Принцип відносності Ейнштейна

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ РФ

Бурятського державного УНІВЕРСИТЕТ

Реферат з фізики на тему:

Принцип відносності Ейнштейна

Виконав: студент 07202 групи Батором А.П.

Улан-Уде 2001

Зміст

Біографія Альберта Ейнштейна (1879-1955 ).......................................... ............. 3

Народження теорії відносності ............................................... ........................ 5

Спеціальна теорія відносності ............................................... ................... 5

Відносність одночасності подій ............................................... ....... 5

Перетворення Лоренца ................................................ ........................................ 6

Залежність маси тіла від швидкості ............................................. ........................ 7

Закон взаємозв'язку маси і енергії ............................................. ....................... 11

Значення теорії відносності ............................................... ....................... 13

Список використаної літератури :.............................................. .................... 15

Біографія Альберта Ейнштейна (1879-1955)

Видатний фізик, творець теорії відносності, один із творців квантової теорії і статистичної фізики.

Народився в Німеччині, в місті Ульмі. З 14 років разом з родиною жив у Швейцарії, де в 1900 р. закінчив Цюріхський політехнікум. У 1902-1909 рр.. служив експертом патентного бюро в Берні. У ці роки Ейнштейн створив спеціальну теорію відносності, виконав дослідження у статистичній фізиці, броунівського руху, теорії випромінювання й ін Роботи Ейнштейна одержали популярність, і в 1909 р. він був обраний професором Цюріхського університету, а потім - Німецького університету в Празі. У 1914 р. Ейнштейн був запрошений викладати в Берлінський університет. У період свого життя в Берліні він завершив створення загальної теорії відносності, розвив квантову теорію випромінювання. За відкриття законів фотоефекта і роботи в галузі теоретичної фізики Ейнштейн одержав у 1921 р. Нобелівську премію. У 1933 р. після приходу до влади в Німеччині фашистів Ейнштейн емігрував у США, в Прінстон, де він до кінця життя працював в Інституті вищих досліджень.

У 1905 р. була опублікована спеціальна теорія відносності - механіка й електродинаміка тіл, що рухаються зі швидкостями, близькими до швидкості світла.

Тоді ж Ейнштейн відкрив закон взаємозв'язку маси і енергії (Е = mc2), що лежить в основі всієї ядерної енергетики.

Вчений зробив великий внесок у розвиток квантової теорії. У його теорії фотоефекта світло розглядається як потік квантів (фотонів). Існування фотонів було підтверджено в 1923 р. в експериментах американського фізика А. Комптона. Ейнштейн установив основний закон фотохімії (закон Ейнштейна), по якому кожен поглинений квант світла викликає одну елементарну фотохімічну реакцію. У 1916 р. він теоретично пророчив явище індукованого (змушеного) випромінювання атомів, що лежить в основі квантової електроніки.

Вершиною наукової творчості Ейнштейна стала загальна теорія відносності, завершена їм до 1916 р. Ідеї Ейнштейна змінили панували в фізиці з часів Ньютона механістичні погляди на простір, час і тяжіння і привели до нової матеріалістичної картині світу.

Учений працював і над створенням єдиної теорії поля, що поєднує гравітаційні й електромагнітні взаємодії. Наукові праці Ейнштейна зіграли велику роль у розвитку сучасної фізики - квантової електродинаміки, атомної і ядерної фізики, фізики елементарних часток, космології, астрофізики.

А. Ейнштейн був членом багатьох академій світу і наукових товариств. У 1926 р. його обрали почесним членом Академії наук СРСР.

Народження теорії відносності.

У 1907-1916 рр.. створена загальна теорія відносності, яка поєднує сучасне вчення про простір і час з теорією тяжіння. За масштабом перевороту, вчиненого Ейнштейном у фізиці, його часто порівнюють з Ньютоном.

У більшості задач динаміки, що мають додаток до технічних проблем, основну систему координат можна пов'язувати з Землею, вважаючи її нерухомою. Однак для астрономічних задач і завдань космічних польотів прийняття такої інерціальної системи відліку буде вже невірним, так як Земля обертається навколо своєї осі і рухається навколо Сонця. Для спостережень за рухом планет і космічних кораблів в якості основної системи можна прийняти систему, пов'язану з нерухомими зірками. З удосконаленням методів теоретичних і експериментальних досліджень система координат, пов'язана з нерухомими зірками, також виявилася недостатньою для узгодження досвідчених фактів з результатами обчислень. Це було з'ясовано Ейнштейном. Створена ним спеціальна теорія відносності показала, що закони Ньютона не зовсім точними і при великих швидкостях руху, порівнянних із швидкістю світла, є лише першим наближенням для опису спостережуваних рухів. При швидкостях ж, значно менших швидкості світла, всі розрахунки, що випливають із законів Ньютона, в припущенні, що основна система координат пов'язана з нерухомими зірками, досить прості і задовольняють самим суворим вимогам точності.

