Прогнозування макроекономічних показників

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Варіант № 1
Завдання № 1.
За даними таблиці розрахуйте:
1. ВНП за видатками;
2. ВНП за доходами;
3. Дохід кінцевого використання;
4. Обсяг винагороди за роботу;
5. Обсяг чистого експорту;
6. Обсяг чистих приватних інвестицій;
7. Особистий дохід.
1
Експорт
550,5
2
Дивіденди
90
3
Амортизація
460,5
4
Зарплата
2163
5
Держ. закупівлі товарів і послуг
1865,5
6
Рента
49,5
7
Непрямі податки
385,5
8
Додаткові виплати з з / п
420
9
Валові приватні інвестиції
1113,5
10
Податки на прибуток корпорацій
132
11
Трансферні платежі
480
12
Відсотки
301,5
13
Дохід від власності
198
14
Споживчі витрати
2782,5
15
Імпорт
507
16
Відрахування на соц. страх
222
17
Нерозподілений прибуток корпорацій
825
18
Податки на особисті доходи
558

Рішення:
1. Для того щоб розрахувати ВНП за видатками нам треба скористатися формулою:
GNP = C + I d + G + NE; / ВНП = C + I + G + X n / де
GNP - валовий національний продукт;
С - споживчі витрати (за таблицею 2782,5);
I d - валові приватні інвестиції (відповідно до табл. 1113,5);
G - державні витрати (за табл. 1865,5);
NE - чистий експорт (Xn);
Чистий експорт (NE) ми можемо знайти за формулою NE = E - Z; де
NE - чистий експорт;
Е - експорт (за табл. 550,5);
Z - імпорт (по табл. 507)
NE = E - Z = 550,5-507 = 43,5
ВНП = C + I + G + X n = 2782,5 +1113,5 +1865,5 +43,5 = 5805.
2. Для того щоб розрахувати ВНП за доходами, нам потрібно ВНП розглядати як суму доходів власників економічних ресурсів (домогосподарств), тобто як суму фактичних доходів:
ВНП = Дивіденди (90) + Амортизація (460,5) + Зарплата (2163) + Рента (49,5) + Непрямі податки (385,5) + Додаткові виплати до зарплати (420) + Податки на доходи корпорації (132) + Відсотки за капітал (301,5) + Дохід індивідуальних власників (198) + Внески на соцстрах (222) + Нераспределітельние доходи корпорації (825) + Податки на особисті доходи (558) = 90 +460,5 +2163 +49,5 + 385,5 +420 +132 +301,5 +198 +222 +825 +558 = 5805
3. Дохід кінцевого використання;
Чистий національний продукт визначається за формулою:
NNP = GNP - A;
NNP - чистий національний продукт;
GNP - ВНП (5805);
А - амортизація (по табл. 460,5);
NNP = GNP - A = 5805-460 = 5344,5
Національний дохід визначається за формулою (NJ)
NJ = NNP - Т н;
NNP - чистий національний продукт;
Т н - непрямі податки;
NJ = NNP - Т н = 5344,5-385,5 = 4959
4. Обсяг винагороди за роботу =
= Зарплата (2163) + Додаткові виплати до запплате (420) + соцстрахування (222) =
= 2163 +420 +222 = 2805;
5. Обсяг чистого експорту:
Чистий експорт (NE) ми можемо знайти за формулою NE = E - Z; де
NE - чистий експорт;
Е - експорт (за табл. 550,5);
Z - імпорт (по табл. 507);
NE = E - Z = 550,5 - 507 = 43,5.
6. Обсяг чистих приватних інвестицій =
= Валові приватні інвестиції (1113,5) - Амортизація (460,5) =
= 1113,5 - 460,5 = 653.
7. Особистий дохід (PJ);
PJ = NJ (4959) - Внески на соціальне страхування (222) - Податки на прибуток корпорації (132) - Нерозподілений прибуток корпорації (825) + Трансферні платежі (480) =
= 4959 - 222 - 132 - 825 + 480 = 4260
Дохід кінцевого використання (DJ) визначається за формулою:
DJ = PJ - T інд;
PJ - особистий доход (4260);
T інд - індивідуальні податки (558);
DJ = PJ - T інд = 4260 - 558 = 3702.
Завдання № 2.
На основі наступних даних розрахуйте:
а) індекс росту номінального ВВП;
б) реальний ВВП 2000
Товари
1990
2000
Обсяг товару
Ціна
Обсяг товару
Ціна
А
10
25
8
25
Б
15
6
20
5
У
8
15
11
18
Г
20
4
16
6
Номінальний ВНП - це вартість обсягу виробництва в кожному році, обчислена в ринкових цінах цього року. Розраховується шляхом підсумовування вартісних обсягів виробництва (ціни, помноженої на кількість) всіх мільйонів товарів і послуг, вироблених в економіці. Величина номінального ВНП може змінюватися під впливом як динаміки фізичного обсягу виробництва, так і динаміки рівня цін.
Реальний ВНП змінює вартість усієї виробничої продукції в цінах базового року і є основним показником фізичного обсягу виробництва. Коли підвищується реальний ВНП, це свідчить про те, що сукупний обсяг виробництва виріс, тобто вироблено більше товарів та послуг. Отже, динаміка реального ВНП більш точно відображає зміни у виробництві товарів і послуг, ніж це робить показник номінального ВНП.
а) Номінальний ВВП у 2000 р.:
Y H 2000 = 8 * 25 +20 * 5 +11 * 18 +16 * 6 = 594
Номінальний ВВП в 1990 р.:
Y H 1990 = 10 * 25 +15 * 6 +8 * 15 +20 * 4 = 540
Індекс зростання номінального ВВП складе:

