Практичний психолог і ефективність кадрів

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МОСКОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ВІДКРИТИЙ
ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.А. ШОЛОХОВА
Дипломна робота
«Практичний психолог і ефективність кадрів»
(Дослідження розбіжностей в уявленнях про основні складових професії між студентами і педагогічним колективному Вузу з метою оптимізації навчального процесу.)
Виконала:
Савицька Катерина
Анатоліївна, студентка
психологічного факультету
V року навчання
Науковий керівник:
Єлізаров Андрій Миколайович,
кандидат психологічних наук
Москва 2002

Зміст.
Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Глава 1. Дослідження уявлень про професії в сучасній психології ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
1.1 Уявлення людей про ті чи інші об'єкти соціальної чи духовної культури як предмет дослідження в сучасній психології ... ... ... ... ....
1.2 Образ майбутньої професії у студентів вузу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Глава 2. Емпіричне дослідження розбіжностей в уявленнях про основні складових професії психолога-менеджера між студентами та їхніми викладачами у ВУЗі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
2.1 Програма дослідження ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.2 Результати дослідження та їх аналіз методами математичної статистики ... ... ...
2.3 Обговорення результатів ... ... ... ... ... ...
Висновки ... ... ... ...
Рекомендації ... ... ... ... ... ... ... ..
Висновок
Література ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Програми ... ... ... ... ... ... ...

