Принципи підготовки та складання фінансової звітності відповідно до міжнародних і російськими

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

__________________________________________________________

(Найменування ВУЗу)

Спеціальність _____________________________________________

(Найменування спеціальності)

РЕФЕРАТ

за курсом «МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ»

на тему: «Принципи підготовки та складання фінансової звітності відповідно до міжнародних і російських стандартів»

Студента___________________

___________________________

группа_____________________

Руководітель_______________

___________________________

МОСКВА 200 рік

ЗМІСТ:

1.Вступ.

2.ПРИНЦИПИ підготовки та складання фінансової звітності відповідно до міжнародних і російських стандартів

2.1. Створення міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Комітет з міжнародним стандартам.

2.2. Основоположні припущення та якісні характеристики фінансової звітності

2.3. Елементи фінансової звітності

3.Заключеніе

4.Список використовуваної літератури

1. Введення.

Актуальною проблемою для сучасної російської економіки є приведення існуючої в нашій країні системи бухгалтерського обліку і звітності у відповідність до вимог ринкової економіки і міжнародними стандартами. Вивчення накопиченого, досвіду в країнах c розвиненою економікою і системами господарювання в США дозволяє залучити потенційних партнерів - американських інвесторів і озброїти російських підприємців знаннями американського ведення бухгалтерської справи. Принципи та основи побудови системи бухгалтерського обліку і звітності в США мають методологічне значення для вдосконалення бухгалтерського обліку в Росії. Аналіз їх дозволяє розглянути не тільки перевага, але й недоліки, щоб сліпо не переносити їх у нашу економіку. Особливістю системи GAA P є те, що вона повністю сумісна c міжнародними стандартами IAS, прийнятими Міжнародним комітетом зі стандартів обліку та звітності. Першим стандартом є розкриття політики обліку та звітності у вигляді складової частини фінансової звітності. Важливим етапом приведення бухгалтерського обліку та звітності в Росії є впровадження облікової політики підприємства. Bo усіх 31 стандартах розкривається інформація і методи обчислення, оцінки вартості товарно-матеріальних запасів, як на початковому етапі, так і у зв'язку c ціновими змінами, за попередні періоди, непередбачені витрати, інформація з інвестицій, лізингу та участі в спільних підприємствах. (Пуководство з фінансового обліку, звітності та аудиту. Світовий банк. Січня 1995 р.)

Обробка бухгалтерської інформації та підготовка фінансових звітів (A IS) включає комплекс встановлених процедур і програми, як для внутріфірмового управління, так і для зовнішніх користувачів. Внутріфірмове користування передбачає планування, складання кошторисів, управління грошовим капіталом, дебіторською заборгованістю і товарно-матеріальними запасами - основою для управлінського обліку і для розрахунків зобов'язань з виплати податків. Американська система бухгалтерського обліку представляє інформацію для трьох видів звітності: для зовнішніх користувачів, для управління фірмою і для фінансового обліку.

Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) - це загальноприйняті правила щодо визнання, оцінки та розкриття фінансово-господарських операцій для складання фінансових звітів фірмами у всіх країнах світу. Це дає змогу порівняти звіти між фірмами, кампаніями, підприємствами у всьому світі, отримувати доступну інформацію для зовнішніх користувачів. Міжнародні стандарти розробляються й удосконалюються

Бухгалтерський облік називають мовою бізнесу. І це дійсно так: у бухгалтерському обліку та звітності узагальнюються результати діяльності і поточний стан кожного підприємства. Зміни в економічній системі Російської Федерації призвели до зміни в діяльності підприємств, яке повинно було знайти адекватне відображення в бухгалтерському обліку. І бухгалтерський облік в Рocсіі дійсно піддався корінної зміни. В даний час він далеко пішов від бухгалтерського обліку в СРСР. При підготовці документів, що регулюють бухгалтерський облік, були прийняті до уваги багато положень і стандарти міжнародного обліку.

Тим не менш, сьогоднішня система бухгалтерського обліку в Росії має свою специфіку, яка пов'язана c її походженням з бухгалтерського обліку в умовах планової економіки. Не всі з «пережитків» старої системи дійсно є пережитками, російська і радянська школа теорії бухгалтерського обліку розробила деякі поняття та методи, які не втратили свого значення і сьогодні, більше того, вони починають поступово отримувати поширення і в практиці обліку в розвинених країнах. Також деякі з відмінностей носять номінальний характер, зводяться до відмінності термінів і понять. Гарним прикладом може служити те, що в Росії власний капітал є складовою частиною пасивів фірми, а в США він є рівноправним джерелом ресурсів підприємства поряд c пасивами (liabilities), в які входить тільки кредиторська заборгованість.

