Принцип толерантності в адигської народній педагогіці та його значення при формуванні особистості дитини

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

  АДИГЕЙСЬКА ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ

ім. Х. Б. АНДРУХАЕВА
 
 

Предметних (циклових) КОМІСІЯ

ВИКЛАДАЧІВ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГІЧНИХ
ДИСЦИПЛІН
 
 
 
 

ТАУСОВА ІРИНА АСЛАНБІЕВНА


СТУДЕНТКА 4 ​​КУРСУ ГРУПИ А

 
 
Принцип толерантності в адигської народній педагогіці та його значення при формуванні особистості дитини
КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

Науковий керівник-
викладач педагогіки
Цеева О.З.
 
Рецензент:
Методист з науково-методичної
роботі міського комітету з
утворення Адміністрації
г.Майкоп Паранук С.Р.
                 
Голова П (Ц) К:
Вербицька Л.М.
 
 
 
             Майкоп, 2003
      
 
 
ЗМІСТ
                              


ВСТУП
 
РОЗДІЛ 1. Теоретичні передумови формування особистості з урахуванням принципу толерантності.
1.1.Сущность понять: толерантність, націоналізм, національний егоїзм, групова ворожість та ін
1.2.Сущность принципу толерантності та його значення при формуванні особистості.
1.2.Особенности формування та розвитку адигських дітей на засадах толерантності.
ВИСНОВОК ПО ЧОЛІ
РОЗДІЛ 2. Система роботи з формування особистості дитини відповідно до принципу толерантності.
2.1.Результати попереднього опитування з виявлення рівня сформованості толерантності дітей у початкових класах.
2.2.Работа з розвитку та вдосконалення знань учнів про принцип толерантності.
ВИСНОВОК
ЛІТЕРАТУРА
ДОДАТКИ

ВСТУП
Як відомо, 1995 рік був проголошений Організацією Об'єднаних Націй роком, присвяченим толерантності. Причиною цього були названі перш за все наступні фактори:
етнонаціональні конфлікти;
дискримінація щодо меншин;
акти ксенофобії, особливо проти біженців і мігрантів;
релігійний екстремізм;
насильство і гоніння проти інтелігенції та інших осіб, сповідують свободу думок і їх вираження;
нетерпимість з боку політичних рухів та ідеологій;
нетерпимість, виражена в маргіналізації та виключення з суспільства уразливих груп або в дискримінації та насильстві проти цих груп [22,221-224]
Нетерпимість дійсно перетворилася на одну з найбільших глобальних проблем сучасного світу. Її суть полягає в запереченні і придушенні відмінностей між окремими людьми та культурами. Зведена на рівень колективної та навіть державної позиції, нетерпимість підриває принципи демократії та призводить до порушення індивідуальних і колективних прав людини. Нетерпимість виступає противником різноманіття, яке становить найважливіший збагачує фактор людського розвитку.
Сучасний світ, переживаючи глибокі соціальні та геополітичні трансформації після закінчення холодної війни і розпаду комуністичного блоку, потребує більш адекватному усвідомленні можливостей і небезпек існуючої ситуації. Необхідні нові експертизи та нові ініціативи, щоб сприяти становленню індивідуальної та колективної відповідальності, а також більш ефективних інститутів, щоб не допустити царства анархії та насильства на рубежі XXI століття. З цієї причини Росія активно включилися в програму культури миру. У червні 1995 року в м. Якутську пройшла одна з основних міжнародних конференцій року толерантності, матеріали якої були опубліковані разом з рядом книг, виданих якутськими фахівцями [28,51]. Був виданий збірник статей як прототип підручника з культури миру і демократії [14]. У Росії при деяких науково-дослідних інститутах і вузах виникли центри і кафедри з проблем культури миру та толерантності.
Ключовим принципом програми «Культура миру» оголошено утвердження культури терпимості в контексті загальнодемократичних перетворень.
Необхідно спільно з відповідними органами влади та громадськими організаціями розробити прості і привабливі принципи педагогіки толерантності, розраховані на всі верстви суспільства та вікові групи, а також запропонувати навчальні тексти і програми як для аудиторій навчання, так і для засобів масового виховання, включаючи інформаційні інститути.
Більшість класних кімнат у Росії та інших країнах сьогодні представляють мікрокосмос культурного різноманіття своїх співтовариств і тому потребують в новому змісті освіти, що відображає знання і розуміння інших народів, їх культур та історії, а також розуміння спільності та єдності людських спільнот.
Важливо прищеплювати молодим поколінням почуття відкритості, альтруїзму, поваги до інших, солідарності та спільної зацікавленості та розкривати джерела і небезпеки ворожості,, відчуження та ненависті.
У цьому неоціненну допомогу може надати народна педагогіка. Народна педагогіка як складова частина колективного народної творчості, як прояв педагогічної культури народу зародилася в далекій давнині. Вона уособлює собою думи і сподівання народу, відображає його ідеали, погляди, уявлення про людину, дітей, про виховання підростаючого покоління. [12,8] Відповідно до потреб народу вона висувала найгуманніші і демократичні ідеали виховання.
У психолого-педагогічній літературі висвітлено різні аспекти даної проблеми. Вивчення проблеми толерантності у педагогічній, психологічній та інших науках знайшло відображення в роботах Гогоберідзе Г.М., Золотухіна В.М., Шаповалова В. та ін Є роботи, присвячені адигської народній педагогіці та ролі толерантності у вихованні дітей (Шоров І.А ., Бузаров К.І., Меретукова З.К., Намітоков Ю.К., Смирнова Я.С., Бгажнокова Б.Х. та ін.) Однак питання толерантності в адигської народній педагогіці відносяться до недостатньо вивченим. Це і визначило вибір теми кваліфікаційної роботи.
Мета дослідження: вивчення ролі принципу толерантності в адигської народній педагогіці та його значення при формуванні особистості дитини.
Об'єкт дослідження - педагогічні умови формування толерантності в особистості дитини.
Завдання:
1.Проаналізіровать і оцінити рівень розробленості проблеми толерантності в адигської народній педагогіці.
2.Раскрить сутність понять: толерантність, націоналізм, національний егоїзм, групова ворожість стосовно адигської народній педагогіці.
3.Ісследовать особливості формування та розвитку адигських дітей на принципі толерантності.
4.Разработать та впровадити системи роботи з формування толерантності дітей початкових класів.
5.Проаналізіровать і зробити відповідні висновки за результатами попереднього опитування.
Методи дослідження:
1.Теоретические - аналіз методичної, етнографічної літератури, теоретичного узагальнення.
2.Емпіріческіе - спостереження, бесіда, анкетування, аналіз продуктів діяльності учнів.
3.Математіческіе - обробка інформації, визначення кількісних і якісних показників ефективності застосовуваної системи роботи.
Етапи наукового дослідження:
1.Изучение науково-методичної літератури.
2.Планірованіе системи роботи з формування особистості дитини відповідно до принципу толерантності.
3.Внедреніе системи роботи.
4.Сбор і обробка фактичного матеріалу.
5.Оформлення фактичного матеріалу у вигляді кваліфікаційної роботи.
Робота складається з вступу, двох розділів, висновків, висновків, списку використаної літератури, додатки.
 
 
 
 
 
 
 
