Призначення покарання

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

8

Зміст
1. Введение____________________________________________________С2-3
1. Характеристика діяльності міністерства фінансів Чеченської Республіки _____________________________________________________С4
1.1. Зміст положення Міністерство фінансів Чеченської Республики______________________________________________________ З
1.2. Права Міністерства __________________________________________ З
1.3. Організаційна структура управління Міністерства фінансів Чеченської республіки ____________________________________________С
2. Характеристика та організаційні особливості бюджетного відділу
Міністерства фінансів Чеченської Республікі________________________С
2.1 Основні завдання та функції бюджетного отдела___________________ З
2.2. Права отдела_________________________________________________ З
3. Технологія прийняття та виконання решеній_______________________ З
3.1 Структуризація процесу прийняття управлінських решеній______С
3.2. Закон як результат процесу прийняття управлінських рішень ____С
Заключение_______________________________________________________С
Додаток 1
Додаток 2
Додаток 3

Введення
Я, Зайтамулова Ліза Лечіевна, проходила виробничу практику в період з 15 червня по 26 липня 2008року в Міністерстві фінансів Чеченської Республіки в бюджетному відділі у якості помічника начальника даного відділу.
Місце розташування Міністерства: Чеченська республіка, місто Грозний, вул. Гаражна, 2 «а».
Завданнями виробничої практики є:
1. Ознайомлення з основними структурами системи управління: об'єктом управління, керованим об'єктом і суб'єктно - об'єктними відносинами;
2. Вивчення характеру взаємодії суб'єкта та об'єкта управління, способів та інструментарію управлінських взаємодій суб'єкта на керований об'єкт;
3. Оцінка підготовленості суб'єкта управління до впровадження прогресивних методів, технологій, інструментів управління;
4. Закріплення професійних навичок систематизації та узагальнення інформації про стан керованого об'єкта.
Цілями виробничої практики є:
1. Поглиблення розуміння теоретико-методологічних засад функціонування системи управління;
Придбання навичок самостійного виявлення проблем при аналізі певних ситуацій, знаходження прийнятних способів їх вирішення та оцінки, бажаних результатів, професійної аргументації правильності власних висновків і пропозицій
2. при розробці стандартних ситуацій у сфері майбутньої діяльності;
3. Розвиток вміння критично оцінювати з різних сторін суб'єктно-об'єктні відносини, що складаються в управлінському процесі, аналізувати різноманіття тенденцій у розвитку керованого об'єкта у сфері майбутньої професійної діяльності для виявлення та оцінки результативності управлінського впливу.
Таким чином, поставлені цілі і завдання зумовили таку структуру звіту по виробничій практиці: він складається із вступу; двох глав; ув'язнення. У першому розділі дається характеристика діяльності міністерства фінансів: функції, завдання, права та відповідальність, а також організаційна структура управління міністерства. Другий розділ висвітлює діяльність бюджетного відділу, завдання, функції та організаційну структуру. Зміст звіту викладено на 34 сторінках машинописного тексту і містить також два додатки.

