Принцип диспозитивності

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ЗМІСТ
ВСТУП
1. ГРОМАДЯНСЬКЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО В СИСТЕМІ ВІТЧИЗНЯНОГО ПРАВА
1.1 Поняття цивільного процесуального права
1.2 Норми і джерела цивільного процесуального права
2. ПРИНЦИПИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
2.1 Поняття і система цивільних процесуальних принципів
2.2 Принцип диспозитивності
ВИСНОВОК
Список використаної літератури

ВСТУП
Процесуальна діяльність виникає для захисту суб'єктивних прав особи або охорони її інтересів. У суді захищаються та охороняються права не тільки беруть участь у справі, але і судових представників, свідків, експертів та ін, тобто всіх без винятку учасників цивільного процесу. Зміст цивільних процесуальних правовідносин становлять їх суб'єктивні права і обов'язки.
У судочинстві незмінно здійснюється конституційний принцип: «Людина, її права і свободи є найвищою цінністю» (ст. 2 Конституції РФ). Суб'єктивні права і свободи визначають зміст правозастосовчої діяльності суду, законність і обгрунтованість актів правосуддя.
Відповідно з цим можна умовно виділити дві складові частини: процесуально-правове становище особистості, надані їй юридичні можливості та обов'язки, а також юридичні засоби, що забезпечують захист і охорону прав та інтересів особистості, що зумовлене розвитком цивільного процесуального права та цивільної процесуальної думки.
У юридичній літературі принципами цивільного процесуального права (процесу) називають фундаментальні його положення, основні правові ідеї, закріплені в нормах права найбільш загального характеру. У них концентруються погляди законодавця на характер і зміст сучасного судочинства по розгляду і вирішенню судами правових конфліктів та інших справ - окремого провадження.
Всі принципи цивільного процесуального права тісно пов'язані між собою, характеризуючи порядок організації та здійснення правосуддя у цивільних справах.
У даній роботі розглядається один з основоположних функціональних принципів цивільного процесуального права - принцип диспозитивності, який полягає в тому, що беруть участь у справі особи мають можливість самостійно розпоряджатися своїми процесуальними і матеріальними правами. Він дає сторонам право пред'явлення позову та порушення справи, обгрунтування предмета і підстави позову, зміни його предмета і підстави, зменшення або збільшення розміру позовних вимог, відмови від позову або його визнання повністю або в частині укладення мирової угоди та ін
Актуальність обраної теми не викликає сумнівів, тому мета роботи - проаналізувати сутність принципу диспозитивності і визначити його місце в системі цивільних процесуальних принципів.
Завдання дослідження:
1. Вивчити поняття «система цивільних процесуальних принципів.
2. Провести аналіз принципу диспозитивності, виявивши норми і джерела цивільного процесуального права.
Методологічною базою даної дослідницької роботи є: логічний метод, історичний метод; порівняльно-правовий метод.
При написанні роботи використовувалися Укази Президента РФ, Постанови Уряду РФ, Федеральні Закони, література юристів-теоретиків, інструктивно-методичний матеріал, статті періодичної преси.

1. ГРОМАДЯНСЬКЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО В СИСТЕМІ ВІТЧИЗНЯНОГО ПРАВА
1.1 Поняття цивільного процесуального права
Цивільне процесуальне право - одна з галузей російського права, без якого система права не може нормально функціонувати.
Громадяни та організації наділені в Росії різними суб'єктивними правами, що є значним соціальним досягненням. Визначаючи вид, міру і межі можливої ​​поведінки людей, права громадян забезпечують задоволення їх потреб, регламентують поведінку і стиль життя. Природно, для цього права повинні або безперешкодно здійснюватися за бажанням їх носіїв - бути безперечними, або мати можливість примусового виконання. Будь-які цивільні правопорушення і юридичні суперечки створюють перешкоди в діяльності громадян і організацій.
Цивільне процесуальне право являє собою сукупність юридичних норм (цивільних процесуальних), що регламентують правозастосовну діяльність судів загальної юрисдикції щодо охорони і захисту оскарженого або порушених суб'єктивних прав громадян, у тому числі іноземних громадян, осіб без громадянства, а також організацій, що користуються правами юридичних осіб. Ці норми певним чином згруповані в інститути, процесуальні виробництва і т.п.
Сукупність норм може бути визнана самостійним утворенням, галуззю російського права тільки за умови їх систематизації. Остання забезпечує процесуальний режим цивільної юрисдикції, гарантує законність, обгрунтованість і своєчасність судового розгляду та вирішення цивільних справ.
