Проект бізнес плану по модернізації устаткування друкарського цеху УП МФЦП

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Установа освіти
«Білоруський державний технологічний університет»
Кафедра економіки і управління на підприємствах
хіміко-лісового комплексу
Курсова робота
з дисципліни «Організація поліграфічного виробництва
і управління підприємством »
«Проект бізнес-плану по модернізації устаткування друкарського цеху УП МФЦП»
Виконав:
Керівник:
Мінськ 2006

ЗМІСТ
1. Введення
4
2. Резюме
6
3. Характеристика поліграфічного підприємства та стратегія його розвитку
8
4. Опис продукції (послуги)
13
5. Аналіз ринків збуту. Стратегія маркетингу
17
6. Організаційний план
22
7. Виробничий план
29
7.1. Розрахунок виробничої потужності
29
7.2. Розрахунок програми виробництва та реалізації продукції (послуг)
31
7.3. Розрахунок вартості (витрат) виробництва та збуту продукції (послуг)
33
8. Прогнозування фінансово-господарської діяльності
37
9. Інвестиційний план
40
9.1. Оцінка економічної ефективності заходів.
41
10. Оцінка ризиків і страхування
45
11. Висновок
46
ДОДАТОК 1
47
ДОДАТОК 2
48
ДОДАТОК 3
49
ЛІТЕРАТУРА
50

ВСТУП
Мета розробки бізнес-плану - спланувати господарську діяльність підприємства на найближчий і віддалений періоди у відповідність до потреб ринку і можливостей отримання необхідних ресурсів.
Бізнес-план допомагає вирішити такі основні завдання:
1. Визначити конкретні напрями діяльності підприємства, цільові ринки і місце підприємства на цих ринках;
2. Сформулювати довгострокові і короткострокові цілі підприємства, стратегії і тактики їх досягнення. Визначити осіб, відповідальних за реалізацію кожної стратегії;
3. Вибрати склад і визначити показники товарів і послуг, які будуть пропонуватися підприємством споживачам. Оцінити виробничі і торгові витрати по їх створенню і реалізації;
4. Оцінити відповідність кадрів підприємства і умов для мотивації їхньої праці вимогам щодо досягнення поставлених цілей;
5. Оцінити матеріальне та фінансове становище підприємства та відповідність матеріальних і фінансових ресурсів досягненню поставлених цілей;
6. Визначити склад маркетингових заходів підприємства з вивчення ринку, реклами, стимулювання продажів, ціноутворення, каналів збуту.
Розробляти бізнес-план рекомендується на три-п'ять років, причому основні показники для першого року розраховувати на кожен місяць, для другого - поквартально, а починаючи з третього року - на річний період.
Проте слід мати на увазі, що довготривалі (скажімо на три-п'ять років і більше) і середньострокові (на 2-3 роки) плани мають низку переваг порівняно з поточними, що складаються, як правило, на рік. Перш за все, вони дозволяють кількісно і якісно позначити стратегію розвитку підприємства або іншого об'єкта планування, спроектувати довгострокові результати їх діяльності. У теж час планування на термін більше року може втрачати своє значення з-за зростання ризиків та невизначеності.
Форма і структура бізнес-плану визначається підприємством самостійно. У всіх випадках у ньому повинні знайти відображення концепція підприємництва і мети виробництва, відмінні риси своєї продукції і частка задоволення нею потреб ринку, тактика поведінки підприємства на певних ринкових сегментах, фінансовий план і стратегія фінансування, інвестування та розвитку виробництва з детальними розрахунками витрат виробництва і реалізації (калькулювання собівартості продукції, робіт, послуг), використання ресурсів.
За своїм характером бізнес-план діяльності підприємства повинен являти собою чітко структуровану систему даних про комерційні наміри та перспективи підприємства, виробничому, організаційному та фінансовому забезпеченні програми реалізації намічених заходів.
Для його складання може бути використана допомога або порада фахівців, консультантів. Основна вимога до бізнес-плану - реальність.
Його складанню повинні передувати аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства і ринку, техніко-економічні дослідження різних альтернатив розвитку підприємства на основі загальновизнаних методичних розробок.
Окремі його розділи повинні бути представлені кількома пропозиціями в необхідній логічній послідовності і по окремих з них дані різні варіанти розрахунків.

При підготовці бізнес-плану слід враховувати особливості застосовуваної (освоюваної) техніки і технології, продукції, що випускається, її конкурентоспроможність і новизну, ступінь опрацювання тих чи інших питань (наприклад, що стосуються ринку, фінансування, кредитування і т. д.).

Невід'ємною частиною бізнес-плану є його застосування, які повинні доповнювати його і підтверджувати реальність.
Сьогодні на бізнес-плані лежить чотири основних функції - це розробка концепції та стратегії бізнесу, планування, що дозволяють контролювати процеси розвитку підприємства, залучення грошових коштів (позики і кредити), залучення інвесторів. Метою даної курсової роботи є розробка основних розділів бізнес-плану для УП «Мінська фабрика кольорового друку».

2. РЕЗЮМЕ
Головною метою підприємства є забезпечення найбільш повного задоволення купівельного попиту населення РБ, а також інших регіонів СНД у друкованій продукції і товарів народного споживання. Основою розвитку фабрики в 2006 році є:
- Зростання обсягів виробництва в зіставних цінах на 2006р. - 108%;
- Зростання обсягів виробництва в діючих цінах - 108,1%;
-Збільшення обсягів реалізації продукції на 108,0%;
- Зростання експорту на 110,5%;
- Збільшення середньої заробітної плати зіставною за цінами до 250
ларів США;
- Збільшення продуктивності праці.
Досягнення поставлених завдань, повинно бути забезпечено за рахунок збільшення випуску продукції в т.ч. товарів народного споживання на 105,9% у т.ч. ТНП - на 17тис.екз. (58 найменувань).
З метою активізації попиту на продукцію що випускається за влас-Іост планується збільшення асортименту назв ТНП - до 58 найменувань.
На 2006 рік намічено розширення збутової мережі за рахунок збільшення продуктивності відділу маркетингу і відкриттям нових торгових точок.
Розрахунки показників по розділам наведені в таблицях бізнес-плану.
Економічні розрахунки фінансового плану відображають стабільність фінансового становища фабрики.
Балансова прибуток фабрики склала в 2005 році 1117 млн. руб., Чистий дохід - 639 млн. руб. (За підсумками роботи за 2004 рік очікується розмір балансового прибутку - 1063 млн. руб., Чистий дохід - 670 млн. руб.)
Наступні розділи бізнес-плану можуть в загальному плані пояснити принципи господарювання, прирости прибутку, її реалізації та плану на 2006 рік.
Зведені показники за проектом наведено в табл. 2.1.
Таблиця 2.1
Основні зведені показники бізнес-плану
Найменування показника
Звіт
План
Обсяг продукції, що випускається в натуральному вираженні, тис. л. / отт.
20000
24000
Коефіцієнт використання виробничої потужності
0,31
0,37
Обсяг продукції, що випускається у вартісному вираженні, млн. руб.
756,420
907704
Чисельність працюючих, чол.
У т. ч. робочих
38
30
38
30
Продуктивність праці одного працюючого, млн. руб.
19,90579
23886,95
Повна собівартість одиниці продукції, грн.
31517
31517
Матеріаломісткість продукції, руб. / Руб.
0,069
0,069
Витрати на 1 руб. товарної продукції, грн. / руб.
0,833
0,833
Прибуток від реалізації продукції, млн. руб.
126,080
151296
Прибуток чистий, млн. руб.
79,128
98,875
Рентабельність продукції,%
12,5
13,1
Сумарна річна економія, млн. руб.
+25111,7
Термін окупності інвестицій, років
3,65

