Проблеми перекладу термінів англійської наукової документації економі

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати


Проблеми перекладу термінів англійської наукової документації економічної тематики

Зміст
Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... 2
Глава 1. Проблеми міжмовною комунікації у сфері науки ... ... .... 4
1.1. Міжмовна комунікації і теорія тексту .. ... ... ... ... .... ... .. ... ... .. ... .4
1.2. Міжмовна комунікації і проблеми перекладу ... ... ... .... ... ... ... ... 7
1. 3. Лексико-граматичні особливості англійських наукових текстів .. 10
1.4.Некоторие порівняльні особливості наукового стилю російського, казахського та англійської мов 14
1.5. Проблеми дослідження наукової термінології ....................................... 22
Висновки ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... .... ... .27
Глава 2. Проблеми перекладу термінів англійсько їх наукових текстів на російську і казахський я зик і ... ... ..................................... .................................. 29
2.1.Расхожденія в лексичному складі і морфо-синтаксичній структурі термінів ІЄ і ПЯ та їх вплив на еквівалентність перекладу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... .... .29
2.2. Розбіжність граматичних форм одного з компонентів зіставляються термінів ІЄ і ПЯ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ......... 31
2.3. Розбіжності в лексичному складі термінів ІЄ і ПЯ ... ................. 34
2.4. Розбіжності лексико-граматичної структури термінів .... ... ... 37
2.5.Сопоставленіе термінів англійської російського та казахського мов на семасіологічному рівні ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ........ 38
2.6.Многозначность і варіантність відповідностей в перекладі ..... .... ... ... ... 43
2.7.Безеквівалентние терміни ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 49
2.8. Способи перекладу безеквівалентних термінів ... ... ... ... ... ... .. ... .. ... 51
Висновки ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 56
Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 58
Література ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 61
Введення.
Ця дипломна робота присвячена дослідженню лексичних і стилістичних особливостей перекладу наукової літератури в сфері економіки.
Дослідження в області наукового перекладу - важлива і актуальна задача, спрямована на досягнення адекватних перекладів, сприяє вирішенню багатьох прикладних завдань і прискоренню обміну інформацією в галузі новітніх досягнень науки серед фахівців і вчених різних країн.
Об'єктом дослідження даної роботи є наукові тексти фінансово-економічної тематики, що представляють інтерес в плані виявлення лексико-стилістичних особливостей перекладу науково-технічних текстів.
Предмет дослідження - лексика текстів наукової тематики і прояв її особливостей в практиці перекладу як засобу міжкультурної комунікації в сфері науки.
Актуальність роботи зумовлена ​​підвищенням значущості перекладу наукової літератури як способу обміну та поширення інформації у світовому науковому співтоваристві
Мета дослідження - Виділення лексико-стилістичних особливостей наукових текстів у рамках завдань, що виконуються ними як засобом комунікації у сфері науки, і вивчення впливу даних особливостей на практику перекладу текстів економічної тематики.
Мета дослідження визначила наступні завдання:
· Уточнити загальні параметри наукового тексту як засобу міжкультурної комунікації в сфері науки.
· Виділити особливості наукового стилю англійської мови у порівнянні з російським і казахським мовами.
· Дослідити термінологію на прикладі англійських наукових текстів.
· Виділити основні труднощі перекладу термінології наукових текстів і намітити шляхи їх вирішення.
Матеріалом дослідження послужили англійські тексти економічної тематики фінансової звітності іноземних компаній British Telecom англійською мовою. Терміни були виділені за допомогою суцільної вибірки з тексту річного фінансового звіту компанії.
Теоретичною базою дослідження послужили:
· Теорія тексту (Арнольд І. В., Разінкіна М. М, Страхова BC, Рябцева Н.К., Влахов С., Паршин А., Комісаров В.Н., Толстой С.С., Рубцова М.Г., Брандес М.П., ​​Воробйова М., Володіна М.Н.)
· Теорія перекладу (Бархударов Л.С., Борисова Л.І., Бреус Є.В., Каде О., Комісарів В.Н., Латишев Л.К., Пумпянський А.Л., Цітерман М., Степанян Л . Л. Аполова М.А.)
Методика дослідження: Робота виконана комплексної методикою на основі порівняльно-порівняльного і семантичного аналізів тексту.
Мета і завдання дослідження визначили наступну структуру роботи: дана робота містить у собі вступ, два розділи і висновок.
Глава перша містить аналіз особливостей науково-технічних текстів як засобу міжкультурної комунікації, так само розглядає порівняльні стилістичні особливості російських, казахських і англійських науково-технічних текстів, а також проблеми дослідження термінології.
Глава друга містить аналіз проблем перекладу наукової термінології на прикладі економічних текстів, і пропозиції щодо їх вирішення.

Глава 1 Проблеми міжмовною комунікації у сфері науки.
1.1. Міжмовна комунікація та теорія тексту.
Наука - одна з функціональних сфер, яка має особливу вагу в соціальній комунікації, і одна з основних сфер, де реалізується домінуюче положення англійської мови у світі. Процеси глобалізації, демократизації суспільного життя, відкритість і доступність найостанніших досягнень світової науки дозволяють величезному числу людей отримувати й обмінюватися інформацією. Важлива особливість міжкультурної комунікації в сфері науки пояснюється домінуючим каналом комунікації. Якщо в більшості сфер спілкування будь-яка комунікація здійснюється в основному за усними каналах, то для наукової сфери саме письмовий канал є найважливішим, таким чином, наукова література є найбільш значущим способом передачі інформації в науковому співтоваристві.
Наукові тексти створюються з метою формування певної системи відображення дійсності - опису предмета, явища, системи знань, докази існування чого-небудь: об'єкта (об'єктів), зв'язку між об'єктами або відсутності зв'язку з цим і т.д.
Науковий текст загалом і в цілому являє собою опис результату наукового дослідження з притаманними йому особливостями. Усна наукова комунікація представлена ​​наступними жанрами: доповідь, лекція, дискусія. Письмова форма представлена ​​жанрами монографії, підручника, статті, рецензії, анотації, реферату, тез. У залежності від стилю, форми спілкування жанри розрізняються за тематикою та структурним особливостям, переважанню тих чи інших типів мовлення, порядку їх слідування.
Стратегія поведінки учасників комунікації в сфері науки реалізується за допомогою конкретних мовних вчинків, що представляють собою вибір оптимальних засобів і способів комунікації. Даний підбір стосується не тільки вибору стилю, але й вибору жанру, композиційної форми тексту.
Стратегія соціальної престижності може реалізовуватися на різних рівнях наукового тексту: зокрема, використання автором кліше і термінологізірованних словосполучень і демонстрація здатності до їх варьированию і диференційованого використання, побудова синтаксичних періодів з чіткої паралельною структурою, використання яскравих дефініцій. Особливої ​​уваги вимагає характер повідомлення, та інформація, заради якої здійснюється комунікація. Очевидно, в основі наукової сфери спілкування знаходиться отримання нового знання про світ. Одним з основних результатів такого роду діяльності є створення певного тексту, що представляє об'єктивно істинну інформацію про об'єкти світу. Високий ступінь соціальної орієнтації даного виду діяльності призводить до обов'язковості її соціальної регламентації, яка поширюється не лише на соціальні та статусні ролі комунікантів, на стиль спілкування, а й на наміри мовців та характер сообщаемого [31: 128с.]. Хто говорить завжди переслідує кілька цілей: передати інформацію про об'єкт X, переконати адресата в істинності цієї інформації, виявити свою роль в отриманні цієї інформації. При цьому верифікація та апробація інформативною спроможності мовних актів і текстів також представляють собою жорстко регламентовану процедуру. Все це в цілому визначає унікальність комунікативних процесів у науковій сфері.
Факторами, що сприяють міжкультурної комунікації в сфері науки, є наступні: здійснення обміну науковою інформацією з корпоративних каналах професійних співтовариств, обмеження потоку інформації шляхом його класифікації і диференціації з різних тем і проблем дисциплінарних областей знання, вибір однієї мови (найчастіше англійської) для спілкування; чинниками, що перешкоджають міжкультурної комунікації в сфері науки, є такі, як: відсутність однієї мови спілкування, можливість зберігання та передачі інформації на різних мовах, і, як наслідок сказаного, проблема перекладу чи ретрансляції інформації на іншій мові. Отже, можна зробити висновок про те, що найважливішими причинами, що ускладнюють комунікативні процеси в науковій сфері, є проблеми лінгвістичні, мовні та мовленнєві. Проблеми відмінностей у культурах нейтралізуються в даному випадку, так як корпоративна наукове середовище складалася протягом кількох сотень років як інтернаціональна, що й знайшло відображення у мові науки. У багатьох культурах в результаті використання національної мови в науковій сфері склався особливий функціональний стиль, призначений для експлікації наукової інформації. У багатьох мовах склалися національні терміносистеми, що відображають систему знань з даної дисципліни.
1.2.Межкультурная комунікація та проблеми перекладу.
В даний час теорія перекладу як самостійна наукова дисципліна, а разом з нею і перекладацька практика багато в чому трансформуються в більш широку, глобальну дисципліну - теорію міжкультурної комунікації. Переклад як особливий вид мовної діяльності є одним з основних і загальноприйнятих засобів міжкультурної комунікації, тому що дуже часто саме перекладач стає посередником в обміні науковою інформацією.
Однією з найважливіших реальностей переведення є ситуація відносності результату процесу перекладу, рішення проблеми еквівалентності стосовно кожного конкретного тексту. Існує декілька поглядів на цю проблему. Так, концепція формальної відповідності [25:11 c.] формулюється наступним чином: передається все, що піддається вербальному вираженню. Неперекладні і важко перекладні елементи трансформуються, опускаються тільки ті елементи тексту-джерела, які взагалі неможливо передати. Автори концепції нормативно-змістовного відповідності стверджують, що перекладач повинен слідувати двом вимогам: передавати всі істотні елементи змісту вихідного тексту і дотримувати норми переводить мови. У цьому випадку еквівалентність трактується як рівноважне відношення повноти передачі інформації і норм мови перекладу. Автори концепції адекватного (повноцінного) переведення вважають переклад і точний переказ тексту абсолютно різними видами діяльності. Вони вважають, що при перекладі слід прагнути до вичерпної передачі смислового змісту тексту, причому домагатися того, щоб процес трансляції інформації відбувався тими ж (рівноцінними) засобами, що і в тексті оригіналу [12:56 c.].
Що стосується практиці перекладу наукових текстів поняття еквівалентності є актуальним і цілком зрозумілим і спирається, швидше за все, на концепцію Л. К. Латишева, який розглядає в своїй роботі специфіку перекладу текстів різних стилів. Складною проблемою, пов'язаною з перекладом наукових текстів, є проблема передачі вихідного вмісту за допомогою іншої терміносистеми. Ми вважаємо, що терміносистема мови перекладу є принципово неповторною, як і лексична система в цілому. Це пов'язано з наступними причинами:
- Терміносистема є частиною лексичної системи національної мови, отже, вона в тій чи іншій мірі відображає його національно-культурну специфіку.
- Терміносистема відображає предметно-понятійну область знань в конкретній дисциплінарної області, яка також може відрізнятися в різних культурах;
- Терміносистема завжди динамічна, вона постійно змінюється як у системних відносинах між одиницями, так і щодо плану змісту окремої термінологічної одиниці.
Зазначені фактори часто приводять до того, що терміни розглядаються як безеквівалентних або частково еквівалентні одиниці. Поняття безеквівалентності на лексичному рівні розглянуто і описано, її причинами є: 1) відсутність предмета чи явища в житті народу, 2) відсутність тотожного поняття; 3) відмінність лексико-
стилістичних характеристик. Стосовно до термінології найбільш частими є перші дві причини, особливо відсутність тотожного поняття. Як приклад можна навести спроби зіставлення російської та англійської юридичної термінології, які виявили принципове розбіжність лексичних значень функціонально-тотожних і нерідко подібних за звуковою оболонці термінів, що пояснюється принципово різним влаштуванням самої системи права в Росії, Великобританії і США. Такі ж принципові відмінності ми можемо виявити практично в будь-якій гуманітарній науці, що займається дослідженням і описом суспільства, реалій його життя і внаслідок цього нерозривно пов'язаної з національно-культурною специфікою цих реалій. А тим часом більшість термінологічних одиниць створено на базі інтернаціональної лексики та інтернаціональних морфем, і в силу цього дуже часто може виникати ілюзія термінологічного тотожності, якої насправді немає, або спроба відтворити семантичну структура терміна на основі значення складових його морфем. Подібні ситуації часто приводять до неточностей або навіть серйозних помилок при перекладі.