2. Принципи підготовки та складання фінансової звітності відповідно до міжнародних і російських стандартів

2.1. Створення міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Комітет з міжнародним стандартам.

Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) - це правила, що встановлюють вимоги до визнання, оцінки та розкриття фінансово-господарських операцій для складання фінансових звітів компаній у всьому світі. Стандарти фінансової звітності забезпечують порівнянність бухгалтерської документації між компаніями в загальносвітовому масштабі, а також є умовою доступності звітної інформації для зовнішніх користувачів.

Міжнародні стандарти обліку дозволяють не тільки скоротити витрати компаній з підготовки своєї звітності (особливо в умовах консолідації фінансової звітності підприємств, що працюють в різних країнах), але і знизити витрати по залученню капіталу. Відомо, що ринкова ціна капіталу визначається двома основними факторами: перспективної віддачею і ризиками. Деякі з ризиків дійсно характерні для діяльності самих компаній, проте є й такі, які викликані браком інформації, відсутністю точних відомостей про віддачу капіталовкладень. Однією з причин інформаційної недостатності є відсутність стандартизованої фінансової звітності, яка, зберігаючи капітал, фактично примножує його. Це пояснюється тим, що інвестори згодні отримувати трохи більш низькі доходи, знаючи, що більша відкритість інформації знижує їх ризики.

Ці переваги в чому забезпечують прагнення різних країн до використання МСФЗ в національній практиці обліку.

Розробкою і вдосконаленням міжнародних стандартів обліку займається спеціальна організація - Комітет з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, створена 29 червня 1973 року в Відповідно до угоди бухгалтерських органів Австралії, Канади, Франції, Німеччини, Японії, Мексики, Нідерландів, Об'єднаного королівства та Ірландії, а також США . Діяльність Комітету спрямовується Радою, що складається з представників 13 країн і 4 організацій.

Комітет з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку визначає свої завдання наступним чином:

- Формулювати і публікувати в інтересах громадськості стандарти бухгалтерського обліку, які необхідно дотримуватися при складанні фінансових звітів, і сприяти їх всесвітнього впровадження і дотримання;

- Проводити спільну роботу з поліпшення і гармонізації правил, стандартів бухгалтерського обліку та методик складання та подання фінансових звітів.

Процес розробки та затвердження міжнародних стандартів включає безліч етапів і аналітичних стадій, у тому числі вивчення національних і регіональних бухгалтерських вимог і практики, а також інших відповідних матеріалів, детальний аналіз всіх питань, пов'язаних з темою розроблюваного стандарту, публікацію та обговорення проекту міжнародного стандарту обліку організаціями -представниками різних країн, внесення необхідних коригувань та змін і подальше затвердження стандарту Комітетом.

До кінця 1999 р. КМСФО розробив і опублікував 35 міжнародних стандарту фінансової звітності, які вже застосовуються або будуть застосовуватися в наступних звітних періодах. Ця система охоплює всі основні питання, пов'язані зі складанням фінансової звітності підприємствами й організаціями.

Міжнародні стандарти фінансової звітності станом на 1 грудня 1999

МСФЗ 1. «Подання фінансової звітності»

МСФЗ 2. «Запаси»

МСФЗ 4. «Облік амортизації»

МСФЗ 7. «Звіти про рух грошових коштів»

МСФЗ 8. «Чистий прибуток або збиток за період, фундаментальні помилки і зміни в обліковій політиці»

МСФЗ 9. «Витрати на дослідження і розробки"

МСФЗ 10. «Умовні події, що відбулися після звітної дати»

МСФЗ 11. «Договори підряду»

МСФЗ 12. "Податки на прибуток»

МСФЗ 14. «Звітність за сегментами"

МСФЗ 15. «Інформація, що відображає вплив зміни цін»

МСФЗ 16. «Основні засоби»

МСФЗ 17. «Оренда»

МСФЗ 18. "Дохід"

МСФЗ 19. "Виплати працівникам"

МСФЗ 20. «Облік урядових субсидій та розкриття інформації про урядової допомоги»

МСФЗ 21. «Вплив змін валютних курсів»

МСФЗ 22. «Об'єднання компаній»

МСФЗ 23. «Витрати на позики"

МСФЗ 24. «Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін»

МСФЗ 25. «Облік інвестицій»