1. Характеристика діяльності Міністерства фінансів Чеченської Республіки
Міністерство фінансів Чеченської Республіки є органом виконавчої влади Чеченської Республіки, що забезпечує проведення єдиної державної фінансової політики і здійснює загальне керівництво організацією фінансів республіки.
У своїй діяльності Міністерство поряд з депараментом фінансів м. Грозного, фінансовим управлінням міст і районв республіки входять в єдину систему органів державного упраління Чеченської республіки.
Міністерство здійснює кооордінацію діяльності департаменту фінансів та фінансових управлінь в містах і районах республіки, спрямовує діяльність фінансових управлінь в містах і районах, організовує і проводить роботу з підвищення професійного рівня працівників.
У своїй діяльності Міністерство фінансів керується Конституцією та законами Чеченської Републіки, а також указами і розпорядженнями президента Чеченської Республіки.
Міністерство має печатку із зображенням герба Чеченської республіки.
1.1 Зміст положення Міністерство фінансів Чеченської республіки.
Основні функції Міністерства.
Основними функціями Міністерства є:
v Розробка і проведення необхідних заходів з фінансового та податкового стимулювання підприємницької та іншої господарської діяльності;
v Складання прогнозів функіонрованія економіки, визначення потреби державних фінансових ресурсів, підготовка пропозицій про створення та використання цільових позабюджетних фондів;
v Організація роботи зі складання проекту республіканського бюджету, розробка проектів нормативів відрахувань, зборів та інших платежів з федерального бюджету до районних і міських;
v Забезпечення виконання, контролю та звіту республіканського бюджету;
v Встановлення правил складання, розгляду, затвердження та виконання кошторисів витрат, вироблених з бюджету;
v Участь у розробці інвестиційної політики і здійснення контролю за ефективним використанням коштів республіканського бюджету;
v Організація в міністерстві і підвідомчих йому установах роботи щодо забезпечення режиму секретності.
Основні завдання Міністерства.
Міністерство виконує наступні задачі:
v Розробка і реалізація стратегічних напрямів єдиної державної фінансової політики;
v Складання проекту і виконання республіканського бюджету;
v Забезпечення стійкості державних фінансів, ефективність господарювання, а також здійснення заходів щодо розвитку фінансового ринку;
v Соціально - економічний розвиток Чеченської республіки, цільове фінансування загальнореспубліканських потреб;
v Розробка пропозицій по залученню в економіку республіки кредитних ресурсів і джерел їх погашення;
v Удосконалення методів фінансово - бюджетного планування, фінансування та отчеетності;
v Здійснення фінансового контролю за використанням коштів бюджетних і позабюджетних державних фондів.
1.2 Права Міністерства
Міністерство для здійснення покладених на нього завдань і функцій має право:
1. отримувати від республіканських органів виконавчої влади матеріали, необхідні для складання проекту республіканського бюджету;
2. одержувати від підприємств, установ і організацій матеріали, необхідні для осушествленія контролю за раціональним і цільовим витрачанням асигнувань, що виділяються з республіканського бюджету;
3. обмежувати і припиняти фінансування підприємств, установ і організацій за наявності фактів незаконного витрачання ними коштів, стягувати кошти, що виділяються з бюджету, які використовуються не за призначенням і накладати штрафи на такі підприємства, організації та установи;
4. видавати при необхідності позики з республіканського бюджетана покриття тимчасових касових розривів по бюджетах районів і міст з погашенням цих позик в межах бюджетного року;
5. проводити документальні ревізії та перевірки постуленій, збереження і правильності витрачання республіканськими органами виконавчої влади і на місцях коштів бюджету;
6. проводити документальні ревізії та перевірки фінансової діяльності бюджетних організацій та установ, давати обов'язкові до виконання вказування щодо усунення виявлених порушень;
7. надавати відстрочення та розстрочення платежів з податків до бюджету в порядку, передбаченому законадательству, з повідомленням про прийняті рішення податкової служби Чеченської республіки;
8. отримувати від республіканських органів виконавчої влади районів і міст Чеченської Республіки звіти про виконання відповідних консолідованих бюджетів, запитувати і одержувати від республіканських органів виконавчої влади та органів виконавчої влади на місцях, підприємств, установ і організацій статистичні та ине звітні дані, пов'язані з виконанням бюджету та державних позабюджетних фондів;
9. отримувати від банків та інших кредитних установ довідки за оераціям і рахунках підприємств, установ і організацій незалежно від їх організаційно-правових форм і підпорядкованості, що використовують кошти бюджету та державних позабюджетних фондів.
1.3 Організаційна структура управління Міністерства фінансів Чеченської республіки.
Міністерство фінансів Чеченської Республіки, в межах своєї компетенції, на основі і на виконання чинного законодавства видає накази, розпорядження та інструкції, обов'язкові для виконання працівниками Міністерства.
У міністерство фінансів Чеченської Республіки утворюється Колегія у складі Міністра (голова колегії), його заступників, які є членами Колегії з посади, інших працівників структурних підрозділів Міністерства, а також міністерств і відомств відповідно до розпорядження Уряду Чеченської Республіки.
- Колегія розглядає основні питання організації роботи щодо удосконалення фінансового механізму, складання проекту і виконання республіканського бюджету та інші найбільш важливі питання діяльності Міністерства.
- Для розгляду пропозицій про вдосконалення методики фінансово-бюджетного планування та фінансування народного господарства в міністерстві фінансів можуть створюватися методологічні поради з спкціалістов, працівників наукових установ, представників інших оранизаций.
- Склад наукової ради, методологічних рад та положення про них затверджуються Міністром фінансів Чеченської Республіки.
- Витрати на утримання апарату міністерства фінансів Чеченської Республіки здійснюється за рахунок коштів республіканського бюджету.
Міністерство фінансів Чеченської Республіки сприяє підвищенню теоретичного рівня, якості і практичної значущості наукових досліджень у галузі фінансів, кредиту і грошового обігу.

