Проблеми сучасної інфляції

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

НИЖЕГОРОДСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ


Кафедра «Фінанси і кредит»


Курсова робота


На тему Проблеми сучасної інфляції


Виконала:
Студентка «4-1ЕФ» групи
Економічного факультету
Моїсеєва Т.А.
Науковий керівник:
Горобець Л.І.

Нижній Новгород

2002

Зміст
 
Введення ................................................. .................................................. ...................... 3

Глава 1. Сутність і причини інфляції .............................................. ...................... 4
1.1 Поняття, відмінні риси сучасної інфляції .................................... 4
1.2 Причини інфляції ............................................... ............................................ ... .6
1.3 Інфляція попиту і витрат ............................................. ............................. ... 8
Глава 2. Види і класифікація інфляції .............................................. .................. 13
2.1 Види сучасної інфляції та її класифікація за країною ......................... 13
2.2 Класифікація інфляції в країнах, що розвиваються ........................................ 19
Глава 3. Вплив інфляції на стан економіки та соціальне становище населення ......................................... .................................................. ........................... 22
3.1 Соціальні та економічні наслідки інфляції. .................................... 22
3.2 Оцінка антиінфляційної політики в Росії ............................................ ..... 40
Висновок ................................................. .................................................. .................. 46
Список використаної літератури ............................................... ........................ ... 47

Введення
Як економічне явище інфляція існує вже тривалий час. Це поняття, можливо, виникло одночасно з виникненням грошей, з оборотом яких вона нерозривно пов'язана. В економічній науці цей термін став вживатися, починаючи з XIX століття, після масового введення урядами багатьох держав в обіг паперових грошей. Безпосередньо термін інфляція з'явився в Північній Америці в період громадянської війни 1861-1865 р.р. і означав процес збільшення обігу паперових грошей. Цей термін також вживався в Англії та Франції. Однак широке розповсюдження в економічній літературі термін інфляція отримав лише після 1-ї світової війни, а у вітчизняній літературі лише в середині 20-х рр..
У світі майже немає країн, де б у другій половині XX ст. не існувала інфляція. Вона як би прийшла на зміну колишньої хвороби ринкової економіки, яка стала явно слабшати, - циклічним кризам. Інфляція була характерна для грошового обігу: Росії - з 1769 до 1895 р. (за винятком періоду 1843 - 1853 рр..); США - в період війни за незалежність 1775 - 1783 рр.. та громадянської війни 1861 - 1865 рр.. Англії - під час війни з Наполеоном на початку XIX ст., Франції - в період Французької революції 1789 - 1791 рр.. Особливо високих темпів інфляція досягла в Німеччині після першої світової війни, коли восени 1923 р. грошова маса в обігу досягала 496 квінтильйонів марок, а грошова одиниця знецінилася в трильйон разів.
Наведені історичні приклади доводять, що інфляція не є породженням сучасності, а мала місце і в минулому. Сучасна інфляція являє собою складний багатопрофільний процес, в тій чи іншій мірі охопив усі країни. Високі темпи інфляції завдають серйозної шкоди або економічному розвитку країни, її населенню. Ідеальний варіант здорової економіки - відсутність інфляції, хоча, як і всякий ідеал, його важко вповні. Інфляція вважається небезпечною хворобою ринкової економіки не тільки тому, що вона швидко поширюється і поглиблюється в економіці. Її дуже важко усунути, навіть якщо зникають викликали її причини.
Необхідно відзначити, що в жодній економічно розвиненій країні у другій половині ХХ століття повна зайнятість, вільний ринок чи ж стабільність цін протягом тривалого часу не спостерігалося. Ціни росли безперервно, а з кінця 60-х р.р. - Навіть у періоди економічних спадів і застою.

Глава 1. Сутність і причини інфляції
1.1 Поняття, відмінні риси сучасної інфляції.
У буквальному перекладі термін "інфляція" (від лат. Inflatio) означає "здуття". Існує кілька визначень інфляції. Розглянемо деякі з них:
Інфляція - це знецінення грошей, зниження їх купівельної спроможності, дисбаланс попиту та пропозиції; процес переповнення каналів грошового обігу, виражений у знеціненні грошей, зростанні цін на товари і послуги і зниженні реального життєвого рівня населення. Інфляція в словнику банківсько-біржової лексики визначається як «надмірна експансія грошової маси, що супроводжується зростанням цін і скороченням попиту». Сучасний словник іншомовних слів визначає її як переповнення сфери обігу надлишкової в порівнянні з потребами товарообігу масою паперових грошей, їх знеціненням в результаті підвищення цін на товари і послуги, падінням купівельної спроможності грошей. Найбільш загальним, традиційним визначенням інфляції є наступне визначення:
Інфляція - це процес переповнення каналів обігу грошовою масою понад потреби товарообігу, що викликає знецінення грошової одиниці і зростання товарних цін. При визначенні інфляції - цього складного, багатофакторного процесу, слід виходити з того, що вона проявляє себе в грошовій сфері, а її коріння (витоки) випливають з порушення економічного життя держави, кризового стану економіки. Тому інфляція - це порушення вимоги закону грошового обігу, результатом якого є надлишковий випуск грошей в обіг, який призводить до загального підвищення цін і знецінення грошей. У разі якщо товарна маса перевищує грошову, економіці властива дефляція (1, с. 30).
З усіх цих визначень випливає, що інфляція - це грошовий феномен, виражений в стійкому і безперервному зростанні цін, викликану надлишком грошової маси в обігу. Іншими словами, ця проблема виникає в ситуації, коли касова готівка підприємців і споживачів (пропозиція грошей) перевищує реальну потребу (попит на гроші). Очевидно, що в такому випадку суб'єкти господарських відносин постараються по можливості позбутися від виниклих надлишків грошей, збільшуючи свої витрати і зменшуючи грошові заощадження. Це викликає розширення попиту, підвищення цін і зниження купівельної спроможності грошей - негативні наслідки невірної грошової політики держави, чреваті значними економічними і соціальними потрясіннями.
Однак не слід забувати, що зростання цін може бути пов'язаний з відсутністю рівноваги між попитом і пропозицією, таке зростання цін на якомусь окремому товарному ринку - це не інфляція. Незалежно від стану грошової сфери товарні ціни можуть зрости унаслідок змін в динаміці продуктивності праці, циклічних і сезонних коливань, структурних зрушень в системі відтворення, монополізації ринку, державного регулювання економіки, введення нових ставок податку, девальвації і ревальвації грошової одиниці, зміни кон'юнктури ринку, впливу зовнішньоекономічних зв'язків, стихійних лих.
Важливо відзначити, що інфляція - це підвищення загального рівня цін. Це, звичайно, не означає, що підвищуються обов'язково всі ціни. Навіть в періоди досить швидкого зростання інфляції деякі ціни можуть залишатися відносно стабільними, а інші падати. Ціни мають тенденцію підійматися дуже нерівномірно. Л. Хейне писав, що не слід забувати: змінюються ціни не тільки товарів, але і вимірників їх цінності, тобто грошей. Інфляція - це не збільшення розміру предметів, а зменшення довжини лінійки, якою ми користуємося. Він звертає увагу на те, що в умовах натурального обміну (при відсутності грошей) ми жодним чином не зіткнулися б з інфляцією, одночасне підвищення всіх цін було б логічно неможливо.
Сучасній інфляції властивий ряд відмінних особливостей: якщо раніше інфляція носила локальний характер, то зараз - повсюдний, всеосяжний; і якщо раніше вона мала періодичний характер, то зараз - хронічний і стала постійним фактором відтворювального процесу, сучасна інфляція знаходиться під впливом не тільки грошових, але і негрошових чинників. (6, с.131)
Для багатьох країн зараз характерна така різновид інфляції як стагфляція - інфляційне зростання цін в умовах стагнації - застою виробництва, економічної кризи.
Існує три способи вимірювання інфляційних процесів.
1. Вимірювання за допомогою індексу цін. Використовується індекс цін валового національного продукту (дефлятор), індивідуальних споживчих цін та індивідуальних оптових цін. Для обчислення індексу беруть співвідношення між сукупною ціною певного набору товарів і послуг ("ринкової кошиком"), виражене у відсотках.
Індекс споживчих цін (ІСЦ) вимірює співвідношення між купівельною ціною певного набору споживчих товарів та послуг («ринкова кошик») для даного періоду з сукупною ціною ідентичної і подібної групи товарів і послуг в базовому періоді.
ціна «ринкового кошика» у звітному періоді
ІСЦ у звітному періоді = ціна аналогічної «ринкового кошика»
в базовому періоді
Індекс споживчих цін є найбільш широко розповсюдженим офіційним показником інфляції.
Дефлятор ВВП - індекс цін, який використовується для того, щоб визначити динаміку ВВП, яка складається в результаті руху цін і зміни фізичного обсягу виробництва. Дефлятор покликаний усунути цінові коливання при зміні динаміки ВВП для виявлення реального обсягу ВВП і відповідного коректування економічної політики. Дефлятор ВВП являє собою відношення номінального ВВП, обчисленого в поточних цінах до реального, тобто до ВВП у незмінних цінах. Обидва показники беруться в поточному періоді.
2. Визначення сили інфляційних процесів - вимірювання темпів інфляції (за місяць або квартал рік, десятиліття і т.д.).
Темп інфляції - зміна загального рівня цін, виражене у відсотках.
ІСЦ у звітному періоді - ІСЦ у базовому періоді * 100% темп інфляції = ІСЦ в базовому періоді
Якщо темп інфляції вийти негативним, значить, спостерігається дефляція (падіння цін).
3. Обчислення інфляції "за правилом величини 70". Правило допомагає швидко підрахувати кількість років, необхідних для подвоєння рівня цін: треба тільки розділити число 70 на темп щорічного збільшення рівня цін у відсотках.
приблизна кількість
років, необхідних для подвоєння ___________ 70 _________________
темпів інфляції = темп щорічного збільшення рівня цін (%)
Методом вимірювання інфляції є також Індекс цін виробників (ІЦВ), який показує вартість товарів і послуг на оптовому ринку; індекс роздрібних цін (показника вартості життя), що показує, як змінюються ціни на набір споживчих товарів у розрахунку на середню сім'ю.
Непрямим показником інфляції можуть служити: зростання номінальної ставки відсотків; приріст грошової маси у відсотках; темпи приросту грошової маси та динаміка попиту на гроші, наявність і резерви золотих і валютних резервів, співвідношення валютних резервів і грошової бази є індикаторами раннього попередження, що характеризують ступінь стійкості та очікувану динаміку цін. (5, с. 164)
1.2. Причини інфляції
Основні відмінності при підході до теорії інфляції полягають у визначенні її причин, у якості яких висуваються перевищення грошової маси над товарною, емісія, невідповідність темпів зростання продуктивності праці та заробітної плати, дефіцит бюджету, надлишкові інвестиції, надмірне зростання заробітної плати і витрат виробництва та ін
Проте, інфляція, хоча і виявляється в зростанні товарних цін, не може бути зведена лише до чисто грошового феномена. Це складне соціально-економічне явище, породжене диспропорціями відтворення у різних сферах ринкового господарства. Взагалі, корені такого явища, як інфляція, криються в помилках проведеної державної політики. Зазвичай інфляція має у своїй основі не одну, а кілька взаємозалежних причин і виявляється вона не тільки в підвищенні цін. (1, с.40)
Причини виникнення інфляції можуть бути як внутрішні, так і зовнішні. До зовнішніх причин відносяться, зокрема, скорочення надходжень від зовнішньої торгівлі, негативне сальдо зовнішньоторговельного і платіжного балансів. Так, наприклад, інфляційний процес в Росії посилювали падіння цін на світовому ринку на паливо і кольорові метали, складові важливу статтю нашого експорту, а також несприятлива кон'юнктура на зерновому ринку в умовах значного імпорту зернових. Внутрішні причини найчастіше ховаються в невірній фінансовій політиці держави.
Найважливішими причинами інфляційного зростання цін є:
1. Диспропорціональність або незбалансованість державних доходів і витрат. Ця незбалансованість виражається в дефіциті державного бюджету. Якщо цей дефіцит фінансується за рахунок позик у Центральному емісійному банку країни, тобто за рахунок друку нових грошей, то це призводить до зростання маси грошей в обігу і, отже, до зростання цін.
2. При фінансуванні інвестицій, здійснюваних подібним чином. Особливо інфляційно небезпечними є інвестиції у військовій області. Непродуктивне споживання національного доходу на військові цілі веде не тільки до втрати національного багатства, але і створює додатковий платоспроможний попит, що веде до зростання грошової маси без відповідного товарного покриття.
3. Загальне підвищення рівня цін пов'язується сучасною економічною теорією зі зміною структури ринку в ХХ столітті. Структура сучасного ринку все менш і менш нагадує структуру ринку досконалої конкуренції, і в значній мірі нагадує олігополістичних. А олігополія має можливість до певної міри впливати на ціну. Таким чином, олігополісти безпосередньо зацікавлені в посиленні "Гонки цін", а також, прагнучи підтримати високий рівень цін, зацікавлені у створенні дефіциту (скороченні виробництва і пропозиції товарів). Монополісти і олігополісти перешкоджають зростанню еластичності пропозицій товарів та зв'язку із зростанням цін. Обмеження припливу нових виробників в галузь олігополія підтримує тривала невідповідність попиту і пропозиції.
4. Зростання "відкритості" економіки країни, втягування її у світові господарські зв'язки, викликає небезпеку "імпортується" інфляції. Так, наприклад, стрибок цін на енергоносії викликає зростання цін на імпортовану нафту і далі, по технологічному ланцюжку - на інші товари. В умовах незмінного курсу валюти, країна щоразу відчуває вплив "зовнішнього" підвищення цін на імпортовані товари. Разом з тим, можливості боротися з цим типом інфляції досить обмежені.
5. "Інфляційні очікування". Інфляційні очікування особливо небезпечні тим, що забезпечують самопідтримуючий характер інфляції. Так населення, що живе в умовах постійного очікування підвищення загального рівня цін, постійно розраховує на подальше їх зростання. Населення запасається товарами в прок, побоюючись, що ціни на сировину, обладнання та комплектуючі піднімуться і, бажаючи убезпечити себе, багато разів завищують ціну на свою продукцію. Багато західних економістів і нашої країни особливо виділяють фактор інфляційних очікувань, підкреслюючи, що їх подолання - найважливіше завдання антиінфляційної політики. (7, с.156)
У кожній країні протягом інфляції має свій характер. Так, відразу після Другої світової війни в Західній Європі інфляція була пов'язана з найгострішим дефіцитом багатьох товарів. У наступні роки головну роль в розкручуванні інфляційного процесу стали грати державні витрати, співвідношення «ціна - заробітна плата», перенесення інфляції з інших країн і деякі інші фактори. У колишньому СРСР поряд із загальними закономірностями, найважливішою причиною інфляції в 90-і роки можна вважати унікальну диспропорційність в економіці, що виникла як наслідок командно-адміністративної системи. Радянській економіці властиві тривалий розвиток в режимі військового часу, надмірна частка військових витрат в ВНП. З квітня 1991 р. інфляція почала набирати темпи, а з 2 січня 1992 р., коли майже повністю був скасований контроль над цінами, вона набула вигляду галопуючої інфляції, а на окремі товари - гіперінфляції.
1.3. Інфляція попиту і витрат
 
