствах орієнтовані в основному на отримання первинної кваліфікації, у вигляді спрощених вимог. Практично відсутні програми, пов'язані з підготовкою працівників вищої кваліфікації, рішенням проблем якості виробленої продукції, продуктивності праці, підвищення рівня мотивації працівників та ін

Звідси можна зробити висновок, що рівень професійної підготовленості працівників вітчизняних підприємств, стан організації внутрішньофірмової підготовки кадрів, фактична відсутність в практиці роботи підприємств програм підвищення якості та продуктивності, є серйозними стримуючими факторами забезпечення їх конкурентоспроможності як в плані якості виробленої ними продукції, так і в плані трудомісткості і неефективності використання ресурсів, що впливає, в кінцевому рахунку, на ціну продукції.

Успішне вирішення даних проблем вимагає переходу від механізму прискореного придбання учнями навичок, необхідних для виконання певної роботи, до комплексу взаємопов'язаних заходів цілеспрямованого впливу на якість робочої сили, за допомогою інтеграції та сталого розвитку індивідуальних знань, навичок і вмінь працівників у сфері якості, продуктивності, технології та організації роботи підприємства для забезпечення його внутрішньої і зовнішньої конкурентоспроможності.

Ще однією важливою проблемою в цьому напрямку є відтік кваліфікованої робочої сили та наукових працівників за кордон.

Проте, не дивлячись на таку силу-силенну проблем і щодо слабку структуру російського ринку праці, іноземні дослідники з подивом відзначають високу мобільність робочої сили в нашій країні: у 1993-96г. р. її оборот (найми плюс звільнення) становив понад 45% від середньооблікової чисельності працівників російських підприємств, що набагато більше, ніж у радянські часи (тоді цей показник був 14%) і ніж у країнах Східної та Західної Європи (в Польщі, наприклад, в період "шокової терапії" аналогічний показник становив 42%, в Болгарії - 32%, в Угорщині - 22%) [29, c. 12]. Однак такого руху робочої сили в Росії сильно не відповідає рівень обороту робочих місць (сума створюваних і ліквідованих робочих місць). Висока мобільність робочої сили в такій ситуації значною мірою є "бігом на місці", оскільки найм і звільнення працівників не призводить до істотної зміни загальної кількості робочих місць в національної економіки. Причиною такої парадоксальної ситуації може служити можливість отримання працівниками побічних незарплатних заробітків, які становлять у сучасній Росії понад половини всіх легальних доходів (тобто без обліку доходів в "тіньовому секторі", які взагалі неможливо врахувати звичайними статистичними методами).

Таким чином, бурхливий перехід робітників з місця на місце диктується не зарплатою, яка часто одна й та сама, а можливостями отримання побічних доходів.

У цьому плані стає зрозуміло, чому за офіційними даними частка зарплати у грошових доходах населення скоротилася з 74% у 1990р. до 36-43% в 1995-97р. р.. Це не тому, що у нас все часто-густо стали бізнесменами, а тому, що підприємці намагаються уникнути і успішно уникають сплати відрахувань до фондів соціального страхування.

Також варто відзначити ту обставину, що в оборот робочої сили залучені в першу чергу некваліфіковані кадри, тоді як основна частина надлишкової зайнятості доводиться на кваліфікованих робітників. Мобільність ж останніх стримується побоюваннями не знайти гідну їх кваліфікації роботу, боязнь втратити свій соціальний статус.

Крім того, повертаючись до "тіньового сектору" (за різними оцінками він становить 40-60% ВВП Росії), слід брати до уваги той факт, що працівникам цього сектора (втім, як і учасникам кримінальних формувань) треба десь номінально числиться, щоб не привертати зайвої уваги і заробляти стаж. Для таких суб'єктів трудового ринку природно важливіше їх "прихована" робота, тому вони досить часто "подорожують" на підприємствах, з причин, що їх диктують потребами вторинної зайнятості.

Тому, подібно до того як російські підприємства пристосовуються до існуючих в нашій країні економічних умов, переходячи на бартер і неплатежі, ринок праці відповідає різким збільшенням мобільності робочої сили, пов'язаної в першу чергу з ухиленням від податків, а не з цілеспрямованою і контрольованою структурної перебудови вітчизняного виробництва .

Наприкінці хотілося б навести результати досліджень швейцарського інституту Beri, який щороку проводить порівняльну оцінку якості робочої сили по 49 країнам, в число яких входить і Росія.

Результатом такої оцінки є інтегральний показник якості робочої сили, який являє собою середньозважену величину чотирьох складових: трудове законодавство і тарифні угоди, співвідношення між рівнями заробітної плати та продуктивності праці, трудова дисципліна і ставлення до праці, рівень кваліфікації працівників. Отримані експертні оцінки кожної з чотирьох складових зважуються виходячи з наступних значень ваг: 30,30,25 та 15 відповідно. Отримані таким чином інтегральні показники для кожної досліджуваної країни ділять умовно на чотири групи залежно від величини показника: 66-100 балів - країни, сприятливі для розміщення виробництва; 51-65 балів - країни, прийнятні для розміщення виробництва; 36-50 балів - країни , не дуже сприятливі для розміщення в них виробництва; менше 35 балів - країни, що не підходять для розміщення будь-якого виробництва.

Дані оцінки широко використовуються промисловими і фінансовими компаніями для визначення найбільш ефективних точок прикладання капіталу.

Станом на 1999р. список з обстежуваних 49 країн очолює Сінгапур - 82 бали з 100 можливих. Ринок робочої сили Японії оцінений в 74 балів, США - 69, ФРН - 64, Китаю - 41, Росії -36 балів. Таким чином, Росія, як і Китай, потрапила в третю групу країн - там можна розміщувати капітал, але умови для цього досить несприятливі. Також варто відзначити, що в рамках третьої групи Україна знаходиться на нижній межі, в перехідному стані між третьою і четвертою групою.

Які ж оцінки отримала Росія по кожній складовій інтегрального показника?

Найбільш високу оцінку Росія отримала за рівнем кваліфікації працівників - 53 бали, хоча вона далека від максимальної (вше всього оцінка кваліфікації працівників п'яти країн - Швейцарії, Японії, США, Нідерландів, ФРН).

Наступна за величиною оцінка 45 балів була дана Росії за показником "трудове законодавство і тарифні угоди".

Не дуже задовільну оцінку Росія отримала за показником "трудова дисципліна і ставлення до праці" - 33 бали, тобто третину від максимально можливого рівня. Це показник для Китаю виявився вищим російського 1,3 рази, а найвищу оцінку за цим показником отримала Японія.

Найнижчою - 20 балів - виявилася для Росії оцінка співвідношення рівня заробітної плати та продуктивності праці. Іншими словами, при низькій, як усім відомо, заробітної плати продуктивність праці російських робочих набагато нижче в порівнянні з іншими країнами. Висновок невтішний - ми надто погано працюємо щодо навіть тієї мізерної зарплати, яку отримуємо.

 

3.9 Цінові обмеження і диспропорції

Значний негативний вплив на зростання виробництва надають високий рівень цін (інфляція) і цінові диспропорції господарського обороту, що утворюють спотворену структуру перерозподілу грошових коштів між секторами економіки.

В основі проблем з ціноутворенням лежить процес формування витрат і собівартості виробленої російськими підприємствами продукції, на величину яких впливають податкові ставки, вартість використовуваних матеріалів, кількість посередників та їх маржа на надання послуг, вартість різних підрядних робіт і послуг, витрати на обслуговування основних фондів, норма прибутку. Багато з цих складових і проблеми, пов'язані з ними, вже згадувалися раніше - це і надмірне податкове навантаження на російські підприємства, і дефіцит вільних коштів, який породжує слабку інвестиційну активність і не сприяє ефективному використанню наявних потужностей і введення нових основних засобів, і слабка ринкова інфраструктура, через нерозвиненість якої зростають транзакцізние витрати і збільшується число, а, отже, накрутка на ціну товару, проміжних ланок на шляху від виробника до споживача.

