Проблеми формування місцевих бюджетів

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ЗМІСТ:

Введення

 1. Формування і використання місцевих бюджетів

1.1 Поняття та функції місцевих бюджетів

1.2 Економічна сутність доходної частини місцевих бюджетів

1.3 Основні напрямки видаткової частини місцевих бюджетів

 1. Основні типи бюджетів

Висновок

Список літератури

ВСТУП

Місцеві бюджети відіграють важливу роль у місцеві фінанси, які охоплюють економічні відносини посредствам чого місцеві органи управління мобілізують розподіляють і використовують згідно з покладеними на них функції частина суспільного продукту в грошовій формі.

Місцевий бюджет - форма освіти і витрати коштів, призначених для забезпечення завдань і функцій, віднесених до предметів відання місцевого самоврядування. До місцевих бюджетів належать бюджети муніципальних утворень.

Формування, затвердження і виконання місцевих бюджетів, контроль за їх виконанням здійснюються органами місцевого самоврядування самостійно відповідно до норм Бюджетного кодексу Російської Федерації, а також іншими федеральними законами і законами суб'єктів Російської Федерації.

У місцевих бюджетах можуть бути передбачені в якості складової частини кошторису витрат окремих населених пунктів і територій, які не є муніципальними утвореннями.

Місцеві бюджети розробляються і затверджуються у формі правових актів представницьких органів місцевого самоврядування або в порядку, встановленому статутами муніципальних утворень.

До доходів місцевих бюджетів зараховуються місцеві податки, збори і штрафи, відрахування з федеральних податків і податків суб'єктів Російської Федерації відповідно до нормативів, встановлених федеральними законами і законами суб'єктів Російської Федерації, закріпленими на довгострокової основі, фінансові кошти, передані органами державної влади органам місцевого самоврядування для реалізації окремих державних повноважень, надходження від приватизації майна, від здачі муніципального майна в оренду, від місцевих позик і лотерей, частина прибутку муніципальних підприємств, установ і організацій, дотації, субвенції, трансфертні платежі та інші надходження відповідно до закону і рішеннями органів місцевого самоврядування, а також інші кошти, що утворюються в результаті діяльності органів місцевого самоврядування.

У дохідній і видатковій частинах місцевих бюджетів роздільно передбачається фінансування вирішення питань місцевого значення та здійснення органами місцевого самоврядування окремих федеральних повноважень, повноважень суб'єктів Російської Федерації.

Федеральні органи державної влади, органи державної влади суб'єктів Російської Федерації відповідно до закону забезпечують муніципальних утворень мінімальні місцеві бюджети шляхом закріплення дохідних джерел для покриття мінімально необхідних витрат місцевих бюджетів. Мінімально необхідні видатки місцевих бюджетів встановлюються законами суб'єктів Російської Федерації на основі нормативів мінімальної бюджетної забезпеченості.

Місцеві бюджети утворюють третій рівень бюджетної системи Російської Федерації.

Метою роботи є розгляд основних проблем при формуванні місцевих бюджетів.

Завдання роботи:

 • розглянути поняття та функції місцевих бюджетів;

 • вивчити особливості формування і використання місцевих бюджетів;

 • розглянути основні типи місцевих бюджетів.

1. ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

1.1 Поняття та функції місцевих бюджетів

Місцеве самоврядування - обов'язковий компонент демократичного державного устрою. Воно здійснюється самим населенням через вільно обрані ним представницькі органи. Для виконання функцій, покладених на місцеві представницькі та виконавчі органи, вони наділяються певними майновими і фінансово-бюджетними правами.

Фінансовою базою місцевих органів влади є їх бюджетів. Бюджетні та майнові права, надані цим органам, дають їм можливість складати, розглядати, затверджувати і виконувати свої бюджети, розпоряджатися переданими в їх ведення підприємствами й отримувати від них доходи.

Місцеві бюджети - один з головних каналів доведення до населення кінцевих результатів виробництва. Через них суспільні фонди споживання розподіляються між окремими групами населення. З цих бюджетів певною мірою фінансується і розвиток галузей виробничої сфери, в першу чергу місцевої та харчової промисловості, комунального господарства, обсяг продукції і послуги яких також є важливим компонентом забезпечення життєдіяльності населення. 1

Місцевий бюджет - це централізований фонд фінансових ресурсів окремого муніципального освіти, формування, затвердження і виконання, а також контроль за виконанням що здійснюється органом місцевого самоврядування самостійно.

Економічна сутність місцевих бюджетів проявляється в їх призначенні. Вони виконують такі функції: 2

 • формування грошових фондів, які є фінансовим забезпеченням діяльності місцевих органів влади;

 • розподіл і використання цих фондів між галузями народного господарства;

 • контроль за фінансово-господарською діяльністю підприємств, організацій та установ, підвідомчих цим органам влади.

Важливе значення мають місцеві бюджети у здійсненні загальнодержавних економічних і соціальних завдань - в першу чергу в розподілі державних коштів на утримання і розвиток соціальної інфраструктури суспільства. Ці кошти проходять через систему місцевих бюджетів, які включають понад 29 тисяч міських, районних, селищних і сільських бюджетів. Здійснення державою соціальної політики вимагає великих матеріальних і фінансових ресурсів.

В основі розподілу загальнодержавних грошових ресурсів між ланками бюджетної системи закладені принципи самостійності місцевих бюджетів, їх державної фінансової підтримки. Виходячи з цих принципів доходи місцевих бюджетів формуються за рахунок власних і регулюючих джерел доходів.

Федеральні органи державної влади, органи державної влади суб'єктів РФ забезпечують муніципальних утворень мінімальні місцеві бюджети шляхом закріплення дохідних джерел для покриття мінімально необхідних витрат місцевих бюджетів. Мінімально необхідні видатки місцевих бюджетів встановлюються законами суб'єктів РФ на основі нормативів мінімальної бюджетної забезпеченості.

Дохідна частина мінімальних місцевих бюджетів формується шляхом закріплення дохідних джерел на довгостроковій основі федеральним законом, законом суб'єкта РФ. Якщо дохідна частина мінімальної місцевого бюджету не може бути забезпечена за рахунок цих джерел, федеральні органи державної влади, органи державної влади суб'єкта РФ передають органам місцевого самоврядування інші дохідні джерела федерального бюджету і бюджету суб'єкта РФ.

Вільні перехідні залишки місцевих бюджетів попереднього року в розрахунок не приймаються.

1.2 Економічна сутність доходної частини місцевих бюджетів

Можливий склад власних джерел доходів місцевого бюджету визначається законодавством Російської Федерації. Дохідна частина місцевих бюджетів складається з власних доходів і надходжень від регулюючих доходів, вона також може включати фінансову допомогу в різних формах з боку вищестоящих рівнів влади, кошти за взаємними розрахунками, а також невитрачений залишок коштів по бюджету за минулий фінансовий рік.