Отже, інфляція знаходиться під впливом не тільки грошових, але і негрошових чинників. Грошові фактори викликають перевищення грошового попиту над товарною пропозицією, в результаті чого відбувається порушення вимог закону грошового обігу. Негрошових чинники ведуть до початкового зростання витрат і цін товарів, підтримуваного наступним підтягуванням грошової маси до їх зростанню рівня. Обидві групи факторів переплітаються і взаємодіють один з одним, викликаючи інфляцію.
У залежності від переважання факторів тієї або іншої групи розрізняють види інфляції:
1. Інфляція попиту
2. Інфляція витрат
3. Структурна інфляція
4. Імпортована інфляція.
У рамках цих концепцій розглядають різні причини інфляції, викликані різними грошовими факторами.
1) Інфляція попиту. За Дж. М. Кейнсу, теорія інфляції, викликана надлишковим попитом, виходить з необхідності управлінні сукупним попитом. Відповідно до цієї концепції, «попит створює грошову масу». Проводячи аналіз доходів і витрат економічних суб'єктів (держави, роботодавців, працівників), цей дослідник довів, що стимулювання збільшення попиту з боку держави та підприємців тягне за собою зростання виробництва і зайнятості.
Інфляція попиту - це результат збільшення сукупного попиту, через який крива сукупного попиту зрушується вправо з одночасним підвищенням рівня всіх цін. У такій ситуації економіка буде працювати як би вище рівня повного використання (повної зайнятості) всіх виробничих ресурсів. Але оскільки реально це неможливо, то виникає ситуація короткочасного (спочатку) завищення оцінки суспільством товарів і послуг, вироблених з наявних ресурсів.

Надалі ситуація буде розвиватися таким чином:
Рис.1. Виникнення інфляції попиту. (5, с.131)
Інфляція попиту має місце лише в тому випадку, коли грошові витрати населення і підприємств ростуть швидше, ніж реальний обсяг товарів і послуг. Цей тип інфляції має місце при повній зайнятості. Припустимо, що економіка близька до повної зайнятості і завантаженості виробничих потужностей. Зростання витрат населення, підприємств і держави на споживання зміщує криву сукупного попиту вгору з положення СС в положення СС 1 (рис.1). Відповідно, спостерігається і зростання цін, положення яких в кінцевому підсумку зафіксується на рівні УЦ 2.
Отже, можна зробити висновок, що інфляція попиту це - явище порушення рівноваги між попитом і пропозицією в сторону попиту і викликається наступними грошовими факторами:
- Мілітаризація економіки і зростання військових витрат. Військова техніка стає все менш пристосованої для використання у цивільних галузях, в результаті чого грошовий еквівалент, що протистоїть військовій техніці, перетворюється на чинник, зайвий для звернення. Даний фактор був характерний для економіки СРСР, коли більше 50% ВВП прямувало на військові цілі, однак інфляція носила прихований характер;
- Дефіцит державного бюджету та зростання внутрішнього боргу. Так в Росії з 1996 по 1999 рік спостерігалося істотний дефіцит бюджету, особливо в 1998 році (1996 р. - 3,7% до ВВП, 1997 р. - 3,8%, 1998 р. - 5,5%, 1999 р. - 1,2%). Покриття дефіциту відбувалося шляхом розміщення позик держави на грошовому ринку і за допомогою емісії нерозмінних банкнот центрального банку. Лише до 2000 року був досягнутий первинний профіцит в 2,5% ВВП. З травня 1993 р. У РФ почалося покриття дефіциту держбюджету за рахунок розміщення на ринку державних короткострокових зобов'язань (ДКО). Російський ринок цінних паперів бурхливо розвивався і за кількісними показниками наближався до статусу розвиненого ринку. У середині 1997 р. він вийшов на перше місце в світі по збільшенню курсової вартості корпоративних цінних паперів. Подібний бум на фондовому ринку в умовах економічного спаду, що продовжується десятиліття, таїв небезпека кризи. Особливу загрозу представляла фінансова піраміда ГКО / ОФЗ, яка зрівнялася з обсягом грошової маси. Виплата високих доходів за ними з'їдала 1 / 3 бюджетних витрат в кінці 1998 р. Надмірний ріст сектора державних цінних паперів на фондовому ринку посилив інфляцію, підриваючи інвестиції та виснажуючи кредитний ринок. З метою вирішення найбільш гострих проблем, викликаних серпневим фінансовою кризою 1998 р., була проведена новація по державних цінних паперів. Призупинено емісія облігацій Банку Росії із середини лютого 1999 До 2001 р. номінальний обсяг усіх випусків ГКО, ОФЗ становив 9 млрд. дол, а з 32 випусків ліквідними могли вважатися менше половини. (16, с.37)
- Кредитна експансія банків. На початку 1990-х років бюджетний дефіцит Російської Федерації покривався переважно за рахунок кредитів ЦБ РФ, що послужило причиною гіперінфляції. І зараз основним власником державних цінних паперів, які формують державний внутрішній борг, є Банк Росії. Заборгованість Мінфіну Росії перед Банком Росії на 1 січня 2000 року за номінальною вартістю боргових зобов'язань склала 58,1% державного внутрішнього боргу Російської Федерації. (30, с.72).
- Імпортована інфляція. Це емісія національної валюти понад потреби товарообігу при купівлі іноземної валюти країнами з активним платіжним балансом. Другий канал пов'язаний з коливаннями валютних курсів. Так, в Росії відбувається імпорт інфляції, перш за все із США. З наданням валютних прав фізичним особам і підприємствам з 1992 р. посилився попит на іноземну валюту, особливо долари, для страхування ризику, зокрема інфляційного. На покупку валюти використовується від 12,4% (1998 р.) до 8,5% (1999 р.) грошових заощаджень населення. Доларові накопичення у населення (50-80 млрд. дол.) Практично означають, що Росія кредитує США, які регулярно експортують долари для російських банків. "Доларизація" економіки Росії неминуча при кризовій ситуації, коли національна валюта погано виконує свої функції. (16, с. 37)
- Надмірні інвестиції у важку промисловість. При цьому з ринку постійно витягаються елементи продуктивного капіталу, замість яких в обіг надходить додаткові грошовий еквівалент. (6, с. 133)
2) Інфляція витрат. Теорія «інфляції витрат» випливає з теорії «інфляції попиту» Кейнса, який вважав «істинної» інфляцією - інфляцію витрат виробництва. Основу цієї теорії становить «інфляційна спіраль» - заробітна плата, ціни. Вона пояснює зростання цін зростанням витрат виробництва, причому, на думку Кейнса, інфляцію викликають лише витрати, пов'язані із зростанням заробітної плати. Зростання заробітної плати і доходів населення не має випереджати зростання продуктивності праці в економічній системі. (1, с.39)
Інфляція витрат характеризується впливом наступних негрошових факторів на процеси ціноутворення:
- Лідерство в цінах. Великі компанії галузей при формуванні та зміні цін орієнтуються на ціни, встановлені великими виробниками в галузі чи в рамках локально-територіального ринку. Зокрема, з початку 90-х років у Росії довгий час основним орієнтиром у ціноутворенні була вартість імпортної продукції. Вітчизняні товаровиробники, прагнучи вибратися із хронічної нерентабельність, волею-неволею підтягували свої ціни до цін імпортних товарів, що позначалося на зростанні загального індексу роздрібних цін. (12, с.8)
- Зниження зростання продуктивності праці і падіння виробництва. Таке явище відбувалося в другій половині 70-х років. Наприклад, якщо в економіці США середньорічний темп продуктивності праці в 1961-1973 р.р. становив 2,3%, то в 1974-1980 р.р. 0,2%, а в промисловості відповідно 3,5 і 0,1%. Аналогічні процеси мали місце і для інших промислово розвинених країн. Вирішальну роль в уповільненні зростання продуктивності праці зіграло погіршення загальних умов відтворення, викликане як циклічними, так і структурними кризами.
- Зростання значення сфери послуг. Воно характеризується, з одного боку, більш повільним зростанням продуктивності праці в порівнянні з галузями матеріального виробництва, а з іншого - великою питомою вагою заробітної плати в загальних витратах виробництва.
Так різке збільшення попиту на продукцію сфери послуг у 2001-2002рр. в Росії стимулює помітне подорожчання: зростання цін на послуги в 1,5-2 рази перевищуючи зростання цін на інші товари.
- Прискорення приросту витрат і особливо заробітної плати на одиницю продукції. Економічна міць робітничого класу, активність профспілкових організацій не дозволяють великим компаніям знизити зростання заробітної плати до рівня уповільненого зростання продуктивності праці. У той же час у результаті монополістичної практики ціноутворення великим компаніям були компенсовані втрати за рахунок прискореного зростання цін, тобто була розгорнута спіраль "заробітна плата - ціни". Така ж ситуація виникла після серпневої кризи. Знецінення національної валюти після девальвації і зростання курсу долара змусило Уряд закласти в бюджет Росії на 1999 і 2000 р. певні кошти на підвищення заробітної плати державним службовцям.
- Енергетична криза. Він викликав у 70-х роках величезна подорожчання нафти та інших енергоресурсів. У результаті, якщо в 60 - роки середньорічне зростання світових цін на продукцію промислово розвинених країн становив всього 1,5%, то в 70-ті роки - більше 12%. Зокрема, підвищення цін на нафтопродукти в Росії в середині 1999 р. в кінцевому підсумку було закладено у вартість товарів і призвело до зростання витрат виробництва і відповідно до зростання оптових і роздрібних цін. (12, с.10)
3) Структурна інфляція. У латиноамериканському регіоні сформувалася ідея структурної інфляції. Під нею розуміють процес, викликаний диспропорціями між галузями і секторами господарства, негнучкістю цін у бік їх зниження. У механізм структурної інфляції включають поряд з внутрішніми факторами також і зовнішньоекономічні аспекти, наприклад, часті девальвації національної валюти, різкі зміни в експортному доході, дефіцит твердої валюти, швидке збільшення імпорту і т.д. Проте дані оцінки однобічні і істину слід шукати в синтезі двох протилежностей, тобто пояснювати інфляцію, як з боку попиту, так і з боку пропозиції. На практиці нелегко відрізнити один існуючий тип інфляції від іншого. Вони тісно взаємодіють, тому ріст заробітної плати, наприклад, може виглядати і як інфляція витрат. Структурні фактори інфляції не тільки обумовлюють прискорення росту цін, тобто створюють ситуацію "інфляції витрат", але і роблять великий вплив на розвиток "інфляції попиту".

Глава 2. Види і класифікація інфляції
2.1. Види сучасної інфляції
Існує кілька видів інфляції. Для класифікації інфляції застосовують такі критерії:
· Темп зростання цін;
· Ступінь розбіжності зростання цін по різних товарних групах;
· Очікуваність і передбачуваність інфляції;
· Особливість прояви.
У міжнародній практиці в залежності від величини зростання цін прийнято поділ інфляції на три види:
повзучу - середньорічний темп приросту цін не вище 5-10%;
• галопуючу - при середньорічному темпі приросту цін від 10 до 50% (іноді до 100%);
гіперінфляцію - коли зростання цін перевищує 100% на рік.
Виділяють також супергіперінфляції, - коли темп зростання перевищує 50% на місяць. (11, с. 23).
1. Помірна (повзуча або наростаюча) інфляція, для якої характерні відносно невисокі темпи зростання цін, приблизно до 10% чи трохи більше відсотків у рік. Такого роду інфляція властива більшості країн з розвиненою ринковою економікою. Дані за 70-е, 80-е і 90-і рр.. і початок нового століття по США, Японії і західноєвропейським країнам, як саме і говорять про наявність повзучої інфляції. Середній рівень інфляції по країнах Європейського співтовариства склав за останні роки близько 3-3,5%.
Цей тип інфляції найменш небезпечний і, на думку багатьох економістів, є просто платою за розвиток промисловості країни, повинен стимулювати зростання виробництва і збільшення ВНП. Наростаюча інфляція змінюється, слідуючи за економічним циклом. Вона збільшується під час підйому і зменшується в період спаду. Однак тут виявлена ​​цікава закономірність: спад знижує темпи інфляції на меншу величину, ніж збільшує їх наступний за ним підйом. За ці властивості помірна інфляція отримала ще дві назви - повзуча і наростаюча.
У 50-60-х р.р. інфляція виникала в більшості країн помірними темпами. А в 70-х роках стала виходити з-під контролю, перетворюючись на "ворога суспільства номер один". Особливої ​​гостроти інфляція набула у другій половині 70-х років. Так, середньорічний темп приросту роздрібних цін склав (табл.1):
Таблиця 1

Показники інфляції в розвинених країнах


Країни
в 1956-65гг.
в 1966-1974гг.
в 1975-1980рр.
США
1.7%
5.1%
9.3%
Англія
3.1%
7.1%
15.8%
Італія
3.4%
6.0%
17.9%
Франція
5.0%
5.9%
19.9%

В кінці 80-х темпи зростання цін знизилися і склали приблизно 4% на рік, що відповідає моделі помірної інфляції (табл.2). Це можна пояснити рядом причин, серед яких основні - падіння світових цін на нафту, посилення цінової конкуренції, насамперед у міжнародному масштабі, підвищення продуктивності праці, стримування зростання заробітної плати.
Таблиця 2.
Щорічний приріст ВВП і інфляції, вартості одиниці трудових витрат і чисельності безробітних в промислово розвинених країнах,% до попереднього року (32, с.6).
 