2. Характеристика та організаційні особливості бюджетного відділу
Міністерства фінансів Чеченської Республіки
Бюджетний відділ входить в структуру фінансового управління. Начальник відділу призначається і звільняється від займаної посади за поданням начальник районного фінансового управління та Департамент Фінансів м. Грозний, Міністерством Фінаннам ЧР.
Начальник бюджетного відділу несе персональну ответсвенность за керівництво роботою з виконання покладених на відділ завдань і функцій, визначає ступінь відповідальності працівників відділу за виконання посадових обов'язків.
Функції працівників відділу визначається начальником відділу і утверждаетсяначальніком райфінуправління.
Коло службових обов'язків працівників відділу та їх посадові характеристики визначені відповідно до квалфікаціонним довідником фахівців і службовців, а так само завдань, покладених на відділ.
2.1 Основні завдання та функції бюджетного відділу
Основними завданнями відділу є:
- Складання проекту і виконання бюджету по установах органів управління, що фінансуються з рівня республіканського та місцевого бюджету;
- Здійснення контролю за цільовим використанням бюджетних коштів.
Для вирішення покладених завдань відділ виконує наступні функції:
- Приймає штатні розписи, тарифікаційні списки, кошторису витрат, інші документи, пов'язані з фінансуванням органів управління, соцполітики і установ охорони здоров'я;
- Розподіляє і доводить до установ, ліміти фінансування у межах контрольних цифр, визначених для цієї мети;
- Здійснює контроль за цільовим та економним використанням бюджетних коштів;
- Проводить на місцях (в установах) перевірки цільового використання бюджетних коштів, дотримання штатної дисципліни, кошторисів витрат на утримання апарату управління і вживає заходів щодо припинення виявлених порушень;
- Розподіляє обов'язки між працівниками відділу фінансування установ;
- Розглядає звіти про виконання фінансових планів підвідомчих урежденіямі, у разі необхідності готує по них висновки.
2.2. Права відділу
1. Отримувати від підвідомчих установ матеріали необхідні для складання проекту бюджету;
2. отримувати своїх підшефних установ матеріали для здійснення фінансування установ за наявності фактів незаконного витрачання асигнувань, виділених з міського бюджету;
3. вносити пропозиції про припинення фінансування урежденій при наявності фактів незаконного витрачання асигнувань, виділених з міського бюджету;
4. вносити пропозиції щодо вдосконалення системи бюджетного фінансування, економії бюджетних коштів;
5. вносити пропозиції щодо вдосконалення структури бюджетних урежденій, скорочення зайвих штатних одиниць;
6. піднімати інші питання, спрямовані на ефективне використання бюджетних коштів та їх економно.