Фінансова допомога від інших бюджетів підлягає обліку в місцевому бюджеті, що є одержувачем коштів, але не вважається власним доходом місцевих бюджетів. Надання фінансової допомоги з бюджету суб'єкта Російської Федерації місцевому бюджету може бути здійснено в наступних формах: 1

 • надання з фондів фінансової підтримки муніципальних утворень суб'єктів Російської Федерації, що створюються в бюджетах суб'єктів Російської Федерації, фінансової допомоги на вирівнювання рівня мінімальної бюджетної забезпеченості муніципальних утворень з метою забезпечення фінансування мінімальних державних соціальних стандартів, відповідальність за фінансування яких покладено на органи місцевого самоврядування;

 • надання субвенцій на фінансування окремих цільових витрат.

Муніципальне утворення - одержувач фінансової допомоги з бюджету суб'єкта Російської Федерації на вирівнювання рівня мінімальної бюджетної забезпеченості не має права:

 • ставити муніципальних службовців, що фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету, в кращі умови в порівнянні з державними службовцями установ суб'єктів Російської Федерації;

 • надавати бюджетні кредити юридичним особам у розмірі, що перевищує 3% видатків місцевого бюджету;

 • надавати муніципальні гарантії в розмірі, що перевищує 5% витрат місцевого бюджету.

До регулюючим доходів відносяться федеральні і регіональні податки та інші платежі, за якими на певний строк встановлюються нормативи відрахувань до місцевих бюджетів з різних видів таких доходів. Нормативи відрахувань визначаються законом про бюджет того рівня бюджетної системи Російської Федерації, який передає регулюючі доходи, або законом про бюджет того рівня бюджетної системи Російської Федерації, який розподіляє передані йому регулюючі доходи з бюджету іншого рівня.

Розмір наданих податкових кредитів, відстрочок і розстрочок зі сплати податків та інших обов'язкових платежів до бюджету повністю враховується в доходах місцевого бюджету.

До власних доходів відносяться місцеві податки і збори, частки федеральних податків і частки податків суб'єктів Російської Федерації, закріплені за місцевими бюджетами на постійній основі, доходи від використання та продажу майна, що знаходиться в муніципальній власності, доходи від платних послуг, що надаються органами місцевого самоврядування та бюджетними установами, що знаходяться у віданні органів місцевого самоврядування, штрафи, конфіскації, компенсації, а також кошти, отримані на відшкодування шкоди, заподіяної муніципальних утворень, доходи від проведення муніципальних грошово-речових лотерей і т.п. До місцевого бюджету також надходять асигнування на фінансування окремих делегованих державних повноважень, федеральних законів і законів суб'єктів Російської Федерації, а також інші неподаткові доходи, такі, як не менше 10% доходів від приватизації державного майна, що знаходиться на території муніципального освіти, платежі за користування надрами і природними ресурсами, що встановлюються у відповідності з федеральним законодавством та ін

З позиції муніципального управління доцільно також використовувати класифікацію доходів на постійні й непостійні доходи. Постійні кошти складаються з податків і зборів, регулярно стягуються на користь муніципального освіти, значної частини надходжень від послуг муніципальних служб, орендної плати від використання майна, рентних платежів за користування надрами та природними ресурсами та ін До непостійним засобам муніципального освіти відносяться позикові кошти, отримані місцевими спільнотами для фінансування інвестиційних витрат.

У бюджеті кошти місцевих спільнот класифікуються на функціональні та інвестиційні надходження. Надходження, внесені на функціональну частину місцевого бюджету, направляються на покриття відповідних витрат функціональної частини бюджету. Перевищення функціональних надходжень над функціональними витратами представляє собою самостійне джерело доходів для інвестиційної частини місцевого бюджету. Власне інвестиційні надходження місцевих бюджетів є доходи, призначені для фінансування капітальних вкладень. Вони включаються до доходів інвестиційної частини місцевого бюджету. Інвестиційні надходження поділяються на три категорії засобів: відрахування з доходів функціональної частини місцевого бюджету, позики і державні субвенції. Як правило, податкові надходження, зараховують у дохідні статті інвестиційної частини бюджету на практиці не мають великого значення, оскільки вони представляють дохідні статті функціональної частини місцевого бюджету. Однак деякі види податкових надходжень часто мають цільовий інвестиційний характер. Так, кошти від земельного податку можуть направлятися на оплату капітальних видатків по підвищенню родючості муніципальних земель сільськогосподарського призначення. 1

Представницькі органи місцевого самоврядування можуть вводити місцеві податки і збори, встановлювати розміри ставок по них і надають пільги по їх сплаті в межах прав, наданих податковим законодавством Російської Федерації. Внесення змін і доповнень у правові акти представницьких органів місцевого самоврядування про місцеві податки і збори, що передбачають їх вступ в силу протягом поточного фінансового року, допускається тільки у разі внесення відповідних змін і доповнень до правовий акт представницького органу місцевого самоврядування про місцевий бюджет на поточний фінансовий рік. Прийняті рішення підлягають офіційному опублікуванню не менш ніж за один місяць до вступу їх у силу.

Правові акти представницьких органів місцевого самоврядування про внесення змін і доповнень до податкового законодавства в межах компетенції органів місцевого самоврядування, які набирають чинності з початку чергового фінансового року, повинні прийматися до затвердження місцевого бюджету на черговий фінансовий рік.

У разі необхідності, населення муніципального освіти може безпосередньо приймати рішення про разових добровільних зборах коштів громадян відповідно до статуту муніципального освіти. Зібрані кошти можуть використовуватися виключно за цільовим призначенням. Органи місцевого самоврядування зобов'язані інформувати населення муніципального освіти про використання зібраних коштів.

Незважаючи на велике число місцевих доходів, їх, однак, не можна вважати взаємозамінними. Можна виділити наступні основні принципи їх використання: 1

 • у міру можливості, для фінансування поточних витрат слід використовувати податки, надходження від платежів і лише в окремих випадках для капітальних витрат;

 • для капітальних витрат доцільно використовувати, субсидії, позики, податки для фінансування капітальних витрат використовувати небажано.

Дані принципи фінансування капітальних і поточних витрат виникають з оціночного судження, що громадяни, які проживають на території даної адміністративної одиниці, повинні покривати витрати лише на ті функції місцевих органів влади, які їм необхідні, і не повинні відшкодовувати їх у тому випадку, якщо ці функції їм не потрібні. Тому при вирішенні питання про фінансування того чи іншого проекту особливо важливо оцінювати термін користування цими активами.

Довгострокові позики придатні для цілей капітальних витрат місцевих органів влади. Це відбувається тому, що капітальні витрати будуть задовольняти запити населення протягом тривалого часу, а погашення позики і виплата відсотків по ньому будуть здійснюватися з коштів оподаткування також протягом тривалого часу.

Використання позик для цілей погашення поточних витрат місцевих органів влади небажано, тому що подібна політика призводить до перекладання живим громадянами тягаря виплат на майбутні покоління, які, на відміну від них, вже не зможуть скористатися благами цих позик. Якщо позики використовуються для оплати поточних витрат, розміри останніх можуть стати надмірними, оскільки населення може піддатися спокусі і проголосувати за більш високий рівень витрат, за які їм за життя розплачуватися не доведеться.