Країна
Темпи інфляції за дефлятора ВВП
Темпи приросту ВВП в постійних цінах
Вартість одиниці трудових витрат
Чисельність безробітних, частка% до числа працездатних
1998
1999
2000
1998
1999
2000
1998
1999
2000
1998
1999
2000
США
1.2
1.0
1.4
4.3
4.2
4.4
0.5
-1.4
-0.1
4.5
4.0
4.2
Японія
0.3
-0.9
-0.8
-2.5
0.3
0.9
5.5
-3.5
-1.9
4.1
4.7
4.7
ЄС,
У тому числі:
2.0
1.6
1.7
2.7
2.3
3.2
-. 01
0.5
1.0
9.7
8.9
8.4
Німеччина
1.0
1.0
1.1
1.8
1.4
3.1
-2.7
-0.1
1.2
9.4
9.0
8.6
Франція
0.7
0.3
0.8
3.3
3.2
3.2
-1.3
-0.8
-0.9
11.7
11.0
10.2
Італія
2.7
1.5
1.9
1.6
1.5
2.9
-2.4
0.1
0.4
11.8
11.4
11.0
Великобританія
3.2
2.7
2.8
2.6
2.3
3.0
5.1
0.4
2.3
4.7
4.4
3.7
Канада
-0.6
1.7
2.1
3.3
4.5
4.7
1.4
-3.6
0.7
8.3
7.6
6.7
 
Наведені дані свідчать про те, що в 2000 р. помітно зросли темпи інфляції в розвинених країнах, що багато в чому було пов'язане з підвищенням цін на енергоносії. Посилення інфляції обумовило проведення жорсткої грошово-кредитної політики в цих країнах. Середньорічний приріст споживчих цін у США в 2000 р. склав 3,4% в порівнянні з 2,2% у 1999 р. Внутрішні причини прискорення інфляції в цій країні полягали в скороченні безробіття і збільшення споживчих витрат населення. У ЕЕВС темпи інфляції склали 2,3% (у 1999 р. - 1,1%). У другій половині 2000 р. вони стійко перевищували граничне значення 2% до відповідного періоду попереднього року, що є орієнтиром грошово-кредитної політики Європейського центрального банку. У 2000 р. потужний імпульс до підйому господарська кон'юнктура ЕЕВС отримала від прискорення економічного зростання в Німеччині. Частка безробітних у чисельності економічно активного населення в країнах єврозони знизилася до найнижчого за останні 8 років рівня, головним чином, завдяки зростанню зайнятості в Німеччині та Франції. Однак після введення єдиної валюти євро в Німеччині і в багатьох інших країнах спостерігається зростання безробіття та інфляції. Важливим чинником посилення інфляції в ЕЕВС крім зростання цін на енергоносії стало пониження курсу євро до долара США.
У Японії збереглася тенденція до зниження споживчих цін. У 2000 р. темпи дефляції зросли до 0,7%, що було пов'язано зі значним зниженням цін у період з березня по травень (у 1999 р. ціни знизилися до 0,3%). У Південній Кореї споживчі ціни в 2000 р. зросли на 2,3% (у післякризовий 1999 р. - всього на 0,8%).
Сповільнилися темпи зростання споживчих ціп в ряді провідних країн Латинської Америки - Мексиці, Колумбії, Венесуелі. В Аргентині спостерігалася дефляція, викликана обмеженнями, які накладає на грошово-кредитну політику країни прив'язка песо до долара США в рамках системи валютного комітету, а також жорсткою бюджетною політикою. Незначне прискорення інфляції відбулося в Чилі, де темні зростання цін залишаються одними з найнижчих на континенті. (18, з 43).
Економічний підйом у більшості розвинених держав в 2000 р. зумовив подальше поліпшення ситуації із зайнятістю. У США середньорічний рівень безробіття знизився до 4% чисельності робочої сили в порівнянні з 4,2% у 1999 р. і був мінімальним з 1969 р. Безробіття у Великобританії скоротилася до мінімального з 1975 р, рівня 3,7% чисельності робочої сили. Зменшився до 8,7% рівень безробіття в ЕЕВС та більшості окремих країн цього союзу. У Японії рівень безробіття не змінився і залишався рівним 4,7% чисельності робочої сили. Це пояснювалося скороченням зайнятості на малих і сімейних підприємствах, а також зменшенням темпів зростання і подальшим скороченням внутрішнього попиту в 2000 р. (18, с.45)
2.Галопірующая інфляція (зростання цін на 10-50% на рік, іноді до 100%). Такі високі темпи в 80-х рр.. спостерігалися, приміром, у багатьох країнах Латинської Америки, деяких країнах Південної Азії. Зараз для Росії характерна саме галопуюча інфляція.
Психологія населення зазнає значних змін. Люди прагнуть захистити свої заощадження від інфляції. Спостерігається прискорена матеріалізація грошей. Зазвичай процес галопуючої інфляції виникає внаслідок триваючого необдуманої грошово-кредитної політики. Галопуюча інфляція спочатку рухає криву попиту вгору вздовж кривої пропозиції, що призводить до збільшення цін і обсягу виробництва. Подальший розвиток процесу лише переміщує вгору криву пропозиції паралельно лінії природного обсягу виробництва. Це пояснюється тим, що подальше підвищення цін перестає стимулювати виробництво до подальшого зростання, тому що ціни на ресурси вже встигли піднятися, підвищивши витрати. З першого погляду може здатися, що галопуюча інфляція не несе в собі особливо сильною загрози, тому що є платою за перевищення реального обсягу виробництва над природним його рівнем. Але така ситуація не може тривати довго. У міру пристосування інфляційних очікувань фірм ціни на вироблені товари будуть даватися з випередженням.
3.Гіперінфляція - (більше 100% на рік). Відомий учений-енциклопедист О.Ю Шмідт сформулював закон гіперінфляції, який полягає в наступному: при цій формі інфляції кількість грошей в обігу зростає в арифметичній прогресії, а ціни - у геометричній. Ціни зростають астрономічне, розходження цін і заробітної плати стає катастрофічним, руйнується добробут навіть найбільш забезпечених шарів суспільства, безприбутковими і збитковими стають найбільші підприємства. Гіперінфляція представляє собою період часу, протягом якого нестабільність цін стає настільки значущою, що починає домінувати в повсякденному житті, приводячи до дезорганізації виробництва і ринку, а також перерозподіляючи доходи і багатство в суспільстві.
Гіперінфляція може виявлятися у різних формах: у катастрофічно високому зростанні цін, коли економіка базується на ринкових принципах, або в пригніченою своєю формою, яка характеризується страшним дефіцитом товарів. Люди змушені''витрачати гроші зараз''. Підприємства поводяться також, купуючи інвестиційні товари. Жорстока інфляція сприяє тому, що зусилля направляються не на виробничу, а на спекулятивну діяльність. Гроші фактично гублять ціну і перестають виконувати свої функції в якості міри вартості і засобу обміну. При відповідній державній політиці немає підстав для переростання помірної або повзучої інфляції в гіперінфляцію.
4. З упергіперінфляція. Темп росту> 50% на місяць. Так, в Аргентині на квітень 1990 р. зафіксоване зростання цін у 200 разів (темп зростання інфляції - 2000%). Врятувало аргентинців лише те, що у них переважає натуральне сільське господарство і без ринкових відносин можна прожити якийсь час. Недавній рекорд належить Нікарагуа: за період громадянської війни середньорічний приріст цін досягав 33000%. Найбільш вражаючим в історії є приклад гіперінфляції в Угорщині в 1946 р., коли довоєнний форинт (грошова одиниця Угорщини) коштував 829 октильонов нових форинтів (єдиний з 22 нулями), а долар США обмінювався на 3 * 22 жовтня форинтів. Приклад з Сербією показав, що це ще далеко не межа. У результаті економічного ембарго світової спільноти проти цієї колишньої союзної республіки Югославії річне зростання цін становить 3 000 000 000%, а, наприклад, середня заробітна плата складає суму рівну 1 DM притому, що ціни виросли ще більше, а багато промислових товари просто зникли з пропозиції. Можна також навести приклад, коли в 1922 р. в Німеччині через необхідність репараційних виплат союзникам, що перевищувало бюджет, рівень цін піднявся на 5470%. У 1923 р. становище погіршилося: рівень цін зріс у 1'300'000'000'000 разів. До жовтня 1923 фунт масла коштував 1,5 млн. марок, м'яса - 2 млн. марок. Супергіперінфляції наносить дуже сильний удар навіть по найбільш заможним верствам суспільства. Супергіперінфляції прискорює фінансовий крах, депресію і суспільно-політичні безладдя. Катастрофічна гіперінфляція майже завжди є наслідком безрозсудного збільшення урядом грошової маси. (1, с.40)
З точки зору другого критерію - співвідносності росту цін по різних товарних групах, тобто за ступенем збалансованості їх зростання розрізняють: збалансовану інфляцію і незбалансовану інфляцію.
При збалансованій інфляції ціни піднімаються відносно помірно і одночасно на більшість товарів і послуг. У цьому випадку за результатами середньорічного росту цін піднімається процентна ставка державного банку і таким чином ситуація стає рівносильною ситуації зі стабільними цінами. Збалансована інфляція характерна для Росії. У випадку незбалансованої інфляції ціни на різні товари і послуги підвищуються і по-різному на кожний тип товару. Збалансована інфляція не страшна для бізнесу. Ризик втрати дохідності притаманний тільки тим підприємцям, які стоять останніми в ланцюжку підвищення цін. Це, як правило, виробники складної продукції, заснованої на інтенсивних зовнішніх коопераційних зв'язках. Незбалансованість інфляції - велика біда для економіки.
З позиції критерію очікуваності розрізняють:
а) Очікувану інфляцію можна спрогнозувати на будь-який період часу, і вона часто є прямим результатом дій уряду.
б) Неочікувана інфляція характеризується раптовим стрибком цін, що негативно позначається на системі оподаткування і грошового обігу. У разі наявності у населення інфляційних очікувань така ситуація викличе різке збільшення попиту, що само по собі створює труднощі в економіці і спотворює реальну картину суспільного попиту, що веде до збою в прогнозуванні тенденцій в економіці і при деякій нерішучості уряду ще сильніше збільшує інфляційні очікування, які будуть впливати на ріст цін. Однак у випадку, коли раптовий стрибок цін відбувається в економіці, не зараженої інфляційними очікуваннями, то виникає так званий «ефект Пігу» - різке падіння попиту у населення в надії на швидке зниження цін. Внаслідок зниження попиту, виробник стає вимушений знижувати ціну, і все повертається в стан рівноваги.
Очікувана інфляція може передбачати і прогнозуватися заздалегідь, з достатнім ступенем надійності; неочікувана - виникає стихійно, спорадично, прогноз неможливий. Комбінація збалансованої та очікуваної інфляції не наносить економічної шкоди, а незбалансованою і неочікуваною - особливо небезпечна, чревата великими витратами адаптаційного плану. Неможливо раціонально вибрати сфери застосування капіталу, розрахувати і порівняти прибутковість варіантів інвестування. Промисловість розвиватися в таких умовах не може. Можливі лише короткі спекулятивно-посередницькі операції, удобрені стихійними, незбалансованими стрибками відносних цін, як у галузевому, так і в територіальному аспектах.
За особливостями прояву розрізняють:
1) відкриту інфляцію. Відкрита інфляція характерна для економіки з вільним ціноутворенням, і являє собою хронічний зростання цін на товари і послуги. Тут спрацьовує механізм адаптивних інфляційних очікувань, який заснований на деформації психології споживачів. Спостерігаючи зростання цін, споживачі намагаються вгадати, наскільки подорожчають товари, і нарощують поточний попит на шкоду заощадженням, а це, у свою чергу, скорочує обсяг кредитних ресурсів, що перешкоджає зростанню капіталовкладень, виробництва та пропозиції.
2) подавлену інфляцію. Придушена інфляція, яку іноді називають прихованої, характерна для економіки з регульованими цінами (і, можливо, заробітною платою), і виявляється в товарному дефіциті, погіршенні якості продукції, вимушеному нагромадженні грошей, розвитку тіньової економіки, бартерних угод. Придушена інфляція виникає внаслідок підтримання державою товарних цін нижче цін рівноваги попиту та пропозиції, при якому гроші перестають бути загальним купівельним засобом та мірою розподілення товарів та послуг. Механізм подавленої інфляції включає в себе дефіцитні очікування. Держава встановлює жорсткий контроль над цінами, зовні ціни залишаються стабільними, але оскільки маса грошей зростає, то їх надлишок викликає товарний дефіцит, пригнічена інфляція проявляється в заморожуванні цін і доходів і тотальному адміністративному контролі, в ажіотажному попиті поточному, викликаним побоюванням зникнення товарів. Цей вид інфляції дуже небезпечний, тому що веде до руйнування ринкового механізму. (4, с.146)
Головною причиною прихованої інфляції в СРСР були мілітаризована економіка і структурні перекоси в народному господарстві. Основні фонди країни завжди були пов'язані з розвитком і модернізацією видобувних галузей-нафти і газу, що було абсолютно неприпустимо, оскільки з позицій порівняльних витрат продукція видобувних галузей не може бути перспективною ні з якої точки зору. Уряд традиційно нарощувало видобуток нафти і в той же час допускало занепад галузей, що створюють фонд споживання. В умовах планово-бюджетної економіки, де панували неринкові фактори, інфляція носила пригнічений характер. Для неї, а також для перехідного періоду характерні три процеси, що протікають паралельно: зростання цін; збільшення товарного дефіциту; зниження якості товарів і послуг. Інфляція такого типу носить багатофакторний характер. На неї впливають: грошові фактори: емісія паперових грошей, швидкість їх обігу, стан фінансів і кредитної сфери, відношення національної валюти до інших валют і виробничі фактори: монополізація промислових об'єктів і відсутність конкурентних відносин; високий рівень витрат виробництва. (3, с.215).
2.2. Інфляція в країнах, що розвиваються
У країнах, що розвиваються переважають галопуюча інфляція і гіперінфляція. Країни, що розвиваються з економічних умов і факторів інфляції можна класифікувати наступним чином.
До першої групи належать країни, що розвиваються Латинської Америки, де в кінці 80-х - початку 90-х рр.. відзначалися відсутність економічної рівноваги, хронічний дефіцит державного бюджету, використання у внутрішній політиці механізму друкарського верстата і постійної індексації збільшує вартість товарів, вироблених з їх допомогою всередині жнив, а значить, приводить в дію механізм інфляції витрат.
У результаті завищення зовнішньоекономічній сфері (енергетична криза, пов'язаний з різким подорожчанням нафти) систематично знижувалися курси національних валют. У Нікарагуа, наприклад, в 1990 р. знецінення грошей склало 8500%, в Перу - 8291,5% і т.д.
До другої групи належать Колумбія, Еквадор, Венесуела, Бірма, Іран, Єгипет. Сирія, Чилі. У цих країнах також спостерігається відсутність економічної рівноваги, у фінансовій політиці чітко простежується упор на дефіцитне фінансування і кредитну експансію. Інфляція в них тримається в "галопуючих межах" (середньорічний приріст цін 20-40%); проводиться індексація, яка носить частковий характер, відмічається високий рівень безробіття.
Країни третьої групи - Сінгапур, Малайзія, Південна Корея, ОАЕ, Катар, Саудівська Аравія, Бахрейн - мають достатній ступінь економічної рівноваги. Інфляція тут зберігається у «повзучих формах» (1 - 5%), введено суворий контроль за зростанням цін. Економіка функціонує в умовах розвинутого ринку. Важливу роль в якості антиінфляційного ефекту грають експорт товарів і приплив іноземної валюти. Безробіття зберігається на помірному рівні.
До четвертої групи відносяться колишні соціалістичні країни, прирівняні до світу, що розвивається (Китай, Польща, В'єтнам та ін.) Ситуація тут, включаючи і положення з інфляцією, органічно пов'язана з переходом від командно-адміністративної системи до ринкової економіки (2, с.124).
Нижче наведені показники інфляції в країнах СНД (2000 та 2001рр.)
Таблиця 3.
Економічні показники країн СНД [1]
Показники
ВВП (1990 р. = 100%)
Реальні грошові доходи (1991 р. = 100%)
Питома вага безробітних
Інфляція
Роки
2000
2000
1998
2001
Азербайджан
-
-
-
1,7
Вірменія
-
-
-
3,3
Білорусія
88,8
92
-
67,9
Грузія
-
-
-
5,4
Казахстан
69,3
-
13,1
8,9
Киргизія
-
-
-
8
Молдова
-
-
-
11
Таджикистан
-
-
-
45,6
Узбекистан
98,5
-
-
-
України
43,2
30
11,3
14,1