 
Глава I. Теоретичні передумови формування особистості з урахуванням принципу толерантності.
I .1. Сутність понять: толерантність, націоналізм, національний егоїзм, групова ворожість та ін
Толерантність-здатність людини, спільноти, держави чути і поважати думку інших, невороже зустрічати відмінне від своєї думки. "Терпимість - це те, що робить можливим досягнення миру та веде від культури війни до культури миру", - говориться в Декларації принципів терпимості, прийнятої Генеральною Конференцією ЮНЕСКО у 1995 році. У Декларації визначено поняття толерантності як:
повагу, прийняття і правильне розуміння багатого різноманіття культур нашого світу, форм самовираження і прояву людської індивідуальності
- Відмова від догматизму, від абсолютизації істини та затвердження норм, встановлених у міжнародно-правових актах у галузі прав людини.
Толерантність - не поступка, поблажливість чи потурання, а, передусім активне ставлення, що формується на основі визнання універсальних прав та основних свобод людини. Толерантність - привілей сильних і розумних, не сумніваються у своїх здібностях просуватися на шляху до істини через діалог і розмаїття думок. Існує думка, що монокультурні - на відміну від полікультурного - суспільство в своїй основі «деструктивно, патологічно, веде до маргіналізації, пограничності, державному продукування законів насильства і жорстокості, дегуманізації соціуму і самого себе». [11,138]. У монокультурних державах людині не завжди надається можливість інтеграції в різні соціальні спільності. Існує одна, «єдино вірна» норма з чіткими правилами, ідеологічними установками, стереотипами поведінки. Якщо людина схильна до іншого світогляду, а декларовані товариством «постулати життя» йому чужі або просто не близькі, то він або стає дисидентом, своєрідним «аутсайдером суспільства», або «переступає» через власні установки і - при вдалому збігу обставин-благополучно вливається в суспільство в якості конформіста. Чи випливає з цього висловлювання висновок про те, що монокультурність програє полікультури в процесі створення сприятливих умов для успішної соціалізації своїх громадян? Аж ніяк ні. Полікультурне, полінаціональною держава має власні і дуже серйозні проблеми. В одному ареалі, в одній державі «є сусідами» різні спільності людей не тільки з різними культурними цінностями і соціальним досвідом, але і з біологічними відмінностями, з особливостями у психічній структурі особистості (темперамент, акцентуації характеру, особливості становлення основних психічних процесів і т.д .). У будь-якому з цих аспектів будь-яка нація, народність оригінальна. Подібна оригінальність зберігається навіть у процесі багатовікових міграцій цілих народів. Асимілюючись в ту чи іншу поліетнічну середу, етнос зберігає свою специфіку і оригінальність, хоча, зрозуміло, не повністю і не в «чистому вигляді». У сучасних умовах соціально-економічної дестабілізації прагнення зберегти оригінальність тієї чи іншої нацією, народністю характеризується іноді негативними проявами. Особливо яскраво ці прояви помітні у сучасній Росії. Постійна міграція інших етносів на її територію викликає у російських людей побоювання, страх перед можливим утиском «національного достоїнства». Відтінки цього побоювання різні: від індиферентності до агресії, від холодного байдужості до проявів ксенофобії (страху, іноді ненависті по відношенню до людей іншої нації) . Частково такі ексцеси можуть розглядатися як своєрідна надлишкової захисної реакції на справжні чи уявні загрози з боку представників інших етносів. Так чи інакше, росіяни забувають про те, що вони не володіють правом на злість, ненависть, попрання законних прав іншого. Подібна «забудькуватість» веде - серед людей - до посилення агресивності, поширенню - в суспільстві - шовіністичних і фашистських ідей. Наслідком цього легко можуть стати кровопролитні чвари, війни, погроми, терористичні випади «псевдолюдей» проти мирних громадян. Останні події, пов'язані зі спалахами терору, - своєрідний показник моральної патологічності полікультури. Варто замислитися хоча б над тим фактом, що найбільш блюзнірським терористичним нападам піддаються дві «полікультурні супердержави» - Росія і США. Постає питання: чи можливо в таких умовах говорити про проблему толерантності? Яке, наприклад, толерантне ставлення може виявлятися до терористів, вбивцям неповинних людей? Відповідь на це питання не лежить на поверхні, а сама проблема досить суперечлива. Але даний виклик не повинен залишатися і не залишається без відповіді. Ми зробили спробу підійти до проблеми з визначення основоположної категорії «толерантність» та його парадоксів. У багатьох культурах поняття «толерантність» є своєрідним синонімом «терпимості»: лат. - Tolerantia - терпіння, англ. - Tolerance, toleration, нім. - Toleranz, фран. - Tolerance. [17,37-39]. У процесі історико-культурного розвитку і становлення філософської думки категорія «терпимості» зазнавала змін. Це є природним явищем, тому що змінювалося й саме суспільство, на чільне місце в людських взаєминах ставилися різні ідеї. У XIX ст. дієслово «терпіти» налічував безліч лексем і висловлював різні значення: виносити, страждати, кріпитися, стояти не знемагаючи, вичікувати чогось, допускати, попускали, не поспішати, не гнати і т.д. [9,402] Незважаючи на багатозначність, категорія « терпимості »має споглядальний відтінок, пасивну спрямованість. Подібна характеристика поняття збереглася і в сучасних словниках. У «Тлумачному словнику російської мови» за редакцією Д. Н. Ушакова [31,308] категорія «толерантність» повністю ототожнюється з категорією «терпимість». У «Словнику іноземних слів» [25,510] поняття також визначається як «терпимість до чужих думок, вірувань, поведінки, поблажливість до чого-небудь або кому-небудь». У тому ж словнику з'являються ще два визначення, пов'язані з біосоціальною аспектом: «повне або часткове відсутність імунологічної реактивності організму, здатність організму переносити несприятливі впливу того чи іншого фактора середовища». [25,511]. Пасивну і негативну спрямованість виявляємо в «Тлумачному словнику іншомовних слів »[30,264]. У даному джерелі поняття «толерантності» пов'язане з абсолютною «втратою здатності до вироблення антитіл» (знову медико-біологічний аспект). Особливо виділяється політична толерантність: позиція тих чи інших політичних сил, що виражає їх готовність допускати існування інакодумства у своїх рядах. У житті окремої особистості толерантність - прояв готовність прислухатися до думки противників. [21,375].
Толерантність - це не одне і теж, що терпіння або терплячість. Якщо терпіння висловлює найчастіше почуття або дія з боку відчуває біль, насильство або інші форми негативного впливу, то терпимість містить в собі повагу чи визнання рівності інших і відмова від домінування або насильства. Терпимість - це властивість відкритості та вільного мислення. Це - особистісна чи громадська характеристика, яка передбачає усвідомлення того, що світ і соціальне середовище є багатовимірними, а виходить, і погляди на цей світ різні і не можуть і не повинні зводитися до одноманітності або на чиюсь користь.
Толерантний підхід, як і толерантна особистість, припускає, що ті чи інші позиція і погляд лише одні з багатьох і не можуть включати в себе всі інші. Ця ситуація не залежить від стану або володіння знанням, а в рівній мірі і від соціальної й політичної позиції. Толерантна позиція і толерантна особистість здатні або хоча б готові допустити ця різниця і бути прихильником плюралізму. Власне кажучи, сама природа і проблема толерантності пов'язані з існуванням відмінностей і протиріч, а також можливістю конфлікту. Але толерантність дозволяє цій можливості не тільки не реалізуватися, але навіть і проявитися. Будучи породженням потенційної конфліктності, толерантність не дозволяє реально існуючим в кожному суспільстві явищ нерівності, змагальності та домінування проявитися в маніфестних і насильницьких формах.
Характеристика визначення толерантності видозмінюється в Преамбулі Статуту ООН: «... проявляти терпимість і жити разом, у мирі один з одним, як добрі сусіди». Тут лексема отримує не тільки дієву, соціально активну забарвлення, але і розглядається як умова успішної соціалізації (інтеграції в систему суспільних відносин), що полягає в умінні жити в гармонії як з собою, так і зі світом людей (мікро-і макросередовищем). Гармонія відносин передбачає, насамперед, повага суб'єктами один одного. Таку смислове навантаження несе визначення «толерантності», пропоноване в словнику «American Heritage Dictionary»: «Толерантність - здатність до визнання або практичне визнання, повагу переконань і дій інших людей». Втім, мальтійський дослідник Кеннет Уейн у статті «Освіта і толерантність» приходить до висновку, що визначення «толерантності» тут неповно, оскільки «Толерантність не просто визнання і повагу переконань і дій інших людей, але визнання і повагу самих" інших людей ", які відрізняються від нас. [32,36] У "інших" визнаються (повинні визнаватися) і окремі індивідууми, і особи в якості представників етнічних груп, до яких вони належать ». Для полінаціональною держави це особливо актуально, тому що об'єкт нетерпимості - етноси в цілому і представники конкретних етносів.
Все ж таки виникають нові питання:
Чи всі люди, несхожі на нас, можуть бути визнані як окремі особистості, представництво в тих чи інших соціальних та етнічних групах? Чи не свідчить повагу (поблажливість) до інших про відсутність особистих ціннісних орієнтацій? Спробу відповісти знаходимо у вітчизняній «Політичної енциклопедії»: «Толерантність політична - неодмінна вимога у відносинах всіх активних учасників суспільного життя, які усвідомлюють необхідність упорядкованих цивілізованих відносин як всередині держави, так і між державами». Таким чином ми прийшли до висновку, що толерантність поширюється на осіб (групу осіб), що прагнуть до позитивного взаємодії, упорядкованим відносин, що не порушують загальнолюдські закони буття, що не завдають шкоди іншим особам при реалізації власних свобод. Подібна логіка міркування може зустріти масу нарікань, бо вона десь перегукується зі старозавітним принципом «око за око, зуб за зуб». Навряд чи такий підхід може дати позитивні - у довгостроковій перспективі - результати. Учений-політолог з Оксфорда Джонатан Ролз вважає, що «суспільство має право на придушення і гноблення неадекватного суб'єкта тільки в цілях самозахисту, коли цей неадекватний суб'єкт демонструє нетерпимість, яка загрожує громадському порядку». Складно не погодитися з даним виступом, але доповнити його все ж можна. Перш ніж застосовувати будь-які заходи для самозахисту, слід проаналізувати ситуацію, що критичну ситуацію, постаратися виявити причини її виникнення (мотиви неадекватної поведінки). І якщо хоча б на мить виникає думка про те, що неадекватність дії викликана нашою поведінкою, нашою ідеологією, то ні про яку тактику самозахисту мови бути не може. Причина негативних проявів інших - у нас самих, в нашій нетерпимості, коли-небудь продемонстрованої. Все той же автор (Д. Ролз) стверджує, що «людям, котрі виявляють нетерпимість, не слід скаржитися, якщо по відношенню до них продемонстрована нетерпимість». У «Політичної енциклопедії» ми знаходимо таке визначення «толерантності» - це «зовсім не слабкість, а сильне, об'єктивно позитивне і вигідне для проявляє її боку якість ». [21,222]. Для багатьох з наших політиків це відповідь на друге з сформульованих вище питань: толерантність - категорія далеко не пасивна, це не тільки повагу чужих - за відсутності власних особистих - цінностей, але позиція, що передбачає розширення кола особистих ціннісних орієнтацій за рахунок позитивної взаємодії з іншими культурами . Так в поняття «толерантності» закладається підтекст збагачення новим і іншим культурних надбань, соціальним досвідом. Своєрідність даного визначення аж ніяк не зводиться до відвертого прагматизму, бо толерантні стосунки можливі тільки на основі безкорисливого прийняття іншої людини, незалежно від його культурного і соціального рівня. Про якийсь коефіцієнті корисної дії толерантності мови, зрозуміло, не йде: тоді це вже «псевдотолерантность». У «Філософському енциклопедичному словнику» [34,87] воно визначається як «терпимість до іншого роду поглядів». Така є «ознакою впевненості в собі і свідомості надійності своїх власних позицій, ознакою відкритого для всіх ідейної течії, яка не боїться порівняння з іншою точкою зору і не уникає духовної конкуренції». Ми припускаємо, що це пояснення свідчить про активну позицію особистості в таких процесах, як:
- Пізнання і визнання свого «Я» (позицій, поглядів, світогляду) і позиції іншого (гностичний рівень);
- Визначення тактики поведінки та діалогу з іншими (конструктивний рівень);
- Взаємодія з іншими при абсолютній автоматизації (бути з іншими і зберігати своє «Я») (діяльнісний рівень);
- Аналіз результатів взаємодії (аналітико-результативний рівень).
Таким чином, поняття толерантності хоча й ототожнюється більшістю джерел з поняттям терпіння, має більш яскраве активну спрямованість. Толерантність - не пасивна, а активна моральна позиція і психологічна готовність до терпимості в ім'я взаєморозуміння між етносами, соціальними групами, в ім'я позитивної взаємодії з людьми іншої культурної, національної, релігійної або соціального середовища.
<SPAN Style="LINE-HEIGHT: normal; LETTER-SPACING: normal"> Націоналізм - ідеологія, що ставить в центр уваги свою націю і її проблеми, що віддає національному пріоритет перед соціальним. [5,113]
Національний егоїзм це впевненість у правоті власної культури, схильність або тенденція відкидати стандарти іншої культури як неправильні, низькі, неестетичні. Національний егоїзм виступає найчастіше причиною великомасштабних конфліктів і воєн. На індивідуальному рівні він створює труднощі при спілкуванні представників різних культур і народів.
Групова ворожість є не що інше, як тонус суспільства або окремих соціальних груп. Групова ворожість - це стан напруженості, конфлікту значних соціальних груп. Ворожість може бути викликана класової або етнічної напруженістю.
Будь-яке вживання символу нації в політичних цілях і є націоналізм. Проте, щоб не заглиблюватися в нетрі політичної семантики, в даній курсовій роботі ми будемо використовувати більш обмежене визначення націоналізму, дане Ернест Геллнер. Він стверджує, що націоналізм - це «політичний принцип, суть якого полягає в тому, що політичні та національні одиниці мають збігатися» [28,78]: кожна нація повинна мати свою власну державу або хоча б автономію в рамках іншої держави, в одній державі повинні жити переважно люди, що належать до однієї нації. Це формулювання залишає поза сферою нашої уваги лише дуже небагато й досить специфічні різновиди націоналізму, до більшості яких цей термін можна застосовувати тільки з застереженнями. Націоналізм - це продукт сучасного західного суспільства, формування якого почалося приблизно в XV-XVI століттях і яке зараз, можливо, перебуває в стадії радикальної трансформації. Поняття нації в його сучасній формі висувається на перший план Великою французькою революцією. У 1789 році Декларація прав людини і громадянина проголосила національний суверенітет на противагу суверенітету монарха. Таким чином, в сучасній мові поняття нації нерозривно пов'язане з поняттям держави. </ SPAN> <SPAN style="LINE-HEIGHT: normal; LETTER-SPACING: normal"> </ SPAN> <SPAN style = "LINE-HEIGHT: normal ; LETTER-SPACING: normal "> </ SPAN> <SPAN style="LINE-HEIGHT: normal; LETTER-SPACING: normal"> Термін« націоналізм », навіть у межах вже даного нами визначення, може мати різну емоційне забарвлення. Націоналістами часто називають не просто прихильників національно-державного самовизначення, але тих з них, хто при цьому виступає за насильницькі методи, проповідуючи ідеї національної переваги, нетерпимості до людей інших національностей. Іноді вважають також, що націоналізму в такому значенні цього слова протистоїть патріотизм як «мирна» любов до своєї країни та відданість своїй державі. </ SPAN> <SPAN style="LINE-HEIGHT: normal; LETTER-SPACING: normal"> Можливо також розширене, нейтральне тлумачення терміна: у такому трактуванні він застосуємо як до борців за визволення від національного гніту, так і до їх супротивників, мета яких - інтеграція, асиміляція або навіть знищення «інородців». Ми в рамках даної курсової роботи вживаємо термін у другому - нейтральному - значенні. Кордон між агресивним націоналізмом і його більш демократичними варіантами провести досить складно, тим більше що представники національно-визвольних рухів дуже часто самі називають себе націоналістами. Різниця між «націоналізмом пригноблених» та «націоналізмом гнобителів» полягає в тому, що перші прагнуть затвердити за своїм локальним спільнотою право називатися нацією, а другі це право заперечують або принаймні відмовляють «пригнобленої» нації у праві на політичну автономію. Однак при цьому і ті й інші дотримуються одного образу думки, залишаються в рамках націоналістичного дискурсу. Національно-визвольні рухи, які прагнуть до створення власної держави, занадто часто зловживають національної риторикою, пропагуючи ненависть до своїх гнобителів як до нації. Якщо вони домагаються успіху, то на підконтрольній їм території починають зазнавати утисків представники колишньої панівної національності. </ SPAN> <SPAN style="LINE-HEIGHT: normal; LETTER-SPACING: normal"> Однак не можна і відмовляти національно-визвольним рухам в підтримці, і вибухаючи сентенціями на кшталт «чума на обидва ваші будинки». Рішення, на наш погляд, полягає в тому, що міркування про міжнаціональні відносини необхідно вести в ширшому контексті, не замикаючись у рамках дискусій про націоналізм. Питання про самовизначення націй - це фактично питання про демократію, причому демократія тут розуміється в найбільш широкому сенсі: як ідеал суспільного устрою, поділяли всі симпатичними нам політичними ідеологіями - від класичних лібералів до анархістів. </ SPAN> <SPAN style = "LINE-HEIGHT : normal; LETTER-SPACING: normal "> Можна сказати, що демократія - це самоврядування спільнот за умови захисту прав і свобод меншин. Найважливіший момент полягає в тому, що співтовариство в даному випадку не можна визначати апріорі, поза історичним контекстом. Єдиний можливий критерій тут - це самоідентифікація членів передбачуваного спільноти. </ SPAN> <SPAN style="LINE-HEIGHT: normal; LETTER-SPACING: normal"> </ SPAN> <SPAN style = "LINE-HEIGHT: normal; LETTER- SPACING: normal "> </ SPAN> </ SPAN> <SPAN style="LINE-HEIGHT: normal; LETTER-SPACING: normal"> Ці тенденції не слід абсолютизувати: чутки про смерть нації і національної держави вже не раз виявлялися сильно перебільшеними . Національна самосвідомість залишається одним з фундаментальних фактів життя людини в суспільстві. Але якщо наша мета - свобода і самовизначення особистості, то питання про ставлення до націоналізму для нас - це питання політичної тактики, а не стратегії. Разом з тим в ідеологічному відношенні потрібно дотримуватися дистанції від націоналістів, навіть якщо це наші політичні союзники. Різноманіття світу не зводиться до різноманіття націй та етносів, і захист прав народів - це лише невелика частина битви за права людини.
I .2. Сутність принципу толерантності та його значення при формуванні особистості.
Висновки, до яких ми прийшли в попередньому параграфі, дозволяють звернутися до проблеми толерантності при формуванні особистості. Активна моральна позиція і психологічна готовність до терпимості - основні компоненти поняття «толерантності», яке ми спробували дати на основі аналізу різних підходів до трактування даного терміна.
Природно, що ці компоненти не виникають на порожньому місці, нізвідки, і не є - як і будь-яке соціальне якість - вродженими. Отже, і активна моральна позиція разом з психологічною готовністю формуються, стимулюються (перш за все - «зсередини») і коригуються. Метою формування даних соціально-психологічних якостей є позитивна взаємодія з людьми інших культур, поглядів, позицій, орієнтацій.
У педагогічній літературі поняття «взаємодія» визначається як універсальна форма розвитку, обопільно змінює взаємодіючі об'єкти, явища і приводить кожне з них в новий стан. В даний час існує безліч типологій взаємодії. Зупинимося на типології, яка дозволяє відобразити взаємозв'язок понять «взаємодія» і «толерантність».
Дана типологія (автор Л. В. Байбородова) представляє наступні типи взаємодії, позитивної толерантності:
діалог, співпраця, опіка.
У діалозі проявляється індивідуальність і осягається своєрідність іншого, тому що саме діалогове взаємодія передбачає рівність позицій в спілкуванні. У структурі діалогової взаємодії переважають емоційний і когнітивний компоненти, які можуть бути охарактеризовані через високий рівень емпатії, почуття партнера, вміння прийняти його таким, яким він є, відсутність стереотипності у сприйнятті інших, гнучкість мислення; а також через уміння «бачити» свою індивідуальність, вміння адекватно «приймати» (оцінювати) свою особистість. Подібна характеристика діалогової взаємодії є фундаментом толерантності і рівнем толерантних переконань. Своєрідність діалогової взаємодії виявлено ще стародавнім філософом Платоном. Всім відомий його вислів «Пізнай себе!», Яке може трактуватися як «побач себе в інших» (розуміючи інших, зрозумій себе). Такому діалогового взаємодії слід вчити з раннього дитинства, бо воно є першоосновою позитивного соціального досвіду.
Другий тип взаємодії - співробітництво - передбачає спільне визначення цілей діяльності, спільне її планування, розподіл сил і засобів на основі можливостей кожного.
Опіка є видом взаємодії співвідносні з поняттям толерантності. (Має на увазі турботу не принижує гідності опікуваного, будучи природною нормою суб'єкта і об'єкта).
Діалог і співробітництво пов'язані з розумінням такої категорії, як «свобода» (такий зв'язок можна простежити в роботах багатьох вчених, зокрема С. Соловейчик, В. Матвєєва, О. Газмана, І. Іванова).
Характеризуючи цей зв'язок, необхідно приділити увагу провідної думки теоретиків і практиків педагогіки співробітництва:
«Якщо надати дітям повну свободу, але не створити при цьому відносини співпраці, то випадає головне у вихованні внутрішньо вільної людини - загострення совісті. Саме у співпраці, в бажанні працювати разом, у тонкій грі зусиль кожного, у взаємному спонукання, яке робить непотрібною вимогливість, і народжується совісне ставлення до людей, роботі, обов'язків ».
У міжнаціональному співпрацю «тонка гра зусиль» - необхідна, базове поняття, що визначає толерантне ставлення взаємодіючих сторін, тому що «Совісне ставлення до людей», яке формується завдяки цим зусиллям, є основою демократичного полінаціональною держави.
У курсовій роботі ми навмисно не зупиняємося докладно на таких типах взаємодії, як придушення, індиферентність, конфронтація та конфлікт. Ці типи, звичайно, сумісні з поняттям толерантності, але - скоріше - з негативними його проявами.
Ми зробили спробу визначити основні критерії, ідеї та принципи формування толерантності у адигських дітей та обгрунтувати роль толерантності в адигської народній педагогіці.
Критерії толерантності можна розвинути, уточнивши, що:
стійкість особистості - сформованість соціально-моральних мотивів поведінки особистості в процесі взаємодії з людьми інших етнічних (соціальних) спільнот;
емпатія - адекватне уявлення про те, що відбувається у внутрішньому світі іншої людини;
дивергентность поведінки - здатність незвично вирішувати звичайні проблеми, завдання (орієнтація на пошук декількох варіантів рішення);
мобільність поведінки - здатність до швидкої зміни стратегії чи тактики з урахуванням обставин, що складаються;
соціальна активність - готовність до взаємодії в різних соціальних міжетнічних ситуаціях з метою досягнення поставлених цілей і вибудовування конструктивних відносин у суспільстві.
Основні ідеї та принципи толерантності при формуванні особистості.
Стародавні філософи застерігали: «Трьох речей потрібно уникати (в житті): ненависті, заздрості і зневаги». Спираючись на це висловлювання, визначимо основні ідеї формування толерантності:
- Згідно з загальним положенням про права людини, викладених у Декларації ООН з прав людини і загальним положенням про права дитини, викладених у Конвенції прав дитини, вважаємо за необхідне створення системи соціальних та педагогічних умов, що сприяють формуванню толерантних переконань, поглядів і навичок толерантної поведінки в мікросередовищі - в сім'ї, в навчальному закладі, на робочому місці, за участю всіх зацікавлених осіб (батьків, педагогів, працівників соціальної сфери, політиків, ЗМІ та суспільства в цілому);
- Освітня стратегія повинна поширювати позитивний підхід до етнічних питань і запобігати будь-які прояви расизму, шовінізму, екстремізму, ксенофобії, дихотомії (бачення світу в біло-чорних кольорах), національних стереотипів через створення доброзичливої ​​атмосфери в дитячих колективах, акцентуючи увагу на тому, що об'єднує дітей, представників різних етносів (культурна спадщина, внесок у розвиток науки, мистецтва, держави; позитивні риси характеру);
- Освітня стратегія повинна реалізовувати ідею прищеплення дітям і юним громадянам полінаціональною держави відкритих і поважних відносин до інших людей, розуміння можливості багатоваріантного людського буття в різноманітних, відмінних один від одного культурних, релігійних та соціальних сферах;
- Освітня стратегія повинна сприяти створенню сприятливого мікрокосмосу культурного, міжетнічного порозуміння, у якому кожна дитина, незалежно від етнічної приналежності, відчуває себе комфортно, захищено та здатний до відкритого взаємодії зі світом.
Реалізувати перелічені вище ідеї освітньої стратегії дозволяє виконання педагогами наступних принципів:
- Протягом життя особистість повинна розвивати в собі соціальні якості, тому дитину потрібно вчити загальнолюдським законам буття, спираючись на природну природу дитини, щоб не порушити крихкий мир дитинства;
- Дитина народжується і виховується в певної культурної, національної середовищі, яка має безліч позитивних рис; опора на позитивний соціально-культурний досвід етносу - найважливіший принцип освітньої стратегії;
- Принцип міжнаціонального спілкування передбачає створення умов для позитивної взаємодії та взаємозбагачення дітей різних культурних, національних, релігійних та соціальних груп;
- Принцип самоцінності дитини передбачає прийняття дитини таким, який він є;
- Дитина від природи здатна на неусвідомлену агресію, приниження і знущання над іншими, тому принцип моральної атмосфери («соціального комфорту»), що передбачає забезпечення захисту дітей від насильства, знущань і бойкотування в дитячому колективі, є основоположним;
- Принцип «соціального уроку» передбачає активізацію дітей у пошуку рішень проблеми дитячої агресії (дитина опиняється в позиції скривдженого, відкинутого або ставлять у позицію агресора і намагається вирішити проблему). Проблема міжетнічного спілкування існує: ми, студенти, стикаємося з нею на практиці в період навчання в адигейських педагогічному коледжі і будемо стикатися в подальшої самостійної педагогічної діяльності. Практично будь-яка школа міста чи села в Адигеї полікультурна, в дитячих колективах виховуються діти різних націй. Ми, студенти, та й вчителі зі стажем, часом не можемо вирішити проблеми, що виникають із-за несформованості у дітей толерантності або вже сформованої інтолерантності. [19,4-5].
Слід зазначити, що і у студентів, не завжди сформовані толерантні відносини. Причому мова йде не тільки про нетерпимість майбутніх вчителів до представників будь-якої національної або соціальної групи, а про нетерпимість до особистості дитини взагалі. Витоки цього в нерозумінні природи дитини; в несформованою чуйності, доброзичливості, у відсутності педагогічної спрямованості.
Ми вважаємо, що студенти, які готують себе до реалізації у професійній діяльності для формування толерантності у дітей, повинні отримати знання та вміння в областях:
- Народної педагогіки, так як вона є ідеальним, природним, що складались століттями, комплексом ідей, поглядів, принципів, форм і методів спілкування з дитиною на основі врахування його природних особливостей (дане поняття включаються не тільки російські традиції виховання, але й адигські та інші );
- Педагогіки міжнаціонального спілкування, яка визначає основи діалогу культур у дитячому колективі і сприяють найбільш ефективної адаптації в новому середовищі дітей-біженців, мігрантів, дітей - вимушених переселенців;
- Регіональної етнопедагогіки, яка демонструє традиції виховання в даному регіоні з урахуванням населяють етносів, особливостей регіонального підходу в побудові виховного процесу;
- Крос-культурної психології, що дозволяє виявити і вивчити подібності та відмінності в психології дітей, які належать до різних культур і етносів, встановити їх біологічні, соціокультурні, екологічні та психологічні особливості;
- Соціології, культурології, філософії, етноіскусстве, антропології, які розкривають зміст соціального і культурного досвіду етносів, що дозволяють побачити загальне в культурах і взаємозв'язок між загальним розвитком цивілізації і внеском окремих народів у цей процес.
Необхідно сформувати такі навички:
- Спілкування з дітьми різних етногруп;
- Виявлення проблем при адаптації дітей, що опинилися в іншій етносреде;
- Надання допомоги в адаптації таких дітей;
- Прогнозування наміченої міжетнічної конфронтації в дитячому колективі і надання превентивної допомоги;
- Забезпечення захисту дітей від насильства, знущань, приниження з боку і однолітків, і дорослих;
- Організації народного ігрового дозвілля;
- Організації дозвілля народних свят.
Гарантувати отримання таких знань, умінь і навичок студентам-педагогам можуть тільки комплекс навчальних курсів і система виховної роботи по даному напрямку.
Учитель початкових класів покликаний сформувати у дітей уявлення про культуру миру, багатоваріантності людського буття; навички національної самоідентифікації, а також навички позитивної взаємодії з представниками інших націй.
I .3. Особливості формування і розвитку адигських дітей на принципі толерантності.
Невід'ємною складовою частиною системи виховання у адигів було виховання толерантності, що носило цілеспрямований характер. Адиги долучали дітей до світу людських відносин, формували у них такі якості, як терпимість, інтернаціоналізм, вміння знаходити спільну мову з людьми.
У адигейській етикеті норма поведінки називається ХАБЗЕ.
Народна педагогіка адигів має різними засобами виховання толерантності підростаючого покоління. Серед них першорядне значення має усну народну творчість.
"Виховувати дитину треба кожен день, кожну годину і цей процес безперервний і постійний" - говорять адиги. Справедливо вважалося необхідним виховання з ранніх років, що відбивається в адигської народній приказці "Прут згинай, поки сирої, дітей виховуй, поки молодий". Лише тільки в результаті кропіткої і систематичної роботи можна виробити сукупність норм поведінки людини - Адиге ХАБЗЕ, що цілком можна прийняти як "Адигський моральні вимоги". А знання і дотримання їх, підтримуване особистим переконанням, традицією, вихованням, громадською думкою, називається Намис, що означає "Моральність".
У пам'ятках адигської народної педагогіки йдеться про те, що молодому поколінню треба прищеплювати таке позитивна якість як терпіння. Терпіння (щиIаг'е, щечиниг'е, зиIежениг', питениг' - у адигейській варіате; шечиниг'е, бешечиг'е, шиIениг'е, зизетеубидениг'е, зишиIе, зиIеж'е - у кабардинському варіанті. [42,243]. Прислів'я «Про серце моє, не гарячкуй, про мій язик, утримайся!» застерігає молодого людини від того, щоб у стані люті не наговорити зайвого, не образити людину, вселяє, що нестриманість на мову розриває людські взаємини, що словом людини можна поранити сильніше, ніж зброєю, про що конкретніше говорять інші вислови - «Що поранено мечем заживає , а що мовою - не заживає »,« Сказане слово, що пущена куля ». (40,29).
Виховання терпимості (толерантності) в адигської народній педагогіці нерозривно пов'язане з вихованням інтернаціоналізму. В усній народній творчості адигів відбилися дружні симпатії до сусідніх народів: осетинам, кумиків, Сван і іншим. Так в переказі «Жещтеуе» («Нічний напад») з повагою йдеться, що на звернення адигів допомогти відбити напад військ кримського хана прибуло стільки ж осетин, кумиків і сванів, скільки було всього адигських воїнів. [42,181]. Адиги вселяли дітям та молоді, що потрібно поважати культуру та звичаї інших народів: «Химе хеку укIоме, яш'уаше зищил'», «Хаме хеку укIуме, я фаще зищитIаг'е» («Якщо збираєшся в чужу країну, то одягайся в одяг того народу, на чию країну думаєш їхати »). Народ розумів, що любов до рідного народу не може будуватися на неповазі до інших народів. [40,29].
Безперечно, досвід адигської народної педагогіки був би вельми цінний для майбутнього в аспекті пошуків гармонізації міжнаціональних відносин між поколіннями в перманентному процесі виховання і навчання, проте поки що важко визначити, наскільки готова до сприйняття такого досвіду вітчизняна офіційна педагогіка.
Проблема толерантності - одна з найгостріших у школі, та й у суспільстві в цілому. Чудово розуміючи, що ми всі різні і що треба сприймати іншу людину такою, якою вона є, ми не завжди поводимося коректно і адекватно. Важливо бути терпимим по відношенню один до одного, що дуже непросто. «Педагогіка співробітництва» та «толерантність» - ті поняття, без яких неможливі будь-які перетворення в сучасній школі. Школа здатна стати для дітей школою ненасильства, свободи, толерантності. Школа, освоюючи соціальну, природну, культурне середовище, використовуючи її виховні можливості і «пристосовуючи» її до потреб дитинства, покликана і може стати центром широкого виховного простору. [27,92]
Формування і розвиток адигських дітей має відбуватися з урахуванням етнодідактіческіх принципів, що лежать в основі всіх національних систем освіти:
1.Принцип відповідності змісту освіти етнофілософскім поглядам і сучасному менталітету.
2.ПРИНЦИПИ відповідності змісту освіти, форм і методів навчання етнопсихологічним особливостей людей.
3.Принцип відповідності форм і методів навчання Етнопедагогіческіе традиціям. Тому у зміст освіти необхідно спочатку закладати взаємозв'язок різних культур. [43,93-95].
Фундаментом толерантності в самому широкому розумінні є індивідуальний рівень, так як ця індивідуальна чеснота містить у собі всі інші аспекти буття толерантності (цивілізаційна, етнічна, соціальна форми). Для початкової школи проблема виховання толерантності актуальна сама по собі. На цьому життєвому етапі починає складатися взаємодія між дітьми, які прийшли з різних мікросоціумів, з різним життєвим досвідом і з несформованістю комунікативної діяльності. Для плідного навчання в класі необхідно звести ці суперечності в процесі взаємодії до якоїсь загальної основі. Ненасильницький, шанобливе ставлення, гармонізація відносин у класі, виховання толерантності сприяє розвитку співробітництва.
Виховання толерантності неможливо в умовах авторитарного стилю спілкування «вчитель - учень». Тому вчителю потрібна допомога при освоєнні певних демократичних механізмів в організації навчального процесу та спілкування учнів один з одним і з учителем. Саме в початковій школі важливо навчити дитину, з одного боку, приймати іншу як значущого і цінного, а з іншого боку - критично ставитися до своїх власних поглядів. Виховання в національній (адигської) школі має бути спрямовано на «навчання та виховання особистості, не розділяє світ на протилежні речі і предмети, а об'єднує в собі в єдине ціле одночасно стаючи цілісною особистістю, здатною прийняти світ як єдність у розмаїтті, привносячи в нього культуру свого етносу, як приналежну людству, соціуму. [38,224]
У період морального плюралізму відповідальність за формується особистість змушена брати на себе школа. Для виконання цієї місії у школи сьогодні не так вже й багато шляхів. Один з них - відродження традицій Адиге хабзе. Адиге хабзе як культурна і духовна цінність народу відіграє важливу роль в освіті, вихованні і виховному вплив на формування свідомості адигських дітей, сприяє розумінню процесу становлення особистості в адигською суспільстві. [37,209]
Особлива роль в національній (адигської) школі на сучасному етапі відводиться формуванню демократичного стилю відносин через гуманістичний характер навчально-виховного процесу, співробітництво вчителя та учнів, через виховання толерантності.
Висновок до розділу.
Ми прийшли до висновку, що толерантність знаходить своє вираження у двох основних сферах: на психологічному рівні - як внутрішня установка і ставлення особистості і колективу і на політичному рівні - як дія або здійснювана через закон і традицію суспільна норма. Толерантність здобувається через виховання, інформацію і особистий життєвий досвід. Як дія, толерантність - це активна позиція самообмеження і навмисного невтручання, це добровільна згода на взаємну терпимість різних і протистоять в незгоді культур.
Більше того, народна педагогіка містить в собі великий потенціал терпимості і тим самим є природним союзником толерантності. Народна педагогіка може сприяти розвитку почуттів і установок на терпимість і ненасильство.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Глава 2.Система роботи з формування особистості дитини відповідно до принципу толерантності.
 