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛІГРАФІЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТА СТРАТЕГІЯ ЙОГО РОЗВИТКУ
УП «Мінська фабрика кольорового друку» створено відповідно до По-становленням Ради Міністрів РБ на підставі наказу Державного комітету УРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі № 226 01.12.1984г. і зареєстровано в Жовтневому РВК м. Мінська, як підприємство засноване на державній формі власності. За погодженням з Мінміськвиконкому від 13.05.2000г. УП МФЦП, перейменовано у виробниче республіканське унітарне підприємство «Мінська фабрика кольорового друку» (УП «МФЦП»).
Більш ніж п'ятнадцятирічна історія Мінської фабрики кольорового друку - це період створення традицій надійного партнерства і бездоганною кваліфікації. Час йде, але ім'я фабрики незмінно пов'язане з високою якістю, сучасними технологіями та затвердженням професіоналізму в світі поліграфії.
Мінська фабрика кольорового друку - єдине в Білорусі підприємство з розширеним комплексом послуг і повним поліграфічним циклом виробництва, що дозволяє виконувати з високою якістю самі різні замовлення.
Поліграфічний комплекс фабрики з його універсальними можливостями спеціально створений для випуску книг у твердій палітурці та м'якій обкладинці, альбомів, журналів, плакатів, рекламних проспектів, буклетів, каталогів, календарів, листівок.
Постійне вдосконалення технологічних процесів, впровадження прогресивного поліграфічного обладнання створюють можливість випуску в світ найдосконаліших видів поліграфічної продукції.
Виробничі потужності Мінської фабрики кольорового друку і 620 осіб персоналу дозволяють на рік випускати близько 8 мільйонів книг, 26 мільйонів брошур, 40 мільйонів коробок багатокольоровим упаковки, мільйони етикеток.
Фабрика оснащена сучасним обладнанням виробництва Німеччини, Англії, Швейцарії, яке дозволяє випускати продукцію високої якості, економічну, на рівні світових стандартів.
Додрукарські роботи здійснюються в електронному репроцентр, оснащеному сучасним фоторепродукціонним обладнанням (CHROMACOM SS-2000, цветокорректор DS-360, CP-341, плоский сканер CHROMAGRAPH S-2000), на якому виконується сканування чорно-білих і кольорових оригіналів на прозорій і непрозорій основі, кольороподіл, електронний монтаж і ретуш, верстка складних багатоелементних смуг, що включають текст, ілюстрації, інші елементи. Система дає можливість приймати від замовника роботу у вигляді мальованих оригіналів, слайдів, комп'ютерних файлів.
Друкований цех фабрики оснащений високопродуктивними листовими і рольовими двох-і чотирифарбових друкованими машинами (PLANETA VARIANT P-24, P-44, P-46, PLANETA VARIMAT B-26, RAPIDA RA-104-4, ZIRKON PO-66, ZIRKON FORTA PO -660) з широким діапазоном форматних можливостей: від 500х450 мм до 910х1260 мм. Продукція, що випускається облагороджується ламінуванням та лакуванням.
Палітурно-брошурувальні цех включає повний спектр обладнання для виробництва книг у твердій палітурці і м'якій обкладинці.
Комплектація обладнання на цій ділянці - фальцювальні автомати MULTI EFFECT 5090, 5071, листоподборочні машини KOLBUS BF-40 COMPACT, автоматизована потокова лінія LWB-735, LWB-750, лінія безшвейного скріплення блоків з сушильним модулем 671Е, триножові різальні автомати SD- 75F , Вставочная машина KOLBUS DA-36 передбачає найрізноманітніші способи післядрукарської обробки видання та книжкової обкладинки.
Пакування готової продукції виробляється в термоусадочну плівку.
Вперше в республіці на МФЦП була освоєна технологія виготовлення упаковки із плівкових матеріалів і картону. Висікання упаковки виконується на штанцевальное пресах, штампи для яких виготовляються на імпортному обладнанні, крім того, виробництво орієнтоване на виготовлення багатокольоровим упаковки для товарів широкого споживання, бланків, ярликів, фігурних етикеток, фотошпалер, цінних паперів.
Комплекс видів діяльності підприємства галузі друку по виявлені потреби потенційних читачів і їх задоволення може формулюватися як маркетингова діяльність, або маркетинг. Одна з найважливіших функцій маркетингу - вироблення пропозицій щодо організації виробничої та комерційної діяльності підприємства.
Вироблення стратегії маркетингу УП «МФЦП» вимагає вирішення наступних завдань:
- Забезпечення завантаження підприємства і збільшення обсягів що випускається продукції за допомогою надання замовникам широкого спектру послуг;
- Забезпечення продажів випускається власної продукції за рахунок
збільшення частки ринку та просування своїх товарів на нові ринки;
- Розрахунок та обгрунтування ціни за рахунок паралельного вибору політики ціноутворення;
-Застосування гнучкої тактики реалізації власної продукції на конкретному сегменті ринку;
- Визначення витрат на маркетингові дослідження і рекламу;
- Планування заходів з просування власної продукції,
включаючи основні етапи реалізації.
З метою збільшення обсягу продажів і потоку надходження нових замовлень підприємство необхідно залучення додаткових трудових ресурсів (фахівців з маркетингових досліджень, торгових агентів).
Пріоритетними напрямами маркетингової стратегії фабрики
є:
- Стратегія вдосконалення ринку: надання замовникам
повного комплексу поліграфічних послуг, розширення обсягів продажів
- Надання додаткових послуг споживачам, реклами і активізації діяльності щодо просування товарів на ринок;
- Стратегія інновацій: розробка нових товарів і розширення спектру послуг, поліграфічних послуг, шляхом впровадження нових технологій. удосконалюючи збут на основних ринках за допомогою відшукування ринкових ніш;
- Стратегія розвитку ринку (розширення географії): пошук нових ринків або нових сегментів ринку для продукції власного виробництва та
надаються поліграфічних послуг;
- Стратегія диверсифікації: розширення асортименту
товарів, не пов'язаних з виробництвом основної продукції фабрики,
з одночасним освоєнням ринків збуту;
- Стратегія конкурентоспроможності: постійне вдосконалення якості продукції, що випускається, виявлення сильних і слабких сторін конкурентних аналогів продукції зміцнення позиціонування фабрики на ринку.
Основні показники УП «МФЦП» на 2006 рік
№ / п
Показники
Од.
Очікуване виконання
Прогноз 2006р.
2006р. у% 2005р.
1
2
3
4
5
6
1
Продукція промисловості: в діючих цінах в порівнянних цінах 2003р.
тис.руб.
2005р. 7880
8520
108,1
- «-
13560
14645
108,0 If,
2
Середньооблікова чисельність ППП
чол.
- «-
525
525
100,0
3
Продуктивність в дію-
щих цінах
- «-
15010
16229
108,1
Продуктивність в порівнянних цінах 2004 року
- «-
25828
27916
108,1
Обсяги виробництва промислової продукції в натуральному вираженні, у т.ч. всього в т.ч.
млн.пр.кр / від ф.60x90
390
391,2
100,3
млн.пр.л.отт. ф.60x90
154
154,2
100,1
Книжково-журнальна
млн.пр.кр / від ф.60х90
371,7
372
100,1
млн.л.отт.пр. до ф.60х90
143,1
143,2
100,1
Яскраво-образотворча
млн.пр.кр / о. пр.к ф.60х90
4,3
4,8
111,6
млн.л.отт.пр. до ф.60х90
1,7
1,7
100,0
1
2
3
4
5
6
4
Інша
млн.пр.кр / від пр.к ф.60x90
14
14,4
102,9
млн.л.отт.пр. до ф.60х90
9,2
9,3
101,1
ЕКСПОРТ
тис. $ США
436,1
482
110,5
з нього в країни СНД
тис. $ США
402
482
в т.ч. Росія
тис. $ США
170
в країни далекого зарубіжжя
- «-
34,1
Виробництво споживчих товарів у порівнянних цінах 2004р., Всього:
млн.руб.
1043 109
105,9