У складі цін вітчизняних товаровиробників висока частка енергоматеріалов і транспортних витрат у силу кліматичних і територіальних особливостей (про що вже згадувалося) і зносу як виробничих фондів підприємств промисловості, так і основних засобів підприємств ПЕК. Цей факт також впливає на високий рівень цін.

У зв'язку з чим у вітчизняній економіки виникла наступна дилема.

З одного боку, висока енергоємність і велика транспортна складова російської промисловості і миттєва реакція останньої на кожне підвищення відпускних цін на паливо і електроенергію, підштовхнуло уряд до жорсткого регулювання даних цін природних монополістів (таких, як РАО "Газпром", РАО "ЄЕС Росії" , МПС, "Транснефть") та їх утримання на досить низькому, по відношенню до світової, рівню.

З іншого боку, що працюють "на знос" галузі ПЕК потребують поповнення власних коштів для проведення адекватної інвестиційної та інноваційної діяльності, до того ж внутрішній низький рівень цін на енергоносії привів до того, що не тільки операції, але і саме виробництво на внутрішньому ринку неефективно і збитково і не дає ні інвестиційних ресурсів, ні коштів на підтримку достатнього рівня виробництва - все це призвело до того, що підприємства ПЕК всіма правдами і неправдами рвуться "в світ" навіть на шкоду національної економіки (згадайте хоча б бензинові кризи, які відбувалися не тому, що у нафтопереробних заводів не було пального, а тому що продавати його за існуючими на російському ринку цінами було невигідно), оскільки тільки зовнішньоекономічна діяльність здатна приносити їм прибуток. І тут уже йдеться про вирівнювання російських внутрішніх цін на енергоносії з загальносвітовими, але як же тоді буде себе почувати вітчизняне виробництво.

А поки ми маємо таку ситуацію.

За січень-листопад 1999р. при інфляції в промисловості 64% тарифи на електроенергію, відпущену промисловим споживачам, зросли лише на 19,3%. Гуртові ціни на природний газ, реалізований споживачам РФ (крім населення), залишалися незмінними з жовтня 1996р. до 1 листопада 1999р., у 1999р. оптові ціни на природний газ були підвищені в середньому на 15%.

У той же час тарифна навантаження на вітчизняних товаровиробників все ще досить велика.

Так, частка транспортної складової при різної дальності перевезень під внутрероссійском повідомленні становить по кам'яному вугіллю близько 40% у його собівартості, по мінеральних добрив - 25%, по лісових вантажів - 30%, по нафтопродуктах - 20%, по чорних металів - 15%.

Енергоємність вітчизняних виробників основних видів продовольства (яловичина, свинина, баранина, масло, цукор та ін) за період 1991-97р. р. збільшилася в 3 рази. Якщо в 1991р. частка енергоносіїв у собівартості основних видів сільськогосподарської продукції становила 20%, то в 1997р. перевищила 60% [22, c. 2].

При всьому при цьому вартість сільськогосподарської продукції залишається досить низькою по відношенню до вартості продукції машинобудування, що призводить до цінових диспропорцій, що виникли ще за радянських часів на зорі індустріалізації, коли зростання промислового потенціалу країни забезпечувався за рахунок сільського господарства. Промисловість цього приводу до цих пір не сплатила. У результаті таких цінових перекосів підприємства сільського господарства не в змозі забезпечувати своє виробництво новою технікою і підтримувати ще наявні машини в робочому стані, що, цілком природно, загальмовує розвиток АПК.

 

3.10 Зовнішньоекономічні проблеми

У все більш розширюється з лібералізацією нашого ринку взаєминах із зарубіжними партнерами і в рамках взятого російським урядом курсу на інтеграцію нашої країни у світове господарство велике значення стала набувати зовнішньоекономічна діяльність вітчизняних підприємств (як експорт, так і імпорт) і відповідна їй зовнішньоекономічна політика держави.

Тому, ще одним важливим чинником, що обмежує можливість прискореного зростання промислового виробництва Росії, є загальноекономічні тенденції, що складаються останнім часом у зовнішньоекономічних відносинах, - це посилення міжнародної конкуренції на тлі зростаючої державної підтримки експорту за кордоном і активного, найчастіше на недискримінаційній основі, застосування заходів в інтересах своїх національних виробників.

Основні фактори, що негативно впливають на розширення російського експорту, можна умовно розділити на три великі групи: економічні, організаційні та торгово-політичні.

Серед економічних факторів, що гальмують вітчизняний експорт, в свою чергу особливо виділяються:

 • Недостатня конкурентоспроможність багатьох російських товарів як на світовому ринку, так і всередині країни в порівнянні з іноземними конкурентами. У більшості випадків це пов'язано з тим, що вони не відповідають зрослим міжнародним стандартам якості, в першу чергу по таких порівняно новим критеріям як безпека для споживача і відповідність екологічним нормам, в результаті чого виникають перешкоди для допуску цих товарів на ринки багатьох індустріальних та низки країн. У Росії до цих пір не налагоджений кваліфікований і ефективний контроль за якістю експортної продукції; відчувається брак випробувальних центрів і лабораторій, що відповідає за своїм рівнем міжнародним вимогам. Це створює додаткові проблеми з сертифікацією вітчизняних товарів (оскільки російські сертифікати, за рідкісним винятком, не визнаються в індустріальних країнах), а необхідна сертифікація за кордоном обходиться досить дорого, витрати по якій також негативно впливають на їх конкурентоспроможність.
 • Низька частка в російському експорті принципово нових видів товарів і послуг і досить застаріла структура експортної спеціалізації. Тут показово, що в зарубіжних країнах з динамічно зростаючим експортом частка інноваційних товарів і послуг зазвичай значно вище загального середньосвітового рівня.
 • Скромні масштаби міжнародного виробничого кооперування російських промислових підприємств з передовими в технічному відношенні зарубіжними підприємствами. Це позбавляє Росію можливості отримання ряду суттєвих переваг від міжнародного поділу праці, науково-технічного прогресу. Міжнародне кооперування забезпечує його учасникам рішення таких двох ключових проблем як зниження рівня цін на спільно випускається, і підвищення якості продукції за рахунок спеціалізації та застосування інноваційних досягнень партнерів.
 • Обмежена державна фінансова підтримка вітчизняних експортерів, що значно відрізняється від сформованої в розвинених країнах практики, де створені спеціальні державні експортні компанії, спрямовані, внаслідок незадовільного фінансування відповідних програм у галузі кредитування і страхування експорту, на всебічну підтримку та стимулювання національного експорту. У результаті відсутності у нас такої підтримки навіть конкурентоспроможна російська продукція часто не знаходить покупців на світовому ринку.

Під організаційними факторами маються на увазі недостатні знання і досвід міжнародних комерційних операцій у більшості з 450 тисяч російських учасників ЗЕД.

Багато хто з них, порівняно недавно прилучилися до міжнародної торгівлі, не мають можливості на належному рівні вивчати товарні ринки та імпортні потреби зарубіжних країн, їх торгові та митні режими, в тому числі пільги, міжнародні угоди і конвенції, правила оформлення контрактів, а також ефективно і адекватно захищати свої інтереси при звинуваченні у демпінгу (що для російських товарів на міжнародних ринках не рідкість) або інших неправомірних діях країн-імпортерів, крім того вони часто стають жертвами недобросовісної комерційної практики, широко поширеної на світових ринках (справедливості заради слід відзначити, що наші в накладі теж не залишаються - звичка "кидати" вельми живуча у багатьох наших підприємців).