Проаналізувавши таблицю можна зробити висновок, що для країн СНД характерні зовсім різні темпи розвитку інфляційних процесів. Так для Азербайджану, Вірменії, Грузії, Казахстану, Киргизії характерна помірна інфляція. У Молдавії та України присутній галопуюча інфляція. Ці показники свідчать про жорстку кредитно-грошової політики, урядами більшості країн СНД. Найвищі темпи інфляції в Таджикистані та Білорусі.
У державах СНД застосування ліберальної моделі економічного розвитку тривалий час супроводжувалося зниженням обсягу виробництва і рівня життя переважної частини населення, фінансовою нестабільністю і високою інфляцією. Відповідні показники в цілому були гірше в країнах, які стали на шлях радикальної лібералізації економіки (Росія, Україна, Казахстан). У країнах СНД під впливом економічної і соціальної кризи скоротилася чисельність населення. До дореформеному рівнем виробництва ВВП в 2000 р. наближався лише Узбекистан; найменш воно знизилося (на 11,2% до 1990 р.) в Білорусі, але там рівень інфляції останні роки був вище, ніж у Росії та інших державах СНД.
Більш-менш стійкі тенденції подолання кризи їх економіки, посиленого початком ринкових реформ, виявляються в більшості з них лише з 1999 р. У 2001 р. ВВП Білорусії піднявся до 92% рівня 1990 р., Казахстану - 78%, Україна - 47%, Узбекистан перевищить цей рівень на 3%; всі вони забезпечили збільшення кінцевого споживання домашніх господарств населення і зниження рівня інфляції (крім Білорусі). На жаль, до 2000 р. дореформений рівень продуктивності праці відновлений тільки Білоруссю і Казахстаном. Частка у ВВП доходів державного бюджету СНД, менше ніж в Угорщині і Польщі, що відображає скорочення їх доходної бази внаслідок кризового зниження обсягів виробництва. Найвищий рівень дефіциту характерний для країн радикальної моделі перетворення економіки. У СНД забезпеченість економічного обороту грошовою масою істотно нижчі і відповідно вище процентні ставки за кредит. Найбільш низькі рівні інфляції, бюджетного дефіциту та процентних ставок за кредит характерні для держав, які реалізували схему реформ із застосуванням значних заходів державного регулювання.
Зниження темпів зростання економіки в 2001 р. зазначалося також у Білорусії; на Україну, в Казахстані, і Узбекистані вони зросли і склали 9, 13 і 4%. У багатьох країнах збільшилася зайнятість. (33, с.5).
Серед факторів інфляції в цих країнах висуваються, по-перше, проблема фінансування на базі хронічного дефіциту державного бюджету, через який проявляється більшість факторів інфляції, по-друге, структурні чинники, по-третє, диспропорційність між прискореним зростанням цін на промислову продукцію в порівнянні з цінами на сільськогосподарські товари - так звані «ножиці цін». Протиріччя між розвитком виробництва і вузьким внутрішнім ринком намагаються в цих країнах усунути, з одного боку, шляхом дефіцитного фінансування, тобто за допомогою друкарського верстата, а з іншого - залученням у зростаючих обсягах іноземних позик. У результаті в зазначених країнах виникли величезні внутрішні і зовнішні борги. У той же час збільшення зовнішньої заборгованості викликає поява такого фактора інфляції, як «доларизація» країни. Даний процес пов'язаний з привілейованим становищем долара або іншою сильної валюти перед національною, а це не тільки не стимулює приплив іноземних інвестицій, але, навпаки, призводить до "втечі" капіталів з країни. (2, с.125).

Глава 3. Вплив інфляції на стан економіки та соціальне становище населення
 
3.1 Соціальні та економічні наслідки інфляції.
Перш, ніж розглянути наслідки інфляції необхідно розібратися в причинах, що викликали її. Як відомо, інфляція носить як грошовий, так і негрошовий характер. Протягом десяти років до початку свого підйому російська (радянська) економіка розвивалася при щорічному скороченні обсягу ВВП. Невеликий його приріст в 1997 р. (0,8%) не змінює загальної картини. Стрімко наростали неплатежі, збільшився обсяг бартеру, різко зросла швидкість обороту грошей, головним чином у фінансово-спекулятивному секторі. Істотно скоротився рівень монетизації народного господарства. І це стало результатом не просто дії якихось об'єктивних факторів, а підсумком серйозних помилок в проведеної фінансової та грошово-кредитній політиці.
Так, швидкість обігу грошей досягла найбільшого значення в 1991 - 1993 роках, коли темпи зростання оптових цін становили за усередненими даними 650% на рік, а контроль за грошовою масою було втрачено. При цьому швидкість обігу грошової маси в період росту інфляції визначалося наявністю наступних факторів:
- Інфляції споживчого рубля, що обумовлено втратою державного контролю над доходами і цінами;
- Інфляції інвестиційного рубля, пов'язаної з прийняттям народногосподарських програм, не гарантованих дійсними інвестиційними ресурсами, дефіцит яких супроводжувався підвищенням цін.
Під загрозою наростання платіжної кризи жорстка фінансова політика змінилася інфляційним кредитуванням підприємств. Попит на валюту збільшився, валютні резерви були вичерпані за короткий термін, і курс рубля стрімко впав з 119 руб. за 1 долар в середині літа до 450 рублів за 1 долар в листопаді.
У 1993 році зберігався високий рівень інфляції (у середньому 22% на місяць) через періодичної грошової і кредитної емісії.
Навесні 1994 року інфляція знизилася до 8-10% на місяць, а облікова ставка залишилася незмінною - у результаті реальна ставка (щодо рівня інфляції) піднялася од 90% річних. Комерційні банки почали зменшувати свої ставки у відповідь на зниження інфляції тільки через два-три місяці, а змусив їх на ці дії зростання неповернених кредитів.
Зростання цін виявився нижче запланованого в 1994 році (4-5% на місяць влітку при запланованому 15%-ном середньомісячному зростанні цін), що призвело до зниження надходження до бюджету, зменшення бюджетного фінансування, хронічній затримці виплати зарплати. Інфляційна хвиля, піднята річної кредитної емісією (17 трлн. Руб.), Знецінила неповернені кредити, а підвищилася прибутковість спекулятивних операції допомогла компенсувати збитки.
У 1995 році уряд зробив ще кілька кроків вперед в управлінні фінансами. Підвищення норм обов'язкових резервів для банків знизило обсяг грошей в економіці. Вимога забезпечення рублевих резервів для валютних активів привело до збільшення продажу валюти, що стабілізувало рубль і підвищило пропозицію рублевих коштів. Введення валютного коридору знизило інфляційні очікування. Різко скоротився зростання позабіржових оптових цін. Річне зростання споживчих цін знизився з 840% у 1993 році до 220 - 1994 і 130% - в 1995 році.
Кінцевою метою стабілізаційної політики в 1996 році було уповільнення темпів інфляції до 1,9% у середньому за місяць. Протягом дев'яти місяців 1996 року в динаміці цін в основних секторах російської економіки зберігалася загальна тенденція послідовного зниження їхніх темпів зростання. Так, місячний зведений індекс споживчих цін знизився з 104,1% у січні до 100,3% у вересні. Індекс оптових цін підприємств скоротився з 103,2% у січні до 101,8% у вересні.
Лібералізація цін у січні 1992 року створила умови для реагування на наявний попит підвищенням цін. Придушена інфляція перетворилася у відкриту. Переклад інфляції з пригніченою форму у відкриту шляхом звільнення цін мав своїм результатом зростання цін на товари та послуги в десятки і сотні разів. Загальний індекс споживчих цін грудень 1992 до грудня 1991 року під даним Держкомстату РФ склав 2600%, а індекс доходів населення за той же період - 1200%, тобто економіка країни увійшла в стан гіперінфляції. У 1992, 1993, 1994 р.р. ціни росли такими темпами, що за три роки вони збільшилися більш ніж в 1000 разів. За цей же час пропозиція товарів і послуг у реальному вираженні скоротилося більш ніж наполовину. Валовий внутрішній продукт Росії знизився в 1992 році на 19%, в 1993 році - на 12% і в 1994 році - на 15%. (24, с.108).
Ще більшими темпами падали інвестиції: у 1992 році на 40%, в 1993 р. - на 12% і в 1994 році - на 26%. Падіння фізичного обсягу реалізованої товарної продукції було істотно перекрито зростанням цін на цю продукцію і послуги, тобто грошовим фактором, що знайшло відображення у зростанні ВВП та промислової продукції в поточних цінах.
Грошово-кредитний і фінансова криза у серпні 1998 р. підвів перші підсумки проводилася економічної політики, змістом якої було посилення грошових методів управління економікою. Обмеженість російських валютних резервів не дозволила тривалий час підтримувати занижений валютний курс. Необхідність корекції валютного курсу, деякого його підвищення збіглася з необхідністю вирішення інших проблем, що накопичилися: вишукали джерел погашення державного внутрішнього і зовнішнього боргу, послаблення фінансової стійкості комерційних банків, прискорення процесу їх банкрутств, наростання обсягу неплатежів, зростання обсягу грошових сурогатів, скорочення доходів бюджету. Цього було достатньо для кризи діяльності і без того ослабленій банківської системи. Єдиним засобом порятунку для комерційних банків стала купівля валюти й гра на підвищення її курсу. Незважаючи на постійне скорочення грошової маси (М2) протягом 1998 року, зміна валютного курсу спричинила майже адекватне підвищення цін на основні товари народного споживання, головним чином продовольство. Це показало неспроможність лінії на кількісне обмеження грошових коштів з метою призупинення інфляційних процесів в Росії.
У результаті дій уряду в 90-х рр.. значно знизився життєвий рівень населення, а також відбулося економічне відставання Росії від інших країн, Росія потрапила в боргову яму. (24, с.112).
Сформовані протягом цього десятиліття стереотипи масової економічного мислення, а також державні підходи до вирішення накопичених проблем виявилися вкрай однобокими і непрофесійними. Вибудовувалася примітивна логіка: зростання грошової маси - єдина причина інфляції. Боротьба з нею, як і з породила її причиною, - головне і вирішальне у фінансовій і грошово-кредитну політику держави. Проте з кінця 1999 р. і по теперішній час російська економіка переживає період економічного підйому. Це дозволяє професійно проаналізувати процеси, що відбуваються. (14, с.3).
Слід підкреслити, що причиною інфляції в Росії є спад суспільного виробництва. Навіть надлишок грошової маси в економіці країни ставиться на рахунок недостатньої ефективності економіки і постійного скорочення товарної маси (звідси і непокрита емісія грошової маси). А з інфляцією "витрат виробництва" боротися тільки монетарними способами марно.
Розглянемо "інфляцію грошової маси", яка може бути розкрита за допомогою моделі Фішера:
MV = pQ, де
M - кількість грошей в обігу,
V - швидкість обігу,
Q - кількість товарів,
p - ціна товарів.
З цього рівняння випливає, що збалансованість між грошовою масою (з урахуванням швидкості обігу) та її товарним покриттям досягається шляхом зміни цін. Вони тим вище, чим більше в обороті грошей і менше пропозиція товарів. Виходить, що найважливіша причина посилення інфляції полягає в швидшому зростанні номінальної грошової маси порівняно із зростанням обсягу реального продукту і навпаки, що можна також виразити таким рівнянням:
СP = cM cV / cQ, де
cP - приріст цін, темпи інфляції,
cM - темпи приросту грошової маси,
cV - темпи приросту швидкості обігу грошей, що перебувають в обігу,
cQ - темпи приросту реального продукту.
Обсяг грошової маси стримує інфляційні процеси, впливаючи на купівельну спроможність населення. Проте цей вплив дуже слабо. Обмеження купівельної спроможності стримує зростання цін тільки на вузьке коло продовольчих товарів з обмеженим терміном зберігання. Тому обмеження купівельної спроможності буде у сьогодення і найближчим часом стримувати не інфляційні процеси, а розвиток виробництва, зберігати на високому рівні неплатежі, деформувати структуру і якість грошової маси. З цього випливає певний практичний висновок - збільшення грошових виплат має бути пов'язане з розвитком інвестиційних процесів, супроводжуватися розвитком виробництва, розширенням випуску товарів, перш за все, народного споживання.
Одним з найважливіших факторів, що визначають темпи інфляції, є швидкість грошового обігу. Стабільний рівень грошової маси і зниження обсягу реального продукту ведуть до зростання інфляції, так як меншого об'єму продукту протистоїть колишню кількість грошей. Зростання ж реального продукту при колишньому обсязі грошової маси веде до дефляції - зниження рівня цін. Чим же визначається рух грошової маси?
Грошова маса створюється Центральним Банком. Процес створення грошей складається з двох стадій. Спочатку ЦБ країни збільшує свої активи шляхом надання кредитів уряду, комерційним банкам, зарубіжним країнам, а також шляхом збільшення своїх золотовалютних резервів. Збільшення активів ЦБ приводить одночасно і до зростання його пасивів, тобто до створення грошової бази (готівка в обігу + резерви комерційних банків у ЦБ). Друга стадія настає тоді, коли комерційні банки, спираючись на свої резерви, збільшують кредитування своїх клієнтів. Залишки коштів на рахунках клієнтів + ​​готівка в обігу складають грошову масу. (22, с.25).
Темпи зростання його активів ЦБ найбільш високими були у 1992 році. Неймовірно високе відношення приростів активів ЦБ до ВВП у 1992 році - понад 43% визначило виключно високий рівень інфляції в Росії в тому ж році і на початку 1993 року. Потім в результаті переходу до обмежувальної кредитно-грошової політики вони трохи знизилися. (24, с.109).
Таким чином, кількість грошей в обігу визначається кредитною емісією цінних паперів. Зростання його активів неминуче призводить до збільшення грошової бази, що через ефект мультиплікатор (співвідношення між грошовою масою і грошовою базою показує, яку кількість грошей створюється в результаті "розростання" грошової бази) передається на підвищення грошової маси, яка і впливає вже на прискорення темпів інфляції .
Проте в ринкових системах у різних поєднаннях існують три рівні грошової емісії. У перехідній економіці до складу грошової маси поряд з національними складовими - «державними», «банківськими» грошима і грошовими зобов'язаннями нефінансового сектора - входить і така складова, як іноземна валюта. За оцінками ЄБРР, до початку 1997 р. в Росії знаходилося близько 45 млрд. дол США, в кінці 1998 - початку 1999 р. - вже більше 85 млрд. дол США. Зараз в економіці Росії звертається стільки ж доларів США, як і в самих США. Тому, для врахування всіх цих складових було запропоновано поняття сукупної грошової маси в Україні. Вона включає в себе ліквідні кошти звернення, зобов'язання нефінансового сектора економіки і величину валютної складової.