Введення.
Актуальність роботи: Дана тема є актуальною у зв'язку з появою нових спеціальностей, таких як менеджер з кадрів, з персоналу, з реклами, фахівець з переговорним технологіям і т.д. Виникнення цих спеціальностей продиктовано сучасними умовами розвитку ринкових відносин, високої їх затребуваністю у практичній діяльності. Дані спеціальності увазі високий рівень підготовки фахівців не тільки в області практики, але і в області теорії. Неузгодженість уявлень щодо кінцевого результату навчання у викладачів і студентів може вести до неякісної підготовки фахівця, низьку мотивацію навчання у студентів та скепсису у викладачів щодо кінцевого результату їхньої праці. У нашій дипломній роботі ми постаралися визначити основні теоретичні компоненти, складові уявлення про професію, і виявити існуючі думки у викладачів і студентів з даного питання. Ми досліджували розходження поглядів викладачів і студентів на професію, склавши на основі отриманих даних рекомендації для оптимізації педагогічного процесу.
Мета дослідження: виявити і проаналізувати можливі розбіжності в уявленнях про основні складових професії психолога-менеджера між студентами та педагогічним складом факультету психології для оптимізації педагогічного процесу.
Завдання дослідження:
· Проаналізувати літературу про дослідження уявлень у сучасній психології, виділити і описати основні методи дослідження уявлень у сучасній психології, розкрити основні інтерпретації цього гіпотетичного конструкту.
· Проаналізувати літературу щодо сутності і методів дослідження уявлень про професію.
· Висунути і перевірити гіпотези щодо можливих відмінностей в уявленнях про професію між викладачами та студентами.
· Розробити програму з оптимізації діяльності педагогічного колективу ВНЗ виходячи з отриманих даних.
Об'єкт дослідження: 60 студентів 4 і 5 курсів, які навчаються за спеціальністю психологія менеджменту на факультеті психології МГОПУ ім. М. А. Шолохова та 6 викладачів, які читають дисципліни-спеціалізації за спеціальністю психологія управління.
Предмет дослідження: уявлення студентів і викладачів факультету психології про основні складових професії психолога-менеджера.
Основна гіпотеза: уявлення про професію психолога-менеджера у студентів та їхніх викладачів істотно розрізняються.
Методичний інструментарій: для дослідження компонентів уявлень про професію у студентів та викладачів стосовно висунутої вище гіпотезі була розроблена спеціальна анкета. Питання анкети були створені на основі висновків щодо структури уявлень про професію, отриманих в результаті теоретичного аналізу (див. табл.), Аналізу професіограми менеджера, загальної характеристики спеціальності «психологія» та вимог до рівня підготовки фахівця. При складанні остаточного варіанту анкети ми також використовували дані, отримані в процесі пілотажу початкових варіантів методики - найбільш часті варіанти відповідей на відкрито поставлене запитання вводилися в оцінну шкалу. Ознайомитися з варіантом анкети для студентів можна у додатку 1, з варіантом анкети для викладачів - у додатку 2.
У ході нашої роботи використовувалися методи математичної статистики: у ході пілотажного дослідження для складання оцінних шкал анкети ми використовували метод контент-аналізу. А при обробці кінцевих результатів дослідження застосовувалися t - критерій Стьюдента і коефіцієнт рангової кореляції Спірмена.
Де коротко викладені результати?! Де у введенні розділ «Результати дослідження»? Це повинно бути на даному місці.
Глава 1. Дослідження уявлень про професії в сучасній психології.
1.1 Уявлення людей про ті чи інші об'єкти соціальної чи духовної культури як предмет дослідження в сучасній психології.
Теорія соціальних уявлень зобов'язана своїм виникненням французькому соціального психолога Сержу Московісі. У своїй роботі Московісі показав нову можливість дослідження соціальних ментальних утворень. Його заклик до соціальних психологів звернути увагу на новий підхід у дослідженні знайшов відгук, і на сьогоднішній день концепція соціальних уявлень володіє багатим теоретичним і експериментальним матеріалом.
Звертаючись до історії виникнення даної концепції, С. Московісі відзначає, що біля витоків цієї теорії знаходяться не тільки роботи Е. Дюркгейма, що містять описи поняття колективного уявлення, але і праці М. Вебера, Г. Зіммеля, Л. Леві-Брюля, Ж. Піаже, З. Фрейда (14, с.10).
Соціальні уявлення опосередковує не тільки діяльність наївного суб'єкта, що є людиною з вулиці. До знання здорового глузду, опосредующего оцінку добре знайомих облич, зверталися і наукові дослідники. Наприклад, Кеттел і Айзенк, щоб виявити основи дається собі або іншому оцінки і сконструювати опитувальник. Таким чином, «соціальні уявлення лежать в основі як« псіхологікі », використовуваної людиною з вулиці, так і« наукової »логіки аналізу особистості, використовуваної професіоналами». (51, с.9)
Звертаючись до питання про визначення поняття «уявлення», слід зазначити, що основоположник концепції С. Московісі не вважає відсутність чіткого формулювання великим недоліком, навпаки, йому належить вислів про те, що «... не треба прагнути до досконалості природничих наук у визначенні понять ...» (51, с.10). Але було б помилкою сказати, що немає жодних визначень соціального подання. Наприклад, С. Московісі застосовує таку дефініцію: «Під соціальним поданням ми розуміємо сукупність понять, виразів і пояснень, породжуваних повсякденним життям ... можна навіть розцінити їх як сучасні версії здорового глузду» (там же). Жан-Клод Абрік у визначенні соціального подання вводить зазначення його змісту і детермінант: «... подання - це організована сукупність думок, установок, вірувань та інформації, що відносяться до об'єкта чи ситуації. Воно детерміновано одночасно самим суб'єктом (його історією, життям), соціальної та ідеологічною системою, в яку він включений, і природою зв'язків суб'єкта з соціальною системою »(там же). Деніз Жоделе, визначаючи соціальні уявлення, звертається до його характеристиках: «Соціальні уявлення є модальностями практичного пізнання, спрямованого на розуміння і осмислення соціального, матеріального та ідеального (духовного оточення). Як такі, вони мають специфічними характеристиками в області організації змісту, розумових операцій і логіки »(14, с.25). Таким чином, можна бачити, що різними авторами даються різні описи поняття соціального подання.
Для того щоб наочніше розкрити положення концепції соціальних уявлень, звернемося до опису її функціонального боку. С. Московісі спочатку назвав три функції, виконувані соціальними уявленнями. Перша - функція інструментального пізнання. Будучи за своєю природою більш трансформаційними, ніж інформаційними, подання виконують переклад опису до пояснення.
Друга функція соціальних уявлень - адаптаційна. Призначення цієї функції соціальних уявлень у тому, щоб «адаптувати соціальні факти, явища політичного, наукового плану до вже сформованим, вже існуючим поглядам, думок, оцінок.» (14, с.44).
Третя функція соціальних уявлень - функція регуляції поведінки. Її зміст можна розкрити на прикладі взаємодії двох осіб. У ряді досліджень було показано вплив на поведінку подання про партнера, подання про завдання, уявлення про ситуацію, подання про адресата. Дуаз підкреслював важливість функції регулювання поведінки соціальним поданням, включивши її у визначення: «Уявлення є схемами, внутрішніми принципами організації соціальних груп, які спрямовують їх розвиток і поведінку у відповідності зі специфічними позиціями, займаними групами в даному суспільстві по відношенню один до одного» (14, с.12).
Відповідно до робочої моделі, запропонованої Московісі, найважливіших емпіричних структурних вимірів соціальних уявлень три: інформація, поле уявлення і установка.
Інформація розуміється як сума знань про об'єкт уявлення, що розуміються як ступінь поінформованості про об'єкт соціального подання. Певний рівень інформованості - необхідна умова формування уявлення.
Поле подання - це оригінальне поняття концепції, що характеризує організацію його змісту з якісної сторони. Поле подання існує там, де представлено «ієрархізована єдність елементів», більш-менш виражене багатство змісту, є в наявності образні і смислові властивості уявлень (42, с.16). Зміст поля уявлень є характерним для певних соціальних груп. Для операціоналізації поняття поля уявлень Московісі пропонує модель фігуративного ядра (схеми) уявлень.
Установка в концепції Московісі відповідно до загальноприйнятого вживанням терміна виражає загальне (позитивне або негативне) відношення суб'єкта до об'єкта подання. У процесі розробки поняття соціального подання установка зайняла місце одного з вимірів уявлень, що відображає готовність суб'єкта подання висловити те чи інше судження. На відміну від перших двох вимірів, установка може існувати, і, як правило, існує при недостатній інформованості та нечіткості поля подання.
Д. Жоделе виділив шість підходів у сучасних дослідженнях соціальних уявлень.
Перший, при якому в центрі уваги знаходиться чисто когнітивна діяльність суб'єкта з побудови вистави, і досліджуються два виміри: контекстуальне (вплив ситуації) і групова ідентифікація.
Другий займається процесом утворення сенсу, який вкладається суб'єктом до подання, і запозичується ним з культури.
Третій вивчає подання як форму дискурсу, елемент комунікації, спілкування.
Четвертий зайнятий впливом практичного досвіду суб'єкта на формування уявлення: його соціального стану, інституційних норм.
П'ятий вивчає взаємодія соціальних груп і міжгрупових відносин, динаміку зміни уявлень в міжгрупових відносинах.
Шостий, найбільш близький до соціології, розглядає соціальні уявлення як продукт панівної ідеології (54, с.142-167).
Загальна методологічна та соціально-філософська переориентировке західноєвропейської психологічної науки, яка призвела до виникнення концепції соціальних уявлень, позначилася також на виборі та оцінці методів дослідження.
За канонами традиційної «ідеології застосування» і гіпотетико-дедуктивного підходу прикладне соціально-психологічне дослідження завжди спиралося на гіпотезу, перевірену в лабораторному номологическое експерименті. Решта коштів перевірки гіпотез розглядалися при цьому як другорядні з причини їх недостатньої наукової коректності.
У Західній Європі ці подання були піддані рішучого перегляду, який йшов по двох взаємопов'язаним лініях - зниження ригоризму (жорсткості) методів і їх феноменологізаціі (54, с.327). Результатом цих тенденцій стало підвищення ролі спостереження, новий підхід до функцій лабораторного експерименту, звернення до досвіду повсякденного життя. У цілому, методичний інструментарій, використовуваний прихильниками концепції соціальних уявлень, характеризується широким використанням феноменологічних методів.
Зміст уявлень, що вивчалися в рамках концепції соціальних уявлень, було різноманітним: їх об'єктом виступали наукові теорії і культура в цілому, хвороба і здоров'я, жінка і дитина, дитинство, завдання і партнер у внутригрупповом взаємодії і т.д. На думку Ж. Абріка, перспективи концепції широкі і становлять кілька ліній: теоретичні дослідження ролі соціальних уявлень в груповий активності, вивчення соціальних уявлень про окремі соціальних об'єктах, виявлення значення уявлень у трудовій діяльності.
На сьогоднішній день концепція соціальних уявлень володіє багатим теоретичним і експериментальним матеріалом, в основному зводиться до вивчення уявлень про окремі об'єкти. Так, на думку А.І. Донцова та Т.П. Ємельянової, концепція соціальних уявлень «... хоча і претендує часом на глобальні узагальнення, по суті являє собою конкретні пояснювальні моделі, що відображають певний підхід до явища або їх класу» (14, с.10).
У нашій країні дослідження в рамках концепції соціальних уявлень проводилися в набагато меншому ступені, однак вітчизняні психологи значну увагу приділяли такого інтегративному поняття як «уявлення світу» або «образ світу».
Термін «образ світу» з'явився у вітчизняній психології завдяки О.М. Леонтьєву, який зазначав, що сама проблема сприйняття в психологічній науці повинна ставитися як проблема побудови в свідомості індивіда багатомірного образу світу, образ реальності. Психологія образу (сприйняття) він розглядає як знання про те, як у процесі своєї діяльності індивіди будують образ світу - світу, в якому вони живуть і діють (12). Цей підхід отримав свою конкретизацію і розвиток в роботах С.Д. Смрнова (46), присвячених проблемі активності психічного відображення. Він відзначає, категорія образу є центральною категорією психології пізнавальних процесів. Цілісний образ світу виступає в якості інтегрального конструкта пізнавальної сфери особистості.
Образ світу в принципі амодален в тому сенсі, що в нього входять і надчуттєві компоненти, такі, як значення і сенс (47, с.151).
Ядерні структури образу світу амодальни в тому сенсі, що вони лишаються байдужими до модальності свого поверхневого оформлення. Вони можуть знаходити своє втілення в будь-якій конкретній сфері психічної дійсності (36, с.18).
Уявлення (образ) світу (а не уявлення про світ) (не є ... раціональною конструкцією, але відображає практичну залученість людини у світ і пов'язане з реальними умовами його суспільного і індивідуального життя (там же, с.15).
Оскільки уявлення світу є опорне умова психічного життя, яке зазвичай не рефлексує суб'єктом, то виявлення, відкриття його для себе відбувається переважно у формі специфічних внутрішніх переживань, почуттів. Це, зокрема, почуття внутрішньої визначеності, самоочевидність чого-небудь (в тому числі самого себе), яке і є часом єдиною опорою можливості вказівки на його існуванням (22, с.25).
Образ (як явище психіки) і поняття образу (як складова світу теорії) удостоїлися уваги багатьох філософів і психологів.
Цьому питанню присвячені роботи А.А. Гостєва, 1992 (10); В.П. Зінченко, 1983 (19); О.М. Леонтьєва, 1975 (30); А.І. Міракяна, 1992 (33); В.В. Пєтухова, 1984 (36); С.Д. Смирнова, 1981, 1985 (45,47), і ін. У загальному вигляді віддано належне і психічному образу в професійно-трудової діяльності (Заваловом, Ломов, Пономаренко, 1986 (16); Конопкін, 1980 (28); Ошанін, 1973 (34); Шадриков, 1982 (52)), деяке уявлення про образі-регуляторі діяльності у зв'язку з основними різновидами результатів праці дано в роботах Є.А. Климова (22). Є цікаві експериментальні розробки спеціальних питань, виконані на матеріалі певних видів праці: передусім праці операторів технологічних установок, пілотів, штурманів (крім уже зазначених вище робіт-Зальцман, 1973; Пономаренко, Альошин, Ворона, 1986 (37); Стрільців, Сизов, 1985 (49), та інші). Зокрема, у згаданих вище роботах Заваловом з співавторами та Пономаренка з співавторами розглядаються умови виникнення у людини, що пілотує літальний апарат, феномену складного світу у зв'язку з так званим інтермодальним перцептивних конфліктом.
Чималий і психологічно цінний матеріал про образи, регулюючих діяльність людей, зайнятих різними видами операторської праці, закодований під терміном «концептуальна модель» у роботах з інженерної психології, ергономіки (30, 47, 52).
Слід зазначити, що обгрунтовані твердження про професійну специфіку відображення в свідомості істотних, реальностей (включаючи насамперед предметну область праці) часто й часом несподівано зустрічаються в самих різних дослідженнях. Наприклад, у роботі В. Н. Дружиніна про діагностику здібностей (15).
Суб'єктивне своєрідність бачення різними профконсультантам такого складного об'єкта, як безліч професій, відзначено в роботі В. В. Гусейнова та І. М. Овсяннікова (11).
Питання сприйняття і розуміння людини людиною в залежності від професійної приналежності розглянуті в спеціальному розділі книги А. А. Бодалева з проблем соціальної перцепції (6).
Систематичного експериментальному вивченню особливостей пізнання людини людиною в залежності від професійної приналежності (вивчалися формуються професіонали - студенти університету) присвячена робота О. Г. Кукосяна (29).
Хороший огляд знахідок останніх років в області «професійної складової образу світу» подано в праці Є. Ю. Артем'євою та Ю. К. Стрєлкова (3, 48).
Є. О. Климов зосередив свою увагу на ідеї професійної відносності образу світу, яка розглядається ним як приватний вираження ідеї групової та індивідуальної відносності відображення об'єктної і суб'єктної реальності різними людьми.
Він вважає, що образів світу стільки ж, скільки людей, і одним з факторів типізації цих образів, їх великого або меншого подібності у різних людей як суб'єктів праці є саме професійно-трудова діяльність (саме володіння діяльністю обумовлює і приналежність до професійної спільності з характерному для неї модусом життя, і можливість займати певні трудові пости - місця в світі людей, можливість набувати все більш високу кваліфікацію, що, вважаємо, повинно приводити до спеціалізації та індивідуалізації образу світу в кожного професіонала) (27).
Одним словом, ми будемо виходити з того, що «праця за визначенням завжди є діяльність, в ході якої виробляється щось, що становить предмет споживання в суспільстві (про психологічних ознаках праці докладніше див: 26 с. 61-68), тобто праця в принципі продуктивний, в іншому випадку ми просто приймаємо за працю якусь іншу активність людини, хоча б і знаходиться на штатному робочому місці »(27 с.35).
Складність вивчення образу світу на думку Клімова, що «у світі професій в якості дуже важливого виступає як раз не загальне, не те, що схоже у різних людей (скажімо, рівень загальноосвітньої або загальнотехнічної, або общепрофессіональной підготовки), а саме особливе і унікальне ( одиничне) »(там же). Тому звертаючись до питання методу, Клімов визнає, що текст опису професії, що оповідає навіть, здавалося б, не власне про професіонала, а про область застосування його сил, предметах, засобах і умовах трудової діяльності, може служити матеріалом хоча б для орієнтовних суджень про те як представлений світ в образах суб'єкта відповідної діяльності. Домовившись про виділення деяких смислових одиниць такого роду текстів, можна підрахувати частоти народження тих чи інших з них, розглядаючи це як показник представленості у свідомості професіонала відповідних образів, ідей.
Ось чому в якості першого і найпростішого методу отримання відомостей про спосіб світу в різнотипних професіях Клімов вдається до аналізу професіограм як документів, в яких в конкретно-культурній формі зафіксовані, об'єктивувати властивості суб'єкта діяльності і галузі застосування його сил. Оскільки автори професіограм, що розглядаються як вихідний, вже «зібраний» матеріал, по-перше, знають, про що пишуть (вони експерти в галузі вивчення та описи професій), і, по-друге, не знають (не могли знати, коли писали тексти ), з якою метою ми використовуємо ці професіограми, то можна, допустити, що в нашому випадку дотримуються два корисних методичних принципу:
· Принцип незнання «збирачем матеріалу» загального задуму і гіпотез дослідження;
· Принцип використання експертних оцінок, або суджень компетентних суддів. Цим другим пунктом робота Клімова дещо відрізняється від використання методу, який іноді називають «контент-аналізом», який застосовується в соціальній психології (27).
Клімов вважає, що звернення до професіограмами адресованим широкому читачеві, тобто не «зрада» наукового професіознавства, а скоріше методична прийом, який, як він сподівається, допоможе краще відчути і помітити особливості та перспективи вдосконалення власне наукового психологічного мови опису суб'єкта діяльності (там же) .
Образ світу, «уявлення світу» це - «опорне умова психічного життя» воно «зазвичай не рефлексує суб'єктом» (36, с.16) і пов'язане з почуттям «внутрішньої визначеності, самоочевидність чого-небудь (в тому числі і самого себе), яке і є часом єдиною опорою можливості вказівки на його існування »(там же). Тому про те, що називають "образом світу», не можна випитати людини, а потрібно реконструювати цей образ за непрямими джерелами, зокрема з висловлювань професіонала про якісь слушних, з його точки зору речі, об'єктах.
Клімов пропонує наступну методику аналізу професіограм:
1. Виділити в тексті всі твердження (смислові одиниці, слова), так чи інакше характеризують: а) суб'єкта діяльності і б) те оточення (предметний і соціальний «фон» - «мир», «універсум»), на якому суб'єкт професійної праці подається читачеві .
2. Упорядкувати виділені смислові одиниці за істотними ознаками. У результаті складеться деяка «категоріально сітка», відповідно до якої буде протікати подальший аналіз. У ході роботи ця сітка може удосконалюватися, поки не складеться її варіант, що задовольняє дослідника (27).
Також говорячи про програму розгляду образу світу професіонала Клімов вважає корисними такі її пункти, але «не слід думати, що пропонується якийсь опитувальник: ні, дізнаватися про зміст свідомості найкраще за непрямими показниками - продуктам діяльності, вільних виборів, ініціативним - без зовнішнього стимулу - висловлювань, вчинків, що генерується конфліктів, дозвільної активності, колі читання і т. п. »(27).
1) Що виступає в свідомості як важливих, фактично хвилюючих подій:
§ у своєму житті (біографії), у сімейному, домашньому колі,
§ у житті своєї контактної групи на роботі,
§ у житті свого широкого (незримого) професійного
§ спільноти,
§ в житті свого народу, країни, людства.
2) Що виступає в свідомості як важливих, фактично хвилюючих подій:
§ в існуванні природи на Землі,
§ в існуванні нашої планети, її природних регіонів,
§ в існуванні навколоземного простору і світобудови.
3) Як розставлені у свідомості пріоритети перерахованих вище груп подій (головне, другорядне, третьорядне).
4) Яким би хотілося бачити світ (як універсум), включаючи перераховані тільки що в 1-м і 2-му пунктах групи подій і їх ціннісний порядок (відповідно до пункту 3).
Тип «людина - людина», до якого і відноситься професія психолога-менеджера, описується в дослідженні Клімова наступним чином (27):
Світ бачиться, вбачається працівником і хвилює його перш за все з боку наповненості навколишнього різними, різноманітними, разномислящімі і різноякісних-ми і різноспрямованими людьми, групами, спільнотами, організаціями, їх складними взаємовідносинами. У той же час «космічна», «природно-планетна» складова образу світу практично не знаходить помітного відображення в розглянутих текстах, очевидно, за принципом «всі ми знаємо, що це таке». Це якийсь далекий смутний фон.
Професіонали виділяють і утримують у свідомості насамперед такі цілісності, які характеризують умонастрій, поведінка людей, спосіб їхнього життя і форми активності, а також способи привнесення порядку, впорядкованості у складне життя людини і суспільства.
Цивілізація, культура, історія людства - це перш за все народи, країни, держави, мови, культурні цінності різних народів.
Міжнародні відносини - це насамперед ділові - політичні, торговельно-економічні, загальнокультурні - взаємодії між добре розрізняє соціального системами.
Умови існування і розвитку людини - це пам'ятники культури, мережу музеїв, екскурсії, спілкування учасників спеціально організованого святкування, задоволення духовних запитів населення, громадський порядок. Решта - якийсь само собою зрозумілий і кимось забезпечуваний фон.
Діяльність людства, людей - це перш за все залучення широких верств населення до освоєння культурних цінностей, культурно-освітня діяльність, доведення товарів до споживача, забезпечення громадянських прав, боротьба зі злочинами різного роду. Найбільш деталізовані при цьому уявлення про різновиди людей (і діти, і дорослі, й знеособлені «особи», і індивідуально відрізняються люди).
Щоб дати більш повне уявлення про характер тих дискретних визначеності, системних целостноетей - «гештальтів», або «квантів» (немає єдиного усталеного терміна), в які свідомість професіоналів як би отформовивает безперервний і за необхідності хаотичний потік життєвих вражень із зовнішнього світу, Клімов призводить короткі ілюстративні переліки цих визначень:
Зовнішні прояви роботи - це свою поведінку, свої вчинки; своя мова, заходи (операциональная сторона дуже складної діяльності часто не розкривається, а позначається загальними поняттями - «забезпечує», «присікає» тощо).
Суб'єктне: свої емоції; свій настрій; дурному настрою (всім цим треба вміти володіти, вміти панувати собою); духовний світ; увагу; совість і т. п.
Нормативне - це закон, вимоги моралі, правила дорожнього руху і т. п.
Люди: це і підопічні, і нетверезі водії, і прооперовані хворі, і просто «обличчя» і пр.
Обставини роботи - це психологічний клімат, ситуації нервово-психічної напруги, необхідність швидко переключатися з одного виду діяльності на інший, робота у вечірні години та вихідні дні.
Представники професій цього типу вміють керувати групами, колективами, спільнотами людей (надавати деяку упорядкованість суспільних процесів по поставленим цілям), вчити і виховувати людей того чи іншого віку, лікувати, здійснювати корисні дії з обслуговування різних потреб людей (матеріальних, духовних, соціальних).
Виконавчо-рухова сторона праці має в професіях цього типу наступні особливості: це перш за все мовленнєві дії (говоріння теж не обходиться без речедвігательних навичок: говорити професійно треба також вчитися. Далі, це виразні руху (міміка, пантоміміка) і виразні властивості зовнішності і навіть одягу
Особливості пізнавальної діяльності представників професій цього типу багато в чому визначаються складністю і плинністю, нестандартністю предметів розгляду, впливу, пошуку, принципової нечіткістю меж, що розділяють соціальні явища.
Серед вимог до якості виконавчо-рухових проявів на першому місці вимоги не лише у письмовій, але і до усного мовлення - її чіткості, роздільності, зручному для слухача темпу, зв'язності і, звичайно, ясності, зрозумілості змісту висловлювань, реплік.
Найголовніше в області пізнавальних процесів представників цього типу професій, звичайно, не гострота зору чи слуху, а своєрідна душеведческая спрямованість розуму, спостережливість до проявів почуттів, розуму і характеру людини, до її поведінки, уміння або здатність подумки уявити, змоделювати саме його внутрішній світ , а не приписати йому свій власний або інший, знайомий з досвіду або з газет.
І ще важливий оптимістичний проектувальний підхід до людини, заснований на впевненості, що людина завжди може стати все краще і краще.
Потрібно і дуже важлива здатність співпереживати іншій людині (співчувати і сорадоваться). Важлива особливість емоційного складу особистості зводиться до здатності заново, знову й знову переживати ті події, про які не в перший вже раз ведеться мова, і передавати слухачам своє ставлення до них.
Важливі спостережливість саме по відношенню до поведінки, проявам душевної діяльності людини, чуйність, доброзичливість, готовність безкорисливо допомогти іншій істоті, щира і діяльна стурбованість долями людей (учнів, пацієнтів, підопічних різного роду), терпіння до поблажливість до різних нестандартних проявів поведінки, зовнішнього вигляду, способу мислення.
Професії даного типу неминуче вимагають творчого складу розуму, здатності ясно уявляти, моделювати варіанти можливих наслідків дій людей, можливих результатів їх конфліктів, протистоянь або, навпаки, об'єднань.
Особливості саморегуляції представників розглянутого типу професій такі. Потрібне постійне вдосконалення своїх знань і навичок, прагнення «йти в ногу» з швидкоплинними процесами соціального руху, розвитку, змушувати себе бути в курсі поточних суспільних подій. В іншому випадку руйнується взаєморозуміння з оточуючими. Потрібно величезна витримка, здатність «не виходити із себе». Потрібне вміння строго співвідносити свою поведінку, звернене до інших людей, з моральними та юридичними нормами, а це аж ніяк не завжди просто. Разом з тим у відношенні самого себе часто неможливо суворо підрозділити час на робочий і неробочий.
Протипоказаннями до вибору професій даного типу є дефекти мови, невиразна мова, замкнутість, заглибленість у себе, нетовариськість, виражені фізичні недоліки, як це не сумно, нерозторопність, зайва повільність, байдужість до людей, відсутність ознак безкорисливого інтересу до людини - інтересу «просто так ».
Наведені нижче п'ять узагальнених характеристик слід розглядати як саме орієнтовний, «контурне» наближення до цікавій для нас дійсності. Завдання професіознавства на майбутнє полягає не в тому, щоб їх «шліфувати» тощо, а в тому, щоб будувати безліч більш конкретних характеристик певних професій і професіоналів, які ніколи не можуть у всьому погоджуватися з типовими уявленнями. Для інформаційного забезпечення практики професійного самовизначення і керівництва розвитком людини як суб'єкта професійної діяльності потрібна не тільки «контурна карта світу професій», але і якась постійно удосконалюється, оновлювана енциклопедія чи «база даних» цілком конкретних описів професій, спеціальностей, занять та відповідних нормативних, ідеальних варіантів типів професіоналів.
Вище була наведена дуже узагальнена, типова характеристика суб'єкта діяльності у різнотипних професіях. Але типове, як зазначалося, не в усьому збігається з окремим конкретним випадком, а в якійсь частині йому може і суперечити. Ось чому, за зауваженням Клімова, «абсолютно необхідно вчитися і вміти провести спеціальне вивчення окремого випадку - професіонала чи професії, які нас в даний момент можуть цікавити. Для цього потрібна, перш за все, деяка схема-програма (перелік питань, які корисно не упустити при розгляді приватного казусу) »(23, с.179).
Висновок.
У французькій школі виникла і розвивалася концепція соціальних уявлень, структура яких представлена ​​трьома вимірами: інформацією, полем подання та встановленням.
У вітчизняній психології розроблялося поняття образ світу, введене О.М. Леонтьєвим. Образ світу являє собою цілісну, багатовимірну систему уявлень про світ, про інших людей, про себе, про свою діяльність і т.д. Е.А. Клімов висуває ідею, що в основі типізації образів світу може лежати професійна діяльність. Виходячи з цього, він пропонує узагальнені характеристики різнотипних професіоналів і говорить про необхідність вивчення приватних уявлень різних груп професіоналів.