Соціальна і юридична цінність цивільного процесуального права визначається тим, що воно забезпечує захист і охорону цивільних, сімейних, трудових, кооперативних прав. Захист у відношенні порушених прав здійснюється судом різними способами, зазначеними в ст. 11 ЦК, зокрема шляхом відновлення становища, яке існувало до порушення права, відшкодування збитків, стягнення неустойки, компенсацій за моральну шкоду та ін [1]
Охорона прав доцільна тоді, коли суб'єктивні права ще не порушені, і для того, щоб вони не були порушені. Вона полягає в усуненні юридичних невизначеностей щодо зацікавлених осіб, встановленні конкретних юридичних фактів, від чого залежить здійснення надалі суб'єктивних прав громадян і організацій, а також у визнанні або невизнання спірного правовідносини, угоди. Об'єктом судової охорони можуть бути як суб'єктивні права, так і юридичні інтереси громадян або організацій. Правозахисна та правоохоронна юрисдикція судів становить зміст правосуддя у цивільних справах. Відповідно, визначення цивільного процесуального права може бути таким: це галузь російського права, що регулює діяльність суду, а також суб'єктів, що беруть участь у цивільних справах. Підводячи підсумок, можна сказати: цивільне процесуальне право - це система цивільних процесуальних норм, що регламентують правозастосовну діяльність судів з охорони і захисту оскарженого або порушених суб'єктивних прав та інтересів громадян Росії, іноземців, осіб без громадянства та організацій, що користуються правами юридичної особи.
Як будь-яка інша галузь права, цивільне процесуальне право характеризується своєрідністю предмета і методу правового регулювання, а також специфікою цивільних процесуальних норм.
Предмет матеріальних галузей права складають суспільні відносини, які вони певним чином регламентують, перетворюючи їх у відповідні правовідносини (цивільні, сімейні, трудові та ін.) У сфері правосуддя немислимі суспільні зв'язки, не врегульовані правом, - всі вони мають юридичну форму й існують у вигляді цивільних процесуальних відносин. Їх виникнення, розвиток і завершення регулюють норми цивільного процесуального права.
Характерна особливість процесуального права полягає і в тому, що воно регламентує динаміку правовідносин, і тому в предмет регулювання обов'язково входять не тільки юридичні зв'язки учасників, але і процесуальна діяльність по їх реалізації. Право встановлює склад дій, що мають юридичне значення, умови, за яких вони можуть впливати на права та обов'язки учасників, юридичні наслідки їх вчинення / нездійснення і т.п.
Процесуальні правовідносини у поєднанні з процесуальними діями утворюють здійснює судова владою цивільне судочинство (процес), що і складає предмет правового регулювання цивільного процесуального права.
Метод правового регулювання будь-якої галузі права зазвичай визначається або як сукупність юридичних засобів, за допомогою яких забезпечується регламентація суспільних відносин, або як система правових прийомів регулювання, які створюють специфічний юридичний режим у правосудді у цивільних справах.
У визначенні методу цивільного процесуального права немає єдності: його пов'язують або з реалізацією судом владних повноважень у розгляді та вирішенні справ, або з формою судового розгляду, в ході якого сторони активні в захисті своїх прав, а суд контролює їх розпорядчі дії, або з правовим становищем суб'єктів цивільних процесуальних правовідносин, а також з фактами, санкціями та цивільної процесуальної формою.
Крім того, існує думка, що цивільна процесуальна форма в основному і становить метод регулювання цивільного процесуального права [2].
Ця концепція представляється більш переконливою. У самому справі, цивільна процесуальна форма - складна юридична конструкція, що забезпечує вплив цивільного процесуального права на відправлення правосуддя у цивільних справах. Завдяки громадянській процесуальній формі юрисдикційна діяльність суду, сторін і всіх інших учасників перетворюється на цивільне судочинство. Цивільна процесуальна форма впливає на юридичні факти, процесуальні санкції, визначаючи правове становище в цивільному процесі його суб'єктів. Представляється, що цілком припустимо ототожнювати метод цивільного процесуального права з правовою формою цивільного судочинства.
Система цивільного процесуального права складається з двох частин: загальної і особливої. Загальна частина включає основні положення: склад учасників, систему захисту їхніх процесуальних прав, предметну компетенцію суду, терміни, витрати, судове доведення і їхні кошти.
Загальна частина будується в точній відповідності з Загальними положеннями Цивільного процесуального кодексу (гл. 1-10).
Особлива частина регламентує рух справи за процесуальним стадіям судочинства від збудження до завершення громадянської процесуальної діяльності. У цій частині виділяються позовну, адміністративне і особливе виробництва суду першої інстанції, а також провадження з перегляду судових рішень, ухвал і постанов у касаційному, приватному, наглядовому виробництвах і за нововиявленими обставинами.