2.1.Результати попереднього опитування з виявлення рівня сформованості толерантності дітей у початкових класах.
 
Проблеми виховання толерантності стають особливо актуальними в наші дні, тому що різко зросла напруженість у людських відносинах. Не можна обійтися без ретельного аналізу причин ментальної несумісності людських спільнот. Саме на цій основі можуть бути знайдені ефективні засоби попередження конфронтаційних процесів з використанням можливості сфери освіти одним з вищих цільових пріоритетів має стати виховання толерантності.
Спочатку в людині закладено як добрі, так і злі початку і їх прояв залежить від умов життя людини, від середовища, в якій він живе і розвивається, від менталітету, які безпосереднім чином впливають на індивідуальність, на світогляд, стереотипи поведінки.
Наша дослідницька робота з виявлення і формування толерантності дітей початкових класів проводилася в Габукайской школі № 6 4 «А» класу (20 осіб).
У ході дослідницької роботи використовувалися різні методи - тестування, дослідницька бесіда, математичний метод.
Нами були розроблені тестові завдання, які складалися з 13 питань (Додаток 1).
Проведене опитування дозволив визначити відносини дітей з людьми, спрямованість їх діяльності, здатність відстоювати свої інтереси, зацікавленість у вирішенні виникаючих проблем, агресивність, схильність до дратівливості, тривожність, ставлення до інших людей.
Результати тесту підбивалися за певним ключу (Додаток 2).
Проведене опитування виявив такі результати (Таблиця 1).

Я
Про
Д
Я
Про
Д
1
7
9
4
35%
45%
20%
2
4
11
5
20%
55%
25%
3
4
10
6
20%
50%
30%
4
5
10
5
25%
50%
25%
5
9
4
7
45%
20%
35%
6
5
11
4
25%
55%
20%
7
7
6
7
35%
30%
35%
8
10
7
3
50%
35%
15%
9
2
11
7
10%
55%
35%
10
4
11
5
20%
55%
25%
11
3
9
8
15%
45%
40%
12
8
8
4
40%
40%
20%
13
4
7
9
20%
35%
45%
СР%27,5%
43,8%
28,4%
Таблиця 1.
СР (Я) = 1 (я) +2 (я) +3 (я) +4 (я) +5 (я) +6 (я) +7 (я) +8 (я) +9 (я) +10 (я) +11 (я) +12 (я) +13 (я)
13
СР (Про) = 1 (о) +2 (о) +3 (о) +4 (о) +5 (о) +6 (о) +7 (о) +8 (о) +9 (о) +10 (о) +11 (о) +12 (о) +13 (о)
13
СР (Д) = 1 (д) +2 (д) +3 (д) +4 (д) +5 (д) +6 (д) +7 (д) +8 (д) +9 (д) +10 (д) +11 (д) +12 (д) +13 (д)
13
За підсумками опитування було виявлено, що 27,5% як видно з таблиці орієнтуються при виконанні будь-якої діяльності на пряме винагороду, вони проявляють агресивність у поведінці і вчинках, їм властива схильність до суперництва, в певних ситуаціях проявляють дратівливість.
43,8% виявляють прагнення в будь-яких умовах підтримувати дружні відносини з людьми, орієнтуються на спільну діяльність, у складних ситуаціях прагнуть надавати допомогу людям, але при цьому чекають схвалення, вони відчувають прихильність у стосунках людей.
28% учнів виявляють зацікавленість у виконанні роботи якомога краще, з інтересом вступають у ділові відносини, виявляють активність у вирішенні проблем, орієнтація на співпрацю, у виниклих ситуаціях виявляють здатність і зацікавленість у відстоюванні власної думки, яке в свою чергу впливає на досягнення спільної мети .
SHAPE \ * MERGEFORMAT
28,4% 43%