1.2 Образ майбутньої професії у студентів вузу.
Навчання має не просто формувати високоякісні професійні знання та вміння, а й забезпечувати усвідомлене виділення реального зв'язку характеристик професійної діяльності з параметрами суспільної та особистісної значущості. Багато дослідників єдині у твердженні, що навчання в вузі має мати цілісний характер, але реальний навчальний процес є найчастіше корпускулярним, коли вивчення різних дисциплін не пов'язане одне з одним, зміст теоретичних та практичних курсів розірвано, рознесено у вивченні і за часом і за внутрішнім наповненням , яке представлене студентам як ізольоване, не взаємопов'язане. Цілі навчання не відображають повною мірою соціальні функції майбутньої практичної діяльності і в результаті утворюються поняття теоретичного характеру, які в зіткненні з дійсними матеріальними умовами не можуть орієнтувати фахівця (18).
H.Н. Нечаєв та інші (2, 34) розглядають професійне свідомість як структуру, інтегруючу різне професійне зміст: але це утворення має внеситуативное характер дуже широкої ступеня узагальнення і в його розгляді втрачається конкретне професійне зміст. Необхідність формування професійної свідомості - факт, очевидний для представників розглянутих концепцій. Але даної констатацією і обмежується розробка цієї проблеми. З. А. Решетова і В. Д. Шадриков у своїх дослідженнях (40; 52) підкреслюють, що невід'ємною складовою становлення професіонала є розвиток уявлень про конкретні компонентах професійної діяльності. Але, навіть будучи вичерпними, вони залишаються знаннями про окремі приватних фрагментах професійної діяльності і не можуть служити узагальненою характеристикою процесу професіоналізації. Такий характеристикою є структури професійної свідомості, що відображає професійну діяльність в цілому, інтегровано і системно.
Л.М. Мітіна говорячи про вибір професії, зазначає, що «важливим є і те, що образ професії, як когнітивне та емоційне утворення, певною мірою змінює систему загальних орієнтирів у суспільній та індивідуальній свідомості людей.» (38, с.3). Раніше ідеальний образ професіонала в чому був пов'язаний з образом конкретних людей та їх професійної «біографією», їх певними професійними цінностями (іноді це був збірний образ, але він мав тієї конкретністю, яка сприяла процесу ідентифікації). Зараз можна спостерігати, що в деякій мірі «ідеальний образ професіонала» замінено на «ідеальний спосіб життя» (американський, європейський, «нових руських» і ін) Невизначеність ціннісних уявлень про саму професії зміщує орієнтири на вибір предпочитаемого, бажаного способу життя за допомогою професії. Таким чином, професія вже виступає як засіб для досягнення цього образу життя, а не як істотна частина самого образу життя (там же).
Зіброва С.В. досліджує образ професії як внутрішнє утворення, що має характер узагальненості і відображає становлення професійної свідомості як суб'єктного, особистісного процесу з одного боку, і відповідає зовнішньому, специфічного змісту конкретної професійної діяльності - з іншого боку.
В якості такої структури у студентів Зіброва виділяє образ майбутньої професії, який є відображенням у свідомості студента основного змісту його майбутньої професійної діяльності. Значення даної структури свідомості для професійного становлення пов'язане зі змістом подібної форми суб'єктивного відображення в цілому. Образ визначається як суб'єктивна картина світу чи його фрагментів (12, 29). А. В. Запорожець зазначає, що «під образом, в широкому сенсі, слід розуміти не тільки конкретні, але і загальні уявлення, а також абстрактні поняття» (17, с. 377). У роботах А. Н. Леонтьєва (30) була висунута гіпотеза про образ світу як багатовимірному освіту, цілісної, багаторівневої системі уявлень про світ, про інших людей, про себе та свою діяльність. Ми розглядаємо образ професії у студентів як фрагмент даної системи, що включає в себе уявлення, пов'язані з майбутньою професійною діяльністю. Включення в практичну діяльність (однієї з форм якої є професійна діяльність) забезпечується участю цілісного образу будь-якого явища в породженні пізнавальних гіпотез, які виступають в якості початкової ланки процесів побудови нового образу (18). Безперервне генерування взаємозалежної системи пізнавальних гіпотез, що йдуть назустріч зовнішнім стимулам, є виразом активної природи образного відображення. Образ, будучи породженням практичній діяльності, робить на неї зворотний вплив, визначаючи її спрямованість і вибірковість. Активна роль образу проявляється в тому, що сформувався образ певного явища (в тому числі, професійної діяльності) визначає характер дії людини по відношенню до даного явища. Образ майбутньої професії є подання мети діяльності вчення. Це спосіб усвідомлення бажаного кінцевого результату власної діяльності з освоєння професії (18).