У Росії виявляється досить слабка інформаційна, консультаційна та правова підтримка експортерам, у той час як у багатьох зарубіжних країнах це входить в число першочергових прямих обов'язків торгово-промислових палат і особисто послів в тих країнах, де їх національні експортери здійснюють свою діяльність.

Під торгово-політичними факторами розуміються, по-перше, все ще зберігаються елементи дискримінації в зарубіжних країнах по відношенню до російських контрагентам (зокрема, висуваються не завжди достатньо обгрунтовані звинувачення у демпінгу, за якими ідуть досить жорсткі санкції, і встановлюються кількісні та інші обмеження імпорту для окремих видів товарів і послуг, так в США досі діє так звана "поправка Джексона-Веніка" часів "холодної війни"), по-друге, обмежена практика в Росії створення регіональних економічних об'єднань з більш сприятливими торговим та інвестиційному режимом для країн-членів, зокрема, зон вільної торгівлі, які отримали широке визнання і поширення в світі, по-третє, все ще зберігаються невиправдано високі мита та інші збори з імпортних товарів, які використовуються при виготовленні експортної продукції або для надання експортних послуг.

До того ж викликає тривогу структура імпорту в нашу країну.

В останні роки економіка України знаходиться в значній залежності від закупівель продовольчих товарів і сировини для їх виробництва (в російському імпорті на них припадає 26%). У 1998р. імпорт продовольства склав 10,3 млрд. доларів, причому 85% (8,7 млрд. доларів) - з далекого зарубіжжя, що є найбільшою статтею відтоку капіталу за кордон в структурі імпорту (звичайно, тут мається на увазі легальний імпорт, а не всім сумнозвісний "імпорт капіталу") [34, c. 1]. Визначальну роль у продовольчому забезпеченні Росії грають країни далекого зарубіжжя, і значення цих країн постійно зростає.

Ще однією важливою товарною позицією в російському імпорті є лікарські засоби - плачевно, але Росія на 2 / 3 залежить від їх ввезення [34, c. 1].

Також не вселяє оптимізму зниження поставок імпортного обладнання, так необхідного для розвитку і модернізації вітчизняного виробництва: у 1998р. імпорт даних товарів зменшився на 16%, у 1999р. - Аж на 40% [34, c. 1].

До того ж, засмучує низька якість імпортованих товарів, яке далеко не завжди відповідає вимогам нормативної документації з безпеки застосовуваного сировини, матеріалів, компонентів, санітарним нормам і медико-біологічним вимогам (особливо це характерно для ринку споживчих товарів). Так, у 1998р. з проінспектованої кількості було забраковано і знижено в сортності: тканин - 97%, швейних виробів - 31%, панчішно-шкарпеткових виробів - 38%, верхнього трикотажу - 38%, білизняного трикотажу - 53%, шкіряного взуття - 36%, меблів - 52 %, телевізорів та відеомагнітофон - 12%, радіоапаратури - 18%.

Таким чином, у Росії склалася ситуація коли, при експорті, в основному, сировинних товарів, ми імпортуємо в значних кількостях продовольство, медикаменти, машини та обладнання - що це як не типова структура зовнішньоекономічного обороту сировинної колонії зі своїми метрополіями?

IV. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ реалізуються Росії ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ

Ось так, під впливом перерахованих вище факторів і тенденцій розвивалася економіка Росії останнє десятиліття.

Але що ж робила держава щодо зміни такої жалюгідної для нас ситуації? Які реальні заходи вживало воно?

Для відповіді на цікаві для нас питання, не залазячи далеко в архіви історії, розглянемо економічне становище Росії в 1998-99г. р. (оскільки основні зміни в економіки нашої країни відбулися саме в цей час після "пам'ятних" подій 17 серпня 1998р.) та основні результати реалізованої урядом промислової політики в цей період.

На початку 1998р. продовжували діяти фактори, що стримують розвиток позитивних тенденцій в економічному розвитку країни впродовж всіх років реформ.

Зберігалася напружене становище в бюджетній сфері.

Загострювалися проблеми формування доходів бюджету, в першу чергу збирання податків, основна причина недонадходження яких до бюджету - фінансове становище більшості підприємств реального сектора, високі витрати виробництва, неадекватна податкове навантаження на товаровиробників. У бюджетах суб'єктів РФ негрошові форми розрахунків продовжували займати більшу частку. Залишався високим рівень витрат з обслуговування внутрішнього і зовнішнього боргу, що зменшувало можливості бюджетного фінансування промисловості.

Продовжувала скорочуватися інвестиційна сфера, хоча темпи спаду інвестицій знижувалися.

Додаткове несприятливий вплив на російську економіку надав почався світова криза фондових ринків, який привів до відтоку капіталів нерезидентів з російського фондового ринку, в результаті чого було збільшення ставки рефінансування і зростання прибутковості державних цінних паперів і зросла вартість обслуговування внутрішнього боргу.

Вимагала вирішення проблема виконання зобов'язань з обслуговування державного боргу, підтримання курсу рубля у встановлених межах, для чого були необхідні значні ресурси, які в іншій ситуації могли б бути спрямовані на зміцнення динаміки зростання обсягів ВВП і виробництва.

Однією з фундаментальних причин цього стало те, що досягнута в 1997р. макроекономічна стабілізація не була підкріплена результатами реформи на мікрорівні, в т.ч. не були створені умови для насичення економіки грошима, забезпеченими зростаючої масою товарів і послуг.

З початку поточного року відбувалося уповільнення динаміки обсягів ВВП і промислового виробництва, насамперед під впливом снижающегося експорту. За перші вісім місяців 1998р. обсяг ВВП до рівня відповідного періоду минулого року склав 97,9%, промислового виробництва - 97,4%.

Інвестиційна активність залишалася низькою. За січень-серпень 1998р. обсяг інвестицій в реальний сектор економіки склало 94,4% до відповідного періоду попереднього року.

Продовжувала скорочуватися інноваційна активність. Питома вага організацій, що здійснюють розробку і використання нововведень, становив менше 5%. У галузях промисловості відбувалося зниження обсягів виробництва наукомістких видів продукції. Інноваційна діяльність згорталася під впливом низького платоспроможного попиту на науково-технічну продукцію як з боку держави, так і недержавного сектору економіки.

Вжиті заходи щодо стабілізації фінансових ринків, спрямовані на стиснення грошової маси і відтягування коштів з валютного ринку з метою ослаблення тиску на національну валюту, чинили певний стримуючий вплив на сукупний внутрішній попит і, відповідно, на стан реального сектора.

Ситуація на товарних ринках Росії залишалася нестійкою.

Знижувався попит на товари промислово-виробничого призначення і споживчі товари, що було обумовлено низькою платоспроможністю промислових підприємств і населення у зв'язку з недоліком оборотного капіталу, високою ставкою банківського кредиту, зростанням кількості збиткових підприємств у галузях економіки і зниженням загального рівня життя.

Зниження попиту на вітчизняну продукцію зумовлювалося також зростанням імпорту без належної захищеності вітчизняного виробництва, нездатного в умовах браку внутрішніх ресурсів застосовувати сучасні технології для підвищення якості та конкурентоспроможності продукції, що випускається.

Ситуація у зовнішній торгівлі Росії стримувалася впливом негативних тенденцій у розвитку світової економіки, обумовлених економічною кризою в ряді регіонів світу (насамперед у Південно-Східній Азії), несприятливої ​​зовнішньоторговельної кон'юнктури для основних товарів російського експорту, низькою конкурентоспроможністю вітчизняної продукції, а також дискримінаційними заходами проти російських експортерів на міжнародних ринках за деякими товарними групами.

Неможливість вирішення зазначених вище проблем в умовах діючої схеми обслуговування боргу призвела до оголошення 17 серпня 1998р. Урядом РФ і Банком Росії припинення платежів по внутрішньому державному боргу і мораторію на зобов'язання російських банків-резидентів перед нерезидентами.

