Презумпція невинності

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ЗМІСТ
Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... с.3
Глава 1.Презумпція невинності як одна з найважливіших процесуальних гарантій прав обвинуваченого. Її поняття та зміст .... С.6
Глава 2.Обеспеченіе презумпції невинності на стадіях кримінального процесу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... .... С.15
§ 1. Досудове виробництво ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... С.15
Презумпція невинності на стадії порушення кримінальної справи
Презумпція невинності на стадії попереднього розслідування
§ 2.Судебное виробництво ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... С.18
Презумпція невинуватості у судовому розгляді
Презумпція невинності при перевірці законності та обгрунтованості вироків
Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... с.27

Список використаних джерел ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... с.28


ВСТУП

Здійснення правосуддя визначається рядом принципів в інтересах прав і свобод людини і громадянина. Найбільш важливі з них: презумпція невинності, звільнення обвинуваченого від тягаря доведення своєї провини, тлумачення сумнівів на користь підсудного.
Презумпція невинності є одним з основних принципів правосуддя. Це загальновизнаний принцип, згідно з яким обвинувачений вважається невинним, поки його провина не буде доведена у встановленому законом порядку.
В основі цього принципу лежить загальна і широко визнана норма моралі, згідно з якою кожна людина повинна передбачатися добропорядним, поки інше не буде доведено.
Прототипом презумпції невинності іноді називають давньоримську формулу praesumptio boni viri, що означає: учасник судової тяжби вважається чинним сумлінно, поки інше не доведено [1].
Презумпція невинності - справді кримінально-процесуальна категорія, «душа» кримінального судочинства. Як суспільно-політична ідея вона зародилася незадовго до Великої французької революції XVIII ст. і прийшла у кримінальний процес з політики. Її висунуло в якості політичного гасла, поряд з вимогами свободи, рівності і братерства революційне «третій стан» в піку віджилому інквізиційному катівні судочинству, королівському сваволі і безстрокового ув'язнення в тюрму без суду і слідства. У своєму первісному вигляді презумпція невинності формулювалася у вигляді наступної вимоги, закріпленого в статті 9 Декларації прав людини і громадянина Франції 1789 р.: «Так як кожна людина передбачається невинним, поки його не оголосять (по суду) винним, то в разі потреби його арешту всяка строгість, яка не є необхідною для забезпечення (за судом) його особистості, повинна бути строго караема законом ».2
З тієї пори презумпція невинності міцно укоренилася в практику суспільних відносин. В даний час принцип презумпції невинності закріплений як в основних міжнародних документах ООН, Ради Європи, так і внутрішньому законодавстві розвинених країн.
У статті 11 Загальної декларації прав людини, прийнятої Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 презумпція невинності формулюється наступним чином: «Кожна людина, обвинувачена у вчиненні злочину, має право вважатися невинною доти, поки її винність не буде встановлена ​​в законному порядку шляхом прилюдного судового розгляду, при якому їй забезпечують усі можливості для захисту »3.
У Міжнародному пакті про громадянські і політичні права, ухваленому Генеральною Асамблеєю ООН 18 грудня 1966 р. і ратифікований СРСР 18 вересня 1973 р., записано: "Кожен обвинувачений в скоєнні кримінального злочину має право вважатися невинною доти, поки її винність не буде доведена відповідно до закону "4.
Росія також взяла на себе зобов'язання забезпечити будь-якій особі проголошені в міжнародних правових актах права і свободи.
Декларація прав і свобод людини і громадянина Російської Федерації 1991 года5 (ст. 15) і Конституція 1993 року (ст. 49) закріпили верховенство загальновизнаних міжнародних норм, які відносяться до прав людини, над внутрішнім правом і зокрема, презумпцію невинності.
Формулювання даного принципу міститься в Конституції РФ: "Кожен обвинувачений в скоєнні злочину вважається невинним, поки його винність не буде доведена в передбаченому федеральним законом порядку і встановлено що набрало законної сили вироком суду" 6.
Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації в ст. 14 остаточно закріпив принцип презумпції невинності кримінальному провадженні.
Таким чином, важливість вивчення презумпції невинуватості визначається тим, що даний принцип визначає характер розслідування та судового розгляду, а також положення особи в кримінальному процесі. Саме тому і пояснюється вибір даної теми.
Мета роботи:
Показати історію становлення та розвитку принципу презумпції невинності в російському законодавстві та юридичній практиці.
Поставлені завдання:
· Розкрити зміст принципу презумпції невинуватості з урахуванням положень Конституції РФ і норм КПК РФ.
· Визначити значення презумпції невинності для забезпечення захисту прав і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого, підсудного.
· Окреслити способи забезпечення принципу презумпції невинуватості на різних стадіях кримінального процесу.
Предмет: проблема охорони прав особистості, що виключає необгрунтоване обвинувачення і осуд.
Для написання курсової роботи використовувався широке коло джерел: російське і міжнародне законодавство, коментарі фахівців, навчальна література, монографії, статті.
Вчені, які займалися даним питанням:
Клямко Е.І., Строгович С.М., Ларін. А.М., Стецовський Ю.І., Савицький В.М., Мотовіловкер. Я.О., Божьев В.П., Тирічев І.В., Гуценко К.Ф., Безлепкин Б.Т. та ін

Глава 1. Презумпції невинності як одна з найважливіших процесуальних гарантій прав обвинуваченого. Її поняття та зміст.