Зі сказаного випливає нагальна необхідність порівняльних досліджень терміносистем як у плані семантичного опису їх значень, так і в плані вивчення способів номінації, продуктивних у тій чи іншій системах знань, а також необхідність розробки прийомів перекладу безеквівалентних термінів. У перекладацькій практиці часто використовується транслітерація та транскрипція для перекладу безлічі термінологічних одиниць. Цей прийом перекладу можна розглядати як прийнятний за умови проходження далі роз'яснювального перекладу, тобто дефініцірованія даного поняття. При цьому слід згадати про те, що даний спосіб, з одного боку, призводить до інтернаціоналізації термінологічних систем, з іншого боку, наслідком цього прийому може з'явитися необгрунтоване запозичення, яке призводить до зрушень у терміносистемі в цілому. Отже, необхідна розробка конкретних перекладацьких процедур у передачі термінологічних одиниць іншої мови.
1.3Лексіко-граматичні особливості англійських наукових текстів.
Науковий стиль представляє собою один з функціональних стилів, характеризується сполученням нової інформації у строгій, логічно організованої та об'єктивної формі. Даний стиль визначається в першу чергу як така організація мовного матеріалу, яка служить, перш за все, послідовного та систематичного викладу наукових питань; точної передачі результатів спостереження, експерименту та аналізу; розкриття загальних закономірностей, які керують життям природи і суспільства; доказу правильності (або помилковості) тієї чи іншої теорії, концепції і т.п. [33: 81c.].
Вказівка ​​на те, що науковий стиль, перш за все, характеризується тим, що відображає ментальну діяльність людини, і всі його жанри служать єдиної мети наукового опису предмета дослідження, представлено у багатьох роботах [35: 347c,] та інших
Сфера суспільного діяльності, в якій функціонує науковий стиль - це наука. Метою функціонування наукового стилю є передача наукової інформації. Науковий стиль відноситься до числа книжкових стилів, оскільки в більшості випадків науковий стиль реалізується в письмовій формі. З розвитком засобів масової комунікації, зі збільшенням ролі науки в суспільстві і зростанням різного роду наукових контактів (з'їзди, конференції, симпозіуми) збільшується роль і усної форми наукової мови [32:180 c.].
Письмова різновид тексту представлена ​​такими жанрами, як наукові монографії, наукові статті, дисертаційні роботи, різні жанри навчальної та науково-технічної літератури, виступи у наукових диспутах, наукові доповіді, лекції, науково-популярні повідомлення і жанри науково-популярної літератури. Дані жанри розрізняються в основному композиційною побудовою текстів. Підсистема ж мовних засобів, що виявляється в текстах зазначених жанрів, досить однакова
Наукові тексти в більшості своїх жанрових різновидів характеризуються консервативністю у відборі мовних засобів вираження. Ця обставина підкреслюється дослідниками мови наукового стилю [31: 27c.].
Відповідно до основної задачі функціонального стилю тобто передавати наукову інформацію, визначаються його універсальні основні риси. У першу чергу, автори відзначають зростаючу універсалізацію і уніфікацію проявів наукового стилю в різних лінгвосоціумах [43: 52c.]. Розвиток природничо-наукової думки, що супроводжується процесом диференціації окремих галузей науки, призводить до все більшої уніфікації мови. Ця особливість наукового стилю призводить до вироблення штампів і шаблонів. Перевага, яку віддається шаблоном у виборі мовних засобів, і наявність спеціальної термінології, на думку Н.М. Разінкін, - це дві основні риси, які виділяються при перших спробах аналізу мови наукової літератури [33: 136c.].
Весь комплекс мовних засобів, використовуваних у наукових текстах, спрямований на те, щоб тексти відповідали основним цільовим вимогам. До наукового стилю пред'являються такі універсальні вимоги: інформативність, логічність і чіткість викладу. У М.М. Кожиной, наприклад, називаються точність, абстрактність, логічність і об'єктивність - це екстралінгвістичні ознаки наукового стилю, які організують в систему всі мовні засоби, що формують даний функціональний стиль [21: 127c.].
Виділення основних особливостей або основних функціональних рис стилю пов'язане з екстралінгвістичними причинами. Їх наявність визначає відповідність функціональної задачі даного стилю. Тому основні функціональні риси стилю універсальні, вони притаманні всім мовам, що виділяють даний функціональний стиль.
Така риса наукової літератури, як логічність викладу, в першу чергу, пов'язана з особливостями синтаксису наукового стилю. Типові прийоми організації висловлювання в науковій літературі формуються у зв'язку з висловленням аргументації наукової думки, суворої мотивуванням проходження її ланок [32: 125c.]. У синтаксичному ладі проявляється доказовість, аргументованість викладу наукового стилю.
Ретельний відбір лексики сприяє чіткості, ясності викладу. Використовуються ті лексичні одиниці, за допомогою яких можна однозначно передати необхідну наукову інформацію. Варіативність лексики в наукових текстах досить обмежена. Для наукового стилю характерно прагнення до стандарту. Інформативними тексти можуть бути тільки при правильному підборі однозначно сприймаються лексичних засобів. Велику роль у створенні наукових текстів грають загальнонаукові слова, як, наприклад: процес, аналіз, параметр, аспект і т.п.
Для наукових текстів характерні не тільки певні лексичні одиниці, але і їх певна сполучуваність. З тексту в текст переходять типові словосполучення, які створюють клішованість мовних засобів, полегшують сприйняття наукової інформації, сприяють однозначності її подання.
Отже, у відповідності з основними вимогами (логічність, точність, об'єктивність), що висуваються стилю, науковий стиль у зіставлюваних мовах виявляє універсальні стильові риси, але вибір лексики, фонетичного оформлення мовлення, морфологічних форм, сполучуваності слів, синтаксичної структури специфічний для кожної мови. Лексика наукового стилю характеризується вживанням общекніжного, нейтрального і термінологічного пластів; переважанням абстрактних іменників над конкретними; вживанням багатозначних слів в одному або двох значеннях; збільшенням частки інтернаціоналізмів в термінології; відносною однорідністю, замкнутістю лексичного складу; маловживаних слів з розмовною та розмовно-просторічної забарвленням.
У галузі морфології наукового стилю також проявляються його загальні екстралінгвістичні ознаки - точність, абстрактність, узагальненість.
1.4. Деякі порівняльні особливості наукового стилю російського, казахського та англійської мов.
Відбір морфологічних форм у науковому стилі диктується прагненням до абстрактності, до узагальнення, але виділити загальні морфологічні риси наукового стилю досить складно, тому що рівень розвитку морфології в зіставлюваних мовах неоднаковий і залежить від типологічного устрою мови.
Типологічні особливості англійської мови, наприклад, відображаються в наявності двох можливостей пасивної дієслівної трансформації у зв'язку з відсутністю падежного зміни імені іменника, що робить форми прямого і непрямого об'єкта однаковими і дозволяє пасивні дієслівні трансформації, як при прямому, так і непрямого об'єкті. У російській же мові прямий об'єкт виражений іменником або займенником у знахідному відмінку, трансформація дієслова в активній формі у форму пасивну можлива лише з перетворенням на суб'єкт прямого об'єкта.
В англійській мові в пропозиціях наукових текстів використовуються займенники they і one без вказівки на виконавця дії. У російській мові займенник відсутній, дія передається дієсловом у третій особі множини, роблячи пропозицію невизначено-особовим.
Для російської мови з форм особи, більшим ступенем абстрактності характеризується форма 3-ї особи, наприклад: Хімічний досвід говорить ... . Науковий стиль російської мови, як відомо, використовує майже виключно цю форму обличчя. Форма 1-ї особи в тих нечисленних випадках, коли вона застосовується, вживається в науковому стилі у множині - теж в узагальненому значенні деякою невизначеною сукупності осіб, куди включається і обличчя мовця.
Дієслово в науковому стилі російської мови виявляє яскраву тенденцію до десемантизації, як показано в роботі О. Д. Митрофанової [27: 33c.]. Десемантизація виражається в тому, що 1) науковому стилю властиві дієслова дуже широкою, абстрактної семантики такі, як: існувати, мати, матися, спостерігати; 2) у тому, що багато дієслова виступають у науковій мові в ролі зв'язкових: бути, бути, вважатися , 3) в тому, що значна група дієслів виступає в ролі компонентів дієслівно-іменних сполучень, де основна смислове навантаження припадає на частку іменника.
Наукової мови російської мови властивий так званий «номінативний буд» - зростання частки імен та зменшення частки дієслів: перше місце займають іменники, друге - імена прикметники, а третє - дієслова.
Визначення понять та опис їх властивостей викликає широке використання структур А є Б як у російській так і в казахській мовах А Б болип табилади, тобто речень із складеним іменним присудком. При описі стилістичних особливостей перекладу наукових текстів В.М. Коміссарова наголошується, що в англійській мові в якості іменної частини присудка часто виступає прикметник або прийменниковий оборот (The surface is copper. Control is by a foot switch). Використання складеного іменного присудка відбувається і в негативній формі, іменної частини, в цих випадках, передує заперечення поп. Для англійських наукових текстів особливо характерні численні атрибутивні групи, що вказують на самі різні ознаки об'єкта чи явища: medium power silicon rectifiers, mercury wetted contact relay. Широке використання має привід of для передачі видо-родових відносин - the oxidizer of liquid oxygen ', поширені також атрибутивні сполучення зі словами type, pattern, design, grade. В англійських наукових текстах номіналізіруются та опис процесів і дій - to do post - welding cleaning. Функція реального опису дії передається імені, присудок стає в пропозиції загальним позначенням процесуальності «оператором» при імені. Використовуються дієслова (effect, perform, obtain, give, to be, imply, lead to), значення яких повністю залежить від іменників несучих, основне смислове навантаження в реченні.
Специфіка іменників з речовим значенням в науковому стилі як російського, так і англійської мови полягає в можливості вживання їх у множині для позначення видів, сортів, речовин, інструментів (oils, fats, sands, dividers, jointers). [26: 128c.] .
Пропозиції науково-технічного тексту будуються у строгій логічній послідовності. Науковий виклад представляє собою, як правило, монологічну мова. Питальні речення використовуються з метою постановки проблеми, яка вирішується після постановки питання. Окличні речення, що відображають високу емоційність, не характерні для наукової мови і можливі в жанрі усній дискусії.
Вираз смислових відносин, доказовість і аргументованість викладу, зокрема, пов'язані з вживанням складних речень з розгорнутою союзної зв'язком. У науковому стилі можливі довгі складні речення, які сприяють високій інформативності: достатньо повною і детальною передачі інформації. Пропозиції часто складаються з кількох предикативних структур. Нерідко пропозиції ускладнені причетними оборотами, вступними структурами тощо, що збільшують їх ємкість. Велику роль при цьому відіграють зв'язкові елементи. У зв'язку з послідовністю і доказовістю наукового викладу в англійській і російській широко використовуються причинно слідчі спілки та логічні зв'язки since, therefore, it follows, так, таким чином, осилай, осилайша, та ін
Разом з тим синтаксис наукового стилю в російській, казахською та англійською мовами мають свої характерні відмінності, які залежать від типологічного пристрої зіставляються мов.
Добре відома така синтаксична риса наукового стилю, як широка вживаність пасивної конструкції. Прояв даної синтаксичної риси наукового стилю залежить від властивостей системи певної мови.