4. ОПИС ПРОДУКЦІЇ
Мінська фабрика кольорового друку - єдине в Білорусі підприємство з розширеним комплексом послуг і повним поліграфічним циклом виробництва, що дозволяє виконувати з високою якістю самі різні замовлення.
Маючи ліцензію на видавничу діяльність, фабрика щорічно випускає власну продукцію: високоякісні книжкові видання і ТНП. Виконані на високому поліграфічному рівні, вони користуються попитом у споживача.
Редакційно-видавничий відділ фабрики здійснює організаційну і творчу роботу з визначення тематики видань і забезпечує випуск продукції на високому ідейному, науковому та художньому рівні.
У 2005 році ВП «МФЦП» випущено власної продукції:
Книжкових видань -29 найменувань,
загальним тиражем - 158 тис. прим. (середній обсяг одного найменування 8 друкованих аркушів)
З них: у твердій палітурці - 10 найменувань, загальним тиражем 58тис.екз., Середній обсяг одного найменування 20 друкованих аркушів.
в м'якій обкладинці - 19 найменувань, загальним тиражем 100 тис. екз., середній об'єм 1,6 друкованого аркуша.
ТНП -58 найменувань, загальним тиражем 2659749екз.
Крім того, здійснено редакційно-видавнича підготовка і випуск замовних видань (з 100% відвантаженням тиражу):
книжкових видань - 2 найменування;
ТНП - 2 найменування.
Всього редакційно-видавничим відділом фабрики підготовлено і видано у 2005р: 31 найменування книг (середній обсяг кожного найменування 8 друкованих аркушів);
60 найменувань ТНС.
У 2005 році планується поліпшити якість, збільшити асортимент і забезпечити конкурентоспроможність своєї багатобарвної друкарської продукції з урахуванням тенденції зменшення тиражів в руслі світового книговидання.
Заплановано до видання в 2006р.:
Книжкових видань - 30 найменувань (1-е видання), середнім обсяг кожного-13, 5 друкованого аркуша.
З них: у твердій палітурці (обкладинки підвищеної міцності) -14 найменувань (середній обсяг кожного - 28 друкованих аркушів); в м'якій обкладинці - 16 найменувань (середнім об'ємом 2 друкованих аркуші).
Товарів народного споживання заплановано випустити в 2005 році - 58 найменувань, з них нових видів товарів - 4 найменування.
Випуск повторних тиражів книжкових видань і ТНП планується за додатковими заявками фірмової торгівлі.
Цінова політика
Основні цілі ціноутворення:
1. Отримання поточного прибутку: підцілі - максимізація поточної
прибутку.
Метод ціноутворення - витратний.
Для стимулювання збуту своєї продукції і прискорення процесу реалізації планується використовувати систему знижок з ціни.
У зазначеній системі можуть бути зазначені наступні варіанти знижок:
- Знижка за кількість закуповуваного товару (особливо із книжкової
- Знижка за оперативність платежу.
Під даною знижкою розуміють зменшення ціни покупцям, які оперативно оплачують рахунки. Такого виду знижки дозволять поліпшити стан ліквідності фабрики і скоротити витрати у зв'язку зі стягненням відсотків і безнадійних боргів.
- Сезонні знижки (особливо використовувати для паперово-білової продукції, книжкової продукції).
- Періодичні знижки в рекламних цілях (особливо використовувати в
фірмових магазинах).
Управління якістю продукції.
Основною метою фабрики є випуск конкурентоспроможної продукції, що задовольняє вимогам замовників на внутрішньому і зовнішньому ринку з мінімальними витратами, яка забезпечує отримання стійкого прибутку - основи успіху підприємства і зростання добробуту всіх працівників.
Для реалізації Політики підприємства необхідно впровадити та сертифікувати систему менеджменту якості підприємства відповідно до вимог МС ІСО 9000 версія 2000р.
Принцип роботи підприємства - дотримання виконання всіх умов договорів, контрактів при виготовленні і поставки продукції.
Залучення постачальників матеріалів до виконання Політики підприємства з питань якості та асортименту закуповуваних матеріалів, з урахуванням сучасних технологій їх виготовлення, цін та строків поставки, які забезпечують ефективність господарювання підприємства.
Для забезпечення випуску якісної продукції необхідно постійно удосконалювати технологічні процеси, впроваджувати прогресивне технологічне обладнання, підтримувати робочий стан технологічного обладнання, що забезпечує якість продукції, що випускається.
Станом на 01.11.2004р. основні засоби фабрики мають знос
до 87%, що свідчить про необхідність суттєвого технічного
переозброєння, з метою підвищення продуктивності, якості та асор
тімента продукції, що випускається.
Аналіз технічного стану фабрики показує, що відставання в додрукарських процесах, як в моральному, так і у фізичному відношенні, набагато значніше, ніж в інших технологічних процесах.
Виходячи з цього фабрика робить упор на технічне переоснащення додрукарських процесів. Впровадження та освоєння нових технологій дозволить значно заощадити матеріальні витрати, енергоресурси, як наслідок цього зменшення собівартості своєї продукції, підвищення рентабельності виробництва.
Маючи поліграфічно-видавничу спрямованість у своїй діяльності, фабрика здійснює розробку та виготовлення широкого асортименту товарів народного споживання (ТНС). Освоєння нових технологічних процесів по випуск} ТНП дозволить у 2006 році отримати додатковий прибуток. Це буде досягнуто за рахунок розробок і виготовлення:
- Картонних книжок-іграшок
- Дитячих "Мульти-конструкторів».
- Всіляких зошитів, альбомів, щоденників скріплених металевої та пластикової скобою з перфорацією і заокруглень кутів
- Різноманітних по конструкції перекидних настінних календарів.
Витрати за планом оргтехмероприятий на 2005 рік складуть 1,5 млрд.руб. За планом переобладнання фабрики планується придбати:
1. Набірний-видавничу систему.
2. Систему прямого експонування формних пластин (СТР) ..
3. Комплект обладнання для плетіння дротяної і пластиковою
пружинної.
Передбачувані капітальні вкладення по технічному переозброєнню складуть 1145,6 млн. руб.

