Проектування ділянки по збірці двигунів внутрішнього згоряння

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

РОЗРАХУНКОВИЙ РОЗДІЛ

Річна виробнича програма

Річна виробнича програма виробничої дільниці визначається в залежності від його класу:

1кл. - (Розбірно-складальні, слюсарно-механічні, ділянки по відновленню базових та основних деталей, мідницьким-радіаторний, шиномонтувальний і шиноремонтний, ділянки ремонту електрообладнання та ремонту системи живлення) номенклатурою і кількістю продукції.

2кл. - (Ковальсько-ресорний, термічний, мийно-очисний) номенклатурою, кількістю продукції і масою.

3кл. - (Зварювально-наплавочні, гальванічний, малярський) номенклатурою, кількістю продукції і площею.

Так як проектований дільниця складання ДВС відноситься до 1 класу, тому річна виробнича продукція буде визначатися номенклатурою і кількістю продукції. У зв'язку з тим, що на дільниці проводиться ремонт різних об'єктів автомобіля, але одного типу то для спрощення розрахунків виробничу програму приводять по трудомісткості до основної базової стадії. В якості основної для всіх легкових автомобілів прийнятий легковий автомобіль з об'ємом циліндрів 2,286 л.

У таблиці 1 наведені характеристики легкових автомобілів.

Таблиця 1. Технічна характеристика ремонтованих автомобілів.

Марка і модель


Тип кузова


Тип ДВС

К, Д, І

Число циліндрів

Робочий V

Номінал-я

потужність

ГАЗ-3110-411

ГАЗ 3110-110

ГАЗ 3110-600

ГАЗ 3110

З

З

З

З

До

У

Д

У

4 цілінра × 2445 см 3

4 циліндри × 2286 см 3

4 циліндри × 213 5см 3

4 циліндри × 2446 см 3

80,9

130,56

95,2

136

У таблиці 1 наведені основні характеристики, які включають марку, модель, тип кузова, які необхідні для коригування трудомісткості ремонтованих об'єктів або АТС.

Наведена річна виробнича програма N пр - визначається з урахуванням коефіцієнта приведення до основної моделі.

N пр = N a (1).

Де N - задана виробнича річна програма, шт.

K a - Коефіцієнт приведення. По таблиці 1 додаток 1 с.265 [17] приймаємо K a = 1.

N = 2800 шт; N пр =

Режим роботи ділянки. Річні фонди часу робітників і устаткування

Режим роботи ділянки характеризується числом робочих днів у році, тривалістю робочого тижня і робочої зміни в годинах, числом змін. Згідно календаря робочого часу на 2009 рік приймаємо наступний режим роботи ділянки:

  • Кількість робочих днів у році - 249

  • Кількість змін - 2

  • Тривалість робочого тижня - 40 ч.

  • Тривалість зміни - 8 год

  • Вихідні дні - 107

  • Святкові дні - 10

  • Тривалість зміни в передсвяткові дні - 7 год

  • Тривалість відпустки - 24 дн. (Робочих).

Річні фонди часу робітників і устаткування, виходячи з режиму роботи дільниці, поділяються на номінальні та дійсні.

Номінальний річний фонд робочого часу - Ф нр визначається кількістю робочих днів на рік і тривалістю зміни.

Дійсний річний фонд робочого часу - Ф ін визначається вирахуванням з номінального річного фонду часу неминучих втрат робочого часу, що враховують тривалість професійних і навчальних відпусток, відпусток по хвороби, на виконання державних завдань і обов'язків, а також пропусків робочого часу з інших поважних причин. Річні фонди часу за професіями наведено у Додатку 7  з 268 [17], а так само номінальний річний фонд часу зазначений у календарі робочого часу відповідного року, затвердженим держорганом. Дійсний річний фонд часу робочого Ф ін визначається за формулою:

Ф ін = нр-Д t) (2).