27,5%


28,4% - ср.уровень прояву толерантності
43% - виявляють високий рівень толерантності
27,5% високий рівень прояву агресивності
Рис. 1. Результати опитування з виявлення рівня сформованості толерантності в учнів. 43%
Отже, можна зробити висновок, що роботу з формування і розвитку толерантності в учнів Габукайской школи № 6 необхідно продовжувати.
2.2.Работа з розвитку та вдосконалення знань учнів про принцип толерантності.
Школа один з найважливіших інститутів виховання, являє хлопцям мало можливостей для розвитку такої якості, як толерантність (терпимість). Вчителі початкових класів як такої в останні десятиліття дають дуже низьку оцінку, станом інтернаціонального виховання в школах Росії.
Багато дорослих припускають, що дитина - це нерівний суб'єкт якому бракує розуміння і пошани з боку дорослих. Ще Я. Корчак писав, що влада належить дорослим, які вважають дітей своєю власністю і не здатні встати на їх місце, а діти - головна страждає сторона, позбавлена ​​прав і визнання.
Свою систему роботи ми будували відповідно до того, що виховання толерантності - це моральний обов'язок, а також правова і політична потреба. Толерантність - це активне ставлення до дійсності, що формується на основі визнання універсальних прав і свобод людини, це те, що робить можливим досягнення миру та веде від культури війни до культури миру.
Дуже важливо знайти правильне рішення даної соціально-освітньої проблеми, вказуючи можливі напрями дослідницько-освітньої проблеми, вказуючи можливі напрями дослідницько-практичної діяльності в цій області.
Рішення даної проблеми неможливе без перетворень у навчально-виховному процесі дітей початкової школи. Саме у навчально-виховному процесі можна формувати ментальні якості дитини, формувати менталітет толерантності.
У змісті навчання і виховання дітей має простежуватися діалог культур з орієнтацією на деталізацію взаємодіючих компонентів культури та їх інтеграції в цілісному культурному просторі цивілізації.
Необхідно звертатися до загальновизнаних класичним образам культури, що ввійшли до скарбниці культурної спадщини людства і представляють собою універсальні загальнолюдські цінності для різних народів.
Нами були розроблені позакласні заняття за такими темами, як: «Урок толерантності» (Додаток 3), «Ми команда одного корабля» (Додаток 4), «Культура різних народів» (Додаток 5) та інші. Наприклад нами було проведено «Урок толерантності». Основною метою цього уроку було розвиток терпимості по відношенню до людей незалежно від їх національності, виховання почуття інтернаціоналізму.
На цьому уроці діти прослухали вірш С. Маршака «Всесвітній хоровод» у якому говорилося про те, що діти всіх кольорів шкіри повинні бути дружними один з одним. Була проведена бесіда про те, що потрібно жити дружно, бути стриманими, коли ми бачимо недоліки інших.
Далі ми провели гру. Діти повинні були прослухати ситуацію і підняти червоний гурток, якщо вибирався I варіант, синє коло, коли діти вибирали II варіант.
Проводилися позакласні заняття з російської культури (Додаток 6), класні годину (додаток 7).
Позакласні заняття з читання за темами «Пушкін у нас початок всіх початків» (Додаток 8), «А. С. Пушкін душа народу - душа поета». (Додаток 9).
Вікторини за темами: «АдигабземIе вікторин» (Додаток 10), «ХьакIещим іапере зехещег'у» (Додаток 11), «Адиге літературемкIе вікторин» (Додаток 12).
Наприклад, на позакласному занятті ми провели гру на розвиток толерантності, яка називалася «Чарівний кристал». Спочатку гри були розставлені столи таким чином, щоб утворилося 4 столу з 5 осіб, тобто 4 команди. Причому, вони сиділи обличчям один до одного, після чого проводилося голосування, суть якого полягала в тому, що діти повинні були витягнути квадрат будь-якого кольору (ж., к., с., З.). Після голосування діти сіли таким чином, в залежності від того який колір обрали. Утворилися нові групи. Потім провели бесіду, в ході якої були розкриті значення понять «свій» і «чужий».
Далі були запропоновані слова як відкритість, небезпека, далекий, близький, схожий, подобається, не подобається та інші. Діти повинні були підібрати синоніми до понять «свій» і «чужий».
Але на цьому робота не завершилася. На наступному занятті була проведена бесіда з такого питання як «Чи можуть всі люди навколо бути своїми?» Після бесіди була проведена розминка. Діти вишикувалися в 4-е колони по 5 чоловік. Далі дітям було сказано, що з допомогою чарівної палички діти перетворяться на гномів.
Діти, які стояли останніми у колоні, розгорнулися до вчителя і отримали кубики різних кольорів (червоний, жовтий, синій, зелений).
Суть гри полягала у передачі кубика попереду стоїть учневі, «перетворити» його в який-небудь предмет (подумки). Партнер вгадав загадані предмет забирає кубик і т.д. Гра триває до тих пір, доки хоча б одна команда не впорається із завданням.
Команда швидше впоралася із завданням отримала ковпачок відповідного кольору і назва «гноми».
У ході проведення уроків, позакласних заходів, ми намагалися виховувати в дітях почуття інтернаціоналізму, терпимості в суспільстві людей населяють нашу планету; підводили до того, що люди будь-якої національності мають право на щастя, що необхідно виявляти дружбу і повагу до будь-якого народу, виховувати дбайливе ставлення до людей, любов до малої батьківщини; давали уявлення про стереотипи поведінки, про культурні відмінності; пробуджували творчі здібності дітей, виховували вміння бачити красу рідного краю, республіки, природи; формували вміння проводити порівняльний аналіз поетичних творів та інші.
Учні з великим інтересом брали участь у пропонованих завданнях, виявляли активність, інтерес до даної проблеми.
Діти самі ділилися знаннями про свою національну культуру, про національні цінності свого народу.
Багато розповідали про свою Республіці, про красу і багатство рідного краю; читали вірші місцевих поетів.
Було видно, що діти виявляють інтерес до мистецтва, культури, звичаїв, традицій свого народу.
Будь-який захід, що проводиться нами було успішним, були реалізовані поставлені цілі.
Тим не менше потрібно сказати, що на цьому етапі робота по формуванню толерантності не завершена і цю роботу необхідно продовжити, оскільки за такий короткий термін неможливо виховати толерантність.

ВИСНОВОК
 
На закінчення нашої дослідницької роботи ми прийшли до висновку, що толерантність - це не поступка, а активне ставлення, що формується на основі визнання прав і свобод людини.
Найважливішим джерелом формування толерантності є школа. Виховання в дусі толерантності є головним її завданням.
Необхідно будувати свою роботу, критично осмислюючи і виробляючи судження про моральні цінності, принципів толерантності.
Адигський народна педагогіка має в своєму розпорядженні різними засобами виховання толерантності підростаючого покоління.
Виховання терпимості нерозривно пов'язане з вихованням почуття інтернаціоналізму. Необхідно підкреслити, що досвід адигської народної педагогіки дуже цінний для пошуку гармонізації міжнаціональних відносин між поколіннями.
Проблема толерантності як було виявлено в ході дослідження є однією з найгостріших проблем школи. Основна маса учнів не завжди поводиться коректно і адекватно в виникли ситуаціях.
На сучасному етапі особлива роль відводиться в національній (адигської) школі, формування демократичного стилю відносин через гуманістичний характер навчально-виховного процесу співробітництво вчителя зі школярами, за допомогою виховання толерантності.
 
ЛІТЕРАТУРА.
1. Бгажноков Б.Х. Адигський етикет. Нальчик, 1978, с.114-116.
2. Битянова М., Вачков І. Чарівний кристал. Ігри на розвиток толерантності для учнів. / / Початкова школа (газета), 2002, № 39, с.3-4.
3. Бузаров К.І. Комплексне рішення освітньо - виховних завдань у національній школі. Майкоп, 1987, с.123-165.
4. Бузаров К.І. Виховання, розвиток і формування особистості. (В контексті традиційних і сучасних традицій). Майкоп, 2000, с.27.
5. Бутенко О.П. Нація, націоналізм, суверенітет / / Соціально - політичний журнал.1998 р. № 3. С.113.
6. Волков Г.М. Етнопедагогіка. Чебоксари, 1974, с.5-16.
7.Гогоберідзе Г.М. Етнокультурний аспект освіти як фактор гармонізації міжнаціональних відносин на Північному Кавказі / / Світ на Північному Кавказі через язики, освіту і культуру: Тез. 2-го Міжнар. Конгр. 15 - 20 верес. 1998 р. / П'ятигір. держ. лінгв. ун-т. П'ятигорськ, 1998, с.87-94.
8. Губогло М.М. Переломні роки. Т.1. М., 1993, с.67.
9. Даль В. Тлумачний словник живої великоруської мови. М., 1980, Т.4, с.402.
10. Жарников А. Етнічна терпимість - стрижень Російської держави / / Етносфера: Міжнаціональне освіта в дзеркалі Росії і міра.1998. - N 3 - 4. - С. 14 - 17.
11. Золотухін В.М. Дві концепції толерантності. Кемерово, 1999, с.138.
12. Ізмайлов А.Е. Народна педагогіка. М., 1991. С.8.
13.Інговатова А.Г. Діалог культур у контексті проблем сучасної освіти / / Російський вуз: У центрі уваги - особистість: (Пробл.воспітанія): Тез. докл. наук.-практ. конф. 24 - 26 травня / Дон. держ. техн. ун-т. - Ростов н / Д., 1999. - Т. 4. - С. 223 - 225.
14. Культура миру і демократії. Навчальний посібник. Відп. редактор А. О. Чубар'ян. М., 1997, с.4-7.
15. Меретукова З.К. Адигський (черкеська) народна педагогіка. Майкоп, 1999.
16. Намітоков Ю.К. Адигейська народна педагогіка про виховання дітей \ \ Збірник статей кафедри педагогіки і психології Адигейського педінституту. Майкоп, 1957.
17. На шляху до культури миру: (Док. і матеріали) / Комісія РФ по справах ЮНЕСКО. - М.: МІК, 1999, с.37-39.
18. Національні традиції народів Адигеї: генезис, сутність, проблеми виховання. Матеріали першої республіканської науково - практичної конференції. Майкоп, 1994. (Збірник статей), с.136-177.
19. Пагодіна А.А. Толерантність / / Історія.2002, № 11, с.4-5.
20. Педагогічна енциклопедія. Т.3. М., 1966. С.35.
21.Політологія: Енциклопедичний словарь.М., 1993, с.222.
22. Резолюція ООН по оголошенню Міжнародного року толерантності. М., 1994. С.221-224.
23. Російська газета, № 144 від 4.08.1998, с.3-4.
24. Саракуев Е.А., Крисько В.Г. Введення в етнопсихологію. М., 1996, с.56-65.
25. Словник іноземних слів. М., 1989, с.510.
26. Смирнова Я.С. Виховання дитини в адигейській аулі в минулому і сьогоденні / / Вчені записки Адигейського НДІ. Т.8. Етнографія. Майкоп, 1968.
27. Степанов П. Як виховати толерантність? / / Народна освіта, 2001, № 9, с.91-97; 2002, № 1, с.159-165.
28. Толерантність і згода: Матеріали міжнародної конференції «Толерантність, взаєморозуміння і злагода». М., 1997, с.4-17.
29. Толерантність в громадській свідомості Росії. М., 1996, с.56-75.
30. Тлумачний словник іншомовних слів. М., 1998, с.264.
31. Ушаков Д.М. Тлумачний словник російської мови. М., 1994, с.308.
32. Уейн Кеннет. «Освіта і толерантність» / / Вища освіта в Європі. т.XXI, № 2,1997, с.27.
33. Федеральна цільова програма «Формування установок толерантної свідомості і профілактика екстремізму в російському суспільстві (2001 - 2005)». / / Народна освіта, 2002, № 1, с.255 - 263.
34. Філософський енциклопедичний словник. М., 1997, с.89.
35. Хінтібідзе А.Ф. Деякі моменти взаємини народної педагогіки та історії педагогіки / / З історії народної освіти Адигеї. Збірник статей. Ростов-на Дону, 1975.
36. Хоретлев А.О. Вплив Росії на просвітництво в Адигеї. Майкоп, 1957.
37. Цеева О.З. Особливості національного виховання адигів. / / Збірник праць докторантів, аспірантів і здобувачів. Майкоп, 2001.
38. Цеева О.З. Адиге хабзе як основа виховання студентів педколеджу. / / Збірник праць докторантів, аспірантів і здобувачів. Майкоп, 2001.
39. Шаповалов В. Етнокультурна спрямованість російської освіти. М., 1997, с.98-124.
40. Шоров І.А. Ідеї ​​морального виховання в адигською усній народній творчості. Ростов н / Д., 1977, с.29.
41. Шоров І.А. та ін Російсько - адигейський словник педагогічних термінів. Майкоп, 1996, с.215.
42.Шоров І.А. Адигський (черкеська) народна педагогіка. Майкоп, 1999, с.181, 243.
43. Ялалов Ф.Г. Національно - регіональний компонент освіти: етнометодологіческій підхід. / / Початкова школа (журнал). 2001. № 2, с.92-95.
Додаток № 1
 
                             Тестові завдання.
1. Найбільше задоволення я отримую від:
А. Схвалення моєї роботи;
Б. Свідомості того, що робота зроблена добре;
В. Свідомості того, що мене оточують друзі.
2. Мені подобається, коли люди:
А. Радіють виконану роботу;
Б. Із задоволенням працюють у колективі;
В. Прагнуть виконати свою роботу краще за інших.
3. Я хотів би, щоб мої друзі:
А. Були чуйні і допомагали людям, коли для цього
представляються можливості;
Б. Були вірні й віддані мені;
В. Були розумними і цікавими людьми.
4. Кращими друзями я вважаю тих:
А. З ким складаються хороші взаємини;
Б. На кого завжди можна покластися;
В. Хто може багато чого досягти в житті.
5. У дитинстві мені найбільше подобалося:
А. Проводити час з друзями;
Б. Відчуття виконаних справ;
В. Коли мене за що-небудь хвалили.
6. Якби у мене було більше вільного часу, охоче
все я використав би його:
А. Для спілкування з друзями;
Б. Для відпочинку і розваг;
В. Для своїх улюблених справ і самоосвіти.
7. Я люблю, коли:
А. Інші люди мене цінують;
Б. Відчувати задоволення від виконаної роботи;
В. Приємно проводжу час з друзями.
8. Для мене немає нічого гіршого, ніж
А. Образа особистої гідності;
Б. Невдача при виконанні важливої ​​справи;
В. Втрата друзів.
9. Я не люблю людей, які:
А. Вважають себе гірше за інших;
Б. Часто сваряться і конфліктують;
В. Заперечують проти всього нового.
10. Приємно, коли:
А. Працюєш над важливим для всіх справою;
Б. Маєш багато друзів;
В. викликає захоплення і всім подобаєшся.
11. У вільний час я залюбки читав би книги:
А. Про те, як заводити друзів і підтримувати хороші
відносини з людьми;
Б. Про життя знаменитих і цікавих людей;
В. Про останні досягнення науки і техніки.
12. Людина повинна прагнути до того, щоб:
А. Інші були задоволені ним;
Б. Перш за все виконати своє завдання;
В. Його не потрібно було дорікати за виконану роботу;
13. Краще за все я відпочиваю у вільний час:
А. У спілкуванні з друзями;
Б. Переглядаючи розважальні фільми;
В. Займаючись своєю улюбленою справою.
Додаток № 2
                              Ключ до додатка № 1

Я
Про
Д
1
А
У
Б
2
У
Б
А
3
Б
А
У
4
У
А
Б
5
У
А
Б
6
А
Б
У
7
А
Б
У
8
А
У
Б
9
А
Б
У
10
У
Б
А
11
Б
А
У
12
У
А
Б
13
Б
А
У

Я - орієнтація на пряме винагороду і задоволення безвідносно роботи і співробітників, агресивність у досягненні статусу, владність, схильність до суперництва, дратівливість, тривожність, інтровертованість.
О - прагнення за будь-яких умовах підтримувати відносини з людьми, орієнтація на спільну діяльність, але часто на шкоду виконанню конкретних завдань або наданню щирої допомоги людям, орієнтація на соціальне схвалення, залежність від групи, потреба в прихильності і емоційних стосунках з людьми.
Д - зацікавленість у вирішенні ділових проблем, виконання роботи якнайкраще, орієнтація на ділову співпрацю, здатність відстоювати в інтересах справи власну думку, яке корисне для досягнення спільної мети.