5. АНАЛІЗ РИНКІВ ЗБУТУ. СТРАТЕГІЯ МАРКЕТИНГУ
Основні методи збуту: прямі і непрямі методи збуту. Основні канали руху товару: фірмова торгівля
Щоб успішно здійснювати прямі продажі фабрика має у своєму структурному підрозділ мережа роздрібної торгівлі - фірмова мережа УП МФЦП ». В даний час вона складається з 5 фірмових магазинів:
«Вянок» (м. Мінськ, Троїцьке передмістя)
«Букініст» (м. Мінськ, пр.Скоріни, 53)
«Ерудит» (м. Мінськ, вул. К. Лібкнехта, 88)
«Штарка» (м. Мінськ, вул. Голодеда, 41)
«Книжковий світ» (Гродненська обл., М. Сморгонь, вул. Радянська, 3)
Стратегія роботи фірмової мережі в 2006 р . включає в себе наступні напрямки:
- Основна мета - збільшити реалізацію друкованої продукції. Реалізувати друкованої продукції з власності фабрики до 80 млн. руб / міс.
- Продати власної продукції фабрики 70% від загального товарообігу.
- Продати друкованої продукції по безготівковому розрахунку 20% до загального
товарообігу. Магазинами постійно розширювати коло організацій, що придбає книги за безготівковим розрахунком.
- Завідувачем магазинами здійснювати замовлення друкованої продукції в
Відповідно до асортиментним профілем, який склався в кожному конкретному книготорговом підприємстві.
- Завідувачем магазинами постійно вивчати асортимент фірмових
видань фабрики, як власної, так і покупної, з метою своєчасного
оновлення товару.
- Завідувачем магазинами щомісячно повідомляти інформацію про попит на видання начальнику відділу фірмової торгівлі і відділу маркетингу.
- Завідувачем магазинами щомісяця давати відомості про реалізацію
товарів.
- В 1 кварталі 2006 року приступити до переведення магазину № 4 «Літарка» на касово-комп'ютерний облік.
- Організувати продаж власної продукції фабрики через книж-
кіоск на: ХШ Мінській міжнародній книжковій виставці-ярмарку «Книги Білорусі 2006»
Щорічному ярмарку «Здрастуй, школа», що проводиться в НВЦ «Бел-Екпо».
Планується і далі розширювати ринки збуту по Республіки Білорусь, для збільшення числа клієнтів в цілому по Республіки Білорусь, а саме пропонувати книжкову продукцію організаціям Соозпечаті і книжковим магазинам з відстрочкою платежу не менше 55 календарних днів, крім цього бібліотекам Республіки Білорусь за передоплатою. Паперово-білову продукцію необхідно пропонувати фірмам для закупівель на власні потреби за передоплатою. Розширити ринки збуту в країнах ближнього і далекого зарубіжжя, зокрема, із книжкової продукції і фотошпалери.
Для фабрики основними ринками збуту є видавництва, які замовляють друк журналів та книг, різні підприємства і приватні особи.
Підприємство виробляє продукцію на замовлення. Схема роботи з замовниками включає в себе оплату замовником витратних матеріалів і остаточний розрахунок з ним відразу після відвантаження готової продукції.
Основними і постійними замовниками є: міністерство освіти РБ, видавництва, деякі російські видавництва та підприємства книжкової торгівлі, а так само багато державні установи.
Основна стратегія охоплення ринку: Виборчий збут.
У виборчій системі збуту фабрика використовує не усіх посередників яких могла б залучити. Основна причина: відмова більшості оптових покупців включати видання фабрики у великих кількостях у свій асортимент, друга причина - фабрика прагнути укладати договори тільки з платоспроможними клієнтами.
Планується розробити стратегію інтенсивного збуту, тобто шукати максимально можливе число торгових точок по Республіці Білорусь (за всіма товарними групами) і в країнах ближнього і далекого зарубіжжя (за всіма товарними групами).
Планується в 2006 р . збільшити обсяги продажів власної продукції
- Реалізувати залишки власної продукції, що накопичилися за період
2000 - 2005 р . в наступному процентному співвідношенні: книги, брошури - 50%, паперово-білової продукції - на 90%, упаковку - на 80%, фотошпалери - на 50% від наявності на складі на 31.12.2005 р.
- Реалізувати продукцію, вироблену в 2005 р . на 80% від зданого
на склад кількості.
Структура основних покупців продукції по власності фабрики в період за 2005 р .: Роздрібні книготорговельні підприємства - 80%, оптові організації -12%, фірми, що купують продукцію фабрики для власних потреб - 8%.
У 2006 р . планується розширити коло покупців серед оптових організацій на 20%, роздрібних книготорговельних покупців на 10%, збільшити коло клієнтів, які купують продукцію для власних потреб до 30% до рівня 2005 р .
Найбільш важливими напрямками щодо збільшення конкурентоспроможності продукції є підвищення якості продукції, зниження вартості, збільшення асортименту. В умовах ринку конкурентоспроможність на 70 - 80% залежить від їх якості.
Основними конкурентами є друкарні, що спеціалізуються на випуску подібної продукції і використовують іншу технологію, що дозволяє отримати продукцію більш високої якості і знизити її собівартість (УП Поліграфкомбінат, УП Білоруський Дім Печатки та ін.)
Для Мінської Фабрики Кольоровий Печатки предметом конкуренції є собівартість виробленої продукції і терміни її виготовлення. Тому для того, щоб підприємство вистояло в жорсткій конкурентній боротьбі, необхідно розширювати його технологічні можливості. Це в свою чергу дозволить скоротити тривалість виробничого циклу, призведе до зниження собівартості і дозволить розширити асортимент виробленої продукції.
- Планується в 2006 р .
1. Організація і планування рекламної кампанії: використання товарної і фірмовою реклами в ЗМІ, транспорті і обов'язково у власних виданнях. Основна мета: створення у покупців і споживачів і фабрики стійкого сприйняття торгової марки «Мінська фабрика кольорового друку» як відомої і солідної марки, зміна у споживача сформованої думки з питання обмеженого асортименту фабрики в період 90-х років, інформування покупців і споживачів про нову продукцію фабрики та її переваги.
2.Совместо з бухгалтерією фабрики розробити методику організації стимулювання збуту, а саме: організувати і забезпечити на належному рівні стимулювання збуту (безкоштовна видача товару при купівлі певної кількості, видача купонів покупцям для покупки зі знижкою.
3. Виготовлення на стороні фірмових пакетів з адресами фірмових
магазинів фабрики та продаж у мережі фірмових магазинів.
4. Надання в подарунок активним покупцям фірмової атрибутики (кишенькові календарі, закладки, пакети обов'язково з рекламою
фірмових магазинів).
5. Організація фірмових секцій у великих торгових центрах, або
надання рекламної атрибутики посередникам для дарування її покупцям (фірмові плакати, календарі, пакети і т.п.).
6.Організацію розсилок каталогів посередникам.
7. Створення, ведення та оновлення власного Web-сайту в Інтернеті.
Прогнозування виробництва і фінансове планування.
В даний час фабрика гостро потребує техпереоснащення виробництва. Тому підприємство постійно нарощує обсяги випуску і реалізації продукції.
На 2006 рік запланований випуск продукції в порівнянних цінах-1045млн.руб. або 108% до очікуваного випуску 2005 року, у фактичних це складе 8520млн.руб.
На 2006 рік запланований випуск споживчих товарів до обсягу 2005 року в порівнянних цінах 105,9%.
Основний перелік соціально-значимих товарів
Товарні групи
Од. ізм.
2004р.
2005р
Зошити учнівські
тис.екз.
2060
2200
Зошити загальні
тис.екз.
98
100
Для малювання
тис.екз.
105
105
Зошити для нот
тис.екз.
10
10
Обсяг випуску цієї продукції по кварталах буде визначатися попитом на зазначену продукцію. З досвіду минулих років відомо, що найбільшу питому вагу реалізації продукції припадає на Ш кв. (Початок навчального року)
Діяльність фабрики спрямована на підвищення ефективності
виробництва для формування конкурентоспроможності та розширення
ринків регіонів збуту.
Приділяється велика увага рекламі продукції і послуг через засоби масової інформації, фабрика бере участь у міжнародних виставках і ярмарках, що проводяться в країнах СНД і далекого зарубіжжя «Німеччина, Польща, Росія та інші країни).
Для збільшення частки реалізованої продукції фабрика має власну мережу книжкової фірмової торгівлі: 5 магазинів в м. Мінську і 1 в м. Сморгонь. ,
У 2006 році очікується збільшення товарообігу не менш ніж на 10% в порівнянні з 2005 роком (очікуване виконання 2005р. - 960 млн. руб., План на 2006р. - 1056млн.руб.).
Географія партнерів: Німеччина, Польща, Росія, Україна, Молдова.
У 2006 році планується реалізувати на експорт продукцію на 482тис. $, Що складе 110,5% до очікуваного виконання 2005 році.
Фінансовим планом підприємства на 2006 рік передбачено отримати виручку від реалізації продукції в розмірі 9560 млн. руб., Що на 7,7% вище очікуваного виконання 2005 року.
Узагальнюючим показником роботи підприємства є прибуток, який планується в 2006 році в розмірі 1117млн.руб.
Рівень рентабельності реалізованої продукції на 2006 рік планується в розмірі 10%.

6. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН
У цьому розділі бізнес-плану приводиться інформація, що характеризує організацію роботи друкарського цеху: визначається потреба в кадрах і визначається їх чисельність, вирішуються питання організації оплати праці та матеріального стимулювання.
Організаційна структура управління цеху.
Сучасна організаційна структура УП «МФЦП» складається з:
- Апарату управління;
- Служби: технологічна, виробнича, технічна, фінансова, комерційна, маркетингова, кадрова, адміністративно-
господарська;
- Основні виробничі цехи: фоторепроцентр, друкований, пе-
реплетно-брошурувальні;
- Мережа магазинів фірмової торгівлі;
- Допоміжні служби.
Очолює цех начальник. Він керує всіма видами діяльності цеху, організовує роботу і взаємодію структурних підрозділів цеху.
Заступник начальника з комерційних питань здійснює керівництво господарсько-фінансовою діяльністю фабрики в області матеріально-технічного постачання, заготівлі та зберігання сировини, вивчення попиту та збуту продукції, забезпечуючи ефективне використання матеріальних і фінансових ресурсів.
Механік керує штатом майстрів і відповідає за справну роботу устаткування цеху.
Організаційна структура управління підприємством представлена ​​в додатку 1.
Планування праці і персоналу
Планування виступає центральною ланкою господарського механізму і найважливішим чинником розвитку економіки.
При плануванні зростання продуктивності праці враховується вплив окремих техніко-економічних факторів на середньорічну вироблення одного працюючого.
З метою зниження непродуктивних витрат планується впровадження заходів з поліпшення організації робочих місць, підвищення культури виробництва.
Рішення виробничих завдань вимагає забезпечення їх висококваліфікованими кадрами робітників і фахівців. Кадрова політика УП МФЦП побудована на основі державної кадрової політики і являє собою систему підготовки, добірка, розстановки, перепідготовки підвищення кваліфікації кадрів з урахуванням специфіки виробництва.
Облікова чисельність працюючих планується 585 чоловік, у тому числі промислово-виробничого персоналу - 565 чоловік.
Структура трудового колективу підприємства

1 - основні виробничі робітники, 76%;
2 - керівники, 13%;
3 - фахівці, 11%.
Основний склад робочих кадрів - це працівники з середньою спеціальною освітою, які мають великий досвід роботи в цій області.
Керівники підприємства переважно мають вищу технічну та економічну освіту. З 142 керівників, фахівців 64.1% мають вищу освіту.
Розрахунок потреби в трудових ресурсах здійснюється у такому порядку:
складається баланс робочого часу одного середньооблікового робітника;
розраховується чисельність і фонд заробітної плати робітників;
розраховується чисельність і фонд заробітної плати ІТП, службовців і МОП;
визначається продуктивність праці.
Баланс робочого часу встановлює кількість днів у році, які підлягають відпрацюванні одним середньооблікового робітника.
Розрахунок балансу робочого часу одного середньооблікового робітника представлений в табл. 6.1:
Таблиця 6.1
Баланс робочого часу одного середньооблікового робітника
Показник
Значення
Календарний фонд часу, дн
365
Неробочі дні, всього
113
Номінальний фонд часу, дн
252
Плановані неявки, всього,
чергові і додаткові відпустки
по навчанню
у зв'язку з пологами
по хвороби
інші неявки, дозволені законом
35
23
1
3
6
2
Ефективне число днів у році
217
Номінальна тривалість робочого дня, год
8
Плановані внутрішньозмінні втрати, год
0,1
Тривалість робочого дня з урахуванням планованих втрат, год
7,9
Ефективний фонд часу, год
1714.3
На основі балансу робочого часу для визначення среднесписочного складу робочих необхідно розрахувати коефіцієнт переходу , Який визначається за формулою:
, (6.1)
де - Номінальний фонд часу одного середньооблікового робітника; - Ефективний фонд часу одного середньооблікового робітника.
Підставляючи значення з табл. 6.1 знаходимо коефіцієнт переходу:

6.1 Розрахунок чисельності робітників
Чисельність працюючих розраховується за категоріями персоналу: робітники, керівники, фахівці і технічні виконавці. Явочна чисельність робітників визначається на підставі норм виробітку, часу, норм обслуговування і штатних нормативів.
Обліковий склад визначається множенням явочного числа на перевідний коефіцієнт, який розраховується як відношення кількості днів роботи підприємства в році до числа днів роботи одного середньооблікового робітника:
, (6.2)
де - Явочное число робітників; - Коефіцієнта переходу.
Розрахунок облікової чисельності представлений в табл. 6.2.
Таблиця 6.2
Облікова чисельність робітників друкарського цеху книжково-журнального ділянки
Професія
Тариф-ний
розряд
Явочное число робітників у зміну
Змінність
роботи
Явочное число робітників у добу
Коефіцієнт переходу
Списочное число робочих
Основні виробничі-ні робітники:
Оператор машин
Друкар
Й транспортування щик
4
6
5
3
3
4
2
6
6
8
1,161
7
7
9
Допоміжні робітники основного виробництва:
ремонтник
4
3
2
6
1,161
7
Усього:
16
26
30
У складних умовах переходу на ринкові умови господарювання підприємство зуміло зберегти високий професійний рівень своїх кадрів. Однією з умов збереження фахівців на підприємстві є стабільна оплата за кваліфіковану працю. Адміністрацією застосовуються заходи щодо подальшого вдосконалення оплати праці працюючих, а також поліпшення їх роботи. У 2006 році планується збільшення середньомісячної заробітної плати працюючих в еквіваленті до 250 дол.США.
З метою забезпечення зростання середньої заробітної плати в 2006 році і підвищенню продуктивності праці розроблено такі заходи:
- Створення умов, які забезпечують раціональне використання робочого часу;
- Поширення найбільш продуктивних прийомів і методів
праці;
- Вдосконалення та розширення рівня нормування праці робітників;
- Створення сприятливих умов праці та обслуговування робочих
місць;
- Впровадження найбільш ефективних форм і систем оплати праці, морального і матеріального стимулювання;
- Підвищення кваліфікації працюючих освоєння суміжних професій;
- Зміцнення трудової дисципліни.
Фонд заробітної плати визначається за групами робітників, що забезпечує правильний розподіл заробітної плати між відповідними статтями калькуляції.
Розділяють тарифний, годинний, денний і річний фонди заробітної плати.
Тарифний фонд визначається як:
, (6.3)
де - Кількість робочих i-го розряду; - Ефективний фонд робочого часу; - Годинна тарифна ставка.
Відсоток доплат визначається з балансу робочого часу.
,
де Т нев - кількість днів невиходів на роботу;
Т б - кількість днів невиходів на роботу через хворобу;
Т еф - ефективний фонд часу;
Т пот - внутрішньозмінні втрати, ч.;
Т еф.см - тривалість робочого дня з урахуванням втрат, ч.
Премія: П = Тф +30%.
Розрахунок річного фонду заробітної плати робітників представлений в табл. 6.3:
Таблиця 6.3
Розрахунок основної заробітної плати робітників
Категорії
працівників
Розряд
Облікова чисельність
Ефективний фонд часу одного робітника, год
Годинна тарифна ставка, р
Тарифний фонд,. р
Доплати до тарифного фонду,. р
Премія,. р
Всього, р
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Основні виробничі робітники:
оператор машин
друкар
транспортувальник
4
6
4
7
7
9
3,43
2730
3320
2310
65520
79680
71280
1939,4
2358,6
2109,8
19656
23904
21384
871154
1059420
947738
Допоміжні робітники основного виробництва:
ремонтник
4
7
3,43
2360
56640
1676,6
16992
753086
3631404
Чисельність і фонд заробітної плати ІТП, службовців і МОП визначається у відповідності зі штатним розкладом підприємства та посадовими окладами.
Розрахунок чисельності і фонду заробітної плати для даних категорій працівників представлено в табл. 6.4:
Таблиця 6.4