3. Технологія прийняття та виконання рішень.
3.1 Структуризація процесу прийняття управлінських рішень.
Управлінське рішення - це результат конкретної управлінської діяльності. Вироблення і прийняття рішень - це творчий процес у діяльності керівників будь-якого рівня, що включає:
v Вироблення і постановку цілі;
v Вивчення проблеми на основі отриманої інформації;
v Вибір і обгрунтування критеріїв ефективності (результативності) і можливих наслідків прийнятого рішення;
v Обговорення з фахівцями різних варіантів рішення проблеми (задачі);
v Вибір і формулювання оптимального рішення;
v Прийняття рішення;
v конкретизацію рішення для його виконавців.
Процес прийняття управлінського рішення складається з трьох етапів: підготовка рішення, прийняття рішення; реалізація рішення.
На етапі підготовки управлінського рішення проводиться економічний, соціальний, політичний інший необхідний аналіз ситуації на мікро та макрорівні, що включає пошук, збір та обробку інформації, а також виявляються і формуються проблеми, які потребують вирішення.
На етапі прийняття рішення здійснюється розробка й оцінка альтернативних рішень і курсів дій, проведених на основі різноманітних розрахунків; проводиться відбір критеріїв вибору оптимального рішення; вибір і ухвалення найкращого рішення.
На етапі реалізації рішення приймаються заходи для конкретизації рішення і доведення його до виконавців, здійснюється контроль за ходом його виконання, вносяться необхідні корективи і дається оцінка отриманого результату від виконання рішення.
Кожне управлінське рішення має свій конкретний результат, тому метою управлінської діяльності є знаходження таких форм, методів, засобів та інструментів, які могли б сприяти досягненню оптимального результату в певних умовах і обставинах.
Прийняті рішення повинні грунтуватися на достовірній, поточній і прогнозованій інформації, аналізі усіх факторів, що впливають на рішенні, з урахуванням передбачення його можливих наслідків.
Методи прийняття рішень, спрямованих на досягнення намічених цілей, можуть бути різними:
1. Метод, заснований на інтуїції керівника, яка обумовлена ​​наявністю в нього раніше накопиченого досвіду і суми знань в конкретній галузі діяльності, що допомагає вибрати і прийняти правильне рішення;
2. Метод, заснований на понятті «здорового глузду», коли керуючий, приймаючи рішення, обгрунтовує їх послідовними доказами, зміст яких спирається на накопичений їм практичний досвід;
3. Метод, заснований на науково-практичному підході, що припускає вибір оптимальних рішень на основі переробки великих кількостей інформації, допомагає обгрунтувати прийняті рішення. Цей метод вимагає застосування сучасних технічних засобів і, перш за все, електронно-обчислювальної техніки.
Керівник має можливість вибирати рішення, але він несе і відповідальність за їх повне виконання. У системі управління обов'язково повинен дотримуватися принцип альтернативи прийнятого рішення з певного набору рішень. При виборі управлінського рішення до нього висуваються такі вимоги: обгрунтованість рішення; оптимальність вибору; правомірність рішення; стислість і ясність; конкретність у часі; адресність до виконавців; оперативність виконання. Прийняття правильних управлінських рішень - це область управлінського мистецтва. Здатність і уміння робити це розвивається з досвідом, придбаним керівником протягом всього життя. Сукупність знання і уміння складають компетентність будь-якого керівника і в залежності від рівня останнього кажуть про ефективно або неефективно працюючому менеджерові.
Технологія прийняття управлінського рішення має наступний механізм:
v Загальне керівництво прийняття рішень.
v Правила прийняття рішень.
v Плани у прийнятті рішень.
v Прийняття двосторонніх рішень керівниками одного рівня на основі індивідуального взаємодії.
v Цільові групи та їх роль у прийнятті рішень (групове взаємодія на різних рівнях).
v Матричний тип взаємодії.
Перші три складові забезпечують вертикальну взаємозв'язок між рівнями управління, останні три - горизонтальну зв'язок в координації прийнятих рішень.
3.2. Закон як результат процесу прийняття управлінських рішень
На основі практики нами була розглянута певна база даних, у відповідності з чим ми прийшли до ключової фазі нашої роботи - розгляд закону «Про бюджетний устрій, бюджетний процес та міжбюджетні відносини в Чеченській Республіці».
Розглянутий нами закон був прийнятий Народними Зборами Парламенту Чеченської республіки і схвалений Радою республіки 27 липня 2008 року.
Ми з'ясували, що бюджетний кодекс Російської Федерації встановлює правові основи функціонування бюджетної системи Чеченської Республіки, правове становище суб'єктів бюджетних правовідносин, порядок регулювання міжбюджетних відносин, а також визначає основи бюджетного процесу в Чеченській Республіці. Слід зазначити, такі цікаві факти, що:
- Закон про бюджет підлягає офіційному опублікуванню не пізніше п'яти днів після його підписання у встановленому порядку;
- Рішення про бюджет підлягає офіційному опублікуванню не пізніше десяти днів після його підписання у встановленому порядку.
- Формування витрат бюджетів бюджетної системи Чеченської Республіки здійснюється відповідно до видатковими зобов'язаннями, зумовленими встановленим законодавством Російської Федерації розмежуванням повноважень федеральних органів державної влади, органів державної влади Чеченської Республіки та органів місцевого самоврядування.
На підставі даних, представлених главами адміністрацій муніципальних утворень Чеченської Республіки, Міністерством праці та соціального розвитку Чеченської Республіки, відділу статистичного управління, станом на 1 липня 2008 року на території Республіки проживає 1866296 осіб, у тому числі 472007 дітей, на яких покладені виплати дитячої допомоги , 338112 пенсіонерів. На території налічується 560 діючих шкіл із загальним числом 384444 учнів, 286 медичних закладів, з них 175 поліклініки та фельдшерсько-акушерських пункти, 53 медичних лікувальних стаціонарів із загальним числом 6675 ліжкомісць.

ДОДАТОК 1
Фінансування міністерства фінансів Російської Федерації за період період січень - червень 2008
На державне управління і правоохоронні органи Чеченської Республіки (тис. рублів)
№ п / п
Розділ Підрозділ
перераховано
Одержувач: Міністерство, відомство
Січень - серпень
У тому числі Липень-серпень
На державне управління і правоохоронні органи Чеченської Республіки
1
0103
1937
869
Федеральна міграційна служба
2
0104
8570
4294
Міністерство Російської Федерації з податків і зборів
3
0104
3482
3482
Міністерство фінансів Російської Федерації
4
0105
12853
3235
Представництво Уряду РФ в Чеченській Республіці
5
0508
14674
5299
Прокуратура Російської Федерації
6
0510
144
144
Міністерство юстиції Російської Федерації
7
0707
650
650
Представництво Уряду Російської Федерації в ЧР
8
1808
5000
Федеральна міграційна служба Росії
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Курсова
55кб. | скачати


Схожі роботи:
Загальні начала призначення покарання Призначення покарання за сукупністю злочинів
Призначення покарання за сукупністю злочинів
Загальні початку призначення покарання
Особливості призначення додаткового покарання
Основи призначення покарання судом
Окремі аспекти призначення покарання
Загальні початку призначення покарання
Актуальні проблеми призначення покарання
© Усі права захищені
написати до нас