Проблеми податкового контролю та шляхи їх вирішення

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ВСТУП

Актуальність теми дослідження полягає в тому, податковий контроль використовує різноманітні форми практичної організації для найбільш ефективного виконання поставлених перед ним завдань. Основний і найбільш ефективною формою податкового контролю є виїзна податкова перевірка, так як вона заснована на вивченні об'єктивних, фактичних даних, які не завжди надаються платниками податків до податкових органів через небажання сплачувати податки і, тим самим, знижувати своє фінансове благополуччя.
Економіка не в змозі нормально функціонувати, якщо бізнес не розвивається в легальних формах, а уряд не здатний збирати податки. Тому обрана тема дипломної роботи, що стосується інструмента державного контролю, що дозволяє найбільш повно і докладно перевірити правильність сплати податків і зборів, виявляти підприємства працюють у тіньовій економіці, актуальна в даний момент і буде актуальною в майбутньому.
Цим обумовлений вибір теми роботи - "Організація виїзної податкової перевірки правильності обчислення і сплати податку на додану вартість та вдосконалення методики її проведення".
Дослідженню проблем податкового контролю присвячено безліч наукових праць вітчизняних авторів, таких як: Голіщева Л.Є., Грачова В.Ю., Красницька В.А., Белобжецкій І.А. і ряду інших.
Об'єктом дослідження випускної кваліфікаційної роботи є податковий контроль.
Предмет дослідження - вдосконалення системи ефективного проведення податкового контролю.
Метою даної роботи є вивчення проблем податкового контролю та шляхів їх вирішення
Відповідно до поставленої мети визначено такі основні завдання:
· Вивчити теоретичні аспекти податкового контролю;
· Провести організаційно - економічний аналіз федеральної податкової служби по Ставропольському краю;
· Проаналізувати надходження податків і зборів в усі рівні бюджету Ставропольського краю;
· Розглянути порядок проведення виїзних податкових перевірок податку на додану вартість;
· Виявить основні проблеми ефективного проведення податкового контролю, та запропонувати шляхи їх вирішення.
Випускна кваліфікаційна робота складається з вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.
У першому розділі "Теоретичні аспекти податкового контролю" розглядаються основні поняття податків та оподаткування, методи і форми податкового контролю. Другий розділ "Організаційно - економічний аналіз федеральної податкової служби по Ставропольському краю" містить основні дані по надходження податків і зборів в усі рівні бюджету Ставропольського краю, проведення виїзних податкових перевірок ПДВ. У третьому розділі "Удосконалення системи ефективного проведення податкового контролю" відображення основні проблеми застосування податкових відрахувань при відшкодуванні податку на додану вартість та можливі шляхи їх вирішення.
У висновку узагальнені основні результати дослідження, сформульовані висновки та пропозиції.

1. Теоретичні аспекти податкового контролю

1.1. Податковий контроль як складова частина державного фінансового контролю

Фінансовий контроль є складовою частиною, або спеціальною галуззю, здійснюваного в країні контролю. Наявність фінансового контролю обумовлена ​​тим, що фінансам як економічної категорії притаманні не тільки розподільна функція, але і контрольна функція.
Значення фінансового контролю полягає в тому, що при його проведенні перевіряються, по-перше, дотримання встановленого правопорядку в процесі фінансової діяльності державними і громадськими органами, підприємствами, установами, по-друге, економічна обгрунтованість і ефективність здійснюваних дій, відповідність їх завданням держави.
Податковий контроль є видом державного фінансового контролю. Фінансовий контроль можна представити у вигляді двох великих сфер діяльності - державного (муніципального) і недержавного фінансового контролю.
Державний фінансовий контроль охоплює сфери освіти, розподілу і використання державних та муніципальних фондів грошових коштів; реалізується посредствам діяльності державних чи інших уповноважених органів з метою забезпечення законності, охорони власності, правильного, ефективного та економного використання бюджетних коштів, виявлення порушень фінансової дисципліни, виявлення резервів її підвищення, збільшення доходних надходжень до бюджету (21).
Недержавний фінансовий контроль представлений внутрішнім фінансовим контролем приватних підприємств, некомерційних організацій, аудиторських служб і так далі (21).
Основна мета державного фінансового контролю - забезпечити дотримання законодавства у сфері податків і зборів, а також збільшити надходження грошових ресурсів у державні та муніципальні бюджетні та позабюджетні грошові фонди, за умови мінімізації витрат на цю діяльність.
Недержавний фінансовий контроль переслідує приватні, недержавні інтереси і має на меті мінімізувати надходження грошових коштів на користь держави, підвищити прибутковість вкладення капіталу при обов'язковій умові дотримання законності (19).
Державний фінансовий контроль здійснюється відповідно до положень одного з міжнародно-правових актів, що закріплюють основи контролю, Лімської Декларації керівних принципів контролю (5). Згідно зі статтею 1 зазначеної Декларації, контроль - це не сама мета, але невід'ємна частина системи регулювання, метою якої є розтин відхилень від прийнятих стандартів та порушень принципів законності, ефективності витрачання матеріальних ресурсів на можливо більш ранній стадії, з тим, щоб мати можливість прийняти коригуючі заходи, в окремих випадках притягнути винних до відповідальності, отримати компенсацію за заподіяну шкоду або здійснити заходи із запобігання і скорочення таких порушень у майбутньому.
Державний фінансовий контроль грунтується на Конституції РФ, Цивільному, Податковому і Бюджетному кодексах РФ, федеральних законах, законодавчих актах суб'єктів Федерації органів місцевого самоврядування (1,2,3,4).
Фінансовий контроль включає:
- Податковий контроль;
- Бюджетно-фінансовий контроль;
- Митний і валютний контроль;
- Відомчий і внутрішньогосподарський контроль.
Податковий контроль - це перевірка щодо виконання господарюючими суб'єктами та фізичними особами своїх зобов'язань перед державою.
Бюджетно-фінансовий контроль забезпечує мобілізацію доходів бюджетів усіх рівнів, перевірку доцільності і законності витрачання коштів бюджету.
Митний і валютний контроль забезпечує економічну безпеку країни.
Відомчий та внутрішньогосподарський контроль здійснюється з метою підвищення ефективності діяльності підприємства, сприяє виявленню внутрішніх резервів, зростанню прибутку, попередження порушень цивільного та податкового законодавства.
Податковий контроль слід розглядати як функціональний елемент і основну форму податкового адміністрування. Він має всі риси, притаманні фінансовому контролю, і одночасно володіє специфічними рисами, що виявляється в більш вузькій сфері дії. Загальні положення податкового контролю, встановлюють форми проведення податкового контролю, склад і відповідну компенсацію органів, його здійснюють, види перевірок, порядок проведення різних контрольних заходів та інше закріплено у розділі 14 Податкового Кодексу Російської Федерації.
Цілі і завдання є одним з найважливіших структурних характеристик податково-контрольної діяльності. Мета податкового контролю похідна від мети всього державного фінансового контролю, в якості якої виступає забезпечення законності та ефективності фінансової діяльності держави. Основною метою податкового контролю є забезпечення законності та ефективності оподаткування (24).
За допомогою податкового контролю держава стежить за тим, щоб всі суб'єкти податкових відносин неухильно дотримувалися законодавства про податки і збори.
Крім того, податковий контроль спрямований на те, щоб податки і збори, що підлягають сплаті, своєчасно і в повному обсязі надходили до бюджетних і позабюджетних фондів. Саме здійснення податкового контролю обумовлено контрольною функцією фінансів.
Податково-контрольна діяльність покликана вирішити широке коло завдань, що залежать від проведеної державної політики:
- Забезпечення економічної безпеки держави при формуванні громадських централізованих і децентралізованих фондів грошових коштів;
- Забезпечення належного контролю за формуванням державних доходів і раціональним їх використанням;
- Покращення взаємодії та координації діяльності контрольних органів у РФ;
- Перевірки виконання фінансових зобов'язань перед державою та муніципальними утвореннями з боку організацій і фізичних осіб;
- Перевірки цільового використання податкових пільг;
- Припинення та профілактика правопорушень у податковій сфері (24).
Податковий контроль можна розглядати в організаційному, методичному та технічному аспектах. Перший з них являє собою вибір форм контролю, склад його суб'єктів та об'єктів; другий аспект охоплює методи здійснення контрольних дій; третій - сукупність прийомів перевірки, їх послідовності та взаємозв'язку.
Об'єкт податкового контролю можна визначити як різновид грошових відносин публічного характеру, що виникають у процесі справляння податків і зборів та притягнення порушників податкового законодавства до відповідальності. Що ж стосується відносин щодо введення податків і зборів, оскарження актів податкових органів, дій (бездіяльності) їх посадових осіб, то вони є об'єктом судового контролю або прокурорського нагляду.
Предметом податкового контролю, в першу чергу, є своєчасність і повнота виконання платниками податків своїх податкових обов'язків по відношенню до держави або муніципального утворення. Однак при цьому слід також враховувати, що поряд зі сплатою податків, до числа основних обов'язків платників податків-організацій, у відповідності зі ст.23 Податкового Кодексу Російської Федерації, відноситься також ведення в установленому порядку обліку своїх доходів (витрат) і об'єктів оподаткування та подання податковим органам та їх посадовим особам документів, необхідних для нарахування і сплати податків. З урахуванням цього законність складання первинних облікових документів, регістрів бухгалтерського (податкового) обліку та звітності, а також достовірність і повнота міститься в них інформації про об'єкти оподаткування також становить предмет податкового контролю.
Суб'єктами податкового контролю в РФ є органи податкової служби (Міністерство з податків і зборів та її підрозділи в РФ), міліції, що здійснюють безпосередньо оперативний контроль за надходженням податків та інших обов'язкових платежів в дохід держави. Безпосереднє відношення до контролю за надходженням податків в окремих випадках мають фінансові органи (надання відстрочок по поточних податкових платежів), органи Федерального казначейства (розподіл податкових платежів за рівнями бюджетної системи; перевірки банківських установ щодо дотримання черговості зарахування платежів до бюджету), банківські органи (заповнення платіжно-розрахункових документів), органи внутрішніх справ (робота податкових постів на підприємствах спиртогорілчаної промисловості, Державтоінспекції, паспортно-візова служба), Федеральна служба безпеки, митні органи, страхові органи, органи державних позабюджетних фондів, комітети земельних ресурсів і землеустрою, антимонопольний комітет і т.д. Тому особливо важливим в даний час є питання не тільки про взаємодію перерахованих організацій, але і розмежування функцій, відповідальності за виконання обов'язків, пов'язаних з податковим контролем.
Суб'єкти податкового контролю, взаємодіючи з іншими органами управління, сприяють реалізації рішень центральних і місцевих органів влади, спрямованих на організацію і становлення ринкових відносин (наприклад, деякі питання приватизації державного майна; здійснення процедури банкрутств; становлення цивілізованих відносин держави з особами, зайнятими в сфері підприємництва ; ліцензування підприємницької діяльності; ініціювання ліквідації та зняття з обліку в податкових органах підприємств, які тривалий час не подають звітність і не сплачують податки та інше).
Податкові відносини виникають у держави в особі суб'єктів податкового контролю із суб'єктами оподаткування - юридичними та фізичними особами, а значить, їх також можна віднести до суб'єктів податкового контролю.
У ході податкового контролю здійснюється взаємодія між суб'єктом і об'єктом, воно носить характер прямого і зворотного зв'язку. Прямий зв'язок забезпечує результати контрольного впливу, використовувані для вироблення управлінських рішень. Зворотній зв'язок підсумовує якість проведення податкового контролю, сигналізує про ступінь його впливу на об'єкт. Властивість прямого зв'язку активно використовується в практиці податкового адміністрування. Зворотній зв'язок служить основою для вироблення рішень, по-перше, загальноекономічного значення в частині забезпечення ефективності використання економічних ресурсів (оптимізація функціонування об'єкта контролю) і, по-друге, організаційної спрямованості - в частині вдосконалення діяльності податкових органів (суб'єкта контролю).
Таким чином, податковий контроль має на меті виявлення порушень і відхилень від прийнятих норм, правил і стандартів у сфері податків і зборів, прийняття необхідних коригуючих заходів, залучення винних до відповідальності та відшкодування завданих державі збитків, а також запобігання або скорочення вчинення таких правопорушень у подальшому.