б) Реальний ВВП 2000 р.:
Y P 2000 = 8 * 25 +20 * 6 +11 * 15 +16 * 4 = 549.
Завдання № 3.
Фірма вважає доцільним витрачати на обладнання 2 $ на 1 $ виробленої продукції. Щорічна вартість вибулого капіталу (зношеного обладнання) дорівнює 1 млн. $. На підставі наведених даних:
а) розрахуйте відсутні дані в таблиці;
б) визначте рік, в якому рівень інвестицій найвищий; фаза циклу.
Рік
Річний обсяг виробництва, млн. $
Очікувана вартість обладнання
Чисті
інвестиції
Валові
інвестиції
1997
50
ecblank 100
ecblank 0
ecblank 1
1998
60
ecblank 120
ecblank 20
ecblank 21
1999
70
ecblank 140
ecblank 20
ecblank 21
2000
90
ecblank 180
ecblank 40
ecblank 41
2001
100
ecblank 200
ecblank 20
ecblank 21
Рівень інвестицій найвищий 2000 році. Даний рік відповідає пікової точці фази підйому і характеризується оптимальним завантаженням потужностей.
Завдання № 4.
Згідно з прогнозом, економічна ситуація в країні через рік характеризуватиметься наступними даними:
C = 10 + 0,7 Y;
I = 50 $ млрд.;
G = 100 $ млрд.
де, С - споживчі витрати;
I - приватні валові інвестиції;
G - державні закупівлі товарів і послуг;
Y - ВНП.
Розрахуйте прогнозований на наступний рік рівень ВНП. Який метод розрахунку ВНП застосовується для економіко-статистичного прогнозування?
Прогнозований на наступний рік рівень ВВП дорівнює:
Y = C + I + G
Y = 10 + 0,7 Y + 50 +100
0,3 Y = 160
Y = 533,33 $ млрд.
Для економіко-статистичного прогнозування застосовується метод розрахунку ВВП за витратами. При розрахунку ВВП за витратами підсумовується витрати всіх економічних суб'єктів (домашніх господарств, фірм, держави) на придбання (споживання) кінцевого продукту. Фактично мова йде про сукупний попит економічних агентів на вироблений ВНП.
ВНП = C + I + G