Законодавець, покладаючи на відповідні органи обов'язок, рішуче викривати кожного, вчинила злочин, в той же час суворо вимагає від них, щоб жоден невинний не був притягнутий до кримінальної відповідальності та засуджено (ст. 4 КПК).
Кримінально-процесуальне законодавство РФ (ст. 143 КПК) регламентує підставу притягнення до кримінальної відповідальності наступним чином: "За наявності достатніх доказів, що дають підставу для пред'явлення звинувачення у скоєнні злочину, слідчий виносить мотивовану постанову про притягнення відповідної особи в якості обвинуваченого".
В.З. Лукашевич, В.М. Савицький і ряд інших процесуалістів вважають неприпустимим звинувачення людини, якщо у прокурора є коливання, сумніви в його провині. Ця позиція зараз знайшла загальне визнання.
Ми також стоїмо на тій точці зору, що прокурор, суворо розбираючись у зібраних у справі доказах, об'єктивно і всебічно оцінюючи їх, повинен твердо переконається в тому, що факти, що утворюють основу кримінальної відповідальності і зміст формульованого їм звинувачення, встановлені відповідно до дійсністю, що приймається за ним рішення єдино правильне, суворо законне і обгрунтоване, бо притягнення до кримінальної відповідальності тільки тоді відповідає інтересам правосуддя, коли воно є законним і обгрунтованим.
Що ж служить правовою основою для появи обвинувачуваного в кримінальному процесі?
У юридичній літературі з даного приводу немає єдиної думки. Якщо М. С. Строгович, М. А. Чельцов і багато інших процесуалістами пов'язують появу обвинуваченого з винесенням постанови про притягнення до кримінальної відповідальності, то інші, в тому числі Р. Д. Рахунов, пов'язують це з безпосереднім пред'явленням обвинувачення.
За загальним правилом особа визнається обвинуваченим з моменту пред'явлення йому обвинувачення. Але якщо відомо, що ця особа навмисно ховається від розслідування, то в такому випадку особу можна визнати обвинуваченим з моменту винесення постанови. Це пояснюється тим, що згідно зі ст. 196 КПК розшук оголошується щодо обвинуваченого.
З таким рішенням даного питання необхідно погодитися, тому що саме з моменту пред'явлення обвинувачення особа повністю дізнається, яке діяння і в якій мірі йому інкримінується, якими процесуальними правами воно володіє, і, отже, виникає реальна можливість для захисту.
Як активний учасник кримінального процесу, обвинувачений наділений широким комплексом прав на захист. Під правом на захист слід розуміти сукупність процесуальних прав, що забезпечують обвинуваченому реальну можливість захищати свої законні інтереси. Це право складається з права на особисту захист і права на допомогу захисника.
Відповідно до ст. 19 КПК право обвинуваченого на захист виражається у наданні обвинуваченому можливості захищатися встановленими законом засобами і способами. В обов'язок прокурора і дізнавача входить забезпечення охорони особистих і майнових прав обвинуваченого.
На перший погляд така вимога закону може здатися незрозумілим. Слідчий повинен залучити до відповідальності особу, яка вчинила злочин. Він зібрав докази вини і звинувачує особа у злочині. Як же він повинен піклуватися про те, щоб обвинувачений міг захищатися від обвинувачення, і навіть охороняти його особисті та майнові права? Покладання на слідчого цього обов'язку є розумним і необхідним. "Не тільки в інтересах обвинуваченого, але і в інтересах розслідування з метою правильного, об'єктивного з'ясування всіх обставин справи дати обвинуваченому можливість висунути всі наявні у нього заперечення, вислухати і уважно перевірити всі його пояснення. Слідчий зобов'язаний забезпечити право обвинуваченого на захист для того, щоб самому не допустити помилки і правильно вирішити справу ". 7
Відповідно до ч. 3 ст. 58 КПК обвинувачений має право: знати, в чому він обвинувачується, і давати пояснення у зв'язку з пред'явленим йому обвинуваченням; представляти докази, заявляти клопотання; знайомитися з усіма матеріалами справи з моменту закінчення досудового розслідування і виписувати зі справи необхідні відомості або ж за допомогою технічних засобів копіювати необхідні матеріали справи; мати захисника; брати участь у судовому розгляді в суді першої інстанції; заявляти відводи; подавати скарги на дії і рішення дізнавача, прокурора і суду. Як видно, дана стаття не містить спеціального переліку прав, якими володіє обвинувачений тільки в стадії досудового розслідування. Зазначеними правами він наділений як учасник всього кримінального процесу.
Процесуальні права, надані законом обвинуваченому, і засоби їх забезпечення деякими процесуалістами умовно діляться на групи. Зокрема Н.В. Жогіним і Ф.Н. Фаткулліна - на дві группи.8 До першої групи вони відносять ті права і процесуальні гарантії, які безпосередньо випливають з конституційного права на захист. У другу групу входять ті права обвинуваченого на досудовому розслідуванні, які пов'язані з охороною його особистих прав і майнових інтересів.
Однією з найважливіших процесуальних гарантій прав обвинуваченого вважається презумпція невинності.
Презумпція невинності - один з найважливіших принципів демократичного кримінального процесу, що має самостійне призначення і виконує особливу, лише йому відведену службову роль
Презумпція (praesumtia) - слово латинського походження. Буквально воно перекладається як «попереджання». Філософи називають презумпцією припущення, засноване на ймовірних посилках. В іншому значенні презумпція - це положення, з якого виходять як з істинного, поки правильність його не буде опровергнута9.
Ст. 14 Кримінально-процесуального кодексу РФ проголошується принцип презумпції невинності, як один з принципів кримінального процесу. Полягає він у наступних положеннях:
1. Обвинувачений вважається невинним, поки його винність у вчиненні злочину не буде доведена в передбаченому КПК України порядку і встановлено що набрало законної сили вироком суду.
2. Підозрюваний чи обвинувачений не зобов'язаний доводити свою невинність. Тягар доказування обвинувачення та спростування доводів, наведених на захист підозрюваного або обвинуваченого, лежить на стороні обвинувачення.
3. Усі сумніви у винуватості обвинуваченого, які не можуть бути усунені в порядку, встановленому КПК України, тлумачаться на користь обвинуваченого.
Презумпція невинності є об'єктивним правовим становищем. Пред'являючи особі обвинувачення, органи розслідування вважають його винним у вчиненні злочину, проте його провину необхідно довести. Закон пов'язує можливість визнання особи винною з обов'язковим проведенням судового розгляду - стадії, де зосереджені максимальні гарантії прав і законних інтересів обвинуваченого і перевірки доказів обвинувачення. Обвинувачений вважається невинним до тих пір, поки щодо нього не буде винесено обвинувальний вирок суду, що вступив у законну силу.
Правила ст. 49 Конституції поширюються також і на підозрюваного - особа, затримана за підозрою у скоєнні злочину, або особа, щодо якої обрано інша запобіжний захід до його залучення в якості обвіняемого10.
Обвинуваченого невинним вважає закон, який можливість визнання його винним пов'язує з таким порядком судочинства, при якому відбувається повне і всебічне судове дослідження всіх обставин справи на основі гласності, усності, рівноправності сторін та змагальності, інших демократичних принципів процесу, тобто з обов'язковим проведенням судового розгляду - стадії, де зосереджені максимальні гарантії прав і законних, інтересів обвинуваченого і перевірки доказів обвинувачення. Тільки тоді, коли у справі відбулося судовий розгляд і винесений судом обвинувальний вирок вступив у законну силу, держава бере на себе відповідальність за правильність надання підсудного винним і його засудження. У цьому й полягає сутність принципу презумпції невинності як об'єктивного правового становища, яке є обов'язковим для всіх осіб, які ведуть судочинство, а також і всіх інших установ, організацій, посадових осіб та громадян, які не мають права вступати з обвинуваченим як з винним.
Принцип презумпції невинуватості визначає правовий статус обвинуваченого не лише в кримінальному процесі, а й у всіх суспільних відносинах, в яких він виступає в якості одного з суб'єктів. До вступу вироку в законну силу за обвинуваченим, що містяться під вартою, зберігається право на участь у виборах, право на користування житловим приміщенням, його ніхто не може звільнити з роботи або відрахувати з навчального закладу з огляду на його винності у вчиненні злочину. Розслідування та судовий розгляд у кримінальній справі направлено на рішення про винуватість, відповідальності і покарання певної людини, громадянина - обвинуваченого. Сама процедура судочинства і тим більше її результат чутливо зачіпають права, свободи, життєві інтереси особистості. Таким чином, справа стосується соціальних цінностей першорядного значення.
Притягнення до кримінальної відповідальності та пред'явлення звинувачення, безсумнівно, заподіюють серйозну психологічну травму обвинуваченому. Застосовувані ж у зв'язку з цим запобіжний захід, відсторонення від посади обмежують його свободу і право на працю. Тому істотною гарантією прав особистості в кримінальному процесі є обгрунтованість притягнення до кримінальної відповідальності. Прийняти рішення з цього питання слідчий повинен тільки при наявності вагомих доказів, після того, як досліджено і відкинуті як непідтвердилися, побудовані на готівкових доказах версії про невинність даної особи.
З презумпції невинуватості випливають чотири правила-слідства, які мають важливе практичне значення і в сукупності своїй вірно і повно відображають її глибинний юридичний і моральний сенс.
1 Ніхто не може бути засуджений на припущеннях про винність у скоєнні злочину.
2 Тягар доведення винності лежить не на звинувачену, а Обвинувач.
3 Всі сумніви, що виникли щодо вини та обсягу обвинувачення, тлумачаться на користь обвинуваченого.
4 недоведена винність юридично абсолютно рівнозначна доведеною невинності.