Поточні податки і платежі малопридатні для капітальних витрат місцевих органів влади з тієї точки зору, що громадяни будуть змушені повністю взяти на себе тягар витрат щодо послуг, перевагами яких зможуть скористатися тільки майбутні покоління. Якщо при здійсненні капітальних витрат використовується стаття податків і платежів, то обсяг цих витрат може бути занадто малий, оскільки населення може не захотіти повністю оплачувати проекти, безпосередні переваги від яких будуть невеликі.

Проте існують випадки, коли позики є прийнятним джерелом фінансування поточних витрат.

Витрати місцевих органів влади зазвичай проводяться за досить стабільному графіком протягом усього року, в той же час потік надходжень до місцевого бюджету може бути менш регулярний і залежить від безлічі факторів. У цілому протягом року слід або врівноважувати свої активи і пасиви на поточних рахунках, або мати невелике позитивне сальдо для того, щоб покривати капітальні витрати. Тому короткострокові позики, що практикуються місцевими органами влади для компенсації нерегулярного надходження платежів, цілком виправдані.

Крім того, час від часу місцевому органу влади доводиться йти на непередбачені витрати. Наприклад, відшкодування збитків від епідемії, великої пожежі, аварії та інших лих. Серйозне надзвичайна подія може вимагати значних непередбачених витрат на підтримку порядку силами міліції.

Подібні надзвичайні витрати можуть фінансуватися за рахунок використання надзвичайних способів. Звичайно, з фінансової точки зору оптимальним було б фінансування надзвичайних витрат за рахунок спеціально накопичених фондів, але в умовах постійного бюджетного дефіциту більшості муніципалітетів і досить високої інфляції на практиці даний спосіб використовується нечасто. Крім того, створення таких фондів означає зменшення коштів, що виділяються на поточні соціальні витрати, що далеко не завжди прийнятно. Більш доцільним видається створення спеціальних фондів на рівні суб'єкта Федерації або на рівні об'єднання муніципалітетів за умови, що кошти фондів, зібраних за рахунок муніципалітетів, будуть надаватися останнім у вигляді безповоротних субвенцій при виникненні необхідності в надзвичайних витратах. На жаль, в даний час на практиці цей спосіб трудноосуществім на увазі недостатнього обсягу доходів місцевого самоврядування при великому обсязі надзвичайних витрат. 1

Крім того, при нестачі коштів у фондах для фінансування всього необхідного обсягу надзвичайних витрат порядок перерозподілу ресурсів може викликати безліч конфліктів і суперечок. Можливо, виходом з положення могло б бути запозичення необхідного обсягу фінансових ресурсів суб'єктом Федерації на ринку. Вартість такого залучення коштів була б нижчою, ніж якщо б муніципалітети здійснювали самостійні запозичення. Проте слід враховувати, що участь органів місцевого самоврядування в таких фондах може бути тільки добровільним.

Іншим надзвичайних джерелом може бути продаж муніципального майна, але з точки зору ефективної муніципальної політики, даний спосіб може бути рекомендований тільки в тому випадку, якщо відчужується високо ліквідне майно або цінні папери, які купувалися спеціально з метою їх подальшого перепродажу. Продаж ж частини необхідного муніципального майна з метою придбання іншого муніципального майна нераціональна у тому числі й тому, що терміновий продаж недостатньо ліквідного майна практично завжди здійснюється за ціною нижче ринкової.

Якщо місцеві органи влади не мають повноважень щодо негайного збільшення ставок оподаткування, а вищим рівень управління не надав необхідної допомоги, залишається єдина можливість - залучити позику для покриття непередбачених витрат.

При використанні позик на ці інші цілі слід враховувати, що збільшення частки позикових коштів у місцевому бюджеті призводить до істотного збільшення ризиків, пов'язаних зі зміною ринкової кон'юнктури. Крім того, більшість позик і кредитів видається на жорстких умовах дотримання схеми погашення основної боргу і регулярної сплати відсотків. Такі обмеження зменшують можливості оперативного управління фінансовими потоками муніципального освіти, так як змушують в першу чергу направляти доходи на виконання зобов'язань перед кредиторами, а не перед населенням.

Ефективна фінансова політика в муніципальній освіті буде утруднена, якщо місцеві органи влади не мають можливості самостійного гнучкого використання місцевих податків. Місцеві податки дозволяють регулювати кількість і якість наданих послуг залежно від побажань місцевого населення, шляхом зміни розміру надходжень, регулюючи ставки оподаткування. Якщо місцеві органи влади будуть розраховувати виключно на отримання субсидій, то кошти можуть витрачатися неефективно, а відповідальність за неякісні послуги буде перекладатися на вищі рівні влади через, начебто, недостатнє фінансування. Місцеві політичні діячі, чиновники і виборці зазвичай набагато обачніше витрачають кошти, зібрані на місцях, ніж кошти, отримані з боку. 1

Місцеві органи влади несуть відповідальність за розвиток місцевої інфраструктури. Очевидно, що таке облаштування благотворно впливає на ділову активність в облаштовуємо районах, і тому для цілей забезпечення розвитку часто раціональніше вводити плату за облаштування територій шляхом здійснення разових платежів, наприклад, шляхом встановлення збору за благоустрій, ніж використовувати позики або податкові доходи, збір стане платежем за початкові капіталовкладення.

При цьому важливо встановлювати збори таким чином, щоб використання різних зборів на облаштування для різних районів не стримувало освоєння нових площ і не переорієнтувало ділову активність в ті райони, де встановлені більш низькі збори за облаштування. Одним із шляхів розв'язання могло б бути використання підвищених зборів на облаштування для знову відкритих підприємств у вже освоєних районах.

1.3 Основні напрямки видаткової частини місцевих бюджетів

Бюджетні витрати в залежності від їх економічного змісту діляться на поточні витрати і капітальні витрати, згідно економічної класифікації видатків бюджетів Російської Федерації. 1

Капітальні (інвестиційні) витрати бюджетів є частина видатків бюджетів, що забезпечує інноваційну та інвестиційну діяльність, у т.ч. інвестиції в діючі або новостворювані юридичні особи відповідно до затвердженої інвестиційної програми, кошти, що надаються в якості бюджетних кредитів на інвестиційні цілі юридичним особам, витрати на проведення капітального ремонту та інші витрати, пов'язані з розширеним відтворенням, витрати, при здійсненні яких створюється або збільшується майно, що перебуває у власності муніципальних утворень, інші витрати бюджету, включені в капітальні витрати бюджету відповідно до економічної класифікації видатків бюджетів. У складі капітальних видатків бюджетів може формуватися бюджет розвитку.

До поточних витрат бюджетів належать витрати, що забезпечують поточне функціонування органів місцевого самоврядування, бюджетних установ, надання підтримки іншим бюджетам і окремим галузям економіки у формі дотацій, субсидій і субвенцій на поточне функціонування, а також інші витрати бюджетів, що не включаються в капітальні витрати відповідно до бюджетною класифікацією Російської Федерації.