де Ф нр. - Номінальний фонд робочого часу, ч. Ф нр .= 1985 год

Д - кількість днів відпустки, 24дн.

t - тривалість робочої зміни, год

β - коефіцієнт втрати робочого часу: β = 0,92 ... 0,98

Ф ін = (1985-24

З урахуванням умов роботи приймаємо для проектованої ділянки дійсний фонд часу = 1720 год для збірки ДВС.

Визначаємо дійсний фонд часу обладнання Ф до ч.

Ф до = [366 - (107 + dn)]

Ф до = [366 - (107 +10)] ч.

де 366 - число календарних днів у році;

107 - число вихідних днів у році;

d - число святкових днів у році; d = 10;

n - число змін

η - коефіцієнт використання устаткування, що враховує простий у профілактичному обслуговуванні та ремонті; η = 0.93 ... 0,98

Приймаються дійсний річний фонд часу обладнання за рекомендацією таблиці Додатка 8, с 268, [17]. Фд.о. = 3800ч.

Трудомісткість і річний обсяг робіт

Розрахункова трудомісткість виконання робіт tpi для заданих умов на одиницю продукції i-го об'єкта визначається за формулою:

tpij = t пов (4) .

де t пов - еталонна трудомісткість; чол-год. ​​T пов = 9.33

По.о.р. - Відсоток трудомісткості в загальному обсязі робіт;%

Пв.о.р. - відсоток трудомісткості окремо виконуваних j робіт у складі загального обсягу робіт для i об'єкта;%

Kn - коефіцієнт корекції трудомісткості, що враховує річну виробничу програму; Kn = 1,04

K 1 - коефіцієнт, що враховує моделі і марки автомобілів; K 1 = 1,07

Значення коефіцієнта К р = зразковим за таблицею додатка 6, с.268 [12]

Результати розрахунків зводимо в таблицю

Таблиця 2 Розрахункова трудомісткість.

Найменування робіт

Еталонна трудомісткість

Коефіцієнт корекції

Коефіцієнт К1

V праці

Розрахунок.

тру-ть

Поор

Пошкод


Збірка вузлів

32

1,04

1,07

51,6

22,6

4,15

Загальна збірка

32

1,04

1,07

51,6

24,45

4,12

= 8,27 чол / год

Річний обсяг робіт (річна трудомісткість) - це трудові витрати, необхідні для виконання річної наведеної виробничої програми.

Річний обсяг T г ij чол-год. визначається за формулою:

Тг = tpij N пр Кр (5)

де Кр - коефіцієнт ремонту для складальних ділянок Кр = 1

T г1.1 =

T г1.2 =

Результати зводимо в таблицю 3.

Таблиця 3 Річний обсяг робіт.

Найменування робіт

Розрахункова

трудомісткість

Приведення рік.

програми

Коефіцієнт

ремонту

Річний обсяг

робіт

Збірка вузлів

4,15

1

2800

23156

Загальна збірка

4,12

1

2800

23156

Склад і чисельність працюючих

Склад працюючих виробничих ділянок з ремонту легкових АТС включає - виробничих і допоміжних робітників, а також інженерно-технічних працівників, лічильно-конторського і молодшого обслуговуючого персоналу. До виробничих належать робітники, безпосередньо пов'язані з випуском товарної продукції. Розрізняють списковий і явочний склад робітників. Обліковий (штатний) - це склад робітників, що включає в себе як фактично з'явилися на роботу, так і перебувають у відпустках і відсутніх по іншим поважних причин. Явочний - це кількість робітників, фактично з'явилися на роботу. Для ділянок річний обсяг робіт виражається в чол-год. Число списочних P сп і явочних P яв робітників визначається за формулою:

Мсп = Тг / Фд.р (6)

Мяв = Тг / Фн.р (7)

Розрахунок облікового і явочного складів проводиться по тарифно-кваліфікаційного довідника. Число робочих визначається по кожному виду робіт.

Слюсар-складальник.

Мсп = = 13,45 чол МСП = = 13,45 чол

Мяв = чол Мяв = чол

Результати розрахунків зводимо в таблицю 4.

Таблиця 4 Виробничі робітники.

