Проектування систем водопостачання та водовідведення

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міністерство Освіти і Культури Киргизької Республіки
Киргизький Державний Університет Будівництва,
Транспорту і Архітектури
Кафедра: «Водопостачання та водовідведення»
Пояснювальна записка
курсового проекту
на тему: «Розрахунок внутрішнього водопроводу і каналізації будинку».
Виконав: Назаров Д. Є.
гр. ПЦБ-1-05
Перевірила: Абдилдабеков К. Т.

План
Введення
1. Класифікація систем водопостачання
2. Елементи внутрішнього водопроводу
3. Елементи каналізації
4. Розрахункова частина
Список використаної літератури

Введення
Водопостачання, каналізація і санітарно-технічне обладнання будівель і окремих об'єктів визначають не тільки рівень благоустрою населених пунктів, а й масштаби розвиток багатьох галузей народного господарства. Системи водопостачання та каналізації, які будуються в місцях, де живуть і працюють люди і функціонують виробничі підприємства, відносяться до систем життєзабезпечення. Постачання споживачів водою високої якості і в достатній кількості має велике санітарно-гігієнічне, економічне і соціальне значення.
Споживання природного води з підземних і поверхневих джерел господарсько-побутові, виробничі та протипожежні потреби населення пунктів та виробничих підприємств щорічно збільшується одночасно із здійсненням у нашій країні грандіозного за своїми масштабами цивільного та промислового будівництва. Однак запаси води - природної сировини, як і інших природних ресурсів, обмежені. У зв'язку з цим розробки проблем раціонального, науково обгрунтованого, комплексного використання водних ресурсів та охорони водних джерел від забруднень приділяється дуже велике значення.
Важливою проблемної розвитку водного господарства в нашій країні є планове проведення комплексних заходів щодо захисту води, грунту і повітря від забруднень. Особливої ​​актуальності набувають в даний час питання економії, раціонального використання природних вод і боротьби із забрудненням джерел водопостачання від скидання неочищених стічних вод. Ці питання успішно вирішуються шляхом впровадження оборотних систем технічного водопостачання і організації безстічного водного господарства на виробничих підприємствах.

Introduction
Water supply, the water drain and the sanitary-engineering equipment of buildings and separate objects define not only a level of an accomplishment of settlements, but also scales development of many branches of a national economy. Systems of water supply and the water drain which are under construction in places where live and work people and the industrial enterprises function, concern to life-support systems. Supply of consumers by high quality water and in enough has the big sanitary-and-hygienic, economic and social value.
Consumption of natural water from underground and superficial sources for economic - household, industrial and fire-divvention needs of the population of items and the industrial enterprises annually increases simultaneously with realization in our country grandiose on the scales of civil and industrial construction. However stocks of water of natural raw material, as well as other natural resources, are limited. In this connection development of problems of rational, scientifically proved, complex use of water resources and protection of water sources from pollution very big value is given.
Problem development of a water management in our country scheduled carrying out of complex actions on protection of water, ground and air against pollution is important. The special urgency is got now with questions of economy, rational use of natural waters and struggle against pollution of sources of water supply from dump of the crude sewage. These questions successfully are solved by introduction of turnaround systems of technical water supply and the organization a water management at the industrial enterprises.

1. Класифікація систем водопостачання
Системи водопостачання будинків та об'єктів будь-якого призначення повинні забезпечувати споживачів водою заданої якості, в необхідній кількості і під необхідним напором. Постачання водою будівель і окремих об'єктів може здійснюватися від зовнішньої водопровідної мережі (населеного або поверхневого) джерела водопостачання.
Системи водопостачання поділяються за призначенням, сфері обслуговування, способу використання води, забезпеченості напором з урахуванням встановленого обладнання.
За призначенням системи поділяють на господарсько-питні, виробничі та протипожежні.