1.2. Методи і форми податкового контролю. Виїзна податкова перевірка як найбільш ефективна форма контролю

Методи податкового контролю присутні в податковому законодавстві в неявній формі, тобто без законодавчо встановленого переліку яких-небудь прийомів в якості методів податкового контролю.
І.І. Кучеров під методами податкового контролю розуміє прийоми, способи чи засоби його здійснення (21). Більш докладно визначення методу податкового контролю дає О.А. Ногіна. Зокрема вона визначає методи податкового контролю як сукупність прийомів, застосовуваних уповноваженими органами для встановлення об'єктивних даних про повноту і своєчасності сплати податків і зборів до відповідного бюджету чи позабюджетні фонд, а також про виконання покладених на осіб інших податкових обов'язків (24). зазначені визначення відображають сутність правової категорії методу податкового контролю.
Під методом податкового контролю розуміються прийоми, способи і засоби його здійснення.
Податковий контроль використовує загальнонаукові методичні прийоми дослідження об'єктів контролю, до числа яких відноситься аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія, моделювання, абстрагування. Крім цих методів податковий контроль використовує специфічні методи:
· Формальний контроль;
· Арифметичний контроль;
· Логічний контроль;
· Метод перевірки даних обліку;
· Витребування документів;
· Виписка (вилучення) документів;
· Проведення експертизи;
· Залучення спеціалістів та перекладачів;
· Опитування свідків.
Формальний контроль представлених документів полягає в перевірці наявності і чіткості заповнення всіх обов'язкових реквізитів, наявність підписів керівника і головного бухгалтера організації.
Арифметичний контроль спрямований па перевірку правильності обчислення платником податку підсумкових сум податків, інших величин за окремими документами.
Логічна перевірка, як правило, передбачає зіставлення даних різних облікових документів з метою визначення ступеня достовірності розрахунків сум податкових платежів обчислених платником податків.
Перевірка даних бухгалтерського та податкового обліку проводиться шляхом зіставлення даних первинних документів показниками податкових декларацій та інших форм податкової звітності. Цей метод є основним методом податкового контролю при проведенні виїзної податкової перевірки.
Витребування документів - це вимога податкового органу, адресований платнику податків (податковому агенту) про добровільне надання а 5-ти денний термін документів, що відносяться до діяльності платника податків.
Витребування документів може проводитися в ході податкової перевірки в письмовій або усній формі. При витребуванні в усній формі особи, які проводять перевірку, не зможуть документально підтвердити факт витребування та його дату. Тому, якщо платник податків не виконає вимоги "то не можна буде застосувати до платника податків штрафні санкції за ненадання истребуемую документів у строк і прийняти постанову про виїмку документів.
Під виїмкою документів розуміється примусове забезпечення доступу посадових осіб до документації платника податків та вилучення документів. Виїмка документів здійснюється в ході виїзної податкової перевірки, її заборонено виробляти до початку перевірки і після закінчення.
Експертиза проводиться з метою отримання податковими органами висновку спеціаліста (експерта), що володіє спеціальними знаннями в галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла і т.д., з цікавого податкові органи питання в ході проведення податкової перевірки.
Експертиза проводиться за необхідності:
· Встановлення достовірності документів або їх відновлення-
· Уточнення ринкової вартості товарів (робіт, послуг) або майна платника податків;
· Визначення обсягу виконаних будівельно-монтажних робіт для власних, потреб;
· Обсягу виробленої продукції з певної кількості компонентів і т.д.
У необхідних випадках при проведенні податкового контролю на договірній основі може бути притягнутий фахівець, що володіє певними знаннями і навичками і незацікавлений у результаті перевірки, а також перекладач, знання якого потрібні для перекладу.
У ході проведення податкової перевірки посадові особи податкового органу вправі викликати в якості свідків для дачі показань будь-яка фізична особа, якій можуть бути відомі обставини, що мають значення для податкового контролю.
Податковий контроль використовує різноманітні форми практичної організації для найбільш ефективного виконання поставлених перед ним завдань.
Форма податкового контролю виражає зміст контрольного процесу. Вибір конкретної форми залежить від рівня розвитку податкової системи та організації податкового контролю, а також від рішень суб'єкта контролю, які приймаються виходячи з конкретної практичної ситуації і кінцевих цілей контрольної роботи.
Поняття форми податкового контролю в законодавстві про податки і збори не міститься. Податковий кодекс РФ лише перераховує форми податкового контролю
Під формами податкового контролю, як правило, розуміються способи конкретного вираження і організації контрольних дій, спрямованих на виконання функцій контролю (24).
Таким чином, на основі аналізу НК РФ можна перерахувати такі форми податкового контролю, як:
Облік організацій та фізичних осіб (ст. ст.83-86 НК РФ);
Камеральні податкові перевірки (ст.82 НК РФ);
Виїзні податкові перевірки (ст.82 НК РФ);
Отримання пояснень платників податків, податкових агентів, платників зборів (ст.82 НК РФ);
Зазначений перелік є вичерпним. У той же час, для усунення неясностей дуже важливо законодавчо визначити поняття форми податкового контролю, а також вичерпний перелік форм податкового контролю. Безперечно, застосування форм податкового контролю, не передбачених податковим законодавством, може призвести до порушення прав і законних інтересів платників податків, платників зборів, податкових агентів, є незаконним.
Крім наведеної класифікації, заснованої на аналізі норм Податкового кодексу РФ, багато авторів використовують класифікацію форм державного фінансового контролю, засновану на Бюджетному кодексі РФ. Так, Бюджетний кодекс РФ закріплює три форми фінансового контролю - попередню, поточну і наступну (2).
Попередній контроль пов'язаний з роботою з роз'яснення податкового законодавства, збору, обробки та аналізу широкої інформації про платників податків на стадії планування податкових перевірок для прийняття оптимальних рішень. Це визначає його значення для якісного проведення контрольних дій. Попередній аналіз дозволяє розділити сукупність осіб, що підлягають перевірці, на тих, які мають невисоку ймовірність ризику податкових порушень, і тих, які можуть здійснювати податкові помилки і порушення з високою мірою вірогідності. Таке розмежування контролю на "групи ризику" дозволяє забезпечити максимальну кількість виявлених порушень і вироблених донарахувань на одну годину робочого часу інспекторського складу.
Поточний контроль носить оперативний характер, є частиною регулярної роботи і являє собою перевірку, що проводиться у звітному періоді для оцінки правильності відображення різних операцій та достовірності даних бухгалтерського обліку та звітності, що подаються до податкових органів платником
Подальший контроль реалізується шляхом проведення податкових перевірок після закінчення певного звітного періоду.
Ми дотримуємося позиції, що попередній, поточний і наступний контроль - не форма, але вид контролю по відношенню до часу його здійснення. Відзначимо, що окремі автори у рамках попереднього, поточного та наступного контролю виділяють самостійні форми контролю. Наприклад, І.А. Белобжецкій наступний контроль поділяє на ревізію, тематичну перевірку (обстеження), лічильну перевірку звітності (17). У такому розумінні попередній, поточний і наступний контроль самі володіють певними формами здійснення контролю і, таким чином, відносяться до видів фінансового контролю. Проблема розуміння форми державного фінансового контролю і податкового контролю викликає багато суперечок і вимагає теоретичної розробки і законодавчого закріплення.
На основі аналізу законодавства та правозастосовчої практики можна назвати три основні форми податкового контролю - податковий облік, камеральні податкові перевірки та виїзні податкові перевірки. Саме через зазначені три форми податкового контролю і реалізується вся податково-контрольна діяльність. Всі інші форми податкового контролю виконують лише допоміжну роль.
Наведемо коротку характеристику змісту зазначених трьох форм податкового контролю.
Як справедливо зауважив А.В. Бризгалін, облік платників податків є однією з форм податкового контролю (16), але прямо не названих в ст.82 Податкового кодексу РФ. Згідно ст.83 НК РФ постановка на облік платників податків проводиться з метою податкового контролю. Зокрема, облік платників податків дозволяє державі постійно мати достовірну інформацію про платників податків. Відомості про загальну кількість платників податків та їх податкових зобов'язаннях дозволяють прогнозувати розміри податкових надходжень; дані про види господарської діяльності та податки, що сплачуються організаціями, можуть бути використані при розробці податкової політики держави, аналізі її ефективності (25).
Основними принципами податково-облікової діяльності є: принцип загальності податкового обліку (ст.83 - 83 НК РФ); принцип безоплатності постановки на податковий облік та зняття з обліку в податковому органі (п.6 ст.84 НК РФ); принцип єдності ідентифікаційного номера платника податків (ІПН) на всій території РФ по всіх видах податків і зборів (п.7 ст.84 НК РФ); принцип постановки на облік незалежно від наявності обставин, з якими пов'язується виникнення обов'язків зі сплати податків і зборів (п.2 ст. 83 НК РФ); принцип терміновості постановки на облік в податковому органі окремих категорій платників податків (п.2 ст.84 НК РФ).
Іншою важливою формою податкового контролю є податкові перевірки (камеральні та виїзні). Перевірки фінансово-господарських операцій платників податків є важливою складовою діяльності податкових органів, передбачених ст.31 НК РФ і ст.7 Закону РФ "Про податкові органи Російської Федерації"
Податкові перевірки - це форми податкового контролю, що представляють собою комплекс процесуальних дій уповноважених органів з контролю за дотриманням законодавства про податки і збори, та здійснення посредствам зіставлення звітних даних платників податків з фактичним станом його фінансово-господарської діяльності (15).
Податкові перевірки поділяються на два види: камеральні та виїзні. Основна відмінність камеральних перевірок від виїзних полягає в тому, що перші проводяться за місцем знаходження податкового органу на підставі документів, поданих платником податків, а другі - за місцем перебування платника податків на підставі всіх документів, предметів, предметів, майна і т.д.
Камеральна перевірка передбачає зіставлення заявлених у податковій звітності і декларації відомостей з матеріалами про діяльність платника податків при поданні їх до податкового органу. Камеральна перевірка податкової звітності юридичних осіб пов'язана в даний час з чинним порядком подання до податкового органу квартального та річного бухгалтерських балансів.
Виїзна податкова перевірка (перевірка з виходом на об'єкт контролю) проводиться з використанням документів первинного бухгалтерського обліку та інших облікових матеріалів, які підтверджують отримання доходів, обгрунтованість списання витрат, повноту сплати податків та ін Вона характеризується більш високою об'єктивністю вивчення повноти та правильності податкових розрахунків, зіставленням їх з даними первинних документів, аналітичним і синтетичним обліком, бухгалтерською звітністю. Виїзна перевірка, таким чином, є основною формою податкового контролю.
Виїзні перевірки є більш ефективними, оскільки дозволяють податковому органу використати різноманітні методи контрольної діяльності та відповідно отримати набагато більше інформації про фінансово-господарської діяльності платників податків (18).
Тим не менш, найбільша ефективність виїзної податкової перевірки досягається тільки у взаємодії з іншими формами податкового контролю. Вона дозволяє найбільш повно виявити правильність виконання платниками податків податкових обов'язків.
Інші форми податкового контролю (як, наприклад, отримання пояснень платників податків, податкових агентів, платників зборів (ст.82 НК РФ); перевірки даних обліку і звітності (ст.82 НК РФ) і ін) частіше використовуються в якості допоміжних засобів виявлення податкових порушень або з метою збору доказів за висновками, які містяться в акті податкової перевірки (25).
Таким чином, форми і методи податкового контролю існують у нерозривній єдності. Часто в рамках однієї правової форми організації контрольної діяльності можуть застосовуватися різні методи і форми контролю. Саме від правильного поєднання форм і методів податкового контролю залежить ефективність податкового контролю.