Будь-яка діяльність передбачає наявність об'єкта діяльності - тієї конкретної сфери, де діяльність розгортається; мети - результату, який повинен бути досягнутий, і засобів діяльності як операциональной складової (по Леонтьєву AM). Всі ці моменти повинні бути представлені у свідомості особистості. Інакше, на думку А. Н. Леонтьєва, "неадекватність того змісту, який набуває для людини його діяльність та її предмет їх об'єктивним значенням" (30, с. 32) є прояв дезінтеграції свідомості.

Дослідники виділяють такі компоненти образу професії як цілі професійної діяльності, засоби, що використовуються фахівцем у цій галузі, і її специфічну предметну область - набір взаємопов'язаних ознак, властивостей речей, процесів, явищ, як би «протистоїть», людині в праці (18). Під цілей професійної діяльності в образі професії розуміється відображення у свідомості студента соціального змісту даної професії, її значення для суспільства, її специфічних завдань. Це є розуміння ролі професії в суспільному виробництві, що досягається шляхом розкриття внутрішніх зв'язків між освоюваної діяльністю та її місцем у суспільстві. Засобами тут є все те, що використовує професіонал для реалізації своїх функцій - від конкретних інструментів («зовнішні» кошти за Вейде В.Ф.) до узагальнених уявлень про можливі способи діяльності («внутрішні» засоби). «Засобом праці можна вважати будь-яку реальність, що дає можливість людині взаємодіяти з предметом праці по його мети", - за визначенням Е. А. Клімова (21, с. 45). Нарешті, знання того особливого кола явищ предметного світу, з яким оперують представники даної професії, є третій компонент образу майбутньої професії - предметна частина.
Виділені складові образу професії (цілі, предмет, засоби) в цілому охоплюють зміст конкретної професії. До них не можна звести все різноманіття реальних професійних ситуацій, але вони відображають саме суттєві закономірні, обов'язкові моменти, що конституюють професійну визначеність і специфіку, що відрізняє дану професію від інших видів професійної діяльності. Це стійке й узагальнене зміст професії. Воно належить до внутрішнього, суб'єктивного плану, відображає професійну специфіку, і може бути об'єктивовані, винесено зовні. Цим вимогам задовольняють такі складові внутрішнього плану професіоналізації, які володіють властивостями стійкості й узагальненості і характеризують суттєві, необхідні елементи професії, які не залежать від приватних, мінливих обставин (18). Ми виділяємо такий компонент професійної свідомості у початківців фахівців на етапі навчання у вузі як образ майбутньої професії. Це утворення виконує функції інтеграції, об'єднання розрізнених знань і вмінь, набутих в різних навчальних ситуаціях, в єдине цілісне уявлення про досліджуваної професії. Образ професії є відображення у свідомості студента найбільш значущого змісту професії, і це є основа, завдяки якій нові знання не залишаються розрізненими, а інтегруються в цілісну структуру. Образ професії - це цілісне уявлення базових компонентів професії, які виступають як пов'язані фрагменти єдиної структури.
Є. О. Климов характеризує трудовий пост (форму існування професії) як «деякий соціально фіксоване багатовимірне, різно-і многопрізнаковие системне утворення» (21, с. 41), отже, його адекватне відображення також буде бути системою взаємозалежних уявлень про основні його складових . Формування образу професії полягає в об'єднанні різних відомостей про професії воєдино, встановленням їх взаємозв'язку, що дозволяє визначити значення кожного нового знання в його відношенні до вже наявного змісту основних структурних елементів (мета, предмет, засоби). У свою чергу, це змістовне збагачення стає способом розвитку самого образу професії, його насичення новими уявленнями, які вимагають нового узагальнення, формування концептуальних структур більш високого рівня.
Пропонований Зібровою підхід до аналізу значення такої психологічної структури як образ майбутньої професії співвідноситься з сучасними уявленнями про роль «образу власного майбутнього» (9, с. 71) в регуляції соціальної поведінки. С. В. Горбатов і Б. Д. Лисков розглядають концепцію власного майбутнього як узагальнену систему уявлень людини про своє власне майбутнє. Як елемент структури особистості концепція власного майбутнього «має особливе значення для процесів, пов'язаних з вибором і прийняттям рішень, постановкою завдань» (9, с.77). У нашому випадку область майбутнього конкретизована у професійному відношенні, що визначає її змістовну специфіку. Однак, як пише, К.А.Абульханова-Славська, «саме по собі вказівку на життєві заняття, сфери життя і життєві події не дає відповіді на питання, як вони реалізуються в життєвій динаміці, тобто як вони стають рушійною силою розвитку особистості» (1, с.138). Важливо виділити форми представленості цих явищ людині, що мають спонукальну силу, що дозволяють йому розвиватися як суб'єкту певної діяльності (18).
Формування образу професії у студентів включає в себе процеси наповнення особистісним змістом певних об'єктивних властивостей, які характеризують рід занять, які знаходять внутрішнє значення для студентів. «Значення - це стало надбанням моєї свідомості (більшою чи меншою своїй повноті і багатосторонності) узагальнене відображення дійсності, вироблене людством і зафіксоване у формі поняття, знання або навіть у формі вміння як узагальненого" образу дії ", норми поведінки і тому подібне» ( 30, з 299).
"Повнота і багатосторонність" образу майбутньої професії у студентів розглядається як характеристику процесу навчання. Подібні показники виділяють Л. П. Калінінський і С. Г. Гайдаржи: "Професіонал - суб'єкт професійної діяльності, свідомо і емоційно передбачає її соціально цінний результат ... представляє систему засобів професійної діяльності, свідомо вибирає і впевнено володіє гарматними засобами діяльності (зовнішніми і внутрішніми, речовими і функціональними), усвідомлює виробничо-ділові залежності людей "(20, с. 98-99).
Отже, формування образу професії у студентів - одна з істотних характеристик навчального процесу у ВНЗ. Це критерії професіоналізації студента, його готовності до виконання певних соціальних функцій. Сформований образ професії є складне соціальне явище, що має свій шлях розвитку, свій процес становлення. «Знання закономірностей формування особистості професіонала, виділення основних етапів цього процес їх психологічних характеристик, знаходження і опис найважливіших факторів, що роблять позитивний вплив на становлення професіонала, або гальмують цей процес - дало б можливість оптимізувати цей процес, ... управляти їм »- підкреслює значимість подібних досліджень Є. М. Борисова (7, с.142-143).
З точки зору онтогенетичного розвитку суб'єктивний образ передбачає интериоризацию схем дії із зовнішніми предметами та породження внутрішнього плану діяльності з реальних предметних дій (17). Таким чином, розширення зовнішньої, предметної діяльності є основним способом розвитку її образною компоненти. При формуванні образу відбувається перетворення структури предметної діяльності в структуру внутрішнього плану свідомості (18). Отже, етапність становлення образу професії відображає оволодіння реальною професійною діяльністю, і, навпаки, за зовнішніми проявами при виконанні професійної діяльності можна судити про сформованість відповідних внутрішніх структур.
Конституирующей рисою діяльності є її змістовність. Тоді характеристика діяльності включає в себе проблему виявлення її конкретної мети діяльності, її внутрішня підстава - мотиваційні процеси не мають достатнього розвитку.
Отже, у своїй роботі Зіброва звертає увагу на такий механізм розвитку внутрішньої детермінації діяльності людини як визначення, оформлення мети діяльності, що структурує різні неоформлені спонукання і прагнення, надає їм організований характер і дозволяє розгортати цілісну цілеспрямовану діяльність. «У життєдіяльності людини цілі виступають засобами мотиваційної організації поведінки, розгортання функціонального потенціалу людини» (4, с. 80). Мета, тобто уявлення результату діяльності, є системоутворюючим фактором мотиваційних процесів і має мотиваційну функцію потягу набувають характер дійсно мотиву, оформляючи метою, збагачення та поглиблення образу бажаного майбутнього, тобто цілі, стає чинником розвитку відповідної мотиваційної сфери.
Для студентів вузу такої змістовної метою є освоєння певної професійної діяльності. Уявлення про неї, тобто образ професії, виконують функцію цілеутворення. Ступінь сформований образу професії визначає рівень виразності мети діяльності студента. Розвиток цих уявлень, насичення їх професійним змістом дозволяє уточнити мету діяльності і таким чином оформляє процеси внутрішньої детермінації, тобто має мотивуюче значення. У процесі інтеріоризації людиною об'єктивно існуючих у суспільстві цінностей останні набувають спонукальну силу і стають реально діючої внутрішньої детерминацией діяльності (31).
Образ професії має мотиваційним значенням, його сформованість характеризує ступінь інтеріоризації даного змісту людиною і, отже, можливість свідомого ставлення до нього і його спонукальну силу (18). Таким чином, розвиток образу професії стає способом розвитку системи внутрішньої детермінації. На думку С. Л. Рубінштейна, свідомість - це не тільки відображення, але і ставлення людини до навколишнього світу, а значить, пов'язані процеси розвитку уявлень про певний явище і ставлення до нього слід вивчати укупі. «У процесі відображення явищ зовнішнього світу відбувається і визначення їх значення для індивіда і тим самим його ставлення до них. І в силу цього предмети і явища зовнішнього світу виступають не тільки як об'єкти пізнання, але і як двигуни поведінки, як його побудители, породжують в людині певні спонукання до дії, - мотиви »(41, с. 244).

Висновок за результатами літературного аналізу:
У ході вивчення літератури ми зробили висновок про те, що соціальні уявлення є основою уявлень про різні об'єкти соціальної дійсності. На цій базі будуються уявлення про світ у цілому (образ світу), яка відображає особистісні особливості кожного індивіда окремо. У свою чергу індивідуальний образ світу включає в себе загальні уявлення про різних предметах і явищах життя, в тому числі і про професії.
Малюнок 1. Структура соціальних уявлень.

Образ майбутньої професії є подання мети діяльності вчення. Це спосіб усвідомлення бажаного результату власної діяльності з освоєння професії.
У нашому розумінні структура образу професії виглядає наступним чином:
Компоненти:
1). Цілі професійної діяльності
2). Засоби, які використовуються фахівцем
3). Предметна область.
Співвідношення представлених компонентів можна зобразити графічно у вигляді малюнка.
Малюнок 1. Компоненти образу професії.
Образ професії
 

компоненти
ЦІЛІ ЗАСОБИ ПРЕДМЕТНА ОБЛАСТЬ
Таблиця 1.Содержательние характеристики компонентів образу професії.