Застосовуються також і інші класифікації бюджетних витрат. Найбільший інтерес представляє класифікація витрат в залежності від пріоритетності тих чи інших місцевих витрат. Відповідно до даного підходу витрати ранжуються на кілька груп, послідовність яких відображає ступінь першочерговості витрат. Це дозволяє відповідним чином розподілити доходи місцевого бюджету. За найбільш важливими витратами, обов'язковість яких законодавчо встановлена, закріплюються найбільш надійні джерела доходів. За добровільними, необов'язковими витратами можуть закріплюватися найменш стабільні джерела доходу. Застосування такої методики дозволяє скласти досить повну картину основних потреб муніципального освіти і використовувати різний режим фінансування та контролю виконання для різних напрямків витрачання коштів.

У цілому, видаткова частина місцевих бюджетів включає: 1

 • витрати, пов'язані з вирішенням питань місцевого значення, встановлені законодавством Російської Федерації і законодавством суб'єкта Російської Федерації;

 • витрати, пов'язані із здійсненням окремих державних повноважень, переданих органам місцевого самоврядування;

 • витрати, пов'язані з обслуговуванням і погашенням боргу за муніципальними позиками та позиках;

 • асигнування на страхування муніципальних службовців, об'єктів муніципальної власності, громадянської відповідальності і підприємницького ризику, а також і інші витрати, передбачені статутом муніципального освіти.

Порядок виконання видаткової частини місцевого бюджету встановлюється статутом муніципального освіти або іншим правовим актом органу місцевого самоврядування.

Відповідно до законодавства Росії обов'язковими для муніципальних утворень є тільки такі витрати, які в такій якості визначає закон (але не підзаконні акти), а також витрати, необхідні для оплати та обслуговування боргів і заборгованості, що з'являються із договірних зобов'язань і судових рішень. Різноманітні видатки місцевих бюджетів відображають розподіл компетенції між територіальними рівнями державної влади. 1

Виключно з місцевих бюджетів фінансуються такі функціональні види витрат:

 • утримання органів місцевого самоврядування;

 • формування муніципальної власності та управління нею;

 • організація, утримання і розвиток закладів освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної культури і спорту, засобів масової інформації, інших установ, що знаходяться в муніципальній власності або у віданні органів місцевого самоврядування;

 • зміст муніципальних органів охорони громадського порядку;

 • організація, утримання і розвиток муніципального житлово-комунального господарства;

 • муніципальне дорожнє будівництво та утримання доріг місцевого значення;

 • благоустрій та озеленення територій муніципальних утворень;

 • організація утилізації і переробки побутових відходів;

 • утримання місць поховання, що знаходяться у віданні муніципальних органів;

 • організація транспортного обслуговування населення та установ, що знаходяться в муніципальній власності або у віданні органів місцевого самоврядування;

 • забезпечення протипожежної безпеки;

 • охорона навколишнього природного середовища на територіях муніципальних утворень;

 • реалізація цільових програм, які приймаються органами місцевого самоврядування;

 • обслуговування та погашення муніципального боргу;

 • цільове дотування населення;

 • зміст муніципальних архівів;

 • проведення муніципальних виборів та місцевих референдумів;

 • фінансування реалізації інших рішень органів місцевого самоврядування та інші витрати, віднесені до питань місцевого значення, що визначаються представницькими органами місцевого самоврядування відповідно до бюджетної класифікації Російської Федерації. 1

Крім обов'язкових витрат, місцеві спільноти можуть самостійно призначати витрати за умови, що вони не входять до переліку заборонених, а всі обов'язкові витрати попередньо були покриті необхідним обсягом надходжень. До числа таких добровільних витрат можна віднести витрати, пов'язані з діяльністю місцевих органів в економічній сфері, додатковою діяльністю в соціальній сфері, витрати з будівництва, придбання будівель, що не покриваються обов'язковими послугами місцевих співтовариств, обслуговування фінансових гарантій з погашення позик, отриманих приватними господарюючими суб'єктами в кредитних організаціях для використання в місцевих інтересах. Вимога збалансованості місцевих бюджетів встановлює межі застосування добровільних витрат.

Місцевим органам влади забороняється здійснювати витрати, які суперечать чинним бюджетним принципам і бюджетних рішень. Так, заборонено субсидії релігійним організаціям. Проте витрати з підтримання храмів, які знаходяться в муніципальній власності, можуть бути профінансовані. Заборонені витрати на користь приватних осіб та організацій за винятком випадків підтримки служб, необхідних для задоволення життєво важливих потреб населення, якщо приватна ініціатива в цій сфері недостатня або відсутня і якщо задоволення цих потреб населення входить в компетенцію місцевого співтовариства. Також з місцевих бюджетів заборонено здійснювати витрати з предметів ведення федеральних органів державної влади, органів державної влади суб'єктів Федерації. Якщо вироблений витрата є забороненим, він може бути анульований за рішенням суду на підставі протесту прокурора або скарги, що надійшла від громадян.

Надання з місцевих бюджетів субсидій і субвенцій юридичним особам, які не є державними або муніципальними унітарними підприємствами, бюджетними установами, допускається тільки у випадках, передбачених законами, цільовими програмами всіх рівнів державної влади, рішеннями представницьких органів місцевого самоврядування, на умовах і в порядку, які особливо визначені нормативно-правовими актами органів місцевого самоврядування. У випадках нецільового використання субсидій і субвенцій, а також у випадках їх невикористання в строки, встановлені уповноваженими органами виконавчої влади, вони підлягають поверненню до бюджету.

За чинним законодавством, збільшення витрат органів місцевого самоврядування, що виникло в результаті рішень, прийнятих федеральними органами державної влади та органами державної влади суб'єктів Російської Федерації, має компенсуватися прийняли їх органами. При цьому такі рішення органів державної влади можуть реалізовуватися органами місцевого самоврядування тільки в межах переданих їм як компенсації коштів. Але, на жаль, у чинному законодавстві відсутня чітко встановлений механізм передачі коштів федерального бюджету і бюджету суб'єкта Російської Федерації на фінансування делегування державних повноважень. У результаті між органами державної влади та органами місцевого самоврядування регулярно виникають суперечки про те, проведена чи ні відповідна компенсація за законом, що зачіпає інтереси місцевих бюджетів. Однак згідно з Конституцією Російської Федерації, органи місцевого самоврядування зобов'язані дотримуватися усі федеральні закони, незалежно від того, проведена необхідна компенсація чи ні.

У видатковій частині муніципального бюджету передбачається створення резервних фондів виконавчих органів місцевого самоврядування. Розмір резервних фондів встановлюється представницькими органами місцевого самоврядування при затвердженні бюджету на черговий фінансовий рік. Кошти резервних фондів витрачаються на фінансування непередбачених витрат, у тому числі на проведення аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків стихійних лих та інших надзвичайних ситуацій, що мали місце в поточному фінансовому році. Порядок витрачання коштів резервних фондів встановлюється нормативними актами органів місцевого самоврядування. Виконавчий орган місцевого самоврядування зобов'язаний щоквартально інформувати представницький орган місцевого самоврядування про витрачання коштів резервного фонду.