На малюнку 3 представлено графік динаміки індексу споживчих цін і темпів зростання сукупної грошової маси за той же період. Збіг тенденцій зростання грошової маси М2 і темпів інфляції очевидно. (27, з 25).
Рис. 3. Показники залежності темпів інфляції і грошової маси. [2]
Таким чином, інфляція у своєму розвитку проходить два етапи. На першому етапі збільшення грошової маси призводить до зростання інфляції, але темпи знецінення паперових грошей поки відстають від темпів їх емісії, тому що збільшується купівельна спроможність на товари, гроші, послуги, зростає виробництво, товарообіг, сповільнюється швидкість обігу грошей, у результаті - економічно обгрунтоване збільшення грошової маси. На другому етапі інфляція призводить до дезорганізації процесу виробництва і грошового обігу, темпи зростання грошової маси починають відставати від темпів знецінення грошей, тому зайве випущені гроші не стимулюють ні виробництво, ні товарообіг. (11, с.23).
Це було характерно для Росії в 1998 р. (рис.3), коли не дивлячись на істотне скорочення грошової маси в економіці, спостерігалися всі зростаючі темпи інфляції. Для економіки країни були характерні: зниження купівельної спроможності грошової одиниці, недовіра до грошей, прискорення швидкості обігу грошей, скорочення виробництва, зниження потреби купівельних і платіжних засобів, різке погіршення становища населення, зниження валютного курсу національної грошової одиниці.
Отже, рівень інфляції - один з найважливіших економічних показників, який впливає на процентні ставки, обмінні курси, вартість і якість життя. Інфляція надає значний вплив на економіку, грошову і фінансову систему, соціальне становище населення і наслідки цього впливу складні і різноманітні. У західних країнах інфляція стала практично невід'ємним атрибутом ринкової системи господарювання. Це дозволяє вести мову не просто про слідство, а про деяких специфічних функціях інфляції.
Ряд економістів дотримуються тієї точки зору, що незначна за розмірами інфляція (щорічне підвищення цін становить 3-4%), супроводжується відповідним зростанням грошової маси, здатна стимулювати виробництво. Більше того, її зниження пов'язане зі зростанням безробіття і скороченням реального національного продукту. Зростання маси обігових грошей прискорює платіжний оборот, сприяє активізації інвестиційної діяльності. У свою чергу, зростання виробництва призведе до відновлення рівноваги між товарною та грошовою масою при більш високому рівні цін. Процес цей суперечливий. З одного боку, збільшуються грошові прибутку, розширюються капіталовкладення, а з іншого боку, зростання цін веде до знецінювання невикористаного капіталу. Виграють не всі, а, перш за все найбільш сильні фірми, що мають сучасне обладнання, найбільш досконалу організацію виробництва. У кращому становищі опиняються соціальні групи, які живуть на нефіксовані доходи, якщо їх номінальні доходи будуть зростати темпом, обганяє зростання цін. (7, С230).
Галопуюча інфляція (не кажучи вже про гіперінфляції) інфляція згубно позначається на виробництві, фінансах, кредит і грошовому обігу. При ній починаються глибокі деформації ринкового механізму, уражається його центральна ланка - система цін. Гроші перестають виконувати свої функції, в обіг впроваджуються різні грошові сурогати, з'являються локальні грошові одиниці, національна валюта витісняється більш твердої - іноземної. За крахом системи грошового обігу неминуче слідують розпад і деградація національного господарства, проявляються сепаратистські тенденції в регіонах.
Інфляція ускладнює проведення економічної політики, знецінює заощадження населення, активізує втечу від грошей до товарів, підриває стимули до грошового накопичення, порушує функціонування грошово-кредитної системи. Інфляція, перш за все, призводить до того, що всі грошові доходи (як населення, так і підприємств і держави) фактично зменшуються. Це визначається відмінностями між номінальним доходом і реальним. Тому від інфляції в найбільшій мірі страждають люди з фіксованими доходами. Висока інфляція активно протидіє економічному зростанню. При середньорічних темпах інфляції близько 40% і вище економічне зростання, як правило, припиняється. Вірно і зворотне: чим нижче в країні темпи інфляції, тим зазвичай вищі темпи економічного зростання, причому вони максимальні при мінімальних темпах інфляції.
Отже, до основних наслідків інфляції належать:
Перерозподіл доходів і багатства:
1. між різними сферами виробництва і регіонами в силу нерівномірного зростання цін;
2. між населенням і державою, оскільки держава використовує зайву грошову емісію в якості додаткового джерела своїх доходів. Випускаючи незабезпечені товарами паперові гроші, держава фактично здійснює приховане оподаткування громадян через дії ефекту інфляційного оподаткування. Він проявляється в економіці, де діє прогресивна система прибуткового оподаткування. Остання в міру зростання інфляції автоматично зараховує різні соціальні групи в усе більш заможні категорії громадян незалежно від того, зріс чи їхній дохід реально чи тільки номінально. При цьому індексація всіх доходів є малоефективною, бо в силу незбалансованого росту цін посилюється відрив номінального значення доходу від реального, причому в різних груп населення по-різному, в різний час і з різною швидкістю. Єдина індексація оцінює всі доходи формально, тобто за номіналом.
3. між класами і верствами населення. Швидке соціальне розшарування, поглиблення майнової нерівності - неминучі супутники інфляції, яка негативно впливає на добробут населення відразу за двома напрямками - через заощадження і поточне споживання. Оскільки більша частина благ, що входять у споживчий набір, відноситься до розряду товарів нееластичного попиту, їх постійне подорожчання обертається з прямим зниженням життєвого рівня найбідніших верств населення. Інфляція особливо небезпечна для категорії населення, які отримують фіксовані доходи: пенсіонерів, учнів, утриманців та інші. Саме у цих людей переважну роль в активах грають готівкові гроші та накопичення, акумульовані в кредитних установах. З ростом цін їх реальна вартість (купівельна спроможність) зменшується.
Боржники багатіють за рахунок своїх кредиторів. Причому виграють дебітори на всіх рівнях, так як позика береться при одній купівельної спроможності грошей, а повертаються, коли на цю суму можна купити набагато менше. Інфляція також збільшує вартість нерухомого майна, коштовностей. Інфляція звужує мотиви до трудової діяльності, підриває можливості нормальної реалізації цінових заробітків.
Так, за офіційними даними росіяни в 1999 р. стали на 15% біднішими, ніж у 1998 р., а чисельність населення з грошовими доходами нижче величини прожиткового мінімуму перевищила 50 млн. чол. Сповільнився підвищення вартості прожиткового мінімуму. Зростання реальної заробітної плати, і особливо пенсій, виявився нижчим, ніж у 2001 р. (табл. 4).
Таблиця 4
Основні показники зміни споживчого ринку (у% до попереднього року) [3]
Показники
2000
2001
Витрати на кінцеве споживання
107,7

Середньомісячна зарплата (реальна)
120,9
119,8
Середньомісячна пенсія (реальна)
128,0
121,4
Реальні грошові доходи на душу населення
109,0
106,3

Таким чином, останнім часом спостерігається деяке уповільнення темпів зростання реальних доходів населення (заробітної плати і, особливо, пенсій), що свідчить про наявність високих темпів інфляції. У 2001 р. в реальному вираженні, за вирахуванням інфляції, люди стали жити краще на 6,3%, що склало 86,4% до рівня 1997 р., але рівень життя населення ще не досяг тієї планки, яка була в 1998 р. У 2001 р. індекс цін дорівнював 118,6. Це означає, що в 2001 р. ціни були на 18,6% вище, ніж у 2000 р., або, простіше кажучи, споживчий кошик, який в 2000 р. коштувала 100 крб., У 2001 р. коштувала 118,6 руб . Динаміка показників доходів і витрат на споживання приховує різку диференціацію їх рівня за окремим соціальним групам населення, яка не зменшується. Для 2001 р. було характерно лише незначне поліпшення становища населення. Так, частка грошових доходів у 2001 р., отриманих четвертої і п'ятої 20%-ми групами населення з високим рівнем душових доходів, практично не знизилася і становила 48,7% (у 2000 р. - 48,8%). На колишньому рівні (30,9%) залишилася частка доходів перших трьох 20%-них груп населення з середнім і низьким рівнем доходів. Нижче кордонів бідності залишилися доходи 28,8% загальної чисельності населення країни (у 2000 р. було 29,1%). Коефіцієнт Джіні (індекс концентрації доходів) склав 0,396 (у 2000 р. - 0,399). (31, с. 8).
Лише в 2002 р. рівень життя населення поступово наближається до рівня 1998 року. Реальні доходи населення зросли за перше півріччя 2002 р. в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 7,9%.
Інфляція робить також серйозний вплив на зайнятість населення. Цей вплив наочно описується моделлю "інфляція попиту", запропонованої в 1958 році англійським економістом А. Філліпсом. Використовуючи дані статистики Великобританії за 1861-1956рр. Він побудував криву, що відображає зворотну залежність між зміною ставок заробітної плати і рівнем безробіття. Надалі американські економісти П. Самуельсон і Р. Солоу модифікували криву Філліпса, замінивши ставки заробітної плати на темпи росту товарних цін
Практика показує, що крива Філліпса застосовна для економічної ситуації в короткостроковий період, тому що в довгостроковому плані, не дивлячись на високий рівень безробіття, інфляція продовжує наростати.
Зростання інфляції практично завжди сполучається з високою, хоча і неповною зайнятістю і великим обсягом національного виробництва. І навпаки, зниження інфляції збігається за часом зі спадом виробництва і зростанням безробіття. Приклад - Польща навесні 1990 р., де часткова стабілізація зростання цін супроводжувалась триваючим спадом виробництва і значним зростанням безробіття (тільки за весну 1990 безробіття зросло в 2 рази - з 200 тис. до 400 тис. чоловік). Проте вважається, що крива Філліпса застосовна лише для аналізу в умовах помірної інфляції з постійним темпом. При несподіваних економічних потрясіннях, темп інфляції зростає несподівано і може супроводжуватися різким збільшенням безробіття.
На зміну моделі Філіпса прийшла теорія природного рівня безробіття. Суть цієї теорії полягає в тому, що в довгостроковому плані помірний рівень інфляції можливий лише при природному рівні безробіття, який визначається структурою ринку, з урахуванням інфляції про потреби в різних професіях. Однак економічна політика, спрямована на забезпечення природного рівня безробіття і зниження темпів інфляції до помірних і стабільних, не завжди досягає намічених цілей. При досягненні природного рівня безробіття інфляція якийсь час продовжує рости. (7, с. 330).
Рівень безробіття в Росії поступово знижується, що свідчить про поступове скорочення темпів інфляції (табл. 5).
Таблиця 5
Рівень безробіття в Росії [4]
Роки
Рівень безробіття,%
1997
11.2
1998
13.3
1999
11.7
2000
11.3
2001
10.0