Перше правило полягає в тому, що обвинувальний вирок не може бути заснований на припущеннях і постановах лише за умови, якщо в ході судового розгляду винність підсудного у вчиненні злочину доведена.
Інакше кажучи, припущення, думки, висновки, здогади, наскільки б вагомими і дотепними вони не були і кому б вони не належали, при вирішенні питання по кримінальній справі основного питання - про винність - взагалі не беруться до уваги. Значення цієї «інформації для роздумів» як доказ юридично нікчемною. Так, якщо після відходу одного з двох знаходилися в приміщенні людей інший відразу виявив пропажу грошей або речей, аж ніяк не позбавлений логіки і здорового глузду буденний висновок «більше нікому» сам по собі не може служити підставою ні для визнання перше винним у крадіжці, ні навіть для пред'явлення звинувачення, арешту або затримання за підозрою в злочині. Це - всього лише підстава для версії.
Ще в III ст. н. е.. римський юрист Павло сформулював правило: ei incurnbit probatio, qui dicit, non qui lie-gat - доводити зобов'язаний той, хто стверджує, а не той, хто отріцает11.
Отже, друге правило - про тягар доказування - означає, що ні підозрюваний, ні обвинувачуваний свою невинність доводити не зобов'язані і в кримінальному процесі ні за яких обставин не можуть бути поставлені в положення «доведи, що ти не злочинець».
Частина 2 ст. 49 Конституції РФ забороняє покладати на обвинуваченого обов'язок доводити свою невинність. Перенесення обов'язки доведення виявляється несумісним з презумпцією невинуватості та неухильно призводить до протилежного принципом - до презумпції винності.
Учасники процесу можуть активно доводити свою невинність (наприклад, своє алібі, тобто той факт, що в момент скоєння злочину він перебував в іншому місці). Але це їх право, а не обов'язок.
Обвинувачений (підозрюваний) може зайняти позицію повного неучасті у своєму виправданні, і ніхто не вправі дорікнути йому в цьому.
Доводити звинувачення, а точніше кажучи, об'єктивно, повно і всебічно досліджувати всі обставини справи, виявити як обвинувальні, так і виправдувальні обставини зобов'язаний той, хто його висунув. На попередньому слідстві - це слідчий, а в суді - державний обвинувач і суд.
Примус до дачі показань обвинуваченого, підозрюваного шляхом застосування погроз, шантажу або інших незаконних дій з боку слідчого або особи, яка провадить дізнання, є злочином і карається позбавленням волі.
Порушення вимог КПК може призвести до втрати доказів, які згодом неможливо буде заповнити. Докази, отримані з порушенням закону, визнаються не мають юридичної сили, не можуть бути покладені в основу обвинувачення, а також використовуватися для доведення обставин, що підлягають встановленню у справі (п. 1 ст. 75 КПК).
При достатності доказів вини органи розслідування виносять постанову про притягнення особи як обвинуваченого.
«Визнання підсудним своєї вини, якщо воно не підтверджується сукупністю інших зібраних у справі та досліджених у судовому засіданні доказів, не може служити підставою для постановлення обвинувального вироку».
Верховний Суд РФ неодноразово вказував, що перекладення на обвинуваченого обов'язки доведення представляє грубу судову помилку, і відміняв у таких випадках вироки. Так в огляді судової практики від 01.02.96 р., «Про деякі питання застосування судами Конституції Російської Федерації при здійсненні правосуддя» Верховний Суд Російської Федерації знову акцентував увагу судів на необхідність дотримання при розгляді кримінальних справ закріпленого у ст. 49 Конституції Російської Федерації принципу презумпції невинності і неприпустимість покладення на обвинуваченого (підсудного) доведення своєї невинуватості.
Таким чином, неприпустимість перекладання на обвинуваченого обов'язки доведення зараз чітко визначена в законі і досить з'ясована в теорії радянського кримінального процесу. І справа лише за тим, щоб це положення послідовно проводилося у слідчій і судовій практиці.
Значення правил про неприпустимість перекладання обов'язку доведення на обвинуваченого полягає в тому, що таким чином усувається залежність висновків слідства та суду від бажання і можливостей обвинуваченого довести свою невинність. Розглянуте конституційне положення є важливим гарантом права обвинувачуваного на захист від необгрунтованого обвинувачення і засудження.
Третє правило - про те, що всі «непереборні» сумніви у винуватості особи повинні тлумачитися на користь обвинуваченого, закріплено безпосередньо у Конституції Російської Федерації (частина третя статті 49). Це означає, що якщо ретельна, всебічна фахова оцінка зібраних у справі доказів породжує у слідчого або суду невпевненість щодо винності обвинуваченого, а всі можливості поповнення необхідної доказової інформації вичерпані, їх юридична обов'язок і моральний борг полягають в тому, щоб обвинуваченого повністю реабілітувати. Слідчий виконує цей обов'язок шляхом припинення кримінальної справи за відповідним підставі, а суд - шляхом виправдання підсудного своїм вироком, який постановляється іменем держави.
Пленумом Верховного суду РФ було зазначено, що «слід неухильно дотримуватися конституційне положення (ст.49 Конституції Російської Федерації), згідно з яким непереборні сумніви у винності підсудного тлумачаться на її користь.
За змістом закону на користь підсудного тлумачаться не тільки непереборні сумніви в його винності в цілому, але і непереборні сумніви, що стосуються окремих епізодів пред'явленого звинувачення, форми вини, ступеня та характеру участі у вчиненні злочину, пом'якшуючих та обтяжуючих відповідальність обставин і т.д »12 .
Непереборні сумнів означає таке, яке не може бути усунена після ретельної перевірки і дослідження всіх обставин справи, представлених звинуваченням суду. Ілюмінація сумнівів на користь обвинуваченого полягає в тому, що у разі виникнення сумнівів щодо доведеності обставин, які відповідно до закону становлять предмет доказування у кримінальній справі, дані обставини розглядаються як невстановлені. Це може тягти за собою припинення справи, зміна обсягу обвинувачення, кваліфікації скоєного. І, навпаки, викликає сумнів наявність виправдувальних або пом'якшувальних обставин визнається установленним13.
Правило про тлумачення сумнівів - це одночасно і заборона довільних звинувачень, і вимога безсумнівною доведеності вини обвинуваченого. «Обвинувальний вирок не може бути заснований на припущеннях і постановляється лише за умови, якщо в ході судового розгляду винність підсудного у вчиненні злочину доведена» (п. 4 ст. 302 КПК).
Як зазначає Савицький В.М., «дотримання правил тлумачення сумнівів - не тільки одна з найважливіших гарантій охорони законних інтересів обвинуваченого, а й стимул до справжнього розкриттю злочину, до викриття дійсних злочинців» 14.
Верховний Суд РФ неодноразово в постановах Пленуму і рішеннях по конкретних справах вказував, що за наявності непереборних сумнівів у винності підсудного необхідно виправдовувати його, маючи на увазі, що законний і обгрунтований виправдувальний вирок є найважливішим засобом реалізації завдань щодо попередження засудження невіновних15.
Четверте правило, згідно з яким недоведена винність юридично рівнозначна доведеною невинності, означає, що кримінальній процесу невідома постать залишився під підозрою в юридичному сенсі. Це правило носить абсолютний характер і не знає винятків.
Громадянин, винність якого не доведена, так само, як і громадянин, чия невинність доведена безперечно, є реабілітованим.
Сумніви слідчого, прокурора, суду в його винності-невинності, а можливо, і суб'єктивна впевненість у його винності залишаються за рамками правовідносин. Такий громадянин вважається жертвою судової або слідчої (або: і судової, і слідчої) помилки з усіма наслідками, що випливають звідси наслідками: як і будь-який інший реабілітований, він має право розраховувати на повне відновлення свого доброго імені, колишніх прав у всіх сферах, що мають юридичну основу, а також військового, спеціального та іншого звання, яких було позбавлено в зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності, на повернення нагород і взагалі всього вилученого у кримінальній справі і на відшкодування майнової та компенсацію моральної шкоди.
Правило - про юридичну тотожність доведеною винність і недоведеною винності у скоєнні злочину - об'єктивна закономірність суспільних відносин, заснована на пануючій моральної категорії справедливості. Але його практичне втілення часто драматично. Коли із залу судового засідання виходить виправданий за недоведеністю і звільнений з-під варти звинувачувався у тяжкому і ганебному злочині, наприклад в згвалтуванні малолітньої, а потерпіла і її оточення точно знають, що з-під відповідальності вислизнув винний, престиж правосуддя, всієї правоохоронної діяльності та , в кінцевому рахунку, держави в цілому терпить непоправної шкоди, а потерпіла і її рідні виявляються приниженими двічі: один раз злочинцем, іншим разом державою. Більш того, реабілітація підсудного в подібних випадках ставить потерпілу сторону в двозначне становище особи, яка подала необгрунтоване заяву, причому з обвинуваченням у тяжкому злочині (лжедонос), а виправдання уникнув законного відплати винного заохочує до нових злочинів.
Але засудити того, чия винність не доведена, на підставі одних лише припущень і підозр - не вихід із подібних положень, подібна альтернатива чревата трагічною помилкою у вигляді покарання невинного. Таку помилку за своїми наслідками прийнято порівнювати з суспільним лихом, роз'їдаючим громадянське правосвідомість і підриває громадські опори правопорядку, а масові репресії безвинних (це доведено історією) взагалі ведуть до самогубства самої держави-карателя.
Отже, єдиний вихід полягає в тому, щоб взагалі уникнути судових рішень, заснованих на висновку про недоведеність винності, а така можливість напряму залежить тільки від здатності органів розслідування по кожній справі встановити об'єктивну істину і своєї висококваліфікованої філігранною роботою по збиранню доказів забезпечити повний успіх судового розгляду .