Розрахунок штатів та фонду оплати праці ІТП

Посада
Категорія працівників
Кількість штатних одиниць
Місячний посадовий оклад, тис. р..
Річний фонд оплати праці, тис. р..
за окладом
премія
всього
Начальник цеху
ІТП
1
750
8108
2432
10540
Заст. начальника цеху
ІТП
1
680
7351
2205,3
9556,3
Майстер
ІТП
4
510
5513,5
1654,1
7167,6
Механік
ІТП
2
530
5729,7
1718,9
7448,6
Всього
34712,5
Розрахунок трудових витрат наведено в табл. 6.5:
Таблиця 6.5

Витрати на трудові ресурси

Показники
Значення
Чисельність працюючих, у т. ч.:
робочі
керівники
38
30
8
Річний фонд оплати праці, тис. р.
216282,7
Середньорічна заробітна плата одного працівника, тис. р.
5691,65

7.ПРОІЗВОДСТВЕННИЙ ПЛАН
7.1Расчет виробничої потужності
План виробництва продукції включає визначення обсягу виробництва продукції (робіт, послуг) та його обгрунтування виробничими потужностями, матеріальними і трудовими ресурсами. Головним завданням при складанні плану виробництва продукції є формування такого переліку видів продукції та послуг, який би забезпечив підприємству максимум прибутку.
Виробнича потужність - це максимально можливий річний випуск продукції в номенклатурі і асортименті планового року при повному використанні обладнання та виробничих площ, а також найкращих організаційно-технічних умовах виробництва.
У загальному вигляді виробнича потужність розраховується за формулою:
, (7.1)
де - Годинна продуктивність провідного технологічного обладнання, од. продукції / год; - Річний ефективний фонд часу, год; - Кількість одиниць однотипного устаткування.
До ведучого обладнання належить обладнання, на якому виконуються основні, найбільш трудомісткі технологічні процеси та операції з виготовлення виробів або напівфабрикатів.
Провідним обладнанням друкарського цеху є друкарські машини.
Провідне обладнання друкарського цеху МФЦП і його продуктивність вказані в табл. 7.1.

Таблиця 7.1

Провідне обладнання друкарського цеху МФЦП

Найменування устаткування
Рік випуску
Годинна продуктивність,
отт / год
Кількість одиниць однотипного устаткування
Чотириколірного листова офсетна ПМ RA 104-4
1998
9000
1
Двухкрасочная листова офсетна ПМ Р-24-5 sw
1992
5000
2
Двухкрасочная листова офсетна ПМ Р-24-3
1990
6000
1
Чотириколірного листова офсетна ПМ P-44-5
1989
5000
2
Ефективний фонд часу роботи обладнання визначається на основі балансу часу роботи ведучого обладнання в планованому році.
Тривалість капітальних і поточних ремонтів взята з річного плану ППР друкарського цеху. Тривалість простою обладнання на технологічні зупинки за діючими на підприємстві нормами становить 7% від режимного фонду часу. Баланс часу роботи ведучого обладнання в 2005 р . наведено в табл. 7.2:
Таблиця 7.2
Баланс робочого часу провідного технологічного обладнання на 2005 р .
Показники
Дні
Годинники
Календарний фонд часу
365
2920
Вихідні і святкові дні
113
904
Режимний фонд часу
252
2016
Плановані зупинки цеху:
а) капітальний ремонт;
б) поточний ремонт;
в) внутрішньозмінні простої.
Всього простоїв
30
8
13
53
240
64
104
424
Ефективний фонд часу
199
1592
Коефіцієнт екстенсивного завантаження обладнання
0,55
Підставивши отримані дані у формулу, можна визначити річну виробничу потужність кожної машини, а потім, підсумувавши твори виробничої потужності однотипних машин на кількість цих машин, розрахуємо річну виробничу потужність всього друкарського цеху.
отт / ч.
Коефіцієнт екстенсивного завантаження устаткування:

7.2 Розрахунок програми виробництва та реалізації продукції (Альбом "Історія білоруської залізниці")

Програма виробництва та реалізації продукції
Таблиця 7.3
План виробництва продукції на 2006 рік
Найменування продукції
Випуск в натуральному вираженні
Ціна за одиницю продукції, тис. руб. / уч. од.
Обсяг виробництва у вартісному виразі, тис. руб.
уч. од.
тис. л.-Отт.
Альбом "Історія білоруської залізниці"
500
7.5
46008.68
18910348
7.2.1. Розрахунок матеріальних витрат і паливно-енергетичних ресурсів
У даному розділі визначається потреба друкарського цеху в матеріальних і паливно-енергетичних ресурсах (у натуральному і вартісному виразі).
Розрахунок потреби в матеріалах і енергоресурсах представлений в таблиці 7.4:

Таблиця 7.4
Розрахунок потреби в матеріалах і енергоресурсах
Найменування матеріалів та енергоресурсів
Питома норма витрати на 1000 л / отт.
Планований обсяг виробленої продукції в натуральному вираженні, тис. л / отт.
Потреба в матеріалах і енергоресурсах на весь випуск продукції
Вартість матеріалів і енергетичних ресурсів, тис. р..
Потреба в матеріалах і енергоресурсах у вартісному вираженні, тис. р..
Папір
1.03 тис. лист
7,5
7,725 тис. лист.
0,08
0,618
Фарба
4,52 кг
33,898 кг
23,17
785,417
Вода
0.2 м 3
1,5 м 3
0,3
0,45
Електроенер-гія
140,17 кВтг
1051,28 кВтг
0,18
189,23
Теплова енергія
5 Гкал
37,5 Гкал
0,4
15
Всього
990,715
7.2.2. Розрахунок амортизаційних відрахувань
Сума амортизаційних відрахувань визначається виходячи з вартості основних виробничих фондів і диференційованих норм амортизації по окремих групах основних виробничих фондів представлена ​​в табл. 7.5.
Амортизаційні відрахування розраховуються за формулою:
, (7.6)
де - Норма амортизації; - Початкова вартість ОПФ.
Таблиця 7.5

Розрахунок суми амортизаційних отчісленій169608

Елементи ОПФ
Амортизаційні відрахування
Норма,%
сума, тис. р.
1. Будівля
4.55
604,939
2. Машини та обладнання
5.88
781,575
Норма амортизації (Н а) встановлюється виходячи із строку корисного використання (роботи) основних засобів:
, Де 22 - термін служби будинків, років
, Де 17 - середній термін служби машин і устаткування, років.
Сума амортизаційних відрахувань на випуск продукції визначається виходячи з витрат на оплату праці.
Амортизаційні відрахування розраховуються за формулою:
, (7.6)
де - Відсоток амортизаційних відрахувань, 29%; Р О.Т. - витрати на оплату праці, р.

7.2.3. Розрахунок кошторису загальновиробничих витрат
Кошторис загальновиробничих витрат розраховується за нижченаведеними статтями витрат із застосуванням укрупнених показників. Результати розрахунку наведені в табл. 7.6.