Спеціальна теорія відносності

У своїй праці "До електродинаміки рухомих тіл», опублікованій в 1905р., Ейнштейн сформулював більш точну теорію механіки бистродвіжущихся тіл - спеціальну теорію відносності.

У класичній механіці вважалося, що якщо ми знаємо декартові координати x, y і час t події в деякій нерухомій (приблизно) системі координат, то можемо легко вирахувати координати, Принцип відносності Ейнштейна і час в інерціальній системі ( Принцип відносності Ейнштейна ,), Що рухається відносно нерухомої системи поступально, прямолінійно і рівномірно. У самому справі, якщо початок системи (, Принцип відносності Ейнштейна ) У момент t = 0 мало координати Принцип відносності Ейнштейна = 0, = 0 і система ( Принцип відносності Ейнштейна ,) Рухається вздовж осі ОХ зі швидкістю, то в момент t координати точки Принцип відносності Ейнштейна , Будуть відносно системи (x, y) наступними:

х = Принцип відносності Ейнштейна + T,

y = Принцип відносності Ейнштейна

При цьому число інтуїтивно передбачалося: час t у системі (x, y) тече так само, як і в системі ( Принцип відносності Ейнштейна ,), Тобто t = Принцип відносності Ейнштейна ; Таким чином, допускалося, що плин часу не залежить від стану руху тіла. Довжина масштабної лінійки абсолютна, і якщо в спочиваючої системі (x, y) певний відрізок має довжину Принцип відносності Ейнштейна , То буде мати ту ж довжину і в рухомій системі (, Принцип відносності Ейнштейна ), Інакше кажучи = Принцип відносності Ейнштейна . У класичній механіці плин часу і просторові інтервали вважалися незалежними один від одного і не залежали від стану руху системи (тіла) відліку.

В кінці XIX ст. накопичилося достатньо велике число фактів (головним чином експериментальних), що відносяться до руху частинок зі швидкостями, порівнянними зі швидкістю світла, які не могли бути пояснені виходячи із законів класичної механіки.

Виявилося, що при швидкостях порядку швидкості світла просторові співвідношення (довжини відрізків) і протягом часу залежать від швидкості руху системи ( Принцип відносності Ейнштейна ,).

В основі теорії відносності лежить факт, отриманий досвідченим шляхом: незалежність швидкості світла від швидкості джерела. Одне з головних положень теорії відносності укладено в тому, що в природі не існує швидкості, більшій швидкості світла у вакуумі. Це найбільша, або гранична, швидкість.

Інше найважливіше наслідок теорії відносності - зв'язок між масою і енергією. Ейнштейн встановив, виходячи з основних положень теорії відносності, що енергія міститься в прихованій формі в будь-якій речовині, причому в масі m укладена енергія E, що дорівнює добутку маси на квадрат швидкості світла. Ця формула допомагає зрозуміти багато процесів.

Вихідними для побудови теорії відносності є два закони природи, що одержали підтвердження в самих різних явищах руху. Ці закони були сформульовані Ейнштейном у наступному вигляді:

1. «Закони, за якими змінюються стану фізичних систем, не залежать від того, до якої з двох координатних систем, що знаходяться відносно один одного в рівномірному поступальному русі, ці зміни стану ставляться».

2. «Кожен промінь світла рухається в« спочиває »системі координат з певною швидкістю, незалежно від того, випускається цей промінь світла почилих або рухомим тілом».

Перший закон поширює закон еквівалентності інерційних систем (закон відносності класичної механіки Галілея - Ньютон) на широкий клас фізичних явищ. Другий закон встановлює сталість швидкості світла незалежно від швидкості руху джерела світла.

Другий закон здається найбільш парадоксальним. Справді, при вивченні руху тіл зі швидкостями, малими в порівнянні зі швидкістю світла, ми переконуємося і теоретично, і експериментально, що швидкість тіла відносно нерухомої системи координат залежить від руху «платформи», з якою кидання тіла виробляється. Так м'яч, кинутий у напрямку руху поїзда, буде мати по відношенню до Землі велику швидкість, ніж м'яч, кинутий з нерухомого поїзда. Для випадку прямолінійного руху результуюча швидкість буде дорівнює алгебраїчній сумі доданків швидкостей. При русі платформи і тіла в одну сторону результуюча швидкість буде дорівнює арифметичній сумі швидкостей і буде підраховуватися за формулою:

Принцип відносності Ейнштейна рез. =,

де v рез. Є результуюча швидкість тіла по відношенню до Землі, - швидкість платформи, Принцип відносності Ейнштейна - Швидкість тіла по відношенню до платформи.