Глава 2. Забезпечення презумпції невинності на стадіях кримінального процесу

У кримінальному процесі презумпція невинності діє безперервно - аж до остаточного вирішення справи.
У законі ретельно, до деталей розписано порядок виробництва кожного слідчого і судового дії, і відступати від цих правил не можна ні на крок.

§ 1 Досудове виробництво

Презумпція невинності на стадії порушення кримінальної справи

На стадії порушення кримінальної справи обов'язковим правилом дотримання принципу презумпції невинуватості є те, що порушення кримінальної справи може проводитися тільки при наявності достатніх даних, що вказують на ознаки злочину (п. 2 ст. 140 КПК).
Крім того, обов'язковою умовою виконання принципу презумпції невинуватості є участь захисника у кримінальній справі:
1) з моменту винесення постанови про притягнення особи як обвинуваченого;
2) з моменту порушення кримінальної справи щодо конкретної особи;
3) з моменту фактичного затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину;
4) з моменту оголошення особі, підозрюваному в скоєнні злочину, постанови про призначення судово - психіатричної експертизи;
5) з моменту початку здійснення інших заходів процесуального примусу чи інших процесуальних дій, які зачіпають права і свободи особи, підозрюваної у вчиненні злочину (п. 3 ст. 49 КПК).