Таблиця 7.6
Найменування статей витрат
Сума
1. Амортизація устаткування і транспортних засобів
2. Експлуатація устаткування і транспортних засобів
3. Ремонт обладнання та транспортних засобів
4. Внутрішньозаводське переміщення вантажів
5. Знос малоцінних і швидкозношуваних інструментів і пристосувань
6. Інші витрати
7. Утримання апарату
управління цеху з відрахуваннями
8. Зміст неуправленческого
цехового персоналу з відрахуваннями
9. Амортизація будівель, споруд та інвентарю
10. Утримання будинків, споруд та інвентарю
11. Ремонт будинків, споруд та інвентарю
12. Випробування, досліди, дослідження
13. Раціоналізація і винахідництво
14. Охорона праці
15. Знос і ремонт малоцінного і швидко зношується інвентарю
16. Інші витрати
Разом
54096 тис. руб.
326826,36 тис. руб
32560 тис. руб
22765 тис. руб
17983 тис. руб
1821,2 тис. руб
34712,5 тис. руб
181570,2 тис. руб.
50823,5 тис. руб.
12210 тис. руб.
25025 тис. руб.
173,5625 тис. руб.
347,125 тис. руб.
21628,27 тис. крб.
5670 тис. руб.
9000 тис. руб.
836628,8175 тис. руб.
5670 тис. руб.
9000 тис. руб.
836628,8175 тис. руб.
Калькуляція собівартості продукції наведена в табл.7.7.
Таблиця 7.7
Калькуляція собівартості продукції
Найменування калькуляційних статей витрат
Витрати на річний випуск, тис. руб.
Витрати на одиницю продукції,
тис. руб.
Пояснення до розрахунку
1. Матеріали
1665,960
3,331
Табл. 7.4
2. Покупні напівфабрикати і комплектуючі вироби
---------------
--------------
3. Зворотні відходи (віднімаються)
---------------
--------------
4. Паливо і енергія на технологічні цілі
812,784
1,626
Табл. 7.4
5. Витрати на оплату праці
4781,082
9,562
Додаток 2
6. Договір підряду
1643
3,286
Додаток 2
7. Відрахування в бюджет і позабюджетні фонди від коштів на оплату праці
2248,429
256,963
19,124
4,497
0,514
0,038
На соц. Страхування.
Надзвичайний податок. фонд зайнятості
Страхування від нещ. Випадків
8. Витрати на підготовку і освоєння виробництва
382,487
0,765
5-10% від ст. 5
9. Амортизаційні витрати
1386,514
2,773
29% від витрат на оплату праці
10. Інші виробничі витрати
2629,595
5,25919
55% від витрат на оплату праці
11. Виробнича собівартість
15758,623
31,517
Σ п. 1-10
14. Рентабельність
20%
15. Оптова ціна
18910,348
37,821


8. ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

8.1. Розрахунок прибутку від реалізації продукції
Розраховуємо плановану прибуток за формулою:
, (8.1)
де - Собівартість одиниці продукції; - Планований прибуток; - Планована рентабельність продукції 20%.
тис. руб
Оптова ціна продукції дорівнюватиме
, (8.2)
руб
Розрахуємо відпускну ціну продукції за формулою:
, (8.3)
Де Еп = 3% - єдиний платіж; - Податок на додану вартість.
Єдиний платіж розраховується за формулою:
(8.4)
Податок на додану вартість розраховується за формулою:
. (8.5)
руб
Таким чином, відпускна ціна продукції за формулою (8.3) дорівнює:
руб
8.2. Розрахунок балансового і чистого прибутку
Розраховуємо балансовий прибуток за формулою:
. (8.6)
де - Прибуток від реалізації продукції; - Прибуток від позареалізаційних заходів.
тис. руб
Розраховуємо чистий прибуток. Вона визначається як різниця між оподатковуваним прибутком та нарахованого податку на прибуток. У свою чергу оподатковуваний прибуток - це різниця між балансовим прибутком і податку на нерухомість мінус прибуток, яка не обкладається податком.
Так як прибуток по підприємству склала 1064 млн. руб., А податок на нерухомість 139 млн. руб. (Додаток 3), то маючи прибуток 3,151725 млн. руб. податок на нерухомість складе 411,7385 тис. руб
(8.7)
тис. руб
Податок на прибуток складає 24% від суми оподатковуваного прибутку:
тис. руб
Податок до місцевого бюджету 5% від різниці тис. руб
Сума чистого прибутку визначиться за формулою:
. (8.8)
тис. руб
Розрахунок прибутку та його розподіл
Показники
Значення, тис. руб.
1
2
1. Обсяг виробництва у вартісному вираженні
18910,348
2. Повна собівартість продукції
15758,623
3. Прибуток від реалізації продукції
3151,725
4. Податок на нерухомість
411,7385
5. Пільгується прибуток
6. Оподатковуваний прибуток
2739,986
7. Податок на прибуток
657,597
8. Податок у місцевий бюджет
104,119
9. Чистий прибуток
1978,27
8.3. Розрахунок рентабельності
Розрахуємо рентабельність продукції. Рентабельність продукції (Р) визначається за формулою
Р = (П р / С) × 100%,
де П р - прибуток від реалізації продукції, тис. крб.;
З - Повна собівартість реалізованої продукції, тис. руб.


9. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПЛАН
Інвестиційний план є заключним розділом бізнес-плану, в якому викладається план отримання коштів для створення або розширення підприємства.
Інвестиції - вкладення коштів з метою збереження і збільшення капіталу, отримання доходу, оновлення та модернізації устаткування і поліпшення економічних показників цеху.
Реальні інвестиції - це вкладення коштів у придбання (оренду) землі, основні фонди та оборотні засоби, нематеріальні та інші активи.
Інвестиційна стратегія дає можливість визначити такі основні аспекти:
ü термін окупності проекту;
ü момент отримання інвесторами перших прибутків на вкладений капітал,
ü розмір цих прибутків.
У книжково-журнальному цеху планується заміна застарілих вузлів двухкрасочной листової офсетного ПМ Р-24-5 sw, чотириколірного листової офсетного ПМ RA 104-4 і модернізація машини чотириколірного листова офсетна ПМ P-44-5. У наслідок заміни, буде збільшена продуктивність машин, зменшення браку у результаті різних неполадок в машинах.

Провідне обладнання друкарського цеху МФЦП

Найменування устаткування
Рік випуску
Годинна продуктивність,
отт / год
Кількість одиниць однотипного устаткування
Чотириколірного листова офсетна ПМ RA 104-4
1998
9500
1
Двухкрасочная листова офсетна ПМ Р-24-5 sw
1992
6000
2
Двухкрасочная листова офсетна ПМ Р-24-3
1990
6500
1
Чотириколірного листова офсетна ПМ P-44-5
1989
6000
2
Ефективний фонд часу роботи обладнання . Визначається на основі балансу часу роботи ведучого обладнання в планованому році. З раніше наведених розрахунків, = 199 днів або 1592 години.
У цьому випадку виробнича потужність буде рівна:
отт.
Розрахунок потреби друкованого ділянки в матеріалах і енергоресурсах представлений у таблиці 9.1.
Таблиця 9.1
Розрахунок потреби в матеріалах і енергоресурсах
Найменування матеріалів та енергоресурсів
Питома норма витрати на 1000 л / отт.
Планований обсяг виробленої продукції в натуральному вираженні, тис. л / отт.
Потреба в матеріалах і енергоресурсах на весь випуск продукції
Вартість матеріалів і енергетичних ресурсів, тис. р..
Потреба в матеріалах і енергоресурсах у вартісному вираженні, тис. р..
Папір
1.03 тис. лист
7,5
7,725 тис. лист.
0,08
0,618
Фарба
+4,02 Кг
30,15 кг
23,17
698,576
Вода
0.15 м 3
1,125 м 3
0,3
0,338
Електроенер-гія
110,17 кВтг
826,275 кВтг
0,18
148,73
Теплова енергія
4,9 Гкал
36,75 Гкал
0,4
14,7
Всього
862,962
З розрахунків випливає, що потреба в матеріалах і енергоресурсах зменшилася на 443,311 тис. руб., Тобто 990,715-862,962 = 127,753 тис. руб.