Одночасно Банк Росії відмовився від підтримки валютного курсу рубля. Послідувала відставка Уряду позначила політичну кризу і перевела розвиток економічної кризи в відкриту, гостру форму. Криза зачепила практично всі сектори й сегменти російської економіки і прийняв системний характер.

В умовах різко знизилася податкової дисципліни, кризи банківської ліквідності та обвального зниження імпорту істотно скоротилися податкові надходження до бюджету.

Масовий відтік коштів населення з рахунків комерційних банків і різке збільшення попиту на іноземну валюту зумовили різке зниження обмінного курсу рубля, що, в силу високої залежності російського споживчого ринку від імпорту споживчих товарів і високих інфляційних очікувань, викликало значне зростання рівня споживчих цін. Ситуація підігрівалася панікою серед населення та ажіотажним попитом на споживчому ринку. Високі темпи інфляції зумовили різке зниження реальних поточних доходів населення і знецінення заощаджень. За другу половину серпня-вересень, в умовах різкої девальвації рубля, споживчі ціни виросли більш ніж на 40%, що близько до рівня гіперінфляції. Зростання споживчих цін істотно випереджав зростання цін у промисловості, на будівельно-монтажні роботи, тарифів на вантажні перевезення. Так, ціни виробників промислової продукції в 1998 році зросли на 23,2% проти 84,4% за споживчими цінами.

З метою виведення країни з кризи Урядом Російської Федерації і Банком Росії протягом жовтня-грудня був здійснений ряд заходів щодо стабілізації соціально-економічної ситуації, грошового обігу та державних фінансів.

До найважливіших з них відносяться: розшивання значної частини неплатежів у банківській системі шляхом проведення міжбанківського клірингу; заходи щодо нормалізації ситуації на валютному ринку, зниження імпортних мит на ряд товарів повсякденного споживчого попиту; ряд надзвичайних заходів, що забезпечують безперебійне постачання населення продуктами харчування; цільове фінансування і державна підтримка інвестиційного процесу; були розпочаті переговори з іноземними інвесторами за умовами врегулювання та реструктуризації російської заборгованості за внутрішнім боргом, зобов'язанням резидентів.

Проведені заходи дозволили підприємствам поступово стабілізувати і навіть наростити обсяги виробництва продукції, у тому числі експортоорієнтованої, при зниженні бартерних операцій. В результаті темпи спаду промислового виробництва відносно відповідного періоду минулого року істотно сповільнилися, а в динаміці по місяцях з жовтня 1998 р. спад змінилося невеликим ростом.

Перше півріччя 1999 р. характеризується продовженням позитивних тенденцій в соціально-економічному становищі.

В умовах розвитку імпортозаміщення, поліпшення зовнішньоекономічної кон'юнктури (тут, перш за все, варто відзначити зростання цін на нафту), відносного скорочення витрат виробництва в силу ефекту девальвації зміцнилася тенденція зростання випуску вітчизняної промислової продукції. Одночасно помітно покращилися якісні характеристики в сфері фінансів підприємств, в істотному ступені за рахунок підвищення прибутковості експорту та перерозподілу доходів від населення на користь реального сектору економіки.

Поступово відбувається зниження темпів інфляції.

Так, якщо в січні 1999р. інфляція становила 8,4% до грудня 1998р., то в червні її рівень знизився до 1,9% по відношенню до травня.

Практично стабілізувався обмінний курс рубля, що обумовлено в першу чергу жорсткими заходами Банку Росії по валютному регулюванню.

В останні місяці виявилися позитивні тенденції в динаміці податкових надходжень до бюджету. Стійко скорочується заборгованість по виплатах заробітної плати і пенсій.

Сприятлива зовнішньоекономічна кон'юнктура, розвиток процесів імпортозаміщення і, як наслідок, зростання промислового виробництва надавали позитивний вплив на формування фінансових результатів промислових організацій. У більшості галузей промисловості в січні-травні (крім газової, автомобільної та кондитерської промисловості) досягнуто приріст сальдований прибуток щодо відповідного періоду попереднього року. Разом з тим на зниження витрат виробництва вплинуло спад в динаміці реальної заробітної плати працівників, тобто поліпшення фінансового стану реального сектора в певній мірі відбулося за рахунок переорієнтації фінансових потоків від населення до підприємств.

В цілому, під впливом всіх цих факторів, у першій половині 1999р. позначилися певні позитивні макроекономічні тенденції, які надали сприятливий вплив на динаміку промислового виробництва і висунули на перший план завдання формування умов подальшого стійкого зростання, позитивних структурних зрушень в економіці Росії.

Однак до кінця 1999р. -Початок 2000р. "Запаморочення від успіхів" дещо припинилося, оскільки до цього часу практично зійшов нанівець ефект девальвації, сповільнилися темпи зростання виробництва (які, справедливості заради, варто відзначити були природним результатом післякризового пожвавлення нашої економіки і які ще не досягли свого докризового рівня) і спливли знову наші структурні "болячки". Перед Урядом країни знову стала проблема як піднімати економіку, проблема вибору шляху підвищення конкурентоспроможності вітчизняної промисловості, вишукати можливості для прискореного виробничого зростання.

І тут ми знову повертаємося до промислової політики.

У ситуації посткризового підйому вітчизняного промислового виробництва, девальвації рубля, зростання ефекту імпортозаміщення та сприятливою для експортерів зовнішньоекономічною кон'юнктурою, а також деякого поліпшення фінансового становища російських підприємств, дії держави щодо реалізації промислової політики були дуже доречні і не суперечили загальним тенденціям у розвитку економіки Росії. Держава правильно розставив акценти щодо реалізації промислової політики, не збиваючи загального темпу посткризового компенсаційного нарощування виробництва, в результаті чого індекс фізичного обсягу промислового виробництва Росії за 1999р. склав близько 108% (тобто приріст склав 8% у порівнянні з 1998р.).

У 1998-99г. м. промислова політика здійснювалася за наступними напрямками.

Інституційні перетворення, спрямовані на створення умов щодо підвищення інвестиційної та інноваційної активності, максимізації доходів бюджетів усіх рівнів, оптимізації структури держвласності, підвищення ліквідності об'єктів держвласності допомогою передпродажної підготовки, поліпшення фінансово-економічної діяльності підприємств.

Оскільки вже згадана активізація промислової політики неможлива без підвищення ефективності управління держвласністю, Урядом РФ схвалена Концепція управління державним майном та приватизації в РФ. Дана Концепція визначає цілі, завдання, пріоритети та механізми, спрямовані на підвищення ефективності управління державним майном, а також проблеми приватизації держмайна.

Для збільшення надходжень до бюджету проводилася продаж належних державі пакетів акцій акціонерних товариств на комерційних конкурсах з інвестиційними і (або) соціальними умовами. Затверджено також план надходжень до бюджету від оренди, використання закордонної нерухомості і дивідендів по перебувають у федеральній власності акцій.

На початок 1999р. практично завершився процес перетворення держпідприємств і організацій в акціонерні товариства. На початок 1999р. загальне число приватизованих підприємств склало 60% від загальної кількості державних підприємств станом на початок процесу приватизації. У цьому ж році розпочато третій етап приватизації - за індивідуальними проектами.

Важливим напрямом інституціональних перетворень в промисловості залишається інтеграція промислових підприємств з фінансовими і торгово-посередницькими організаціями по виробництву і реалізації конкурентоспроможної продукції: станом на 1 січня 1999р. державний реєстр фінансово-промислових груп Росії містить 80 офіційно зареєстрованих ФПГ (реально їх більше).

Відсутність коштів федерального бюджету на дозволило реалізувати Федеральну програму державної підтримки малого підприємництва на 1998-99г. р., що привело до деякого зниження темпів створення об'єктів інфраструктури підтримки малого бізнесу та отрицатель позначилося на розвитку нових фінансових механізмів підтримки останнього (лізинг, франчайзинг, венчурне фінансування тощо).