Презумпція невинуватості у стадії попереднього розслідування

На стадії попереднього слідства найвиразніше презумпція невинності втілюється в життя, коли підозрюваний вже відомий.
Наділяючи підозрюваного широкими процесуальними правами, чинне законодавство тим самим значною мірою встановлює певні гарантії презумпції невинності.
Підозрюваному надаються права для оскарження даних, які покладені в основу підозри у вчиненні ним злочину.
Виходячи з того, що при затриманні правоохоронні органи мають справу з особою, винність якого ще не встановлена, закон зазначає, що запобіжний захід може бути обрана у відношенні підозрюваного у виняткових випадках (ч. 1 ст. 100 КПК).
Тому що при затриманні обмежується особиста свобода особи, винність якого ще не встановлена, закон передбачає скорочений термін затримання.
"Тривалий затримання стає особливо нетерпимим, - пише В. М. Савицький, - коли згодом з'ясовується, що громадянин був затриманий незаконно, без достатніх для цього підстав. Тому необхідно, щоб органи дізнання або слідчий негайно після затримання підозрюваного направляли про це повідомлення прокурору, а останній в можливо короткий термін з моменту отримання повідомлення або санкціонував арешт, або скасував затримання ... "
При цьому обвинувачення має бути пред'явлено підозрюваному не пізніше 10 діб з моменту застосування запобіжного заходу, а якщо підозрюваний був затриманий, а потім поміщений під варту - в той же строк з моменту затримання (ч. 2 ст. 100 КПК). Таке категорична вимога закону.
Якщо слідчому (органу дізнання) не вдалося протягом 10 діб з моменту обрання запобіжного заходу (або затримання) зібрати достатні докази для пред'явлення звинувачення то міра запобіжного заходу негайно скасовується, підозрюваний звільняється від обмеження своїх прав, передбачених запобіжним заходом. У цьому і проявляється дію презумпції невинності стосовно підозрюваного.
У п. 2 ст.77 КПК говориться: "Визнання обвинуваченим своєї вини у вчиненні злочину може бути покладено в основу обвинувачення лише при підтвердженні його винності сукупністю наявних у кримінальній справі доказів".
За законом обвинувачений не несе відповідальності за відмову від дачі показань або за дачу помилкових свідчень. Таке ж значення у кримінальному процесі має теза: мовчання обвинуваченого не можна розглядати як його згоду з обвинуваченням, як визнання своєї вини. Якщо обвинувачений мовчить або відмовляється від дачі показань, це не може бути витлумачено як свідчення його винності.
З приписи ч.2 ст.77 КПК випливає також досить істотне положення про те, що обвинувачений може обмежитися заявою про визнання своєї провини, не даючи ніяких свідчень, а слідчий в процесі розслідування повинен довести вину обвинуваченого, зібрати достатні докази цього, або, відповідно , докази, що спростовують свідчення обвинуваченого. Так як визнання обвинуваченого не надається вирішального значення для обгрунтування висновку про винність, законом не допускається прискорення або скорочення слідства в разі визнання обвинуваченим своєї провини.
Для вирішення питання про винність повинні бути спростовані всі обставини, що виправдовують обвинуваченого; до тих пір, поки вони не спростовані, версію обвинувачення і тим самим винність обвинуваченого не можна вважати доведеною.
Поряд з розглянутими можливостями реалізації в чинному кримінально-процесуальному законодавстві принципу презумпції невинності, у стадії розслідування застосовується і ряд інших норм, в яких знаходить своє вираження презумпція невинності. До них можна віднести ст. 161 КПК, яка, вимагаючи нерозголошення даних попереднього слідства, з одного боку забезпечує нормальний хід розкриття злочину, з іншого - не дозволяє передчасно розголошувати дані, що порочать обвинуваченого, оскільки його винність ще не доведена у встановленому законом порядку.
Презумпція невинності досить чітко виражається також у вимогах, звернених до прокурора, який здійснює нагляд за виконанням законів при провадженні попереднього розслідування
Думка слідчого про винність обвинуваченого необов'язково для прокурора. Так, прокурор зобов'язаний суворо стежити за тим, щоб жоден громадянин не піддавався незаконному і необгрунтованого залученню до кримінальної відповідальності або інших обмежень в правах; здійснювати нагляд за тим, щоб ніхто не був, арештований інакше, як за рішенням суду або з санкції прокурора ; скасовувати незаконні і необгрунтовані постанови органу дізнання і слідчого; припинити кримінальну справу за наявності відповідних підстав і т.п.
Таким чином, значна частина норм, що регулюють проведення попереднього розслідування і регулюючих процесуальне становище осіб, притягнутих до кримінальної відповідальності, виходить з того, що обвинувачений вважається невинним до тих пір, поки її винність не буде встановлена ​​згідно з чинним законодавством; переконаність працівника органу дізнання, слідчого і прокурора у винності обвинуваченого означає лише суб'єктивну впевненість у тому, що зібрані в стадії розслідування докази дають підстави для попереднього висновку про винність обвинуваченого. Саме тому працівникові органу дізнання, слідчого, прокурора не дано права застосовувати до обвинуваченого заходи кримінального покарання, звертатися з ним, як з винним.