Особливості вживання пасивного застави в англійській мові, пов'язані з наявністю двох можливостей пасивної трансформації через відсутність падежного зміни імені іменника в англійській мові. Трансформація дієслова в активній формі у форму пасивну в англійській мові можлива як при прямому, так і при непрямому і навіть місцевому об'єкті.
У наукових текстах, як у російській і казахській, так і в англійській мові досить широко поширені безособові пропозиції, так як результати наукових спостережень підносяться в узагальненому вигляді, але в кожній мові ці пропозиції будуть мати свої особливості. Так у науковому стилі російської мови вживаються безособові речення з модальними словами та інфінітивом; з предикативними прислівниками на-о; з безособовими дієсловами або з особистими у значенні безособових; наприклад: Не потрібно думати, що ... Цікаво зауважити, що ..., для російської мови характерні також і невизначено-особисті пропозиції. Що стосується англійської мови, то в ньому безособові і невизначено-особисті пропозиції завжди двоскладні, мають особливі марковані форми підмета, наприклад, невизначено-особисте займенник one у функції підмета.
З одного боку, експресивні засоби мови, зокрема, емоційно-експресивно забарвлена ​​лексика, образні засоби, не властиві науковому стилю. Емоційна забарвленість мови не сприяє досягненню точності, логічності, об'єктивності та абстрактності викладу. Але з іншого боку, слід зазначити, що дослідження синтаксису наукового стилю відзначають у «уніфікованих» синтаксичних структурах значні виражальні можливості, які закладені у використанні різноманітних варіантів порядку слів у реченні, в синтаксисі надфразовою єдностей і абзаців, в типових композиційних побудовах [21: 77c .].
Дослідники стверджують що, незважаючи на те, що автори наукових робіт дотримуються стандартної мови науки, прояв авторської індивідуальності при цьому неминуче.
У наукових текстах використовуються наступні Емфатичний елементи: саме, тільки це, лише, і тільки, дійсно, шиңимен, расинда, жаңағи, it is ... that, it was until ... that, as though та ін Слід зазначити, що факт наявності авторської оцінки і вираження авторської позиції, емоцій і т.п., а також використання мовної образності в науковому стилі підтверджується рядом досліджень [15: 104c.]. При цьому наголошується, що в основному в науковому стилі використовуються ті самі лексичні, граматичні та стилістичні засоби створення образності, передачі емоцій і оцінки, що і в інших стилях. Не менш важливим нам здається спостереження, що як би широко не була реалізована емоційна функція в рамках наукового висловлювання, вона завжди підпорядкована основній його меті - реалізації функції інформації, бо емоційна функція лише допомагає автору більш переконливо довести свою точку зору. Великий внесок у дослідження елементів емоційно-суб'єктивної оцінки в англійській наукової мови внесла Н.М. Разінкіна. Вона вважає, що "... адекватний опис сутності мовних особливостей наукової прози вимагає вивчення їх емоційних якостей; людське мислення є єдність логічного і чуттєвого пізнання дійсності" [Разінкіна Н.М. : 40].
На думку дослідника, виникнення емоційної реакції пов'язане з процесом пізнання дійсності. Коли вчений з'ясовує взаємозв'язку матеріального світу, оцінює роботу інших дослідників, поряд з логічною констатацією факту, він висловлює свою власну суб'єктивно-чуттєву оцінку. Таким чином підтверджується той факт, що стилістично забарвлені лексичні засоби та мовні образи є невід'ємною частиною науково-технічної літератури англійською мовою. У зв'язку з цим виникає проблема адекватної передачі цих коштів на російську і казахську мови.
Серед лінгвістичних характеристик, що відрізняють наукові тексти від інших типів тексту, більшість авторів називають наступні: складність синтаксичних побудов, лексична, синтаксична та композиційна стереотипизация; підпорядкованість естетичних властивостей прагматичним настановам і інтенції автора; регламентований характер використання емоційних можливостей; використання синтаксичних і лексичних штампів; переважання об'єктивності у викладі, поєднання безсуб'єктного (неособистого) способу викладу з виразом суб'єктивної думки вченого (автора); широке використання символів формул, таблиць та ін
Всі ці особливості спостерігаються в російськомовних та англомовних наукових текстах. Як відзначають деякі автори [Рябцева Н. К.: 45], найбільш типові особливості англомовного наукового тексту, отримали досить докладне висвітлення в лінгвістичній літературі, і зафіксовані нами при аналізі матеріалу дослідження, наступні:
1) складні синтаксичні побудови представлені у наукових текстах в основному складнопідрядними реченнями;
2) ускладнення синтаксичної структури речення може також відбуватися за рахунок використання герундіальних, причетних і інфінітивних конструкцій;
3) зазвичай вказують, що серед граматичних конструкцій в англомовному тексті переважає пасивний;
4) у наукових текстах також наголошується використання синтаксичних і лексичних штампів, спеціальних стійких виразів, що створюють логіку розповіді, що забезпечують зв'язність тексту (наприклад, on the one hand, on the other hand, for example, as we have seen).
Специфіка англійського наукового стилю проявляється у заміні визначальних придаткових пропозицій прикметниками в постпозиції the materials available і у використанні форм інфінітива у функції визначення the temperature to be obtained. Характеристикою англійської наукового викладу є поширене використання еліптичних конструкцій low - divssure producers, випадки опущення артикля general view, biological engineering. Широке використання мають конструкцій з прийменником of the oxidizer of liquid oxygen і численні атрибутивні групи medium - power silicon rectifiers. Також відзначається більш часте використання мовних засобів вираження, зокрема порівнянь і метафор.
Специфікою російського наукового стилю є більш широке використання абстрактних та загальних понять розвиток, рух, зміна, явища; значно частіше використовуються логічні засоби зв'язку. Манера викладу характеризується переважанням поєднань, ядром яких служить іменник. У науковому стилі російської мови широко використовуються однорідні члени, причетні і дієприслівникові обороти. Часто використовуються ланцюжки з кількох іменників у родовому відмінку: завдання визначення зміни напрямку руху частинок.
У ряді робіт з переводоведению показано, що в російській ширше ознака читача. Строгість викладу більш властива російській науковому стилю, в англійському науковому викладі зустрічаються емоційні висловлювання й риторичні питання, що менш властиво російській наукового викладу. Російський науковий стиль характеризується більш високою логічністю і суворої послідовністю наукового викладу. У пропозиції використовуються спеціальні ввідні слова, обороти і уточнення, що підкреслюють логіку викладу [76].
Розглянуті характеристики наукового стилю показують, що загальна характеристика мовних засобів наукового стилю універсальна для зіставляються мов. У зіставлюваних мовах дана характеристика орієнтується на основну функціональну завдання і відповідає основним вимогам, що пред'являються стилю, таким як: логічність, аргументованість, точність і об'єктивність викладу, дані ознаки наукового стилю організують в систему всі мовні засоби, що формують науковий функціональний стиль.
У використанні морфологічних форм, доборі лексики, синтаксичній структурі, в фонетичному оформленні мови науковий стиль в зіставлюваних мовах має як універсальні особливості, так і специфічні риси, прояв специфічних рис наукового стилю залежить від типологічного устрою мови.
1.5. Проблеми дослідження наукової термінології.
З усієї сукупності досліджуваних вченими проблем, що виникають у зв'язку з вивченням функціональної мови науково-технічної літератури, найбільшу увагу по праву приділяється дослідженню лексики як найбільш специфічного рівня мови науки і техніки [Борисова Л.І.:]. Цей інтерес не випадковий. Саме лексичний склад науково-технічних текстів перебуває зараз у стадії найбільш інтенсивної еволюції. Це відноситься як до терминологическому, так і до загальнонауковому верствам лексики науково-технічних текстів. У зв'язку з цим особливу важливість отримують дослідження, спрямовані на вивчення реального функціонування лексичних одиниць у науково-технічних контекстах.
Перекладу та міжмовного зіставлення термінів, які
традиційно розглядаються як одиниці перекладу, в науковій літературі цілком справедливо приділяється величезна увага. Для розуміння проблем перекладу терміну необхідно звернутися до специфіки терміна.
Під терміном традиційно розуміється слово (словосполучення), що означає поняття спеціальної галузі знання або діяльності [Бархударов Л. С.: 6]
Терміни можуть мати різну структуру. За кількістю компонентів виділяють терміни-слова, або однослівні терміни, рідше іменовані монолексемнимі, до яких можуть бути віднесені й складні терміни, утворені складанням основ і мають злите або дефісное написання; терміни-словосполучення, або складові, багатокомпонентні терміни.
Л. В. Щерба характеризував складові терміни як поєднання слів, що володіють структурним і семантичним єдністю і представляють собою розчленовану терминированной номінацію [Щерба Л. В.: 53]. Критерієм розгляду словосполучення як однієї номинативной термінологічної одиниці служить його використання для називання одного поняття
З урахуванням розглянутих вище положень, нам видається вичерпним визначення терміна, дане С. В. Гриньовим, в якому він характеризує термін "як номінативну спеціальну лексичну одиницю (слово чи словосполучення) спеціальної мови, прийняту для точного найменування спеціальних понять" [Гриньов С. У .: 22].
Питання про специфіку термінів та проблеми їх перекладу завжди займав особливе місце в порівняльному мовознавстві. Якщо завдання перекладу - забезпечення еквівалентності як спільності змісту ... текстів оригіналу і перекладу, то при перекладі спеціальних текстів термінів слід приділяти особливу увагу: саме вони визначають інформаційний зміст спеціального тексту, будучи своєрідними ключами, організують, структурирующими і кодують спеціальну інформацію. Отже, саме стосовно до термінів найбільш гостро постає питання про можливість досягнення еквівалентності при існуванні відмінності кодових одиниць.
Аналізу основних властивостей і характеристик терміна у вітчизняному мовознавстві присвячено цілий ряд робіт. На нашу думку, найбільш чітко найважливіші властивості терміна сформульовані С. В. Гриньовим: це "специфічність вживання" (спеціальна область вжитку) та "змістовна точність". [Гриньов С. В.: 22].
Специфіка перекладу термінів полягає в тому, що найважливішою умовою досягнення еквівалентності є збереження в перекладі змістовної точності одиниць ІЄ, забезпечення абсолютної ідентичності понять, що виражаються термінами ІЄ і ПЯ. Іншими словами, якщо терміни ІЄ і ПЯ кодують поняття відповідної наукової галузі, а тотожність кодів відправника і одержувача є елементарним умовою успішної комунікації, то саме забезпечення тотожності означає термін понять являє собою найважливіше завдання перекладу спеціального тексту. Виявлення розбіжностей у системі понять, що виражаються термінами ІЄ і ПЯ - важливий крок на шляху міжмовної гармонізації терміносистем, що забезпечує рішення проблем перекладу термінів.
Системність термінології завжди розглядалася як одна з її найважливіших характеристик. Неодноразово зазначалося, що системність термінології має двоїсту основу: з одного боку, це системність понятійна, логічна, яка випливає з системності понять самої науки, з іншого - системність лінгвістична, системність мовних одиниць, що виражають ці поняття.
Існують різні підходи до виділення та аналізу терміносистем. Слідом за С. В. Гриньовим, під термінологічною ми розуміємо "упорядкований безліч термінів з зафіксованими відносинами між ними, що відображають відносини між званими цими термінами поняттями" [ГріневС. В.: 22]
Довгий час термінологічні системи досліджувались у відриві від будь-якого конкретного словесного оточення, ситуації мовлення, жанру висловлювання - словом, від будь-якого тексту. На практиці, проте, застосування такого підходу породжує проблему визначення меж термінологічного поля, що посилюється, багатозначністю термінів, що функціонують у різних вузьких наукових областях у різних значеннях.
Сучасним вченим, надає великої особливу увагу соціальній ролі та комунікативної функції лінгвістичного знаку, представляється важливим вивчення термінології саме в природних умовах її функціонування, в реальних умовах професійної ... комунікації. У сучасному термінознавство безумовно визнана первинність сфери функціонування термінів.