Додаток № 3
 
       Урок толерантності.
Тема: «Урок толерантності».
Цілі: Розвивати прагнення бути терпимим у суспільстві людей; виховувати інтернаціоналізм; сприяти розвитку усного мовлення учнів.
Хід уроку.
Учитель. Сьогодні ми з вами проведемо урок толерантності. Я не буду розкривати значення цього слова, а ви самі в кінці уроку спробуєте сказати, що означає слово «толерантність».
Учитель читає вірш С. Маршака «Всесвітній хоровод».
Вірші для хлопців
Всіх народів і країн
Для абіссінцев
І англійців,
Для іспанських дітей,
І для росіян,
Шведських,
Турецьких, німецьких,
Французьких
Негрів, чия батьківщина -
Африки берег;
Для червоношкірих
Обох Америк
Для жовтошкірих
Обох Америк.
Яким вставати
Треба,
Коли ми лягаємо в ліжко,
Для ескімосів,
Що в холоднечу і сніг
Лізуть
У мішок хутряної
На нічліг;
Для дітлахів
З тропічних країн,
Де на деревах
Не перелічити мавп;
Для дітлахів
Одягнених і голих -
Тих, що живуть
У містах і селах ...
Весь цей галасливий,
Здоровий народ
Нехай збереться
В один хоровод.
Північ планети
Зустрінеться з Півднем.
Захід - зі Сходом,
А діти - один з одним!
-Про що цей вірш?
Діти. Про те, що діти всіх кольорів шкіри повинні дружити один з одним.
Учитель. Чому всі діти, незалежно від національності і кольору шкіри, повинні жити дружно?
Діти. Щоб не було війни на Землі і всі жили щасливо.
Учитель. Зараз у світі непроста ситуація. У багатьох точках планети йде війна, гинуть люди, руйнуються будівлі, страждають діти. Люди змушені залишати свої будинки і тікати з рідних міст, щоб врятуватися від голоду, хвороб. Ці люди називаються біженцями. Вони приїжджають в інші міста в надії, що ми протягнемо їм руку допомоги, поділимося всім, що маємо самі. З нами теж може статися біда, і ми змушені будемо просити допомоги. Давайте подумаємо, чим ми можемо допомогти біженцям.
Діти. Дати одяг, поділитися їжею, іграшками, не кривдити дітей біженців ...
Діти повинні зрозуміти, що до людей, навіть якщо вони іншої національності, потрібно ставитися з повагою, розуміти їхнє горе, співчувати в біді.
Учитель. Під час Великої Вітчизняної війни, коли фашисти захопили російські міста, багато росіян було евакуйовано на південь, куди війна ще не дійшла. Їх радо приймали люди інших національностей: таджики, узбеки, грузини, вірмени та ін Російським надавали житло, забезпечували їжею, і іншими необхідними речами. Люди не дивилися на те, що біженці не були їх національності, з іншим кольором очей і шкіри. І тому наша країна перемогла в такій важкій і страшній війні. Люди допомагали один одному, не давали загинути слабким. І ось через багато років ситуація повторилася. Тільки тепер люди з півдня біжать на північ, за допомогою до російських людей. Адже добра російська душа ще з давніх-давен була відома всім народам. Якщо ми будемо жити в мирі з усіма людьми, то на Землі не буде війн, терористичних актів.
А тепер давайте спробуємо пояснити, що ж означає слово «толерантність».
Висловлювання дітей.
-У першу чергу толерантність проявляється вдома, у школі. Всі знають, що треба жити дружно, але інколи важко стриматися, коли ми бачимо недоліки інших. Іноді у нас виникає відчуття, що до нас прискіпуються, прагнучи бути сильними, ми стаємо нетолерантними і залишаємося на самоті. Як нам стати толерантними? Перш за все треба залишитися собою, бачити свої помилки. Давайте пограємо. Я називаю ситуацію, а ви підніміть червоний гурток, якщо вам підходить перше вираження, чорний - друге.
Молодший брат зламав твою іграшку.
1. Ти його прощаєш.
2. Ти вдаряє його.
Ти посварився зі своєю сестрою.
1. Ти спробуєш порозумітися з нею.
2. Ти ображаєшся і мстиш.
З тобою надходять жорстоко.
1.Ти відповідаєш тим же.
2. Ти кажеш «ні» і прагнеш заручитися допомогою.
Ти незадоволений собою.
1. Ти кажеш, що людей без недоліків не буває.
2. Ти все звалюєш на інших.
Тобі не хочеться йти на прогулянку зі своїми близькими.
1. Ти влаштовуєш істерику.
2. Ти йдеш з ними гуляти.
Підведення підсумків.
Учитель. У школі, як і скрізь, всі різні: є маленькі, великі, худі, повні. Чому ми іноді сміємося над ними. Тому, що ми їх боїмося, ми не хочемо ділитися або ми не впевнені в собі. Бути толерантним - означає бути уважним до інших і звертати увагу на те, що нас зближує. Давайте спробуємо перевірити себе, виявляємо ми толерантність.
1. Саша погано одягнений ...
Це неважливо.
Ти підсміюється над ним.
2. Літня жінка повільно йде.
Ти відштовхуєш її, щоб обігнати.
Ти допомагаєш їй і притримувати двері.
3. На твоїх очах на когось нападають.
Ти намагаєшся захистити його.
Ти робиш вигляд, що нічого не помічаєш.
- Виявляти толерантність - це значить дбайливо ставитися до всього живого на нашій планеті, разом боротися з насильством, розуміти один одного, щоб будувати мирне майбутнє.
Давайте пограємо в гру.
1. Для того, щоб більше не було війни.
1. Потрібно розуміти, чому вона відбувається.
2. Нічого не можна зробити.
2. Коли говорять про дітей, які постраждали від війни.
1. Ти про це почув і забув.
2. Ти шукаєш можливість проявити солідарність.
3. Ти не згоден з ким-небудь.
1. Ти все-таки слухаєш його.
2. Ти не даєш йому говорити.
4. У класі ти вже відповів.
1. Тобі хочеться відповідати ще
2. Ти надаєш іншим.
Підведення підсумків гри.
Учитель. Закінчуємо наш урок толерантності.
Що нового ви дізналися з сьогоднішнього уроку? Що таке толерантність? Хто після цього уроку став по-іншому ставитися до оточуючих людей, товаришам?
Додаток № 4
 
Тема: «Ми - команда одного корабля»
Мети. Дати учням уявлення про людей, що населяють планету Земля; підвести до того, що люди будь-якої національності мають право на щастя, що необхідно виявляти дружбу і повагу до будь-якого народу.
Обладнання. Малюнок з зображенням Землі; карта півкуль; таблиця «Найчисленніші народи»; зображення людини дерево класу «Якої національності були наші предки».
Хід уроку
1. Організаційний момент.
Учитель. Сьогодні незвичайний урок. Ми будемо колегами. На уроці будемо міркувати, доводити, спостерігати.
II. Повідомлення теми.
Учитель. Прочитайте тему уроку.
Діти. «Ми команда одного корабля».
Наприкінці уроку учні мають відповісти на питання, чому урок отримав таку назву. На дошці з'являється малюнок із зображенням Землі; карта півкуль. Діти працюють з питань.
1. Як називається наша країна?
2. Разом з дітьми провести редагування, ретельно відбираючи необхідні мовні засоби.
3. Допомогти учням скласти «карту» театральних зупинок творів А. С. Пушкіна.
До задачі 2,1.
Приблизний план відгуки про виставу.
1. Як називається вистава?
2. В якому театрі поставлено цей спектакль?
3. Яке ваше загальне враження про виставу?
4. Що запам'яталося найбільше, було яскравим і цікавим?
5. Чи з'явилося бажання подивитися інші спектаклі, поставлені за творами А. С. Пушкіна?
У відгуку вживати слова і вирази:
- Здивувало;
- Вразило;
- Найяскравіше враження;
- Декорації, зміна декорацій;
- Актори, костюми акторів;
- Захоплення.
До задачі 3.
Театральні постановки творів А. С. Пушкіна.
«Казка про царя Салтана». Державний академічний театр ляльок ім. С. В. Образцова.
«Світе мій, дзеркальце! Скажи ... »Московський театр дитячої книги« Чарівна лампа ».
«Дубровський». Московський драматичний театр ім. А. С. Пушкіна.
Як варіант можна запропонувати завдання для групи кінознавців і кінокритиків.
Спільне завдання.
Читати всі російські народні казки «Чудові сини».
Хід уроку.
Учитель. Хлопці, ми з вами дізналися, що ще дитиною Пушкін почув багато казки від няні. Звичайно цілком ймовірно, що поет міг чути ті російські народні казки, що Пушкін створюючи «Казку про царя Салтана», спирався на фольклорні джерела.
Робота груп.
Матеріал для вчителя.
Ми наводимо порівняльний таблицю казок, яка допоможе вчителю на уроці.
Казка О. С. Пушкіна.
«За коліно ноги в золоті, по лікоть руки в сріблі».
Бесіда сестер, підслухана царем.
Три дівиці під вікном
Пряли пізно ввечері.
«Якби я була цариця, -
То на весь хрещений світ
Приготувала б я бенкет ».
«Якби я була цариця, -
Каже її сестриця, -
То на весь би світ одна
Наткала я полотна ».
«Якби я була цариця, -
Третя мовила сестрице, -
Я б для батюшки-царя
Народила богатиря ... »
На ганку сидять три сестриці-красуні і між собою розмовляють.
Старша каже:
-Якщо б на мені одружився Іван-царевич, я б йому напряла сорочку тонку, гладку, який у всьому світі не спрядуть.
-А якщо б мене взяв, - сказала середня, я б виткала йому кафтан з срібла, із золота, і сяяв би він, як жар-птиця.
-А я ні прясти, ні ткати не вмію, - говорить менша, - а якби він мене полюбив, я б народила йому синів, що ні ясних соколів: по лобі сонце, а на потилиці місяць, з боків зірки.
Заздрість сестер.
У кухні злиться кухарка
Плаче біля склянки ткаля,
І заздрять вони
Государевої дружині ...
А старші сестри стали сердитися так заздрити меншою сестрою, почали їй зло міряти ...
Сестри-заздрісниці обманюють царя.
Народила цариця в ніч
Не те сина, на то дочка;
Чи не мишеня, не жабу;
А неведому звірятко.
... Замість того подали йому просто-напросто кошеня і запевнили, що дружина його обдурила.
Жорстока розправа над цариці і її сином.
І царицю в ту ж годину
У бочку з сином посадили,
Засмолили, покотили
І пустили в океан ...
... Викололи очі царівні, засмолили з дитиною в бочку і кинули у воду.
Додаток № 5
 
Тема: Культура різних народів.
Обладнання. Робочі зошити, необхідний для виконання домашнього завдання реквізит (приносять самі хлопці), тема уроку та епіграф до нього (визначення поняття «культура») - все це написано на дошці.
Основні поняття. Культура, культурні відмінності, етнос, нація, національність.
Хід уроку. Попередній етап.
За тиждень до заняття школярам пропонується розділитися, утворити три групи (команди) та підготувати наступне завдання: Необхідно зібрати матеріал про спосіб життя, формах поведінки, стилях спілкування, ціннісних орієнтаціях будь-якої соціокультурної групи. Це можуть бути етнічні спільності, вікові, професійні, майнові групи. Підготувати короткий розповідь про них і в цікавій формі (ігри, театралізації, відеофільму, фотовиставки тощо) представити його класу. Під час підготовки діти можуть консультуватися у вчителя з приводу теми дослідження, джерел інформації, форми презентації зібраного матеріалу.
Постановка проблеми.
На початку уроку педагог пропонує хлопцям розповісти про їх розумінні культури. Дуже важливо, щоб вже тут клас вийшов на проблему залежності міжособистісних, міжгрупових відносин від культурних відмінностей.
Презентація.
Учитель пропонує школярам познайомити один одного зі способом життя представників тієї чи іншої соціокультурної групи. «Презент команді відводиться на роботу кілька хвилин. А глядачам дається завдання відзначити, що в способі життя цієї спільноти може.
Після презентації кожної з трьох субкультур «глядачі» висловлюють свої судження. Після чого вчитель підводить підсумок, відзначаючи, що відчуженість і ворожість у сприйнятті іншої культури-дуже поширене явище в суспільстві.
Робота в групах.
На цьому етапі заняття педагог пропонує хлопцям ще раз попрацювати в групах. Їх мета - знайти причини негативного ставлення до представників будь-якої культури, а також спробувати стати на їх місце і переконати оточуючих (в даному випадку інші команди і педагога) змінити своє ставлення на більш позитивне (воно має стати толерантним). Після роботи в групах слідують виступи представників команд. Завдання вчителя - організувати ці виступи в дискусію, ініціюючи доповнення та заперечення з боку інших груп (одностайність - ворог справжнього вирішення проблем). У процесі виявлення причин міжкультурної ворожості вчитель допомагає трансформувати думки і висловлювання школярів в більш місткі й зручні для запису формулювання.
Підведення підсумків.
На завершення уроку пропонує кожному по черзі висловитися з сьогоднішньої тітці, закінчивши фразу: «Культурні відмінності - це ...»
Домашнє завдання.
Придумати і описати (або описати реальну) ситуацію, коли ігнорування культурних особливостей і культурний егоїзм призводили до трагічних наслідків.
Занурення в проблему: «зустрічі з представниками маргінальних верств населення.
Представники мікрогруп коротко знайомлять клас із зібраною ними інформацією і дають словесні портрети людей, що опинилися на соціальному дні. Особливу увагу педагог просить звернути на ставлення суспільства до цих людей (як з'ясовується дуже негативне).</ TBODY>

 


                                                                                         
Додаток № 6
 
Конспект
позакласного заняття з російської культури
Міні-конференція за темою: Л. М. Толстой - великий гуманіст.
Питання - установки до заняття:
1. Що я знаю про Л. М. Толстого?
2. Що нового я дізнався сьогодні?
3. Чому здивувався?
4. Що став цінувати?
Оформлення дошки: портрет письменника, книги з його творами.
Епіграф заняття:
«Йому було близько все людство»
В. Я. Брюсов
Хід заняття.
I. Бесіда з учнями.
- Що ви знаєте про Л. М. Толстого?
- Чому ім'я Л. М. Толстого відомо людям?
- Що він створив?
II. Повідомлення дітей про Л. М. Толстого.
1-й учень:
Лев Миколайович Толстой належав до вищої поміщицької знаті Росії. Його батько, граф М. І. Толстой, був учасником Вітчизняної війни 1812 року, мати - уроджена княгиня Волконська.
2-й учень:
Його предки були в родинних стосунках з Пушкіним, Трубецькими, Голицин. Родова садиба Толстих називалася Ясна Поляна.
3-й учень:
Першим твором Толстого була повість «Дитинство».
II. Педагогічна діяльність Л. М. Толстого.
Розповіді дітей з коментарями вчителя.
III. Толстой як письменник.
Читання дітьми уривків з дитячих творів Толстого.
IV. Заключне слово вчителя.
V. Відповіді дітей на запитання-установки.
 
 
Позакласні заняття у формі міні-конференції можна проводити з будь-якого аспекту російської культури. Перед проведенням міні-конференції необхідно сформулювати питання-установки. В кінці заняття формулюються 1-2 завдання на майбутнє.
                                                                                                      
Додаток № 7
 
Конспект класного години на тему: «Біля витоків пісенного мистецтва адигів».
 
 
Цілі класного години: розвивати творчу фантазію та уяву, вигадку, кмітливість, виховувати почуття прекрасного. На прикладах пісенного мистецтва адигів виховувати в дітях любов до Батьківщини, гуманність, розвивати в дітях інтерес до нового, прищеплювати любов до музики і пісні.
Оформлення: виставка дитячих малюнків, на дошці - назва заходу.
Обладнання: емблеми команд, магнітофон, фортепіано, мольберти, папір, фломастери, фарби, пензлі, призи, медалі, табличка «журі», картки з цифрами від 1 до 10 для журі.
Хід заняття.
Діти входять в кабінет під мелодію пісні ДжахьнекIо оред.
I. Вступне слово вчителя.
Дорогі хлопці! Шановне журі! Шановні батьки! Ми раді вітати вас на класній годині, присвяченому народному музичному творчості адигів під назвою «Біля витоків пісенного мистецтва адигів». Класний час проводиться у формі гри - вікторини.
У конкурсах будуть брати участь дві команди: «Адиіф», «Саусирико».
Емблеми команд виготовили самі хлопці. Перш ніж почати наші конкурси, хочеться звернути вашу увагу на оформлення кабінету. Все, що ви тут бачите, - це праця хлопців і вчителів. Над дошкою - малюнки хлопців, що представляють різні види образотворчого мистецтва.
II. Проведення конкурсів.
Конкурс I. Викликається по одному учаснику від кожної команди.
Завдання: написати на дошці як можна більше адигських пісень.
На виконання завдання дається 2 хвилини.
Оцінка журі.
Конкурс II. Викликається по одному учаснику від кожної команди.
Завдання: назвати які жанри пісень бувають.
На виконання завдання дається 3 хвилини
Жанри пісень:
1. трудові пісні (землеробські, скотарські, виробничо - побутові).
2. обрядові пісні (культові, виробничо-магічні, сімейно-побутові)
3. нартські (про Саусирико, Патаразе, Ашамезе, Шабатинико)
4. історико-героїчні (історичні, героїчні).
5. пісні-плачі.
6. жартівливо-сатиричні (побутові, соціальні, алегоричні: пісні-байки.
7. ліричні.
Оцінка журі.
Конкурс III.. Викликається по три учасники від кожної команди.
Завдання: намалювати героїв адигських народних пісень.
На виконання завдання дається 5 хвилин.
Герої адигських народних пісень: Нарт Саусирико, Нарт Патараз, Айдеміркан, Касею, хатха Кочас та ін
Вчитель: - Розкажіть про героїв, яких ви зобразили. Чим вони запам'яталися? Чому саме так ви собі їх уявляєте?
Приклад відповіді дітей: Нарт Саусирико народився чудесним чином з каменю. Його загартував коваль Тлепш, після чого він перетворюється на невразливого «залізного» людини. Але в його невразливим тілі залишається вразливе місце - коліна, де торкалися щипці коваля Тлепша під час гарту. Саусирико гине від удару по вразливому місцю.
Оцінка журі.
III. Підведення підсумків конкурсів.
Нагородження переможців та вручення призів.
Література для вчителя при підготовці до класного годині:
1. Брусилівський Л.С. Музикотерапія. - М., 1974.
2. Плотнікова Є.Б., Дзуда І.А. Народна пісенна педагогіка як інструмент здоров'язберігаючої діяльності сучасного вчителя / / Початкова школа: плюс і мінус, 2001 р. № 11, с.26-28.
3. Соколова О.М. Жанрова класифікація адигських народних пісень / / Культура і побут адигів. - Майкоп, 1986.-випуск VI .- с.117-145.
4. Шамін Л.В. Музичний фольклор і деті.-М., 1992.
5. Шу Ш.С. Про музичній творчості адигів. Майкоп, 1992.
6. Чіч Г.К. Про народної пісенно-музичної культури адигів / / Музичний фольклор адигів .- Майкоп, 1988.-с.18-37.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток № 8
 