§ 2. Судове провадження

Презумпція невинуватості у судовому розгляді

Презумпція невинності знаходить повне вираження в головній стадії кримінального процесу - в стадії судового розгляду. Адже тільки на цій стадії обвинувачений може бути визнаний злочинцем.
Норми п. 1 ст. 49 Конституції РФ і п. 2 ст. 8 КПК стверджують:
«Ніхто не може бути визнаний винним у вчиненні злочину і підданий кримінальному покаранню інакше як за вироком суду і в порядку, встановленому законом».
Висловлюючи істотний аспект презумпції невинності, це конституційне встановлення визначає:
єдиним органом, уповноваженим визнавати будь-кого злочинцем, є суд;
єдина форма такого визнання - вирок суду;
необхідна умова визнання винним і застосування покарання - відповідність дій і рішень суду законом.
Здійснення презумпції невинності в даній стадії забезпечується, насамперед, нормами, наділяє підсудного такими правами, які надають йому можливість активно оскаржувати звинувачення, створювати сприятливі умови для захисту всіма законними і не суперечать закону засобами.
Гарантіями дотримання презумпції невинуватості покликані служити і норми, що визначають загальні умови судового розгляду. Аналіз цих норм показує, що законодавець встановлює істотну різницю між підсудним і засудженим, вважає необхідною ретельну перевірку і оцінку судом всіх зібраних у ході розслідування і перевірених у ході призначення судового засідання доказів в умовах гласності, усності і безпосередності, з дотриманням всіх правил, які виключають необгрунтоване визнання громадянина винним у вчиненні злочину.
Наприклад, суд зобов'язаний перевірити всі докази, зібрані органами дізнання або слідства: допитати підсудних, потерпілих, свідків, заслухати висновки експертів, оглянути речові докази, оголосити протоколи та інші документи; обвинувач, підсудний, захисник користуються рівними правами за поданням доказів, участі в дослідженні доказів і заявлення клопотань.
Судове слідство - одна з основних частин судового розгляду.
За старим законодавством оголошення обвинувального висновку, особливо головуючим, створювалося враження, ніби суд згоден зі звинуваченням, висунутим підсудному в стадії расследованія16.
Тому в новий КПК внесені зміни наступного характеру:
Пред'явлене підсудному обвинувачення викладається не головує як раніше, а тільки державним обвинувачем. Таким чином, було вирішено багаторічну суперечку в юридичній літературі з цього питання, прихильником якого було багато автори17.
Далі головуючий запитує підсудного, чи зрозуміло йому обвинувачення, чи визнає він себе винним і чи бажає він або його захисник висловити своє ставлення до пред'явленого обвинувачення. Остання дія також введено в кримінальне провадження після багаторічних суперечок і є певним позитивним моментом для обвинуваченого (ст.273 КПК).
Судові дебати - частина судового розгляду, де дуже яскраво виражається випливає з презумпції невинності правило про обов'язковість доведення, оскільки тут на основі дослідження та оцінки доказів аналізується теза про винність підсудного.
Основний тягар обгрунтування тези про винність підсудного лягає на державного обвинувача. У зв'язку з цим виникає питання, чи керується він у цій стадії презумпцією невинності.
З одного боку, як державний обвинувач, прокурор вважає підсудного винним, інакше він не підтримував би державне обвинувачення. З іншого боку, оскільки відповідно до закону підсудний ще не визнаний винним, прокурор зобов'язаний звертатися з підсудним як з особою невинним. При цьому він повинен керуватися тим, що його переконання у винності підсудного - це суб'єктивна думка, що в ході судового розгляду може, не підтвердиться. Тому, виступаючи в суді в якості обвинувача, він повинен бути об'єктивний.
Якщо в ході судового розгляду державний обвинувач прийде до переконання, що представлені докази не підтверджують пред'явлене підсудному обвинувачення, то він відмовляється від обвинувачення та викладає суду мотиви відмови (п. 7 ст. 246 КПК).
Викладаючи такого роду, мотиви прокурор, по суті справи, доводить необхідність виправдання і повної реабілітації підсудного. З позицій презумпції невинності відмова прокурора від обвинувачення - цілком логічне явище, особливо якщо врахувати, що перевірка доказів на судовому слідстві має низку незаперечних переваг у порівнянні з дослідженням, проведеним у стадії дізнання та попереднього слідства.
Раніше, згідно з ч. 4 ст.248 КПК України відмова прокурора від обвинувачення не звільняв суд від обов'язку продовжити розгляд справи і вирішити її на загальних підставах. Іншими словами, незалежно від відмови прокурора суд міг винести обвинувальний вирок.
Це неприпустиме поєднання, безсумнівно, суперечило найважливішого принципу кримінального процесу - принципу змагальності.
З принципу презумпції невинності в сукупності з принципом змагальності випливає, що суд має право встановлювати винність особи лише за умови, якщо доводять її органи та особи, які здійснюють кримінальне переслідування.
За всіма нормами кримінального процесу на суді не повинен лежати обов'язок доведення обвинувачення. Обов'язок доказування стосовно суду має означати обов'язок перевіряти й оцінювати докази, обов'язок приймати всі передбачені законом заходи для всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин справи.
Норма ч. 4 ст.248 КПК України була оскаржена в Конституційному суді РФ, який у своїй постанові від 20 квітня 1999 визнав частину четверту статті 248 КПК РРФСР, як допускає при відмові прокурора від обвинувачення здійснення судом не властивою йому обов'язки з обгрунтування пред'явленого органами розслідування звинувачення, що не відповідає Конституції Російської Федерації, її статтям 49 і 123 (частина 3) 18.
Новий КПК України діє з даною поправкою: «Повний або частковий відмова державного обвинувача від обвинувачення в ході судового розгляду тягне за собою припинення кримінальної справи чи кримінального переслідування повністю або у відповідній його частині на підставах, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 24 і пунктами 1 і 2 частини першої статті 27 цього Кодексу »(п. 7 ст. 246 КПК).
У силу презумпції невинності підсудний вважається невинуватим, поки її винність не буде доведена у встановленому законом порядку. З цього випливає, що підсудний не зобов'язаний доводити свою невинність, однак це не означає, що і захисник у цьому ж сенсі повністю вільний від обов'язку доказування невинуватості свого підзахисного.
"Захисник зобов'язаний доводити невинність обвинуваченого (підсудного). Але це його моральний обов'язок, а не процесуальна", - пише з цього приводу Клямко Е.І.19
На думку А. М. Ларіна, оскільки поняття юридичної обов'язки нерозривно пов'язане із застосуванням санкції до обличчя, не виконав чи незадовільно виконав покладену на нього обов'язок, а до захисника у разі невдачі не можуть бути застосовані ніякі санкції, "доведення обставин, що виправдовують обвинуваченого і пом'якшують його відповідальність не процесуально-правовий обов'язок, а завдання, покликання, право захисника "20.
Обвинувачений як і підозрюваний може відмовитися від захисника, що не позбавляє підозрюваного, обвинуваченого права надалі клопотати про допуск захисника до участі в провадженні у кримінальній справі.
Вирок - процесуальний акт, який після вступу в законну силу, остаточно, від імені держави вирішує питання про невинність або винності підсудного або про звільнення його від покарання, винесене судом першої або апеляційної інстанції.
Встановлений ст. 299 КПК України перелік питань, які суд зобов'язаний вирішити при постановленні вироку свідчить про те, що, приступаючи до обговорення свого рішення, суд повинен обгрунтувати його. В іншому випадку законодавець не вимагав би вирішення таких питань, як:
1) чи доведено, що мало місце діяння, у вчиненні якого обвинувачується підсудний;
2) чи доведено, що діяння вчинив підсудний;
3) чи є це діяння злочином і якими пунктом, частиною, статтею Кримінального кодексу Російської Федерації воно передбачене;
4) чи винен підсудний у вчиненні цього злочину.
Якщо учасники дебатів сторін або підсудний в останньому слові повідомлять про нові обставини, що мають значення для кримінальної справи, або заявлять про необхідність пред'явити суду для дослідження нові докази, то суд має право відновити судове слідство. Після закінчення відновленого судового слідства суд знову відкриває дебати сторін і надає підсудному останнє слово (ст. 294 КПК).
Якщо у присяжних засідателів під час наради виникнуть сумніви з приводу будь-яких фактичних обставин кримінальної справи, що мають істотне значення для відповідей на поставлені питання і вимагають додаткового дослідження, то вони повертаються в зал судового засідання і старшина звертається з відповідним проханням до головуючого, який, вислухавши думку сторін, вирішує питання про відновлення судового слідства
Відновлення судового слідства можна віднести до числа важливих гарантій не тільки встановлення істини, а й презумпції невинності, оскільки цей захід сприяє обгрунтованості вироку, осуду тільки тих осіб, винність яких, безсумнівно, доведена (обвинувальний вирок не може бути заснований на припущеннях).
Одним з положень презумпції невинності на завершальному етапі судового розгляду - при винесенні вироку - є вимога закону про повну та безсумнівною доведеності винності підсудного.
Формула "підсудний винен, але його вину не вдалося, безсумнівно, довести" ні за яких умов не може бути визнана допустимою, тому що принцип презумпції невинуватості вимагає, щоб будь-які сумніви, які не представляється можливим усунути, тлумачилися на користь підсудного. У всіх випадках недоведеність участі підсудного у вчиненні злочину не може тлумачитися як сумнів у винності виправданого. "Не допускається включення до виправдувальний вирок формулювань, що ставлять під сумнів невинність виправданого", - вказується в п. 2 ст.305 КПК.
Для послідовного проведення в життя положень презумпції невинності при виправданні за недоведеністю участі підсудного у вчиненні злочину необхідно, щоб у резолютивній частині виправдувального вироку не вживалося формулювань, що ставлять під сумнів невинність виправданого. У виправдувальному вироку не повинно також вживатися формулювань порочить характеру.
Аналіз норм, що регулюють судовий розгляд, приводить до висновку про те, що суд керується презумпцією невинності на всьому протязі цієї стадії, хоча з моменту ухвали обвинувального вироку ця презумпція для суду, який виніс вирок, вважається спростованою.
Однак презумпція невинності як об'єктивне правове становище продовжує діяти і обов'язкова для всіх до моменту вступу вироку в законну силу.