Господарсько-питні системи водопостачання будинків (внутрішні водопроводи) призначені для забезпечення споживачів водою питної якості, що відповідає вимогам ГОСТ 2874-82 «Вода питна». Споживачами вода витрачається на питні, господарсько-побутові, санітарно-гігієнічні та технологічні потреби. У тому випадку якщо можливе споживання води не питної якості, в будівлі проектує два внутрішніх водопроводу питної та технічної води, не з'єднаних інших з одним (роздільних). У виробничих будівлях (гарячих цехах) передбачають спеціальні питні водопроводи, в яких вода може бути насичена вуглекислим газом, підсолити або охолоджена.
Виробничі системи водопостачання забезпечують подачу води над технологічні потреби підприємства, цеху. Якості та кількості води у виробничих водопроводах повинні задовольняти вимогам технології виробництва. У виробничих водопроводах вода може бути не питної якості або спеціально очищена (Умягчить, обессолена, обезжелезена, знебарвлена ​​і т.п.); в таких випадках, як правило, передбачається водопідготовка.
Протипожежні системи водопостачання будинків призначений для ліквідації вогнищ пожежі, що спалахнула будівель. Якість води не лімітується, а кількість його повинно бути передбачено відповідно до вимог СНиП.
За сферою обслуговування системи можуть бути роздільними, не з'єднаними одна з одною (оскільки якість води в них може бути різні). Об'єднаними (господарсько-протипожежні яких передбачається подача води ідентичного якості), або єдиними, що забезпечують подачу води на всі потреби; господарсько - питні виробничі та протипожежні. Єдині системи забезпечують подачу води тільки питної якості. Якщо за погодженнями органами санітарного нагляду передбачається використання технічної води (не питної якості) на господарсько - побутові цілі (миття підлоги, прання, промивку унітазів і пісуарів і т.п.). Те повинна бути запроектована самостійна мережа, нез'єднання з господарсько питним водопроводом.
За способом використання е води розрізняють системи: прямоточна, оборотні і повторного використання. При вирішенні питань раціонального використання природних ресурсів з метою економії води слід ширше застосовувати оборотні системи водопостачання з використанням локальних установок для водопідготовки (залежно від технологічних вимог) і з підживленням свіжий водою для заповнення втрат, які завжди спостерігаються в оборотних системах водопостачання.
По забезпеченості напором з урахуванням встановленого обладнання розрізняють системи:
а) Забезпечені напором від мережі зовнішнього водопроводу, тобто коли в точки приєднання внутрішнього водопроводу до зовнішньої мережі водопостачання населеного пункту або підприємства мінімальний (гарантійний). Напір буде достатній для нормального функціонування всіх водорозбірних пристроїв, встановлених на мережі внутрішнього водопроводу.
б) Незабезпечені напором від мережі зовнішнього водопроводу, тобто системи з водонапірним обладнанням: водонапірним баком, насосної або пневматичною установкою.
У системах оборотного водопостачання передбачається багаторазове використання однієї і тієї ж води. Однак після того використання змінюються показники її якості та загальна кількість. У оборотних системах водопостачання можуть, змінюється не тільки температури та кількість води, але й інші показники якостей: сольовий склад зміст бактерії і т.п., тому вода для обробки спрямовується на спеціальні споруди та установки для очищення знезараження та ін
Прикладом такої системи може бути оборотна система водопостачання плавального басейну або будь-яка оборотна система технічного водопостачання промислового підприємства.
Системи повторного використання води застосовують виробничих будівель, коли вода після одноразового використання в одному цеху на одній технологічній лінії може бути повторно використано на інші потреби, іншими споживачами. При цьому виявляється економічно не доцільним багаторазове використання води, так як в цьому случи, необхідне очищення води до необхідного якість.
2. Елементи внутрішнього водопроводу
Основними елементами внутрішнього водопроводу є вводи (один або декілька), водомірний вузол, місцеві водонапірні установки, регулюючі та запасні баки (вода акумулюючі пристрою), водопровідна мережа, обладнана трубопроводами та необхідною арматурою. У виробничих системах технічного водопостачання (особливо оборотних) іноді застосовують місцеві установки кондиціонування води (фільтри, освітлювачі та інші установки для спеціальної обробки).