компоненти
зміст
функція
1
Цілі
Відображення соціального сенсу професії, її значення для суспільства, місця в суспільному виробництві.
Дана компонента виконує мотиваційну функцію.
2
Засоби
Входять як зовнішні (конкретні інструменти), так і внутрішні (всілякі способи діяльності) кошти.
Інструментальна функція.
3
Предметна область
Явища предметного світу, якими оперує цей професіонал.
Спрямованість, конкретизація діяльності.
Представлене вище опис компонентів образу професії та їх змістовної частини можна конкретизувати стосовно професії психолога-менеджера наступним чином: така складова образу професії як мета, включає в себе уявлення про подальшу сфері діяльності, про спеціалізацію. Наступна складова має на увазі всі засоби, що використовуються фахівцем - конкретні види діяльності (діагностична, корекційна, експертна та ін.) І останньою складовою є предметна область, що має на увазі під собою знання, уміння і навички людини у цій професії.

Глава 2. Емпіричне дослідження розбіжностей в уявленнях про основні складових професії психолога-менеджера між студентами та їхніми викладачами у ВНЗ.
2.1 Програма дослідження.
Мета дослідження:
Виявити і проаналізувати можливі розбіжності в уявленнях про основні складових професії психолога-менеджера між студентами та педагогічним складом факультету психології для оптимізації педагогічного процесу.

Завдання емпіричного дослідження:

· Висунути гіпотези щодо можливих розбіжностей в уявленнях про професію психолога-менеджера між викладачами та студентами.
· Стосовно до висунутих гіпотез розробити методику та процедуру її перевірки.
· Здійснити збір даних згідно заздалегідь складеному плану.
· Проаналізувати отримані результати методами математичної статистики.
· Обговорити отримані результати і зробити висновки щодо висувалися гіпотез.
Об'єкт дослідження:
60 студентів 4 і 5 курсів факультету психології, що навчаються за спеціальністю психологія менеджменту. З них 55 дівчат, 5 юнаків, у віці 21-45років (середній вік становить)
6 викладачів, які читають дисципліни-спеціалізації за спеціальністю психологія менеджменту.
Предмет дослідження:
Уявлення студентів та викладачів факультету психології про основні складових професії психолога-менеджера.
Основна гіпотеза:
Уявлення про професію психолога-менеджера у студентів та їхніх викладачів істотно розрізняються.
Гіпотези-наслідку:
· Викладачі вважають, що більшість їхніх випускників будуть працювати в державних організаціях, тоді як студенти уявляють шлях своєї професійної соціалізації як роботу в комерційній структурі.
· Викладачі вважають, що учні збираються бути менеджерами з кадрів, тоді як студенти уявляють себе в ролі менеджера з персоналу.
· Викладачі вважають, що основним видом діяльності психолога-менеджера є діагностична робота, тоді як студенти більш орієнтовані на консультативну роботу.
· Викладачі вважають, що для роботи психолога-менеджера найбільш важливі знання соціальної психології та організаторські навички, тоді як студенти найбільш важливими вважають комунікативні навички і знання в галузі управління.
· Викладачі вважають, що креативність та високий рівень інтелекту в найбільшою мірою можуть сприяти успіху в роботі психолога-менеджера, тоді як студенти такими вважають стійкість до стресу і уважність.
· Викладачі вважають, що професія психолога-менеджера надасть студентам можливість кар'єрного зростання та підвищення зарплати, тоді як для студентів ця професія дає можливість особистісного зростання і професійного розвитку.
Основна гіпотеза і гіпотези-наслідку виникли на основі попереднього аналізу стану об'єкта дослідження, ідея якого надійшла з Всеросійського науково-практичного Центру профорієнтації та психологічної підтримки населення.
Методичний інструментарій:
Для дослідження компонентів уявлень про професію у студентів та викладачів стосовно висунутої вище гіпотезі була розроблена спеціальна анкета. Питання анкети були створені на основі висновків щодо структури уявлень про професію, отриманих в результаті теоретичного аналізу (див. табл.), Аналізу професіограми менеджера, загальної характеристики спеціальності «психологія» та вимог до рівня підготовки фахівця. При складанні остаточного варіанту анкети ми також використовували дані, отримані в процесі пілотажу початкових варіантів методики - найбільш часті варіанти відповідей на відкрито поставлене запитання вводилися в оцінну шкалу. Ознайомитися з варіантом анкети для студентів можна у додатку 1, з варіантом анкети для викладачів - у додатку 2.

2.2 Результати дослідження та їх аналіз методами математичної статистики.
Після отримання результатів ми визнали за необхідне проаналізувати дані не тільки з точки зору того, підтверджують вони або не підтверджують висунуті гіпотези, а й з точки зору того, які відмінності існують у поглядах студентів і викладачів за всіма використовувалися в процесі дослідження пунктам можливих відповідей. Нагадаємо, що дані списки пунктів були отримані нами в процесі аналізу відповідей студентів і викладачів на запитання відкритого типу методом контент-аналізу.
Нижче наводяться таблиці, які відображають відмінності в уявленнях на основні складові професії психолога-менеджера.
Таблиця 1. Відмінності між викладачами і студентами при відповіді на питання щодо того, де планують студенти працювати після закінчення вузу.

Варіанти відповідей
Студенти
Викладачі
t-критерій Стьюдента
Рівень значущості відмінностей
1
Державна організація
4,7
2,91
5,2
2,17
0,47
Не значимо
2
Комерційна структура
6,7
1,95
7,4
2,07
0,72
Не значимо
3
Недержавна (громадська) організація
4,2
2,38
4,2
2,05
0,00
Не значимо
4
Свою справу
3,4
2,46
4
2,12
0,59
Не значимо
5
Приватна практика
3,3
2,41
3,8
2,59
0,41
Не значимо
Стосовно до відповідей на це питання в жодному випадку не було зафіксовано статистично значущих відмінностей за допомогою t - критерію Стьюдента.
Таблиця 2. Відмінності між викладачами і студентами при відповіді на питання щодо того, в якій області студенти планують спеціалізуватися.

Варіанти відповідей

Студенти
Викладачі
t-критерій Стьюдента
Рівень значущості відмінностей
1
Менеджер з кадрів
6,4
2,19
5,6
2,61
0,66
Не значимо
2
Менеджер з персоналу
6,8
1,92
6,4
1,82
0,46
Не значимо
3
Рекрутер
3,5
2,41
4,8
2,28
1,20
Не значимо
4
Тренінг-менеджер
3,9
2,66
5,8
2,49
1,60
Не значимо
5
Орг-консультант
4,5
2,60
5
2,55
0,41
Не значимо
6
Менеджер по перенавчанню
2,8
2,08
4,6
2,88
1,36
Не значимо
7
Менеджер з реклами
4,4
2,86
6
1,87
1,69
Не значимо
8
Іміджмейкер
3,4
2,40
4,8
2,17
1,35
Не значимо
9
Спеціаліст з переговорним технологіям
3,6
2,41
4
2,35
0,36
Не значимо
10
Спеціаліст зі зв'язків з громадськістю
4,4
2,79
4,6
2,07
0,20
Не значимо
11
Помічник керівника
5,8
2,36
5,2
1,64
0,73
Не значимо
12
Вчений-дослідник
2,7
2,33
4,6
2,51
1,61
Не значимо
Стосовно до відповідей на це питання в жодному випадку не було зафіксовано статистично значущих відмінностей за допомогою t - критерію Стьюдента.

Таблиця 3. Відмінності між викладачами і студентами при відповіді на питання щодо того, з якими видами діяльності студенти будуть найчастіше зустрічатися у своїй роботі психолога-менеджера.

Варіанти відповідей
Студенти
Викладачі
t-критерій Стьюдента
Рівень значущості відмінностей
1
Діагностична
6,7
2,15
7
2,00
0,31
Не значимо
2
Корекційна
5,4
2,39
6
2,55
0,50
Не значимо
3
Консультативна
7
1,92
7
1,87
0,00
Не значимо
4
Експертна
6,3
2,38
6,2
1,92
0,11
Не значимо
5
Науково-дослідна
3,9
2,31
4,6
2,41
0,62
Не значимо
6
Навчально-виховна
3,8
2,37
6,2
2,59
2,02
0,05
7
Культурно-просвітницька
4,3
2,43
5
2,24
0,66
Не значимо
Стосовно до відповідей на це питання статистично значущих відмінності були зареєстровані тільки щодо одного пункту можливих відповідей (рівень значущості відмінностей 0,05). Викладачі статистично частіше, ніж студенти заявляють про те, що психолога-менеджеру належить в значній мірі стикатися з навчально-виховною роботою.

Таблиця 4. Відмінності між викладачами і студентами при відповіді на питання щодо того, які професійні знання, вміння, навички важливі для роботи психолога-менеджера.


Варіанти відповідей
Студенти
Викладачі
t-критерій Стьюдента
Рівень значущості відмінностей
1
Знання соціальної психології
7,9
1,76
8,6
0,55
2,03
0,05
2
Знання психології праці
7,7
1,87
8,8
0,45
3,13
0,01
3
Підготовка в галузі управління
8,2
1,17
8,6
0,55
1,31
Не значимо
4
Підготовка в галузі права
7,5
1,38
7,8
1,30
0,48
Не значимо
5
Підготовка в області економіки
6,6
2,01
7,4
1,52
1,07
Не значимо
6
Знання організації виробництва
7,9
1,41
8
1,00
0,20
Не значимо
7
Знання іноземної мови
5,7
2,64
7
1,87
1,40
Не значимо
8
Вміння працювати на персональному комп'ютері
7,6
2,12
8,2
0,84
1,21
Не значимо
9
Уміння вести службову документацію
7,4
1,71
7,8
1,30
0,62
Не значимо
10
Уміння вести ділову переписку
6,5
2,59
7,8
1,30
1,84
Не значимо
11
Уміння проводити ділові переговори
7,6
1,68
8,4
0,89
1,68
Не значимо
12
Володіння професійною етикою і етикетом
8,4
1,19
8,8
0,45
1,47
Не значимо
13
Комунікативні навички
8,7
0,71
8,8
0,45
0,44
Не значимо
14
Організаторські навички
8,2
1,21
8,4
0,55
0,65
Не значимо

Стосовно до відповідей на це питання статистично значущих відмінності були зареєстровані щодо двох пунктів можливих відповідей. По-перше, викладачі статистично частіше, ніж студенти (рівень значущості відмінностей 0,001) заявляють, що для майбутнього психолога-менеджера потрібно знання психології праці. Студенти так вважають у значно меншому ступені. По-друге, викладачі статистично частіше, ніж студенти (рівень значущості відмінностей 0,05) заявляють, що будучи психологом-менеджером потрібно знання соціальної психології. Студенти в цьому не настільки впевнені.

Таблиця 5. Відмінності між викладачами і студентами при відповіді на питання щодо того, які індивідуальні особистісні особливості можуть сприяти успіху в роботі психолога-менеджера.