МСФЗ 26. «Облік і звітність за програмами пенсійного забезпечення (пенсійними планами)»

МСФЗ 27. «Зведена фінансова звітність та облік інвестицій у дочірні компанії»

МСФЗ 28. «Облік інвестицій в асоційовані компанії»

МСФЗ 29. «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції»

МСФЗ 30. «Розкриття інформації у фінансовій звітності банків та подібних фінансових інститутів»

МСФЗ 31. «Фінансова звітність про участь у спільній діяльності»

МСФЗ 32. «Фінансові інструменти: розкриття та подання"

МСФЗ 33. «Прибуток на акцію»

МСФЗ 34. «Проміжна фінансова звітність»

МСФЗ 35. «Припинена діяльність»

МСФЗ 36. «Погіршення / пошкодження активів»

МСФЗ 37. «Резерви, умовні зобов'язання і непередбачені активи»

МСФЗ 38. «Нематеріальні активи»

МСФЗ 39. «Фінансові інструменти: визнання та оцінка»

Кожен стандарт містить наступну інформацію:

- Об'єкт обліку - дається визначення об'єкта обліку та основних понять, пов'язаних з цим об'єктом;

- Визнання об'єкта обліку - дається опис критеріїв віднесення об'єктів обліку до різних елементів звітності;

- Оцінка об'єкта обліку - наводяться рекомендації щодо використання методів оцінки і вимог до оцінки різних елементів звітності;

- Відображення у фінансовій звітності - розкриття інформації про об'єкт обліку в різних формах фінансової звітності.

2.2. Основоположні припущення та якісні характеристики фінансової звітності

Складаючи фінансову звітність за міжнародними стандартами, бухгалтер повинен дотримуватися певних правил.

Застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності базується на двох основних припущеннях: безперервності діяльності та нарахування, які сформульовані у вступі до змісту МСФЗ. У Росії ці принципи розкриті у вигляді припущень і вимог у розділі 2 "Формування облікової політики" ПБУ 1 / 98 "Облікова політика організації" (затверджено наказом Мінфіну України від 9 грудня 1998 р. № 60н).

Метод нарахування

Згідно МСФЗ фінансова звітність складається за методом нарахування. За цим методом результати операцій та інших подій визнаються за фактом їх здійснення (а не тоді, коли грошові кошти отримані або виплачені). Господарські операції відображаються в облікових записах і включаються до фінансової звітності тих періодів, до яких вони відносяться. Фінансова звітність, складена за методом нарахування, інформує користувачів не тільки про минулі операції, пов'язаних з виплатою або отриманням грошових коштів, але і про зобов'язання сплатити гроші в майбутньому або ж про можливі джерела отримання грошових коштів.

Згідно зі статтею 9 Федерального закону від 21 листопада 1996 р. № 129-ФЗ "Про бухгалтерський облік", бухгалтерський облік ведеться на підставі первинних облікових документів. Тому багато витрати, пов'язані з Вашим звітного періоду, без наявності рахунків не в цьому звітному періоді не нараховуються. За критеріями МСФЗ це призводить до спотворення фінансових результатів. Відповідно до міжнародних стандартів необхідно нараховувати витрати навіть за відсутності первинних документів, наприклад, рахунків, у тому звітному періоді, до якого вони відносяться.

Безперервність діяльності

Відповідно до МСФЗ при складанні фінансової звітності зазвичай робиться припущення, що компанія діє і буде діяти в доступному для огляду майбутньому. Таким чином, передбачається, що компанія не збирається і не потребує ліквідації або суттєвому скороченні масштабів своєї діяльності; якщо такий намір або необхідність існує, це повинно бути відображено у фінансовій звітності в такий спосіб:

- Майно відображено по ліквідаційної вартості;

- Активи, які не можуть бути отримані в повному обсязі, повинні бути списані;

- Повинні бути нараховані зобов'язання у зв'язку з перериванням договорів та економічними санкціями.

Однак реальне застосування принципу безперервності діяльності при підготовці організацією фінансових звітів у Росії виконується далеко не всіма підприємствами: частина з них - на межі банкрутства, інші створюються тільки для того, щоб ліквідуватися в найближчому майбутньому.

Існують також якісні характеристики фінансової звітності. Якщо звітність відповідає цим характеристикам, вона корисна для користувачів. Для того щоб бухгалтерська інформація могла бути використана не тільки на внутрішньому російському ринку, але була б придатна і на міжнародному рівні, вона повинна відповідати таким основним вимогам:

зрозумілості;

доречності;

достовірності;

порівнянності.