Завдання № 5.
Визначаючи прогнозний рівень ВВП на наступний рік, економісти вважають, що споживчі витрати складуть 70% ВНП, сума інвестицій і державних витрат - 2 $ млрд., обсяг чистого експорту буде дорівнює 0.
а) який прогноз дадуть економісти щодо можливого обсягу ВНП?
б) прогнозні оцінки щодо рівня споживчих витрат і суми інвестиційних та державних витрат виявилися помилковими і дорівнювали (відповідно): 75% ВНП і 2,5 $ млрд. Розрахуйте різницю між фактичним і прогнозованим обсягами ВНП. Для якої фази циклу характерні отримані дані?
а) ВВП = Споживчі витрати + інвестиції + державні витрати + + чистий експорт
Споживчі витрати - 70%
Інвестиції + державні витрати - 30% - 2 $ млрд.
Тоді споживчі витрати складуть:
Споживчі витрати = QUOTE = 4,67 $ млрд.
Прогнозний рівень ВВП:
ВВП ПР = 2 + 4,67 = 6,67 $ млрд.
б) Споживчі витрати - 75%
Інвестиції + державні витрати - 25% - 2,5 $ млрд.
Тоді споживчі витрати складуть:
Споживчі витрати = QUOTE
Фактичний ВВП дорівнює
ВВП ФАКТ = 2,5 + 7,5 = 10 $ млрд.
Різниця між фактичним і прогнозованим ВВП складе:
ВВП ФАКТ - ВВП ПР = 10 - 6,67 = 3,33 $ млрд.
Отримані дані характерні для фази підйому - заключна фаза циклу. Досягається повна зайнятість, реальний ВНП наближається до потенційного, але може навіть і перевершити (як у нашому випадку) його на якийсь час.
Завдання № 6.
Розрахуйте рівень безробіття і рівень зайнятості, якщо чисельність зайнятих 90 млн. чол., Чисельність безробітних 10 млн. чол.
За звітний період були звільнені 0,5 млн. чол.; 1 млн. чол. з числа офіційно зареєстрованих припинили пошуки роботи. Визначте рівень безробіття.
а) Розраховуємо рівень безробіття.
Робоча сила (L) = Чисельність зайнятих (Е) + Чисельність безробітних (U)
L = Е + U = 90 + 10 = 100 млн.чол.
Рівень безроботіци (%):

б) За звітний період з 90 млн.чол., які мали роботу, були звільнені 0,5 млн.чол.; 1 млн.чол. з числа тих, хто був офіцеально зареєстрований, як безробітний, перестали шукати роботу.
1) чисельність зайнятих:
90 - 0,5 = 89,5 млн.чол.
2) кількість безробітних:
10 - 1 + 0,5 = 9,5 млн.чол.
3) рівень безробіття:
Рівень безробіття (%) = QUOTE

Завдання № 7.
У таблиці наведено дані, що характеризують обсяги фактичного і потенційного ВНП (млрд. грн.). У 1999 році економіка розвивалася в умовах повної зайнятості при рівні безробіття 6%. Використовуючи закон Оукена, визначте рівень безробіття в 2001 і 2002 році.
Рік
Потенційний ВВП
Реальний ВВП
2000
3000
3000
2001
3800
3705
2002
4125
3712,5
Відставання (розрив) фактичного ВВП від потенційного ВВП розраховується як відсоткове відношення різниці між фактичним і потенційним ВВП до величини потенційного ВВП:

Залежність між відставанням обсягу випуску і рівня циклічного безробіття емпірично, на основі вивчення статистичних даних США за ряд десятиліть, вивів економічний радник президента Дж.Кеннеді, американський економіст Оукен (A. Okun). Він запропонував формулу, яка показувала зв'язок між відставанням фактичного обсягу випуску від потенційного рівнем циклічного безробіття. Ця залежність одержала назву «Закон Оукена». Відповідно до закону Оукена перевищення фактичного рівні безробіття на 1% над її природним рівнем призводить до зменшення ВВП у середньому на 2,5%.