Тема «... Пушкін у нас початок всіх почав ...» (Творчість О. С. Пушкіна як сила, що пробуджує в людині прагнення до прекрасного).
Мети. Зробити крок до формування поняття про значення творчості А. С. Пушкіна для російської культури; пробудити творчі здібності дітей.
Хід уроку.
Учитель. На першому місці за наші знання ми були нагороджені тим, що слухали казку у виконанні чудового майстра слова артиста Ігоря Ільїнського. А сьогодні ми будемо самі виразно читати уривки з казки Пушкіна.
Виразне читання уривка з «Казки про царя Салтана ...» і обговорення.
Примірний перелік питань для обговорення.
Чи було читання товариша чітким, ясним, досить гучною?
Передано чи при читанні основна думка епізоду?
Передано чи певне ставлення до героїв чи подій?
Чи зумів читець донести до слухачів красу мови О. С. Пушкіна?
Коментар, що включає перераховані пункти може бути дана за умови систематичної роботи і навчання дітей виразного читання.
-При читанні або слуханні казок завжди виникають в уяві картини, які хотілося б перенести на папір. Удома ви намагатиметеся зобразити те, що особливо запам'яталося, вразило під час читання «Казки про царя Салтана ...»
Демонстрація ілюстрацій до «Казки про царя Салтана ...» зроблених дітьми, і прослуховування розповідей, складених по опорному плану.
-Бажання зберегти образи, навіяні казками Пушкіна, народжувалося і у композиторів, і у художників. Композитор Римський-Корсаков створив дві опери на сюжети казок Пушкіна: «Казка про царя Салтана ...» і «Золотий півник». А художник Врубель, слухаючи оперу «Казка про царя Салтана ...», написав дивовижно красиву картину «Царівна-Лебідь». Знайомство з картиною відбувається одночасно зі звучанням фрагмента з опери Римського-Корсакова.
Матеріал для вчителя.
Микола Олександрович Римський-Корсаков «... був музичним чарівником - великим казкарем в російській музиці. З п'ятнадцяти опер, написаних ним, більше половини - опери-казки, опери-билини, опери-легенди ». (Тарасов Л. М. Чари опери. М., 1979).
Римський-Корсаков в юності був зачарований оперою Глінки «Руслан і Людмила», а ставши композитором і сам звернувся до творчості А. С. Пушкіна. У 1906 р. композитор почав роботу над оперою «Золотий півник». Опера «Казка про царя Салтана ...» написана до сторіччя з дня народження О. С. Пушкіна. Опера Римського-Корсакова «Казка про царя Салтана ...» відвернула художника М. Врубеля від роботи над «демоном», занурила у світ музики театру. Захоплений образами Пушкіна і мелодій Римського-Корсакова, Врубель пише декорації до опери, створює ескізи костюмів. Прем'єра опери «Казка про царя Салтана ...» відбулася на сцені Приватної опери в 1900 р. Врубель, заворожений поезією і музикою, звертається до творчості В. Васнецова, І. Білібіна, М. Реріха. У сезон 1900-1901 рр.. ним написано три полотна на тему «Казки про царя Салтана ...», «Лебідь», «Три богатирі».
Картина «Царівна-Лебідь» захопила В. М. Васнецова. Образ «Царівни-Лебеді» створений «... рідкісними по красі істинно казковими фарбами ...» Так говорив Васнецов про картину Врубеля.
«Казковість картини укладена насамперед у Лебединому оперенні героїні, даної як би в момент чарівного перетворення білосніжною птиці в красуню-царівну, витончену, тендітну, привабливу і загадкову, як погляд її великих очей, таємниче мерехтливих, подібно дорогоцінним каменям перснів і царственого кокошника. Казковістю проникнуть і морський пейзаж у густих синьо-фіолетових сутінках, освітлених світлою смужкою неба над горизонтом ...
Врубель шукав образ дівочої краси юної царівни, образ царствено-прекрасний, загадковий своєю глибиною як символ-ідеал: йому необхідні були вінець кокошник із золота, карбункулів, смарагдів, перлів, і срібне мереживо на косинці, але коштовності тут не сяють самі по собі - вони входять в образ, збагачують красу Лебеді, стають ніби приналежністю тонкого особи з широко відкритими очима, тонких рук, худеньких плечей юної царівни ».
На даному уроці не ставиться мета підготувати дітей до написання твору за картиною: мета - показати, що краса здатна породити красу.
Почати бесіду доцільно з виявлення загального враження від картини, а потім вже працювати за планом.
Приблизний план розповіді про картину.
Як називається картина?
Хто її написав?
Кого зображує художник у центрі картини?
У який момент зображена героїня картини?
Які казкові риси героїні ви можете відзначити?
Чим вражає героїня картини глядача?
Який час доби зображено на картині? Як ви це визначили?
Який краєвид зобразив Врубель?
Які фарби використовував художник?
Який настрій виникає при знайомстві з картиною?
Що ріднить картину М. Врубеля і казку А. С. Пушкіна?
Хлопці, сьогодні ми побачили, що чудова казка Пушкіна пробуджує бажання творити прекрасне. Ми подивилися виставу в театрі Образцова, слухали фрагменти з опери Римського-Корсакова, знайомилися із загадковою картиною Врубеля.
Запишіть домашнє завдання: підготувати усну розповідь про картину Врубеля «Царівна-Лебідь».
Словникові матеріали до опису картини:
-Лебедине оперення;
-Чарівне перетворення;
-Тендітна, ніжна, загадкова царівна;
-Таємниче мерехтливі очі;
-Царствений кокошник;
-Морський пейзаж;
-Синьо-лілові сутінки;
-Водна гладь.
З'ясувати, які художники ілюстрували казки Пушкіна.
А. С. Пушкін був збирачем народної творчості. Він записував все, що чув: казки, пісні.
Додаток № 9
 
Тема. "А. С. Пушкін. Душа народу - душа поета".
Мети. Ознайомити учнів з окремими етапами життєвого шляху поета; пробудити інтерес до творчості поета; розвивати уміння проводити порівняльний аналіз поетичних творів; моральне виховання учнів; виховувати вміння бачити красу рідної природи.
Обладнання. Портрет А.С. Пушкіна; епіграф (плакат з уривком з вірша "Я пам'ятник собі воздвиг нерукотворний ..."); окремі ілюстрації з альбому" А. С. Пушкін "; малюнок будинку, в якому народився поет, портрети матері, батька, маленького Пушкіна; конторка пушкінських часів (свічник, чорнильниця, гусяче перо); ілюстрації художників до казок А.С. Пушкіна; стенд з малюнками дітей за творами поета; виставка книг; роздатковий матеріал - вірші А.С. Пушкіна "Ще дмуть холодні вітри ..."," гнані весняними променями ..."; на розвороті дошки - літературний словник.
ХІД УРОКУ
I. Організаційний момент
II. Етап підготовки учнів до активного засвоєння нового матеріалу
Учитель. Сьогодні перед нами важке завдання. Ми робимо серйозну заявку на дорослість. Ми будемо говорити про долю видатного поета - Олександра Сергійовича Пушкіна, про його душу, яка розкривається у віршах, казках, поемах, прозі.
Звичайно, хлопці, зрозуміти душу людини неможливо, а Пушкіна тим більше, він загадка. Навіть найближчі йому люди не змогли зрозуміти його до кінця.
Але ми все ж спробуємо з вами з'ясувати, чому він, дворянин, був так любимо простим народом, чому ми до цих пір черпаємо у ньому сили.
Отже, тема нашого уроку "Душа поета - душа народу".
III. Вивчення нового матеріалу
1. Про значимість поета А.С. Пушкіна
У. На один з цих питань дав відповідь Дмитро Сергійович Лихачов, літературознавець, учений, який вивчав закони розвитку літератури.
Лихачов згадує, як після революції 1917 р. в школі, де він навчався, був вчитель літератури, закоханий у свою справу. І цей вчитель в одному із старших класів цілий рік вивчав з учнями Пушкіна. Лихачов пише, що цей рік був роком виховання душі. Як ви розумієте вираз "виховувати душу"?
Роздуми учнів.
- Пушкін виховує душу, він вчить нас жити, любити, дружити, вчить великодушності, співчуття.
2. Пушкін і народ, народна творчість
У. Наша складна тема вимагає ще одного уточнення. Як і чому Пушкін, дворянин, зблизився з простим народом? Поет жив у важкий час. Самодержавство, цар, який тримав творчість поета під своїм контролем, хотів зробити його придворним поетом, постійне стеження поліції, нерозуміння в сім'ї, брак коштів для існування - все це робило життя поета, особливо в останні роки, нестерпним. "Чорт здогадався мене народитися в Росії з душею і талантом!" - Сказав одного разу Пушкін.
Важкі передчуття мучили поета, він був самотній, задихався в цьому житті, для творчості потрібна була свобода. І Пушкін знаходить свій порятунок у народній творчості, у народній фантазії, у спілкуванні з простим народом. Я просила вас знайти і прочитати літературу про Пушкіна.
Відповіді дітей.
- Як спілкувався поет з народом?
Ми вже говорили, що любов до всього російського - мови, природи, фольклору - заклали у маленького Пушкіна бабуся та няня.
Цікаво, що перший вірш Саша написав у 6 років французькою мовою. Але бабуся та няня свою справу зробили. Любов до всього народного Пушкін проніс через усе життя.
Додатки дітей, взяті з книжок про Пушкіна.
- Знаєте, Пушкін був збирачем творів народної творчості, записував все, що чув у народу. Які види народної творчості ви знаєте?
Учні визначають жанри усної народної творчості: пісні, казки, билини, прислів'я, приказки.
- Які народні пісні ви знаєте?
Діти. "У полі береза ​​стояла".
- "Я на гору йшла".
- "Ax ви, сіни мої, сіни".
- "Коробейники" ...
У. Близько 60 пісень записав Пушкін, 49 з них він передав фольклористу Киреєвському, при цьому сказавши: "Коли-небудь від нічого робити розберіть-ка, які співає народ, а які змайстрував я сам". Ось таку загадку без малого 200 років тому загадав Пушкін. Чи тільки Киреєвському? Спробуємо розгадати?
3. Порівняльний аналіз віршів А.С. Пушкіна
У. Я пропоную вам два вірші. Обидва вони написані Пушкіним. Давайте з'ясуємо, яке з них "підслухав у народу".
Читання вголос вірші "Ще дмуть холодні вітри ...", і початку сьомої глави" Євгенія Онєгіна "" гнані весняними променями ... "
* * *
Ще дмуть холодні вітри
І наносять ранковий морози.
Тільки що на проталинах весняних
Видалися ранні квіточки,
Як з чудного царства воскового,
З запашної келейкі медової
Вилітала перший бджілка,
Полетіла по ранніх квіточкам
Про червону весни поразведать:
Скоро ль буде гостя дорога,
Чи скоро луки позеленіють,
Скоро ль у кучерявою у берези
Розпустяться клейкі листочки,
Зацвіте черемха духмяна.
* * *
Гнані весняними променями,
З навколишніх гір вже снігу
Втекли каламутними струмками
На потоплені луки.
Усмішкою ясною природа
Крізь сон зустрічає ранок року;
Сінеянина блискучі небеса.
Ще прозорі ліси
Як ніби пухом зеленіє.
Бджола за даниною польовий
Летить з келії воскової.
Долини сохнуть і рясніють;
Стада шумлять, і соловей
Вже співав у мовчанні ночей.
- Прочитайте про себе більш вдумливо, проникніться віршами Пушкіна, зрозумійте їх.
Самостійне читання учнями віршів.
- Щоб відповісти на наше запитання, ми повинні зробити з вами дуже важку літературознавчу роботу, тобто досліджувати вірші, провести порівняльний аналіз. Що значить порівняти?
Відповіді дітей.
- Отже, порівняти - це означає знайти спільне і відмінності. Що спільного ви побачили в цих віршах?
Д. Тема - зображення природи навесні.
- Обсяг віршів - 14 рядків.
У. Отже, тема і обсяг віршів - це спільне.
А тепер найважче - нам потрібно визначити відмінності.
Перш згадаємо будь-яку російську народну пісню, наприклад "У полі береза ​​стояла". Давайте співуче проговоримо перші чотири рядки цієї пісні.
Учні разом з вчителем вголос промовляють чотиривірш.
У полі береза ​​стояла,
У полі кучерява стояла.
Люлі-люлі, стояла,
Люлі-люлі, стояла.
- Знайдіть подібні за простотою слова і вирази в віршах Пушкіна.
Учні підбирають слова і вирази з віршів.
Д. Холодні вітри, ранкові морози, проталини весняні, ранні квіточки, перша бджілка, червона весна, гостя дорога, кучерява береза, клейкі листочки, черемха духмяна.
- Каламутні струмки, потоплені луки, прозорі ліси.
У. Так, образи прості, конкретні, з життя, за кожним ім'ям іменником - предмет. В якому вірші - першому чи другому - більше просторічних виразів, образів, предметів?
Д. У першому вірші більше слів і виразів з простої мови народу.
У. Знайдіть і прочитайте вираження більш барвисті, поетичні, літературні.
Діти виконують завдання.
- Робота з текстом вірша.
Як з чудного царства воскового,
З запашної келейкі медової.
Що таке царство воскове? Як Пушкін описує царство?
Відповіді дітей.
Уривок з іншого вірша.
Гнані весняними променями,
З навколишніх гір вже снігу
Втекли каламутними струмками
На потоплені луки.
Учні висловлюють свою думку про образних висловах, наведених в цьому фрагменті.
- Кількома словами поет змалював цілу картину весни. Це образ весни. Так точно, ємко і барвисто може сказати тільки поет.
Усмішкою ясною природа
Крізь сон зустрічає ранок року.
- Як ви розумієте ці фрази: "синіючи, блискучі небеса", "за даниною польовий", "з келії восковий".
Відповіді дітей.
- Такі порівняння підвладні тільки поетові. У якому ж вірші більше барвистих і поетичних образів?
Д. У другому вірші більше зустрічається поетичних образів.
У. Тепер подивимося, які прийоми народної поезії використовував автор. Для цього ще раз згадаємо російську народну пісню "У полі береза ​​стояла".
Учитель читає перший куплет, логічно виділяючи повторюється дієслово "стояла".
У полі береза ​​стояла,
У полі кучерява стояла.
Люлі-люлі, стояла,
Люлі-люлі, стояла.
- Це повтори - прийом усної народної творчості. Знайдіть повтори в текстах.
Д. Скоро ль буде гостя дорога.
- Чи скоро луки позеленіють.
- У кучерявою у берези.
У. Отже, перший прийом усної народної творчості - повтори. Тепер давайте подивимося, що робить вірші яскравими, барвистими.
Д. Епітети.
У. Знайдіть епітети у текстах.
Учні знаходять епітети в тексті вірша.
Д. Червона весна.
- Гостя дорога.
- Кучерява береза.
У. Отже, вживання епітетів - другий прийом усної народної творчості. Які ще прийоми усної народної творчості ви знаєте?
Д. Слова з неповними закінченнями: ранкові морози, черемха духмяна.
У. Отже, неповні закінчення - третій прийом усної народної творчості. Які ще слова, характерні для усної народної творчості, ви зустріли в тексті?
Учитель читає і інтонацією виділяє окремі слова: ранні квіточки.
Учащееся знаходять подібні вирази зі зменшено-пестливими суфіксами слів.
Д. Клейкі листочки.
- З запашної келейкі.
У. Значить, четвертий прийом усної народної творчості - слова зі зменшено-пестливими значеннями. Отже, які прийоми усної народної творчості використовував Пушкін?
Учні називають прийоми, виявлені в тексті першого вірша.
Вчитель відкриває зворотний бік дошки, на якій написані прийоми усної народної творчості. Діти читають їх.
На дошці.
  • повтори
  • епітети
  • неповні закінчення
  • слова зі зменшено-пестливим значенням
- Зустрілися ці прийоми в другому вірші?
Д. Ці прийоми в другому вірші не застосовувалися.
У. Отже, давайте зберемо докупи всі досліджене. Що ми можемо сказати про першому і другому віршах?
Діти відповідають, один учень записує на дошці.
На дошці.