Самостійний розділ особливої ​​частини складають виробництва з міжнародними елементами.

1.2 Норми і джерела цивільного процесуального права
Як і будь-яка галузь права, цивільне процесуальне право складається із сукупності норм - загальнообов'язкових заходів належного або можливої ​​поведінки учасників судочинства, встановлюваних російською державою.
Цивільні процесуальні норми містять всі ознаки юридичних норм. Вони являють собою загальнообов'язкові формально-визначені правила діяльності суду та інших суб'єктів судочинства і виражають державну волю. Своєрідність цивільних процесуальних норм полягає в тому, що вони [3]:
1) встановлюються тільки державою і у вигляді закону (за загальним правилом, дані норми не включаються до підзаконних актів);
2) регулюють правові дії та відносини у сфері правосуддя;
3) мають на меті сприяти своєчасному, законному та обгрунтованому відправленню правосуддя;
4) забезпечені можливістю державного примусу, який поєднується з іншими засобами впливу. Дане положення найбільш очевидно у відношенні невиконання або недотримання цивільних процесуальних приписів (норм) особами, які беруть участь у справі, та іншими суб'єктами. Примусові заходи часто застосовуються до учасників після закінчення строку, встановленого в законі для добровільного виконання (дотримання) тієї чи іншої обов'язки (див., наприклад: ст. 149, п. 5, 6 ст. 221 ЦПК).
Властивість цивільних процесуальних норм регламентувати правосуддя обумовлює такі їх особливості, як дуже вузьке коло суб'єктів, на поведінку яких вони впливають. Регулювання їх дій відбувається опосередковано: цивільні процесуальні норми головним чином визначають дії суду, а оскільки суд є носієм державної (судової) влади і у відносинах з усіма іншими суб'єктами, то поведінка останніх (сторін, прокурора, свідків, експертів та ін) ставиться в залежність від судової діяльності. Так, сторони можуть закінчити справу мировою угодою, і воно стане правовою дійсністю при затвердженні судом (ст. 34 ЦПК). Особи, які беруть участь у справі, має право заявляти клопотання, а їх задоволення залежить від суду (ст. 143 ЦПК).
Особливість цивільних процесуальних норм полягає також у тому, що рівень їх правової обов'язковості різний: вони можуть бути обов'язкові не для всіх суб'єктів цивільних процесуальних правовідносин, а лише для якої-небудь однієї групи учасників. Так, тільки експерти зобов'язані проводити експертизу і можуть бути допитані. Суд має можливість призначити повторну або додаткову експертизу. Обов'язок складання судового протоколу покладається тільки на секретаря судового засідання, і лише головуючий суддя після оголошення рішення зобов'язаний роз'яснити його зміст, порядок і термін оскарження. Ще одна характерна особливість аналізованих норм полягає в тому, що вони, маючи ту ж структуру, що й інші правові норми (гіпотеза, диспозиція і санкція), можуть бути роз'єднані по елементах в різних статтях закону або навіть у різних розділах закону.
Так, санкції за самі різні процесуальні порушення в провадженні суду першої інстанції (розд. II ЦПК) поміщені в гол. 34 розд. III ЦПК як підстави для скасування і зміни рішень та ухвал суду, а порушення (недотримання) умов реалізації права на пред'явлення позову (гл. 12 ЦПК) тягнуть залишення заяви без розгляду (гл. 19 ЦПК). У порядку рідкісного винятку всі елементи процесуальної норми об'єднуються в одній статті закону (ст. 129, 130,149 ЦПК).
Структуру цивільної процесуальної норми в більшості випадків можна виявити в ході аналізу, встановивши логічну обумовленість гіпотези, диспозиції і санкції, незалежно від того, де і як вони викладені [4]. Цивільні процесуальні норми залежно від їх спрямованості, змісту та нормативних джерел прийнято підрозділяти на дефінітивного, регулятивні, організаційні та охоронні. Дефінітивного норми містять формулювання найважливіших цивільних процесуальних понять (ст. 49 ЦПК - поняття судового доказу; ст. 191 ЦПК - поняття судового рішення; ст. 223 ЦПК - поняття ухвали суду першої інстанції і деякі інші).
Регулятивні норми складають основний нормативний масив в цивільному процесуальному праві. У залежності від ступеня обов'язковості вони, у свою чергу, поділяються на диспозитивні, виражають управнена (наприклад, ст. 34,161, 282 ЦПК), і імперативні, встановлюють процесуальні обов'язки (наприклад, ст. 25, 210, 227). За змістом до імперативним нормам близькі забороняють норми, в яких чітко виражені заборони (ч. 2 ст. 40, ч. 2 ст. 47).