У рамках підтримки реального сектора економіки Федеральним законом "Про федеральний бюджет на 1999р." Передбачалося надання бюджетних позик під високоефективні контракти, укладені на виробництво і поставку продукції, у тому числі на експорт. Згідно з постановою Уряду РФ, яке регламентує порядок надання позик, Мінекономіки РФ організувало проведення конкурсного відбору контрактів.

У Мінекономіки надійшло 178 проектів. По 68 проектам прийнято рішення про надання бюджетної позички на термін до 6 місяців на загальну суму 1797,5 млн. рублів.

Бюджетна і податкова політика.

В результаті наслідків серпневої кризи 1998р. і дій Уряду з подолання кризи платіжно-розрахункової системи з використанням механізму цільового фінансування та посилення податкової дисципліни в кінці 1998р. і в 1999р. з'явилася позитивна тенденція до виправлення ситуації з надходженням бюджетних доходів і загальної стабілізації економіки, що дозволило зменшити заборгованість федерального бюджету за виконані роботи і поставки, із виплати заробітної плати та пенсій, щодо фінансування державних інвестицій і поповнення оборотних коштів промислових підприємств. Зниження бюджетної заборгованості підприємствам промисловості за держзамовленням призвело, в свою чергу, до деякого зниження рівня неплатежів. Також рішенням проблеми неплатежів сприяла реструктуризація кредиторської заборгованості юридичних осіб перед федеральним бюджетом і позабюджетними фондами, що дозволило спрямувати вивільнені кошти промислових підприємств в основний капітал та оборотний кошти.

У 1998-99г. р. в податкове законодавство були внесені поправки в закони "Про податок на прибуток", "Про податок на додану вартість", "Про плату за землю", "Про податок на майно" і пр.

Їх загальна спрямованість - зниження податкового тягаря на вітчизняного виробника і поступовий перенесення акценту в оподаткуванні з виробництва на кінцеве споживання.

Грошово-кредитна і фінансова політика.

На відновлення системи платежів в економіці був спрямований ряд заходів, прийнятих Банком Росії. Зокрема, позитивні результати дали проведені в кінці 1998р. взаємозаліки зустрічних вимог кредитних організацій.

У листопаді 1998р. Урядом РФ і Банком Росії була прийнята програма "Про заходи щодо реструктуризації банківської системи РФ", що передбачає реструктуризацію банківської системи з метою створення умов для початку масового кредитування комбанками реального сектора.

Приступило до роботи Агентство з реструктуризації кредитних організацій (АРКО), яка взяла на себе основну частину оперативної роботи з реструктуріруемий і ліквідованим банкам.

Необхідність кредитування значного бюджетного дефіциту в умовах краху фінансових ринків і банківської системи змусила ЦБ переглянути принципи кредитно-грошової політики. Зростання грошової маси М2 у реальному вираженні в 1999р. свідчив про поновлення зростання рівня монетизації економіки, однак цей показник ще далеко не достатній для ефективного функціонування промисловості.

На валютному ринку позитивний вплив надали прийняті ЦБ заходи щодо посилення валютного регулювання та контролю з метою обмеження можливостей проведення спекулятивних операцій і незаконного вивезення капіталу. Відмова від політики валютного коридору і різка девальвація рубля дозволили значно знизити витрати виробництва і підвищити цінову конкурентоспроможність вітчизняних товарів, що призвело до активізації імпортозаміщення та підвищенню експортоорієнтованого виробництва.

Ринок державних цінних паперів протягом 1999р. поступово відновлювався.

15 січня 1999р. були відновлені вторинні торги на ринку державних цінних паперів, а з 28 січня в торгах стали брати участь облігації, випущені в ході новації.

У процесі реструктуризації державного внутрішнього боргу російськими власниками цінних паперів було обміняно 95% портфеля, що підлягає новації, іноземними власниками - 88,5%. Але разом з тим ліквідність цього ринку залишається найнижчою в силу обмеження прибутковості по операціях з держоблігаціями ЦБ.

На ринку корпоративних цінних паперів, де концентруються тимчасово вільні інвестиційні ресурси, з початку 1999р. спостерігалася тенденція до підвищення котирувань акцій російських підприємств, яка досягла свого апогею 31 грудня в відповідь на відставку Б. М. Єльцина.

Загальний підйом фондового ринку був повністю взаємопов'язаний зі стабілізацією на валютному ринку, звідки стали перетікати вільні гроші в цінні папери.

Стимулювання інвестиційної діяльності. В рамках федерального бюджету з 1997р. формується Бюджет розвитку РФ і пов'язана з ним система надання державних гарантій. Кошти цього Бюджету призначаються для фінансування високотехнологічних проектів, програм оборонного комплексу, що забезпечують підвищення ефективності промислового виробництва. Але у зв'язку з напруженістю федерального бюджету та великою заборгованістю Уряду РФ по внутрішніх і зовнішніх зобов'язаннях виділяються інвестиції практично відсутні.

В умовах обмежених можливостей бюджетного фінансування і нестачу власних коштів підприємств, важливою складовою є іноземні інвестиції.

Іноземний капітал переважно направляється в наступні галузі російської економіки: управління, паливна промисловість, харчова промисловість, зв'язок, торгівля, громадське харчування. Співпраця з іноземними компаніями щодо інвестиційних проектів здійснюється в нафтовидобутку і нафтопереробці, авіаційної та автомобільної промисловості, видобутку алмазів і золота, у машинобудуванні і засобах комунікації, конверсії оборонних підприємств, целюлозно-паперової промисловості, АПК і харчової промисловості.

Питання відновлення довіри зарубіжних інвесторів, створення сприятливого інвестиційного клімату та покращення іміджу Росії на світових ринках капіталу вирішуються, в першу чергу, шляхом вдосконалення законодавчої бази за двома напрямами: вдосконалення внутрероссійского законодавства у сфері залучення іноземних інвестицій, підготовка та укладення міжнародних договорів про заохочення та взаємний захист капіталовкладень і про уникнення подвійного оподаткування (угода про розподіл продукції, закони "Про іноземні інвестиції в РФ", "Про митний тариф" і т.д.).

Зовнішньоекономічна діяльність.

З метою надання фінансової підтримки підприємствам, що використовують імпортне обладнання в технологічному процесі, було прийнято постанову Уряду РФ "Про заходи щодо прискорення митного оформлення технологічного обладнання, що знаходиться на складах тимчасового зберігання та митних складах", в якому визначено порядок і терміни погашення заборгованості по митних платежах за обладнання.

У 1999р. скасовані антидемпінгові бар'єри щодо постачання окремих груп товарів (наприклад, щодо постачання титанової губки в США, по поставкам арматурної сталі в Єгипет та ін.) Знятий 50% поріг для експорту до США деяких видів рибної продукції, виробів з деревини, феросплавів, запасних частин для металургійної промисловості. Позитивні результати досягнуті в переговорах з припинення антидемпінгового розслідування щодо поставок російського природного газу в Західну Європу. Укладено угоду про торгівлю текстильними товарами між Росією і ЄС, яка скасовує кількісні обмеження у постачанні.

Розширено область ліцензування вітчизняної продукції, що експортується, впорядковані платежі російським ліцензіатам технологій та документації за виробництво військової техніки в країнах Центральної та Східної Європи та їх поставку в треті країни.

Регламентований порядок обов'язкової реєстрації та віднесення прав на результати науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт військового, спеціального і подвійного призначення, отримані за рахунок коштів держбюджету.

В області митного регулювання встановлені область і специфіка застосування спеціальних компенсаційних заходів, проведення антидемпінгових процедур і розслідувань і т.д.