У 2001 році ситуація на ринку праці Росії характеризувалася позитивними тенденціями, сформованими в Наприкінці 1999 року, - стійким зниженням чисельності безробітних та зростанням зайнятого в економіці населення. Чисельність зайнятих в 2001 р. збільшився на 1,3% (у 2000 р. - також на 1,3%). Збільшення зайнятості мало місце при скороченні загальної чисельності всього і економічно активного населення (на 0,6%). Чисельність безробітних у 2001 р. скоротився на 15% в порівнянні з 2000 р. (у 2000 р. вона скоротилася на 18,7%) і склала в кінці вересня 5,7 млн. осіб (8,1% економічно активного населення). При цьому інфляція в 2001 р. була нижче, ніж у 2000 р, що підтверджує теорію природного рівня безробіття. (31, С5).
Збільшення зайнятості в Росії в 2001 році не надавало значного впливу на динаміку доходів населення. За розрахунками, за рахунок приросту зайнятості отримано близько 1% приросту доходів населення, що істотно не вплинуло на інфляцію. (20, с.31).
Ще один наслідок інфляції - відставання цін державних підприємств від ринкових цін. У державному (регульованому) секторі ринкової економіки ціни витрат виробництва і товарів переглядаються рідше і довше, ніж у приватному секторі. В умовах щомісячного різкого, несподіваного зростання інфляції подібний механізм навіть технічно важко здійснити. У результаті наростає дисбаланс приватного та громадського секторів, держава втрачає свій економічний потенціал впливу на ринок.
Інфляція послаблює позиції владних структур. Прагнення державних органів одержати за допомогою емісії додаткові кошти для вирішення нагальних завдань має своїм наслідком ріст невдоволення, посилення тиску з боку різних соціальних груп з метою збільшення заробітків, одержання додаткових пільг і субсидій. Знижується довіра до програм і заходів, наміченим і проводяться урядом. Реакція населення на погіршення умов на споживчому ринку, у виробництві приймає досить гострі форми.
Так проведена в Росії адаптаційна політика, що включає індексацію зарплати, компенсаційні заходи, не зовсім ефективна, тому що реально доходи населення ростуть дуже повільно (табл. 4).
При інфляції відбувається деформація споживчого попиту, «втеча від грошей" до будь-яких товарів незалежно від реальної потреби в них. Фірми розробляють плани по активізації використання грошових ресурсів. Негативне тут полягає в тому, що стимулюється слабо продуманий, поспішний і надмірний темп нагромадження матеріальних запасів взапас. Приклад тому - панічний матеріалізація грошових коштів на всій території СНД. Дефіцит наростав паралельно з «затоваренням» складських приміщень підприємств і організацій.
Інфляція призводить також до знецінення амортизаційного фонду фірми, що утрудняє процес нормального відтворення.
Так у цей час основні фонди російських підприємств зношені на 70%, і їхнє відновлення вельми скрутно. Однак у 2001 р. зафіксований значний темп зростання інвестицій в основний капітал - 8,7% до рівня 2000 р. разом з тим стан і ступінь використання основних фондів вимагають підтримки високих темпів інвестиційної активності протягом тривалого періоду, щоб подолати наслідки інвестиційного спаду в 1991 -1998 рр.., що призвів до крайньої зношеності основних фондів. За вказаний період обсяг інвестицій в основний капітал зменшився в 4,5 рази, у промисловість - в 5,1 рази, а його частка в складі валового внутрішнього продукту впала з 38,7% у 1990 р. до 14,7 в 1999 р. (31, с.7).
Чергове наслідок інфляції - нестабільність і недостатність економічної інформації, що заважають складанню бізнес - планів. Ціни є головний індикатор ринкової економіки. У ході ж інфляції ціни постійно міняються, продавці і покупці товарів все частіше помиляються у виборі оптимальної ціни. Падає впевненість у майбутніх доходах, населення втрачає економічні стимули, знижується активність бізнесу. (4, с.285).
При інфляції відбувається відволікання капіталів зі сфери реального виробництва в сферу обігу, де вони в перший час швидше обертаються і приносять величезні прибутки. Невизначені перспективи розвитку, відсутність необхідної достовірності в прогнозах динаміки цін змушують підприємців відмовлятися від реалізації довгострокових проектів з тривалими термінами окупності. Більша частина капіталу переміщається зі сфери виробництва в сферу обігу і використовується для чисто спекулятивних операцій.
Сформовані рівні рентабельності та процентних ставок зробили кредит економічно недоступним для переважної частини галузей. Середній по промисловості рівень рентабельності продукції перебував в 1999 р. на рівні 25,%, тобто не перевищував діяла облікової ставки ЦБ (25%); кредити комерційних банків були ще дорожче. Банківським інвестиційним кредитом могли в деякій мірі користуватися більш рентабельні паливні галузі, чорна та кольорова металургія, в інших галузях рентабельність залишалася нижчою рівня відсотка за кредит. Надії на збільшення припливу значних іноземних інвестицій не виправдалися (31, с.8).
Отже, на сьогоднішній день надмірно висока процентна ставка і галопуючі темпи інфляції підривають стимули російських підприємців вкладати свої кошти в виробництво, тому зараз так необхідно знизити процентну ставку під виробничі кредити, що надалі сприятиме економічному зростанню. Для підвищення ролі грошово-кредитної політики в розвитку економіки потрібно розширити значення банківського кредиту в задоволенні попиту на гроші, що дозволить надати відсотковими ставками більш вагомі функції в регулюванні економічної діяльності.
Наступне наслідок інфляції - реальна грошова процентна ставка зменшується на величину щорічного відсотка росту інфляції. Так, якщо в 2001 р. темп інфляції в Росії був 18,6%, то власники грошей у цьому ж році одержали реальний дохід на валюту на ці ж 18, 6% нижче. Тому вкладники змушені шукати засоби захисту своїх заощаджень у вигляді купівлі іноземної валюти або матеріальних цінностей, а не в інвестиційній діяльності.
Ще одним негативним наслідком інфляції є погіршення платіжного балансу країни або чистого експорту, тобто платіжний баланс стає негативним. Якщо така ситуація розвивається і далі, то для покриття дефіциту необхідно буде використовувати золотовалютні резерви, або девальвувати національну валюту. Використання золотовалютних резервів не може тривати довго через обмежену їх величини. Зниження курсу національної валюти призведе до диспропорцій в економіці, тому що перевагу отримають галузі, орієнтовані на виробництво експортної продукції, а галузі, що споживають імпортні товари, опиняться в занепаді. Крім того, девальвація національної валюти створить проблему погашення іноземних кредитів.
Збільшення внутрішніх витрат експортних виробництв у Росії в 2001 р. було в значній мірі компенсовано позитивної ціновою кон'юнктурою товарів російського експорту на світових ринках, а підприємства експортно-орієнтованого сектора демонстрували стабільно високі фінансові показники і зберегли достатні ресурси для здійснення розширеного відтворення. Високими залишалися ціни на паливно-енергетичні товари, які дають більше половини виручки від експорту, що було важливим чинником збереження високого реального приросту економіки. Обсяг зовнішньоторговельного обороту збільшився на 3,6%. Чистий експорт товарів і послуг (за вирахуванням імпорту) скоротився приблизно на 10%.
У 2001 році був знижений норматив обов'язкового продажу експортної валютної виручки з 75 до 50%, що спричинило за собою скорочення золотовалютних резервів. У найближчому майбутньому також планується зниження нормативу з 50 до 30% і поступово до 0%, як передбачається законопроектом "Про валютне регулювання та валютний контроль", що також призведе до скорочення пропозиції валюти на внутрішньому ринку і спричинить за собою скорочення золотовалютних резервів.
У разі повної лібералізації ринку (безумовної відміни нормативу із продажу експортної виручки) розміри золотовалютних резервів Центрального банку до кінця року опиняться в діапазоні 15,4-20,4 млрд. дол, що зробить практично нереальним здійснення будь-якого контролю за валютним ринком і створить всі умови для формування інфляційно-девальваційної спіралі. При повній відмові від нормативу величина емісії, швидше за все, буде негативною (Центрального банку доведеться додатково продавати валюту, щоб забезпечити мінімальний рівень імпорту), що, до речі, різко знизить монетизацію економіки країни, підвищивши частку бартеру і різних сурогатів у взаємних розрахунках компаній. Таким чином, у разі зниження нормативу обов'язкового продажу експортної виручки до рівня 30% курс рубля може досягти діапазону 43 руб. / дол.
Отже, на сьогоднішній день зниження нормативів обов'язкового продажу експортної виручки тягне за собою падіння курсу національної валюти і збільшення інфляції в розмірах, порівнянних з рівнем кризового 1998 року. Аргументи, що наводяться традиційно прихильниками лібералізації, як правило, обмежуються проблемами транзакційних витрат експортерів, насправді не перевищують 0,15% обсягів реалізованої валюти (величина біржової комісії на ЕТС), тим не менш, витрати в 100-150 млн. дол в рік не можна порівняти із загрозою різкого зниження рівня життя 150-мільйонного населення Росії, яке цілком може піти за лібералізацією валютного ринку.
І, нарешті, в періоди активної інфляції спостерігається загальне уповільнення економічного розвитку. Оскільки передбачити рух цін і витрат практично неможливо, підприємці вважають за краще утримуватися від великих капітальних витрат з тривалим терміном окупності. Вибір цієї моделі економічної поведінки продиктований також неясними перспективами щодо інвестицій, так як власники заощаджень побоюються надовго розлучатися з ними. (7; с. 355)
Інфляційні процеси підривають також стимули зростання економіки на базі НТП, оскільки впровадження у виробництво нової техніки обходиться все дорожче. Для підприємця в цих умовах вигідніше використовувати застаріле, але більш дешеве обладнання і стару трудомістку технологію. Спостерігається загальне уповільнення економічної активності. Зростають витрати, пов'язані зі збільшенням масштабів грошового обігу та випуском нових грошей. Активізується втеча від грошей до товарів, загострюється товарний голод, який підриває стимули до грошового накопичення, що в свою чергу порушує функціонування грошово-кредитної системи та відроджує бартер.
Так науково-технічний прогрес в Росії настільки відстав від розвинених країн, що нам знадобиться не один десяток років, щоб наздогнати їх.
Головне ж наслідок інфляції полягає в тому, що вона робить погано керованим все народне господарство. Організовуючи регулювання ринкової економіки, держава покладається в основному на непрямі методи (податок на прибуток, бюджетні субсидії, процент за кредит центрального банку і ін) Об'єктами впливу стають грошові параметри економічної діяльності фірми, банку, споживача - дохід, прибуток, заощадження і т. п. Управління може принести бажані результати, якщо грошова система достатньо стійка. Дестабілізуючи її, інфляція автоматично знижує ефективність економічних регуляторів, що підштовхує державу до використання адміністративних способів впливу. Тим самим інфляція знецінює не тільки гроші, але й всю систему регулювання ринкового господарства.
Таким чином, інфляція веде до порушення процесу відтворення у всіх ланках - як у сфері виробництва, так і в сфері обігу. Разом з тим інфляція не лише підриває економічне зростання всередині країни, але і негативно впливає на міжнародні валютні відносини:
- Зростання цін означає внутрішнє знецінення валют, падіння їх купівельної спроможності. Знецінення валют породжує валютний демпінг, викидний експорт за цінами нижче світових.
- Інфляція підвищує рівень світових цін. Під впливом інфляції ціни на світовому ринку за темпами зростання зрівнялися з темпами зростання внутрішніх цін, а й перевершили їх, що експерти МВФ пов'язують зі зростанням експортних цін на нафту.
- Зростання цін послаблює конкурентоспроможність експортної продукції, тим самим посилюючи зростання зовнішньоторговельного дефіциту, ускладнює урівноваження платіжних балансів.
- Нерівномірність падіння купівельної спроможності валют посилює нееквівалентність валютних курсів, викликає невідповідність між офіційними і ринковими курсами валют, що надзвичайно ускладнює стабілізацію валютних курсів, робить необхідним перегляди курсових співвідношень.
Так номінальний курс долара до рубля збільшується в поточному році менше ніж на 1% на місяць. Такі низькі темпи зростання обумовлюються збільшенням пропозиції валюти експортерами через досить сприятливої ​​зовнішньоекономічної кон'юнктури. Це зумовлює політику Банку Росії, який за рахунок карбованцевих інвестицій усуває брак попиту на іноземну валюту. Безпосереднім наслідком такої політики є збільшення золотовалютних резервів, обсяг яких на кінець червня склав майже 43,6 млрд дол., Що служить стабілізуючим фактором валютного ринку.
Розглянемо основні економічні показники Росії (табл. 6):
Таблиця 6
Основні економічні показники Російської Федерації [5]
Роки
Інфляція,%
Реальний ВВП,%
Продукція промисловості
Продукція сільського господарства
Обсяг платних послуг населенню
Імпорт товарів
Інвестиції в основний капітал
1997
11
0,8
-
-
-
-
-
1998
84,6
(4,9)
-
-
-
-
-
1999
36,6
5,4
11,0
4,1
6,6
(41,9)
5,3
2000
20,2
9,0
11,9
7,7
5,0
13,5
17,4
2001
18,6
5,0
4,9
6,8
2,8
19,8
8,7
2002 (п)
15
3,8
3,7
3,0
2,0
8,7
4,5
2003 (п)
9-12
3,5-4,4
-
-
-
-
-

Слід зазначити, що зростання ВВП в 2000 році викликав необхідність адекватного збільшення грошової маси для «нормального кровообігу» у народному господарстві. Темпи зростання грошової маси були значно вище темпів інфляції (рис.3). Поступове витіснення бартеру і заміна його платежами у вигляді «живих грошей» також зумовила потреба в додатковій грошовій масі. Триває тенденція до зростання частки розрахунків, здійснюваних грошовими коштами: у 2001 р. вона склала 76,9%, що на 9,9% вище, ніж у 2000 році. У результаті сталися змін знизилася і швидкість обігу грошей (знаменник дробу), за оцінкою Держкомстату: з 8,3 у 1999 р. до 7,5 рази в 2000 році. Це також стало фактором зростання грошової маси.
Слід зазначити, що сьогодні 87% обсягу ВВП забезпечені розрахунками в готівковій формі. За останні 2 роки готівкова маса в Росії майже подвоїлася (з 340, 8 млрд. руб. На початку 2000 р. до 624,4 млрд. руб. На початку 2002 р.), що збільшило інфляцію на 50%, тобто грошові чинники інфляції зараз також істотні, як і негрошові.
Досить високими залишаються темпи інфляції. Загалом за 2001 р. споживчі ціни виросли до грудня 2000 р. на 18,6% проти 20,2% за 2000 рік. Це було пов'язано із значним зростанням грошової пропозиції в 2000 р. внаслідок купівлі Банком Росії великих обсягів валюти (в умовах дуже сприятливої ​​цінової кон'юнктури і небезпеки надмірно сильного зміцнення рубля) і з обмеженими можливостями стерилізації надлишкової ліквідності. Однак у другому півріччі 2001 р. темпи приросту споживчих цін знизилися у порівнянні з першим півріччям в 2,4 рази. Позначився вплив таких факторів, як:
- Обмежувальна бюджетна і грошово-кредитна політика, що проводиться в 2001 р. Профіцит федерального бюджету в 2001 р., за даними Мінфіну, становив 2,9% ВВП (на 1,4 процентного пункту вище рівня 2000 р.), первинний профіцит - 5 , 5% ВВП (на 0,6 процентного пункту вище). Обсяг грошової маси за 2001 р., за даними Банку Росії, зріс на 40,1% в номінальному вираженні і тільки на 18,1% у реальному (у порівнянні з 62,4% і 35,1% відповідно за 2000 рік);
-Збереження незмінними цін на продукцію природних монополій, регульованих на федеральному рівні;
-Поступове зниження інфляційних очікувань в порівнянні з початком року;
-Зростання пропозиції товарів (насамперед товарів харчової та легкої промисловості). (17, с.63).