Зрозумілість. Інформація повинна бути зрозумілою користувачам. У ній мають міститися відомості про господарську діяльність підприємства, про його економічний стан і про прийняту систему бухгалтерського обліку.

Інформація по складних, але важливих питань не повинна виключатися на підставі того, що вона може виявитися надто складною для сприйняття і розуміння деякими користувачами.

Доречність. Інформація вважається доречною, якщо вона надає допомогу користувачам в оцінці минулих, нинішніх і майбутніх подій, якщо вона підтверджує і вносить корективи в попередні оцінки, а також впливає на прийняття економічних рішень.

Інформація про фінансове становище підприємства часто використовується в якості основи для прогнозування майбутніх результатів, тому незвичайні і відхиляються від норми, а також нечасто зустрічаються статті доходів і витрат доцільно відображати окремо.

Достовірність. Щоб бути придатною, інформація повинна бути достовірною. У ній не повинно бути матеріальних помилок, здатних вплинути на економічні рішення користувачів.

Стаття 13 Закону "Про бухгалтерський облік" дозволяє відступати від правил бухгалтерського обліку в тих випадках, коли вони не дозволяють вірогідно відбити майновий стан і фінансові результати діяльності підприємства. Факти незастосування правил бухгалтерського обліку повинні бути зазначені в пояснювальній записці до річної бухгалтерської звітності. Тільки в цьому випадку вони не визнаються порушенням законодавства Російської Федерації про бухгалтерський облік.

Порівнянність. Користувачі повинні бути в змозі порівнювати фінансову звітність підприємства через певні проміжки часу, щоб мати можливість виявити тенденцію його економічного становища та розвитку. Тому слід суворо дотримуватися обраної облікової політики.

Однак залишати незмінною облікову політику не слід у тих випадках, якщо існують більш доречні і більш достовірні підходи і рішення. При цьому зовсім необхідно повідомляти про причини і цілі, що проводяться.

У російській практиці ведення бухгалтерського обліку та складання звітності порівнянність інформації гарантує стаття 6 Закону "Про бухгалтерський облік". Цією статтею передбачена стабільність облікової політики, послідовність методів обробки даних, а також встановлено порядок зміни облікової політики у випадках, коли це має суттєві наслідки для розуміння звітної інформації користувачами.

Існують також інші якісні характеристики фінансової звітності:

 • Суттєвість. На доречність інформації серйозний вплив надає її характер і суттєвість. Інформація вважається суттєвою, якщо її відсутність або перекручення могли б вплинути на економічне рішення користувачів, яке прийняте на підставі фінансової звітності.

 • Надійність. Згідно МСФЗ щоб бути корисною, інформація також повинна бути надійною. Інформація є надійною, коли в ній немає істотних помилок та перекручень, і коли користувачі можуть покластися на неї.

 • Правдиве уявлення. Для того щоб бути надійною, інформація повинна правдиво представляти операції та інші події. У РСУіО правдивість інформації фінансових звітів забезпечується використанням методів обліку і процедур оцінки, затверджених Мінфіном Росії. Істотні способи ведення бухгалтерського обліку бухгалтер повинен розкривати в пояснювальній записці, яка входить до складу річної бухгалтерської звітності організації. Правдивість звітних даних передбачає також відсутність суттєвих помилок та відхилень у бухгалтерській звітності. Відповідно до Закону про бухгалтерський облік до складу бухгалтерської звітності має входити аудиторський висновок, що підтверджує її достовірність і правдивість. Таким чином, держава захищає інтереси користувачів інформації.

 • Переважання сутності над формою. Згідно МСФЗ, інформація повинна брати до уваги не стільки юридичну форму угод чи інших фактів господарської діяльності, скільки їх економічну сутність. РСУіО також проголошений принцип пріоритету змісту перед формою. Так, у ПБО 1 / 98 передбачено, що господарські операції повинні відображатися в бухгалтерському обліку виходячи не стільки з їх правової форми, скільки з економічного змісту. Однак на практиці цей принцип іноді не дотримується, тому що відсутній механізм реалізації - в основу більшості облікових дій покладено первинний документ, який повинен відповідати встановленим вимогам.