Організаційні норми формують процесуальну діяльність або зміст процесуальних документів і в першу чергу визначають цивільну процесуальну форму. До них належать норми, що закріплюють розвиток судового засідання в суді першої інстанції (зокрема ст. 150-156, 164, 165-190 ЦПК), другої інстанції (ст. 296-304 ЦПК), реквізити позовної заяви (ст. 126 ЦПК) , касаційної скарги (ст. 286 ЦПК), судового протоколу (ст. 227 ЦПК) та ін Зазначені статті мають чітко виражений імперативний характер.
Охоронні норми покликані забезпечити точне і безперешкодне здійснення всіх інших цивільних процесуальних норм. Характерна особливість названих норм - їх яскраво виражений санкцій характер: вони регламентують застосування заходів цивільної процесуальної відповідальності та захисту (ст. 97, 305-309, 329-330 ЦПК).
Абсолютна більшість цивільних процесуальних норм зосереджено в Цивільному процесуальному кодексі, що становить очевидне і істотне гідність цивільного процесуального регулювання. Деякі процесуальні норми (в основному ті, що регламентують судову підвідомчість спорів про право) поміщаються в матеріально-правових законах з метою створення зручностей при правозастосуванні: зацікавлені особи і компетентні органи отримують комплексний нормативний акт, який регулює як добровільне, безперешкодне здійснення суб'єктивних прав і обов'язків , так і їх захист і примусове здійснення в процесуальному порядку. В Гражданском кодексе есть немало гражданских процессуальных норм не только о подведомственности тех или иных споров о праве, но и о дополнительных условиях их подведомственности, а также о распределении обязанности по доказыванию при ответственности за нарушение обязательств (презумпция вины лица, нарушившего обязательство), при которых суд вправе признавать гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным и др.
Источники гражданского процессуального права – нормативные акты, включающие нормы данной отрасли прав. Большую часть норм содержит Гражданский процессуальный кодекс. Он был принят и вступил в действие в 1964 г . За более чем 30-летний срок в Кодекс практически не вносились какие-либо существенные изменения, в отличие от иных кодексов России, что служит доказательством его высокого научного уровня и хорошей законодательной техники. И лишь радикальные изменения социально-политической характеристики российского государства, введение в действие новой Конституции РФ, принятие Семейного и Гражданского кодексов вынудили разработать и принять 30 ноября 1995 р . ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Гражданский процессуальный кодекс РСФСР»[5].
Нормы гражданского процессуального права сформулированы в более чем четырехстах статьях (42 главы и 6 разделов), каждая из которых посвящена судебному производству в первой, кассационной и надзорной инстанциях. Самостоятельные разделы закрепляют общие положения судопроизводства и включают вопросы российского гражданского процесса с международными элементами. Кодекс имеет три «Приложения», которые тоже включают в себя гражданские процессуально-правовые нормы.
В Гражданский процессуальный кодекс включены нормы, имеющие основополагающее для правосудия значение при разборе гражданских дел: нормы, регламентирующие полномочия и деятельность суда, права и обязанности всех участников, реквизиты процессуальных документов, а также нормы, определяющие основания и меры процессуальной ответственности. В Кодексе применяются как общие правила рассмотрения и разрешения исковых дел, так и процессуальные дополнения и условия изъятия разбирательства различных категорий неисковых дел.
Кодекс – главный гражданский процессуальный закон. В современном праве вне его размещено сравнительно немного процессуальных норм, в основном определяющих подведомственность тех или иных дел. И хотя эти нормы находятся в материально-правовых законах и подзаконных актах (гражданских, семейных и др.), по своей сути они являются гражданскими процессуальными, поскольку регулируют осуществление судебной власти в правосудии по гражданским делам.
Действие гражданских процессуальных норм распространяется на всю территорию Российской Федерации, поэтому все без исключения суды общей юрисдикции обязаны применять их при рассмотрении гражданских дел, пересмотрах судебных решений. Указанные нормы обязательны с момента введения в действие содержащего их закона. Обычно это время четко определено в нормативном порядке. Нормы действуют до тех пор, пока в установленном порядке не отменен содержащий их закон. Дата отмены или утраты силы закона является датой их прекращения.

2. ПРИНЦИПЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА
2.1 Понятие и система гражданских процессуальных принципов
Гражданское процессуальное право – одна из отраслей российского права, и потому его принципы имеют характерные признаки общеправового принципа, выражают основные начала, ключевые идеи права.
Своеобразие данных принципов связано с природой юридических норм, в которых они закреплены (гражданские процессуальные нормы), и средой их реализации (гражданское судопроизводство). Гражданские процессуальные принципы представляют собой нормативно установленные основополагающие положения, отражающие взгляды российского общества на отправление правосудия по гражданским делам[6].