Вводи призначені для з'єднання системи водопостачання будівлі або об'єкта з зовнішньої водопровідною мережею, з якої передбачаються подача води споживачам.
Водомірний вузол, обладнаний вимірювальних приладів вода лічильником для обліку кількість витраченої води, контрольно - спускним краном для контролю, наявного напору (тиску) і спуску води з мережі, запірною арматурою.
Місцеві водонапірні установки призначені для підвищення напору мережі внутрішнього водопроводу, коли гарантійний (мінімальний) напір на вводі менше необхідного і не забезпечує подачу необхідної нормованого витрати води, особливого у водорозбірних приладів, розташованих на верхніх поверхах будинків. До водонапірним установок відносяться підвищувальні насосні установки, пневматичні установки.
Регулюючі та запасні баки (вода акумулюючі і напірні пристрою)-відкриті і закриті (пневматичні) баки призначені для акумулювання деякого об'єму води при невідповідності режимів подачі та споживання води у мережі внутрішнього водопроводу. Ці баки можуть бути використані і для зберігання запасу води на технологічні або протипожежні потреби.
Водопровідні мережі призначені для транспортування води до всіх водорозбірних пристроїв, розміщених в будівлі.
При проектуванні систем водопостачання будинків слід розрізняти водопровідні мережі, розташовані усередині будинків і мережі мікро районні (внутрішньомайданчикові), що з'єднують групу будівель між собою. Для внутрішніх мереж застосовують сталеві оцинковані і пластмасові труби, а для мікро районних мереж чавунні, азбестоцементні та інші труби, які прокладають у землі або в непрохідних каналах. Внутрішня водопровідна мережа складається з трубопроводів, обладнаних необхідною арматурою, яка призначена для роздачі води споживачам, для відключення на випадок ремонту окремих ділянок, для контролю та управління режимом подачі та споживання води.
3. Елементи каналізації
Водопровідна вода, яка була використана в господарських, виробничих та інших цілях і отримала при цьому різні домішки (забруднення), що змінили її хімічний склад або фізичні властивості, називається стічною рідиною. До категорії стічних відноситься і атмосферні води, що утворюються в результаті випадання дощів і танення снігів.
Склад стічних вод дуже різноманітний. Вміщені в них органічні забруднення можуть загнивати і служити сприятливим середовищем для розвитку мікроорганізмів, у тому числі і патогенних (хвороботворних). Присутні у стічній рідині хімічні сполуки, жири масла, нафтопродукти, синтетичні поверхнево-активні, отруйні та радіоактивні речовини здатні завдати великої шкоди грунті та водоймищ. Скупчення стічної рідини на поверхні й у глибині грунту, а також водоймах викликає забруднення навколишнього середовища, виключає можливість використання водойм для господарських цілей і може стати причиною виникнення різних інфекційних захворювань. Все це представляє серйозну загрозу для людства і вимагає негайного видалення стічних вод за межі житлових зон та їх обробки.
Залежно від походження та якісної характеристики домішок стічні води поділяють на побутові, виробничі та атмосферні.
До побутових відноситься води від кухонь, туалетних кімнат, душових, лазень, пралень, їдалень, лікарень і т.д. За природою забруднень побутові води можуть бути фекальними, тобто забрудненими переважно фізіологічними покидьками, і господарськими, що містять різного роду господарські відходи. Побутові стічні води характеризуються, в основному, вмістом органічних забруднень у різних фазово-Дисперсність станах.