1.3. Розвиток податкового контролю з податку на додану вартість

В даний час в Російській Федерації багато в чому вже склалася система податкового контролю за надходженням податку на додану вартість (ПДВ). До неї входить:
Система ідентифікації платників податків, що дозволяє організувати облік платників ПДВ.
Розробка бланка податкової декларації з ПДВ, яка забезпечує отримання інформації про податкові зобов'язання платників податку та податкових агентів.
Розробка регістрів податкового обліку.
Система обробки даних, що дозволяють зберігати і вчасно отримувати достовірні дані про суб'єктів податку.
Система заходів, забезпечує контроль за дотриманням податкового законодавства, яка дозволяє провести перевірку правильності сплати суми податку і повернення податкового платежу.
Система податкових санкцій, використовувана для покарання тих платників, які порушують податкове законодавство.
Перехід до стягування ПДВ і організація податкового контролю у всіх країнах вимагає вирішення наступних завдань:
· Прийняття законодавчих актів, що визначають порядок обчислення і сплати податку;
· Підготовка кваліфікаційних фахівців, які будуть здійснювати контроль за правильністю обчислення і сплати податку;
· Значне збільшення персоналу податкових інспекцій, так як податковий контроль повинен бути організований на всіх стадіях створення додаткової вартості;
· Розробка методики організації податкового обліку з ПДВ у податкових органах і у платників податків;
· Розробка форм податкової декларації та інструкцій щодо їх заповнення;
· Створення автоматизованої системи обробки податкових декларацій і системи спостереження і аналізу за діяльністю платників податків;
· Розробка системи показників для оцінки ефективності податкового контролю.
Процес формування податкового контролю можна розділити на три етапи:
I етап - 1992-1996 роки;
II етап - 1997 -1999 роки;
III етап - з 2000 року.
На початковому етапі був прийнятий Закон Російської Федерації від 27.12. 1991 року № 2118-1 "Про основи податкової системи Російської Федерації" і закон Російської Федерації від 06.12. 1991р. № 1994-1 "Про податок на додану вартість" (7,8). Перший закон визначав основні принципи податкової системи, а другий закон встановив порядок справляння ПДВ. Закон "Про податок на додану вартість" містив лише 10 статей і в ньому були сформульовані загальні положення, що характеризують елементи податку. На першому етапі періодично робилися спроби поліпшення збирання податків і підвищення ефективності податкового адміністрування.
Головним чинниками, які негативний вплив на організацію податкового контролю, були чинники, пов'язані зі станом правового регулювання справляння податку:
1. Неповнота та недостатня розробленість податкового законодавства, які спричинили за собою видання великої кількості підзаконних актів як комплексного характеру (Інструкція Державної податкової служби РФ від 09.12. 1991р. № 1 "Про порядок обчислення і сплати податку на додану вартість" та Інструкція Державної податкової служби РФ від 11.10. 1995 № 39 "Про порядок обчислення і сплати податку на додану вартість"), так і індивідуального характеру (листи, роз'яснення Державної податкової служби РФ і Мінфіну Росії) з окремих питань, пов'язаних зі сплатою ПДВ;
2. Неясності, суперечності, прогалини у податковому законодавстві та значний тягар, привели до появи різного рада способів ухилення від виконання податкових зобов'язань, шляхом застосування як легальних, так і нелегальних методів;
3. Численні зміни і доповнення до порядку обчислення і сплати податку здійснювалися найчастіше безсистемно, при цьому вони вносили з великим запізненням, що призводило до втрати доходів бюджету.
На цьому етапі предметом податкового контролю був бухгалтерський облік, оскільки дані бухгалтерського обліку були для обчислення сум податку.
У період 1992-1995 року метод обчислення податкової бази збігався з методом визначення виручки від реалізації товарів (робіт, послуг) з метою ведення бухгалтерського обліку. На цьому етапі важливою проблемою постало питання про підвищення рівня збирання податку. Причина низького значення цього показника була в існуванні великих, всі зростаючих прострочених заборгованостей між підприємствами, яка створювала брак ліквідних коштів і приводила до виникнення податкових недоїмок. У цей час застосовувалося два способи оподаткування податком:
· На виробничих підприємствах ПДВ обчислювався за допомогою методу, коли сума податку, яка підлягає нарахуванню до бюджету визначається з вартостями реалізованих товарів;
· На підприємствах оптової і роздрібної торгівлі, в постачальницько-збутових і заготівельних організаціях - на основі валового прибутку. У цьому випадку платники податків фактично отримували право на відрахування без оплати постачальнику придбаних товарів.
У 1995 році відбувся поділ бухгалтерського та податкового обліку, яке було пов'язане з введенням в дію Положення про бухгалтерський облік та звітності (Наказ Мінфіну Росії від 26.12. 1994р. № 170), яке фактично стало застосовуватися з 1996 року. З 1996 року всі організації, крім малих підприємств, стали вести бухгалтерський облік за методом відвантаження, а для обчислення податкової бази по ПДВ і раніше платники податків вибирали момент оплати або момент відвантаження. Ця двоїстість в обліку ускладнила податковий контроль і викликала необхідність введення методу рахунків-фактур. Цей метод податкового обліку отримав широке розповсюдження в тих зарубіжних країнах, в яких стягувався ПДВ.
Усі платники ПДВ з 1 січня 1997 року були зобов'язані перейти на метод рахунків-фактур при розрахунку сум ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету. З цього моменту почався другий етап розвитку податкового контролю за надходженням податку на додану вартість. Особливістю цього і наступного етапу було введення спеціальних документів і регістрів з метою зусилля контролю за надходженням суми податку та правомірністю застосування податкових відрахувань.
Введення методу рахунків-фактур переслідувало одночасно дві мети:
Упорядкувати облік ПДВ у платників податків і скоротити випадки ухилення від сплати податку постачальниками і необгрунтоване застосування вирахування з ПДВ покупцями;
Створити дієвий інструмент податкового контролю за повнотою і своєчасністю сплати ПДВ.
Метод рахунків-фактур був введений відповідно до Указу Президента РФ від 08.05. 1996р. № 685 "Про основні напрями податкової реформи в Російській Федерації та заходи щодо зміцнення податкової та платіжної дисципліни". Суть цього методу полягає в тому, що всі платники ПДВ зобов'язані складати рахунки-фактури на реалізацію товарів (робіт, послуг) протягом 10 днів після їх відвантаження. Крім цього документа платники податків ПДВ при реалізації товарів (робіт, послуг) зобов'язані вести:
· Журнали реєстрації отриманих і виставлених рахунків-фактур;
· Книгу продажу;
· Книгу покупок.
Кожна операція з реалізації товару (виконання робіт, надання послуг) оформляється складанням рахунки-фактури.
Перший примірник рахунку-фактури постачальник віддає покупцеві, а другий примірник залишається у постачальника.
Якщо постачальник визначає податкову базу за методом відвантаження, то він відразу після виписки рахунку-фактури повинен зареєструвати його в журналі рахунків-фактур і зробити на його основі запис у книзі продажів. Якщо податкова база обчислюється за методом оплати, то реєстрація проводиться, а запис у книга продажів буде зроблена тільки після отримання оплати від покупця. Таким чином, інформація книги продажів повинна бути основою для обчислення суми податкового зобов'язання перед державою.
Покупець товару (роботи, послуги) отримавши від постачальника рахунок-фактуру, повинен зареєструвати його у своєму журналі рахунків-фактур. Запис у книзі покупок може бути ним зроблено лише після оплати отриманих товарів (робіт, послуг).
Тому покупець міг пред'явити ПДВ до відрахування і повернути сплачену суму ПДВ тільки при виконанні наступних умов:
· Матеріальні цінності (роботи, послуги) отримані від постачальників;
· Вони придбані для виробничих потреб;
· Вони придбані для виробництва товарів (робіт, послуг), операції з реалізації яких обкладаються ПДВ;
· Матеріальні цінності (роботи, послуги) оплачені;
· Сума ПДВ виділена окремим рядком у первинних та розрахункових облікових документів;
· Є правильно оформлений рахунок-фактура.
Таким чином, в результаті проведеної роботи можна відзначити, що найважливішим фактором підвищення ефективності контрольної роботи податкової інспекції є вдосконалення діючих процедур податкового контролю.

2. Організаційно - економічний аналіз федералів податкової служби за ставропольському краю

2.1. Аналіз надходження податків і зборів в усі рівні бюджету Ставропольського краю