Закон додавання швидкостей в теорії Ейнштейна записується інакше:

З цього рівняння випливає, що результуюча швидкість завжди менша за швидкість світла. Навіть у граничному випадку, коли

Принцип відносності Ейнштейна = С, = с,

Істотні зміни зазнають і інші поняття механіки. Маса тіла в задачах спеціальної теорії відносності залежить від швидкості руху тіла:

У цій формулі Принцип відносності Ейнштейна - Маса тіла при v = 0 (маса «спокою»), m - маса тіла, що рухається зі швидкістю v, і маса тіла необмежено зростає, якщо його швидкість наближається до швидкості світла.

Час в теорії відносності не є універсальним; для рухомого спостерігача час тече повільніше, ніж для нерухомого. Зв'язок часів, які показуються почилих і рухомими годинами, визначається формулою:

де Принцип відносності Ейнштейна - Час, що розраховується нерухомими годинами, а t - час, що показується годинами, що рухаються зі швидкістю v відносно нерухомої системи. Для звичайних завдань механіки величина дуже мала в порівнянні з одиницею, і механіка Ньютона дає досить точні результати.

При швидкостях, близьких до швидкості світла, уточнення, що даються теорією відносності, набувають принциповий характер і в даний час, наприклад, конструювання прискорювачів, визначення часу життя елементарних частинок і експериментальне визначення маси бистродвіжущихся тіл не можуть бути проведені без урахування результатів, що випливають із спеціальної теорії відносності.

На початку нашого століття Ейнштейн почав розробляти дуже складну фізичну теорію, яка отримала назву загальної теорії відносності. За розрахунками Ейнштейна виходило, що тяжіння світла можна виявити тільки в дуже сильних полях тяжіння, наприклад на малих відстанях від поверхні Сонця.

І от на початку 1919р. Були споряджені дві експедиції. Одна з них розташувалася неподалік від бразильського міста Сорбаль, а інша - на острові Прінчіпе біля берегів західної Африки. У цих місцях у травні 1919р. Повинно було наступити повне сонячне затемнення. Крім звичайних досліджень було вирішено перевірити висновки ейнштейнівської теорії. Потрібно було визначити положення зірок, видимих ​​в телескоп на одному і тому ж ділянці неба, у двох випадках - коли зоряні промені йдуть далеко від Сонця і в момент, коли вони падають на Землю, проходячи поблизу сонячного диска. Це останнє спостереження можна зробити тільки під час повного сонячного затемнення, інакше зірки не буде видно на фоні яскравого світла, що розсіюється атмосферою.

29 травня 1919р. Учені переконалися - промінь світла відхиляється притяганням Сонця. Саме так, як передбачала загальна теорія відносності. Дізнавшись про це Ейнштейн написав: «Доля надала мені милість, дозволивши дожити до цих днів ...»

Відносність одночасності подій

У механіці Ньютона одночасність двох подій абсолютна і не залежить від системи відліку. Це означає, що якщо дві події відбуваються в системі K у моменти часу t і t1, а в системі K 'відповідно в моменти часу t' і t'1, то оскільки t = t ', проміжок часу між двома подіями однаковий в обох системах відліку

Принцип відносності Ейнштейна

На відміну від класичної механіки, у спеціальній теорії відносності одночасність двох подій, що відбуваються в різних точках простору, відносна: події, одночасні в одній інерційній системі відліку, не одночасні в інших інерційних системах [1], що рухаються щодо першої. На малюнку (див. нижче) розташована схема експерименту, що це ілюструє. Система відліку K зв'язана з Землею, система K '- з вагоном, що рухається відносно Землі прямолінійно і рівномірно зі швидкістю v. На Землі й у вагоні відзначені крапки А, М, В и відповідно А ', M' і В ', причому АМ = МВ і А'M' = M'B '. У момент, коли зазначені крапки збігаються, у точках А и В відбуваються події - ударяють дві блискавки. У системі До сигнали від обох спалахів прийдуть у крапку М одночасно, тому що АМ = МВ, і швидкість світла однакова у всіх напрямках. У системі К ', зв'язаної з вагоном, сигнал із точки В' прийде в точку M 'раніш, ніж із точки А', тому що швидкість світла однакова у всіх напрямках, але М 'рухається назустріч сигналом пущеному з точки B' і віддаляється від сигналу , пущеного з точки А '. Виходить, події в точках А 'і B' не одночасні: події в точці B 'відбулося раніш, ніж у точці A'. Якби вагон рухався в зворотному напрямку, то вийшов би зворотний результат.