Виробничі стічні води утворюються в результаті забруднення водопровідної води при використанні її в технологічному процесі. Вони поділяються на забруднені і умовно-чисті. У порівнянні з побутовими склад і концентрація забруднень виробничих стічних вод більш різноманітні, тому що вони залежать від характеру виробництва, типи продукції, що випускається та особливостей технологічних процесів, де використовується водопровідна вода. Від деяких виробництв може надходити кілька видів стічних вод з різним складом і концентрацією домішок.
Умовно чисті води, що містять дуже малу кількість забруднень, можна скидати у водоймище без обробки.
Атмосферні (дощові) стічні води містять переважно мінеральні домішки. Відмінні особливості дощового стоку - його епізодичність і різка нерівномірність: в суху погоду він був відсутній, а в період злив секундні витрати атмосферної води можуть у 50-150 разів перевищувати витрати побутових вод з тієї ж площі забудови міста або населеного пункту.
Під каналізацією (водовідведенням) розуміється комплекс устаткування, мереж і споруд, призначених для організованого прийому й видалення по трубопроводах за межі населених пунктів або промислових підприємств забруднених стічних вод, а також для їх очищення та знешкодження перед утилізацією або скиданням у водойму.
Існують два види каналізація: вивізне і сплавна. При організації вивізного каналізації рідкі забруднення збирають у спеціальні приймачі (вигріб) і періодично вивозять автомобільним транспортом на поля асенізації для обробки або a спеціальні місця, погоджені з санітарними органами Вивізне каналізацію влаштовують лише в невеликих населених пунктах, де застосування іншого виду каналізації важко. Вивізне каналізація економічно недоцільна і не забезпечує належного санітарного стану територій.
При організації сплавний каналізації стічні води по підземних трубопроводах транспортуються на очисні споруди, де вони піддаються інтенсивної очищення переважно в штучно створених умовах, після чого скидаються в найближчі водоймища.
Сплавна каналізація складається з наступних основних елементів: внутрішніх каналізаційних пристроїв будинків, зовнішньої внутрішньоквартальної та вуличної каналізаційної мережі, насосних станцій та напірних трубопроводів, очисних споруд та пристроїв для випуску очищених стічних вод у водойму.
Внутрішня і внутрішньоквартальних каналізаційні мережі розглянуті в гл. 2. Зовнішня вулична каналізаційна мережа являє собою систему підземних трубопроводів, що приймають їх до насосним станціям, очисним спорудам і у водойму.
Каналізаційні мережі будують переважно самопливними. Для цього всю каналізуемую територію міста або населеного пункту поділяють на басейни каналізування (території, обмежені вододілами), де відповідно рельєфу місцевості прокладають самопливні трубопроводи вуличної мережі та колектори, тобто ділянки каналізаційної мережі, що збирають стічні води з одного або кількох басейнів каналізування (ріс.III. 1). У великих містах з сильно розвиненою міською мережею колектори великих розмірів нерідко називають каналами.
Колектори поділяються на такі види:
а) колектори басейнів каналізування, що збирають стоянці води з окремих басейнів;
б) головні колектори, що приймають і транспортують стічні води двох і більше колекторів басейнів каналізування;
в) заміські колектори, що відводять стічні води транзитом (без приєднання) за межі об'єкта каналізування до насосним станціям, очисним спорудам або до місця їх випуску у водойму.
Трасування колекторів звичайно здійснюється за зниженими ділянках місцевості, що забезпечує прокладку приєднуються до них вищерозташованих ділянок вуличної мережі на мінімальній глибині.
Каналізаційна мережа завжди повинна бути доступна для огляду, промивання та прочищення від засмічення, тому на ній влаштовують оглядові колодязі. Для прийому атмосферних стічних вод передбачають дощоприймачі, що представляють собою круглі або прямокутні в плані колодязя з металевими гратами зверху.
Перетин колекторів із залізними дорогами, річками, ярами здійснюють шляхом влаштування дюкерів, естакад та ін При необхідності підйому стічних вод на більш високі позначки через неможливість (наприклад, значного заглиблення колектора) подальшого самопливного транспортування наносні станції, які перекачують воду з напірним трубопроводами .