Найменування

Робіт

Професія

виконавця

Річний

Обсяг

Робіт

Тг чол-год

Річний фонд

часу

Кількість робочих чол.

розрахункова

ухвалена

Фн.р


Фд.р


P сп


P яв


P сп


P яв

Збірка вузлів

Слюсар складальник

23156

1985


1720

13,45

11,66

13

12

Загальна збірка

Слюсар складальник

23156

1985


1720

13,45

11,66

13

12

При виконанні виробничої програми допускається за нормативами перевиконання плану на 25% і суміщення окремих видів робіт, крім того для виконання спеціального завдання з збільшенням трудомісткості виконання робіт можливе збільшення кількості робочих необхідних для виконання збільшеної виробничої програми. Визначаємо кількість допоміжних робітників, інженерно-технічних працівників (ІТП), лічильно-конторських та молодшого обслуговуючого персоналу проводиться у відсотках від числа виробничих робітників.

ТВЗ = P сп * (12 ... 15) / 100 чол = 3,12 ... 3,9 (8)

титр = P сп * (6 ... 8) / 100 чол = 1,56 ... 2,08 (9)

ТСК = P сп * (3 ... 4) / 100 чол = 0,78 ... 1, 04 (10)

топ = P сп * (2 ... 3) / 100 чол = 0,52 ... .0,78 (11)

Результати розрахунків показують, що на проектованому ділянці не передбачено штатних одиниць: інженерно-технічних працівників, лічильно-конторських працівників, молодшого обслуговуючого персоналу.

Виконання обов'язків покладено на працівників суміжних ділянок за штатним розкладом. Керівництво всіма видами робіт покладено на інженерно-технічних працівників, майстри суміжної ділянки складального цеху.

У залежності від складності виконуваних робіт, виробничих робочих розподіляємо по розрядах відповідно до тарифно-кваліфікаційного довідника. Правильність розподілу робочих перевіряємо по середньому нормативному розряду.

R ср = (12)

де R 1, RI 2, R 4 - відповідно 1,2 і n-й розряди робітників.

M 1,2, n - кількість робочих 1,2, n розрядів.

Склад робітників на ділянці вносимо в таблицю 5.

Таблиця 5 Склад виробничих та допоміжних робітників

Професія

Число робіт-х чол.

Розряди

Середній розряд R сер1

2

3

4

5

6


1 зміна

Виробниц. робочі

різноробочі

13


1

6

4

1

1

3,61

2 зміна

Виробниц. робочі

різноробочі

13


1

6

4

1

1

3,61

R ср =

Виробниче та підйомно-транспортне устаткування. Пристосування і інструмент

Кількість основного технологічного виробничого устаткування розраховують за трудомісткістю виконуваних робіт за формулою:

Xo = T г / Фд.о. = 23156/3800 = 6,09 шт

Приймаються Х о = 6 шт (13)

Виходячи з технологічної необхідності виконання робіт підбираємо наступне технологічне і інвентарна обладнання, пристосування і інструмент.

У таблиці 6 наведено найменування технічного обладнання, інвентарного та вантажопідйомного обладнання, а так само механізованого інструменту, і дано їх характеристики.

Таблиця 6 Відомість обладнання.

Найменування обладнання та інвентарю

Модель тип

Кількість шт.

Габарити мм

Площа м 2

Потужність кВт

одиниці

загальна

одиниці

загальна

1.Прес для напресування шестерні на КВ.

6303-20

1

D = 1140

h = 1700

3.6

3,62.Стенд для збірки КВ з маховиком.


3.Стенд для збірки ШПГ.


4.Стенд для збирання і розбирання зчеплення.


5.Стед для збірки ДВС.


6.Кран-балка.


7.Стенд для збірки головки циліндрів.


8.Слесарний верстат.


9.Шкаф для інструментів.


10.Набор ключів.


11.Стенд для випробування масляних насосів ДВС.


12.Стенд для балансування КВ.


13.Гайковерт пневматичний.


14.Стенд для клепки фрикційних накладок.


15.Стенд для балансування зчеплення.