Поточні видатки місцевого бюджету не можуть перевищувати обсяг доходів місцевого бюджету. Розмір дефіциту місцевого бюджету не може перевищувати 3% обсягу доходів місцевого бюджету без урахування фінансової допомоги з федерального бюджету і бюджету суб'єкта Російської Федерації. Надходження з джерел фінансування дефіциту місцевого бюджету можуть спрямовуватися на фінансування виключно інвестиційних витрат і не можуть бути використані для фінансування витрат на обслуговування і погашення муніципального боргу. Джерелами фінансування дефіциту місцевого бюджету можуть бути муніципальні позики, здійснювані шляхом випуску муніципальних цінних паперів від імені муніципального освіти, а також шляхом отримання кредитів у кредитних організацій.

2. ОСНОВНІ ТИПИ БЮДЖЕТІВ

Використання бюджету як інструменту проводиться місцевими органами влади політики вимагає певного коригування його структури. Тому що бюджет є комплексним нормативним актом, довільно міняти його структуру неприпустимо. Однак з метою спрощення та підвищення ефективності процесу формування бюджету доцільно застосовувати спеціальні управлінські класифікації, згідно з якими бюджетні доходи і витрати групуються за певними ознаками. Широко поширена класифікація, згідно з якою в місцевому бюджеті виділяються дві складові: поточний бюджет і бюджет розвитку. У поточному бюджеті відображаються витрати і доходи органів місцевого самоврядування, що забезпечують необхідну, обов'язкову діяльність, наприклад, витрати на підтримання нормального функціонування муніципального господарства і всіх його постійно діючих господарських структур. 1

Таблиця 1

Орієнтовна структура бюджету

Витрати

Доходи

Поточний бюджет

Витрати на заробітну плату;

Матеріальні поточні витрати;

Відрахування та субсидії;

Витрати на оплату відсотків за отриманими позиками;

Інші витрати.

Податки і збори;

Орендна плата;

Квартирна плата;

Відсотки за виданими позиками;

Доходи від участі в капіталі підприємств;

Загальні відрахування (дотації) суб'єкта Федерації;

Інші надходження.

Інвестиційний бюджет

Перевищення поточних доходів над поточними витратами, а також інвестиційні доходи використовуються на інвестиційні витрати, в тому числі на:

 • погашення позик і відсотків по них;

 • капіталовкладення та інвестиції;

 • поповнення резервних фондів.

Окремі податкові надходження;

Муніципальні позики;

Субвенції суб'єкта Федерації на капіталовкладення.

Необхідно прагнути до того, щоб у бюджеті поточних операцій обсяг надходжень перевищував витрати. Настає різниця бере участь у формуванні інвестиційного бюджету. Показник того, наскільки муніципальне утворення виявиться в змозі досягти цього вмілим веденням бюджету поточних операцій для відрахування в інвестиційний бюджет, є важливою характеристикою фінансових можливостей муніципального освіти і свідчить про довгострокову платоспроможності при залученні позик і кредитів.

До бюджету розвитку (інвестиційному бюджету) відносяться доходи і витрати, що направляються на вдосконалення муніципального господарства (витрати на проведення будівельних робіт та придбання матеріального майна) та інвестиційні відрахування третім особам, а також відрахування федерації та суб'єктів федерації, доходи від продажу майна, внески, а також особливі операції з фінансування, наприклад, отримання і погашення кредитів, відрахування в резервні фонди і вилучення з цих фондів.

Подібна структура, незважаючи на певний ступінь умовності, дозволяє чітко визначати і коригувати діяльність за основними напрямками розвитку муніципального господарства. Також представляється доцільним використовувати угруповання бюджетних статей на кошти, що направляються на реалізацію власних повноважень органів місцевого самоврядування і на кошти, що направляються для виконання державних повноважень, які були делеговані вищестоящими органами влади. Хоча подібні угруповання не завжди можуть застосовуватися в чистому вигляді, їх використання сприяє більш грамотної організації фінансового планування і бюджетного процесу.

Бюджет повинен бути складений на основі прогнозу соціально-економічного розвитку муніципального освіти. Згідно з чинним законодавством прогноз довгострокового соціально економічного розвитку території розробляється на основі даних соціально-економічного розвитку території за останній звітний період, на основі поточного прогнозу соціально-економічного розвитку території до кінця базового року і на основі тенденцій розвитку економіки і соціальної сфери на планований фінансовий рік і передує складанню проекти бюджету. Зміна прогнозу соціально-економічного розвитку території в ході складання і розгляду проекту бюджету має викликати відповідну зміну основних характеристик проекту бюджету.

Одночасно з проектом бюджету на черговий фінансовий рік формується перспективний фінансовий план. План розробляється на основі середньострокового прогнозу соціально-економічного розвитку муніципального освіти і містить дані про прогнозні можливостях бюджету щодо мобілізації доходів, залучення державних або муніципальних запозичень і фінансуванню основних витрат бюджету. 1

Перспективний фінансовий план законодавчо не затверджується і складається з метою:

 • інформування представницьких органів влади про передбачувані середньострокових тенденції розвитку економіки і соціальної сфери;

 • комплексного прогнозування фінансових наслідків реалізації проектів програм, законів;

 • виявлення необхідності та можливості здійснення в перспективі заходів в області фінансової політики;

 • відстеження довгострокових негативних тенденцій і своєчасного вжиття відповідних заходів.

Перспективний фінансовий план розробляється на три роки, з яких перший рік - це рік, на який складається бюджет, а наступні два роки - плановий період, протягом якого простежуються реальні результати заявленої економічної політики.

Вихідною базою для формування перспективного фінансового плану є бюджет на поточний рік. Перспективний фінансовий план щорічно коригується з урахуванням показників уточненого середньострокового прогнозу соціально-економічного розвитку муніципального освіти, при цьому плановий період зсувається на один рік уперед. Перспективний фінансовий план складається за укрупненими показниками бюджетної класифікації.

Відомо три основних типи бюджетів. 1

Лінійно-об'єктний (постатейний) бюджет. Найбільш ранній за часом появи підхід до складання бюджету - лінійно-об'єктний або постатейний бюджет залишається найпопулярнішим у всіх органів влади завдяки точності звітності і простоті контролю.

У постатейному бюджеті кошти розподіляються між певними статтями або об'єктами витрат. Витрати на заробітну плату, обладнання, канцелярське приладдя тощо розраховуються на майбутній рік так, що відповідна служба має лише обмежену можливість при наявності обгрунтування підвищити на деяку суму величину витрат, що передбачалися по даній статті в попередньому фінансовому році. Головна перевага існуючої лінійно-об'єктної бюджетної системи полягає в строгому контролі за діяльністю фінансують відомств.

Багато дослідників відзначають значні недоліки лінійно-об'єктної системи, так як в якості інструменту управління цей тип бюджету має дуже обмежену застосовність, і тому зазвичай використовується тільки разом з фінансовим планом.

Зокрема, більшість фахівців відзначають, що такий бюджет складно співвіднести з цілями. Даний підхід не передбачає порівняння витрат і результатів, ігнорує можливі альтернативи проведеної політики, не забезпечує інтеграції функцій планування, розробки бюджету та контролю. Лінійно-об'єктний бюджет інерційний, будь-які зміни можливі лише у вигляді невеликих збільшень відповідних показників попереднього року.