У структурі інфляції в 2001 р. загальне зростання споживчих цін за рахунок підвищення цін і тарифів на платні послуги населенню збільшився до 5,2 процентного пункту (проти 4,5 процентного пункту за 2000 р.) (рис. 4).
Рис 4. Приріст цін на споживчому ринку (жовтень 2001 року% до грудня 2000 року).
Внесок зростання цін на товари в загальний темп інфляції знизився: продовольчих - до 9,5 процентного пункту (за 2000 р. - 10,5), непродовольчих - до 3,9 процентного пункту. У січні 2002 р. основний внесок у темп інфляції справило зростання цін і тарифів на платні послуги населенню (7,5%), що дало 1, 2% приросту споживчих цін (проти 0,65% в січні 2001 р.) у зв'язку з запланованим заздалегідь централізованим підвищенням окремих видів регульованих тарифів на ці послуги в сфері житлово-комунального господарства.
У 2001 р. підприємства відчували себе досить стійко при таких параметрах змін цих факторів, які раніше були для них критичними. У цьому ж напрямі діяли активні зусилля Уряду в економічній сфері. З одного боку, стимулювалося зростання інвестицій і виробництва (заходи з дебюрократизації економіки, податкова реформа і інші). З іншого боку, ці заходи значно дисциплінували підприємства, мотивуючи підвищення адаптування до середовища (відповідальна, досить жорстка бюджетно-фінансова політика Уряду і Банку Росії). (19, с.10).
Отже, істотний вплив на інфляцію в 2001 році надавали фактори, що перебували поза сферою контролю Банку Росії. До них належать зростання цін і тарифів на платні послуги населенню, в першу чергу на послуги житлово-комунального господарства і пасажирського транспорту, а також підвищення цін і тарифів на товари і послуги природних монополій. Впроваджуючи гнучку грошово-кредитну політику, Банк Росії сприяв підтримці економічного зростання та поступового насичення економіки грошима. В умовах сильного платіжного балансу та накопичення Банком Росії золотовалютних резервів динаміка грошової маси в 2001 році визначалася переважно покупками Банком Росії іноземкою валюти на внутрішньому ринку.
Досить благополучна ситуація з державними фінансами, що склалася в результаті надходження надпланових доходів, сприяла накопиченню значних грошових коштів на рахунках бюджетів всіх рівнів та державних позабюджетних фондів у Банку Росії, що, з одного боку, в короткостроковому аспекті знижувало гостроту проблеми стерилізації вільної банківської ліквідності, а з іншого боку, посилювало залежність стану грошово-кредитної системи від фінансових потоків, пов'язаних з централізованим розподілом грошових коштів. Так, нерівномірність протягом року витрачання бюджетних коштів впливала на підвищення інфляції в окремі місяці, спотворюють інфляційні очікування. Відзначається в останні роки ослаблення зв'язку між динамікою грошової маси та індексом споживчих цін. У 2001 році грошова база в широкому визначенні в перерахунку за поточним курсом рубля була повністю забезпечена золотовалютними резервами Російської Федерації, що вказує на стійкість російської національної валюти.
В умовах відсутності потреби федерального бюджету в монетарному фінансуванні і стійкого зростання залишків коштів на рахунках федерального і місцевих бюджетів суттєво скоротився обсяг чистого кредиту органам державного управління з боку банківської системи (майже на 134 млрд. рублів).
Зростання грошових доходів населення в 2001 році сприяв розширенню попиту домашніх господарств на купівлю товарів і послуг, стимулювання розвитку вітчизняного виробництва. Споживчі витрати населення збільшилися в січні - вересні 2001 року порівняно з аналогічним періодом минулого року на 8,1%.
Отже, причини інфляції в Росії в даний час можна підрозділити на довгострокові і короткострокові. Так, у 2002 році у сфері реформування житлово-комунального господарства і житлової політики основні заходи Уряду РФ, спрямовані на ліквідацію системи перехресного субсидування тарифів на комунальні послуги та відмова від бюджетного дотування підприємств житлово-комунального господарства, супроводжуються підвищенням вартості цього виду послуг для населення, що робить прямий вплив на збільшення інфляції в короткостроковому аспекті. Досягнення реальних результатів по цих напрямах буде супроводжуватися випереджаючим по відношенню до зростання цін виробників промислової продукції підвищенням цін і тарифів на товари і послуги природних монополій, перерозподілом доходів від основних енергетичних споживачів на користь природних монополій, зростанням цін на кінцеву продукцію, посиленням впливу структурних чинників на інфляцію, що вимірюється за індексом споживчих цін. Інші фактори, до яких, зокрема, відноситься висока волатильність цін на окремі види продовольчих товарів, надають у 2002 році негативне вплив на загальну динаміку споживчих цін.
В даний час грошові чинники інфляції (що становлять приблизно 20%), інфляційні очікування, що виражаються в покупці населенням іноземної валюти, також є причинами інфляції в 2002 році. Особливо наочно простежується інфляція на цінах таких товарів як продукти харчування і ліки. Таким чином, у 2002 році структурні та інші фактори в більшій мірі впливають на динаміку цін на споживчому ринку, однак загальний рівень інфляції буде нижче, ніж у 2001 році.
Серед довгострокових чинників підвищувальний вплив на зростання споживчих цін будуть надавати економічна та інвестиційна активність, зростання грошових доходів населення і розширення споживчого попиту. Разом з тим співвідношення попиту та пропозиції товарів і послуг, профіцит федерального бюджету і здійснення раціональних заходів у сфері бюджетної політики, стан виробничих потужностей, грошово-кредитна політика та політика валютного курсу, поліпшення інфляційних очікувань будуть сприяти подальшому зниженню базової інфляції.
На траєкторію інфляції в 2002 році впливають також фактори, пов'язані з необхідністю оновлення основних виробничих фондів для підтримки стійкості економічного зростання. Оскільки можливості некапіталомістких зростання економіки значною мірою вже вичерпані, намічені масштабна модернізація, оновлення і розширення основного капіталу будуть обмежувати можливості зниження інфляції в 2002 році.
У першому півріччі 2002 р. уповільнилися темпи інфляції. За січень-червень на споживчому ринку вона склала 9%, що в 1,4 рази менше, ніж за відповідний період 2001 р. (12,7%). При цьому в червні споживчі ціни зросли на 0,5%.
Зниження інфляції пов'язане з:
- Уповільненням темпів зростання грошової пропозиції в 2002 р. в порівнянні з 2001 р. (грошова маса М2 в травні в порівнянні з груднем зросла на 5,2% проти 7,8% за той же період 2001 р.);
- Триваючим зміцненням курсу рубля і зростанням конкуренції з боку імпорту; зменшенням інфляційних очікувань, що неабиякою мірою пов'язане з планомірним помірним підвищенням цін і тарифів у природних монополіях, оголошених Урядом;
- Більш низькою динамікою цін виробників у промисловості (за перше півріччя вони виросли на 7,7%);
- Зростанням пропозиції вітчизняної продукції і конкуренції на окремих товарних ринках (зокрема, продуктів харчування).
Разом з тим рівень інфляції за перше півріччя 2002 р. дещо вище, ніж спочатку прогнозувалося. Це обумовлено:
- Випереджаючим зростанням тарифів на платні послуги населенню. За перше півріччя внесок даного чинника в інфляцію склав 37% (3,3 процентних пункту з 9), тоді як за відповідний період минулого року він становив тільки 23%;
- Значним підвищенням цін на бензин у травні-червні внаслідок зростання експорту і зниження поставок на внутрішній ринок;
- Триваючим зростанням платоспроможного попиту населення в міру збільшення його реальних доходів.
У середині року відчутно збільшилася інфляція в промисловому виробництві. У істотній мірі це зумовлено «ефектом наздоганяючого зростання». Вплинули також зростання світових цін на нафту і пожвавлення промислового виробництва, що супроводжується підвищення попиту. (27, с. 10).
У 2002 році поліпшення ситуації на ринку праці і зростання заробітної плати призвели як до зростання особистого споживання, так і до збільшення витрат на заробітну плату, посиленню спросовой впливу на ціни. Важливу роль в обмеженні інфляції в цих умовах набуває очікуване зростання продуктивності праці і скорочення собівартості матеріальних факторів виробництва, розвиток ресурсозберігаючих технологій під впливом активізації механізмів ринкової конкуренції, а також узгоджена політика доходів, яка формується в рамках Генеральної угоди між російськими об'єднаннями профспілок, загальноросійськими об'єднаннями роботодавців і Урядом Російської Федерації.
Поряд зі стриманою грошово-кредитною політикою і планомірним здійсненням бюджетних видатків зниження темпів інфляції буде сприяти:
- Зважена курсова політика Банку Росії, що забезпечує планомірне й достатнє зміцнення курсу рубля;
- Обмеження росту цін і тарифів на продукцію природних монополій, регульованих на федеральному рівні. За рішенням Уряду з червня підвищено ціни на газ на 15%, на електроенергію на 2,4%, залізничні тарифи на перевезення вантажів - на 6,8%, до початку поточного року не передбачається додатково збільшувати вказані ціни і тарифи;
- Рішення про підвищення експортних мит на нафтопродукти з 1 серпня, що дозволить обмежити зростання цін на паливо та пально-мастильні матеріали. (28, с. 11).
Кінцевою метою грошово-кредитної політики має бути зниження інфляції до рівня, при якому забезпечуються найбільш сприятливі умови для підтримки стійкого довгострокового економічного зростання. Розрахунки Банку Росії показують, що в 2002 році рівень інфляції може скласти 12 - 14% (з розрахунку грудень до грудня), або 14,3 - 15,5% в середньорічному вираженні. Однак за рівнем інфляції ми вже вибрали плановий річний ліміт, наблизившись до рубежу в 14 відсотків. До того ж, за рівнем інфляції Росія так і не вийшла на нульовий кордон, який був досягнутий у вересні 2001 року. Економічне зростання зупиняють інфляція і бартер, а підвищення споживчих цін може змусити Банк Росії підвищити ставку рефінансування.
Банк Росії вважає, що зниження інфляції на споживчому ринку до рівня 14% у 2002 році можливо тільки за умови, що Урядом Російської Федерації будуть прийняті необхідні заходи щодо істотного зниження впливу структурних факторів на ріст інфляції, раціонального управління бюджетними витратами і державним боргом. (20, с.4).
3.2 Оцінка антиінфляційної політики в Росії
 
Антиінфляційна політика - це комплекс заходів з державного регулювання економіки, спрямованих на боротьбу з інфляцією. У залежності від причин останньої визначилися два її напрями - дефляційна політика та політика доходів.
Дефляційна політика включає методи обмеження грошового попиту шляхом зниження державних витрат, підвищення процентної ставки за кредит, посилення податкового преса, обмеження грошової маси. Але вона не сприяє економічному зростанню, а навпаки, знижує темпи виробництва і призводить до економічної кризи. Тому більшість урядів відмовилися від її проведення. Політика доходів передбачає контроль або повне заморожування цін і заробітної плати або встановлення жорстких меж їх росту. Вибір політики та антиінфляційних заходів залежить від пріоритетів, що встановлюються урядом. (1, с.145).
Методи боротьби з інфляцією можуть бути прямі і непрямі.
Непрямі методи:
· Регулювання загальної маси грошей через управління "друкарським верстатом".
· Регулювання процентних ставок комерційних банків через управління ЦБ.
· Збільшення обов'язкових грошових резервів комерційних банків.
· Операції центрального банку на відкритому ринку цінних паперів.
Непрямі методи не можуть працювати в Російській економіці на повну потужність по причині її недосконалості. Повноцінний ринок цінних паперів, в тому числі ринок державних зобов'язань у Росії перебуває лише на стадії розвитку.
Прямі методи регулювання купівельної спроможності грошової одиниці, тобто боротьби з інфляцією, включають в себе:
· Пряме регулювання кредитів і їх розподіл державою.
· Державне регулювання цін.
· Державне регулювання заробітної плати.
· Державне регулювання зовнішньої торгівлі.
· Державне регулювання валютного курсу.
На жаль, в Росії зв'язок між політикою, реально проведеної Банком Росії, і цілями, декларованими їм в основних напрямках грошово-кредитної політики, протягом останніх трьох років досить слабка (табл. 6). Відхилення заявляються цільових орієнтирів (індексу споживчих цін та грошової маси М2) від фактичних результатів великі - до 50% по інфляції і до 200% за показником грошової маси. У зв'язку з цим, можна говорити про невиконання "методу цільової інфляції», що не сприяє формуванню раціональних інфляційних очікувань і довіри до політики Банку Росії та Уряду Російської Федерації. (31, с.9).
Таблиця 6
Основні економічні показники Росії (приріст,%) [6]
 


Показник
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Фактичне виконання за рік
Фактичне виконання за рік
Орієнтир Банку Росії
Фактичне виконання за рік
Орієнтир Банку Росії
Фактичне виконання за рік
Орієнтир Банку Росії
Фактичне виконання за рік
Орієнтир Банку Росії
Інфляція
11
84.6
20-30
36.6
18
20.2
12-14
18.6
12-14
Грошова маса, М2
28.0
37.5
18-26
57.2
21-25
62.4
27-34
35-40
26.8
Валютні резерви1.9