У зв'язку з цим вважаємо за доцільне підійти до проблеми виділення терміносистеми, ввівши додатковий критерій текстової спільності входять до неї термінів. Більш того, інформаційна функція терміна, його комунікативна активність дозволяють розглядати терміносистему як основу організації спеціального тексту, на противагу вивченню сукупності термінів тієї чи іншої наукової області, які розглядають у відриві від мікро-і макроконтекст, від особливостей функціонування в мові.
У цій роботі терміни аналізуються як найменування елементів системи понять, які організовують передачу інформації спеціального тексту і визначають зміст комунікативного акту. При цьому стає можливим точне визначення тих значень мовних одиниць, які актуалізуються саме в рамках цієї системи, тобто значень, дійсно пов'язаних системними відносинами. Виявлення значень даної термінологічної одиниці в системі спеціального тексту знімає питання про допустимість або неприпустимість в термінології синонімії, полісемії та деяких інших явищ, дозволяючи розглядати терміни як розвиваються, вільно функціонують у мові одиниці.
Звертаючись до тексту як до мовній системі, відбиває функціонування терміносистеми, ми одночасно розглядаємо сам текст і його переклад як реалізацію акта міжкультурної комунікації в сфері науки. Доцільність такого підходу до вивчення термінів як одиниць перекладу побічно підтверджують характеристики, дані терміну М. М. Володіної: "У терміні найбільш виразно проявляється соціально-комунікативний параметр пізнання, його комунікативно-діалогічне вимір ... У зв'язку з цим можна стверджувати, що основна функція терміна - по можливості точно виражати спеціальні поняття - поряд з репрезентативно-когнітивним, носить також соціально-комунікативний характер "[Володіна М. Н.: 19]. Термін розглядається як одиниця мовного та професійно-наукового знання, що забезпечує ефективність міжкультурної комунікації. Еквівалентність термінів ІЄ і ПЯ, несучих основний обсяг інформації рецептора спеціального тексту, необхідна для забезпечення повноти і точності передачі міститься в тексті інформації при перекладі.
Виявлення системних зв'язків між термінами на основі аналізу їх функціонування у спеціальному тексті дозволяє встановити парадигматичні відношення, в які вступає термін у терміносистемі, точно визначити обсяг виражається ним поняття, його місце в терміносистемі ІЄ і виявити, наскільки точно передано значення термінологічної одиниці в ПЯ. Спеціальний текст при такому аналізі є проекцією окремо взятій, замкнутої терміносистеми, у якій виявляється функція терміна.
Висновки:
1) Комунікація в сфері науки - одне з найважливіших напрямків обміну інформацією в світовому співтоваристві у зв'язку з науково-технічним прогресом. На відміну від інших сфер комунікації письмова комунікація відіграє найважливіше значення. При здійсненні письмовій комунікації граматичні та стилістичні особливості науково-технічних текстів визначаються цілями комунікації, на основі яких виробляються стратегії, що використовуються авторами при написанні науково-технічних текстів: стратегія повноти, стратегія узагальненості, стратегія абстрактізаціі, стратегія об'єктивності стратегія ввічливості, стратегія іронії, стратегія соціальної престижності. Найважливішими причинами, що ускладнюють комунікативні процеси в науковій сфері, є проблеми лінгвістичні - мовні і мовні, Таким чином, проблема перекладу науково-технічної літератури як інструменту міжкультурної комунікації набуває найважливіше значення
2) Найважливішою проблемою досягнення еквівалентності перекладу науково-технічних текстів є передача вихідного змісту тексту за допомогою треміносістеми переказного мови. Різниця терміносистем ІЄ і ПЯ-є причиною найбільших труднощів при перекладі науково-технічних текстів. Звідси випливає необхідність дослідження треміносістем і розробки прийомів перекладу частково еквівалентної та безеквівалентної лексики.
Науковий стиль відображає ментальну діяльність людини у вивченні різних аспектів навколишньої дійсності і всі його жанри служать опису об'єкта дослідження. Відповідно до основних вимог (логічність, точність, об'єктивність), що висуваються стилю, науковий стиль у зіставлюваних мовах виявляє універсальні стильові риси, але вибір лексики, фонетичного оформлення мовлення, морфологічних форм, сполучуваності слів, синтаксичної структури специфічний для кожної мови.
3) Росіяни і казахські науково-технічні тексти в порівнянні з англійськими характеризуються більшим ступенем безособовості, що виражається рідкісним використанням займенників та дієслів 1-ї особи, а також більш широким використанням абстрактних та загальних понять, а також дієслів широкої семантики. Значно частіше використовуються логічні засоби зв'язку. Манера викладу характеризується переважанням поєднань, ядром яких служить іменник. У науковому стилі російської мови широко використовуються однорідні члени, причетні і дієприслівникові обороти. Для науково-технічних текстів англійською мовою особливо характерні численні атрибутивні групи, що вказують на самі різні ознаки об'єкта або явища, широке використання має привід of для передачі видо-родових відносин. Також в англійських науково-технічних текстах більш поширене використання стилістично забарвлених засобів, що викликає необхідність нейтралізації при перекладі на російську мову
4) Проблема дослідження термінології є однією з ключових у дослідженні науково-технічних текстів. Термін - слово (словосполучення), що означає поняття спеціальної галузі знання або діяльності. Найважливішою умовою досягнення еквівалентності є збереження в перекладі змістовної точності одиниць ИЯ. Виявлення розбіжностей у системі понять, що виражаються термінами ІЄ і ПЯ, - важливий крок на шляху міжмовної гармонізації терміносистем, що забезпечує рішення проблем перекладу термінів у сферах їх функціонування. Терміни є також одиницями мовного і професійного знання, що забезпечують ефективність міжкультурної комунікації

Глава 2. Проблеми перекладу термінів англійської їх наукові х текстів на російську і казахський я зик і.
2.1.Расхожденія в лексичному складі і морфо-синтаксичній структурі термінів ІЄ і ПЯ та їх вплив на еквівалентність перекладу.
Розбіжності, які виявляються при зіставленні ряду термінів ІЄ і ПЯ на формально-семантичному рівні, представлені трьома основними видами: розбіжності у морфо-синтаксичній структурі; розбіжності в лексичному складі; розбіжності в лексико-граматичній структурі термінів ІЄ і ПЯ.
Розбіжності у морфо-синтаксичній структурі термінів ІЄ і ПЯ поділяються на такі різновиди:
Приналежність одного з компонентів у структурі термінів ІЄ і ПЯ до різних частин мови може бути обумовлена ​​як відмінностями в граматичному ладі мов, так і історично склалися особливостями позначення поняття в кожній мові.
Різниця в граматичному ладі мов є основною причиною розбіжностей у морфо-синтаксичній структурі англійських термінів, що складаються з двох і більше імен іменників, і їх російських еквівалентів. Граматичній структурі "іменник + іменник" (N + N), найбільш продуктивною в утворенні англійських термінів у російських термінах, як правило, відповідає конструкція "прикметник + іменник" (Adj + N), при перекладі на казахську мову як і на російську використовується конструкція "прикметник + іменник" (Adj + N): consumer demand - споживчий попит-тұтинушилиқ сұранис; credit rating - кредитний рейтинг - кредіттік рейтинг; interest income - процентний дохід - проценттік кіріс; investment policy - інвестиційна політика - қаржи құюшилиқ саясат; market capitalization - ринкова капіталізація - нариқтиқ капіталізація; reserve account-резервний рахунок - резервті шот; subscriber base - абонентська база - абоненттік база; tax basis - податкова база - салиқтиқ база.
Розбіжності у морфо-синтаксичній структурі англійських, російських і казахських термінів можуть супроводжувати розбіжності в лексичному складі термінів: parent company - материнська компанія - аналиқ компанія (заміна імені іменника ім'ям прикметником не пов'язана зі зміною семантики цього компонента).
2.2.Расхожденіе граматичних форм одного з компонентів зіставляються термінів ІЄ і ПЯ.
Дану різновид розбіжностей ми спостерігаємо перш за все при перекладі англійських термінів, утворених поєднанням імен іменників.
При зіставленні внутрішньої форми термінів, що складаються з двох іменників (N + N) або імені іменника та іменний групи, виникають такі види розбіжностей:
1. Зміна відмінкової форми визначального іменника (заміна форми називного відмінка на форму родового відмінка), а так само набуттям привабливою форми при перекладі на казахську мову:
risk figure - показник ризику - тәуекел көрсеткіші; capital market - ринок капіталу - капітал нариғи; tax rate - ставка податку - салиқ ставкаси; purchase price - ціна придбання - сатип алу құни.
2. Зміна відмінкової форми визначального іменника (загальний відмінок іменника в структурі терміна ІЄ - непрямі відмінки імені іменника в структурі терміна ПЯ) і введення приводу:
income tax - податок на прибуток - кіріске салинатин салиқ;
sales tax - податок з продажів - сатилған тауарға салинатин салиқ;
market position - положення на ринку - нариқтағи жағдай;
3. Зміна числа (однина - множина) одночасно зі зміною відмінкової форми (у тому числі з введенням прийменника):
order inflow - надходження замовлень - тапсиристардң түсуі;
share issue - емісія акцій - акціялар еміссіяси;
share turnover - обіг акцій - акціялар айналими;
share subscription - підписка на акції - акціяларға жазилу;
profit and loss account - звіт про прибутки та збитки - кіріс пен шиғиндар есебі.
Терміни, що складаються з двох іменників, пов'язаних приводом of (N of N), як правило, переводяться терміном зі структурою "іменник + іменник у родовому відмінку" в російській мові і "іменник + іменник в присвійності конструкції" в казахському : principles of consolidation - принципи консолідації - консолідація прінціптері; Board of Directors - Рада директорів - діректорлар кеңесі.
Інші прийменники, що зв'язують два імені іменників у складі термінів, як правило, передаються відповідними приводами російського та казахського мов: dividend per share - дивіденд на акцію - акціяға дивіденд; і т.п.
Морфо-синтаксична структура "іменник + іменник у непрямому відмінку (у тому числі з прийменником)" досить продуктивна в освіті російських термінів; переважно за допомогою цієї структури і структури Adj + N передається значення англійських термінів зі структурою N + N.
Нами розглянуті найбільш типові випадки розбіжності морфо-синтаксичних структур еквівалентних термінів ІЄ і ПЯ; інші різновиди представлені одиничними випадками і не є характерними для досліджуваних міжмовних відповідностей.
У багатьох випадках і теоретично, і практично можливе співіснування росіян (так само як і англійських) термінів одного лексичного складу, але різної морфо-синтаксичної структури. Так, у російських складових термінах однаково широко представлені і узгоджені визначення, виражені ім'ям прикметником, і додатки, виражені ім'ям іменником у непрямому відмінку з прийменником. У таких випадках, як правило, один з варіантів виявляється більш стійким і закріплюється в мові як термін, але іноді граматична структура не є настільки жорсткою і допускає багатоваріантність перекладу: market factor - нариқтиқ фактор - ринковий фактор, який може бути переведений і як чинник ринку.
У цілому, розбіжності в структурі термінів на граматичному рівні не перешкоджають досягненню еквівалентності перекладу, так як дозволяють висловити ідентичні категоріальні значення в ІЄ і ПЯ. Цей факт можна розцінювати як підтвердження того, що у своїй когнітивної функції мову мінімальний залежить від граматичної системи мови. Результати аналізу слід взяти до уваги як підставу для застосування граматичних трансформацій при калькировании безеквівалентної термінології.
2.3.Расхожденія в лексичному складі термінів
При зіставленні англійських складених термінів та їх російських і казахських еквівалентів відзначаються розбіжності в лексичному значенні ядерних або визначальних компонентів.
Внаслідок різних традицій номінації основою для формування складових термінологічних одиниць в ІЄ і ПЯ служать різні ключові терміни. Наприклад,
accounting convention (буквально: правило бухгалтерського обліку) - метод бухгалтерського обліку - бухгалтерлік есеп әдісі;
utilization of losses (буквально: використання збитків) - погашення збитків - шиғиндардиң өтелуі.