Всього у 2007 році в федеральний бюджет Російської Федерації надійшло 3 747,6 млрд. рублів адмініструються доходів, що на 24,9% більше, ніж у 2006 році.
Основна маса адмініструються ФНС Росії доходів федерального бюджету забезпечена надходженнями ПДВ (37%) і податку на видобуток корисних копалин (30%).
У 2006 році в федеральний бюджет країни надійшло адмініструються ФНС Росії доходів 3 000,7 млрд. рублів, що на 493,9 млрд. рублів, або на 19,7% більше, ніж за 2005 рік.
Основна маса адмініструються ФНС Росії доходів федерального бюджету була забезпечена надходженнями податку на видобуток корисних копалин (36,5%) та ПДВ (30,8%).
Надходження податку на прибуток організацій у федеральний бюджет Російської Федерації в 2007 році склали 641,3 млрд. рублів. У порівнянні з 2006 роком надходження зросли на 131,4 млрд. рублів, або на 25,8%.
Надходження єдиного соціального податку, що зараховується до федерального бюджету, в 2007 році склали 405,0 млрд. рублів і зросли порівняно з 2006 роком на 28,2%.
Надходження податку на додану вартість на товари (роботи, послуги), що реалізуються на території Російської Федерації, в 2007 році склали 1 390,4 млрд. рублів і порівняно з 2006 роком зросли у півтора рази.
Податку на додану вартість на товари, що ввозяться на територію Російської Федерації з Республіки Білорусь, надійшло в 2007 році 34,3 млрд. рублів, що на 26,2% більше, ніж у 2006 році.
Надходження по зведеної групі акцизів у федеральний бюджет склали в 2007 році 108,8 млрд. рублів і виросли відносно 2006 року на 16,7%.
Надходження акцизів на спирт етиловий з усіх видів сировини і спиртовмісну продукцію до федерального бюджету Російської Федерації в 2007 році склали 4,3 млрд. рублів, що на 5,3% більше, ніж у 2006 році.
У федеральний бюджет в 2007 році мобілізовано акцизів на тютюнову продукцію, вироблену на території Російської Федерації, 49,3 млрд. рублів, що на 39,1% більше надходжень 2006 року.
Надходження акцизів на нафтопродукти (бензин автомобільний, дизельне паливо і моторні масла) у федеральний бюджет в 2007 році склали 52,1 млрд. рублів, що на 4% більше, ніж у 2006 році.
Податку на видобуток корисних копалин (далі - ПВКК) в 2007 році надійшло до федерального бюджету 1 122,9 млрд. рублів, у тому числі на видобуток нафти - 1 017,3 млрд. рублів, на видобуток газу пального природного - 88300000000 . рублів; на видобуток газового конденсату з усіх видів родовищ - 7,2 млрд. рублів.
У порівнянні з 2006 роком надходження ПВКК виросли на 2,6%.
Страхових внесків, що зараховуються до Пенсійного фонду Російської Федерації, у 2007 році надійшло 1 014,9 млрд. рублів, що на 27,5% більше, ніж у 2006 році.
До Фонду соціального страхування (без урахування суми витрат, вироблених платниками податків на цілі державного соціального страхування (суми виплаченої допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах та ін)) у 2007 році надійшло 64,1 млрд. рублів, що на 11,0 % більше, ніж у 2006 році.
У Федеральний фонд обов'язкового медичного страхування в 2007 році надійшло 71,8 млрд. рублів, що на 28,8% більше, ніж у 2006 році.
У територіальні фонди обов'язкового медичного страхування в 2007 році надійшло 132,5 млрд. рублів, або на 25,6% більше, ніж у 2006 році.
Надходження податків та інших доходів до бюджетів усіх рівнів (за даними Управління федеральної податкової служби по Ставропольському краю) у 2007 рік надійшло 53755,5 млн. рублів, доходів адмініструються податковими органами, що на 19,7% більше надходжень минулого року. У 2006 році в усі рівні бюджету було мобілізовано податкових та інших платежів на суму 32555,6 млн. крб., Що на 33,3% більше, ніж за відповідний період 2005 рік. При цьому темп зростання надходжень податків і зборів в 2006 році вище темпу зростання аналогічного періоду попереднього року, який становив 115,3% на 18,0 процентних пункту. У консолідований бюджет краю надійшло 20,0 млрд. руб., Або на 40,0% більше. До місцевих бюджетів надійшло 5,7 млрд. руб., Або 17,5% від загальної суми зібраних на території краю податкових платежів та інших доходів.
Дані про надходження до бюджетної системи податків і зборів за видами в 2006-2005 році наводяться нижче:
Таблиця 1 - Надходження податків і зборів до бюджетів всіх рівнів 2006-2005р.
До бюджетів усіх рівнів, всього
млн.
рублів
питома вага в загальній сумі надходжень, у%
млн.
рублів
питома вага в загальній сумі надходжень, у%
2006
2006р.
2005р.
2005
2005
2004
В з о г о
32555.6
100
100
22045.0
100
100
в тому числі:
Податок на додану вартість
6510.9
20.0
21.9
4819.0
21.9
26.5
Податок на прибуток (дохід) підприємств та організацій
7657.4
23.5
20.0
4535.8
20.6
18.2
Податок на доходи фізичних осіб
7874.9
24.2
25.1
5236.7
23.7
22.7
Податки, збори та регулярні платежі
за користування природними ресурсами
3372.5
10.4
9.3
2075.7
9.4
11.1
А до ц і з и
1248.0
3.8
4.4
937.3
4.3
7.5
Податки на майно
3351.6
10.3
11.7
2669.4
12.1
7.2
Податки на сукупний дохід
1476.2
4.5
4.1
968.1
4.4
3.7
П р о ч и ї
1064.1
3.3
3.5
803.0
3.6
3.1
У структурі платежів, що надійшли до доходів місцевих бюджетів майже дві третини (64,2%) обсягу припадає на податки на доходи фізичних осіб; 17,7% - податки на сукупний дохід; 14,7% - податки на майно.
Рисунок 5 - Динаміка надходжень податків і зборів у бюджетну систему за 2006 року (мільйонів рублів).
Із загального обсягу надійшли у 2006 році податків 85,0% припадає на федеральні (податки на прибуток, додану вартість, доходи фізичних осіб, платежі за користування природними ресурсами тощо), 10,4% - регіональні і місцеві податки, 4,6 % - податки зі спеціальним податковим режимом. Видобувні і обробні виробництва забезпечили 25,8% податкових надходжень, оптова і роздрібна торгівля - 13,3%, підприємства з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води - 11,4%, транспорт і зв'язок - 14,2%.
Заборгованість з податкових платежів до бюджетів усіх рівнів за грудень 2006 р. зменшилася на 454,0 млн. руб. і склала на 1 січня 2007 3662,4 млн. руб. У її структурі більше половини припадає на заборгованість, затверджену судовим рішенням, в сумі 1889,5 млн. руб. (51,6%), недоїмку - 1305,9 млн. руб. (35,7%). Крім того, припинені до стягнення платежі на суму 402,1 млн. руб. (11,0%), реструктурована заборгованість склала - 65,0 млн. руб. (1,8%).
Таблиця 2 - Структура заборгованості за видами податкових платежів на 1 січня 2007 року, млн. рублів
Заборгованість перед бюджетом по податках і зборах - всього
в тому числі по:
федеральних податків і зборів
з них
регіональних податків і зборів
місцевих податків і зборів
податків зі спеціальним податковим режимом
податок на прибуток
податок на додану вартість
В з о г о
3662.4
2600.8
495.3
1511.6
619.0
340.8
101.8
в тому числі:
Недоїмка
1305.9
665.0
164.9
304.4
396.4
192.4
52.1
Реструктурована заборгованість
65.0
42.9
2.1
34.8
7.6
14.3
0.1
Заборгованість, призупинена до стягнення у зв'язку з введенням процедур банкрутства, всього
1349.9
1145.5
156.2
773.3
110.0
78.7
15.7
з неї по підприємствах перебува -
дящімся у процедурі конкурс-
ного виробництва
1151.7
973.2
135.5
645.3
98.0
70.3
10.2
Заборгованість, яка справляється судовими приставами, за постановами про порушення виконавчого провадження
539.6
394.1
62.1
198.7
94.6
31.7
19.2
Припинені до стягнення платежі
402.1
353.4
110.0
200.4
10.3
23.7
14.7
На підприємства оптової і роздрібної торгівлі припадає 18,9% заборгованості з податків і зборів, на обробні виробництва - 20,6%, на сільськогосподарські організації - 15,6%, на будівельні організації - 9,8%.
Більше чверті недоїмки - у організацій перебувають у процедурі банкрутства і в конкурсному виробництві.
У 2007р у федеральний бюджет надійшло 17145,7 млн. рублів, або 111,9% до відповідного періоду 2006 року (15325,5 млн. рублів).
Основна частка надходжень федерального бюджету (92,1%) складається з чотирьох видів податків. Так, податок на додану вартість забезпечив - 43,6% надходжень податків і зборів у державний бюджет, єдиний соціальний податок - 19,9%, платежі за користування природними ресурсами - 19,2%, податок на прибуток організацій - 9,4 відсотка ( малюнок 6). Коли в 2006р надходження податку на доходи фізичних осіб склали 7874,9 млн. рублів або 24,2% від загального обсягу надходжень, податку на додану вартість - 6510,9 млн. рублів або 20,0%, податку на прибуток - 7657,4 млн. рублів або 23,5%, платежів за користування природними ресурсами - 3372,5 млн. рублів або 10,4 відсотка. Перераховані чотири види податків в сукупності забезпечили 25415,7 млн. рублів, або 78,1% від загального обсягу надходжень до консолідованого бюджету.
Структура податкових надходжень федерального бюджету дещо відрізняється від структури надходжень консолідованого бюджету. Так, податок на додану вартість забезпечив 51,8% надходжень податків і зборів у державний бюджет, платежі за користування природними ресурсами - 25,6%, податок на прибуток організацій - 10,5 відсотків.
За 2006 рік надходження ЕСН (без урахування витрат на потреби державного соціального страхування) склали 12144,5 млн. крб., У т. ч. у федеральний бюджет - 2763,8 млн. руб., У федеральні позабюджетні фонди - 9380700000 . рублів. У Територіальний фонд обов'язкового медичного страхування надійшло 893,8 млн. рублів.
Надходження соціальних платежів (без урахування витрат на потреби державного соціального страхування) за січень-грудень 2006 року в порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшилося на 2175,3 млн. рублів або 21,8 відсотка.
У крайовий бюджет за дванадцять місяців 2006 року до бюджету Ставропольського краю (крайової, регіональний) надійшло 14319,3 млн. рублів, або 137,1% до надходжень 2005р. Вже в 2007 році до бюджету Ставропольського краю (крайової) надійшло 16324,4 млн. рублів, або 114,0% до надходжень 2006р.
Частка надходжень податкових і неподаткових платежів до крайового бюджету за 2006 рік склала 44,0% від загального обсягу надходжень в усі рівні бюджету, що на 1,2 процентних пункту вище аналогічного показника 2005 року (42,8 відсотка).
Частка надходжень податкових і неподаткових платежів до крайового бюджету в 2007р. склала 30,4% від загального обсягу надходжень в усі рівні бюджету, що на 1,5 процентний пункт нижче аналогічного показника 2006 року (31,9 відсотка).
Основна частина доходів крайового бюджету в 2006р. була сформована за рахунок податку на прибуток організацій -6283,1 млн. руб. (43,9% від загального обсягу надходжень до крайового бюджету), податку на доходи фізичних осіб - 4234,1 млн. руб. (29,6%), податку на майно організацій 2516,8 млн. руб. (17,6%), акцизів 956,9 (6,7 відсотка). Найбільший темп росту надходжень склався з податку на прибуток організацій (170,4%) та з податку на майно організацій (150,5 відсотка).
У 2007р. основна частина доходів крайового бюджету (89,9%) була сформована за рахунок податку на прибуток організацій - 7006,5 млн. руб. (42,9% від загального обсягу надходжень до крайового бюджету), податку на доходи фізичних осіб - 5173,1 млн. руб. (31,7%), податку на майно організацій 2505,3 млн. руб. (15,3 відсотка). За усіх цих доходах склалися значні темпи зростання:, з податку на майно організацій (124,1%), з податку на доходи фізичних осіб (122,2%), з податку на прибуток організацій (111,5 відсотка).
Надходження податків і зборів до місцевого бюджету Ставропольського краю за 2007 рік. До доходів місцевих бюджетів Ставропольського краю за 2007 рік надійшло 8349,9 млн. рублів, або 147,1% до надходжень відповідного періоду минулого року.
Основна частина доходів місцевого бюджету (83,5%) сформовано за рахунок надходжень податку на доходи фізичних осіб - 5364.6. млн. рублів або 64,2% від загального обсягу надходжень до місцевого бюджету, єдиного податку на поставлений дохід - 689,9 млн. рублів (8,3%), єдиного податку, що стягується у зв'язку із застосуванням спрощеної системи оподаткування 548 300 000 . рублів (6,6%), податку на майно організацій 365,6 млн. рублів (4,4 відсотка). Динаміка надходжень основних податків, що формують місцевий бюджет, за 2007 рік у порівнянні з надходженнями за 2006 рік склалася позитивна (таблиця 3).
Таблиця 3 - Фактичні надходження за видами податків і платежів
Види податків і платежів
Фактично надійшло
Темп росту,%
Січень-грудень
2006
Січень-грудень
2007
В С Е Г В:
5674,5
8349,9
147,1
в тому числі:
Податкові доходи
5658,9
8323,0
147,1
З них:
Х
Х
Х
Податок на прибуток організацій
60,5
73,7
121,8
Податок на доходи фізичних осіб
3640,8
5364,6
147,3
Податок на майно організацій
265,1
365,6
137,9
Єдиний податок, що стягується у зв'язку із застосуванням спрощеної системи оподаткування
392,3
548,3
139,8
Єдиний податок на поставлений дохід
591,7
689,9
116,6
Частка надходжень доходів, що адмініструються податковими органами до місцевого бюджету у розмірі 15,5% від загального обсягу надходжень в усі рівні бюджету на 2,9 процентних пункту вище аналогічного показника 2006 року (12,6 відсотка).
2.2. Порядок проведення виїзних податкових перевірок податку на додану вартість
Податок на додану вартість є складним для обчислення при проведенні виїзної податкової перевірки. Потрібно розглянути велика кількість бухгалтерських документів, знання порядку визначення податкової бази в різних сферах діяльності, що мають свою специфіку, інформація про всі зміни та доповнення, внесених до нормативних документів зі сплати ПДВ за кілька років. Загальний порядок проведення виїзної податкової перевірки наведено на малюнку 11.
Безпосереднього проведення виїзної податкової перевірки платника податків повинен передувати етап ретельної підготовки, на якому здійснюється збір відомостей про платника податків.
Один з етапів підготовки виїзної податкової перевірки - проведення аналізу:
· Бухгалтерської та податкової звітності;
Малюнок 11 - Організація виїзної податкової перевірки.
Стаття 89 НК
Виїзна податкова перевірка проводиться
На підставі
рішення
Керівника (його заступника) податкового органу
Не частіше одного разу на рік
У зв'язку з реорганізацією чи ліквідацією організації
Вищим податковим органом у порядку контролю за діяльністю органу, який проводив перевірку
Не більше двох місяців
Може збільшити тривалість перевірки до трьох місяців
Періодичність перевірки
Незалежно від часу проведення попередньої перевірки
Тривалість перевірки
У виняткових випадках вищестоящий податковий орган
Дія податкових органів при проведенні виїзної перевірки
При необхідності уповноважені
посадові особи податкових органів можуть проводити
Інвентаризацію майна платника податків
Огляд (обстеження) виробничих, складських, торгових та інших приміщень і територій в порядку, передбаченому ст.92 НК
Виїмку документів і предметів, а також експертизу (ст. 94, 95 НК)
Після закінчення виїзної податкової перевірки перевіряючий складає довідку і на її підставі акт
У довідці фіксуються предмет перевірки та строки її проведення· Інформації, що надійшла від платника податків за вимогами відповідно до ст.88 Податкового кодексу (договори купівлі-продажу товару, рахунки-фактури, книги покупок, книги продажів, банківські документи (виписки з розрахункового рахунку, платіжні доручення), пакет документів, який підтверджує обгрунтованість застосування податкової ставки 0% з ПДВ відповідно до ст.165 Податкового кодексу, та інші наявні документи і відомості).
У процесі підготовки до виїзної податкової перевірки необхідно вивчити облікову політику, прийняту платником податків, оскільки в ній розкрито такі аспекти, як організація роздільного обліку, методика розподілу витрат для цілей оподаткування і т.д.
При проведенні виїзної податкової перевірки платника податку слід визначити реальність даних, зазначених у декларації, на стадії:
· Звірки даних, зазначених у деклараціях з ПДВ, зданими бухгалтерського обліку по Головній книзі;
· Звірки останніх з даними журналів-ордерів;
· Перевірки правильності та законності відображення операцій в облікових регістрах за первинними документами.
Перевірка первинних документів і записів в облікових регістрах проводиться суцільним або вибірковим методом. У першому випадку перевіряється частина первинних документів у кожному місяці звітного періоду. При виявленні грубих порушень податкового законодавства проводиться суцільна перевірка.
З особливою ретельністю в ході проведення виїзної податкової перевірки контролюється правильність формування кредитових оборотів за рахунком 68 "Розрахунки по податках і зборах", субрахунок "ПДВ", оскільки саме за цими сумами платники податків допускають значну кількість помилок.
Встановити повноту формування оподатковуваної бази можливе шляхом:
· Перегляду даних аналітичного бухгалтерського обліку по руху товарно-матеріальних цінностей;
· Ознайомлення зі змістом окремих договорів, в тому числі договір дарування, безоплатної передачі, актів виконаних будівельно-монтажних робіт і т.д.
Перевірці необхідно піддати всі проведені у періоді операції з реалізації майна, товарів (робіт, послуг), а саме кредитові обороти за рахунками 90 "Продажі" і 91 "Інші доходи і витрати".
За оподатковуваним оборотів слід перевірити правильність розрахунку сум, нарахованих до сплати в бюджет з оборотів по реалізації, особливо якщо розрахунки за угодою здійснюються в умовних одиницях, іноземній валюті, векселі, за договорами міни і поступки прав вимоги або відбувається передача продукції (майна), робіт , послуг безоплатно.
Також необхідно перевірити правильність і обгрунтованість оборотів, не включених платником податків до оподатковуваного оборот. На підтвердження у платника податків повинні бути документи, в тому числі ліцензії, що підтверджують право на звільнення (пільгу), а також проводяться операції відповідати переліку операцій, звільнених від оподаткування відповідно до гл.21 Податкового кодексу.
Крім того, необхідно перевірити відображення сум, які віднесені на рахунки розрахунків з дебіторами і кредиторами (по кредиту рахунків 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами", 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками". При проведенні взаєморозрахунків з постачальниками такі суми можуть виявитися і на рахунку 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками"), і у позареалізаційні доходи (по кредиту рахунку 91 "Інші доходи і витрати"), слід перевірити, чи не відображені там суми, отримання яких пов'язано з розрахунками за товари, роботи, послуги.
При перевірці також доцільно вивчити, чи не є надходження грошей на рахунки в банку фактичною виручкою. Для цього необхідно дослідити підстави надходження кожної суми.
Рахунок-фактура обов'язковий при реалізації товарів (робіт, послуг) як оподатковуваних ПДВ, так і звільнених від нього. Платники податків повинні мати рахунки-фактури в обгрунтування засобів, що надійшли як авансові платежі, а також підлягають оподаткуванню сум операційних і позареалізаційних доходів.
Суми нарахованого ПДВ
Д-т сч.90 "Продажі",
91 "Інші доходи і витрати"
К-т сч.68 "Розрахунки по податках і зборах", субрахунок ПДВ)
можна перевірити таким чином. Податкову базу (оборот по кредиту рахунків 90, 91) помножити на розрахункову ставку податку (18/118 або 10/110). Якщо реалізуються товари (роботи, послуги), що оподатковуються за різними ставками або неоподатковувані, тоді величину відповідних оборотів помножити на відповідну розрахункову ставку. Якщо сума оборотів за рахунками 90, 91 не відповідає загальній сумі оборотів, то проаналізувати кожну угоду і знайти обороти і нарахований з них ПДВ, які дають розбіжність, і перевірити правильність визначення підлягає до бюджету суми ПДВ по них.