16. Накопичувач для головки циліндрів.


17. Стелаж для поршнів.


18. Стелаж для маховиків.


19. Стелаж для КВ.


20. Пост комплектування і подсборкі ШПГ.


21.Стеллаж для деталей.


22.Накопітель для блоків циліндрів.

6303-3
РПС-5П5-28 ВАРЗ
Р235-3ТЕГ-511


70 2826 1511

2336-1
ЦКБ-2468
R -127

ГАРО

1
21

31


2
4181

1
11

1

12111
61

1000 * 320 * 1242
960 * 720 * 1070540 * 770

1150 * 662

1350 * 450
1600 * 7001040 * 700


1305 * 920

1240 * 560635 * 300

650 * 700

600 * 1200550 * 900450 * 10501000 * 8004200 * 600

* 800800 * 1200900 * 1500

0,32
0,690,41

0,76

0,6
1,120,96


1,2

0,690,19

0,46

0,720,490,470,82,52
0,961,35

0,32
1,380,41

2,28

1,2
4,480,96


1,2

0,690,19

0,46

0,720,980,470,82,52
5,761,35

1,2
0,61,53

1,1

2,4
1,81,5

Площа ділянки

Площа виробничої дільниці F уч, м 2 розраховуємо з урахуванням коефіцієнта щільності розміщення обладнання за формулою:

F уч = К про × F про (14)

F уч = 4 ... 5 × 31,87 = 127,48 ... 159,35

де F об = сумарна площа горизонтальної проекції обладнання за габаритними розмірами, м 2.

K об = коефіцієнт щільності розміщення обладнання. K об = 4 ... 5

Значення коефіцієнта щільності приймаємо за рекомендацією с. 245 [17].

Перевіряємо розрахункове значення площі ділянки, уточнюємо за величиною питомої площі, що припадає на одного виробничого робітника згідно санітарних норм.

F уч = т сп × f (15)

F уч = 13 × 15 ... 18 = 195 ... 234

де f - Питома площа одного виробничого робітника з СНіП, м 2 / чол.

З урахуванням проведених розрахунків приймаємо остаточно площа ділянки.

Планування виробничої ділянки. Норми розміщення технологічного обладнання

Технологічна планування виробничої дільниці виконується в одному з рекомендованих масштабів з урахуванням площі ділянки: 1:100; 1:75; 1:50; 1:40; 1:25; 1:20; 1:10

Ділянка розташовується в одноповерховому будинку. Розміри прольотів і крок колон кратні 6. За таблиці Додатка 9 с269, [17] приймаємо розмір прольоту -6 м. Крок колон-6м., Висота приміщення - 7,2 м. Зовнішні стіни панельні товщиною 300мм., Перегородки залізобетонні - 200мм., Перегородки гіпсові, цегляні - 150-200мм. Розмір вікон ширина - 2966мм., Висота - 1770мм., Розміри крайніх і середніх колон в поперечному перерізі при кроці 6м. - 400 * 400мм., Підкранові колони - 400 * 700мм. Двері двопільні - 1800мм., Двері однопільні - 800мм.

На форматі А1 показана планування розстановки технологічного та інвентарного обладнання із зазначенням накопичувальних майданчиків виробів, агрегатів і зазначенням проходів та проїздів. Обладнання зображено умовними спрощеними контурами з габаритними розмірами, які враховують крайні положення рухомих частин, місця обслуговуючого персоналу, місця підведення та відведення середовищ.

Основні умовні позначення прийняті за таблицею Додатка 10 з 272 [17]. Обладнання розставлено з урахуванням вимог техніки безпеки, зручності обслуговування і монтажу обладнання. Норми розміщення обладнання, що враховують відстань між обладнанням та елементами будівель, взяті з Додатка 11 с. 271 ... 275 [17].

Потреба в енергоресурсах

З урахуванням призначення ділянки та виду виконуваних робіт розраховуємо світлову, освітлювальну електричну енергію, енергію стисненого повітря, потреба у воді.