9.1 Оцінка економічної ефективності заходів

Розрахунок рентабельності
Розрахуємо рентабельність продукції. Рентабельність продукції (Р) визначається за формулою

При визначенні економічної ефективності проектованого заходу має бути встановлена ​​його економічна доцільність.
Проектоване захід буде економічно ефективним, якщо період повернення інвестицій в) буде нижче нормативного (4 роки).
Розрахунок потреби в матеріалах і енергоресурсах до здійснення заходу представлений в таблиці 9.2:
Найменування матеріалів та енергоресурсів
Питома норма витрати на 1000 л / отт.
Планований обсяг виробленої продукції в натуральному вираженні, тис. л / отт.
Потреба в матеріалах і енергоресурсах на весь випуск продукції
Вартість матеріалів і енергетичних ресурсів, тис. р..
Потреба в матеріалах і енергоресурсах у вартісному виразі, тис. р.
Папір
1.03 тис. лист
20000
20600тис. лист.
0,08
1648
Фарба
4,52 кг
90400 кг
23,17
2094568
Вода
0.2 м 3
4000 м 3
0,3
1200
Електроенер-гія
140,17 кВтг
2803400 кВтг
0,18
504612
Теплова енергія
5 Гкал
100000 Гкал
0,4
40000
Всього
2642028
Таблиця 9.2
Розрахунок потреби в матеріалах і енергоресурсах
Розрахунок потреби друкованого ділянки в матеріалах і енергоресурсах після провадження заходи подано в таблиці 9,3.
Таблиця 9,3
Розрахунок потреби в матеріалах і енергоресурсах
Найменування матеріалів та енергоресурсів
Питома норма витрати на 1000 л / отт.
Планований обсяг виробленої продукції в натуральному вираженні, тис. л / отт.
Потреба в матеріалах і енергоресурсах на весь випуск продукції
Вартість матеріалів і енергетичних ресурсів, тис. р..
Потреба в матеріалах і енергоресурсах у вартісному вираженні, тис. р..
Папір
1.03 тис. лист
24000
24720 тис. лист.
0,08
1977,6
Фарба
4,02 кг
96480 кг
23,17
2235441,6
Вода
0.15 м 3
3600 м 3
0,3
1080
Електроенер-гія
110,17 кВтг
2644080 кВтг
0,18
475934,4
Теплова енергія
4,9 Гкал
117600 Гкал
0,4
47040
Всього
2761473,6
З розрахунків випливає, що потреба в матеріалах і енергоресурсах збільшилися на 2761473,6-2642028 = 119,4456
млн. руб.

Розрахунок суми амортизаційних відрахувань до здійснення заходу

Елементи ОПФ
Вартість ОПФ,
млн. р.
Амортизаційні відрахування
Норма,%
сума, млн. р.
1. Будівля
550
4.55
25,025
2. Машини та обладнання
960
5.88
56,448

Розрахунок суми амортизаційних відрахувань після здійснення заходу

Елементи ОПФ
Вартість ОПФ,
млн. р.
Амортизаційні відрахування
Норма,%
сума, млн. р.
1. Будівля
560
4,55
25,48
2. Машини та обладнання
970
5,88
57,036
Сума амортизаційних відрахувань збільшилася на 1043 тис. руб.
Річна економія:
,
- Обсяг виробництва продукції до і після вкладень інвестицій; - Відпускна ціна одиниці продукції;   - Собівартості продукції до вкладень інвестицій; - Вартість ОПФ після і до вкладень інвестицій; - Норма амортизаційних відрахувань 10%.
тис. руб.
Чистий прибуток:
тис. руб
Зміна амортизаційних відрахувань буде одно:
тис. руб
Зміна чистого доходу становитиме:
тис. руб
Строк повернення інвестицій:
року

10. Оцінка ризиків і страхування

Діяльність фабрики пов'язана з низкою господарських ризиків, для запобігання яких прийняті відповідні заходи.
На зниження виробничого ризику спрямована програма щодо своєчасного ремонту, профілактики та оновленню виробничого обладнання. Проведено страхування автотранспорту фабрики.
Для запобігання небажаних наслідків комерційного ризику на фабриці проведені маркетингові дослідження ринку матеріально-технічного забезпечення поліграфічного виробництва і ринку збуту для продукції фабрики; з метою залучення замовників вжиті заходи щодо вдосконалення ціноутворення і зниження виробничих витрат.
На фабриці накопичений великий досвід роботи з укладення комерційних договорів, є банк даних постачальників, замовників, покупців.
В якості гарантій дотримання партнерами договірних зобов'язань використовується право судового захисту майнових прав фабрики відповідно до законодавства РБ та міжнародними угодами.
Для страхування експортних контрактів фабрика може застосувати механізм їх страхування з використанням фонду підтримки експорту в установленому порядку.
Гарантією зниження соціально-психологічного ризику є своєчасне і повне перерахування коштів до фондів державного соціального страхування, з яких проводиться виплата пенсій, допомог, витрат на санаторно-курортне лікування та інші виплати.
Проведена реєстрація фабрики в якості страхувальника працівників від нещасних випадків на виробництві з перерахуванням відповідних внесків страховику РУП "Белгосстрах».

ВИСНОВОК
У ході виконання курсового проекту було розроблено бізнес-план друкарського цеху книжково-журнального ділянки Мінської Фабрики Кольоровий Печатки. Були розроблені основні маркетингові заходи, спрямовані на залучення додаткового числа замовників, складений і обгрунтований виробничою потужністю план виробництва продукції цеху, розрахована чисельність промислово-виробничого персоналу і фонд оплати праці, складена калькуляція собівартості продукції, визначені основні фінансові показники роботи цеху, а також можливі перешкоди на шляхи їх досягнення та заходи щодо їх запобігання. Були запропоновані деякі заходи щодо вдосконалення та модернізації обладнання, що призвело до зниження собівартості продукції, а, отже, збільшення прибутку. Була підрахована ефективність проведених заходів та термін окупності вкладених інвестицій.
Таблиця 21
Основні техніко-економічні показники бізнес-плану
Найменування показника
Звіт
План
Обсяг продукції, що випускається в натуральному вираженні, тис. л. / отт.
20000
24000
Коефіцієнт використання виробничої потужності
0,31
0,37
Обсяг продукції, що випускається у вартісному вираженні, млн. руб.
756,420
907704
Чисельність працюючих, чол.
У т. ч. робочих
38
30
38
30
Продуктивність праці одного працюючого, млн. руб.
19,90579
23886,95
Повна собівартість одиниці продукції, грн.
31517
31517
Матеріаломісткість продукції, руб. / Руб.
0,069
0,069
Витрати на 1 руб. товарної продукції, грн. / руб.
0,833
0,833
Прибуток від реалізації продукції, млн. руб.
126,080
151296
Прибуток чистий, млн. руб.
79,128
98,875
Рентабельність продукції,%
12,5
13,1
Сумарна річна економія, млн. руб.
+25111,7
Термін окупності інвестицій, років
3,65
ЛІТЕРАТУРА
1. Бізнес-план: порядок складання для отримання кредиту, інвестицій і створення спільного підприємства / Під. ред. В. Г. Гавриленка. Мн.: Право і економіка, 1994.
2. Буров В. П., Морошкин О. К., Новіков О. К. Бізнес-план. Методика складання. Реальний приклад. М.: Изд-во ЦІПКК, 1995.
3. Акулич І.Л., Демченко О.В. "Основи маркетингу" - навч. сел. для економічних спеціальностей, Мн, "Вища школа", 1999.
4. Кабушкин Н.І. Основи менеджменту. - Мн.: БГЕУ, 1996.
5. Родіевскій М. В., Ковальков М. П. Бізнес-план предприятия. Методичні рекомендації для працівників підприємств, організацій та підприємців. Мн.: Госекономплан РБ, НДЕІ, 1994.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Менеджмент і трудові відносини | Бізнес-план
357.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Проект модернізації цеху виробництва мармеладу з розробкою фасувального обладнання підприємства
Проект бізнес плану ВАТ Самара Лада 2
Проект бізнес плану ВАТ Самара Лада
Проект модернізації конструкції шатуну автомобільного двигуна
Проект модернізації виробництва короткорізаних макаронних виробів
Бізнес план модернізації технологічної лінії з виробництва азбестоцементних аркушів
Бізнес-план модернізації технологічної лінії з виробництва азбестоцементних аркушів
Розробка основних розділів плану госпрозрахункового цеху
Особливості планування та бізнес планування у сфері культури Структура бізнес плану
© Усі права захищені
написати до нас