Проведення уроків фізичної культури

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Для якісного проведення уроків фізичної культури і успішного розв'язання виховних, освітніх і оздоровчих зав­дань учителеві необхідно ретельно готуватись до кожного уроку. Підготовка вчителя до уроків починається ще перед новим навчальним роком, коли він складає календарні плани на півріччя, виходячи з вимог програми і враховую­чи наявну матеріальну базу й інвентар для використання на уроках, а також стан фізичної підготовленості і розвит­ку учнів. Потім, керуючись календарним планом та програ­мою з фізичної культури, вчитель розпочинає складання плану або конспект уроку, в якому коротко і точно визна­чено педагогічні завдання, а також засоби та методи роз­в'язання їх. Менш досвідчений вчитель складає конспект уроку, а досвідчений — може обмежитись лише планом-конспектом. Розпочинаючи урок, учитель повинен добре знати не тільки його структуру, а й зміст програми, засоби й методи реалізації педагогічних завдань, а також врахо­вувати стан здоров'я і фізичний розвиток дітей, їхні анатомо-фізіологічні, психологічні та індивідуальні особливості, рівень фізичної підготовленості. Крім того, необхідно вра­ховувати клімато-географічні і метеорологічні, санітарні і матеріально-технічні умови проведення уроків.

Виховання позитивних моральних та вольових рис ха­рактеру учнів — тривалий процес протягом усього періоду навчання учня і здійснюється всім педагогічним колекти­вом. Важливо, щоб учитель, плануючи уроки, визначив ос­новні завдання виховання, які випливають із змісту на­вчального матеріалу і вимог програми, та форми і методи реалізації їх.

Сформулювати ці завдання у плані уроку можна, на­приклад, таким чином: «Сприяти вихованню рішучості і сміливості під час виконання певних вправ і проведення рухливих ігор».

Готуючись до проведення уроку, вчитель повинен перед­бачити заходи щодо запобігання травматизму учнів Перед початком уроку необхідно перевірити форму учнів, спор­тивний одяг і взуття мають бути акуратно підігнані і від­повідати існуючим нормам.

Основними причинами травм є порушення правил мето­дики навчання і організації занять, відсутність дисципліни на уроці, недбала підготовка місця занять, несправний спортивний інвентар, погано організоване страхування і допомога.

Учні повинні чітко виконувати всі вимоги вчителя, по­в'язані з методикою навчання і організацією класу. Пору­шення вказівок учителя, спроба виконати вправу поспіхом після команди або розпорядження про її закінчення, вико­нання вправ на непридатних і неперевірених приладах, без матів, без страхування й розминки, виконання складних вправ без достатнього засвоєння їх можуть призвести до травм.

Важливо правильно розмістити прилади в залі, ставля­чи їх на достатній відстані від стін і один від одного. Не можна ставити прилади так, щоб вправи доводилося вико­нувати обличчям до сліпучого світла. Учні повинні добре бачити прилад і місце зіскоку. Мати треба укладати впри­тул, щоб між ними не було порожнього місця. Учителеві треба також знайомити, учнів з навичками страхування і самострахування, що не тільки сприятиме запобіганню не­щасних випадків, а й допоможе зрозуміти основи техніки рухів, що вивчаються, і прискорити процес формування ру­хових навичок.

Для якісного і емоційного проведення уроків фізичної культури з учнями молодших класів велике значення має музичний супровід, що застосовується як у спортивних за­лах, так і на майданчиках у першій та четвертій чвертях. Музика сприяє більш ритмічному й координованому вико­нанню фізичних вправ, допомагає виконати їх виразніше й точніше, зумовлює темп рухів. Діти також навчаються пра­вильно сприймати музичні відтінки твору і, відповідно до музики, змінювати характер своїх рухів. Під плавну, тиху музику вправа виконується спокійно, в повільному темпі, під швидку і голосну — виконують біг і стрибки. Раптове закінчення музики або голосний, виразний акорд є сигналом до зупинення або зміни рухів.

Якщо в дітей погана координація рухів, їх важко навчи­ти діяти відповідно до музики. Тому спочатку, розучуючи вправу, необхідно показати і виконати цей рух один-два рази без музики, під лічбу вчителя. Після цього вправу виконують під музику. Знайомі вправи можна починати від­разу ж з виконання під музику.

Музичний супровід можна застосувати вже з 1 класу. Спочатку дітей навчають ходити під маршову музику, а потім переходити до виконання загальнорозвивальних вправ, добираючи для цього музичний супровід з чітким ритмом. Музику можна використовувати для проведення всіх ча­стин уроку, створюючи музичний фон під час роботи на приладах, а також проведення ігор та естафет. Для цього використовують магнітофон або програвач з відповідними записами.

Фізичне виховання учнів молодших класів — багато­гранний процес, що не обмежується лише уроками фізич­ної культури. Над удосконаленням виконання фізичних вправ, що вивчались на уроці, а також для розвитку необ­хідних рухових якостей учні самостійно працюють вдома. Виконання домашніх завдань з фізичної культури перед­бачено програмою, де подано орієнтовні вправи. Щоб са­мостійна робота вдома принесла більшу користь учневі, вчитель дає учням консультації, методичні вказівки, систе­матично пояснює, де, коли і як краще виконати задані до­дому вправи; обов'язково зазначає строк і орієнтовну кіль­кість повторень по днях (залежно від вправи).

Домашні завдання можуть бути загальними і індивіду­альними. Вони мають бути посильними й доступними уч­ням, але й в міру важкими, щоб учням було цікаво вико­нувати їх. Учитель планує домашні завдання заздалегідь і обов'язково вносить до плану-конспекту уроку. Регулярна перевірка домашніх завдань є частиною обліку успішно­сті учнів, вона допомагає вчителеві об'єктивно оцінити знання, вміння та навички учнів.

До виконання учнями домашніх завдань слід залучити їхніх батьків. На батьківських зборах треба ознайомити батьків з основними питаннями фізичного виховання дітей, розповісти про режим дня школяра, його значення для пра­вильного фізичного розвитку і здоров'я дітей. Під час бесід з батьками необхідно підкреслити важливість їхнього осо­бистого прикладу у виконанні ранкової гігієнічної гімнасти­ки, ходьбі на лижах, катанні на ковзанах та ін.

4


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Педагогіка | Реферат
14.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Різновиди шкільних уроків фізичної культури
Виховання рідними та близькими любові та поваги до уроків фізичної культури
Організаційно-методичні особливості уроків фізичної культури з учнями шкільного віку
Урок фізичної культури в школі особливості підготовки і проведення
Особливості проведення занять фізичної культури з особами мають відхилення в інтелектуальному
Види наукових робіт у галузі фізичної культури спорту та фізичної реабілітації
Проведення уроків
Планування проведення уроків з суспільствознавства
Ефективні прийоми проведення уроків фізкультури
© Усі права захищені
написати до нас