Принципи менеджменту

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Лекція 2
З навчальної дисципліни «Менеджмент»
Тема 2. Принципи менеджменту

Принципи менеджменту

Основні закономірності управління

Під основними закономірностями управління - будемо розуміти об'єктивні, необхідні, сталі й суттєві відносини або взаємозв'язки, що визначають розвиток і функціонування систем управління.
Менеджмент і його теорія: комплексний і міждисциплінарний характер. В якості основних закономірностей менеджменту як теорії управління досліджуються такі категорії, що відображають властивості суб'єкта та об'єкта управління та відносини між ними: соціально-економічні, соціально-психологічні та організаційно-технічні.
При цьому до об'єктивів менеджменту відносяться: інновації, виробництво, ринок, фінанси, інформація, постачання та збут, кадри; а суб'єктами є менеджери.
У зв'язку з цим менеджмент являє собою методи й техніку управління організацією (підприємством) для досягнення поставленої мети при оптимальному використанні людських, матеріальних і фінансових ресурсів.
Предметом розгляду теорії управління є управлінські (організаційно-управлінські, організаційно-економічні) відносини, що реалізуються як інформаційні зв'язки при організації виробництва та управління ним. Організаційно-економічні (і їх частина - управлінські) відносини відображають єдність об'єктивного і суб'єктивного. Співвідношення управління вивчаються в економіці (як виробничі), і в соціальній психології (як прояв свідомості людини).
При розгляді предметної області управління у вузькому аспекті вона представляється як організаційно-технічні категорії управління; а розгляд управління як інформаційного процесу (при заданих цілях і системі критеріїв ефективності) є предмет дослідження кібернетики.
Процес управління включає збір, переробку і передачу інформації (предмет управлінської праці), використовуваної для вироблення рішення (продукт управлінської праці). Засоби праці в управлінській діяльності - це методи і засоби обробки і аналізу інформації і прийняття на цій основі конкретних рішень.
Зміст управлінської праці розкривається в процесі управління, що складається з циклічного повторення функцій управління або конкретних видів управлінських робіт, що виконуються у всіх видах виробничої діяльності. Однак, кібернетика вивчає загальні закономірності процесу управління переважно з кількісного боку, безвідносно до якісної сутності та змісту управління.
Управління виробництвом (підприємством) базується на загальних засадах економічного розвитку, які визначають цілі, принципи, методи управління та інші категорії, складові предметну область дослідження теорії управління.
При системному розгляді всі категорії управління пов'язують зазвичай із суб'єктом управління (людиною), що знаходяться в центрі системи управління. Але людина - тільки частина, хоч і істотна, продуктивних сил, що розвиваються за об'єктивними законами, які взаємопов'язані з законами розвитку природи і суспільства в цілому. Лише у нерозривній єдності з середовищем будь-яка система проявляє свою цілісність.

Взаємозв'язок принципів із закономірностями управління

Облік взаємозв'язку категорій управління з навколишнім середовищем дозволяє виділити сістемнообразующіе загальні категорії теорії управління і зв'язку між ними (рис.2.1).
Закони розвитку природи, продуктивних сил і виробничих відносин
Методи управління та прийняття рішень
Техніка в управлінні
Інформація в управлінні
Об'єкти
управління
Економіка (виробництво)
Кібернетичні принципи
Цілі управління
Принципи управління конкретним виробництвом
Функції
управління
Економічні механізми в системі управління
Удосконалення управління
Людина в управлінні


Рис.2.1 Взаємозв'язки принципів із закономірностями (категоріями) управління.

Поняття і класифікація принципів

Існуючі закони, закономірності і виправдав себе досвід управління узагальнено в основних принципах управління, т.к закономірності, повторювані в значній кількості позитивних результатів рішення задач управління, стають принципами (рис.2.2)
Закономірності управління
Принципи управління
Існуючий спосіб виробництва
Форми власності, соціально-політична структура, культура, національна, духовний розвиток
Досвід (зразки) управління
Рис.2.2 Фактори, що визначають принципи управління.
Принципи управління умовно класифікуються:
загальні для всіх видів управління;
відносяться до всіх компонентів системи управління;
специфічні для управління конкретним виробництвом;
які стосуються окремих частин системи управління.

Загальні і приватні принципи менеджменту

Менеджмент ставить своєю метою сформулювати і застосувати на практиці загальні принципи управління, придатні для будь-якої людської діяльності.
Загальні принципи управління випливають з об'єктивних законів розвитку суспільства і природи.
Кібернетичні принципи збігаються, як правило, за формулюванням з відповідними законами управління, взаємопов'язані і відображають цілісність системи принципів в єдності їх прояву в будь-якій керованій системі.
Соціально-економічні принципи управління притаманні суб'єктам ринкової економіки. На рис.2.3 представимо взаємозв'язок кібернетичних і соціально-економічних принципів управління.
Відповідність керуючої та керованої підсистем
Активне формування зворотних зв'язків
Підвищення інформованості учасників виробництва
Централізація і делегування повноважень
Єдність інтересів
Узгодження цілей
Мотивація
Оптимальність і гнучкість управління
Підвищення керованості виробництва
Оптимальність функціонування
Інформаційні та зворотні зв'язки
Кібернетичні принципи
Соціально-економічні принципи


Рис.2.3 Взаємозв'язок кібернетичних і соціально-економічних принципів управління.
Як випливає з наведених схем, часто функція управління та принципи - термінологічно збігаються (наприклад, мотивація). Часто «методи управління» (тобто сукупність способів і прийомів впливу на об'єкт управління для досягнення мети управління) логічно випливають з категорії «принципи управління» (див. рис.2.1), тому важко розділити деякі принципи і методи.
Слід зазначити, що в результаті застосування загальних принципів, збільшується кількість вимог (приватних принципів), які необхідно виконувати в міру наближення до безпосереднього об'єкту управління, що б реалізувати загальні принципи (наприклад: до приватних принципів менеджменту можна віднести: науковість у сполученні з елементами мистецтва ; функціональну спеціалізацію в сполученні з універсалізацією; оптимальне поєднання централізованого регулювання та самоврядування; забезпечення єдності прав і відповідальності; або за їх декомпозиції виділити принципи: цілеспрямованості; послідовності управлінських дій; змагальності; максимального залучення виконавцем в ухвалення рішень.
Не можна при цьому вважати якісь принципи головними, основними, інші другорядними.
Будь-який із принципів управління здійснюється в конкретної управлінської діяльності (функції управління), завершуючи прийняттям управлінських рішень і виробленням керуючих впливів - тобто основних форм відносин.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Менеджмент і трудові відносини | Лекція
23.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Цілі та принципи менеджменту 2
Цілі та принципи менеджменту
Функції принципи і методи менеджменту
Зміст і принципи фінансового менеджменту
Принципи сучасного менеджменту та їх характеристика
Принципи менеджменту та їх реалізація в практиці управління готелем
Звіт Про проходження виробничої практики з менеджменту ЗЕД менеджменту навколишнього середовища
Принципи міжнародних комерційних договорів принципи УНІДРУА
© Усі права захищені
написати до нас