Презумпція невинності при перевірці законності та обгрунтованості вироків

Інститут касаційного та апеляційного оскарження та опротестування вироків, не вступили в законну силу, дозволяє у встановлені законом терміни (за наявності касаційної скарги чи протесту) ще раз перевірити істинність положень, закріплених даними вироком. Цим створюються додаткові умови для захисту засудженим своїх прав та інтересів.
Подання такої скарги чи протесту на обвинувальний вирок викликає правові наслідки: відсуває момент вступу в законну силу до розгляду справи в касаційній інстанції і призупиняє приведення вироку у виконання.
У цьому сенсі презумпція невинності зберігає свою дію, і засуджений продовжує вважатися невинним до тих пір, поки в результаті розгляду справи в касаційному порядку суд другої інстанції не прийме рішення про законність та обгрунтованість вироку.
У разі визнання обвинувального вироку законним і обгрунтованим касаційна інстанція залишає його без зміни, а скаргу (протест) - без задоволення. Презумпція невинності, що діяла протягом всього виробництва в касаційній інстанції з цього моменту перестає діяти. Вирок вважається дійсним і звертається до виконання. Але якщо суд касаційної інстанції скасовує вирок і направляє справу на нове розслідування (чи новий судовий розгляд), презумпція невинності діє до тих пір, поки в загальному порядку знову не буде встановлена ​​винність особи набрав законної сили вироком.
Дія презумпції невинності в даній стадії процесу має свою специфіку. Обов'язок доказування не лежить на засудженого (виправданому); він не зобов'язаний доводити свою невинуватість або паплюжити вирок, приводити достатні аргументи його незаконність і необгрунтованість, і може, обмежиться лише принесенням скарги, в якій висловлює свою незгоду з вироком.
Суд касаційної інстанції не вправі відмовити у розгляді касаційної скарги на тій підставі, що засуджений не обгрунтував свою незгоду з вироком, не привів додаткових доказів і. т. д. Розгляд справи в касаційному порядку включає аналіз зібраних у справі доказів, перевірку законності та обгрунтованості вироку, дослідження додаткових матеріалів.
Одним з положень, які говорять на користь презумпції невинуватості є і правило про те, що оскарженню підлягають не лише обвинувальні, але і виправдувальні вироки: "Право оскарження судового рішення належить засудженому, виправданому, їх захисникам та законним представникам, державному обвинувачу, потерпілому та його представникові "(п. 4 ст.354 КПК).
Незважаючи на те, що виправдувальний вирок, незалежно від підстав виправдання реабілітує підсудного повністю, останній може не задовольнитися мотивуванням або підставою виправдання. Так, підсудний може бути виправданий за недоведеністю його участі у вчиненні злочину в той час як його слід було виправдати у зв'язку з відсутністю складу злочину.
Підстави до скасування і зміни вироків повинні розглядатися як вираження гарантій презумпції невинуватості:
Підставами скасування або зміни вироку в суді другої інстанції є:
1) невідповідність висновків суду, викладених у вироку, фактичним обставинам кримінальної справи;
2) порушення кримінально - процесуального закону;
3) неправильне застосування кримінального закону;
4) несправедливість вироку.
Ясно, що наявність будь-якого з цих підстав ставить під сумнів допустимість винності, а це означає, в кінцевому рахунку, що суд не спростував презумпцію невинності.

Висновок

Отже, принцип презумпції невинуватості є одним з демократичних принципів кримінального процесу, на якому будується доведення у кримінальній справі, ухвалення судових і слідчих рішень, словом, все виробництво по кримінальній справі.
Презумпція невинності має те значення, що вона є основою, узагальненим вираженням тих правових гарантій, якими охороняється право обвинуваченого на захист. А з цього випливає взаємозв'язок і взаємозалежність права обвинуваченого на захист і презумпції невинуватості.
Зміст презумпції невинності розкривається через систему правових установлень, закріплених у законі.
· Вина особи у вчиненні злочину повинна бути безперечно доведена і сформульована в установленому законом акті: постанови про притягнення як обвинуваченого, обвинувальному висновку, вироку (ст.143 ,144,205,301-317 КПК).
· Усі сумніви щодо доведеності обвинувачення, якщо їх не вдалося усунути, тлумачаться на користь обвинуваченого (п.3 ст. 49 Конституції).
· Суд, прокурор, слідчий і особа, яка провадить дізнання, зобов'язані вжити всіх передбачених законом заходів для всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин справи, виявити як пом'якшувальні і обтяжуючі його відповідальність обставини (ч.1 ст. 20 КПК).
· Обов'язок доказування не може покладатися на обвинуваченого (ч.2 ст.20 КПК, ст.29 Конституції).
· Забороняється домагатися показань обвинуваченого та інших беруть участь у справі осіб шляхом насильства, погроз та інших незаконних заходів (ч.3 ст.20 КПК, ст. 21 Конституції).
· Ніхто не зобов'язаний свідчити проти себе самого, свого чоловіка і близьких родичів, коло яких визначається федеральним законом (п.1 ст.51 Конституції, п.9 ст. 34 КПК).
· Визнання обвинувачений своєї провини може бути покладено в основу обвинувачення лише при підтвердженні визнання сукупністю наявних доказів у справі (ч.2 ст.77 КПК).
· Ніякі докази для суду, прокурора, слідчого і особи, яка провадить дізнання, не мають заздалегідь встановленої сили (ч.2 ст.71 КПК).
· Обвинувачений наділяється правом на захист, змістом якого є сукупність передбачених КПК процесуальних прав (ст.46 КПК, ст.48 Конституції).
· Суд, прокурор, слідчий і особа, яка провадить дізнання зобов'язані забезпечити обвинуваченому можливість захищатися встановленими законом засобами і способами від пред'явленого йому обвинувачення і забезпечити охорону його особистих і майнових прав (ч.2 ст. 196, ст. 58 КПК, ст.2 Конституції ).
· Обвинувальний вирок не може бути заснований на припущеннях і постановляється лише за умови, якщо в ході судового розгляду винність підсудного у вчиненні злочину доведена (ч.2 ст.309 КПК).
· Забезпечується правильне застосування закону з тим, щоб кожен який учинив злочин був підданий справедливому покаранню і жоден невинний не був притягнутий до кримінальної відповідальності та засуджено (ст.2 УПК).
· Ніхто не може бути притягнутий як обвинувачений інакше як на підставах і в порядку, встановлених законом (ст.4 КПК).
Статті 18-26, 45-55, 123 Конституції Російської Федерації передбачають як систему прав людини і громадянина, так і систему способів їх захисту. Суворе дотримання цих норм є забезпечення реалізації принципу презумпції невинності.
Відповідно до принципу презумпції невинуватості кожен відповідальний у скоєнні злочину вважається невинним, поки його винність не буде доведена в передбаченому законодавством порядку і встановлено набрав законної сили вироком суду (ст.49 Конституції РФ).
Викладене дозволяє зробити висновок про те, що розробка проблеми презумпції невинності далека від свого завершення і продовжує залишатися найважливішою і актуальним завданням науки кримінального процесу.
Принцип презумпції невинуватості може стати реальним фактором правосуддя, якщо кримінально-процесуальний закон забезпечує дію принципу повноти, об'єкта і всебічності дослідження доказів на попередньому слідстві (дізнанні) і в суді. Навіть факти пред'явлення наслідком особі обвинувачення та затвердження прокурором обвинувального висновку не усвідомлюють визнання обвинуваченого злочином. Лише один орган в державі наділений правом визнати особу винною - суд, є за Конституцією РФ носієм судової влади (ст.10). Це відбувається не тому, що до суду заслуговує на більшу довіру, ніж слідчий та прокурор. Справа в тому, що поділ влади існує не тільки в рамках держави, але і її окремих гілок. Серед органів кримінальної юстиції суд має найкращі можливості для дослідження обставин справи в умовах гласності, усності, безпосередності та змагальності.
Презумпція невинності висловлює не особисте ставлення якого-небудь конкретної людини до обвинуваченого, а об'єктивне правове становище. Держава, суспільство вважають громадянина сумлінним, добропорядним до тих пір, поки інше не доведено і не встановлено законним порядком компетентною судовою владою. Людина, залучений в якості обвинуваченого, займає в суспільстві положення не злочинця. Він лише звинувачений у злочині. Але він може бути і виправданий судом, або ж визнаний винним в менш тяжкому злочині, та й обвинувальний вирок може бути скасований за його скаргою або скаргою інших учасників процесу.
Право обвинуваченого на захист може бути повною мірою забезпечено і реалізовано лише за умови дотримання презумпції невинуватості; порушення права обвинуваченого на захист завжди означає в тій чи іншій мірі порушення презумпції невинності. І навпаки, порушення презумпції невинності неминуче тягне і означає порушення права обвинуваченого на захист.
Вищесказане - це тільки додаткове підтвердження того, що презумпція невинності грає найважливішу роль для цивілізованого, гуманного правосуддя, яка служить гарантією, що до кримінальної відповідальності буде притягнуто і засуджено тільки дійсно винний.