Досить поширеною тенденцією є використання в англійських складових термінах ядерних компонентів більш широкої семантики, ніж у російській і казахській мовах. Англійська мова широко використовує іменники широкої семантики як основу для утворення термінів, що не характерно для російської термінології. Наприклад, лексичні розбіжності неминучі при передачі значення компонента item: термін non-distributable items (Присвоєння статті) слід перекладати як Присвоєння прибуток - бөлінбейтін кіріс. Порівняйте з extraordinary items (надзвичайні статті)-надзвичайні / позареалізаційні доходи і витрати - өткізуден тис кіріс пен шиғиндар.
Розбіжності в лексичному значенні неядерних компонентів складених термінів ІЄ і ПЯ (у тому числі супроводжуються зміною частини мови) також пояснюються різними традиціями номінації понять в ІЄ і ПЯ: book value (буквально: книжкова вартість - вартість по бухгалтерських книг) - балансова вартість - тепе- теңдік құн;
cash in hand (буквально: грошові кошти в руці) - грошові кошти в касі - кассадағи ақша;
parent company (буквально: батьківська компанія) - материнська компанія - аналиқ компанія;
equity exposure (буквально: ризик зміни вартості капіталу) - фондовий р позов - фондтиқ тәуекел;
Те, що причиною даного виду перекладацьких невідповідностей є саме традиції використання різних мовних одиниць у складі терміна ІЄ і ПЯ, наочно демонструє наступний приклад: якщо в англійській мові співіснують терміни-синоніми short-term liabilities (короткострокові зобов'язання) і current liabilities (буквально: поточні зобов'язання), кожен з яких може вживатися при складанні бухгалтерського балансу, то в російській мові обидва терміни переводяться як короткострокові зобов'язання, згідно жорстко регламентованої структурі балансу.
При зіставленні лексичних значень компонентів більшості наведених у даному розділі термінів ІЄ і ПЯ виділяється загальна (інтегральна) сема; терміноелементи одиниць ІЄ і ПЯ пов'язані відносинами спеціалізації, генералізації значення, іншими метонимическим відносинами. У деяких випадках, однак, в основі внутрішньої форми зіставляються термінів ІЄ і ПЯ лежать різні семантичні відношення:
  equity investment (інвестиції в акціонерний капітал інших компаній) - портфельні інвестиції (інвестиції, які формують портфель цінних паперів компанії): обидва терміни позначають інвестиції в акції інших компаній - басқа компаніялар акціяларина қаржи құю;
equity exposure (ризик зміни вартості капіталу) - фондовий р позов (ризик зміни цін фондового ринку): обидва терміни позначають ризик зміни вартості акцій - акціялар бағасиниң өзгету қаупи.
Ці розбіжності не перешкоджають вираженню термінами ІЄ і ПЯ ідентичних понять.
2.4.Расхожденія лексико-граматичної структури термінів ІЄ і ПЯ
Порівняльний аналіз англійських і російських термінів фінансової звітності на формально-семантичному рівні показує, що розрізняється і їх морфо-синтаксична структура, і лексичний склад. При цьому в більшості випадків терміни ІЄ і ПЯ характеризуються також різним числом компонентів. Розбіжності, в залежності від їх причин, можна розділити на такі різновиди.
Розбіжності в лексико-граматичній структурі термінів ІЄ і ПЯ внаслідок неможливості передати семантику кожного терміноелемент одним аналогічним компонентом при перекладі.
Розбіжності цього різновиду виникають при перекладі однослівних термінів, яким відповідають російські складові терміни. Як приклад наведемо такі пари еквівалентів:
maintenance - технічне обслуговування - технікалиқ қизмет көрсету;
proceeds - грошові надходження - қаржилиқ түсімдер;
research - наукові дослідження - ғилимі зерттеулер;
security - цінний папір - құнди қағаз.
У деяких випадках лексико-граматична структура російського складеного терміна відображає складний характер англійського терміна, утвореного - складанням двох слів: leaseback - зворотний лізинг - Кері лізинг; - на основі складеного терміна (в результаті еліпсис): rentals-
1. Витрати на оренду; 2. Орендна плата (від rental expenses, rental payments) - жалдау төлем аұиси; nominee - номінальний акціонер (від nominee shareholder) - номіналди акціонер
2.5.Сопоставленіе термінів англійської російського та казахського мов на семасіологічному рівні.
При зіставленні термінів ІЄ і ПЯ виявлено, що у переважної більшості англійських термінів фінансової звітності існує один російський (казахський) еквівалент. У даному розділі необхідно розглянути випадки розбіжності значень термінів ІЄ і ПЯ та їх причини. Виявлено також, що деякі англійські терміни фінансової звітності мають два (три) відповідності, а ряд термінів не має еквівалентних термінологічних одиниць у російській і казахській мовах, зафіксованих у лексикографічних джерелах. Для аналізу проблем перекладу цих термінів необхідно розглянути їх на семасіологічному рівні, виявивши особливості позначення категоріальних ознак понять на рівні терміноелементів в ІЄ і ПЯ.
Зіставлення терміносистем ІЄ і ПЯ на семасіологічному рівні дозволяє виділити наступні основні види розбіжностей між термінами ІЄ і ПЯ:
1. Розбіжності в точній обсязі поняття, що виражається термінами ІЄ і ПЯ (виявляються при аналізі місця терміна в системі понять, тобто парадигматичних відносин).
2. Наявність у термінів ІЄ кількох відповідників в ПЯ, що означає необхідність вибору вірного варіанту перекладу-багатозначність термінів.
3. Відсутність в ПЯ термінів, еквівалентних одиницям ІЄ.
При аналізі термінів нами відзначено, що деякі терміни ІЄ і ПЯ, традиційно розглядаються як еквівалентні, є "відносними еквівалентами" [Скороходько Е. Ф.: 46], тобто мають певні семантичні розбіжності, які реалізуються в різній специфіці вживання термінів у ІЄ і ПЯ. Розбіжності можуть бути незначними при перекладі тексту (що і дозволяє розглядати дані одиниці в двомовних словниках як еквівалентні), але в певному контексті можуть перешкоджати точності перекладу.
Певні семантичні розбіжності між термінами ІЄ і ПЯ, як правило, викликані відмінностями у точній обсязі понять, в диференціації понять. По суті, їх можна розглядати як відмінності в мовній картині світу, що формується мовними засобами іноземних мов і ПЯ які корелюють зі структурою мислення і способом пізнання світу. У термінології ці відмінності відображають розбіжності в точній обсязі поняття, обумовленому застосовуваними системами та методиками обліку, і його місце в системі понять. Фундаментальні відмінності в термінообразующіх системах понять ІЄ і ПЯ можуть реалізовуватися і в повній відсутності еквівалентів.
Семантичні відмінності між термінами фінансової звітності ІЄ і ПЯ обумовлені розбіжностями в історично сформованій диференціації понять: це явище розглядається Л. С. Бархударова як типова причина проблем перекладу термінів [Бархударов Л. С.: 6].
Англійські терміни amortization, dedivciation мають значення амортизація, знос - тозу, амортизація. В англійській мові перший термін може вживатися тільки для позначення зносу нематеріальних активів, другий - для позначення старіння матеріальних активів, що і визначає специфіку їх вживання. У російській і казахській мовах щодо всіх видів активів використовуються терміни амортизація, знос - амортизація, тозу.
Російському терміну заробітна плата відповідають два англійських і два казахських терміну: salary (позначає оклад, платню, фіксовану заробітну плату) семетрічное з казахським - еңбек ақи, і wages (позначає відрядну або погодинну заробітну плату) - төлем ақи в в перекладі на казахську. Кожен з цих термінів, що мають різні диференціальні семи, може бути переведений терміном заробітна плата в тих випадках, коли диференціація понять нерелевантна і не має принципового значення для сприйняття інформації носіями ПЯ. Як і в попередньому випадку, складності виникають при зворотному перекладі з російської та казахської мов на англійську.
Протилежне явище спостерігаємо при перекладі терміну property: англійський термін не диференціює поняття майно та нерухоме майно, тоді як в російській мові поняття нерухомого майна виділяється в окрему категорію.
Дещо інше явище спостерігається у разі неповної відповідності точного обсягу поняття термінів у системі ІЄ і ПЯ. Термін ПЯ може не забезпечувати вичерпної передачі семантики терміна ІЄ зважаючи розбіжності однієї або кількох диференційних сем. Термін recruiting позначає поняття, яке може бути переведене на російську мову як найм (персоналу) - жалдау; підбір (кадрів) - іріктеу, проте англійський термін має більш широку семантику, ніж кожен з наведених російських термінів, так як позначає цілеспрямовану діяльність з пошуку, відбору та найму кадрів певної кваліфікації. Це створює передумови для запозичення, транскрипції англійської одиниці-термін рекрутинг часто використовується для позначення області діяльності з підбору кадрів. Таким чином, проблема неточного відповідності значення термінів у деяких випадках вирішується шляхом запозичення терміна ІЄ.
Деякі складнощі при перекладі можуть представляти складові
терміни ІЄ і ПЯ з різною внутрішньою формою: певна розбіжність буквального лексичного значення компонентів може спричинити за собою незначні розбіжності в семантиці термінів. Так, термін Chief Executive Officer (буквально: головний виконавчий керівник) далеко не в кожному контексті еквівалентний терміну з більш вузькою семантикою генеральний директор. У той же час терміни з більш широкою семантикою перший керівник або вища посадова особа - жоғарғи лауазимди тұлға практично не використовуються в текстах офіційних документів підприємств, так як не відображають конкретних повноважень керівника. Таким чином, при перекладі цього терміну виникає необхідність враховувати контекст, а у відповідній англійському терміну абревіатури СЕО відсутня еквівалентна абревіатура в ПЯ.
Таким чином, всі розглянуті в цьому розділі терміни ІЄ і ПЯ характеризуються певними розбіжностями у точній обсязі висловлюються ними понять, які повинні бути відображені в термінологічних словниках. Проте прийняті еквіваленти дозволяють найбільш точно передати семантику одиниць ІЄ при перекладі тексту. У тих випадках, коли семантичні розбіжності повинні бути підкреслені у перекладі конкретного тексту, можуть використовуватися додаткові мовні засоби, що дозволяють уточнити семантику терміна ІЄ (наприклад, коментарі)
2.6. Багатозначність і варіантність відповідностей в перекладі
Предмет нашого дослідження у цьому розділі -
багатозначність і варіантність відповідностей англійських термінів фінансової звітності. Багатозначність спостерігається в тих випадках, коли термін ІЄ має різні значення, які передаються різними російськими еквівалентами, і в тих випадках, коли для передачі якого-небудь одного значення терміну ІЄ в ПЯ можуть використовуватися декілька різних термінів, причому вибір варіантного відповідності, як правило, обумовлений контекстом. Як наслідок, ми виділимо дві основні різновиди термінів ІЄ, що мають варіантні відповідності в ПЯ.
1) Багатозначні терміни, що мають кілька еквівалентів
У термінознавство не склалося єдиної оцінки явища
багатозначності в термінології. Деякі вчені виключають
можливість виникнення полісемії в термінології, а проте більшість терміноведов визнають її існування [Гриньов С.В.: 22; Лоте Д. С.: 32]. Дослідження в області термінології підтверджують той факт, що термін функціонує і розвивається в мові подібно слову, що реалізується в зміні, звуженні, розширенні його значення; появі нових значень і тому подібне. Але ми вважаємо, що однозначність терміну в конкретній мовній ситуації залишається основною вимогою, що пред'являються до термінології.
Більшість таких термінів - однослівні терміни account, contingency, delivery, return, term та ін Наша вибірка містить лише декілька складених термінів, що мають два різних значення. Вони успадковують полісемію ключового терміна:
rate - \. курс \ 2.ставка - бағам.
fixed rate - 1. фіксований курс, 2 .фіксірованная / тверда ставка відсотка - тұрақти (өзгермейтін) бағам.
floating rate - 1. плаваючий курс; 2.плавающая ставка відсотка - тұрақсиз (өзгермелі) бағам.