Варіанти відповідей
Студенти
Викладачі
t-критерій Стьюдента
Рівень значущості відмінностей
1
Креативність
7,6
1,87
8,4
0,89
1,62
Не значимо
2
Високий рівень загального і соціального інтелекту
8,3
1,07
8,8
0,45
1,93
Не значимо
3
Емпатія
7
1,74
7,6
1,67
0,75
Не значимо
4
Відповідальність
7,9
1,32
8,6
0,55
2,20
0,05
5
Уважність
8,1
1,32
8
0,71
0,27
Не значимо
6
Спостережливість
8
1,35
7,8
0,84
0,47
Не значимо
7
Рефлексія
7,5
1,45
8,2
0,84
1,60
Не значимо
8
Стійкість до стресу
8,3
1,06
7,8
1,10
0,97
Не значимо
9
Привабливість
6,4
1,80
6,6
0,89
0,41
Не значимо
10
Оптимізм
7,5
1,31
7
1,41
0,75
Не значимо
11
Допитливість
7
1,81
7,4
1,14
0,69
Не значимо
12
Моральність
7,2
1,93
7,6
1,67
0,50
Не значимо

Стосовно до відповідей на це питання статистично значущих відмінності були зареєстровані тільки щодо одного пункту можливих відповідей (рівень значущості відмінностей 0,05). Викладачі набагато більше значення надають такий особистісної особливості як відповідальність, тоді як студенти відзначають це якість значно рідше.


Таблиця 6. Відмінності між викладачами і студентами при відповіді на питання щодо того, що дає студентам професія психолога-менеджера.

Варіанти відповідей
Студенти
Викладачі
t-критерій Стьюдента
Рівень значущості відмінностей
1
Можливість особистісного зростання
7,8
2,05
8,2
0,84
0,82
Не значимо
2

Широке коло спілкування

7,5
1,60
7,6
1,52
0,14
Не значимо
3
Можливість професійного розвитку
7,9
1,81
7,8
1,10
0,18
Не значимо
4
Кар'єрне зростання
7,5
2,04
7
1,58
0,65
Не значимо
5
Гроші / підвищення зарплати
6,8
2,46
7,2
1,48
0,52
Не значимо
6
Почуття стабільності, впевненості у завтрашньому дні
6,8
2,36
7,8
1,79
1,14
Не значимо
7
Задоволення від діяльності
7,7
1,83
6,8
2,05
0,94
Не значимо

Стосовно до відповідей на це питання в жодному випадку не було зафіксовано статистично значущих відмінностей за допомогою t - критерію Стьюдента.


Між рангами відповідей викладачів і студентів на кожне питання ми підрахували коефіцієнт рангової кореляції Спірмена.

Таблиця 7. Результати підрахунку коефіцієнта рангової кореляції Спірмена за відповідями на 1 запитання: Де студенти планують працювати після закінчення ВНЗ?

Варіанти відповідей
Студенти
Викладачі

ранг

ранг
1
Державна організація
4,7
2
5,2
2
2
Комерційна структура
6,7
1
7,4
1
3
Недержавна (громадська) організація
4,2
3
4,2
3
4
Свою справу
3,4
4
4
4
5
Приватна практика
3,3
5
3,8
5
Коефіцієнт рангової кореляції Спірмена дорівнює 1, рівень значимості 0,001

Отримано позитивну кореляція на високому рівні значущості. Звідси можна зробити висновок про те, що погляди студентів і викладачів на можливий напрям професійної соціалізації майбутніх психологів-менеджерів ідентичні.


Таблиця 8. Результати підрахунку коефіцієнта рангової кореляції Спірмена за відповідями на 2 питання: В якій області студенти планують спеціалізуватися.

Варіанти відповідей
Студенти
Викладачі

ранг

ранг
1
Менеджер з кадрів
6,4
2
5,6
4
2
Менеджер з персоналу
6,8
1
6,4
1
3
Рекрутер
3,5
9
4,8
7,5
4
Тренінг-менеджер
3,9
7
5,8
3
5
Орг-консультант
4,5
4
5
6
6
Менеджер по перенавчанню
2,8
11
4,6
9
7

Менеджер з реклами

4,4
5,5
6
2
8

Іміджмейкер

3,4
10
4,8
7,5
9
Спеціаліст з переговорним технологіям
3,6
8
4
12
10
Спеціаліст зі зв'язків з громадськістю
4,4
5,5
4,6
9
11
Помічник керівника
5,8
3
5,2
5
12
Вчений-дослідник
2,7
12
4,6
9
Коефіцієнт рангової кореляції Спірмена дорівнює 0,685, рівень значимості 0,05

Отримано позитивну кореляція. Звідси можна зробити висновок про те, що погляди студентів і викладачів на можливий напрям професійної спеціалізації дуже близькі.

Таблиця 9. Результати підрахунку коефіцієнта рангової кореляції Спірмена за відповідями на 3 питання: З якими видами діяльності студенти будуть найчастіше зустрічатися у своїй роботі психолога-менеджера.


Варіанти відповідей
Студенти
Викладачі

ранг

ранг
1
Діагностична
6,7
2
7
1,5
2
Корекційна
5,4
4
6
5
3
Консультативна
7
1
7
1,5
4
Експертна
6,3
3
6,2
3,5
5
Науково-дослідна
3,9
6
4,6
7
6
Навчально-виховна
3,8
7
6,2
3,5
7
Культурно-просвітницька
4,3
5
5
6
Коефіцієнт рангової кореляції Спірмена дорівнює 0,71429

Статистично достовірна залежність не виявлена.

Таблиця 10. Результати підрахунку коефіцієнта рангової кореляції Спірмена за відповідями на 4 питання: Які професійні знання, вміння, навички важливі для роботи психолога-менеджера.


Варіанти відповідей
Студенти
Викладачі

ранг

ранг
1
Знання соціальної психології
7,9
5,5
8,6
4,5
2
Знання психології праці
7,7
7
8,8
2
3
Підготовка в галузі управління
8,2
3,5
8,6
4,5
4
Підготовка в галузі права
7,5
10
7,8
11
5
Підготовка в області економіки
6,6
12
7,4
13
6
Знання організації виробництва
7,9
5,5
8
9
7
Знання іноземної мови
5,7
14
7
14
8
Вміння працювати на персональному комп'ютері
7,6
8,5
8,2
8
9
Уміння вести службову документацію
7,4
11
7,8
11
10
Уміння вести ділову переписку
6,5
13
7,8
11
11
Уміння проводити ділові переговори
7,6
8,5
8,4
6,5
12
Володіння професійною етикою і етикетом
8,4
2
8,8
2
13
Комунікативні навички
8,7
1
8,8
2
14
Організаторські навички
8,2
3,5
8,4
6,5
Коефіцієнт рангової кореляції Спірмена дорівнює 0,869, рівень значимості 0,001

Отримано позитивну кореляція на високому рівні значущості.


Таблиця 11. Результати підрахунку коефіцієнта рангової кореляції Спірмена за відповідями на 5 питання: Які індивідуальні особистісні особливості можуть сприяти успіху в роботі психолога-менеджера.


Варіанти відповідей
Студенти
Викладачі

ранг

ранг
1
Креативність
7,6
6
8,4
3
2
Високий рівень загального і соціального інтелекту
8,3
1,5
8,8
1
3
Емпатія
7
10,5
7,6
8,5
4
Відповідальність
7,9
5
8,6
2
5
Уважність
8,1
3
8
5
6
Спостережливість
8
4
7,8
6,5
7
Рефлексія
7,5
7,5
8,2
4
8
Стійкість до стресу
8,3
1,5
7,8
6,5
9
Привабливість
6,4
12
6,6
12
10
Оптимізм
7,5
7,5
7
11
11
Допитливість
7
10,5
7,4
10
12
Моральність
7,2
9
7,6
8,5
Коефіцієнт рангової кореляції Спірмена дорівнює 0,711, рівень значущості 0,01

Отримано кореляція на високому рівні значущості.

Таблиця 12. Результати підрахунку коефіцієнта рангової кореляції Спірмена за відповідями на 6 питання: Що дає студентам професія психолога-менеджера.

Варіанти відповідей
Студенти
Викладачі

ранг

ранг
1
Можливість особистісного зростання
7,8
2
8,2
1
2
Широке коло спілкування
7,5
4,5
7,6
4
3
Можливість професійного розвитку
7,9
1
7,8
2,5
4

Кар'єрне зростання

7,5
4,5
7
6
5
Гроші / підвищення зарплати
6,8
6,5
7,2
5
6
Почуття стабільності, впевненості у завтрашньому дні
6,8
6,5
7,8
2,5
7
Задоволення від діяльності
7,7
3
6,8
7
Коефіцієнт рангової кореляції Спірмена дорівнює 0,285

Статистично достовірна залежність не виявлена.

2.3 Обговорення результатів.
Обговорення результатів ми почнемо з висвітлення питань, в яких ми виявили схожість в уявленнях студентів і викладачів. Ця схожість стосуються майбутнього місця роботи: на першому місці за значимістю та у студентів і у викладачів варто комерційна структура, на другому місці - державна організація, третє місце займає недержавна (громадська) організація, четверте - свою справу, і укладає запропонований список приватна практика.
Тобто студенти і викладачі в цьому питанні повністю одностайні. Але ми вважаємо, що дане схожість може зменшитися, якщо буде більше варіантів відповідей.
У відповіді на питання про можливу області спеціалізації студенти та викладачі поставили на перше місце «менеджер з персоналу». В інших випадках відзначається статистично мінімальне схожість (0,05): коли студенти вибирають менеджера з кадрів, а викладачі менеджера з реклами.
Наступний розглянутий питання, що стосується знань, умінь, навичок - у студентів та викладачів виявлено подібність щодо надання значимості комунікативним навичкам та знанню професійної етики та етикету.
Середнє подібність відповідей з питання про індивідуальних якостях особистості психолога-менеджера: на першому місці - загальний і соціальний інтелект, на передостанньому - допитливість і на останньому - привабливість.
На останнє питання, що стосується теми, що дає студентам їх професія не спостерігається статистично достовірної залежності.
Але в нашій роботі найбільш значимими є отримані відмінності в уявленнях студентів і викладачів. Далі обговоримо виявлені відмінності в думках з приводу основних складових професії психолога-менеджера.
Так, отримані статистично значущі відмінності (0,05) з приводу місця навчально-виховної роботи в діяльності психолога-менеджера. Викладачі ставлять цей вид діяльності на третє місце, тоді як студенти на останнє. У більшості опитаних викладачів саме навчально-виховна діяльність є провідною в професійному житті, тому вони не можуть не відзначити її. Студенти ж хоча і навчаються в педагогічному вузі, не орієнтовані на даний вид діяльності. Це може відбуватися з двох причин: по-перше, студенти не вважають навчально-виховну роботу значущою в роботі психолога-менеджера, по-друге, вони не достатньо обізнані про місце і значення даного виду діяльності.
Далі існують відмінності в поглядах студентів і викладачів щодо необхідності психолога-менеджеру знання соціальної психології (рівень значущості відмінностей 0,05) і знання психології праці (рівень значущості відмінностей 0,01). В обох випадках викладачі заявляють про більшої значимості цих дисциплін, ніж студенти. У цьому випадку можна сказати, що студенти більше орієнтовані на отримання практичних знань, умінь і навичок. До того ж можливо у них не склалося уявлення про важливість цих дисциплін, тому що в ході їх читання не підкреслювалася практична значущість, місце цих знань саме щодо роботи психолога-менеджера.
І останнє значне відміну в уявленнях студентів і викладачів відноситься до індивідуальних особистісних особливостей, які можуть сприяти успіху в роботі психолога-менеджера. Викладачі статистично частіше відзначають таку якість як відповідальність (рівень значущості відмінностей 0,05). У студентів провідною є навчальна діяльність, вони повною мірою не стикалися з рішенням професійних завдань, з реальними проблемами клієнта, тому вони не уявляють собі міру покладений на них відповідальності. У даному випадку студенти, які навчаються за спеціалізацією «психологія управління», повинні не тільки виконувати якісь дії, а й чітко уявляти собі наслідки прийнятих рішень, піддавати їх глибокому аналізу та рефлексії. Так з таблиці 11 ми бачимо і відміну рангів важливості такої якості як рефлексія, - у студентів воно набагато нижче, ніж у викладачів. Що ще раз підкреслює необхідність як теоретичної, так і практичної роботи у цьому напрямку.
Висновки.
Результати проведеного нами дослідження показують, що викладачі статистично частіше, ніж студенти заявляють про значимість навчально-виховної роботи. Ми співвідносимо це подання з тим, що в опитаних викладачів, які читають дисципліни за спеціалізацією «психологія управління», саме даний вид діяльності є часто зустрічається і значущим.
Результати показали відмінності у поглядах між викладачами та студентами щодо необхідності психолога-менеджеру знання психології праці та соціальної психології. Викладачі вважають, що ці дисципліни більш значимі в роботі психолога-менеджера, а студенти не надають цьому такого значення. На даний розбіжність уявлень слід звернути увагу при читанні цих курсів, пояснивши студентам їх практичну та теоретичну значущість, а так само поглибити вивчення дисциплін, які є значущими для студентів.
Також існують значущі відмінності в уявленнях про індивідуальні особистісні особливості.
Аналіз результатів методами математичної статистики показав наявність подібних уявлень у студентів та викладачів щодо можливого місця роботи психолога-менеджера, галузі спеціалізації, важливих знань, умінь, навичок і професійно важливих якостей.