Оскільки єдиним джерелом інформації про майбутньому бюджеті для місцевої влади зазвичай є бюджет попереднього року, а приросту видаткової частини бюджету домагалося кожен підрозділ, то основою визначення того, які видаткові статті слід урізати, а які залишити на колишньому рівні, стали бюджетні слухання.

Збільшення бюджетних статей не обгрунтовується тим, що той чи інший департамент підвищить якість своєї роботи внаслідок додаткових бюджетних вливань або погіршить його внаслідок урізання бюджету. Фактично будь-який підрозділ завжди може надати переконливі докази на користь своїх вимог підвищити бюджет на користь підвищення якості роботи. Проте різні департаменти володіють різним впливом. Вирішальними критеріями збільшення статей стають авторитет і вплив голови відповідної муніципальної служби, здатність організувати підтримку своїх вимог або той факт, що представницькі органи місцевого самоврядування можуть завоювати симпатії чи антипатії виборців, задовольняючи чи відкидаючи певну вимогу.

Виконавчий бюджет. Внаслідок обмеженості лінійно-об'єктного підходу, що приводить до збільшення видаткової частини бюджету, в 30-х роках цього століття був вироблений новий управлінський підхід до складання бюджетів.

Відповідно до даного підходу розподіл витрат йде за видами діяльності, а не за статтями витрат. На основі нової концепції став застосовуватися операційний аналіз - метод, що дозволяє зіставляти елементи ланцюжка «витрати - процеси надання послуг - результати» з подальшою оцінкою результату, який оцінюється у відповідних одиницях виміру діяльності. Такий бюджет вимагає більше інформації про те, які використовуються робочі процеси, якої якості послуги можуть бути забезпечені і за якою вартістю.

Цей підхід отримав істотні переваги перед концепцією лінійно-об'єктного бюджету. Орієнтуючись на конкретні завдання управління, виконавчий бюджет допомагає органам влади в оцінці ефективності роботи організацій, переводячи категорії бюджету у функціональні терміни та терміни збільшення ефективності виконання запропонованих видів діяльності. На основі вимірювання витрат робочого часу, фінансових ресурсів і відношення кількості працюючих до обсягу діяльності встановлюються відповідні стандарти. 1

Проте досвід використання виконавчих бюджетів показав ряд недоліків в їх застосуванні. Багато бюджетних оцінки виявилися менш точними, ніж оцінки, пов'язані з лінійно-об'єктними бюджетами. Для керівництва неясні підстави переваги якого-небудь одного виду витрат іншому. Не передбачаються альтернативи, на базі яких можна було б зробити кращий вибір. Іншою складністю для працівників фінансових служб є оцінка якості роботи. Точному виміру результатів діяльності перешкоджають труднощі, властиві виконавчому бюджету. Розрахувати обсяги державних закупівель та витрати на утримання державного апарату досить легко. Однак об'єктивно і точно виміряти результати роботи державних служб дуже складно. Деталізація і категоризація робіт з метою виявлення одиниць їх вимірювання часто скрутні. Збір відповідних даних зазвичай проводиться неакуратно, тому дані виявляються ненадійними. Крім того, система виконавчих бюджетів не орієнтована на вирішення довгострокових проблем.

Програмний бюджет. Бюджети, створювані під певні програми та проекти, отримали назву програмних бюджетів. Оскільки програма може охоплювати кілька виконавчих організаційних рівнів, то і програмний бюджет повинен бути більш широким і інтегрованим, ніж виконавчий. Програмні витрати є узагальненими сумарними витратами, які виходять шляхом агрегування витрат різних підрозділів організації. Детальна деталізація витрат підрозділів організації для програмного бюджету необов'язкова, оскільки він не завжди базується на діяльності лише цих підрозділів, а також тому, що організація може бути зайнята одночасно в кількох програмах, всередині яких відповідальність за діяльність несуть конкретні підрозділи. Тому програмний бюджет краще відповідає організаційним потребам органів управління більш високого рівня, в той час як виконавчий бюджет краще пристосованим для завдань більш низького рівня управління.

Програмний бюджет звичайно націлений на тривалу перспективу і є довгостроковим. Якщо виконавчий бюджет грунтується на досвіді попередньої роботи, програмний бюджет будується на основі оцінки того, яких результатів діяльності слід очікувати в майбутньому. З цієї точки зору програмний бюджет краще пристосований для формування довгострокового державної соціально-економічної політики. 1

Програмний бюджет більше підходить цілям всеосяжного бюджетного планування, включаючи надання інформації центральному бюджетному органу, главі виконавчої влади і законодавчим органам. Виконавчий бюджет також має містити інформацію, необхідну для аналізу, але, крім цього, повинен бути достатньо докладним, щоб задовольняти потреби низових рівнів управління.

Програмний бюджет організовує бюджетні витрати за програмами або функціональних областях, щоб забезпечити досягнення поставлених цілей. Ключовими елементами цього процесу є довгострокове планування, постановка цілей, розробка програми, аналіз діяльності. Проте слід враховувати, що помилки, допущені в постановці цілей і розробці програм, можуть болісно позначитися на ефективності діяльності муніципальних органів влади в цілому.

Розробка програмного бюджету складається з чотирьох найважливіших етапів: 1

 1. Постановка цілей, вибір методів, послідовності кроків і часу досягнення цілей.

 2. Розрахунок витрат для реалізації кожного необхідного кроку.

 3. Розробка повної програми робіт, необхідних для досягнення цілей.

 4. Визначення критеріїв оцінки того, наскільки успішно досягнуті поставлені цілі.

Програмний бюджет дозволяє збільшити ступінь раціональності прийнятих рішень. Підхід вимагає розгляду наслідків реалізації програм і результатів дій, що робляться. Крім того, підкреслюється роль планування для прийняття бюджетних рішень. Однак постановка цілей виявляється утрудненою через складність проблем і різного їх бачення різними учасниками процесу визначення мети. Розробка і використання програмного бюджету може вимагати істотних перетворень, які здатні вплинути на багато інших тісно пов'язані з бюджетом області.

На практиці реальні події в економічній, соціальній і політичній сферах часто істотно відрізняються від передбачуваних, що підриває надійність проводилися при складанні довгострокового бюджету планових розрахунків. Планові розрахунки часто виявляються завищеними і нереалістичними для виконання. Аналіз співвідношення витрат і результатів далеко не завжди враховує непрямі наслідки або побічні ефекти вживаються або передбачуваних дій. Об'єктивний аналіз результатів може виявитися неможливим.

Характер процедур розробки програмного бюджету тяжіє до централізації процесу прийняття рішень. Відповідальність за прийняті рішення і обрану політику лягає на центральні органи, що призводить до поліпшення координації діяльності, але за рахунок втрати ініціативи на більш низьких рівнях Прийняття рішень. Подібний бюджет вимагає постійної централізованої координації і чіткої взаємодії виконавців. Фахівці відзначають, що даний підхід руйнує наявні комунікаційні канали між адміністративними одиницями. Оскільки схеми організаційних зв'язків, необхідних для виконання кожної підпрограми, будуть для кожного конкретного випадку різними, ні одного стійкого каналу зв'язку замість наявних не створюється. Орієнтація на аналіз альтернатив призводить до стану постійної невизначеності всіх зацікавлених осіб замість стабільності колишніх бюджетних систем.