Широка семантика, по суті, є однією з передумов багатозначності термінів. Багатозначність не властива термінам, які виникли в терміносистемі для позначення спеціального поняття відповідної науково-професійної області, функціонуючим в ній і не придбала інших значень унаслідок проникнення в загальновживану мову. За кожним таким терміном, що має одну дефініцію, коштує чітке визначення, методика розрахунку або юридична норма. Подібні терміни, як правило, однозначні і мають один еквівалентний термін в російській і казахській мовах: bond - облігація - облігація; overheads - накладні витрати - үстеме шиғиндар; shareholder - акціонер - акціонер. (У цьому випадку багатозначність може бути зумовлена ​​історично сформованим наявністю синонімів - дублетів в ПЯ: amortization - амортизація, знос - амортизація, тозу).
Проте багато однослівних терміни або спочатку були загальновживаними, або виступають в значенні, що розвинулося на основі загальновживаного. Спеціальне значення терміна у терміносистемі корелює із спочатку існували загальновживаним значенням мовної одиниці, в якому вона функціонує в інших текстах: addition - 1. Додаток; 2. - Приріст; збільшення (за період) - өсім; structure - 1. структура; 2. організаційна структура - құрилим; loss - 1. втрати; 2. збиток - шиғин.
У деяких випадках причиною багатозначності є походження термінів від багатозначних загальновживаних слів досить широкої семантики. Як приклад наведемо багатозначний англійський термін amount, якому при перекладі текстів фінансової звітності відповідають декілька російських еквівалентів: I. Сума; величина; 2. обсяг. Ми бачимо, що при передачі першого значення терміна також виникає явище багатозначності. Семантика англійського терміну дуже широка і в різних контекстах для її передачі використовуються різні російські терміни:
Термін amount в контексті
Переклад терміна в контексті
~ Of production and sales
обсяг виробництва і реалізації
~ S of assets
величина активів
~ S of revenues
обсяги виручки
~ S payable under the agreement
суми до оплати за договором
~ S receivable under the agreement
суми, що підлягають отриманню за договором
to recognize the ~ as income
визнати суму як дохід
to reflect ~ s in financial statements
відобразити суми у фінансовій звітності
У російських еквівалентах похідних від amount складових термінів також використовуються різні мовні одиниці.
Таким чином, термін нерідко успадковує широту семантики одиниці загальновживаної мови.
Наиболеераспространеннаяпричинамногозначности виникнення на основі одного спеціального значення іншого (як правило, більш вузького) спеціального значення. Можна виділити наступні основні види метонимических відносин, що зв'язують значення термінів:
1. Загальна-приватне: conversion - 1 .конвертація / переклад (одиниць); 2.конвертація / 'обмін валют - конвертація / айирбас; structure - 1. структура; 2.Організаційна структура - құрилим; turnover - 1. оборот; 2.товарооборот - тауар Айналов.
На основі загального значення можуть виникнути різні спеціальні приватні значення, безпосередньо не пов'язані один з одним: unit - одиниця продукції; 2.Організаційна одиниця; підрозділ (мають загальну цього "одиниця").
У поодиноких випадках появи другого значення сприяє еліпсис похідного складеного терміна:
group - I. группа.2.группа компаній (з Group of companies);
board - l. орган управління; рада; департамент; 2.совет директорів (з Board of Directors).
2. Частина-ціле
record - 1. запис; 2.Р1. - Документація;
operation 1. [господарська] діяльність; вигляд [господарської]
діяльності; 2. господарська операція;
3. Дія, процес-результат дії:
building - I. будівництво; 2.зданіе;
performance - 1. виконання; 2.резул'тат; показник діяльності;
4. Дія, процес - виконавець дії: exchange - I. Обмін [валюти]; 2.біржа;
management - I. управління (процес, функція); 2.руководство (орган управління).
Значення, у яких виступає термін, можуть належати
різним вузьким областям економіки, фінансів, менеджменту. Найбільш показовим прикладом подібної міжгалузевої полісемії, на наш погляд, є термін provision, що має наступні значення: 1. Резерв (на покриття витрат, передбачуваних збитків) - резерв; 2.Обеспеченіе - қамтамасиз ету; 3.Положение (договору) - (Шарт) болімі. У першому значенні (актуалізується в переважній більшості випадків) термін виражає поняття бухгалтерського обліку; в останньому значенні він виступає як юридичний термін. Однак все виділяються нами значення актуалізуються у текстах фінансової звітності. Простежити специфіку використання терміна в кожному значенні (і навести приклади його перекладу) дозволяє контекст.
Аналіз значень, властивих багатозначним термінів у терміносистемі, необхідний для забезпечення точності перекладу складених термінів, так як основою для утворення термінів можуть бути різні значення ключового слова. Чудово ілюструє це положення термін account, що має наступні значення: 1. [Бухгалтерський] рахунок; 2.Звіт - 1) шот 2) есеп-шот;
Частина складених термінів, що включають в свій склад елемент account, утворена на основі першого значення: accounts payable - кредиторська заборгованість (төленуге тііс шоттар); accounts receivable - дебіторська заборгованість (қабилдануға тііс шоттар); reserve account - резервний рахунок (резервті шот).
Інші складові терміни утворені на основі другого значення: profit and loss account - звіт про прибутки та збитки - кіріс пен шиғиндар есебі; statutory accounts-встановлена ​​законодавством звітність - заңмен бекітілген есеп айрису.
Варіантні відповідності, зумовлені синонимией термінів ПЯ, спостерігаються при передачі значення ключових і складених термінів. Таким чином, англійські терміни можуть мати два (три) відповідності при перекладі на російську і казахський мови.
Для передачі значення терміна ІЄ в ПЯ можуть використовуватися кілька термінів, які є частковими або абсолютними синонімами. Існування в термінології явища синонімії визнається більшістю терміноведов Виходячи з різновидів синонімічних відносин, що зв'язують варіантні відповідності одного терміна ІЄ, ми можемо виділити наступні причини його багатозначності:
1. Наявність в ПЯ термінів-синонімів, однаково точно передають значення терміна ІЄ і не мають особливих відмінностей у функціонуванні в тексті.
agreement - угода, договір - келісім; customer - споживач; покупець; клієнт - клієнт; тұтинуши; debt - борг; заборгованість; і т.п.
2. Наявність в ПЯ термінів, що мають близьке значення (часткових синонімів), але володіють різною сполучуваністю з іншими термінами та загальновживаними словами. Різна дистрибуція російських і казахських термінів, відповідних англійської, обумовлює вибір одного з них у тому чи іншому контексті, а також визначає особливості лексичного складу похідних від нього термінів. Як приклад наведемо термін fluctuation - коливання; зміна: exchange rate fluctuations - коливання валютного курсу (to be exposed to - Бути схильним коливанням валютного курсу); foreign currency fluctuations - коливання курсів іноземних валют (the adverse effects caused by - Негативний економічний ефект, викликаний коливаннями курсів іноземних валют); market value fluctuations - зміна ринкової вартості (~ of balance sheet items - Зміна ринкової вартості позицій бухгалтерського балансу).
Синонімія термінів може виникнути як результат історично сформованою традицією використання різних термінів для позначення ідентичних понять в різних областях економіки, фінансів, менеджменту. У цьому випадку вибір еквівалента обумовлений макро-і мікроконтекстом. Це явище не може характеризуватися як полісемія, так як семантичні розбіжності між термінами ПЯ незначні і багатозначність викликана не відмінністю значень одиниць ПЯ, а традиції, що склалася використання термінів у певному макро-і мікроконтекстом. Наприклад, термін sales може бути переведений як обсяг продажів; виручка від реалізації; товарообіг. У бухгалтерському обліку застосовується термін виручка від реалізації; в маркетингу - термін обсяг продажів; всі вони можуть фігурувати в тексті фінансової звітності, позначаючи одне і те ж явище.
  3. Наявність в ПЯ інтернаціональних термінів-дублетів: використання для вираження одного поняття і російської, і запозиченого (іншомовного) термінів:
bonus - бонус; винагороду; премія;
correlation - кореляція; відповідність; співвідношення;
contract - контракт, договір;
standard - стандарт, норма.
Інтернаціональними термінами - дублетами є російські терміни амортизація, знос, еквівалентні терміну amortization, проте термін амортизація, в діахронічному плані представляє собою транскрипцію терміна amortization {амортизація нематеріальних активів), у російській мові вживається більш широко - щодо всіх видів активів.
Співіснування в термінології синонімів, дублетів традиційно негативно оцінюється терміноведамі: Л. Л. Кутіна, відзначаючи, що синонімія особливо характерна для будь-якої терміносистеми на етапі її становлення, тим не менш відносить її до "негативним фактам" [Кутіна Л. Л.: 30] . Ми все ж вважаємо за необхідне відзначити і позитивну сторону даного явища: запозичення нових термінів у значній мірі полегшує інтеграцію термінологічних систем. Крім того, в деяких випадках запозичені терміни-неологізми, абсолютно синонімічні вже наявним російським термінам, здатні розвинути нове значення, тим самим сприяючи подальшій диференціації понять і значень терміна.
2.7.Безеквівалентние терміни.
"Тимчасово безеквівалентних" англійські терміни фінансової звітності складають 9,4% від загального числа виділених нами термінів. Визначення "тимчасово безеквівалентний" [Нелюбін Л. Л.: 36] представляється нам достатньо точним з двох причин. З одного боку, воно підкреслює, що проблема відсутності терміну-еквіваленту у жодному випадку не означає принципової перекладається терміна і може бути вирішена за допомогою використання в перекладі інших мовних засобів. З іншого боку, це визначення побічно вказує на причину безеквівалентності          (Тимчасове відставання однієї з мов у розвитку системи понять в тій або іншій області) і на екстралінгвістичні передумови її усунення (подолання "відставання" в ході подальшого розвитку професійної сфери, у тому числі завдяки міжнародній діловій комунікації).
До безеквівалентной термінології ми відносимо два різновиди англійських термінів:
1. Терміни, що іменують явища (поняття), відсутні в російській економічній дійсності: custodian; temporary difference; valuation allowance та інші.
2. Терміни, що іменують явища, які виникли у російської дійсності (зокрема, в останньому десятилітті), але до цих пір не сформували окрему категорію в понятійному апараті відповідної професійної сфери: в цьому випадку недифференцированность видового поняття є причиною відсутності терміну ПЯ (dilutive securities - цінні папери, разводняющие капітал; Group voting - голосуючі акції групи [компаній]; mortgage backed liability - зобов'язання, забезпечені заставою нерухомості; parent holding - акції у власності материнської компанії; termination income benefit - грошовий посібник, що виплачується після закінчення терміну дії договору).
Відзначимо, що у термінів другого різновиду в ПЯ немає саме терміну-еквіваленту, але нерідко існує рекомендований двомовними словниками еквівалент - предтермін, що представляє собою поєднання термінів і загальновживаних лексичних одиниць. Цей еквівалент передає значення терміна ІЄ, але не задовольняє вимогам, що пред'являються до термінів: він не позначає видового поняття в системі ПЯ, не характеризується стислістю, незмінністю структури, семантичною злитістю. Таким чином, відмінності в системі понять двох мов, з'ясовні екстралінгвістичними чинниками, створюють об'єктивні умови для виникнення безеквівалентності.
2.8. Способи перекладу безеквівалентних термінів
Міжмовна зіставлення терміносистем дозволяє виявити, які саме мовні одиниці можуть бути використані для забезпечення еквівалентності перекладу тимчасово безеквіваленних термінів, виходячи з ресурсів загальновживаної і спеціальної лексики ПЯ. Розглянемо способи перекладу безеквівалентних термінів.
Безеквівалентних однослівні терміни подано у нашій вибірці одиничними випадками. При їх переведенні застосовуються наступні прийоми:
1. підбір російського (казахського) терміну або загальновживаного слова (рідше-словосполучення) з близьким значенням;
2. транскрипція, транслітерація;
3. описовий (роз'яснювальний) переклад.