Принцип відносності Ейнштейна

Поняття одночасності просторово розділених подій відносно. З постулатів теорії відносності й існування кінцевої швидкості поширення сигналів випливає, що в різних інерційних системах відліку час протікає по-різному.

Перетворення Лоренца

Відповідно до двох постулатів спеціальної теорії відносності між координатами і часом у двох інерційних системах К и К 'існують відносини, які називаються перетвореннями Лоренца.

У найпростішому випадку, коли система К 'рухається щодо системи До зі швидкістю v так, як показано на малюнку (див нижче), перетворення Лоренца для координат і часу мають такий вигляд:

Принцип відносності Ейнштейна ,, Принцип відносності Ейнштейна ,,
Принцип відносності Ейнштейна ,, Принцип відносності Ейнштейна ,.

З перетворень Лоренца випливає тісний зв'язок між просторовими і тимчасовими координатами в теорії відносності; не тільки просторові координати залежать від часу (як у кінематиці), але і час в обох системах відліку залежить від просторових координат, а також від швидкості Принцип відносності Ейнштейна руху системи відліку K '.

Формули перетворень Лоренца переходять у формули кінематики при v / c <<1. У цьому випадку

Принцип відносності Ейнштейна ,, Принцип відносності Ейнштейна ,,

Принцип відносності Ейнштейна ,, Принцип відносності Ейнштейна ,.

Перехід формул теорії відносності у формули кінематики за умови v / c <<1 є перевіркою справедливості цих формул.

Залежність маси тіла від швидкості

Залежність властивостей простору і часу від руху системи відліку приводить до того, що зберігається при будь-яких взаємодіях тіл є величина

Принцип відносності Ейнштейна ,

звана релятивістським імпульсом, а не класичний імпульс.

Класичний закон додавання швидкостей і класичний закон збереження імпульсу є окремими випадками універсальних релятивістських законів і виконуються тільки при значеннях швидкостей, значно менших швидкості світла у вакуумі.

Релятивістський імпульс тіла можна розглядати як твір релятивістської маси т тіла на швидкість його руху. Релятивістська маса т тіла зростає зі збільшенням швидкості за законом

Принцип відносності Ейнштейна ,

де Принцип відносності Ейнштейна - Маса спокою тіла, - швидкість його руху.

Зростання маси тіла зі збільшенням швидкості приводить до того, що жодне тіло з масою спокою, що не дорівнює нулю, не може досягти швидкості, яка дорівнює швидкості світла у вакуумі, або перевищити цю швидкість. Швидкість, велика Принцип відносності Ейнштейна , Наводить для звичайних часток до мнимої маси і мнимого імпульсу, що фізично безглуздо. Залежність маси від швидкості починає позначатися лише при швидкостях, досить близьких до (См малюнок № 2). Наведені в цьому пункті формули незастосовні до фотону, так як у нього відсутня маса спокою (). Фотон завжди рухається зі швидкістю, рівної швидкості світла у вакуумі, і є ультрарелятивістських часткою. Тим не менше, звідси не випливає сталість швидкості світла у всіх речовинах.

При Принцип відносності Ейнштейна вираз для імпульсу переходить у те, що використовується в механіці Ньютона, де під Принцип відносності Ейнштейна розуміється маса спокою ( Принцип відносності Ейнштейна ), Бо при відмінність Принцип відносності Ейнштейна і несуттєво.

Принцип відносності Ейнштейна
Малюнок № 2

Закон взаємозв'язку маси і енергії

Повна енергія Е тіла (або частки) пропорційна релятивістській масі (закон взаємозв'язку маси і енергії):

Принцип відносності Ейнштейна ,

де с - швидкість світла у вакуумі. Релятивістська маса залежить від швидкості, з якою тіло (частка) рухається в даній системі відліку. Тому повна енергія різна в різних системах відліку [дві].

Найменшою енергією Принцип відносності Ейнштейна тіло (частка) володіє в системі відліку, щодо якої воно спочиває ( Принцип відносності Ейнштейна ). Енергія називається власною енергією або енергією спокою тіла (частки):

Принцип відносності Ейнштейна .

Енергія спокою тіла є його внутрішньою енергією Вона складається з суми енергій спокою всіх часток тіла, кінетичної енергії всіх часток щодо загального центра мас і потенційної енергії їх взаємодії. Тому


Принцип відносності Ейнштейна і

де Принцип відносності Ейнштейна - Маса спокою - й частки.