Главное в характеристике принципов состоит в том, что в них сформулированы качественные особенности гражданского судопроизводства, социально-юридическая направленность отрасли права.
В судебной практике процессуальные принципы всегда представляют собой правовые директивы, обращенные в первую очередь и главным образом к суду. Все принципы устанавливают наиболее важные обязанности суда либо по осуществлению правоприменительной деятельности (принципы законности и обоснованности), либо по обеспечению прав, предоставленных сторонам и лицам, участвующим в деле (принципы процессуального равенства сторон, диспозитивности и состязательности).
В литературе широко распространено образное определение принципов как скелета гражданского процессуального права.
Практическое назначение принципов – выступать гарантами законного, обоснованного и справедливого правосудия по гражданским делам и характеризовать узловые моменты гражданского процессуального закона и права. Принципом можно признавать только такое правило действующего Гражданского процессуального кодекса, при несоблюдении или нарушении которого результаты всей судебной деятельности в производстве по конкретному делу становятся незаконными и подлежат отмене.
Принципы гражданского процессуального прав неразрывно связаны с законом, и связь эта двоякая. С одной стороны, каждый принцип должен быть закреплен действующим законом. То, что нормативно не установлено, не может считаться процессуально-правовым принципом.
С другой стороны, принципы обеспечивают логическое единство всех элементов изучаемого права – норм, институтов, производств, а также стабильность гражданского процессуального права в целом.
Поэтому при обновлении Гражданского процессуального кодекса нужно учитывать сложившуюся систему принципов. Вносимые изменения непременно должны соответствовать основным началам, в противном случае гражданское процессуальное право утратит внутреннюю согласованность и системность.
При этом не следует фетишизировать творческую роль принципа в праве. В конечном счете принцип – положение, выводимое из существующего права. Принцип вторичен по отношению к системе процессуально-правовых норм, он выражает ее характерную черту, он – суть проявления закономерностей права, обусловлен и зависим от права.
Гражданский процессуальный принцип всегда закреплен не одной, а несколькими (многими) нормами и представляет собой самостоятельный институт[7]. Из сказанного следуют два вывода:
1) нельзя произвольно изменять, учреждать или отказываться от какого-либо принципа, поскольку это всегда повлечет радикальное изменение сути данной отрасли права;
2) принципов гражданского процессуального права не может быть много, если только не объявлять принципом всей отрасли положение какой-либо одной статьи ГПК, пусть даже она и имеет важное значение для гражданского процессуального регулирования (например, гласность).
Зачастую гражданскими процессуальными принципами отрасли называют принципы отдельных процессуальных институтов. Так, непосредственность, устность и непрерывность объявляют повсеместно принципами всей отрасли, тогда как закон подчеркивает, что это основные начала только судебного разбирательства (ст. 146 ГПК) и за пределами судебных заседаний не функционируют.
Теория принципов в современной юридической науке содержит немало неясностей, противоречивых положений, и поэтому в первые статьи кодексов 90-х гг. было принято включать перечень положений, учреждаемых принципами (см., например, ст. 5–11 Арбитражного процессуального кодекса, ст. 1 Семейного кодекса, ст. 1 Гражданского кодекса и др.).
Такая законодательная практика оправданна: сразу же провозглашаются основополагающие положения, в соответствии с которыми нормативно регулируются общественные отношения и снимаются разночтения характерных черт (принципов) нормативного регламента.
Поэтому состав гражданских процессуальных принципов ограничен принципами процессуального равноправия, диспозитивности и состязательности, законности и юридической истины (обоснованности судебных постановлений). Указанные принципы действуют в институтах и подотраслях гражданского процессуального права в соответствии с началами судоустройства.
В литературе, посвященной гражданским процессуальным принципам, особое место занимает их классификация. В данном вопросе нет единства. Представляется, что деление принципов должно проводиться по собственно процессуальным признакам, а классификация их, в частности на общеправовые, межотраслевые и собственно гражданские процессуальные, нецелесообразна, так как выходит за рамки гражданского процесса и является по сути общеправовым учением о дифференциации принципов.
Нет смысла разграничивать принципы на судоустройственные и функциональные, поскольку весьма сомнительна гражданская процессуальная характеристика первых[8].
В классификации собственно процессуальных начал желательно прежде всего выделить принципы отдельных институтов данной отрасли права. И хотя теоретики права уже давно обосновали наличие таких принципиальных начал, данный вопрос пока слабо разработан в теории гражданского процесса. Можно говорить о принципах лишь нескольких институтов: судебной подведомственности, гражданской процессуальной формы и участия иностранцев в российском суде.