Для більш повної реалізації заходів, спрямованих на підтримку вітчизняних виробників експортної продукції, у січні 1999р. відновлено дію постанови Уряду РФ "Про додаткову підтримку вітчизняного експорту товарів і послуг", що регламентує порядок надання гарантій під кредитні ресурси для поповнення оборотних коштів, страхування експортних кредитів від довгострокових комерційних та політичних ризиків.

Важливим важелем держрегулювання економіки є також цільові програми.

У 1999р. діяло 170 федеральних цільових програм, з них близько 30 реалізовувалися в галузі промислового виробництва. У той же час внаслідок недостатнього фінансування цих програм з федерального бюджету та інших джерел фінансування, при загальному зростанні кількості цільових програм, значно скоротилися виділяються на них кошти (з 58 млрд. рублів у 1997р. До 32,4 млрд. рублів у 1999р. В поточних цінах).

         

ВИСНОВОК

Отже, в ході даної роботи ми з'ясували наступне.

Російська економіка протягом усього десятиліття реформ, спрямованих на поліпшення структури господарських відносин, поява більш ефективного приватного власника і поліпшення загального життєвого рівня населення країни, являла собою багато в чому кризову модель розвитку, з до кінця невирішеними дореформеним проблемами, не відбудованими ринковими механізмами та інститутами, з існуючими "монстрами і гібридами" старої соціалістичної і нової ринкової систем, щодня доводячи свою нездатність і небажання будувати цивілізовані ринкові відносини.

Складність перехідного періоду і виниклі макроекономічні проблеми, які орієнтувалися нас на поточне прийняття рішень, а також важка економіка СРСР, що дісталася нам до початку реформ, призвели до того, що існуючі вже на той час довгострокові структурні проблеми, що негативно впливають на хід економічних реформ і знижують їх ефективність, не тільки не були вирішені, а й ще більше посилилися, продовжуючи з успіхом деформувати вітчизняну економіку. Проаналізувавши розглянуті нами проблеми, нагадаю їх - це фінансові обмеження, низький платоспроможний попит на внутрішньому ринку, нерозвиненість інфраструктури та інститутів, слабка інвестиційна активність, значний знос виробничої бази, кліматичні і територіальні особливості економіки Росії, проблеми трудових ресурсів, цінові обмеження та сформовані диспропорції, зовнішньоекономічні проблеми, можна зробити висновок, що в їх основі лежать три загальносистемні проблеми, перевівши до існуючого перекосу у вітчизняній промисловості, - правова та інституційна неврегульованість російської господарської системи; нестача грошових коштів, здатних забезпечити ефективне функціонування національної економіки; відсутність чіткої системи пріоритетів економічного розвитку і ефективних заходів згладжування структурних і природно-сформованих (це, насамперед, кліматичні і територіальні обмеження) перекосів з боку держави. Саме на ці три проблеми необхідно в першу чергу звернути свою увагу вищих державних органів при розробці загальної економічної і відповідної їй промислової політики, оскільки на даний момент в нашій економіці склалася така ситуація, коли згасає позитивний для вітчизняної промисловості ефект девальвації та імпортозаміщення, але країна поки ще перебуває на хвилі піднесення посткризового виробництва і економічної активності, і саме в цих умовах майбутнє російської економіки (чи досягне вона, нарешті, економічного зростання або ж знову "засне" до чергового дефолту) багато в чому залежить від подальших дій держави, які будуть здійснюватися вже без настільки відчутної допомоги девальвувати рубль.

Тепер перед нами постає інше питання: "До яких заходів та інструментів промислової політики слід нам прибігти для вирішення таких важливих структурних проблем і для подальшого розвитку економіки країни?".

Хотілося б вірити, що в даній роботі досить переконливо показано, що, при виборі пріоритетів економічного розвитку нашої країни і відповідної цим пріоритетам моделі промислової політики, не слід розглядати наведені вище моделі як альтернативні і протилежні один одному варіанти, оскільки в такому багатоукладної і складної економіки як російська знайдеться гідне місце як для експортоорієнтованої моделі, так і для моделі імпортозаміщення, не кажучи вже про інноваційну модель.

У таких умовах слід констатувати, що російська промислова політика має грунтуватися на ефективному синтезі експортоорієнтованої та імпортозамінної моделях на основі всебічного розвитку інноваційної сфери, що приводить нас до необхідності виявлення в рамках даної промислової політики відповідних пріоритетів та вироблення інструментів, що забезпечують їх подальший розвиток і загальний прискорений економічне зростання промислового виробництва в Росії.

У сучасних умовах в Росії утруднений інноваційне зростання виробництва через, як уже не раз зазначалося, нестачі грошових коштів не лише на інвестиційні цілі, але й на забезпечення ефективного поточного виробництва, через важке податкового тягаря і відсутність стимулів до інвестиційної та інноваційної діяльності . У зв'язку з чим одним із пріоритетних завдань промислової політики в найближчому майбутньому має стати забезпечення господарського обороту країни фінансовими ресурсами (підвищення монетизації економіки) і створення сприятливого інвестиційного клімату. У рамках цих напрямків необхідно провести наступні заходи:

 • проведення реформування податкової системи країни з метою зниження загального рівня податкових зборів, перенесення податкового тягаря з товаровиробника на споживача та створення податкових пільг і преференцій для організацій, що здійснюють інвестиційну та інноваційну діяльність. Тут також можливе проведення податкової амністії з метою залучення тіньового капіталу і капіталу, який пішов за кордон, а також з метою припинення його подальшого витоку, в національний господарський оборот, що повинно привести до збільшення грошового забезпечення економіки та зростання інвестицій у вітчизняну промисловість (про методи проведення податкової амністії необхідний окрема розмова);
 • адекватне збільшення розміру мінімальної оплати праці і зняття з нього будь-яких соціальних навантажень (наприклад, розмір адміністративних штрафів за різні правопорушення в основі своїй дорівнює кратній величині МРОТ, що створює додаткові обмеження на збільшення розміру МРОТ), що, в сукупності із загальним зменшенням величини відрахувань з нарахованої заробітної плати до соціальних фондів, призведе до збільшення розмірів заробітної плати і, відповідно, до зростання платоспроможного попиту всередині країни, що, в свою чергу, сприятиме збільшенню вітчизняного виробництва;
 • скорочення видаткової частини федерального бюджету та його балансування по витратної і прибуткової частини, що передбачає скорочення низки видаткових статей (наприклад, з обслуговування зовнішнього держборгу та утримання держапарату). Для необхідних ж витрат можна створити позабюджетні державні фонди (зокрема, той же фонд з обслуговування держборгу), що сприятиме зниженню надмірної завантаженості федерального бюджету та надання його негативного впливу на економіку країни;
 • приведення нормативно-правових та законодавчих актів у повну відповідність із загальними напрямами реформ, зокрема, вдосконалення і створення умов для ефективного функціонування процедури банкрутства, яка сприяє виведенню з господарського обороту малоефективних і неконкурентоспроможних суб'єктів ринку і нормалізує загальну структуру вітчизняної економіки;
 • вдосконалення заходів, спрямованих на захист вітчизняних товаровиробників на внутрішньому ринку, зокрема, підвищення національних стандартів щодо якості імпортованої продукції та введення контролю за економічною ефективністю та технологічної новизною імпортованого інноваційного обладнання та машин, а також інноваційних розробок і "ноу-хау", і всіляку підтримку національних експортерів на зовнішніх ринках.

Ось далеко не повний перелік заходів, реалізація яких, як хотілося б вірити, сприятиме створенню в вітчизняної економіки сприятливого плацдарму для здійснення економічного зростання і поліпшення конкурентоспроможності Росії на світовому ринку, а значить і зростання добробуту її населення, зростання гордості росіян за свою країну.