 • Нейтральність. Щоб бути надійною, інформація, що міститься у фінансовій звітності, повинна бути нейтральною. Фінансова звітність не буде нейтральною, якщо самим підбором або поданням інформації вона впливає на прийняття користувачем рішення. При зіставленні положень МСФЗ та практики РСУіО щодо нейтральності інформації, що міститься у фінансових звітах, можна сказати, що відмінностей у тлумаченні цієї вимоги практично не існує. Однак у практиці складання звітності російськими підприємствами вимога нейтральності (об'єктивності) не завжди дотримується тому, що керівництвом підприємства суб'єктивно виділяються пріоритетні групи користувачів (наприклад, певні інвестори з числа всіх інвесторів або, частіше - податкова інспекція). Таким чином, звітність російських підприємств не завжди нейтральна.

 • Обачність. Обачність згідно МСФЗ - це обережність у формуванні суджень, які необхідні при розрахунках в умовах невизначеності. Згідно з цим принципом, активи або доходи не повинні бути завищені, а зобов'язання або витрати - занижені. Що стосується застосування принципу обачності в РСУіО, то ПБУ 1 / 98 встановлено, що облікова політика повинна забезпечити більшу готовність до обліку втрат (витрат) і пасивів, ніж можливих доходів і активів, не допускаючи створення прихованих резервів. Як бачимо, концепція обачності викладена майже в такій же формулюванні, як вона представлена ​​в МСФЗ.

 • Повнота. Найчастіше фінансова інформація неповно представляє господарську діяльність підприємства. Це відбувається не через необ'єктивності, а з-за наявних труднощів, пов'язаних або з визначенням операцій та інших подій, які повинні бути обмірювані, або з розробкою і застосуванням методик вимірювання та подання, що відображають суть цих фактів.

 • Своєчасність. Відповідно до МСФЗ це якість фінансової інформації обмежує її доречність і надійність. Якщо інформація надійшла несвоєчасно, вона вже може бути недоречна. Керівництво підприємства повинно збалансувати гідності своєчасності і надійності інформації. Відповідно до російського законодавства, звітна інформація може надаватися у терміни, в які вона не втрачає своєї цінності для користувача. Статтею 15 Закону "Про бухгалтерський облік" встановлено, що річні звіти подаються протягом 90 днів, а квартальні - протягом 30 днів після закінчення звітного періоду. Ці вимоги до термінів більш жорсткі, порівняно з тими, які встановлені в інших країнах, вони дозволяють забезпечити актуальність звітної інформації.

 • Баланс між якісними характеристиками. На практиці часто необхідно рівновагу або компроміс між якісними характеристиками звітності. Мета в даному випадку - досягти оптимального співвідношення характеристиками фінансової звітності для достовірного відображення фінансового стану підприємства. У російській практиці через обмеженість професійного судження баланс між якісними характеристиками не дотримується.

Визначення основних припущень і вимог до інформації, що розкривається у фінансових звітах, в системі МСФЗ і в РСУіО практично збігаються. За деяким винятком, усі основні припущення та вимоги, закріплені в МСФЗ, присутні і в РСУіО. Збігаються також і визначення цих припущень і вимог. Однак у зарубіжній практиці зазначені вимоги послідовно виконуються, а в російській практиці, за деяким винятком, не виконуються, або виконуються непослідовно, формально.

2.3. Елементи фінансової звітності

Основна мета фінансових звітів - забезпечити зацікавлених користувачів інформацією про фінансовий стан організації. Інформація про фінансове становище, в основному, дається в бухгалтерському балансі. Він складається з таких елементів, як Активи, зобов'язання і власний капітал.

Інформація про діяльність організації дається у Звіті про прибутки та збитки, в якому описані інші елементи - Доходи і Витрати. Інформація про зміни у фінансовому становищі дається у фінансових звітах у відокремленому вигляді.

Складові частини фінансових звітів взаємопов'язані, оскільки вони відображають різні аспекти одних і тих самих фактів господарського життя. Хоча кожен звіт надає інформацію, яка відрізняється від інших звітів, жоден з них не служить лише одній меті і не дає всю інформацію, необхідну для задоволення особливих потреб користувачів. Наприклад, звіт про прибутки і збитки дає неповну картину діяльності, якщо він не використовується в поєднанні з балансовим звітом та звітом про зміни у фінансовому становищі.

Фінансова звітність відображає фінансові результати операцій та інших подій, об'єднуючи їх в широкі категорії відповідно до їх економічними характеристиками. Ці широкі категорії називаються елементами фінансової звітності. Елементами, безпосередньо пов'язаними з вимірюванням фінансового становища в балансі, є активи, зобов'язання і капітал. Елементами, безпосередньо пов'язаними з вимірами результатів діяльності у звіті про прибутки та збитки, є доходи і витрати.