Список використаних джерел

1) Конституція Російської Федерації. М., 1993
2) Кримінально-процесуальний кодекс РФ від 18 грудня 2001 року N 174-ФЗ / / СЗ РФ від 24 грудня 2001 р., N 52 (Частина I), ст. 4921
3) Постанови Пленуму Верховного суду РФ 29.04.96 N 1 «Про судовий вирок» / / Бюлетень ЗС РФ. 1996. № 7.
4) Постанова Пленуму Верховного Суду РФ від 31.10.95 N 8 Про деякі питання застосування судами Конституції Російської Федерації при здійсненні правосуддя / / Російська газета, 28.12.95. N 247 (1358).
5) Огляд судової практики Верховного Суду РФ від 01.02.96 р., Про деякі питання застосування судами Конституції Російської Федерації при здійсненні правосуддя / / БВС РФ, 1996. N 2.
6) Постанова конституційного суду РФ від 20.04.99 N 7-П / / Відомості Верховної, 26.04.99. N 17.
7) Постатейний коментар до Конституції Російської Федерації / За заг. ред. В.Д. Карповича. М., 2002.
8) Загальна декларація прав людини / / Російська газета. 5.04.1995.
9) Міжнародний пакт про громадянські і політичні права / / Відомості ВР СРСР. 28 квітня 1976 N 17.
10) Декларація прав і свобод людини / / "Відомості Верховної РРФСР і ВР УРСР", 26.12.1991, N 52.
11) Альперт С.А., Бажанов М.І. Законність і обгрунтованість актів звинувачення в стадії попереднього слідства. / / Правоведеніе.1995. № 3.
12) Безлепкин Б.Т. Коментар до КПК України (постатейний). М., 2002.
13) Воробйов Г.А. Про розширення права обвинуваченого на захист у кримінальному судочинстві. М., 1998.
14) Добровольська Т.М. Підстави попереднього ув'язнення. Коментар до Положення про попереднє ув'язнення під варту під ред. З. А. Кіріна. М., 1997.
15) Жогін Н.В., Фаткулліна Ф.Н. Попереднє слідство у радянському кримінальному процесі. М., 1989.
16) Камінська В.І. Охорона прав і законних інтересів громадян у кримінально-процесуальному праві. "Радянська держава і право" 1998. № 10.
17) Карнєєва Л.М. Притягнення до кримінальної відповідальності. Законність і обгрунтованість. М., 1997.
18) Кобліков А.С. Право обвинуваченого на захист при провадженні попереднього слідства. М., 1996.
19) Клямко Е.І. Про правовий зміст презумпції невинності. / / Держава і право. 1994. № 2.
20) Ларін А.М. Презумпція невинності. М., 1982.
21) Лівшиць Ю.Д. Запобіжні заходи в кримінальному процесі. М., 1996.
22) Мотовіловкер Я.О Про прінціапах об'єктивної істини, презумпції невинуватості та змагальності процесу. Ярославль., 1978.
23) Перлов І.Д. Право на захист. М., 1998.
24) Савицький В.М. Презумпція невинності. М,. 1997.
25) Савицький В.М. Презумпція невинності: що означає? Кому потрібна? Як застосовується. М., 1997.
26) Право обвинуваченого на захист у соціалістичному кримінальному процессе. / под.ред. В.М Савицького. М., 1983.
27) Стецовський Ю.І., Ларін А.М Конституційний принцип забезпечення обвинуваченому права на захист. М., 1995.
28) Строгович С.М Конституційні основи правосуддя в СРСР. М., 1981.
29) Строгович С.М Право обвинуваченого на захист і презумпція невинності. М., 1984.
30) П. Яні Дослідча перевірка: Ваші права / / Людина і закон. 1996. № 1.[1] Див: Ларін А.М. Презумпція невинності. М., 1982. С. 12.
2 Див: Безлепкин Б.Т. Коментар до КПК України (постатейний). М., 2002. С. 25.
3 Див: Загальна декларація прав людини / / Російська газета. 5.04.1995.
4 Див: Міжнародний пакт про громадянські і політичні права / / Відомості ВР СРСР. 28 квітня 1976 N 17.
5см: Декларація прав і свобод людини / / "Відомості Верховної РРФСР і ВР УРСР", 26.12.1991, N 52.
6 Конституція РФ / / "Російська газета", N 237, 25.12.1993.
7 Див: П. ​​Яні "Дослідча перевірка: Ваші права" / / Людина і закон, 1996, № 1.С.23.
8 См: Жогін Н.В., Фаткулліна Ф.Н. Попереднє слідство у радянському кримінальному процесі. М., 1995. С. 217-223.
9 Cм: Ларін А.М. Презумпція невинності. - М., 1982. С. 30.
10см: Постатейний коментар до Конституції Російської Федерації / За заг. ред. В.Д. Карповіча.-М.2002, С.165.
11 Див: Ларін А.М. Презумпція невинності. М., 1982, C. 47.
12см: Постанова Пленуму Верховного суду РФ 29.04.96 р. N 1 «Про судовий вирок» / / Бюлетень ЗС РФ. 1996. № 7.C.13.
13см: Постатейний коментар до Конституції Російської Федерації / За заг. ред. В.Д. Карповича. М., 2002. С.334.
14см: Савицький В.М Презумпція невинності: що означає? Кому потрібна? Як застосовується? М., 1997.С.41.
15см: Постанова Пленуму Верховного суду РФ від 31.10.95 N 8 Про деякі питання застосування судами Конституції Російської Федерації при здійсненні правосуддя / / Російська газета, 28.12.95, N 247.С.6.
16 Див: Савицький В.М. Презумпція невинності. М., 1997. C. 56.
17см: Строгович М.С. Забезпечення обвинуваченому права на захист і презумпція невинності. М., 1981. С. 271 - 272.
18 Див: Постанова Конституційного суду РФ від 20.04.99 N 7-П / / Відомості Верховної, 26.04.99, N 17, ст.2205
19 Див: Клямко Е.І. Про правовий зміст презумпції невинності. / / Держава і право.1994. № 2.С.13.
20 Див: Ларін А.М. Презумпція невинності. М., 1982.С.57-61.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Курсова
115.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Презумпція невинності 2
Презумпція невинності 2 Принципи правосуддя
Презумпція невинності як принцип кримінального процесу
Презумпція невинності зміст історія практичне застосуванням
Презумпція невинності зміст історія практичне застосування
Доказ презумпції невинності
Принцип презумпції невинності
© Усі права захищені
написати до нас