Рекомендації.
Виходячи з отриманих в ході нашого дослідження даних, можна ми пропонуємо наступні рекомендації:
Ø Довести до відома викладачів отримані результати. Провести бесіду щодо виявлених відмінностей.
Ø При читанні курсів «соціальна психологія» і «психологія праці» звернути особливу увагу на значення цих теоретичних дисциплін у практичній роботі психолога-менеджера.
Ø В ході психолого-педагогічної практики і при читанні курсу «введення в професію» підкреслити місце і значення навчально-виховної роботи.
Ø При проведенні практичних та тренінгових занять звернути увагу студентів на таке особистісне якість як відповідальність, і його значення в роботі психолога-менеджера.
Дані нами рекомендації можна розкрити у наступних положеннях:
По-перше, особливу увагу слід приділяти не простому засвоєнню учнями знань за типом механічної машини, але переломленню їх в особистий суб'єктивний досвід студента як майбутнього професіонала. Необхідна интериоризация отриманих в ході лекцій відомостей, їх убудованість у загальне розуміння професії. Якщо уявити собі професію психолога-менеджера цегляним будинком, то окремі знання, вміння, навички, життєвий досвід індивіда буду в ньому цеглинками. При цьому такі дисципліни як соціальна психологія та психологія праці будуть лежати в його фундаменті, і будуть неодмінно нести відповідну їм смислове навантаження.
Значення навчально-виховної роботи в спеціалізації «психологія управління» полягає не тільки в можливості випускника займатися викладацькою діяльністю. Воно укладено і у функціях психолога-менеджера. Виховна функція менеджера - це управління поведінкою і моральним розвитком персоналу, у відповідності з цілями і місією фірми. Педагогічна функція менеджера - це управління пізнавальним і професійним розвитком персоналу. Найчастіше вона реалізується через професійне навчання персоналу (38).
Відповідальність є найважливішою характеристикою особистості, це те, що в першу чергу відрізняє соціально зрілу особистість від соціально незрілої. У неварта час у психології поширена концепція про два види відповідальності (так звана теорія локусу контролю). Відповідальність першого типу - це той випадок, коли особистість покладає на себе всю відповідальність за те, що відбувається з нею в житті. Відповідальність другого типу пов'язана з ситуацією, коли людина схильна вважати відповідальними за все, що відбувається з ним або інших людей, які зовнішні обставини, ситуацію. У концепції Дж. Роттера локус контролю вважається універсальним по відношенню до будь-яких типах ситуацій: він однаковий і в сфері досягнень, і в сфері невдач. В даний час багато авторів виходять з іншої посилки, вважаючи, що в різних за типом ситуаціях можливі не тільки односпрямовані поєднання локусу контролю. Соціальна зрілість і її головна складова - відповідальність - формуються виключно в умовах, адекватних устремлінням особистості. Набуття відповідальності прямо пов'язане з поданням особистості свободи в прийнятті рішень, з розвитком автономності особистості. Інтернали менш тривожні, менш схильні до депресії, менш схильні до агресії, більш доброзичливі, терпимі і популярні в групі. Вони більш впевнені в собі і частіше знаходять сенс і мету в житті. За цими висновками стоїть велике число досліджень і емпіричних фактів (Є. Ф. Бажин, Є. А. Голинкіна, А. М. Еткінд, К. Мудибаев, В. В. Знаков, А. А. Реан, Д. Ю. Карандашев та ін.) Як розвитку такої якості як відповідальність пропонуємо модифікацію вправи-тренінгу «Налаштування від зовнішнього контролю» (див. Додаток 3).

Висновок.
Аналіз літератури про дослідження уявлень в сучасній психології показав нам існування двох основних напрямків можливих досліджень. Це теорія соціальних уявлень французького психолога Сержа Московісі, та дослідження вітчизняних вчених (О. М. Леонтьєва, С. Д. Смирнова, В. В. Пєтухова, Е. А. Климова та ін) щодо такого поняття як образ або уявлення світу.
Сутність досліджень уявлень про професії полягає в розумінні образу професії як уявлення про мету діяльності вчення. Це спосіб усвідомлення бажаного результату власної діяльності з освоєння професією. У своїй роботі ми прийшли розуміння трехкомпонентоного складу образу професії, що складається з цілей, засобів і предметної області професії. Компоненти образу професії і їх змістовну частину ми конкретизували стосовно до професії психолога-менеджера наступним чином: така складова образу професії як мета, включає в себе уявлення про подальшу сфері діяльності, про спеціалізацію. Наступна складова має на увазі всі засоби, що використовуються фахівцем - конкретні види діяльності (діагностична, корекційна, експертна та ін.) І останньою складовою є предметна область, що має на увазі під собою знання, уміння і навички людини у цій професії.
На підставі викладених вище теоретичних положень ми висунули і експериментально перевірили гіпотези щодо можливих відмінностей в уявленнях про професію психолога-менеджера між студентами і викладачами. Виявлені нами відмінності стосуються місця навчально-виховної роботи в діяльності психолога-менеджера, необхідності знання соціальної психології та психології праці, важливості такого особистісного якості як відповідальність для успіху в роботі психолога-менеджера.
Виходячи з отриманих даних нами були розроблені рекомендації щодо оптимізації педагогічного процесу. Вони включили в себе лекцію-бесіду для викладачів і студентів, а також практичне заняття - тренінг.
Література
1. Абульханова-Славська К.А. Життєві перспективи особистості. / Є.В. Шорохової. - М., 1987. - С.137-145.
2. Акопов В.Г. професійна свідомість - ключове поняття теоретичної та практичної підготовки фахівців. / / Психологічні аспекти формування професійної свідомості у процесі підготовки фахівців у ВНЗ. - Куйбишев, 1989. - С.164-203.
3. Артем'єва О. Ю., Стрільців Ю. К.. Професійна складова образу світу / / Мислення і спілкування: активна взаємодія зі світом. СБ наук. праць. Ярославль, 1988. - С. 67-84.
4. Асєєв В.Г. Єдність змістовної та динамічної сторін мотивації. / / Принцип системності у психологічних дослідженнях. - М., 1990 .- С.78-85.
5. Асмолов А.Г. Основні принципи психологічної теорії діяльності / / О.М. Леонтьєв і сучасна психологія. - М., 1983. - С.118-128.
6. Бодальов А. А. Акмеологія як навчальна і наукова дисципліна. - М., 1993. - 320с.
7. Борисова О.М. Про застосування соціально-психологічних методик у вивченні становлення професіонала. / / Психодіагностика. Її проблеми і методи: Зб. наук. праць / К.М. Гуревича, В.І. Лубовским. - М., 1975. - С.142-161.
8. Гарбер Є. І., Козача В. В. Методика профессиография. - Саратов, 1992. - 137с.
9. Горбатов С.В., Лисков Б.Д. Концепція власного майбутнього як фактор регуляції соціальної поведінки. / / Вісник Санкт-Петербурзького університету. - 1992. - № 6, - С.70-77.
10. Гостєв А. А. Образна сфера людини. - М., 1992. - 211с.
11. Гусейнова В. В., Овсяннікова І. М. Про культуру рішення профкон-сультаціонних завдань / / Профорієнтація та формування соціально-психологічної культури особистості фахівця у вузі. Міжвузівський збірник. - Томськ, 1989. - С. 144-156.
12. Давидов В.В. Вчення О.М. Леонтьєва про взаємозв'язок діяльності і психічного відображення / / О.М. Леонтьєв і сучасна психологія. - М., 1983. - С.128-140.
13. Деркач А. А., Кузьміна Н. В. Акмеологія: шляхи досягнення вершин професіоналізму. - М., 1993. - 179с.
14. Донцов О.І., Ємельянова Т.П. Концепція "соціальних уявлень" у сучасній французькій психології. - М., 1987. - 427с.
15. Дружинін В. Н. Теоретичні основи діагностики пізнавальних здібностей / / Автореф. Дисс. ... докт. психол. наук. - М. 1989. - 48с.
16. Заваловом Н. Д., Ломов Б. Ф., Пономаренко В. А. Образ в системі психічної регуляції діяльності. - М., 1986. - 468с.
17. Запорожець А.В. Розвиток довільних рухів. - М., 1960. - С.72-99.
18. Зіброва С.В. Професійне свідомість: репрезентація і образ професії. - Дисс. ... Канд. психол. наук. - Красноярськ, 1999. - 122с.
19. Зінченко В. П. Від генезису відчуттів до образу світу. / / А. Н. Леонтьєв і сучасна психологія. - М., 1983. - С.140-153.
20. Калінінський Л.П., Гайраджі С.Г. Про психологічних критеріях становлення професіонала у ВНЗ. / / Психологічна наука і практика. - Новосибірськ, 1987. - С.98-99.
21. Климов Е. А. Вступ до психології праці. - М., 1988. - 38с.
22. Климов Е. А. Образ ... чого? / / Вісн. Моск. ун-ту. Сер. 14, Психологія. - 1991. - № 4. - С.24-31.
23. Климов Е. А. Психолого-педагогічні проблеми професійної консультації. - М., 1983. - 197с.
24. Климов Е. А. Розвивається людина в світі професій. - К., 1993 - 344с.
25. Климов Е. А., Носкова О. Г. Історія психології праці в Росії: Навчальний посібник. - М., 1992 - 409с.
26. Клімов О.О. Вступ до психології праці. - М., 1988. - 198с.
27. Клімов О.О. Образ світу в різнотипних професіях. - М., 1995. - 352с.
28. Конопкін, О. А. Психологічні механізми регуляції діяльності. - М., 1980. - 311с.
29. Кукосян О. Г. Професія і пізнання людей. - Ростов, 1981. - 179с.
30. Леонтьєв О.М. Діяльність, свідомість, особистість. - М., 1977. -304с.
31. Ломов Б.Ф. Питання загальної, педагогічної та інженерної психології. - М., 1991. - 296с.
32. Медведєв Д.А. Образ світу як внутрішній чинник розвитку особистості студента педагогічного вузу. - Дисс. ... Канд. психол. наук. - Ставрополь, 1999. - 206с.
33. Міракян А. І. Афізікальние принципи психічного відображення і їх моделювання в технічних системах. / / Принципи породжує процесу сприйняття. - М., 1992. - С.148-162.
34. Нечаєв М.М., Різницька Г.І. Професійне свідомість як предмет психолого-педагогічного дослідження у вищій школі. - Саранськ, 1989 .- 158с.
35. Овсяннікова В. В. Самооцінка учня ПТУ як суб'єкта професійної діяльності. - Автореф. Дис. ... Канд. психол. наук. - Л., 1982. - 23с.
36. Пєтухов В.В. Образ світу і психологічне вивчення мислення. / / Вести. Моск. ун-ту. Сер. 14, Психологія. - 1984. - № 4. - С.17-29.
37. Пономаренко В.А., Альошин С. В., Ворона О. А. Психічний образ у практиці професійного навчання / / Зап. психології. - 1986. - № 3. - С.9-16.
38. Практикум з психології професійної діяльності та менеджменту. / Г.С. Никифорова, М.А. Дмитрієвої, В.М. Снеткова. - С.-Пт., 2001. - 240с.
39. Психологічний супровід вибору професії. / Л.М. Митіної. - М., 1998. - 184с.
40. Решетова З.А. Психологічні основи професійного навчання. - М., 1985 .- 208с.
41. Рубінштейн С.Л. Буття і свідомість. - М., 1957. - 244с.
42. Самоукіна Н.В. психологія і педагогіка професійної діяльності. - М., 2000. - 384с.
43. Сизова І.Г. Особистість та професійна діяльність психолога. - Дисс. ... Канд. психол. наук. - Твер, 1999. - 214с.
44. Смирнов А.І. Про вивчення професій типу "людина - художній образ» / / Питання професіознавства: Зб. наук. праць. - Л., 1979. - С.
45. Смирнов С.Д. Світ образів і образ світу / / Вісті Моск. ун-ту. Сер. 14, Психологія. - 1981. - № 2. - С.34-39.
46. Смирнов С. Д. Поняття «образ світу» та її значення для психології пізнавальних процесів / / А. Н. Леонтьєв і сучасна психологія. - М., 1983. - С.172-197.
47. Смирнов С.Д. Психологія образу: проблема активності психічного відображення. - М., 1985. - 352с.
48. Соціально-психологічний портрет інженера. / В.А. Ядова. - М., 1977. - 232с.
49. Стрільців Ю.К., Сизов К.. В. До психологічного опису штурманського праці / / Зап. психології. - 1985. - № 4. - С.12-15.
50. Титова І.П. До питання про класифікацію професій / / Питання теорії і практики профорієнтації в середній школі. - М., 1972. - С.42-47.
51. Трушкова С.В. Особливості уявлень про середню школу в різних соціальних групах. - Дисс. ... Канд. психол. наук. - М., 1996. - 157с.
52. Шадріков В.Д. Проблеми сістемогенеза професійної діяльності. - М., 1982. - 94с.
53. Шадріков В.Д. Введення в психологічну теорію професійного навчання. - Ярославль, 1981. - 72с.
54. Шихирев П.І. Сучасна соціальна психологія. - М., 1999. - 448с.
55. Шошин П.Б. Метод експертних оцінок. - М., 1987. - 56с.
56. Реан А.А., Коломінський Я.Л. Соціальна педагогічна психологія. - СПб., 1999. - 416с.
57. Козлов Н.І. Формула особистості. - СПб., 1999. - 368с.