Згідно МСФЗ, активи - Це ресурси, контрольовані організацією. Використання таких ресурсів, можливо, викличе в майбутньому приплив економічної вигоди. Майбутня економічна вигода, втілена в активі, - це потенціал, вкладений прямо чи опосередковано у притоку грошових коштів або їх еквівалентів. Майбутні економічні вигоди від використання активів можуть виникати в тих випадках, коли:

- Актив використовується відокремлено чи в поєднанні з іншим активом для виробництва товарів і послуг, які призначені для реалізації;

- Актив обмінюється на інші активи;

- Актив використовується для погашення зобов'язань;

- Актив розподілений між власниками (співвласниками) організації.

У МСФЗ вказують, що багато активів, наприклад, нерухомість, будівлі та обладнання мають фізичну форму. Однак фізична форма не є необхідною ознакою активу. Наприклад, патенти і авторські права є активами, якщо організація в майбутньому очікує отримання прибутку від їх використання та якщо вони контролюються організацією.

Така важлива категорія як активи в даний час у чинному російському законодавстві по бухгалтерському обліку не визначено. Це призводить до того, що в російській обліковій практиці, на відміну від МСФЗ, актив може бути визнаний в балансі, коли були понесені витрати, що виключають ймовірність припливу економічних вигод у компанію за межами звітного періоду. Це відноситься, наприклад, до статті "незавершене виробництво" російського балансу, куди потрапляють роботи, що виконуються для внутрішнього споживання (наприклад, незавершений капітальний ремонт); витрати обігу на залишок товарів; комерційні витрати, пов'язані до робіт та послуг, не реалізованих на сторону; частка загальногосподарських витрат, яка відноситься до незавершеного виробництва і списана з рахунку 26 "Загальногосподарські витрати" в дебет рахунків 20 "Основне виробництво", 23 "Допоміжні виробництва", 29 "Обслуговуючі виробництва і господарства".

Зобов'язання згідно МСФЗ - це існуюча на звітну дату заборгованість організації, погашення якої викликає зменшення економічної вигоди у вигляді відтоку ресурсів. Зобов'язання можуть виникати в силу дії договору або правової норми або ділового договору довіри.

Погашення зобов'язань може здійснюватися різними способами:

- Виплатою грошових коштів;

- Передачею інших активів;

- Наданням послуг;

- Заміною одного зобов'язання іншим;

- Переведенням зобов'язання в капітал;

- Зняттям вимоги з боку кредитора.

У російській обліковій практиці, на відміну від МСФЗ, не всі майбутні виплати визнаються в якості боргу. Наприклад, в РСУіО не враховується відкладений податок на прибуток, а в МСФЗ існує окремий стандарт N 12 "Податки на прибуток", що регламентує відображення відстроченого податку на прибуток.

Власний капітал представляє собою вкладення власників і накопичену прибуток організації. У бухгалтерському балансі власний капітал може бути розбитий на підкласи. Наприклад, статутний капітал, нерозподілений прибуток і резерви показуються окремо. Такі класифікації є показниками правових або інших обмежень можливості підприємства розподіляти або інакше використовувати власний капітал, тому вони мають значення для користувачів фінансових звітів при прийнятті рішень.

Найважливішими елементами фінансової звітності є доходи і витрати, кваліфікація яких необхідна для процесу формування достовірних фінансових результатів організації.

Доходи згідно МСФЗ - це збільшення економічних вигод протягом звітного періоду у формі припливу або збільшення активів, або зменшення зобов'язань, що виражається в збільшенні капіталу, не пов'язаного з внесками учасників акціонерного капіталу. Дохід включає в себе виручку, отриману в результаті основний (статутний) діяльності організації, і доходи, отримані в результаті неосновної діяльності.

Виручка, отримана від основної діяльності, називається самими різними термінами: реалізація, винагороди, відсотки, дивіденди, роялті, гонорари, рента - залежно від типу підприємства. Прикладом доходів від неосновної діяльності можуть служити доходи від реалізації необоротних активів і позареалізаційні доходи, наприклад, дохід від переоцінки ринкових цінних паперів або від збільшення балансової вартості довгострокових активів.

При обліку виручки, отриманої від продажу товарів, надання послуг, використання іншими сторонами активів компанії, що приносять відсотки, ліцензійні платежі і дивіденди, у системі МСФЗ застосовується спеціальний стандарт № 18 "Виручка". Таким чином, детально визначено питання обліку доходів від основної, систематичної діяльності.