Розглянемо застосування цих способів на практиці.
Ми вже відзначали, що з допомогою близького по семантиці терміну може бути переведений термін provision - резерв. Англійський термін discontinuity може бути переведений передавальним його семантику словосполученням припинення діяльності. Підбір терміна (слова) близької семантики також дозволяє перевести термін benchmark. Benchmark - показник, на який орієнтується керівництво компанії при формуванні будь-якої стратегії (маркетингової,, фінансової, виробничої); це той стандарт, який встановлює для себе компанія, порівнюючи цілі і результати своєї діяльності з відповідними основними показниками діяльності конкурентів для формування цільових стратегічних показників. Сам процес виявлення основних стратегічних показників і визначення їх цільових значень на основі показників конкурентів і вибраних стратегічних завдань позначається терміном benchmarking. Це поняття передбачає принципово новий підхід до формування стратегії на базі системи ключових показників, що створює всі передумови для його закріплення в терміносистемі російської мови.
Прийом транскрипції (транслітерації) при перекладі може використовуватися обмежено: з одного боку, він вимагає наявності у терміна певного звукового ладу і закінчення, сприяючого подальшому утворенню відмінкових форм іменника, з іншого, необхідно органічне включення запозичення в систему понять відповідної області. Ми вважаємо, що транскрипція доречна при перекладі терміну outsourcing, що позначає передачу виконання господарської операції іншої організації (з метою зменшення витрат і концентрації на основних видах діяльності): він не має російського еквіваленту, оскільки позначається ним механізм, який не так давно поширився за кордоном, поки практично не використовується російськими підприємствами. Підбір близького за значенням російського та казахського слова в даному випадку неможливий; описовий же переклад видається занадто громіздким, так що для перекладу терміну може бути рекомендована транскрипція: аутсорсинг - аутсорсинг.
При перекладі безеквівалентних складених термінів ІЄ слід звертати увагу на їх структуру: який саме терміноелемент означає не властивий системі ПЯ інтегральний або диференціальний ознака, що формує поняття, яке не має аналогів в категоріальної системі ПЯ.
Безеквівалентності характерна для невеликого числа однослівних термінів фінансової звітності, і лише деякі з них беруть участь у формуванні похідних складених термінів. Якщо значення безеквівалентної ключовий термін передає російський термін (або загальновживане слово) близької семантики, то і в перекладі похідного терміна відповідний терміноелемент рекомендується переводити тим же способом. У переважній більшості випадків для передачі значення складеного терміна може використовуватися калькування.
При перекладі переважної більшості безеквівалентних складених термінів ІЄ особливу складність складає передача значення неядерного елементу, за допомогою якого спеціалізується поняття-гипероним, що позначається ключовим терміном і що має аналог у ПЯ (deferred tax; listed company; marketable securities; quoted market value). Терміноелементи, забезпечують вираження категоріального ознаки в структурі ряду безеквівалентних термінів, можуть бути кальковані, хоча відсутність видового поняття в ПЯ перешкоджає ідентичності сприйняття мовної одиниці носіями іноземних мов і ПЯ.
Розглянемо безеквівалентних складові терміни ІЄ, що виникли на основі одного ключового терміну і позначають протиставлювані один одному поняття, не диференціюються в ПЯ: basic earnings per share - базовий дохід на одну акцію (без урахування дроблення акцій) і diluted earnings per share - зменшений в результаті дроблення акцій / разводнения дохід на одну акцію;
basic net profit per share - чистий базова прибуток на одну акцію (без урахування дроблення, разводнения) і diluted net profit per share - разводнения чистий прибуток на одну акцію (зменшена в результаті дроблення акцій); термін dilutive securities - цінні папери, разводняющие капітал.
У даному випадку складність представляє передача компонентів basic, diluted, dilutive: у російській термінології не сталося виділення категорії разводняющие цінних паперів і відповідної диференціації понять для позначення доходів до разводнения капіталу і в результаті разводнения. Пропонований нами переклад-калька з використанням визначень базовий, разводнения і разводняющие (останні формуються на основі терміну разводнения капіталу), на наш погляд, може закріпитися в російській мові, хоча на справжній момент потребує коментаря.
  При перекладі антонімічних термінів - listed company - компанія, акції якої продаються на фондовій біржі і publicly traded company - компанія, акції якої продаються на позабіржовому ринку, ми використовуємо описовий переклад, тому що в результаті калькування була б утворена лексико-граматична структура, яка не відповідає нормами російської мови (вільно продається компанія або компанія, виставлена ​​на позабіржовий ринок) і не дозволяє адекватно передати значення термінів.
При аналізі прийомів перекладу безеквівалентних складених термінів виявляються такі закономірності.
1. При перекладі безеквівалентної термінології може бути використаний роз'яснювальний (описовий) переклад з іноземних мов на ПЯ:
holding gain - дохід від збільшення вартості активів;
listed company - компанія, акції якої продаються на фондовій біржі purchase commitments - зобов'язання з оплати розміщених замовлень;
stock option plan - програма пільгового придбання персоналом акцій компанії.
Описовий переклад дозволяє передати значення терміну достатньо точно, але багатокомпонентне словосполучення ускладнює синтаксичну структуру відповідної пропозиції тексту ПЯ.
2. При перекладі переважної більшості безеквівалентних термінів може бути застосований прийом калькування: temporary difference - тимчасова різниця; identifiable assets - ідентифіковані активи; unremitted earnings - неоплачені доходи; unrealized gain - нереалізований прибуток і т.п.
3. При калькировании можуть використовуватися граматичні і лексичні трансформації:
dilutive effect - ефект разводнения (заміна частини мови: ім'я прикметник - іменник);
translation risk - трансляційний ризик (заміна частини мови: іменник - прикметник);
valuation allowance - оціночні ї резерв (заміна частини мови і лексична заміна) і т.п.
4. При калькировании безеквівалентних складених термінів ІЄ можуть використовуватися і лексико-граматичні трансформації - зокрема, експлікація сполучних компонентів або декомпресія одного з терміноелементів:
customer acceptance - прийнятність товару для покупця;
sale-leaseback transaction - операція з продажу майна а на поворотного лізингу;
termination income benefit - грошовий посібник, що виплачується після закінчення терміну дії договору.
Висновки:
При перекладі термінологічної лексики наукових текстів, виникають труднощі в підборі точного перекладацького відповідності, що є необхідною умовою адекватного перекладу.
Відмінності в структурі термінів англійської та російської мови спостерігаються:
1) у лексичному складі і морфо-синтаксичній структурі термінів Вони мають об'єктивні лінгвістичні причини: англійські терміни, в структуру яких входить субстантивної визначальний компонент (іменник або іменна група), не можуть бути переведені на російську мову без розбіжностей у морфо-синтаксичній структурі, зумовлених відмінностями в граматичному ладі мов. Розбіжності у морфо-синтаксичній структурі не перешкоджають передачі значення виражається терміноелементами інтегрального або диференціального ознаки. Все це дозволяє рекомендувати транскрипцію, транслітерацію і калькування як прийоми перекладу безеквівалентної термінології. переклад термінів, які відрізняються за лексичним складом, являє собою певну практичну складність: він вимагає від перекладача як розуміння значення терміна ІЄ, так і знання термінів ПЯ і не допускає калькування.
2) На семасіологічному рівні. Тут можна виділити три групи термінів:
1. Терміни ІЄ і ПЯ, традиційно розглядаються як еквівалентні, але мають певні розбіжності в точній обсязі понять. Як правило, розбіжності пов'язані з принциповими відмінностями в наукових реаліях ІЄ і ПЯ, і прийняті еквіваленти дозволяють найбільш точно передати семантику одиниць ІЄ при перекладі тексту.
2. Терміни ІЄ, характеризуються багатозначністю в ПЯ.
З термінів, що складають цю групу, більшу частину одиниць представляють собою однослівні терміни.
У переважній більшості випадків багатозначність має суто лінгвістичну причину, тобто не обумовлюється розбіжностями в системі понять ІЄ і ПЯ, а виникає на рівні мовного вираження понять.
3. "Тимчасово безеквівалентних" терміни ІЄ. Явище безеквівалентності виникає внаслідок відсутності або недифференцированности того чи іншого поняття, що позначається терміном ІЄ, у терміносистемі ПЯ. Основна причина безеквівалентності-відмінності в реаліях наукової дійсності, що ведуть до відсутності в ПЯ тих чи інших понять ІЄ. Переважна більшість безеквівалентних термінів може бути переведено за допомогою калькування, із застосуванням граматичних та лексичних трансформацій (заміна частин мови, лексична заміна). Описовий переклад в силу його громіздкість може бути використаний значно рідше. Транскрипція і транслітерація використовуються в одиничних випадках при перекладі термінів-слів, коли це можливо. органічне включення запозичення в систему понять відповідної області.
Висновок.
У даній роботі проведено дослідження лексико-стилістичних особливостей перекладу науково-технічних текстів у зв'язку з значимістю цієї проблеми для міжкультурної комунікації.
1) Міжкультурна комунікація в науковій сфері здійснюється у формі корпоративної комунікації і протікає по каналах професійних спільнот, в більшості випадків її зміст чітко обмежується заданою темою (темами) спілкування. Саме на основі цієї спільності розвивається і розширюється процес міжкультурної взаємодії в науковій сфері. На відміну від інших сфер комунікації в науковій сфері письмова комунікація відіграє найважливіше значення. При здійсненні письмовій комунікації граматичні та стилістичні особливості науково-технічних текстів визначаються цілями комунікації, на основі яких виробляються стратегії, що використовуються авторами при написанні науково-технічних текстів: Найважливішими причинами, що ускладнюють комунікативні процеси в науковій сфері, є проблеми лінгвістичні - мовні і мовні.
2) Науковий стиль відображає ментальну діяльність людини у вивченні різних аспектів навколишньої дійсності і всі його жанри служать опису об'єкта дослідження. Відповідно до основних вимог {логічність, точність, об'єктивність), що висуваються стилю, науковий стиль у зіставлюваних мовах виявляє універсальні стильові риси, але вибір лексики, фонетичного оформлення мовлення, морфологічних форм, сполучуваності слів, синтаксичної структури специфічний для кожної мови.
3) Росіяни науково-технічні тексти в порівнянні з англійськими характеризуються більшим ступенем безособовості., Що виражається рідкісним використанням займенників та дієслів 1-ї особи, а також більш широким використанням абстрактних та загальних понять, а також дієслів широкої семантики. Значно частіше використовуються логічні засоби зв'язку. Манера викладу характеризується переважанням поєднань, ядром яких служить іменник. У науковому стилі російської мови широко використовуються однорідні члени, причетні і дієприслівникові обороти. Для науково-технічних текстів англійською мовою особливо характерні численні атрибутивні групи, що вказують на самі різні ознаки об'єкта або явища, широке використання має привід of для передачі видо-родових відносин. Також в англійських науково-технічних текстах більш поширене використання стилістично забарвлених засобів, що викликає необхідність нейтралізації при перекладі на російську мову.
4) Найважливішою проблемою досягнення еквівалентності перекладу науково-технічних текстів є передача вихідного змісту тексту за допомогою терміносистеми переказного мови. Різниця терміносистем ІЄ і ПЯ - є причиною найбільших труднощів при перекладі науково-технічних текстів. Звідси випливає необхідність дослідження терміносистем та пошуку шляхів перекладу частково еквівалентної та безеквівалентної лексики. Проблема дослідження термінології є однією з ключових у дослідженні науково-технічних текстів. Термін-слово (словосполучення), що означає поняття спеціальної галузі знання або діяльності. Виявлення розбіжностей у системі понять, що виражаються термінами ІЄ і ПЯ, - важливий крок на шляху міжмовної гармонізації терміносистем, що забезпечує рішення проблем перекладу термінів у сферах їх функціонування.