Очисні станції призначені для очищення стічних вод і переробки їх осаду. Очисні споруди слід розташовувати нижче за течією річки щодо каналізуемого населеного пункту чи промислового підприємства, завдяки чому виключається небезпека забруднення водойми в межах каналізуемого об'єкта. Після очищення стічні води через спеціальні пристрої-випуски скидаються у водойму.
Способи очищення стічної води і обробки осаду, склад, компонування і розміри очисних споруд визначаються в залежності від характеру і концентрації забруднень стічних вод. Вимог до осаду, потужності і саме всеочисній здатності водоймища, наявності та віддаленості населених пунктів і промислових підприємств нижче за течією річки, а також від призначення водоймища (для водопостачання, купання, риборозведення та інших цілей).
Основний етап проектування каналізації, складені схеми каналізації, тобто плану каналізуемого об'єкта з нанесеними на ньому елементами каналізації (мережами, насосними станціями, очисними спорудами та ін.) Приблизний ескіз схеми каналізації населеного пункту і промислового підприємства показаний на ріс.III.1. При складанні схеми каналізації необхідно враховувати ряд факторів:
а) конфігурацію і розміри каналізуемого об'єкта;
б) потужність і розташування довколишніх водойм, які можуть служити місцем скидання стічних вод після очищення;
в) рельєф місцевості;
г) грунтові умови;
д) економічні та санітарні міркування і ін
Велика розмаїтість зазначених факторів не дозволяє застосовувати будь-які типові схеми каналізації або загальні положення їх складання.
Схеми каналізації міст і промислових комплексів можуть бути централізованими, децентралізованим і регіональними.
При централізованій схемі стічні води всіх басейнів каналізування направляють по одному або декільком колекторами на єдину для всього міста очисну станцію, яка розташована за течією ріки, нижче міста. Децентралізовані схеми каналізації застосовують при каналізування великих міст в умовах як сильно пересеченного, так і дуже плоского рельєфу місцевості. У цьому випадку влаштовують районну каналізацію з самостійними очисними спорудами.
Для кількох близько розташованих населених пунктів і промислових підприємств у промислових і густонаселених районах країни застосовують регіональні схеми каналізації. У подібних схемах передбачає одна очисна станція великої продуктивності замість кількох малопотужних очисних споруд. При такій схемі каналізації знижуються капітальні та експлуатаційні витрати на очищення стічних вод, забезпечуються захист відкритих водойм від забруднень у межах густонаселеної частини регіону та раціональне використання водних ресурсів.

Список використаної літератури
1. Кедров, Пальгунов, Сомов «Водопостачання та каналізація».
2. СНиП 2.04.01-85 «Внутрішній водопровід і кналізація».

Розрахункова частина
Розрахунок внутрішнього водопроводу.
Таблиця № 1. Характеристика споживачів
Найменування споживачів
Кількість споживачів U
Норми витрат води в літрах
У добу максимального водоспоживання q u
У годину максимального водоспоживання
Холодний q hr, u
Загальний q hr, u
1
2
3
4
5
Жителі
300
190
10,5
10,5
3,4,5 СНиП 1.02.04-85 додатка 3.
Таблиця № 2. Характеристика встановлених санітарних проборов
Найменування санітарного приладу
Кількість сан. Приладу N, шт.