Визначення доходів, відповідне МСФЗ, дано в Положенні з бухгалтерського обліку "Доходи організації" (затверджено наказом Мінфіну Росії від 6 травня 1999 р. № 32н).

З 1 січня 2000 року, відповідало нормам МСФЗ стало також визначення сумових різниць. Так, відповідно до пункту 6.6. ПБО 9 / 99 величина виручки збільшується або зменшується на сумову різницю, що виникає при оплаті в рублях зобов'язань, виражених в іноземній валюті.

Витрати згідно з МСФЗ - це зменшення економічної вигоди у звітному періоді у формі відпливу чи використання активів або виникнення зобов'язань, які ведуть до зменшення власного капіталу і не пов'язані з його розподілом між учасниками.

Витрати включають в себе витрати та збитки, що виникають в ході основної діяльності підприємства. До таких витрат належать витрати на виробництво продукції (робіт, послуг), амортизація і т.п. Збитки можуть виникати в результаті стихійних лих, продажу необоротних активів, а також у результаті позареалізаційних операцій (наприклад, змін валютних курсів, переоцінки активів тощо).

З 1 січня 2000 року набула чинності ПБО 10/99, в якому дано визначення витрат, відповідне викладеному в МСФЗ. У ПБУ 10/99 дана класифікація всіх можливих витрат організації, яка дає можливість компаніям однозначно, не користуючись додатковими регламентують інструкціями, визначати економічний статус різних видатків. Положення визначає, в яких випадках вибуття активів не є витратами. На відміну від МСФЗ, ПБУ 10/99 не відносить до витрат витрати організації, що мають невиробничу спрямованість: це витрати на здійснення спортивних заходів, відпочинку, розваг, заходів культурно-просвітницького характеру та інших аналогічних заходів.

Так само, як і в МСФЗ, в ПБО 10/99 у складі витрат по звичайних видах діяльності відображені сумові різниці. Таким чином, з 1 січня 2000 року величина витрат визначається (зменшується чи збільшується) з урахуванням сумових різниць.

Виходячи з вимог МСФЗ, у ПБО 9 / 99 і ПБУ 10/99 встановлені правила визнання доходів і витрат, тобто визначення моменту, коли вони повинні відображатися в бухгалтерському обліку. Так само як і в МСФЗ, ПБУ 9 / 99 дозволило організаціям визнавати в бухгалтерському обліку виручку від виконання робіт (надання послуг, продажу продукції) з тривалим циклом виготовлення у міру готовності роботи (послуги, продукції) або по завершенні виконання роботи (надання послуги, виготовлення продукції) в цілому. ПБО 9 / 99 поширило це правило на продукцію та послуги з тривалим циклом виконання та виготовлення. При цьому виручка від виконання конкретної роботи, надання конкретної послуги, продажу конкретного виробу визнається в бухгалтерському обліку в міру готовності, тільки якщо готовність можна визначити. Крім того, стосовно різних за характером і умовами виконання робіт, послуг або виробів організація може одночасно (в одному звітному періоді) застосовувати різні способи визнання виручки, передбачені ПБО 9 / 99 в одному звітному.

У РСУіО поняття визнання активів і зобов'язань не розкрито, не наведено та відповідні критерії їх визнання. Це є одним з істотних відмінностей між системами російських стандартів та МСФЗ.

Слід зазначити, що МСФЗ, в порівнянні з російськими стандартами, дають більшу свободу у використанні методів оцінки елементів фінансової звітності. Так, відповідно до вимог російських стандартів оцінка майна, придбаного за плату, здійснюється шляхом підсумовування фактично проведених витрат на його покупку; майна, отриманого безоплатно, - за ринковою вартістю на дату оприбуткування; майна, виробленого в самій організації, - за вартістю його виготовлення (фактичні витрати, пов'язані з виробництвом об'єкта майна). Зміна рівня цін впливає на оцінку майна лише в декількох випадках, коли кошти дооцінюється до ринкової вартості.

Таким чином, нормативними актами РФ передбачена лише дооцінка окремих статей у випадках, коли їхня ціна виявилася нижчою за ринкову на кінець звітного року (за винятком основних засобів). На даний момент в Росії відсутній стандарт по підготовці фінансової звітності в умовах гіперінфляції. Це призводить до того, що порівняння сум, отриманих від операцій та подій, що мали місце в різний час навіть у межах одного звітного періоду, буде вводити в оману користувачів фінансової звітності.