Крім того, необхідно проаналізувати обороти за іншими рахунками.
Часто помилки у заниженні об'єкта оподаткування мають місце у випадках:
· Передачі з одного структурного підрозділу організації в інше цінностей невиробничого призначення;
· При безоплатних угодах з передачі товарів (робіт, послуг) як за договорами дарування, так і в рамках інших подібних безоплатних передач (пп.1 п.1 ст.146 Податкового кодексу);
· З СМР, виконаним господарським способом при зведенні об'єкта невиробничої сфери (пп.3 п.1 ст.146 Податкового кодексу).
Крім того, при перевірці податкової бази по ПДВ необхідно звернути увагу на наступне:
1. В оподатковуваний обіг звітного періоду платник податку зобов'язаний включити всі суми, що надійшли в рахунок розрахунків за майбутні поставки товарів (робіт, послуг) у відповідності зі ст.162 Податкового кодексу. При цьому не має значення, коли будуть повністю виконані зобов'язання продавця, що випливають з договору з покупцем товарів (робіт, послуг), і зобов'язання покупця з оплати цих товарів (робіт, послуг).
Суми податку, обчислені і сплачені платником податків із сум авансових чи інших платежів, отриманих в рахунок майбутніх поставок товарів (робіт, послуг) відповідно до п.8 ст.171 і п.6 ст.172 НК РФ, підлягають вирахуванню, які проводяться після дати реалізації відповідних товарів (виконаних робіт, наданих послуг).
Не обкладаються ПДВ аванси, отримані в рахунок майбутніх поставок товарів (робіт, послуг):
· При реалізації, виконанні робіт, наданні послуг, передбачених п.1 та 5 ст.164 Податкового кодексу, товарів, тривалість виробничого циклу виготовлення яких визначається Урядом Російської Федерації);
· Реалізації товарів (робіт, послуг), місцем реалізації яких не є територія Російської Федерації;
· Здійсненні операцій, що не підлягають оподаткуванню (звільнених від оподаткування).
При цьому не важливо, на якому рахунку значаться отримані суми - на рахунку обліку авансів (сч.62) або на рахунку розрахунків з дебіторами і кредиторами (сч.76), або навіть на рахунку 60 (з постійними партнерами).
Особливий порядок включення до оподатковуваного оборот відбувається при отриманні платником податку як авансу векселя. При цьому зазначені в ньому суми до відвантаження товарів (робіт, послуг) не включаються до оподатковуваного оборот незалежно від того, виписаний чи вексель безпосередньо покупцем або це вексель третьої особи. Виняток становить, якщо до моменту відвантаження платник податків погасив вексель у емітента. Крім того, передача векселя в рахунок погашення платником податків своїх зобов'язань не призводить до появи податкової бази, але і не дає права на відрахування ПДВ по придбаних цінностях.
2. До складу податкової бази також включаються суми, отримання яких пов'язане з оплатою реалізованих товарів (робіт, послуг). Однак цінні папери (акції, облігації), а також право вимоги дебіторської заборгованості, отримання постачальником як авансові платежі, не збільшують податкову базу того періоду, в якому вони прийняті до обліку.
Дане право вимоги до боржника включається в податкову базу того періоду, в якому від боржника надійдуть грошові кошти.
3. Кошти, отримані за невиконання або неналежне виконання договорів, які передбачають перехід права власності на товари, операції по реалізації яких під лежать обкладенню ПДВ, зокрема суми пені, штрафів, неустойок, включаються в податкову базу по ПДВ (пп.2 п.1 ст. 162 Податкового кодексу). Виняток становлять кошти, що надійшли за порушення зобов'язань з поставки товарів (робіт, послуг), звільнених від ПДВ, а також місцем реалізації яких відповідно до ст.147, 148 Податкового кодексу не є територія Російської Федерації.
Що стосується сум, отриманих покупцем за неналежне виконання постачальників своїх зобов'язань, то вони не включаються до податкового оборот, оскільки не пов'язані з розрахунками з оплати реалізованих товарів.
4. Якщо платник податків віддає продукцію (майно, товари, роботи, послуги) безоплатно, то податковою базою для обчислення ПДВ (відповідно до п.2 ст.154 Податкового кодексу) є ринкова ціна (ст.40 Податкового кодексу). При цьому ПДВ, сплачений постачальникам, підлягає відрахуванню відповідно до. пп.1 п.2 ст.171 Податкового кодексу.
5. Відповідно до п.2 ст.146 Податкового кодексу об'єктом ПДВ визнається передача на території Російської Федерації товарів, виконаних робіт і наданих для власних потреб, витрати на які не приймаються до відрахування (у тому числі через амортизаційні відрахування) при обчисленні податку на прибуток організацій .
За такими операціями податкова база визначається як вартість відповідних товарів (робіт, послуг) згідно п.1 ст.159 Податкового кодексу. Вартість розраховується виходячи з цін реалізації ідентичних (однорідних) товарів (робіт, послуг), що діяли у попередньому податковому періоді, а за відсутності - виходячи з розрахункових цін з урахуванням акцизів і без включення до них ПДВ.
Суми ПДВ, сплачені постачальником поданим операціях (витрати по яких не приймаються до відрахування при обчисленні податку на прибуток), не підлягають заліку (відшкодуванню) згідно пп.1 п.2 ст.171 Податкового кодексу.
6. При визначенні осіб, на яких покладаються обов'язки по сплаті ПДВ за договорами оренди державного майна, необхідно мати на увазі наступне. Згідно п.3 ст.161 та п.4 ст.173 Податкового кодексу суми орендної плати, зазначені в договорі з органами державної влади та управління або органами місцевого самоврядування, повинні включати суми ПДВ.
При перерахуванні орендодавцеві орендної плати орендар, який є податковим агентом, із загальної суми орендної плати з урахуванням ПДВ повинен обчислити по податковій ставці 18/118, утримати та сплатити до бюджету суми ПДВ.
Цей порядок застосовується, якщо Росмайно або його територіальні органи приймають рішення про передачу в оренду об'єкта нерухомості майна і підписують договір в якості орендодавця цього майна.
У випадку якщо за договором як орендодавця виступає особа, яка не є органом державної влади та управління (наприклад, унітарне підприємство), а Росмайно або його територіальні органи тільки приймають рішення про пере дачі, тоді обов'язок по сплаті ПДВ покладається на орендодавця майна, зазначеного в договорі оренди.
7. При визначенні податкової бази у комісіонера і комітента необхідно мати на увазі наступне. Якщо в договорі передбачено, що додаткова вигода від реалізації товарів (робіт, послуг) є доходом комісіонера, зазначені кошти підлягають у комісіонера включенню до оподатковуваного доходу. При цьому, оскільки все отримане за угодою спочатку належить комітенту, вся додаткова вигода, отримана за договором, у комітента повинна також зараховуватися до складу оподатковуваного ПДВ виручки.
Також необхідно пам'ятати, що платником ПДВ у разі неперерахування у звітному періоді комісіонером отриманих від покупця грошових коштів комітенту все одно є комітент (пп.1 п.2 ст.167 Податкового кодексу).
8. День закінчення терміну позовної давності і день списання дебіторської заборгованості визнаються датою оплати товарів (робіт, послуг) згідно п.5 ст.167 Податкового кодексу, і це призводить до необхідності включати такі суми до податкової бази.
Отже, зазначена норма повинна застосовуватися лише в тому випадку, якщо:
· Списано заборгованість з оплати товарів (робіт, послуг), реалізація яких визнається об'єктом оподаткування;
· Платник податків з метою оподаткування визначає момент виникнення податкових зобов'язань.
9. До сплати в бюджет підлягає сума податку, не сплаченого на митниці по об'єктах, які перелічені в п.1 ст.150 Податкового кодексу, у разі використання цього об'єкта не за призначенням (п.2 ст.150 Податкового кодексу).
10. Діяльність забудовника з виконання покладених на нього функцій, в тому числі технічного нагляду, слід розглядати як оплатне надання послуг, вартість яких підлягає обкладенню ПДВ.
При цьому суми ПДВ за товарами (роботами, послугами), придбаними для здійснення діяльності забудовника, приймаються до відрахування у загальновстановленому порядку.
11. При визначенні податкової бази по операціях, пов'язаних з інвестуванням будівництва житлового будинку і передачею квартир інвесторам (фізичним особам), як результату цих угод необхідно звернути увагу на той факт, що платники податків виручку від реалізації будівельно-монтажних робіт відносять до позареалізаційних доходів, ніж занижують податкову базу з податку на додану вартість. Хоча в п.1 ст.146 Податкового кодексу встановлено, що об'єктом оподаткування податком на додану вартість визнається реалізація товарів (робіт, послуг) на території Російської Федерації, в тому числі реалізація предметів застави і передача товарів (результатів виконаних робіт, надання послуг) за угоди про надання відступного або новації.
У п.3 та 4 ст.38 Податкового кодексу встановлено, що під товаром розуміється будь-яке майно, що реалізовується або призначене для реалізації, а під роботою - діяльність, результати якої мають матеріальне вираження і можуть бути реалізовані для задоволення потреб організації і (або) фізичних осіб.
Відповідно до п.1 ст.39 Податкового кодексу Російської Федерації під реалізацією товарів, робіт або послуг організацією або індивідуальним підприємцем розуміється відповідно передача на оплатній основі (у тому числі обмін товарами, роботами або послугами) права власності на товари, результатів виконаних робіт одним особою для іншої особи, оплатне надання послуг однією особою іншій особі, а у випадках, передбачених Податковим кодексом, передача права власності на товари, результатів виконаних робіт однією особою для іншої особи, надання послуг однією особою іншій особі - на безоплатній основі.
Отже, фізичним особам на основі договорів інвестування та передачі квартир у власність переходять права на виконані платником податку будівельно-монтажні роботи по зведенню житлового будинку.
Таким чином, виконані платником податку СМР для цілей оподаткування визнаються об'єктом обкладення ПДВ.
12. При укладанні платником податку договору на переробку давальницької сировини необхідно мати на увазі наступне.
Підприємство-давалець сплачує ПДВ з обороту з реалізації товарів (робіт і послуг) на території Російської Федерації, пред'являючи до відрахування суми податку, сплачені при придбанні товарів (робіт, послуг).
Необхідно звернути увагу, не зменшена сума виручки від реалізації цих послуг на суму відходів при взаєморозрахунках (можлива ситуація, коли за умовами договорів з переробки давальницької сировини відходи залишаються у виробництві і на їх суми зменшується сальдо взаєморозрахунків).
Переробник податкову базу при виготовленні товарів з давальницької сировини (матеріалів) відповідно до п.5 ст.154 визначає з вартості їх обробки, переробки або трансформації з урахуванням акцизів (для підакцизних товарів).
Послуги з переробки давальницької сировини обкладаються ПДВ за ставкою 18% незалежно від того, чи обкладається продукт, отриманий в результаті роботи, податком чи ні.
У ситуації, коли переробник давальницької сировини відшкодовує платнику податків грошові кошти за втрачене сировину, то дану операцію необхідно розглядати як оборот по реалізації, оскільки в даному випадку відбувається зміна власника на втрачену цінність.
При цьому переробнику пред'являється претензія на суму вартості переданого на переробку сировини зі збільшенням її розміру на суму ПДВ.
У зв'язку з цим податкова база у давальцям обчислюється в загальновстановленому порядку з усіх сум, що надійшли. При цьому оскільки цінності використовувались на операції, оподатковувані ПДВ, суми ПДВ у частині, що відноситься до втраченого сировини, не відновлюються.
Особливу увагу при перевірці слід приділити сумам, віднесених платником податків до не підлягають обкладенню з ПДВ.
1. Суми отриманих і відшкодованих позик, які не є об'єктом оподаткування відповідно до пп.4 п.3 ст.39 Податкового кодексу.
Необхідно звернути увагу на періодичність отримання платником податків позик. У разі неодноразового отримання позик і наступного погашення заборгованості власним товаром (роботами, послугами) необхідно дані угоди юридично перекваліфікувати за фактичною їх виконання в угоди купівлі-продажу майна і наступним обчисленням ПДВ з отриманих за такими договорами засобів відповідно до чинного законодавства.
2. Суми отриманої платником податку фінансової допомоги не є об'єктом оподаткування, якщо їх отримання не пов'язане з оплатою товарів (робіт, послуг) у відповідності зі ст.162 Податкового кодексу.
Необхідно встановити наявність господарських зв'язків між платником податків, що надали та отримали кошти, оскільки отримані кошти можна кваліфікувати як доплати сум за укладеними господарськими договорами.
3. Кошти інвесторів (пайовиків), які надійшли на рахунки замовника-забудовника, є джерелом цільового фінансування і не є об'єктом обкладення ПДВ (крім послуг з технічного нагляду, розглянутих раніше). Однак сума перевищення підсумкового внеску інвестора над фактичною вартістю об'єкта, що виникла на момент оформлення акта реалізації інвестиційного контракту і залишилася в розпорядженні замовника-забудовника, якщо інше не передбачено інвестиційним договором, у замовника-забудовника обкладається ПДВ.
З особливою ретельністю повинні бути перевірені відновлені суми ПДВ і сторнировочной записи по кредиту рахунку 68, субрахунок "ПДВ".
1. Відновлювальна бухгалтерська запис (проводка) за кредитом рахунку 68, субрахунок "ПДВ", проводиться, якщо стало відомо, що:
· Цінності використані при проведенні операцій, неоподатковуваних ПДВ;
· Цінності ніколи не будуть використовуватися під час проведення операцій, що обкладаються ПДВ;
· Платник податків отримує податкове звільнення (тобто не буде платником ПДВ), а також переходить на спрощену систему оподаткування, в частині діяльності переходить на сплату єдиного податку на поставлений дохід;
· Платник податків передає для будівництва господарським способом раніше придбані для перепродажу (виробництва) матеріали;
· Відбулася передача придбаних раніше матеріалів у вигляді внеску до статутного фонду;
· Сталася псування або втрата не відпущених у виробництво матеріалів.
2. Сторніровочная записи по кредиту рахунку 68, субрахунок ПДВ, можуть бути, якщо:
· Виявлені допущені раніше помилки у формуванні оборотів, що підлягають оподаткуванню за ПДВ;
· Виявлені помилки при проведеної звірки розрахунків з дебіторами;
· Відбулося повернення товару у зв'язку з неналежним його якістю та / або при несвоєчасній оплаті покупцем.
При перевірці правильності застосування відрахувань з ПДВ слід:
Ознайомитися з організацією аналітичного обліку до рахунку 19 "ПДВ по придбаних цінностях".
Оцінити якість обліку та контролю операцій.
Переконатися в наявності роздільного обліку ПДВ з придбання товарно-матеріальних цінностей.
Перевірити дотримання порядку та термінів здійснення відрахувань.
Крім того, необхідно перевірити дотримання правил оформлення рахунків-фактур, на підставі яких приймається до відрахування ПДВ, а також правомірність і своєчасність відображення їх у книзі покупок.
Слід також перевірити принцип тимчасового відповідності відрахувань по ПДВ та оприбуткування ТМЦ.
Порядок віднесення сум ПДВ до відрахування розглянуто в розділі "Методика проведення камеральної податкової перевірки з ПДВ".
При проведенні виїзної податкової перевірки слід звернутися як до документів аналітичного і синтетичного обліку, що підтверджує обгрунтованість пред'явлення ПДВ до заліку, а саме документів, що підтверджують оплату, оприбуткування ТМЦ, виконання та надання послуг, та інших документів, що дає підставу визначити правомірність пред'явлення ПДВ до відшкодування.
До найбільш характерних порушень при перевірці правомірності застосування відрахувань належить відрахування ПДВ:
· По майну, використаному в операціях, з яких ПДВ не сплачується;
· При відсутності роздільного обліку оподатковуваних і не оподатковуваних ПДВ операцій;
· Сплачений податковим агентом до бюджету за свій рахунок;
· По наднормативним витратам;
· На підставі неправильно оформленого рахунки-фактури;
· По безоплатно отриманому майну;
· По не прийнятим до обліку товарів, робіт, послуг;
· По будівельно-монтажних робіт, виконаним господарським способом, до її сплати до бюджету;
· Обчисленого при виконанні будівельно-монтажних робіт для власного споживання, по об'єктах невиробничій сфері (по об'єктах, не використовується для здійснення операцій, які обкладаються ПДВ);
· Відсутність відновлення раніше відшкодованих сум ПДВ, по мірі списання витрат у будівництво;
· Відрахування сум ПДВ до моменту подачі в юстицію документів на реєстрацію побудованого об'єкта основних засобів (підрядним і господарським способами).
Крім того, необхідно звернути увагу на відсутність в бухгалтерському балансі залишків незараховані сум ПДВ по рахунку 19 і одночасне наявність кредиторської заборгованості постачальникам. Дане може свідчити про спотворення показників декларації з ПДВ.
У ході перевірки поданих платниками податків до відрахування сум ПДВ необхідно провести контрольні заходи, спрямовані на встановлення власника товару, проаналізувати первинні документи, що підтверджують момент переходу права власності від одного постачальника до іншого, розрахунки за поставлену продукцію та витрати, пов'язані з транспортуванням продукції, оскільки відсутність у організації-покупця товару документів, а також товарно-супровідних документів може бути доказом відсутності факту господарської операції і, отже, необгрунтованого пред'явлення до відшкодування з федерального бюджету ПДВ.
Виходячи з результатів проведеної виїзної податкової перевірки робиться остаточний висновок про достовірність поданих податкових декларацій з ПДВ та декларацій з ПДВ за податковою ставкою 0%.
Після закінчення виїзної податкової перевірки перевіряючий складає відповідну довідку, в якій фіксується предмет перевірки та строки її проведення. Потім не пізніше 2-х місяців після складання довідки про проведену перевірку уповноваженими посадовими особами податкових органів повинен бути складений у встановленій формі акт виїзної податкової перевірки.
Акт перевірки передається платнику податків або його представникові. Платник податків може представити свої заперечення, які повинні бути обгрунтовані і документально підтверджені. Причому оскарження дій податкових органів може здійснюватися у вищому податковому органі та / або в суді (див. рис.12).
Протягом двох тижнів після закінчення терміну, встановленого для подання платником податків протоколу розбіжностей по акту податкової перевірки, керівник податкового органу знайомиться з матеріалами перевірки, іншими документами та за результатами розгляду виносить одне з рішень:
- Про притягнення платника податків до податкової відповідальності за вчинення податкового правопорушення;
- Про відмову у залученні платника податків до відповідальності за вчинення податкового правопорушення;
-Про проведення додаткових заходів податкового контролю.
І відповідно оформляється постанову про притягнення до відповідальності за вчинення податкового правопорушення, постанова про відмову у притягненні до відповідальності за вчинення податкового правопорушення або постанова про проведення додаткових заходів податкового контролю.
У цілому показники контрольної роботи Федеральної податкової служби по Ставропольському краю за 2005р. 2007р. представлені в нижче наведеній таблиці 4. Аналізуючи дані таблиці 4 можна виділити темпи зростання за кожною з граф наведених у цій таблиці.