5) Терміни є одиницями мовного і професійного знання, що забезпечують ефективність міжкультурної комунікації. З цієї причини найбільшу практичну значущість при перекладі науково-технічних текстів має еквівалентний переклад термінології. Ми провели зіставлення термінології російської та англійської мов на лексико-морфологічних і семасіологічному рівнях. Відмінності в лексичному складі і морфо-синтаксичній структурі термінів мають об'єктивні лінгвістичні причини: англійські терміни, в структуру яких входить субстантивної визначальний компонент (іменник або іменна група), не можуть бути переведені на російську мову без розбіжностей у морфо-синтаксичній структурі, обумовлених відмінностями в граматичному ладі мов. Розбіжності у морфо-синтаксичній структурі не перешкоджають передачі значення виражається терміноелементами інтегрального або диференціального ознаки. Все це дозволяє рекомендувати транскрипцію, транслітерацію і калькування (у тому числі із застосуванням граматичних трансформацій) як прийоми перекладу безеквівалентної термінології. переклад термінів, які відрізняються за лексичним складом, являє собою певну практичну складність: він вимагає від перекладача як розуміння значення терміна ІЄ, так і знання термінів ПЯ і не допускає калькування.
На семасіологічному рівні можна виділити три групи термінів:
1. Терміни ІЄ і ПЯ, традиційно розглядаються як еквівалентні, але мають певні розбіжності в точній обсязі понять. Як правило, розбіжності пов'язані з принциповими відмінностями в наукових реаліях ІЄ і ПЯ, і прийняті еквіваленти дозволяють найбільш точно передати семантику одиниць ІЄ при перекладі тексту.
2. Терміни ІЄ, характеризуються багатозначності в ПЯ.
З термінів, що складають цю групу, більшу частину одиниць представляють собою однослівні терміни.
У переважній більшості випадків мноозначность має суто лінгвістичну причину, тобто не обумовлюється розбіжностями в системі понять ІЄ і ПЯ, а виникає на рівні мовного вираження понять.
3. "Тимчасово безеквівалентних" терміни ІЄ. Явище безеквівалентності виникає внаслідок відсутності або недифференцированности того чи іншого поняття, що позначається терміном ІЄ, у терміносистемі ПЯ. Аналіз цього явища здійснювали за допомогою зіставлення понятійних систем, що лежать в основі терміносистем ІЄ і ПЯ. Основна причина безеквівалентності-відмінності в реаліях наукової дійсності, що ведуть до відсутності в ПЯ тих чи інших понять ІЄ. При перекладі безеквівалентой лексики ми пропонуємо використовувати такі прийоми:
1. калькування з застосуванням граматичних та лексичних трансформацій (заміна частин мови, лексична заміна.
2. описовий переклад
3. транскрипція і транслітерація в тих випадках, коли можливе органічне включення запозичення в систему понять відповідної області
Таким чином, нами проведено зіставлення фінансової термінології англійської та російської мов та показано можливості досягнення еквівалентності при перекладі термінології науково-технічних текстів, Труднощі при перекладі термінології є однією з головних перешкод для комунікації у сфері науки Ми сподіваємося, що дане дослідження дозволить уникнути проблем і помилок при перекладі. Також дана робота може бути використана в якості матеріалу дл навчальних посібників і для підготовки рефератів та курсових робіт студентів, які вивчають науково-технічний переклад.

Література
1. Андріанов С.Н. Деякі питання побудови словників спеціальної термінології / / Зошити перекладача. - Вип. 2. - М.: Міжнародні відносини, 1964. - С. 78-91
2. Аполова М. А. Specific English / / граматичні труднощі перекладу. - М.: Міжнародні відносини, 1977. - 134с.
3. Арнольд І. В. Лексикологія сучасної англійської мови. - М.: Вищ. шк., 1973. - 302 с.
4. Арнольд І. В. Стилістика. Сучасний англійська мова: Підручник для вузів. - М.: Флінта: Наука, 2002. - 384 с.
5. Бархударов Л.С., Рецкер Я. І. Курс лекцій з теорії перекладу. - М., 1968.-263 с.
6. Бархударов Л.С. Мова і переклад: Питання загальної і приватної теорії перекладу. - М.: Міжнародні відносини, 1975. - 240 с.
7. Борисова Л. І. Лексичні труднощі перекладу науково-технічної літератури з англійської мови на російську. - М.: ВЦП, 1979. - 135 с.
8. Борисова Л. І. Лексико-стилістичні трансформації в англо-російських науково-технічних перекладах. - М.: ВЦП, 1981. - 168 с
9. Борисова Л. І. Переклад неологізмів з англійської мови на російську в науково-технічних текстах. - М.: ВЦП, 1987. - 114 с.
10. Борисова Л. І. Лексичні особливості англо-російського науково-технічного перекладу. Навчальний посібник. - М.: МПУ, 2001. - 208 с.
11. Бреус Є. В. Основи теорії і практики перекладу з російської мови на англійську: Навчальний посібник. - М.: Изд-во УРАО, 2000. - 208 с.
12. Бреус Є. В. Теорія і практика перекладу з англійської мови на російську: Навчальний посібник. - М.: Изд-во УРАО. - Ч. I. - 2001. - 104 с.
13. Бурак О. Л. Введення в практику письмового перекладу з російської мови на англійську. Етап 1: рівень слова. - М.: МГУ ім. М.В. Ломоносова-Intrada, 2002. - 176 с.
14. Ванников Ю.В. Типи наукових і технічних текстів та їх лінгвістичні особливості. - М., 1984. - 240 с.
15. Воробйова М.Б. Особливості реалізації оцінних значень у науковому тексті / / Наукова література / Мова, стиль, жанри. - М.: Наука, 1985. - С. 33-47.
16. Гриньов С.В. Введення в термінознавство. - М.: Московський ліцей, 1993. - 309 с.
17. ДаніленкоВ.П. Лінгвістичний аспектстандартізаціі термінології. - М., 1993.-280 с.
18. Даниленко В.П. Російська термінологія: Досвід лінгвістичного опису. - М.: Наука, 1977. - 246 с.
19. Канделакі Т.Л. Семантика та вмотивованість термінів. - М.: Наука, 1977.-168 с.
20. Каде Про. Проблеми перекладу у світлі теорії комунікації / / Питання теорії перекладу в зарубіжній лінгвістиці: Збірник статей. - М.: Міжнародні відносини, 1978. - С.69-90.
21. Кожина М.М. Про мовної системності наукового стилю порівняно з деякими іншими. - Перм, 1972. - 325 с.
22. Комісаров В. Н. Теорія перекладу (лінгвістичні аспекти): Учеб. для ін-тів і фак. іноз. яз. - М.: Вища школа, 1990. - 253 с.
23. Комісарів В.Н., Рецкер Я.І., Тархов В.І. Допомога з перекладу з
англійської мови на російську. - Частина II - М.: Вища школа, 1965. - 287с.
24. Кутіна Л.Л. Мовні процеси, що виникають при становленні термінологічної системи / / Лінгвістичні проблеми науково-технічної термінології. - М: Наука, 1970. - С.82-94
25. Кожина М.М. Про мовної системності наукового стилю порівняно з деякими іншими. - Перм, 1972. - 325 с.
26. Комісаров В. Н. Теорія перекладу (лінгвістичні аспекти): Учеб. для ін-тів і фак. іноз. яз. - М.: Вища школа, 1990. - 253 с.
27. Латишев Л. К. Курс перекладу: Еквівалентність перекладу та способи її досягнення. - М., 1981-300 с.
28. Лотте д.с. Основи побудови науково-технічної термінології. - М, 1961.-158 з
29. Митрофанова О.Д. Мова науково-технічної літератури як
функцііонально-стильова єдність: Автореф. дис. ... д-ра філол. наук. - М., 1975.-47 с.
30. Нелюбін Л. Л. Тлумачний словник перекладознавчий. - М., 2001.-260 з
31. Новіков А. І Семантика тексту і її формалізація. - М.: Наука, 1983. -215 З
32. Новикова Л. М. Виявлення стилеутворюючих можливостей творчих елементів наукового тексту / / Теорія і практика англійської наукової мови. Під ред. М.М. Глушко. - М.: Изд-во Моск. ун-ту. - 1987. - С. 27-36.
33. Пумпянський А.Л. Введення в практику перекладу наукової і технічної літератури на англійську мову. - М.: Наука, 1965 .- 304 з
34. Разінкіна Н. М. Розвиток мови англійської наукової літератури. - М.: Наука, 1978.-212 с.
35. Разінкіна Н. М. Функціональна стилістика. - М.: Вища школа, 1989.-180 с.
36. Разінкіна Н.М. Функціональна стилістика (на матеріалі
англійської та російської мов): Учеб. посібник / Н.М. Разінкіна. - М.: Вища школа, 2004. - 271 с.
37. Рейман А. Про нетермінологіческой лексиці наукових текстів / / Особливості стилю наукового викладу. - М., 1976. - С. 178-191.
38. Рябцева Н.К. Наукова мовлення англійською мовою. Керівництво по
наукового викладу. Словник обертів і сполучуваності загальнонаукової
лексики: Новий словник-довідник активного типу (англійською мовою). - М.: Флінта. - Наука, 2000. - 600 с
39. Толстой С. С. Основи перекладу з англійської на російську мову. - М.: Наука, 1999. - 178с.
40. Страхова B. C. Граматичне опис як вид тексту / / Мова як
комунікативна діяльність людини: Зб. наук. тр. / МГПИИЯ ім. М. Тореза. - Вип. 284. - М: Изд-во МГПИИЯ ім. М. Тореза, 1987. - С. 42-48.
41. Салімовскій В. О. Семантичний аспект вживання слів у
функціональних стилях мови. - Іркутськ, 1991. - 134 с.
42. Суперанская А.В. та ін Загальна термінологія: Питання теорії. - М.: Наука, 1989.-243 з
43. Тер-Минасова С.Г. Мова і міжкультурна комунікація. - М., 2000
44. Федоров А. В. Основи загальної теорії перекладу (лінгвістичний нарис) .- М., 1968-225с.
45. Філатова Л.А. Про явища універсалізації в науковому стилі / / Наукові доповіді вищої школи. Філологічні науки. - 1991. - № 2. - С. 78-86.
46. ​​Щерба Л. В. Досвід загальної теорії лексикографії / / Щерба Л.В. Мовна система і мовленнєва діяльність. - Л., 1974. - С.265-304
47. Leech GN Principles of pragmatics. L., NYLongman Inc., 1983-190 р. ..

Словники
1. Англо-російський словник з бухгалтерського обліку, аудиту та фінансів: 35.000 термінів / Укл. Терехов Д.Ю. - М.: Аскер, 1994. - 512 с.
2. Борисов А.Б. Великий економічний словник: 10 000 термінів. - М.: Книжковий світ, 2003. - 895 з
3. Циммерман М., Вєдєнєєва К. Російсько-англійський науково-технічний словник перекладача. -М.: Наука, 1993. -735 С.
4. Lingvo 1.1: Великий англо-російсько-англійський загальнолексичного словник. Електронна версія, 2005.
5.PROMT 8.0: Англо-російсько-англійський спеціалізований словник. Електронна версія, 2007.
6.Словарь-мінімум для читання наукової літератури.: Мульти мовний проект Іллі Франка / Упоряд. Поярков Є.П. - М.: 2006
Інтернет джерела
1. http://associateddivss.com
2. http://worldtranlateservice.com
3. http://britishtelecom.com
4. http://chicagodivss.com
5. http://libenglespace.ru
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Іноземні мови і мовознавство | Диплом
202.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Проблеми перекладу термінів англійської наукової документації економічної тематики
Основні методи перекладу складних економічних термінів та термінів-словосполучень
Основні методи перекладу складних економічних термінів та термінів
Проблеми автоматизації перекладу математичної літератури з англійської мови на російську
Особливості перекладу англійських та українських юридичних термінів
Прийоми перекладу технічної супровідної документації
Особливості письмового інформативного перекладу офісної документації
Функціонування термінів в англійській мові та способи їх перекладу на російську мову на матеріалі
Переклад дипломатичної документації з англійської мови на русски
© Усі права захищені
написати до нас