3. Висновок

Провівши зіставлення і аналіз елементів фінансових звітів, визначених у МСФЗ, із законодавчими нормами та стандартами у сфері бухгалтерського обліку і звітності, що діють в РФ, можна зробити наступний висновок. У МСФЗ дані чіткі визначення елементів фінансової звітності - активів, зобов'язань, власного капіталу, доходів і витрат, визначено критерії їх визнання та методи оцінки. У РСУіО тільки ПБУ 9 / 99 і ПБУ 10/99 стандартизували поняття доходів і витрат і визначили критерії їх визнання. Стандартизованих понять активів, зобов'язань, власного капіталу, відповідних МСФЗ, поки немає. Оцінка елементів фінансової звітності в РСУіО відрізняється від МСФЗ. Все це на практиці призводить до значних розбіжностей між фінансовою звітністю, складеною за РСУіО та МСФЗ.

Трансформація фінансової звітності відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) останнім часом стає все більш актуальною.

По-перше, трансформована у відповідності з МСФЗ фінансова звітність є одним з важливих кроків, які відкривають російським організаціям можливість залучення до міжнародних ринків капіталу.

У сучасному світі МСФЗ поступово стають своєрідним ключем до міжнародного ринку капіталу. Якщо компанія має відповідну звітність, вона отримує доступ до джерел коштів, необхідних для її розвитку. Компанія потрапляє до числа тих обраних, хто при дотриманні інших умов може розраховувати на іноземне фінансування. Якщо ж компанія не має необхідної звітності, то вона, з точки зору західного інвестора, не заслуговує довіри, і не може розглядатися як конкурентоспроможна у змаганні з іншими претендентами капіталу.

По-друге, на російському ринку діє велика кількість компаній з іноземними інвестиціями, яким трансформована фінансова звітність необхідна для включення в консолідовану звітність материнських компаній.

По-третє, міжнародна практика показує, що звітність, трансформована згідно МСФЗ, відрізняється високою інформативністю і корисністю для користувачів. З самого початку стандарти розробляються виходячи з потреб конкретних користувачів. При виборі того чи іншого методичного підходу основним критерієм служить корисність інформації для прийняття економічних рішень.

Сьогодні російський бухгалтерський облік перебуває в стадії реформування, переходу на міжнародні стандарти.

Важко знайти відмінності між російською і міжнародною практикою щодо проголошеної мети бухгалтерської звітності. В обох випадках вона полягає в тому, щоб надати достовірну інформацію про діяльність організації, корисну зацікавленим користувачам для прийняття управлінських рішень.

Однак, незважаючи на пророблену роботу, дані звітності, складеної за російськими правилами, як і раніше істотно відрізняються від фінансової інформації, підготовленої відповідно до МСФЗ. В основі таких і подібних до них відмінностей - різне розуміння ряду основоположних елементів постановки та ведення бухгалтерського обліку. Тому для більшості російських підприємств трансформація фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів є більш прийнятним способом подання фінансової звітності за міжнародними стандартами.

4. Список використаної літератури

 1. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, аудиту та облікова політика російських фірм / Н. Л. Маренков, Т. І. Кравцова, Т. М. Веселова, Т. В. Грицюк - М., 2002 р.

 2. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку / І. А. Димова

 3. Основи бухгалтерського обліку / В.Я. Кожинов - Система ГАРАНТ, 2003 р.

 4. Постанова Уряду РФ від 6 березня 1998 р. № 283 «Про затвердження програми реформування бухгалтерського обліку відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності»

 5. Програма реформування бухгалтерського обліку відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (затверджена Постановою Уряду РФ від 06.03.1998 р. № 283).

 6. Міжнародні стандарти фінансової звітності / Уч. посібник / В. Т. Чаю, В. Г. Чаю - М., 2005

 7. Міжнародні та національні стандарти бухгалтерського обліку та звітності / практичний. посібник / В. А. Терехова, - М., 2002 р.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Реферат
96.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Принципи підготовки та складання бухгалтерської звітності з міжнародними та російськими стандартами
Принципи підготовки та складання фінансової звітності у відповідне
Реформування бухгалтерської фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів
Основи підготовки та складання фінансової звітності
Принципи підготовки та складання бухгалтерської звітності з між
Елементи фінансової звітності відповідно до МСФЗ міжнародними стандартами фінансової звітності
Трансформація звітності Росії до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку Принципи підготовки
Принципи та методи складання фінансової звітності її оцінка
Трансформація бухгалтерської звітності відповідно до міжнародних стандартів
© Усі права захищені
написати до нас