Додаток № 1.
Шановні колеги!
Просимо Вас взяти участь в дослідженні, проведеному Всеросійським науково-практичним Центром профорієнтації та психологічної підтримки населення спільно з Московським Державним Відкритим Педагогічним Університетом ім.М.А.Шолохова.
Дана робота присвячена дослідженню уявлень про професію психолога-менеджера.
Дайте відповідь на питання, використовуючи шкалу від 1 до 9. Де 1 означає «ні, це не так», 9 - «так, це так», 5 - «поки не знаю»; інші цифри є проміжними значеннями. Обраний варіант обведіть в гурток. Оцініть всі запропоновані варіанти відповідей. У рядку «що ще» Ви можете вписати свій варіант відповіді.
1. Де Ви плануєте працювати після закінчення ВНЗ?
§ Державна організація ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
§ Комерційна структура ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
§ Недержавна (громадська) організація ... ... ... ... ... ... ... ...
§ Свою справу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
§ Приватна практика ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
§ Що ще :__________________________________________________
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
2. В якій області Ви плануєте спеціалізуватися як психолог-менеджер?
§ Менеджер з кадрів ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
§ Менеджер з персоналу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
§ Рекрутер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
§ Тренінг-менеджер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
§ Орг-консультант ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
§ Менеджер по перенавчанню ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
§ Менеджер з реклами ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
§ Іміджмейкер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
§ Спеціаліст з переговорним технологій ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
§ Спеціаліст зі зв'язків з громадськістю ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
§ Помічник керівника ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
§ Вчений-дослідник ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
§ Що ще :_________________________________________________
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
3. З якими видами діяльності Ви будете найчастіше зустрічатися в роботі як психолог-менеджер?
§ Діагностична ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
§ Корекційна ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
§ Консультативна ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
§ Експертна ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
§ Науково-дослідна ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
§ Навчально-виховна ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
§ Культурно-просвітницька ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
§ Що ще :_________________________________________________

1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
4. Які професійні знання, вміння, навички важливі для роботи психолога-менеджера?
§ Знання соціальної психології ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
§ Знання психології праці ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
§ Підготовка в галузі управління ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
§ Підготовка в галузі права ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
§ Підготовка в області економіки ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
§ Знання організації виробництва ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
§ Знання іноземної мови ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
§ Вміння працювати на персональному комп'ютері ... ... ... ... ... ... ... ...
§ Вміння вести службову документацію ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
§ Вміння вести ділове листування ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
§ Вміння проводити ділові переговори ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
§ Володіння професійною етикою і етикетом ... ... ... ... ... ... ... ....
§ Комунікативні навички ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
§ Організаторські навички ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
§ Що ще: _________________________________________________
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
5. Які індивідуальні особистісні особливості можуть сприяти успіху в роботі психолога-менеджера?
§ Креативність ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
§ Високий рівень загального і соціального інтелекту ... ... ... ... ... ...
§ Емпатія ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
§ Відповідальність ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
§ Уважність ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
§ Спостережливість ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
§ Рефлексія ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
§ Стійкість до стресу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
§ Привабливість ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
§ Оптимізм ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
§ Допитливість ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
§ Моральність ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
§ Що ще :_________________________________________________

1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
6. Що дає професія психолога-менеджера саме вам?
§ Можливість особистісного зростання ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
§ Широке коло спілкування ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
§ Можливість професійного розвитку ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
§ Кар'єрний ріст ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
§ Гроші / підвищення зарплати ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
§ Почуття стабільності, впевненості у завтрашньому дні ... ... ... ... ....
§ Задоволення від діяльності ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
§ Що ще :_________________________________________________

1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
7. Чи всі Вас влаштовує у вашому навчанні?
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Вкажіть, будь ласка, Ваша стать ЧОЛОВІК. ДРУЖИН., Вік ______лет, курс _______
дата _________2002г.
Велике спасибі!
Додаток № 2.
Шановні колеги!
Просимо Вас взяти участь в дослідженні, проведеному Всеросійським науково-практичним Центром профорієнтації та психологічної підтримки населення спільно з Московським Державним Відкритим Педагогічним Університетом ім.М.А.Шолохова.
Дана робота присвячена дослідженню уявлень про професію психолога-менеджера.
Дайте відповідь на питання, використовуючи шкалу від 1 до 9. Де 1 означає «ні, це не так», 9 - «так, це так», 5 - «поки не знаю»; інші цифри є проміжними значеннями. Обраний варіант обведіть в гурток. Оцініть всі запропоновані варіанти відповідей. У рядку «що ще» Ви можете вписати свій варіант відповіді.
8. Де Ви плануєте працювати після закінчення ВНЗ?
§ Державна організація ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
§ Комерційна структура ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
§ Недержавна (громадська) організація ... ... ... ... ... ... ... ...
§ Свою справу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
§ Приватна практика ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
§ Що ще :__________________________________________________
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
9. В якій області Ви плануєте спеціалізуватися як психолог-менеджер?
§ Менеджер з кадрів ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
§ Менеджер з персоналу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
§ Рекрутер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
§ Тренінг-менеджер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
§ Орг-консультант ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
§ Менеджер по перенавчанню ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
§ Менеджер з реклами ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
§ Іміджмейкер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
§ Спеціаліст з переговорним технологій ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
§ Спеціаліст зі зв'язків з громадськістю ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
§ Помічник керівника ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
§ Вчений-дослідник ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
§ Що ще :_________________________________________________
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
10. З якими видами діяльності Ви будете найчастіше зустрічатися в роботі як психолог-менеджер?
§ Діагностична ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
§ Корекційна ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
§ Консультативна ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
§ Експертна ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
§ Науково-дослідна ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
§ Навчально-виховна ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
§ Культурно-просвітницька ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
§ Що ще :_________________________________________________

1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
11. Які професійні знання, вміння, навички важливі для роботи психолога-менеджера?
§ Знання соціальної психології ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
§ Знання психології праці ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
§ Підготовка в галузі управління ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
§ Підготовка в галузі права ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
§ Підготовка в області економіки ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
§ Знання організації виробництва ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
§ Знання іноземної мови ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
§ Вміння працювати на персональному комп'ютері ... ... ... ... ... ... ... ...
§ Вміння вести службову документацію ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
§ Вміння вести ділове листування ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
§ Вміння проводити ділові переговори ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
§ Володіння професійною етикою і етикетом ... ... ... ... ... ... ... ....
§ Комунікативні навички ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
§ Організаторські навички ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
§ Що ще: _________________________________________________
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
12. Які індивідуальні особистісні особливості можуть сприяти успіху в роботі психолога-менеджера?
§ Креативність ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
§ Високий рівень загального і соціального інтелекту ... ... ... ... ... ...
§ Емпатія ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
§ Відповідальність ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
§ Уважність ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
§ Спостережливість ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
§ Рефлексія ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
§ Стійкість до стресу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
§ Привабливість ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
§ Оптимізм ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
§ Допитливість ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
§ Моральність ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
§ Що ще :_________________________________________________

1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
13. Що дає професія психолога-менеджера саме вам?
§ Можливість особистісного зростання ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
§ Широке коло спілкування ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
§ Можливість професійного розвитку ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
§ Кар'єрний ріст ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
§ Гроші / підвищення зарплати ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
§ Почуття стабільності, впевненості у завтрашньому дні ... ... ... ... ....
§ Задоволення від діяльності ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
§ Що ще :_________________________________________________

1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9
14. Чи всі Вас влаштовує у вашому навчанні?
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Вкажіть, будь ласка, Ваша стать ЧОЛОВІК. ДРУЖИН., Вік ______лет, курс _______
дата _________2002г.
Велике спасибі!
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Психологія | Диплом
521.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Вплив якості кадрів на ефективність управління країною
Вплив якості кадрів і системи управління на безпеку та ефективність економіки країни
Практичний аудит
Психолог на підприємстві
Практичний підхід до астми
Практичний англійська мова
Альфред Адлер - видатний психолог
Теоретичний та практичний інтелект школярів
Сучасний вчитель як педагог та психолог
© Усі права захищені
написати до нас