Акти податкових органів чи бездіяльність їх посадових осіб може бути оскаржене платником податків
У вищому пожежного нагляду
У суді
Скарга подається в письмовому вигляді протягом 2-х тижнів з дня
закінчення перевірки
Суд загальної юрисдикції
Для юриди-чеських осіб і індивідуальних підприємця
Для фізичний
ких осіб

Рисунок 12 - Схема порядку оскарження дій податкових органів
Таблиця 4 - Додатково нараховані платежі за результатами виїзних податкових перевірок ФНС по Ставропольському краю (руб).
2005р
2006р
2007р
податки
пені
податкові санкції
податки
пені
податкові санкції
податки
пені
штрафні санкції
всього за результатами контрольної роботи
1355321
552401
273720
1466023
443493
347010
3940711
770 481
1 076 259
всього по податках і зборам
1329605
546196
267559
1427387
435889
333699
3 83473
755 498
1 039 624
податки на прибуток, доходи
294859
106774
52451
710977
242368
118918
1338464
296 723
334 866
податки на товари (роботи, послуги), що реалізуються на території російської федерації, а також на товари, що ввозяться на територію російської федерації з республіки Білорусь
1003480
428380
204489
661399
175807
192099
2483909
444 248
675 186
податки на майно
24809
8557
8042
40352
13363
17434
41 151
10 628
23 510
податки на сукупний дохід
4986
1190
2180
10299
2175
3668
17 731
3 391
5 262
крім того: єдиний соціальний податок - всього
24358
6158
5191
36213
7438
10191
53 206
14 191
17 273
страхові внески - всього
1358
47
28
2423
166
119
4 032
792
467
штрафні санкції за порушення законодавства про податки і збори
XXX
XXX
942
XXX
XXX
3001
XXX
XXX
18 895
контрольна сума
5739593
2307571
1212652
6477813
1936189
1561263
17925594
3484035
4 820 029
Разом
9259816
9975265
26229658
Як підтверджують дані таблиці 4, абсолютні результати і темпи зростання донарахувань вище за виїзними податкових перевірок. Це ще раз підтверджує важливість даного методу податкового контролю.
Ефективність податкового контролю розраховується за формулою
Σ Hi
Е = З
Е - це коефіцієнт економічної ефективності контрольної роботи податкових служб.
Нi - сума отриманих податкових платежів по i-му податку.
З - сума витрат на утримання податкових органів.
Таким чином, проведення виїзних перевірок є невід'ємною частиною для поповнення бюджету регіону, що дозволяє перевірити правильність сплати податків і зборів, а також виконання платником податків інших обов'язків, покладених на нього законодавством про податки і збори.

3. Удосконалення системи ефективного проведення податкового контролю

3.1. Шляхи вирішення проблем застосування податкових відрахувань при відшкодуванні податку на додану вартість

За статистикою сьогодні близько 60 відсотків платників податків стикаються з проблемами заліку та повернення ПДВ. Не виключено, що до кінця 2007 року цей показник збільшиться. Вся справа в новому порядку відшкодування податку. Федеральний закон від 27 липня 2006 р. № 137-ФЗ вніс кардинальні зміни в порядок відшкодування ПДВ (ст.176 Податкового кодексу РФ). Тепер незалежно від того, працює фірма на внутрішньому ринку або експортує товар за кордон, для відшкодування податку їй доведеться пройти складну процедуру (рис.15). Для того щоб повернути або зарахувати податок, будь-якій фірмі доведеться пройти камеральну перевірку. Раніше перевірці піддавалися тільки декларації з ПДВ за ставкою 0 відсотків. А так як тепер декларація з ПДВ єдина, то й перевіряти будуть усі - і експорт, і внутрішні російські операції.
Новий порядок відшкодування ПДВ внесе як позитивні, так і негативні моменти.
До переваг нового порядку можна віднести те, що компанії, які отримують відмову у відшкодуванні (якщо за результатами камеральної перевірки виявлено порушення), можуть представити податківцям свої заперечення. Раніше, отримавши відмову, фірмам доводилося відразу звертатися до суду.
На думку законодавців, перевагою нових правил повинно було стати однаковість процедури відшкодування. Адже тепер і експортери, і компанії, що працюють тільки на російському ринку, зобов'язані подавати єдину декларацію з ПДВ. На перший погляд, ця зміна в першу чергу повинно бути вигідно тим організаціям, які продають товари як російським, так і закордонним контрагентам. Але насправді саме таким компаніям єдина декларація і невигідна. Адже якщо в експортній частині буде заявлений ПДВ до відшкодування, то податківці проведуть перевірку всієї декларації в цілому, тобто і за внутрішньоросійськими операціями теж.
Далі платнику податків слід бути обережним, приймаючи рішення про сплату ПДВ у період камеральної перевірки. Справа в тому, що пункт 5 статті 176 Податкового кодексу РФ дозволяє зробити такий висновок: під час перевірки суму ПДВ, що дорівнює заявленому відрахування, можна не перераховувати. Наприклад, організація за підсумками січня заявила відшкодування ПДВ на суму 100000 крб. За підсумками лютого вона повинна заплатити в бюджет 50000 руб. Коли підійшов термін сплати податку за лютий, інспекція ще не закінчила проводити камеральну перевірку декларації за січень і не видала рішення про те, чи вважати повернення ПДВ правомірним. У цій ситуації в бухгалтера є право не перераховувати податок за лютий, так як його сума не перевищує заявленого в січні відрахування. І якщо інспектори дозволять відшкодування, пені на цю недоїмку не нараховуються. Однак інспектори вправі і відмовити у відшкодуванні податку.
У такому випадку пені будуть нараховані з моменту виникнення обов'язку зі сплати податку.
Тому організаціям, у яких під час камеральної перевірки є ПДВ до сплати, краще за нього все ж перераховувати. Це дозволить уникнути пенею, якщо податківці відмовлять у відшкодуванні.
Якщо в організації велика сума ПДВ до відрахування, то їй забезпечена поглиблена перевірка, а можливо, і виклик на ПДВ-комісію. Це змушує бухгалтерів "ховати" податкові відрахування, щоб уникнути такої перевірки ПДВ. Тому доцільно проаналізувати найбільш популярні способи заниження ПДВ і правомірність їх використання.
Серед них:
1. Відмова від частини відрахувань
Керівники деяких організацій настільки не хочуть зайвих проблем з податковою інспекцією, що згодні завищувати ПДВ, відмовляючись від частини відрахувань. Щоб реалізувати цей спосіб, досить викинути зайві рахунки-фактури і пред'являти до відрахування такі суми податку, які інспектори вважають прийнятними. На перший погляд, це рішення явно невигідно. Особливо враховуючи той факт, що не поставлені до відрахування суми ПДВ фірмі доведеться списувати за рахунок власних коштів. Врахувати ці суми у вартості закупівель при розрахунку податку на прибуток не можна.
Однак не виключено, що в такій ситуації часткова відмова від відрахувань буде для організації самим мудрим рішенням. Можна спробувати знайти спосіб компенсувати виникнення втрати, спрямувавши зусилля по оптимізації на інші платежі до бюджету (податок на прибуток, ЕСН, ПДФО, податок на майно). Відмові від відрахувань можна віддати перевагу таку альтернативу, як перехід на закупівлі у неплатників ПДВ - фірм, що працюють на "спрощенку", "вмененке" або звільнених від ПДВ. Як правило, у таких постачальників ціни дещо нижчі, ніж у платників ПДВ. А значить, втративши гроші на невикористаних відрахуваннях, організація може частково компенсувати це за рахунок різниці в цінах.
2. Перенесення відрахувань на інші періоди:
Одним з варіантів реалізації цього способу є перенесення відрахування на майбутнє без підстав. Бухгалтер, підбиваючи підсумки податкового періоду, використовує не всі рахунки-фактури, за якими організація має право пред'явити ПДВ до відрахування. Тобто не реєструє зайві відрахування у книзі покупок і не вказує їх в декларації. У періодах, коли в організації утворюється великий обсяг виручки (і сума нарахувань ПДВ істотно перевищують відрахування), бухгалтер за допомогою невикористаних рахунків-фактур зменшує суму податку до сплати. Перерозподіляти старі відрахування таким чином можна протягом трьох років.
Реалізувати цей спосіб досить просто. Однак при перевірці він може викликати у податківців претензії. Інспектори впевнені, що організація має право пред'явити ПДВ до відрахування тільки в тому періоді, в якому вона отримала на це право. Але пред'явлені вчасно відрахування податківці розцінюють як помилки в обчисленні податкової бази. І вимагають, щоб фірми виправляли їх відповідно до статті 54 Податкового кодексу РФ, тобто представляючи уточнені декларації за ті періоди, в яких неправильно розрахований ПДВ (ст.81 Податкового кодексу РФ). ФНС Росії висловила таку думку в листі від 6 вересня 2006 р. № ММ-6-03/896.
Таким чином, вірогідність того, що відкладені відрахування за підсумками перевірки будуть визнані незаконними, досить велика. А відповідно, і ймовірність того, що організації буде нарахована недоїмка по ПДВ, а також пені і штрафи.
У цьому випадку відстояти своє право на відкладений вирахування організація зможе тільки через суд. І арбітражна практика показує, що шанси на це досить великі. Прикладами є постанови ФАС Поволзької округу від 27 вересня 2005 р. № А55-18540/2004-44, ФАС Північно-Західного округу від 27 серпня 2004 р. № А13-281/04-26, ФАС Московського округу від 5 жовтня 2005 № КА-А40/9724-05. У них судді визнали, що заборони на використання відрахувань у більш пізніх періодах Податковий кодекс РФ не містить.
Відповідно, занизивши вирахування без підстав, бухгалтеру можливо вдасться уникнути поглибленої камеральної перевірки. Однак коли на фірму прийде виїзна перевірка, то судовий розгляд буде неминуче. Хоча виграти його є всі шанси.
Наступним, другим варіантом є перенесення вирахування з-за відсутності рахунка-фактури. Організація не може пред'явити ПДВ до відрахування до тих пір, поки не отримає від постачальника оформлений за всіма правилами рахунок-фактуру (стаття 172 Податкового кодексу РФ). МНС Росії підтвердило це в листі від 13 травня 2004 р. № 03-1-08/1191/15 ®, а Мінфін Росії - у листі від 16 червня 2005 р. № 03-04-11/133. Докази правомірності цього висновку можна знайти і в пункті 2 Правил, затверджених постановою Уряду РФ від 2 грудня 2000 р. № 914. Там сказано, що покупці відображають рахунки-фактури в журналі обліку в міру отримання документів від продавців.
Таким чином, щоб без проблем відкласти відрахування на необхідний час, досить запастися доказами того, що постачальник надав правильно оформлений рахунок-фактуру саме в тому періоді, в якому організація пред'являє право на відрахування.
Третім варіантом можна вважати "порційні" відрахування. Якщо організація має великі обсяги закупівель, то в періоді, коли отримано рахунок-фактура, ставиться до відрахування лише частина "вхідного" ПДВ. А решта податку поступово пред'являється до відрахування в наступних періодах. Застосовувати такий спосіб дуже ризиковано. Адже необгрунтоване розподіл "вхідного" ПДВ за різних періодів Податковий кодекс РФ не передбачає. Тому, виявивши, що організація період за періодом приймає до відрахування "вхідний" податок з одного й того ж рахунку-фактурі, податківці звинуватять її у заниженні податку у всіх періодах, крім того, в якому виникло право на відрахування за цим рахунком-фактурою, навіть не враховуючи факт завищення податку в самому першому періоді. Чи зможе організація довести право на "порційний" перенесення відрахування в суді, невідомо. Приклади подібних спорів у арбітражній практиці відсутні.
Четвертим варіантом є перенесення вирахування з-за відсутності податкової бази. Відкладати відрахування є можливість і у компаній, які тільки починають працювати і ще не проводять оподатковуваних ПДВ операцій, а також у підприємств, які в деяких періодах ведуть лише не обкладається ПДВ діяльність. Справа в тому, що у випадках, коли за наслідками податкового періоду в організації немає підстав для нарахування податку, інспектори вважають неможливим і пред'явлення відрахувань. Підтвердженням цієї позиції є листи Мінфіну Росії від 8 лютого 2006 р. № 03-04-08/35 та від 8 лютого 2005 р. № 03-04-11/23 і лист ФНС Росії від 1 листопада 2004 р. № 03-1 -09/2248/16.
Таким чином, застосувати вирахування в майбутньому, зменшивши на нього суму нарахованого податку, набагато простіше, ніж домагатися від податківців відшкодування ПДВ по декларації з нульовою базою.
І ще одним серед можливих варіантів перенесення відрахувань є облік відрахувань у минулих періодах. У разі якщо виявиться, що податкова база в звітному періоді велика, а ось відрахувань майже немає, і в разі, якщо продавці продукції збираються передати документи підприємству в найближчі дні, можна попросити постачальників переоформити документи пройшли періодом. Звичайно, така переробка документів заднім числом можлива далеко не завжди. Чи погодяться, швидше за все, ті постачальники, які сплачують ПДВ поквартально, причому за умови, що обидва місяці, між якими організація-покупець хоче перерозподілити покупки, знаходяться в межах одного кварталу.
3. Планування відвантажень і покупок.
Цей спосіб хороший тим, що він абсолютно законний. Він ідеально підійде для компаній, у яких суми ПДВ незбалансовані по податкових періодів. Бухгалтеру необхідно знати, які вимоги у його податкової інспекції до питомої ваги відрахувань ПДВ в нарахуваннях з цього податку. А директор координує відповідно до цього роботу торгових і закупівельних підрозділів фірми. Великі покупки краще відкладати на ті періоди, коли у фірми очікуються великі продажі. Або, навпаки, оформляти великі продажу тими періодами, коли компанія планує пред'являти до відрахування великі суми ПДВ.
У цілому, кожна організація в праві самостійно обирати або відмовлятися від тих чи інших способів та заходів для уникнення перевірок ПДВ. Тому представлені вище способи є лише найбільш актуальними серед них.