У релятивістській механіці несправедливий закон збереження маси спокою. Наприклад, маса спокою атомного ядра менше, ніж сума власних мас часток, що входять в ядро. Навпаки маса Принцип відносності Ейнштейна спокою частинки, здатної до мимовільного розпаду, більше суми власних мас продуктів розпаду Принцип відносності Ейнштейна і:

Принцип відносності Ейнштейна .

Незбереження маси спокою не означає порушення закону збереження маси взагалі. У теорії відносності справедливий закон збереження релятивістської маси. Він випливає з формули закону взаємозв'язку маси і енергії. В ізольованій системі тіл зберігається повна енергія. Отже, зберігається і релятивістська маса. У теорії відносності закони збереження енергії і релятивістської маси взаємозалежні і являють собою єдиний закон збереження маси і енергії. Однак з цього закону аж ніяк не випливає можливість перетворення маси в енергію і назад. Маса і енергія являють собою дві якісно різних властивості матерії, аж ніяк не «еквівалентних» один одному. Жоден з відомих досвідчених фактів не дає підстав для висновку про «перехід маси в енергію». Перетворення енергії системи з однієї форми в іншу супроводжується перетворенням маси. Наприклад, у явищі народження і знищення пари електрон - позитрон, у повній відповідності з законом збереження релятивістської маси й енергії, маса не переходить в енергію. Маса спокою часток (електрона і позитрона) перетвориться в масу фотонів, тобто в масу електромагнітного поля.

Гіпотеза Ейнштейна про існування власної енергії тіла підтверджується численними експериментами. На основі використання закону взаємозв'язку маси й енергії ведуться розрахунки виходу енергії в різних ядерних енергетичних установках.

Значення теорії відносності

Сорок - п'ятдесят років тому можна було спостерігати дуже великий інтерес до теорії відносності з боку широких кіл незважаючи на те, що тоді в книгах і статтях по теорії відносності мова йшла про дуже далеких від повсякденного досвіду і дуже абстрактних речах. Широкі кола виявили дивне чуття, вони почували, що теорія, з такою сміливістю посягнула на основні представлення про простір і час, не може не привести при своєму розвитку і застосуванні до дуже глибоким і широким виробничо - технічним і культурним наслідків. Це передчуття не підвело людей. Втіленням нового релятивістського навчання про енергії, а отже, і всієї теорії відносності в цілому є атомна ера, яка розширює владу людини над природою більше, ніж це зробили попередні наукові і технічні революції.

Атомна ера буде ерою подальших корінних перетворень фізичної картини світу. Зараз не можна передбачити, яким чином зміняться представлення про простір, час, рух, елементарних частинок і їх взаємодії. Можна вказати тільки на деякі проблеми сучасної фізики, які, мабуть, будуть вирішені лише при переході до нової фізичної картини світу.

Теорія відносності, створена Ейнштейном у 1905 р., стала закінченою теорією руху макроскопічних тел. Її застосування в теорії елементарних частинок наштовхується на ряд серйозних труднощів, які, можливо, свідчать про необхідність нового розуміння принципу відносності. Розвиток атомної і особливо ядерної фізики - блискучий тріумф теорії Ейнштейна - указує разом з тим на можливий подальший розвиток і узагальнення цієї теорії.

Теорія відносності чекає подальшого розвитку й узагальнення й в іншому напрямку, крім картини рухів, взаємодій і трансмутацій елементарних частинок в областях порядку 10-13 см, Вона все більшою мірою стає теорією, яка описує будову космічних областей, у порівнянні з якими зникаюче малі відстані між зірками і навіть відстані між галактиками.

Список використаної літератури:

1. О.Ф. Кабардин «Фізика. Довідкові матеріали »

2. Б.М. Яворський, Ю.А. Селезньов «Довідник з фізики»

3. Б.Г. Кузнєцов «Бесіди про теорію відносності»


[1] Системи відліку, в яких справедливий закон інерції (перший закон Ньютона) називають інерційних системами відліку

[2] Тіло (або частка) не перебуває в силовому полі


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Різне | Біографія
48.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Принцип відносності і спеціальна теорія відносності Ейнштейна
Принцип відносності і спеціальна теорія відносності Ейншт
Теорія відносності Ейнштейна А
Загальна теорія відносності Ейнштейна
Теорія відносності і помилки А Ейнштейна
Принцип громадянства та універсальний принцип дії кримінального закону Поняття злочину та його
Помилка Ейнштейна
Життя і творчість Альберта Ейнштейна
Перетворення Лоренца без Ейнштейна
© Усі права захищені
написати до нас