               

Список використаної літератури

 1. Аналітичні матеріали та розробки Міністерства економіки України.
 2. Доповідь Міністерства економіки Росії в Уряд РФ "Забезпечення пріоритетного розвитку високотехнологічних та наукоємних галузей промисловості при реалізації державної промислової політики". - 1999р.
 3. Доповідь Міністерства економіки Росії в Уряд РФ "Здійснення заходів, спрямованих на реалізацію промислової політики, розвиток технологічної бази економічного зростання та оновлення виробничої інфраструктури". - 1998р.
 4. Доповідь Міністерства економіки Росії в Уряд РФ "Про заходи щодо реструктуризації російської промисловості". - 1999р.
 5. Концепція промислової політики. - 1996р.
 6. Концепція промислової політики з експортною орієнтацією на період до 2005року. - 1999р.
 7. Програма Уряду РФ "Структурна перебудова та економічне зростання в 1997-2000р. р. ". - 1997р.
 8. Астахов Н., Буткевич В., Макалкін І. Амортизаційний ресурс. Що гальмує оновлення виробничої бази / / Економіка і життя. 2000р. № 12. С. 2-3.
 9. Баскін А., Наумік В., Одесс В., Савельєва Л. Все прогреси реакційні, якщо руйнується людей / / Економіка і життя. 2000р. № 12. С. 1.
 10. Білецький Ю., Івантер А., Кириченко Н. Щастя в борг не візьмеш / / Експерт. 1999р. № 1-2. С. 7-13.
 11. Бєлоусов А. Три кити промполітики / / Експерт. 1998р. № 41. С. 18.
 12. Будилін С., Матвєєв Г. Запрошення на страту / / Експерт. 1999р. № 16. С. 32-33.
 13. Водянов А. Іржава пружина / / Експерт. 1999р. № 22. С. 18-22.
 14. Галієв А., Гурова Т., Краснова В., Рубченко М. Фіскальне танго / / Експерт. 1999р. № 44. С. 23-27.
 15. Горкіна П., Савельєва Л. ПЕК в Росії більше, ніж ПЕК / / Економіка і життя. 2000р. № 13. С. 2-3.
 16. Гохберг А. Інновації за свій рахунок / / Економіка і життя. 2000р. № 3. С. 23.
 17. Гришин Л., Євдокимов Ю. Знати, ніж керувати / / Економіка і життя. 2000р. № 9. С. 21.
 18. Гурова Т., Івантер А. Точка опори інноваційної / / Експетр. 1999р. № 11. С. 13.
 19. Івантер А., Кириченко Н. Економічні ризики-99 / / Експерт. 1999р. № 1-2. С. 23-24.
 20. Кириченко В. реформаційних процесів і становлення державної промислової політики Росії / / Російський економічний журнал. 1999р. № 8. С. 3-21.
 21. Колотілкін А., Федченко А. Верстати почекають. Оновлюємо джипи! / / Економіка і життя. 2000р. № 6. С. 2-3.
 22. Кондратенко Н. Особливості національної економіки / / Економіка і життя. 2000р. № 11. С. 2-3.
 23. Кузнєцов Ю. Тимчасові / / Експерт. 1999р. № 11. С. 10-13.
 24. Ліпсіц І. Коли ринку треба допомагати / / Експерт. 1997р. № 38. С. 12-15.
 25. Ліпсіц І., Нещадін А. Промислова політика: вибір майбутнього / / Економіка і життя. 2000р. № 7. С. 2-3.
 26. Логвина А. До питання про стійкість бюджетно-податкової системи / / Економіст. 2000р. № 3. С. 64-70.
 27. Молодюк В. Енергетика - гальмо економіки / / Економіка і життя. 2000р. № 3. С. 21.
 28. Панова М., Рачков Б. Цифри і факти / / Економіка і життя. 2000р. № 11. С. 3.
 29. Попов В. Білка в колесі / / Експерт. 1999р. № 15. С. 12-13.
 30. Попов В. Вивіз сировини - це не соромно / / Експерт. 1998р. № 41. С. 12-14.
 31. Приходько Н. Інвестиції: весна надії нашої / / Економіка і життя. 2000р. № 11. С. 1.
 32. Рибак О. Злидні / / Економіка і життя. 2000р. № 7. С. 1.
 33. Савін В. Підмайстри / / Експерт. 1999р. № 15. С. 14.
 34. Степанова Е., Струков В. Зовнішня торгівля: чекаємо за морем погоди / / Економіка і життя. 2000р. № 6. С. 1.
 35. Струков В. Продовольча залежність / / Економіка і життя. 2000р. № 8. С. 1.
 36. Ейсмонт О. Багаті надра: благо чи прокляття? / / Експерт. 1999р. № 49. С. 12-13.

                                                   

ДОДАТКИ

                                                                     

Приложение1.

Динаміка основних показників економіки Росії за 1991-99г. р. [9, с. 1]

Показники

1991р.

1992р.

1993р.

1994р.

1995р.

1996р.

1997р.

1998р.

1999р.

ВВП, трлн. руб.

1,3

19

172

611

1540

2146

2522

2685

4480

у% до попер. році

87,2

85,5

91,3

87,3

95,9

96,6

100,9

95,4

103,2

Продукція промисловості,

трлн. руб.

1,18

17,28

120,7

384

1108

1443

1601

1681

2995

у% до попер. році

97,3

82

85,9

79

97,6

96

101,9

94,8

108,1

Продукція сільського

господарства, трлн. руб.

0,26

2,66

22,4

73,7

203,9

286,9

309,3

302,4

624,8

у% до попер. році

95,5

90,6

95,6

88

92

94,9

101,5

87,7

102,4

Примітка: вартісні показники за 1998 і 1999 р. р. у млрд. руб.

Пріложеніе2.

Співвідношення ВВП Росії та деяких країн

світу (у розрахунку за паритетом купівельної

здатності за підсумками 1997 року) [10, с. 13]

Країни

Відношення ВВП Росії

до ВВП країни, в%

Бразилія

60

Італія

54

Британія

51

Франція

48

Індія

39

Німеччина

35

Японія

21

Китай

14

США

8

Пріложеніе3.

Промисловий спад в Росії на тлі історичних характерних рівнів [10, с. 9]

100

90 "Нормальний" рівень спаду

80 в діловому циклі

70

60 Велика Депресія у США, 1933р.

50 СРСР, листопад 1941р.

40 Німеччина після II світової війни

30

20 10 01.90 04.91 07.92 10.93 01.95 04.96 07.97 10.98% до січня 1990р.

Пріложеніе4.

Структура промислового виробництва в РФ за формами власності на початок 1999р. [17, с. 21]

Частка підприємств даної форми власності (у%)

Форма власності

в загальній кількості

в загальному обсязі

в загальній чисельності

підприємств

Виробництва

ППП

державна власність

2,6

8,4

14

муніципальна власність

0,5

0,5

1

власність громадських

організацій

0,3

0,2

0,6

приватна власність

88,2

21,8

25,6

змішана власність без

іноземної участі

6,1

65,1

57

змішана власність з

іноземною участю

2,3

4

1,8

Вся промисловість

100

100

100

   

Приложение5.

Частка великих і середніх збиткових промислових підприємств в РФ, в% [17, с. 21]

Форма власності

Об'єкт

всього

державна

приватна

Змішана (без іноз. Участі)

1997

1998

1997

1998

1997

1998

1997

1998

Промисловість

47,1

48,8

39,2

41,1

45,7

47,1

50,8

52,7


Економіка в цілому

50,3

53,2

40,8

43,3

59,7

63

47,9

50,1

     

Пріложеніе6.

Структура споживчих витрат населення РФ, у% від загальних витрат [9, с. 1]

Види витрат

1990р.

1995р.

1996р.

1997р.

1998р.

1999р.