В цілому програмний бюджет мають обмежену сферу застосування і не може замінити чинну систему лінійно-об'єктних бюджетів. Використання програмного бюджету може бути корисним при централізованому впровадженні певної системи заходів, яка не може бути ефективно і оперативно реалізована відповідними службами в рамках поточного планування і бюджетування.

Позабюджетні фонди. Не всі необхідні витрати можуть здійснюватися в рамках бюджету і бюджетних процедур. Крім того, існують певні нерегулярні або цільові джерела доходу, які не підлягають зарахуванню до бюджету.

Для оптимального використання таких коштів представницькі органи місцевого самоврядування мають право утворювати цільові позабюджетні фонди, що мають самостійні джерела фінансування і які використовуються відповідно до їх цільового призначення. Позабюджетні фонди створюються в порядку і на умовах, встановлених законодавством Російської Федерації. Податки, збори та інші платежі, призначені для зарахування до муніципального бюджету, не підлягають направленню до позабюджетних фондів.

Серед найбільш часто використовуваних джерел позабюджетних фондів муніципальних утворень можна відзначити:

 • обов'язкові платежі штрафів та пені з фізичних та юридичних осіб, які не підлягають зарахуванню до місцевого бюджету (штрафи та інші платежі, стягнуті за шкоду, заподіяну муніципального утворення, місцевим об'єктів історико-культурної спадщини; за порушення державної дисципліни цін; за порушення правил утримання території; за незаконну установку кіосків і торгових павільйонів);

 • добровільні внески юридичних і фізичних осіб на певні цілі;

 • доходи від тимчасового розміщення грошових коштів фонду в кредитних організаціях, від операцій з цінними паперами, від повернення кредитних ресурсів, виданих організаціям за рахунок коштів фонду;

 • доходи, отримані за утримання транспортних засобів на спеціальних стоянках, що охороняються; доходи від діяльності торгових площ;

 • разові збори за надання додаткових послуг населенню;

 • інші доходи, відповідно до чинного законодавства, а також з нормативними правовими актами органів міського самоврядування.

Кошти державних позабюджетних фондів зазвичай використовуються:

 • на фінансування цільових програм і заходів щодо вирішення соціально-економічних та інших суспільно значущих проблем, не передбачених бюджетом;

 • на зміцнення матеріально-технічної бази та підтримку муніципальних бюджетних організацій та державних бюджетних установ культури, науки, освіти, охорони здоров'я, спорту, правоохоронних органів;

 • на ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків;

 • на покриття бюджетного дефіциту;

 • на надання позик працівникам органів місцевого самоврядування відповідно до місцевих нормативними правовими актами;

 • частина тимчасово вільних коштів позабюджетних фондів може використовуватися для розміщення в кредитних організаціях та на придбання цінних паперів.

Муніципальне запозичення. В даний час в Україні найбільш поширеним джерелом покриття інвестиційних витрат залишається муніципальне запозичення. Муніципальні запозичення - позики, що залучаються від фізичних і юридичних осіб у валюті Російської Федерації, за якими виникають боргові зобов'язання органу місцевого самоврядування як позичальника або гаранта погашення позик іншими позичальниками, виражені у валюті Російської Федерації.

Органи місцевого самоврядування від імені місцевої громади мають право вдаватися до запозичень тільки тоді, коли інші види фінансування витрат недоступне або економічно не доцільно. Фінансові ресурси можуть залучатися шляхом випуску муніципальних цінних паперів від імені муніципального освіти і кредитів. Право здійснення муніципальних запозичень від імені муніципального освіти і видачі муніципальних гарантій іншим позичальникам для залучення кредитів належить голові муніципального освіти, якщо статутом муніципального освіти не встановлено інше.

Сукупність боргових зобов'язань муніципального освіти є муніципальним боргом.

Боргові зобов'язання муніципального освіти не повинні перевищувати 10 років і може існувати у формі:

 • кредитних угод і договорів, укладених муніципальним освітою;

 • муніципальних позик, здійснюваних шляхом випуску цінних паперів від імені муніципального освіти;

 • договорів про надання муніципальних гарантій, договорів поруки муніципального освіти щодо забезпечення виконання зобов'язань третіми особами;

 • боргових зобов'язань юридичних осіб, переоформлених у муніципальний борг на основі правових актів органів місцевого самоврядування. 1

Муніципальний борг повністю і без умов забезпечується всім муніципальним майном, що є муніципальної казни. Російська Федерація і суб'єкти Російської Федерації не несуть відповідальності за борговими зобов'язаннями муніципальних утворень, якщо зазначені зобов'язання не були ними гарантовані. Муніципальні освіти не відповідають за борговими зобов'язаннями Російської Федерації і суб'єктів Російської Федерації, якщо відповідні зобов'язання не були ними гарантовані.

У місцевому бюджеті має бути встановлено верхню межу муніципального боргу. При цьому гранично допустима сума боргових зобов'язань органів місцевого самоврядування, граничний обсяг позикових коштів, що спрямовуються муніципальним освітою протягом поточного фінансового року на фінансування дефіциту місцевого бюджету, граничний обсяг видатків на обслуговування муніципального боргу в поточному фінансовому році, строки погашення боргових зобов'язань органів місцевого самоврядування не можуть перевищувати значень, встановлених Бюджетним кодексом Російської Федерації. Предельный объем муниципального долга не должен превышать объем доходов соответствующего бюджета без учета финансовой помощи из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации.

Муниципальные ценные бумаги могут выпускаться исключительно в целях финансирования инвестиционных расходов муниципального образования (для капиталовложений, мер по содействию капиталовложениям и для консолидации долгов) в случаях и объемах, предусмотренных местным бюджетом. Выпуск муниципальных ценных бумаг и исполнение обязательств по ним обеспечивается резервным муниципальным имущественным фондом и средствами местного бюджета, предусмотренными для финансирования инвестиционных расходов.

Эмиссия муниципальных ценных бумаг допускается только в случае утверждения решением органа местного самоуправления в бюджете на текущий финансовый год предельного размера муниципального долга и предельного объема заемных средств, направляемых муниципальным образованием в течение текущего финансового года на финансирование бюджетного дефицита. В составе предельного объема заемных средств не учитываются средства, привлекаемые и полностью используемые в текущем финансовом году на погашение имеющегося долга, расходы на обслуживание соответствующего государственного долга и муниципального долга в текущем финансовом году.