- Яке головне відмінність цих віршів?
Д. Головна відмінність - мова.
У. Поясніть.
Д. У першому вірші мову народу і поета, у другому - поета.
У. Є ще одна відмінність. Послухайте вірші.
Учитель виразно читає обидва вірші.
- Чим вони відрізняються?
Д. Інтонацією, ритмом, темпом.
Діти називають відмінності, учень записує їх на дошці.
На дошці.

У. У другому вірші більше почуттів автора, його переживань, його душі. Отже, спільне в віршах - тема, обсяг - 14 рядків. Відмінності: мова, ритм.
Так, відмінності у мові - і звідси різні інтонації, ритм вірша. Яке ж вірш підслухав Пушкін у народу?
Д. Вірш "Ще дмуть холодні вітри ..."
У. Але Пушкін не був би великим, якщо б він просто підглянув, підслухав, записав і віддав видавцям друкувати. B чому ж заслуга поета?
Учні висловлюють свої думки і оцінки, знаходять підтвердження з критичної літератури.
- Пушкін збагатив, розквіту своєї фантазією творчість народу. Ввів народні образи в літературу. "Пушкін був першим російським письменником, який звернув увагу на народну творчість і ввів його в літературу ... Він прикрасив народну пісню і казку блиском свого таланту, але залишив незмінними їх зміст і силу", - сказав про Пушкіна письменник Горький.
IV. Узагальнення
У. Отже, тема нашого уроку "Душа народу - душа поета". Як ви розумієте цей вислів?
Учні дають тлумачення цього виразу, найбільш вдалі думки записують, потім зачитують.
  • "Душа народу - душа поета". Це означає, що в душі у народу, то в душі віршів А.С. Пушкіна. Він переносить радість, горе, захоплення народу в свої вірші, прозу, казки.
  • "Душа народу - душа поета". Народ - це ми, поет - це Пушкін. Він описував природу, він писав про народ. Пушкін писав історію віршами. Він писав не для царя, він писав для себе і для народу.
  • "Душа народу - душа поета". Мені здається, поет пише те, що говорить народ, тільки більш поетично, він брав фрази народу ".
  • У Пушкіна була добра і ніжна душа. Ось тому народ і любив Олександра Сергійовича Пушкіна.
Учитель узагальнює відповіді учнів.
- Сам поет про свою творчість сказав:
"І довго буду тим люб'язний я народу,
Що почуття добрі я лірою будив ... "
Це епіграф до нашого уроку. Його взято з вірша Пушкіна "Я пам'ятник собі воздвиг нерукотворний ...". Ви згодні з Пушкіним?
Висловлювання дітей.
- Без малого 200 років людство черпає сили у творах Пушкіна. І потреба в Пушкіні все росте з кожним днем. Коли ми згадуємо і читаємо вірші Пушкіна? Тоді, коли нам погано і коли добре, коли ми закохані і коли розчаровані. Я думаю, що і вас не мине ця потреба в Пушкіні. Він - наші ліки, наш порятунок, особливо у важкі часи для нашої Батьківщини.
Додаток № 10
Темер: Адигабземк1е вікторин.
Мурадир: К1елец1ик1ухем яш1енигье хег'ех'онир, зег'еуш'омбг'уг'енир.
1.Гуг'еж'ужь ил'ег'уг'ер иг'еш1ег'уаг': адик1е чеу к1ибим хете натриф щепк' мих л'агеу 1ул'имре чеумре азифагу л'ес л'аг'оу ік1ирем ераг'еу хепл'ег'о к'одиеу к1елец1ик1у куп к'ирек1о, зим нахьі зир нахь ц1ик1оу.
Тиде к1ощтиг'еха а к1елец1ик1ухер? Сида ахеме а1иг'иг'ехер? Сида ахеме аш1аг'ер? Сида ми пичигьор к'изхехиг'е розповіді иц1ер? Хетао ар зитхиг'ер?
(Псинем дежь к1ощтиг'ех. Ахем хье, четиу, ш'оеж' л1аг'ер ахьищтиг'ех. Псинеу пси к'изерахищтиг'ем хадзагьех.)
Л'еустен Ю. «К'уш'хьер к'енефи».
2.Команде пепч' хетхем упч1е зириз к'аг'ехьазириш' зератижьих.
3.Апе джеуап к'езитире командем фихаг'ах'о.
1. Гущи1ем щищеу Зи гущи1ем к'итек1еу
зех'ок1иниг'е зифемих'оу г'епсиг'е гущи1ехер
мехьане л'апсе к'изерик1рер (зел'пк'ег'у гущи1)
(Гущи1е л'апс)

2.Гущи1е л'апсем ипек1е щит 1ахьхер. Гущи1е утим к'ипехье, мехьанак1е,
(Л'епсап, приставки) к'ирети. (Суфікс)

3.Гущи1е зег'усем щищеу 1ориш1ем іг'усе гущи1ем иц1ер
гуритир к'езг'енаферер (1офиш1ер) (гурит)


4.Гущи1езег'усер гущи1е Тігупшисехер ик1і тигу іх'ик1рер зак'оу мехьане ухиг'е к'изерит1орер
к'изерик1рем (гущи1еухиг')
(Гущи1еухиг' palo)

5.Гущи1еухь1г'ем ічлен гуадзеу пк'иг'ор к'изерик1рем (доповнення)

Гущи1еухиг'ем ічлен гуадзеу пк'иг'ор зифедер пк'иг'ор зифедер к'изерик1рер (к'езг'енаф)

6.Гущи1еухиг'ем ічлен ш'хьа1ехер
(Подлеж. присудок)

Гущи1еухиг'ем ічлен гуадзехер
(Допол. к'езг'. Обст.)

7.Гущи1еухиг'ем ічлен гуадзеу ч1ип1ер, уах'тер, х'уре-ш1ерер к'изерик1рем (обставин)

Член зел'епк'ег'уме ямехьане зи гущи1ек1е гущи1е зехеубитаг'еу к'изера1орер
(Зефехьис гущи1)

8.Ц1ифхер зедегущие зих'ук1е аг'ефедере гущи1ер (зег'усе гущи1ехер)

Гущи1еухиг'еу 1ахьіт1у е нахьбе зехел'ир (гущи1еухиг'е зехел')

9.К'изера1уаг'ем федеу зи зех'ок1иг'е фамиш1еу к'а1оре гущи1ехер (зигорем ігущи1ех).

Зигорем ігущи1ехем ак1иг'у гущи1ехер
(К'ез1отежьрем ігущи1)


10.Феж'у мак'ек1е г'епсиг'е мак'ехер
(Зераще, дегухер)


Мек'амемре феж'у мак'емре зехетеу г'епсиг'е мак'ехер (мек'е чанхер)

11. Ш1ениг'еу бзем хет мак'ехер зезг'аш1ерер (фонетікер)

Сид феде мак'ек1е зещехер к'а1ора? (Мек'амек1е)

12.Пите тамиг'ек1е г'епсиг'е (х', Кь, г', звелів, ж', ш')

I-к1е г'епсиг'е хьарифхер (Л1, п1, т1, к1, ш1, Ц1, ч1)

13.Лексіческе мехьане зауле зі1е гущи1ехер

Ямихьанек1е зефедехеу, ау ятхик1ек1і як'е1уак1ек1і зетек1хереп
(Сінонімхер)


Додаток № 11
  Темер: «Хьак1ещим іапере зехещег'у ехьил1ег'е сценарій к1ек1».
Мурадир: Нахьипем хьак1ещхем хабзеу арил'иг'ехем не1уасе афеш1иг'енхер, ш1уаг'еу апил'иг'ер агург'е1онир.
Бисимир: Про Купе непе к'изереуг'оіг'ехер! Тіхьак1ещ ш'ук'еблаг'ех,
ш'ук'ет1исих.
Бисимир: Беу тігуапе непе мищ федеу Дахе тизерезе1ук1аг'ехер. Хьак1ехер беу к'итфек1уаг'ех. Мищ федеу апереу1ук1аг'ехем, нахьиперем хьак1ещим хабзеу іл'игьері, ш1уаг'еу пил'иг'ехем таригущи1еу, тіхьак1ещ нахьиш1ук1е сел'ите. Тіхьак1еме ащищ хьак1ещим ітхьемате тш1име тш1оіг'у, хабзеу пил'ир к'итфі1отенеу тел'е1у.
Тхьематер: Се сш1ерер беу к'иш'ос1он. Хьак1ещим к'еп1ол1ен пл'ек1ищтир зек1е се к'ес1уаг'ек1е сл'итереп, сещ нахьибе зил'ег'уг'і, зиш1і ми ч1ип1ем к'иріхьил1аг'. Зигоре к'ези1он щи1еме,
сігуапеу гущи1е есети.
Хьатіяк1у: Бере п1оним нахьі зе пл'ег'уме нахьиш1у а1о.
Тхьематер: Мари тепл'име тіхьак1ещ пщинауі, к'еш'уак1уі, к'ек1ол1аг'ех. Ахеме я1епе1есениг'е к'аріг'ел'ег'онеу хьатіяк1ом пш'ерил' фетеш1и. Хьатіяк1у: Пщинео ц1ери1оу, ц1ифме зел'аш1еу уіпщинео мак'е зехетег'ехба (пщинаор к'ео, оредим к'ебареу пил'ир тхьематем
к'е1уате).
Хьатіяк1у: Про тіпщинау! Джирі зе оред горе к'итфег'а1уі, тік'еш'уак1оме агу жьи дег'ахь. Тхьемат: Пщинаоме анемик1еу тіхьак1ещ ореди1охер к'еблег'аг'ех. Про Тіххьатіяк1у ореди1оме амак'е зехетег'ехиба.
Хьатіяк1у: Ореди1о тіми1е х'уна! Ореди1ом шик1епщинаор іг'усеу оред к'е1о.
Бисимир: Мищ феде хьак1ещ бере зехатщеме дег'оу сел'ите. Ау ащ феде пчихье зехахьехер дг'ехьазириним паї, ш'орі а1офим ш'ухележьен фае.
Тіхьек1е л'ап1ехер! Непе тіхьак1ещ зехахье хележьаг'еме (ац1е к'ире1о) тафераз, тхьаш'уег'епсеу яте1о. Ащ немик1еу к'еблег'аг'ехер! Ш'опсеух, ш'отх'ежьих. Зек1емі ш'уі1офхер зехеш'уфхеу, ш'узифаер к'иж'удех'оу, узире бзаджере ш'уіми1еу бере ш'ущи1ех. Тіхьак1ещ 1ухиг'е зепит, Рене ш'ук'еблаг'ех.

Додаток № 12
 
                                                                      
Темер: Адиге літературемк1е вікторин.
Мурадир: К1елец1ик1ухем гу л'язг'етенеу, агуризг'е1онеу ари
іж'ик1е к'ищег'ежьаг'еу ТЕ тхил'і тхибзі зитеми1ем жери1ок1е зехал'хьещтиг'е усехем п1униг'е мехьанеу ахел'ир.
1. «Зи мафе Горем ямещ т1ек1у к'ахьижьин яхьісапеу ясабий губг'ом
зидахьі к1уаг'ех ... »
«Миш'ем ик'о ш'ау».
2. «Тян, щиуанххер к'изег'ег'отхі п1есте щиуаніщ ш1и, хьак1ехер сіг'усех ...»
«К'уйж'иемре іниж'имре».
3. «Сида се1о мищ ищерер» - и1уі иг'еш1аг'оу к1ерихьаг'. «Ак'илир зищере л1ир».
4. «Сигубжі мещим чеу есш1ек1иг'. Сигубжі чеум г'уане фесш1иг' ». Переник'о М. «Риу, сібещ».
5. «К1ей дахехер ек1ухье зидахьерем пегошхохер к'идене ..» Теуцожь Ц. «Пщищ».
6. «Се силежьак1у, про учирак1у ...» Хьатк'о А. «К'аште п1апе».
7. «Аллахьем уіг'аш1е к1ихье еш1, сік1ал. К'еблаг'. Маш1о тепим федеу шек1 ш1аг'о к'епщефиг' ... »
                    КIереще Т. «Маїму іапере мафе тег'емефекIи».
8. «Лабе дехешхорі про пшипх'у. Шипх'у цIикIубеу про уіIеме г'огу зефеш'хьафхер к'иракIузе: Заг'ещ - защихьеу пхехьажьих ».
Цей Ібрахім «Пшиз»
9. «Ох'те баще про, четир, ог'акIо миде некIо, МЕЗ чапем ш'усщениш' УЦ тхаг'ом уіщирхер щишипен».
Цей Ібрахім «Атак'емре четк'уртемре».
10. «Биним пеIудзаг'еу г'ашIер иухиг', к'іним хестихьаг'еу ехижьиг'».
Переник'о М. «Тян».
Додаток № 13
ЧАРІВНИЙ КРИСТАЛ
Гра на розвиток толерантності
Завдання гри
Допомогти дітям усвідомити відмінності в їх відношенні до того, кого вони вважають близькою людиною і кого - чужим.
Дати дітям досвід особистого проживання ситуації спілкування з «чужими» і «своїми».
Запропонувати модель конструктивного спілкування з людьми, які об'єктивно чи суб'єктивно сприймаються як чужі.
Сприяти розвитку почуття емпатії, прийняття людини, не схожого на інших.
Дати можливість переглянути і змінити колишні негативні уявлення про те, хто сприймався як чужий.
Структура гри
У дії поєднуються елементи проблемного уроку (робота творчих груп, групова дискусія) і сюжетно-рольової гри. Проблемні ситуації створюються для підтримки у дітей ігровий мотивації, для роботи з поняттями і узагальнення ігрового досвіду. Сюжетно-рольова гра дозволяє організувати проживання дітьми драматичних ситуацій.
Учасники та ведучі
Гра передбачає участь всього класу (бажано чисельністю до 30 осіб). Вона може бути проведена як розвиваюче психологічне заняття або як особливий - здвоєний - урок під керівництвом педагога. В обох випадках бажана допомога асистента. Ним може бути психолог, інший педагог і навіть хтось із батьків учнів. При необхідності гра може бути проведенa в два етапи з інтервалом в 1 - 2 дні.
СЦЕНАРІЙ ГРИ
1. Підготовчий етап
Ведучий заздалегідь готує приміщення для гри: парти і стільці складаються таким чином, щоб всі учні класу виявилися сидять за чотирма великими столами (по 5-7 чоловік за кожним столом, в залежності від загального числа учнів у класі). Столи розташовані таким чином, щоб при необхідності всі учасники могли бачити один одного. У дошки залишається вільний простір.
Ведучий заздалегідь розбиває клас на чотири групи. Для поділу може бути використаний наступний безпечний і ефективний спосіб. Дітям пропонується розбитися на групи по 2-3 людини, об'єднавшись з тими, з ким їм найприємніше спілкуватися.
Потім кожна група висуває свого представника для голосування. При голосуванні представники витягають один з квадратиків: жовтий, червоний, синій або зелений. На цьому етапі ведучий не пояснює дітям, що означає той чи інший колір, а просто предлагaeт сісти за один стіл всім групам, який витягнув при голосуванні квадратик однакового кольору. Для зручності на кожному столі вже повинна лежати папір відповідного кольору. Так утворюються групи, приблизно рівні за своїм складом. У цих групах кожній дитині досить комфортно - поруч з ним друзі, «свої» хлопці. Але разом з тим в одній групі зібралися діти з різних міні-спільнот, можливо в реальному житті практично не спілкуються між собою. Можна сказати - «чужі» один одному.
Після того, як всі діти розмістилися за своїми столами, ведучий оголошує про початок гри. Добре, якщо в цей момент зазвучить певна мелодія, позивні, зміниться освітлення і т.д.
2. «Чужі» і «свої»: робота з поняттями
Цей етап виконує як марнотратник мотиваційну, так і смислову функцію. З одного боку, необхідно зацікавити дітей проблемою, поставити їх в активну позицію щодо обговорюваної теми, а з іншого боку - допомогти їм сформулювати поняття: «чужа людина» і «своя людина».
Провідний. Сьогодні ми поговоримо про людей, які нас оточують, і про наше відношення до них. Серед тих, хто живе поруч з нами, є люди нам ближчі і ті, з ким ми майже не спілкуємося, кого не помічаємо, або помічаємо, але не розуміємо. Загалом, є люди свої і люди чужі. Давайте розберемося, що це значить?
Ведучий роздає дітям листи паперу. Лист розділений на три зони наступним чином:

На дошці в стовпчик написані слова. Педагог пропонує дітям в лівій частині аркуша написати слово «свій», в правій - «чужий». Далі він просить прочитати слова, написані на дошці, і переписати їх на свої листи: стосовні до поняття «чужий» - у праву зону, до поняття «свій» - в ліву зону. У нижній трикутник потрібно вписати слова, які не можна однозначно віднести ні до одного з цих понять.
Приблизний список слів
Настороженість
Відкритість
Небезпека
Спокій
Злий
Хороший
Зрозумілий
Незрозумілий
Близький
Далекий
Схожий
Інший
Подобається
Не подобається
Діти переписують слова, за бажанням зачитують те, що у них вийшло. Після усного обговорення вчитель пропонує кожній групі дати визначення понять «своя людина)» і «чужа людина». Визначення записуються вчителем на аркушах A3 і вивішуються на дошку. У кінці гри до них варто повернутися.
3. Групова дискусія
Ведучий пропонує дітям висловити свою думку з наступного питання: «Чи можуть всі люди навколо бути своїми?» У ході обговорення ведучий узагальнює точки зору дітей.
Провідний. Навколо нас завжди є люди, яких ми вважаємо своїми u ті, кого ми вважаємо (або вони насправді такими є) чужими. Це нормально. І зараз ми поговоримо про те, як потрібно себе вести з тими, кого ми вважаємо несхожими на нас, чужими нам. Для цього представимо собі одну незвичайну ситуацію. Ми на час перетворимося на гномів.
У цей момент гри необхідно зробити перерву або динамічну паузу, включивши дітей в рухливу гру. Власне, в ході цієї гри можна і «перетворити» дітей у гномів.
4. Розминка
Ведучий повідомляє, що він стане зараз чарівником і перетворить дітей у гномів. Для цього вони повинні вишикуватися в чотири колони (необхідно, щоб у кожній колоні була рівна кількість дітей).
Учасники, які опинилися в колонах останніми, повертаються до провідних (кожен з них працює з двома командами) та отримують від них червоний, жовтий, синій або зелений кубик, відповідний кольору команди. Їх завдання - передати кубик попереду стоїть, «перетворивши» кубик в який-небудь предмет. Наприклад, похитавши кубик в руках, його можна перетворити у дитину. Якщо партнер по команді вгадує, у що перетворений кубик, він забирає його і передає наступному, перетворивши на щось інше.
Гравці тієї команди, яка швидше за всіх справилася із завданням, першими отримують звання гномів, і ведучий вручає їм ковпачки відповідного кольору. Потім ковпачки отримують інші команди.
5. Занурення в ігрову ситуацію
Ведучий оголошує учасникам, що тепер вони - гноми. При цьому кожен стіл представляє своє «Гном» сімейство, мешканців Жовтої, Червоній, Зеленій і Синьої гір. У надрах цих гір знаходиться їх підземні міста, рудники, майстерні. Там протікає їхнє життя. Ведучий роздає гномам кожної гори якийсь особливий знак. Найпростіший варіант - гурток певного кольору, який діти приколюють шпильками до коміра або на рукав. Для більшого занурення в ігрову ситуацію можна запропонувати кожній групі придумати назву свого царства і перерахувати кілька найбільших досягнень його мешканців (те, чим вони пишаються), розповісти про те, як і де вони живуть, чим займаються, які в них особливості. Після невеликого обговорення (не більше 7-10 хвилин) групи представляються один одному.
Ведучий. Отже, починається наша історія ... Вона стосується всіх жителів ваших царств, кожного з вас, але є в ній і головний персонаж. Назвемо його Гном з великої літери. Перш ніж ви дізнаєтеся, що ж сталося, познайомтеся з цим Гномом і з тим, які у нього склалися відносини з іншими жителями вашої гори. Зараз кожна група отримає свій невеликий текст. Тексти відрізняються один від одного, інакше бути не може: у вас же різні царства, різна життя. Зустрітися зі своїм текстом, будь ласка.
Ведучий роздає тексти і дає дітям час на те, щоб їх прочитати.
Варіанти історій
Початок першої історії
 
Жили-були у величезній Жовтої горі гноми. Одного разу в головні ворота їх печери хтось постукав. Це був Гном, але з далекої «Гном» »країни. Злісний велетень зруйнував гору, в якій жив цей Гном. І тепер бездомний блукач попросив гномів Жовтої гори дати притулок його. Ті погодилися. Прийшлий Гном був дивним: любив бродити один по лабіринтах, не завжди розумів зміст жартів інших гномів, придумував якісь незрозумілі іншим ігри і жарти. Інші гноми вважали його незрозумілим диваком. Він знав, як до нього ставляться, і нічого не намагався змінити ...
Початок другої історії
Жили-були у величезній Kpacной горі гноми. Одного разу в головні ворота їх печери хтось постукав. Це був Гном, але з далекої «Гном» країни. Злісний велетень зруйнував гору, в якій жив цей Гном. І тепер бездомний блукач попросив гномів Червоної гори дати притулок його. Ті погодилися. Прийшлий гном виявився дуже веселим і товариським. З ним було цікаво, він весь час що-небудь придумував: нові ігри, пригоди. Гном знав, що його люблять і цінують інші жителі гори ...
Початок третьої історії
Жили-були у величезній Синьої горі гноми. Одного разу в головні ворота їх печери хтось постукав. Це був Гном, але з далекої «Гном» країни. Злісний велетень зруйнував гору, в якій жив цей Гном. І тепер бездомний блукач попросив гномів Синьої гори дати притулок його. Ті погодилися. У великій і дружній родині гномів всі вважали прийшлого Гнома своїм і ставилися до нього дуже тепло. Багато чого йому прощали. Але маленький Гном завжди відчував, що він не такий, як інші: йому хотілося на відкрите повітря, в ліси. Він потай писав вірші ... Гном відчував себе чужим у суспільстві другиx гномів ...
Початок четвертої історії
Жили-були у величезній Зеленій горі гноми. Одного разу в головні ворота їх печери хтось постукав. Це був Гном, але з далекої «Гном» країни. Злісний велетень зруйнував гору, в якій жив цей Гном. І тепер бездомний блукач попросив гномів Зеленої гори дати притулок його. Ті погодилися. Прийшлий Гном дуже хотів подружитися з іншими гномами, бути рівним партнером у грі і в роботі. Але гноми цуралися його, намагалися уникати спілкування. Він здавався їм якимсь не таким ...
Ведучий пропонує учасникам розповісти один одному, яким же був їхній Гном і які в нього були стосунки з оточуючими.
Провідний. Напевно, вам цікаво, які історії дісталися іншим групам. Давайте познайомимо з ними один одного. Тільки давайте ми це зробимо незвичайним способом - за допомогою скульптури чи сценки без слів.
Ведучий просить кожну гpyппy створити скульптуру або розіграти маленьку сцену без слів, яка відображала б взаємини між Гномом і його оточенням. Жеребом визначається, кому дістанеться роль Гнома. На підготовку дітям дається 5-10 хвилин. На цьому етапі роботи дітям знадобиться організаційна допомога ведучого і його асистентів.
Ведучий просить учасників дуже уважно дивитися сценки та скульптури один одного, помічати особливості відносин між Гномом і іншими. Ведучий пропонує дітям висловити свої припущення щодо того, в якому випадку до Гному ставилися як до чужого, а в якому - як до свого, і пояснити, чому вони так думають.
Таке обговорення краще робити після перегляду двох сценок. Після того як всі бажаючі висловляться, ведучий просить представників груп вголос прочитати свої тексти і підводить підсумок. Важливо звернути увагу дітей на наступне. У чому виявлялося ставлення до Гному як до чужого? Чому іноді Гном сам розумів, що він чужий, і знав, як до нього ставляться оточуючі, а іноді йому здавалося, що він такий же, як усі?
Після обговорення ведучий пропонує кожній команді намалювати свого Гнома на заздалегідь підготовленому аркуші ватману і написати під його портретом ті якості, якими він, на їхню думку, володіє.
6. Випадок у царстві гномів
Подякувавши учасників, ведучий пропонує їм послухати, що ж трапилося в їх царствах далі.
Уявіть собі, що у вашому царстві зберігалося унікальний скарб - Чарівний кристал (провідний кладе на стіл кожній команді ті самі кубики, які вже використовувалися в розминці). Цей кристал володів дивовижною властивістю: він перетворювався на руках гномів у все, що вони захочуть. Це дуже допомагало гномам в самих різних ситуаціях ... Подумайте і розкажіть, будь-що перетворювали гноми Чарівний кристал і для яких цілей?
(Ведучий дає групам час на обговорення та подання один одному придуманих ними унікальних можливостей кристала :3-5 хвилин. Потім його розповідь продовжується.)
Але була у чарівного кристала ще одна особливість: він залишався тим, у що його перетворили, тільки поки його торкалися руки гномів; але варто було відірвати від кристала долоні. Як він знову ставав зовні звичайним каменем. А якщо руки не торкалися його протягом п'ятнадцяти хвилин, кристал «засипав», і повернути його здатність до перетворень можна було тільки за допомогою особливого чарівного порошку, що знаходиться далеко-далеко, у Злого Чаклуна.
Знаючи про це, гноми позмінно чергували, тримаючи долоні на кристалі. Чи не правда, хороше рішення?
(Візьміть кристал в руки і, поки я розповідаю, передавайте його один одному.).
І ось настав чергове чергування нашого гнома. Він йшов на нього спокійно: не в перший раз. Але чергувати йому випало вночі, а треба сказати, що в попередню ніч йому не вдалося поспати, тому що він до ранку ловив рибу в підземному озері. Взявши кристал в руки, Гном позіхнув і почав мріяти про те, яку величезну рибу він зловив би, якщо б кристал перетворився в човен і можна було б заплисти на саму середину озера. Він так розмріявся, що й не помітив, як задрімав ... І кристал випав з його рук. Лише через півгодини Гном прийшов до тями. Але було пізно: кристал втратив свою здатність до перетворень.
Дуже швидко звістка про трагічну подію рознеслася по всьому царству. Прибігли до будинку Чарівного кристала жителі, дивляться на Гнома. Та й не тільки дивляться. А що вони йому кажуть? Як реагують на подію? Як з Гномом звертаються?
Ведучий пропонує групам поставити маленьку сценку і показати, як би в їх царстві жителі вели себе з Гномом (враховуючи все те, що вони вже знають про характер цього Гнома і його відносини з оточуючими). На підготовку сценок відводиться 10-15 хвилин. На цьому етапі роботи багатьом дітям знадобиться допомога дорослих.
Діти показують свої сценки, ведучий просить глядачів уважно спостерігати за тим, як ведуть себе оточуючі і сам Гном в цій сумній ситуації в кожному з царств.
Провідний. Так що ж тепер робити? Адже без Чарівного кристала життя в царстві гномів стане значно складніше! Добре б повернути його дивовижну здатність до перетворень! І вирішили гноми, що рятувати кристал повинен той, з чиєї вини сталася неприємність, - прийшлий Гном.
7. Подорож за чарівним порошком
 
Кожна команда висуває свого Гнома і відправляє його в подорож, вручивши Чарівний кристал.
Ведучий повідомляє про те, що Гноми з різних царств, що вирушили за чарівним порошком, зустрілися і вирішили йти разом. Їм належить подолати чимало труднощів, щоб досягти своєї мети. Гноми різних царств виходять до дошки (або на будь-яке інше вільний простір), знайомляться один з одним і далі діють у відповідності зі сценарієм, запропонованим ведучим.
Перше завдання
 
Прийшли Гноми в великий темний ліс. Наcmупіла ніч. У темряві чути побут дивні шуми і шарудіння. Якісь невідомі істоти блукали по лісі. Гноми не знали, добрі, чи злі, але про всяк випадок вирішили не залучати до себе уваги. Вони завмерли (діти по сигналу ведучого завмирають в тих позах, в яких опинилися в цей момент) і не повинні були ворушитися, що б не трапилося. І ще: їм потрібно було залишатися цілком спокійними, щоб ніхто з істот, що населяють ліс, не відчув їх переживань. Тому ви, Гноми, не повинні ні в якому випадку змінювати вираз своїх облич ...
А вам, жителі Синьої, Зеленої, Червоної і Жовтої гір, треба подумати і сказати, які якості повинні проявити ваші посланці (з тих, якими вони володіють), щоб впоратися із завданням?
   Ведучий нагадує дітям про ті малюнках і списках якостей Гнома, які вони готували дещо раніше. Поки кожна група обговорює і пропонує свої відповіді, ведучий стежить за завмерлими Гномами: чи вдасться їм залишатися цілком незворушними? Якщо хтось із Гномів не витримає - розсміється або скривиться, ведучий може звернути на це увагу жителів царств і запитати: «А як ви вважаєте, які риси Жовтого (Червоного, Синього, Зеленого) Гнома завадили йому зберегти повний спокій?»
Друге завдання
Настав ранок. Гноми вирушили далі. Добралися вони до високих гір. Йшли вони по вузькій стежинці над прірвою і зустріли Лютого Печерного Ведмедя, Великого Підступного орла, потворного Павука і Отруйну Змію. Спочатку гноми злякалися, але ці істоти сказали їм: «Усі бояться нас і бачать у нас тільки жахливе! Може бути, хоч ви скажіть, чи є в нас щось хороше? »
Обговоріть між собою, які хороші якості є в повстречавшийся вам істот.
А вам, жителі Синьої, Зеленої, Червоної і Жовтої гір, треба подумати і сказати, які якості повинні проявити ваші посланці (з тих, якими вони володіють), щоб впоратися із завданням?
Після того як жителі Синьої, Зеленої, Червоної і Жовтої гір висловляться, слово дається Гнома. Вони вибирають собі одного з тварин і говорять про нього що-небудь хороше. Важливо, щоб не були забуті ні Ведмідь, ні Орел, ні Павук, ні Змія.
Провідний. Істоти, викликали раніше тільки жах і неприязнь, зраділи, що Гноми зуміли розгледіти в них позитивні якості, і пропустили мандрівників.

Третє завдання

Отже, довго чи коротко, прийшли Гноми на берег широкої та глибокої річки. (Ведучий позначає двома мотузками "берега річки», відстань між якими має бути приблизно 1,5 метра, в одному місці «ріка» повинна робити поворот майже на 90 градусів). На іншій стороні річки стояв палац Злого Чаклуна. Мосту через річку не було. Зате на березі Гноми-мандрівники виявили наступні предмети: моток мотузки, надувний круг і дві дошки.
(Всі ці предмети ведучий демонструє учасникам гри і кладе на той «берег», на якому знаходяться Гноми. Дощечки повинні бути однакові по довжині - трохи менше півтора метрів. Іншими словами, вони повинні бути, трохи коротше, ніж відстань між «берегами») .
Вам, Гноми, необхідно знайти не менше трьох способів переходу через річку.
Один зі способів використання дощок для переправи через річку полягає в наступному: перша дошка укладається кінцями на зовнішні сторони річки, утворюючи з берегами річки трикутник, друга - одним кінцем - на протилежний кут. Вислухавши рішення, запропоновані Гномами-мандрівниками, провідний звертається до інших гномам - глядачам: «Чи вдалося кому-небудь знайти інші способи перебратися через річку?» (Насправді для цієї ситуації є не менше п'яти варіантів переходу, тому напевно пропозиції будуть.) .
Четверте завдання
Гноми пробралися в головний зал в палаці Злого Чаклуна і побачили, що пакетики з чарівним порошком прикріплені до стелі залу. Дістати їх майже неможливо. (Пакетики різних кольорів краще прикріпити завчасно на достатній відстані один від одного; їх можна підвісити, прив'язавши до ниток повітряних кульок, наповнених гелієм.). При цьому зняти чотири пакетики можна тільки одночасно, інакше чарівництво їх зникне! Що ж робити? ... Але ж у кожного з гномів є чарівний кристал. Він втратив здатність до перетворень, але з його допомогою можна зробити так, щоб тут виявилися жителі царства гномів. Покличте на допомогу своїх товаришів!
Гноми кличуть на допомогу своїх інших. Кожен Гном сам вирішує, в якій формі він це зробить. Група піднімає свого Гнома, і по команді Гноми одночасно зривають пакетики з чарівним порошком.
П'яте завдання
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Педагогіка | Диплом
302.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Ідеал прекрасної в народній педагогіці
Моральні ідеали в народній педагогіці
Система фізичного виховання у народній педагогіці та її розвиток у спадщині видатних українських
Символіка та її значення при формуванні іміджу міста
Авторитет батьків і його вплив на розвиток особистості дитини
Значення слова в англійській мові його типи мотивація зміна значення при введенні нових лексичних
Особливості розвитку особистості обдарованої дитини і його проблеми соціалізації
Значення праці в куточку природи для розвитку особистості дитини з відхиленнями у розвитку мовлення
Принцип презумпції невинуватості у кримінальному процесі та його роль при вирішенні питання про припинення
© Усі права захищені
написати до нас