3.2. Удосконалення камерального контролю - фактор підвищення ефективності виїзних податкових перевірок

Від результативної контрольної роботи податкових органів по забезпеченню повного і своєчасного надходження податків і зборів багато в чому залежить ефективне функціонування не тільки регіональної економіки, а й сталий розвиток економіки країни в цілому.
Метою камеральної податкової перевірки є контроль за дотриманням платником податків, платником зборів або податковим агентом законодавства про податки і збори. Камеральна податкова перевірка проводиться уповноваженими посадовими особами за місцем знаходження податкового органу без будь-якого спеціального рішення керівника протягом трьох місяців з дня подання платником податків податкової декларації (розрахунку) та документів, які відповідно до Податковим кодексом повинні додаватися до податкової декларації (розрахунку).
На нашу думку, для здійснення поглибленого камерального аналізу фінансово-господарської діяльності платника податків необхідно сформувати єдину державну інтегровану інформаційну базу даних на підставі інформації з внутрішніх та зовнішніх джерел.
До внутрішньої інформації можна було б віднести інформацію, отриману про платника податків податковим органом у процесі здійснення податкового контролю, а саме: при постановці на податковий облік (установчі документи, розмір статутного капіталу, наявність філій, відокремлених підрозділів, майна, рахунки в кредитних установах та ін .); при здійсненні камеральних перевірок (декларації по податках, бухгалтерська звітність, податкові пільги, порушення термінів надання документів та сплати податків та ін); про наявність недоїмки, щодо повноти та своєчасності надходження податків, наданих відстрочки і розстрочки платежів до бюджету, про поверненнях з бюджету заявлених сум податкових платежів; про результати проведених раніше виїзних податкових перевірок платника податків.
Зовнішня інформація могла б включати інформацію, отриману податковими органами про платника податків від інших державних контролюючих, а також правоохоронних органів, банків, нотаріальних органів, органів державного управління та місцевого самоврядування, засобів масової інформації, фізичних і юридичних осіб. Як показує практика, така інформація прямо чи опосередковано свідчить про порушення платником податків законодавства про податки і збори.
Слід зазначити, що існуючі в даний час у податкових органах програмні продукти дозволяють проводити камеральну перевірку поданих податкових декларацій (розрахунків) в основному тільки арифметично, тому що не містять елементів поглибленого камерального аналізу. На жаль, відсутні і об'єктивні критерії відбору платників податків для включення до плану проведення виїзних податкових перевірок, у зв'язку з цим необхідно, перш за все, розробити систему контрольних співвідношень, в основу яких має бути закладено проведення в автоматизованому режимі камеральної перевірки:
- Співвідношень і взаємоув'язки показників податкової та бухгалтерської звітності;
- Логічного зв'язку між окремими звітними і розрахунковими показниками податкової та бухгалтерської звітності, необхідними для обчислення податкової бази;
- Порівнянності звітних показників з аналогічними показниками попереднього податкового (звітного) періоду;
- Оцінки бухгалтерської звітності і податкових декларацій з точки зору їх відповідності наявним у податковому органі даними про фінансово-господарської діяльності платника податку, отриманими із зовнішніх і внутрішніх джерел.
Система контрольних співвідношень, на наш погляд, дозволить здійснювати попередній предпроверочний камеральний аналіз інформації про платників податків, відібраних для проведення виїзних податкових перевірок.
Таку базу даних доцільно розмістити на сервері управлінь, а в базах даних територіальних податкових інспекцій зберігати лише відомості про те, що з того чи іншого платнику податку на сервері управління є інформація від зовнішніх джерел. При проведенні камеральних і виїзних податкових перевірок або інших заходів податкового контролю вся наявна інформація в автоматизованому режимі повинна буде надходити до територіальної податкової інспекції. Крім безумовного підвищення ефективності заходів податкового контролю, створення єдиної державної інформаційної інтегрованої бази даних буде сприяти також вихованню законослухняного платника податків, оскільки впевненість у тому, що ухилення від оподаткування буде з більшим ступенем імовірності виявлено, не дозволить останньому здійснювати порушення законодавства про податки і збори.
Створення, формування і функціонування єдиної державної інформаційної інтегрованої бази даних про платників податків має також обов'язково відповідати таким умовам:
- Збір, обробку та оновлення всієї надходить до податкового органу інформації необхідно проводити безперервно;
- Інформація повинна бути систематизована в такому порядку, який би оптимально забезпечував вибірку окремих категорій платників податків за заданими параметрами, з метою проведення порівняльного аналізу предпроверочного за аналогічними платникам податків;
- Інформація повинна бути достовірною і максимально повної для відбору платників податків, з метою проведення ефективної виїзної податкової перевірки.
Крім попередньої оцінки достовірності показників подається платником податку бухгалтерської та податкової звітності, планування та проведення предпроверочного камерального аналізу з метою формування програми виїзної податкової перевірки створення єдиної державної бази даних дозволить податковим органам вести постійний оперативний моніторинг фінансово-господарської діяльності платників податків.
Основними цілями моніторингу повинні бути:
- Забезпечення камерального контролю відповідності поданих платником податків декларацій та розрахунків реально створеної податковій базі;
- Раціональний відбір платників податків для проведення виїзних податкових перевірок;
- Проведення оперативних перевірочних заходів податкового контролю в рамках складно побудованих структур організацій всіх форм власності (наприклад, вертикально-інтегрованих компаній).
Виходячи зі специфіки контрольної роботи податкових органів, може бути запропонована наступна концепція організації та ведення спеціалізованими підрозділами податкових органів постійного моніторингу фінансово-господарської діяльності платників податків (Малюнок 16).
За глибиною здійснення аналізу фінансово-господарської діяльності платника податку моніторинг можна розділити на два види:
1. Експрес-аналіз - аналіз діяльності організації або групи організацій за обмеженою кількістю показників бухгалтерської і податкової звітності, аналіз і зіставлення окремих показників звітності з аналогічними показниками попереднього періоду, перевірка логічного зв'язку між окремими звітними і розрахунковими показниками, необхідними для обчислення податкової бази. Експрес-аналіз здійснюється при попередньому моніторингу значної кількості організацій галузі, а також при порівняльному аналізі вертикально-інтегрованих компаній.
Блок зовнішньої інформації
Управління Федерального казначейства по Ставропольському краю
Міністерство фінансів за СК
III - Етап
Розробка пропозицій щодо вжиття заходів податкового контролю
II - Етап
Збір додаткової інформації. Поглиблений аналіз камеральний
I - Етап
Первинний збір інформації
«Експрес-аналіз»
Блок внутрішньої інформації
Блок внутрішньої інформації
ФНС РФ
УФНС РФ
ИФНС РФ
Блок зовнішньої інформації
Результати минулих виїзних податкових перевірок
ФСГС РФ
ФСГС по СК
REF SHAPE \ * MERGEFORMAT
Рисунок 16 - Концепція організації моніторингу фінансово-господарської діяльності платників податків на рівні ИФНС РФ.
2. Поглиблений фінансово-економічний аналіз діяльності організацій включає в себе наступні стадії: формування системи комплексних аналітичних показників, що характеризують основні підсумки діяльності організації; аналіз рівня і динаміки фінансових, податкових та економічних показників діяльності платника податків; аналіз зміни структури бухгалтерського балансу; аналіз показників ліквідності балансу і фінансової стійкості організації, проведення розрахунків і оцінки динаміки ряду аналітичних (абсолютних і відносних) показників. У ході розрахунків встановлюється достовірність показників звітності, підтверджується (не підтверджується) реальність наведених у ній даних; проводиться аналіз фінансових результатів діяльності організації та її фінансового стану, що будується на основі оцінки відносних показників і дотримання платіжної дисципліни з податкових та інших обов'язкових платежах; формуються висновки ( ув'язнення) за проведеним аналізом, що включають оцінку виявлених помилок і спотворень з точки зору суттєвості їх впливу на фінансові результати.
За періодичністю здійснення моніторинг фінансово-господарської діяльності платника податків можна розділити на щоденний моніторинг (курс долара, ціни на нафту тощо); щомісячний моніторинг (обсяг виручки, обчислення податків і зборів, що сплачуються щомісяця, стан розрахунків з податків і зборів, стан недоїмки і т.п.); щоквартальний моніторинг (нарахування податків і зборів, обсяг виробництва тощо); щорічний моніторинг; одноразовий (разовий) моніторинг (моніторинг окремих моментів діяльності організації, розвитку галузі, економічної ситуації) і т.п .
На першому етапі проводиться збір і аналіз інформації про діяльність платників податків, одержуваної від, Федеральної служби державної статистики, Федеральної служби державної статистики по Ставропольському краю. Визначається податкове навантаження на організації (в рамках відповідних груп). Проводиться аналіз податкового навантаження по кожній групі. Визначається перелік платників податків, що мають менше навантаження, ніж у середньому по аналізованої групі.
На другому етапі аналізуються результати проведених виїзних перевірок, тематичних, зустрічних та камеральних перевірок, зіставляються дані про фінансово-господарської діяльності, надані платником податків, з даними, отриманими від відповідних державних структур. Визначається ступінь відповідності даних про діяльність організацій, отриманих від різних джерел.
У тому випадку, якщо встановлюються значні розбіжності показників між організаціями або істотно змінюються економічні, господарські, податкові показники протягом ряду аналізованих періодів, дані платники податків підлягають включенню до плану виїзних податкових перевірок.
На третьому етапі за підсумками проведеного моніторингу фінансово-господарської діяльності складається аналітична записка, в якій містяться пропозиції щодо подальшої реалізації заходів податкового контролю. Для проведення моніторингу використовуються дані наступних форм бухгалтерської, податкової та іншої звітності: бухгалтерський баланс (форма № 1); звіт про прибутки і збитки (форма № 2); звіт про рух грошових коштів (форма № 4); додаток до бухгалтерського балансу (форма № 5); податкові декларації, картки особових рахунків платників податків; інші дані, одержувані при проведенні моніторингу податковими органами.
Отже, створення єдиної державної інтегрованої інформаційної бази даних про платників податків, ведення постійного моніторингу фінансово-господарської діяльності платника податків, забезпечення високого рівня інформатизації податкових органів дозволить, на наш погляд, значно спростити форму проведення камерального контролю. На основі глибокого автоматизованого камерального аналізу можна забезпечити ефективний відбір платників податків для проведення результативної виїзної податкової перевірки.