Продукти харчування

36,1

52

50,2

45,8

53,4

53,7

Алкогольні напої

5

2,5

2,5

2,8

2,6

2,5

Непродовольчі товари

45,8

31,8

31,3

36,5

30,1

30,8

Оплата послуг

13,1

13,7

16

14,9

13,9

13

   

Пріложеніе7.

Динаміка товарних запасів, у днях обороту [9, с. 1]

Товарні запаси

1995р.

1996р.

1997р.

1998р.

1999р.

роздрібна торгівля

41

32

28

26

29

оптова торгівля і

промисловість

22

15

13

8

9

         

Пріложеніе8.

Структура податків, що надійшли до

федеральний бюджет в 1999р., у%

[За даними МНС Росії]

Вид податку

Частка

ПДВ

44,6

Податок на прибуток (дохід)

22,9

Акцизи

21

Прибутковий податок з фіз. осіб

5,5

Інші податки, збори, платежі

3,1

Платежі за користування

природними ресурсами

2,9

   

Пріложеніе9.

Структура зовнішнього боргу Росії

(Станом на 01.01.1999г., Млрд. $) [19, с. 24]

Загальна

Зобов'язання

Вид боргу

Сума

за службовим

Боргу

в 1999р.

Борги, успадкований-

ні від СРСР

79,9

8,2

в тому числі:

Борги Паризькому

клубу

40,2

5,4

Борги Лондонському

клубу

26,1

1,2

ОВВЗ ("вебовкі")

9,6

1,6

Інші радянські

борги

4

0

Російський борг

70,7

7,9

в тому числі:

Єврооблігації

16

1,7

Борги міжна-

вим фінансовим

організаціям

25,4

4,7

Борги МВФ

19,7

4,5

Борги МБРР

5,7

0,2

Інші російські

борги

29,3

1,5

Сумарний борг

150,6

16,1

   

Пріложеніе10.

Стан основного капіталу промисловості в РФ в 1980-1997р. р. [13, с. 20]

1980р.

1990р.

1995р.

1997р.

Знос основного капіталу,%

36,2

46,4

48,5

51,6

Середній вік обладнання, років

9,5

10,8

14,1

15,9

Середній фактичний термін служби устаткування, років

19

21,9

28,6

31,8

Пріложеніе11.

Вікова структура промислового устаткування, в% [13, с. 19]

Вікова група

1980р.

1990р.

1995р.

1997р.

До 5 років

35,5

29,4

10,9

5,4

Від 6 до 10 років

28,7

28,3

29,5

24

Від 11 до 15 років

15,6

16,5

21,7

24,6

Від 16 до 20 років

9,5

10,8

14,9

17,5

Понад 20 років

10,7

15

23

28,5

 

Пріложеніе12.

Пріложеніе13.

Пріложеніе14.

 

 

 

 

Пріложеніе15.

Динаміка інвестицій в основний капітал

(У% до відповідного періоду попереднього року) [21, с. 3]

1 квартал

Півріччя

9 місяців

Рік

1998 рік

94,4

94

94,1

93,3

1999год

99,4

99,3

101,3

101

                       

Пріложеніе16.

Придбання машин та обладнання і нових технологій в Росії

по галузях промисловості, станом на 01.01.1999г. [8, с. 2]

Галузі промисловості

кількість підприємств (в шт.), що придбали

нові технології

машини та обладнання

Електроенергетика

3

9

Паливна

11

25

Чорна металургія

5

17

Кольорова металургія

2

11

Хімічна та нафтохімічна

31

68

Машинобудування та

Металообробка

69

213

Лісова, деревообробна

та целюлозно-паперова

4

31

Промисловість будівельних

Матеріалів

5

22

Скляна і фарфоро-фаянсова

0

2

Легка

4

31

Харчова

62

132

Мікробіологічна

0

0

Борошномельно-круп'яна і

Комбікормова

2

8

Медична

8

20

Поліграфічна

0

21

Інші

1

6

Примітка: дані взяті з великим і середнім підприємствам

 

Пріложеніе17.

Ввезення / вивезення капіталу в РФ, в млн. доларів [31, с. 1]

Приплив іноземного

Відтік російського

капіталу в Росію

капіталу за кордон

1995года

2983

3154

1996год

6970

29896

1997год

12295

29371

1998 рік

11773

17465

1999год

9560

10036

 

Пріложеніе18.

Динаміка зовнішньоекономічної діяльності Росії в 1994-1998р. р. (млрд. $) [6, с. 9]

1994р.

1995р.

1996р.

1997р.

1998р.

Зовнішньоторговельний оборот - всього

118,1

142

157,4

162

133,4

у% до попер. році

113,60%

120,20%

110,80%

102,90%

82,30%

Експорт

67,5

81,1

88,6

88,4

73,9

у% до попер. році

113,20%

120,10%

109,20%

99,80%

83,60%

Імпорт

50,6

60,9

68,8

73,6

59,5

у% до попер. році

114,20%

120,40%

113%

107%

80,80%

Сальдо зовнішньої торгівлі

16,9

20,2

19,8

14,8

14,4

у% до попер. році

110,20%

119,50%

98%

74,70%

97,30%

 

 

Пріложеніе19.

Структура російського експорту в 1994-1998р. р. (у% до загального обсягу експорту) [6, с. 11]

1994р.

1995р.

1996р.

1997р.

1998р.

Експорт - всього

100

100

100

100

100

в тому числі:

Мінеральні продукти

45,1

42

47,3

47,8

47

Метали, дорогоцінні камені і

вироби з них

26,4

26,1

23,5

24

25

Продукція хімічної

промисловості, каучук

8,2

9,9

8,5

8,3

8,4

Машини, обладнання та

транспортні засоби

8,3

9,9

9,8

10,3

10,1

Деревина та целюлозно-

паперові вироби

3,9

5,6

4,2

4,3

4,3

Текстиль, текстильні вироби

та взуття

2

1,5

1,1

1,1

1

Шкіряна сировина, хутро і

вироби з них

0,6

0,4

0,4

0,5

0,5

Продовольчі товари та

Сільськогосподарську сировину

4,2

3,3

3,7

2,8

2,6

Інше

1,3

1,3

1,5

0,9

1,1

     

Пріложеніе20.

Імпорт основних видів продовольчих товарів до Росії в 1999р. [35, c. 1]

Найменування товарів

Усього

Далеке зарубіжжя

Країни СНД

тис. тонн

млн. дол.

тис. тонн

млн. дол.

тис. тонн

млн. дол.

М'ясо тварин

980,6

967,8

808,8

772,6

171,8

195,2

М'ясо птиці

236

153,9

234,8

152,9

1,2

1

Риба

298,2

107,9

287,6

103,5

10,6

4,4

Масло вершкове

38

61,7

28,6

46,9

9,4

14,8

Зернові культури

631,6

432,7

198,9

Олія соняшникова

299,8

169,8

209,2

106,3

90,6

63,5

Цукор-сирець

5775,9

1132,4

5774,2

1131,9

1,7

0,5

Цукор білий

125,7

36,2

61,7

17,2

64

19

Напої алкогольні і

безалкогольні

307,9

145,6

162,3

Сигарети і сигари

251,2

213,3

37,9

                 

Пріложеніе21.

Пріложеніе23.

Частка енергоносіїв у структурі собівартості сільськогосподарської продукції (у% від загального рівня витрат) [22, с. 2] 1991г.

1995р. 1997р.

Пріложеніе24.

Примітка: 500мм. опадів в рік - це межа ризикового землеробства

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Астрономія | Реферат
391.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Державна промислова політика
Промислова політика держави
Менделєєв і промислова політика Росії
Промислова політика Томської області
Промислова політика та особливості її реалізації в умовах модернізації економіки
Промислова біотехнологія
Промислова логіка TQM
Торгово-промислова палата РФ
Промислова будівля з великорозмірних елементів
© Усі права захищені
написати до нас