Витрата електричної енергії

Річна витрата електроенергії W с, кВт-год. розраховуємо за формулою:

W c = N вуст × Ф д.р. ×

W c = 5,7 × 1720 × 0,6 × 0,5 = 2941,2 кВт.год

де N вуст - встановлена ​​сумарна потужність силових електроприймачів, кВт

η з - коефіцієнт завантаження обладнання, η з = 0,5 - 0,75

Кісп - коефіцієнт використання, Кісп = 0,4 - 0,6

Wc = 2941,2 кВт.год

Річна витрата освітлювальної електроенергії Woc, кВт визначається за формулою:

Woc = R × F уч × Q

Woc = 20 × 2290 × 216 = 9892800 кВт.год

де R - Норма витрати електроенергії на один м 2, R = 18 - 25 Вт / м 2.

Q - Кількість годин висвітлення в рік, ч. при двозмінній роботі, Q = 2290 год

Витрата стисненого повітря

Річна витрата стисненого повітря Q сж, м 3 і визначається за формулою:

Q сж = К × q × n × К і × К о × Ф до

де К - коефіцієнт запасу, що враховує експлуатаційні втрати стисненого повітря.

К - 1,2 - 1,4

q - питома витрата стисненого повітря, споживаного споживачами м 3 / год (значення q наведено в таблиці) g = 0,15 ... 0,85 м 3 / ч.

n - Число одночасних споживачів стисненого повітря.

Кі - коефіцієнт використання споживачів, Кі = 0,1

Ко - коефіцієнт, що залежить від кількості однотипних споживачів. При n = 1 - Ko = 1 n = 2 - Ko = 0.9, n> 2 Ko = 0.8

Q сж = 1,2 × 0,65 × 6 × 0,65 × 0,8 × 3800 = 9247,68 м 3.

Значення питомої витрати повітря приймаємо по таблиці № 10 стор.20 Постачання повітрям здійснюється централізовано від компресорної станції підприємства.

Витрата води

Річна витрата води визначається з урахуванням добової витрати води для виробничих та господарських потреб по укріплених показниками.

1). Для виробничих потреб на одного виробничого робітника, холодних цехів q 1 = 20л; q 1 = 35 л

2). Для господарсько-побутових потреб для одного робочого q 2 = 25л на добу.

3). Для працюючих, що користуються душем на одну людину q 3 = 50л.

4). Користуються їдальні, на одного робітника q 4 = 10л.

Витрата води для промивання первинного валу визначається за укрупненими показниками Q.

Q вхб = 1,1 Мсп (Q 1 + q 2 + q 3) Ф ін;

де 1,1 - коефіцієнт, що враховує непередбачені витрати води.

q 1 - норма споживання води у відповідних цехах.

М сп - списочное кількість робітників.

Ф ін - номінальний фонд робочого часу.

Виробничі потреби:

Q в1 = 1,1 × 26 × 20 × 1720 = 983840 л.

Господарсько - побутові:

Q в2 = 1,1 × 26 × (25 +50 +10) × 1720 = 418132

Результати розрахунків зводимо в таблицю 7.

Таблиця 7. Потреба в енергоресурсах

найменування

кількість

Одиниці виміру

Wc

2941,2

кВт.год

Woc

9892800

кВт.год

Q сж

9247,68

м 3

Q в1

983840

м 3

Q в2

418132

м 3

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Транспорт | Курсова
116.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Розробка ділянки обкатки і випробування автомобільних двигунів внутрішнього згоряння
Проектування систем двигунів внутрішнього згоряння
Тепловий розрахунок двигунів внутрішнього згоряння
Ідеальні цикли поршневих двигунів внутрішнього згоряння
Зниження забруднення атмосфери вихлопними газами від двигунів внутрішнього згоряння
Проектування та моделювання двигуна внутрішнього згоряння
Проектування та дослідження механізму двигуна внутрішнього згоряння
Проектування механізмів двоциліндрового чотиритактного двигуна внутрішнього згоряння
Двигуни внутрішнього згоряння 2
© Усі права захищені
написати до нас