3.3. Вдосконалення податкового контролю

Найважливішим фактором підвищення ефективності контрольної роботи податкових органів є вдосконалення діючих процедур контрольних перевірок. Необхідними ознаками будь дієвої системи податкового контролю є:
- Наявність ефективної системи відбору платників податків для проведення виїзних перевірок, що дає можливість вибрати найбільш оптимальний напрямок використання обмежених кадрових і матеріальних ресурсів податкової інспекції, добитися максимальної результативності податкових перевірок при мінімальних витратах зусиль і коштів, за рахунок відбору для перевірок таких платників податків, ймовірність виявлення податкових порушень у яких представляється найбільшою;
- Застосування ефективних форм, прийомів і методів податкових перевірок, заснованих як на розробленій податковим відомством єдиної комплексної стандартної процедури організації контрольних перевірок, так і на міцній законодавчій базі, що надає податковим органам широкі повноваження у сфері податкового контролю для впливу на недобросовісних платників податків;
- Використання системи оцінки роботи податкових інспекторів, що дозволяє об'єктивно врахувати результати діяльності кожного з них, ефективно розподілити навантаження при плануванні контрольної роботи;
- Збільшення розмірів покарання за податкові правопорушення.
Проблема раціонального відбору платників податків для проведення контрольних перевірок набуває особливої ​​значущості в умовах масових порушень податкового законодавства, характерних для сучасної Росії (26).
Пріоритетними для виїзних перевірок є наступні категорії підприємств:
- Організації допустили значну зміну фінансово-господарських показників, негативно вплинули на фінансовий результат. Відбір здійснюється на підставі аналізу рівнів і динаміки фінансових показників за даними форми № 2 "Звіт про прибутки і збитки". Аналіз дозволяє вивчити динаміку зміни показників за ряд звітних періодів, а також вплив факторів на відхилення прибутку та його складових від рівня минулого року;
- Платники податків, які допустили збитки від фінансово-господарської діяльності протягом ряду звітних періодів. З метою визначення існування прихованих джерел засобів проводиться порівняльний аналіз фінансових результатів діяльності аналогічних організацій;
- Платники податків, у яких виявлені порушення податкового законодавства за результатами попередньої перевірки, що призвела до нарахування фінансових санкцій;
- Платники, які користуються податковими пільгами по бюджетах різних рівнів;
- Підприємства представляють нульовий баланс;
- Платники податків, які ухиляються від подання звітності;
- Платники податків, що мають більше трьох розрахункових, поточних та інших рахунків, а також валютні рахунки;
- Здійснюють зовнішньоекономічну діяльність за що надійшли відомостями митних органів про експортно-імпортних операціях, а також банків за коштами, здійсненим за передоплатою і не повернутим протягом 180 днів у разі непостачання імпортних товарів;
- Організації, запропоновані до перевірки структурними підрозділами інспекції при наявності фактів, що викликають підозру стосовно достовірності бухгалтерської звітів і податкових розрахунків, а також підприємства, що допускають порушення законодавства застосування контрольно-касових машин при здійсненні грошових розрахунків з населенням, порядку ведення касових операцій та умов праці з грошовою готівкою;
- Підприємства, на які надійшла інформація від правоохоронних органів, від Держкоммайна, Держкомзему, Комітету з природних ресурсів, а також від інших податкових інспекцій за результатами контрольної роботи.
В даний час в МНС РФ триває робота щодо подальшого вдосконалення процедури відбору і розробляється єдине програмне забезпечення, впровадження якого дозволить автоматизувати процес відбору платників податків з найбільш характерними рівнів, динаміки, співвідношень різних звітних показників від допустимих для такого роду підприємств меж, оцінити реальний межа зобов'язань платника податків .
Проте в даний момент є достатня кількість прикладів, коли в ряді податкових органів використовуються самостійно розроблені автоматизовані системи відбору, застосування яких навіть на наявній далеко не самої досконалої технічної базі приносить досить відчутні результати (28).
Процес автоматизації зазначеного аналізу має велику актуальність перш за все щодо малих підприємств, коли обмежена кількість працівників податкового органу, які проводять камеральну податкову перевірку значного числа малих підприємств, повинні не тільки якісно провести у встановлені терміни дану перевірку, але і відібрати для виїзної податкової перевірки саме ті малі підприємства, перевірка яких могла б принести максимальні донарахування до бюджету при мінімальних витратах робочого часу.
Першочерговим завданням податкової інспекції є постійне вдосконалення форм і методів податкового контролю. Найбільш перспективним виглядає збільшення кількості перевірок дотримання податкового законодавства, що проводяться спільно з органами податкової поліції. Результативність їх дуже висока, тому подальше продовження спільної діяльності може призвести до збільшення надходжень від таких перевірок.
Також однією з дієвою формою податкового контролю є перевірки підприємств, що допустили приховування податків у великих розмірах протягом року з моменту такого приховування. Подібні повторні перевірки дозволяють проконтролювати виконання підприємств за актом попередньої перевірки, а також достовірність поточного обліку.
Практика показала, що дуже корисним у роботі податкових інспекцій є проведення рейдів у вечірній і нічний час, також значно збільшується результативність контролю при застосуванні перехресних перевірок, сутність яких полягає у виїзді співробітників відділів однієї податкової інспекції на територію іншої інспекції.
Як показує аналіз практики контрольної роботи податкових органів Росії, в даний час отримали світове поширення факти ухилення платників податків від сплати податків за допомогою невідання бухгалтерського обліку, ведення його з порушенням встановленого порядку, які роблять неможливим визначення розміру оподатковуваної бази. Особлива складність роботи з даною категорією платників пов'язана з відсутністю ефективних механізмів боротьби з подібними явищами. Не маючи достатнього часу і кадрових ресурсів, необхідних для фактичного відновлення бухгалтерського обліку, співробітники податкової інспекції змушені брати за основу для обчислення податкових зобов'язань платника податків дані, декларовані в податкових розрахунках і випливають з бухгалтерської документації, навіть у тих випадках, коли аналіз інший наявної інформації дає підстави зробити висновок, що зазначені документи спотворюються. Чинне законодавство практично не представляє податковим органам права проводити обчислення бази оподаткування на підставі використання будь-яких інших відомостей про платників податків крім тих, які містяться в бухгалтерській звітності та в податкових деклараціях.
У даному випадку можна було б використовувати, широко розповсюджені в розвинених країнах, так звані, непрямі методи обчислення оподатковуваної бази. Найбільш поширеними з них є наступні:
Метод загального зіставлення майна:
Методика обчислення оподатковуваного доходу даним методом підрозділяється на дві частини:
1) облік зміни майнового становища за звітний період;
2) облік виробленого і особистого споживання за звітний період.
Сума майнового приросту, з одного боку, і виробничого та особистого споживання, з іншого, зіставляються з декларованими доходами за звітний період. На підставі приросту майна невідомого походження робиться висновок про те, що він став наслідком незадекларованих доходів за звітний період.
Метод, заснований на аналізі виробничих запасів:
Використовуючи даний метод, можна дати оцінку достовірності відображеного в звітності об'єкта продажу з витратами на виробництво.
Основним завданням вдосконалення форм і методів податкового контролю є підвищення його ефективності. Але цього неможливо досягти без поліпшення роботи з кадрами.
Тут корисним може бути введення системи бальної оцінки роботи податкових інспекторів, які здійснюють контрольні перевірки. Сутність такої оцінки, полягає в тому, що в залежності від категорії кожного перевіреного підприємства, - виходячи з класифікації на великі, середні, малі та дрібні, а також галузевої приналежності - податковому інспектору зараховується певна кількість балів. При цьому за звітний період кожен податковий інспектор повинен отримати мінімальну кількість балів. Кількість набраних балів може служити підставою для висновку про його службову відповідність. Крім того, бальний норматив може служити основою для складання планів перевірок на майбутній звітний період в частині найбільш оптимального розподілу навантаження між окремими інспекторами.
Виходячи з вищевикладеного зазначимо, що ніяке вдосконалення форм не дасть позитивних результатів, якщо податковий інспектор не буде постійно вдосконалювати свої знання в сфері оподаткування.

ВИСНОВОК

Вивчивши теоретичні аспекти податкового контролю можна закласти такі висновки, що податковий контроль має на меті виявлення порушень і відхилень від прийнятих норм, правил і стандартів у сфері податків і зборів, прийняття необхідних коригуючих заходів, залучення винних до відповідальності та відшкодування завданих державі збитків, а також запобігання або скорочення вчинення таких правопорушень у подальшому.
Форми і методи податкового контролю існують у нерозривній єдності. Часто в рамках однієї правової форми організації контрольної діяльності можуть застосовуватися різні методи і форми контролю. Саме від правильного поєднання форм і методів податкового контролю залежить ефективність податкового контролю.
Проаналізувавши основні показники надходження податків і зборів в усі рівні бюджету Ставропольського краю і порядок проведення виїзних податкових перевірок податку на додану вартість прийшло до того, що проведення виїзних перевірок є невід'ємною частиною для поповнення бюджету регіону, що дозволяє перевірити правильність сплати податків і зборів, а також виконання платником податків інших обов'язків, покладених на нього законодавством про податки і збори.
У результаті виконаної роботи можна відзначити, що найважливішим фактором підвищення ефективності контрольної роботи ФПС по Ставропольському краю, є вдосконалення системи застосування податкових відрахувань при відшкодуванні податку на додану вартість.
Так само для вдосконалення системи ефективного проведення податкового контролю, необхідно здійснення поглибленого камерального аналізу фінансово-господарської діяльності платника податків необхідно сформувати єдину державну інтегровану інформаційну базу даних на підставі інформації з внутрішніх та зовнішніх джерел.
Необхідно також створення, формування і функціонування єдиної державної інформаційної інтегрованої бази даних про платників податків має також обов'язково відповідати таким умовам:
- Збір, обробку та оновлення всієї надходить до податкового органу інформації необхідно проводити безперервно;
- Інформація повинна бути систематизована в такому порядку, який би оптимально забезпечував вибірку окремих категорій платників податків за заданими параметрами, з метою проведення порівняльного аналізу предпроверочного за аналогічними платникам податків;
- Інформація повинна бути достовірною і максимально повної для відбору платників податків, з метою проведення ефективної виїзної податкової перевірки.

Список використаної літератури

I. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ
1. Конституція Російської Федерації / / http / / www. consultant. ru
2. Бюджетний Кодекс Російської Федерації. / / Москва. Видавництво "Проспект". 2004.
3. Цивільний Кодекс Російської Федерації / / http / / www. consultant. ru
4. Податковий Кодекс Російської Федерації, частини 1 і 2 із змінами і доповненнями на 2006р. / / Москва. Видавництво "Проспект". 2006р.
5. Римська Декларація керівних принципів контролю. Прийнята 10 Конгресом Міжнародної організації вищих контрольних органів (ІНТОСАІ) / / Президентський контроль. - 1994р. - № 1.
6. Про затвердження порядку призначення виїзних податкових перевірок: Наказ Міністерства РФ з податків і зборів від 8 жовтня 1999р. № АП - 3-16/318 / / Податки № 9 1999р.
7. Про податкові органи Російської Федерації. Закон Російської Федерації від 10 січня 2003р. № 5-34/123 / / Податки № 4 2003р.
8. "Про основи податкової системи Російської Федерації" Закон Російської Федерації від 27.12. 1991 року № 2118-1. / / Http / / www. consultant. ru
9. "Про податок на додану вартість" Закон Російської Федерації від 06.12. 1991р. № 1994-1. / / Http / / www. consultant. ru
10. "Про основні напрями податкової реформи в Російській Федерації та заходи щодо зміцнення податкової та платіжної дисципліни" Указом Президента РФ від 08.05. 1996р. № 685. / / Http / / www. consultant. ru
11. "Про порядок обчислення і сплати податку на додану вартість" Інструкція Державної податкової служби РФ від 09.12. 1991р. № 1 / / http / / www. consultant. ru
12. "Про порядок обчислення і сплати податку на додану вартість" Інструкція Державної податкової служби РФ від 11.10. 1995 року № 39 / / http / / www. consultant. ru
13. Регламент проведення виїзних податкових перевірок: Наказ Міністерства РФ з податків і зборів від 10 листопада 2000 р. № БГ-14-16/353/дсп.
14. Про порядок складання акта виїзної податкової перевірки та провадження у справі про порушення законодавства про податки і збори. Інструкція Міністерства РФ з податків і зборів від 10 квітня 2000 р. № 60 / / Податковий вісник. - 2001. - № 3. - С.10.
15. Положення про бухгалтерський облік та звітності. Наказ Мінфіну Росії від 26.12. 1994р. № 170 / / http / / www. consultant. ru
II. МОНОГРАФІЇ І ПУБЛІКАЦІЇ
16. Белобжецкій І.А. Податковий контроль і господарський механізм / І.А. Белобжецкій. - М.: Фінанси і статистика, 1989. - С.53.
17. Голіщева Л.Є., Бровко Л.І., Голіщев А.В. податковий контроль - Ставрополь: Ставропольське книжкове видавництво, 2006. - 156с.
18. Грачова В.Ю. Проблеми правового регулювання державного фінансового контролю / В.Ю. Грачова - М.: Юриспруденція, 2000. - 453с.
19. Євстигнєєв О.Н. Основи оподаткування та податкове право. Навчальний посібник. -М.: Инфра - М. 2004. - 254с.
20. Карасьова М. В.: Фінансове право. Загальна частина: підручник / М.В. Карасьова - М.: МАУП 2003. - 443с.
21. Коментар до Податкового Кодексу РФ, частини 1 / під ред. А.В. Бризгаліна - М.: Аналітика-Прес, 2004. - С.364.
22. Красницька В.А. Організація і методика податкових перевірок. - М.: Фінанси і статистика, 2005. - 356с.
23. Кучеров І.І. Податкове право Росії: курс лекцій / І.І. Кучеров. - М.: "ЮрИнфоР", 2002. - 309с.
24. Податкове право Росії: Підручник для Вузів / отв. ред. д. ю. н., проф. Ю.А. Крохіна. - М., Норма 2003 - 497с.
25. Податкове право: навчальний посібник для студентів юридичних та економічних вузів / С.Г. Пепеляєв / під ред. С.Г. Пепеляева. - М.: Прес, 2003. - 501с.
26. Податки та оподаткування. / Под ред. Романовського М.В., Рубелевской О.В. СПб: Питер, 2003. - 439с.
27. Основні зміни податкової системи Росії в 2005 - 2006 роках. "Налоговед" № 10, 2005.
28. Юткіна Т. Податки та оподаткування. Підручник. Ізд.2-е, перероб. і доп. - М.: ИНФРА - М. 2003. - 398с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Диплом
325.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Форми проведення податкового контролю проблеми практичного застосування та шляхи їх вирішення
Економічний зміст форми методи та шляхи вдосконалення податкового контролю
Проблеми та ефективність проведення податкового контролю
Правові проблеми податкового контролю в Російській Федерації
Глобальні проблеми шляхи їх вирішення
Шляхи вирішення психофізичної проблеми
Проблеми еміграції капіталу та шляхи їх вирішення
Проблеми хімічного роззброєння та шляхи їх вирішення
Головні екологічні проблеми та шляхи їх вирішення
© Усі права захищені
написати до нас