По утверждению Ю.К. Осипова, институту подведомственности присущи следующие основные начала; преимущественная подведомственность юридических дел государственным органам; распределение юридических дел между государственными юрисдикционными органами в зависимости от характера правоотношений, из которых они возникают[9].
Для гражданской процессуальной формы характерны такие принципы, как детальность правовой регламентации процессуальных действий и документов, оптимальное соотношение процессуальных прав и обязанностей в статусе каждого участника, непрерывность процессуальной деятельности, судебный контроль и самоконтроль, принцип тождества.
Участие иностранных граждан и организаций в гражданском процессе нашей страны определяется принципами национального режима, равенства перед законом, единства прав, свобод и обязанностей, а также их гарантированности.
В законе нормативно закреплено, что непосредственность, устность и непрерывность составляют основополагающие начала судебного разбирательства. Они реализуются только в заседании суда первой инстанции и потому нет надобности видеть в них принципы всего гражданского процессуального права.
Принципы названных институтов по своей природе являются гражданскими процессуальными и входят в единую систему основных начал изучаемой отрасли права.
Принципы желательно систематизировать в зависимости от того, чем они непосредственно предопределены. Так, спор о праве как предмет судебного разбирательства предопределяет такие принципы, как процессуальное равенство сторон, диспозитивность и состязательность.
Судебное правоприменение детерминирует принципы законности и юридической истины. Первая группа принципов отвечает на принципиально важные вопросы: кто может инициировать судебную деятельность и каковы полномочия участников разбираемого спора. Вторая группа определяет роль суда в рассмотрении и разрешении дела. По сути это ответ на вопрос о гражданских процессуальных средствах осуществления судебной власти.
У разных групп принципов неодинаковы сферы реализации. Если принципы правоприменения осуществляются в полной мере в любом гражданском деле, рассматриваемом по существу, то принципы диспозитивности и состязательности характерны главным образом для искового судопроизводства. В иных видах производства они действуют с особенностями, ограничивающими, как правило, их реализацию[10].
2.2 Принцип диспозитивности
Принцип диспозитивности – один из краеугольных камней гражданского процесса. Суть его заключается в предоставлении сторонам и субъектам, защищающим права и интересы других лиц (прокурору, органам исполнительной власти и местного самоуправления, организациям и гражданам, выступающим на основании ст. 42 ГПК), свободы распоряжения материальными правами и процессуальными средствами их защиты.
Любое субъективное право как мера возможного поведения предполагает возможность управомоченного лица свободно распоряжаться данным правом и защищаться в установленном порядке. Без этих полномочий субъективное право невозможно. Сказанное относится и к процессуальным правам участников судопроизводства.
Необходимость в установлении специального принципа, обеспечивающего свободу распоряжения, связана со спецификой гражданских процессуальных правоотношений, в которых суд занимает руководящее положение и реализует властные полномочия (судебная власть)[11].
Любой акт диспозитивного характера должен быть санкционирован судом. С этих позиций принцип диспозитивности представляет собой юридическую конструкцию, обеспечивающую свободу участников процесса в распоряжении материальными правами и средствами их защиты в условиях осуществления судебной власти.
А.Т. Боннер, основательно проанализировавший диспозитивность гражданского процесса, понимает одноименный принцип как нормативно-руководящее положение гражданского судопроизводства, определяющее движущее начало и механизм процессуального движения[12].
Диспозитивность предопределена в конечном счете спором о праве, рассматриваемым судом. Для эффективной защиты своей позиции участники должны маневрировать предоставленными им правовыми возможностями, в частности, изменять заявленные правопритязания, уменьшать или увеличивать спорную сумму, предоставлять суду новые факты, отказываться от заявленных требований или признавать их либо заключать мировое соглашение. Эти же полномочия сохраняются у них и при передаче спора в исковое судопроизводство.
Осуществление любого диспозитивного полномочия представляет собой юридический факт процессуального характера, имеющий последствием развитие судопроизводственной деятельности. В связи с этим диспозитивность справедливо называют двигательным началом гражданского процесса.
Содержание диспозитивности составляют полномочия сторон, а также субъектов, защищающих права и интересы других лиц.
Стадии ее реализации следующие[13]:
а) возбуждение производства в суде первой и второй (кассационной) инстанций, пересмотр судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам;
б) определение ответчика, предмета и объема исковых требований;
в) выбор сторонами единоличного или коллегиального суда;
г) выбор истцом судопроизводства (искового или приказного, заочного или состязательного);
д) распоряжение своими гражданскими (семейными, трудовыми и др.) правами и процессуальными средствами их судебной защиты.