Если при исполнении местного бюджета расходы на обслуживание муниципального долга превышают 15% расходов его бюджета, а также в случае превышения предельного объема заемных средств, когда муниципальное образование не в состоянии обеспечить обслуживание и погашение своих долговых обязательств, уполномоченный на то орган государственной власти субъекта Российской Федерации может применить следующие меры: назначить ревизию местного бюджета, передать исполнение местного бюджета под контроль органа, исполняющего бюджет субъекта Российской Федерации, или принять иные меры, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Муниципальные образования могут предоставлять гарантии юридическим лицам для обеспечения исполнения их обязательств перед третьими лицами. Муніципальні гарантії надаються уповноваженим органом місцевого самоврядування. При предоставлении муниципальной гарантии соответствующий финансовый орган обязан провести проверку финансового состояния получателя указанной гарантии. Представительный орган может поручить контрольному органу муниципального образования провести проверку финансового состояния получателя государственной или муниципальной гарантии. В договоре о предоставлении государственной или муниципальной гарантии должно быть указано обязательство, которое ею обеспечивается. В бюджете должен быть установлен верхний предел общей суммы муниципальных гарантий, а также перечень гарантий на сумму, превышающую 0,01% расходов соответствующего бюджета. 1

Общая сумма предоставленных гарантий включается в состав муниципального долга как вид долгового обязательства. При исполнении получателем гарантии своих обязательств перед третьим лицом на соответствующую сумму сокращается муниципальный долг, что отражается в отчете об исполнении бюджета. Соответствующий финансовый орган ведет учет выданных гарантий, исполнения получателями указанных гарантий своих обязательств, обеспеченных указанными гарантиями, а также учет осуществления платежей по выданным гарантиям. На основании данных этого учета представительному органу власти представляется подробный отчет о выданных гарантиях по всем получателям указанных гарантий, об исполнении этими получателями обязательств, обеспеченных указанными гарантиями, и осуществлении платежей по выданным гарантиям.

ВИСНОВОК

Итак, каждое муниципальное образование имеет собственный бюджет.

Местный бюджет — это централизованный фонд финансовых ресурсов отдельного муниципального образования, формирование, утверждение и исполнение, а также контроль за исполнением котором осуществляются органом местного самоуправления самостоятельно. В качестве составной части сметы в местных бюджетах могут быть предусмотрены расходы отдельных населенных пунктов и территорий, не являющихся муниципальными образованиями.

В доходы местных бюджетов зачисляются местные налоги, сборы и штрафы, отчисления от федеральных налогов и налогов субъектов РФ в соответствии с нормативами, установленными федеральными законами и законами субъектов РФ, закрепленными на долговременной основе, финансовые средства, переданные органами государственной власти органам местного самоуправления для реализации отдельных государственных полномочий, поступления от приватизации имущества, от сдачи муниципального имущества в аренду, от местных займов и лотерей, часть прибыли муниципальных предприятий, учреждений и организаций, дотации, субвенции, трансфертные платежи и другие поступления в соответствии с законом и решениями органов местного самоуправления.

Органи місцевого самоврядування самостійно розпоряджаються коштами місцевих бюджетів. Сумма превышения доходов над расходами местных бюджетов по результатам отчетного года не подлежит изъятию федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов РФ.

Бюджет муніципального утворення (місцевий бюджет) призначений для виконання витратних зобов'язань муніципального освіти.

Использование органами местного самоуправления иных форм образования и расходования денежных средств для исполнения расходных обязательств муниципальных образований не допускается.

В местных бюджетах в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации раздельно предусматриваются средства, направляемые на исполнение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих в связи с осуществлением органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, и расходных обязательств муниципальных образований, исполняемых за счет субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации для осуществления отдельных государственных полномочий.

Бюджет муніципального району (районний бюджет) і зведення бюджетів міських і сільських поселень, що входять до складу муніципального району (без урахування міжбюджетних трансфертів між цими бюджетами), утворюють консолідований бюджет муніципального району.

У якості складової частини бюджетів міських і сільських поселень можуть бути передбачені кошторису доходів і витрат окремих населених пунктів, інших територій, які не є муніципальними утвореннями.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

 1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ. // Консультант Плюс.

 2. Денисова И.П., Иванова О.Б., Рукина С.Н. Фінанси. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008.

 3. Годин А.М., Подпорин И.В. Бюджет и бюджетная система Российской Федерации. - М.: Академія, 2009.

 4. Грачова Є.Ю., Соколова Е.Д. Фінансове право. – М.: Норма, 2009.

 5. Крохина Ю.А. Бюджетное право и российский федерализм. – М.: Юриспруденция, 2007.

 6. Кутафін О.Є., Фадєєв В.І. Муниципальное право РФ. - М.: МАУП, 2006.

 7. Шугрина Е.С. Муніципальне право. - М.: Проспект, 2007.

1 Шугрина Е.С. Муніципальне право. - М.: Проспект, 2007. - С. 189.

2 Годин А.М., Подпорин И.В. Бюджет и бюджетная система Российской Федерации. - М.: Академія, 2009. - С. 214.

1 Крохина Ю.А. Бюджетное право и российский федерализм. – М.: Юриспруденция, 2007. - С. 177.

1 Годин А.М., Подпорин И.В. Бюджет и бюджетная система Российской Федерации. - М.: Академія, 2009. - С. 219.

1 Крохина Ю.А. Бюджетное право и российский федерализм. – М.: Юриспруденция, 2007. - С. 178.

1 Крохина Ю.А. Бюджетное право и российский федерализм. – М.: Юриспруденция, 2007. - С. 180.

1 Годин А.М., Подпорин И.В. Бюджет и бюджетная система Российской Федерации. - М.: Академія, 2009. - С. 221.

1 Грачева Е.Ю., Соколова Э.Д. Фінансове право. – М.: Норма, 2009. - С. 361.

1 Крохина Ю.А. Бюджетное право и российский федерализм. – М.: Юриспруденция, 2007. - С. 176.

1 Грачева Е.Ю., Соколова Э.Д. Фінансове право. – М.: Норма, 2009. - С. 363.

1 Грачева Е.Ю., Соколова Э.Д. Фінансове право. – М.: Норма, 2009. - С. 364.

1 Крохина Ю.А. Бюджетное право и российский федерализм. – М.: Юриспруденция, 2007. - С. 182.

1 Кутафин О.Е., Фадеев В.И. Муниципальное право РФ. - М.: МАУП, 2006. - С. 305.

1 Крохина Ю.А. Бюджетное право и российский федерализм. – М.: Юриспруденция, 2007. - С. 183.

1 Кутафин О.Е., Фадеев В.И. Муниципальное право РФ. - М.: МАУП, 2006. - С. 307.

1 Крохина Ю.А. Бюджетное право и российский федерализм. – М.: Юриспруденция, 2007. - С. 185.

1 Кутафин О.Е., Фадеев В.И. Муниципальное право РФ. - М.: МАУП, 2006. - С. 308.

1 Кутафин О.Е., Фадеев В.И. Муниципальное право РФ. - М.: МАУП, 2006. - С. 309.

1 Кутафин О.Е., Фадеев В.И. Муниципальное право РФ. - М.: МАУП, 2006. - С. 311.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Курсова
149.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Проблеми формування і виконання місцевих бюджетів
дипломної роботи Проблеми формування і виконання місцевих бюджетів затверджена наказом по університету
Формування місцевих бюджетів
Формування місцевих бюджетів
Формування доходів місцевих бюджетів
Механізм формування доходної частини місцевих бюджетів
Правовідносини у сфері правового регулювання формування і виконання місцевих бюджетів
Механізми формування податкових доходів місцевих бюджетів Російської Федерації
Механізм формування доходної частини місцевих бюджетів за рахунок податкових надходжень
© Усі права захищені
написати до нас