124.6

40


З року в рік Центральний банк проголошує цілі, які тут же ставить у залежність від безлічі інших чинників і учасників ринку. Застосування обмеженої кількості інструментів грошово-кредитного регулювання і небажання їх збільшувати і диверсифікувати дозволяє зробити висновки про пасивному характер проведення грошово-кредитної політики. Дане поведінка може бути названо політикою "слідування за інфляцією» або політикою «стійкою слабкою номінальної девальвації рубля», але ніяк не методом цільової інфляції. Використання (або невикористання) Банком Росії операційних інструментів з метою досягнення запланованих показників не завжди логічно і виправдано.
- Операції з емісії грошей за допомогою скупки валютної виручки на валютному ринку, що дозволяють нарощувати валютні резерви ЦБ РФ, носять спонтанний характер, не проводиться докладної аналіз достатності забезпечення економіки грошима, не аналізується і не обгрунтовується зростання резервів. Обсяги грошової емісії не плануються, в результаті чого економіка вимагає проведення стерилізації, що пов'язано з додатковими витратами по випуску власних облігацій Банку Росії. Про надлишок грошової маси свідчать надлишок і незатребуваність грошових коштів, що знаходяться на рахунках у комерційних банках. Крім того, немає аналізу верхнього порогу емісії власних облігацій, що неприпустимо з точки зору стратегії управління ризиками в економіці в цілому
- Інший інструмент регулювання обсягів грошової маси (основний елемент ув'язки бюджетного планування та грошово-кредитної політики, широко використовуваний у всьому світі) - купівля державних цінних паперів - після кризи 1998 р. практично не використовується. Основна частина портфеля належать Банку Росії державних цінних паперів неліквідні.
- Рефінансування банків як джерело грошової пропозиції (кредитор останньої інстанції), що є першочерговим серед інших інструментів грошово-кредитної політики в усьому світі, в Росії не працює. Встановлення ставок за кредитами і ставки рефінансування на рівні, неприпустимому для інвесторів (комерційних банків) не дозволяє використовувати даний механізм кредитування комерційних банків як джерело збільшення грошової маси, що неприпустимо, оскільки розвиток фінансового ринку прямо залежить від фінансування комерційних банків Центральним Банком. (21, с.7).
В "основних напрямах кредитно-грошової політики на 2003 рік" розглядаються два сценарії розвитку російської економіки в залежності від темпів відновлення світової економіки після рецесії. За прогнозами російський ВВП продемонструє зростання, відповідно, на 3, 5% або на 4, 4% (за оптимістичним і песимістичним прогнозом), аPRIVATE "TYPE = PICT; ALT =" інфляціяPRIVATE "TYPE = PICT; ALT =" складе 9 - 12 %. За даними Банку Росії валютні резерви або взагалі не виростуть (тобто рублевої емісії, єдиним каналом якої в Росії останні кілька років є саме нарощування ЗВР, не буде), або, за сприятливої ​​зовнішньоторговельної кон'юнктури, зростуть на 14 - 15% ($ 7 млрд.). Відповідно, якщо не буде покупки валюти в резерв, то не буде і випуску в обіг нових грошей, а значить і високої PRIVATE "TYPE = PICT; ALT =" інфляцііPRIVATE "TYPE = PICT; ALT =". За прогнозом Банку Росії, при нульовому прирості ЗВР PRIVATE "TYPE = PICT; ALT =" інфляціяPRIVATE "TYPE = PICT; ALT =" складе 9%, а при їх зростанні в 15% PRIVATE "TYPE = PICT; ALT =" інфляціяPRIVATE "TYPE = PICT; ALT = "досягне 12%. Цим процесам в російській економічній літературі завжди наводиться стандартне пояснення, яке називається PRIVATE "TYPE = PICT; ALT =" PRIVATE "TYPE = PICT; ALT =" «PRIVATE" TYPE = PICT; ALT = "інфляціейPRIVATE" TYPE = PICT; ALT = " витрат »у зв'язку з рухом цін на світових ринках.
Наступний рік є роком пікового платежу за зовнішнім боргом. Якщо у 2001 р. виплати за зовнішнім боргом становили 6,10 млрд. дол, а в 2002 р. - 6,54 млрд. дол, то в 2003 р. ця сума збільшується до 11,64 млрд. дол Можна зробити висновок, що прогнозований нульове зростання ЗВР Банку Росії безпосередньо пов'язаний з майбутніми платежами за зовнішнім боргом, а зовсім не з жорсткої кредитно-грошовою політикою. Тому й грошову емісію ЦП проводити буде, а оскільки вона буде більше, ніж зростання ВВП, то PRIVATE "TYPE = PICT; ALT =" інфляцііPRIVATE "TYPE = PICT; ALT =" і девальвації рубля будуть характерні для 2003 року.
Отже, наступного року фінансова ситуація в країні буде трохи відрізнятися від прогнозів Центрального банка.PRIVATE "TYPE = PICT; ALT =" ІнфляціяPRIVATE "TYPE = PICT; ALT =" і девальвація в Росії будуть, причому в серйозних розмірах. І причиною цього буде не PRIVATE "TYPE = PICT; ALT =" інфляція витрат, і не падіння швидкості обігу грошей, а пікові платежі за зовнішнім боргом - які, швидше за все, здійснить Центральний банк, а не Мінфін. (13, с.22).
Таким чином, проведений аналіз показує, що зменшення сукупного розміру зовнішньої заборгованості є завданням стратегічного характеру. Без її вирішення практично неможливо забезпечити необхідні умови для довгострокового господарського підйому і підтримки стійкості всієї соціально-економічної системи країни.
Головним завданням для Банку Росії в середньостроковій перспективі залишається плавне зниження інфляції. Така постановка завдання сприятиме здійсненню послідовних кроків у напрямі зниження макроекономічних ризиків, закріплення позитивних тенденцій, сформованих у попередні періоди, поліпшення очікувань, забезпечення зростання заощаджень та інвестицій і підтримки тим самим умов для довготривалого економічного зростання. Зниження інфляції багато в чому залежить і від того, наскільки Уряду Російської Федерації вдасться не допустити перевищення запланованого рівня непроцентних бюджетних витрат і нерівномірності у здійсненні заходів структурної політики та витрачання бюджетних коштів.
Оскільки буде продовжуватися активне проведення структурних реформ, які приведуть до підвищення цін і тарифів на товари і послуги, ця тенденція в короткостроковому аспекті потребує активної участі Уряду Російської Федерації в діях щодо обмеження інфляції, включаючи формування фінансового резерву за рахунок частини додаткових доходів федерального бюджету, забезпечення рівномірності витрачання коштів федерального бюджету та державних позабюджетних фондів до кінця поточного року і в наступному році, а також стримування зростання не процентних бюджетних витрат з урахуванням створених доходів федерального бюджету (у тому числі доходів, що залежать від результатів зовнішньоекономічної діяльності).
Грошово-кредитна політика на 2003 рік, як і в поточному році, формується і буде проводитися на основі двох базових принципів. Перший - це дійсне застосування елементів методу цільової інфляції. Другий - використання грошового агрегату М2 в якості проміжного орієнтиру грошово-кредитної політики. Банк Росії для досягнення кінцевих цілей грошово-кредитної політики буде аналізувати і враховувати широкий спектр показників та їх вплив на інфляцію (параметри виконання фіскальної політики, рівень оптових цін і тарифів, інфляційні очікування, динаміка доходів населення, стан платіжного балансу, грошових ринків і ринків капіталів ). У російських економічних умовах в даний час найбільш доцільне використання саме цих принципів. (20, с.33).
Для вирішення цих завдань необхідно здійснити комплекс заходів, спрямованих на стримування і регулювання всіх трьох компонентів інфляції: попиту, витрат і очікувань:
- Слід регулярно встановлювати орієнтири інфляції і грошової маси з розбивкою по кварталах, розробити систему дій, спрямованих проти галузей і підприємств, що порушують встановлені орієнтири.
- Доцільно ввести прямі обмежувальні заходи, спрямовані проти зростання цін у галузях-монополістах.
- Важливо підтримувати бездефіцитність бюджету. Нарощування державних інвестицій повинно відбуватися паралельно з розширенням доходної бази бюджету.
- Необхідно підтримувати процентні ставки на рівні, трохи перевищує темп інфляції, при цьому стимулювати їх диференціацію з метою уповільнення обороту грошової маси. Слід налагодити механізми проводки централізованих субсидій і кредитів і субсидій через уповноважені банки для запобігання перекачування коштів в спекулятивні операції на грошових ринках.
- Посилення заходів проти зростання простроченої дебіторсько-кредиторської заборгованості (стимулюючого інфляційні процеси) допомагає нормалізувати кругообіг оборотного капіталу в промисловості та розвитку вексельного обігу.
- Для зв'язування грошових доходів населення і скорочення частки готівкових грошей в сукупній грошовій масі необхідно розширювати систему державних цінних паперів для населення та державного страхування депозитів фізичних осіб. Важливо обмеження частки доходів посередників у кінцевих цінах споживчих товарів.
- З метою регулювання доходів важливо посилити контроль за віднесенням оплати праці на собівартість продукції, блокувати приховування доходів, перерахування заробітної плати на депозити і виплату її у валюті;
- Для боротьби з сезонними сплесками інфляції слід стимулювати ф'ючерсну торгівлю сезонними товарами. (8, с.33).
Необхідно створити умови для переливу надлишкового капіталу сировинного сектора в обробні галузі та їх ефективного розвитку. Потрібно збереження нізкоінфляціонного тла в економіці, що необхідно для стабілізації рубля, зниження процентних ставок і зростання привабливості довгострокових кредитів, збереження зростання реальних доходів населення, прискорення зростання продуктивності праці, в тому числі по відношенню до зростання заробітної плати, ослаблення залежності російської економіки від зовнішньоекономічної ситуації , послідовний перехід до чинників зростання, подолання тенденції зниження інвестицій в основний капітал. (28, с. 11).
У майбутній період метою антиінфляційної політики має стати скорочення інфляції до соціально-безпечного рівня: 1% на місяць. Вирішення цього завдання вимагає радикального скорочення інфляційного потенціалу економіки, зміна цінових пропорцій, структурних зрушень на користь галузей інвестиційного та споживчого комплексів. Стабілізація динаміки виробництва та інвестицій робить можливим посилення дефляційної монетарної політики, орієнтованої на реальний сектор і підвищення якості життя населення.

Висновок
В даний час інфляція - один із самих хворобливих і небезпечних процесів, що негативно впливають на фінанси, грошову й економічну систему в цілому. Інфляція означає не тільки зниження купівельної спроможності грошей, вона підриває можливості господарського регулювання, зводить нанівець зусилля по проведенню структурних перетворень, відновленню порушених пропорцій. В результаті процес інфляції в різних його проявах має не випадковий характер, а вельми стійкий. До негативних наслідків інфляційних процесів відносяться зниження реальних доходів населення, знецінення заощаджень населення, втрата у виробників зацікавленості у створенні якісних товарів, в очікуванні підвищення цін на продовольство, погіршення умов життя переважно у представників соціальних груп з фіксованими доходами.
У країнах з розвиненою ринковою економікою інфляція може розглядатися як невід'ємний елемент господарського механізму. Однак вона не представляє серйозної загрози, оскільки відпрацьовані і досить широко використовуються методи обмеження і регулювання інфляційних процесів. В останні роки в США, Японії, країнах Західної Європи переважає тенденція уповільнення темпів інфляції.
Керування інфляцією представляє найважливішу проблему грошово-кредитної і загалом економічної політики. Необхідно враховувати при цьому багатоскладовий, багатофакторний характер інфляції. В її основі лежать не тільки монетарні, але і інші чинники. При всій значущості скорочення державних витрат, поступового стиснення грошової емісії потрібне проведення широкого комплексу антиінфляційних заходів. Серед них стабілізація і стимулювання виробництва, вдосконалення податкової системи, створення ринкової інфраструктури, підвищення відповідальності підприємств за результати господарської діяльності, зміна обмінного курсу грошової одиниці, проведення певних заходів з регулювання цін і доходів.
Подолання інфляції залишається однією з головних завдань антикризової стратегії в Російській Федерації. При її вирішенні необхідно враховувати причини та наслідки інфляції, хто при цьому несе основні тяготи і втрати, а також вплив розроблюваних заходів на інші елементи антикризової стратегії, перш за все на виробництво і зайнятість.
Нормалізація грошового обігу і протидія інфляції вимагають вивірених, гнучких рішень, наполегливо і цілеспрямовано проведених у життя.

Список використаної літератури
 
1. Сементюга О.Г. Гроші, кредит, банки в РФ. Навчальний посібник. - М.: «Контур», 1998.-304 с.
2. Гроші. Кредит. Банки. Підручник для вузів / Під ред. Е.Ф Жукова. - М.: Банки і біржі, ЮНИТИ, 1999. - 622 с.
3. Усов І.П. Гроші. Грошовий обіг. Інфляція: Навчальний посібник для вузів. - М.: Банки і біржі, ЮНИТИ, 1998. - 544 с.
4. Гроші, кредит, банки: Підручник / За ред. О.І. Лаврушина. - М.: Фінанси і статистика, 2002.
5. Булатов А.С. Економіка. - М.: МАУП, 1999. - 896с.
6. Жуков Є.Ф. Загальна теорія грошей і кредиту. М.: Банки і біржі; ЮНИТИ, 1999.
7. Відяпін В.І. Економічна теорія (політекономія). - М.: ИНФРА-М, 1999. - 560с.
8. Красавіна Л.М. Інфляція і антиінфляційна політика в Росії. - М.: Фінанси і статистика, 2000. - 256с.
9. Соколова О.В. Фінанси, гроші, кредит. - М.: МАУП, 2000. - 783с.
10. Бункин М.М. Гроші, банки, валюта. Навчальний посібник. - М. - 1999
11. Фінанси, грошовий обіг, кредит / За ред. Романовського М.Р. - М.: Юрайт-М, 2001.
12. Андріанов В. PRIVATE "TYPE = PICT; ALT =" ІнфляціяPRIVATE "TYPE = PICT; ALT =" і методи її регулювання / / Маркетинг. - 2000. - № 5. - С. 3 - 13
11. Основні напрямки єдиної державної грошово-кредитної політики на 2002 рік / / Гроші і кредит. - 2001. - № 12.
12. Світова економіка і міжнародні фінансові ринки. Підсумки 2000 року / / Гроші і кредит. - 2001. - № 4.
13. Пушкарьова А.А. Грошово-кредитна політика та політика ЦБ / / Банківська справа. - 2002. - № 1.
14. Абалкін Л. І. Грошова маса, сукупний попит і золотовалютні резерви / / Гроші і кредит. - 2001. - № 7. - С. 3-4.
15. Балацький Є., Свистунов В. Прогнозування зовнішнього боргу: моделі та оцінки / / Світова економіка і міжнародні відносини. - 2001. - № 3. - С.61-68.
16. Красавіна Л.М. Регулювання інфляції як фактор економічної стабільності / / Фінанси і кредит. - 2000. - № 4. - С. 36-39.
17. Російські економісти про інфляцію / / Фінанси. - 2000. - № 9. - С. 62.
18. Волков В.М. Російська економіка: основні підсумки 2001 року / / Гроші і кредит. - 2002. - № 2. - С.10-11.
19. Основні напрямки єдиної державної грошово-кредитної політики на 2002 рік / / Гроші і кредит. - 2001. - № 12. - С. 4-33.
20. Пушкарьова А.А. грошово-кредитна політика та політика Центрального Банку / / Банківська справа. - 2002. - № 1. - С.6.
21. . Гніздовський Ю. Ю. Порівняльний аналіз інфляційних процесів у країнах на пострадянському просторі / Ю. Ю. Гніздовський, В. М. Тамашевіч / / Питання економіки. - 2002. - № 1. - С. 46 - 52.
22. Орус Д.В. Фінансовий аналіз причин інфляційного процесу в російській економіці. / / Фінанси і кредит. - 2000. - № 3, .- С.7-15
23. Пашковський В. Передумови та наслідки інфляційних процесів в Росії \ \ Суспільство і економіка. - 2000. № 1. - С.108
24. Марьясін М.Ш. Інфляція в Росії в 2000 р / / Банки та гроші. - 2001. - № 2. - С. 16-18
25. Приписне В. Тенденції світової економіки: 1999 - початок 2000 р. / / Світова економіка і міжнародні відносини. - 2000. - № 8. - С. 3-8.
26. Райська Н. Грошова маса і інфляція / / Економіст. - 2001. - № 11.
27. Куранов Г., Засув О. Економіка Росії в січні-червні 2002 року / / Економіст. - 2002. - № 9. - С. 4-14.
28. Бєскова І.А. Аналіз управління державним внутрішнім боргом РФ / / Фінанси. - 2001. - № 1. - С.72.
29. Хелена Хессел. Російська Федерація - рейтинг кредитоспроможності «В - / Стабільний / С» / / Ринок цінних паперів. - 2001. - № 8. - С.88.
30. Голікова Ю.С. Сучасні завдання та умови проведення Банком Росії грошово-кредитної політики / / Банківська справа. - 2002. - № 9. - С. 9.
31. Плищевскій Б. Фактори послекрізіс
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Курсова
336.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Причини і характерні риси сучасної інфляції
Грошова реформа 1992-1993 рр. та проблеми регулювання інфляції в Росії
Крива Філліпса і проблеми взаємозв`язку інфляції і безробіття Інфляція та безробіття в рамках Російського
Проблеми сучасної біоетики
Проблеми сучасної фізики
Проблеми сучасної Австрії
Геополітичні проблеми сучасної Африки
Гендерні проблеми сучасної філософії
Проблеми сучасної світової економіки
© Усі права захищені
написати до нас