В течение всего процесса заинтересованные лица могут активно влиять на него. С этой целью они вправе:
- предъявлять иск (ст. 3, 4 ГПК);
- привлекать процессуальных соучастников либо предъявлять исковые требования сразу к нескольким лицам (ст. 35 ГПК);
- проводить сингулярное (частичное) и универсальное (общее) правопреемство (ст. 40 ГПК);
- определять процессуального противника – ответчика, а также объем и предмет судебной защиты (п. 3, 5 ст. 126 ГПК);
- изменять основание иска, размер заявляемых требований (ст. 34);
- влиять на развитие и окончание производства в суде первой инстанции путем отказа от иска, признания иска и заключения мирового соглашения (ст. 34, 165, 293 ГПК);
- обжаловать и опротестовывать решение суда в кассационном порядке (ст. 282 ГПК), а определение – в частном порядке (ст. 315 ГПК);
- присоединяться к кассационной жалобе (ст. 290 ГПК), отказываться от поданной жалобы (протеста) и заключать мировое соглашение в кассационной инстанции (ст. 292 ГПК);
- просить суд пересмотреть решение, определение и постановление по вновь открывшимся обстоятельствам (ст. 333 ГПК);
- получить документ на принудительное исполнение вынесенного судом решения.
Перечисленные полномочия лиц, участвующих в деле, сочетаются с полномочиями суда, поскольку свобода в распоряжении материальными и процессуальными правами не имеет абсолютного характера.
В судопроизводстве, где суд осуществляет государственную власть для отправления правосудия, не может быть безразличного отношения к волеизъявлениям заинтересованных лиц, иначе суд утратит руководящее положение в процессе и не сможет разрешать гражданские дела[14].
Именно поэтому закон возложил на суд обязанность контролировать акты сторон и других лиц по распоряжению правами и давать согласие на их совершение (санкционировать их), если они соответствуют правовым предписаниям и не нарушают прав и интересов других лиц (помимо сторон).
В ходе контроля за диспозитивными актами сторон и иных лиц, участвующих в деле, суд (судья) прежде всего выясняет, добровольно ли сторона совершает акт (отказ от иска, признание исковых требований, согласие на заключение мирового соглашения) или под давлением другой стороны, в силу стечения обстоятельств. Суд проверяет, соответствует ли диспозитивный акт основам правопорядка и нравственности.
При этом судья (суд) обязан разъяснить последствия акта: отказ от судебной защиты нарушенных или оспариваемых прав и невозможность в будущем предъявлять в суд тождественный иск. Суд вправе признавать диспозитивный акт юридически ничтожным и продолжать разбирательство дела.
Кроме того, действующий ГПК предоставляет суду возможность по собственной инициативе без просьбы заинтересованных лиц или даже вопреки их желанию выходить за рамки заявленных требований (ст. 195 ГПК) либо производить денежные взыскания без рассмотрения искового заявления (ст. 39, 407 ГПК). Данные полномочия суда не соответствуют современным представлениям, о диспозитивном характере гражданского процесса России.

ВИСНОВОК
Гражданские процессуальные правоотношения – регулируемые нормами гражданского процессуального права отношения, возникающие между судами и лицами, участвующими в гражданском судопроизводстве, в целях защиты их субъективных прав и охраняемых законом интересов. Являясь формой осуществления правосудия по гражданским делам, они в связи с этим относятся к числу правоохранительных.
В юридической литературе принципами гражданского процессуального права (процесса) называют фундаментальные его положения, основополагающие правовые идеи, закрепленные в нормах права наиболее общего характера. В них концентрируются взгляды законодателя на характер и содержание современного судопроизводства по рассмотрению и разрешению судами правовых конфликтов и иных дел – особого производства. Процессуальные принципы определяют сущность гражданского процесса. Все принципы гражданского процессуального права тесно связаны между собой, характеризуя порядок организации и осуществления правосудия по гражданским делам.
В гражданском процессе правильное рассмотрение и разрешение спора по существу в основном зависит от волеизъявления лиц, заинтересованных в деле. Поэтому любое лицо, считающее, что его права и охраняемые законом интересы кем-либо нарушены, может обратиться за их защитой в суд. Отказ от права на обращение в суд недействителен.
Принцип диспозитивности заключается в том, что участвующие в деле лица имеют возможность самостоятельно распоряжаться своими процессуальными и материальными правами. Он дает сторонам право предъявление иска и возбуждения дела, обоснования предмета и основания иска, изменения его предмета и основания, уменьшения или увеличения размера исковых требований, отказа от иска или его признания полностью либо в части заключения мирового соглашения и др.