Витрат води, л / с
Часовий витрата води приладом q hr
Вільний напорH f, м
Холодний q 0 c
Загальний q 0 tot
1
2
3
4
5
6
Ванна
Умивальник
Унітаз
Мийка
42
42
42
42
0,2
0.07
0.1
0.14
0.3
0.1
0.1
0.2
300
180
83
180
5
2
3
2
Р =
q hru - норма витрати води споживачами в добу максимального водоспоживання, U - кількість споживачів;

Таблиця № 3. Гідравлічний розрахунок систем внутрішнього водопроводу
Номер розрахункового ділянки
Довжина Розрахункового ділянки 1м
Кількість приладів обсл-х ділянкою
Імовірність дії приладів Р
P * N
Величина α
Розрахунковий витрата на ділянці q, л / с
Діаметр трубопроводу на ділянці
Швидкість руху води на уч-ке V м / с
Втрати напору по довжині
1м довжина h
На всій ділянці h * 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
13-14
0,7
0,7
0,3
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
6,92
9,5
0,8
3,0
3,0
1
2
3
4
8
12
16
20
24
28
56
84
168
168
0,026
0,02
0,04
0,06
0,08
0,16
0,24
0,32
0.4
0.48
0.56
1,12
1,68
3,36
3,36
0,215
0,256
0,289
0,318
0,410
0,485
0,550
0,610
0,665
0,717
1,021
1,306
1,954
1,954
0,215
0,256
0,289
0,318
0,410
0,485
0,550
0,610
0,665
0,717
1,021
1,306
1,954
1,954
20
20
20
25
25
25
32
32
32
32
40
50
50
50
0,94
1,25
1,25
0,93
1,12
1,31
0,84
0,94
1,05
1,05
1,27
0,94
0,94
0,94
0,154
0,265
0,265
0,110
0,155
0,209
0,061
0,077
0,093
0,093
0,134
0,045
0,028
0,028
0,108
0,185
0,079
0,412
0,581
0,784
0,229
0,289
0,349
0,643
1,273
0,036
0,084
0,084

q =
q =
H тр = H г + h ст + h вод + Σhl + h м + H f = 26,75 +3 +2 +5,052 +1,516 +2 = 40,318
де H р-геометрична висота подачі води від місця приєднання введення до труби міського трубопроводу (z 0) та відмітки диктує водорозбірного крана (z д);
H г = z д - z 0 = 69,25-42,50 = 26,75
h ст - втрати напору на вводі, приймаємо від 2-3м.
h вод - втрати напору в водоміри, приймаємо від 1-2м.
h м - втрати напору на подолання при місцевих опорах;
h м = 0,3 * Σ hl = 0,3 * 5,052 = 1,516
Σ hl - таблиця 3, графа 11;
H f - робочий напір диктує приладу = 2.
Висновок: Так як необхідний натиск вище гарантійного, застосування установок для підвищення напору не потрібно.
Розрахунок внутрішньої каналізації.
Р =
q k = q в + q = 1,6 +1,81 = 3,41
q k = q в + q = 1,6 +2,28 = 3,88
q k = q в + q = 1,6 +3,025 = 4,84
P * N = 0.05 * 28 = 1.4
P * N = 0.05 * 56 = 2,8
P * N = 0.05 * 84 = 4,2
q =
q =
q =

Таблиця № 4. Гідравлічний розрахунок систем внутрішньої каналізації
Номер каналізаційного стояка
Кількість приладів приєднаних до стояка, N
Імовірність дії приладу, Р
Величина α
Розрахунковий витрата води по стояку, q в
Розрахунковий витрата стічних вод, q k
Діаметр поверхового відводу, d
Кут приєднання поверхових відводів до стояка
Діаметр труб каналізаційних стояків, D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1-2
2-3
3-4
28
56
84
0,05
0,05
0,05
1,207
1,521
2,017
1,81
2,28
3,025
3,41
3,88
4,84
100
100
100
0,04
0,04
0,04
100
100
100
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Будівництво та архітектура | Курсова
80.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Проектування систем господарсько-питного водопостачання
Проектування внутрішніх систем водопостачання і каналізації будинку
Водопостачання та водовідведення
Водопостачання і водовідведення
Водопостачання та водовідведення міста
Комунальна енергетика водопостачання та водовідведення
Аналіз суми витрат підприємства Водоканал на послуги водопостачання та водовідведення
Автоматизація систем водопостачання будівлі
Проектування системи водопостачання
© Усі права захищені
написати до нас