Завдання № 8.
Визначте ВВП-розрив в країні, вживаючи закон Оукена, де економічну ситуацію характеризують такі дані:
- Фактично вироблений ВВП - 100 млрд. дол.
- Економічно активне населення - 25 млн. чол.
- Чисельність безробітних за типами:
а) фрикційне - 200 тис. чол.; б) структурна - 300 тис. чол.;
б) структурна - 300 тис. чол.;
в) циклічна - 400 тис. чол.
Природний рівень безробіття - це такий рівень, при якому забезпечена повна зайнятість робочої сили, тобто найбільш ефективне і раціональне її використання. Це означає, що всі люди, які хочуть працювати, роботу знаходять. Природний рівень безробіття тому називають рівнем безробіття при повній зайнятості. Так як повна зайнятість робочої сили означає, що в економіці існує тільки фрикційна і структурне безробіття, то природний рівень безробіття може бути розрахований як сума рівнів фракційної і структурного безробіття:


Фактичний рівень безробіття розраховується як процентне відношення загальної кількості безробітних до загальної чисельності робочої сили або як сума рівнів безробіття всіх типів (фрикційної, структурної та циклічної):

Відповідно до закону Оукена перевищення фактичного рівня безробіття на 1% над її природним рівнем призводить до зменшення ВВП у середньому на 2,5%.

Таким чином економічні втрати від безробіття становитимуть:
2,5% × (3,6-2) = 4% від потенційного ВНП або

Потенційний ВВП:

ВВП-розрив складе:

Завдання № 9.
Споживчий кошик складається з:
- Продовольчих товарів (40%);
- Послуг (20%);
- Промислових товарів (30%);
- Інших споживчих товарів (10%).
Індекси цін по кожній товарній групі складають:
- Продовольчі товари - 110%;
- Послуги - 1,4 разів;
- Промислові товари - 120%;
- Інші споживчі товари - 95%.
Визначити індекс споживчих цін.
Одним з широко використовуваних показників рівня цін в економіці є індекс споживчих цін (ІСЦ). ІСЦ показує зміну середнього рівня цін «кошика» товарів і послуг, зазвичай споживаних середньостатистичної міської родиною. Склад споживчого кошика (кількість товарів і послуг) фіксується на рівні базисного року.
Визначимо індекс споживчих цін:
ІСЦ = 0,4 * 110 +0,2 * 140 +0,3 * 120 +0,1 * 95 = 117,5%
Завдання № 10.
Сукупний попит - описує рівняння АD = 20-0,4 * Р, а сукупна пропозиція:

Визначте:
а) на якій ділянці кривої сукупного попиту встановитися рівноважна ціна і рівноважний обсяг ВНП і за яких відповідних значеннях;
б) на скільки відсотків збільшиться рівень цін, якщо відбудеться підвищення сукупного попиту і його можна буде описати рівнянням: АD = 24-0,4 * Р.


Р


30

P 2
28
26
24
22
20
P 1
18
16
14
12

10
AS
8
AD 2
6
4
AD 1
2
0

2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
Q
а) вирішуємо завдання графічно. Рівноважна ціна та рівноважний обсяг ВНП встановиться на класичному відрізку кривої сукупного попиту при P = 20 і Q = 12.
б) При підвищенні сукупного попиту рівень цін складе Р = 30
Рівень цін збільшиться на

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Завдання
417.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Система макроекономічних показників
Влив макроекономічних показників на валютний курс
Аналіз динаміки основних макроекономічних показників в Росії з 1991-1996рр
Планування та прогнозування фінансово-економічних показників
Аналіз та прогнозування основних показників виробничо-господарської діяльності підприємств
Розрахунково-аналітичне дослідження показників пожежної небезпеки речовин та прогнозування динаміки
Характеристика основних макроекономічних моделей народного господарства
Облік макроекономічних тенденцій при визначенні стратегії розвитку банку
Прогнозування критичного тиску Основні методи прогнозування
© Усі права захищені
написати до нас