Список використаної літератури
1. Гришин І.П., Гришина І.І. Гражданский процесс: Вопросы и ответы / Под ред. д.ю.н. проф. М.К. Треушнікова. - М.: Юриспруденція, 2000. - 224 с.
2. Вікут М.А., Зайцев І.М. Гражданский процесс России: Учебник. - М.: МАУП, 2003. - 384 с.
3. Власов А.А. Цивільне процесуальне право: Підручник. - М.: ТК Велбі, 2004. - 432 с.
4. Вондишев В.В., Дернова Д.В. Цивільний процес: курс лекцій: СПб Питер, 2001. - 416 с.
5. Цивільне процесуальне право. Учебник/ С.А.Алехина, В.В.Блажеев и др. – М.: «Проспект» 2004. - С.584.
6. Цивільний процес: Підручник, 3-е вид. М.: ТОВ «Городец-издат» 2000. - 672 с.
7. Цивільне право: Підручник, 4-е вид. / під ред. проф. В. В. язкова, М.: изд-во БЕК, 2005. - 640 с.
8. Данилов Е.П. Цивільний процесуальний кодекс РФ. Практичний посібник. Коментар і постатейні матеріали. Судова та адвокатська практика. Зразки документів. Видання 2-е. - М.: Право і Закон, 2001. - 832 с.
9. Російська юридична енциклопедія. М.: Изд. будинок ИНФРА-М, 1999. - 1110 с.
10. Судова практика у цивільних справах, сб / сост. Є. А. Борисова. - М.: Городец, 2000. - 447 с.;
11. Судова практика у цивільних справах, сб / сост. Є. Н. Романенко - М.: изд-во «Проспект», 2005. - 656 с.
12. Шершеневич, Г. Ф. Учебник русского гражданского права: в 2 т. / Г.Ф. Шершеневич. - М.: Статут, 2005. - 923 с.


[1] Викут М.А., Зайцев И.М. Гражданский процесс России: Учебник. - М.: МАУП, 2003. С. 6-8
[2] Викут М.А., Зайцев И.М. Гражданский процесс России: Учебник. - М.: МАУП, 2003. С. 9
[3] Власов А.А. Цивільне процесуальне право: Підручник. - М.: ТК Велбі, 2004. С. 24
[4] Власов А.А. Цивільне процесуальне право: Підручник. - М.: ТК Велбі, 2004. С. 26
[5] Власов А.А. Цивільне процесуальне право: Підручник. - М.: ТК Велбі, 2004. С. 29
[6] Данилов Е.П. Цивільний процесуальний кодекс РФ. Практичний посібник. Коментар і постатейні матеріали. Судова та адвокатська практика. Зразки документів. Видання 2-е. - М.: Право і Закон, 2001. - С. 29
[7] Гражданское процессуальное право. Учебник/ С.А.Алехина, В.В.Блажеев и др. – М.: «Проспект» 2004. – С. 39-42
[8] Данилов Е.П. Цивільний процесуальний кодекс РФ. Практичний посібник. Коментар і постатейні матеріали. Судова та адвокатська практика. Зразки документів. Видання 2-е. - М.: Право і Закон, 2001. – С. 32
[9] Гражданское процессуальное право. Учебник/ С.А.Алехина, В.В.Блажеев и др. – М.: «Проспект» 2004. – С. 43-44
[10] Шершеневич, Г. Ф. Учебник русского гражданского права: в 2 т. / Г.Ф. Шершеневич. - М.: Статут, 2005. - С. 31
[11] Гражданское процессуальное право. Учебник/ С.А.Алехина, В.В.Блажеев и др. – М.: «Проспект» 2004. - С. 52-55
[12] См.: Боннер А.Т. Принцип законности в советском гражданском процессе. М., 1989. С. 18-19.
[13] Гражданское процессуальное право. Учебник/ С.А.Алехина, В.В.Блажеев и др. – М.: «Проспект» 2004. - С. 55-57
[14] Данилов Е.П. Цивільний процесуальний кодекс РФ. Практичний посібник. Коментар і постатейні матеріали. Судова та адвокатська практика. Зразки документів. Видання 2-е. - М.: Право і Закон, 2001. – С. 60-61
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Реферат
77кб. | скачати


Схожі роботи:
Принцип диспозитивності в цивільному процесуальному праві
Принцип диспозитивності в цивільному праві та цивільному процесі
Принцип громадянства та універсальний принцип дії кримінального закону Поняття злочину та його
Принцип антропогенезу
Принцип лотереї
Принцип наочності 2
Принцип систематичності
Принцип додатковості
Принцип Aufbau
© Усі права захищені
написати до нас